ADMB OMNIFISC ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADMB OMNIFISC ALGEMENE POLISVOORWAARDEN"

Transcriptie

1 De verzekeringspolis bijstand fiscale controle is ontwikkeld door Qdos Broker & Underwriting Services Limited, namens Qdos European Limited, beiden met zetel in het Verenigd Koninkrijk, Qdos Court, Rossendale Road, Earl Shilton, Leicestershire, LE9 7LY en met bijkantoor in België, Leopold II laan 132 b, 8000 Brugge. De polis wordt gewaarborgd door IGI Insurance Limited, met zetel in Verenigd Koninkrijk, Market Square House, St James s Street, Nottingham NG1 6FG, England. Qdos Broker & Underwriting Services Limited is gemachtigd en gecontroleerd door de Financial Services Authority (FSA) in het Verenigd Koninkrijk, onder nr en toegelaten door de Commissie voor Bank- Financie- en Assurantiewezen ( CBFA ) tot de uitoefening van haar activiteit door middel van een bijkantoor in België of bij wijze van vrije dienstverrichting in België Qdos European Limited is een aangestelde vertegenwoordiger van Qdos Broker & Underwriting Services Limited en is gemachtigd en gecontroleerd door de Financial Services Authority (FSA) in het Verenigd Koninkrijk, onder nr en toegelaten door de Commissie voor Bank- Financie- en Assurantiewezen ( CBFA ) tot de uitoefening van haar activiteit door middel van een bijkantoor in België of bij wijze van vrije dienstverrichting in België IGI Insurance Company Limited (hierna: de verzekeraar ) is gemachtigd en gecontroleerd door de Financial Services Authority (FSA) in het Verenigd Koninkrijk, onder nr Belangrijk: Alle eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, alsmede bijzondere clausules, van toepassing op deze polis, worden omschreven in de BIJZONDERE VOORWAARDEN in bijlage aan deze polis. De verzekeraar zal de honoraria van de aangestelde boekhouder, accountant, consultant, advocaat of deskundigen vergoeden wanneer hij/zij ten behoeve van de verzekeringnemer werk levert met betrekking tot een gebeurtenis die gedekt is door de polis, dit op voorwaarde dat de verzekeraar op de hoogte wordt gesteld van de claim tijdens de looptijd van de verzekering of kennisgevingperiode en dat de claim binnen het territoriale toepassingsgebied valt. Artikel 1. Wie is verzekerd Elke natuurlijke persoon die in België zijn hoofdverblijf heeft en die de polis heeft onderschreven en premie heeft betaald, alsook de echtgenoot van deze verzekeringnemer of de persoon met wie hij wettelijk samenwoont. Elke rechtspersoon die de polis heeft onderschreven en de premie heeft betaald. De natuurlijke personen die bestuurder, zaakvoerder of werkende vennoten zijn Pagina 1 van 11

2 van deze rechtspersoon zijn tevens meeverzekerd voor zover zij het voorwerp uitmaken van een controle zoals omschreven in artikel 2 hierna die rechtstreeks het gevolg is van een controle op de verzekerde rechtspersoon of vennootschap. Artikel 2. Het voorwerp van de dekking De polis dekt: - de kosten en erelonen van de aangestelde boekhouder of accountant, externe boekhouder, accountant, belastingconsulent, bedrijfsrevisor, advocaat, deurwaarder of iedere andere persoon die de vereiste kwalificatie heeft overeenkomstig de op de procedure toepasselijke wet - de ten laste van de verzekeringsnemer gelegde kosten van de gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures - de kosten van tenuitvoerlegging Met betrekking tot: a) Belastingcontroles en betwistingen met betrekking tot aanslagen in de Belgische Inkomstenbelastingen 1) Een controle door de Belgische belastingdiensten met betrekking tot de naleving van de regelgeving met betrekking tot de Belgische Inkomstenbelastingen door de verzekeringsnemer voorafgaand aan de administratieve of gerechtelijke procedure. 2) Een administratieve bezwaarprocedure overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 366 e.v. WIB92 of een administratieve procedure van ambtshalve ontheffing overeenkomstig artikel 376 e.v. WIB92 met betrekking tot een aanslag in de Belgische Inkomstenbelastingen 3) Een administratieve fiscale bemiddeling overeenkomstig de bepalingen van artikel 376 quinquies e.v. WIB92 met betrekking tot een aanslag in de Belgische Inkomstenbelastingen. 4) Een gerechtelijke fiscale procedure met betrekking tot een aanslag in de Belgische Inkomstenbelastingen voor de Rechtbanken bedoeld in artikel 632 Ger.W. en het Koninklijk besluit van 25 maart 1999 tot uitvoering van artikel 7 van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, de Hoven van Beroep, het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof, het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. b) Belastingcontroles en betwistingen met betrekking tot aanslagen in de Belgische B.T.W. 1) Een controle door de Belgische belastingdiensten met betrekking tot de naleving van de regelgeving met betrekking tot de in België verschuldigde B.T.W. door de verzekeringsnemer voorafgaand aan de administratieve of gerechtelijke procedure. 2) Een administratieve bezwaarprocedure overeenkomstig de bepalingen van artikel 84 W.BTW met betrekking tot een aanslag in de Belgische B.T.W Pagina 2 van 11

3 3) Een administratieve fiscale bemiddeling overeenkomstig de bepalingen van artikel 84quater W.BTW. met betrekking tot een aanslag in de Belgische B.T.W. 4) Een gerechtelijke fiscale procedure met betrekking tot een aanslag in de Belgische B.T.W. voor de Rechtbanken bedoeld in artikel 632 Ger.W. en het Koninklijk besluit van 25 maart 1999 tot uitvoering van artikel 7 van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, de Hoven van Beroep, het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof, het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Artikel 3. Uitsluitingen van de dekking Vallen buiten het voorwerp van de dekking : a) de kosten en erelonen die zijn verschuldigd in de periode vóór de aangifte en de aanvaarding van een schadegeval door de verzekeraar; b) de kosten en erelonen die betrekking hebben op een schadegeval waarvan de verzekeringsnemer op het ogenblik van het onderschrijven van de polis reeds kennis had of redelijkerwijs had kunnen hebben; c) de kosten en erelonen die betrekking hebben op een schadegeval dat rechtstreeks voortvloeit uit een fiscaalrechtelijke controle die werd opgestart voor het onderschrijven van de polis of het ogenblik waarop een verzekeringnemer wordt opgenomen in de polis, tenzij in geval van een hernieuwing van de polis; d) de kosten en erelonen die betrekking hebben op een schadegeval dat rechtstreeks voortvloeit uit een administratieve of gerechtelijke betwisting, ingeleid voor het onderschrijven van de polis of het ogenblik waarop een verzekeringnemer wordt opgenomen in de polis, tenzij in geval van een hernieuwing van de polis; e) de kosten en erelonen die betrekking hebben op een schadegeval dat rechtstreeks het gevolg is van een strafrechtelijk onderzoek lastens de verzekeringsnemer; f) de kosten en erelonen die betrekking hebben op een schadegeval tengevolge van het feit dat de verzekeringsnemer zijn fiscale aangifte niet heeft ingediend of niet tijdig heeft ingediend binnen de wettelijk voorziene termijn; g) de kosten en erelonen die betrekking hebben op een schadegeval tengevolge van het feit dat de verzekeringsnemer de fiscale of sociale wetgeving heeft overtreden met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden; h) de kosten en erelonen die betrekking hebben op een schadegeval inzake bestuurdersaansprakelijkheid gelet op artikel 442quater WIB92 of artikel 93undeciesC W.BTW; i) de kosten en erelonen die betrekking hebben op een schadegeval die ter kennis werd gebracht buiten de verzekeringsperiode j) de kosten en erelonen die verband houden met het aanvragen van een voorafgaande beslissing bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken overeenkomstig de bepalingen van de Wet van Pagina 3 van 11

4 k) december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken l) de kosten en erelonen die verband houden met het indienen van een regularisatie-aangifte bij het Contactpunt regularisaties van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken de overeenkomstig de bepalingen van de Programmawet van 27 december 2005 m) alle belastingen, interesten, boetes of andere bedragen die aan een verzekeringnemer of aan de aangestelde boekhouder of accountant, consultant worden opgelegd, zijn niet gedekt door de Polis. Artikel 4. Dekkingsvoorwaarden a) Vrije keuze van aangestelde boekhouder of accountant Bij een schadegeval is de verzekeringsnemer gerechtigd op de vrije keuze van één externe boekhouder, accountant, belastingconsulent, bedrijfsrevisor, advocaat, deurwaarder of iedere andere persoon die de vereiste kwalificatie heeft overeenkomstig de op de procedure toepasselijke wet, teneinde hem bij te staan bij de afhandeling van de fiscale controle en/of de daaropvolgende betwisting. b) Meldingsplicht van de verzekeringsnemer De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar. Hij moet de verzekeraar echter geen omstandigheden meedelen die deze laatste reeds kende of redelijkerwijs had moeten kennen. Indien op sommige schriftelijke vragen van de verzekeraar niet wordt geantwoord en indien deze toch de overeenkomst heeft gesloten, kan hij zich, behalve in geval van bedrog, later niet meer op dat verzuim beroepen. Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico de verzekeraar misleidt bij de beoordeling van dat risico, is de verzekeringsovereenkomst nietig. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de verzekeraar kennis heeft gekregen van het opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen hem toe. Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk geschiedt, is de overeenkomst niet nietig. De verzekeraar stelt voor, binnen de termijn van een maand, te rekenen van de dag waarop hij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen, de overeenkomst te wijzigen met uitwerking op de dag waarop hij kennis heeft gekregen van het verzwijgen of van het onjuist meedelen. Indien de verzekeraar het bewijs levert dat hij het risico nooit zou hebben verzekerd, kan hij de overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn. Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst wordt geweigerd door de verzekeringnemer of indien, na het verstrijken van de termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit Pagina 4 van 11

5 laatste niet aanvaard wordt, kan de verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen vijftien dagen. Indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet kan verweten worden aan de verzekeringnemer en indien een schadegeval zich voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden, is de verzekeraar tot de overeengekomen prestatie gehouden. Indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens kan verweten worden aan de verzekeringnemer en indien een schadegeval zich voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden, is de verzekeraar slechts tot prestatie gehouden op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringnemer zou hebben moeten betalen, indien hij het risico naar behoren had meegedeeld. Indien de verzekeraar echter bij een schadegeval het bewijs levert dat hij het risico, waarvan de ware aard door dat schadegeval aan het licht komt, in geen geval zou hebben verzekerd, wordt zijn prestatie beperkt tot het betalen van een bedrag dat gelijk is aan alle betaalde premies. c) Meewerkverplichting van de verzekeringsnemer De verzekeraar kan het gevorderde bedrag beperken indien : 1) de verzekeringnemer en/of zijn aangestelde boekhouder of accountant niet alle redelijke stappen heeft ondernomen om de kosten en gevolgen van een doorlichting door of een geschil met de belastingdiensten tot een minimum te herleiden 2) de verzekeringnemer niet heeft voldaan aan zijn verplichting om de fiscaal relevante stukken en documenten bij te houden die zijn voorzien in de regelgeving met betrekking tot de Inkomstenbelastingen, de B.T.W. en de sociale zekerheid 3) de verzekeringsnemer en/of zijn aangestelde boekhouder of accountant tijdens de fiscale of sociaalrechtelijke controle niet hun volledige medewerking hebben verleend met de administratie en de administratie geen informatie, onvolledige informatie of verkeerde informatie hebben verstrekt. e) Betwisten van fiscale aanslagen 1) De verzekeraar behoudt zich het recht voor om wat het betwisten van fiscale aanslagen betreft te weigeren de kosten en erelonen te dragen van de aangestelde boekhouder of accountant van de verzekeraar indien: - het standpunt van de verzekeringsnemer onredelijk is of indien er niet voldoende kansen op welslagen van de procedure zijn - indien de verzekeringsnemer een redelijk voorstel tot minnelijke regeling van de belastingadministratie heeft geweigerd. 2) Indien er dienaangaande een blijvend geschil bestaat tussen de verzekeraar en de verzekeringsnemer beschikt de verzekeringsnemer over het recht de aangestelde boekhouder, advocaat of accountant te Pagina 5 van 11

6 raadplegen. Indien de aangestelde boekhouder, advocaat of accountant het standpunt van de verzekeringsnemer bevestigt, wordt verder dekking verleend. Indien de aangestelde boekhouder, advocaat of accountant het standpunt van de verzekeraar bevestigt komen de kosten en erelonen van deze raadpleging voor de helft ten laste van de verzekeringsnemer te liggen. Indien de verzekeringsnemer ervoor opteert om toch de procedure verder te zetten, dan worden de kosten en erelonen van de aangestelde boekhouder, advocaat of accountant terugbetaald indien de verzekeringsnemer in het gelijk wordt gesteld. 3) In afwijking van punt 2) behoudt de verzekeraar zich het recht voor de verdere terugbetaling van honoraria stop te zetten of te beperken indien de verzekeringnemer een voorstel tot een minnelijke regeling verwerpt die naar mening van de verzekeraar billijk is. 4) Als de juridische mogelijkheid bestaat om de kosten en erelonen van de aangestelde boekhouder of accountant te verhalen op de administratie of op derden, behoudt de verzekeraar zich het recht voor om dit verhaalrecht uit te oefenen. De verzekeraar is hiervoor gesubrogeerd in de rechten van de verzekeringsnemer. 5) Ingeval van een gerechtelijke procedure moeten overeenkomstig het vergoedingsbeginsel de gerechtskosten gerecupereerd ten laste van derden, de rechtsplegingsvergoeding en de vergoeding wegens tergend en roekeloos geding worden terugbetaald aan de verzekeraar. f) Beperking van de dekking De maximumwaarborg is per schadegeval vastgesteld op EUR (inclusief BTW). Deze maximumwaarborg wordt uitgesplitst in Euro (inclusief BTW) voor de administratieve fase van de fiscale procedure en Euro (inclusief BTW) voor de gerechtelijke fase van de procedure. De administratieve fase omvat de controle door de bevoegde belastingsdiensten, de administratieve bezwaarprocedure en de administratieve bemiddelingsprocedure. Zij eindigt met het uitputten van de administratieve bezwaarmiddelen, het bereiken van een akkoord of het inleiden van een procedure in rechte. De inleiding van een procedure in rechte wordt beschouwd als het aanvangspunt van de gerechtelijke fase van de procedure. De tarifering gehanteerd door de betrokken beroepsbeoefenaars zal door de verzekeraar beoordeeld worden met inachtneming van de gebruiken binnen hun beroepsgroep. Artikel 5. Geldigheidsduur van het contract en van de dekking a) Aanvaarding van de verzekeringsnemer door de verzekeraar Pagina 6 van 11

7 Het contract krijgt slechts uitwerking en dekking wordt slechts verleend nadat de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die zich als potentiële verzekeringsnemer aandient als dusdanig in die hoedanigheid door de verzekeraar wordt aanvaard. b) Aanvang en einde van de overeenkomst Behoudens andersluidende bepaling treedt het contract in werking op de in de deze polis vermelde aanvangsdatum. Het contract wordt afgesloten voor de duur van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor éénzelfde periode indien het niet geldig werd opgezegd door één van beide partijen. c) Voorwerp van de dekking in de tijd De dekking van de polis omvat de in artikel 2 bedoelde controles en betwistingen die respectievelijk ingesteld worden of ontstaan na het afsluiten van de polis en de volledige betaling van de premie. Per schadegeval verleent de polis in het licht van artikel 2 dekking van zodra de verzekeringsnemer van een Belgische belastingadministratie een schriftelijke aankondiging van een bezoek ter plaatse heeft ontvangen. De dekking van de polis eindigt op de datum waarop de opzegging door hetzij de verzekeringsnemer, hetzij de verzekeraar uitwerking krijgt overeenkomstig de voorwaarden bepaald onder d.1, d.2. en d.3. Voor de schadegevallen die dateren van na deze datum wordt geen dekking meer verleend. Indien de polis werd opgezegd en nadien terug door de verzekeringsnemer wordt onderschreven, wordt enkel dekking verleend voor de in artikel 2 bedoelde controles en betwistingen vanaf het belastbaar tijdperk waarin de polis opnieuw wordt onderschreven d) Opzegging van de polis d.1 Opzegging op de vervaldag De Polis kan ieder jaar op de jaarlijkse vervaldag door de verzekeringnemer worden opgezegd mits schriftelijke en aangetekende kennisgeving aan de verzekeraar, tenminste 30 dagen voor de jaarlijkse vervaldag. De verzekeraar kan de Polis ook opzeggen mits schriftelijke kennisgeving aan de verzekeringnemer 30 dagen voorafgaand aan de jaarlijkse vervaldag. Een claim die wordt ingesteld in de periode die dateert nadat de polis wettelijk werd opgezegd, door een van beide partijen, is niet meer gedekt. d.2 Schorsing en opzegging bij gebrek aan betaling De verzekeraar mag het contract opzeggen bij niet betaling van de premie, bijpremies of bijkomende kosten. Hiertoe zal hij de verzekeringsnemer voorafgaandelijk bij aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot in gebreke stellen met het oog op betaling binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of Pagina 7 van 11

8 de afgifte ter post van de aangetekende brief, bij gebreke waaraan de overeenkomst zal geschorst worden en de verzekeraar tot opzegging kan overgaan. De opzegging wordt in dit geval van kracht na een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing. d.3. Opzegging na schadegeval Beide partijen behouden zich het recht voor de verzekeringspolis op te zeggen na een schadegeval. De opzegging moet in deze hypothese ten laatste 1 maand na de betaling of de weigering tot betaling van schadevergoeding gebeuren bij aangetekende brief, gerechtsdeurwaardersexploot of afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. De opzegging wordt dan van kracht 3 maanden na de dag van betekening. Artikel 6. Overlijden van de verzekeringsnemer Bij overlijden van de verzekeringsnemer worden de rechten en verplichtingen ontstaan uit het verzekeringscontract overgebracht op de eventuele medeverzekeringsnemer personen, of erfgenamen die de onderneming al of niet tijdelijk verder zetten. Bij ontstentenis wordt de polis van rechtswege ontbonden. In ieder geval kunnen zowel de medeverzekeringsnemer, erfgenamen, of nieuwe verzekeringsnemer van de polis, als de verzekeraar, de polis opzeggen. De verzekeringsnemer dient de polis op te zeggen 30 dagen na het overlijden, de opzeg van de verzekeraar binnen de drie maanden na kennisgeving van overlijden. Artikel 7. De premiebetaling. a) De premie is een jaarpremie en is vooraf betaalbaar op vertoon van de kwijting of bij ontvangst van een vervaldagbericht. Premiesplitsing, waarbij de betaling van de premie in gelijke delen over het jaar worden gesplitst kan in onderling overleg worden overeengekomen. In geval van premiesplitsing blijft de premie nochtans verschuldigd voor het gehele verzekeringsjaar. Bij het berekenen van de premie zal een toeslag voor deze premiesplitsing worden aangerekend. b) De belastingen en taksen die voor het contract worden geheven zijn ten laste van de verzekeringsnemer. c) Bij gebrek aan betaling na de aangetekende herinnering van de verzekeraar, wordt de dekking na 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief geschorst. Zij treedt pas opnieuw in werking daags na de volledige betaling van alle vervallen premies, interesten,aanmaning- en invorderingskosten inbegrepen. De tijdens de schorsingsperiode vervallen premies, met een maximum van twee achtereenvolgende jaarpremies, blijven volledig verschuldigd aan de maatschappij ten titel van schadevergoeding. d) Alle premieveranderingen die plaatsvinden tijdens de looptijd van de polis, worden als volgt geregeld: Pagina 8 van 11

9 Bij verhoging van het bestaande premiestelsel, zal de nieuwe premie mogen toegepast worden vanaf de eerstvolgende vervaldag, volgend op de tariefverhoging, die werd betekend aan de verzekeringsnemer per aangetekend schrijven. De verzekeringsnemer heeft het recht de polis op te zeggen bij elke tariefwijziging, en dit per aangetekend schrijven binnen de 30 dagen na de betekening ervan door de verzekeraar. Hierdoor eindigt de polis op de datum van de ontvangst door de verzekeraar van het aangetekend schrijven van de verzekeringsnemer, met uitzondering evenwel van de lopende verplichtingen. Schadegevallen die hun oorsprong vinden in feiten die dateren van na de opzeg door de verzekeringsnemer vallen derhalve buiten de dekking van de polis. Indien de verzekeringsnemer van dit opzeggingsrecht geen gebruik maakt, wordt de nieuwe premie beschouwd als aanvaard door de verzekeringsnemer. Bij verlaging van het tarief dient de verzekeringsnemer vanaf de eerstkomende jaarlijkse vervaldag slechts de verminderde premie betalen. Artikel 8. Geschillen Op de Polis is het Belgische recht van toepassing. Voor geschillen tussen de verzekeringsnemer en de verzekeraar in verband met de toepassing van de polis zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd. Artikel 9. Afhandeling van claims a) Instemming van de verzekeraar De kosten en erelonen bedoeld in artikel 2 zullen enkel door de Polis zijn gedekt indien ze aangerekend worden met de voorafgaande goedkeuring van de verzekeraar. De verzekeraar zal zijn toestemming schriftelijk, per fax of , of telefonisch verlenen op voorwaarde dat er aannemelijke gronden bestaan voor de vertegenwoordiging van de verzekeringnemer : 1) In geval van een fiscale controle, indien de aangestelde boekhouder of accountant overtuigd is van de noodzaak van zijn tussenkomst. 2) In geval van een fiscale betwisting op voorwaarde dat de verzekeraar ervan overtuigd is dat er een redelijke kans bestaat dat het resultaat van de controle, het verzet of het beroep of het geschil gunstig zal zijn voor de verzekeringnemer. In geval van betwisting tussen de verzekeringsnemer en de verzekeraar in dit verband zal worden gehandeld overeenkomstig hetgeen werd bepaald in artikel 4c. b) Kennisgevingplicht De verzekeringnemer en/of de aangestelde boekhouder of accountant moeten de verzekeraar inlichten over elk schadegeval en dit binnen de 30 dagen volgend op de kennisname van het schadegeval. De dekking is slechts verleend voor de kosten en erelonen die zijn verschuldigd na de kennisgeving door de verzekerde en/of zijn aangestelde boekhouder of accountant. Samen met de kennisgeving of onmiddellijk daarna, dient de verzekeringsnemer of zijn aangestelde boekhouder of accountant een claimformulier in te vullen en naar de verzekeraar Pagina 9 van 11

10 terug te sturen samen met alle relevante informatie. Na ontvangst van een ingevuld claimformulier zal de verzekeraar laten weten of al dan niet dekking wordt verleend. De aanvankelijke kennisgeving van een schadegeval dient schriftelijk te gebeuren via priorzending, fax of gericht aan: Qdos European Limited, op het bovenstaand adres, of aan een in de Bijzondere Voorwaarden aangeduide vertegenwoordiging in België. Alle kennisgevingen en mededelingen van de verzekeraar of hun vertegenwoordigers aan de verzekeringnemer zullen geacht worden te zijn verstuurd indien ze aan de verzekeringnemer of de aangestelde boekhouder of accountant of consultant zijn gericht op het adres dat is opgegeven in de Bijlage bij de Polis. Alle kennisgevingen en mededelingen van de verzekeringnemer of de aangestelde boekhouder of accountant of consultant aan de verzekeraar zullen geacht worden te zijn verstuurd indien ze werden gericht aan Qdos European Limited, op het bovenstaand adres, of aan een in de Bijzondere Voorwaarden aangeduide vertegenwoordiging in België. c) Informatie en gegevens De verzekeraar heeft het recht van de aangestelde boekhouder of accountant alle informatie of gegevens met betrekking tot het schadegeval te verkrijgen, ongeacht of het om vertrouwelijke informatie gaat. Op verzoek van de verzekeraar zal de verzekeringnemer de aangestelde boekhouder of accountant alle nodige instructies geven om toegang tot de gegevens te verkrijgen. e) Betaling van staten van kosten en ereloon van de aangestelde boekhouder of accountant De verzekeraar zal de facturen van de aangestelde boekhouder of accountant betalen voor kosten en ereloon tot beloop van de vergoedingslimiet, maar dat enkel indien wordt aangetoond dat de aangerekende honoraria billijk zijn en naar behoren werden aangerekend. Tussentijdse facturen zullen worden betaald op voorwaarde dat de verzekeringnemer ermee instemt dat de verzekeraar het recht heeft de vergoedingen terug te vorderen indien de dekking om welke reden ook, binnen de polisvoorwaarden, als ongeldig wordt beschouwd door de verzekeraar. f) Belasting over de Toegevoegde Waarde De verzekeraar zal er niet toe gehouden zijn BTW te betalen die door de aangestelde boekhouder of accountant wordt aangerekend aan de verzekeringnemer indien die BTW kan worden teruggevorderd van de belastingdiensten Pagina 10 van 11

11 Artikel 10. Klachten De verzekeringsnemer kan los van zijn rechten overeenkomstig artikel 8 met klachten over de uitvoering van de polis terecht bij : De verzekeringsnemer beschikt tevens over het recht zijn klacht aanhangig te maken bij de Ombudsdienst van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel. Artikel 11. Privacybescherming De gegevens die in het kader van de uitvoering van de polis worden ingewonnen zijn bestemd voor het interne gebruik van de verzekeraar. Zij geven recht tot toegang en verbetering voorzien door de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking Pagina 11 van 11

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde?

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde? Pagina 1 van 12 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 5 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN 2 VERPLICHTE MEDEDELINGEN 2 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 3 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN DE

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2 ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid Overzicht blz Definities 2 Hoofdstuk 1 Doel en omvang van de dekking Afdeling 1 Verzekerden 3 Afdeling 2 Rechtsgronden

Nadere informatie

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOMOBIELVERZEKERING De titels I (burgerrechtelijke aansprakelijkheid), II (rechtsbijstand)

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN

Nadere informatie

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Consultants OVERZICHT.

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Consultants OVERZICHT. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Consultants OVERZICHT Definities 3 Hoofdstuk 1 - Doel en omvang van de dekking 5 Afdeling 1 - Rechtsgronden en gedekte

Nadere informatie

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS CASCO INHOUDSOPGAVE Begripsomschrijvingen TITEL 1 - WAARBORGEN art. 1. Omvang

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven Algemene voorwaarden Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 OMVANG VAN DE VERZEKERING 3 Artikel 1. Bepalingen 3 Artikel 2. Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 3. Wie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S Inhoudstafel Blz. Definities gemeen aan het geheel van de waarborgen 5 Artikel 1 : Doel en omvang van de verzekering

Nadere informatie

ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte 7-1040 BRUSSEL Verzekeringsonderneming toegelaten onder Codenummer 2312 VOORWAARDEN

ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte 7-1040 BRUSSEL Verzekeringsonderneming toegelaten onder Codenummer 2312 VOORWAARDEN ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte 7-1040 BRUSSEL Verzekeringsonderneming toegelaten onder Codenummer 2312 ALGEMENE VOORWAARDEN HOOFDSTUK I - VOORWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE VERZEKERING

Nadere informatie

Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N. 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52

Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N. 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52 Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52 Belfius Home & Family 2 Algemene Voorwaarden 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 2 13/08/13

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO B.A.Motorrijtuigen Autobestuurder Referte: BAM.015 201311 BAM.015-V3 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3 OVERZICHT TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk I Voorwerp en omvang van de verzekering... 5 Hoofdstuk II Beschrijving en wijziging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

B.A. Beroep Algemene voorwaarden

B.A. Beroep Algemene voorwaarden B.A. Beroep Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan

Nadere informatie

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER-

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- 6 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N BEPALINGEN : voor de toepassing van het

Nadere informatie

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058).

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). VERZEKERING AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen zijn

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel en draagwijdte van de verzekering 6 Artikel 2 : Vergoedingen bij schadegeval 6-7 Artikel

Nadere informatie