CHT. SINDS enkele maanden is er veel sprake. leirl. Naar de vereenvoudiging van de sociale wetten? N' April 1938.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHT. SINDS enkele maanden is er veel sprake. leirl. Naar de vereenvoudiging van de sociale wetten? N' 2. 20 April 1938."

Transcriptie

1 N' April leirl BELGISCH VAKVERBOND mm Bijvoegsel a&n de Belgische Vakbeweging van 20 April CHT CONFÉDÊRATION GÉNÉRALE DU TPAVAIL DE BELGIQUE Naar de vereenvoudiging van de sociale wetten? SINDS enkele maanden is er veel sprake van vereenvoudiging van de sociale wetten, of ten minste van haar samenschakeling. Hiervoor bestaan er verschillende redenen, waarvan wij een overzicht willen geven. De personen belast met de toepassing of met het waken op de toepassing van een wettelijke regeling, hetzij zij openbare ambtenaars of vakvereenigingsambtenaars zijn, koesteren onvermijdelijk het verlangen op een gegeven oogenblik een einde te zien stellen aan den vloed van verordeningen, omzendbrieven, besluiten, enz., en zich te bevinden tegenover een samengeschakeld geheel dat de toepassing zou vergemakkelijken. Het gaat, kortom, meestendeels om een ordening van verspreide teksten en het aanbieden van de wetten onder een meer modernen vorm. Bovendien heeft die samenschakeling meestal slechts betrekking op de gespecialiseerde wettelijke regeling, d.i. op de werkloozen- en ongevallenverzekering, de ouderdomspensioenen, de veiligheidsmaatregelen, enz. Een moeilijker doch niet minder nuttige arbeid zou bestaan in het met elkander in overeenstemming brengen van de verschillende takken van de sociale wetgeving. Daar deze niet ineens, noch zelfs volgens een bepaald plan werd opgemaakt, is het onvermijdelijk dat er leemten, herhalingen, onduidelijkheden in voorkomen. En ihet is meestal de arbeider die het slachtoffer is van dezen staat van zaken. Het is klaarblijkelijk van belang dat er orde wordt gebracht in de eene of andere regeling om haar verband met de andere te verbeteren. Een andere voor de vereenvoudiging der sociale wetten gunstige strooming beoogt vooral de administratieve vereenvoudiging bij de toepassing van de verschillende takken van de sociale verzekering. Het patronaat bijzonderlijk het kleine en het middelmatige staat in den grond niet meer vijandig tegenover een «gematigde» sociale wetgeving het weet zeer goed dat de strijd verloren is en dat het er zich wel moet naar schikken, hoe later hoe beter natuurlijk. Het eischt evenwel en onzes inziens met reden een minimum van formaliteiten en administratieve eischen bij de toepassing der wetten. Een bijzonder zware taak voor de bedrijfshoofden, uit hoofde van de herhaalde toepassing op honderdduizenden arbeiders, is die der berekening en der inning van de kontributies voor de verschillende verzekeringen. Nu eens geldt het stelsel der vaste dagelijksche premie, dan eens dat van de proportioneel e premie, waaruit onvermijdelijke verwikkelingen, herhaling van berekeningen voor ieder der verzekeringswetten voortvloeien. Wij willen hier niet de voordeden of de nadeelen van de verschillende stelsels onderzoeken en ons beperken tot de vaststelling dat de invoering van een enkele formule zeer spoedig zou leiden tot de storting, door den patroon, van een globale kontributie voor het geheel der sociale verzekeringen. En dit zou de administratieve vereenvoudiging bij uitstekendheid zi\n en zou een 'uiterst heilzame uitwerking hebben. Wij moeten hier wijzen op een in onze krin-

2 ARBEID EN RECHT gen verspreide geestesgesteldheid, waarbij slechts een betrekkelijk belang aan deze kwestie wordt gehecht. In den grond meenen sommigen is het voor ons van weinig belang dat de patroons moeilijkheden hebben, als ze maar verplicht worden een kontributie te storten. Dit is een tweevoudige vergissing. Ten eerste, de weerstand tegen de nieuwe wetten is grootendeels te wijten aan de vijandigheid ten opzichte van nieuwe administratieve verwikkelingen : (( Genoeg zegels, genoeg geschrijf!», enz. Ten tweede, de oprichting van «sociale diensten», die de kleine en middelmatige patroons te hulp komen die moeite hebben met het toepassen der wetten en die ze onder de voogdij plaatsen van de een of andere machtige patroonsorganisatie, met al de gevolgen die daaraan verbonden zijn : strijdgeest, aangewakkerd door omzendbrieven, moreelen steun, beter gevestigden weerstand. Ten slotte, zulke houding is onbegrijpelijk in een planistisch socialisme. Hoe zou hij die van nu af door zijn ideeënpropaganda, door zijn medewerking in de Regeering en door zijn verbond met andere klassen die niet uitsluitelijk tot de arbeidersklasse beihooren, de wijziging van de ekonomische struktuur van het land beoogt, de rationalisatie, de vereenvoudiging van de wetten van sociale verzekering kunnen verwaarloozen? Hoe zou men onverschillig kunnen zijn tegenover het feit dat de administratiekosten van een sociale verzekering van het enkelvoudige tot het tweevoudige van een eerbiedwaardig aantal millioenen zouden overgaan volgens het een of het ander stelsel? Hoe zou men niet gevoelen, dat nieuwe veroveringen verbonden zijn aan een betere inwendige inrichting dan die van gisteren? Dit zijn al kwesties die aantoonen dat men, wat de vereenvoudiging der sociale wetten aangaat, beslist een socialistisch standpunt, een syndikalistische domrine moet in 't leven roepen, die zich losmaakt van de eng «korporatistische > of regionalistische standpunten. Laat ons daaraan arbeiden! GEORGES. Onder deze rubriek zal regelmatig de lijst gepubliceerd worden van de wetten, de koninklijke en ministerieele besluiten betreffende de sociale wetgeving. Voor de rangschikking van deze wetten en besluiten zullen wij de volgende groote indeeling gebruiken, overgenomen uit den u Code du Travail et de VIndustrie» (Codes Edm. Picard Larcier, N. V., Brussel).- Arbeids- en Bediendenkontrakt Arbeidsregeling Nijverheidspolitie Sociale verzekeringen Vereeniging Jurisdictie en Verzoening Internationale overeenkomsten. In de mate van het mogelijke, zullen voortaan de belangrijkste aangehaalde bepalingen het voorwerp uitmaken van een korten kommentaar, wat onze lezers zal toelaten de sociale wetgeving in ons land in haar geheel te volgen. G. Nota. De huidige lijst is afgesloten op 30 Maart Arbeidsregeling. ARBEIDSDUUR Haven van Brugge. Vermindering van den arbeidsduur. K. B. van (Staatsblad van ). Ondernemingen voor groothandel en half-groothandel in fruit, groenten, aardappelen en primeurs. K. B. van (Staatsblad van ). Fabrieken van briketten. Wekelijksohe arbeidsduur. K. B. van (Staatsblad van 4-III-38). Sociale wetgeving JAARLIJKSCHE BETAALDE VAKANTIE Haarkappersbedrijf. K. B. van (Staatsblad van ). Haven van Antwerpen. K. B. van (Staatsblad van 19^1-38). Chemische nijverheid der onderhoudsprodukten en voor allerlei chemische bedrijven. K. B. van 4-II-38 (Staatsblad van ). Maalderijbedrijf. K. B. van (Staatsblad van ). Nijverheidspolitie. Benzol, correspondeerende prodükten en bijprodukten. K. B. van (Staatsblad van ). Brood- en banketbakkerijen. Hygiëne der buurt gezondheid en veiligneid der werklieden. K. B. van (Staatsblad van ). Sociale verzekeringen. ARBEIDSONGEVALLEN Medisch en pharmaceutisch tarief. K. B. tot aanvulling van de koninklijke besluiten van 8 Jiuni 1935, 4 Maart en 26 November 1936, betreffende het medisch en pharmaceutisch tarief, bij art. 3 der wet betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen voorzien (Staatsblad van ). Aanneming van de verplegingsdiensten en klinieken (27 e lijst) (Staatsblad van ). Gemeenschappelijke Kas der Belgische Nationale Federatie van Bouw en Openbare Werken, te Brussel. Wijzigingen der' statuten. K. B. van 23-XII-37.

3 ARBEID EN RECHT 7 Kas van voorzorg en onderstand ten behoeve van de door arbeidsongevallen getroffen personen. Benoeming van een lid van den Raad van Beheer. K. B. van (Staatsblad van ). BEROEPSZIEKTEN Vaststelling van het bedrag der bijdragen voor 1937, te betalen door de bedrijfshoofden. K. B. van 27-XII-37 (Staatsblad van ). K. B. van &-III-38 (Staatsblad van ). WERKLOOSHEID EN PLAATSING Centra voor vrijwilligen arbeid voor jonge werkloozen in K. B. van 31-XII-37 (Staatsblad van ). OU'DERDOMSVERZEKERING Uitvoering der wet van 15 December 1937 betreffende de verzekering op ouderdom en voortijdig overlijden. K. B. van 31-XI1-37 (Staatsblad van ). Hoogere Kommissie der Ouderdomspensioenen. Benoeming van leden. K. B. van 3-II-38 (Staatsblad van ). Kommissies van beroep in zake ouderdomspensioenen. Handhaving, ambtsgebieden. K. B. van 31-XII-37 (Staatsblad van ). Wijziging aan 1 van de K. B. van 27-XII-37 en (Staatsblad van ). Nationaal Mijnwerkerspensioenfonds en Bestuurskommissie der Voorzorgskas van Bergen. K. B. van (Staatsblad van ).. GEZINSTOELAGBN Bijzondere Kompensatiekassen ten behoeve van gemeentebesturen, aan gemeentebesturen ondergeschikte openbare instellingen en vereenigingen van gemeenten. K. B. van 28-XII->37 (Staatsblad van ). Benoeming van een lid (heer P. Bessem, algemeen sekretaris van het «Vlaamsch Ekonomisch Verbond»J van den Raad van Beheer van de Nationale Kompensatiekas voor Gezinsvergoedingen, ter vervanging van den heer H. Melis, ontslaggever. K. B. van 27-XII-37 (Staatsblad van ). Goedkeuring van wijzigingen gebracht aan de statuten van Kompensatiekassen. K. B. van 22-XII-37 (Staatsblad van ). Arbeiders in de diamantnijverheid. Wijziging van het K. B. van 22-XI-32 tot instelling eener speciale kas^ K. B. van 27-XII-37 (Staatsblad van ). MUTUALITEITEN Mütualiteitsinstellingen. Samensmeltingen. Goedkeuring van nieuwe statutaire bepalingen van 163 mutualiteitsinstellingen. K. B. van 14-XII-37 (Staatsblad van ). Mütualiteitsinstellingen. Wettelijke erkenning.. PK. B. van 27-XII-37 (Staatsblad van ), Paritaire kommissies. NATIONALE KOMMISSIES Schouwburgondernemingen. Oprichting van een Nationale Kommissie. M. B. van 27-XII-37 (Staatsblad van ). Hotels, spijshuizen en drankslijterijen. N. K. Samenstelling. Wijziging. M. B. van 18-XII-37 (Staatsblad van ). Haarkappersbedrijf. N. K. Samenstelling. Wijziging. M. B. van 20-XII-37 (Staatsblad van ). Mechanische glasnijverheid. N. K. Samenstelling. Wijziging. M. B. van 29-XII-37. Houtnijverheid en -handel. N. K. Samenstelling. Wijziging. M. B. van 30-XII-37. Meubelnijverheid. N. K. Samenstelling. Wijr ziging. M. B. van 31-XI1-37 (Staatsblad van ). Scheikundige nijverheid. N. K. Samenstelling. Wijziging. M. B. van (Staatsblad van ). Spiegelnijverheid. N. K. Samenstelling. Wijziging. M. B. van (Staatsblad van ). Machinebouwbedrijf. N. K. Samenstelling. Wijziging. M. B. van (Staatsblad van ). Bouw en Openbare Werken. N. K. Samenstelling. Wijziging. M. B. van (Staatsblad van ). Schoennijverheid. N. K. Samenstelling. Wiijziging. M. B. van (Staatsblad van ). Fabrikage van Portlandcement. N. K. en gewestelijke afdeelingen. M. B. van (Staatsblad van ). GEWESTELIJKE KOMMISSIES Bouw en openbare werken in de provincies Limburg, Luxemburg en Namen. G. K. Samenstelling. Wijziging. M. B. van 27-XII-37. Mechanisch steenbakkersbedrij f van de kuststreek. G. K. Samenstelling. Wijziging. Tegelbevloeringsondernemingen. G. K. Samenstelling. Wijziging. M. B. van (Staatsblad van ). Haven van Gent. G. K. Samenstelling. Wijziging. M. B. van 12-1^38 (Staatsblad van ). Pottenbakkersnijverheid van Charleroi en omstreken. G. K. Samenstelling, Wijziging. M. B. van 29-XII-37 (Staatsblad van ). Haven van Oostende. G. K. Samenstelling. Wijziging. M. B. van (Staatsblad van ). Breiwerknijverheid van het Doorniksche. G, K. Samenstelling. Wijziging. M. B. van (Staatsblad van ).

4 8 ARBEID EN RECHT Rechtspraak ARBEIDSONGEVALLEN Vredegerecht van Chatelet 26 November VI. t/ Le Sy-ndicat Général. Arbeidsongeval. Volledige bestendige ongesohlktheld. Begrip. Kunstmatig lidmaat. Ondoelmatigheid. Onderhoud alleen tot aan de heeling. Opdat de ongeschiktheid als volledig kunne beschouwd worden moet alle arbeid onmogelijk zijn. Dit is niet het geval met een timmerman wien het nog mogelijk is, ondanks den ernst van zijn kwetsuur, een rustend beroep uit te oefenen dat geen spierkracht vereischt, zooals b. v. : huisbewaarder, opziener, of een huisberoep uit te oefenen, reden waarom de deskundige de huidige ongeschiktheid op 90 t. h. heeft vastgesteld. Krachtens de wet (art. 31) zijn voor de kunstmatige ledematen de kosten van aankoop, van onderhoud, van vernieuwing slechts verschuldigd in zoover het gebruik er van noodzakelijk wordt erkend. Indien het toestel aan het slachtoffer geen arbeidsgeschiktheid kon doen inwinnen is de verzekeringsmaatschappij slechts gehouden het toestel te leveren en te onderhouden tot na afloop van den herzieningstermijn. Herzien den gewonen gang der procedure Aangezien aan den eischer door ons vonnis van 5 Juli 1937 voor een volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot 21 Juni 1937 een voorloopige vergoeding van 14,132 fr. 50 werd toegekend Aangezien de datum der heeling op 21 Juni 1937 dient vastgesteld Aangezien, indien de deskundige oordeelt, dat de 'bestendige ongeschiktheid ter zake praktisch als volledige dienst beschouwd, hij er bijvoegt : «gezien het slachtoffer het beroep van timmerman uitoefent» Aangezien in den geest van den wetgever de arbeidsongeschiktheid slechts volledig kan beschouwd worden indien het slachtoffer van het ongeval zelfs de mogelijkheid heeft verloren normaal een gewoon loon te verdienen of zich regelmatige inkomsten te verzekeren, zelfs in een ander beroep dan dat welk hij te voren heeft uitgeoefend Dat het, in andere woorden, noodig is, opdiat de ongeschiktheid als volledig kunne beschouwd worden, dat alle arbeid onmogelijk is Aangezien ter zake, indien de eischer zijn beroep van timmerman niet meer kan uitoefenen, het hem nog mogelijk is, ondanks den ernst van ziijn kwetsuur, een rustend beroep uit te oefenen dat geen spierkracht vereischt, zooals b. v. : huisbewaarder, opziener of een huisberoep Dat dit 'wellicht de reden is waarom de deskundige de huidige ongeschiktheid op 90 t. h. heeft vastgesteld Aangezien er overigens rekening moet mede gehouden, dat het toegekende bedrag zal kunnen gewijzigd worden in geval van verergering gedurende den herzieningstermijn Aangezien, wat aangaat de kunstmatige ledematen, de kosten van aankoop, van onderhoud, van vernieuwing krachtens de wet (art. 31) slechts verschuldigd zijn in zoover het gebruik er van noodzakelijk wordt erkend Dat deze noodzakelijkheid slechts moet aangenomen worden voor de toestellen bestemd om het slachtoffer arbeidsgeschiktheid te doen inwinnen Aangezien de deskundige in zijn konklusies onder n r 5 verklaart dat, «gezien het dragen van een kunstlidmaat heden geen hulp kan bieden wat de heeling' betreft. Hoogstens zou men het dragen van een licht orthopedisch korset in celluloid (nidrose) als voorbehoedsmiddel kunnen onder het oog zien Aangezien de verweerster dus slechts gehouden is het toestel te leveren en te onderhouden tot na afloop van den herzieningstermijn Om deze redenen, Wij, Vrederechter, tegensprekelijk en in eersten aanleg beslissend, alle verdere konklusies verwerpend, verklaren dat de tijdelijke ongeschiktheid volledig was van den dag af waarop het ongeval aan den eischer overkwam tot en met 21 Juni 1937, hetzij gedurende 912 dagen stellen den datum der heeling vast op 21 Juni 1937 en het percent der bestendige ongeschiktheid van dezen datum af op 90 t. h. veroordeelen de verweerster tot het betalen aan den eischer van de wettelijke vergoedingen op dezen grondslag, rekening houdende met een basisloon van 8,650 frank voor de periode van tijdelijke ongeschiktheid en van 11,400 frank voor die van bestendige ongeschiktheid, onder aftrek van de tot heden reeds voorloopig betaalde sommen veroordeelen bovendien de verweerster tot het betalen van de gerechtelijke interesten op de vervallen en heden nog verschuldigde sommen, evenals op de bijgevoegde kosten, t. t. z. deze welke niet werden begroot in ons vonnis van 5 Juli x BEDIENDENKONTRAKTEN Werkrechtenraad van Antwerpen (Kamer voor Bedienden) 25 Maart Soc. Coll. W. & B. t/ J. B. Verjaring In zake bedien den kon trakt Vervflnglng van vast loon door kommlssleloon. Geen nieuw kon tra kt. Gezien de inleidende dagvaarding van deunwaarder J. S., in dato van 25 Februari 1936, strekikende tot betaling eener som van fr. 6,182.15, verschuldigd

5 ARBEID EN RECHT 9 voor te veel ontvangen voorschotten op kommissieloon, samen met de gerechtelijke interesten en de kosten des gedings Gehoord de partijen in hunne middelen en besluiten Aangezien de poging tot verzoening ter zitting aangewend vruchteloos ds gebleven Aangezien verweerder beweert dat de eisöh verjaard is om reden dat dezelve betrekking heeft op de rekening tiusschen partijen op net tijdstip dat verweerder een vast loon trok en sedert 1 Augustus 1933 een nieuw contract zou zijn ontstaan, op grond eener vergoeding beperkt tot. kommissieloonen Aangezien echter partijen dezelfde gebleven zijn en eene wijziging aan het dienstkontrakt (hoe gewichtig ook niet mag worden gelijkgesteld met een verbreking van het bestaand kontrakt gevolgd door het tot stand komen eener nieuwe overeenkomst Aangezien het dienstkontrakt ten einde was op 31 Januari 1935 en de oproeping in verzoening, in dato van 27 Januari 1936, de verjaring staakte (artikel 53 der organieke wet) de datum der verschijning van partijen vóór het Bureel van verzoening zonder ibelang in dit opzicht zijnde Ten gronde : Aan'gezien aanlegster beweert dajt uit de stukken der zaak blijken zou dat de betwisting van ziijmen eisch allen grond mist, doch zulks de tusschenkomst vergt van een deskundige Om deze redenen : De werkrechtersraad, vooraleer ten gronde te vonnissen, stelt als deskundige boekhouder aan den heer..., belast met te onderzoeken of en zoo Ja, voor welk bedrag verweerder te veel kommissieloonen heeft ontvangen Beveelt de partijen aan den deskundige mede te deelen hunne boeken, briefwisseling en alle andere stukken, ten einde den Raad over het geding in te lichten, Behoudt de kosten voor. Aldus gevonnisd en uitgesproken ter openbare zitting van 25 Maart Verbrekingshof 22 Oktober De Roose t/ Schollaert. Werkreohtersraad. Opstel van de beslissing. Verpllonte meldingen op straf van nietigheid. Is nietig, de beslissing van den Werkrechtersraad van Beroep die noch de redenen, noch de beschikkingen van het vonnis «a quo» laat kennen, die noch de akte in beroep herinnert, noch den inhoud der door de partijen genomen konklusies kenbaar maakt. Hooger beroep tegen besluiten van den Werkrechtersraad van Beroep te Brussel van 14 Mei en 21 Juli VONNIS Over de eerste bewijsreden van het hooger? oönoöpr genomen uit de overtreding der artikelen 77 en 123, bijzonderlijk 123, voorlaatste lid der wet van 9 Juli 1926 betreffende de Werkrechtersraden en 97 der Grondwet, doordat de betwiste vonnissen noch de uiteenzetting van den eisch en de verdediging, noch van de grieven gericht door den beroeper tegen de beslissing der eerste rechters behelzen, en aldus het Verbrekingshof in de onmogelijkheid plaatsen zijn kontrole uit te oefenen Aangezien de aangeklaagde vonnissen, die, volgens de in de bewijsreden beoogde artikelen 77 en 123, de bondige uiteenzetting moeten bevatten van den eisch en van de verdediging, alleen vermelden: het eerste, dat de Werrechtersraad van Beroep, Bijzondere Gemengde Kamer, de partijen, vertegenwoordigd door haar raadgevers, gehoord heeft in haar besluiten ontwikkeld ter zitting van 22 Maart 1934 het tweede, dat de Werkrechtersraad van Beroep, Kamer voor werklieden, de partijen, vertegenwoordigd door haar raadgevers in haar besluiten, ontwikkeld ter zitting van 14 Juni 1934, gehoord heeft, en dat hij de vorige akten, o.a. het vonnis van 14 Mei 1934 dat aan den gedaagde de hoedanigheid van werkman erkent, gezien heeft Aangezien, verre van de redenen en de beschikkingen van het vonnis «a quo» te laten kennen, de aangevallen besluiten zelfs niet aan dit laatste herinneren, evenmin als de akte van het beroep van den verweerder tegen hetzelve Aangezien zij, anderzijds, den inhoud der door de partijen genomen konklusies niet kenbaar maken Aangezien dergelijk opstel noch aan de gebiedende voorschriften der bovenbedoelde artikelen 77 en 123, noch aan het artikel 97 der Grondwet beantwoordt dat het niet toelaat na te zien, zooals dit laatste artikel het oplegt, of het oordeel over den grond der zaak aan al de doeleinden van den eisch, de tegenwerpingen of de verdediging van partijen heeft beantwoord dat het Verbrekingshof aldus in de onmogelijkheid verkeert zijn kontrole uit te oefenen Over de wettelijkheid der besluiten, en de bovenbedoelde teksten schendt Om deze redenen: En zonder dat het noodig is stil te houden bij de andere bewijsredenen, verbreekt de aangeklaagde vonnissen beveelt dat het huidig vonnis zal worden overgeschreven in de registers van den Werkrechtersraad van Beroep van Brussel en dat er melding zal van gedaan worden aan den kant van de vernietigde besluiten verzendt de zaak voor den Werkrechtersraad van Beroep der provincies Antwerpen en Limburg. Nota van den Prokureur-generaal Leclercq. De Werkrechtersraad van Beroep van Brussel velt, zooals zijn rechtspraak het aantoont, onwettige vonnissen in den vorm, en hij moet weten dat zij onwettig zign, tenware hij zich niet ongerust maakt om di eigene zijner beslissingen die verbroken werden om dezelfde redenen. Bemerkingen. Zooals men uit de nota van den Prokureur-generaal ziet, heeft deze een striemende» blaam gericht tot den opsteller dezer vonnissen. Zal het daarbij blijven en zal men een magistraat voort toelaten met de wet den spot te drijven? De wet betreffende de inrichting der werkrechtersraden. voorziet geen ouderdomsgrens voor de voorzitters, noch een duur voor hun ambt. Zou nten niet gewapend zijn tegen diegenen die met inzicht aan hun plichten te kort komen?

6 10 ARBEID EN RECHT Werkrechtersraad van Brussel (Kamer voor Bedienden) 1 Maart Willeman t/ Ciiquet. TAALGEBRUIK VOOR HET GERECHT. Bij gebrek aan een regelmatige vraag van taalverandering, moet de rechtspleging voortgezet worden in de taal der inleidende dagvaarding de uitzondering van art. 64, die aan de advokaten toelaat in het Fransch te pleiten in de zaken waarvan de rechtspleging Nederlandsch is, moet eng geïnterpreteerd worden, en mag niet uitgebreid worden tot mondelinge besluiten die een tegeneisch indienen. HANDELSREIZIGER. Het recht op kommissie voor de zaken die rechtstreeks door de firma met de Uliënteel van den handelsreiziger gedaan worden, spruit uit een algemeene bepaling der wet het bewijs van de uitzonderingen aan dezen regel moet aangebracht worden door den werkgever. Gezien het proces-verbaal van niet-verzoening in dato van 6 Januari 1938 Gezien de inleidende dagvaarding in dato van 10 Januari 1938 Aangezien de aanlegger, persoonlijk verschijnende, verkozen heeft in zijne gezegden en verklaringen de Fransche taal te gebruiken dat, zijnerzijds, de verweerder verschijnt bij lasthebber Mter Auerbach, dewelke verklaart de Fransche taal te willen gebruiken dat, ingevolge artikel 64 der wet van 15 Juni 1935, hem zulks toegestaan moet worden, doch uitsluitend voor zijn pleidooi Dat, inderdaad, bij gebrek aan eene vraag van taalverandering, ingediend door den verweerder in de vormen welke voorgeschreven zijn door art. 4, 2, van voornoemde wet, de rechtspleging moet voortgezet worden in de taal der inleidende dagvaarding Aangezien de eisen strekt tot.betaling van eene som van fr., voor kommissieloon, maar aanlegger den eisen terugbrengt op fr., daar in het eerst aangevraagde cijfer zeker saldo begrepen is dat hij beweert hem verschuldigd te zijn voor betaalde verlofdagen Aangezien verweerder aanneemt dat gezegd korniimissiebedrag berekend is volgens den tusschen partijen overeengekomen maatstal, op zekere leveringen gedaan in November 1035 en Januari 1936 aan den heer R. T..., te Genk (Limburg), maar tegenwerpt dat aanlegger geen recht heeft op kommissie, daar de ibestellingen niet door hem verwezenlijkt werden, en aanlegger geen voorbehouden kliënteel of gebied toegewezen was Aangezien een briefwisseling tusschen partien gevoerd in Februari 1935, dus vóór de betwiste bestellingen, dienaangaande vaststelt dat aanlegger een eigen gebied en een eigen kliënteel bewerken moest, doen dat verweerder zich het recht voorbehield andere reizigers te zenden in de huizen die niet bezocht werden door aanlegger, otf bij personen die aan aanlegger geen aankoopen meer zouden gedaan hebben sedert meer dan zes maanden Aangezien blijkt uit een verklaring van den heer R. T..., dat vóór de betwiste bestellingen hij het bezoek had ontvangen van aanlegger, die hem zoo de firma leerde kennen van verweerder, dat naar de termen van den brief van 16 Februari 1935 deze kliënt dus moest beschouwd worden als voorbehouden aan aanlegger idat overeenkomstig artikel 23 der wet van 7 Augustus 1922, het gevraagde kommissieloon dus verschuldigd is Dat, inderdaad, niet uit het oog moet verloren worden dat gezegd artikel een algemeenen regel vaststelt ten voordeele van de handelsreizigers, aan wie de opdracht werd gegeven een bepaalde kliënteel te bezoeken, dat elke uitzondering op dezen regel alleen mag aangenomen worden indien de werkgever, in dezen eischer in zijn exceptie, er het volledig en formeel bewijs van levert, dat het recht van den handelsreiziger door de overeenkomst werd uitgesloten Aangezien verweerder een tegeneisch indient, strekkende tot terugbetaling van een som van frank, welke bij vergissing zou betaald geweest zijn aan den aanlegger voor betaalde verloven Aangezien deze eisch niet onderworpen werd aan voorafgaandeliijke verzoening, en dus overeenkomstig art. 55 van de wet van 9 Juli 1926 niet rechtstreeks vóór de bevoegde Kamer van den Werkrechtersraad mocht ingediend worden Aangezien zelfs, indien volgens een nieuwe en betwistbare rechtspraak, de voorafgaandelijke verzoening alleen vereischt was voor den hoofdeisen, de tegeneisch van verweerder voor een tweede reden onontvankelijk zou zi'jn, daar hij ingeleid werd door mondelinge besluiten genomen in de Fransche taal Dat, inderdaad, overeenkomstig artikel 37 der wet van 15 Juni 1035, de tusschenvorderingen ingeleid en vervolgd moeten worden in de taal gebruikt voor de rechtspleging der hoofdzaak Dat artikel 64 derzelfde wet een enge uitlegging vereischt en enkel een uitzondering voor de pleidooien voorziet, doch niet voor besluiten, zelfs als deze mondeling zijn (Handelsrechtb., Antwerpen, 27 September 1935, R.W. 1935, col. 119) dat deze uitzondering dus nog veel minder zou kunnen toegepast worden op de akten vermeld in artikel 37 voornoemd, namelijk op de inleidende akte van een tegeneisch Dat dus de besluiten van verweerder ingevolge artikel 40 derzelfde wet moeten nietig verklaard worden, en dus ook voor deze reden de tegeneisch onontvankelijk is Om deze redenen, de Werkrechtersraad, alle andere of tegenstrijdige besluiten verwerpende, Gezien artikelen 4, 30, 37, 40 en 64 van de wet van 15 Juni 1935, veroordeelt verweerder te betalen aan aanlegger de som van tweehonderd vier en negentig frank 95 centiemen voor saldo van kommissieloon, met de gerechtelijke interesten en de kosten Verklaart onontvankelijk de besluiten van verweerder, strekkend tot terugbetaling van eene som van fr.

7 ARBEID EN RECHT 11 Wérkrechtersraad van Beroep van Antwerpen (Gemengde Kamer) 21 Juni Sch. t/ De R. Bevoegdheid van den Wérkrechtersraad. Werkgever die tulnlleden te werk stelt. Hoofdtuinman. Hoedanigheid van bedlende. De geschillen die oprijzen tusschen een eigenaar en zijn tuinman behooren tot de bevoegdheid van den Wérkrechtersraad een tuinman die een ander tuinman onder zijn bevelen heeft en sommige boeken van ontvangsten en' uitgaven houdt, moet als hoofdwerkman, t.t.z. bediende, worden beschouwd. Aangezien volgens de bewoordingen van de rechtsvorderende dagvaarding van 3 Juni 1933 van deurwaarder Moreels, de eisen de veroordeeling beoogt van den gedaagde tot het betalen aan den oorspronkelijken eischer van : 1 Tweemaal 1,200 frank, voor wedde der maanden Januari en Februari fr. 15 uit hoofde van voorschot frank voor vergoeding ingevolge de weigering een getuigschrift af te leveren. 1 Aangezien de beroeper, ten eerste, de onbevoegdheid van den Wérkrechtersraad inroept, bewerend dat de beroeper Schollaert in den geest der wet van 2 Juli 1926 niet de hoedanigheid van werkgever bezit, daar hij als partikulier den eischer in dienst heeft op zijn buitengoed Aangezien, in strijd met deze bewering van den beroeper, het artikel 22 der wet in haar 3 uitdrukkelijk verklaart als werkgevers te beschouwen: «Personen die één of meer tuiniers... dienstpersoneel hebben», en dat, anderzijds, het artikel 3, 4, verklaart dat «tuiniers» in de hoedanigheid van werklieden aan de wet onderworpen zijn Dat de Wérkrechtersraad dus bevoegd is over het geschil te oordeelen 2 Aangezien de beroeper, ten tweede, de bewering volhoudt, dat de oorspronkelijke eischer werkman en geen bediende zijn zou de oorspronkelijke eischer beweert, zijnerzijds, dat hij bediende is als hoofdtuinman die andere tuinlieden onder zijn bevelen heeft Aangezien, om te beweren dat hij bediende is, onderworpen aan de rechtspraak van de Kamer voor Bedienden, de gedaagde verklaart in dienst geweest te zijn van den beroeper als chef-tuinier aan de wedde van 1,500 frank per maand, later verlaagd op 1,200 frank per maand met kostelooze inwoning, en andere tuinlieden onder zijn bevelen had en bovendien boeken had te houden betreffende de ontvangsten en de uitgaven van de exploitatie die hij te beheeren had dat hij uit dien hoofde tot de kategorie behoorde van de «werkhuismeesters, hoofdwerklieden en werkmeesters», welke in artikel 4 der wet van 1926 betreffende de Werkrechtersraden als bedienden worden besenouwd Dat, in tegenspraak met deze beweringen van den gedaagde, de beroeper betwist dat de gedaagde andere tuinlieden onder zijn bevelen had en beweert dat hij eenvoudig handenarbeider was die geholpen werd door een enkelen werkman, hulptuinman, en dat hij dusdanig hoogstens als ploegbaas kan worden beschouwd die door het artikel 3, 1, der wet uitdrukkelijk met «werklieden» wordt gelijkgesteld Aangezien, in feite, de beroeper niet ernstig zou kunnen betwisten, dat de gedaagde in zijn dienst was als hoofdtuinman die ten minste een anderen tuinman onder zijn bevelen had, en die te werk was gesteld aan het onderhoud en de zorg der bloemen en planten en van het neerhof van het buitengoed van 'beroeper, en dusdanig zekere 'boeken van ontvangsten en uitgaven had te houden Dat dit alles o.m. blijkt uit zijn eigen aangeteekenden brief van 31 December 1932 waarbij hij aan zijn «chef» zijn praeadvies beteekende, hem uitnoodigde ook te verzaken aan den tuinman die hem hielp, hem aanraade de zwanen en de geit te doen verkoopen en hem mededeelde hem te spreken «om te zien wat wij zouden kunnen doen met de bloemen en planten» en hem te kennen gaf: «Gelieve in uw boek uw uitgaven en wedde van deze maand in te schrijven» Aangezien er ten aanzien van al deze feiten niet zou kunnen betwist worden, dat de gedaagde dient beschouwd als «hoofdwerkman», t.t.z. «bediende» in den geest van het artikel 4 der wet van 9 Juli 1926 Dat de zaak dienvolgens moet verzonden worden vóór de Kamer voor Bedienden, door dezelfde wet bevoegd erkend om soortgelijke geschillen te vonnissen Om deze redenen: De Wérkrechtersraad van Beroep voor de provincies Antwerpen en Limburg, Bijzondere Gemengde Kamer, verklaart voor recht, dat de Wérkrechtersraad bevoegd is dat het geschil tot de bevoegdheid behoort van de Kamer voor Bedienden, daar de gedaagde in zijn hoedanigheid van «hoofdwerkman > dient beschouwd als «bediende». Verzendt bijgevolg de zaak voor de Kamer voor Bedienden om er in rechte over te beslissen. Verklaart dat er zal beslist worden over het lot der kosten wanneer over den grond zal geoordeeld worden. x ARBEIDSKONTRAKTEN Wérkrechtersraad van Verviers (Kamer voor Werklieden) 18 Maart Echt. Watlue t/ Etabl. I. Simons. Praeadvies. Werkloosheid In den loop van den duur van het praeadvies. Deze thesis zou gelijkstaan met het onvoorwaardelijk afschaffen van de bepalingen der wet op het arbeldekcntrakt. Vergoeding voor den geheelen duur van het praeadvies. Aangezien de vordering der eischeres gericht is op het bekomen eener som van 180 fr. 60, zijnde de helft van het loon dat zij zou gewonnen hebben in den loop van den duur van het praeadvies dat haar werd gegeven op 13 December 1937

8 12 ARBEID EN RECHT Aangezien partijen akkoord gaan om te erkennen dat de eischeres op 13 December werd aangezegd dat zij op 22 December daaropvolgend de inrichting zou verlaten dat zij op 14 en 15 December den ganschen dag heeft gearbeid dat zij op 16 n gedurende twee uren heeft gearbeid en nog gedeeltelijk op 22" Aangezien, om uit te leggen dat de eischeres niet gedurende den ganschen duur van het praeadvies gearbeid heeft, de verweerster inroept dat de eischeres in staat van werkloosheid was van 16 tot 22 December dat zij dus geen vergoeding moet betalen voor de dagen werkloosheid Aangezien dergelijke thesis aannemen zou gelijkstaan met het onvoorwaardelijk afschaffen van de bepalingen der wet op het arbeidskontrakt welke de verplichting van het praeadvies regelt in de kontrakten zonder bepaalden duur Aangezien, wanneer de wetgever aan den werkgever de verplichting heeft opgelegd een praeadvies te geven of wel een vergoeding wanneer het praeadvies niet werd gegeven of op een onvoldoende wijze, hij eenerzijds aan den arbeider den normalen tijd heeft willen verleenen om een anderen werkgever te zoeken, en anderzijds dezen arbeider tegen den nood heeft willen beveiligen door hem gedurende dezen tijd zijn loon of wel een vergoeding te verzekeren Aangezien het onbetwistbaar is dat als periode van praeadvies moet verstaan worden een periode van bezoldigden arbeid, en dat bij gebrek daaraan voor den werkgever de verplichting ontstaat een vergoeding te verleenen dat het voorwaar voor dezen te gemakkelijk zou zijn te beweren dat hij zich naar de wet gedraagt wanneer hij een regelmatig praeadvies geeft en tegelijkertijd zou ontsnappen aan elke betaling door dit praeadvies te doen samenvallen met een periode van werkloosheid Aangezien het recht van de eischeres op de betaling van een vergoeding dus onbetwistbaar is Aangezien er niet wordt geloochend, dat het uurloon van de eischeres 6 fr. 45 beliep Aangezien, rekening houdend met den volledigen arbeid geleverd op 14 en 15 December en met den gedeeltelijken arbeid op 16 en 22 December, de vergoeding welke aan de eischeres toekomt op 135 fr. 45 moet vastgesteld worden Om deze redenen, het Bureel van Verzoening, zetelend als Bureel van Uitspraak in overeenstemming met het artikel 54 der wet op de Werkrechtersraden, alle andere, uitgebreider of tegenstrijdige konklusies verwerpend, tegensprekelijk en in laatsten aanleg beslissend, veroordeelt de verwerende maatschappij tot het betalen aan de eischeres van een som groot 135 fr. 45, den gerechtelijken interest op deze som en de kosten begroot op 20 frank stelt den deurwaarder Hansen, van Verviers, aan om het vonnis aan de verweerster te beteekenen Sam. druk. Lucifer (Best.: S. Vanden Bosch), Kapellemarkt, 8, Brussel.

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 OKTOBER 2013 S.11.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.11.0122.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Rolnummer 2268 Arrest nr. 29/2002 van 30 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten pagina 1 van 5 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Organisatie van de rechtspraak - België

Organisatie van de rechtspraak - België Organisatie van de rechtspraak - België c) Nadere bijzonderheden over de rechterlijke instanties 1. Vredegerecht De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de burgers staat. Hij wordt overeenkomstig

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 OKTOBER 2003 C.01.0365.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.01.0365.N M.T. eiser, vertegenwoordigd door Mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

2. Soorten en verband

2. Soorten en verband Bij dit alles moet de rechter de rechten van verdediging eerbiedigen. Dit betekent dat hij, wanneer hij de rechtsgrond wenst te wijzigen en aan te passen, de debatten dient te heropenen om partijen toe

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T Rolnummer 5726 Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen Onderwerp Schatting van aandelen. Controleschatting. Vonnis. Exceptie van gewijsde Datum 27 juni 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 MAART 2015 P.14.1796.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1796.F PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK, tegen A. S., Mr. Simone Nudelholc, advocaat bij het Hof van Cassatie. I.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 NOVEMBER 2010 S.09.0062.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0062.F REPUBLIEK ZUID-AFRIKA, eiseres, Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen G. N., verweerster. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2013 C.12.0285.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0285.F M. L. Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen M. H. Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangend

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T Rolnummer 4792 Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4, 2, en 6, 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

DE aanwezigheid onzer vrienden in de Regeering

DE aanwezigheid onzer vrienden in de Regeering N' 3. 20 Juni 1935. IE!N ot BtLCjQUI OJQU^j m^f) XPW' SYfNDIKfll Bijvoegsel a&n de Belgische Vakbeweging van 20 Juni 1935. Enkele overwegingen over het vraagstuk der beroepsziekten door Yves Advokaat Lecocq

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Arrest van 19 december 1997 in de zaak A 96/ Arrêt du 19 décembre 1997 dans l affaire A 96/

Arrest van 19 december 1997 in de zaak A 96/ Arrêt du 19 décembre 1997 dans l affaire A 96/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 96/4/8 Inzake : Arrest van 19 december 1997 in de zaak A 96/4 ------------------------- KANEN tegen GEMEENTE VELDHOVEN Procestaal : Nederlands En cause : Arrêt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 SEPTEMBER 2013 C.12.0559.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0559.N D., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T Rolnummer 3630 Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 320, 4, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 SEPTEMBER 2013 P.12.1110.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.1110.N T G, burgerlijke partij, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Rolnummer 5056 Arrest nr. 144/2011 van 22 september 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Het

Nadere informatie

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T Rolnummer 4880 Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij

Nadere informatie

Model van een tuchtreglement

Model van een tuchtreglement Model van een tuchtreglement VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 Artikel 1: Toepassingsgebied: De Tuchtcommissie van de [ ]Federatie is bevoegd om in eerste aanleg te oordelen over iedere overtreding van een algemeen

Nadere informatie

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (Tekst geldend op: 18-03-2009) Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 SEPTEMBER 1987. BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK TEGEN J. A. DE RIJKE. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 MAART 2011 S.09.0089.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0089.F L. A., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, Mr. Paul

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN HET GERECHT (Vijfde kamer) 5 juli 1993 *

BESCHIKKING VAN HET GERECHT (Vijfde kamer) 5 juli 1993 * BESCHIKKING VAN 5. 7.1993 ΖΑΛΚ T-S4/91 DEP komst van een advocaat soms zijn nut hebben voor het verloop van de precontentieuze procedure, toch zijn de honoraria voor de in de precontentieuze fase verrichte

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 APRIL 2015 C.14.0466.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0466.F R. T., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. R. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

SECUREX, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Verenigde

SECUREX, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Verenigde 16 OKTOBER 2000 S.00.0101.N/1 Nr. S.00.0101.N.- SECUREX, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Verenigde Natieslaan 1, eiseres tot cassatie

Nadere informatie

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 96/3/10 ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/3 ------------------------- Inzake : COTRABEL BVBA tegen LAUTE DIRK Procestaal : Nederlands En cause : ARRET

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 JUNI 2015 P.14.0406.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0406.N I R D F, beklaagde, eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen K D K, burgerlijke

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2015 C.13.0615.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0615.N Ch. V., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,

Nadere informatie

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's- Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken WIJ

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 86/2004 van 12 mei 2004 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 86/2004 van 12 mei 2004 A R R E S T Rolnummer 2881 Arrest nr. 86/2004 van 12 mei 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen

Nadere informatie

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg,

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg, Administratieve schikking houdende de toepassingsmodaliteiten van de Overeenkomst betreffende de Sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, ondertekend te Brussel op 5 juli 1971

Nadere informatie

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 MEl 2012 ge KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT ZELFSTANDIGEN - bijdragen zelfstandigen tegensprekelijk heropening van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 SEPTEMBER 2014 P.13.1000.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1000.N D R C V, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Anne De Clerck, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2010 P.10.0213.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.0213.N G. R. burgerlijke partij, eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen T.

Nadere informatie

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3)

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3) Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S. 13.7.1999 Ed. 3) Hoofdstuk I. Algemene bepaling Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 april 2003 S.01.0184.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.01.0184.F.- CORA, Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen M.C. I. Bestreden beslissing Het cassatieberoep is gericht

Nadere informatie

Rolnummer 5407. Arrest nr. 62/2013 van 8 mei 2013 A R R E S T

Rolnummer 5407. Arrest nr. 62/2013 van 8 mei 2013 A R R E S T Rolnummer 5407 Arrest nr. 62/2013 van 8 mei 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen,

Nadere informatie

DE wet bepaalt, dat de vergoeding door haar

DE wet bepaalt, dat de vergoeding door haar N' 2. 20 Juni 1934. IE MI cow\isstorn SYrNO'C^wt. oe BCLC-iQur Bijvoegsel a&n de Belgische Vakbeweging van 20 Juni 1934. SYINOIK/01 ^ var* ae.lcrit Over den waarborg der betaling van de vergoeding in zake

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2013:6267

ECLI:NL:RBAMS:2013:6267 ECLI:NL:RBAMS:2013:6267 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11092013 Datum publicatie 27092013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie C/13/539534 Civiel recht Eerste

Nadere informatie

BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL

BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL Toelichting: Zie artikel 459 Ger.W. Onderafdeling 5. Ereloongeschillen 1. Algemene

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 JANUARI 2008 S.06.0099.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.06.0099.F MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT-WALLON, Mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Nr. S F.- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Mr. René Bützler, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. S.A., 2. D.K., 3. AXA BELGIUM.

Nr. S F.- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Mr. René Bützler, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. S.A., 2. D.K., 3. AXA BELGIUM. 8 oktober 2001 S.00.0074.F/1 Nr. S.00.0074.F.- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Mr. René Bützler, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. S.A., 2. D.K., 3. AXA BELGIUM. HET HOF, Gehoord het verslag van

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

In zake: 2010/AR/3198

In zake: 2010/AR/3198 Nummer: Rep. nr.: 2011/ Zitting van: 8 maart 2011 Tussenarrest Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: In zake:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JANUARI 2014 C.12.0463.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0463.N 1. WIBRA BELGIË nv, met zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 7A, 2. WIBRA HOLDING bv, vennootschap naar Nederlands recht,

Nadere informatie

Rolnummer 3677. Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T

Rolnummer 3677. Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T Rolnummer 3677 Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 14bis, 3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986

Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986 Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986 In zake : de prejudiciële vraag gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen bij arrest van 26 september 1985 in de zaak van de N.V. TRENAL tegen DE BUSSCHERE

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 33/99 van 17 maart 1999 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 33/99 van 17 maart 1999 A R R E S T Rolnummer 1294 Arrest nr. 33/99 van 17 maart 1999 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 419, eerste lid, 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013 Rechtbank, 1 gedaagde a. indien de gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten zijn in acht genomen,

Nadere informatie

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T Rolnummer 4790 Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 73 van de programmawet (I) van 27 december 2006, gesteld door de Vrederechter van het

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 APRIL 2015 P.13.0954.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.0954.N A J M D, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Jan Van Leuven, advocaat bij de balie te Antwerpen, tegen Y TANG, burgerlijke

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 1e blad. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2015 S.13.0066.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0066.F OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN GANSHOREN, Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen

Nadere informatie

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 17 februari 2014 Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving Er is een nieuwe wettekst verschenen. Deze betreft: Wet van 21.12.13 houdende dringende diverse

Nadere informatie

Rolnummer 1602. Arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T

Rolnummer 1602. Arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T Rolnummer 1602 Arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 38 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door de Arbeidsrechtbank te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 NOVEMBER 2009 S.08.0128.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.08.0128.F RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P., I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2012 C.10.0135.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0135.F BELGISCHE STAAT, minister van Landsverdediging, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen ENTREPRISE ANDRE

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 OKTOBER 2009 C.08.0559.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0559.F GT MANAGEMENT, bvba, Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen POLYCAR, vennootschap naar Italiaans

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 28 april 2015

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 28 april 2015 ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL zitting van 28 april 2015 Inzake: Dhr. A, XXX Eiser, ter zitting niet aanwezig noch vertegenwoordigd. Tegen: RO, met zetel te XXX, Lic.

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ZITTING VAN 15 SEPTEMBER 2011 Inzake RB, met maatschappelijke zetel te xxx, xxx, licentie xxx - Ondernemingsnr xxx; Eiseres, Ter zitting

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 JANUARI 2011 C.08.0364.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0364.N C.B., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 009 Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 320 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2008 C.05.0223.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0223.F AXA BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. B. P., 2. AXA BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 DECEMBER 2015 C.15.0152.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0152.N NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, met zetel te 1000 Brussel, Sint-Jansstraat 32-38, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2011 C.10.0175.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0175.F G. V., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. B.. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Rolnummer 4967. Arrest nr. 68/2011 van 5 mei 2011 A R R E S T

Rolnummer 4967. Arrest nr. 68/2011 van 5 mei 2011 A R R E S T Rolnummer 4967 Arrest nr. 68/2011 van 5 mei 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 3, eerste lid, 3, van het decreet van het Waalse Gewest van 27 mei 2004 tot invoering van

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104 19 (1950) No. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 104 A. TITEL Verdrag inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven, met Bijlage; Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2015 S.13.0084.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0084.F OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VERVIERS, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : Landsverordening grensregeling Citeertitel: Landsverordening grensregeling Vindplaats : AB 1990 no. GT 23 Wijzigingen: Geen Artikel 1 1. Grensregeling wordt onderscheiden in: a. de geïsoleerde

Nadere informatie

Rolnummer 4499. Arrest nr. 106/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T

Rolnummer 4499. Arrest nr. 106/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T Rolnummer 4499 Arrest nr. 106/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14, 1, eerste lid, 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals dat artikel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 MAART 2014 F.12.0090.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0090.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 14, voor wie optreedt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 MAART 2016 S.15.0053.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.15.0053.N STAD AARSCHOT, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, met zetel te 3200 Aarschot, Ten Drossaarde

Nadere informatie

ONS land werd in de laatste tijden getroffen

ONS land werd in de laatste tijden getroffen N r 4. 20 December 1934. Arbeidsongevallen Vergoeding bij doodelijlc ongeval door i. ONS land werd in de laatste tijden getroffen door erge rampen waarbij talrijke arbeiders den dood hebben gevonden, en

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 MEI 2014 F.12.0188.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0188.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie