BOEK I Inkomstenbelastingen en ermede gelijkgestelde belastingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOEK I Inkomstenbelastingen en ermede gelijkgestelde belastingen"

Transcriptie

1 BOEK I Inkomstenbelastingen en ermede gelijkgestelde belastingen Personenbelasting Algemeen bijgewerkt door Brigitte Lievens Onroerende Inkomsten bijgewerkt door Luc Spinc le met medewerking van Robin Minjauw Roerende Inkomsten bijgewerkt door Christophe Coudron Bedrijfsinkomsten bijgewerkt door Daan Buylaert Bart De Cock Nico Demeyere Veerle Lerut Robin Minjauw Thomas Spaas Mieke Van Zandweghe Diverse Inkomsten bijgewerkt door Gerd D. Goyvaerts met medewerking van Romina Abiuso Karen Moser Pieter Souffriau Berekening PB bijgewerkt door Hannes D Hoop Vennootschapsbelasting bijgewerkt door Luc Spinc le en Ben Van Vlierden met medewerking van Claudine Bodeux

2 Hanne Brands Robin Minjauw Ivo Vande Velde Mieke Van Zandweghe Rechtspersonenbelasting bijgewerkt door Luc Spinc le met medewerking van Robin Minjauw BNI bijgewerkt door Brigitte Lievens met medewerking van Veerle Lerut Thomas Spaas Ivo Vande Velde Voorheffingen bijgewerkt door Robin Minjauw Onroerende Voorheffing bijgewerkt door Luc Spinc le met medewerking van Robin Minjauw Roerende Voorheffing bijgewerkt door Christophe Coudron Bedrijfsvoorheffing bijgewerkt door Brigitte Lievens met medewerking van Daan Buylaert Procedure bijgewerkt door Ben Van Vlierden met medewerking van Delphine Noré Filip Smet Toekenning Ondergeschikte Machten bijgewerkt door Ben Van Vlierden MIGB bijgewerkt door

3 Koen Morbée met medewerking van Nico Demeyere Deel I Personenbelasting Hoofdstuk I Algemeenheden 1000 art. 2 WIB92 Sinds de coördinatie bevat het wetboek van de inkomstenbelastingen een aantal definities, nl. van de begrippen vennootschap, binnenlandse vennootschap, kapitaalvennootschap, personenvennootschap, buitenlandse vennootschap, kinderen, vastrentende effecten, gestort kapitaal, gerevaloriseerde waarde, immateriële, vaste of financiële vaste activa, oprichtingskosten, voorraden en bestellingen in uitvoering (art. 2 WIB92). Vanaf aanslagjaar 2005 werden enkele nieuwe definities toegevoegd, m.n. rijksinwoners, gehuwden, gemeenschappelijke aanslag en kinderen. Deze begrippen worden toegelicht op de daartoe geëigende plaats in dit handboek. Het wetboek vermeldt echter geen algemene definitie van belasting. Het Hof van Cassatie definieerde dit begrip als: een, op grond van hun gezag door de Staat, de provinciën of de gemeenten, verrichte heffing op de geldmiddelen van de personen, die hun grondgebied bewonen, of aldaar belangen bezitten, om te worden aangewend voor de diensten van openbaar nut 1,2. art. 170 Gw. Ook de gemeenschappen en gewesten hebben bevoegdheid tot belastingheffing (art. 170 GW). Zie verder over deze definitie: TIBERGHIEN, A., Inleiding tot het Belgisch fiscaal recht, nrs. 2 e.v. 1000,20 Bibliografie Over de personenbelasting bestaan o.a. volgende algemene werken: LINARD DE GUERTECHIN, C., L impôt des personnes physiques, 3e ed., Travaux de la faculté de droit de Namur, Brussel, Larcier, 1982, 462 p. COPPENS, P. en BAILLEUR, A., Droit fiscal, I, L impôt des personnes physiques, ed. 2, Brussel, Larcier, 1992, 365 p. DILLEN, L., MAES, L. en PLETS, N. (ed.), Handboek Personenbelasting, Mechelen, Kluwer, 2009, 1340 p. (jaarlijks nieuwe uitgave). BEGHIN, P. en VAN DE WOESTEYNE, I., Handboek Personenbelasting , Antwerpen, Intersentia, 2008, 723 p. 1 Cass. 30 november 1950, Pas. 1951, I, 191, R.W , Zie ook randnr e.v.

4 1. STELSEL VAN DE PERSONENBELASTING (PB) 1000,50 art. 3 WIB92 De personenbelasting is de belasting berekend op het globale inkomen van de rijksinwoners (art. 3 WIB92). In principe worden alle inkomsten van de belastingplichtige samengeteld en de belasting wordt berekend op het verkregen resultaat. Nochtans bestaan er verschillende uitzonderingen, waarbij de globalisatie niet wordt toegepast: dit is bv. het geval voor de roerende inkomsten, sommige diverse inkomsten en voor de meerwaarden die in principe niet geglobaliseerd maar afzonderlijk belast worden. In verschillende gevallen zijn verminderingen toepasselijk op een welbepaald deel van het belastbare inkomen: dit is bv. het geval voor de beroepsverliezen die slechts van het beroepsinkomen aftrekbaar zijn, en voor diverse verliezen die slechts van diverse inkomsten aftrekbaar zijn De personenbelasting, zoals overigens de drie andere belastingen op het inkomen, wordt in de meeste gevallen in twee of zelfs in drie stadia betaald, o.m. wanneer één of meer voorheffingen geheven worden. Er zijn in het geheel zes voorheffingen die onafhankelijk zijn van de beschikkingen betreffende de eigenlijke belastingen. Men dient dus wel duidelijk de studie van de belasting te scheiden van die van de voorheffingen: Wij zullen laatstgenoemden bestuderen onder de randnrs e.v. 2. TERRITORIALITEIT 1001,50 Circulaires Bibliografie Circ. nr. Ci.RH.31/ , 3 januari 1996, Bull. Bel., afl. 757, 207, besproken in o.a. Fiskoloog (I.) 1996, 146, 8. Circ. nr. Ci.RH.241/ (AOIF 19/2007), 12 juli HINNEKENS, L., De territorialiteit van de Belgische belastingen in het algemeen en van de inkomstenbelastingen in het bijzonder, Brussel, Ced.Samsom, 1985, nr. 50, CLAEYS-BOUUAERT, I., Aantekeningen omtrent het fiscaal begrip hoofdverblijf voor natuurlijke personen, in Mélanges offerts á Jacques Velu, Brussel, Bruylant, 1992, HINNEKENS, Ph., Belasting van niet-inwoners, Kalmthout, Biblo, 1994, 153 p. DEBLAUWE, R., De fiscale woonplaats historisch bekeken, in Recht zonder omwegen, Fiscale opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Couturier ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag, Gent, Larcier, 1999, HINNEKENS, L., L habitant du Royaume dans le droit fiscal belge contemporain, R.G.F. 1981, HINNEKENS, L., Nieuwe krachtlijnen in de rechtspraak over het rijksinwonerschap, A.F.T. 1991, 20. POPPE, G., De evolutie van het begrip rijksinwoner in het licht van de wet van 22 december 1989, T.F.R. 1991, POPPE, G., Een tweede wettelijk vermoeden inzake rijksinwonerschap, Fiskoloog (I.) 1994, afl. 122, 12. Belastingwoonplaats gehuwden, Fisc. Koer. 1995, afl. 1-2, LAMBRECHTS, J., Uitbreiding Belgisch rijksinwonerschap Een globale visie, T.F.R. 1995, 6-9. HINNEKENS, L., Het (niet-)rijksinwonerschap van de gedetacheerde werknemer volgens de laatste stand van wetgevingen rechtspraak, A.F.T. 1995,

5 GOETHALS, J., Fiscale woonplaats: vrije keuze van het minst belaste land, Fiskoloog (I.) 1996, 151, 7. DELBOO, M., Fiscale woonplaats is effectieve woonplaats, T.F.R. 2000, afl. 173, art. 5 WIB92 De personenbelasting treft het globale inkomen van de rijksinwoners. Het geheel van de inkomsten omvat de inkomsten zoals beschreven in titel II van het WIB92, ongeacht de plaats waar zij genoten of verkregen worden, en zonder rekening te houden met de aard en het bedrag van de belastingen welke deze inkomsten mogelijk in het buitenland ondergaan hebben (art. 5 WIB92). Nochtans bestaan er twee reeksen maatregelen om de dubbele aanslag te milderen: het WIB92 voorziet in een belastingvermindering voor bepaalde inkomsten in het buitenland bekomen of genoten en anderzijds heeft België met een aantal landen overeenkomsten gesloten om dubbele belasting te vermijden art. 2 WIB92 Rijksinwoners zijn degenen die in België hun woonplaats of de zetel van hun fortuin gevestigd hebben (art. 2 WIB92). De fiscale woonplaats is geen synoniem van wettelijke woonplaats in de zin van de artikelen 102 e.v. van het BW 3 maar komt wel dichtbij het woonplaatsbegrip dat voor de inschrijving in de bevolkingsregisters wordt gehanteerd 4. Het feitelijk domicilie wordt noodzakelijkerwijze gekenmerkt door een zekere permanentie of continuïteit 5. art. 2 1 lid 2 WIB92 De wet van 22 december 1989 heeft aan de inschrijving in het rijksregister van de natuurlijke personen een wettelijk vermoeden (juris tantum) vastgeknoopt (art. 2 1 lid 2 WIB92). art. 2 1 lid 3 WIB92 Bij wet van 6 juli werd een tweede wettelijk vermoeden ingevoerd. Voortaan wordt de belastingwoonplaats van gehuwden bepaald door de plaats waar het gezin is gevestigd (art. 2 1 lid 3 WIB92). Dit vermoeden geldt niet wanneer voor elke echtgenoot een afzonderlijke aanslag wordt gevestigd (zie randnr. 1322). De fiscale woonplaats moet in de eerste plaats steeds op basis van de feiten beoordeeld worden. Bovendien is artikel 2, 1, lid 3 van het WIB92 enkel van toepassing in geval van een tijdelijke verwijdering De begrippen woonplaats en zetel van fortuin zijn twee onderscheiden begrippen: de woonplaats is een feitelijke woonplaats die gekenmerkt wordt door een zekere bestendigheid, terwijl de zetel van het fortuin de plaats is van waaruit dit beheerd wordt en die door een zekere eenheid gekenmerkt wordt 8. 3 Vr. & Antw. Senaat, 16 juni 1984, Cf. X, Naar nauwere band tussen burgerlijke en fiscale woonplaats, Fiskoloog 1992, afl. 393, 1. 5 Cass. 14 september 1995, Fiskoloog 1995, afl. 543, 9; Gent 7 juni 2001, Fiscoloog 2001, afl. 810, 9; Cass. 16 januari 2004, F.J.F., No. 2004/ B.S. 16 juli Vr. nr. 121 VANDEURZEN 19 oktober 1995, Vr. & Antw. Kamer, 27 december 1995, 1570, Bull. Bel., afl. 758, Cass. 19 juli 1836, Pas. 1836, I, 280; Cass. 6 oktober 1941, Pas. 1941, I, 368; Cass. 7 september 1965, Pas. 1966, I, 34; Cass. 7 februari 1979, Pas. 1979, I, 673; Cass.

6 Wie een tijdelijke betrekking heeft in het buitenland (i.c. aan de rechtsfaculteit van Ouagadougou) en vanuit België zijn fortuin beheert of laat beheren, is rijksinwoner 9. De fiscus heeft de administratieve zienswijze op de begrippen rijksinwoner, woonplaats en zetel van fortuin uitvoerig toegelicht in een circulaire 10. Deze circulaire werd geschreven in het licht van de aanpassing van de emigratieclausule die vervat zit in artikel 364bis van het WIB92 en die betrekking heeft op genieters van aanvullende pensioenkapitalen met verhuisplannen. Waar de aanzet dus een zeer specifieke context was, geeft de circulaire echter algemene definities en bevat ze een goed overzicht van het huidige administratieve standpunt Het is geenszins denkbeeldig dat twee (of zelfs verschillende) landen beweren dat het fiscale domicilie van een persoon zich in hun land bevindt. In dat geval dient men de dubbelbelastingovereenkomsten te consulteren om te zien welk land de voorrang heeft (cf. randnr. 9304). Voor het interne recht blijft de betrokkene echter inwoner, ook al is hij dat niet volgens de overeenkomst, en moet hij dus een aangifte als rijksinwoner (zgn. aangifte in de personenbelasting) indienen art c WIB92 Artikel 2 1, 1, b) van het WIB92 voegt eraan toe dat de Belgische diplomatieke agenten en de Belgische consulaire agenten van beroep, die in het buitenland geaccrediteerd zijn, als rijksinwoner beschouwd blijven. Deze bepaling is noodzakelijk om te verhinderen dat die agenten, die niet belastbaar zijn in het land waar zij geaccrediteerd zijn, aan elke belasting zouden ontsnappen. Door artikel 2, 1, 1, c) worden ook de (andere dan diplomatieke of consulaire) ambtenaren die voor de Belgische Overheid in het buitenland werken, als rijksinwoner bestempeld. Ook de inwonende gezinsleden van diplomatieke en consulaire ambtenaren vallen onder de uitbreiding. art. 4 WIB92 Artikel 4 van het WIB92 zegt ten andere dat niet aan de personenbelasting onderworpen zijn: 1 de buitenlandse diplomatieke ambtenaren en de consulaire beroepsambtenaren die in België zijn geaccrediteerd, alsmede hun inwonende gezinsleden; 2 op voorwaarde van wederkerigheid, de andere leden van buitenlandse diplomatieke zendingen en consulaire posten in België, alsmede hun inwonende gezinsleden, mits de betrokkenen de Belgische nationaliteit niet bezitten of niet duurzaam verblijf houden in België; 3 op voorwaarde van wederkerigheid, de ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van vreemde Staten of van staatkundige onderdelen of plaatselijke gemeenschappen daarvan of van een buitenlands publiekrechtelijk lichaam mits de betrokkenen de Belgische nationaliteit niet bezitten of niet duurzaam verblijf houden 28 oktober 1982, F.J.F., No. 83/41; Cass. 30 juni 1983, R.W , 397 Pas. 1983, 1, Cass. 15 november 1990, J.T. 1991, 65, R.W , 1031, F.J.F., No. 91/ Circ. nr. Ci.RH.241/ (AOIF 19/ 2007), 12 juli 2007, besproken door W. DE BUYSER, Nieuwe circulaire zet nog even beginselen inzake rijksinwonerschap op een rij, Fisc. Act. 2007, afl. 30, 5-8 en J. GOEMAN en P. GILLEMON, Exit emigratieclausule maar bijzondere waakzaamheid voor fiscale woonplaats, Inter. Fisc. Act. 2007, afl. 8, 1.

7 in België en hun diensten niet verstrekken in het kader van enig handels- of nijverheidsbedrijf. Bepaalde internationale overeenkomsten voorzien in fiscale vrijstelling voor de bezoldigingen van de ambtenaren van die internationale instellingen. Een goede bron van overzicht (alhoewel verouderd nog steeds nuttig) werd gepubliceerd in het Bulletin der Belastingen in 1988 (deel 1) en 1989 (deel 2) 11. Ten slotte voorzien de dubbelbelastingverdragen nagenoeg altijd in speciale criteria inzake de fiscale woonplaats (zie randnrs e.v.). 3. SOORTEN INKOMSTEN 1007 De verschillende soorten inkomsten moeten goed van elkaar onderscheiden worden. Op iedere categorie en haar onderverdelingen zijn enkele of verschillende bijzondere regels toepasselijk, zowel voor wat de berekening betreft van de belastbare grondslag (bv. verschillende forfaits voor beroepskosten), als voor de berekening van de belasting (bv. de vermeerderingen bij gebrek aan voorafbetaling). De verschillende categorieën zijn de volgende (WIB92): 1. inkomen van onroerende goederen: artikel 7 tot 14 niet verhuurde: artikel 7, 1, 1 ; verhuurde: artikel 7, 1, 2 ; erfpacht en opstal: artikel 7, 1, 3 ; 2. inkomen van roerende goederen en kapitalen: artikel 17 tot 22 dividenden: artikel 18; interest: artikel 19; verhuring enz. van roerende goederen (royalty s): artikel 17, 1, 3 ; lijfrenten: artikel 20; 3. beroepsinkomen: artikel 23 tot 89 winst: artikel 24; baten: artikel 27; winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid: artikel 28; bezoldigingen: artikel 30; pensioenen: artikel 34; 4. diverse inkomsten: artikel 90 tot 103. De wet gebruikt, sinds de coördinatie, telkens het begrip inkomen, voor het nettobegrip, behalve voor de diverse inkomsten, terwijl voor de bruto ontvangsten het woord inkomsten wordt gebruikt. Wij zullen één voor één deze categorieën behandelen en daarna nagaan hoe de taxatie, al dan niet geglobaliseerd, van deze verschillende inkomsten gebeurt. 11 J. VAN DEN EINDE, Bull. Bel. 1988, afl. 677, en 1989, afl. 688,

8 Hoofdstuk II Grondslag van de belasting Afdeling I. Inkomen van onroerende goederen 1008 Bibliografie DELAHAYE, A., De belasting op het inkomen uit onroerende goederen in België, Brussel, Bruylant, 1978, 147 p. MALHERBE, J. en AUTENNE, J., Péréquation cadastrale et réforme de la fiscalité immobilière, Brussel, Larcier, 1980, 104 p. VERSTAPPEN, J., Actuele problemen van onroerende fiscaliteit, in Gids voor de aangifte, Diegem, Ced.Samsom, 1994, 116 p. NEMERY DE BELLEVAUX, J.P., Fiscalité immobilière, in Etudes fiscales, Brussel, Bruylant, 1998, DIERCKX, E (ed.), Onroerend goed als beleggingsinstrument, Gent, Larcier, 2003, 387 p. DEFOOR, W. en VERTOMMEN, S., Inkomen van onroerende goederen en kapitalen, in DILLEN, L., PLETS, N. en MAES, L., Handboek Personenbelasting, Mechelen, Kluwer, 2009, DE GROOTE, G., Het belasten van inkomsten uit onroerend goed na de wet van 19 juli 1979, Bull. Bel., afl. 581, GOBLET, O., Onroerende fiscaliteit en belastinghervorming, A.F.T. 1989, 107. RICHELLE, I., Nouveautés en fiscalité immobilière, Rev. not. b. 1997, 570. VERSTAPPEN, J., Enkele actuele fiscale problemen inzake onroerend goed doorgelicht, R.W , VERBEKE, A., Creatief met vruchtgebruik, T. Not. 1999, 530. VERSTAPPEN, J., Vruchtgebruik en blote eigendom bij onroerende goederen fiscale aspecten, T. Not. 1999, art. 11 WIB92 Onroerende inkomsten zijn belastbaar ten name van de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van het goed (art. 11 WIB92). Waar er verder over eigenaar wordt gesproken, dient daaronder dus eigenaar, bezitter, erfpachter, enz. te worden begrepen. Ook het KI van elektriciteitscabines wordt in beginsel belast ten name van de eigenaar van de grond, tenzij deze bij geregistreerde akte een verzaking aan het recht van natrekking heeft verleend aan de elektriciteitsmaatschappij 12. De opsomming van de schuldenaars van de grondbelasting mag niet bij analogie uitgebreid worden tot alle genieters van bezettingsrechten 13. De inkomsten die de zogenaamde economische eigenaar verkrijgt, zijn pas dan huurinkomsten, als hij juridisch de mogelijkheid heeft het onroerend goed te verhuren 12 Vr. nr. 277 QUINTELIER 16 februari 1993, Vr. & Antw. Senaat, 16 maart 1993, nr. 48, Cass. 9 juni 1947, Pas. 1947, I, 254.

9 en de huurgelden in zijn voordeel op te strijken 14. Het belastbaar tijdstip is, overeenkomstig artikel 204, 1 van het KB/WIB92, voor inkomsten van gebouwde onroerende goederen gelijk aan het tijdperk waarop ze betrekking hebben. 1. NIET-VERHUURDE ONROERENDE GOEDEREN 1010 art. 518 WIB92 De eigenaar van niet verhuurde onroerende goederen, die in België gelegen zijn, wordt geacht er een persoonlijk genot uit te halen, waarvan de waarde gelijk is aan deze van het kadastraal inkomen, verhoogd met 40 % 15. Betreft het evenwel ongebouwde onroerende goederen of de in artikel 12, 3 van het WIB92 (tot aj. 2006, art. 16 WIB92) bedoelde (eigen) woning, dan blijft het belastbaar inkomen beperkt tot het kadastraal inkomen van het betreffende onroerend goed. In afwachting van de volgende algemene perequatie wordt het kadastraal inkomen voorlopig geïndexeerd (art. 518 WIB92). Voor aanslagjaar 2009 bedraagt de coëfficiënt 1,4796 en voor aanslagjaar ,5461 (zie ook randnr. 1031,70) De eigenaar van in het buitenland gelegen onroerende goederen wordt belast op de nettohuurwaarde ervan, d.i. de brutohuurwaarde verminderd met 40 % (voor gebouwde onroerende goederen) of 10 % (voor ongebouwde onroerende goederen) VERHUURDE ONROERENDE GOEDEREN 1013 Bibliografie SALENS, P., Taxatie van de huurprijs en de huurvoordelen. Een stand van zaken na twee recente arresten van het Hof van Beroep te Gent, A.F.T. 2000, ,50 art a) b) en b)bis WIB92 1. In België gelegen onroerende goederen 1. Het belastbaar inkomen is gelijk aan het kadastraal inkomen met betrekking tot volgende onroerende goederen: ongebouwde onroerende goederen, verhuurd aan een natuurlijk persoon, die ze, noch geheel noch gedeeltelijk gebruikt voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid; 14 Vr. nr DE CLIPPELE 13 april 1994, Vr. & Antw. Kamer, 4 juli 1994, (in het kader van de overeenkomst van 19 oktober 1970 tussen België en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting). 15 A. DELAHAYE, Het belastbaar stellen van de eigen woning in de personenbelasting: een fiscale onrechtvaardigheid?, in Réflexions offertes à Paul Sibille, Brussel, Bruylant, 1981, Brussel 27 november 1998, Fisc. Koer. 1999, 517.

10 onroerende goederen, die overeenkomstig de pachtwetgeving 17 zijn verhuurd en door de huurder voor land- en tuinbouw worden gebruikt (art a) en b) WIB92). 2. Het belastbaar inkomen is gelijk aan het kadastraal inkomen, verhoogd met 40 % voor de volgende onroerende goederen: gebouwde onroerende goederen, verhuurd aan een natuurlijk persoon, die ze noch geheel noch gedeeltelijk gebruikt voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid; gebouwde onroerende goederen, verhuurd aan een rechtspersoon die geen vennootschap is, wanneer de verhuring gebeurt met het oog op de terbeschikkingstelling ervan aan natuurlijke personen om uitsluitend als woning te worden gebruikt of aan meerdere natuurlijke personen die ze uitsluitend gezamenlijk als woning gebruiken (art b)bis WIB92) (bv. een weeshuis) 18. Het beroepsmatig karakter, waarvan sprake in sub 1 en 2, wordt niet aangetoond door het enkele feit dat in het door een natuurlijk persoon gehuurde goed, dat hem tot hoofdverblijfplaats strekt, tevens de zetel van een vzw is gevestigd 19. De verhoging wordt niet toegepast voor personen die om sociale of beroepsredenen hun eigen woning niet kunnen betrekken (zie randnr. 1027) Het belastbaar inkomen is gelijk aan het totale bedrag van de huurprijs en de huurvoordelen, wanneer het gaat om: andere dan sub 1 en 2 bedoelde ongebouwde onroerende goederen, in welk geval het belastbaar inkomen niet lager mag zijn dan het kadastraal inkomen; andere dan sub 1 en 2 bedoelde gebouwde onroerende goederen, in welk geval het belastbaar inkomen niet lager mag zijn dan het kadastraal inkomen, verhoogd met 40 %. De derde categorie kan van toepassing zijn bij verhuur aan een particulier, die het onroerend goed niet voor beroepsdoeleinden gebruikt, wanneer blijkt dat de huur in feite wordt betaald door de werkgever van de huurder, die de huur tevens als beroepskost in aftrek brengt 21. Bij verhuur aan een vennootschap, die het onroerend goed ter beschikking stelt als woning aan haar directeur, is er desalniettemin sprake van een verhuur voor beroepsdoeleinden (zelfs indien het huurcontract bepaalt dat de woning enkel als privéwoonst mag worden gebruikt 22 ) en wordt de werkelijke nettohuur belast De voorwaarde dat de verhuur moet gebeuren overeenkomstig de pachtwetgeving, impliceert volgens de belastingadministratie (aanschrijving nr. 4 van 7 februari 2002) dat de verpachter zich moet houden aan de wetgeving inzake de maximumpachtprijzen (wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen, voor wat de pachtprijzen betreft, die vervallen in de periode van 15 december 2001 tot 14 december 2004, B.S. 15 december 2001). De rechtspraak is het hiermee eens, maar laat de belastingplichtige toe aan te tonen dat de verhuur desgevallend niet onder deze wetgeving valt (Gent 9 maart 2000, F.J.F., No. 2000/215; Gent 19 december 2001, F.J.F., No. 2002/ 186). 18 Wet 6 juli 1997, B.S. 23 oktober Gent 3 maart 1999, Fiscoloog 1999, afl. 706, Vr. nr DE CLIPPELE 20 april 1994, Vr. & Antw. Kamer , nr. 109, 11351, Bull. Bel. 1994, afl. 742, Brussel 26 oktober 2001, Fiscoloog 2002, afl. 842; Brussel 12 januari 2001, F.J.F., No. 2001/ Brussel 10 april 1998, Nieuwsbrief Notariaat Fiscaal 1999, afl. 2, 7.

11 Omgekeerd is, bij verhuur aan een particulier die onderverhuurt aan een vennootschap, alleen het KI belastbaar 24, tenzij in geval van simulatie of wanneer de partijen niet alle gevolgen van de onderverhuring hebben aanvaard 25. Ook bij verhuring aan een vzw of een OCMW is de werkelijke huur belastbaar, tenzij in het geval voorzien in artikel 7, 1, 2 b)bis van het WIB Volgens het hof van beroep te Brussel is de overeenkomst tussen huurder en verhuurder die de beroepsmatige aanwending van het verhuurde goed verbiedt, tegenstelbaar aan de administratie 27. De contractbreuk door de huurder kan daarom geen fiscale gevolgen voor de verhuurder hebben, tenzij in geval van simulatie 28. Om de beroepsmatige aanwending door de huurder aan te tonen, volstaat het evenwel niet te verwijzen naar het feit dat de huurder deze huur als beroepskost in aftrek brengt in een nietgecontroleerde aangifte in de personenbelasting 29. De regel dat de eigenaar van een onroerend goed steeds belast moet worden op de werkelijk ontvangen huur zodra de huurder het goed beroepsmatig gebruikt, is volgens het Grondwettelijk Hof niet in strijd met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel 30. Dat de eigenaar niet op voorhand op de hoogte is gesteld van het beroepsmatige gebruik of dat de huurder daarmee een clausule van de huurovereenkomst schendt, doet daaraan geen afbreuk. Van ongeoorloofde discriminatie zou daarentegen wel sprake zijn als de administratie zelf de betaalde huur in hoofde van de huurder als beroepskost in mindering brengt en vervolgens de eigenaar belast op de werkelijk ontvangen huur. In dergelijke situatie doet de belasting op de werkelijke huurinkomsten volgens het Grondwettelijk Hof op onevenredige wijze afbreuk aan het beginsel volgens hetwelk iedere belastingplichtige met een minimaal niveau van voorzienbaarheid het belastingstelsel moet kunnen bepalen dat op hem zal worden toegepast. Het hof van beroep te Antwerpen past dit criterium (de verhuurder moet met een minimale voorzienbaarheid kunnen weten hoe hij zal worden belast) ook toe wanneer de administratie de aftrek van de huur in hoofde van de huurder niet op eigen initiatief in aftrek heeft gebracht, maar zij deze aftrek wel heeft toegestaan, en zij vervolgens de verhuurder op grond daarvan met terugwerkende kracht belast op basis van de netto- 23 Cass. 5 januari 1978, Pas. 1978, I, 509; Cass. 3 juni 1983, F.J.F., No. 84/4; Brussel 21 februari 1992, F.J.F., No. 92/64, 129, Bull. Bel., afl. 748, JVD, Fiskoloog 1992, afl. 397, Brussel 23 juli 1992, Fisc. Koer. 1993, 305; Bergen 6 februari 1998, J.L.M.B. 1998, 1778; Antwerpen 11 januari 1999, F.J.F., No. 99/128, 334; Gent 4 december 2001, Fiscoloog 2002, afl. 832, 9; Rb. Brussel 7 maart 2002, Fiscoloog 2002, afl. 851, 1; Bergen 22 november 2002, Fiscoloog 2002, afl. 871, 9; Rb. Gent 29 oktober 2003, Fiscoloog 2003, afl. 914, Vr. nr. 828 BREYNE 1 oktober 1991, Vr. & Antw. Kamer , 11343, Bull. Bel., afl. 717, 1664, Bull. Bel., afl. 742, Fiskoloog 1993, afl. 411, 6 en Parl. St., Senaat , nr. 376/1, 4 juni 1992; Antwerpen 1 maart 1993, Module Exhaustieve Rechtspraak, nr. A 93/46; S. CLAES, Fiscale perikelen rond de onderverhuring of de terbeschikkingstelling van een onroerend goed door de huurder, Not. Fisc. M. 1992, ; cf. ook Antwerpen 4 november 1993, Fisc. Koer. 1994, 191; Brussel 28 juni 2002, T.F.R. 2003, afl. 235, Antwerpen 18 oktober 2005, T.F.R., afl , 269; Brussel 23 mei 1996, Fiskoloog 1996, afl. 572, 6; Rb. Leuven 6 juni 2003, Fiscoloog 2003, afl. 902, Brussel 23 mei 2007, F.J.F., No. 2007/277; Brussel 13 december 2002, F.J.F., No. 2003/ GwH 27 mei 2008, nr. 86/ 2008, F.J.F., No. 2009/128.

12 ontvangen huur Huurvoordelen zijn verplichtingen, investeringen of werken die aan de huurder worden opgelegd en waarvan de uitvoering door de verhuurder kan worden afgedwongen. De loutere toestemming vanwege de eigenaar met het feit dat de huurder bepaalde werken aan het onroerend goed uitvoert, vormt geen huurvoordeel wanneer de toestemming geen verplichting op zich inhoudt en geen enkele verhoging van de huurprijs is voorzien in het geval de huurder de werken niet uitvoert 32. Werken die door de huurder op eigen initiatief worden uitgevoerd en gefinancierd, zijn niet als een huurvoordeel belastbaar 33. Grove herstellingswerken die in beginsel ten laste zijn van de verhuurder, maar die worden uitgevoerd door de huurder, zijn daarentegen wel als een huurvoordeel belastbaar 34. Wanneer de eigenaar op het einde van het huurcontract aan de huurder een vergoeding voor de werken moet betalen of wanneer de huurder het recht heeft om de verbeteringen of verfraaiingen terug te nemen om het gehuurde goed in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, kan er in de regel geen sprake zijn van een voordeel 35. art. 8 en 13 WIB92 Met betrekking tot huurprijs en huurvoordelen wordt onder netto-inkomen begrepen, het brutobedrag van de inkomsten, verminderd, uit hoofde van onderhouds- en herstellingskosten, met: 40 % voor gebouwde onroerende goederen (alsmede voor materieel en outillage, die van nature of door hun bestemming onroerend zijn, zonder dat deze vermindering meer mag bedragen dan twee derden van het (met een door de Koning te bepalen revalorisatiecoëfficiënt 36 ) gerevaloriseerde kadastraal inkomen; Voorbeeld: Indien het kadastraal inkomen aldus EUR bedraagt, en de huur EUR per jaar, wordt de aftrek van 40 % ( EUR 40 % = EUR) beperkt tot EUR 2/3 3,75 = EUR voor aanslagjaar Bij de toepassing van de formule dient rekening te worden gehouden met het ongeïndexeerde kadastrale inkomen (art. 8 WIB92) 37 ; 10 % voor ongebouwde onroerende goederen (art. 13 WIB92). De opzeggingsvergoeding, betaald wegens verbreking van een huurcontract betreffende een onroerend goed dat verhuurd werd aan een vennootschap, houdt een opbrengst van het onroerend goed in en wordt dienovereenkomstig belast Wanneer een bestuurder een gebouwd onroerend goed verhuurt aan zijn vennootschap, 31 J. VAN DYCK, Antwerpen past principe van minimale voorzienbaarheid consequent toe, Fiscoloog 2009, afl. 1155, Cass. 29 april 1942, Pas. 1942, I, 97; Voor een rechtspraakoverzicht zie L. AGACHE, Belasting bij verhuurder van door huurder uitgevoerde werken: fiscus te kort door de bocht?, Acc. & Fisc. 2008, afl Luik 16 januari 1997, F.J.F., No. 97/ Gent 22 september 1998, T.F.R. 1999, afl. 164, Antwerpen 24 mei 1982, F.J.F., No. 83/ Aj. 2009: 3,75, aj. 2010: 3, Fiskoloog 1993, afl. 417, Gent 15 april 1999, T.F.R. 1999, afl. 170, 787.

13 is er in bepaalde omstandigheden herkwalificatie van de huur in bedrijfsinkomen. Zie hierover infra, randnr Inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed zijn slechts belastbaar als bedrijfsinkomen indien de verkrijger van de inkomsten het goed zelf voor beroepsdoeleinden aanwendt. In casu is het de hurende vennootschap die het goed beroepsmatig gebruikt. Dat de verhuurder werkend vennoot is van de hurende vennootschap doet hieraan geen afbreuk Enkel de effectief betaalde huurgelden zijn belastbaar 41. Een toelating om bepaalde werken te verrichten aan het onroerend goed, kan niet beschouwd worden als een huurlast, als deze toelating slechts een mogelijkheid is en geen enkele verhoging van de huur voorzien wordt indien deze werken niet worden uitgevoerd 42. De uitsplitsing van de huurprijs over het onroerend goed en de meubels heeft geen terugwerkende kracht art. 7 2 WIB92 Wanneer een huurvoordeel bestaat in een eenmalige uitgave van de huurder, dan wordt het bedrag ervan overeenkomstig art. 7, 2 van het WIB92, verdeeld over de gehele duur van de huurovereenkomst (uitgave gedaan bij de aanvang van de huurovereenkomst) of over het aantal jaren dat de huurovereenkomst nog loopt, te rekenen vanaf 1 januari van het belastbare tijdperk waarin die last is betaald of gedragen (uitgave gedaan in de loop van de huurovereenkomst). Wanneer de huurovereenkomst van onbepaalde duur is of wanneer er geen geschreven huurovereenkomst bestaat, wordt de eenmalige uitgave over drie jaar verdeeld art. 8 WIB92 Indien een onroerend goed is verhuurd aan een natuurlijk persoon en gedeeltelijk voor privé- en gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, wordt in principe de volledige huur en huurlasten (min de forfaitaire aftrek) belast, tenzij de huurprijs en - voordelen afzonderlijk vastgesteld zijn in een geregistreerde huurovereenkomst voor het privé- en beroepsgedeelte (art. 8 WIB92). Een splitsing van de oppervlakte is niet voldoende 45, evenmin als een contractuele uitsplitsing van de onroerende voorheffing S. VAN STEENKISTE, Huur van een woning, bestemd voor privégebruik en toch fiscaal bedrijfsmatig, A.F.T. 1994, Antwerpen 12 januari 1999, F.J.F., No. 99/129, Vr. & Antw. Senaat , 5 juni 1984, 1376; Gent 18 april 2002, Fiscoloog 2002, afl. 849, 9; Rb. Hasselt 23 oktober 2002, Fiscoloog 2003, afl. 879, Luik 22 oktober 1986, F.J.F., No. 87/138, 252; cf. ook Antwerpen 27 april 1993, J.D.F. 1993, 177, noot. 43 Gent 12 november 1991, F.J.F., No. 92/24, Com. IB 1992, nr. 13/5, Vr. nr. 13 DE CLIPPELE 9 december 1985, Vr. & Antw. Senaat , 21 januari 1986, 111; Vr. nr. 293 D'HONDT 17 juli 1987, Bull. Bel., afl. 670, 545.

14 1020 Een schadevergoeding wegens huurderving is geen inkomen 47. Een vergoeding voor de onbeschikbaarheid ten gevolge van een optierecht aan een derde, die het goed voor industriële doeleinden mag gebruiken, is onroerend inkomen; in casu werd er eigenlijk een huurovereenkomst gesloten 48. Een vergoeding van huurschade is geen onroerend inkomen, indien zij de uitzonderlijke waardevermindering compenseert die een onroerend goed werkelijk heeft ondergaan wegens de activiteit van de huurder en indien zij is vastgesteld in een bijzondere clausule van het huurcontract of bij afzonderlijk contract, of in een rechterlijke beslissing 49. De verhuur van een zandgroeve voor tien jaar, tegen een vergoeding per kubieke meter opgegraven zand, geeft onroerend inkomen 50. Zo wordt ook de overeenkomst, waarbij aan een vennootschap het recht wordt toegekend om, tegen een vergoeding, puin en aarde, ter opvulling van een put te storten, aangemerkt als een huurovereenkomst in de zin van artikel 7 van het WIB92. De aldus ontvangen vergoeding is belastbaar als onroerend inkomen In het buitenland gelegen onroerende goederen 1020,50 Het belastbaar inkomen is gelijk aan het totale bedrag van de huurprijs en de huurvoordelen, zijnde het bruto-inkomen verminderd met een forfaitaire aftrek van 40 % (gebouwd) of 10 % (ongebouwd) uit hoofde van onderhouds- en herstellingskosten. De huurprijs mag bovendien verminderd worden met de in Frankrijk betaalde grondbelasting, echter niet met de in Frankrijk betaalde professionele belasting ERFPACHT OF OPSTAL 1021 Bibliografie PEETERS, B., Fiscale aspecten van het recht van opstal en van erfpacht, Fiscale Praktijkstudies, nr. 13, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1992, 143 p. VAN CROMBRUGGE, S., De fiscale aspecten van het recht van opstal, in Het zakenrecht absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1992, CARLIER, P., Kritische beschouwingen i.v.m. de fiscaalrechtelijke gevolgen van de vestiging van vruchtgebruik op de rechten van erfpacht en opstal, in Liber Amicorum Willy Maeckelbergh, Brussel, FHS, 1993, VERHEYDEN, K., Fiscale gevolgen bij eigendomsverkrijging ingevolge erfpacht, opstal 46 Luik 28 februari 2003, Fiscoloog 2003, afl. 888, Vr. nr. 157 VANSTEENKISTE, Vr. & Antw. Kamer , 13 maart 1984, Luik 14 november 1984, F.J.F., No. 85/45, Vr. nr. 17 BARZIN 16 oktober 1990, Vr. & Antw. Senaat, 27 november 1990, 309, Bull. Bel., afl. 703, Cass. 28 februari 1985, J.D.F. 1986, 210, F.J.F., No. 85/ Luik 4 november 1998, F.J.F., No. 99/67, Brussel 22 oktober 1999, F.J.F., No. 2000/ 152.

15 en vruchtgebruik, in MAES, L. en DE CNIJF, H., Fiscaal Praktijkboek Directe belastingen , Mechelen, Kluwer, 2007, VALENTIN, R., L emphytéose et la taxation des revenus fonciers, J.D.F. 1976, VALENTIN, R., Statut, au regard des impôts sur les revenus, des sommes payées d avance en matière de baux et de contrats d emphytéose, de superficie, etc., J.D.F. 1986, PEETERS, B. en VAN GOETHEM, P., Boekhoudkundige aspecten en fiscale gevolgen van het recht van opstal, A.F.T. 1987, X, Ook op erfpacht- en opstalrecht is vruchtgebruik mogelijk, Fisc. Act. 1993, afl. 30, 4. WERDEFROY, F., Beëindigen van de erfpacht, Not. Fisc. M. 1994, afl. 5, art WIB92 De bedragen (erfpacht- of opstalvergoeding en alle andere voordelen verkregen door de overdrager) verkregen bij vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of van opstal, of van gelijkaardige onroerende rechten (vruchtgebruik is geen gelijkaardig onroerend recht 53 ), zijn volledig belastbaar in het jaar waarin ze werden betaald of toegekend. Is er geen betaling of toekenning, dan is er ook geen belastbaarheid, ondanks het feit dat de erfpacht- of opstalvergoedingen contractueel werden bedongen 54, zelfs indien ze betrekking hebben op de gehele duur van het contract of op een deel daarvan. Voor de waardering van de voordelen richt men zich naar de waardering inzake registratierechten. art WIB92 Zijn echter geen onroerende inkomsten, de bedragen die worden verkregen voor het verlenen van het recht van gebruik van gebouwde onroerende goederen ingevolge een niet-opzegbare overeenkomst van erfpacht of opstal of van een gelijkaardig onroerend recht, op voorwaarde dat: de bij overeenkomst bepaalde termijnen het de eigenaar mogelijk maken het in het gebouw belegde kapitaal of, als het een bestaand gebouw betreft, de verkoopwaarde ervan, volledig weer samen te stellen en de rentelast en de andere kosten van de verrichting te dekken; de eigendom van het gebouw bij het einde van de overeenkomst hetzij van rechtswege op de gebruiker overgaat, hetzij de overeenkomst een aankoopoptie voor de gebruiker bevat. art WIB92 In dat geval is er sprake van een roerend inkomen, althans wat het gedeelte van de vergoedingen betreft, dat de rentelasten en de kosten van de verrichting dekt. Dit geldt ook voor natuurlijke personen, handelend in het kader van het beheer van hun privévermogen 55. Een belastingplichtige die een gebouw in erfpacht gaf en terughuurde werd geacht 53 Vr. nr. 21 DE CLIPPELE 17 juni 1988, Vr. & Antw. Senaat 1988, 9 augustus 1988, 623, Bull. Bel., afl. 677, 1934; Circ. nr. Ci.RH.221/ , 27 september 1988, Bull. Bel., afl. 677, Rb. Hasselt 23 oktober 2002, Fisc. Koer. 2003, Vr. nr. 328 DALEM 25 maart 1993, Vr. & Antw. Senaat , 11 mei 1993, 2729, Bull. Bel. 1993, afl. 730, 2396.

16 eigenaar van het gebouw te zijn gebleven VRIJGESTELD INKOMEN VAN DE ONROERENDE GOEDEREN UITGEBAAT ZONDER WINSTOOGMERK VOOR WELBEPAALDE DOELEINDEN 1023 art WIB92 Het kadastraal inkomen van de onroerende goederen of delen van onroerende goederen die een belastingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd voor het openbaar uitoefenen van een eredienst of van de vrijzinnige morele dienstverlening, voor onderwijs, voor het vestigen van hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantietehuizen voor kinderen of gepensioneerden, of van andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen, is vrijgesteld (art WIB92). Het is irrelevant of een bewoner of de belastingplichtige zelf het gebouw voor dat doel heeft bestemd 57. Ter zake gelden volgende voorwaarden: 1. De belastingplichtige mag geen winst nastreven Uit het enkele feit dat de eigenaar voordelen verkrijgt voor de aanwending van zijn onroerend goed voor één van de in artikel 12 van het WIB92 opgesomde doeleinden, volgt nog niet dat hij winst nastreeft, op voorwaarde dat hij de ontvangen voordelen gebruikt voor de instandhouding en de uitbreiding van het doel waarvoor het onroerend goed wordt aangewend 58. De fiscus mag bovendien niet eisen van de eigenaar dat hij de voordelen van het onroerend goed enkel aanwendt tot onderhoud van de gebouwen en niet tot uitbreiding ervan 59. Indien de belastingplichtige, al is het onder een gewijzigde benaming, een vergoeding verkrijgt voor het ter beschikking stellen van het onroerend goed, is de afwezigheid van het winstoogmerk geenszins aangetoond Het onroerend goed 61 moet bestemd zijn: Hetzij voor het openbaar uitoefenen van een eredienst of van de vrijzinnige morele dienstverlening Onder eredienst verstaat men de uiterlijke vorm van een godsdienst en het veruitwendigen van religieuze gevoelens via plechtigheden, gebeden, enz. 62. Ingevolge de wet van 21 mei worden de onroerende goederen aangewend voor vrijzinnige morele dienstverlening ook vrijgesteld. Er is sprake van morele 56 Antwerpen 9 maart 1992, A.F.T. 1992, 292, noot D. DESCHRIJVER. 57 Vr. nr VAN DEN EYNDE 2 december 1997, Vr. & Antw. Kamer , nr. 127, , Bull. Bel., afl. 785, 1930; Circ. nr. Ci.RH.222/ , 15 september Cass. 3 mei 1983, F.J.F., No. 84/47, 68; Cass. 6 maart 1987, R.W , 257; Cass. 10 mei 1990, Bull. Bel., afl. 703, 636; Gent 15 januari 1998, Fiskoloog 1998, afl. 650, 9-10; Antwerpen 31 maart 1998, Fiskoloog 1998, afl. 660, Antwerpen 20 mei 1997, F.J.F., No. 97/202, Antwerpen 15 oktober 2002, F.J.F., No. 2003/38, En niet de inkomsten uit het onroerend goed : Bergen 22 maart 2002, F.J.F., No. 2002/ Gedr. St. Senaat , nr. 20/3, 7; Zie ook, Vr. nr STANDAERT 9 juni 1994, Vr. & Antw. Kamer , B.S. 31 juli 1996, Bull. Bel. 1996, afl. 764, 1815.

17 dienstverlening als mensen samenkomen tijdens plechtigheden waarbij in het openbaar geen eer wordt betuigd aan de godheid en waarbij de rituelen zeer schaars zijn en beperkt blijven tot moraliserende lezingen zonder godsdienstig karakter 64. Volgens de rechtspraak komen voor deze vrijstelling in aanmerking: een slotklooster, zelfs al wordt het bewoond door gepensioneerde zusters 65 ; de onroerende goederen die noodzakelijk zijn voor de goede gang van zaken, bv. het kantoor en de kamer van de aalmoezenier die instaat voor de kapel en die gelijkgesteld worden met een pastorie 66 ; daarnaast ook de goederen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het nagestreefde doel 67 ; dit geldt ook voor de aanpalende woning voor de verpleegsters 68. Wordt niet vrijgesteld: een kinderbewaarplaats die deel uitmaakt van een gebouw van een openbare eredienst 69. Hetzij voor het onderwijs De zaal door een vereniging ter beschikking gesteld van haar leden, om er aan lichamelijke opvoeding te doen met het oog op deelneming aan turnwedstrijden, is niet bestemd voor onderwijs 70. Elk systematisch onderwijs van filosofische en morele doctrines komt in aanmerking 71. Onderwijs sluit een didactische activiteit in die door de onderwijzende persoon ten behoeve van de onderwezene wordt uitgeoefend 72. De school zet, zelfs na de studiejaren, haar onderwijzende rol verder 73. De zoo is in essentie een toeristische attractie en niet bestemd voor onderwijs 74. Activiteiten van musea kunnen niet als onderwijs worden beschouwd 75. Er moet een noodzakelijk verband zijn tussen gebouw en onderwijs, zodat het onderwijs niet verstrekt kan worden zonder dat van het gebouw gebruik wordt gemaakt 76. Onderwijs is ruim te begrijpen, als elke activiteit van een leraar ten behoeve van zijn leerling 77. De sportopleiding die een voetbalclub verzorgt is een vorm van onderwijs 78. De voorwaarden waaronder jeugdbewegingen kunnen genieten van de vrijstelling worden opgesomd in een antwoord op een parlementaire vraag Gedr. St. Senaat , nr. 20/3, 7; L. MAES, Vrijstelling O.V. voor de nietconfessionele gemeenschap, Fiskoloog 1996, afl. 568, Brussel 27 januari 1994, Fiskoloog afl. 461, Cass. 19 oktober Bergen 19 februari 1999, F.J.F., No. 99/192, Brussel 5 januari 1996, Fisc. Act. 1996, afl. 14, Cass. 22 december 1988, R.W , 1294, F.J.F., No. 89/84, Gent 23 maart 1938, Bull. Bel., afl. 132, Cass. 13 september 1966, Pas. 1967, I, Cass. 11 oktober 1966, Pas., 1967, I, Bergen 19 maart 1999, F.J.F., No. 99/137, Antwerpen 2 september 1997, F.J.F., No. 97/258, Vr. nr. 311 LOONES 19 september 1997, Vr. & Antw. Senaat, 6 januari 1998, nr. 1-63, Cass. 10 januari 1968, Pas. 1968, I, Brussel 9 januari 1990, F.J.F., No. 90/131, Luik 18 maart 1998, F.J.F., No. 98/170, Vr. nr VAN DEN EYNDE 2 december 1997, Vr. & Antw. Kamer, 4 mei 1998, nr. 127,

18 Hetzij voor het vestigen van hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantietehuizen voor kinderen en gepensioneerden of van andere soortgelijke weldadigheidsinrichtingen Bij wet van 21 mei werd de verouderde term godshuizen vervangen door het begrip rusthuizen, dit in navolging van de rechtspraak 81 en de circulaire van 27 juni Voor een omschrijving van het begrip rusthuizen, zie circulaire Circ. nr. Ci.RH.222/ , 15 september De bestemming van het goed volstaat als deze vaststaat, zelfs voor het effectief gebruik 83. Een vzw die functioneert als een soortgelijke weldadigheidsinstelling heeft recht op de volledige vrijstelling van haar KI zelfs als ze slechts voor 30/70 als dispensarium erkend is 84. Wordt aangemerkt als soortgelijke weldadigheidsinstelling : een jongerenadviescentrum 85 ; een opvangcentrum voor kansarme jongeren 86. Er geldt geen vrijstelling voor: een badinrichting 87 ; verenigingen voor dierenbescherming 88. Zie verder de rechtspraak onder Com. IB. 1992, nr VRIJSTELLING IN VERBAND MET IN BELGIË GELEGEN ONROERENDE GOEDEREN DIE WORDEN VERHUURD BIJ LOOPBAANPACHT 1023,20 art WIB92 De inkomsten van in België gelegen onroerende goederen, die zijn verhuurd bij loopbaanpacht, zijn vrijgesteld van belasting (art WIB92). Deze vrijstelling geldt eveneens in verband met pachtovereenkomsten van gronden, die opgesteld zijn bij authentieke akte en die bovendien voorzien in een eerste gebruiksperiode van tenminste 18 jaar (art. 2 wet van 13 mei 1999 tot stimulering van langetermijnpachten 89 ). Niettegenstaande deze vrijstelling, blijft de onroerende voorheffing verschuldigd. De onroerende voorheffing kan bovendien niet met de personenbelasting verrekend worden, aangezien de ermee verband houdende inkomsten niet in de belastbare grondslag begrepen zijn B.S. 31 juli 1996, Bull. Bel., afl. 764, O.a. Antwerpen 19 februari 1996, Fisc. Act. 1996, afl. 14, Circ. nr. Ci.RH.222/ , 27 juni 1995, Bull. Bel., afl. 752, Zie ook L. MAES, Vrijstelling O.V. voor de niet- confessionele gemeenschap, Fiskoloog 1996, afl. 568, Brussel 21 februari 1992, F.J.F., No. 92/73, Gent 21 april 1994, Fisc. Act. 1994, afl. 28, Circ. nr. Ci.RH.222/ , 29 april 1992, Bull. Bel, afl. 717, Brussel 13 maart 1992, Fisc. Koer. 1992, 321, F.J.F., No. 92/102, Luik 24 december 1937, Bull. Bel., afl. 126, Vr. nr. 490 SIMONET 4 juli 1996, Vr. & Antw. Kamer , 6734, Bull. Bel., afl. 766, B.S. 3 juli 1999; Circ. nr. Ci.RH.221/ , 30 mei 1989, Bull. Bel. 1989, afl. 685, 1410, Fisc. Koer. 1989, Vr. nr. 44 HATRY 19 januari 1996, Vr. & Antw. Senaat, 12 maart 1996, 564, Bull. Bel., afl. 762, 1323.

19 6. VRIJSTELLING EIGEN WONING 1023,40 art WIB92 Vanaf aanslagjaar 2006 wordt het kadastraal inkomen van de woning die de belastingplichtige betrekt en waarvan hij eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is, van belasting vrijgesteld, behoudens wat de onroerende voorheffing betreft (art 12 3 WIB92). Deze vrijstelling geldt overigens bij wijze van overgangsbepaling niet voor het kadastraal inkomen van de eigen woning in zoverre de belastingplichtige de aftrek vraagt van interesten betreffende leningen die zijn aangegaan om die woning te verwerven of te behouden, en die: a. vóór 1 januari 2005 zijn gesloten; b. vanaf 1 januari 2005 zijn gesloten, maar die: ofwel een herfinanciering betreffen van een in a) bedoelde lening; ofwel een lening betreffen die is afgesloten terwijl nog interesten in mindering van het kadastraal inkomen van de woning worden gebracht, voor een lening die is bedoeld in a) of in het vorige streepje. In die gevallen blijven de bepalingen van artikelen 7 en 14 van het WIB92 van toepassing op het kadastraal inkomen van de eigen woning. Wanneer de belastingplichtige meer dan één woning betrekt, wordt de vrijstelling toegekend voor één enkele woning naar zijn keuze. De vrijstelling wordt eveneens toegekend wanneer de woning om beroepsredenen of redenen van sociale aard niet persoonlijk door de belastingplichtige wordt betrokken. De vrijstelling wordt niet toegekend voor het deel van de woning dat wordt gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de belastingplichtige of van één van zijn gezinsleden of dat wordt betrokken door personen die geen deel uitmaken van zijn gezin. Wanneer gehuwde belastingplichtigen meer dan één woning betrekken, wordt de vrijstelling slechts toegekend voor de door de echtgenoten gekozen woning die zij beide betrekken. De vrijstelling mag eveneens worden toegekend voor een woning die de echtgenoten of één van hen om beroepsredenen of redenen van sociale aard niet persoonlijk betrekken. Wanneer de belastingplichtige een woning betrekt die gelegen is in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en er de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van is, is de vrijstelling eigen woning van toepassing op de huurwaarde van deze woning. Wanneer de woning niet persoonlijk bewoond wordt om beroepsredenen of redenen van sociale aard is de voormelde vrijstelling van toepassing op de huurprijs en de huurvoordelen. 7. VERMINDERING WEGENS IMPRODUCTIVITEIT 1024 Bibliografie GEMIS, G. en SABLON, S., Onroerende voorheffing en improductiviteit van bedrijfsmatig gebruikte onroerende goederen, A.F.T. 1983, 23.

20 1025 art. 15 WIB92 Artikel 15 van het WIB92 voorziet in de proportionele vermindering van het kadastraal inkomen in de volgende gevallen. De belastingschuldige draagt de bewijslast Ingeval een niet-gemeubileerd gebouwd onroerend goed in de loop van het jaar gedurende ten minste 90 dagen voltrekt niet in gebruik is genomen en volstrekt geen inkomsten heeft opgebracht. Men kan zich slechts op deze vrijstelling beroepen indien aan de volgende vijf voorwaarden voldaan is: a. het moet gaan om een gebouwd onroerend goed, dus met uitsluiting van gronden. Er kan geen vermindering van KI voor de gebouwen worden verleend, omwille van de improductiviteit van de machines 92 ; b. het onroerend goed mag niet gemeubileerd zijn. Het is inderdaad normaal dat, speciaal in de badsteden, een gemeubileerde villa of appartement ongebruikt blijven gedurende verscheidene maanden van het jaar. De termen gemeubileerd en niet- gemeubileerd betekenen evenwel niet dat enkel een gebouw dat bewoonbaar is, als gemeubileerd wordt beschouwd 93. Er bestaat rechtspraak omtrent de onmogelijkheid om de meubels weg te halen 94 ; c. het perceel moet ongebruikt en niets-opbrengend zijn. Het stallen van een rijtuig in een koetspoort, het opstapelen van koopwaren, zouden bijvoorbeeld van aard zijn aan de eigenaar het voordeel van de kwijtschelding of van de vermindering van de belasting te doen verliezen. Men mag immers ongebruikt niet met onbewoond verwarren. Een eigendom kan inderdaad gebruikt worden zonder bewoond te zijn. Het onroerend goed is niet zonder opbrengst gebleven wanneer de eigenaar ten gevolge van een eenzijdige opzegging door de voormalige huurder, een titel tot schadevergoeding voor achterstallige huur betekent (tenzij het bewijs wordt geleverd dat de huurder onvermogend is (bv. een proces-verbaal van niet-bevinding ten uitvoering van een vonnis 95 ); Het bedrag dat een belastingplichtige ontvangt wegens onbeschikbaarheid van een gebouw, is, zoals de huur, een tegenprestatie voor de genotsderving en als dusdanig een opbrengst van dat gebouw 96 ; Wanneer een onbewoonbaar huis wordt afgesloten door een reclamepaneel dat voor het huis werd opgericht en de eigenaar van het pand de inkomsten van het reclamepaneel verwerft, is het onroerend goed niet improductief 97 ; Vergoedingen voor het aanbrengen van publiciteitsborden aan onroerende goederen houden in principe geen verband met het opbrengstvermogen van de onroerende goederen (in hoofde van particulieren gaat het om diverse 91 Luik 21 december 1983, F.J.F., No. 84/67, Cass. 28 januari 1993, R.W , Antwerpen 22 maart 1984, Fisc. Act , afl. 81, Antwerpen 20 juni 1983, A.F.T. 1983, 263 en Brussel 21 november 1983, F.J.F., No. 84/87, Vr. DE CLIPPELE, Vr. & Antw. Senaat , 13 augustus 1985, Antwerpen 24 november 1987, Bull. Bel., afl. 677, Brussel 14 juni 1984, F.J.F., No. 85/98, 174.

BOEK I Inkomstenbelastingen en ermede gelijkgestelde belastingen

BOEK I Inkomstenbelastingen en ermede gelijkgestelde belastingen BOEK I Inkomstenbelastingen en ermede gelijkgestelde belastingen Personenbelasting Algemeen bijgewerkt door Brigitte LIEVENS Onroerende Inkomsten en OV bijgewerkt door Luc SPINCEMAILLE met medewerking

Nadere informatie

BOEK I Inkomstenbelastingen en ermede gelijkgestelde belastingen

BOEK I Inkomstenbelastingen en ermede gelijkgestelde belastingen BOEK I Inkomstenbelastingen en ermede gelijkgestelde belastingen Personenbelasting Algemeen bijgewerkt door Brigitte Lievens Onroerende Inkomsten bijgewerkt door Luc Spincemaille met medewerking van Robin

Nadere informatie

BOEK I Inkomstenbelastingen en ermede gelijkgestelde belastingen

BOEK I Inkomstenbelastingen en ermede gelijkgestelde belastingen BOEK I Inkomstenbelastingen en ermede gelijkgestelde belastingen Deel I Personenbelasting Hoofdstuk I Algemeenheden 1000 art. 2 WIB92 Sinds de coördinatie bevat het wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

BOEK I.A Personenbelasting

BOEK I.A Personenbelasting BOEK I.A Personenbelasting Deel I Algemeenheden 1000 art. 2 WIB92 Sinds de coördinatie bevat het wetboek van de inkomstenbelastingen een aantal definities. Deze werden doorheen de jaren steeds talrijker.

Nadere informatie

BOEK I Inkomstenbelastingen

BOEK I Inkomstenbelastingen BOEK I Inkomstenbelastingen 2 nr. BOEK I.A Personenbelasting Personenbelasting Algemeen bijgewerkt door Brigitte LIEVENS Onroerende Inkomsten bijgewerkt door Claudine BODEUX Robin MINJAUW Roerende Inkomsten

Nadere informatie

BOEK I Inkomstenbelastingen

BOEK I Inkomstenbelastingen BOEK I Inkomstenbelastingen 2 nr. BOEK I.A Personenbelasting Personenbelasting Algemeen bijgewerkt door Brigitte LIEVENS Onroerende Inkomsten bijgewerkt door Claudine BODEUX Robin MINJAUW Roerende Inkomsten

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Diensten en diverse goederen

Hoofdstuk 3 Diensten en diverse goederen Hoofdstuk 3 Diensten en diverse goederen Afdeling 1. Huur onroerende goederen 1. Huur en huurlasten De periodiek verschuldigde huurprijs en huurlasten voor de bedrijfsgebouwen worden aangemerkt als beroepskosten,

Nadere informatie

De keuzemogelijkheid wordt beperkt tot de activa die tijdens het beschouwde boekjaar zijn verkregen of tot stand gebracht. De keuze mag dus geen

De keuzemogelijkheid wordt beperkt tot de activa die tijdens het beschouwde boekjaar zijn verkregen of tot stand gebracht. De keuze mag dus geen 1 De lineaire afschrijving is de methode waarbij de afschrijving jaarlijks wordt vastgesteld op een vast bedrag. De lineaire afschrijvingsmethode wordt verkregen door het lineaire afschrijvingspercentage

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde.

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde. Page 1 of 5 Home > Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 84/2007 van 7 juni 2007 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 84/2007 van 7 juni 2007 A R R E S T Rolnummer 4100 Arrest nr. 84/2007 van 7 juni 2007 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 12, 1, en 253 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten De bezoldigingstheorie Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten 1. Aftrekbaarheid beroepskosten Kosten zijn overeenkomstig art 49 WIB 1992 aftrekbaar indien (cumulatief): - De kosten houden noodzakelijk

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN:

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN: RECHT VAN ERFPACHT BEGRIP Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/598.621 (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind.

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 OKTOBER 2012 C.11.0203.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0203.N DIENSTVERLENINGSCENTRUM DE TRIANGEL vzw, met zetel te 9920 Lovendegem, Molendreef 16, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

Rolnummer 4285. Arrest nr. 86/2008 van 27 mei 2008 A R R E S T

Rolnummer 4285. Arrest nr. 86/2008 van 27 mei 2008 A R R E S T Rolnummer 4285 Arrest nr. 86/2008 van 27 mei 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 7, 1, 2, c), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever BEROEPSKOSTEN 61 4. BTW Volgens het Europese Hof van Justitie is factoring een dienstprestatie die uitgesloten is van de BTW-vrijstellingen voor financiële diensten: factoring is onderworpen aan BTW ongeacht

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

Rolnummer 2576. Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T

Rolnummer 2576. Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T Rolnummer 2576 Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145/1, 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Inhoudstafel Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11 Stefan Ruysschaert Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Hoofdstuk 2. Hoe wordt het vruchtgebruik correct gewaardeerd?

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Vertaling C-176/15-1 Zaak C-176/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 april 2015 Verwijzende rechter: Tribunal de première instance

Nadere informatie

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2847 Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 info@vdelegal.be 19 / 03 / 2009 Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE Inleiding - Uitgangspunt : o valorisatie

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ON- ROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN N. VANDEBEEK Advocaat

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen.

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be KOSTELOZE BESCHIKKING OVER EEN WONING www.iuslaboris.com Sommige werkgevers stellen aan hun personeel

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Henri Derycke Advocaat Derycke advocatenkantoor Onderwerp Vestiging van een recht van vruchtgebruik of van naakte eigendom Datum september 2000 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Uit een antwoord op een parlementaire vraag stelde de minister de situatie als volgt 46 :

Uit een antwoord op een parlementaire vraag stelde de minister de situatie als volgt 46 : www.vdvaccountants.be 36 2.4. Fiscaal topic 2.4.1. Verhuur van het handelsfonds Door het zware tarief van de stopzettingsmeerwaarden wordt er niet zoveel meer gewerkt met het inbrengen of het verkopen

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10 Deel 10 Gratis woning Hoofdstuk 1: Begrip Wat w o r d t er bedoeld m e t een g r at i s w o n i n g? We hebben hier de situatie voor ogen waarbij

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 22 november 2014. Personenbelasting. Aanslagjaar 2014

BIBF Stage. Seminarie 22 november 2014. Personenbelasting. Aanslagjaar 2014 BIBF Stage Seminarie 22 november 2014 Personenbelasting Aanslagjaar 2014 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a)

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST

AANVULLENDE OVEREENKOMST AANVULLENDE OVEREENKOMST TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN DE FEDERATIEVE REPUBLIEK BRAZILIË TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT REGELING VAN SOMMIGE ANDERE AANGELEGENHEDEN

Nadere informatie

Verhuur van cliënteel: een stand van zaken

Verhuur van cliënteel: een stand van zaken Verhuur van cliënteel: een stand van zaken Fiscale Wenken nr. 2014/14 Wanneer een belastingplichtige besluit zijn eenmanszaak om te vormen naar een vennootschap wordt vaak geopteerd om het cliënteel dat

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

INFOFICHE SCHOOLSPORTINFRASTRUCTUUR ONROERENDE VOORHEFFING RECHTSPERSONENBELASTING

INFOFICHE SCHOOLSPORTINFRASTRUCTUUR ONROERENDE VOORHEFFING RECHTSPERSONENBELASTING INFOFICHE SCHOOLSPORTINFRASTRUCTUUR ONROERENDE VOORHEFFING RECHTSPERSONENBELASTING 1. Onroerende voorheffing Korte samenvatting Eigenaars, wiens onroerende goederen bestemd worden voor onderwijs, zijn

Nadere informatie

Openbare bibliotheek : vrijstelling OV wegens 'openbaar domein' Fiscoloog. Openbare bibliotheek : vrijstelling OV wegens 'openbaar domein'

Openbare bibliotheek : vrijstelling OV wegens 'openbaar domein' Fiscoloog. Openbare bibliotheek : vrijstelling OV wegens 'openbaar domein' pagina 1 van 5 Openbare bibliotheek : vrijstelling OV wegens 'openbaar domein' Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 1470 p. 7 Publicatiedatum: 30 maart 2016 Rechtbank/Hof: Gent Datum van uitspraak:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Vermindering onroerende voorheffing

Vermindering onroerende voorheffing Vermindering onroerende voorheffing Betreft compensatieregeling voor gederfde opbrengsten uit de gemeentelijke opcentiemen op 3 soorten verminderingen OV= Vermindering onroerende voorheffing voor energiezuinige

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JUNI 2015 F.14.0080.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0080.N SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS BELGIUM nv, met zetel te 9130 Beveren, Sint-Jansweg 9, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T Rolnummer 5942 Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR);

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR); Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten Artikel 49 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Patrimoniumtaks. 1. Vestiging van de taks 2. Zetting van de taks 3. Aangifte 4. Betaling van de taks 5. Diverse bepalingen

Patrimoniumtaks. 1. Vestiging van de taks 2. Zetting van de taks 3. Aangifte 4. Betaling van de taks 5. Diverse bepalingen Patrimoniumtaks 1 Patrimoniumtaks 1. Vestiging van de taks 2. Zetting van de taks 3. Aangifte 4. Betaling van de taks 5. Diverse bepalingen 2 Patrimoniumtaks 1. Vestiging van de taks 1.1. Wat? 1.2. Wie?

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T Rolnummer 6141 Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 171, 5, b), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 OKTOBER 2016 F.15.0103.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.15.0103.N EMS PRODUCTIONS bvba, met zetel te 2980 Zoersel, Nachtegalendreef 24, eiseres, bijgestaan door mr. Guy Poppe, advocaat bij

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie 1 van 5 19-1-2014 16:19 fisconetplus Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie Home > Recente wijzigingen

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Rolnummer 5091. Arrest nr. 190/2011 van 15 december 2011 A R R E S T

Rolnummer 5091. Arrest nr. 190/2011 van 15 december 2011 A R R E S T Rolnummer 5091 Arrest nr. 190/2011 van 15 december 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 49 en 53, 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door

Nadere informatie