ADMB OMNIFISC ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADMB OMNIFISC ALGEMENE POLISVOORWAARDEN"

Transcriptie

1 De verzekeringspolis bijstand fiscale controle is ontwikkeld door Qdos Broker & Underwriting Services Limited, namens Qdos European Limited, beiden met zetel in het Verenigd Koninkrijk, Qdos Court, Rossendale Road, Earl Shilton, Leicestershire, LE9 7LY en met bijkantoor in België, Leopold II laan 132 b, 8000 Brugge. De polis wordt gewaarborgd door IGI Insurance Limited, met zetel in Verenigd Koninkrijk, Market Square House, St James s Street, Nottingham NG1 6FG, England. Qdos Broker & Underwriting Services Limited is gemachtigd en gecontroleerd door de Financial Services Authority (FSA) in het Verenigd Koninkrijk, onder nr en toegelaten door de Commissie voor Bank- Financie- en Assurantiewezen ( CBFA ) tot de uitoefening van haar activiteit door middel van een bijkantoor in België of bij wijze van vrije dienstverrichting in België Qdos European Limited is een aangestelde vertegenwoordiger van Qdos Broker & Underwriting Services Limited en is gemachtigd en gecontroleerd door de Financial Services Authority (FSA) in het Verenigd Koninkrijk, onder nr en toegelaten door de Commissie voor Bank- Financie- en Assurantiewezen ( CBFA ) tot de uitoefening van haar activiteit door middel van een bijkantoor in België of bij wijze van vrije dienstverrichting in België IGI Insurance Company Limited (hierna: de verzekeraar ) is gemachtigd en gecontroleerd door de Financial Services Authority (FSA) in het Verenigd Koninkrijk, onder nr Belangrijk: Alle eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, alsmede bijzondere clausules, van toepassing op deze polis, worden omschreven in de BIJZONDERE VOORWAARDEN in bijlage aan deze polis. De verzekeraar zal de honoraria van de aangestelde boekhouder, accountant, consultant, advocaat of deskundigen vergoeden wanneer hij/zij ten behoeve van de verzekeringnemer werk levert met betrekking tot een gebeurtenis die gedekt is door de polis, dit op voorwaarde dat de verzekeraar op de hoogte wordt gesteld van de claim tijdens de looptijd van de verzekering of kennisgevingperiode en dat de claim binnen het territoriale toepassingsgebied valt. Artikel 1. Wie is verzekerd Elke natuurlijke persoon die in België zijn hoofdverblijf heeft en die de polis heeft onderschreven en premie heeft betaald, alsook de echtgenoot van deze verzekeringnemer of de persoon met wie hij wettelijk samenwoont. Elke rechtspersoon die de polis heeft onderschreven en de premie heeft betaald. De natuurlijke personen die bestuurder, zaakvoerder of werkende vennoten zijn Pagina 1 van 11

2 van deze rechtspersoon zijn tevens meeverzekerd voor zover zij het voorwerp uitmaken van een controle zoals omschreven in artikel 2 hierna die rechtstreeks het gevolg is van een controle op de verzekerde rechtspersoon of vennootschap. Artikel 2. Het voorwerp van de dekking De polis dekt: - de kosten en erelonen van de aangestelde boekhouder of accountant, externe boekhouder, accountant, belastingconsulent, bedrijfsrevisor, advocaat, deurwaarder of iedere andere persoon die de vereiste kwalificatie heeft overeenkomstig de op de procedure toepasselijke wet - de ten laste van de verzekeringsnemer gelegde kosten van de gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures - de kosten van tenuitvoerlegging Met betrekking tot: a) Belastingcontroles en betwistingen met betrekking tot aanslagen in de Belgische Inkomstenbelastingen 1) Een controle door de Belgische belastingdiensten met betrekking tot de naleving van de regelgeving met betrekking tot de Belgische Inkomstenbelastingen door de verzekeringsnemer voorafgaand aan de administratieve of gerechtelijke procedure. 2) Een administratieve bezwaarprocedure overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 366 e.v. WIB92 of een administratieve procedure van ambtshalve ontheffing overeenkomstig artikel 376 e.v. WIB92 met betrekking tot een aanslag in de Belgische Inkomstenbelastingen 3) Een administratieve fiscale bemiddeling overeenkomstig de bepalingen van artikel 376 quinquies e.v. WIB92 met betrekking tot een aanslag in de Belgische Inkomstenbelastingen. 4) Een gerechtelijke fiscale procedure met betrekking tot een aanslag in de Belgische Inkomstenbelastingen voor de Rechtbanken bedoeld in artikel 632 Ger.W. en het Koninklijk besluit van 25 maart 1999 tot uitvoering van artikel 7 van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, de Hoven van Beroep, het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof, het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. b) Belastingcontroles en betwistingen met betrekking tot aanslagen in de Belgische B.T.W. 1) Een controle door de Belgische belastingdiensten met betrekking tot de naleving van de regelgeving met betrekking tot de in België verschuldigde B.T.W. door de verzekeringsnemer voorafgaand aan de administratieve of gerechtelijke procedure. 2) Een administratieve bezwaarprocedure overeenkomstig de bepalingen van artikel 84 W.BTW met betrekking tot een aanslag in de Belgische B.T.W Pagina 2 van 11

3 3) Een administratieve fiscale bemiddeling overeenkomstig de bepalingen van artikel 84quater W.BTW. met betrekking tot een aanslag in de Belgische B.T.W. 4) Een gerechtelijke fiscale procedure met betrekking tot een aanslag in de Belgische B.T.W. voor de Rechtbanken bedoeld in artikel 632 Ger.W. en het Koninklijk besluit van 25 maart 1999 tot uitvoering van artikel 7 van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, de Hoven van Beroep, het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof, het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Artikel 3. Uitsluitingen van de dekking Vallen buiten het voorwerp van de dekking : a) de kosten en erelonen die zijn verschuldigd in de periode vóór de aangifte en de aanvaarding van een schadegeval door de verzekeraar; b) de kosten en erelonen die betrekking hebben op een schadegeval waarvan de verzekeringsnemer op het ogenblik van het onderschrijven van de polis reeds kennis had of redelijkerwijs had kunnen hebben; c) de kosten en erelonen die betrekking hebben op een schadegeval dat rechtstreeks voortvloeit uit een fiscaalrechtelijke controle die werd opgestart voor het onderschrijven van de polis of het ogenblik waarop een verzekeringnemer wordt opgenomen in de polis, tenzij in geval van een hernieuwing van de polis; d) de kosten en erelonen die betrekking hebben op een schadegeval dat rechtstreeks voortvloeit uit een administratieve of gerechtelijke betwisting, ingeleid voor het onderschrijven van de polis of het ogenblik waarop een verzekeringnemer wordt opgenomen in de polis, tenzij in geval van een hernieuwing van de polis; e) de kosten en erelonen die betrekking hebben op een schadegeval dat rechtstreeks het gevolg is van een strafrechtelijk onderzoek lastens de verzekeringsnemer; f) de kosten en erelonen die betrekking hebben op een schadegeval tengevolge van het feit dat de verzekeringsnemer zijn fiscale aangifte niet heeft ingediend of niet tijdig heeft ingediend binnen de wettelijk voorziene termijn; g) de kosten en erelonen die betrekking hebben op een schadegeval tengevolge van het feit dat de verzekeringsnemer de fiscale of sociale wetgeving heeft overtreden met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden; h) de kosten en erelonen die betrekking hebben op een schadegeval inzake bestuurdersaansprakelijkheid gelet op artikel 442quater WIB92 of artikel 93undeciesC W.BTW; i) de kosten en erelonen die betrekking hebben op een schadegeval die ter kennis werd gebracht buiten de verzekeringsperiode j) de kosten en erelonen die verband houden met het aanvragen van een voorafgaande beslissing bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken overeenkomstig de bepalingen van de Wet van Pagina 3 van 11

4 k) december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken l) de kosten en erelonen die verband houden met het indienen van een regularisatie-aangifte bij het Contactpunt regularisaties van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken de overeenkomstig de bepalingen van de Programmawet van 27 december 2005 m) alle belastingen, interesten, boetes of andere bedragen die aan een verzekeringnemer of aan de aangestelde boekhouder of accountant, consultant worden opgelegd, zijn niet gedekt door de Polis. Artikel 4. Dekkingsvoorwaarden a) Vrije keuze van aangestelde boekhouder of accountant Bij een schadegeval is de verzekeringsnemer gerechtigd op de vrije keuze van één externe boekhouder, accountant, belastingconsulent, bedrijfsrevisor, advocaat, deurwaarder of iedere andere persoon die de vereiste kwalificatie heeft overeenkomstig de op de procedure toepasselijke wet, teneinde hem bij te staan bij de afhandeling van de fiscale controle en/of de daaropvolgende betwisting. b) Meldingsplicht van de verzekeringsnemer De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar. Hij moet de verzekeraar echter geen omstandigheden meedelen die deze laatste reeds kende of redelijkerwijs had moeten kennen. Indien op sommige schriftelijke vragen van de verzekeraar niet wordt geantwoord en indien deze toch de overeenkomst heeft gesloten, kan hij zich, behalve in geval van bedrog, later niet meer op dat verzuim beroepen. Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico de verzekeraar misleidt bij de beoordeling van dat risico, is de verzekeringsovereenkomst nietig. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de verzekeraar kennis heeft gekregen van het opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen hem toe. Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk geschiedt, is de overeenkomst niet nietig. De verzekeraar stelt voor, binnen de termijn van een maand, te rekenen van de dag waarop hij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen, de overeenkomst te wijzigen met uitwerking op de dag waarop hij kennis heeft gekregen van het verzwijgen of van het onjuist meedelen. Indien de verzekeraar het bewijs levert dat hij het risico nooit zou hebben verzekerd, kan hij de overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn. Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst wordt geweigerd door de verzekeringnemer of indien, na het verstrijken van de termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit Pagina 4 van 11

5 laatste niet aanvaard wordt, kan de verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen vijftien dagen. Indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet kan verweten worden aan de verzekeringnemer en indien een schadegeval zich voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden, is de verzekeraar tot de overeengekomen prestatie gehouden. Indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens kan verweten worden aan de verzekeringnemer en indien een schadegeval zich voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden, is de verzekeraar slechts tot prestatie gehouden op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringnemer zou hebben moeten betalen, indien hij het risico naar behoren had meegedeeld. Indien de verzekeraar echter bij een schadegeval het bewijs levert dat hij het risico, waarvan de ware aard door dat schadegeval aan het licht komt, in geen geval zou hebben verzekerd, wordt zijn prestatie beperkt tot het betalen van een bedrag dat gelijk is aan alle betaalde premies. c) Meewerkverplichting van de verzekeringsnemer De verzekeraar kan het gevorderde bedrag beperken indien : 1) de verzekeringnemer en/of zijn aangestelde boekhouder of accountant niet alle redelijke stappen heeft ondernomen om de kosten en gevolgen van een doorlichting door of een geschil met de belastingdiensten tot een minimum te herleiden 2) de verzekeringnemer niet heeft voldaan aan zijn verplichting om de fiscaal relevante stukken en documenten bij te houden die zijn voorzien in de regelgeving met betrekking tot de Inkomstenbelastingen, de B.T.W. en de sociale zekerheid 3) de verzekeringsnemer en/of zijn aangestelde boekhouder of accountant tijdens de fiscale of sociaalrechtelijke controle niet hun volledige medewerking hebben verleend met de administratie en de administratie geen informatie, onvolledige informatie of verkeerde informatie hebben verstrekt. e) Betwisten van fiscale aanslagen 1) De verzekeraar behoudt zich het recht voor om wat het betwisten van fiscale aanslagen betreft te weigeren de kosten en erelonen te dragen van de aangestelde boekhouder of accountant van de verzekeraar indien: - het standpunt van de verzekeringsnemer onredelijk is of indien er niet voldoende kansen op welslagen van de procedure zijn - indien de verzekeringsnemer een redelijk voorstel tot minnelijke regeling van de belastingadministratie heeft geweigerd. 2) Indien er dienaangaande een blijvend geschil bestaat tussen de verzekeraar en de verzekeringsnemer beschikt de verzekeringsnemer over het recht de aangestelde boekhouder, advocaat of accountant te Pagina 5 van 11

6 raadplegen. Indien de aangestelde boekhouder, advocaat of accountant het standpunt van de verzekeringsnemer bevestigt, wordt verder dekking verleend. Indien de aangestelde boekhouder, advocaat of accountant het standpunt van de verzekeraar bevestigt komen de kosten en erelonen van deze raadpleging voor de helft ten laste van de verzekeringsnemer te liggen. Indien de verzekeringsnemer ervoor opteert om toch de procedure verder te zetten, dan worden de kosten en erelonen van de aangestelde boekhouder, advocaat of accountant terugbetaald indien de verzekeringsnemer in het gelijk wordt gesteld. 3) In afwijking van punt 2) behoudt de verzekeraar zich het recht voor de verdere terugbetaling van honoraria stop te zetten of te beperken indien de verzekeringnemer een voorstel tot een minnelijke regeling verwerpt die naar mening van de verzekeraar billijk is. 4) Als de juridische mogelijkheid bestaat om de kosten en erelonen van de aangestelde boekhouder of accountant te verhalen op de administratie of op derden, behoudt de verzekeraar zich het recht voor om dit verhaalrecht uit te oefenen. De verzekeraar is hiervoor gesubrogeerd in de rechten van de verzekeringsnemer. 5) Ingeval van een gerechtelijke procedure moeten overeenkomstig het vergoedingsbeginsel de gerechtskosten gerecupereerd ten laste van derden, de rechtsplegingsvergoeding en de vergoeding wegens tergend en roekeloos geding worden terugbetaald aan de verzekeraar. f) Beperking van de dekking De maximumwaarborg is per schadegeval vastgesteld op EUR (inclusief BTW). Deze maximumwaarborg wordt uitgesplitst in Euro (inclusief BTW) voor de administratieve fase van de fiscale procedure en Euro (inclusief BTW) voor de gerechtelijke fase van de procedure. De administratieve fase omvat de controle door de bevoegde belastingsdiensten, de administratieve bezwaarprocedure en de administratieve bemiddelingsprocedure. Zij eindigt met het uitputten van de administratieve bezwaarmiddelen, het bereiken van een akkoord of het inleiden van een procedure in rechte. De inleiding van een procedure in rechte wordt beschouwd als het aanvangspunt van de gerechtelijke fase van de procedure. De tarifering gehanteerd door de betrokken beroepsbeoefenaars zal door de verzekeraar beoordeeld worden met inachtneming van de gebruiken binnen hun beroepsgroep. Artikel 5. Geldigheidsduur van het contract en van de dekking a) Aanvaarding van de verzekeringsnemer door de verzekeraar Pagina 6 van 11

7 Het contract krijgt slechts uitwerking en dekking wordt slechts verleend nadat de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die zich als potentiële verzekeringsnemer aandient als dusdanig in die hoedanigheid door de verzekeraar wordt aanvaard. b) Aanvang en einde van de overeenkomst Behoudens andersluidende bepaling treedt het contract in werking op de in de deze polis vermelde aanvangsdatum. Het contract wordt afgesloten voor de duur van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor éénzelfde periode indien het niet geldig werd opgezegd door één van beide partijen. c) Voorwerp van de dekking in de tijd De dekking van de polis omvat de in artikel 2 bedoelde controles en betwistingen die respectievelijk ingesteld worden of ontstaan na het afsluiten van de polis en de volledige betaling van de premie. Per schadegeval verleent de polis in het licht van artikel 2 dekking van zodra de verzekeringsnemer van een Belgische belastingadministratie een schriftelijke aankondiging van een bezoek ter plaatse heeft ontvangen. De dekking van de polis eindigt op de datum waarop de opzegging door hetzij de verzekeringsnemer, hetzij de verzekeraar uitwerking krijgt overeenkomstig de voorwaarden bepaald onder d.1, d.2. en d.3. Voor de schadegevallen die dateren van na deze datum wordt geen dekking meer verleend. Indien de polis werd opgezegd en nadien terug door de verzekeringsnemer wordt onderschreven, wordt enkel dekking verleend voor de in artikel 2 bedoelde controles en betwistingen vanaf het belastbaar tijdperk waarin de polis opnieuw wordt onderschreven d) Opzegging van de polis d.1 Opzegging op de vervaldag De Polis kan ieder jaar op de jaarlijkse vervaldag door de verzekeringnemer worden opgezegd mits schriftelijke en aangetekende kennisgeving aan de verzekeraar, tenminste 30 dagen voor de jaarlijkse vervaldag. De verzekeraar kan de Polis ook opzeggen mits schriftelijke kennisgeving aan de verzekeringnemer 30 dagen voorafgaand aan de jaarlijkse vervaldag. Een claim die wordt ingesteld in de periode die dateert nadat de polis wettelijk werd opgezegd, door een van beide partijen, is niet meer gedekt. d.2 Schorsing en opzegging bij gebrek aan betaling De verzekeraar mag het contract opzeggen bij niet betaling van de premie, bijpremies of bijkomende kosten. Hiertoe zal hij de verzekeringsnemer voorafgaandelijk bij aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot in gebreke stellen met het oog op betaling binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of Pagina 7 van 11

8 de afgifte ter post van de aangetekende brief, bij gebreke waaraan de overeenkomst zal geschorst worden en de verzekeraar tot opzegging kan overgaan. De opzegging wordt in dit geval van kracht na een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing. d.3. Opzegging na schadegeval Beide partijen behouden zich het recht voor de verzekeringspolis op te zeggen na een schadegeval. De opzegging moet in deze hypothese ten laatste 1 maand na de betaling of de weigering tot betaling van schadevergoeding gebeuren bij aangetekende brief, gerechtsdeurwaardersexploot of afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. De opzegging wordt dan van kracht 3 maanden na de dag van betekening. Artikel 6. Overlijden van de verzekeringsnemer Bij overlijden van de verzekeringsnemer worden de rechten en verplichtingen ontstaan uit het verzekeringscontract overgebracht op de eventuele medeverzekeringsnemer personen, of erfgenamen die de onderneming al of niet tijdelijk verder zetten. Bij ontstentenis wordt de polis van rechtswege ontbonden. In ieder geval kunnen zowel de medeverzekeringsnemer, erfgenamen, of nieuwe verzekeringsnemer van de polis, als de verzekeraar, de polis opzeggen. De verzekeringsnemer dient de polis op te zeggen 30 dagen na het overlijden, de opzeg van de verzekeraar binnen de drie maanden na kennisgeving van overlijden. Artikel 7. De premiebetaling. a) De premie is een jaarpremie en is vooraf betaalbaar op vertoon van de kwijting of bij ontvangst van een vervaldagbericht. Premiesplitsing, waarbij de betaling van de premie in gelijke delen over het jaar worden gesplitst kan in onderling overleg worden overeengekomen. In geval van premiesplitsing blijft de premie nochtans verschuldigd voor het gehele verzekeringsjaar. Bij het berekenen van de premie zal een toeslag voor deze premiesplitsing worden aangerekend. b) De belastingen en taksen die voor het contract worden geheven zijn ten laste van de verzekeringsnemer. c) Bij gebrek aan betaling na de aangetekende herinnering van de verzekeraar, wordt de dekking na 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief geschorst. Zij treedt pas opnieuw in werking daags na de volledige betaling van alle vervallen premies, interesten,aanmaning- en invorderingskosten inbegrepen. De tijdens de schorsingsperiode vervallen premies, met een maximum van twee achtereenvolgende jaarpremies, blijven volledig verschuldigd aan de maatschappij ten titel van schadevergoeding. d) Alle premieveranderingen die plaatsvinden tijdens de looptijd van de polis, worden als volgt geregeld: Pagina 8 van 11

9 Bij verhoging van het bestaande premiestelsel, zal de nieuwe premie mogen toegepast worden vanaf de eerstvolgende vervaldag, volgend op de tariefverhoging, die werd betekend aan de verzekeringsnemer per aangetekend schrijven. De verzekeringsnemer heeft het recht de polis op te zeggen bij elke tariefwijziging, en dit per aangetekend schrijven binnen de 30 dagen na de betekening ervan door de verzekeraar. Hierdoor eindigt de polis op de datum van de ontvangst door de verzekeraar van het aangetekend schrijven van de verzekeringsnemer, met uitzondering evenwel van de lopende verplichtingen. Schadegevallen die hun oorsprong vinden in feiten die dateren van na de opzeg door de verzekeringsnemer vallen derhalve buiten de dekking van de polis. Indien de verzekeringsnemer van dit opzeggingsrecht geen gebruik maakt, wordt de nieuwe premie beschouwd als aanvaard door de verzekeringsnemer. Bij verlaging van het tarief dient de verzekeringsnemer vanaf de eerstkomende jaarlijkse vervaldag slechts de verminderde premie betalen. Artikel 8. Geschillen Op de Polis is het Belgische recht van toepassing. Voor geschillen tussen de verzekeringsnemer en de verzekeraar in verband met de toepassing van de polis zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd. Artikel 9. Afhandeling van claims a) Instemming van de verzekeraar De kosten en erelonen bedoeld in artikel 2 zullen enkel door de Polis zijn gedekt indien ze aangerekend worden met de voorafgaande goedkeuring van de verzekeraar. De verzekeraar zal zijn toestemming schriftelijk, per fax of , of telefonisch verlenen op voorwaarde dat er aannemelijke gronden bestaan voor de vertegenwoordiging van de verzekeringnemer : 1) In geval van een fiscale controle, indien de aangestelde boekhouder of accountant overtuigd is van de noodzaak van zijn tussenkomst. 2) In geval van een fiscale betwisting op voorwaarde dat de verzekeraar ervan overtuigd is dat er een redelijke kans bestaat dat het resultaat van de controle, het verzet of het beroep of het geschil gunstig zal zijn voor de verzekeringnemer. In geval van betwisting tussen de verzekeringsnemer en de verzekeraar in dit verband zal worden gehandeld overeenkomstig hetgeen werd bepaald in artikel 4c. b) Kennisgevingplicht De verzekeringnemer en/of de aangestelde boekhouder of accountant moeten de verzekeraar inlichten over elk schadegeval en dit binnen de 30 dagen volgend op de kennisname van het schadegeval. De dekking is slechts verleend voor de kosten en erelonen die zijn verschuldigd na de kennisgeving door de verzekerde en/of zijn aangestelde boekhouder of accountant. Samen met de kennisgeving of onmiddellijk daarna, dient de verzekeringsnemer of zijn aangestelde boekhouder of accountant een claimformulier in te vullen en naar de verzekeraar Pagina 9 van 11

10 terug te sturen samen met alle relevante informatie. Na ontvangst van een ingevuld claimformulier zal de verzekeraar laten weten of al dan niet dekking wordt verleend. De aanvankelijke kennisgeving van een schadegeval dient schriftelijk te gebeuren via priorzending, fax of gericht aan: Qdos European Limited, op het bovenstaand adres, of aan een in de Bijzondere Voorwaarden aangeduide vertegenwoordiging in België. Alle kennisgevingen en mededelingen van de verzekeraar of hun vertegenwoordigers aan de verzekeringnemer zullen geacht worden te zijn verstuurd indien ze aan de verzekeringnemer of de aangestelde boekhouder of accountant of consultant zijn gericht op het adres dat is opgegeven in de Bijlage bij de Polis. Alle kennisgevingen en mededelingen van de verzekeringnemer of de aangestelde boekhouder of accountant of consultant aan de verzekeraar zullen geacht worden te zijn verstuurd indien ze werden gericht aan Qdos European Limited, op het bovenstaand adres, of aan een in de Bijzondere Voorwaarden aangeduide vertegenwoordiging in België. c) Informatie en gegevens De verzekeraar heeft het recht van de aangestelde boekhouder of accountant alle informatie of gegevens met betrekking tot het schadegeval te verkrijgen, ongeacht of het om vertrouwelijke informatie gaat. Op verzoek van de verzekeraar zal de verzekeringnemer de aangestelde boekhouder of accountant alle nodige instructies geven om toegang tot de gegevens te verkrijgen. e) Betaling van staten van kosten en ereloon van de aangestelde boekhouder of accountant De verzekeraar zal de facturen van de aangestelde boekhouder of accountant betalen voor kosten en ereloon tot beloop van de vergoedingslimiet, maar dat enkel indien wordt aangetoond dat de aangerekende honoraria billijk zijn en naar behoren werden aangerekend. Tussentijdse facturen zullen worden betaald op voorwaarde dat de verzekeringnemer ermee instemt dat de verzekeraar het recht heeft de vergoedingen terug te vorderen indien de dekking om welke reden ook, binnen de polisvoorwaarden, als ongeldig wordt beschouwd door de verzekeraar. f) Belasting over de Toegevoegde Waarde De verzekeraar zal er niet toe gehouden zijn BTW te betalen die door de aangestelde boekhouder of accountant wordt aangerekend aan de verzekeringnemer indien die BTW kan worden teruggevorderd van de belastingdiensten Pagina 10 van 11

11 Artikel 10. Klachten De verzekeringsnemer kan los van zijn rechten overeenkomstig artikel 8 met klachten over de uitvoering van de polis terecht bij : De verzekeringsnemer beschikt tevens over het recht zijn klacht aanhangig te maken bij de Ombudsdienst van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel. Artikel 11. Privacybescherming De gegevens die in het kader van de uitvoering van de polis worden ingewonnen zijn bestemd voor het interne gebruik van de verzekeraar. Zij geven recht tot toegang en verbetering voorzien door de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking Pagina 11 van 11

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC Inhoudstafel (versie 01-03-2013) Artikel 1 Wat verstaat men onder...?...2 Artikel 2 Wat is het doel van ADMB Omnifisc?...2 Artikel 3 Wat verstaat men onder behoefte aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC Inhoudstafel 40662123.0001/2016 Artikel 1 Wat verstaat men onder...?... 2 Artikel 2 Wat is het doel van ADMB Omnifisc?... 2 Artikel 3 Wat verstaat men onder behoefte

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 INHOUD GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 Inleidende bepaling: Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Artikel 1 Waaruit bestaat onze dekking? Artikel 2 Welke zijn onze prestaties? Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden

Nadere informatie

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN N5010 05/2015 D.A.S.-RECHTSBIJSTAND DE PIONIER IN RECHTSBIJSTAND D.A.S.- RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 WAARUIT BESTAAT ONZE DEKKING? Bij een geschil, dat u zelf niet

Nadere informatie

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 LAR Rechtsbijstand VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 Wij halen uw gelijk. VEREENVOUDIGD VOORSTEL RECHTSBIJSTAND LAR FAMILY Nieuwe zaak : Bijvoegsel Vervaldag: Makelaar Producentennr: Kantoor: Ref: Verzekeringsnemer

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AON

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AON INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AON - 2015 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08. Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.1991) Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

. Insolventie van derden

. Insolventie van derden RE CH T S B I J S T A ND Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Inhoudstafel Wat verstaat men onder? 3 Welke prestaties verlenen wij? 3 Strafrechtelijke verdediging Burgerrechtelijk verhaal Contractuele

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN - 2015

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN - 2015 INHOUD Introductie Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Waaruit bestaat onze dekking? Welke zijn onze prestaties

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. BEROEP

VERZEKERING B.A. BEROEP VERZEKERING B.A. BEROEP Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-008 VERZEKERING B.A. BEROEP SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft. NV Protect SA Jetsesteenweg 221 chaussée de Jette B-1080 Brussel/Bruxelles T 02 411 41 14 - F 02 411 19 29 info@protect.be - www.protect.be VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOÖRDINATOREN ALGEMENE

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND "ONDERNEMINGEN"

RECHTSBIJSTAND ONDERNEMINGEN RECHTSBIJSTAND "ONDERNEMINGEN" BIJZONDERE VOORWAARDEN Artikel 1: Welke zijn de verzekerde personen? Zijn verzekerd: - u als zelfstandige of de onderneming die het contract onderschrijft, - uw wettelijke

Nadere informatie

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Algemene voorwaarden Securex Leven - VOV - Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel Erkend bij KB van 5.1.1982 (B.S. 23.1.1982) onder nr.

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid

Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid Administratieve bepalingen OVERZICHT HOOFDSTUK 1 - VERZEKERD RISICO Artikel 1 - Mededeling van het risico Artikel 2 - Vermindering van het risico Artikel 3 - Verzwaring

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING Pagina 1 van 15 OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I: BEGRIPSBEPALINGEN 3 ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 3 HOOFDSTUK II: DOEL EN OMVANG VAN DE WAARBORG 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Sociale sector. Administratieve bepalingen

Sociale sector. Administratieve bepalingen Sociale sector OVERZICHT HOOFDSTUK 1 - VERZEKERD RISICO Artikel 1 - Mededeling van het risico Artikel 2 - Vermindering van het risico Artikel 3 - Verzwaring van het risico HOOFDSTUK 2 - PREMIE Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n d e o b j e c t i e v e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v a l v a n b r a n d o f o n t p l o f f i n g

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

0745-23762-07-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2

0745-23762-07-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 Pagina 1 van 11 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 3 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1 OVERZICHT Artikel 1 Vooraf. blz. 2 Artikel 2 Basisvoorwaarden... blz. 2 Artikel 3 Overzicht van de verzekeringscontracten waaruit het package kan bestaan.. blz. 2 Artikel 4 Bijzonderheden van een package....

Nadere informatie

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN BAO/AV/10.2003 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A.

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING B.A. BESTUURDERS EN MAATSCHAPPELIJKE LASTHEBBERS

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING B.A. BESTUURDERS EN MAATSCHAPPELIJKE LASTHEBBERS Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 1 VOORWERP VAN DE WAARBORG 5 ARTIKEL 2 DUUR VAN DE WAARBORG 5 ARTIKEL 3 GEOGRAFISCHE UITGESTREKTHEID VAN DE WAARBORG 6 ARTIKEL 4 UITSLUITINGEN

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Administratieve Voorwaarden

Administratieve Voorwaarden Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Introductie Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Wat verstaan wij onder een schadegeval en waaruit

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

1-6 Algemene voorwaarden N /2016. Algemene voorwaarden. D.A.S.-Rechtsbijstand DE PIONIER IN RECHTSBIJSTAND. A Company of the

1-6 Algemene voorwaarden N /2016. Algemene voorwaarden. D.A.S.-Rechtsbijstand DE PIONIER IN RECHTSBIJSTAND. A Company of the 1-6 Algemene voorwaarden N5010 06/2016 Algemene voorwaarden 2-6 Algemene voorwaarden N5010 Algemene voorwaarden Artikel 1 Waaruit bestaat onze dekking? Bij een geschil, dat u zelf niet kunt oplossen, waarborgen

Nadere informatie

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel:

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel: ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Vrije keuze verzekerd bedrag tot maximaal 12.630,- afhankelijk van uw leeftijd en de premie die u kiest Lage instappremies; vanaf 4,99 per maand Maximale aanvangsleeftijd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINERS AVVSF

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINERS AVVSF ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINERS AVVSF.01.2011 N.V. ARENA - NERVIERSLAAN 85 bus 2-1040 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 0449.789.592 - FSMA 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van de dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Basisformule. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Basisformule. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Rechtsbijstand Auto - Basisformule Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) DAS rechtsbijstand verzekering voor tucht- en strafrecht (Wet BIG) Op deze verzekering zijn eveneens de door DAS gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing, die

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT

Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT 0079-2370502N-20022010 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

Objectieve aansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid Objectieve aansprakelijkheid 0096-0454V0000.06-01102004 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Objectieve aansprakelijkheid Inhoud Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A.

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. 1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. Art. 6.1. Definities Club : De entiteit die de rechtsvorm heeft van een vzw en beroep kan doen op de waarborgen van de waarborg RECHTSBIJSTAND-LAVA door

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd.

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd. MTH16064 Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd Toelichting Gedragscode De wet van 10 augustus 2015 1 verhoogt de wettelijke

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOBILITY AGENION

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOBILITY AGENION BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOBILITY AGENION INHOUD Artikel 1 Welk is het verzekerde voertuig? Artikel 2 Wie is verzekerd en in welke hoedanigheid? Artikel 3 Welke zijn de verzekerde materies

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

Administratieve Bepalingen Algemene Voorwaarden

Administratieve Bepalingen Algemene Voorwaarden Administratieve Bepalingen Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Administratieve Bepalingen Inhoud Wij gebruiken de term polis om uw verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! Wijze van conflictoplossing / -benadering

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! Wijze van conflictoplossing / -benadering Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! Federale Overheidsdienst FINANCIEN Geert Callaert Fiscaal Bemiddelaar International Fiscal Association Brussel

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Jerry VANBELLEGHEM. Mr. Jerry VANBELLEGHEM is advocaat in België, en is ingeschreven

Nadere informatie

Verzekering. beroepsaansprakelijkheid interne milieucoördinatoren. ALGEMENE VOORWAARDEN

Verzekering. beroepsaansprakelijkheid interne milieucoördinatoren. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering beroepsaansprakelijkheid interne milieucoördinatoren. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a ns prakelijk he i d»

Nadere informatie

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Procedurereglement Staatsbladsstraat 8 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be ondernemingsnummer 0267.393.267 Ombudsdienst Consumentengeschillen

Nadere informatie

Het contract EUROMAF voor de professionele rechtsbijstand. van de ontwerpers. Verzekering Beroepsaansprakelijkheid. Juli 2012

Het contract EUROMAF voor de professionele rechtsbijstand. van de ontwerpers. Verzekering Beroepsaansprakelijkheid. Juli 2012 Juli 2012 Verzekering Beroepsaansprakelijkheid van de ontwerpers Het contract EUROMAF voor de professionele rechtsbijstand Verzekering van de europese ingenieurs en architecten Naamloze Vennootschap met

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting Algemene Voorwaarden Pack CarRenting 0079-8284530N-16122017 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664

Nadere informatie

1. Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? ja nee. 2. Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaars? ja nee

1. Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? ja nee. 2. Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaars? ja nee Aanvraagformulier Online VVE Verzekering Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst. Op de polis zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken :

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken : 1. De voordelen : Bonus van 10% tot 15% (bij leven) op de jaarpremies Een contract - Een vervaldatum - Een premie Geen fractioneringskosten (indien domiciliëring) Geen poliskosten Uiterst voordelige tarieven

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering B.A. Bestuurders en Maatschappelijke Lasthebbers Editie 2015 Referentie Lia006N

Algemene Voorwaarden. Verzekering B.A. Bestuurders en Maatschappelijke Lasthebbers Editie 2015 Referentie Lia006N Editie 2015 Bijkantoor - RPR Brussel - BTW BE0644.921.425 Pagina 2 van 12 Inleiding Opbouw verzekeringscontract Deze algemene voorwaarden beschrijven onze wederzijdse verbintenissen en de inhoud van de

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid van VZW s - BA Management

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid van VZW s - BA Management Algemene Voorwaarden Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid van VZW s - BA Management 0079-2370503N-22062015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule

Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie