Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de vaste inrichting of onroerende goederen gelegen buiten de EER en deze binnen de EER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de vaste inrichting of onroerende goederen gelegen buiten de EER en deze binnen de EER."

Transcriptie

1 Tax Het Argenta-arrest: een stand van zaken In het Argenta-arrest heeft het Europese Hof Van Justitie de voormalige berekeningswijze van de notionele intrestaftrek, waarbij het netto-actief van buitenlandse vaste inrichtingen wordt uitgesloten van de berekeningsbasis, veroordeeld als strijdig met de Europese vrijheid van vestiging. Naar aanleiding hiervan werden voor tal van belastingplichtigen (die over een buitenlandse vaste inrichting of onroerend goed beschikken) ambtshalve ontheffingen ingediend, teneinde het teveel aan betaalde belasting terug te vorderen. De fiscus heeft als reactie op voornoemd arrest, met ingang vanaf aanslagjaar 2014, een nieuwe berekeningsmethode ingevoerd voor de notionele intrestaftrek met betrekking tot buitenlandse vaste inrichtingen (zie TLS-Newsflash ). Hoewel deze nieuwe berekeningsmethode, toegevoegd in artikel 205 quinquies WIB 92, uitdrukkelijk in werking treedt met aanslagjaar 2014, past de fiscus de nieuwe berekeningsmethode ook toe voor het verleden. Hierin werd de fiscus echter door (recente) rechtspraak teruggefloten. In de nieuwe berekeningsmethode van de notionele intrestaftrek wordt het eigen vermogen dat toerekenbaar is aan vaste inrichtingen of onroerende goederen gelegen in landen waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting heeft afgesloten (hierna verdragslanden ), niet langer uitgesloten uit de berekeningsbasis van de NIA. In plaats daarvan dient de aftrek zélf te worden beperkt met het deel dat berekend wordt op het eigen vermogen van die vaste inrichtingen of onroerende goederen. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de vaste inrichting of onroerende goederen gelegen buiten de EER en deze binnen de EER. Buiten EER Indien de vaste inrichting of het onroerend goed niet gelegen is binnen de EER en de daaruit verkregen inkomsten op grond van het verdrag in België vrijgesteld zijn, geldt de algemene proportionele vermindering van de aftrek voor risicokapitaal. In essentie komt dit erop neer dat de aftrek wordt verminderd met het deel ervan dat verband houdt met het eigen vermogen dat toerekenbaar is aan de vaste inrichting of het onroerende goed in kwestie. Deze vermindering wordt bepaald door de nettowaarde van dit buitenlands eigen vermogen te vermenigvuldigen met het toepasselijk tarief van de aftrek. Binnen EER Indien de vaste inrichting of het onroerend goed wel gelegen is binnen de EER en de daaruit verkregen inkomsten bij verdrag zijn vrijgesteld, speelt de specifieke vermindering van de aftrek. Deze vermindering is gelijk aan het laagste bedrag van de volgende bedragen: De algemene proportionele vermindering zoals toepasselijk voor verdragslanden buiten de EER (zie supra); of Het positief resultaat van de vaste inrichting, het onroerend goed of de rechten met betrekking tot dergelijk onroerend goed, zoals vastgesteld in het WIB92 (art. 205quinquies, al. 1 WIB92). Dit betekent dat als de NIA m.b.t. de inrichting of het onroerend goed gelegen in het buitenland (EER) hoger is dan de winst die voortvloeit uit die activa, het overschot wél in aftrek mag komen van de Belgische winst. Bijgevolg verliest een vennootschap met vaste inrichting of onroerend goed in de EER waarmee België een verdrag heeft, in tegenstelling tot het verleden, niet meer het deel van de aftrek berekend op de verlieslatende inrichtingen of onroerende goederen. Nieuwe berekeningsmethode ook van toepassing voor het verleden De fiscus is echter de mening toegedaan dat de nieuwe berekeningsmethode ook van toepassing is voor het verleden en niet uitsluitend vanaf aanslagjaar Zo wordt in de Circulaire 19/2014, als gevolg van dit arrest, bepaald dat Voor de

2 bepaling van de aftrek voor risicokapitaal kan, voor wat de vennootschappen betreft die over één of meer vaste inrichtingen in een andere lidstaat van de EER beschikken waarvan de inkomsten vrijgesteld zijn krachtens overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting, een beroep worden gedaan op de berekeningsmethode zoals ingevoegd door art. 8, W Rechtspraak in voordeel van belastingplichtige De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen fluit de fiscus echter terug in haar vonnis van 12 december 2014, waarin wordt gesteld dat de nieuwe berekeningsmethode niet kan worden toegepast voor voorgaande aanslagjaren. De rechtbank van Brugge (9 april 2014) kwam eerder dat jaar tot eenzelfde conclusie. Deze rechtspraak is goed nieuws voor de belastingplichtigen, alhoewel dient opgemerkt dat de fiscus zich niet neerlegt bij deze vonnissen en hoger beroep heeft aangetekend. Wordt ongetwijfeld vervolgd Jasper Van Dyck & Annick Vanbylen TAX Department

3 De aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2015 Wat is er gewijzigd? Het aangifteformulier voor aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) werd gepubliceerd in bijlage bij het KB van 3 april In vergelijking met vorig jaar telt de aangifte 43 nieuwe codes. Deze zijn voornamelijk het gevolg van de 6e staatshervorming en de daaruit voortvloeiende nieuwe fiscale bevoegdheden voor de gewesten. Op heden is de uiterste indieningsdatum van de aangifte voor aanslagjaar 2015 nog niet gekend. Hierna volgt een overzicht van de voornaamste wijzigingen aan het aangifteformulier. Nieuwe nummering Als gevolg van de 6e staatshervorming is de nummering van enkele codes op het aangifteformulier gewijzigd. Alle uitgaven die in aanmerking komen voor een federale belastingvermindering beginnen met 1 (voor de belastingplichtige) en 2 (voor de partner). Alle uitgaven die in aanmerking komen voor een gewestelijke belastingvermindering beginnen met 3 (voor de belastingplichtige) en 4 (voor de partner). Voornamelijk voor vak IX van het aangifteformulier met betrekking tot de woningkredieten is dit onderscheid van belang. Als men voor de eigen woning bijvoorbeeld een lening heeft lopen die werd afgesloten na 1 januari 2005 en die in aanmerking komt voor de woonbonus, dient men nu in de aangifte code 3370/4370 (de gewestelijke woonbonus) in te vullen, en niet langer code 1370/2370 (de federale woonbonus) zoals vorig jaar. Woningfiscaliteit De woningfiscaliteit werd het meest ingrijpend gewijzigd als gevolg van de 6e staatshervorming. Sinds aanslagjaar 2015 zijn de gewesten namelijk bevoegd om fiscale voordelen te verlenen voor de uitgaven voor de eigen woning. Voor het verlenen van fiscale voordelen m.b.t. andere onroerende goederen blijft de federale overheid bevoegd. Vak IX van het aangifteformulier werd dan ook uitgebreid met een rubriek B voor de uitgaven die betrekking hebben op de eigen woning (gewestelijke bevoegdheid) en een rubriek C voor uitgaven die geen betrekking hebben op de eigen woning (federale bevoegdheid). De eigen woning is de woning waarvan de belastingplichtige eigenaar is én waarin hij/zij ook zelf woont (behoudens enkele uitzonderingen zoals het niet betrekken van de woning om beroeps- of sociale redenen, de stand van de bouwwerkzaamheden,...). Een niet-eigen woning is een woning waarvan de belastingplichtige eigenaar is, maar die hij/zij niet zelf betrekt, zoals een tweede verblijf aan de kust of een appartement dat wordt verhuurd. Ook het deel van de eigen woning dat gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden kwalificeert als niet-eigen woning. Of een woning kwalificeert als een eigen woning moet dag op dag worden beoordeeld. Voor de woning die in de loop van het jaar niet langer de eigen woning is, doordat men bijvoorbeeld verhuist naar een nieuw aangekochte woning, zullen de uitgaven m.b.t. het woonkrediet moeten worden uitgesplitst over rubriek B (voor de periode waarin de woning kwalificeerde als eigen woning ) en rubriek C (voor de periode waarin de woning niet langer kwalificeerde als eigen woning ). Men moet in dat geval dus zelf gaan bepalen welke kapitaal- en interestaflossingen er gebeurd zijn vóór en ná het moment waarop de woning niet langer als eigen woning kan beschouwd worden, om een correcte uitsplitsing ervan te kunnen doen over beide rubrieken. Ook indien men zijn eigen woning gedeeltelijk voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid gebruikt, zal men de uitgaven voor de lening moeten opdelen tussen rubriek B en C. In vak III van de aangifte, dat handelt over de inkomsten van onroerende goederen, is de code voor de opname van het kadastraal inkomen van de eigen woning verdwenen. Deze schrapping is te verklaren door het feit dat het onroerend inkomen uit de eigen woning vanaf aanslagjaar 2015 steeds vrijgesteld is. Enkel wie nog een hypothecaire lening heeft lopen waarvan de interesten in aanmerking komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor de bijkomende en/of gewone interesten, moet het kadastraal inkomen nog opnemen in de aangifte in vak IX onder rubriek B punt 3, a. De belastingadministratie heeft deze informatie namelijk nodig voor de berekening van de gewestelijke belastingvermindering voor de onroerende voorheffing en voor de gewestelijke belastingvermindering voor bijkomende interesten. Belastingverminderingen

4 Ook een aantal uitgaven die recht geven op belastingverminderingen (zoals de belastingvermindering voor dienstencheques, ) werden geregionaliseerd. De belastingplichtige die in 2014 uitgaven deed voor dakisolatie, moet dit jaar wel aandachtig zijn bij het invullen van de aangifte. Waar vorig jaar de betaalde uitgave moest worden ingevuld, dient dit jaar het bedrag van de belastingvermindering zelf te worden vermeld in code Het in te vullen bedrag is 30% van de betaalde uitgave, met een maximum van per woning. Belastingkrediet voor winwinleningen Een nieuw vak XI werd ingevoerd voor het belastingkrediet voor de Vlaamse winwinleningen. De verplaatsing van deze winwinleningen van vak X m.b.t. belastingverminderingen naar een nieuw vak werd gedaan omwille van de formele omzetting van belastingvermindering naar belastingkrediet. Meldingsplicht buitenlandse rekeningen Net zoals vorig jaar dienen belastingplichtigen in hun aangifte personenbelasting aan te geven in welke landen zij op enig ogenblik in het belastbaar tijdperk titularis waren van een buitenlandse rekening. Vanaf aanslagjaar 2015 moet men ook aankruisen of de gegevens m.b.t. de in 2014 aangehouden buitenlandse rekeningen gemeld werden bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België (CAP). In principe werd reeds vanaf aanslagjaar 2012 de verplichting ingevoerd om de gegevens m.b.t. buitenlandse rekeningen bij het CAP te melden. Aangezien deze melding niet kon plaatsvinden omdat het CAP nog niet was opgericht, werd deze verplichting uitgesteld. Intussen werd aangekondigd dat de belastingplichtigen die via hun aangifte voor de aanslagjaren 2012, 2013 en/of 2014 hebben aangegeven een buitenlandse rekening te hebben, binnenkort via een brief zullen worden uitgenodigd om de gegevens betreffende deze rekeningen te melden bij het CAP. De te melden gegevens betreffen de naam en het rijksregisternummer van de titularissen, het IBAN nummer, de naam van de bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling, de BIC code, het land en de begin- en einddatum van de rekening. Voor de in 2014 aangehouden buitenlandse bankrekeningen zal men deze melding spontaan moeten doen én ten laatste gelijktijdig met het indienen van de aangifte. In het nieuwe aangifteformulier dient men immers te bevestigen dat de melding van de buitenlandse rekeningen waarvan men in 2014 op enig ogenblik titularis was bij het CAP werd gedaan. Een rekening dient slechts één keer te worden gemeld. Men dient een onveranderde rekening dan ook niet jaarlijks opnieuw te melden. Wanneer de rekening wordt afgesloten, dient men het CAP wel in te lichten over de afsluiting en de datum van afsluiting van die rekening. De belastingplichtige kan de melding zelf in orde brengen (elektronisch of op papier) of kan hiervoor een lasthebber aanstellen om de melding voor hem te voldoen. Anjulie De Wit & Ellen Jamar TAX Department

5 Legal Openbaar ministerie is belanghebbende in het kader van artikel 634 W.Venn. (gerechtelijke ontbinding) Recent sprak het Hof van Cassatie zich uit over de mogelijkheid van het openbaar ministerie om een vordering in te stellen tot ontbinding ( gerechtelijke ontbinding ) van een naamloze vennootschap waarvan het netto-actief gedaald is tot beneden euro en art. 634 W.Venn. bijgevolg van toepassing is. Krachtens art. 634 W.Venn. (en art. 333 W.Venn. voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) kan elke belanghebbende de ontbinding van de naamloze vennootschap vorderen voor de rechtbank van koophandel van zodra het netto-actief van deze vennootschap gedaald is tot beneden euro (6.200 euro voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid). Wanneer art. 633 W.Venn. ook van toepassing blijkt, wanneer ten gevolge van het geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, zal het bovendien nodig zijn om een algemene vergadering bijeen te roepen die zich zal moeten uitspreken over het al dan niet voortzetten van de activiteiten. De rechter dient de gerechtelijke ontbinding niet meteen uit te spreken, maar kan beslissen om de vennootschap een termijn toe te staan om haar de mogelijkheid te geven om deze toestand te regulariseren. Algemeen gesteld zal er nood zijn aan een kapitaalinbreng om het netto-actief aan te zuiveren. Prompte actie is noodzakelijk gezien elke belanghebbende de ontbinding van de vennootschap kan vorderen. De vraag die dan rijst is wie beschouwd kan worden als belanghebbende. De insteller van de vordering moet kunnen aantonen dat hij een persoonlijk, reeds verkregen en dadelijk belang heeft bij de ontbinding. Deze belanghebbende kan in het bijzonder een aandeelhouder zijn (ook de minderheidsaandeelhouder), een schuldeiser (in de mate dat hij een concreet belang kan aantonen naast zijn gewone hoedanigheid), en uitzonderlijk ook een concurrent van de vennootschap. De toestand van de vennootschap moet evenwel leiden tot een concreet nadeel voor deze concurrent en de vordering moet rechtmatig zijn. Bijzonder is echter dat met de uitspraak van het Hof van Cassatie van 17 oktober 2014 ook bevestigd wordt dat het openbaar ministerie de mogelijkheid heeft om dergelijke vordering in te stellen. Het Hof is namelijk van mening dat dergelijke toestand van de vennootschap het handelsverkeer ernstig kan aantasten en bijgevolg de openbare orde raakt. Het O.M. vrijwaart in dit geval slechts de belangen van de maatschappij en van de economische openbare orde. Uit de voorbereidende werkzaamheden blijkt inderdaad dat het openbaar ministerie volgens de wetgever wel degelijk werd aangewezen als iemand die als een belanghebbende kan worden beschouwd en die een vordering zou kunnen instellen overeenkomstig huidig art. 634 W.Venn. Tot slot geldt conform voormelde uitspraak van het Hof van Cassatie dat wanneer de vordering van het openbaar ministerie, die in het algemeen belang optreedt, wordt afgewezen, het O.M. niet veroordeeld kan worden tot de gehele gerechtskosten. Ter attentie van het O.M. geldt immers een bijzondere regeling die onverenigbaar is met de toepassing van de gemeenrechtelijke bepalingen inzake de gerechtskosten. Met deze uitspraak bevestigt het Hof van Cassatie dus zowel eerdere lagere rechtspraak alsook de bedoeling van de wetgever. Voor vennootschappen die zich in dergelijke toestand bevinden is het bijgevolg aan te raden om zo snel mogelijk maatregelen te treffen om hun netto-actief terug boven de ondergrens van euro te brengen. Nick Berckmans & Sofie Lambeens Legal Department

6 Bescherming van software: wat wel en wat niet? In de vorige editie van de TLS-Newsflash werd uiteengezet hoe u als onderneming software kan verwerven. Vandaag wordt een update gegeven over wat dan juridisch onder software wordt verstaan en hoe dergelijke computerprogramma s juridische bescherming kunnen genieten onder de Softwarewet. Deze laatste wet is gebaseerd op het auteursrecht. De Softwarewet voorziet als voornaamste principe dat een computerprogramma beschermd wordt, indien dit programma een eigen schepping van de maker is. Het moet daarbij wel gaan om de uitdrukkingswijze van een computerprogramma. Er wordt alleen de bescherming van de specifieke uitdrukkingswijze van het werk beoogd en andere auteurs worden in voldoende mate vrij gelaten om soortgelijke of zelfs identieke programma s tot stand te brengen, mits zij zich van plagiaat onthouden. Hetgeen dan weer niet beschermd wordt, zijn de ideeën of beginselen aan de grondslag van een computerprogramma. Toegepast geeft dit in recente rechtspraak dat de source- en objectcode wel onder de Softwarewet valt, terwijl dat niet het geval is voor andere typische elementen in de software-wereld: de Graphical User Interface, de functionaliteiten, de programmeertaal, de gebruikshandeling en formats van gegevensbestanden. Elk van deze valt in principe niet onder de Softwarewet. Dit wil niet zeggen dat één van deze elementen niet onder de bescherming van het gewone auteursrecht kan vallen, maar daarvoor gelden andere regels. Zo zal er bij computerprogramma s een automatische overdracht plaatsvinden van de rechten van de werknemer naar de werkgever, tenzij dat anders overeengekomen is. Dat is niet zo bij het gewone auteursrecht waar dit in se bij de werknemer blijft. Een belangrijke kanttekening bij de automatische overdracht naar de werkgever, is dat deze regel niet doorgetrokken kan worden naar de statutaire zaakvoerders en de vennootschap. Het is de statutaire zaakvoerder die in principe titularis blijft van de rechten op het computerprogramma. Samengevat zien bovenstaande regels er als volgt uit: WEL NIET Principes Bescherming wanneer computerprogramma oorspronkelijk, d.i. Ideeën of beginselen aan de grondslag van een computerprogramma een eigen schepping van de maker, is Uitdrukkingswijze van een computerprogramma Alleen de specifieke uitdrukkingswijze Toepassingen Source- en objectcode Graphical User Interface Functionaliteiten Programmeertaal Gebruikshandleiding Titularis Natuurlijke persoon of groep natuurlijke personen die het computerprogramma gemaakt heeft WG-WN-relatie: automatische overdracht naar WG (onderling afwijken mogelijk) Formats van gegevensbestanden Automatische overdracht van een statutaire zaakvoerder

7 VAT Geen btw-aftrekbeperking meer op hotel-, restaurant- en cateringkosten bij publicitaire evenementen De fiscus was al eerder teruggefloten door het Hof van Cassatie in de discussie over de kwalificatie als kost van onthaal dan wel als publicitaire kost. Het administratief standpunt werd op dat gebied aangepast, maar de fiscus bleef voet bij stuk houden wat betreft de aftrekbaarheid van btw op spijzen en drank ingeval van reclamekosten. Met een recente administratieve beslissing komt er nu een einde aan een lange periode van rechtsonzekerheid en juridische betwistingen. De fiscus verzet zich niet langer tegen de aftrekbaarheid van de btw geheven van hotel-, restaurant- en cateringkosten die gemaakt worden in het kader van een publicitair evenement. De administratieve beslissing van 13 maart 2015 (E.T ) beschrijft de voorwaarden om de aftrek te rechtvaardigen. Tijdens een controle zal de onderneming geval per geval moeten bewijzen dat volgende voorwaarden vervuld zijn: 1. De onderneming moet het evenement zelf organiseren en in het bezit zijn van een factuur. De aftrek moet gestaafd worden door middel van een factuur met alle verplichte vermeldingen. Het voorleggen van een ontvangstbewijs of kasticket volstaat voor de fiscus niet. De onderneming moet kunnen aantonen dat de factuur werkelijk betrekking heeft op het publicitair evenement. 2. De genodigden op het evenement zijn bestaande of potentiële klanten. Uit Cassatierechtspraak (Cache Cache, dd ) blijkt dat het niet van belang is of de reclame al dan niet rechtstreeks tot de eindgebruiker van het goed of de dienst gericht is. Ook wanneer de genodigden geen eindklanten maar tussenpersonen zijn is volgens het Hof voldaan aan deze voorwaarde. 3. Het evenement moet hoofzakelijk en rechtstreeks tot doel hebben om de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen. Wanneer de btw wordt gerecupereerd op kosten gemaakt voor het organiseren van een feest, bijeenkomst, voorstelling, etc. zal de fiscus argumenteren dat het kosten van onthaal betreft die principieel niet aftrekbaar zijn (artikel 45 3, 4 WBTW). Om de aftrek te rechtvaardigen moet de onderneming kunnen aantonen dat het niet gaat om kosten van onthaal maar om reclamekosten. Gaat het om reclamekosten, dan is de btw immers wel aftrekbaar, nu ook met zekerheid voor spijzen en dranken. Kosten van onthaal zijn door het Hof van Cassatie (Sanoma, dd ) gedefinieerd als kosten die louter gemaakt worden voor het onthaal, ontvangst, vermaak en ontspanning van aan het bedrijf vreemde bezoekers met het oog op het bestendigen of verstevigen van zakelijke relaties. Meer algemeen gaat het over kosten gemaakt voor het creëren van een algemene gunstige atmosfeer ten overstaan van de onderneming. Later heeft Cassatie kosten van reclame gedefinieerd (Cache Cache, dd ) als kosten die hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel hebben de eindkoper in te lichten over het bestaan en de hoedanigheden van een product of dienst met de bedoeling de verkoop ervan te bevorderen. Deze definitie is door de fiscus overgenomen. Ook het Hof van Justitie heeft in twee zaken (C-68/92 en C-73/92, dd ) een invulling gegeven aan het begrip dienst op het gebied van reclame. Er is sprake van een reclamedienst als het gaat om een promotieactiviteit die neerkomt op een boodschap om het publiek in te lichten over het bestaan en de kwaliteiten van het aangeprezen product of dienst met als doel de verkoop ervan te doen toenemen. Bovendien heeft het Hof van Cassatie in het verleden geoordeeld dat het niet noodzakelijk is dat er effectief goederen worden verkocht op het publicitair event.

8 Door de nieuwe beslissing kan de btw gerecupereerd worden op kosten voor logies-, spijzen en drank op voorwaarde dat het publicitair karakter kan bewezen worden. Gelet op de zware bewijslast, de feitelijke beoordeling van de voorwaarden en de argwaan van de fiscus is het aan te raden om geval per geval, een geheel van bewijzen te verzamelen vooraleer over te gaan tot het terugvragen van btw. Ook de btw die in het verleden niet in aftrek werd genomen kan toch nog gerecupereerd worden. Concreet gaat het over facturen waarvan het recht op aftrek is ontstaan na 1 januari Als aan de bovenstaande voorwaarden voldaan is kan de btw opgenomen worden in rooster 62 van de btw-aangifte. Ineke Couck & Karen Truyers VAT Department

9 Social Vakantiegeld bedienden enkele begrippen Tijdens de maanden april, mei en juni ontvangen de meeste bedienden hun dubbel vakantiegeld. Tijd dus om even stil te staan bij het begrip/de berekening (kostprijs) van het vakantiegeld. Belangrijk is vooreerst te weten dat de uitbetaling van het vakantiegeld voor de bedienden rechtstreeks gebeurt door de werkgever. Arbeiders krijgen evenwel hun vakantiegeld uitbetaald door de vakantiekas (aan wie de werkgever bijdragen betaalt ter financiering). 1. Vakantiegeld tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst a. Enkelvoudig vakantiegeld Begrip Het enkelvoudig vakantiegeld is het loon dat de bediende ontvangt tijdens de periode dat hij vakantie neemt. Zijn loon wordt dan gewoon doorbetaald. Hij zal ook recht hebben op alle voordelen die hij normaal geniet, bv. het privégebruik van zijn bedrijfswagen of gsm. Voorbeeld Toegepast op een bediende met een bruto maandloon van geeft dit volgend resultaat: Enkelvoudig VG Berekeningsbasis Loon loopt gewoon door bij opname vakantie Berekening 136,36/dag (22werkdagen) 47,73 Patronale lasten ± 35%) b. Dubbel en aanvullend vakantiegeld Begrip Het dubbel en aanvullend vakantiegeld is een supplement bovenop het maandloon dat de bediende ontvangt. Dit wordt uitbetaald op het ogenblik dat de bediende zijn hoofdvakantie neemt, maar in de praktijk gebeurt de uitbetaling meestal voor alle bedienden van de onderneming tegelijk, in de maand mei, juni of juli. In het algemeen gesteld bedraagt het dubbel en aanvullend vakantiegeld 92% van het brutoloon van de maand waarin het dubbel en aanvullend vakantiegeld wordt uitbetaald, eventueel in verhouding tot het aantal maanden dat de bediende tijdens het lopende kalenderjaar in dienst is bij de werkgever. Berekeningsbasis Als basisregel geldt dat bezoldigingen die onderworpen zijn aan RSZ opgenomen worden in de berekeningsbasis, zoals bijvoorbeeld het maandloon, ploegenpremies, overuren, Volgende bezoldigingen worden evenwel uitgesloten van de berekeningsbasis: ecocheques, maaltijdcheques, nietrecurrente resultaatsgerichte bonussen, het voordeel in natura voor privégebruik van de bedrijfswagen, werkgeversbijdragen voor de groeps- en hospitalisatieverzekering, onkostenvergoedingen, eindejaarspremies, Voorbeeld Toegepast op een bediende met een bruto maandloon van geeft dit volgend resultaat:

10 Berekeningsbasis Berekening Patronale lasten (±35 %) Inhoudingen werknemer Dubbel VG x 85% = ,50 333,29 RSZ + exceptionele voorheffing Aanvullend VG x 7% = ,50 Exceptionele voorheffing Belangrijk (en wat in de praktijk niet steeds wordt toegepast) is dat ook het variabel loon (commissies, andere periodieke premies, ) verdiend tijdens de 12 maanden die voorafgaan aan de maand waarin het dubbel vakantiegeld wordt uitbetaald ook in aanmerking dient te worden genomen voor de berekening van het dubbel vakantiegeld! 2. Vakantiegeld te betalen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst (zowel in de situatie van ontslag door de werkgever, als ontslagname door de bediende) Begrip Als een werknemer uit dienst gaat, zal de werkgever vakantiegeld uit dienst moeten betalen. Enerzijds zullen de nog niet opgenomen, maar op basis van de tijdens het vorige kalenderjaar opgebouwde vakantiedagen moeten uitbetaald worden onder de noemer saldo vakantiegeld en anderzijds zal er vervroegd vakantiegeld uit dienst betaald moeten worden voor de vakantie die de werknemer in het lopende jaar opgebouwd heeft. Het saldo vakantiegeld bedraagt 15,34% op alle lonen die tijdens het vorige kalenderjaar bij de werkgever verdiend werden. Het vervroegd vakantiegeld uit dienst bedraagt 15,34% op alle lonen die werden verdiend door de bediende tijdens het lopende jaar waarin de arbeidsovereenkomst met de werkgever werd beëindigd. Voorbeeld Bijvoorbeeld de werknemer gaat na 10 jaar op 30 september uit dienst bij de werkgever en heeft een bruto maandloon van Hij heeft nog 5 van de 20 wettelijke vakantiedagen over en het dubbel vakantiegeld werd in mei betaald.

11 Vakantiegeld uit dienst Berekeningsbasis Berekening Patronale lasten (± 35%) vervroegd enkelvoudig VG x 7,67%= 2070,90 724,82 loon onderworpen aan RSZ vervroegd dubbel VG en x 6,80%= ,60 fictief loon (bv. voor een periode bevallingsrust) vervroegd aanvullend VG x 0,87% = 234,90 82,22 saldo enkelvoudig VG loon onderworpen aan RSZ x 7,67% x (5/20)= 690,3 241,60 en saldo dubbel VG reeds ontvangen in mei geen RSZ fictief loon saldo aanvullend VG reeds ontvangen in mei geen RSZ Conclusie Aan de hand van vragen van onze klanten begrijpen we dat de termen rond vakantiegeld niet altijd duidelijk zijn, bepaalde loonelementen onterecht niet meegenomen worden in de berekeningsbasis van het vakantiegeld (waarop ook sociale inspecties standaard op controleren), vaak geschrokken wordt van de kostprijs van het vakantiegeld bij de uitdiensttreding van een bediende, Mochten jullie hieromtrent vragen hebben, neem gerust contact op met het social team. Emilie Ickroth & Anne-Line Servaes Social Team

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 Fiscale Wenken nr. 2015/19 Personenbelasting Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Op 10 april 2015 werd het nieuwe formulier

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Ambtshalve ontheffing

Ambtshalve ontheffing Ontheffing van ambtswege : wat is een materiële vergissing? Ambtshalve ontheffing... Voorbeeld... Wetswijziging... Daardoor vallen onder dit derde geval nu bijkomend de belastingverminderingen voor :...

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan!

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! EXTERNE PUBLICATIES // 18.07.2015 Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Meerwaarden verwezenlijkt door

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

WEBINAR Aangifte 2016

WEBINAR Aangifte 2016 WEBINAR Aangifte 2016 18 mei 2016 Aangiftetermijnen Papier TOW 30 juni (do) 13 juli (wo) TOW mandataris 27 oktober (do) taalgebruik in aangifte met betrekking tot (m.b.t.) als kunnen worden beschouwd overeenkomstig

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT pagina 1 1.) Auteursrechten, naburige rechten en loon. Analyse van het arrest van het Hof van Cassatie dd. 15 september 2014 Moeten naburige rechten onderworpen worden aan

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verlies maatschappelijk kapitaal N.V. Opdrachten openbaar ministerie Datum 17 oktober 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht 87 HOOFDSTUK 1 Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht AFDELING 1 Het fiscale stelsel opgelegd door de Europese fiscale fusierichtlijn van 23 juli 1990 (veelvuldig gewijzigd) 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat 47 B-1000 BRUSSEL Tel. (02) 239 12 11 Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven dd. 4 maart 2005 - Rol nr 02-1580-A - Aanslagjaar 1994

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven dd. 4 maart 2005 - Rol nr 02-1580-A - Aanslagjaar 1994 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven dd. 4 maart 2005 - Rol nr 02-1580-A - Aanslagjaar 1994 Une indemnité de non concurrence est-elle une indemnité de préavis déguisée? Arrêt Advocaten:

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider Home > Recente wijzigingen > FAQ Btw Deeleconomie FAQ Btw Deeleconomie Betreft de mogelijkheid tot het ruilen en het delen van ruimtes, goederen of werktuigen tussen particulieren via een elektronisch

Nadere informatie

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Besluit 22-06-2006 nr CPP2006-1404 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector Ontwerp. Aspectgebied Internationaal belastingrecht

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 OKTOBER 2013 S.11.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.11.0122.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Tax Alert Maart 2013. In deze editie:

Tax Alert Maart 2013. In deze editie: Tax Alert Maart 2013 RSM Nederland Lucas Janssen Kantoor Maastricht +31 (0)43 363 90 50 ljanssen@rsm-wmv.nl Koen Dekker Kantoor Eindhoven +31 (0)40 295 00 15 kdekker@rsm-wmv.nl RSM België Gert van den

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen! Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale overheid hun fiscale

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 84/2007 van 7 juni 2007 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 84/2007 van 7 juni 2007 A R R E S T Rolnummer 4100 Arrest nr. 84/2007 van 7 juni 2007 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 12, 1, en 253 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

De zesde staatshervorming personenbelasting

De zesde staatshervorming personenbelasting De zesde staatshervorming personenbelasting De bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 heeft de fiscale autonomie van de gewesten sterk uitgebreid. Vanaf het inkomstenjaar 2014 kunnen de gewesten

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning Nieuwsbrief 2016/1 In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: - Fiscale voordelen 2 e woning - Winwinlening - Schijnzelfstandigheid - Kort gezegd Uw online pensioendossier Bijzondere rekening

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde.

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde. Page 1 of 5 Home > Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire

Nadere informatie

Wat is een "gesplitste aankoop" en "vruchtgebruik"?

Wat is een gesplitste aankoop en vruchtgebruik? Recent is al heel wat inkt gevloeid omtrent de vraag of de gesplitste aankoop in het kader van successieplanning al dan niet fiscaal misbruik is. Een andere zaak is echter de gesplitste aankoop waarbij

Nadere informatie

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Auteur(s): Filip Smet Editie: 1202 p. 9 Publicatiedatum: 21 april 2010 Rechtbank/Hof: Cassatie Datum van uitspraak: 11 februari 2010 Wetboek: W.I.B.

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T Rolnummer 5942 Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Inhoudstafel Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11 Stefan Ruysschaert Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Hoofdstuk 2. Hoe wordt het vruchtgebruik correct gewaardeerd?

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Om het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren

Om het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren Elke vennootschap die is onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders, moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Aan dat fonds moet ze uiterlijk

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Vertaling C-176/15-1 Zaak C-176/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 april 2015 Verwijzende rechter: Tribunal de première instance

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie