ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN. van Rioleringsbedrijf Rioolconcurrent. Artikel 1. Begripsbepalingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN. van Rioleringsbedrijf Rioolconcurrent. Artikel 1. Begripsbepalingen"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN van Rioleringsbedrijf Rioolconcurrent. Artikel 1. Begripsbepalingen Opdrachtnemer: Rioleringsbedrijf Rioolconcurrent, gevestigd te Dordrecht aan de Carneool KC, aan wie de opdracht is verstrekt c.q. de werkzaamheden zijn opgedragen. Opdrachtgever/cliënt: Elke derde, natuurlijke -of rechtspersoon, hetzij in combinatie met anderen, hetzij alleen, die een aanbieding tot levering van goederen en/of verlenen van diensten en/of uitvoering van werkzaamheden verstrekt en met opdrachtnemer gepubliceerde door opdrachtnemer en/of door deze daartoe schriftelijk een overeenkomst daartoe sluit. Werk(en)/levering van goederen: (Levering van) goederen, (verlenen van) diensten, (uitvoering van werkzaamheden, alles in de ruimste zin. Aanbieding Elk schriftelijk uitgebrachte of via een website, folder of op andere Wijze gepubliceerde en door opdrachtnemer en/of door deze daartoe Schriftelijk gemachtigde persoon of personen ondertekende offerte, prijsopgaaf,inschrijving en/of anders geheten schriftelijk bevestigd bod tot levering van goederen, verlenen van diensten en/of uitvoering van opdrachten en werkzaamheden. Overeenkomst: Elk door opdrachtnemer en/of door deze daartoe schriftelijk gemachtigde persoon of personen rechtsgeldig ondertekend stuk, waarin opdrachtnemer uitdrukkelijk enige overeenkomst tot levering van werkzaamheden bevestigt en elke op gelijke wijze bevestigde aanvulling daarop. (Technische)omschrijving: Tekeningen, berekeningen, begrotingen en omschrijvingen, welke aan de aanbieding ten grondslag liggen en/of waarop de aanbieding c.q. de overeenkomst is gebaseerd. Aanneemsom/prijs: Aanbieding c.q. overeenkomst voor de werkzaamheden in zijn totaliteit of per eenheid vermelde bedrag, verhoogd met de eventueel daarbij vermelde en/of opkomende kosten, exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting (Belasting toegevoegde waarde, afgekort als B.T.W.). Levertijd: De in de aanbieding c.q. overeenkomst vermelde periode tussen de datum van overeenkomst en de datum van levering. Plaats van levering: De plaats, waar cliënt in het bezit van de goederen zal worden gesteld, waar de diensten zullen worden verleend en/of de opdrachten en/of werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Factuur: Document waarop opdrachtnemer de prijs voor de werkzaamheden, opdrachten en goederen in rekening brengt of doet brengen, alsmede elk daarop vermeld bedrag. Debiteur: Elke cliënt/opdrachtgever, die uit hoofde van een overeenkomst aan opdrachtnemer enig bedrag of contra -prestatie verschuldigd is. Schuld: Elke vordering van opdrachtnemer op een debiteur, uit hoofde van een overeenkomst c.q. de in een geldsbedrag uitgedrukte waarde daarvan. Betaling: Elke voldoening van een schuld door overschrijving of storting van het bedrag van de onderhavige factuur op vermelde (post)bankrekening of contante betaling, zonder aftrek van kortingen en/of compensaties, welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door opdrachtnemer zijn toegestaan en zonder schuldvergelijking, uit welke hoofde ook. Artikel 2. Algemene bepalingen Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, correspondentie en andere (schriftelijke) communicatie van opdrachtnemer met cliënten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. Ingeval meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen zich bij overeenkomst tegenover opdrachtnemer verbinden, zullen alle bepalingen van de onderhavige overeenkomst op hen allen tezamen, als ook op ieder van henafzonderlijk, van toepassing zijn. De schuld en alle verbintenissen van cliënt c.q. debiteur jegens opdrachtnemer zijn voor zover mogelijk -hoofdelijk en ondeelbaar. Cliënt kan geen beroepdoen op de rechten, welke hij te zijner bevrijding zou kunnen ontlenen aan het bepaalde in Boek 6: artikel 9, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, zodat ingeval van kwijtschelding of bij overeenkomst te verlenen ontslag aan een cliënt/debiteur, de overige(n) hoofdelijk aansprakelijk blijft/blijven voor de gehele verbintenis c.q. schuld jegens opdrachtnemer. Alle volmachten welke in de overeenkomst of enig ander schriftelijk stuk doorcliënt c.q. debiteur aan opdrachtnemer worden verleend, zijn onherroepelijke volmachten, welke - volledig daartoe geïntegreerd -deel uitmaken van de onderhavige overeenkomst en zonder dewelke die overeenkomst niet zou zijn gesloten. Zij worden verleend met de macht van substitutie en onder uitdrukkelijke herroeping van alle deswege reeds bestaande volmachten. Voorbehouden recht van eigendom, fiduciaire eigendomsoverdracht en subsidiair bezitloos pandrecht zullen steeds kunnen dienen tot verhaal van enige schuld aan opdrachtnemer. Cliënt/debiteur geeft door het sluiten van enige overeenkomst met opdrachtnemer volmacht ingeval cliënt/debiteur na sommatie daartoe door of namens opdrachtnemer bij aangetekend schrijven en/of deurwaarders exploten/of ander gerechtelijk schrijven gedurende 14 (veertien) dagen in gebreke is gebleven aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer te voldoen, namens en voor rekening van cliënt/debiteur alles te doen of te laten waartoe cliënt/debiteur zich tegenover opdrachtnemer heeft verplicht het aan zich zelve cederen en in pand geven van zaken en rechten, zomede het in verband met de betreffende overeenkomst nakomen van verplichtingen, tegenover derden daaronder begrepen. Elke term, welke in het enkelvoud is gesteld, dient voor zover toepasbaar tevens in meervoud gesteld te worden gelezen. Eventuele afwijkingen door opdrachtnemer te eniger tijd toegepast ten voordele van cliënt, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem vaststaand voor zich zelve op te eisen. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen, dat deze algemene voorwaarden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever altijd voorrang hebben boven eventueel door de opdrachtgever gevoerde voorwaarden of bedingen, van welke aard dan ook,zelfs indien ook in die voorwaarden of bedingen voorrang is bedongen.

2 Artikel 3. Aanbiedingen Opdrachtnemer verplicht zich zijn offerte gedurende 30 dagen gestand te doen,onverminderd het hierna bepaalde. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend tot het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en veelal gebaseerd op de eventueel daarbij behorende (technische) omschrijving. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief emballage, tenzij anders schriftelijk aangegeven. Na 30 dagen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om prijsverhogingen aan de cliënt door te berekenen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld grondstof -, materiaal -en/of fabrieksprijzen, valutakoersen, loonsverhogingen, rechten en accijnzen. Alle aanbiedingen en prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden binnen de normale werktijden en onder normale werkomstandigheden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Wanneer met een opdrachtgever geen vooraf aangenomen prijs voor de uitvoering van de onderhavige werkzaamheden is overeengekomen, worden deze werkzaamheden door opdrachtnemer uitgevoerd tegen vergoeding van de kostprijs, vermeerderd met de gebruikelijke opslagen voor winst, risico en algemene kosten e.d.. Afspraken en overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden binden opdrachtnemer niet, indien deze niet schriftelijk door hem zijn bevestigd. Als personeel zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers en werknemers in zijn dienstbetrekking werkzaam, die geen procuratiebevoegdheid bezitten. Zolang de opdracht door opdrachtnemer niet is geweigerd blijft opdrachtgever daaraan gebonden. Gegevens door opdrachtnemer in drukwerken, folders, website(s) of andere publicaties verstrekt, zijn niet bindend. Artikel 4. (Technische) omschrijving De (technische) omschrijving maakt deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover in die overeenkomst daarnaar wordt verwezen. Indien tekeningen en/of daarop vermelde gegevens afwijken van hetgeen dienovereenkomstig in enige (technische) omschrijving is vermeld, prefereert het laatstgenoemde. De (technische) omschrijving, voor zover die door opdrachtnemer en/of in zijn opdracht is vervaardigd, blijft het onvervreemdbaar eigendom van hem, terwijl ook onder hem de auteursrechten blijven berusten. Artikel 5. Reclame 1. Opdrachtnemer heeft het recht om niet, reclame of andere kennisgevingen aan te brengen, welke zich evenwel dienen te beperken tot de aanduiding en naam van het bedrijf. Artikel 6. Opdracht van de werkzaamheden Als datum waarop het werk of de leverantie aan opdrachtnemer is opgedragen,zal gelden de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen c.q. de plaats waar het werk/leverantie dient te worden uitgevoerd of geleverd naar het oordeel van opdrachtnemer in zodanige staat verkeert, dat met de uitvoeringkan worden begonnen. Opdrachtnemer verricht de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen en naar eis van goed en deugdelijk werk, met inachtneming van de in haar beroepsuitoefening gebruikelijke regels. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer alle gegevens te verstrekken, die noodzakelijk, dan wel wenselijk zijn, voor de behandeling van de betreffende opdracht en een opdracht met opdrachtnemer te bespreken wanneer opdrachtnemer dit wenselijk, dan wel noodzakelijk, acht.. Opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid,zoals onder andere het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevensdoor opdrachtgever (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt). Opdrachtgever zal zich nimmer kunnen beroepen op het feit, dat opdrachtnemer van opdrachtgever volledig vertrouwen geniet en sprake zou (kunnen) zijn van het afwentelen van aansprakelijkheid naar opdrachtnemer;opdrachtgever is en blijft onder alle omstandigheden uitdrukkelijk geheel verantwoordelijk. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de door hem gemaakte fouten tot een maximum van de door Rioolconcurrent afgesloten aansprakelijkheid verzekering. Een kopie hiervan is na aanvraag te overleggen. Opdrachtnemer garandeert eveneens de deugdelijkheid en de kwaliteit van het werk van door hem in het kader van artikel 11, lid 5, ingeschakelde derden en aanvaardt de aansprakelijkheid van fouten, die hieruit voortvloeien, eveneens tot een maximum van de door Rioolconcurrent afgesloten aansprakelijkheid verzekering. Een kopie hiervan is na aanvraag te overleggen. Opdrachtnemer geeft echter nooit meer garantie dan hemzelf wordt verleenden aanvaardt eveneens niet meer aansprakelijkheid dan die, waartoe die derde zelf bereid of verplicht is te accepteren. Gegeven of uitgebrachte adviezen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, zijn geheel en zonder uitzondering voor rekening en risico van de opdrachtgever en kunnen geen (financiële) gevolgen hebben ten aanzien van de opdrachtnemer,tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uitdrukkelijk is overeengekomen dat, indien de opdrachtgever met enige verplichting in gebreke blijft, de opdrachtnemer bevoegd is alle bescheiden en dergelijke van de opdrachtgever onder zich te houden, zolang de opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Artikel 7. Aanvang van de werkzaamheden 1. Tenzij anders is overeengekomen uitsluitend in overleg te bepalen. Artikel 8. Verzekering Opdrachtgever is verplicht het werk of geleverde voor zijn, opdrachtgevers,rekening te verzekeren tegen alle materiële en immateriële schaden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van zulk een verzekering is opdrachtgever financieel aansprakelijk voor de eventueel genoemde schade(s). Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten welke mochten ontstaan als direct gevolg van daden of nalatigheden van hem,zijn medewerkers, dan wel personen die door hem zijn of vanwege hem te werk zijn gesteld, tenzij anders overeengekomen. Artikel 9. Kwaliteiten Tenzij anders is overeengekomen wordt van materialen, goederen en grondstoffen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt. Alle werk of leverantie zal voldoen aan de kwaliteitseisen, welke voor debetreffende soort van het werk of geleverde normaal en gebruikelijk is te achten.

3 Artikel 10. Verplichtingen van de opdrachtgever Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de vereiste vergunningen, ontheffingen en beschikkingen. De onder lid 1 van dit artikel genoemde bescheiden stelt opdrachtgever gratis beschikbaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Artikel 11. Levering en levertijd Levering geschiedt op de plaats zoals in de overeenkomst is bepaald. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. Overschrijding van levertijden kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Indien tussentijdse wijzigingen in een opdracht worden aangebracht, wordt de levertijd met de duur van de door wijzigingen ontstane extra werkzaamheden verlengd. Opschorting van het werk of levering door opdrachtgever verlengt de levertijd met tenminste de duur van de opschorting. Extra kosten, ontstaan doorgenoemde opschorting, komen voor rekening van de opdrachtgever. Goederen worden gedurende de periode -zoals genoemd in lid 3 - opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is bevoegd -indien noodzakelijk, dan wel wenselijk, vooreen juiste uitvoering van de verstrekte opdracht -bij de uitvoering van deopdrachtandere deskundigen of derden in te schakelen, waarvan de kosten aan opdrachtgever zullen worden doorberekend. Indien noodzakelijk of wenselijk zal opdrachtnemer hieromtrent met opdrachtgever overleg plegen. Artikel 12. Emballage Wanneer emballage noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs berekend en slechts na overleg met en goedkeuring van opdrachtnemer teruggenomen. De noodzaak van emballage is ter uitsluitende beoordeling van opdrachtnemer. Artikel 13. Voltooiing 1. Alle werkzaamheden worden als voltooid c.q. opgeleverd beschouwd: a. Wanneer opdrachtnemer, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, aan de opdrachtgever te kennen heeft gegeven, dat het werk of levering is voltooid en opdrachtgever het werk of geleverde heeft goedgekeurd; b. Na verloop van 8 dagen, nadat opdrachtnemer aan de opdrachtgeverheeft medegedeeld, dat het werk of geleverde voltooid is en deze heeft nagelaten hetwerk of de levering binnen die termijn op te nemen en/of heeft nagelaten aan opdrachtnemer, met redenen omkleed mee te delen waarom hij het werk of geleverde niet als voltooid kan beschouwen, dient het werk of de levering als voltooid te worden beschouwd; c. Bij gehele of gedeeltelijke ingebruikneming van het werk of het geleverde door de opdrachtgever. Artikel 14. Onderhoudstermijn 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is er geen sprake van een onderhoudstermijn. Artikel 15. Garantie Voor geleverde goederen gelden uitsluitend de door het toeleveringsbedrijf van opdrachtnemer vastgestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door opdrachtnemer geen garantie verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor een door opdrachtnemer gemaakt ontwerp draagt deze de verantwoordelijkheid. Wanneer een opdrachtgever uitvoering wenst van door hem opgedragen wijzigingen in het opgedragen werk of geleverde, is alleen hij aansprakelijk voor alle schaden, welke daardoor, althans mede daardoor,ontstaan. Elke opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden inzake merkinbreuk, onrechtmatige daden of wanprestaties tengevolge van uitvoering van de door de opdrachtgever aangegeven wijze van uitvoering. De garantieverplichtingen strekken zich niet uit tot herstel van schade aan andere onderdelen en materialen van het door opdrachtnemer geleverde dan het onderdeel of het materiaal dat het gereclameerde gebrek vertoont. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeit, is hij met betrekking tot deze overeenkomst niet tot enige garantiegehouden. 5. Opdrachtnemer is van zijn garantieverplichting ontheven zodra en indien de opdrachtgever zonder goedkeuring van opdrachtnemer werkzaamheden aan het geleverde verricht of doet verrichten, dan wel indien het geleverde gebruikt wordt in afwijking tot de door opdrachtnemer verstrekte voorschriften of op een andere onoordeelkundige wijze. Artikel 16. Meer -en minderwerk/stelposten Wanneer door of vanwege opdrachtgever, de overheid of om een andere reden, waarvan opdrachtnemer bij het sluiten van een overeenkomst geen kennis had, wijziging in de oorspronkelijke opdracht, dan wel in de uitvoering van het werk of het geleverde moet plaatsvinden, vindt verrekening plaats. Hogere kosten, verbonden aan wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, worden afzonderlijk in rekening gebracht. Lagere kosten, verbonden aan wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, worden afzonderlijk gecrediteerd. Is reeds met de uitvoering begonnen, dan kan opdrachtgever zich niet beroepen op het feit, dat bepaalde wijzigingen in de uitvoering, welke hij tijdens de opdracht heeft verstrekt, niet zijn uitgevoerd. Artikel 17. Reclames Alle reclames dienen binnen 8 dagen na levering door opdrachtnemer schriftelijk en aangetekend bij hem te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame is gebaseerd. Wanneer reclames hieraan niet voldoen,

4 wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben geaccepteerd en goedgekeurd. Wanneer opdrachtnemer van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend,heeft hij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldsbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan de opdrachtgever, hetzij tot herstel en/of vernieuwing van de levering over te gaan onder instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de cliënt om als dan het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren. Opdrachtnemer is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen,wanneer cliënt op het ogenblik van onderhavige reclame aan al zijn als dan jegens opdrachtnemer bestaande verplichtingen, uit welke hoofde ook, heeftvoldaan. Artikel 18. Transportrisico Alle goederen reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van opdrachtgever. Ook ingeval franco levering is overeengekomen, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, zoals transport -, brand en waterschade, diefstal of verduistering enz. tijdens het vervoer geleden. Bij aankomst der goederen dient cliënt zich te overtuigen van de staat waarin deze zich bevinden. Wanneer op dat moment blijkt, dat schade aan goederen is toegebracht, dient cliënt alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Het onder lid 2 van dit artikel vermelde geldt ook voor onderdelen en materialen welke bestemd zijn om deel uit te maken van door opdrachtnemer uit te voerenwerkzaamheden of leveranties. Artikel 19. Overmacht Ingeval van verhindering het werk of levering uit te voeren tengevolge van overmacht, waaronder te verstaan alle van de wil en/of controle van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, al dan niet voorzienbaar, waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering van het werk of levering tijdelijk of blijvend wordt verhinderd, is opdrachtnemer gerechtigd het werk of levering op te schorten dan wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van het werk of levering, zonder dat opdrachtnemer gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever. Als omstandigheden welke overmacht tot gevolg kunnen hebben worden in elk geval onder meer verstaan: Oorlog, oorlogstoestand, oproer, epidemieën,brand, verkeersstagnaties, werkstakingen, uitsluitingen, verlies of beschadiging bij transport, ernstige storingen in het productie proces bij opdrachtnemer, burgeroorlog, molest, abnormale hoge en lage waterstanden, ijsgang, waterschade, gebrek aan of vertraagde levering van door opdrachtnemer benodigde of bestelde grondstoffen, materialen of onderdelen, storingen in de levering van energie, computerstoringen, netwerkstoringen, storingen die veroorzaakt worden door technische mankementen, gebrek aan arbeidskrachten, overheidsmaatregelen, (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid,stagnaties door vorstverlet en andere weersomstandigheden. De levertijd zal met de tijdsduur van de vertraging door overmacht worden verlengd. De bepalingen in lid 2 van dit artikel zijn tevens van toepassing indienovermacht optreedt nadat de levering reeds geschied had moeten zijn. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor goede toegangswegen. Alle kosten welke voor opdrachtnemer ontstaan doordat opdrachtgever zijn verplichting uithoofde van dit lid niet volledig of niet tijdig nakomt, komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij bij overeenkomst schriftelijk anders werd bepaald. Artikel 20. Aansprakelijkheid 1. Behoudens de garantiebepalingen is opdrachtnemer nimmer verplicht tot vergoeding van schade aan het werk of geleverde middellijk en/of onmiddellijk,uit welke hoofde ook en hoe ook genaamd, noch aan opdrachtgever, noch aan derden, tengevolge van tekortkomingen aan het werk of geleverde. Artikel 21. Betaling Elke (deel -of termijn-)betaling dient door de debiteur te geschieden hetzij op een door opdrachtnemer daartoe aangegeven (post)bankrekening, hetzij in contanten, voor of uiterlijk op de op onderhavige factuur vermelde betaal datum. Bij ontbreken van de uiterste betaaldatum dient elke rekening uiterlijk binnen 14(veertien) dagen na factuurdatum te worden voldaan. Alle betalingen dienen plaats te vinden op of voor de vervaldatum in gangbare Nederlandse munt zonder enig beroep op compensatie of schuldvergelijking. Wanneer enig bedrag niet op de vastgestelde datum is voldaan zal de daarover verschuldigde rente gelijk zijn aan de wettelijke rente. De niet-voldoening van een factuur op de vervaldatum, om welke reden ook,heeft automatisch tengevolge de directe opeisbaarheid van alle eventuele andere facturen, alsmede de overeengekomen koopsom(men) en/of aanneemsom (men).deze bepaling is eveneens van toepassing indien debiteur/opdrachtgever komt te overlijden, failliet wordt verklaard, surseance van betaling is aangevraagd,schuldsanering aanvraagt of wordt aangeboden, een regeling van welke aard met zijn crediteuren treft of doet treffen of daartoe wordt gedwongen, beslag op de hem toebehorende goederen wordt gelegd of op een deel daarvan, tot liquidatie besluit of wordt ontbonden. Nietvoldoening van een factuur op de vervaldatum heeft tevens tot gevolg dat werkzaamheden, welke nog moeten worden uitgevoerd of een order of een gedeelte daarvan, welke nog afgeleverd moet worden, kunnen worden geannuleerd, respectievelijk beëindigd zonder dat de opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen indien hij daartoe termenaanwezig acht. Wanneer de uitvoering van werkzaamheden en/of levering van goederen in gedeelten plaats moet vinden, wordt elke uitvoering van werkzaamheden en iedere levering als een afzonderlijke transactie beschouwd. Tenzij niet uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen ter zake van hetgeen een opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van opdrachtnemer beslissend. Alle kosten die opdrachtnemer moet maken tot het effectueren van zijn rechten,benevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever direct verschuldigd in alle gevallen waarin voor de incasso van een vordering of voor de handhaving van de rechten van opdrachtnemer wanneer hij zich van de hulp van een derdeheeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten

5 zullen worden berekend aan de hand van het gestaffelde tarief, gehanteerd door o.a. de kantonrechters. Tevens zal de wettelijke rente worden berekend. Reclames van opdrachtgever schorten de betalingsverplichting noch geheel,noch gedeeltelijk op. Artikel 22. Voorbehoud van eigendom Zolang een cliënt/debiteur niet volledig heeft voldaan aan alle voor hem, cliënt/debiteur, voortvloeiende verplichtingen uit hoofde van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, blijven alle door opdrachtnemer aanhem geleverde goederen en werken voor rekening en risico van cliënt/debiteur,eigendom van opdrachtnemer. Gelet op de bepalingen van lid 1 van dit artikel is opdrachtnemer, zonder enige ingebrekestelling, gerechtigd alle door hem geleverde goederen en werken terug te nemen en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van alle schade, kosten en interesten te verlangen. Beslag door debiteur onder zich zelve op werken van opdrachtnemer is niet mogelijk c.q. bij overeenkomst uitgesloten. Het is elke cliënt/debiteur uitdrukkelijk verboden door opdrachtnemer geleverde goederen en/of werken aan derden in eigendom (tot zekerheid) over te dragen,totdat cliënt/debiteur zal hebben voldaan hetgeen krachtens deze overeenkomst en voorwaarden aan opdrachtnemer verschuldigd is. Artikel 23. Zekerheid Opdrachtnemer is steeds gerechtigd vooraf of te eniger tijd naar zijn oordeelvoldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de cliënt/opdrachtgever te verlangen, ook wanneer krediet is bedongen. Ingeval de cliënt zulks weigert, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd zijn rechten op vergoeding van kosten, schaden en interesten. Voorschriften van enige overheid, die het gebruik van het werk of de levering verminderen of verhinderen, brengen geen wijziging in de verplichtingen van de cliënt tegenover opdrachtnemer. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd elke ontvangen betaling, hoe ook genaamd, in mindering te brengen op daartoe door hem aan te wijzen facturen of anders bestaande financiële verplichtingen jegens hem. Artikel 24. Ontbinden van de overeenkomst Cliënt/opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst, welke hij zou kunnen ontlenen aan Boek 6: artikel 265 van het Burgerlijk Wetboek of aan enige andere wettelijke bepaling. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om door eenvoudige schriftelijke opzegging de overeenkomst te ontbinden, teruggave te vorderen van alle geleverde goederen, alsmede volledige vergoeding te eisen van alle schade,kosten en interesten van hem en het volledig te betalen bedrag der schuld in eens op te eisen; dit alles ingeval de cliënt/debiteur: Overlijdt, tot liquidatie van zijn zaken besluit en/of - rechtspersoon zijnde wordt ontbonden; Faillissement of surseance van betaling aanvraagt, doet aanvragen of is aangevraagd; Onder curatele wordt gesteld of op enige andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest; Onherroepelijk tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld; Niet meer kan beschikken over noodzakelijke vergunningen,inschrijvingen of anderszins, benodigd voor de uitoefening van zijn bedrijf of beroep. Voorts om de navolgende redenen: Indien de werken of geleverde goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft, in beslag worden genomen, verloren gaan, waardeloos zijn geworden, in de nabije toekomst voor de cliënt geen waarde meer zullen hebben, uit de macht van cliënt zijn geraakt of dergelijke; Indien cliënt zonder nadere opgave een andere woon -of verblijfplaats kiest of deze buiten Nederland kiest; Als cliënt bij het aangaan der overeenkomst enige onjuiste of onvolledige opgave of mededeling heeft gedaan en/of aan hem bekende omstandigheden mocht hebben verzwegen, alles van dien aard dat opdrachtnemer de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze zou hebben gesloten ingeval hij de werkelijke stand van zaken had gekend. Indien opdrachtgever een werk/levering of een gedeelte daarvan annuleert is deze gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten, vermeerderd met 30% wegens winst derving. Meerwerk of extra leveringen worden conform de door opdrachtnemer gehanteerde tarieven bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Artikel 25. Prijzen Door opdrachtnemer afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de hoogte van arbeidslonen, de prijzen in Nederlandse courant van grondstoffen, materialen en onderdelen, alsmede van alle andere kosten, waaronder mede begrepen zijn belastingen en sociale lasten, zoals deze gelden op de datum van de aanbieding/offerte. Bij stijging dezer factoren tussen het tijdstip van de aanbieding, ook indien zij toen voorzienbaar waren, en het tijdstip van de levering, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de prijs dienovereenkomstig te wijzigen,uiteraard met in acht name der wettelijke voorschriften en artikel 3, lid 3. Wanneer, zulks op verlangen van de opdrachtgever, arbeid verricht dient te worden buiten de normale werktijd, dan worden voor die arbeid de opslagen,geldende voor overuren en overige kosten, extra in rekening gebracht. Artikel 26. Geheimhouding Opdrachtnemer zal personeel en/of ingeschakelde derden geheimhouding opleggen ter zake alle gegevens van vertrouwelijke aard, waarvan kennis wordt genomen bij de uitvoering van overeenkomsten/transacties. Artikel 27. Geschillen Partijen zullen zich voor het nemen van conservatoir maatregelen en voorzieningen om deze in stand te houden, kunnen wenden tot de gewone rechter en het zal tevens mogelijk zijn zaken of vorderingen welke tot de competentie van de (kanton)rechter behoren ter beslechting aan de bevoegde (kanton)rechter voor te leggen.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van:

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van: Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van: ZK Kozijnen B.V. Gevestigd te Middelburg aan de Klarinetweg 10 Ingaande 27 augustus 2009 Copyright 123leveringsvoorwaarden.nl - Augustus 2009 - Nadruk verboden

Nadere informatie

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Ingaande 1 januari 2010

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Ingaande 1 januari 2010 Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Ingaande 1 januari 2010 Artikel 1. Begripsbepalingen Opdrachtnemer: KMT Techniek, gevestigd aan de Hoogstraat 76 te Vlaardingen, aan wie de opdracht is verstrekt

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Effect Veiligheid B.V., gevestigd te Geldrop, -hierna te noemen Effect

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Algemene bepalingen Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meester Penning B.V., hierna te noemen "Meester Penning B.V.", op alle door Meester Penning B.V. gesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassing. 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1. DEFINITIES 1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1.2 Onder verkoper wordt verstaan My Medical Shop BV, gevestigd te s-gravenhage. 1.3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden van DMO marketing communicatie b.v., gevestigd te Amersfoort. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Eemland te Amersfoort.

Leveringsvoorwaarden van DMO marketing communicatie b.v., gevestigd te Amersfoort. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Eemland te Amersfoort. Leveringsvoorwaarden van DMO marketing communicatie b.v., gevestigd te Amersfoort. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Eemland te Amersfoort. ALGEMENE BEPALINGEN Opdrachtgever en leverancier:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Wouters Belastingadvies, welke belastingadviespraktijk uitgeoefend wordt in de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Artikel 5. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. DutchLogic IT Solutions Casteleynstraat 5 2012 AH Haarlem http://www.dutchlogic.nl/ Tel: +31 (0)6 516 324 66 KVK : 34138140 0000 BTW : 1910.07.900.B.01 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2009 Artikel 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Respons Medical gevestigd te Boxmeer, hierna te noemen: Respons, aangegaan.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Respons Medical gevestigd te Boxmeer, hierna te noemen: Respons, aangegaan. Respons Medical, postbus 28, 5831 AA, Boxmeer Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Respons Medical gevestigd te Boxmeer, hierna

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Vennootschap onder firma ESO, Eindhovense Schoonmaak Onderneming Gevestigd en kantoorhoudende Aalshortsweide SJ te Helmond

Vennootschap onder firma ESO, Eindhovense Schoonmaak Onderneming Gevestigd en kantoorhoudende Aalshortsweide SJ te Helmond Algemene Voorwaarden van Schoonmaakbedrijf Vennootschap onder firma ESO, Eindhovense Schoonmaak Onderneming Gevestigd en kantoorhoudende Aalshortsweide 6 5709 SJ te Helmond Artikel 1 Definities a. Onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden @dministratorz Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van @dministratorz. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim. Algemene voorwaarden Flex Interim Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A opdrachtgever

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: uzelf respectievelijk uw onderneming(en) 1.2 Opdrachtnemer: PJongenbelastingadvies 1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis:

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: Artikel 1 Definitie De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F.

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN GROOT EN DE LANGE BOEKHOUDEN V.O.F. Artikel 1 Algemeen 1. Groot en de Lange Boekhouden is een vennootschap onder firma te Amstelveen 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden VisserDesign Expo Styling

Algemene leveringsvoorwaarden VisserDesign Expo Styling Algemene leveringsvoorwaarden VisserDesign Expo Styling Algemeen artikel 1 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder expo styling ieder die diensten verricht onder toepasselijkheidsverklaring

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt.

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG Artikel 1: Toepassing 1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06051984) zijn van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426.

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426. ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426. Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1-1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Nationale Zorg & Beheer Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nationale Zorg & Beheer, gevestigd te Geldrop aan de Diepe Vaart 25, 5663AW, hierna te noemen: "NZB"

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013 Artikel 1: Toepassing 1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33278891)

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Offertes: Totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten

Offertes: Totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN: JP Administratieve Dienstverlening, Sweelincklaan 73, 2692 BB s-gravenzande Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 27332178 Toepasselijkheid Artikel 1: 1.Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 Algemene Voorwaarden Opdrachtgever SportUnie 1-3-2014 Artikel 1 Algemeen 1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 2. Deze voorwaarden maken

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de wederpartij van de stylist(e) b. Stylist(e): de stylist(e) van de algemene voorwaarden Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; b. Bewegingsvisie: Bewegingsvisie is een groep van samenwerkende orthopedische leveranciers

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland, gevestigd te Haarlem, handelende onder de naam Paswerk, op 11-8-2005 gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Haarlem. Artikel 1

Nadere informatie

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;!

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;! ALGEMENE'VOORWAARDEN' Artikel'1'Definities' Indezevoorwaardenwordendehiernavolgendetermenindenavolgendebetekenisgebruikt,tenzijuitdrukkelijkanders isaangegeven: Gebruiker :EV?BoxB.V.,degebruikervandealgemenevoorwaarden,opdrachtnemer,verkoper;

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop

Nadere informatie

KREQ B.V. V1.1/AV KREQ BV

KREQ B.V. V1.1/AV KREQ BV Algemene voorwaarden van KreQ B.V., hierna te noemen: KREQ, gevestigd te Heerenveen en kantoorhoudende te Heerenveen, zoals deze onder nummer 01163620 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV SJONIC DIGITAL MEDIA BV EDISONWEG 1D 3404 LA IJSSELSTEIN T 030-6875506 F 030-6875507 SJONIC@SJONIC.NL SJONIC.NL KVK UTRECHT 30174195 RABOBANK 33.60.15.062 Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie