BOEK I Inkomstenbelastingen en ermede gelijkgestelde belastingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOEK I Inkomstenbelastingen en ermede gelijkgestelde belastingen"

Transcriptie

1 BOEK I Inkomstenbelastingen en ermede gelijkgestelde belastingen Personenbelasting Algemeen bijgewerkt door Brigitte Lievens Onroerende Inkomsten bijgewerkt door Luc Spinc le met medewerking van Robin Minjauw Roerende Inkomsten bijgewerkt door Christophe Coudron Bedrijfsinkomsten bijgewerkt door Daan Buylaert Bart De Cock Nico Demeyere Veerle Lerut Robin Minjauw Thomas Spaas Mieke Van Zandweghe Diverse Inkomsten bijgewerkt door Gerd D. Goyvaerts met medewerking van Romina Abiuso Karen Moser Pieter Souffriau Berekening PB bijgewerkt door Hannes D Hoop Vennootschapsbelasting bijgewerkt door Luc Spinc le en Ben Van Vlierden met medewerking van Claudine Bodeux

2 Hanne Brands Robin Minjauw Ivo Vande Velde Mieke Van Zandweghe Rechtspersonenbelasting bijgewerkt door Luc Spinc le met medewerking van Robin Minjauw BNI bijgewerkt door Brigitte Lievens met medewerking van Veerle Lerut Thomas Spaas Ivo Vande Velde Voorheffingen bijgewerkt door Robin Minjauw Onroerende Voorheffing bijgewerkt door Luc Spinc le met medewerking van Robin Minjauw Roerende Voorheffing bijgewerkt door Christophe Coudron Bedrijfsvoorheffing bijgewerkt door Brigitte Lievens met medewerking van Daan Buylaert Procedure bijgewerkt door Ben Van Vlierden met medewerking van Delphine Noré Filip Smet Toekenning Ondergeschikte Machten bijgewerkt door Ben Van Vlierden MIGB bijgewerkt door

3 Koen Morbée met medewerking van Nico Demeyere Deel I Personenbelasting Hoofdstuk I Algemeenheden 1000 art. 2 WIB92 Sinds de coördinatie bevat het wetboek van de inkomstenbelastingen een aantal definities, nl. van de begrippen vennootschap, binnenlandse vennootschap, kapitaalvennootschap, personenvennootschap, buitenlandse vennootschap, kinderen, vastrentende effecten, gestort kapitaal, gerevaloriseerde waarde, immateriële, vaste of financiële vaste activa, oprichtingskosten, voorraden en bestellingen in uitvoering (art. 2 WIB92). Vanaf aanslagjaar 2005 werden enkele nieuwe definities toegevoegd, m.n. rijksinwoners, gehuwden, gemeenschappelijke aanslag en kinderen. Deze begrippen worden toegelicht op de daartoe geëigende plaats in dit handboek. Het wetboek vermeldt echter geen algemene definitie van belasting. Het Hof van Cassatie definieerde dit begrip als: een, op grond van hun gezag door de Staat, de provinciën of de gemeenten, verrichte heffing op de geldmiddelen van de personen, die hun grondgebied bewonen, of aldaar belangen bezitten, om te worden aangewend voor de diensten van openbaar nut 1,2. art. 170 Gw. Ook de gemeenschappen en gewesten hebben bevoegdheid tot belastingheffing (art. 170 GW). Zie verder over deze definitie: TIBERGHIEN, A., Inleiding tot het Belgisch fiscaal recht, nrs. 2 e.v. 1000,20 Bibliografie Over de personenbelasting bestaan o.a. volgende algemene werken: LINARD DE GUERTECHIN, C., L impôt des personnes physiques, 3e ed., Travaux de la faculté de droit de Namur, Brussel, Larcier, 1982, 462 p. COPPENS, P. en BAILLEUR, A., Droit fiscal, I, L impôt des personnes physiques, ed. 2, Brussel, Larcier, 1992, 365 p. DILLEN, L., MAES, L. en PLETS, N. (ed.), Handboek Personenbelasting, Mechelen, Kluwer, 2009, 1340 p. (jaarlijks nieuwe uitgave). BEGHIN, P. en VAN DE WOESTEYNE, I., Handboek Personenbelasting , Antwerpen, Intersentia, 2008, 723 p. 1 Cass. 30 november 1950, Pas. 1951, I, 191, R.W , Zie ook randnr e.v.

4 1. STELSEL VAN DE PERSONENBELASTING (PB) 1000,50 art. 3 WIB92 De personenbelasting is de belasting berekend op het globale inkomen van de rijksinwoners (art. 3 WIB92). In principe worden alle inkomsten van de belastingplichtige samengeteld en de belasting wordt berekend op het verkregen resultaat. Nochtans bestaan er verschillende uitzonderingen, waarbij de globalisatie niet wordt toegepast: dit is bv. het geval voor de roerende inkomsten, sommige diverse inkomsten en voor de meerwaarden die in principe niet geglobaliseerd maar afzonderlijk belast worden. In verschillende gevallen zijn verminderingen toepasselijk op een welbepaald deel van het belastbare inkomen: dit is bv. het geval voor de beroepsverliezen die slechts van het beroepsinkomen aftrekbaar zijn, en voor diverse verliezen die slechts van diverse inkomsten aftrekbaar zijn De personenbelasting, zoals overigens de drie andere belastingen op het inkomen, wordt in de meeste gevallen in twee of zelfs in drie stadia betaald, o.m. wanneer één of meer voorheffingen geheven worden. Er zijn in het geheel zes voorheffingen die onafhankelijk zijn van de beschikkingen betreffende de eigenlijke belastingen. Men dient dus wel duidelijk de studie van de belasting te scheiden van die van de voorheffingen: Wij zullen laatstgenoemden bestuderen onder de randnrs e.v. 2. TERRITORIALITEIT 1001,50 Circulaires Bibliografie Circ. nr. Ci.RH.31/ , 3 januari 1996, Bull. Bel., afl. 757, 207, besproken in o.a. Fiskoloog (I.) 1996, 146, 8. Circ. nr. Ci.RH.241/ (AOIF 19/2007), 12 juli HINNEKENS, L., De territorialiteit van de Belgische belastingen in het algemeen en van de inkomstenbelastingen in het bijzonder, Brussel, Ced.Samsom, 1985, nr. 50, CLAEYS-BOUUAERT, I., Aantekeningen omtrent het fiscaal begrip hoofdverblijf voor natuurlijke personen, in Mélanges offerts á Jacques Velu, Brussel, Bruylant, 1992, HINNEKENS, Ph., Belasting van niet-inwoners, Kalmthout, Biblo, 1994, 153 p. DEBLAUWE, R., De fiscale woonplaats historisch bekeken, in Recht zonder omwegen, Fiscale opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Couturier ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag, Gent, Larcier, 1999, HINNEKENS, L., L habitant du Royaume dans le droit fiscal belge contemporain, R.G.F. 1981, HINNEKENS, L., Nieuwe krachtlijnen in de rechtspraak over het rijksinwonerschap, A.F.T. 1991, 20. POPPE, G., De evolutie van het begrip rijksinwoner in het licht van de wet van 22 december 1989, T.F.R. 1991, POPPE, G., Een tweede wettelijk vermoeden inzake rijksinwonerschap, Fiskoloog (I.) 1994, afl. 122, 12. Belastingwoonplaats gehuwden, Fisc. Koer. 1995, afl. 1-2, LAMBRECHTS, J., Uitbreiding Belgisch rijksinwonerschap Een globale visie, T.F.R. 1995, 6-9. HINNEKENS, L., Het (niet-)rijksinwonerschap van de gedetacheerde werknemer volgens de laatste stand van wetgevingen rechtspraak, A.F.T. 1995,

5 GOETHALS, J., Fiscale woonplaats: vrije keuze van het minst belaste land, Fiskoloog (I.) 1996, 151, 7. DELBOO, M., Fiscale woonplaats is effectieve woonplaats, T.F.R. 2000, afl. 173, art. 5 WIB92 De personenbelasting treft het globale inkomen van de rijksinwoners. Het geheel van de inkomsten omvat de inkomsten zoals beschreven in titel II van het WIB92, ongeacht de plaats waar zij genoten of verkregen worden, en zonder rekening te houden met de aard en het bedrag van de belastingen welke deze inkomsten mogelijk in het buitenland ondergaan hebben (art. 5 WIB92). Nochtans bestaan er twee reeksen maatregelen om de dubbele aanslag te milderen: het WIB92 voorziet in een belastingvermindering voor bepaalde inkomsten in het buitenland bekomen of genoten en anderzijds heeft België met een aantal landen overeenkomsten gesloten om dubbele belasting te vermijden art. 2 WIB92 Rijksinwoners zijn degenen die in België hun woonplaats of de zetel van hun fortuin gevestigd hebben (art. 2 WIB92). De fiscale woonplaats is geen synoniem van wettelijke woonplaats in de zin van de artikelen 102 e.v. van het BW 3 maar komt wel dichtbij het woonplaatsbegrip dat voor de inschrijving in de bevolkingsregisters wordt gehanteerd 4. Het feitelijk domicilie wordt noodzakelijkerwijze gekenmerkt door een zekere permanentie of continuïteit 5. art. 2 1 lid 2 WIB92 De wet van 22 december 1989 heeft aan de inschrijving in het rijksregister van de natuurlijke personen een wettelijk vermoeden (juris tantum) vastgeknoopt (art. 2 1 lid 2 WIB92). art. 2 1 lid 3 WIB92 Bij wet van 6 juli werd een tweede wettelijk vermoeden ingevoerd. Voortaan wordt de belastingwoonplaats van gehuwden bepaald door de plaats waar het gezin is gevestigd (art. 2 1 lid 3 WIB92). Dit vermoeden geldt niet wanneer voor elke echtgenoot een afzonderlijke aanslag wordt gevestigd (zie randnr. 1322). De fiscale woonplaats moet in de eerste plaats steeds op basis van de feiten beoordeeld worden. Bovendien is artikel 2, 1, lid 3 van het WIB92 enkel van toepassing in geval van een tijdelijke verwijdering De begrippen woonplaats en zetel van fortuin zijn twee onderscheiden begrippen: de woonplaats is een feitelijke woonplaats die gekenmerkt wordt door een zekere bestendigheid, terwijl de zetel van het fortuin de plaats is van waaruit dit beheerd wordt en die door een zekere eenheid gekenmerkt wordt 8. 3 Vr. & Antw. Senaat, 16 juni 1984, Cf. X, Naar nauwere band tussen burgerlijke en fiscale woonplaats, Fiskoloog 1992, afl. 393, 1. 5 Cass. 14 september 1995, Fiskoloog 1995, afl. 543, 9; Gent 7 juni 2001, Fiscoloog 2001, afl. 810, 9; Cass. 16 januari 2004, F.J.F., No. 2004/ B.S. 16 juli Vr. nr. 121 VANDEURZEN 19 oktober 1995, Vr. & Antw. Kamer, 27 december 1995, 1570, Bull. Bel., afl. 758, Cass. 19 juli 1836, Pas. 1836, I, 280; Cass. 6 oktober 1941, Pas. 1941, I, 368; Cass. 7 september 1965, Pas. 1966, I, 34; Cass. 7 februari 1979, Pas. 1979, I, 673; Cass.

6 Wie een tijdelijke betrekking heeft in het buitenland (i.c. aan de rechtsfaculteit van Ouagadougou) en vanuit België zijn fortuin beheert of laat beheren, is rijksinwoner 9. De fiscus heeft de administratieve zienswijze op de begrippen rijksinwoner, woonplaats en zetel van fortuin uitvoerig toegelicht in een circulaire 10. Deze circulaire werd geschreven in het licht van de aanpassing van de emigratieclausule die vervat zit in artikel 364bis van het WIB92 en die betrekking heeft op genieters van aanvullende pensioenkapitalen met verhuisplannen. Waar de aanzet dus een zeer specifieke context was, geeft de circulaire echter algemene definities en bevat ze een goed overzicht van het huidige administratieve standpunt Het is geenszins denkbeeldig dat twee (of zelfs verschillende) landen beweren dat het fiscale domicilie van een persoon zich in hun land bevindt. In dat geval dient men de dubbelbelastingovereenkomsten te consulteren om te zien welk land de voorrang heeft (cf. randnr. 9304). Voor het interne recht blijft de betrokkene echter inwoner, ook al is hij dat niet volgens de overeenkomst, en moet hij dus een aangifte als rijksinwoner (zgn. aangifte in de personenbelasting) indienen art c WIB92 Artikel 2 1, 1, b) van het WIB92 voegt eraan toe dat de Belgische diplomatieke agenten en de Belgische consulaire agenten van beroep, die in het buitenland geaccrediteerd zijn, als rijksinwoner beschouwd blijven. Deze bepaling is noodzakelijk om te verhinderen dat die agenten, die niet belastbaar zijn in het land waar zij geaccrediteerd zijn, aan elke belasting zouden ontsnappen. Door artikel 2, 1, 1, c) worden ook de (andere dan diplomatieke of consulaire) ambtenaren die voor de Belgische Overheid in het buitenland werken, als rijksinwoner bestempeld. Ook de inwonende gezinsleden van diplomatieke en consulaire ambtenaren vallen onder de uitbreiding. art. 4 WIB92 Artikel 4 van het WIB92 zegt ten andere dat niet aan de personenbelasting onderworpen zijn: 1 de buitenlandse diplomatieke ambtenaren en de consulaire beroepsambtenaren die in België zijn geaccrediteerd, alsmede hun inwonende gezinsleden; 2 op voorwaarde van wederkerigheid, de andere leden van buitenlandse diplomatieke zendingen en consulaire posten in België, alsmede hun inwonende gezinsleden, mits de betrokkenen de Belgische nationaliteit niet bezitten of niet duurzaam verblijf houden in België; 3 op voorwaarde van wederkerigheid, de ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van vreemde Staten of van staatkundige onderdelen of plaatselijke gemeenschappen daarvan of van een buitenlands publiekrechtelijk lichaam mits de betrokkenen de Belgische nationaliteit niet bezitten of niet duurzaam verblijf houden 28 oktober 1982, F.J.F., No. 83/41; Cass. 30 juni 1983, R.W , 397 Pas. 1983, 1, Cass. 15 november 1990, J.T. 1991, 65, R.W , 1031, F.J.F., No. 91/ Circ. nr. Ci.RH.241/ (AOIF 19/ 2007), 12 juli 2007, besproken door W. DE BUYSER, Nieuwe circulaire zet nog even beginselen inzake rijksinwonerschap op een rij, Fisc. Act. 2007, afl. 30, 5-8 en J. GOEMAN en P. GILLEMON, Exit emigratieclausule maar bijzondere waakzaamheid voor fiscale woonplaats, Inter. Fisc. Act. 2007, afl. 8, 1.

7 in België en hun diensten niet verstrekken in het kader van enig handels- of nijverheidsbedrijf. Bepaalde internationale overeenkomsten voorzien in fiscale vrijstelling voor de bezoldigingen van de ambtenaren van die internationale instellingen. Een goede bron van overzicht (alhoewel verouderd nog steeds nuttig) werd gepubliceerd in het Bulletin der Belastingen in 1988 (deel 1) en 1989 (deel 2) 11. Ten slotte voorzien de dubbelbelastingverdragen nagenoeg altijd in speciale criteria inzake de fiscale woonplaats (zie randnrs e.v.). 3. SOORTEN INKOMSTEN 1007 De verschillende soorten inkomsten moeten goed van elkaar onderscheiden worden. Op iedere categorie en haar onderverdelingen zijn enkele of verschillende bijzondere regels toepasselijk, zowel voor wat de berekening betreft van de belastbare grondslag (bv. verschillende forfaits voor beroepskosten), als voor de berekening van de belasting (bv. de vermeerderingen bij gebrek aan voorafbetaling). De verschillende categorieën zijn de volgende (WIB92): 1. inkomen van onroerende goederen: artikel 7 tot 14 niet verhuurde: artikel 7, 1, 1 ; verhuurde: artikel 7, 1, 2 ; erfpacht en opstal: artikel 7, 1, 3 ; 2. inkomen van roerende goederen en kapitalen: artikel 17 tot 22 dividenden: artikel 18; interest: artikel 19; verhuring enz. van roerende goederen (royalty s): artikel 17, 1, 3 ; lijfrenten: artikel 20; 3. beroepsinkomen: artikel 23 tot 89 winst: artikel 24; baten: artikel 27; winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid: artikel 28; bezoldigingen: artikel 30; pensioenen: artikel 34; 4. diverse inkomsten: artikel 90 tot 103. De wet gebruikt, sinds de coördinatie, telkens het begrip inkomen, voor het nettobegrip, behalve voor de diverse inkomsten, terwijl voor de bruto ontvangsten het woord inkomsten wordt gebruikt. Wij zullen één voor één deze categorieën behandelen en daarna nagaan hoe de taxatie, al dan niet geglobaliseerd, van deze verschillende inkomsten gebeurt. 11 J. VAN DEN EINDE, Bull. Bel. 1988, afl. 677, en 1989, afl. 688,

8 Hoofdstuk II Grondslag van de belasting Afdeling I. Inkomen van onroerende goederen 1008 Bibliografie DELAHAYE, A., De belasting op het inkomen uit onroerende goederen in België, Brussel, Bruylant, 1978, 147 p. MALHERBE, J. en AUTENNE, J., Péréquation cadastrale et réforme de la fiscalité immobilière, Brussel, Larcier, 1980, 104 p. VERSTAPPEN, J., Actuele problemen van onroerende fiscaliteit, in Gids voor de aangifte, Diegem, Ced.Samsom, 1994, 116 p. NEMERY DE BELLEVAUX, J.P., Fiscalité immobilière, in Etudes fiscales, Brussel, Bruylant, 1998, DIERCKX, E (ed.), Onroerend goed als beleggingsinstrument, Gent, Larcier, 2003, 387 p. DEFOOR, W. en VERTOMMEN, S., Inkomen van onroerende goederen en kapitalen, in DILLEN, L., PLETS, N. en MAES, L., Handboek Personenbelasting, Mechelen, Kluwer, 2009, DE GROOTE, G., Het belasten van inkomsten uit onroerend goed na de wet van 19 juli 1979, Bull. Bel., afl. 581, GOBLET, O., Onroerende fiscaliteit en belastinghervorming, A.F.T. 1989, 107. RICHELLE, I., Nouveautés en fiscalité immobilière, Rev. not. b. 1997, 570. VERSTAPPEN, J., Enkele actuele fiscale problemen inzake onroerend goed doorgelicht, R.W , VERBEKE, A., Creatief met vruchtgebruik, T. Not. 1999, 530. VERSTAPPEN, J., Vruchtgebruik en blote eigendom bij onroerende goederen fiscale aspecten, T. Not. 1999, art. 11 WIB92 Onroerende inkomsten zijn belastbaar ten name van de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van het goed (art. 11 WIB92). Waar er verder over eigenaar wordt gesproken, dient daaronder dus eigenaar, bezitter, erfpachter, enz. te worden begrepen. Ook het KI van elektriciteitscabines wordt in beginsel belast ten name van de eigenaar van de grond, tenzij deze bij geregistreerde akte een verzaking aan het recht van natrekking heeft verleend aan de elektriciteitsmaatschappij 12. De opsomming van de schuldenaars van de grondbelasting mag niet bij analogie uitgebreid worden tot alle genieters van bezettingsrechten 13. De inkomsten die de zogenaamde economische eigenaar verkrijgt, zijn pas dan huurinkomsten, als hij juridisch de mogelijkheid heeft het onroerend goed te verhuren 12 Vr. nr. 277 QUINTELIER 16 februari 1993, Vr. & Antw. Senaat, 16 maart 1993, nr. 48, Cass. 9 juni 1947, Pas. 1947, I, 254.

9 en de huurgelden in zijn voordeel op te strijken 14. Het belastbaar tijdstip is, overeenkomstig artikel 204, 1 van het KB/WIB92, voor inkomsten van gebouwde onroerende goederen gelijk aan het tijdperk waarop ze betrekking hebben. 1. NIET-VERHUURDE ONROERENDE GOEDEREN 1010 art. 518 WIB92 De eigenaar van niet verhuurde onroerende goederen, die in België gelegen zijn, wordt geacht er een persoonlijk genot uit te halen, waarvan de waarde gelijk is aan deze van het kadastraal inkomen, verhoogd met 40 % 15. Betreft het evenwel ongebouwde onroerende goederen of de in artikel 12, 3 van het WIB92 (tot aj. 2006, art. 16 WIB92) bedoelde (eigen) woning, dan blijft het belastbaar inkomen beperkt tot het kadastraal inkomen van het betreffende onroerend goed. In afwachting van de volgende algemene perequatie wordt het kadastraal inkomen voorlopig geïndexeerd (art. 518 WIB92). Voor aanslagjaar 2009 bedraagt de coëfficiënt 1,4796 en voor aanslagjaar ,5461 (zie ook randnr. 1031,70) De eigenaar van in het buitenland gelegen onroerende goederen wordt belast op de nettohuurwaarde ervan, d.i. de brutohuurwaarde verminderd met 40 % (voor gebouwde onroerende goederen) of 10 % (voor ongebouwde onroerende goederen) VERHUURDE ONROERENDE GOEDEREN 1013 Bibliografie SALENS, P., Taxatie van de huurprijs en de huurvoordelen. Een stand van zaken na twee recente arresten van het Hof van Beroep te Gent, A.F.T. 2000, ,50 art a) b) en b)bis WIB92 1. In België gelegen onroerende goederen 1. Het belastbaar inkomen is gelijk aan het kadastraal inkomen met betrekking tot volgende onroerende goederen: ongebouwde onroerende goederen, verhuurd aan een natuurlijk persoon, die ze, noch geheel noch gedeeltelijk gebruikt voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid; 14 Vr. nr DE CLIPPELE 13 april 1994, Vr. & Antw. Kamer, 4 juli 1994, (in het kader van de overeenkomst van 19 oktober 1970 tussen België en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting). 15 A. DELAHAYE, Het belastbaar stellen van de eigen woning in de personenbelasting: een fiscale onrechtvaardigheid?, in Réflexions offertes à Paul Sibille, Brussel, Bruylant, 1981, Brussel 27 november 1998, Fisc. Koer. 1999, 517.

10 onroerende goederen, die overeenkomstig de pachtwetgeving 17 zijn verhuurd en door de huurder voor land- en tuinbouw worden gebruikt (art a) en b) WIB92). 2. Het belastbaar inkomen is gelijk aan het kadastraal inkomen, verhoogd met 40 % voor de volgende onroerende goederen: gebouwde onroerende goederen, verhuurd aan een natuurlijk persoon, die ze noch geheel noch gedeeltelijk gebruikt voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid; gebouwde onroerende goederen, verhuurd aan een rechtspersoon die geen vennootschap is, wanneer de verhuring gebeurt met het oog op de terbeschikkingstelling ervan aan natuurlijke personen om uitsluitend als woning te worden gebruikt of aan meerdere natuurlijke personen die ze uitsluitend gezamenlijk als woning gebruiken (art b)bis WIB92) (bv. een weeshuis) 18. Het beroepsmatig karakter, waarvan sprake in sub 1 en 2, wordt niet aangetoond door het enkele feit dat in het door een natuurlijk persoon gehuurde goed, dat hem tot hoofdverblijfplaats strekt, tevens de zetel van een vzw is gevestigd 19. De verhoging wordt niet toegepast voor personen die om sociale of beroepsredenen hun eigen woning niet kunnen betrekken (zie randnr. 1027) Het belastbaar inkomen is gelijk aan het totale bedrag van de huurprijs en de huurvoordelen, wanneer het gaat om: andere dan sub 1 en 2 bedoelde ongebouwde onroerende goederen, in welk geval het belastbaar inkomen niet lager mag zijn dan het kadastraal inkomen; andere dan sub 1 en 2 bedoelde gebouwde onroerende goederen, in welk geval het belastbaar inkomen niet lager mag zijn dan het kadastraal inkomen, verhoogd met 40 %. De derde categorie kan van toepassing zijn bij verhuur aan een particulier, die het onroerend goed niet voor beroepsdoeleinden gebruikt, wanneer blijkt dat de huur in feite wordt betaald door de werkgever van de huurder, die de huur tevens als beroepskost in aftrek brengt 21. Bij verhuur aan een vennootschap, die het onroerend goed ter beschikking stelt als woning aan haar directeur, is er desalniettemin sprake van een verhuur voor beroepsdoeleinden (zelfs indien het huurcontract bepaalt dat de woning enkel als privéwoonst mag worden gebruikt 22 ) en wordt de werkelijke nettohuur belast De voorwaarde dat de verhuur moet gebeuren overeenkomstig de pachtwetgeving, impliceert volgens de belastingadministratie (aanschrijving nr. 4 van 7 februari 2002) dat de verpachter zich moet houden aan de wetgeving inzake de maximumpachtprijzen (wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen, voor wat de pachtprijzen betreft, die vervallen in de periode van 15 december 2001 tot 14 december 2004, B.S. 15 december 2001). De rechtspraak is het hiermee eens, maar laat de belastingplichtige toe aan te tonen dat de verhuur desgevallend niet onder deze wetgeving valt (Gent 9 maart 2000, F.J.F., No. 2000/215; Gent 19 december 2001, F.J.F., No. 2002/ 186). 18 Wet 6 juli 1997, B.S. 23 oktober Gent 3 maart 1999, Fiscoloog 1999, afl. 706, Vr. nr DE CLIPPELE 20 april 1994, Vr. & Antw. Kamer , nr. 109, 11351, Bull. Bel. 1994, afl. 742, Brussel 26 oktober 2001, Fiscoloog 2002, afl. 842; Brussel 12 januari 2001, F.J.F., No. 2001/ Brussel 10 april 1998, Nieuwsbrief Notariaat Fiscaal 1999, afl. 2, 7.

11 Omgekeerd is, bij verhuur aan een particulier die onderverhuurt aan een vennootschap, alleen het KI belastbaar 24, tenzij in geval van simulatie of wanneer de partijen niet alle gevolgen van de onderverhuring hebben aanvaard 25. Ook bij verhuring aan een vzw of een OCMW is de werkelijke huur belastbaar, tenzij in het geval voorzien in artikel 7, 1, 2 b)bis van het WIB Volgens het hof van beroep te Brussel is de overeenkomst tussen huurder en verhuurder die de beroepsmatige aanwending van het verhuurde goed verbiedt, tegenstelbaar aan de administratie 27. De contractbreuk door de huurder kan daarom geen fiscale gevolgen voor de verhuurder hebben, tenzij in geval van simulatie 28. Om de beroepsmatige aanwending door de huurder aan te tonen, volstaat het evenwel niet te verwijzen naar het feit dat de huurder deze huur als beroepskost in aftrek brengt in een nietgecontroleerde aangifte in de personenbelasting 29. De regel dat de eigenaar van een onroerend goed steeds belast moet worden op de werkelijk ontvangen huur zodra de huurder het goed beroepsmatig gebruikt, is volgens het Grondwettelijk Hof niet in strijd met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel 30. Dat de eigenaar niet op voorhand op de hoogte is gesteld van het beroepsmatige gebruik of dat de huurder daarmee een clausule van de huurovereenkomst schendt, doet daaraan geen afbreuk. Van ongeoorloofde discriminatie zou daarentegen wel sprake zijn als de administratie zelf de betaalde huur in hoofde van de huurder als beroepskost in mindering brengt en vervolgens de eigenaar belast op de werkelijk ontvangen huur. In dergelijke situatie doet de belasting op de werkelijke huurinkomsten volgens het Grondwettelijk Hof op onevenredige wijze afbreuk aan het beginsel volgens hetwelk iedere belastingplichtige met een minimaal niveau van voorzienbaarheid het belastingstelsel moet kunnen bepalen dat op hem zal worden toegepast. Het hof van beroep te Antwerpen past dit criterium (de verhuurder moet met een minimale voorzienbaarheid kunnen weten hoe hij zal worden belast) ook toe wanneer de administratie de aftrek van de huur in hoofde van de huurder niet op eigen initiatief in aftrek heeft gebracht, maar zij deze aftrek wel heeft toegestaan, en zij vervolgens de verhuurder op grond daarvan met terugwerkende kracht belast op basis van de netto- 23 Cass. 5 januari 1978, Pas. 1978, I, 509; Cass. 3 juni 1983, F.J.F., No. 84/4; Brussel 21 februari 1992, F.J.F., No. 92/64, 129, Bull. Bel., afl. 748, JVD, Fiskoloog 1992, afl. 397, Brussel 23 juli 1992, Fisc. Koer. 1993, 305; Bergen 6 februari 1998, J.L.M.B. 1998, 1778; Antwerpen 11 januari 1999, F.J.F., No. 99/128, 334; Gent 4 december 2001, Fiscoloog 2002, afl. 832, 9; Rb. Brussel 7 maart 2002, Fiscoloog 2002, afl. 851, 1; Bergen 22 november 2002, Fiscoloog 2002, afl. 871, 9; Rb. Gent 29 oktober 2003, Fiscoloog 2003, afl. 914, Vr. nr. 828 BREYNE 1 oktober 1991, Vr. & Antw. Kamer , 11343, Bull. Bel., afl. 717, 1664, Bull. Bel., afl. 742, Fiskoloog 1993, afl. 411, 6 en Parl. St., Senaat , nr. 376/1, 4 juni 1992; Antwerpen 1 maart 1993, Module Exhaustieve Rechtspraak, nr. A 93/46; S. CLAES, Fiscale perikelen rond de onderverhuring of de terbeschikkingstelling van een onroerend goed door de huurder, Not. Fisc. M. 1992, ; cf. ook Antwerpen 4 november 1993, Fisc. Koer. 1994, 191; Brussel 28 juni 2002, T.F.R. 2003, afl. 235, Antwerpen 18 oktober 2005, T.F.R., afl , 269; Brussel 23 mei 1996, Fiskoloog 1996, afl. 572, 6; Rb. Leuven 6 juni 2003, Fiscoloog 2003, afl. 902, Brussel 23 mei 2007, F.J.F., No. 2007/277; Brussel 13 december 2002, F.J.F., No. 2003/ GwH 27 mei 2008, nr. 86/ 2008, F.J.F., No. 2009/128.

12 ontvangen huur Huurvoordelen zijn verplichtingen, investeringen of werken die aan de huurder worden opgelegd en waarvan de uitvoering door de verhuurder kan worden afgedwongen. De loutere toestemming vanwege de eigenaar met het feit dat de huurder bepaalde werken aan het onroerend goed uitvoert, vormt geen huurvoordeel wanneer de toestemming geen verplichting op zich inhoudt en geen enkele verhoging van de huurprijs is voorzien in het geval de huurder de werken niet uitvoert 32. Werken die door de huurder op eigen initiatief worden uitgevoerd en gefinancierd, zijn niet als een huurvoordeel belastbaar 33. Grove herstellingswerken die in beginsel ten laste zijn van de verhuurder, maar die worden uitgevoerd door de huurder, zijn daarentegen wel als een huurvoordeel belastbaar 34. Wanneer de eigenaar op het einde van het huurcontract aan de huurder een vergoeding voor de werken moet betalen of wanneer de huurder het recht heeft om de verbeteringen of verfraaiingen terug te nemen om het gehuurde goed in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, kan er in de regel geen sprake zijn van een voordeel 35. art. 8 en 13 WIB92 Met betrekking tot huurprijs en huurvoordelen wordt onder netto-inkomen begrepen, het brutobedrag van de inkomsten, verminderd, uit hoofde van onderhouds- en herstellingskosten, met: 40 % voor gebouwde onroerende goederen (alsmede voor materieel en outillage, die van nature of door hun bestemming onroerend zijn, zonder dat deze vermindering meer mag bedragen dan twee derden van het (met een door de Koning te bepalen revalorisatiecoëfficiënt 36 ) gerevaloriseerde kadastraal inkomen; Voorbeeld: Indien het kadastraal inkomen aldus EUR bedraagt, en de huur EUR per jaar, wordt de aftrek van 40 % ( EUR 40 % = EUR) beperkt tot EUR 2/3 3,75 = EUR voor aanslagjaar Bij de toepassing van de formule dient rekening te worden gehouden met het ongeïndexeerde kadastrale inkomen (art. 8 WIB92) 37 ; 10 % voor ongebouwde onroerende goederen (art. 13 WIB92). De opzeggingsvergoeding, betaald wegens verbreking van een huurcontract betreffende een onroerend goed dat verhuurd werd aan een vennootschap, houdt een opbrengst van het onroerend goed in en wordt dienovereenkomstig belast Wanneer een bestuurder een gebouwd onroerend goed verhuurt aan zijn vennootschap, 31 J. VAN DYCK, Antwerpen past principe van minimale voorzienbaarheid consequent toe, Fiscoloog 2009, afl. 1155, Cass. 29 april 1942, Pas. 1942, I, 97; Voor een rechtspraakoverzicht zie L. AGACHE, Belasting bij verhuurder van door huurder uitgevoerde werken: fiscus te kort door de bocht?, Acc. & Fisc. 2008, afl Luik 16 januari 1997, F.J.F., No. 97/ Gent 22 september 1998, T.F.R. 1999, afl. 164, Antwerpen 24 mei 1982, F.J.F., No. 83/ Aj. 2009: 3,75, aj. 2010: 3, Fiskoloog 1993, afl. 417, Gent 15 april 1999, T.F.R. 1999, afl. 170, 787.

13 is er in bepaalde omstandigheden herkwalificatie van de huur in bedrijfsinkomen. Zie hierover infra, randnr Inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed zijn slechts belastbaar als bedrijfsinkomen indien de verkrijger van de inkomsten het goed zelf voor beroepsdoeleinden aanwendt. In casu is het de hurende vennootschap die het goed beroepsmatig gebruikt. Dat de verhuurder werkend vennoot is van de hurende vennootschap doet hieraan geen afbreuk Enkel de effectief betaalde huurgelden zijn belastbaar 41. Een toelating om bepaalde werken te verrichten aan het onroerend goed, kan niet beschouwd worden als een huurlast, als deze toelating slechts een mogelijkheid is en geen enkele verhoging van de huur voorzien wordt indien deze werken niet worden uitgevoerd 42. De uitsplitsing van de huurprijs over het onroerend goed en de meubels heeft geen terugwerkende kracht art. 7 2 WIB92 Wanneer een huurvoordeel bestaat in een eenmalige uitgave van de huurder, dan wordt het bedrag ervan overeenkomstig art. 7, 2 van het WIB92, verdeeld over de gehele duur van de huurovereenkomst (uitgave gedaan bij de aanvang van de huurovereenkomst) of over het aantal jaren dat de huurovereenkomst nog loopt, te rekenen vanaf 1 januari van het belastbare tijdperk waarin die last is betaald of gedragen (uitgave gedaan in de loop van de huurovereenkomst). Wanneer de huurovereenkomst van onbepaalde duur is of wanneer er geen geschreven huurovereenkomst bestaat, wordt de eenmalige uitgave over drie jaar verdeeld art. 8 WIB92 Indien een onroerend goed is verhuurd aan een natuurlijk persoon en gedeeltelijk voor privé- en gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, wordt in principe de volledige huur en huurlasten (min de forfaitaire aftrek) belast, tenzij de huurprijs en - voordelen afzonderlijk vastgesteld zijn in een geregistreerde huurovereenkomst voor het privé- en beroepsgedeelte (art. 8 WIB92). Een splitsing van de oppervlakte is niet voldoende 45, evenmin als een contractuele uitsplitsing van de onroerende voorheffing S. VAN STEENKISTE, Huur van een woning, bestemd voor privégebruik en toch fiscaal bedrijfsmatig, A.F.T. 1994, Antwerpen 12 januari 1999, F.J.F., No. 99/129, Vr. & Antw. Senaat , 5 juni 1984, 1376; Gent 18 april 2002, Fiscoloog 2002, afl. 849, 9; Rb. Hasselt 23 oktober 2002, Fiscoloog 2003, afl. 879, Luik 22 oktober 1986, F.J.F., No. 87/138, 252; cf. ook Antwerpen 27 april 1993, J.D.F. 1993, 177, noot. 43 Gent 12 november 1991, F.J.F., No. 92/24, Com. IB 1992, nr. 13/5, Vr. nr. 13 DE CLIPPELE 9 december 1985, Vr. & Antw. Senaat , 21 januari 1986, 111; Vr. nr. 293 D'HONDT 17 juli 1987, Bull. Bel., afl. 670, 545.

14 1020 Een schadevergoeding wegens huurderving is geen inkomen 47. Een vergoeding voor de onbeschikbaarheid ten gevolge van een optierecht aan een derde, die het goed voor industriële doeleinden mag gebruiken, is onroerend inkomen; in casu werd er eigenlijk een huurovereenkomst gesloten 48. Een vergoeding van huurschade is geen onroerend inkomen, indien zij de uitzonderlijke waardevermindering compenseert die een onroerend goed werkelijk heeft ondergaan wegens de activiteit van de huurder en indien zij is vastgesteld in een bijzondere clausule van het huurcontract of bij afzonderlijk contract, of in een rechterlijke beslissing 49. De verhuur van een zandgroeve voor tien jaar, tegen een vergoeding per kubieke meter opgegraven zand, geeft onroerend inkomen 50. Zo wordt ook de overeenkomst, waarbij aan een vennootschap het recht wordt toegekend om, tegen een vergoeding, puin en aarde, ter opvulling van een put te storten, aangemerkt als een huurovereenkomst in de zin van artikel 7 van het WIB92. De aldus ontvangen vergoeding is belastbaar als onroerend inkomen In het buitenland gelegen onroerende goederen 1020,50 Het belastbaar inkomen is gelijk aan het totale bedrag van de huurprijs en de huurvoordelen, zijnde het bruto-inkomen verminderd met een forfaitaire aftrek van 40 % (gebouwd) of 10 % (ongebouwd) uit hoofde van onderhouds- en herstellingskosten. De huurprijs mag bovendien verminderd worden met de in Frankrijk betaalde grondbelasting, echter niet met de in Frankrijk betaalde professionele belasting ERFPACHT OF OPSTAL 1021 Bibliografie PEETERS, B., Fiscale aspecten van het recht van opstal en van erfpacht, Fiscale Praktijkstudies, nr. 13, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1992, 143 p. VAN CROMBRUGGE, S., De fiscale aspecten van het recht van opstal, in Het zakenrecht absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1992, CARLIER, P., Kritische beschouwingen i.v.m. de fiscaalrechtelijke gevolgen van de vestiging van vruchtgebruik op de rechten van erfpacht en opstal, in Liber Amicorum Willy Maeckelbergh, Brussel, FHS, 1993, VERHEYDEN, K., Fiscale gevolgen bij eigendomsverkrijging ingevolge erfpacht, opstal 46 Luik 28 februari 2003, Fiscoloog 2003, afl. 888, Vr. nr. 157 VANSTEENKISTE, Vr. & Antw. Kamer , 13 maart 1984, Luik 14 november 1984, F.J.F., No. 85/45, Vr. nr. 17 BARZIN 16 oktober 1990, Vr. & Antw. Senaat, 27 november 1990, 309, Bull. Bel., afl. 703, Cass. 28 februari 1985, J.D.F. 1986, 210, F.J.F., No. 85/ Luik 4 november 1998, F.J.F., No. 99/67, Brussel 22 oktober 1999, F.J.F., No. 2000/ 152.

15 en vruchtgebruik, in MAES, L. en DE CNIJF, H., Fiscaal Praktijkboek Directe belastingen , Mechelen, Kluwer, 2007, VALENTIN, R., L emphytéose et la taxation des revenus fonciers, J.D.F. 1976, VALENTIN, R., Statut, au regard des impôts sur les revenus, des sommes payées d avance en matière de baux et de contrats d emphytéose, de superficie, etc., J.D.F. 1986, PEETERS, B. en VAN GOETHEM, P., Boekhoudkundige aspecten en fiscale gevolgen van het recht van opstal, A.F.T. 1987, X, Ook op erfpacht- en opstalrecht is vruchtgebruik mogelijk, Fisc. Act. 1993, afl. 30, 4. WERDEFROY, F., Beëindigen van de erfpacht, Not. Fisc. M. 1994, afl. 5, art WIB92 De bedragen (erfpacht- of opstalvergoeding en alle andere voordelen verkregen door de overdrager) verkregen bij vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of van opstal, of van gelijkaardige onroerende rechten (vruchtgebruik is geen gelijkaardig onroerend recht 53 ), zijn volledig belastbaar in het jaar waarin ze werden betaald of toegekend. Is er geen betaling of toekenning, dan is er ook geen belastbaarheid, ondanks het feit dat de erfpacht- of opstalvergoedingen contractueel werden bedongen 54, zelfs indien ze betrekking hebben op de gehele duur van het contract of op een deel daarvan. Voor de waardering van de voordelen richt men zich naar de waardering inzake registratierechten. art WIB92 Zijn echter geen onroerende inkomsten, de bedragen die worden verkregen voor het verlenen van het recht van gebruik van gebouwde onroerende goederen ingevolge een niet-opzegbare overeenkomst van erfpacht of opstal of van een gelijkaardig onroerend recht, op voorwaarde dat: de bij overeenkomst bepaalde termijnen het de eigenaar mogelijk maken het in het gebouw belegde kapitaal of, als het een bestaand gebouw betreft, de verkoopwaarde ervan, volledig weer samen te stellen en de rentelast en de andere kosten van de verrichting te dekken; de eigendom van het gebouw bij het einde van de overeenkomst hetzij van rechtswege op de gebruiker overgaat, hetzij de overeenkomst een aankoopoptie voor de gebruiker bevat. art WIB92 In dat geval is er sprake van een roerend inkomen, althans wat het gedeelte van de vergoedingen betreft, dat de rentelasten en de kosten van de verrichting dekt. Dit geldt ook voor natuurlijke personen, handelend in het kader van het beheer van hun privévermogen 55. Een belastingplichtige die een gebouw in erfpacht gaf en terughuurde werd geacht 53 Vr. nr. 21 DE CLIPPELE 17 juni 1988, Vr. & Antw. Senaat 1988, 9 augustus 1988, 623, Bull. Bel., afl. 677, 1934; Circ. nr. Ci.RH.221/ , 27 september 1988, Bull. Bel., afl. 677, Rb. Hasselt 23 oktober 2002, Fisc. Koer. 2003, Vr. nr. 328 DALEM 25 maart 1993, Vr. & Antw. Senaat , 11 mei 1993, 2729, Bull. Bel. 1993, afl. 730, 2396.

16 eigenaar van het gebouw te zijn gebleven VRIJGESTELD INKOMEN VAN DE ONROERENDE GOEDEREN UITGEBAAT ZONDER WINSTOOGMERK VOOR WELBEPAALDE DOELEINDEN 1023 art WIB92 Het kadastraal inkomen van de onroerende goederen of delen van onroerende goederen die een belastingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd voor het openbaar uitoefenen van een eredienst of van de vrijzinnige morele dienstverlening, voor onderwijs, voor het vestigen van hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantietehuizen voor kinderen of gepensioneerden, of van andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen, is vrijgesteld (art WIB92). Het is irrelevant of een bewoner of de belastingplichtige zelf het gebouw voor dat doel heeft bestemd 57. Ter zake gelden volgende voorwaarden: 1. De belastingplichtige mag geen winst nastreven Uit het enkele feit dat de eigenaar voordelen verkrijgt voor de aanwending van zijn onroerend goed voor één van de in artikel 12 van het WIB92 opgesomde doeleinden, volgt nog niet dat hij winst nastreeft, op voorwaarde dat hij de ontvangen voordelen gebruikt voor de instandhouding en de uitbreiding van het doel waarvoor het onroerend goed wordt aangewend 58. De fiscus mag bovendien niet eisen van de eigenaar dat hij de voordelen van het onroerend goed enkel aanwendt tot onderhoud van de gebouwen en niet tot uitbreiding ervan 59. Indien de belastingplichtige, al is het onder een gewijzigde benaming, een vergoeding verkrijgt voor het ter beschikking stellen van het onroerend goed, is de afwezigheid van het winstoogmerk geenszins aangetoond Het onroerend goed 61 moet bestemd zijn: Hetzij voor het openbaar uitoefenen van een eredienst of van de vrijzinnige morele dienstverlening Onder eredienst verstaat men de uiterlijke vorm van een godsdienst en het veruitwendigen van religieuze gevoelens via plechtigheden, gebeden, enz. 62. Ingevolge de wet van 21 mei worden de onroerende goederen aangewend voor vrijzinnige morele dienstverlening ook vrijgesteld. Er is sprake van morele 56 Antwerpen 9 maart 1992, A.F.T. 1992, 292, noot D. DESCHRIJVER. 57 Vr. nr VAN DEN EYNDE 2 december 1997, Vr. & Antw. Kamer , nr. 127, , Bull. Bel., afl. 785, 1930; Circ. nr. Ci.RH.222/ , 15 september Cass. 3 mei 1983, F.J.F., No. 84/47, 68; Cass. 6 maart 1987, R.W , 257; Cass. 10 mei 1990, Bull. Bel., afl. 703, 636; Gent 15 januari 1998, Fiskoloog 1998, afl. 650, 9-10; Antwerpen 31 maart 1998, Fiskoloog 1998, afl. 660, Antwerpen 20 mei 1997, F.J.F., No. 97/202, Antwerpen 15 oktober 2002, F.J.F., No. 2003/38, En niet de inkomsten uit het onroerend goed : Bergen 22 maart 2002, F.J.F., No. 2002/ Gedr. St. Senaat , nr. 20/3, 7; Zie ook, Vr. nr STANDAERT 9 juni 1994, Vr. & Antw. Kamer , B.S. 31 juli 1996, Bull. Bel. 1996, afl. 764, 1815.

17 dienstverlening als mensen samenkomen tijdens plechtigheden waarbij in het openbaar geen eer wordt betuigd aan de godheid en waarbij de rituelen zeer schaars zijn en beperkt blijven tot moraliserende lezingen zonder godsdienstig karakter 64. Volgens de rechtspraak komen voor deze vrijstelling in aanmerking: een slotklooster, zelfs al wordt het bewoond door gepensioneerde zusters 65 ; de onroerende goederen die noodzakelijk zijn voor de goede gang van zaken, bv. het kantoor en de kamer van de aalmoezenier die instaat voor de kapel en die gelijkgesteld worden met een pastorie 66 ; daarnaast ook de goederen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het nagestreefde doel 67 ; dit geldt ook voor de aanpalende woning voor de verpleegsters 68. Wordt niet vrijgesteld: een kinderbewaarplaats die deel uitmaakt van een gebouw van een openbare eredienst 69. Hetzij voor het onderwijs De zaal door een vereniging ter beschikking gesteld van haar leden, om er aan lichamelijke opvoeding te doen met het oog op deelneming aan turnwedstrijden, is niet bestemd voor onderwijs 70. Elk systematisch onderwijs van filosofische en morele doctrines komt in aanmerking 71. Onderwijs sluit een didactische activiteit in die door de onderwijzende persoon ten behoeve van de onderwezene wordt uitgeoefend 72. De school zet, zelfs na de studiejaren, haar onderwijzende rol verder 73. De zoo is in essentie een toeristische attractie en niet bestemd voor onderwijs 74. Activiteiten van musea kunnen niet als onderwijs worden beschouwd 75. Er moet een noodzakelijk verband zijn tussen gebouw en onderwijs, zodat het onderwijs niet verstrekt kan worden zonder dat van het gebouw gebruik wordt gemaakt 76. Onderwijs is ruim te begrijpen, als elke activiteit van een leraar ten behoeve van zijn leerling 77. De sportopleiding die een voetbalclub verzorgt is een vorm van onderwijs 78. De voorwaarden waaronder jeugdbewegingen kunnen genieten van de vrijstelling worden opgesomd in een antwoord op een parlementaire vraag Gedr. St. Senaat , nr. 20/3, 7; L. MAES, Vrijstelling O.V. voor de nietconfessionele gemeenschap, Fiskoloog 1996, afl. 568, Brussel 27 januari 1994, Fiskoloog afl. 461, Cass. 19 oktober Bergen 19 februari 1999, F.J.F., No. 99/192, Brussel 5 januari 1996, Fisc. Act. 1996, afl. 14, Cass. 22 december 1988, R.W , 1294, F.J.F., No. 89/84, Gent 23 maart 1938, Bull. Bel., afl. 132, Cass. 13 september 1966, Pas. 1967, I, Cass. 11 oktober 1966, Pas., 1967, I, Bergen 19 maart 1999, F.J.F., No. 99/137, Antwerpen 2 september 1997, F.J.F., No. 97/258, Vr. nr. 311 LOONES 19 september 1997, Vr. & Antw. Senaat, 6 januari 1998, nr. 1-63, Cass. 10 januari 1968, Pas. 1968, I, Brussel 9 januari 1990, F.J.F., No. 90/131, Luik 18 maart 1998, F.J.F., No. 98/170, Vr. nr VAN DEN EYNDE 2 december 1997, Vr. & Antw. Kamer, 4 mei 1998, nr. 127,

18 Hetzij voor het vestigen van hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantietehuizen voor kinderen en gepensioneerden of van andere soortgelijke weldadigheidsinrichtingen Bij wet van 21 mei werd de verouderde term godshuizen vervangen door het begrip rusthuizen, dit in navolging van de rechtspraak 81 en de circulaire van 27 juni Voor een omschrijving van het begrip rusthuizen, zie circulaire Circ. nr. Ci.RH.222/ , 15 september De bestemming van het goed volstaat als deze vaststaat, zelfs voor het effectief gebruik 83. Een vzw die functioneert als een soortgelijke weldadigheidsinstelling heeft recht op de volledige vrijstelling van haar KI zelfs als ze slechts voor 30/70 als dispensarium erkend is 84. Wordt aangemerkt als soortgelijke weldadigheidsinstelling : een jongerenadviescentrum 85 ; een opvangcentrum voor kansarme jongeren 86. Er geldt geen vrijstelling voor: een badinrichting 87 ; verenigingen voor dierenbescherming 88. Zie verder de rechtspraak onder Com. IB. 1992, nr VRIJSTELLING IN VERBAND MET IN BELGIË GELEGEN ONROERENDE GOEDEREN DIE WORDEN VERHUURD BIJ LOOPBAANPACHT 1023,20 art WIB92 De inkomsten van in België gelegen onroerende goederen, die zijn verhuurd bij loopbaanpacht, zijn vrijgesteld van belasting (art WIB92). Deze vrijstelling geldt eveneens in verband met pachtovereenkomsten van gronden, die opgesteld zijn bij authentieke akte en die bovendien voorzien in een eerste gebruiksperiode van tenminste 18 jaar (art. 2 wet van 13 mei 1999 tot stimulering van langetermijnpachten 89 ). Niettegenstaande deze vrijstelling, blijft de onroerende voorheffing verschuldigd. De onroerende voorheffing kan bovendien niet met de personenbelasting verrekend worden, aangezien de ermee verband houdende inkomsten niet in de belastbare grondslag begrepen zijn B.S. 31 juli 1996, Bull. Bel., afl. 764, O.a. Antwerpen 19 februari 1996, Fisc. Act. 1996, afl. 14, Circ. nr. Ci.RH.222/ , 27 juni 1995, Bull. Bel., afl. 752, Zie ook L. MAES, Vrijstelling O.V. voor de niet- confessionele gemeenschap, Fiskoloog 1996, afl. 568, Brussel 21 februari 1992, F.J.F., No. 92/73, Gent 21 april 1994, Fisc. Act. 1994, afl. 28, Circ. nr. Ci.RH.222/ , 29 april 1992, Bull. Bel, afl. 717, Brussel 13 maart 1992, Fisc. Koer. 1992, 321, F.J.F., No. 92/102, Luik 24 december 1937, Bull. Bel., afl. 126, Vr. nr. 490 SIMONET 4 juli 1996, Vr. & Antw. Kamer , 6734, Bull. Bel., afl. 766, B.S. 3 juli 1999; Circ. nr. Ci.RH.221/ , 30 mei 1989, Bull. Bel. 1989, afl. 685, 1410, Fisc. Koer. 1989, Vr. nr. 44 HATRY 19 januari 1996, Vr. & Antw. Senaat, 12 maart 1996, 564, Bull. Bel., afl. 762, 1323.

19 6. VRIJSTELLING EIGEN WONING 1023,40 art WIB92 Vanaf aanslagjaar 2006 wordt het kadastraal inkomen van de woning die de belastingplichtige betrekt en waarvan hij eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is, van belasting vrijgesteld, behoudens wat de onroerende voorheffing betreft (art 12 3 WIB92). Deze vrijstelling geldt overigens bij wijze van overgangsbepaling niet voor het kadastraal inkomen van de eigen woning in zoverre de belastingplichtige de aftrek vraagt van interesten betreffende leningen die zijn aangegaan om die woning te verwerven of te behouden, en die: a. vóór 1 januari 2005 zijn gesloten; b. vanaf 1 januari 2005 zijn gesloten, maar die: ofwel een herfinanciering betreffen van een in a) bedoelde lening; ofwel een lening betreffen die is afgesloten terwijl nog interesten in mindering van het kadastraal inkomen van de woning worden gebracht, voor een lening die is bedoeld in a) of in het vorige streepje. In die gevallen blijven de bepalingen van artikelen 7 en 14 van het WIB92 van toepassing op het kadastraal inkomen van de eigen woning. Wanneer de belastingplichtige meer dan één woning betrekt, wordt de vrijstelling toegekend voor één enkele woning naar zijn keuze. De vrijstelling wordt eveneens toegekend wanneer de woning om beroepsredenen of redenen van sociale aard niet persoonlijk door de belastingplichtige wordt betrokken. De vrijstelling wordt niet toegekend voor het deel van de woning dat wordt gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de belastingplichtige of van één van zijn gezinsleden of dat wordt betrokken door personen die geen deel uitmaken van zijn gezin. Wanneer gehuwde belastingplichtigen meer dan één woning betrekken, wordt de vrijstelling slechts toegekend voor de door de echtgenoten gekozen woning die zij beide betrekken. De vrijstelling mag eveneens worden toegekend voor een woning die de echtgenoten of één van hen om beroepsredenen of redenen van sociale aard niet persoonlijk betrekken. Wanneer de belastingplichtige een woning betrekt die gelegen is in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en er de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van is, is de vrijstelling eigen woning van toepassing op de huurwaarde van deze woning. Wanneer de woning niet persoonlijk bewoond wordt om beroepsredenen of redenen van sociale aard is de voormelde vrijstelling van toepassing op de huurprijs en de huurvoordelen. 7. VERMINDERING WEGENS IMPRODUCTIVITEIT 1024 Bibliografie GEMIS, G. en SABLON, S., Onroerende voorheffing en improductiviteit van bedrijfsmatig gebruikte onroerende goederen, A.F.T. 1983, 23.

20 1025 art. 15 WIB92 Artikel 15 van het WIB92 voorziet in de proportionele vermindering van het kadastraal inkomen in de volgende gevallen. De belastingschuldige draagt de bewijslast Ingeval een niet-gemeubileerd gebouwd onroerend goed in de loop van het jaar gedurende ten minste 90 dagen voltrekt niet in gebruik is genomen en volstrekt geen inkomsten heeft opgebracht. Men kan zich slechts op deze vrijstelling beroepen indien aan de volgende vijf voorwaarden voldaan is: a. het moet gaan om een gebouwd onroerend goed, dus met uitsluiting van gronden. Er kan geen vermindering van KI voor de gebouwen worden verleend, omwille van de improductiviteit van de machines 92 ; b. het onroerend goed mag niet gemeubileerd zijn. Het is inderdaad normaal dat, speciaal in de badsteden, een gemeubileerde villa of appartement ongebruikt blijven gedurende verscheidene maanden van het jaar. De termen gemeubileerd en niet- gemeubileerd betekenen evenwel niet dat enkel een gebouw dat bewoonbaar is, als gemeubileerd wordt beschouwd 93. Er bestaat rechtspraak omtrent de onmogelijkheid om de meubels weg te halen 94 ; c. het perceel moet ongebruikt en niets-opbrengend zijn. Het stallen van een rijtuig in een koetspoort, het opstapelen van koopwaren, zouden bijvoorbeeld van aard zijn aan de eigenaar het voordeel van de kwijtschelding of van de vermindering van de belasting te doen verliezen. Men mag immers ongebruikt niet met onbewoond verwarren. Een eigendom kan inderdaad gebruikt worden zonder bewoond te zijn. Het onroerend goed is niet zonder opbrengst gebleven wanneer de eigenaar ten gevolge van een eenzijdige opzegging door de voormalige huurder, een titel tot schadevergoeding voor achterstallige huur betekent (tenzij het bewijs wordt geleverd dat de huurder onvermogend is (bv. een proces-verbaal van niet-bevinding ten uitvoering van een vonnis 95 ); Het bedrag dat een belastingplichtige ontvangt wegens onbeschikbaarheid van een gebouw, is, zoals de huur, een tegenprestatie voor de genotsderving en als dusdanig een opbrengst van dat gebouw 96 ; Wanneer een onbewoonbaar huis wordt afgesloten door een reclamepaneel dat voor het huis werd opgericht en de eigenaar van het pand de inkomsten van het reclamepaneel verwerft, is het onroerend goed niet improductief 97 ; Vergoedingen voor het aanbrengen van publiciteitsborden aan onroerende goederen houden in principe geen verband met het opbrengstvermogen van de onroerende goederen (in hoofde van particulieren gaat het om diverse 91 Luik 21 december 1983, F.J.F., No. 84/67, Cass. 28 januari 1993, R.W , Antwerpen 22 maart 1984, Fisc. Act , afl. 81, Antwerpen 20 juni 1983, A.F.T. 1983, 263 en Brussel 21 november 1983, F.J.F., No. 84/87, Vr. DE CLIPPELE, Vr. & Antw. Senaat , 13 augustus 1985, Antwerpen 24 november 1987, Bull. Bel., afl. 677, Brussel 14 juni 1984, F.J.F., No. 85/98, 174.

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Deel II Vennootschapsbelasting 1460 Bibliografie Naast de algemene bibliografie over inkomstenbelasting, verwijzen wij voor een diepgaande studie van deze stof naar de volgende werken: CENTRE D ETUDES

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 23 (update) 2011 Studie- en Documentatiedienst INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF 1 DEEL I DE DIRECTE BELASTINGEN 7 HOOFDSTUK 1 DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden

De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Jeroen Van

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 FISCAAL INFORMATIEF Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk,

Nadere informatie

OVERDRACHT HANDELSZAAK

OVERDRACHT HANDELSZAAK OVERDRACHT HANDELSZAAK 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor Executive professor University of Antwerp Management

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Inhoud. Editoriaal. Rechtsleer. Boekbespreking ... 20 november 1962 2 Frans VANISTENDAEL

Inhoud. Editoriaal. Rechtsleer. Boekbespreking ... 20 november 1962 2 Frans VANISTENDAEL Inhoud... Editoriaal 20 november 1962 2 Frans VANISTENDAEL Rechtsleer De fiscale en sociale behandeling van aandelenopties 5 Bart ENGELEN Boekbespreking European cross-border mergers and reorganizations,

Nadere informatie

COMPLEXITEIT VAN DE FISCALE VOORDELEN OP WOONKREDIETEN

COMPLEXITEIT VAN DE FISCALE VOORDELEN OP WOONKREDIETEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 COMPLEXITEIT VAN DE FISCALE VOORDELEN OP WOONKREDIETEN Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

DE PERSONENBELASTING IN HET ALGEMEEN...

DE PERSONENBELASTING IN HET ALGEMEEN... Personenbelasting 1. INLEIDING...7 A. WEZEN VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN HISTORIEK...7 B. GRONDSLAG...7 1 Algemene theorieën...7 2 Keuze Belgische wetgever...7 3 Civielrechtelijk inkomensbegrip...7 C. VIER

Nadere informatie

De verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning

De verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning Faculteit Rechtsgeleerdheid Vakgroep Burgerlijk Recht Voorzitter: Prof. Dr. Hubert BOCKEN De verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning door Liene VAN DEN BOSCH Promotor: Prof. Dr. Jan BAEL

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Bruneel Dieter (studentennr.:

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 27 2015 Studie- en Documentatiedienst

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

Accountants & Co 2009

Accountants & Co 2009 Accountants & Co 2009 Gunstregimes voor sporters & auteurs AANGIFTE PERSONENBELASTING 2009 JEF WELLENS Fiscaal jurist Kluwer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

Beheer van privé-vermogen, speculatieve verrichtingen en beroepsbezigheden

Beheer van privé-vermogen, speculatieve verrichtingen en beroepsbezigheden Beheer van privé-vermogen, speculatieve verrichtingen en beroepsbezigheden Artikel 90, 1 W.I.B.: een wettekstje van formaat Kristof Verduyckt Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. dr. F. VANISTENDAEL

Nadere informatie

Het statutair doel van de vennootschap als begrenzing van de aftrekbaarheid van beroepskosten

Het statutair doel van de vennootschap als begrenzing van de aftrekbaarheid van beroepskosten Faculteit Rechtsgeleerdheid Masterproef Het statutair doel van de vennootschap als begrenzing van de aftrekbaarheid van beroepskosten Academiejaar 2008-2009 Promotor: Prof. dr. S. Van Crombrugge Fien Lannoye

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

DE ADVOCATEN, UITEINDELIJK ONDERWORPEN AAN BTW!

DE ADVOCATEN, UITEINDELIJK ONDERWORPEN AAN BTW! DE ADVOCATEN, UITEINDELIJK ONDERWORPEN AAN BTW! Henri Vandebergh 27/08/2013 Deze tekst wordt gepubliceerd in het Nieuw Juridisch Weekblad nr. 288 d.d. 09/10/2013. 1 De advocaten,uiteindelijk onderworpen

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.241/587.093 (AAFisc Nr. 38/2011) dd. 20.07.

Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.241/587.093 (AAFisc Nr. 38/2011) dd. 20.07. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5A Circulaire nr. Ci.RH.241/587.093 (AAFisc Nr. 38/2011) dd. 20.07.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening van

Nadere informatie

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstafel Inleiding... 4 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

Cursus fiscaliteit VZW

Cursus fiscaliteit VZW Cursus fiscaliteit VZW Inleiding België en dan nog meer bepaald Vlaanderen is een land met een bloeiend verenigingsleven. Naast de sociale en culturele sector, neemt de sportsector hier een belangrijke

Nadere informatie

FLASH. Noodzakelijk verband tussen. maatschappelijk doel I N H O U D. Flash. Noodzakelijk verband tussen de beroepskosten

FLASH. Noodzakelijk verband tussen. maatschappelijk doel I N H O U D. Flash. Noodzakelijk verband tussen de beroepskosten FLASH Op 19 en 20 maart zal het BIBF aanwezig zijn op het salon ONDERNEMEN 2008 dat doorgaat in TOUR & TAXIS te Brussel. Op 19 maart zullen het BIBF, IAB en IBR U de ganse dag een gemeenschappelijk en

Nadere informatie