(87$ - ct b. de "'EKOME 1:J DEC, Aanvraag vergunning. Opdrachtgever: anke( drieweg.com. ing. AW.M. Reijnders. Opsteller:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(87$ - ct b. de "'EKOME 1:J DEC, 2001. Aanvraag vergunning. Opdrachtgever: anke( drieweg.com. ing. AW.M. Reijnders. Opsteller:"

Transcriptie

1 de "'EKOME 1:J DEC, 2001 (87$ - ct b Opdrachtgever: R.H.H.F.M. van Rij Opsteller: ing. AW.M. Reijnders anke( drieweg.cm Datum: I. \ Aanvraag vergunning Wet Mileubeheer Hunnissenstraat ngenummerd te Eli

2 WET MILIEUBEHEER aanvraaa veraunnina Aararische sectr AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE LEUDAL I GEGEVENS AANVRAGER Naam aanvrager Adres Pstcde Telefn R.H.H.F.M. van Raaii Hunnissenstraat RG Plaats: Eli Telefax: Verzekt vr de hiernder mschreven inrichting D Verzekt in verband met het veranderen van de inrichting f een vergunning inzake het van de werking daarvan, vr welke reeds één f meer IS pnchten en in werking hebben vergunningen zijn verleend, een nieuwe de hiernder Veranderen mschreven inrichting f nderdeien daarvan waarmee die veranderen van de werking verandering samenhangt mvattende, vergunning (art. 8.4) tijdelijk karakter/duur van de hiernder mschreven inrichting en wel vr een termijn van I AARD VAN DE INRICHTING Vleesvarkenshauderij met een mestvergistingsinstallatie dr de gemeente in te vullen Categrie SBI-cde Plaats waar de inrichting is f zal wrden pgericht Ir Naam inrichting R.H.H.F.M. van Rii Adres Hunnissenstraat ngenummerd Pstcde n.n.b. Plaats: Eli Telefn Telefax: Kadastrale ligging Hunsel Sectie: H Nr(s): 208 Cntactpersn De heer R. van Raaii Telefn Telefax: Wet milieubeheer DRiEWEG ADVIES BV, 18 december

3 11 INRICHTING 11.1 Algemene gegevens Op de planlctie zal het vlgende veranderen: Stal 1: Dit betreft een nieuw p te richten stal vr de huisvesting van 3456 vleesvarkens p het emissiearme stalsysteem BWL " 0,8m2 per varken. Stal 2: Dit betreft een nieuw p te richten stal vr de huisvesting van 3312 vleesvarkens p het emissiearme stalsysteem BWL " 0,8m2 per varken. Tevens wrdt in deze stal een verkeuken gerealiseerd. Stal 3: Dit betreft een nieuw p te richten stal vr de huisvesting van 3456 vleesvarkens p het emissiearme stalsysteem BWL " 0,8m2 per varken. Gebuw 4: Dit betreft een nieuw p te richten gebuw waar drge bijprducten wrden pgeslagen ten beheve van de mestvergistinginstallatie. Een WKK-Ids zal in dit gebuw gerealiseerd wrden. Daarnaast zal er een indamper, decanteercentrifuge, ndstrmaggregaat, mestscheider en tankplaats vr diesellie geplaatst wrden. Sleufsil's: Er wrden vier sleufsil's aangelegd ten beheve van de pslag van CCM en ma'fs. Mestbe- en verwerking installatie Ten beheve van de mestbe- en verwerkinginstallatie wrden vier sil's pgericht vr de vergisting van mest, nitrifricatie en denitrificatie. Krte mschrijving mestbe- en verwerkinginstallatie Naast mest afkmstig van de eigen inrichting zal tevens varkensmest wrden vergist afkmstig van andere inrichtingen. C-substraten wrden tegevegd m het rendement van de vergistinginstallatie te verhgen. De ruwe mest wrdt gescheiden in een dunne en dikke fractie. De dunne fractie en het digestaat wrdt genitrificeerd en gedenitrificeerd. De dikke fractie wrdt met de c-substraten vergist. Het bigas zal wrden pgevangen in een gaspslag waarna het naar de warmtekrachtkppeling wrdt ververd. In de warmtekrachtkppeling wrdt het bigas mgezet in elektriciteit en warmte. Het digestaat van de mestvergister wrdt gescheiden in een dikke en dunne fractie, waarna de dunne fractie wrdt genitrificeerd en de dikke fractie zal wrden gedrgd c.q. gehygiëniseerd. Een uitgebreide werking van de mestbe- en verwerkinginstallatie is beschreven in de MER. Met al deze aanpassingen wrdt vldaan aan alle randvrwaarden zals gesteld in de Wet Milieubeheer en wrdt er tevens vldaan aan de "best beschikbare technieken (BBT)". De beleidslijn IPPC-mgevingstetsing ammniak en veehuderij geeft weer dat bij een emissie van meer dan kg ammniak een extra reductie ten pzichte van BBT gerealiseerd met wrden (" BBT). De jaarlijkse ammniakemissie van de vleesvarkenshuderij zal 5.418,72 kg bedragen. De ammniak emissie van het gecmbineerd luchtwassysteem BWL bedraagt 0,53 kg NH,Idierplaats/jaar en behrt tt het segment"" BBT waardr wrdt vldaan aan de Beleidslijn IPPC-mgevingstetsing ammniak en veehuderij. Wet milieubeheer DRiEWEG ADVIES 8V, 18 december

4 1.2 Wrden elders vergunningrechten ingetrkken? Ja (hiernder aangeven) Naam Adres Gemeente Diercategrie Aantal NH,- Ttaal Nrm k i NH,/ir IS N.v.t Werktijden (aankruisen) maandag t1m vrijdag zaterdag Zndag uur uur uur ZIE AKOESTISCH ONDERZOEK Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

5 12 DIERSOORT 2.1 Situatie cnfrm geldende vergunning(en) (per stal/gebuw aangeven) N.v.t. 2.2 De aangevraagde situatie (per stal/gebuw aangeven) aantal aantal RAV diersrt mschrijving NH3 NH3 OUE/SI OUE/S dieren Dlaatsen dier ttaal dier ttaal D vleesvarkens BWL , ,68 6, , D vleesvarkens BWL , ,36 6, , D vleesvarkens BWL , ,68 6, ,4 5418, ,6 Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

6 13 GRONDSTOFFEN EN PRODUCTEN 13.1 Mineralen bekhuding IS Mineralen bekhuding is aanwezig N.v.t Drukhuders N.v.t. Srt Aantal Flessen/tanks Ttale waterinhud (liter f m'l prpaan butaan stikstf acetyleen zuurstf bigaspslag 4 gaszak 2000 m Mileugevaarlijke stffen Srt Srt pslag Bven-I Heveelheidl Opmerkingen nderrnds max.dslaa Brandstf (diesel) tank bvengrnds 1000 liter T1 p tekening Zuur luchtwasser tank bvengrnds 2000 liter Z p tekening Spuiwater tank bvengrnds 40 m3 S p tekening Reinigingsmiddelen: kast bvengrnds 25 kg RM p tekening Diergeneesmiddelen: kast bvengrnds 25 kg MK p tekening Overig: N.v.t. Wet mileubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

7 13.4 Keling Nr. p tekening Srt kelmiddel Heveelheid in kg Capaciteit in kw. (specificeren).. Jaarlijkse keuring Lgbek aanwezig IS N.v.t Andere stffen f prducten Srt prduct max. pslag Wijze van pslag en plaats Afstand tt dichtstbijzijnde heveelheid (nummer p tekening) wningen van derden (tn f m'i Mengveder 8 * 24 tn Sil 108 m C-prdukten* 6 * 50 m' Sil 76 m 220 m' Ls gestrt 65 m CCM 3000 m' Sleufsil afgedekt met flie 42 m Mais/gras 3 * 2000 m' Sleufsil afgedekt met flie 26 m Drijfmest m' Mestkelder nder stal 36 m Drijfmest en csubstraten 2 * 1500 m' Sil, afgedekt met flie gom Digestaat 3*1710 m' Mestkelder nder sleufsil 26 m Dunne fractie mest Sil, afgedekt met flie en digestaat 1 * 1500m' 70m (nitrificatiesil ) Effuent nitrificatie Sil, afgedekt met flie 1 * 1500m' 82 m (denitrificatiesil ) * Prdukten cnfrm psitieve lijst cvergisting, zie beschrijving mestvergistinginstailatie MER. N.v.t. Wet mileubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

8 3.6 Maatregelen gericht p een zuinig ge(ver)bruik van grndstffen / veeveder IS Cmputergestuurde vederinstallatie N.v.t Water ge(ver)bruik Srt water m'/jr. Jaar m'/jr Jaar m3/jr. jaar Glbaal gebruiksdel 2007 Aanvraa Leidingwater D, E, F, K Grndwater Oppervlaktewater Anders nl. Ttaal m'/jr. m'/jr ri/jr. Aanvraag geschat in verband met het ng realiseren. A. Perclatiewater en perssap uit de pslag van veeveders B. Spuiwater luchtwasser C. Reinigingswater melkstal en -put D. Drinkwater dieren E. Schrbwater reiniging stallen, uitlp- en laadruimten F. Schrbwater reiniging stallen e.a. varkenshuderij G. Schrbwater reiniging stallen e.a. pluimveehuderij H. Terugspelwater ntijzeringsinstallatie i. Kelwater grnd keling J. Perclatiewater en perssap uit pslag rganisch afval K. Spelwater luchtwasser L. Spelwater van inwendige reiniging spuitapparatuur p perceel Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

9 14 ENERGIE 14.1 Energienderzek IS Bedrijfsenergieplan is tegevegd N.v.t Opgesteld vermgen IS elektr-mtrisch vermgen verbrandingsmtren vermgen Grndwaterpmp N.v.t. Zie renvi kw kw kw kw 14.3 Verwarmingsinstallaties Srt Nminale belasting Hgte rkgas afverkanaal Onderwaarde (meter bven maaiveld) kw Cnfrm NEN-eis m N.v.t. c.v. aardgas gasbranders gasstraiers stmketel Heather gasmtr WKK kw m kw m kw m 10 * 25 kw mbiel m 2 *1413 kw m 14.4 Energieverbruik Gebuwen jaar elektriciteit prpaan lie jaar Aanvraag* jaar kwh kwh kwh liter liter m' liter liter liter Prcessen jaar jaar Aanvraag* jaar elektriciteit kwh kwh kwh aardgas/prpaan m' m' m' alle liter liter liter 0 huisbrandlie 200 liter N.v.t. * geschat in verband met ng te realiseren. Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

10 4.5 Maatregelen gericht p een zuinig ge(ver)bruik van energie IS energiezuinige verlichting TL- en HD-Na verlichting hg rendement centrale verwarmingsketel (HR-ketel) verbeterd rendement centrale verwarmingsketel (VR-ketel) Warmtewisselaar IS thermische islatie (wanden, glas etc) IS warmte-kracht-kppeling (WKK) IS N.v.t. tegepast bij wanden en daken elektriciteit wrdt gedeeltelijk vr de eigen inrichting gebruikt, het verige gedeelte wrdt aan het netwerk geleverd diafragmaschuiven, frequentie geregeld en cmputergestuurd 15 GELUID 15.1 Akestisch rapprt IS Akestisch rapprt is tegevegd aan het MER N.v.t. 5.2 Omschrijving (belangrijkste) geluid-/trillngsbrnnen binnen de inrichting Gelu ids-/trillingsbrn Aantal Aantal uren in bedrijf tussen: Brnvermgen tractr kraan vrachtaut ventilatr van u Lw (dba) tt u Tijden: - verladen van vee - leegzuigen mestkelders - phalen van melk - gebruik beregeningsinstallatie IS ZIE AKOESTISCH RAPPORT Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

11 5.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting Persnenaut Bestelaut Vrachtaut Maximaal aantal per: Aantal aan- en afverbewegingen tussen dag week maand van u tt u IS ZIE AKOESTISCH RAPPORT 5.4 Vrzieningen ter beperking van geluid-/trilingshinder speciale cmpressrruimte dempers: mkasting: geluidswal/-muur IS N.v.t. 16 BODEM 16.1 Bdemnderzek IS Rapprt bdemnderzek MER N.v.t. i 6.2 Bdembeschermende maatregelen IS Lekbak IS Vrziening RMWB kwaliteitseisen / cnfrm BRM IS Zie bdemrisic checklist MER N.v.t. Vrzien bij T1, T2 en T3 stalvleren, drijfmestkelders en spelplaats Wet milieubeheer DRI EWEG ADVIES BV, 18 december

12 \7 AFVALSTOFFEN 17.1 Afvalstffen-nderzek Rapprt afvalstffen nderzek is tegevegd IS N.v.t Bedrijfsafvalstffen Afvalstffen Afver- Heveelheid Wijze van Maximale Inzamelaar/ frequentie per jaar (kg, pslag pslag verwerker tn f stuks) Huishudeliik 1x12 weken 1300 kg zakken 50 ka gemeente PaDier 1x126 weken 500 kg gestaeld 250 ka erkend Metaal 1x1jaar 50 kg gestapeld 250 kg ud ijzer inzamelaar Glas 1x126 weken 15 kg cntainer 15 kc erkend Hut Kunststffen 'emballaaes) 1 xljaar 50 kg gestapeld 150 kg retur leverancier Gft-/ grenafval Kadavers variabel variabel kadaverdslaa 200 kc destructr Asbest Landbuwplastic Overige D N.v.t. Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

13 17.3 Gevaarlijke stffen Srt afval Afver- Heveelheid Wijze van Max. Inzamelaar Opmerkingen frequentie per jaar (kg, pslag pslag /verwerker tn f stuk~) Afgewerkte lie 1 x per jaar 650 kilgram vaten in 400 erkend lekbak liter Oliehudend afval 1 x per jaar 100 kilgram vaten in 300 kg erkend lekbak OIe/water/Slibmengsel Accu's Ontvetler Verfrestanten Rest. bestrijdingsmid. KCA variabel 100 kilgram erkend N.v.t Lzing van afvalwater IS gemeentelijk ril ppervlaktewater bdem / srt afvalwater IS pslagput / mestkelder IS infiltratievijver IS pvang N.v.t. put IS gecmbineerd rillvrijverval vuilwaterril schnwaterril druk- enlf persleiding (huishudelijk afvalwater) Bedrijfsafvalwater van.a. reiniging stallen en verntreinigd afvalwater van spelplaats Hemelwater van daken en erferharding Spuiwater luchtwassers Verntreinigende stffen die in het afvalwater terecht kunnen kmen. Handeling waarbij afvalwater vrijkmt Afvalstf Heveelheid (liter f kg/jaar) stalreiniging mest met restant 25 kg middel reini iinsmiddel N.v.t. Wet milieubeheer DRIEWEG ADViES BV, 18 december

14 Waarp wrdt het afvalwater gelsd? Afvalwaterstrm Oppvl. Openbaar Mest- Bdem Bdem Anders Ttaal Meting water fil keider' (puntlzing') (diffuus6) nl. en/f m'/ir. m'/ir. m'/ir. m'lir m'lir m'/ir. m3/ir. bemnst4. 1. Bedrijfafvalwater van huishudeliike aard perclatiewater en perssap veeveders 3. was- en spelwater meikinstallatie 4. schrbwater varkens- f rundveestallen en uillruimten 5. waswater vertuigen veeverver was- en schrbwater pluimveestallen 7. perclatiewater/perssap rqanisch afval 8. spelwater spuitapparatuur inwendia/uitwendia 9. Afspelwater gegst prdukt (prei, waspeen, asperqes, blembllen etc) 10. Ontijzeringsinstallatie 11. Hemeiwater van daken en verhardinaen3 12. Spuiwater luchtwasser Ttaal Telichting: 1 U kunt ten aanzien van de afvalwaterstrm eveneens verwijzen naar het eerdergenemd gebruikswater. 2. Er wrdt gerekend met 50 liter per in het bedrijf werkzame persn per dag. 3. Ttale ppervlak van daken en terreinen vermenigvuldigen met 0,8 (in NL. gem. 0,8 m3 m2 per jaar). 4. Indien vlumestrmmeting en/f bemnstering plaatsvindt wilt u dat dan in de laatste klm aangeven. 5. Een puntlzing heeft nrmaliter betrekking p een bezinkput f zakslt 6. Een diffse lzing p de bdem hudt in dat het afvalwater wrdt pgevangen in een aparte pvangvrziening m vervlgens elders (buiten de inrichting) in de bdem te brengen, hiervr is een ntheffng in het kader van het Lzingenbesluit bdembescherming verieist 7. Bij een lzing p de mestkelder wrdt het afvalwater vermengd met dierlijke mest. De regels vr het pslaan en aanwenden van dierlijke mest zijn dan van tepassing Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstrm. Hergebruik IS Buffering (infiltratievijver) n.v.t. anders nl. Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

15 Aantal uren waarp als regel per etmaal bedrijfsafvalwater wrdt gelsd. IS verdag tussen uur variabel uren. tussen... uur uren. He vaak en gedurende welk tijdsbestek den zich situaties vr waarin de gemiddelde afverde van het bedrijfsafvalwater in ruime mate wrden verschreden (m.u.v. het hemelwater)? tekst Waardr wrden deze pieken verrzaakt? tekst bieten Zuiveringstechnische en cntrle vrzieningen. Vrziening Type Capaciteit Srt afvalwater Bezinkput(ten) Vetafscheider(s) Olie-afscheider(s) Zuiveringsinstallatie( s) Septictank(s) Infiltratiebed Cntrlevrziening iz n. V.t Lzen in de bdem Wrden binnen de inrichting verige vleistffen en/f kelwater definitief in de bdem gebracht? IS Nee (N.B Buiten de inrichting lzen dan ntheffng ex. art. 24 en 25 ingevlge het Lzingenbesluit bdembescherming vereist) Ja 1. Vrgenmen tijdsduur van de Lzing? 2. Wijze van definitieve beëindiging van de lzing in de bdem (uitgeznderd kelwater)? 3. De wijze waarp de lzing in de bdem plaatsvindt (b.v. d.m.v. zakput, -slt)? 4. De afstand van de kadastrale grens van het perceel waar de vleistf vrijkmt tt de dichtsbijzijnde rilering bedraagt meter. 5. Ingeval van lzing van kelwater in de bdem. a.) samenstelling en temperatuur van het spelwater b.) de wijze waarp de lzing in de bdem plaatsvindt: Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

16 18 OVERIGEN 8.1 Metingen en registratie van milieubelasting IS IS IS IS IS Grndstffenverbruik Afvalstffen Energieverbruik Mnitring in het kader van de bdem Keuringenlinspekties Veebezetting Bedrijfsafvalwater Waterverbruik ten beheve van luchtwasser N.v.t. Mineralenbekhuding Jaarafrekeningen Jaarafrekeningen Jaarlijks van brandblusapparatuur dagelijks via geijkte waterpulsmeters en lgbeken 18.2 Brandveilgheid IS brandblusmiddelen aanwezig mschrijving van de aan te brengen brandveiligheidsinstallatie tegevegd bijv. brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie ndplan bij prpaantank aanwezig N.v.t. 8.3 Overige vergunningen en/f meldingen Srt vergunning/melding Buwvergunning Vergunning ingevlge WVO. Slpvergunning DOprichtingsvergunning Wm (art. 8.1.a en c Wm) Veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.b Wm) Veranderingsvergunning inzake de werking Wm art. 8.1 b Een vergunning vr de gehele inrichting (art. 8.4 lid 1) Een vergunning t.b.v. een nderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1) Een tijdelijke vergunning Wet milieubeheer(art Wm) Melding art Wet milieubeheer Melding art Wet milieubeheer Melding besluit Vrzieningen en installaties Melding art Wet milieubeheer Lzingsvergunning t.g.v. de APV Melding lzing A.PV. Ontheffng Lh.k.v. de Prvinciale Milieu Verrdening Ontheffng inzake grndwaternttrekking Aangevraagd Ja, datum Datum verleende vergunning I melding Wet mitieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

17 18.4 Omgeving In de directe mgeving van het bedrijf is/zijn gelegen: IS IS Bs- c.q. natuurgebieden Afstand middelpunt bedrijf tt A-bsgebied Afstand middelpunt bedrijf tt B-bsgebied Afstand middelpunt bedrijf tt C-bsgebied Afstand middeipunt bedrijf tt bsgebied c.q. natuurgebied vlgens geldende bestemmingsplan Mileubeschermingsgebied in grndwaterbeschermingsgebied gelegen in stiltegebied gelegen Berekening V-stacks is tegevegd als bijlage Op een afstand van (gemeten van emissiepunt tt gevel gevelig bject): meter meter meter meter 18.5 Nadere gegevens en/f pmerkingen IS N.v.t. i 8.6 Tekmstige ntwikkelingen IS niet binnen afzienbare tijd te verwachten Wet mileubeheer DRiEWEG ADVIES BV, 18 december

18 19 BIJLAGEN IS IS IS IS IS plattegrndtekening(en), aantal verschillende tekeningen: grndstffen nderzek prductbladen keuringsrapprt vragenlijsten veehuderijen energie checklist waterbes paring akestisch rapprt rapprt bdemnderzek afvalstffen nderzek bedrijfsintern milieuzrgsysteem (BIM) kpie aanvraag buwvergunning incl. bewijs van ntvangst (in enkelvud bijvegen) kpie aanvraag vergunning ingevlge de WVO. (in enkelvud bijvegen) beschrijving emissie-arme stalsystemen beschrijving bdem lzingen dimensineringsplan luchtwasser berekening V-stacks * MER als bijlage beschuwen * * Datum Plaats Naam Handtekening aanvrager/gemachtigde Eli.. J De heer R. van Rii ~e.l-., -, ; "-./ -- - ).~ N.B. Alle tekeningen en bijlagen dienen in vijfvud dr de aanvrager ndertekend en gedateerd te wrden. In te vullen dr de gemeente: Categrie (NMP) SBI-kde (Hfdaktiviteit) (Nevenaktiviteit) Behrt bii besluit van burqemeester en wethuders van de qemeente d.d. n. De secretaris, Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

19 Analyse energieverbruik Vragen lijsten veehuderijen energie pdrachtgever naam: handelsnaam: adres: pstcde: wnplaats: De heer R. van Rij R.H.H.F.M. van Rij Hunnissenstraat ngenummerd Eli telefn: uitgeverd dr: Drieweg Advies BV Kampweg EX Keldnk (Gemeente Veghel) Analyse energieverbruik 1 Is er eerder een energiebesparingsnderzek uitgeverd? ja; veg de nderzeksrapprtage bij de aanvraag 18 nee Dr wie is het uitgeverd? DOLV DCLM energiebedrijf anders, namelijk: Waar was het nderzek p gericht? Het rapprt (datum: bekend bij gemeente) is bij de aanvraag gevegd Dia nee 2 Wrdt er aan energiebeheer1 gedaan? 18 ja; geef hiernder aan p welke wijze nee 1 definitie energiebeheer: gede rganisatrisch irbedding van de zrg vr een zuinig energieverbniik Islatie van.a. wanden en daken, TL verlichting, warmtewisselaar e.d. 3 Meten en registreren van energiegegevens. energiebrn Wijze registratie2 He vaak3 Dr wie4 Elektriciteit Meter 1xjaar Essent 'jaarrkening energiebedrijf gehele bedrijf enf m.b.v. tussenmeiers per stal f berijfsnderdeel enlf... aantal keer per maand, kwartaal, jaar,,. 4 Overzicht energieverbruik en -ksten in het afgelpen jaar45 Gaar: 2006) gas: _m3 (x 31,65) elektricjteit - (x 9,0) MJ diesellie: liter (x prpaan (x 36,2) MJ petleum: I((x 36,2) - MJ + ttaal: MJ 'De verbniiksgegevens zijn.a, ie vinden p de jaarafrekening van het energiebedrijf. Omrekeningsfactren naar mega jule (MJi primaire energie, m nderling vergelijk mgelijk te maken Maakt U gebruik van krachtstrm (380 V)? Dia 18 nee 5 is het nder 4 vermelde verbruik representatief vr uw bedrijf? Dia nee, geef hiernder aan waarm niet Pagina 1 van 5 DRIEWEG ADVIES B.v

20 Analyse energieverbruik 6 Overzicht bedrijfsgegevens6 bedrijfsmiddel Energiebrn Aantal Vermgen Ttaal Indicatie per stuk vermgen werkingsduur (kw) (uur/jaar) Verlichting HF-verlichting Elektriciteit 450 0,033 14, Spaarlampen Elektriciteit Gleilampen Elektriciteit Ventilatren 220V Elektriciteit 220 V Elektriciteit 6D 2, V Elektriciteit 220V Elektriciteit 220V Elektriciteit 380V Elektriciteit Verwarmingsinstallaties HR gaskappen HR HR HR HR HR HR VR Cnventineel Luchtverhitter aardgas aardgas elektriciteit elektriciteit elektriciteit elektriciteit elekriciteit elekriciteit petrleum petrleum elektriciteit elektriciteit Biler Vlerverwarming Warmwaterbuizen Elektra kabels Biggelampen Melkstel Rein ig i ngsa pparatu u r Stfzuiger Reinigingsapparaat Hgedrukreiniger Hgedrukreiniger Hgedrukreiniger Mestdrgsysteem, type Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit elektriciteit electriciteit electriciteit electriciteit electriciteit electriciteit elektriciteit elektriciteit elektriciteit Szie renvi lijst bij de aanvraag 7 Overzicht bedrijfsgegevens' Onderdeel Stalverwarming Stalventilatie Verlichting Reiniging Melkwinning I-keling Mestbewerking Luchtwasser" gas, m' Elektriciteit KWh Aangestuurd middels frquentieregelaars n.n,b verig Jaarlijks energieverbruik Ttaal MJ' 7 Indien geen exacte gegevens ver het energieverruik bekend zijn, kan m.b.v. de gegevens uit 6 een benadering wrden gemaakt:. elektriciteitverbruik bedrijfsmîddel (kln) '" aangegeven vermgen (kw) x bednjfstijd (hm. gasverbruik installatie (m 3 fi) '" 0,114 (m 3/kWh) x aangegeven belasting p nderwaarde (kw) x bedrijfstijd (hfi) a Vr de mrekeningsfactren naar MJ zie bij vraag 4. Pagina 2 van 5 DRIEWEG ADVIES B.v

21 Analyse energieverbruik 2 Tepassing stand der techniek melkveehuderij Wrdt de maatregel tegepast? Indien nee, wrdt vldaan aan het tepassingscrìteriurn? HF-TL met spiegelptiek-armatuur nee -7 werkplekverlichting: 0 ja 0 nee spaarlampen nee -7, brandurenlaar: 0 ja 0 nee HO-Na verlichting nee -7 buitenverlichting, lichtkleur minder belangrijk: 0 nee drschuifreiniging nee -7 warm water prductie mbv elektriciteit: 0 nee warmtepmp I bilercndensr nee -7, melklaar: 0 ja 0 nee vrkeling nee -7, I melk/jaar: 0 ja 0 nee Als de maatregel niet tegepast wrdt en wel aan het tepassings-criterium wrdt vldaan is nadere infrmatie gewenst ver de ksten en pbrengsten van de maatregel (zie 7). 3 Tepassing stand der techniek kalverhuderijen Wrdt de maatregel tegepast? Indien nee, wrdt vldaan aan het tepassingscriterium? frequentieregeling nee 7 ttaal:; 2kW per regelaar: 0 ja 0 nee HF-TL met spiegelptiek-armatuur nee 7 werkplekverlichting: 0 ja 0 nee spaarlampen nee 7 :; branduren~aar: 0 ja 0 nee HO-Na verlichting nee 7 buitenverlichting, lichtkleur minder belangrijk: 0 nee HR drstrmapparaat nee leidingislatie nee 4 Tepassing stand der techniek varkenshuderijen Wrdt de maatregel tegepast? Indien nee, wrdt vldaan aan het tepassingscriterium? ligvlerislatie 12 ja nee -7 nieuwbuw f vlerrenvatie: 0 ja 0 nee dakislatie 12 ja nee wandislatie 12 ja nee -7 na-islatie zeugen bij:; 1 00m2 spuw: Dnee frequentieregeling ventilatie 12 ja nee 7 ttaal:; 2 kw per regelaar, bij 380 v: Dia 0 nee diafragmaschuiven 12 ja nee centrale afzuiging 12 ja nee -7 :; 8 afdelingen, nieuwbuw/renvatie: 0 nee bdemsystemen l8 nee -7 nieuwbuw, l8 ja 0 nee HF-TL met spiegelptiek-armatuur 12 ja nee -7 werkplekverlichting: 0 ja 0 nee spaarlampen l8 nee -7 :; 1000 brandurenlaar: l8 ja 0 nee HO-Na verlichting l8 nee -7 buitenverlichting, lichtkleur minder belangrijk: 18ja 0 nee vlerverwarming 12 ja nee, nieuwbuw: 0 ja 0 nee pmpschakeling CV-installatie l8 nee HR ketel l8 nee weersafhankelijke regeling 12 ja nee -7 gasgestkte ketels, :; 2000 m 31j: 0 nee dimmers p biggenlampen f8 nee -7 zeugen: 0 ja 0 nee Pagina 3 van 5 DRIEWEG AOVIES BV

22 Analyse energieverbruik islatie tsja nee leiding Als de maatregel niet tegepast wrdt en wel aan het tepassings-criterium wrdt vldaan is nadere infrmatie gewenst ver de ksten en pbrengsten van de maatregel (zie 7). 5 Tepassing stand der techniek puimveehuderijen Wrdt de maatregel tegepast? Indien nee, wrdt vldaan aan het tepassingscriterium? dakislatie nee wandislatie nee -7 na-isleren bij :: 1 OOm 2 spuwmuur: 0 ja 0 nee frequentieregeling nee -7 ttaal :: 2 kw per regelaar, bij 380 v: Oja 0 nee diafragmaschuiven nee lengteventilatie nee (K leghennen, :: dieren: 0 ja 0 nee bdemsysteem (grndwater) nee -7 vleeskuikens, nieuwbuw: 0 ja 0 nee HF-TL met spiegelptiek-armatuur nee -7 werkplekverlichting: 0 ja 0 nee 6 Resterende maatregelen Aandachtspunten melkvee: vrraadreiniging wrdt tegepast nee er wrdt vergeschakeld p andere energiebrn!8ja van lie p gas vr veiwarming van elektriciteit p gas vr verwarming l2 binnen de inrichting zal een mestbe~ en veiwerkingsinstallatie wrden pgericht waarmee duurzame energie wrdt geprduceerd Onee er wrdt gebruik gemaakt van znne-energie l2 nee er wrdt gebruik gemaakt van windenergie l2 nee Gd husekeeping maatregelen" klimaatmanagement instelhngsgegevens wrden regelmatige gecntrleerd!8ja nee pluimvee: er wrdt gebruik gemaakt van lichtschema's nee ventiatie wrdt handmatig geregeld l2 nee melkvee: vrspeling melkreiniging is geptimaliseerd nee. autmatische lichtschakelaars. tepassing van ventilatren waarbij 1 ventilatr cntinue draait en verige ventilatren in werking wrden gesteld indien dit ndzakelijk is. spaarlampen nee -7 :: 1000 brandurenlaar: 0 ja 0 nee HD-Na verlichting nee -7 buitenverlichting, lichtkleur minder belangrijk: 0 nee HR ketel nee directe luchtverhitting nee -7 vleeskuikens, pfkleghennen: 0 ja 0 nee leidingislatie nee Pagina 4 van 5 DRIEWEG ADVIES B.v

23 Analyse energieverbruik 7 Overzicht van ksten en pbrengsten Van maatregelen die niet wrden tegepast en wel relevant lijken vr de betreffende inrichting, is het gewenst inzicht te hebben in de ksten en de pbrengsten als ze nu zuden wrden ingeverd. Een dergelijk haalbaarheidsnderzek kan uitgeverd wrden via een fferteaanvraag van een installateur f advies van een adviseur. In het advies (de fferte) dienen wel gegevens ver de ksten en de baten van de maatregelen zijn weergegeven p basis waarvan een terugverdientijd kan wrden berekend. X nvt in verband met niet vereenkmstig het ALARA principe maatrenel I (meer investerin Jaarliikse nbrennst t.v.t telichtin maatregel (meer)investering jaarlijkse pbrengst t.v.t.1 telichting (f) (fm (j gterugverdientijd: (meer)investenng minus subsidies, gedeeld dr de jaarlijkse pbrengsten (cnfrm de hier gebruikte definitie) Pagina 5 van 5 DRIEWEG AOVIES BV

24 Systeem nummer: Rav-nummer: Naam van het systeem: Diercategrie: Stalbeschrijving van: BWL D ; D ; D ; D ; D 2.4.1; D en D Gecmbineerd luchtwassysteem 85 % ammniakemissiereduclie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen, dekberen en vleesvarkens (inclusief pfkberen en pfkzeugen) Oktber 2006 Krte mschrijving van het statsysteem: De ammniakemissie (inclusief geur- en stfemissie) wrdt beperkt dr de ventilatielucht te behandelen in een gecmbineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die is pgebuwd uit meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit twee achter elkaar geplaatste fiiterelementen van het type dwarsstrm. Het eerste element is een chemische wasser die bestaat uit een lamellenfilter. Om de 10 minuten wrdt gedurende 1 minuut aangezuurde wasvieistf ver het fiter gespreid. Achter dit fiter staat een waterwasser. Dit is een klm vulmateriaal waarver cntinu water wrdt gespreid met behulp van spreiers die zich vr en achter het filterelement bevinden. De gezuiverde lucht verlaat vervigens via een druppelvanger de installatie. Spuiwater kmt vrij uit de chemische wasser. Het spuien van waswater vindt plaats nadat het waswater in de chemische wasser vijf keer achter eikaar p de ingestelde ph van 1,5 is gebracht (dit prces begint wanneer het waswater een ph van 4,0 heeft bereikt). Na spuien van het waswater uit de chemische wasser wrdt de pvangbak gevuld met het waswater uit de waterwasser. Vervlgens wrdt ten beheve van de waterwasser vers water aangeverd tt het ingestelde vleistfniveau in de pvangbak. Bij passage van de ventilatieiucht dr het luchlwassysteem wrdt de ammniak pgevangen in de wasvleistf. Dr teveging van zwavelzuur aan de wasvleistf, wrdt in de chemische wasser de ammniak gebnden als ammniumsulfaat. De verwijdering van stf en geurcmpnenten gebeurt in beide wassers. Eisen aan de uitvering: 1) Gecmbineerd luchtwassysteem a) het wassysteem is pgebuwd uit twee achter elkaar geplaatste fierelementen van het type dwarsstrm. Het eerste element is een chemische wasser van het type lamellenfier met een dikte van 0,50 m. Dit filter is pgebuwd uit carbnaat vezels die in speciale banen zijn aangebracht tussen kunststfplaten. Het tweede element is een waterwasser met een dikte van 0,24 m. Het is een fiterpakket dat is pgebuwd uit kunststf fitermateriaal (cntactppervlak is 240 m' per m2). Vrdat de gezuiverde iucht het wassysteem verlaat wrdt het in een druppelvanger van waterdruppels ntdaan. b) per m2 aanstrmppervlak van zwel de chemische wasser als de waterwasser wrdt maximaal m' lucht aangeverd. Vr de chemische wasser gaat het hierbij niet m het specifieke ppervlak van de lamellen, maar m het aanstrmppervlak van het element waarin het lamellenfilter is geplaatst. Het lamellenfilter zelf heeft een capaciteit van maximaai 75 m' lucht per uur per m' ppervlak van het lamel. c) het gecmbineerd luchtwassysteem kan de ventilatielucht van één f meerdere afdelingen behandeien. Op de situatieschets van het ttale bedrijf dient dit duidelijk te wrden aangegeven. 2) Ventilatielucht a) van elke afdeling waarvr de lagere emissiewaarde van kracht is, dient alle ventilatielucht via het gecmbineerd iuchtwassysteem de stal te verlaten. b) bij het gebruik van een centraal afzuig kanaal met het drstrmppervlak van dit kanaal tenminste 1 cm2 per m3 per uur maximale ventilatiecapaciteit bedragen. Vrts meten de dr het Klimaatplatfrm Varkenshuderij vastgestelde nrmen vr maximale ventiiatie in acht wrden genmen. 3) Registratie instrumenten Ten beheve van de wekelijkse cntrle (zie bijlage 2) met zwel ten beheve van de chemische wasser als de waterwasser een urenteller wrden aangebracht. De urenteiler is ndig vr het registreren van de draaiuren van de circulatiepmp. De heveelheid spuiwater van de chemische wasser met met een geijkte waterpulsmeter wrden geregistreerd. Deze waarden meten cntinue wrden geregistreerd en niet vrij tegankelijk wrden pgeslagen.

o veranderen of de verandering van de werking onderdelen daarvan waarmee die verandering

o veranderen of de verandering van de werking onderdelen daarvan waarmee die verandering WET' MILIEUBEHEER ~ Gemeente Heerlen ~ aanvraag vergunning bedrijven - tevens beschrijving inrichtingen- en vergunningenbesluit Ne Aan burgemeester en wethuders van de gemeente Heerlen Pstbus 1 6400 AA

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte vr bestaande wningen 0. Vrwaarden vr aanvraag 0.1 Heeft u de duurzame warmtemaatregel vr 1 september 2008 gekcht f hiervr vr 1 september 2008 pdracht gegeven? O Ja: u

Nadere informatie

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit Verklaring Warmte Kracht Kppeling (WKK) Tepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. pwekken elektriciteit De afnemer: Bedrijfsnaam : Plaats : Klantnummer : BTW-nummer : verklaart hierbij ten beheve

Nadere informatie

BIJLAGE 2: BEOORDELING EMISSIEARME HUISVESTINGSYSTEMEN

BIJLAGE 2: BEOORDELING EMISSIEARME HUISVESTINGSYSTEMEN BIJLAGE 2: BEOORDELING EMISSIEARME HUISVESTINGSYSTEMEN Nummer systeem Naam systeem Diercategorie BWL 2007.03.V3 Systeembeschrijving van Februari 2011 Biologisch luchtwassysteem 70 % ammoniakemissiereductie

Nadere informatie

Algemene acceptatievoorwaarden

Algemene acceptatievoorwaarden Algemene acceptatievrwaarden Meinke Sica Recyling BV Punterweg 38-40 6222NW Maastricht 043-363 24 24 inf@meinkerecycling.nl Versie 1.1 Juli 2011 Artikel 1 Definities, In deze vrwaarden wrdt verstaan nder;

Nadere informatie

S-lijst: Lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren

S-lijst: Lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren S-lijst: Lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren Systeem S-1. Biologisch luchtwassysteem 70% of hogere emissiereductie Werking: De ammoniakuitstoot wordt beperkt door de ventilatielucht

Nadere informatie

Welke maatregelen zijn/worden uitgevoerd en per wanneer zijn/worden deze gerealiseerd?

Welke maatregelen zijn/worden uitgevoerd en per wanneer zijn/worden deze gerealiseerd? bedrijfsgegevens naam inrichting : Genugten H. van adres : Oude Baan 30 Postcode : 5681 PS Plaats : Best elefoonnummer : +31499390244 ype agrarisch bedrijf : Pluimvee, varkens, vleesstieren 1.1 Analyse

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon:

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon: Frmulier UK/S Indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internatinaal, directie Klimaat, Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Pstbus 97, 3440 AB, Werden. 1.

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit ONTWERPBESLUIT Datum : Ons kenmerk : 2013.0. Zaaknummer : 130201236 Cntactpersn : mw. J. Elbrecht Telefnnummer : (026) 377 31 39 Omgevingsvergunning Burgemeester en wethuders hebben p 18 februari 2013

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu [DATUM, ^TVANGST_. /ADVOOOR_Lf!:^ -! itkn/, \ Inspectie Leefmgeving en Transprt Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu > Returadres Pstbus 16191 2500 BD Den Haag Het cllege van burgemeester en wethuders

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE

AANVRAAGFORMULIER PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE AANVRAAGFORMULIER PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE Aanvraagfrmulier behrende bij de Prcedureverrdening planschade Deurne 2008 De Wet ruimtelijke rdening (Wr) geeft in afdeling 6.1 aan dat een belanghebbende

Nadere informatie

Introductie. Introductie

Introductie. Introductie Intrductie Intrductie Op het industrieterrein De Hemmen in Sneek wrden een 9 tal hagelnieuwe, nder architectuur ntwrpen, multifunctinele bedrijfsunits gerealiseerd. Alle units zijn gelegen p uitstekende

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Mdel 1: frmulier vr aanvrager namens eenmanszaak f namens v..f. f c.v. Frmulier vr: natuurlijke persnen - aanvrager namens eenmanszaak natuurlijke persnen - aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER

Nadere informatie

Beheerplan voor bouwhistorische objecten

Beheerplan voor bouwhistorische objecten Beheerplan vr buwhistrische bjecten 2.7.1 Inleiding Met een beschermd stadsgezicht, ngeveer 1500 mnumenten en een uniek laatmiddeleeuws bdemarchief heeft Drdrecht een mvangrijke bven- en ndergrndse cultuurhistrische

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Zaaktype B1460 Frmulier vr: rechtspersn bestuurder, vennt, aandeelhuder BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Nadere informatie

Besluit van 25 maart 2010, houdende regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Besluit omgevingsrecht)

Besluit van 25 maart 2010, houdende regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Besluit omgevingsrecht) Besluit mgevingsrecht (Tekst geldend p: 06-11-2013) Besluit van 25 maart 2010, hudende regels ter uitvering van de Wet algemene bepalingen mgevingsrecht (Besluit mgevingsrecht) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT. Gebruik en opslag gevaarlijke stoffen

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT. Gebruik en opslag gevaarlijke stoffen 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij het gebruik van gevaarlijke stffen... 2 4.2 (Tijdelijke) Opslag van gevaarlijke stffen... 6 4.2.1 Definitie van pslag/pslagplaats...

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

OPTIE- EN KEUZEFORMULIER (Meer- en Minderwerk) Projekt: Westrand Wervershoof Fase 2

OPTIE- EN KEUZEFORMULIER (Meer- en Minderwerk) Projekt: Westrand Wervershoof Fase 2 OPTIE EN KEUZEFORMULIER (Meer en Minderwerk) Prjekt: Westrand Wervershf Fase 2 Bwnr: Naam : Adres : PC + Wnplaats : Telefn (privé): (zaak): (mbiel): Email: ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN : Dr middel

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

WarmteTerugWinning voor optimale diergezondheid en een beter bedrijfsresultaat. Ir. Maurice Ortmans

WarmteTerugWinning voor optimale diergezondheid en een beter bedrijfsresultaat. Ir. Maurice Ortmans WarmteTerugWinning voor optimale diergezondheid en een beter bedrijfsresultaat Ir. Maurice Ortmans Waarom WarmteTerugWinning? 1. WarmteTerugWinning verhoogt het rendement van de intensieve veehouderij:

Nadere informatie

Warmte inleiding. Opdracht 1. Wat weet je nog uit de tweede klas? Kruis bij iedere bewering aan of deze juist of onjuist is. Bewering Juist Onjuist

Warmte inleiding. Opdracht 1. Wat weet je nog uit de tweede klas? Kruis bij iedere bewering aan of deze juist of onjuist is. Bewering Juist Onjuist Warmte inleiding Opdracht 1. Wat weet je ng uit de tweede klas? Kruis bij iedere bewering aan f deze juist f njuist is. Bewering Juist Onjuist Temperatuur en warmte hebben dezelfde eenheid De eenheid van

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Actualisatie Afvalstoffenverordening. Gevraagde beslissing Vaststelling van de Afvalstoffenverordening Diemen 2009

Raadsvoordracht. Onderwerp: Actualisatie Afvalstoffenverordening. Gevraagde beslissing Vaststelling van de Afvalstoffenverordening Diemen 2009 Raadsvrdracht Onderwerp: Actualisatie Afvalstffenverrdening Datum: 1 ktber 2009 Steller: R. van t Hf / M. Ferier Prtefeuillehuder L.W.M. Wrm Gevraagde beslissing Vaststelling van de Afvalstffenverrdening

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

Les Hernieuwbare energie

Les Hernieuwbare energie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Hernieuwbare energie Werkblad Les Hernieuwbare energie Werkblad "100% duurzaam", "Hllandse wind", "Kies bigas!": wie de reclames van energiebedrijven bekijkt zu bijna denken

Nadere informatie

Vorm der stukken moet een goede en effectieve beoordeling mogelijke maken [2.1 Biab-B]

Vorm der stukken moet een goede en effectieve beoordeling mogelijke maken [2.1 Biab-B] INGEDIEND Ja Nvt LIJST IN TE DIENEN STUKKEN AANVRAAG OM REGULIERE BOUWVERGUNNING TWEEDE FASE VOLGT (gedeeltelijk) LATER #1 #2 #3 ALGEMEEN Aanvraag en bijbehrende stukken in de Nederlandse taal [Awb] Vrm

Nadere informatie

Energie besparen door een correcte regeling van de verwarmingsinstallatie: praktijkvoorbeeld in een basisschool

Energie besparen door een correcte regeling van de verwarmingsinstallatie: praktijkvoorbeeld in een basisschool Energie besparen dr een crrecte regeling van de verwarmingsinstallatie: praktijkvrbeeld in een basisschl 1. INLEIDING Veel verwarmingsinstallaties in schlgebuwen draaien p vlle teren, k wanneer er geen

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Uw partner in hernieuwbare energie

Uw partner in hernieuwbare energie www.svetechniek.be Znnebiler anaf 1999.00 * Inclusief 6% btw,levering en mntage : *Tarief ttaal te betalen 4333 Premie 2334 via netbeheerder te recupereren. Levering en mntage. Exclusief afbraak ude biler,

Nadere informatie

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO)

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) Wettelijke grndslag De maatregelen beschrijven p welke wijze werkgevers en werknemers invulling kunnen geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbwet. - Fysieke belasting

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende Management review CO2-reductiesysteem Rapprtage juli 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld dr: Akkrd: I. Bangma O. Van der Ende 1. Inleiding Op 28 juli is een management review gehuden waarin de energieprestaties

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden

De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden T F 038-333 33 53 038-333 33 52 Bank rel. 15.91.96.345 Rabbank IJsselmnd fam. Principaal Mdelweg 1 8000 AR zwlle KvK nr. 05053.320 Reg nr. 1.961101.014

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

NEE. Voornamelijk verwarmingscirculatiepompen met snelheidsregelaar van EEI 0,23 bij individuele woningen.

NEE. Voornamelijk verwarmingscirculatiepompen met snelheidsregelaar van EEI 0,23 bij individuele woningen. ENERGIEPREMIE E5 FREQUENTIEREGELAAR (waarnder verwarmingscirculatiepmp EEI 0,23) Besluit van de Brusselse Hfdstedelijke Regering van 11 december 2014 hudende gedkeuring van het uitveringsprgramma betreffende

Nadere informatie

Aanvraag van uitkering voor een: provincie in verband met de Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)

Aanvraag van uitkering voor een: provincie in verband met de Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) Aanvraag van uitkering vr een: prvincie in verband met de Stimulering van Lkale Klimaatinitiatieven (SLOK) Aanvraagperide: 07-2008 tt 01-09-2009 SenterNvem Stimulering van Lkale Klimaatinitiatieven (SLOK)

Nadere informatie

PET/CT scan met koolhydraatarm dieet

PET/CT scan met koolhydraatarm dieet PET/CT scan met klhydraatarm dieet H14.025-01 Inhudspgave Inhudspgave... 1 Inleiding... 2 Wat is een PET/CT-scan?... 2 He bereidt u zich vr p het nderzek?... 3 Wat mag u drinken?... 3 Wat mag u eten?...

Nadere informatie

Kiezen en keuren, de luchtwasser als gratis warmteleverancier. I r. M a u r i c e O r t m a n s

Kiezen en keuren, de luchtwasser als gratis warmteleverancier. I r. M a u r i c e O r t m a n s Kiezen en keuren, de luchtwasser als gratis warmteleverancier I r. M a u r i c e O r t m a n s Waar op te letten met Keuze Luchtwasser: Vergunningseis Afzet spuiwater (opslag, gebruiksnormen!, aanwending,

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Wet Geurhinder en veehouderij. Omgekeerde werking. Voor een ruimte voor ruimte woning aan de Dijkstraat 61 te Asten

Wet Geurhinder en veehouderij. Omgekeerde werking. Voor een ruimte voor ruimte woning aan de Dijkstraat 61 te Asten Wet Geurhinder en veehouderij Omgekeerde werking Voor een ruimte voor ruimte woning aan de Dijkstraat 61 te Asten Omgekeerde werking Voor een ruimte voor ruimte woning aan de Dijkstraat 61 te Asten Opdrachtgever:

Nadere informatie

LUTTENBERG, Hellendoornseweg 59

LUTTENBERG, Hellendoornseweg 59 LUTTENBERG, Hellendrnseweg 59 Vrijwillige verkp bij inschrijving Deze brchure is met zrg samengesteld aan de hand van de dr verkper verstrekte gegevens. Vr wat betreft afmetingen, vrzieningen en andere

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Ids Veiligheidscoördinatie

Ids Veiligheidscoördinatie Ids Veiligheidscördinatie 1 / 5 IDS-1119 - AG Vespa - Viletstraat 39-2060 Antwerpen - Ontwerpanalyse 01 COÖRDINATIEDAGBOEK Datum: 19-7-2005 Aanwezige partijen: COO: Jhan De Kninck Inf vr: BH AR Karlien.Vanmerhaeghe@vespa.antwerpen.

Nadere informatie

Basis inspectiemodule

Basis inspectiemodule Basis inspectiemdule Arbeidsmiddelen deelmdule: Algemeen Deze Basis Inspectie Mdule (BIM) is pgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven vr intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

10 DEC 2008. Postbus 90055, 5600 PH Eindhoven. Ecologisch Kennis Centrum B.V. De heer Ing. A.M.L. van Rooij 't Achterom 9 A 5491 XD SINT-OEDENRODE

10 DEC 2008. Postbus 90055, 5600 PH Eindhoven. Ecologisch Kennis Centrum B.V. De heer Ing. A.M.L. van Rooij 't Achterom 9 A 5491 XD SINT-OEDENRODE Pstbus 90055, 5600 PH Eindhven Eclgisch Kennis Centrum B.V. De heer Ing. A.M.L. van Rij 't Achterm 9 A 5491 XD SINT-OEDENRODE Van 10 DEC 2008 H.F.M.J. Verbeeten T (0900) 92 94, F (040) 265 1519 Ons kenmerk

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Nummer: 8A Tubbergen, 22 december 2011 Onderwerp: Afwijzen verzek bestemmingsplanherziening Autbedrijf Krezen, Reutummerweg 35 Tubbergen. Samenvatting raadsvrstel:

Nadere informatie

ART. 2 TOEGANGSVERBOD Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden.

ART. 2 TOEGANGSVERBOD Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden. 1 van 6 DEEL 1 Administratieve vrschriften ART. 1 KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA 1. Technische bekwaamheid tnt de inschrijver aan dr het vrleggen van: een lijst van de vrnaamste leveringen gelijkwaardig

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen Effectenberdeling inzake parkeerplaatsen Basisstructuur van het dcument vr de parkings die 3 tt 10 'vertllige' parkeerplaatsen bevatten ten pzichte van de vrschriften van art. 2.3.54, 1 en 2 van het BWLKE

Nadere informatie

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren.

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren. Stichting Aanpak Vertuigcriminaliteit PROGRAMMABUREAU Handleiding aanvragen lkbrmfietsen Inleiding In de praktijk is gebleken dat de inzet van lkbrmfietsen een ged middel is in strijd tegen brmfietsdiefstal.

Nadere informatie

WIJZINGEN OVEREENKOMSTEN ZORGVERZEKERAARS 2015

WIJZINGEN OVEREENKOMSTEN ZORGVERZEKERAARS 2015 WIJZINGEN OVEREENKOMSTEN ZORGVERZEKERAARS 2015 ZORGVERZEKERAAR CZ REGIO Zuid-Nederland en Haaglanden REGIOMANAGERS Patricia Brands (ZWN), Cecile Kramer (ZON), Henriette Dekkers (Haaglanden) OMSCHRIJVING

Nadere informatie

kader grondprijzen 2013

kader grondprijzen 2013 kader grndprijzen 2013 Meer infrmatie: www.tilburg.nl De raad heeft Het kader vr de grndprijzen gemeente Tilburg 2013 vastgesteld p 18 maart 2013 1 Inhudspgave kader Grndprijzen 2013 a.telichting residuele

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rtterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a

Nadere informatie

James Boswell Examen Scheikunde Havo

James Boswell Examen Scheikunde Havo Datum: Tijd: 10:00-13:00 Aantal pgaven: 5 Aantal subvragen: 25 Ttaal aantal punten: 81 James Bswell Examen Scheikunde Hav Zet uw naam p alle blaadjes die u inlevert. Laat bij iedere pgave dr middel van

Nadere informatie

Stuknymmer: bi09.01773. Kopiehouckr(s) o o

Stuknymmer: bi09.01773. Kopiehouckr(s) o o gemeente Den Helder Stuknymmer: bi9.1773 BC&F SB RW&O PBZ OW&S WI&Z W&H FB BSP CONCERNDIR BRANDWEER Kpiehuckr(s) O Burgemeester Gemeentesecretaris Wethuder P.H.H. Kragt Wethuder C.J.M. Hienkens Wethuder

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Te kp : Bedrijfsruimte

Nadere informatie

MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN

MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN Beheer van prtcllen Beheer van registraties Ontvangst dieren Reiniging en ntsmetting Veren Cntrle van dieren Klachten Mdel Prtcllen [naam nderneming] 1 Stichting

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2 VERHOUDINGEN 2 Muiswerk Verhudingen 2 bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met verhudingen, breuken en prcenten. Dit zijn de regels en vaardigheden die in het vmb en de nderbuw

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD... S&A bvba Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke tel 09/329 87 75 fax 09/329 87 85 URL: www.sabvba.cm e-mail: inf@sabvba.cm Startverklaring definitief gedgekeurd Inhudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving Aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk t.a.v. Afdeling Milieu- en bouwzaken Postbus 10150 5140 GB Waalwijk - Lees eerst de toelichting

Nadere informatie

Hygiëneprotocol voor het reinigen en ontsmetten van transportmiddelen voor het vervoer van diervoeder

Hygiëneprotocol voor het reinigen en ontsmetten van transportmiddelen voor het vervoer van diervoeder Hygiëneprtcl vr het reinigen en ntsmetten van transprtmiddelen Te gebruiken ten tijde van een dierziekte uitbraak Kwaliteitsreeks nr. 131 Maart 2012 Hygiëneprtcl vr het reinigen en ntsmetten van transprtmiddelen

Nadere informatie