SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 1"

Transcriptie

1 SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 1 Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding tot dit Prospectus en iedere beslissing om te investeren in de Notes dient gebaseerd te zijn op een bestudering van het gehele Prospectus, met inbegrip van de documenten opgenomen door verwijzing. Ingevolge de omzetting van de relevante bepalingen van de Prospectus Richtlijn in iedere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, zal de Verantwoordelijke Persoon niet burgerrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld in een Lidstaat uitsluitend op basis van deze samenvatting, met inbegrip van enige vertaling ervan, tenzij deze misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer ze samen gelezen wordt met andere delen van dit Prospectus. Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie opgenomen in dit Prospectus voor een rechtbank wordt gebracht in een Lidstaat in de Europese Economische Ruimte, kan de eiser, met toepassing van de nationale wetgeving van de Lidstaat waar de vordering wordt aanhangig gemaakt, verplicht worden om de kosten van de vertaling van het Prospectus te dragen vooraleer rechtsvordering worden ingesteld. De volgende samenvatting is niet bedoeld volledig te zijn en is gebaseerd op, en in zijn geheel onder voorbehoud van de rest van het Prospectus en, met betrekking tot de voorwaarden van een specifieke Tranche van Notes, de Uiteindelijke Voorwaarden die erop van toepassing zijn. Notes kunnen ook worden uitgegeven in een andere vorm en onder andere voorwaarden zoals van tijd tot tijd overeengekomen door de Emittent met de relevante koper(s). In een dergelijk geval zal een bijkomende prospectus of een afzonderlijke Prospectus beschikbaar worden gemaakt die het effect van de overeenkomst met betrekking tot dergelijke Notes zal beschrijven. Woorden en uitdrukkingen gedefinieerd onder Vorm van de Notes ( Form of the Notes ), Toepasselijke Definitieve Voorwaarden ( Applicable Final Terms ) en Voorwaarden van de Notes ( Terms and Conditions of the Notes ) hieronder zullen dezelfde betekenissen hebben in deze samenvatting. Essentiële kenmerken en risico s die verband houden met de Bank Royal Bank of Canada (de Bank ) is een bank die werd opgenomen in Bijlage 1 bij de Bankwet (Bank Act) (Canada) (de Bankwet ), die zijn charter vormt. De Bank werd opgericht als Merchants Bank in 1864 en werd opgericht onder de Act to Incorporate the Merchants Bank of Canada goedgekeurd op 22 juni De naam van de Bank is veranderd naar The Royal Bank of Canada in 1901 en naar Royal Bank of Canada in De voornaamste administratieve kantoren van de Bank zijn gesitueerd op de Royal Bank Plaza, 200 Bay Street, Toronto, Ontario, Canada M5J 2J5 met telefoonnummer +1 (416) Het hoofdkantoor is gelokaliseerd op 1 Place Ville Marie, Montreal, Quebec, Canada H3C 3AG. De Bank en diens operationele dochtervennootschappen zijn werkzaam onder de centrale merknaam RBC Financial Group. De Bank is de grootste bank in Canada berekend op basis van activa en één van de voornaamste ondernemingen in Noord-Amerika op het gebied van gediversifieerde financiële dienstverlening. Alle verwijzingen in deze Samenvatting naar de Bank verwijzen naar de Bank en diens dochtervennootschappen van de Bank, tenzij de context het anders vereist. De Bank verleent bankdiensten aan particulieren en ondernemingen, biedt dienstverlening aan op het gebied van vermogensbeheer, op het gebied van corporate en investment banking en diensten in verband met het verwerken van transacties op een wereldwijde basis. De Bank heeft meer dan werknemers die diensten verlenen aan meer dan 14 miljoen cliënten, zowel particulieren, ondernemingen en cliënten in de publieke sector via vestigingen in Noord-Amerika en ongeveer 30 landen in de hele wereld. Met ingang van 1 november 2004 werden de 5 vroegere ondernemingssegmenten van de Bank gehergroepeerd in 3 ondernemingssegmenten op basis van de behoeften van cliënten en geografische locatie: 1 Deze samenvatting werd opgemaakt in overeenstemming met artikel 5 (2) van de Prospectus Richtlijn, en voor alle duidelijkheid, houdt enkel verband met de uitgifte van Notes met een minimum coupure van minder dan EUR (of het equivalent in andere munteenheden) BR:

2 Canadian Personal and Business (met inbegrip van de bank- en investeringsactiviteiten in Canada en de wereldwijde verzekeringsactiviteit van de Bank); U.S. and International Personal and Business (met inbegrip van de bank en de makelaarsactiveiten aan particulieren (retail brokerage) in de Verenigde Staten, bankdiensten in de Caraïben en internationale bankdiensten aan particulieren) en Global Capital Markets (een brede waaier van producten op het gebied van investeringen, bankieren, verkoop en verhandeling en gerelateerde producten aan ondernemingen, overheden en institutionele cliënten in Noord-Amerika en gespecialiseerde producten en diensten wereldwijd). Op 31 juli 2005 had de Bank een totaal vermogen van miljoen Canadese dollars en een totaal kapitaal van miljoen Canadese dollars. Er zijn een aantal factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van de Bank in belangrijke mate verschillen van deze geanticipeerde resultaten (zie Risico Factoren, "Risk Factors"). De factoren die hieronder worden vermeld, mogen niet worden beschouwd als een volledige en alomvattende samenvatting van de potentiële risico s en onzekerheden die verband houden met de activiteiten van de Bank. Bank- en financiële diensten houden inherente risico's in, zoals het kredietrisico, het marktrisico, het liquiditeitsrisico en het operationele risico, die de resultaten van de Bank kunnen beïnvloeden (zie sectie "Risicobeheer" ("Risk Management") in het Jaarverslag 2004 van de Bank voor een bespreking van deze risico's en hoe de Bank ermee omgaat). Enkele andere factoren die de resultaten van de Bank kunnen beïnvloeden zijn de volgende: 1. Factoren met betrekking tot de sector (niet specifiek met betrekking tot de onderneming) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) als een geïntegreerde financiële dienstengroep met activiteiten in Canada, de Verenigde Staten en andere landen, kunnen de inkomsten en opbrengsten beïnvloed worden door de algemene economische toestand in ieder van de landen waar de Bank activiteiten heeft; de koersevolutie van de Canadese dollar ten opzichte van andere munteenheden, in het bijzonder ten opzichte van de U.S. dollar, kan de inkomsten, kosten en opbrengsten van de Bank beïnvloeden; de inkomsten van de Bank kunnen worden beïnvloed door de monetaire politiek van de Bank van Canada en van de Raad van Gouverneurs van het Federal Reserve System in de Verenigde Staten; de prestaties van de Bank kunnen worden beïnvloed door de mate van competitie in de markten waarin de Bank actief is; veranderingen in de wetten, reglementen en het administratieve beleid van toepassing op de activiteiten van de Bank in de verschillende sectoren waarin de Bank actief is kunnen de resultaten van de Bank beïnvloeden; gerechtelijke of administratieve beslissingen en juridische procedures tegen de Bank kunnen de resultaten van de Bank negatief beïnvloeden; indien geen volledige en complete informatie wordt bekomen van de of namens de cliënten en tegenpartijen van de Bank, kan dit de resultaten van de Bank negatief beïnvloeden. 2. Factoren specifiek met betrekking tot de vennootschap: BR:

3 (i) (ii) (iii) (iv) de financiële prestaties van de Bank kunnen worden beïnvloed door de mogelijkheid van de Bank om met succes de hergroepering van de activiteiten van de Bank te voltooien; de financiële prestaties van de Bank kunnen worden beïnvloed door de mogelijkheid van de Bank om strategische acquisities uit te voeren en om deze acquisities succesvol te integreren, met inbegrip van de mogelijkheid van de Bank om met succes haar expansiestrategie in de Verenigde Staten uit te voeren; het boekhoudbeleid en de boekhoudmethodes die door de Bank worden gebruikt bepalen hoe de Bank de financiële toestand en de resultaten van de Bank weergeeft, en deze kunnen vereisen dat het management schattingen maakt of zich baseert op assumpties over materies die inherent onzeker zijn. Dergelijke schattingen en veronderstellingen kunnen herziening vereisen, en veranderingen erin kunnen de resultaten van de operaties van de Bank en de financiële toestand van de Bank in belangrijke mate negatief beïnvloeden; of als een grote onderneming wordt de Bank blootgesteld aan operationele risico s en risico s in verband met infrastructuur. Andere factoren, zoals wijzigingen in handelsbeleid, de tijdige ontwikkeling en introductie van nieuwe producten en diensten in ontvankelijke markten, wijzigingen in fiscale wetgeving, technologische wijzigingen, onvoorziene wijzigingen in het spaar- en consumptiepatroon van consumenten en de mogelijke impact op de activiteiten van de Bank van internationale conflicten en van andere ontwikkelingen, met inbegrip van deze die verband houden met de oorlog tegen het terrorisme, en de anticipatie door de Bank van en het succes bij het beheersen van de ermee verband houdende risico s, kunnen toekomstige resultaten beïnvloeden. Essentiële kenmerken en risico s die verband houden met de Notes De Bank kan van tijd tot tijd, mits naleving van alle wettelijke en reglementaire vereisten en vereisten gesteld door de centrale bank, Notes uitgeven uitgedrukt in een munteenheid overeengekomen tussen de Bank en de relevante Dealer of Dealers. De maximale totale uitstaande hoofdsom van de Notes op eender welk tijdstip mag niet meer bedragen dan U.S.$ 14 miljard. De Notes kunnen worden uitgegeven op naam, zonder interest coupons, of aan toonder, met of zonder interest coupons. De totale hoofdsom, enige interestvoet of berekening van interest, de uitgifteprijs, vervaldag en alle andere voorwaarden en modaliteiten die hierin niet zijn opgenomen met betrekking tot iedere Serie van Notes zal van tijd tot tijd worden vastgesteld op het ogenblik van de uitgifte en uiteengezet worden in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, zoals aangevuld, waar vereist door een bijkomend prospectus. De Notes kunnen enkel worden aangeboden voor verkoop (i) in de Verenigde Staten met toepassing van de toepasselijke uitzonderingen van de registratievereiste of (ii) buiten de Verenigde Staten aan niet V.S.-personen (non-u.s. persons) op basis van en in overeenstemming met de Regulation S en in overeenstemming met de toepasselijke wetten. Er is een aanvraag ingediend voor de opname van de Notes uitgegeven onder het Programma op de Officiële Lijst van de UK Listing Authority en voor notering op de London Stock Exchange plc Gilt and Fixed Interest Market. Er werd ook een aanvraag ingediend voor de toelating van de Notes op de London Stock Exchange Professional Securities Market. Niet-genoteerde Notes kunnen echter ook worden uitgegeven onder het Programma of Notes kunnen worden toegelaten tot opname, verhandeling en/of notering door andere beurzen, opnameautoriteiten (listing authorities) en/of quoteringssystemen. De Definitieve Voorwaarden van toepassing op de Series of Notes zullen bepalen of de Notes al dan niet werden toegelaten tot de Officiële Lijst van de UK Listing Authority en toegelaten tot verhandeling op de London Stock Exchange plc of toegelaten tot opname, verhandeling en/of notering door een andere beurs, opnameautoriteit (listing authority) of quoteringsysteem BR:

4 Tenzij anders bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden zullen de Notes bij iedere uitgifte aan toonder zijn, met of zonder coupons, en zullen ze aanvankelijk vertegenwoordigd worden door een of meer tijdelijke globale Notes die op hun uitgiftedatum in bewaring zullen worden gegeven bij een bewaarder of een gemeenschappelijke bewaarder namens Euroclear en/of Clearstream, Luxemburg, of zoals anderszins overeengekomen. Rechten op een tijdelijke globale Notes zullen inwisselbaar zijn voor rechten op een permanente globale Note of Definitieve Notes, indien zo bepaald in de Uiteindelijke Voorwaarden, bij certificatie van niet-v.s. beneficial ownership zoals vereist door de US Treasury Regulations. Rechten op een permanente globale Notes zullen enkel kunnen ingewisseld worden voor definitieve Notes in een aantal beperkte omstandigheden beschreven in de Voorwaarden van de Notes Definitieve Certificaten of in de toepasselijke Uiteindelijke Voorwaarden. Notes kunnen worden uitgegeven op naam en, indien zo bepaald in de Definitieve Voorwaarden, kunnen rechten op aandelen aan toonder worden vertegenwoordigd door één of meer tijdelijke globale Notes worden omgeruild in Definitieve Notes en/of Nominatieve Notes. De Notes worden beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met, de wetten van de Province of Ontario en de wetten van Canada daar van toepassing. Notes kunnen worden uitgegeven op een achtergestelde of niet-achtergestelde basis door een filiaal van de Bank zoals bepaald in de toepasselijke Uiteindelijke Voorwaarden. Notes zullen geen deposito s verzekerd met toepassing van de Canada Deposit Insurance Corporation Act (Canada) zijn. Deposito Notes (Deposit Notes) zullen depositoschulden van de Bank zijn voor de toepassing van de Bankwet, zullen niet-achtergestelde en niet-gewaarborgde verbintenissen vormen van de Bank en zullen pari passu rang nemen samen met alle andere depositoschulden van de Bank (tenzij anders voorgeschreven door de wet) en zonder enige onderlinge voorrang en minstens pari passu met alle andere niet-achtergestelde en niet-gewaarborgde verbintenissen van de Bank, zowel huidig als toekomstig (tenzij wettelijk anders voorgeschreven). Achtergestelde Notes zijn rechtstreekse niet-gewaarborgde verbintenissen van de Bank, die voor de toepassing van de Bankwet achtergestelde schulden vertegenwoordigen en zullen pari passu rang nemen met alle huidige of toekomstige achtergestelde schulden van de Bank, andere dan achtergestelde schulden die voorrang hebben op de Achtergestelde Notes op basis van enige wettelijke bepaling die nu van kracht is of in de toekomst van kracht zou worden. De achtergestelde schulden vertegenwoordigd door de Achtergestelde Notes zullen, in geval van insolventie of liquidatie van de Bank achtergesteld zijn ten opzichte van het recht op betaling van alle depositoschulden van de Bank en alle andere schulden van de Bank, behalve deze schulden die, op basis van de voorwaarden die erop van toepassing zijn, dezelfde rang hebben als of achtergesteld zijn ten opzichte van dergelijke achtergestelde schulden en tenzij anders wettelijk anders bepaald. De aangelegenheden van verzuim van toepassing op de Deposito Notes zijn beperkt tot (i) niet betaling (met toepassing van een respijttermijn) van hoofdsom of interest en (ii) insolventie of faillissement, de aanduiding van een vereffenaar (liquidator), curator (receiver or receiver and manager) of een ander ambtenaar met gelijkaardige bevoegdheden of het nemen van controle over de Bank en haar activa door de Canadese Toezichthouder over de Financiële Instellingen (Superintendent of Financial Institutions) (Canada). De aangelegenheden van verzuim van toepassing op de Achtergestelde Notes zijn beperkt tot insolventie of vereffening van de Bank. De Notes zullen geen bepaling aangaande negatieve zekerheid (negative pledge) of cross-default bevatten BR:

5 De verbintenis van de Bank om betalingen te doen in verband met de Notes of een Coupon zal een einde nemen indien de Notes of de Coupon, naargelang het geval, niet worden voorgelegd ter betaling binnen de twee jaar na de datum waarop een dergelijke betaling verschuldigd is. Indien de toepasselijke Definitieve Voorwaarden dit bepalen kunnen de Notes voor vervaldag worden afgelost tegen nominale waarde of tegen een ander Aflossingsbedrag zoals kan worden bepaald in de relevante Definitieve Voorwaarden. Vervroegde terugbetaling kan het rendement op de investering voorzien door de relevante Note verminderen ten opzichte van het rendement dat zou bekomen zijn indien de Notes werden afgelost op vervaldag. Indien de Notes worden toegelaten tot een gereglementeerde markt in de EER, dan is de delisting van de Notes mogelijk indien de (i) Transparantierichtlijn of toepasselijke wetgeving in een Lidstaat die deze richtlijn omzet vereist dat de Bank (a) financiële staten voorlegt opgemaakt in overeenstemming met, of gereconcilieerd met de International Financial Reporting Standards ( IFRS ) of geauditeerd in overeenstemming met de International Standards on Accounting; (b) kwantitatieve of kwalitatieve informatie verstrekt om significante verschillen tussen de normen met betrekking tot boekhouding en audit die momenteel gehanteerd worden door de Bank en IFRS, weer te geven of (c) de vorm van de rapportering in andere opzichten wijzigt, of (ii) eender welke andere toekomstige wet of EU Richtlijn wordt ingevoerd die anderszins vereisten oplegt waarvan de Bank te goeder trouw bepaalt dat deze niet praktisch of onverantwoord belastend zijn. Het is mogelijk dat er geen actieve verhandelingsmarkt is voor de Notes. De voorwaarden voor de Deposito Notes staan de vervanging van het kantoor waar de rekening wordt aangehouden toe indien een filiaal buiten Canada is gelegen, mits naleving van bepaalde voorwaarden. Notes uitgegeven onder het Programma kunnen verbonden zijn aan een of meer indexen of onderliggende variabele waarden. De Notes kunnen belangrijke risico s met zich meebrengen die niet verbonden zijn met een gelijkaardige investeringen in instrumenten met een vaste of variabele interestvoet, met inbegrip van een rendement op een investering dat in belangrijke mate minder kan zijn dan een investering in Notes met een Vaste Interestvoet of Notes met een Vlottende Interestvoet. In sommige gevallen kunnen dergelijke Notes ook het risico met zich meebrengen van een totaal of gedeeltelijk verlies van de hoofdsom. In aanvulling op de hoger weergegeven zaken, zijn er andere factoren die van essentieel belang zijn voor het bepalen van de marktrisico s verbonden aan de Notes uitgegeven onder het Programma (zie Risico Factoren, "Risk Factors" hieronder) BR:

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,75 % Vastrentende Obligaties met vervaldatum 6 maart 2019 Uitgifteprijs: 101,875 % Rendement 4,433 % (bruto

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door NV BEKAERT SA op alle 150.000 obligaties die een vaste interest opleveren van 6,75% per jaar, uitgegeven zijn op 16 april 2009 en een vervaldag hebben op

Nadere informatie

SAMENVATTING. De totale jaarlijkse capaciteit van de smelterijen van Nyrstar bedraagt meer dan 1,1 miljoen ton zink en 235.000 ton lood.

SAMENVATTING. De totale jaarlijkse capaciteit van de smelterijen van Nyrstar bedraagt meer dan 1,1 miljoen ton zink en 235.000 ton lood. SAMENVATTING Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het prospectus voor notering en aanbieding van 23 maart 2010 (het "Prospectus") en elke beslissing om te beleggen in de 5,5% vastrentende

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA De volgende paragraaf moet gelezen worden als een inleiding tot de samenvatting indien de desbetreffende Lidstaat (Member State) de veranderingen aan de vereisten voor de

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 23 april 2012 (het Prospectus) en iedere beslissing om te beleggen in de 4,50 % vastrentende

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van VANDEMOORTELE NV naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van 3,060% vastrentende obligaties met een nominale waarde per eenheid van EUR 1.000 met vervaldatum

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 189.000.000 uitstaande 4,375% vastrentende obligaties (ISIN: XS0218652906) met vervaldatum

Nadere informatie

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement

Nadere informatie

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000 Vrije vertaling van de Engelse Samenvatting opgenomen in het Basisprospectus van 9 september 2014. Ingeval van inconsistentie, heeft de Engelse Samenvatting voorrang. Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

Synthesenota van [ ] 2007. Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika)

Synthesenota van [ ] 2007. Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika) Synthesenota van [ ] 2007 Morgan Stanley (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika) Uitgever van Vastrentende Notes Serie 1448, met vervaldag in 2017,

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient als inleiding op het Basisprospectus (het Basisprospectus ) te worden gelezen en iedere beslissing om in de Certificates te beleggen moet gebaseerd

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

SAMENVATTING. op interest die verhoogt ("Step-up Notes") of verlaagt ("Step-Down Notes") van één interestperiode naar de andere; of

SAMENVATTING. op interest die verhoogt (Step-up Notes) of verlaagt (Step-Down Notes) van één interestperiode naar de andere; of SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

Pinguin NV. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019

Pinguin NV. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019 Pinguin NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019 Bruto actuarieel rendement op uitgifteprijs: 4,635% Netto

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten dient te worden genomen na bestudering van het volledige Basisprospectus,

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten gekend als Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de afdelingen A tot E (A.1

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen zijn genummerd

Nadere informatie

DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING afgekort D.E.M.E.

DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING afgekort D.E.M.E. DREDGNG, ENVRONMENTAL & MARNE ENGNEERNG afgekort D.E.M.E. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,145% vastrentende obligaties met vervaldatum 14 februari 2019 Bruto

Nadere informatie

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000-

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000- TIVANO SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, dochtervennootschap van de Eneco Wind Groep Openbaar aanbod van obligaties met een vaste interestvoet per 3 jaar (3/6/9) met recht tot vervroegde terugbetaling

Nadere informatie

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL bpost NV Muntcentrum, 1000 Brussel, België Aanbieding van maximaal 47.000.000 Gewone Aandelen, wat kan worden verhoogd met maximaal 9.000.000 Gewone Aandelen Notering van alle Aandelen op Euronext Brussel

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE De samenvatting bestaat uit informatie die moet worden meegedeeld op grond van Bijlage XXII bij gedelegeerde Verordening (EU) 486/2012 van 30 maart 2012 en gedelegeerde Verordening

Nadere informatie

Ontex Group NV Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België

Ontex Group NV Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België Ontex Group NV Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België Aanbieding van Gewone Aandelen (inclusief ongeveer 325 miljoen EUR aan Nieuw Uitgegeven Gewone Aandelen (wat neerkomt op een maximum

Nadere informatie