Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 699175. Uw referentiecode 1605. Ingediend op 26-02-2013."

Transcriptie

1 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer Aanvraagnaam V.O.F. Luesink Uw referentiecode 1605 Ingediend op Soort procedure Projectomschrijving Uitgebreide procedure Uitbreiding melkrundveebedrijf. Opmerking - Gefaseerd Blokkerende onderdelen weglaten Kosten openbaar maken Bijlagen die later komen Bijlagen n.v.t. of al bekend landschappelijke inpassing beheersbaarheid van brand constructieberekeningen NVT Bevoegd gezag Naam: Gemeente Bronckhorst Bezoekadres: Elderinkweg KA Hengelo (Gld) Postadres: Postbus ZJ Hengelo (Gld) Telefoonnummer: adres algemeen: Website: Contactpersoon: afdeling Dienstverlening Bereikbaar op: ma. t/m do uur/ vr. tot Datum aanvraag: 26 februari 2013 Aanvraagnummer: Pagina 1 van 2

2 Overzicht bijgevoegde modulebladen Aanvraaggegevens Locatie van de werkzaamheden Werkzaamheden en onderdelen Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) Revisie Bouwwerk met agrarische functie bouwen Bouwen Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Uitrit aanleggen of veranderen Uitrit aanleggen of veranderen Bijlagen Datum aanvraag: 26 februari 2013 Aanvraagnummer: Pagina 2 van 2

3 Formulierversie Locatie 1 Adres Postcode 7025CR Huisnummer 2 Huisletter - Huisnummertoevoeging - Straatnaam Plaatsnaam Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen? Dwarsdijk Halle 3 Toelichting Eventuele toelichting op locatie - Datum aanvraag: 26 februari 2013 Aanvraagnummer: Pagina 1 van 1

4 Formulierversie Revisie Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 1 Gegevens inrichting Wat is de naam van de inrichting? Wat is de aard van de inrichting? Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische vermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag? Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend? V.O.F. Luesink Zelhem Melkrundveehouderij. Onbepaalde tijd Bepaalde tijd Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? Nvt. B&W is bevoegd gezag. Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'. 2 Gegevens verandering Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting. Wat is de aard van de verandering? Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen? Het realiseren van een zijdelingse uitbreiding van stal C. Zie ook toelichting aanvraag. Datum aanvraag: 26 februari 2013 Aanvraagnummer: Pagina 1 van 9

5 Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed? 3 Bedrijfstijden Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? 4 Bestemming Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? 5 Omgeving van de inrichting Waar ligt de inrichting? Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? Centrum Rustige woonwijk Gemengd gebied Industrieterrein Buitengebied Anders Dwarsdijk 2B? Wijze vaststellen milieubelasting Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. 7 Ongewone voorvallen Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu? 8 MER-(beoordelings)plicht Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage. Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? Datum aanvraag: 26 februari 2013 Aanvraagnummer: Pagina 2 van 9

6 Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden? Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit? Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage Milieuzorg Beschikt u over een milieumanagementsysteem? Deels 10 Toekomstige Ontwikkelingen Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? 11 Bodem Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? Nvt. bestaande veehouderij Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'. 12 Brandveiligheid Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Welke brandblusmiddelen gebruikt u? Branddekens Draagbare blusmiddelen Brandslanghaspels Stationaire blusinstallaties Mobiele blusmiddelen Anders Datum aanvraag: 26 februari 2013 Aanvraagnummer: Pagina 3 van 9

7 Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? 13 Afvalwater Loost u afvalwater uit uw inrichting? Waarop loost u afvalwater? Op welke andere wijze loost u afvalwater? Welk afvalwater loost u? Lozing op of in de bodem (infiltratie) Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie Lozing via hemelwaterriool Anders Zie hoofstuk 11 toelichting. Procesafvalwater Koelwater Ketelspuiwater Regeneratiewater van ionenwisselaar Laboratoriumafvalwater Spoelwater ontijzering Niet-verontreinigd hemelwater Verontreinigd hemelwater Huishoudelijk afvalwater Overig afvalwater Hoeveel personen werken voor het bedrijf? Is in het bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig? Wordt in de kantine gebruik gemaakt van keukenafvalversnijdende apparatuur? Wordt het afvalwater van de kantine of het bedrijfsrestaurant via een vetafscheider geloosd? Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolering aangesloten? Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolering aangesloten? Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? Is de afkoppeling van het nietverontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd? 2 Datum aanvraag: 26 februari 2013 Aanvraagnummer: Pagina 4 van 9

8 Zijn er binnen uw inrichting mogelijkheden onderzocht om nietverontreinigd hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool? Is/zijn er zuiveringtechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?, geen onderzoek uitgevoerd Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'. 14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? Geef aan of en welk afvalpreventieonderzoek is uitgevoerd. Beperkt Afvalpreventieonderzoek Standaard Afvalpreventieonderzoek Geen onderzoek Welke afvalpreventiemaatregelen voert u uit? Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'. 15 Lucht Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? 16 Geluid en trillingen Ligt de inrichting op een gezoneerd industrieterrein? Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? Waarom hebt u geen akoestisch onderzoek uitgevoerd? Welke activiteiten vinden inpandig plaats binnen de inrichting? Welke activiteiten vinden op een open terrein plaats binnen de inrichting? Wanneer vinden de activiteiten plaats? Zijn er incidentele activiteiten binnen de inrichting? Nvt. bestaande veehouderij. Geen geluidsgevoelige objecten in de buurt van het bedrijf. Datum aanvraag: 26 februari 2013 Aanvraagnummer: Pagina 5 van 9

9 Welke incidentele activiteiten vinden plaats binnen de inrichting? Wanneer vinden de incidentele activiteiten plaats? Hoeveel keer per jaar vinden de incidentele activiteiten plaats? In welk gebiedstype ligt de inrichting? Wat is de afstand van de inrichting tot de dichtstbijzijnde woningen in meters? Zijn de dichtstbijzijnde woningen bedrijfswoningen? Veroorzaken de activiteiten trillingen? Stille landelijke gebieden Gebieden voor extensieve recreatie Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten Stille woonwijk, weinig verkeer Rustige woonwijk in stad Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte bedrijfsactiviteiten Woonwijk nabij een drukke auto- en/of spoorweg Woonwijk nabij gezoneerd industriegebied Woonwijk in stadscentrum In zone rond industrieterrein Op industrieterrein Anders 17 Energie Verbruikt u in uw inrichting meer dan kwh elektriciteit of meer dan m3 aardgas(equivalenten) per jaar? Verbruikt u in uw inrichting meer dan kwh elektriciteit of meer dan m3 aardgas(equivalenten) per jaar? Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kwh per jaar? Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt Meerjarenafspraak (MJA3) Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) Geen van beide 18 Externe veiligheid Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? Datum aanvraag: 26 februari 2013 Aanvraagnummer: Pagina 6 van 9

10 Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? 19 Verkeer, vervoer en mobiliteit Hebt u een preventieplan voor beperking van verkeer- en vervoerbewegingen opgesteld? Hoeveel werknemers hebt u in dienst? Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw inrichting? Welke vormen van verkeer en vervoer zijn voor uw bedrijfsactiviteiten relevant? Hoeveel kilometers worden per jaar door de verladers en uitbesteed vervoer gemaakt? Hoeveel kilometers worden per jaar door eigen vervoerders gemaakt? Hebt u maatregelen getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken? Heeft u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw inrichting? Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw inrichting? Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting? Verkeer en vervoer over de weg Verkeer en vervoer over spoor Verkeer en vervoer over water Verkeer en vervoer in de lucht 20 Geur Is er sprake van geuremissie? 21 Beste Beschikbare Technieken Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere gpbv-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de IPPCrichtlijn? Datum aanvraag: 26 februari 2013 Aanvraagnummer: Pagina 7 van 9

11 Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend. Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn? Geef de titels van de betreffende informatie documenten. 22 Het houden van dieren (intensieve veehouderij) o.a.: - Circulaire energie in de milieuvergunning; - Nederlandse Richtlijn bodembescherming; - PGS 30: vloeibare aardolieproducten Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren: - Hoofd- en diercategorie van de te houden landbouwhuisdieren volgens de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het huisvestingssysteem - Aantal landbouwhuisdieren per diercategorie, per dierenverblijf en per huisvestingssysteem - Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem - Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer - Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH3/kg/jaar) - Totale geuremissie in odour units per seconde (oue/sec) - Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar) - Beschrijving van het ventilatiesysteem per huisvestingssysteem - Diameter van de ventilatoren Hebt u voor deze inrichting vergunde rechten voor het houden van dieren? Is er een luchtwasser aanwezig? Wat is de kortste afstand in m vanaf een emissiepunt van de stal tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen? Wat is het adres van het geurgevoelig object? Is het geurgevoelig object gelegen in de bebouwde kom? Wat is de afstand in m vanaf de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, zoals een voor verzuring gevoelig natuurgebied? Is de afstand in m tussen het emissiepunt van de stal en de dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen van derden minder dan 25 meter? Is de afstand in m tussen het emissiepunt van de stal en de dichtstbijzijnde coniferenteelt van derden minder dan 50 meter? Wordt er voer in silo's opgeslagen? Is er kuilvoer aanwezig? 163 Dwarsdijk 2B? 940 Datum aanvraag: 26 februari 2013 Aanvraagnummer: Pagina 8 van 9

12 Hoe wordt het kuilvoer opgeslagen? Hoe wordt het percolaat van het in de sleufsilo opgeslagen kuilvoer opgevangen? Hoe wordt het percolaat van het in de kuil opgeslagen kuilvoer opgevangen? Wordt er gebruik gemaakt van brijvoer? Welke soorten mest worden opgeslagen? Hoe wordt de vaste mest opgeslagen? Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m3 van de vaste mest? Hoe wordt de vloeibare mest opgeslagen? Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m3 van de vloeibare mest? Is er een melkinstallatie aanwezig? Wordt het spoelwater hergebruikt? Hoe wordt het spoelwater hergebruikt? Welk koelmiddel wordt toegepast in het koelsysteem van de melkinstallatie? Is er een hygiënesluis aanwezig? Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de hygiënesluis geloosd? Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de kadaverplaats of kadaverton geloosd? Sleufsilo Kuil Verpakte balen Mestkelders Mestkelders Vast Vloeibaar Mestplaat In de stal Anders Mestkelder Mestsilo Anders R507 Nvt. Datum aanvraag: 26 februari 2013 Aanvraagnummer: Pagina 9 van 9

13 Formulierversie Bouwen Bouwwerk met agrarische functie bouwen 1 De bouwwerkzaamheden Wat is er op het bouwwerk van toepassing? Het wordt geheel vervangen Het wordt gedeeltelijk vervangen Het wordt nieuw geplaatst Eventuele toelichting - Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd? 2 Plaats van het bouwwerk Waar gaat u bouwen? Terrein 3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden? Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? Bruto inhoud bouwwerk Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden? Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? Oppervlakte bebouwd terrein Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? Datum aanvraag: 26 februari 2013 Aanvraagnummer: Bevoegd gezag: Gemeente Bronckhorst Pagina 1 van 3

14 Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk? Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? 7 Gebruik Waar gebruikt u het bouwwerk en/ of terrein momenteel voor? Geef aan waar u het bouwwerk en/ of terrein momenteel voor gebruikt. Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken. Wonen Overige gebruiksfuncties Agrarisch Wonen Overige gebruiksfuncties Agrarisch 8 Gebruiksfuncties In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in. Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte (m2) Bijeenkomst Cel Gezondheidszorg Industrie Kantoor Logies Onderwijs Sport Winkel Overige gebruiksfuncties Verblijfsoppervlakte (m2) 9 Uiterlijk bouwwerk/welstand Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt Datum aanvraag: 26 februari 2013 Aanvraagnummer: Bevoegd gezag: Gemeente Bronckhorst Pagina 2 van 3

15 Onderdelen Materiaal Kleur Gevels baksteenelementen vulcaanrood - Plint gebouw - Gevelbekleding damwandbeplating donkergroen - Borstweringen - Voegwerk cementvoeg grijs Kozijnen - Ramen - Deuren - Luiken Balkonhekken Dakgoten en boeidelen gezet plaatstaal gebroken wit Dakbedekking sandwichbeplating antraciet Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in Mondeling toelichten Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/ stadsbouwmeester. Datum aanvraag: 26 februari 2013 Aanvraagnummer: Bevoegd gezag: Gemeente Bronckhorst Pagina 3 van 3

16 Formulierversie Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd? Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening. Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk. Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk. Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening. Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd? Wordt er afgeweken van het exploitatieplan? Bestemmingsplan Beheersverordening Exploitatieplan Regels op grond van de provinciale verordening Regels op grond van een AMvB Regels van het voorbereidingsbesluit Zie Ruimtelijke Onderbouwing Agrarisch Agrarisch Zie Ruimtelijke Onderbouwing Datum aanvraag: 26 februari 2013 Aanvraagnummer: Bevoegd gezag: Gemeente Bronckhorst Pagina 1 van 1

17 Formulierversie Uitrit aanleggen of veranderen 1 Uitrit op provinciale weg Betreft het een in- of uitrit op een provinciale weg? 2 Uitrit aanleggen of veranderen Wat wilt u precies gaan doen? Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. Aan welk erf ligt de in- of uitrit? Vul de straatnaam in waar de in- of uitrit op uitkomt. Een nieuwe in- of uitrit aanleggen Een bestaande in- of uitrit veranderen Anders Nieuwe inrit i.v.m. schone/ vuile weg principe Voorerf Zijerf Achtererf Dwarsdijk 3 Details uitrit Wat zijn de afmetingen van de nieuwe in- of uitrit? Welk materiaal wordt gebruikt? Zijn er obstakels aanwezig die het aanleggen of het gebruiken van de in- of uitrit in de weg staan? 13 meter t.p.v. aansluiting met weg teruglopend naar 5meter klinkerverharding Datum aanvraag: 26 februari 2013 Aanvraagnummer: Bevoegd gezag: Gemeente Bronckhorst Pagina 1 van 1

18 Tabellen Revisie Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 1 Vergunningen en meldingen Wettelijke basis Soort Datum Kenmerk Bevoegde gezag Wet milieubeheer Oprichtingsvergunning BWM/07/032 gemeente Bronckhorst

19 Tabellen Revisie Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 11 Bodembedreigende activiteiten Beschrijving Nieuw/Bestaand Voorzieningen/maatregelen Realisatiedatum Eindemissiescore Opslag vaste mest Bestaand mestdichte plaat reeds aanwezig 1 Opslag dunne mest Bestaand opslag in mestdichte kelders reeds gerealiseerd, en te realiseren met bouw 1 Voor een volledig overzicht Bestaand van de bodembedreigende activiteiten zie hoofdstuk 17 van de toelichting. - 1

20 Tabellen Revisie Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 13 Overzicht afvalwaterstromen Soort afvalwaterstroom Overige soort afvalwaterstroom Lozing op Afstand tot vuilwaterriool (m) Afstand tot vuilwaterriool (m) Lozingspunt Huishoudelijk afvalwater - Gemeentelijk vuilwaterriool - - Bedrijfswoning en kantine Hoeveelheid (m3/jaar) Bepaling volumestroom Andere bepaling volumestroom Registratie en Rapporteringswijze Samenstelling afvalwaterstroom Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.) 0 Schatting - Nvt. 0 Maximale vervuilingswaarde (v.e.) 1

21 Formulierversie Bijlagen Formele bijlagen Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum ingediend Status document Anders In BO-LUESINK-det_pdf BO-LUESINK-det-.pdf Anders In BO-LUESINK-plt_pdf BO-LUESINK-plt-.pdf Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken BO-LUESINK-sit--gev-- dsn_pdf Beschikking-NB--wet_pdf BO-LUESINK-sit-- gev-dsn.pdf Beschikking-NB-- wet.pdf Bodemonderzoek-- Dwarsdijk2.pdf BO-LUESINK-constrplt_pdf BO-LUESINK-constrplt.pdf Bodemonderzoek--Dwarsdijk2_pdf Flora-Fauna-756-dwarsdijk2_pdf Flora-Fauna-756- dwarsdijk2.pdf Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Welstand In In Anders In Anders In Anders In situatie-uitrit_pdf situatie-uitrit.pdf Situatietekening uitrit In Bedrijfsplattegrond_pdf Wabo_VOFLuesink_toelichting_feb2013_pdf Wabo_VOFLuesin- k_toelichting_feb201-3.pdf Wabo_VOFLuesink_bijlage2_jan2013_pdf Wabo_VOFLuesin- k_bijlage2_jan2-013.pdf Wabo_VOFLuesink_bijlage1_feb2013_pdf Wabo_VOFLuesin- k_bijlage1_feb2-013.pdf Gegevens afvalwater Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens houden van dieren Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens energie In Anders In Situatietekening milieu Plattegrond Milieu In Situatietekening milieu In akkoordverklaring_pdf akkoordverklaring.pdf Anders In Bedrijfsplattegrond-.pdf Ruimtelijke-onderbouwing--Luesink_pdf Ruimtelijke-onderbouwing--Luesink.pdf Anders In Datum aanvraag: 26 februari 2013 Aanvraagnummer: Pagina 1 van 1

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 897241. Uw referentiecode. Ingediend op 20-12-2013. Gefaseerd. Kosten openbaar maken

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 897241. Uw referentiecode. Ingediend op 20-12-2013. Gefaseerd. Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2013.01 Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 897241 Aanvraagnaam Uw referentiecode Gascentrum Noord Nederland

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1606313. Uw referentiecode 10691. Ingediend op 08-01-2015.

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1606313. Uw referentiecode 10691. Ingediend op 08-01-2015. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1606313 Aanvraagnaam Container WKK Braambergen Uw referentiecode 10691

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1159273. Aanvraagnaam Aanleg ontsluitingsweg deelgebied 1. Ingediend op 29-01-2014

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1159273. Aanvraagnaam Aanleg ontsluitingsweg deelgebied 1. Ingediend op 29-01-2014 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1159273 Aanvraagnaam Aanleg ontsluitingsweg deelgebied 1 Uw referentiecode

Nadere informatie

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgav e Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Het projectgebied 5 1.3

Nadere informatie

BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT. AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo

BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT. AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT Initiatieflocatie: Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo Kvk nummer: 08091764

Nadere informatie

VORMVRIJE MER-BEOORDELING

VORMVRIJE MER-BEOORDELING VORMVRIJE MER-BEOORDELING voor de rundveehouderij van De heer M. van Norel Oude Hogeweg 16 8085 RA Doornspijk Opdrachtgever: M. van Norel Oude Hogeweg 16 8085 RA Doornspijk Locatie: Kleine Woldweg nabij

Nadere informatie

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online Specificatie bijlagetypen Omgevingsloket online 1 mei 2015 2 Omgevingsloket online Toelichting bijlagetypen Inhoud Inleiding...4 Versiehistorie... 5 Alarminstallatie...6 Anders Wabo...7 Anders Water...8

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen hebben op 16 augustus 2013, aangevuld 26 september 2013 en 8 november 2013, van Sportstad Heerenveen

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DSM Advanced Polyesters BV te Emmen ONTWERPBESLUIT VAN

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Langezaal Afvalverwerking B.V. Aangevraagde activiteiten : wijziging luchtbehandeling, wijziging sorteerproces,

Nadere informatie

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN Assen, 15 februari 2011 Ons kenmerk DO/2011001459 Behandeld door mevrouw H.R. Steverink (0592) 36 58 21 Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor RWZI Echten, Nijstad 7 te Hoogeveen BESLUIT

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel.

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. 1 WET MILIEUBEHEER Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. Op 29 januari 2010 is een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT Varkenshouderij J. Dortmans Opdrachtgever: Dhr. J. Dortmans Hoogstraat 17 5406 TH Uden T: 0413-363427 Locatie: Hoogstraat 8 5406 TH Uden Handtekening: Opgesteld

Nadere informatie

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg m.e.r.-beoordeling Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Kenmerk: 2014/55356 d.d. 9 oktober 2014. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 1.1 Onderwerp

Nadere informatie

I. SAMENVATTING ONTWERP-BESLUIT

I. SAMENVATTING ONTWERP-BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht ONTWERP-BESLUIT van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 november 2010 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING WILDINGHELAAN 10 WONS Colofon Ruimtelijke onderbouwing Projectnummer: EN.12.1049.01 Versie: Definitief Datum: 10 juni 2013 Gewijzigd: 29 oktober 2013 Opdrachtnemer Agrifirm Exlan

Nadere informatie

Omgevingsvergunning fase 1

Omgevingsvergunning fase 1 Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning fase 1 Voor de activiteiten gebruik van gronden in strijd met planologische regelgeving en milieu Site Chemelot, deelinrichting Chemelot

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen,

Nadere informatie

Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland

Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland 1. Aanvraagformulier 2. Bijlage 1 Toelichting op de aanvraag 3. Bijlage 2A Overzichtstekening (tekeningnummer 19D) Bijlage

Nadere informatie

Innovatie in het landelijk gebied

Innovatie in het landelijk gebied Innovatie in het landelijk gebied Actualiteiten LV 2015 KPE bv. Versie 1.0 1 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

WET ALGEMENE BEPALINGEN GMGEVINGSRECHT

WET ALGEMENE BEPALINGEN GMGEVINGSRECHT OMGEVNGSVERGUNNNG WET ALGEMENE BEPALNGEN GMGEVNGSRECHT verleend aan Torrgas Nederland BV ten behoeve van het realiseren van een project voor een torrefactie- en vergassingsinrichting onderdelen: milieu,

Nadere informatie

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN)

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT verleend aan BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) ten behoeve van een inrichting voor de productie van (bio)methanol, glycerol en zout Locatie: Oosterhorn

Nadere informatie

Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht

Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht AAder stadsadvies Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht NL.IMRO.1892.BpMiddelweg12Mrd-Va01 26 maart 2013 Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht Woonhuis dhr. R. Stout NL.IMRO.1892.BpMiddelweg12Mrd-Va01

Nadere informatie

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen 08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen o Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Streepje is hier invullen wat gevraagd wordt Aankruisen wat van toepassing is 1 Naam

Nadere informatie

Bestemmingsplan Mijnbouwlocatie De Hoeve

Bestemmingsplan Mijnbouwlocatie De Hoeve Bestemmingsplan Mijnbouwlocatie De Hoeve Toelichting Gemeente Weststellingwerf Vermilion Oil and Gas Netherlands januari 2011 voorontwerp Bestemmingsplan Mijnbouwlocatie De Hoeve Toelichting Error! Reference

Nadere informatie

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Planlocatie: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Opdrachtgever: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Projectleider: John Verweij mob: 06 524

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie