(87$ - ct b. de "'EKOME 1:J DEC, Aanvraag vergunning. Opdrachtgever: anke( drieweg.com. ing. AW.M. Reijnders. Opsteller:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(87$ - ct b. de "'EKOME 1:J DEC, 2001. Aanvraag vergunning. Opdrachtgever: anke( drieweg.com. ing. AW.M. Reijnders. Opsteller:"

Transcriptie

1 de "'EKOME 1:J DEC, 2001 (87$ - ct b Opdrachtgever: R.H.H.F.M. van Rij Opsteller: ing. AW.M. Reijnders anke( drieweg.cm Datum: I. \ Aanvraag vergunning Wet Mileubeheer Hunnissenstraat ngenummerd te Eli

2 WET MILIEUBEHEER aanvraaa veraunnina Aararische sectr AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE LEUDAL I GEGEVENS AANVRAGER Naam aanvrager Adres Pstcde Telefn R.H.H.F.M. van Raaii Hunnissenstraat RG Plaats: Eli Telefax: Verzekt vr de hiernder mschreven inrichting D Verzekt in verband met het veranderen van de inrichting f een vergunning inzake het van de werking daarvan, vr welke reeds één f meer IS pnchten en in werking hebben vergunningen zijn verleend, een nieuwe de hiernder Veranderen mschreven inrichting f nderdeien daarvan waarmee die veranderen van de werking verandering samenhangt mvattende, vergunning (art. 8.4) tijdelijk karakter/duur van de hiernder mschreven inrichting en wel vr een termijn van I AARD VAN DE INRICHTING Vleesvarkenshauderij met een mestvergistingsinstallatie dr de gemeente in te vullen Categrie SBI-cde Plaats waar de inrichting is f zal wrden pgericht Ir Naam inrichting R.H.H.F.M. van Rii Adres Hunnissenstraat ngenummerd Pstcde n.n.b. Plaats: Eli Telefn Telefax: Kadastrale ligging Hunsel Sectie: H Nr(s): 208 Cntactpersn De heer R. van Raaii Telefn Telefax: Wet milieubeheer DRiEWEG ADVIES BV, 18 december

3 11 INRICHTING 11.1 Algemene gegevens Op de planlctie zal het vlgende veranderen: Stal 1: Dit betreft een nieuw p te richten stal vr de huisvesting van 3456 vleesvarkens p het emissiearme stalsysteem BWL " 0,8m2 per varken. Stal 2: Dit betreft een nieuw p te richten stal vr de huisvesting van 3312 vleesvarkens p het emissiearme stalsysteem BWL " 0,8m2 per varken. Tevens wrdt in deze stal een verkeuken gerealiseerd. Stal 3: Dit betreft een nieuw p te richten stal vr de huisvesting van 3456 vleesvarkens p het emissiearme stalsysteem BWL " 0,8m2 per varken. Gebuw 4: Dit betreft een nieuw p te richten gebuw waar drge bijprducten wrden pgeslagen ten beheve van de mestvergistinginstallatie. Een WKK-Ids zal in dit gebuw gerealiseerd wrden. Daarnaast zal er een indamper, decanteercentrifuge, ndstrmaggregaat, mestscheider en tankplaats vr diesellie geplaatst wrden. Sleufsil's: Er wrden vier sleufsil's aangelegd ten beheve van de pslag van CCM en ma'fs. Mestbe- en verwerking installatie Ten beheve van de mestbe- en verwerkinginstallatie wrden vier sil's pgericht vr de vergisting van mest, nitrifricatie en denitrificatie. Krte mschrijving mestbe- en verwerkinginstallatie Naast mest afkmstig van de eigen inrichting zal tevens varkensmest wrden vergist afkmstig van andere inrichtingen. C-substraten wrden tegevegd m het rendement van de vergistinginstallatie te verhgen. De ruwe mest wrdt gescheiden in een dunne en dikke fractie. De dunne fractie en het digestaat wrdt genitrificeerd en gedenitrificeerd. De dikke fractie wrdt met de c-substraten vergist. Het bigas zal wrden pgevangen in een gaspslag waarna het naar de warmtekrachtkppeling wrdt ververd. In de warmtekrachtkppeling wrdt het bigas mgezet in elektriciteit en warmte. Het digestaat van de mestvergister wrdt gescheiden in een dikke en dunne fractie, waarna de dunne fractie wrdt genitrificeerd en de dikke fractie zal wrden gedrgd c.q. gehygiëniseerd. Een uitgebreide werking van de mestbe- en verwerkinginstallatie is beschreven in de MER. Met al deze aanpassingen wrdt vldaan aan alle randvrwaarden zals gesteld in de Wet Milieubeheer en wrdt er tevens vldaan aan de "best beschikbare technieken (BBT)". De beleidslijn IPPC-mgevingstetsing ammniak en veehuderij geeft weer dat bij een emissie van meer dan kg ammniak een extra reductie ten pzichte van BBT gerealiseerd met wrden (" BBT). De jaarlijkse ammniakemissie van de vleesvarkenshuderij zal 5.418,72 kg bedragen. De ammniak emissie van het gecmbineerd luchtwassysteem BWL bedraagt 0,53 kg NH,Idierplaats/jaar en behrt tt het segment"" BBT waardr wrdt vldaan aan de Beleidslijn IPPC-mgevingstetsing ammniak en veehuderij. Wet milieubeheer DRiEWEG ADVIES 8V, 18 december

4 1.2 Wrden elders vergunningrechten ingetrkken? Ja (hiernder aangeven) Naam Adres Gemeente Diercategrie Aantal NH,- Ttaal Nrm k i NH,/ir IS N.v.t Werktijden (aankruisen) maandag t1m vrijdag zaterdag Zndag uur uur uur ZIE AKOESTISCH ONDERZOEK Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

5 12 DIERSOORT 2.1 Situatie cnfrm geldende vergunning(en) (per stal/gebuw aangeven) N.v.t. 2.2 De aangevraagde situatie (per stal/gebuw aangeven) aantal aantal RAV diersrt mschrijving NH3 NH3 OUE/SI OUE/S dieren Dlaatsen dier ttaal dier ttaal D vleesvarkens BWL , ,68 6, , D vleesvarkens BWL , ,36 6, , D vleesvarkens BWL , ,68 6, ,4 5418, ,6 Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

6 13 GRONDSTOFFEN EN PRODUCTEN 13.1 Mineralen bekhuding IS Mineralen bekhuding is aanwezig N.v.t Drukhuders N.v.t. Srt Aantal Flessen/tanks Ttale waterinhud (liter f m'l prpaan butaan stikstf acetyleen zuurstf bigaspslag 4 gaszak 2000 m Mileugevaarlijke stffen Srt Srt pslag Bven-I Heveelheidl Opmerkingen nderrnds max.dslaa Brandstf (diesel) tank bvengrnds 1000 liter T1 p tekening Zuur luchtwasser tank bvengrnds 2000 liter Z p tekening Spuiwater tank bvengrnds 40 m3 S p tekening Reinigingsmiddelen: kast bvengrnds 25 kg RM p tekening Diergeneesmiddelen: kast bvengrnds 25 kg MK p tekening Overig: N.v.t. Wet mileubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

7 13.4 Keling Nr. p tekening Srt kelmiddel Heveelheid in kg Capaciteit in kw. (specificeren).. Jaarlijkse keuring Lgbek aanwezig IS N.v.t Andere stffen f prducten Srt prduct max. pslag Wijze van pslag en plaats Afstand tt dichtstbijzijnde heveelheid (nummer p tekening) wningen van derden (tn f m'i Mengveder 8 * 24 tn Sil 108 m C-prdukten* 6 * 50 m' Sil 76 m 220 m' Ls gestrt 65 m CCM 3000 m' Sleufsil afgedekt met flie 42 m Mais/gras 3 * 2000 m' Sleufsil afgedekt met flie 26 m Drijfmest m' Mestkelder nder stal 36 m Drijfmest en csubstraten 2 * 1500 m' Sil, afgedekt met flie gom Digestaat 3*1710 m' Mestkelder nder sleufsil 26 m Dunne fractie mest Sil, afgedekt met flie en digestaat 1 * 1500m' 70m (nitrificatiesil ) Effuent nitrificatie Sil, afgedekt met flie 1 * 1500m' 82 m (denitrificatiesil ) * Prdukten cnfrm psitieve lijst cvergisting, zie beschrijving mestvergistinginstailatie MER. N.v.t. Wet mileubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

8 3.6 Maatregelen gericht p een zuinig ge(ver)bruik van grndstffen / veeveder IS Cmputergestuurde vederinstallatie N.v.t Water ge(ver)bruik Srt water m'/jr. Jaar m'/jr Jaar m3/jr. jaar Glbaal gebruiksdel 2007 Aanvraa Leidingwater D, E, F, K Grndwater Oppervlaktewater Anders nl. Ttaal m'/jr. m'/jr ri/jr. Aanvraag geschat in verband met het ng realiseren. A. Perclatiewater en perssap uit de pslag van veeveders B. Spuiwater luchtwasser C. Reinigingswater melkstal en -put D. Drinkwater dieren E. Schrbwater reiniging stallen, uitlp- en laadruimten F. Schrbwater reiniging stallen e.a. varkenshuderij G. Schrbwater reiniging stallen e.a. pluimveehuderij H. Terugspelwater ntijzeringsinstallatie i. Kelwater grnd keling J. Perclatiewater en perssap uit pslag rganisch afval K. Spelwater luchtwasser L. Spelwater van inwendige reiniging spuitapparatuur p perceel Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

9 14 ENERGIE 14.1 Energienderzek IS Bedrijfsenergieplan is tegevegd N.v.t Opgesteld vermgen IS elektr-mtrisch vermgen verbrandingsmtren vermgen Grndwaterpmp N.v.t. Zie renvi kw kw kw kw 14.3 Verwarmingsinstallaties Srt Nminale belasting Hgte rkgas afverkanaal Onderwaarde (meter bven maaiveld) kw Cnfrm NEN-eis m N.v.t. c.v. aardgas gasbranders gasstraiers stmketel Heather gasmtr WKK kw m kw m kw m 10 * 25 kw mbiel m 2 *1413 kw m 14.4 Energieverbruik Gebuwen jaar elektriciteit prpaan lie jaar Aanvraag* jaar kwh kwh kwh liter liter m' liter liter liter Prcessen jaar jaar Aanvraag* jaar elektriciteit kwh kwh kwh aardgas/prpaan m' m' m' alle liter liter liter 0 huisbrandlie 200 liter N.v.t. * geschat in verband met ng te realiseren. Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

10 4.5 Maatregelen gericht p een zuinig ge(ver)bruik van energie IS energiezuinige verlichting TL- en HD-Na verlichting hg rendement centrale verwarmingsketel (HR-ketel) verbeterd rendement centrale verwarmingsketel (VR-ketel) Warmtewisselaar IS thermische islatie (wanden, glas etc) IS warmte-kracht-kppeling (WKK) IS N.v.t. tegepast bij wanden en daken elektriciteit wrdt gedeeltelijk vr de eigen inrichting gebruikt, het verige gedeelte wrdt aan het netwerk geleverd diafragmaschuiven, frequentie geregeld en cmputergestuurd 15 GELUID 15.1 Akestisch rapprt IS Akestisch rapprt is tegevegd aan het MER N.v.t. 5.2 Omschrijving (belangrijkste) geluid-/trillngsbrnnen binnen de inrichting Gelu ids-/trillingsbrn Aantal Aantal uren in bedrijf tussen: Brnvermgen tractr kraan vrachtaut ventilatr van u Lw (dba) tt u Tijden: - verladen van vee - leegzuigen mestkelders - phalen van melk - gebruik beregeningsinstallatie IS ZIE AKOESTISCH RAPPORT Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

11 5.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting Persnenaut Bestelaut Vrachtaut Maximaal aantal per: Aantal aan- en afverbewegingen tussen dag week maand van u tt u IS ZIE AKOESTISCH RAPPORT 5.4 Vrzieningen ter beperking van geluid-/trilingshinder speciale cmpressrruimte dempers: mkasting: geluidswal/-muur IS N.v.t. 16 BODEM 16.1 Bdemnderzek IS Rapprt bdemnderzek MER N.v.t. i 6.2 Bdembeschermende maatregelen IS Lekbak IS Vrziening RMWB kwaliteitseisen / cnfrm BRM IS Zie bdemrisic checklist MER N.v.t. Vrzien bij T1, T2 en T3 stalvleren, drijfmestkelders en spelplaats Wet milieubeheer DRI EWEG ADVIES BV, 18 december

12 \7 AFVALSTOFFEN 17.1 Afvalstffen-nderzek Rapprt afvalstffen nderzek is tegevegd IS N.v.t Bedrijfsafvalstffen Afvalstffen Afver- Heveelheid Wijze van Maximale Inzamelaar/ frequentie per jaar (kg, pslag pslag verwerker tn f stuks) Huishudeliik 1x12 weken 1300 kg zakken 50 ka gemeente PaDier 1x126 weken 500 kg gestaeld 250 ka erkend Metaal 1x1jaar 50 kg gestapeld 250 kg ud ijzer inzamelaar Glas 1x126 weken 15 kg cntainer 15 kc erkend Hut Kunststffen 'emballaaes) 1 xljaar 50 kg gestapeld 150 kg retur leverancier Gft-/ grenafval Kadavers variabel variabel kadaverdslaa 200 kc destructr Asbest Landbuwplastic Overige D N.v.t. Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

13 17.3 Gevaarlijke stffen Srt afval Afver- Heveelheid Wijze van Max. Inzamelaar Opmerkingen frequentie per jaar (kg, pslag pslag /verwerker tn f stuk~) Afgewerkte lie 1 x per jaar 650 kilgram vaten in 400 erkend lekbak liter Oliehudend afval 1 x per jaar 100 kilgram vaten in 300 kg erkend lekbak OIe/water/Slibmengsel Accu's Ontvetler Verfrestanten Rest. bestrijdingsmid. KCA variabel 100 kilgram erkend N.v.t Lzing van afvalwater IS gemeentelijk ril ppervlaktewater bdem / srt afvalwater IS pslagput / mestkelder IS infiltratievijver IS pvang N.v.t. put IS gecmbineerd rillvrijverval vuilwaterril schnwaterril druk- enlf persleiding (huishudelijk afvalwater) Bedrijfsafvalwater van.a. reiniging stallen en verntreinigd afvalwater van spelplaats Hemelwater van daken en erferharding Spuiwater luchtwassers Verntreinigende stffen die in het afvalwater terecht kunnen kmen. Handeling waarbij afvalwater vrijkmt Afvalstf Heveelheid (liter f kg/jaar) stalreiniging mest met restant 25 kg middel reini iinsmiddel N.v.t. Wet milieubeheer DRIEWEG ADViES BV, 18 december

14 Waarp wrdt het afvalwater gelsd? Afvalwaterstrm Oppvl. Openbaar Mest- Bdem Bdem Anders Ttaal Meting water fil keider' (puntlzing') (diffuus6) nl. en/f m'/ir. m'/ir. m'/ir. m'lir m'lir m'/ir. m3/ir. bemnst4. 1. Bedrijfafvalwater van huishudeliike aard perclatiewater en perssap veeveders 3. was- en spelwater meikinstallatie 4. schrbwater varkens- f rundveestallen en uillruimten 5. waswater vertuigen veeverver was- en schrbwater pluimveestallen 7. perclatiewater/perssap rqanisch afval 8. spelwater spuitapparatuur inwendia/uitwendia 9. Afspelwater gegst prdukt (prei, waspeen, asperqes, blembllen etc) 10. Ontijzeringsinstallatie 11. Hemeiwater van daken en verhardinaen3 12. Spuiwater luchtwasser Ttaal Telichting: 1 U kunt ten aanzien van de afvalwaterstrm eveneens verwijzen naar het eerdergenemd gebruikswater. 2. Er wrdt gerekend met 50 liter per in het bedrijf werkzame persn per dag. 3. Ttale ppervlak van daken en terreinen vermenigvuldigen met 0,8 (in NL. gem. 0,8 m3 m2 per jaar). 4. Indien vlumestrmmeting en/f bemnstering plaatsvindt wilt u dat dan in de laatste klm aangeven. 5. Een puntlzing heeft nrmaliter betrekking p een bezinkput f zakslt 6. Een diffse lzing p de bdem hudt in dat het afvalwater wrdt pgevangen in een aparte pvangvrziening m vervlgens elders (buiten de inrichting) in de bdem te brengen, hiervr is een ntheffng in het kader van het Lzingenbesluit bdembescherming verieist 7. Bij een lzing p de mestkelder wrdt het afvalwater vermengd met dierlijke mest. De regels vr het pslaan en aanwenden van dierlijke mest zijn dan van tepassing Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstrm. Hergebruik IS Buffering (infiltratievijver) n.v.t. anders nl. Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

15 Aantal uren waarp als regel per etmaal bedrijfsafvalwater wrdt gelsd. IS verdag tussen uur variabel uren. tussen... uur uren. He vaak en gedurende welk tijdsbestek den zich situaties vr waarin de gemiddelde afverde van het bedrijfsafvalwater in ruime mate wrden verschreden (m.u.v. het hemelwater)? tekst Waardr wrden deze pieken verrzaakt? tekst bieten Zuiveringstechnische en cntrle vrzieningen. Vrziening Type Capaciteit Srt afvalwater Bezinkput(ten) Vetafscheider(s) Olie-afscheider(s) Zuiveringsinstallatie( s) Septictank(s) Infiltratiebed Cntrlevrziening iz n. V.t Lzen in de bdem Wrden binnen de inrichting verige vleistffen en/f kelwater definitief in de bdem gebracht? IS Nee (N.B Buiten de inrichting lzen dan ntheffng ex. art. 24 en 25 ingevlge het Lzingenbesluit bdembescherming vereist) Ja 1. Vrgenmen tijdsduur van de Lzing? 2. Wijze van definitieve beëindiging van de lzing in de bdem (uitgeznderd kelwater)? 3. De wijze waarp de lzing in de bdem plaatsvindt (b.v. d.m.v. zakput, -slt)? 4. De afstand van de kadastrale grens van het perceel waar de vleistf vrijkmt tt de dichtsbijzijnde rilering bedraagt meter. 5. Ingeval van lzing van kelwater in de bdem. a.) samenstelling en temperatuur van het spelwater b.) de wijze waarp de lzing in de bdem plaatsvindt: Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

16 18 OVERIGEN 8.1 Metingen en registratie van milieubelasting IS IS IS IS IS Grndstffenverbruik Afvalstffen Energieverbruik Mnitring in het kader van de bdem Keuringenlinspekties Veebezetting Bedrijfsafvalwater Waterverbruik ten beheve van luchtwasser N.v.t. Mineralenbekhuding Jaarafrekeningen Jaarafrekeningen Jaarlijks van brandblusapparatuur dagelijks via geijkte waterpulsmeters en lgbeken 18.2 Brandveilgheid IS brandblusmiddelen aanwezig mschrijving van de aan te brengen brandveiligheidsinstallatie tegevegd bijv. brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie ndplan bij prpaantank aanwezig N.v.t. 8.3 Overige vergunningen en/f meldingen Srt vergunning/melding Buwvergunning Vergunning ingevlge WVO. Slpvergunning DOprichtingsvergunning Wm (art. 8.1.a en c Wm) Veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.b Wm) Veranderingsvergunning inzake de werking Wm art. 8.1 b Een vergunning vr de gehele inrichting (art. 8.4 lid 1) Een vergunning t.b.v. een nderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1) Een tijdelijke vergunning Wet milieubeheer(art Wm) Melding art Wet milieubeheer Melding art Wet milieubeheer Melding besluit Vrzieningen en installaties Melding art Wet milieubeheer Lzingsvergunning t.g.v. de APV Melding lzing A.PV. Ontheffng Lh.k.v. de Prvinciale Milieu Verrdening Ontheffng inzake grndwaternttrekking Aangevraagd Ja, datum Datum verleende vergunning I melding Wet mitieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

17 18.4 Omgeving In de directe mgeving van het bedrijf is/zijn gelegen: IS IS Bs- c.q. natuurgebieden Afstand middelpunt bedrijf tt A-bsgebied Afstand middelpunt bedrijf tt B-bsgebied Afstand middelpunt bedrijf tt C-bsgebied Afstand middeipunt bedrijf tt bsgebied c.q. natuurgebied vlgens geldende bestemmingsplan Mileubeschermingsgebied in grndwaterbeschermingsgebied gelegen in stiltegebied gelegen Berekening V-stacks is tegevegd als bijlage Op een afstand van (gemeten van emissiepunt tt gevel gevelig bject): meter meter meter meter 18.5 Nadere gegevens en/f pmerkingen IS N.v.t. i 8.6 Tekmstige ntwikkelingen IS niet binnen afzienbare tijd te verwachten Wet mileubeheer DRiEWEG ADVIES BV, 18 december

18 19 BIJLAGEN IS IS IS IS IS plattegrndtekening(en), aantal verschillende tekeningen: grndstffen nderzek prductbladen keuringsrapprt vragenlijsten veehuderijen energie checklist waterbes paring akestisch rapprt rapprt bdemnderzek afvalstffen nderzek bedrijfsintern milieuzrgsysteem (BIM) kpie aanvraag buwvergunning incl. bewijs van ntvangst (in enkelvud bijvegen) kpie aanvraag vergunning ingevlge de WVO. (in enkelvud bijvegen) beschrijving emissie-arme stalsystemen beschrijving bdem lzingen dimensineringsplan luchtwasser berekening V-stacks * MER als bijlage beschuwen * * Datum Plaats Naam Handtekening aanvrager/gemachtigde Eli.. J De heer R. van Rii ~e.l-., -, ; "-./ -- - ).~ N.B. Alle tekeningen en bijlagen dienen in vijfvud dr de aanvrager ndertekend en gedateerd te wrden. In te vullen dr de gemeente: Categrie (NMP) SBI-kde (Hfdaktiviteit) (Nevenaktiviteit) Behrt bii besluit van burqemeester en wethuders van de qemeente d.d. n. De secretaris, Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

19 Analyse energieverbruik Vragen lijsten veehuderijen energie pdrachtgever naam: handelsnaam: adres: pstcde: wnplaats: De heer R. van Rij R.H.H.F.M. van Rij Hunnissenstraat ngenummerd Eli telefn: uitgeverd dr: Drieweg Advies BV Kampweg EX Keldnk (Gemeente Veghel) Analyse energieverbruik 1 Is er eerder een energiebesparingsnderzek uitgeverd? ja; veg de nderzeksrapprtage bij de aanvraag 18 nee Dr wie is het uitgeverd? DOLV DCLM energiebedrijf anders, namelijk: Waar was het nderzek p gericht? Het rapprt (datum: bekend bij gemeente) is bij de aanvraag gevegd Dia nee 2 Wrdt er aan energiebeheer1 gedaan? 18 ja; geef hiernder aan p welke wijze nee 1 definitie energiebeheer: gede rganisatrisch irbedding van de zrg vr een zuinig energieverbniik Islatie van.a. wanden en daken, TL verlichting, warmtewisselaar e.d. 3 Meten en registreren van energiegegevens. energiebrn Wijze registratie2 He vaak3 Dr wie4 Elektriciteit Meter 1xjaar Essent 'jaarrkening energiebedrijf gehele bedrijf enf m.b.v. tussenmeiers per stal f berijfsnderdeel enlf... aantal keer per maand, kwartaal, jaar,,. 4 Overzicht energieverbruik en -ksten in het afgelpen jaar45 Gaar: 2006) gas: _m3 (x 31,65) elektricjteit - (x 9,0) MJ diesellie: liter (x prpaan (x 36,2) MJ petleum: I((x 36,2) - MJ + ttaal: MJ 'De verbniiksgegevens zijn.a, ie vinden p de jaarafrekening van het energiebedrijf. Omrekeningsfactren naar mega jule (MJi primaire energie, m nderling vergelijk mgelijk te maken Maakt U gebruik van krachtstrm (380 V)? Dia 18 nee 5 is het nder 4 vermelde verbruik representatief vr uw bedrijf? Dia nee, geef hiernder aan waarm niet Pagina 1 van 5 DRIEWEG ADVIES B.v

20 Analyse energieverbruik 6 Overzicht bedrijfsgegevens6 bedrijfsmiddel Energiebrn Aantal Vermgen Ttaal Indicatie per stuk vermgen werkingsduur (kw) (uur/jaar) Verlichting HF-verlichting Elektriciteit 450 0,033 14, Spaarlampen Elektriciteit Gleilampen Elektriciteit Ventilatren 220V Elektriciteit 220 V Elektriciteit 6D 2, V Elektriciteit 220V Elektriciteit 220V Elektriciteit 380V Elektriciteit Verwarmingsinstallaties HR gaskappen HR HR HR HR HR HR VR Cnventineel Luchtverhitter aardgas aardgas elektriciteit elektriciteit elektriciteit elektriciteit elekriciteit elekriciteit petrleum petrleum elektriciteit elektriciteit Biler Vlerverwarming Warmwaterbuizen Elektra kabels Biggelampen Melkstel Rein ig i ngsa pparatu u r Stfzuiger Reinigingsapparaat Hgedrukreiniger Hgedrukreiniger Hgedrukreiniger Mestdrgsysteem, type Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit elektriciteit electriciteit electriciteit electriciteit electriciteit electriciteit elektriciteit elektriciteit elektriciteit Szie renvi lijst bij de aanvraag 7 Overzicht bedrijfsgegevens' Onderdeel Stalverwarming Stalventilatie Verlichting Reiniging Melkwinning I-keling Mestbewerking Luchtwasser" gas, m' Elektriciteit KWh Aangestuurd middels frquentieregelaars n.n,b verig Jaarlijks energieverbruik Ttaal MJ' 7 Indien geen exacte gegevens ver het energieverruik bekend zijn, kan m.b.v. de gegevens uit 6 een benadering wrden gemaakt:. elektriciteitverbruik bedrijfsmîddel (kln) '" aangegeven vermgen (kw) x bednjfstijd (hm. gasverbruik installatie (m 3 fi) '" 0,114 (m 3/kWh) x aangegeven belasting p nderwaarde (kw) x bedrijfstijd (hfi) a Vr de mrekeningsfactren naar MJ zie bij vraag 4. Pagina 2 van 5 DRIEWEG ADVIES B.v

21 Analyse energieverbruik 2 Tepassing stand der techniek melkveehuderij Wrdt de maatregel tegepast? Indien nee, wrdt vldaan aan het tepassingscrìteriurn? HF-TL met spiegelptiek-armatuur nee -7 werkplekverlichting: 0 ja 0 nee spaarlampen nee -7, brandurenlaar: 0 ja 0 nee HO-Na verlichting nee -7 buitenverlichting, lichtkleur minder belangrijk: 0 nee drschuifreiniging nee -7 warm water prductie mbv elektriciteit: 0 nee warmtepmp I bilercndensr nee -7, melklaar: 0 ja 0 nee vrkeling nee -7, I melk/jaar: 0 ja 0 nee Als de maatregel niet tegepast wrdt en wel aan het tepassings-criterium wrdt vldaan is nadere infrmatie gewenst ver de ksten en pbrengsten van de maatregel (zie 7). 3 Tepassing stand der techniek kalverhuderijen Wrdt de maatregel tegepast? Indien nee, wrdt vldaan aan het tepassingscriterium? frequentieregeling nee 7 ttaal:; 2kW per regelaar: 0 ja 0 nee HF-TL met spiegelptiek-armatuur nee 7 werkplekverlichting: 0 ja 0 nee spaarlampen nee 7 :; branduren~aar: 0 ja 0 nee HO-Na verlichting nee 7 buitenverlichting, lichtkleur minder belangrijk: 0 nee HR drstrmapparaat nee leidingislatie nee 4 Tepassing stand der techniek varkenshuderijen Wrdt de maatregel tegepast? Indien nee, wrdt vldaan aan het tepassingscriterium? ligvlerislatie 12 ja nee -7 nieuwbuw f vlerrenvatie: 0 ja 0 nee dakislatie 12 ja nee wandislatie 12 ja nee -7 na-islatie zeugen bij:; 1 00m2 spuw: Dnee frequentieregeling ventilatie 12 ja nee 7 ttaal:; 2 kw per regelaar, bij 380 v: Dia 0 nee diafragmaschuiven 12 ja nee centrale afzuiging 12 ja nee -7 :; 8 afdelingen, nieuwbuw/renvatie: 0 nee bdemsystemen l8 nee -7 nieuwbuw, l8 ja 0 nee HF-TL met spiegelptiek-armatuur 12 ja nee -7 werkplekverlichting: 0 ja 0 nee spaarlampen l8 nee -7 :; 1000 brandurenlaar: l8 ja 0 nee HO-Na verlichting l8 nee -7 buitenverlichting, lichtkleur minder belangrijk: 18ja 0 nee vlerverwarming 12 ja nee, nieuwbuw: 0 ja 0 nee pmpschakeling CV-installatie l8 nee HR ketel l8 nee weersafhankelijke regeling 12 ja nee -7 gasgestkte ketels, :; 2000 m 31j: 0 nee dimmers p biggenlampen f8 nee -7 zeugen: 0 ja 0 nee Pagina 3 van 5 DRIEWEG AOVIES BV

22 Analyse energieverbruik islatie tsja nee leiding Als de maatregel niet tegepast wrdt en wel aan het tepassings-criterium wrdt vldaan is nadere infrmatie gewenst ver de ksten en pbrengsten van de maatregel (zie 7). 5 Tepassing stand der techniek puimveehuderijen Wrdt de maatregel tegepast? Indien nee, wrdt vldaan aan het tepassingscriterium? dakislatie nee wandislatie nee -7 na-isleren bij :: 1 OOm 2 spuwmuur: 0 ja 0 nee frequentieregeling nee -7 ttaal :: 2 kw per regelaar, bij 380 v: Oja 0 nee diafragmaschuiven nee lengteventilatie nee (K leghennen, :: dieren: 0 ja 0 nee bdemsysteem (grndwater) nee -7 vleeskuikens, nieuwbuw: 0 ja 0 nee HF-TL met spiegelptiek-armatuur nee -7 werkplekverlichting: 0 ja 0 nee 6 Resterende maatregelen Aandachtspunten melkvee: vrraadreiniging wrdt tegepast nee er wrdt vergeschakeld p andere energiebrn!8ja van lie p gas vr veiwarming van elektriciteit p gas vr verwarming l2 binnen de inrichting zal een mestbe~ en veiwerkingsinstallatie wrden pgericht waarmee duurzame energie wrdt geprduceerd Onee er wrdt gebruik gemaakt van znne-energie l2 nee er wrdt gebruik gemaakt van windenergie l2 nee Gd husekeeping maatregelen" klimaatmanagement instelhngsgegevens wrden regelmatige gecntrleerd!8ja nee pluimvee: er wrdt gebruik gemaakt van lichtschema's nee ventiatie wrdt handmatig geregeld l2 nee melkvee: vrspeling melkreiniging is geptimaliseerd nee. autmatische lichtschakelaars. tepassing van ventilatren waarbij 1 ventilatr cntinue draait en verige ventilatren in werking wrden gesteld indien dit ndzakelijk is. spaarlampen nee -7 :: 1000 brandurenlaar: 0 ja 0 nee HD-Na verlichting nee -7 buitenverlichting, lichtkleur minder belangrijk: 0 nee HR ketel nee directe luchtverhitting nee -7 vleeskuikens, pfkleghennen: 0 ja 0 nee leidingislatie nee Pagina 4 van 5 DRIEWEG ADVIES B.v

23 Analyse energieverbruik 7 Overzicht van ksten en pbrengsten Van maatregelen die niet wrden tegepast en wel relevant lijken vr de betreffende inrichting, is het gewenst inzicht te hebben in de ksten en de pbrengsten als ze nu zuden wrden ingeverd. Een dergelijk haalbaarheidsnderzek kan uitgeverd wrden via een fferteaanvraag van een installateur f advies van een adviseur. In het advies (de fferte) dienen wel gegevens ver de ksten en de baten van de maatregelen zijn weergegeven p basis waarvan een terugverdientijd kan wrden berekend. X nvt in verband met niet vereenkmstig het ALARA principe maatrenel I (meer investerin Jaarliikse nbrennst t.v.t telichtin maatregel (meer)investering jaarlijkse pbrengst t.v.t.1 telichting (f) (fm (j gterugverdientijd: (meer)investenng minus subsidies, gedeeld dr de jaarlijkse pbrengsten (cnfrm de hier gebruikte definitie) Pagina 5 van 5 DRIEWEG AOVIES BV

24 Systeem nummer: Rav-nummer: Naam van het systeem: Diercategrie: Stalbeschrijving van: BWL D ; D ; D ; D ; D 2.4.1; D en D Gecmbineerd luchtwassysteem 85 % ammniakemissiereduclie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen, dekberen en vleesvarkens (inclusief pfkberen en pfkzeugen) Oktber 2006 Krte mschrijving van het statsysteem: De ammniakemissie (inclusief geur- en stfemissie) wrdt beperkt dr de ventilatielucht te behandelen in een gecmbineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die is pgebuwd uit meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit twee achter elkaar geplaatste fiiterelementen van het type dwarsstrm. Het eerste element is een chemische wasser die bestaat uit een lamellenfilter. Om de 10 minuten wrdt gedurende 1 minuut aangezuurde wasvieistf ver het fiter gespreid. Achter dit fiter staat een waterwasser. Dit is een klm vulmateriaal waarver cntinu water wrdt gespreid met behulp van spreiers die zich vr en achter het filterelement bevinden. De gezuiverde lucht verlaat vervigens via een druppelvanger de installatie. Spuiwater kmt vrij uit de chemische wasser. Het spuien van waswater vindt plaats nadat het waswater in de chemische wasser vijf keer achter eikaar p de ingestelde ph van 1,5 is gebracht (dit prces begint wanneer het waswater een ph van 4,0 heeft bereikt). Na spuien van het waswater uit de chemische wasser wrdt de pvangbak gevuld met het waswater uit de waterwasser. Vervlgens wrdt ten beheve van de waterwasser vers water aangeverd tt het ingestelde vleistfniveau in de pvangbak. Bij passage van de ventilatieiucht dr het luchlwassysteem wrdt de ammniak pgevangen in de wasvleistf. Dr teveging van zwavelzuur aan de wasvleistf, wrdt in de chemische wasser de ammniak gebnden als ammniumsulfaat. De verwijdering van stf en geurcmpnenten gebeurt in beide wassers. Eisen aan de uitvering: 1) Gecmbineerd luchtwassysteem a) het wassysteem is pgebuwd uit twee achter elkaar geplaatste fierelementen van het type dwarsstrm. Het eerste element is een chemische wasser van het type lamellenfier met een dikte van 0,50 m. Dit filter is pgebuwd uit carbnaat vezels die in speciale banen zijn aangebracht tussen kunststfplaten. Het tweede element is een waterwasser met een dikte van 0,24 m. Het is een fiterpakket dat is pgebuwd uit kunststf fitermateriaal (cntactppervlak is 240 m' per m2). Vrdat de gezuiverde iucht het wassysteem verlaat wrdt het in een druppelvanger van waterdruppels ntdaan. b) per m2 aanstrmppervlak van zwel de chemische wasser als de waterwasser wrdt maximaal m' lucht aangeverd. Vr de chemische wasser gaat het hierbij niet m het specifieke ppervlak van de lamellen, maar m het aanstrmppervlak van het element waarin het lamellenfilter is geplaatst. Het lamellenfilter zelf heeft een capaciteit van maximaai 75 m' lucht per uur per m' ppervlak van het lamel. c) het gecmbineerd luchtwassysteem kan de ventilatielucht van één f meerdere afdelingen behandeien. Op de situatieschets van het ttale bedrijf dient dit duidelijk te wrden aangegeven. 2) Ventilatielucht a) van elke afdeling waarvr de lagere emissiewaarde van kracht is, dient alle ventilatielucht via het gecmbineerd iuchtwassysteem de stal te verlaten. b) bij het gebruik van een centraal afzuig kanaal met het drstrmppervlak van dit kanaal tenminste 1 cm2 per m3 per uur maximale ventilatiecapaciteit bedragen. Vrts meten de dr het Klimaatplatfrm Varkenshuderij vastgestelde nrmen vr maximale ventiiatie in acht wrden genmen. 3) Registratie instrumenten Ten beheve van de wekelijkse cntrle (zie bijlage 2) met zwel ten beheve van de chemische wasser als de waterwasser een urenteller wrden aangebracht. De urenteiler is ndig vr het registreren van de draaiuren van de circulatiepmp. De heveelheid spuiwater van de chemische wasser met met een geijkte waterpulsmeter wrden geregistreerd. Deze waarden meten cntinue wrden geregistreerd en niet vrij tegankelijk wrden pgeslagen.

(22/ 5b n- 20io >^- u. Reg_.Nr. ^5l^(P. Komen: Bssternd voor: Cluster:

(22/ 5b n- 20io >^- u. Reg_.Nr. ^5l^(P. Komen: Bssternd voor: Cluster: (22/ 5b n- 20io >^- u r JAgron Koppelstraat 95 5741GB Beek en Donk tel: 0492-347 761 fax: 0492-347 754 College van Burgemeester en wethouders vaii Gemeente Sint f*.'icri;.;;geste! Sint-Michielsgestel Reg_.Nr.

Nadere informatie

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie)

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dem-vak\A30 In plant hergebruii^pfb? > 40% zab-granulaat in ZAB B I D C (biblitheek en dcumentatie) Dienst Weg- en Waterbuwkunde Pstbus 5044, 2600 GA DELFT Tel. 05-258 363/364 ( Dem-vak A30 (In plant hergebruik

Nadere informatie

Hoe bouw ik een duurzame woning?

Hoe bouw ik een duurzame woning? He buw ik een duurzame wning? Inleiding Met buwen en verbuwen zijn heel wat ksten gemeid. Ok vr het milieu. Een wning neemt ruimte in, verbruikt heel wat grndstffen, heeft energie en water ndig, enzvrts.

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT. AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo

BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT. AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT Initiatieflocatie: Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo Kvk nummer: 08091764

Nadere informatie

Voorwoord. Wanneer is een binnenklimaat perfect?

Voorwoord. Wanneer is een binnenklimaat perfect? Kelcnvectren 2012 Vrwrd Wanneer is een binnenklimaat perfect? Overal m ns heen is lucht. Meestal merken we daar niets van. Pas als er iets met de lucht mis is, merken we het bestaan ervan p. Als de lucht

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT Varkenshouderij J. Dortmans Opdrachtgever: Dhr. J. Dortmans Hoogstraat 17 5406 TH Uden T: 0413-363427 Locatie: Hoogstraat 8 5406 TH Uden Handtekening: Opgesteld

Nadere informatie

Kopers-informatiemap

Kopers-informatiemap Kpers-infrmatiemap I OOSTERBAKEN HOOGVLIET BAM Wningbuw Breda NOV/DEC.2007 P:\Kpersbegeleiding\Osterbaken\Kpersinfrmatiemap.dc Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda lnhudspgave Welkm in uw nieuwe wning!...2

Nadere informatie

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg m.e.r.-beoordeling Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Kenmerk: 2014/55356 d.d. 9 oktober 2014. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 1.1 Onderwerp

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.3 1/4. architecten en - studiebureau :

BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.3 1/4. architecten en - studiebureau : zijgevel links zijgevel rechts WWW.DENINDRUK.BE vrgevel mgevingsplan 1/1250 achtergevel 1/4 Re-vive Land Die Keure CVBA en Re-Vive Die Keure CVBA Kleemburg 1/001 9050 Gentbrugge +32 (0)9 395 50 05 KOPER:

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

- - 11 11 11. Samenvatting MER Waterrijk Almelo. .,.! ~...:-.;; ",,.~.."-",' r;' - 30 januari 2009 Eindrapport ROYAL HASKONING.

- - 11 11 11. Samenvatting MER Waterrijk Almelo. .,.! ~...:-.;; ,,.~..-,' r;' - 30 januari 2009 Eindrapport ROYAL HASKONING. ..'"... " ';~\:,. ",-.,.! ~...:-.;; ",,.~.."-",' r;' - 11 Almel Gemeente Almel Eindrapprt 988823 11 11.11 11 11 - - 11 11 11 ROYAL HASKONING thinking in all dimensins Ol1tQ1 _ 0.0 _ ROYAL HASKONING HASKONING

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17 Inhudspgave 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Inzicht en tepassen 3 2.3 Planmatig werken 3 2.4 Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden 4 2.5 Exameneenheid IT/4 Maatschappij

Nadere informatie

RICHTLIJNEN 2015. concept. voor de woningbouw en de woonomgeving

RICHTLIJNEN 2015. concept. voor de woningbouw en de woonomgeving RICHTLIJNEN 2015 cncept vr de wningbuw en de wnmgeving Bruine tekst: ng in te vullen / te beantwrden / Adriaan ## met ## gemarkeerde tekst beheft ng cntrle /aanvulling Clfn Gemeente Amersfrt Afdeling Ecnmie

Nadere informatie

INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN. ROLDIAMETER 320 mm. STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm

INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN. ROLDIAMETER 320 mm. STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN ROLDIAMETER 320 mm STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm ORIGINELE HANDLEIDING VOOR DE INSTALLATIE EN HET ONDERHOUD VAN DE MACHINE 540883 E Datum

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

-1- Huisvestingsplan

-1- Huisvestingsplan -1- Huisvestingsplan Clfn Samenstelling:: Datum: 13 maart 2013 Status: Definitief versie 1.0 Esther Grt (Hanzehgeschl Grningen) Will Panman (RIO Prjects) Teun van Wijk (ICSadviseurs) Anne Bts (ICSadviseurs)

Nadere informatie

0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid

0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid 0 Tetsing verkaveling aan duurzaamheid DUURZAME PRINCIPES TOELICHTING - TOEPASSING IN ROTEM Thema efficiënt ruimtegebruik Meerlagig buwen Bedrijfswningen en kantren meten geïntegreerd wrden in het bedrijfsgebuw

Nadere informatie

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Drs. Frank Beemer Mr. Niclette Oud Ir. Rachel Beerept Dr. Caspar van den Berg, MSc Drs. Maaike Zunderdrp Lilian de Graauw, MSc 24 februari 2011 42598 2 Evaluatie

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Brand. Eenvoudige risico s

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Brand. Eenvoudige risico s Aii Nissay Dwa Insurance C. f Eurpe Ltd. Belgian Branch Algemene Vrwaarden Brand Eenvudige risic s Inhudstafel 1. Lexicn en verzekerbare risic s 2. Inleiding 3. Waarbrgen 4. Gemeenschappelijke bepalingen

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie

cursus: VERVOERDER VAN DIEREN Versie 16052013 Samengesteld door het consortium Arsia, DGZ, KULeuven, K.H.Kempen

cursus: VERVOERDER VAN DIEREN Versie 16052013 Samengesteld door het consortium Arsia, DGZ, KULeuven, K.H.Kempen cursus: VERVOERDER VAN DIEREN Versie 16052013 Samengesteld dr het cnsrtium Arsia, DGZ, KULeuven, K.H.Kempen Samenstellers: DGZ-Vlaanderen: De Bleecker Ken, Van Damme An, Vangrenweghe Frédéric, Van Meirhaeghe

Nadere informatie

NOTA (Z)150115-CDC-1395

NOTA (Z)150115-CDC-1395 Niet-vertruwelijk Cmmissie vr de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN

Nadere informatie