Algemene voorwaarden. van. Technisch Installatiebedrijf Van der Heide Noorderstationsstraat CK Zwaagwesteinde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. van. Technisch Installatiebedrijf Van der Heide Noorderstationsstraat 28 9271 CK Zwaagwesteinde"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden van Technisch Installatiebedrijf Van der Heide Noorderstationsstraat CK Zwaagwesteinde

2 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Technisch Installatiebedrijf Van der Heide, gevestigd in Zwaagwesteinde, hierna te noemen "Van der Heide", aangegeven. 1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van "Van der Heide" zijn algemene voorwaarden. 1-3 Bijzondere van "Van der Heide" zijn voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 2 Aanbiedingen. 2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2-2 Mondelinge toezeggeingen door "Van der Heide" zijn niet bindend,tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd. Artikel 3 Algemene voorwaarden van kontraktpartijen en/of derden. 3-1 "Van der Heide" aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van kontraktpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 3-2 Eventuele toepasselijkheid van de vorengenoemde algemene voorwaarde laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van "Van der Heide" onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van kontraktpartijen of derden. 3-3 Algemene voorwaarden worden slechts door "Van der Heide" aanvaard onder de bovengenoemde kondities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transaktie. Latere transakties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden. Artikel 4 Overeenkomst. 4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor "Van der Heide" door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging. 4-2 Elk met "Van der Heide" aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. 4-3 Opdrachtgever zal toestaan dat "Van der Heide" zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie "Van der Heide" zich zal wenden tot buro A.F.I. te Leeuwarden.

3 4-4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door "Van der Heide" bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan. 4-5 Het risiko van vergissin en/of onjuistheden bij niet schriftelijke bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever. Artikel 5 Afspraken. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van "Van der Heide" binden "Van der Heide" niet, voor zover deze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen prokuratie hebben. Artikel 6 Intellektuele eigendomsrechten. 6-1 Op alle door "Van der Heide" verstrekte ontwerpen,afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellektuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met "Van der Heide" zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 6-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven "Van der Heide" zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. 6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van F ,00, onverminderd "Van der Heide" zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. Artikel 7 Tekeningen. 7-1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van "Van der Heide" zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt of het werk door hem wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven "Van der Heide" zijn eigendom. 7-2 Als "Van der Heide" opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan "Van der Heide" verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzigingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door "Van der Heide" te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd. 7-3 "Van der Heide" zijn adviezen ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren produkten of te verrichten diensten zijn vrijblijven. "Van der Heide" is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met "Van der Heide" zijn produkten en diensten.

4 Artikel 8 Leveringstermijnen. 8-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. 8-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor "Van der Heide" zijn de werkzaamheden ter hand nemen. 8-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risiko te zijner beschikking opgeslagen. Artikel 9 Prijzen. 9-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van der op het tijdstip van aflsuiting geldende prijzen 9-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ongevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. 9-3 Indien de prijsfluktuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transaktie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen. Artikel 10 Aansprakelijkheid "Van der Heide" is niet aansprakelijk voor de kosten,schaden en interesten die mochten ontstaan als direkt of indirekt gevolg van: a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden beschreven; b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgeven, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld "Van der Heide" is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de faktuurwaarde, voor schade aan het werk hulpstukken materiaal en materiaal, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgeven en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van "Van der Heide" of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing 10-4 "Van der Heide" zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

5 Artikel 11 Verplichtingen van "Van der Heide" "Van der Heide" is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren "Van der Heide" aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden geleverd. Artikel 12 Verplichtingen van de opdrachtgever De opdrachtgever zorgt ervoor dat "Van der Heide" tijdig kan beschikken; a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.),een en ander op aanwijzing van "Van der Heide". b. over het gebouw of het terrein waar het werk moet worden uitgevoerd, c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen, d. over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie, e. over tekeningen van de liggin van kabels, buizen en leidingen De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door faktoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor "Van der Heide" voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Artikel 13 Risiko beperking Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen,arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen zullen worden verrekend. Artikel 14 Meer- en minderwerk Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

6 14-3 Door "Van der Heide" te maken kosten welke oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht De toepasselijkheid van het artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 15 Materialen Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt Goederen die "Van der Heide" tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot een billijke vergoeding. Artikel 16 Aanbetaling. "Van der Heide" is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomsten een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van "Van der Heide" de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever reocht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt. Artikel 17 Annuleren Indien de opdrachtgeven de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door "Van der Heide" reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inklusief lonen en sociale last, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan "Van der Heide" als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. - Opdrachtgever is voorts verplicht "Van der Heide" te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de opdracht en/of de weigering van der goederen Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt "Van der Heide" zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen de opdrachtgever en "Van der Heide" schriftelijk anders wordt overeengekomen. Artikel 18 Uitbesteding van werk aan derder Opdrachtgever machtigt "Van der Heide" om de opdracht door en door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

7 Artikel 19 Overmacht 19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmering in het vervoer algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier ten lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar "Van der Heide" of de opdrachtgever, niet of tijdige levering van goederen door leveranciers van "Van der Heide", ex- en import verboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie. belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van "Van der Heide", dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffinfen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich meebrengen, levere voor "Van der Heide" overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden "Van der Heide" is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respektievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Artikel 20 Nadere bepalingen in dien "Van der Heide" als opdrachtgever optreedt De opdrachtnemer dien "Van der Heide" op eerste verzoek een schriftelijke opgave te verstrekken van alle werknemers die door de opdrachtnemer of door een derde in het kader van die uitvoering aan het werk zijn gesteld of zullen worden gesteld De opdrachtnemer zal "Van der Heide" op eerste verzoek de loonstaten van die werknemers ter inzage verstrekken, schriftelijke opgave doen van de plaatsen waar door die werknemers werk is verricht en opgave van de aldaar gemaakte uren De opdrachtnemer staat jegens "Van der Heide" in voor de tijdige nakoming van al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de sociale verzekeringswetten en uit de wet op de loonbelasting ten aan zien van de hierboven genoemde werknemers De opdrachtnemer is verplicht "Van der Heide" op eerste verzoek schriftelijk op te geven de naam en het adres van de bedrijfsvereniging waarbij de opdrachtnemer is ingeschreven, zijn loonbelastingnummer, en/of zijn geldig bewijs van inschrijving bij de bedrijfsvereniging ter inzage te verstrekken De opdrachtnemer is verplicht "Van der Heide" op zijn eerste verzoek een verklaring te tonen inzake opdrachtnemer zijn betalingsgedrag bij die bedrijfsvereniging en een verklaring inzake zijn afdracht van loonsbelasting, één en ander bedoelt bedoeld in het kader van de in de Wet Ketenaan-sprakelijkheid (verder te noemen WKa) vastgestelde richtlijnen De opdrachtnemer moet aantonen dat zij c.q. de in lid 9 bedoelde derde een volledige en korrekte administratie voert met betrekking tot de verschuldigde bedragen aan de bedrijfsvereniging en Ontvanger per directe belastingen betreffende zijn werknemers.

8 20-7 "Van der Heide" heeft steeds het recht de door de opdrachtnemer terzake van het werk verschuldigde premies en loonbelasting van de door "Van der Heide" aan de opdrachtnemer te betalen aanneemsom of koop-som in te houden en namens de opdrachtnemer aan de betreffende bedrijfsvereniging respektievelijk voornoemde Ontvanger te voldoen Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is de opdrachtnemer op eerste verzoek van "Van der Heide" verplicht terzake van het betreffende werk een G-rekening te openen als in de WKa bedoeld. "Van der Heide" zal het recht hebben het gedeelte van de door hem aan de opdrachtnemer te betalen aanneemsom of koopsom, dat wordt gevormd door de bedragen die ten aanzien van de in lid 1 bedoelde werknemers zijn verschuldigd voor premies en loonbelasting, op die G-rekening over te maken. Deze over-making strekt "Van der Heide" tot kwijting voor het betreffende gedeelte van de aanneemsom of koopsom. Indien en zolang de opdrachtnemer "Van der Heide" nog niet schriftelijk van het geopend zijn van de G-rekening in kennis zal hebben gesteld zal "Van der Heide" gerechtigd zijn het betreffende bedrag op de aanneemsom of koopsom in te houden De opdrachtnemer is niet bevoegd enig deel van de overeenkomst door derden te doen uitvoeren dan na van "Van der Heide" daartoe ver-kregen schriftelijk goedkeuring Ingeval de opdrachtnemer enig deel van de overeenkomst door een derde doet uitvoeren, zal hij dit doen ingevolge een overeenkomst waarin mutatis mutandis de leden 1 t/m 11 van dit artikel zijn opgenomen Ingeval van niet nakoming van de door de opdrachtnemer van één van deze hiervoor genoemde verplichtingen verbeurt hij aan "Van der Heide" een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de tussen "Van der Heide" en de opdrachtnemer geldende aanneemsom of koopsom, onver-minderd het recht van "Van der Heide" om bovendien de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. Artikel 21 Oplevering Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop "Van der Heide" dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en geïnstalleerde in gebruik heeft genomen Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, waordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke "Van der Heide" niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, oorlog of andere bijzondere omstandigheden, zoals o.a. in het artikel Overmacht is genoemd. Artikel 22 Reklame Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/of de goederen, deze grondig te inspekteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, "Van der Heide" terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op)levering "Van der Heide" wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte os geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reklame.

9 22-2 "Van der Heide" dient in staat te worden gesteld ingediende reklames te kontroleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen Indien de reklame naar het oordeel van "Van der Heide" c.q. de onafhankelijk deskundige juist is, zal "Van der Heide" hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de faktuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. "Van der Heide" is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe gook genaamd verplicht. Artikel 23 Garantie. Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend "Van der Heide" aan de opdrachtgever garantie voor de materiaal- en fabrikagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. "Van der Heide" zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van meterieel- en fabrikagefouten of indien "Van der Heide" na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. Voor alle goederen en materialen die "Van der Heide" niet zelf vervaardigd, verleend "Van der Heide" nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen doch niet op uren, deze worden in rekening gebracht. Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud Zolang "Van der Heide" geen volledige betaling inzake een overkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van "Van der Heide" "Van der Heide" heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichting niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, instaat van faillisement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is Onverminderd het bepaalde in het burgerlijk wetboek zal "Van der Heide" ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of tendele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

10 25-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft "Van der Heide" eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillisement mocht worden verklaard of zijn faillisement wordt aangevraagd, indien hij surcéance van betalinf heeft aangevraagd of heft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn gennomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derder is of word overgenmoen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen all vorderingen, die "Van der Heide" op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn. Artikel 26 Betaling betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de indiening van de nora, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen "Van der Heide" is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de fakturen "Van der Heide" is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten-gerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advokaat, prokureur, zaakwaarnemer, gerechts-deurwaarder en inkassoburo De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van F 75,00. tevens worden de buitengerechtelijk kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat "Van der Heide" zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Artikel 27 Geschillen. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van "Van der Heide", indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Algemene voorwaarden. Van : Faro Timmerwerken BV Tinus van der Sijdestraat 10 5161 CD Sprang-Capelle. Hierna te noemen : Faro Timmerwerken BV

Algemene voorwaarden. Van : Faro Timmerwerken BV Tinus van der Sijdestraat 10 5161 CD Sprang-Capelle. Hierna te noemen : Faro Timmerwerken BV Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor plaatsing en levering aan zakelijke en particuliere afnemers en voor opdrachtnemers. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij KVK te Tilburg. Van : Faro Timmerwerken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door SAM DEKKERS TIMMERWERKEN,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Baving Klus- en Montagebedrijf, gevestigd te Vries,

Nadere informatie

Auto Intermediair. Algemene voorwaarden. Pagina 1 van 5

Auto Intermediair. Algemene voorwaarden. Pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door MJT Autointermediair, gevestigd te DEN HAAG, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Schepens KvK 17.17.34.36

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Schepens KvK 17.17.34.36 Algemene Voorwaarden Autobedrijf Schepens KvK 17.17.34.36 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door AUTOBEDRIJF SCHEPENS

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv ALGEMEEN 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Brabant: 18068421 0000 ----------------------------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Brabant: 18068421 0000 ---------------------------------------------------------------------------------- Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Vereniging Professionele Licht Adviseurs Beneluxlaan 49 5101 ZC DONGEN ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Brabant: 18068421 0000

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243955760000

Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243955760000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: J. de Kruijf h.o.d.n. Timmerbedrijf Jan de Kruijf/De Kruijf Trappen Corssenpolderstraat 6 2807 LG Gouda Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243955760000

Nadere informatie

1c Bijzondere van de algemene voorwaarden van AB Riool afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1c Bijzondere van de algemene voorwaarden van AB Riool afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden van AB Riool Gevestigd te Amsterdam, Vredenhofpad 7 // 1051 LK Gedeponeerd bij www.voorwaarden.net/ onder het web address: http://www.voorwaarden.net/opvragen/pbhxsc/ Artikel 1: Geldigheid

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Harderwijk: 08055059 ------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Harderwijk: 08055059 ------------------------------------------------------------ Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: De Kopieerderij Industrieweg 60 8071 CV Nunspeet ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Harderwijk: 08055059 ------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

DE IJSKOERIER B.V. Flight Forum 3529 5657 DW Eindhoven Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 171762280000

DE IJSKOERIER B.V. Flight Forum 3529 5657 DW Eindhoven Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 171762280000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van

Nadere informatie

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van: Alleskoel Handelsnaam van Visser Hoeks BV Postbus44 7470 AA GOOR Inschrijfnummer;51860678 KvK. te Enschede: ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Lisse nr 28103913 -------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Lisse nr 28103913 ------------------------------------------------------------------------------------------- Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Home Innovation Services Foeliehof 22 2215 BP Voorhout Inschrijfnummer K.v.K. te Lisse nr 28103913 -------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------ Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Unicorn Industrial Cleaning Solutions B.V. Ekkersrijt 7057 5692 HB SON ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of van koop en verkoop van Certo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden GIBU. N. Barelds h.o.d.n. GIBU Lage der A 12-8 9718 BJ Groningen. Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Nederland: 020926670000

Algemene voorwaarden GIBU. N. Barelds h.o.d.n. GIBU Lage der A 12-8 9718 BJ Groningen. Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Nederland: 020926670000 N. Barelds h.o.d.n. GIBU Lage der A 12-8 9718 BJ Groningen (AS 108-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Nederland: 020926670000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap IMPRESZ B.V., gevestigd te Almelo, hierna te noemen: IMPRESZ. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 518378540000

Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 518378540000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Groenestraat 294 6531 JC Nijmegen Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 172086270000

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 172086270000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: We R Asia Molenstraat 19 5427 PV Boekel Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 172086270000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Hilversum: 32086223 -------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Hilversum: 32086223 ------------------------------------------------------------- Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: T.J. Kippersluis & Zonen B.V. Naarderstraatweg 5 1399 VR MUIDERBERG ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Hilversum: 32086223 -------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STUDIO NOORD LICHT + INTERIEUR HEREPLEIN 6 9711 GA GRONINGEN KVK 54337232 BTW NL851264499B01 INFO@STUDIONOORD.COM

STUDIO NOORD LICHT + INTERIEUR HEREPLEIN 6 9711 GA GRONINGEN KVK 54337232 BTW NL851264499B01 INFO@STUDIONOORD.COM STUDIO NOORD LICHT + INTERIEUR HEREPLEIN 6 9711 GA GRONINGEN KVK 54337232 BTW NL851264499B01 INFO@STUDIONOORD.COM Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:! 02 26! Hoflaan 72! 1241 ZA KORTENHOEF! Inschrijfnummer K.v.K.: 58251057! ALGEMENE BEPALINGEN!

Algemene voorwaarden van:! 02 26! Hoflaan 72! 1241 ZA KORTENHOEF! Inschrijfnummer K.v.K.: 58251057! ALGEMENE BEPALINGEN! Algemene voorwaarden van: 02 26 Hoflaan 72 1241 ZA KORTENHOEF Inschrijfnummer K.v.K.: 58251057 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Radio-Beurs Louter B.V. Voorstraat 366-370 3311 CX Dordrecht. Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230715250000 (AS 219-08)

Algemene voorwaarden van: Radio-Beurs Louter B.V. Voorstraat 366-370 3311 CX Dordrecht. Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230715250000 (AS 219-08) Algemene voorwaarden van: Radio-Beurs Louter B.V. Voorstraat 366-370 3311 CX Dordrecht (AS 219-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230715250000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Correspondentie per E-mail wordt ook evenals correspondentie per fax als schriftelijk beschouwd.

Correspondentie per E-mail wordt ook evenals correspondentie per fax als schriftelijk beschouwd. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van CTE Products & Leasing BV, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33262936. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INTERSTER INTERNATIONAL

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INTERSTER INTERNATIONAL ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INTERSTER INTERNATIONAL Artikel 1 Definities In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop-

Nadere informatie