Algemene Voorwaarden DataCount

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden DataCount"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden DataCount DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

2 Inhoudsopgave Blz. Artikel 1 Toepasbaarheid van dez e voorwaarden... 3 Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractspartijen en / of derden... 3 Artikel 3 Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4 Overeenkomst... 4 Artikel 5 Adviezen en opdrachten tot analyse... 4 Artikel 6 Prijzen... 4 Artikel 7 Wijziging der opdracht... 5 Artikel 8 Annuleren... 5 Artikel 9 Levering... 5 Artikel 10 Eigendom en intellectuele eigendomsrechten... 6 Artikel 11 Plaatsing en montage... 6 Artikel 12 Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming... 7 Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud... 8 Artikel 14 Betaling... 8 Artikel 15 Rente en kosten... 9 Artikel 16 Garantie... 9 Artikel 17 Reclames Artikel 18 Aansprakelijkheid Artikel 19 Verhuur Artikel 20 Toepasselijk recht Artikel 21 Geschillen DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

3 Artikel 1 Toepasbaarheid van dez e voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door DataCount uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten voor (ver)koop, (ver)huur, lease van de door DataCount aangeboden diensten en producten en op opdrachten voor het vervaardigen van rapportages en het uitvoeren van analyses. 2. Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met DataCount een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordigers(s) gemachtigde(n), rechtverkrijgen- de(n) en erfgename(n). 3. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal bij het aangaan van de overeenkomst, dan wel voorafgaande daaraan, aan de wederpartij worden overhandigd. Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractspartijen en / of derden 1. DataCount aanvaardt de toepasbaarheid van algemene voorwaarden van contractspartijen en / of derden alleen als deze uitdrukkelijk en schriftelijk met DataCount zijn overeengekomen. 2. Eventuele toepasbaarheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasbaarheid van de algemene voorwaarden van DataCount onverlet. 3. Algemene voorwaarden worden slechts door DataCount aanvaard onderbovengenoemde condities en zijn slechts van toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom worden afgehandeld via die voorwaarden. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een offerte voor de expliciet in die offerte genoemde termijn. Is in de offerte geen termijn opgenomen dan is de offerte vrijblijvend. 2. Toezending van aanbiedingen, brochures, prijslijsten en dergelijke, verplichten DataCount niet tot levering c.q. acceptatie van de order. Alle modellen, afmetingen et cetera in catalogi, folders, offertes en dergelijke zijn vrijblijvend en dienen als informatie. 3. DataCount behoudt zich het recht voor om bestellingen door derden bij DataCount zonder opgaaf van redenen te weigeren. DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

4 4. DataCount behoudt zich het recht voor om bestellingen onder rembours te leveren. Artikel 4 Overeenkomst 1. Bestellingen door derden gelden pas als geaccepteerd door DataCount, wanneer zij schriftelijk door DataCount zijn bevestigd, dan wel zijn aanvaard op een in de branche gebruikelijke wijze. 2. Overeenkomsten door bemiddeling van tussenpersonen tot stand gekomen en eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken enof toezeggingen door personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen van DataCount binden DataCount slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door DataCount schriftelijk zijn bevestigd. 3. DataCount is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat aan de betalingsverplichting voldaan zal worden. Artikel 5 Adviezen en opdrachten tot analyse 1. Door DataCount verstrekte informatie en adviezen ten aanzien van de door DataCount aangeboden diensten en producten zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat advisering onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. 2. Bij opdrachten voor analyse van gegevens zal DataCount de haar opgedragen activiteiten met zorgvuldigheid uitvoeren. DataCount is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door het door derden zelf interpreteren en/of onoordeelkundig gebruiken van de door DataCount verstrekte informatie en gegevens. Artikel 6 Prijzen 1. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen: - gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten; - gebaseerd op levering vanaf bedrijf, magazijn of andere opslagplaats; - exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; - vermeld in euro s DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

5 2.Ingeval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren is DataCount gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen., Artikel 7 Wijziging der opdracht 1. Hogere kosten, veroorzaakt door wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij worden aangebracht, en waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht. 2. Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan DataCount ter kennis zijn gebracht. Worden wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de wederpartij. 3. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de levertijd overeengekomen voor de opgedragen door DataCount wordt overschreden. Hiervoor draagt DataCount geen verantwoordelijkheid. Artikel 8 Annuleren 1. Indien de wederpartij de opdracht annuleert en/of zaken weigert af te nemen om redenen die buiten de invloedssfeer van DataCount vallen, is zij verplicht de door DataCount reeds aangeschafte materialen al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten over te nemen. 2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt DataCount zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen. Artikel 9 Levering 1. Opgegeven levertijden worden bij benadering gegeven en zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De overeengekomen levertijd begint te lopen op de dag waarop de schriftelijke orderbevestiging gedateerd is en alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke c.q. door DataCount gevraagde gegevens in haar bezit zijn. Indien DataCount een vooruitbetaling heeft bedongen, begint de overeengekomen levertijd niet eerder te lopen dan op de dag waarop deze vooruitbetaling door DataCount is ontvangen. DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

6 2. DataCount is verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. DataCount kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd nadat zij een redelijke termijn tot nakoming is gegeven en nadat DataCount door de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld. 3. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering op kosten van de opdrachtgever 4. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd, en de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld, niet zijn afgenomen door de wederpartij, staan ze te hare beschikking opgeslagen, voor haar rekening en risico. Artikel 10 Eigendom en intellectuele eigendomsrechten 1. Het eigendomsrecht, het auteursrecht en alle overige rechten van het intellectuele eigendom van de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen, modellen en alle andere zaken blijven bij DataCount berusten, ook nadat de opdracht is verstrekt. 2. De wederpartij verbindt zich ertoe dat ontwerpen afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen, modellen en alle andere zaken niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage worden gegeven. 3. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle (computer) programmatuur, berusten uitsluitend bij DataCount of haar licentiegevers. Het is wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. Datacount behoudt het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien wederpartij door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de wederpartij niet toegestaan de DataCount beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Artikel 11 Plaatsing en montage 1. Indien plaatsing en montage zijn overeengekomen dient de wederpartij alle noodzakelijke hulp, toegang en instructies met betrekking tot de exacte plaatsing te geven, bij gebreke waarvan DataCount zich het recht voorbehoudt de zaken naar eigen inzicht te plaatsen.plaatsing en montage gebeurd altijd onder verantwoording van de DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

7 opdrachtgever 2. Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voortvloeiende schaden en kosten door de wederpartij te worden vergoed. 3. DataCount zal de wederpartij op grond van de van DataCount te verwachten deskundigheid wijzen op voor DataCount beoordeelbare ondeugdelijke constructies of plaatsingen. Indien de wederpartij toch een bepaalde constructie of plaatsing wenst, is het risico voor eventuele schade volledig voor rekening van de wederpartij. 4. De wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem Ier beschikking zijn gesteld. Artikel 12 Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming 1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt verstaan: een tekortkoming die DataCount niet kan worden toegerekend en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van DataCount behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn: werkstaking, oorlog, brand, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij haar leveranciers, alsmede wanprestatie door haar leveranciers waardoor DataCount haar verplichtingen jegens de wederpartij niet meer kan nakomen. 2. Ingeval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming heeft DataCount het recht om in overleg met de wederpartij een termijn at te spreken waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. Indien nakoming niet meer mogelijk is of indien DataCount van vorengenoemd recht geen gebruik wenst te maken, hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zij dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden behoudens het bepaalde in art. BW 6: DataCount is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken. DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

8 Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud 1. Zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verricht terzake van de koopovereenkomst, blijven de zaken eigendom van DataCount. De wederpartij is verplicht voor een zorgvuldige behandeling van de zaken zorg te dragen. De wederpartij is niet gerechtigde zaken aan derden af te staan, in pand te geven: te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. 2. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance, faillissement, onder curatelenstelling, overlijden van de wederpartij, of in geval van liquidatie van de in lid 1 van dit artikel vermelde zaken j, heeft DataCount het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte dat nog geleverd moet worden te annuleren en het geleverde doch nog niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde en onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. De wederpartij verbindt zich DataCount toegang te verschaffen tot de plaatsen waar die zaken zich bevinden en zijn medewerking te verlenen aan de teruglevering. Artikel 14 Betaling 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto-contant bij (af)levering plaats te vinden, zonder enige korting, middels storting of overmaking op een door DataCount aangewezen bank of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. Hu wat is het nou contant of op factuur kan ook alleen contant doen met tenzij schriftelijk anders overeengekomen 2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde interest alsmede van de door DataCount gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vordering. 3. Zolang geen volledige betaling door de wederpartij heeft plaatsgevonden behoudt DataCount zich het recht voor om afgifte van de in reparatie (en dergelijke) afgegeven zaken van de wederpartij op te schorten totdat de wederpartij al haar schulden, inclusief eventuele wettelijke rente en incassokosten, voldaan heeft. 4. In gevallen dat de wederpartij: a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

9 tot surséance van betaling indient, b) dan wel beslag krijgt opgelegd op het geheel of een gedeelte van haar eigendom; c) enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet na komt; d) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; e) overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, dan worden alle DataCount vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar en is DataCount gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de (uitvoering van de) overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op vergoeding van schaden, kosten en interesten. Artikel 15 Rente en kosten 1. Indien betaling niet binnen de in het lid 1 van het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is vanaf de factuurdatum, naast de wettelijk rente,een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. Artikel 16 Garantie 1. DataCount waarborgt dat de door haar geleverde zaken voldoen aan alle terzake geldende wettelijke eisen en overige eisen van overheidswege. 2. Gedurende 12 maanden na aflevering verleent DataCount een garantie voor materiaal en fabricagefouten tegen overlegging van het garantiebewijs, de factuur of de aankoopbon. 3. De wederpartij dient tijdens de garantieperiode de geleverde zaken naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid te behoeden voor eventuele schade en in goede staat te onderhouden volgens de gegeven instructies. De garantie geldt niet indien de storingen of gebreken het gevolg zijn van: DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

10 - onoordeelkundig gebruik of normale slijtage; - molest, vernielingen of andere vormen van vandalisme; - handelingen of reparaties die de wederpartij of een derde aan de zaken heeft verricht; 4. De garantie geldt niet indien storingen of slecht functioneren van de geleverde apparatuur het gevolg zijn van stoorsignalen of omstandigheden van buitenaf, hetzij door elektronische of magnetische velden, storingen via het lichtnet of blikseminslagen. Artikel 17 Reclames 1. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na de mededeling van DataCount dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan. 2. Alle reclames dienen uiterlijk 8 dagen na aflevering rechtstreeks bij DataCount te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Na het verstrijken van deze termijn, worden reclames niet meer door DataCount in behandeling genomen. 3. Betreft de reclame gebreken welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan reclame nog geldend gemaakt worden binnen 8 dagen nadat het gebrek is gebleken. Reclames wegens ondeugdelijke werking van het product worden niet gehonoreerd indien de wederpartij de gebruiksvoorschriften niet heeft nageleefd. 4. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming door DataCount. Artikel 18 Aansprakelijkheid 1. Behoudens dat DataCount aansprakelijk gehouden kan worden krachtens de Wet en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is DataCount niet gehouden tot vergoeding van enige schade van welke aard dan ook, direct of indirect waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden. 2. DataCount is niet aansprakelijk voor gevolgen door onoordeelkundig gebruik, foutief omgaan en/of gebruik van door DataCount geleverde zaken. Hiervan is in ieder geval sprake indien de gebruiksvoorschriften niet zijn nageleefd. DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

11 Artikel 19 Verhuur 1. Een huurovereenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door DataCount. De huurovereenkomst heeft betrekking op de in die overeenkomst omschreven zaken en wordt gesloten voor de aldaar genoemde huurperiode. 2. De door de huurder eventueel verschuldigde waarborgsom en de eventuele aankoop van benodigde accessoires dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. 3. De huurder dient het gehuurde een dag vóór het einde van de overeenkomst en met inachtneming van DataCount s openingsuren terug te brengen. Eventuele tekorten en/of beschadigingen dienen bij teruggave contant aan DataCount te worden vergoed. 4. Bij niet nakoming van de teruggavenverplichting door de huurder, wordt de huurder tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal van 150% van het huurtarief per dag voor de betrokken zaken berekend. Eén en ander onverminderd DataCount s bevoegdheid tot het eisen van schadevergoeding en het laten weghalen van de zaken. 5. De huurder is aansprakelijk voor alle door DataCount gemaakte reiniging en reparatiekosten indien het gehuurde in slechte staat wordt teruggegeven. 6. Het risico ten aanzien van het gehuurde is voor rekening van de huurder vanaf het moment dat de zaken door huurder in ontvangst zijn genomen. Vermissing, diefstal, vergaan en dergelijke dient de huurder direct na ontdekking aan DataCount te melden. In dergelijke gevallen dient de huurder de volledige kosten van vervanging aan DataCount te vergoeden zulks ter beoordeling van DataCount. 7. DataCount is niet aansprakelijk voor enige schade welke het gehuurde na inontvangstneming door huurder mocht oplopen, noch voor enige indirecte schade, één en ander behoudens haar opzet of grove schuld. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke mocht worden toegebracht door de gehuurde zaken, behoudens DataCount s aansprakelijkheid ingevolge de wet en dan voor zover dit door haar verzekering gedekt wordt. 8. De huurder en derden dienen zich te onthouden van werkzaamheden en andere verrichtingen aan de gehuurde installatie. DataCount is niet aansprakelijk voor schade bij de huurder als gevolg van dergelijke verrichtingen en alle schaden te dien aanzien aan de installatie dienen aan DataCount te worden vergoed. DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

12 9. Overal waar huur staat is eveneens van toepassing op Lease. Artikel 20 Toepasselijk recht 1. Op alle DataCount aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Artikel 21 Geschillen 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen in eerste instantie aan een mediator worden voorgelegd, voordat parijen de rechtsgang naar de rechter benutten. Zie ook lid 3 artikel 21. Indien de rechtsgang wordt benut dat worden geschillen beslist door de, binnen het vestigingsgebied van DataCount, bevoegde burgerlijke rechter, voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan. 2. Mediationbeding a. De mediator is een onafhankelijke derde en een deskundige op het terrein waarop de overeenkomst betrekking heeft. b. Indien partijen niet kunnen overeenkomen wie als mediator moet optreden, dan verzoeken partijen aan de voorzitter van het NEDERLANDS MEDIATION INSTITUUT NMI een mediator te benoemen. c. Partijen zullen zich bij deze benoeming neerleggen. d. Op de mediation procedure zijn de regels van het NEDERLANDS MEDIATION INSTITUUT NMI van toepassing. DataCount, Spanbroekerweg 225 Spanbroek KvK / 12

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. van. P&O Interim b.v. gevestigd en kantoorhoudende te Heusden en de daaraan gelieerde ondernemingen

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. van. P&O Interim b.v. gevestigd en kantoorhoudende te Heusden en de daaraan gelieerde ondernemingen 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van P&O Interim b.v. gevestigd en kantoorhoudende te Heusden en de daaraan gelieerde ondernemingen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Welotex B.V.

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Welotex B.V. Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Welotex B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV SJONIC DIGITAL MEDIA BV EDISONWEG 1D 3404 LA IJSSELSTEIN T 030-6875506 F 030-6875507 SJONIC@SJONIC.NL SJONIC.NL KVK UTRECHT 30174195 RABOBANK 33.60.15.062 Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV Inhoudsopgave

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

4. Alle door Backline vermelde prijzen zijn exclusief btw tenzij schriftelijk anders is vastgelegd.

4. Alle door Backline vermelde prijzen zijn exclusief btw tenzij schriftelijk anders is vastgelegd. Pagina 1/5 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Van : Backline Audiovisual Projects V.O.F. Te : 5571 SL Bergeijk Aan : Eijkenakker 2 KvK : 17212166 ALGEMEEN 1. Onder de opdrachtgever wordt in deze

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Gejoma Schoonmaakartikelen b.v. Gevestigd en kantoorhoudende te Beverwijk.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Gejoma Schoonmaakartikelen b.v. Gevestigd en kantoorhoudende te Beverwijk. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Gejoma Schoonmaakartikelen b.v. Gevestigd en kantoorhoudende te Beverwijk. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam-Haarlem te

Nadere informatie

Inkjet Proces Consultancy

Inkjet Proces Consultancy Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van Inkjet Proces Consultancy gevestigd en kantoorhoudende op Diepenveenseweg 36A, 7413 AR te Deventer Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder

Nadere informatie

1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden, worden onderstaande definities gebruikt, waaronder wordt verstaan:

1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden, worden onderstaande definities gebruikt, waaronder wordt verstaan: Algemene Voorwaarden 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden, worden onderstaande definities gebruikt, waaronder wordt verstaan: Aanbieder: Klant: Offerte: Factuur: Product: Overeenkomst: Website:

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426.

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426. ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426. Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1-1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Meesterlijk Groen

Algemene Voorwaarden Meesterlijk Groen Algemene Voorwaarden Meesterlijk Groen Artikel 1 - DEFINITIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Meesterlijk Groen en Opdrachtgever. a. Meesterlijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de onder 1 bekend gemaakte Voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de onder 1 bekend gemaakte Voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd. LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DE DETAILHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN, VASTGESTELD DOOR DE VBW CENTRALE VERENIGING BLOEMENDETAILHANDEL, GEVESTIGD TE (6717 LP) EDE AAN DE ZANDLAAN 18, GEDEPONEERD

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Van IJska Festonneerbedrijf B.V. Gevestigd en kantoorbehoudend te Genemuiden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Van IJska Festonneerbedrijf B.V. Gevestigd en kantoorbehoudend te Genemuiden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Van IJska Festonneerbedrijf B.V. Gevestigd en kantoorbehoudend te Genemuiden Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zwolle onder nummer Artikel

Nadere informatie

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cosinta Service B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1. 2.3.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cosinta Service B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1. 2.3. Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cosinta Service B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Artikel 3. PRIJZEN De door Verkoper vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Ze gelden in EURO S.

Artikel 3. PRIJZEN De door Verkoper vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Ze gelden in EURO S. Algemene voorwaarden Artikel 1. OFFERTES Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachten en bestellingen zijn eerst definitief wanneer deze schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd. Artikel 2. PRIJSVERHOGINGEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Real Telecom, gevestigd te Sneek, hierna te noemen Real Telecom.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Real Telecom, gevestigd te Sneek, hierna te noemen Real Telecom. Algemene Voorwaarden Real Telecom 01-01-2002 KvK 01086027 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Real Telecom, gevestigd

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Respons Medical gevestigd te Boxmeer, hierna te noemen: Respons, aangegaan.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Respons Medical gevestigd te Boxmeer, hierna te noemen: Respons, aangegaan. Respons Medical, postbus 28, 5831 AA, Boxmeer Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Respons Medical gevestigd te Boxmeer, hierna

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van Olde Bijvank (KvK Oost-Brabant 17156283)

Algemene voorwaarden Van Olde Bijvank (KvK Oost-Brabant 17156283) Algemene voorwaarden Van Olde Bijvank (KvK Oost-Brabant 17156283) Artikel 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door AV-Outlet.nl 2. Afwijkende bepalingen zijn slechts

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle en ook toekomstige overeenkomsten tussenopdrachtgever en Calculatiebureau

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VAN NICEDAY EVENTS

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VAN NICEDAY EVENTS ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VAN NICEDAY EVENTS ARTIKEL 1 1.1 De huurovereenkomst heeft betrekking op de op de huurovereenkomst omschreven goederen, nader te noemen goed, en wordt afgesloten voor de aldaar

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN AAN EXPERTS EN TAXATEURS

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN AAN EXPERTS EN TAXATEURS Disclamer Lebo Autotaxatie spant zich in om ervoor te zorgen dat alle informatie die u op deze website kunt vinden correct is. Zij aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes. Artikel 3 Overeenkomsten. Artikel 4 Afbeeldingen. Artikel 5 Prijzen en betaling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes. Artikel 3 Overeenkomsten. Artikel 4 Afbeeldingen. Artikel 5 Prijzen en betaling Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Projectieschermen.net betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Slaats Computers betreffende de verkoop, levering,

Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Slaats Computers betreffende de verkoop, levering, Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Slaats Computers betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur,

Nadere informatie

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Koper Computer Support betreffende

Nadere informatie

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp.

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: FVDS Ontwerp: FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01 Afnemer: Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG Artikel 1: Toepassing 1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06051984) zijn van

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013 Artikel 1: Toepassing 1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33278891)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

6. Onder kraamzorg wordt onder meer verstaan de partusassistentie en de daarop volgende kraamzorg

6. Onder kraamzorg wordt onder meer verstaan de partusassistentie en de daarop volgende kraamzorg LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Opgesteld door Branchebelang Thuiszorg Nederland ten behoeve van de bij haar aangesloten thuiszorg-, kraamzorg- en bemiddelingsorganisaties I. ALGEMEEN. 1. Op al onze

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De ondernemer: UrbanSofa vof Markt 27 29 6701CX Wageningen KvK: 09050255 BTW: NL818868077.B01 De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING:

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Struijs Financial Planning (hierna SFP) al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; b. Bewegingsvisie: Bewegingsvisie is een groep van samenwerkende orthopedische leveranciers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elienore De meest recente versie van onze algemene voorwaarden is op onze website te vinden.

Algemene Voorwaarden Elienore De meest recente versie van onze algemene voorwaarden is op onze website te vinden. Elienore Website Email info@elienore.com Tel +31(0)647 890 445 Bank NL14RABO 01712092 65 BTW nr. 200727357B01 KvK nr. 60350903 Algemene Voorwaarden Elienore De meest recente versie van onze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA

Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Diensten: alle diensten die worden geleverd; 1.2 Offerte: een schriftelijk aanbod

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Artikel 5. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. DutchLogic IT Solutions Casteleynstraat 5 2012 AH Haarlem http://www.dutchlogic.nl/ Tel: +31 (0)6 516 324 66 KVK : 34138140 0000 BTW : 1910.07.900.B.01 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2009 Artikel 1.

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Vennootschap onder firma ESO, Eindhovense Schoonmaak Onderneming Gevestigd en kantoorhoudende Aalshortsweide SJ te Helmond

Vennootschap onder firma ESO, Eindhovense Schoonmaak Onderneming Gevestigd en kantoorhoudende Aalshortsweide SJ te Helmond Algemene Voorwaarden van Schoonmaakbedrijf Vennootschap onder firma ESO, Eindhovense Schoonmaak Onderneming Gevestigd en kantoorhoudende Aalshortsweide 6 5709 SJ te Helmond Artikel 1 Definities a. Onder

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1. DEFINITIES 1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1.2 Onder verkoper wordt verstaan My Medical Shop BV, gevestigd te s-gravenhage. 1.3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN WOODFIX 1. DEFINITIES 1.1 Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan WoodFix, onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1 mei 2014

Algemene Voorwaarden 1 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN van Heijblom Koffie, gevestigd te Etten-Leur Artikel 1: toepasselijkheid Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en offertes en verkoopovereenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden V.M.D. B.V.

Algemene voorwaarden V.M.D. B.V. Algemene voorwaarden V.M.D. B.V. Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door V.M.D. B.V., gevestigd te Leek. 1-2 Bijzondere,

Nadere informatie

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN Van: Dumoulin Evenementen, gevestigd te Waalwijk. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken.

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken. 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en werkzaamheden tussen Wim Visser Automatiseringen, hierna te noemen WVA, en Opdrachtgever, hierna te noemen Klant. 1.2

Nadere informatie

KREQ B.V. V1.1/AV KREQ BV

KREQ B.V. V1.1/AV KREQ BV Algemene voorwaarden van KreQ B.V., hierna te noemen: KREQ, gevestigd te Heerenveen en kantoorhoudende te Heerenveen, zoals deze onder nummer 01163620 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer.

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van SteamteQ Artikel 1. Toepasbaarheid 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, aanbiedingen en alle andere rechtsbetrekkingen met SteamteQ met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie