Goud. Economisch Financiële Berichten. in dit nummer... Verloren glans? Goud Verloren glans?... 1 Krapte op de Belgische arbeidsmarkt...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goud. Economisch Financiële Berichten. in dit nummer... Verloren glans? Goud Verloren glans?... 1 Krapte op de Belgische arbeidsmarkt..."

Transcriptie

1 Maandelijks tijdschrift Jaargang 55 nr april 2 ISSN Goud Verloren glans? in dit nummer... Goud Verloren glans?... 1 Krapte op de Belgische arbeidsmarkt I n februari 198 bereikte de goudprijs een historisch hoogtepunt van 718 USD voor één troy ons (= 31,1 gram). In het spoor van de desinflatie in de industrielanden was hij daarna vrijwel voortdurend neerwaarts gericht. In de jaren 9 werd de prijsdaling nog geaccentueerd door de onzekerheid omtrent mogelijke goudverkopen door centrale banken en het Internationaal Muntfonds. In juli 1999 kostte een troy ons nog 253 USD, het laagste niveau in twintig jaar. Formele verklaringen dat goud in de komende jaren een belangrijk onderdeel van de monetaire reserves zal blijven, zorgden sindsdien voor een zeker prijsherstel. Al bij al ziet het ernaar uit dat de prijsbodem stilaan is bereikt en dat, vooral onder impuls van een stevige vraag vanuit de juwelensector, in het eerstkomende decennium vermoedelijk op een licht opwaartse prijstrend mag worden gerekend. Speculaties over officiële goudverkopen en plotselinge veranderingen van het rente- of beursklimaat zullen wel voor flink wat schommelingen blijven zorgen. Naast een industriële grondstof is goud van oudsher ook een financieel instrument. Deze laatste functie houdt verband met de monetaire rol die het gedurende een groot deel van de geldgeschiedenis vervulde (zie ook kader blz. 6). Onder de gouden standaard waren de nationale bankbiljetten en munten tegen een vaste koers omwisselbaar in goud en konden centrale banken het goud dat zij bezaten aanwenden om betalingsbalanstekorten te financieren. Dat was na de Tweede Wereldoorlog ook nog het geval onder het Bretton Woods-systeem, toen de USD door de centrale banken tegen een vaste koers in goud kon worden omgeruild. Sinds de ontmanteling van dit systeem in 1971 vervult goud geen monetaire rol meer, maar is het wel een belangrijk onderdeel van de reserves van de centrale banken gebleven. Ook particulieren houden nog goud aan uit beleggingsmotieven. In vergelijking met financiële activa, brengt het bezit van goud weliswaar geen rente of dividend op, maar de waarde ervan blijkt doorgaans beter bestand tegen een onverwacht opveren van de inflatie. Bovendien heeft goud bij vele beleggers in onzekere tijden nog steeds een aureool van veilige vluchthaven. Het relatieve belang van deze verschillende goudfuncties blijkt uit tabel I. Ongeveer 58 % van de totale bovengrondse goudvoorraad werd in 1998 gebruikt als industriële grondstof. Het leeuwendeel daarvan betreft goud dat verwerkt is in juwelen, maar er zijn nog andere industriële toepassingen, o.a. in de elektronica en de gezondheidszorg (vooral tandheelkunde). De overige 42 % wordt aangehouden als financiële reserve, hetzij door centrale banken en internationale instellingen (de officiële sector ), hetzij in de vorm van een belegging in fysiek goud door particulieren (inclusief institutionele beleggers). Economisch Financiële Berichten 1

2 Tabel I toont dat de verhouding tussen het industrieel en financieel gebruik de voorbije twee decennia grondig is gewijzigd. Eind 198 diende nog 55 % van de goudvoorraad voor financieel gebruik. Dat percentage is vooral in de jaren 9 vrij fors gedaald, hoofdzakelijk onder invloed van de nettogoudverkopen door de officiële sector. Vooral het aandeel van juwelen is in dezelfde periode daarentegen fors gestegen. Vanzelfsprekend is dit onderscheid tussen het industrieel en financieel gebruik niet haarfijn afgelijnd. Heel wat juwelen, medailles e.d. worden de facto aangehouden als belegging en maken dus eigenlijk deel uit van de financiële goudreserve. In tegenstelling tot de meeste andere grondstoffen wordt goud overigens niet verbruikt, maar gebruikt en ondergaat het in het productieproces geen onomkeerbare transformatie. Goudstaven kunnen zonder veel kosten en waardeverlies worden omgezet in munten en juwelen, en omgekeerd. Daardoor draagt nagenoeg al het jaarlijks nieuw ontgonnen goud cumulatief bij tot de bovengrondse goudvoorraad, die latent aanwezig blijft als een potentieel aanbod op de goudmarkt. Tabel I Aanwending van de bovengrondse goudvoorraad Eind 198 Eind 1998 In ton % totaal In ton % totaal Industrie Juwelen , ,9 Andere 9 8, ,1 Financieel Officiële sector (1) , ,2 Private beleggingen (2) , ,9 Totaal Bronnen: Gold Fields Mineral Services (GFMS), International Financial Statistics (IFS), eigen berekeningen. (1) Centrale banken en internationale financiële instellingen (o.a. IMF, BIS). (2) Hoofdzakelijk staven en munten. Primaire goudwinning Tussen 18 en 185 werd per jaar gemiddeld minder dan 25 ton goud uit de grond gehaald. De vondsten in Californië (1848), Australië (1851) en Zuid-Afrika (1886) deden dat gemiddelde in de tweede helft van de 19de eeuw ruim vertienvoudigen (zie grafiek I). Rond 19 bedroeg de jaarlijkse productie ongeveer 4 ton. Dat steeg verder naar 85 ton in 195. Vanaf 1948 zorgde de ontginning van nieuwe Zuid-Afrikaanse velden voor een verdere verhoging tot ruim 1 5 ton in 197. In dat jaar bracht Zuid-Afrika meer dan twee derde van de wereldgoudproductie voort. Na 197 ging de Zuid-Afrikaanse productie achteruit, maar dat belette niet dat de ontginning op wereldvlak vanaf de jaren 8 opnieuw een opwaartse trend volgde. Fijnere exploitatie- en raffinagetechnieken maakten het sindsdien immers mogelijk om nieuwe mijnen in o.a. de VS (Nevada), Australië en enkele opkomende nieuwe markten in gebruik te nemen. In 1998 werd ton goud opgehaald. Daarmee blijft het primaire goudaanbod bijzonder schaars. Ter vergelijking: in 1998 werd ruim 17 ton zilver en 14 miljoen ton koper gedolven. Merkwaardig is dat de primaire goudwinning sinds de jaren 8 nauwelijks door de daling van de goudprijs werd afgeremd. Heel wat goudproducenten voerden hun productie integendeel op, om zo hun inkomsten op peil te houden. In belangrijke producerende landen zoals Australië, Canada en Zuid-Afrika werd de negatieve impact van de prijsdaling op de winstmarges van de producenten bovendien deels gecompenseerd door depreciaties van hun nationale munten tegenover de USD. Daarnaast werd fors bespaard op de exploitatiekosten. Tussen 1989 en 1999 zakte de goudprijs in USD met 27 %, maar liepen ook de gemiddelde productiekosten in USD voor 2

3 de hele sector met 2 % terug. De rationalisatie was in alle goudmijnen wel niet even uitgesproken. In Zuid-Afrika kwam zij later op gang dan in de meeste andere producerende landen. Pas vanaf het midden van de jaren 9 volgde er een grondige herstructurering, met sluitingen van onrendabele mijnen en schaalvergroting door fusies en overnames, waardoor er vandaag nog maar een handvol Zuid-Afrikaanse goudmijnexploitanten zijn. Overigens is het wereldwijde primaire aanbod in handen van slechts een beperkt aantal producenten. Anders dan in de meeste oligopolistische sectoren, kan de goudprijs echter nauwelijks worden beïnvloed door kartelvorming en vrijwillige aanbodbeperkingen. Naast de primaire ontginning zorgt de mobilisatie van bestaande voorraden, in de vorm van recyclage of van een nettoverkoop van goud door beleggers, immers voor een belangrijk secundair aanbod op de goudmarkt, wat het prijszettingsvermogen van de producenten beperkt. De voorbije jaren nam dit secundaire aanbod stelselmatig sneller toe dan de primaire ontginning: in 1981 bedroeg het 24 % van het totale aanbod, in 1998 was dat 38 %. Ondanks de achteruitgang van de voorbije jaren, blijft Zuid-Afrika met een productie van 474 ton of 18,5 % van het totale primaire aanbod in 1998 de belangrijkste goudproducent, gevolgd door de VS (14,2 %), Australië (12,2 %), Canada (6,4 %) en Rusland (5, %). De jongste jaren verlegden de goudproducenten hun activiteiten wel steeds meer naar Latijns-Amerikaanse en Aziatische landen. Dat leidde tot een sterke productiegroei in o.a. China en vooral Indonesië. De totale ondergrondse goudreserves worden vandaag geschat op zowat 95 ton. Daarvan bevindt zich ongeveer 4 % in Zuid-Afrika, zodat dit land toch goed geplaatst blijft om zijn toonaangevende positie op de goudmarkt te behouden. Grafiek I Primaire goudontginning in de wereld ( ) In ton Europa (incl. ex-sovjetunie) Latijns-Amerika VS Canada Afrika, Azië, Oceanië Australië Zuid-Afrika Bronnen: Mitchell, GFMS. Goud als industriele grondstof In 1998 bedroeg de totale vraag naar goud voor industrieel gebruik ruim 3 7 ton. Ongeveer 85 % daarvan was afkomstig van de juwelenindustrie. Sinds 1981 is de vraag naar goud van de juwelenindustrie in volume bijna verviervoudigd. Dat weerspiegelt de forse toename van de vraag naar juwelen, die zelf verband houdt met de daling van de goudprijs en de algemene welvaartsgroei. Zeker in de industrielanden zijn juwelen geëvolueerd van exclusieve luxegoederen, hoofdzakelijk bestemd voor de rijksten, naar op ruimere schaal verhandelde duurzame consumptiegoederen die ook in het bereik liggen van de gemiddelde inkomensklassen. Daarnaast wordt de vraag naar juwelen tussen landen gedifferentieerd door verschillen in lokale consumentenvoorkeuren, culturele factoren en tradities die verband houden met de betekenis van juwelen als bruidsschat, uiting van welstand, e.d. In minder ontwikkelde landen met een zwak uitgebouwd financieel spaarwezen en een gebrekkig sociaal vangnet fungeert het bezit van gouden juwelen vaak als een alterna KBC Bank KVW41 Nr. 4 / 2 3

4 tieve sociale zekerheid. De aantrekkingskracht daarvan wordt vergroot door de bescherming die goud biedt tegen de vaak nog hoge inflatie in deze landen. Vooral in het Indiase subcontinent (India, Pakistan en Bangladesh), het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië houden particulieren op grote schaal juwelen aan uit voorzorgsmotieven. Meestal gaat het om juwelen met een zeer hoog karaatsgehalte waarvan de marktwaarde de pure goudprijs van zeer dichtbij volgt, zodat ze vlot op de secundaire markt verkocht en/of in het productieproces gerecycleerd kunnen worden. De goudvraag in deze regio s is zeer prijselastisch en de prijsdaling van de voorbije jaren voedde er dan ook een bijzonder forse vraagexpansie. Samen waren de drie regio s goed voor meer dan de helft van de wereldwijde consumptie van gouden juwelen. Dat maakt de goudvraag van de juwelenindustrie op wereldvlak gevoelig voor factoren die de economische ontwikkelingen in deze regio s beïnvloeden, zoals mee- of tegenvallende landbouwoogsten in India of fluctuaties van de olieprijzen in het Midden-Oosten. Zo was de terugval van de goudvraag van de juwelenindustrie in 1998 ( 5,9 % tegenover 1997) uitsluitend te wijten aan de vraaguitval in Grafiek II Primaire goudontginning, recyclage en industriële vraag ( ) In ton Industrieel aanbod (primaire ontginning + recyclage) Primaire ontginning Industriële vraag Bron: GFMS. recyclage KBC Bank KVW42 Zuidoost-Azië als gevolg van de economische crisis in deze regio. Naast de juwelenindustrie vindt goud een afzet in tal van elektronische, decoratieve en medische toepassingen. Gouddraad wordt o.a. gebruikt in een brede waaier van consumentenelektronica en computers. Terwijl de sterke groei van de computerindustrie de voorbije jaren de goudvraag ondersteunde, waren er ook toepassingen waar de vraag neerwaarts was gericht, vooral in de defensieen ruimtevaartsector. Goud blijft voor al deze toepassingen trouwens een relatief dure grondstof. De betrokken industrieën streven dan ook voortdurend naar een beperking van het gebruik ervan, o.a. door gouddraad steeds dunner te maken of door goedkopere substituten te zoeken (bv. in de tandheelkunde). Alles samen is de vraag naar goud uit hoofde van deze toepassingen sinds 1981 ongeveer verdubbeld, d.i. een duidelijk tragere groei dan de vraagexpansie in de juwelenindustrie. In 1998 waren zij nog goed voor iets meer dan 1 % van de totale industriële vraag naar goud. Onder het industrieel gebruik van goud valt ook de aanmaak van medailles en officiële muntstukken. De markt van de officiële beleggingsmunten (o.a. Krugerrand (Zuid-Afrika) en Eagle (VS)) ontstond op het einde van de jaren 6 toen de particuliere beleggersinteresse voor goud begon toe te nemen. Zij kende vooral in de jaren 7 een sterke groei. Jaarlijks wordt zo n 2 à 3 % van het goudaanbod aangewend voor de aanmaak van dergelijke munten, al kan dat percentage van jaar tot jaar sterk variëren doordat heel wat munten worden uitgegeven naar aanleiding van eenmalige gebeurtenissen, verjaardagen, officiële evenementen De marktwaarde van deze munten is gelijk aan de goudkoers verhoogd met een premie van 4 tot 8 %, die de aanmaak- en commercialisatiekosten weerspiegelt 4

5 en schommelt onder invloed van de particuliere beleggersvraag naar goud. Tegenover de totale industriële vraag staat een industrieel aanbod dat niet alleen de primaire ontginning omvat, maar ook de recyclage van goud dat vroeger al in juwelen of andere industriële toepassingen werd verwerkt. Van de ton goud die in 1998 door de juwelenindustrie werd verwerkt, was aldus 59 ton (of ongeveer 16 %) afkomstig van recyclage. In de jaren 9 kwam gemiddeld 19 % van het totale industriële aanbod voort uit recyclage. Onder invloed van de Aziëcrisis bedroeg de recyclage in 1998 uitzonderlijk zelfs bijna 3 % van het totale industriële aanbod als gevolg van de massale verkopen van juwelen door particulieren in Zuidoost-Azie. Tot 1989 was het totale industriële aanbod (recyclage plus ontginning) ruim voldoende om de totale industriële vraag op de goudmarkt te dekken (zie grafiek II). Sindsdien overtreft die vraag evenwel voortdurend het aanbod. Het verschil tussen beide is per definitie gelijk aan het nettoaanbod van beleggingsgoud, d.w.z. goud dat als financiële reserve wordt aangehouden door de officiële sector of door particuliere beleggers. Vooral als gevolg van de goudverkopen van de officiële sector was dat netto-aanbod in de jaren 9 voortdurend positief. De prijsdaling die daarmee gepaard ging, ondersteunde op zijn beurt dan weer de toename van de industriële vraag, in vooral het prijsgevoelige juwelensegment. Officiële goudreserves Hoewel goud al sinds de jaren 7 geen officiële rol meer speelt in het internationaal monetair systeem, bleven de centrale banken en internationale instellingen tot het einde van de jaren 8 per saldo kopers van goud. Dat was vooral een gevolg van de reserveopbouw door centrale banken buiten de OESO (hoofdzakelijk in Azië). Sinds 1989 was de officiële sector evenwel ieder jaar nettoaanbieder op de goudmarkt (zie grafiek III), met o.a. de centrale banken van Canada, Australië, Nederland en België als belangrijke verkopers. Goud maakte in het midden van de jaren 8 een relatief groot aandeel in de totale officiële reserves van deze centrale banken uit. De verkopen waren dan ook in eerste instantie ingegeven door het streven naar een bredere diversificatie van hun reserves. In Canada en Australië speelde daarbij als bijkomende overweging dat een tekort aan bovengronds goud er snel door nieuwe ontginning vanuit de eigen mijnen kon worden aangevuld. In België was dan weer het streven naar een versnelde schuldafbouw een belangrijk verkoopsmotief. In de periode verkocht de Nationale Bank van België (NBB) ruim 1 ton of zowat driekwart van haar totale goudvoorraad. Dat was goed voor een meerwaarde van circa 325 miljard BEF die grotendeels werd aangewend voor de aflossing van de overheidsschuld. Het aandeel van goud in de officiële reserves van de NBB viel daardoor terug van 65 % eind 1988 naar 15 % tien jaar later. Grafiek III Nettogoudverkopen door de officiële sector ( ) Bron: GFMS. Nettogoudverkopen (in ton, linkse schaal) Goudkoers (in USD/troy ons, rechtse schaal) KBC Bank KVW43 Nr. 4 / 2 5

6 Goud als monetaire reserve De eerste officiële gouden muntstukken dateren van omstreeks 7 vóór Christus. In de middeleeuwen diende het edele metaal geregeld als betaalmiddel bij groothandelstransacties. Doordat het zeer schaars was, bleef het gebruik voor courante betalingen echter zeer beperkt. In het begin van de 18de eeuw koppelde Groot- Brittannië de waarde van zijn munt officieel aan goud (één Britse pond kreeg de waarde van 7,988 gram goud) en was daarmee lange tijd het enige land met een unieke gouden muntstandaard. Duitsland, Nederland, Oostenrijk en de Scandinavische landen legden tot het midden van de 19de eeuw de officiële waarde van hun munten vast tegenover zilver, terwijl Frankrijk, België, Zwitserland en de VS een bimetalliek stelsel hanteerden, d.w.z. aan hun munten een vaste pariteit gaven tegenover zowel goud als zilver. Vanaf 185 deden nieuwe ontginningen in Californië en Australië de beschikbare goudvoorraad sterk toenemen. Dat zette de marktprijs van goud tegenover zilver tijdelijk onder neerwaartse druk. Daardoor werd het interessant om met zilver goud op de markt te kopen en dat vervolgens in landen met een bimetalliek muntstelsel tegen de hogere officiële pariteit aan te munten. De toevloed van goud in deze landen vertaalde zich aanvankelijk vooral in een sterke groei van de gouden munten in omloop, terwijl de goudreserves van de centrale banken relatief beperkt bleven. Omstreeks 1875 circuleerden er voor ongeveer 3 ton gouden munten, dat was bijna het drievoud van de reserves van de centrale banken. De lichte terugval van de goudproductie tussen 186 en 189 en een sterke groei van de zilvervoorraden deden vanaf omstreeks 187 de marktprijs van goud tegenover zilver fors oplopen. Dit keer waren het de landen met een officiële zilverpariteit die kregen af te rekenen met een invoer van zilver dat er tegen de hogere officiële koers werd aangemunt. De monetaire instabiliteit die dat veroorzaakte, zette de meeste van deze landen er vanaf 187 toe aan om, naar het Britse voorbeeld, de officiële waarde van hun munt nog enkel tegenover goud vast te leggen. Op het einde van de 19de eeuw waren alle belangrijke industrielanden aldus op de gouden standaard overgeschakeld. De centrale banken van deze landen verbonden zich ertoe dat hun officiële bankbiljetten en munten bij hen tegen een vaste koers in goud konden worden omgewisseld. De garantie van deze goudconvertibiliteit vereiste dat zij zelf over voldoende goudreserves beschikten. In samenhang met de terugval van de wereldgoudproductie tussen 186 en 189 had zij ook als gevolg dat de groei van de totale geldhoeveelheid beperkt bleef. Dat bracht in die periode een deflatietendens op gang in vele industrielanden. Via hun vaste goudpariteiten waren de munten van de deelnemende landen vast aan elkaar gekoppeld en kon goud ook tussen centrale banken worden gebruikt als betaalmiddel ter financiering van betalingsbalanstekorten. In de praktijk werden betalingsbalansonevenwichtigheden evenwel vooral bijgestuurd door renteverschillen. Landen met externe tekorten verhoogden hun rente om buitenlands kapitaal aan te trekken. Groot-Brittannië was tot 1914 duidelijk dominant in het systeem. De Britse munt genoot zoveel vertrouwen dat vooral de kleinere landen een belangrijk deel van hun reserves niet in goud, maar in Britse ponden aanhielden. In de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog voerden de meeste centrale banken hun goudreserves sterk op. Dat was mogelijk dankzij goudvondsten in Zuid-Afrika die vanaf 1895 de groei van de goudvoorraad opnieuw deden versnellen. Tijdens de oorlog werd de goudconvertibiliteit tijdelijk opgeschort en liep in de meeste industrielanden het prijspeil fors op als gevolg van een aanzienlijke creatie van papieren geld. Door de oorlogsinflatie ontstond een aanzienlijke discrepantie tussen de uitstaande nominale verplichtingen van de centrale banken en de fysiek beschikbare goudvoorraad. Toch werden de goudconvertibiliteit van het Britse pond en van de Amerikaanse dollar in de jaren 2 aanvankelijk hersteld tegen de irrealistische vooroorlogse pariteit. Toen in 1931 het Britse pond en in 1934 de dollar werden gedevalueerd, veroorzaakte dat zware wisselkoersverliezen in landen zoals België en Nederland, die een groot deel van hun reserves in deze munten aanhielden. Samen met de economische depressie en de oplopende internationale spanningen lag dit in de jaren 3 aan de oorsprong van een ware vlucht naar goud zowel door centrale banken als door particulieren. In 1944 werd in Bretton Woods het Internationaal Muntfonds (IMF) gecreëerd en een wisselkoersregime ingevoerd waarbij alle deelnemende landen hun munten vastkoppelden aan de dollar, die zelf tegen een vaste 6

7 pariteit in goud kon worden omgezet, zij het alleen nog door centrale banken. Naarmate de naoorlogse economische wederopbouw vorderde, konden de centrale banken op het Europese vasteland in de daaropvolgende jaren hun reserves fors uitbreiden. De totale officiële goudreserves stegen daardoor van ongeveer 29 ton in 1948 tot ruim 37 5 ton in Tegelijk vond een ingrijpende herverdeling van deze reserves plaats. De VS, die in de eerste jaren van het Bretton Woods-regime nog over meer dan twee derde van alle officiële goudreserves beschikten, waren als gevolg van oplopende betalingsbalanstekorten vanaf het einde van de jaren 5 immers voortdurend verplicht om goud te verkopen om de goudpariteit van de dollar te handhaven. Deze chronische betalingsbalanstekorten deden de dollartegoeden in de rest van de wereld fors stijgen. Zo groeide er een wanverhouding tussen de omvang van deze tegoeden en de VS-goudvoorraad, wat het vertrouwen in de dollar ondermijnde. In het begin van de jaren 6 vormden de centrale banken van de VS, het VK, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, België en Zwitserland een goudpool met de uitdrukkelijke bedoeling om door gezamenlijke aan- en verkopen de goudprijs rond de officiële pariteit tegenover de dollar te stabiliseren. Dit mechanisme werkte behoorlijk tot 1967, toen de devaluatie van het Britse pond en oplopende begrotingstekorten en inflatie in de VS de speculaties tegen de dollar hoog deden oplaaien. De speculatie verplichtte de deelnemers aan de goudpool omvangrijke hoeveelheden goud uit hun officiële reserves te verkopen. In maart 1968 werd een einde gemaakt aan de goudpool, maar verbonden de centrale banken zich er tegelijk toe om zelf geen goud meer op de wereldmarkt te kopen of te verkopen. Op die manier werd de verhandeling van goud formeel opgesplitst in een officiële markt (tegen de officiële koers tussen centrale banken) en een vrije markt. In 1968 werden ook de Speciale Trekkingsrechten (STR) ingevoerd als een alternatieve internationale reserve-eenheid, met dezelfde officiële goudwaarde als de dollar (1 STR = 1 USD =,889 gram goud). De bedoeling daarvan was de behoeften aan dollartegoeden buiten de VS te beperken, maar dat veranderde weinig aan het probleem van de externe tekorten van de VS. In augustus 1971 werd de goudconvertibiliteit van de dollar uiteindelijk opgeheven en stortte het Bretton Woods-systeem in elkaar. De waarde van de STR s bleef wel nog formeel uitgedrukt in goud tot 1976, toen zij werd vervangen door een korfformule met diverse samenstellende munten. Sindsdien heeft goud zijn officiële rol in het internationaal monetaire systeem definitief verloren. In 1976 besliste het IMF ook om over een periode van vier jaar een zesde van haar goudreserves (of 778 ton) te verkopen. De goudverkopen van de centrale banken van de grootste industrielanden daarentegen waren tot dusver per saldo zeer beperkt, zodat de huidige officiële goudreserves nog steeds grotendeels de weerspiegeling zijn van de verhoudingen die de wereldeconomie in het begin van de jaren 7 kenmerkten. Zo bleven de reserves van de VS sindsdien nagenoeg onveranderd op ruim 8 1 ton en hebben de beperkingen op het goudbezit die in Japan bestonden, als gevolg dat goud in dit land nog steeds slechts een fractie van de totale reserves uitmaakt. De grootste officiële goudbezitter vandaag is het Eurosysteem, d.w.z. de Europese Centrale Bank en de centrale banken van de 11 EMU-landen die samen ruim 12 5 ton goud of meer dan 35 % van alle officiële goudreserves aanhouden (zie tabel II). Tabel II Goudreserves van de officiële sector In ton Eind In % (1) VS ,1 Duitsland ,1 Frankrijk ,3 Zwitserland ,5 Italië ,6 Nederland ,8 Japan ,4 VK (2) 16,4 België ,5 Luxemburg ,5 Internationale instellingen n.b. wrv. IMF n.b. ECB 747 n.b. BIS 23 n.b. Totale officiële reserve n.b. Eurosysteem (3) ,4 Bronnen: IMF (IFS), World Gold Council. (1) Van de totale reserves, berekend op basis van een goudprijs van 28 USD/troy ons. (2) Situatie na de derde goudverkoop van 25 ton op 29 november (3) ECB + reserves nationale banken van de 11 EMU-landen. Nr. 4 / 2 7

8 Het perspectief van de Europese Muntunie (EMU) deed vanaf het midden van de jaren 9 op de goudmarkt de vrees ontstaan dat een aantal Europese centrale banken een deel van hun goudreserves van de hand zouden doen. De uitschakeling van de wisselkoersrisico s tussen de EMU-landen zou hun behoefte aan reserves immers fors reduceren. Het Verdrag van Maastricht bepaalde dat de Europese Centrale Bank (ECB) slechts 5 miljard EUR monetaire reserves zou aanhouden, terwijl de reserves van de centrale banken van de elf toekomstige EMU-landen eind 1995 ongeveer het negenvoud daarvan bedroegen. Ruim 35 % daarvan bestond uit goud en verwacht werd dat dit percentage tot 1 à 15 % zou worden afgebouwd. De verwachting van omvangrijke officiële goudverkopen werd vanaf 1997 verder gevoed door de intentie van de Zwitserse centrale bank om 1 3 ton op de markt te brengen en door plannen van het IMF om 1 % van haar goudreserves te verkopen en met de opbrengst daarvan de schulden van de armste ontwikkelingslanden te verlichten. Toen in mei 1999 ten slotte ook de Britse centrale bank bekendmaakte dat ze in vijf jaar 6 % van haar voorraad zou verkopen, deed dat de goudprijs kelderen naar een dieptepunt van 253 USD per troy ons in juli 1999, het laagste peil in twintig jaar. Toch bleven de effectieve verkopen van de officiële sector tot dusver relatief beperkt. In resulteerden zij in een nettoaanbod van ton, d.i. slechts iets meer dan 1 % van de totale officiële goudvoorraad. Het was evenwel vooral de onzekerheid omtrent mogelijke verkopen die een domper zette op het koersverloop. Paradoxaal genoeg hebben de centrale banken het zelf mee mogelijk gemaakt dat deze onzekerheid de goudkoers daadwerkelijk deed dalen. In het kader van een efficiënter beheer waren zij sinds het midden van de jaren 8 immers begonnen met goudleningen toe te staan waarop zij een rente van 1 à 3 % verdienden. Deze leningen hebben initieel hetzelfde effect op de prijs als een daadwerkelijke verkoop. Het geleende goud wordt door de tegenpartij onmiddellijk op de markt verkocht, waardoor er een versneld aanbod ontstaat, en later terugbetaald met nieuw ontgonnen goud of met nieuwe goudaankopen of -leningen. Doordat de voorbije jaren de hoeveelheid uitgeleend goud ieder jaar hoger lag, was dit versneld aanbod telkens groter dan het goud dat nadien aan de centrale banken werd teruggegeven, wat de prijs voortdurend onder neerwaartse druk zette. De forse prijsdaling in de eerste helft van 1999 deed het IMF uiteindelijk van haar goudverkopen afzien. De opbrengst daarvan en dus de feitelijke schuldverlichting van de armste landen zou immers niet meer opwegen tegen het inkomstenverlies dat sommige van die landen, die zelf voor een groot deel van de goudontginning leven, door de prijsdaling dreigden te leiden. In september 1999 stelde het Amerikaanse Congres zijn veto tegen de geplande IMF-verkopen. Enkele weken later kondigde de ECB samen met de centrale banken van de elf EMU-landen, het VK, Zwitserland en Zweden in de zgn. Verklaring van Washington aan dat zij hun gezamenlijke goudverkopen gedurende vijf jaar zouden beperken tot 4 ton per jaar en het volume goudleningen niet meer zouden uitbreiden. Tegelijk bevestigden zij uitdrukkelijk dat goud in de toekomst een belangrijke rol zou blijven spelen als internationale reserve. Deze verklaring deed in het najaar van 1999 de goudkoers opnieuw fors opveren. Beleggingsvraag van de particuliere sector Zoals al opgemerkt, valt de beleggersvraag van de particuliere sector naar goud niet 8

9 scherp van de industriële vraag te scheiden. Stricto sensu omvat zij enkel het fysieke goud dat in de vorm van goudstaven en zgn. goudplaatjes door particulieren en institutionele beleggers wordt aangehouden. De statistieken maken daarbij een onderscheid tussen enerzijds de nettobeleggersvraag in Europa en Noord-Amerika (het Westen ) en anderzijds de netto-oppotting van goudstaven in de rest van de wereld (de ontwikkelingslanden ). Deze beide componenten van de beleggersvraag vertoonden de voorbije jaren een opvallend verschillende dynamiek (zie grafiek IV). In de jaren en deden de olieprijsschokken, en de politieke en economische onzekerheid die daarmee gepaard ging, de Westerse beleggersvraag naar goud fors toenemen. Goud bood in die jaren bescherming tegen de forse inflatieversnelling, terwijl obligatie- en aandelenbeleggingen toen integendeel negatieve reële rendementen lieten optekenen (zie ook kader blz. 1). Vanaf 1981 volgde in de industrielanden, op enkele kortstondige onderbrekingen na, een langdurige periode van desinflatie, rentedaling en hausse op de aandelenmarkten. Dat deed de interesse van Westerse beleggers voor goud aanzienlijk teruglopen. Niettemin waren er nog tijdelijke hausses van de goudvraag op momenten van politieke onzekerheid of economische instabiliteit, bv. na het uitbreken van de internationale schuldencrisis (1983), de beurscrash in 1987, de Golfoorlog (199), de inflatieversnelling in de VS en de EMS-crisissen in en, meer recent, de financiële crisis in Rusland en het faillissement van het LTCM- hedge fund in Tegenover de tanende westerse interesse stond de voorbije jaren een aanhoudend sterke beleggersvraag naar goud vanuit de rest van de wereld. In sommige landen (zoals India) speelde de vrijmaking van het goudstavenbezit daarbij een rol. In vele ontwikkelingslanden Grafiek IV Netto-investeringsvraag in het Westen en de ontwikkelingslanden ( ) Westen (in ton, linkse schaal) Ontwikkelingslanden (in ton, linkse schaal) Goudkoers (in USD/troy ons, rechtse schaal) Bron: GFMS. KBC Bank KVW44 hebben beleggers nog steeds moeilijk toegang tot de internationale financiële markten en dus tot alternatieve beleggingen. Bovendien worden die landen vaak nog gekenmerkt door hoge inflatie (bv. Latijns-Amerika) en geregelde opflakkeringen van politieke instabiliteit (bv. in het Midden-Oosten) wat er de aantrekkingskracht van goudbeleggingen vergroot. Alles samen resulteerden de beleggingen van beleggers uit de ontwikkelingslanden in in een vraag naar ton goud. Westerse beleggers daarentegen desinvesteerden in dezelfde periode per saldo 142 ton. Opvallend is dat de westerse beleggersvraag en die van de ontwikkelinglanden tegengesteld gecorreleerd zijn met de ontwikkeling van de goudprijs. In het Westen gaat een toename van die vraag meestal gepaard met een stijging van de prijs, en omgekeerd. In de rest van de wereld daarentegen blijkt de correlatie tussen prijs en vraag meestal negatief. Dalingen van de goudkoers doen er de beleggersvraag toenemen, terwijl goudprijsstijgingen er die vraag afremmen. Een en ander illustreert de nog steeds dominante invloed van de westerse beleggersvraag op de goudprijs. Deze invloed loopt trouwens hoe langer hoe min Nr. 4 / 2 9

Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger?

Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger? Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger? Bachelorscriptie Finance Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Economische Wetenschappen Auteur: Patrick Janssen Studentnummer: 303456 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

Nooit tevoren werden er in België zoveel

Nooit tevoren werden er in België zoveel Economisch Financiële Berichten Maandelijks tijdschrift Jaargang 55 nr. 1 14 januari 2000 ISSN 1374-2132 Beursintroducties Exponent van een nieuwe economie? in dit nummer... Beursintroducties Exponent

Nadere informatie

Steeds meer ondernemingen gaan over tot

Steeds meer ondernemingen gaan over tot Veertiendaags tijdschrift Jaargang 54 nr. 19 5 november 1999 ISSN 1374-2132 in dit nummer... De inkoop van eigen aandelen... 1 Het Britse pond en de EMU... 13 De inkoop van eigen aandelen Steeds meer ondernemingen

Nadere informatie

In 1999 bereikte de transfer vanuit Vlaanderen

In 1999 bereikte de transfer vanuit Vlaanderen Maandelijks tijdschrift Jaargang 55 nr. 10 17 november 2000 ISSN 1374-2132 Financiële transfers tussen de Belgische gewesten Actualisering en vooruitblik in dit nummer... Financiële transfers tussen de

Nadere informatie

Impact van de lage rente op het financieel gedrag van de huishoudens

Impact van de lage rente op het financieel gedrag van de huishoudens Impact van de lage rente op het financieel gedrag P. Stinglhamber Ch. Van Nieuwenhuyze M.-D. Zachary Inleiding In dit artikel worden, aan de hand van de Belgische financiële rekeningen voor het hele jaar

Nadere informatie

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief DE DE BELGISCHE WONINGMARKT VANUIT VANUIT EEN EEN EUROPEES EUROPEES PERSPECTIEF De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief Vanessa Baugnet David Cornille Martine Druant (1) Dit artikel heeft

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift. December 2010

Economisch Tijdschrift. December 2010 Economisch Tijdschrift December 21 Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers 03 april 2013 Goud is een verzekering, geen belegging Er zijn nog vaste waarden. Als papiergeld wordt gewantrouwd, vlucht men naar goud. Voor een ounce goud werd op 5 september 2011, bij een van de dieptepunten

Nadere informatie

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie

Economische vooruitzichten 2010-2015

Economische vooruitzichten 2010-2015 Economische vooruitzichten 2010-2015 Mei 2010 Federaal Planbureau Het Federaal Planbureau (FPB) is een instelling van openbaar nut. Het FPB voert beleidsrelevant onderzoek uit op economisch, sociaal-economisch

Nadere informatie

Internationale omgeving

Internationale omgeving Internationale omgeving Onverwerkte overcapaciteit en tanend vertrouwen bemoeilijken het herstel van de wereldeconomie Scherpe beurscorrectie tast vertrouwen van consumenten en investeerders verder aan

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. XXXIIIe Jaargang, Deel II, Nr 3 September 1958

TIJDSCHRIFT. XXXIIIe Jaargang, Deel II, Nr 3 September 1958 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHUNT MAANDELIJKS XXXIIIe Jaargang, Deel II, Nr 3 September Dit tijdschrift wordt als objectieve

Nadere informatie

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve De Belgische bedrijfsinvesteringen in het licht van de crisis F. De Sloover K. Burggraeve L. Dresse Inleiding De Belgische economie heeft al bijna vijf jaar af te rekenen met een opeenvolging van uitzonderlijk

Nadere informatie

Een optie geeft de houder ervan het recht

Een optie geeft de houder ervan het recht Veertiendaags tijdschrift Jaargang 54 nr. 14 27 augustus 1999 ISSN 1374-2132 in dit nummer... De waardebepaling van opties... 1 Het Ierse groeidecennium... 12 De waardebepaling van opties Een optie geeft

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2012

RENDEMENT EN RISICO IN 2012 RENDEMENT EN RISICO IN 2012 Januari 2012 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De rendementsverwachtingen

Nadere informatie

3. f inanciële ontwikkelingen in België

3. f inanciële ontwikkelingen in België 3. f inanciële ontwikkelingen in België Het netto financieel vermogen van België is al met al toegenomen, voornamelijk onder invloed van de stijging van de beurskoersen. In het derde kwartaal van 13 beliep

Nadere informatie

Goud: een veilige haven in turbulente tijden? Drs.A.G.Romero 1. Augustus 2008.

Goud: een veilige haven in turbulente tijden? Drs.A.G.Romero 1. Augustus 2008. Drs.A.G.Romero 1 Augustus 2008. 1.Inleiding Goud is het meest verhandelde edelmetaal en wordt in de financiële wereld beschouwd als een veilige haven in turbulente tijden. Goud als edelmetaal kent in het

Nadere informatie

Krugerrand: Blijk van verstand?

Krugerrand: Blijk van verstand? Krugerrand: Blijk van verstand? (herwerkte versie, 02/2011) KBC Securities NV/SA Havenlaan 12 Avenue du Port 1080 Brussels Belgium Tel.: + 32 78 353 353 Fax: + 32 78 353 356 www.kbcsecurities.com VAT BE

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN

RENDEMENT EN RISICO IN RENDEMENT EN RISICO IN 2007 december 2006 FRD NV. VERDUNSTRAAT 742 B 1130 BRUSSELS PHONE ++32(02)245.8085 FAX ++32(02)245.7765 EMAIL INFO@FRD.BE RPR 0.437.136.438 VAT BE0437.136.438 BANK 230-0992352-62

Nadere informatie

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 63. DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 64. 65. II. DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK Het tweede deel van dit verslag behandelt de eindeloopbaanproblematiek op de arbeidsmarkten van de Europese Unie. In het

Nadere informatie

De financiën van de lokale overheden in

De financiën van de lokale overheden in De financiën van de lokale overheden in 2003 I N H O U D 3 MACRO-ECONOMISCHE OMGEVING VAN DE LOKALE SECTOR 11 DE GEWONE VERRICHTINGEN 13 De gemeenten 14 Kader van de studie 14 De uitgaven 21 De ontvangsten

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2015

RENDEMENT EN RISICO IN 2015 RENDEMENT EN RISICO IN 2015 UPDATE JULI 2015 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2014

RENDEMENT EN RISICO IN 2014 RENDEMENT EN RISICO IN 2014 UPDATE JULI 2014 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

De ontwikkeling van het bbp op lange termijn 5

De ontwikkeling van het bbp op lange termijn 5 De ontwikkeling van het bbp op lange termijn 5 1 Wat bepaalt economische groei? We schrijven 1960. Ik was vijf jaar en woonde in Denderwindeke, een landelijk dorp op nauwelijks 20 kilometer van Brussel.

Nadere informatie

Een stabiele munt. 1. Waarvoor dient het geld? 2. Wat is de geldhoeveelheid?

Een stabiele munt. 1. Waarvoor dient het geld? 2. Wat is de geldhoeveelheid? Hoofdstuk 5 51 Een stabiele munt 1. Waarvoor dient het geld? Geld, of het nu wordt uitgedrukt in euro, dollar, yen, enz., vervult drie belangrijke functies : Geld is een ruilmiddel. Zonder geld zouden

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift

Economisch Tijdschrift Economisch Tijdschrift 4-2005 Eurosysteem Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. Het integraal of gedeeltelijk kopiëren van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld. Jaarverslag 2012 1

Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld. Jaarverslag 2012 1 Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 1 2 Agentschap van de Schuld Koninkrijk België Inhoudstafel Inhoudstafel... 3 Voorwoord van de Heer Koen Geens, minister

Nadere informatie