Artikel 1 - Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 1 - Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:"

Transcriptie

1 Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht of andersoortige overeenkomst die opdrachtnemer met een opdrachtgever aangaat en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen; 2. Aanbieding: iedere aanbieding die opdrachtnemer aan een (potentiële) opdrachtgever doet; 3. Opdrachtnemer: Horecaportaal te Haaren 4. Opdrachtgever: ieder die met opdrachtnemer een overeenkomst als hiervoor bedoeld aangaat of van opdrachtnemer een aanbieding als hiervoor bedoeld ontvangt; 5. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging; 6. Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers. Artikel 2 - Toepasselijkheid 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle aanbiedingen die opdrachtnemer doet, als ook op onderhandelingen die opdrachtnemer voert voorafgaande aan een aanbieding. 2. Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarbij de toepasselijkheid van deze "Algemene Voorwaarden" niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen. 3. Voor zover deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging tegenstrijdige bepalingen bevatten, prevaleren de bepalingen van de opdrachtbevestiging boven de bepalingen van deze algemene voorwaarden. 4. Andere dan in de lid 3 genoemde afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en zullen slechts gelden voor die overeenkomsten met betrekking waartoe die afwijkingen zijn overeengekomen. 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval hun uiterste best doen om overeenstemming te bereiken over een bepaling die de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert. 6. De toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, ook indien daarnaar eerder door de opdrachtgever is verwezen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, welke afwijzing de wederpartij middels aanvaarding van de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden aanvaardt. Artikel 3 - Aanbiedingen 1. Door opdrachtnemer gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn steeds gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en normale werktijden. 2. Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. 2. Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde staat het partijen vrij de totstandkoming van een overeenkomst op ander wijze te bewijzen. 3. Een overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 4. Afspraken met, of toezeggingen door vertegenwoordigers of ondergeschikten van opdrachtnemer zijn voor opdrachtnemer niet bindend, tenzij nadere afspraken of toezeggingen schriftelijk worden bevestigd door opdrachtnemer. 1

2 Artikel 5 - Aard en omvang van de overeenkomst 1. Voor de omvang en aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van opdrachtnemer bindend. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de voorafgaand daaraan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie en wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 2. De overeenkomst omvat alleen die werkzaamheden die uitdrukkelijk zijn overeengekomen. 3. Aan enige afwijking van of aanvulling op de omvang en aard van de overeengekomen werkzaamheden zoals in de opdrachtbevestiging omschreven is opdrachtnemer niet gebonden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen. In dat geval is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen honorarium alsook de overeengekomen termijn voor uitvoering van de werkzaamheden dienovereenkomstig aan te passen. Indien een afwijking of aanvulling zoals hiervoor bedoeld leidt tot een langere termijn voor afronding van de werkzaamheden zal opdrachtnemer nimmer aansprakelijk zijn wegens termijnoverschrijding. Artikel 6 - Uitvoering van de werkzaamheden 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht Alle opdrachten worden beschouwd uitsluitend aan opdrachtnemer te zijn gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht. 3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels. 4. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer. 5. De uitvoering van de opdracht is niet - tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk word vermeld - specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen. Artikel 7 - Informatie opdrachtgever 1. Opdrachtgever is gehouden al die gegevens en bescheiden welke opdrachtnemer nodig oordeelt voor het correct uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tijdig en in de door opdrachtnemer gewenste vorm en wijze ter beschikking te stellen. 2. Opdrachtgever is ten alle tijden gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn. 3. Opdrachtgever staat jegens opdrachtnemer in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, behoudens voor zover uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. 4. Op verzoek van opdrachtgever worden ter beschikking gestelde originele bescheiden aan opdrachtgever geretourneerd, behoudens het bepaalde onder artikel 18 lid 1. Opdrachtnemer is echter gerechtigd ten behoeve van haar eigen dossier van die bescheiden kopieën te maken. 5. Indien door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de benodigde gegevens en bescheiden door opdrachtgever vertraging optreedt in de uitvoering van de opdracht, zijn alle daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honorarium voor rekening van opdrachtgever. 6. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan. 2

3 Artikel 8 - Termijnen van levering 1. De termijn waarbinnen de overeengekomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: o de dag van totstandkoming van de overeenkomst; o de dag van ontvangst door opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, specificaties, e.d.; o de dag van ontvangst door opdrachtnemer van hetgeen door opdrachtgever bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. 2. Opgegeven termijnen van levering zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien naar mening van opdrachtgever opdrachtnemer de werkzaamheden niet binnen de overeengekomen termijn heeft afgerond dient opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens verzuim kan intreden. Bij de ingebrekestelling dient een redelijke termijn te worden gegeven waarbinnen de opdrachtnemer de overeenkomst alsnog kan uitvoeren. Artikel 9 - Opzegging 1. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, met dien verstande dat een opzegging schriftelijk dient te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden, met dien verstande dat in geval van overeenkomsten voor bepaalde tijd opzegging slechts plaats kan vinden tegen het einde van de overeengekomen tijd. Indien, gezien de overwegende belangen van opdrachtnemer respectievelijk opdrachtgever de tijdsduur tussen opzegging en beëindiging kennelijk onredelijk kort of lang is zal, in afwijking van het in beide voorgaande volzinnen bepaalde, kunnen worden opgezegd met inachtneming van een termijn en tegen een dag die gezien de wederzijdse belangen redelijk is. 2. Indien na opzegging opdrachtnemer extra werkzaamheden dient te verrichten in verband met overdracht van de werkzaamheden aan derden, is opdrachtnemer gerechtigd deze werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening te brengen. 3. Indien opdrachtgever tot tussentijdse beëindiging is overgegaan, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van de redelijkerwijs ten gevolge hiervan ontstane extra kosten, behoudens het geval dat in de specifieke omstandigheden de beëindiging door opdrachtgever aan opdrachtnemer is toe te rekenen. 4. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen. Behoudens het gestelde in artikel 18 lid 1. Artikel 10 - Intellectuele eigendom 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen behoudt de opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle producten van de geest welke opdrachtnemer gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en ten aanzien waarvan opdrachtnemer de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken, een en ander in de ruimste zin des woords en waaronder begrepen, doch daartoe niet beperkt, alle door opdrachtnemer verstrekte gegevens, tekeningen, adviezen, rapporten, (computer)- programma's etc., alsook door opdrachtnemer opgestelde concepten daarvan. 2. Opdrachtgever zal niets van de in de voorgaande volzin bedoelde gegevens en dergelijke op enigerlei wijze, al dan niet middels derden, mogen verveelvoudigen, openbaar maken en/of exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. In afwijking van het in de voorgaande volzin bepaalde is opdrachtgever gerechtigd de in de eerste volzin van dit artikellid bedoelde gegevens en dergelijke voor eigen gebruik binnen haar eigen organisatie te vermenigvuldigen, doch uitsluitend voor zover dit dient ter verwezenlijking van het doel van de opdracht. 3. Het is opdrachtgever voorts niet toegestaan hulpmiddelen van de in het voorgaande lid bedoelde gegevens e.d. aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van het deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. Artikel 11 Geheimhouding en exclusiviteit 1. Behoudens voor zover opdrachtnemer uit hoofde van de Wet of zijn beroep tot bekendmaking verplicht is, zal opdrachtnemer geheimhouding betrachten van alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie en gegevens voor zover deze vertrouwelijk van aard zijn en de vertrouwelijkheid daarvan voor opdrachtnemer redelijkerwijs kenbaar is. 2. Opdrachtnemer zal de hem door opdrachtgever verstrekte informatie niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verstrekt, behoudens in geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tuchtrechtelijke, civielrechtelijke of strafrechtelijke procedure waarbij die informatie van belang kan zijn en behoudens het gestelde in lid Opdrachtnemer zal de in de beide voorgaande leden van dit artikel bedoelde verplichtingen tevens opleggen aan door hem voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ingeschakelde derden. 3

4 4. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is opdrachtgever niet gerechtigd de inhoud van rapporten, adviezen of andere van opdrachtnemer afkomstige gegevens, van welke aard dan ook, die niet zijn opgesteld of verstrekt met het doel derden daarvan kennis te doen nemen, openbaar te maken. Opdrachtgever zal ervoor zorg dienen te dragen dat derden ook niet anderszins van de in de voorgaande volzin bedoelde informatie kennis kunnen nemen. 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. Artikel 12 - Honorarium 1. Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. 2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. 3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht. 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen is opdrachtnemer gerechtigd, indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de afronding van de overeengekomen werkzaamheden, de prijzen van lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostenbepalende factoren, wijziging ondergaan, de overeengekomen tarieven dienovereenkomstig te wijzigen. Artikel 13 - Reclames 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen binnen dertig dagen na de verzenddatum van de betreffende stukken of informatie, of zoveel eerder als opdrachtnemer van de betreffende stukken of informatie kennis heeft genomen, te zijn ingediend, welke termijn van dertig dagen als vervaltermijn te gelden heeft. Dit laatste is slechts anders indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen constateren en een schriftelijke reclame is ontvangen binnen dertig dagen nadat opdrachtgever van het gebrek redelijkerwijs kennis had kunnen nemen. 2. Reclames met betrekking tot de hoogte van de door opdrachtnemer verzonden facturen dienen schriftelijk binnen dertig dagen na factuurdatum te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft. 3. Reclames zoals in de voorgaande leden bedoeld schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op. 4. Er kan slechts sprake zijn van een terechte reclame indien opdrachtgever zich heeft gehouden aan alle verplichtingen jegens opdrachtnemer en opdrachtgever niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer enige wijziging heeft aangebracht in de stukken van opdrachtnemer. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met reclame. 5. In geval naar het oordeel van opdrachtnemer sprake is van een terechte reclame, heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium. Opdrachtnemer is niet tot een andere wijze van herstel of (schade)- vergoeding, in welke vorm dan ook, gehouden. Artikel 14 - Betaling 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en onverminderd het in de navolgende leden van dit artikel bepaalde dienen betalingen aan opdrachtnemer netto binnen 21 dagen na factuurdatum in Nederlandse valuta te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, welke voormelde termijn van 30 dagen als fatale termijn te gelden heeft. 2. Alle betalingen dienen zonder enige korting en/of schuldvergelijking te geschieden op de wijze zoals is overeengekomen. De opdrachtgever is niet gerechtigd betalingen, op welke grond dan ook, op te schorten, danwel te verrekenen met (vermeende) vorderingen op opdrachtnemer. 3. Opdrachtnemer is ten alle tijden gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. 4. Opdrachtnemer is gerechtigd om, alvorens zijn werkzaamheden aan te vangen of daarmee voort te gaan, van de opdrachtnemer afdoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van al zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer. 4

5 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van verdere werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever in gebreke is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, danwel niet voldoet aan zijn verplichting tot zekerheidsstelling of anderszins tekortschiet in een of meer van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer, ook in geval een vaste termijn voor afronding van de werkzaamheden is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer de overeenkomst in dat geval te ontbinden en/of volledige schadevergoeding te vorderen, en onverminderd de in dat geval overigens aan opdrachtnemer toekomende rechten. 6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen van de opdrachtgever, hoe ook genaamd, in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom van de onbetaald gelaten factuur, waarbij, in geval meerdere facturen onbetaald zijn gebleven, de betaling in eerste plaats strekt in mindering van de hoofdsom van de oudste datum. 7. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en aan opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur/facturen een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. 8. Indien de opdrachtgever ingevolge het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde in verzuim is geraakt zijn vanaf dat moment alle bij opdrachtnemer op de opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. 9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, ieder hoofdelijk verbonden voor de betaling van de door opdrachtnemer terzake verzonden facturen. Artikel 15 - Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten Alle door opdrachtnemer in verband met de invordering van vorderingen op de opdrachtgever te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden berekend naar rato van de te vorderen hoofdsom dan wel naar rato van de waarde van de anderszins van de opdrachtgever te vorderen prestatie, op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal 150,- - zullen bedragen, alsmede met dien verstande dat opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd is de werkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen, voor zover deze meer bedragen dan het op navolgende wijze berekende bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom dan wel over de waarde van de anderszins van de opdrachtgever te vorderen prestatie, en bedragen tenminste 15% van de hoofdsom. De gerechtelijke kosten omvatten de volledig gemaakte gerechtelijke kosten, ook in het geval deze werkelijke kosten het wettelijke liquidatietarief te boven gaan. Artikel 16 - Aansprakelijkheid 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 van deze algemene voorwaarden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld. 2. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet- of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. 3. Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer. 4. Opdrachtnemer heeft ten allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken. 5. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die opdrachtgever lijdt indien opdrachtnemer door overmacht niet in staat is de verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te overzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede, voor zover daar niet reeds onder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand en/of ernstige storingen, vertraging in de aanlevering van gegevens door derden etc. Tijdens de overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan dertig dagen, zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een vergoeding tot schadevergoeding van toepassing is. 6. Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde vervalt ieder vorderingsrecht van opdrachtgever op opdrachtnemer één jaar na het ontstaan van de schade of een begin daarvan. 7. Indien de uitvoering van een overeenkomst meebrengt dat buiten Nederland gevestigde (rechts)personen worden ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van die overeenkomst te verrichten, zal opdrachtnemer niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze (rechts)personen onverhoopt mochten worden gemaakt. 8. Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e- mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. 5

6 Artikel 17 - Vrijwaring 1. Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld is opdrachtgever gehouden tot schadeloosstelling van opdrachtnemer voor alle kosten, schade en interest die voor opdrachtnemer mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen welke door derden terzake de uitvoering van de overeenkomst tegen opdrachtnemer worden ingesteld. Opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door opdrachtnemer. 2. Indien opdrachtnemer een opdracht dient uit te voeren volgens ontwerpen, tekeningen, of andere aanwijzingen die door of namens opdrachtgever zijn verstrekt, staat opdrachtgever ervoor in jegens opdrachtnemer en garandeert opdrachtgever dat daarbij en daardoor geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaarde de opdrachtgever van alle aanspraken in dat verband. Artikel 18 - Opschorting en ontbinding 1. Onverminderd het in de voorgaande artikelen omtrent opschorting en ontbinding bepaalde, is opdrachtnemer gerechtigd, indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een van zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst, indien aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit voornoemde overeenkomst kan voldoen, in geval van faillissement, surséance van betaling, curatele, stillegging, liquidatie van de opdrachtgever, gehele of gedeeltelijke overdracht, dan wel (stille) verpanding van zijn bedrijf of van een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen of bedrijfsvorderingen, hetzij zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, waarbij het recht van opdrachtnemer op vergoeding van door opdrachtnemer geleden schade c.q. gederfde winst onverlet blijft. Opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. 2. In geval van ontbinding, als in het vorige lid bedoeld, wordt het aan opdrachtnemer verschuldigde overeengekomen honorarium, onder aftrek van hetgeen daarvan reeds is betaald en de door opdrachtnemer gemaakt kosten, onmiddellijk opeisbaar. 3. Bij de in het eerste lid genoemde gevallen zullen alle openstaande vorderingen die opdrachtnemer op dat moment op opdrachtgever heeft terstond volledig opeisbaar zijn. Artikel 19 - Derden Naast opdrachtnemer komt aan alle personen die bij de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever door opdrachtnemer zijn ingeschakeld een beroep toe op deze algemene voorwaarden en de daarin opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers van opdrachtnemer met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, ook indien en voor zover zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij de onderneming van opdrachtnemer hebben verlaten. Artikel 20 - Overmacht 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. Artikel 21 - Geschillen/toepasselijk recht 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht. 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft, onverminderd het recht van opdrachtnemer om zich tot de anderszins bevoegde rechter te wenden. 3. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor te leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie. 6

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402 Algemene Voorwaarden Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen KvK dossiernummer 34289402 Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Schagen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: uzelf respectievelijk uw onderneming(en) 1.2 Opdrachtnemer: PJongenbelastingadvies 1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden

Nadere informatie

A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHTEN VERLEEND AAN JEPMA BELASTINGADVISEURS GEVESTIGD 9731 DG GRONINGEN, GRONDZIJL 14, HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER A. Algemeen In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

A. Algemeen. B. Toepasselijkheid

A. Algemeen. B. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan accountants en/of belastingadviseurs... gevestigd te..., hierna te noemen opdrachtnemer. A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Wouters Belastingadvies, welke belastingadviespraktijk uitgeoefend wordt in de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2005 1/6

Algemene voorwaarden 2005 1/6 Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan Schraven cs Belastingadviseurs B.V., gevestigd te Tilburg, hierna te noemen opdrachtnemer A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V.

ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten aan: BLÖMER ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V. gevestigd te Nieuwegein hierna te noemen opdrachtnemer gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken

Nadere informatie

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F.

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN GROOT EN DE LANGE BOEKHOUDEN V.O.F. Artikel 1 Algemeen 1. Groot en de Lange Boekhouden is een vennootschap onder firma te Amstelveen 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ACCOUNTANTS B.V. Rondweg 13 8091 XA Wezep Postbus 29 8090 AA Wezep Algemene voorwaarden T [038] 444 62 44 F [038] 443 25 59 info@krcaccountants.nl www.krcaccountants.nl van toepassing op de opdrachten

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim. Algemene voorwaarden Flex Interim Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend voor WatsonParker. Artikel 1. Algemeen. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden geldend voor WatsonParker. Artikel 1. Algemeen. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden geldend voor WatsonParker Artikel 1. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: WatsonParker B.V. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Quick and Reliable Administratie & Belastingadvies

ALGEMENE VOORWAARDEN Quick and Reliable Administratie & Belastingadvies ALGEMENE VOORWAARDEN Quick and Reliable Administratie & Belastingadvies Artikel 1 - Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft; Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

C. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

C. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten verleend aan 4Society (KvK nummer 08224967), gevestigd te Deventer. A. ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

algemenevoorwaarden.fs sjabloon 1/6

algemenevoorwaarden.fs sjabloon 1/6 Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan Schraven cs Belastingadviseurs B.V., gevestigd te Tilburg, hierna te noemen opdrachtnemer A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden @dministratorz Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van @dministratorz. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene leverings - betalings en uitvoeringsvoorwaarden. Administratie- en belastingadviesburo De Groene V.O.F.

Algemene leverings - betalings en uitvoeringsvoorwaarden. Administratie- en belastingadviesburo De Groene V.O.F. Algemene leverings - betalings en uitvoeringsvoorwaarden Administratie- en belastingadviesburo De Groene V.O.F. Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Terneuzen Onder depotnummer 21017484 Ferlemanstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan York Accountants B.V., gevestigd te Gouda.

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan York Accountants B.V., gevestigd te Gouda. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan York Accountants B.V., gevestigd te Gouda. 1. BEGRIPSBEPALINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Jouw administratie, mijn zorg

Jouw administratie, mijn zorg van toepassing op de opdrachten verleend aan Boekhouder Bart gevestigd Balijelaan 54 BIS, 3521 GV te Utrecht, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1 ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sport Advies

Algemene voorwaarden Sport Advies Algemene voorwaarden Sport Advies Artikel 1: algemeen 1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Sport Advies opdracht geeft tot uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KosterinkZweerink accountants & adviseurs. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden KosterinkZweerink accountants & adviseurs. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden KosterinkZweerink accountants & adviseurs Artikel 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. Opdrachtnemer: VOF KosterinkZweerink

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan. Algemene voorwaarden MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Sittard 1. Algemene definities Opdrachtnemer: MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie, inschrijving KvK;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: te Breda, welke maatschap wordt uitgeoefend

Nadere informatie

GEGEVENS OPDRACHTGEVER

GEGEVENS OPDRACHTGEVER Algemene voorwaarden Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten (inclusief aanvullende en vervolg opdrachten) betreffende of verband houdende

Nadere informatie

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten, verleend aan Bouma & Vastrick, gevestigd te Leeuwarden, hierna te noemen opdrachtnemer.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten, verleend aan Bouma & Vastrick, gevestigd te Leeuwarden, hierna te noemen opdrachtnemer. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten, verleend aan Bouma & Vastrick, gevestigd te Leeuwarden, hierna te noemen opdrachtnemer. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van toepassing op de opdrachten aan: Optare B.V. gevestigd te Drachten, hierna te noemen opdrachtnemer

Algemene voorwaarden. van toepassing op de opdrachten aan: Optare B.V. gevestigd te Drachten, hierna te noemen opdrachtnemer Optare B.V. Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten aan: Optare B.V. gevestigd te Drachten, hierna te noemen opdrachtnemer A Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van toepassing op alle opdrachten van VBA Van Braak Accountants

ALGEMENE VOORWAARDEN. van toepassing op alle opdrachten van VBA Van Braak Accountants ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op alle opdrachten van VBA Van Braak Accountants 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - opdrachtnemer : VBA Van Braak Accountants; - opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Re-integratie Activiteiten en Jobcoachtrajecten

Algemene Leveringsvoorwaarden Re-integratie Activiteiten en Jobcoachtrajecten ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RE-INTEGRATIEOPDRACHTEN EN JOBCOACHTRAJECTEN VERLEEND AAN VAN BRUGGE JOBCOACHING EN RE- INTEGRATIE, GEVESTIGD AAN DE EMMERIKSTRAAT 55 TE HEEZE. Hierna te noemen

Nadere informatie

Administratiekantoor T. VELLEKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN

Administratiekantoor T. VELLEKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor T. VELLEKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 - ALGEMEEN In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Administratiekantoor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening v.2013.1

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening v.2013.1 Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening v.2013.1 Algemene voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door Pgb- Inzicht v.o.f., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dienstverlening. Leveringsvoorwaarden voor KEKZ B.V. dienstverlening

Algemene Voorwaarden dienstverlening. Leveringsvoorwaarden voor KEKZ B.V. dienstverlening Algemene Voorwaarden dienstverlening Leveringsvoorwaarden voor KEKZ B.V. dienstverlening Inhoud Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Toepasselijkheid... 2 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 2 Artikel

Nadere informatie

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Administratiekantoor Twente Oost gevestigd te Losser, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. ALGEMEEN In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Administratiekantoor FEBAS & ACS Slaat 1 van 5 Januari 2010.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Administratiekantoor FEBAS & ACS Slaat 1 van 5 Januari 2010. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: onder de opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP REÏNTEGRATIE- EN LOOPBAAN BEGELEIDNGSOPDRACHTEN ZOALS GEHANTEERD DOOR VDS ARBEIDSDESKUNDIGEN BV TE BEST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP REÏNTEGRATIE- EN LOOPBAAN BEGELEIDNGSOPDRACHTEN ZOALS GEHANTEERD DOOR VDS ARBEIDSDESKUNDIGEN BV TE BEST. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP REÏNTEGRATIE- EN LOOPBAAN BEGELEIDNGSOPDRACHTEN ZOALS GEHANTEERD DOOR VDS ARBEIDSDESKUNDIGEN BV TE BEST. HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTGEVER. A. ALGEMEEN: In deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Salvum Financiële Diensten

Algemene voorwaarden Salvum Financiële Diensten Algemene voorwaarden Salvum Financiële Diensten ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Salvum Financiële Diensten. 2. Opdrachtgever: Natuurlijke- of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING Artikel 1. DEFINITIES De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Leef anders Coaching Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden administratieve diensten

Algemene voorwaarden administratieve diensten Algemene voorwaarden administratieve diensten ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Wirévi hypotheek advies buro & assurantiën B.V. h.o.d.n. Wirevi financiële & administratieve diensten 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHTEN VERLEEND AAN ACCOUNTANTSKANTOOR UTRECHT B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHTEN VERLEEND AAN ACCOUNTANTSKANTOOR UTRECHT B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHTEN VERLEEND AAN ACCOUNTANTSKANTOOR UTRECHT B.V. A ALGEMEEN. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Art. 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: Buro Zaken B.V., gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTGENS FINANCIËLE DIENSTEN V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTGENS FINANCIËLE DIENSTEN V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTGENS FINANCIËLE DIENSTEN V.O.F. Tot stand gekomen op 28 januari 2015. Schutgens Financiële Diensten V.O.F., gevestigd aan De Zuiling 122, 6662 RE, te ELST (gld), telefoonnummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Europark v.o.f.

Algemene voorwaarden Europark v.o.f. Algemene voorwaarden Europark v.o.f. Artikel 1 Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever : de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Van toepassing op de opdrachten aan: Swaenenbeemd Outsourcing B.V. gevestigd te Helmond hierna te noemen opdrachtnemer

Algemene Voorwaarden. Van toepassing op de opdrachten aan: Swaenenbeemd Outsourcing B.V. gevestigd te Helmond hierna te noemen opdrachtnemer Algemene Voorwaarden Van toepassing op de opdrachten aan: Swaenenbeemd Outsourcing B.V. gevestigd te Helmond hierna te noemen opdrachtnemer A Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F.

Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING KUNST & CULTUUR OSS

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING KUNST & CULTUUR OSS ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING KUNST & CULTUUR OSS Bij het aangaan van overeenkomsten en de uitvoering van opdrachten hanteert de Stichting Kunst & Cultuur Oss onderstaande algemene voorwaarden. Art. 1.

Nadere informatie

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt.

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERBEEK & PARTNERS. A. Algemeen. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN VERBEEK & PARTNERS. A. Algemeen. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN VERBEEK & PARTNERS A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersonen die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Flex-Control+

Algemene Voorwaarden van Flex-Control+ Algemene Voorwaarden van Flex-Control+ 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. Opdrachtnemer: Flex-Control+ 2 Toepasselijkheid Deze algemene

Nadere informatie

Algmene voorwaarden Cijfers Uptodate

Algmene voorwaarden Cijfers Uptodate ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Cijfers Uptodate 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten. 3. Werkzaamheden:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Arbeidsdeskundige Activiteiten

Algemene Leveringsvoorwaarden Arbeidsdeskundige Activiteiten ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OPDRACHTEN VERLEEND AAN ALLE ONDERSTAANDE VESTIGINGEN VAN DE CERCHIO GROEP NEDERLAND, HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER. Vestiging Noord-Nederland Haas & Konijn Gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden!

Algemene voorwaarden! ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: PONTE belastingen & administratie. 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Juridische financieel Adviesbureau Legal & Financial Mansion

Algemene voorwaarden Juridische financieel Adviesbureau Legal & Financial Mansion Algemene voorwaarden Juridische financieel Adviesbureau Legal & Financial Mansion Algemene Voorwaarden voor het verlenen van diensten van financieel en juridisch Adviesbureau Legal & Financial Mansion

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pagina 1 van 6

Algemene Voorwaarden Pagina 1 van 6 Algemene Voorwaarden Pagina 1 van 6 1. Algemeen Dit document bevat de Algemene Voorwaarden van LeGras Professional Services BV (hierna te noemen: de Opdrachtnemer) zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden AlgemeneVoorwaarden 1 1 Algemeen Algemeen In deze In deze algemene algemene voorwaarden wordt wordt verstaan verstaan onder: onder: Opdrachtnemer: drs H. drs Alderliesten, H. gevestigd gevestigd te 9718

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Van der Helm Consultancy Versie: 28 juli 2011 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Westerprojekt 0901

Algemene voorwaarden Westerprojekt 0901 Algemene voorwaarden Westerprojekt 0901 Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Westerprojekt Beheer B.V. de volgende leveringsvoorwaarden: Art.1 Algemeen 1. Westerprojekt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EEN CONSULT BIJ TURNKEY CONSULTANCY

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EEN CONSULT BIJ TURNKEY CONSULTANCY ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EEN CONSULT BIJ TURNKEY CONSULTANCY 1. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft; 1.2 Opdrachtnemer: Adviesbureau

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden REQON Security 2017

Algemene Voorwaarden REQON Security 2017 Algemene Voorwaarden REQON Security 2017 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: REQON Security. 1.3 Opdracht

Nadere informatie

Opdrachtgever: Een persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht is aangegaan met opdrachtnemer.

Opdrachtgever: Een persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht is aangegaan met opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Tim Beeren Internet Marketing Advies Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Tim Beeren Internet Marketing Advies de navolgende algemene voorwaarden.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN A. Algemeen In deze algemene voorwaarden¹ wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding.

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Kwaliteit in WelZijn, Zuiderlaan 23b, 6905 AC te Zevenaar Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: de partij die

Nadere informatie

2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen A. Ismaïl, handelend onder de naam ITRA Administratie, gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Hekman Suelmann pag. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Hekman Suelmann pag. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN A Algemeen In onze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Polder administratiekantoor. A. Algemeen. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden Polder administratiekantoor. A. Algemeen. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Polder administratiekantoor A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht

Nadere informatie

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer Administratiekantoor RAMT te Nieuw Milligen.

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer Administratiekantoor RAMT te Nieuw Milligen. Leveringsvoorwaarden van Administratiekantoor RAMT Algemeen Artikel 1 In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer Administratiekantoor RAMT te Nieuw Milligen. 2. Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID Algemene voorwaarden Hoekwerk.nl ARTIKEL 1 ALGEMEEN In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Hoekwerk.nl opdracht heeft gegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EIJCK MEDIATION TE AMERSFOORT, september 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EIJCK MEDIATION TE AMERSFOORT, september 2010 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EIJCK MEDIATION TE AMERSFOORT, september 2010 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: de mediator, Drs. M.G.T. van Eijck gevestigd te 3823

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN DNHS B.V.

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN DNHS B.V. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN DNHS B.V. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft 2. Opdrachtnemer : DNHS B.V. 3.

Nadere informatie

I.E.E. van Gestel P.B. van Gestel Iemenhees 3 7873 CE Odoorn

I.E.E. van Gestel P.B. van Gestel Iemenhees 3 7873 CE Odoorn 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: de mediator, Mevr. I.E.E. van Gestel en/of Dhr. P.B. van Gestel gevestigd te, ; vangestelmediation onderdeel van Verbeter Presteren.

Nadere informatie

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden (Gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken Amsterdam, Kantoor IJmond d.d. 4 juni 1999.) Velsen-Noord, 4 juni 1999. I. Algemeen I.1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Volman Administratiekantoor en Belastingadvies Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Volman Administratiekantoor en Belastingadvies welke

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening door Webdesign Debby Vermeer tevens zaakdoende onder de naam Babyfotografie Debby Vermeer Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Twee of meer B.V. hierna genoemd Twee of meer

Algemene voorwaarden Twee of meer B.V. hierna genoemd Twee of meer Algemene voorwaarden Twee of meer B.V. hierna genoemd Twee of meer ARTIKEL 1 ALGEMEEN In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Smits + Prick Accountants en Belastingadviseurs

Algemene voorwaarden Smits + Prick Accountants en Belastingadviseurs Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Smits + Prick Accountants en Belastingadviseurs, gevestigd te Helmond, zoals gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Brabant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1, Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1, Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten aan: BLÖMER ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V. gevestigd te Nieuwegein gedeponeerd bij Rechtbank Utrecht onder nr. 259/2010 Artikel 1, Algemeen 1. In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA

Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Diensten: alle diensten die worden geleverd; 1.2 Offerte: een schriftelijk aanbod

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meric

Algemene voorwaarden Meric Algemene voorwaarden Meric Artikel I Definities 1. Opdrachtnemer: Meric administratiekantoor Den Haag. 2. Opdrachtgever: een natuurlijke - of rechts-persoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN J.A. BELASTINGADVIES & ADMINISTRATIEKANTOOR

ALGEMENE VOORWAARDEN J.A. BELASTINGADVIES & ADMINISTRATIEKANTOOR ALGEMENE VOORWAARDEN J.A. BELASTINGADVIES & ADMINISTRATIEKANTOOR ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. J.A. Belastingadvies: eenmanszaak J.A. Belastingadvies & Administratiekantoor,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden IFO

Algemene voorwaarden IFO Algemene voorwaarden IFO 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten

Nadere informatie