Algemene Voorwaarden DataCount

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden DataCount"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden DataCount DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

2 Inhoudsopgave Blz. Artikel 1 Toepasbaarheid van dez e voorwaarden... 3 Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractspartijen en / of derden... 3 Artikel 3 Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4 Overeenkomst... 4 Artikel 5 Adviezen en opdrachten tot analyse... 4 Artikel 6 Prijzen... 4 Artikel 7 Wijziging der opdracht... 5 Artikel 8 Annuleren... 5 Artikel 9 Levering... 5 Artikel 10 Eigendom en intellectuele eigendomsrechten... 6 Artikel 11 Plaatsing en montage... 6 Artikel 12 Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming... 7 Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud... 8 Artikel 14 Betaling... 8 Artikel 15 Rente en kosten... 9 Artikel 16 Garantie... 9 Artikel 17 Reclames Artikel 18 Aansprakelijkheid Artikel 19 Verhuur Artikel 20 Toepasselijk recht Artikel 21 Geschillen DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

3 Artikel 1 Toepasbaarheid van dez e voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door DataCount uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten voor (ver)koop, (ver)huur, lease van de door DataCount aangeboden diensten en producten en op opdrachten voor het vervaardigen van rapportages en het uitvoeren van analyses. 2. Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met DataCount een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordigers(s) gemachtigde(n), rechtverkrijgen- de(n) en erfgename(n). 3. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal bij het aangaan van de overeenkomst, dan wel voorafgaande daaraan, aan de wederpartij worden overhandigd. Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractspartijen en / of derden 1. DataCount aanvaardt de toepasbaarheid van algemene voorwaarden van contractspartijen en / of derden alleen als deze uitdrukkelijk en schriftelijk met DataCount zijn overeengekomen. 2. Eventuele toepasbaarheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasbaarheid van de algemene voorwaarden van DataCount onverlet. 3. Algemene voorwaarden worden slechts door DataCount aanvaard onderbovengenoemde condities en zijn slechts van toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom worden afgehandeld via die voorwaarden. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een offerte voor de expliciet in die offerte genoemde termijn. Is in de offerte geen termijn opgenomen dan is de offerte vrijblijvend. 2. Toezending van aanbiedingen, brochures, prijslijsten en dergelijke, verplichten DataCount niet tot levering c.q. acceptatie van de order. Alle modellen, afmetingen et cetera in catalogi, folders, offertes en dergelijke zijn vrijblijvend en dienen als informatie. 3. DataCount behoudt zich het recht voor om bestellingen door derden bij DataCount zonder opgaaf van redenen te weigeren. DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

4 4. DataCount behoudt zich het recht voor om bestellingen onder rembours te leveren. Artikel 4 Overeenkomst 1. Bestellingen door derden gelden pas als geaccepteerd door DataCount, wanneer zij schriftelijk door DataCount zijn bevestigd, dan wel zijn aanvaard op een in de branche gebruikelijke wijze. 2. Overeenkomsten door bemiddeling van tussenpersonen tot stand gekomen en eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken enof toezeggingen door personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen van DataCount binden DataCount slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door DataCount schriftelijk zijn bevestigd. 3. DataCount is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat aan de betalingsverplichting voldaan zal worden. Artikel 5 Adviezen en opdrachten tot analyse 1. Door DataCount verstrekte informatie en adviezen ten aanzien van de door DataCount aangeboden diensten en producten zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat advisering onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. 2. Bij opdrachten voor analyse van gegevens zal DataCount de haar opgedragen activiteiten met zorgvuldigheid uitvoeren. DataCount is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door het door derden zelf interpreteren en/of onoordeelkundig gebruiken van de door DataCount verstrekte informatie en gegevens. Artikel 6 Prijzen 1. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen: - gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten; - gebaseerd op levering vanaf bedrijf, magazijn of andere opslagplaats; - exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; - vermeld in euro s DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

5 2.Ingeval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren is DataCount gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen., Artikel 7 Wijziging der opdracht 1. Hogere kosten, veroorzaakt door wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij worden aangebracht, en waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht. 2. Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan DataCount ter kennis zijn gebracht. Worden wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de wederpartij. 3. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de levertijd overeengekomen voor de opgedragen door DataCount wordt overschreden. Hiervoor draagt DataCount geen verantwoordelijkheid. Artikel 8 Annuleren 1. Indien de wederpartij de opdracht annuleert en/of zaken weigert af te nemen om redenen die buiten de invloedssfeer van DataCount vallen, is zij verplicht de door DataCount reeds aangeschafte materialen al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten over te nemen. 2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt DataCount zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen. Artikel 9 Levering 1. Opgegeven levertijden worden bij benadering gegeven en zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De overeengekomen levertijd begint te lopen op de dag waarop de schriftelijke orderbevestiging gedateerd is en alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke c.q. door DataCount gevraagde gegevens in haar bezit zijn. Indien DataCount een vooruitbetaling heeft bedongen, begint de overeengekomen levertijd niet eerder te lopen dan op de dag waarop deze vooruitbetaling door DataCount is ontvangen. DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

6 2. DataCount is verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. DataCount kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd nadat zij een redelijke termijn tot nakoming is gegeven en nadat DataCount door de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld. 3. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering op kosten van de opdrachtgever 4. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd, en de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld, niet zijn afgenomen door de wederpartij, staan ze te hare beschikking opgeslagen, voor haar rekening en risico. Artikel 10 Eigendom en intellectuele eigendomsrechten 1. Het eigendomsrecht, het auteursrecht en alle overige rechten van het intellectuele eigendom van de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen, modellen en alle andere zaken blijven bij DataCount berusten, ook nadat de opdracht is verstrekt. 2. De wederpartij verbindt zich ertoe dat ontwerpen afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen, modellen en alle andere zaken niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage worden gegeven. 3. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle (computer) programmatuur, berusten uitsluitend bij DataCount of haar licentiegevers. Het is wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. Datacount behoudt het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien wederpartij door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de wederpartij niet toegestaan de DataCount beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Artikel 11 Plaatsing en montage 1. Indien plaatsing en montage zijn overeengekomen dient de wederpartij alle noodzakelijke hulp, toegang en instructies met betrekking tot de exacte plaatsing te geven, bij gebreke waarvan DataCount zich het recht voorbehoudt de zaken naar eigen inzicht te plaatsen.plaatsing en montage gebeurd altijd onder verantwoording van de DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

7 opdrachtgever 2. Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voortvloeiende schaden en kosten door de wederpartij te worden vergoed. 3. DataCount zal de wederpartij op grond van de van DataCount te verwachten deskundigheid wijzen op voor DataCount beoordeelbare ondeugdelijke constructies of plaatsingen. Indien de wederpartij toch een bepaalde constructie of plaatsing wenst, is het risico voor eventuele schade volledig voor rekening van de wederpartij. 4. De wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem Ier beschikking zijn gesteld. Artikel 12 Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming 1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt verstaan: een tekortkoming die DataCount niet kan worden toegerekend en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van DataCount behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn: werkstaking, oorlog, brand, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij haar leveranciers, alsmede wanprestatie door haar leveranciers waardoor DataCount haar verplichtingen jegens de wederpartij niet meer kan nakomen. 2. Ingeval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming heeft DataCount het recht om in overleg met de wederpartij een termijn at te spreken waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. Indien nakoming niet meer mogelijk is of indien DataCount van vorengenoemd recht geen gebruik wenst te maken, hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zij dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden behoudens het bepaalde in art. BW 6: DataCount is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken. DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

8 Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud 1. Zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verricht terzake van de koopovereenkomst, blijven de zaken eigendom van DataCount. De wederpartij is verplicht voor een zorgvuldige behandeling van de zaken zorg te dragen. De wederpartij is niet gerechtigde zaken aan derden af te staan, in pand te geven: te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. 2. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance, faillissement, onder curatelenstelling, overlijden van de wederpartij, of in geval van liquidatie van de in lid 1 van dit artikel vermelde zaken j, heeft DataCount het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte dat nog geleverd moet worden te annuleren en het geleverde doch nog niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde en onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. De wederpartij verbindt zich DataCount toegang te verschaffen tot de plaatsen waar die zaken zich bevinden en zijn medewerking te verlenen aan de teruglevering. Artikel 14 Betaling 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto-contant bij (af)levering plaats te vinden, zonder enige korting, middels storting of overmaking op een door DataCount aangewezen bank of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. Hu wat is het nou contant of op factuur kan ook alleen contant doen met tenzij schriftelijk anders overeengekomen 2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde interest alsmede van de door DataCount gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vordering. 3. Zolang geen volledige betaling door de wederpartij heeft plaatsgevonden behoudt DataCount zich het recht voor om afgifte van de in reparatie (en dergelijke) afgegeven zaken van de wederpartij op te schorten totdat de wederpartij al haar schulden, inclusief eventuele wettelijke rente en incassokosten, voldaan heeft. 4. In gevallen dat de wederpartij: a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

9 tot surséance van betaling indient, b) dan wel beslag krijgt opgelegd op het geheel of een gedeelte van haar eigendom; c) enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet na komt; d) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; e) overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, dan worden alle DataCount vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar en is DataCount gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de (uitvoering van de) overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op vergoeding van schaden, kosten en interesten. Artikel 15 Rente en kosten 1. Indien betaling niet binnen de in het lid 1 van het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is vanaf de factuurdatum, naast de wettelijk rente,een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. Artikel 16 Garantie 1. DataCount waarborgt dat de door haar geleverde zaken voldoen aan alle terzake geldende wettelijke eisen en overige eisen van overheidswege. 2. Gedurende 12 maanden na aflevering verleent DataCount een garantie voor materiaal en fabricagefouten tegen overlegging van het garantiebewijs, de factuur of de aankoopbon. 3. De wederpartij dient tijdens de garantieperiode de geleverde zaken naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid te behoeden voor eventuele schade en in goede staat te onderhouden volgens de gegeven instructies. De garantie geldt niet indien de storingen of gebreken het gevolg zijn van: DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

10 - onoordeelkundig gebruik of normale slijtage; - molest, vernielingen of andere vormen van vandalisme; - handelingen of reparaties die de wederpartij of een derde aan de zaken heeft verricht; 4. De garantie geldt niet indien storingen of slecht functioneren van de geleverde apparatuur het gevolg zijn van stoorsignalen of omstandigheden van buitenaf, hetzij door elektronische of magnetische velden, storingen via het lichtnet of blikseminslagen. Artikel 17 Reclames 1. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na de mededeling van DataCount dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan. 2. Alle reclames dienen uiterlijk 8 dagen na aflevering rechtstreeks bij DataCount te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Na het verstrijken van deze termijn, worden reclames niet meer door DataCount in behandeling genomen. 3. Betreft de reclame gebreken welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan reclame nog geldend gemaakt worden binnen 8 dagen nadat het gebrek is gebleken. Reclames wegens ondeugdelijke werking van het product worden niet gehonoreerd indien de wederpartij de gebruiksvoorschriften niet heeft nageleefd. 4. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming door DataCount. Artikel 18 Aansprakelijkheid 1. Behoudens dat DataCount aansprakelijk gehouden kan worden krachtens de Wet en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is DataCount niet gehouden tot vergoeding van enige schade van welke aard dan ook, direct of indirect waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden. 2. DataCount is niet aansprakelijk voor gevolgen door onoordeelkundig gebruik, foutief omgaan en/of gebruik van door DataCount geleverde zaken. Hiervan is in ieder geval sprake indien de gebruiksvoorschriften niet zijn nageleefd. DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

11 Artikel 19 Verhuur 1. Een huurovereenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door DataCount. De huurovereenkomst heeft betrekking op de in die overeenkomst omschreven zaken en wordt gesloten voor de aldaar genoemde huurperiode. 2. De door de huurder eventueel verschuldigde waarborgsom en de eventuele aankoop van benodigde accessoires dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. 3. De huurder dient het gehuurde een dag vóór het einde van de overeenkomst en met inachtneming van DataCount s openingsuren terug te brengen. Eventuele tekorten en/of beschadigingen dienen bij teruggave contant aan DataCount te worden vergoed. 4. Bij niet nakoming van de teruggavenverplichting door de huurder, wordt de huurder tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal van 150% van het huurtarief per dag voor de betrokken zaken berekend. Eén en ander onverminderd DataCount s bevoegdheid tot het eisen van schadevergoeding en het laten weghalen van de zaken. 5. De huurder is aansprakelijk voor alle door DataCount gemaakte reiniging en reparatiekosten indien het gehuurde in slechte staat wordt teruggegeven. 6. Het risico ten aanzien van het gehuurde is voor rekening van de huurder vanaf het moment dat de zaken door huurder in ontvangst zijn genomen. Vermissing, diefstal, vergaan en dergelijke dient de huurder direct na ontdekking aan DataCount te melden. In dergelijke gevallen dient de huurder de volledige kosten van vervanging aan DataCount te vergoeden zulks ter beoordeling van DataCount. 7. DataCount is niet aansprakelijk voor enige schade welke het gehuurde na inontvangstneming door huurder mocht oplopen, noch voor enige indirecte schade, één en ander behoudens haar opzet of grove schuld. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke mocht worden toegebracht door de gehuurde zaken, behoudens DataCount s aansprakelijkheid ingevolge de wet en dan voor zover dit door haar verzekering gedekt wordt. 8. De huurder en derden dienen zich te onthouden van werkzaamheden en andere verrichtingen aan de gehuurde installatie. DataCount is niet aansprakelijk voor schade bij de huurder als gevolg van dergelijke verrichtingen en alle schaden te dien aanzien aan de installatie dienen aan DataCount te worden vergoed. DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

12 9. Overal waar huur staat is eveneens van toepassing op Lease. Artikel 20 Toepasselijk recht 1. Op alle DataCount aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Artikel 21 Geschillen 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen in eerste instantie aan een mediator worden voorgelegd, voordat parijen de rechtsgang naar de rechter benutten. Zie ook lid 3 artikel 21. Indien de rechtsgang wordt benut dat worden geschillen beslist door de, binnen het vestigingsgebied van DataCount, bevoegde burgerlijke rechter, voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan. 2. Mediationbeding a. De mediator is een onafhankelijke derde en een deskundige op het terrein waarop de overeenkomst betrekking heeft. b. Indien partijen niet kunnen overeenkomen wie als mediator moet optreden, dan verzoeken partijen aan de voorzitter van het NEDERLANDS MEDIATION INSTITUUT NMI een mediator te benoemen. c. Partijen zullen zich bij deze benoeming neerleggen. d. Op de mediation procedure zijn de regels van het NEDERLANDS MEDIATION INSTITUUT NMI van toepassing. DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv ALGEMEEN 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van: Da Silva Music

ALGEMENE VOORWAARDEN van: Da Silva Music ALGEMENE VOORWAARDEN van: Da Silva Music Gevestigd te Arnhem, Bergstraat 35, 6811 LC. Ingeschreven in het Handelsregister Arnhem onder nummer 51785536. Hierna tevens aangeduid als Da Silva Music afgekort

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MHASMO bv

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MHASMO bv ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MHASMO bv ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV SJONIC DIGITAL MEDIA BV EDISONWEG 1D 3404 LA IJSSELSTEIN T 030-6875506 F 030-6875507 SJONIC@SJONIC.NL SJONIC.NL KVK UTRECHT 30174195 RABOBANK 33.60.15.062 Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door SAM DEKKERS TIMMERWERKEN,

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22039479 versie: 15 september 2009 unitit solutions b.v. Post- en bezoekadres Telefoon

Nadere informatie

Algemene leverings, verkoop- en betalingsvoorwaarden van D&R Adviesburo en DNRwebshop.

Algemene leverings, verkoop- en betalingsvoorwaarden van D&R Adviesburo en DNRwebshop. Algemene leverings, verkoop- en betalingsvoorwaarden van D&R Adviesburo en DNRwebshop. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Logitecq Medical Services B.V. gevestigd Kralendijk, Bonaire CN

Algemene Voorwaarden van Logitecq Medical Services B.V. gevestigd Kralendijk, Bonaire CN Algemene Voorwaarden van Logitecq Medical Services B.V. gevestigd Kralendijk, Bonaire CN Artikel 1 Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten -ongeacht de benaming- en de uitvoering daarvan worden

Nadere informatie

Correspondentie per E-mail wordt ook evenals correspondentie per fax als schriftelijk beschouwd.

Correspondentie per E-mail wordt ook evenals correspondentie per fax als schriftelijk beschouwd. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van CTE Products & Leasing BV, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33262936. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790.

ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790. ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. 1. Algemeen 1.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Baving Klus- en Montagebedrijf, gevestigd te Vries,

Nadere informatie

2.3 Door JPF Computing verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.3 Door JPF Computing verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN JPF COMPUTING BV Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitvoering van opdrachten

Nadere informatie

HBCS - ICT- Consultancy & Solutions

HBCS - ICT- Consultancy & Solutions HBCS - ICT- Consultancy & Solutions ADVISING / NETWORKSOLUTIONS / AANLEG / INSTALLATIE / ONDERHOUD HOME & BUSINESS BREEDBAND SOLUTIONS / TELECOMMUNICATIE / INTERNETSERVICES HB Computer Services Elshof

Nadere informatie

2.3 Door JPF Software verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.3 Door JPF Software verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN JPF SOFTWARE BV Versie 1.1 Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitvoering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leveringsen betalingsvoorwaarden van Beat-it.nl

Algemene verkoop-, leveringsen betalingsvoorwaarden van Beat-it.nl Algemene verkoop-, leveringsen betalingsvoorwaarden van Beat-it.nl Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Beat It B.V.,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van H. van t Ende, renovatie, onderhoud en multidiensten

Algemene voorwaarden van H. van t Ende, renovatie, onderhoud en multidiensten Algemene voorwaarden van H. van t Ende, renovatie, onderhoud en multidiensten Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: H. van t Ende, renovatie, onderhoud en multidiensten

Nadere informatie

5. Webdesignburo Van Zwienen beoogt met deze algemene voorwaarden niet in strijd te komen met bepalingen vandwingend recht.

5. Webdesignburo Van Zwienen beoogt met deze algemene voorwaarden niet in strijd te komen met bepalingen vandwingend recht. Definities Artikel 1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Van Zwienen domeinregistratie en Webhosting BV, handelend onder de naam Designpro en Van Zwienen Internet marketing ( Z-im.nl)

Nadere informatie

1.5 Leverancier: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden die goederen en diensten levert en die lid is van de SZS en/of de EKH.

1.5 Leverancier: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden die goederen en diensten levert en die lid is van de SZS en/of de EKH. ALGEMENE VOORWAARDEN voor leveranties en diensten in de Scheepsbenodigdhedenhandel, Zeilmakerij, Dekkledenvervaardiging en Scheepstuigerij en/of leveranties en diensten betreffende hijs- en hefmiddelen

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen AdScreens BV, en de afnemer, van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CATALINA USA PARTS, GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE SWALMEN, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER TE VENLO

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CATALINA USA PARTS, GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE SWALMEN, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER TE VENLO ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CATALINA USA PARTS, GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE SWALMEN, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER TE VENLO Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 1. Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: 'voorwaarden') wordt verstaan onder: Afnemer - iedere natuurlijke of rechtspersoon, die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOED EVENTS

ALGEMENE VOORWAARDEN MOED EVENTS Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bedouin Stretchtents (handelend onder de naam Bedouin Stretchtents en MOED events), hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 7.1

ALGEMENE VOORWAARDEN 7.1 7.1 Algemene voorwaarden voor levering van: HSI BV Hierna te noemen: gebruiker. Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt

Nadere informatie

Auto Intermediair. Algemene voorwaarden. Pagina 1 van 5

Auto Intermediair. Algemene voorwaarden. Pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door MJT Autointermediair, gevestigd te DEN HAAG, hierna te noemen

Nadere informatie

Artikel 4 Prijzen. Artikel 5 Reclames

Artikel 4 Prijzen. Artikel 5 Reclames Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Denko ICT B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitvoering van opdrachten

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer 01075296

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer 01075296 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Ontwerper / meubelmaker Ineke van der Blom Gevestigd te Marrum aan de Stasjonwei 1, 9073 GJ Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer

Nadere informatie

3.1 Lexlumen, noch de auteurs/sprekers kunnen enigerlei aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie op Mijn Lexlumen.

3.1 Lexlumen, noch de auteurs/sprekers kunnen enigerlei aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie op Mijn Lexlumen. 1 januari 2015 Algemene voorwaarden Lexlumen, gevestigd te Utrecht Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle door en/of aan ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en alle door ons te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V.

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Breda onder nummer 34/2014 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt aan

Nadere informatie