Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2016"

Transcriptie

1 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni

2 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale Wetgeving: inkomens, sociale uitkeringen, refertebedragen, enz. Bij deze bedragen vind je slechts een minimum aan uitleg. Voor de juiste draagwijdte van de bedragen verwijzen we naar de tekst van de Wegwijzer Sociale Wetgeving. De bedragen die we hier opnemen zijn geldig op de datum van het afsluiten van de redactie van deze Wegwijzer Sociale Wetgeving, Voor de bedragen die aan de index gekoppeld zijn, gaat het om de bedragen na de indexering per 1 juni 2016 (index 101,02). De andere bedragen gelden van 1 januari tot 31 december 2016, tenzij anders vermeld. Alle bedragen worden weergegeven in euro. En het gaat om brutobedragen, tenzij anders vermeld. Aanpassing van de uitkeringen aan de welvaart De sociale uitkeringen zijn aan de index gekoppeld, maar dit volstaat niet om de evolutie van de algemene welvaart te volgen. De meeste sociale uitkeringen worden berekend op basis van lonen bij het begin van de uitkeringsperiode. Wanneer deze periode zich over meerdere jaren uitstrekt, zoals meestal het geval is voor pensioenen of invaliditeitsuitkeringen, dan ontstaat er een scheeftrekking met de algemene welvaart. Die scheeftrekking wordt de laatste jaren gezien als een van de fundamentele problemen van de Belgische sociale zekerheid. De Wet van 23 december 2005 (Generatiepact) voorziet in een procedure om de sociale uitkeringen om de twee jaar aan de welvaartsevolutie aan te passen. De concrete beslissingen daarover worden genomen door de wetgever en de regering en grondig voorbereid door de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, met medewerking van publieke socialezekerheidsinstellingen zoals het Planbureau, de Studiecommissie voor de vergrijzing en andere instanties. Dit werk verloopt in twee stappen: de bepaling van de beschikbare enveloppe, op grond van wettelijke parameters en van nauwkeurige berekeningen van de uitgavenevolutie; de verdeling van de enveloppe. Voor sommige socialezekerheidssectoren, zoals pensioenen en invaliditeit, is de verdeling vanzelfsprekend: de oudste prestaties met de grootste scheeftrekkingen worden geherwaardeerd. De minimumuitkeringen krijgen hierbij prioriteit. Voor andere socialezekerheidssectoren werkt men liever doelgerichter. 483

3 1. ARBEIDSRECHT 1. Refertebedragen 1.1. Arbeidsovereenkomst bediende (per jaar) Concurrentiebeding, schoolbeding, scheidsrechterlijk beding: en Beslagen en overdrachten (netto per maand) a. Arbeidsinkomens Inkomensschijf Beslagbaar gedeelte % % % Vanaf % b. Sociale uitkeringen, andere inkomsten Inkomensschijf Beslagbaar gedeelte % % Vanaf % c. Verhoging kind ten laste:... 66, Vrijwilligerswerk Maximumbedrag van de kostenvergoeding (jaar 2016) (per dag):... 32,71 (per jaar) , Betaald educatief verlof Loongrens ( ) (per maand): ,00 Terugbetaling (schooljaar ):... 22,08 euro/uur 2. Lonen 2.1. Gewaarborgd minimum gemiddeld maandinkomen (interprofessioneel minimumloon) (per maand) 18 jaar en meer: ,93 19 jaar + 6 maanden anciënniteit: ,58 20 jaar + 12 maanden anciënniteit: ,64 484

4 2.2. Leervergoeding (per maand) a. Industriële leerovereenkomst Leeftijd % 1/2 GMGI Bedrag , , , , , ,90 21 en ouder ,00 b. Middenstandsleerovereenkomst ( ) Gemeenschap 1ste jaar 2de jaar 3de jaar Vlaamse: -18 jaar 324,10 432,15 520, jaar 432,15 486,16 Franstalige 250,36 333,82 433,96 Duitstalige: ,81 276,01 401,48 470,48 513, Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA) (per uur):...4,10 3. Loopbaanonderbreking (privésector, per maand) a. Tijdkrediet Volledige onderbreking Vermindering met 1/2 Vermindering met 1/5 Landingsbaan** - vermindering met 1/2 Landingsbaan** - vermindering met 1/5 Anciënniteit Bedrag < 5 jaar 490,65 5 jaar 654,20 < 5 jaar 245,32 5 jaar 327,09 Samenwonend 161,55 Alleenwonend* 208,48 Samenwonend 488,64 Alleenwonend* 488,64 Samenwonend 226,97 Alleenwonend* 273,90 * Indien de werknemer alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan minstens één ten laste is. 485

5 b. Thematische verloven (ouderschap, medische bijstand, palliatieve zorg) Leeftijd Bedrag Volledige onderbreking 802,52 Vermindering met 1/2 Vermindering met 1/5 < , ,62 < 50 c. Vlaamse aanmoedigingspremies (privésector) Alleenstaande 183,06 Andere 136, ,25 Ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering Arbeidsregeling vóór de ADV ADV Bedrag Minimum 3/4-tijds nieuwe regeling = 1/2-tijds 161,70 Minimum 70% 1/5 voltijdse baan 97,02 Minimum 60% 10% tot 20% voltijdse baan 64,68 Zorgkrediet of opleidingskrediet Arbeidsregeling vóór het krediet Tijdens het krediet Bedrag Onderbreking of verlof 194,04 Minimum 3/4-tijds 1/2-tijds werk 129,36 ADV 20% (alleen zorgkrediet) 64,68 Minimum 1/2-tijds Onderbreking of verlof 129,36 Minder dan 1/2-tijds Onderbreking of verlof 64,68 Supplement alleenstaande (1) 47,86 (1) Indien de werknemer alleen woont of alleenstaande is met kinderen 4. Sluiting van ondernemingen Sluitingsvergoeding (per jaar anciënniteit of per leeftijdsjaar boven 45 jaar):...156,88 Grens tussenkomst Sluitingsfonds: (bedragen niet aan index gekoppeld Algemeen: ,00 Loonachterstand, vergoedingen ander dan opzeggingsvergoeding: ,00 Vakantiegeld bedienden: ,00 486

6 II. SOCIALE ZEKERHEID 1. BIJDRAGEN 1.1. Sociale bijdragen (in %) a. Basiswerkgeversbijdrage Werknemers privésector 24,92 Contractuelen openbare sector 24,82 Statutairen openbare sector 17,82 Leerlingen 17,82 b. Werknemersbijdrage; werkgevers gedeeltelijk onderworpen De werknemersbijdrage resulteert uit de samenvoeging van de percentages in de tabel hierna, volgens de domeinen van de sociale zekerheid waaraan de werknemer is onderworpen. We herinneren eraan dat de verdeling per domein geen invloed heeft op de financiering van elk domein (zie in de Wegwijzer Sociale Wetgeving de passage over het globaal beheer van de sociale zekerheid). Werknemer Werkgever Pensioenen 7,50 8,86 Gezondheidszorg 3,55 3,80 ZIV-uitkerkingen 1,15 2,35 Werkloosheid 0,87 1,46 Arbeidsongevallen (FAO) (2) - 0,30 Arbeidsongevallen, bijz. bijdrage - 0,02 Beroepsziekten - 1,00 Globale bijdrage 13,07 (1) Uitkeringen en werkingskosten van het FAO. De RSZ-bijdrage dekt niet de uitkeringen van de verzekeraars. c. Andere bijdragen voor de financiering van de sociale zekerheid Werkgever Loonmatiging 7,48 Werkloosheid 1,69 (1) Tijdelijke werkloosheid, oudere werklozen 0,10 (2) (1) Of 1,60 + loonmatiging. Bijdrage verschuldigd door de ondernemingen met minstens 10 werknemers. (2) Bijdrage bestemd voor de financiering van de tijdelijke werkloosheid van arbeiders en van de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen. Niet verschuldigd door bedrijven met een plan dat een inspanning van minstens 0,20% voor risicogroepen of personen met begeleidingsplan omvat. 487

7 d. Bijdragen geïnd door RSZ, maar niet bestemd voor de financiering van de sociale zekerheid Werkgever Vakantiegeld arbeiders 16,27 (1) Sluitingsfonds 0,25, 0,29 of 0,01 (2) Sluitingsfonds speciale bijdrage (3) 0,31 Asbestfonds 0,01 (1) 6%, te betalen met trimestriële bijdrage, 10,27% één keer per jaar (2) Respectievelijk: industriële en commerciële ondernemingen, minder dan 20 werknemers, vanaf 20 werknemers, non-profit. (3) Bijdrage bestemd voor de financiering, door het Fonds Sluiting van Ondernemingen, van sommige dagen tijdelijke werkloosheid. Ze is door alle werkgevers verschuldigd Bijzondere bijdrage aan de sociale zekerheid (1ste kwartaal 2016: maandbedrag) Bruto maandloon 1 inkomengezinnen 2 inkomensgezinnen 1.095,10 tot 1.945,38 0 9, ,38 tot 2.190,18 7,60% van de schijf 7,60% van de schijf minimum 9, ,19 tot 6.038,82 18,60 + 1,10% van de schijf 18,60 + 1,10% van de schijf maximum 51,64 vanaf 6.038,82 60,94 51, Bijdrage invaliden, bruggepensioneerden en gepensioneerden De afhouding op invaliditeitsuitkeringen, brugpensioenen en pensioenen kan niet tot gevolg hebben dat het bedrag van die uitkeringen lager wordt dan (per maand (1) ) (vanaf ): Zonder gezinslast Met gezinslast Invaliditeit (1) 1.263, ,52 Brugpensioen 1.361, ,68 Pensioen 1.442, ,07 (1) maandbedrag = dagbedrag x KINDERBIJSLAGEN 2.1. Basisbedragen (per maand) a. Gewone bijslagen 1ste kind:...92,09 2de kind: ,39 vanaf 3de kind:...254,40 488

8 b. Wezen: ,76 c. Kraamgeld, adoptiepremie (eenmalige premie, per kind) 1ste geboorte, meerlingen, adoptie: ,58 Vanaf 2de geboorte: ,66 d. Bijzondere bijslag geplaatste kinderen (per maand):... 61, Verhogingen (per maand) a. Sociale situatie rechthebbende of bijslagtrekkende Invaliden Werklozen + 6 maanden Gepensioneerden Gewaarborgde KB Eenoudergezinnen 1 ste kind 100,86 46,88 2 de kind 29,06 3de kind e.v. 5,10 23,43 b. Kind met handicap Punten afhankelijkheid Waarvan de eerste pijler Bedrag < 6 4 of + 80,75 6 tot en met 8 < 4 107,55 4 of + 414,28 9 tot en met 11 < 4 250,97 4 of + 414,28 12 tot en met ,28 15 tot en met ,07 18 tot en met ,71 > ,36 c. Leeftijdstoeslag 1. Algemene regel Leeftijd kind Bedrag 6 tot en met 11 31,99 12 tot en met 17 48,88 18 tot en met 24 62,15 489

9 2. Uitzondering: kind 1ste rang (enig of eerstgeboren kind), zonder verhoging wegens sociale toestand rechthebbende of handicap van het kind Geboortedatum kind Leeftijd kind Bedrag en > 6 tot en met 11 16,04 12 tot en met 17 24, , tot en met ,69 d. Jaarlijkse bijslag (schoolpremie) (jaar 2016) Leeftijd kind Basisbedrag Bedrag < 6 jaar 20,40 28,16 6 tot en met 11 43,86 59,76 12 tot en met 17 61,20 83,66 18 tot en met 24 81,60 112, Refertebedragen a. Inkomensgrens leerlingen, studenten, stagiairs, werkzoekend kind, deeltijds onderwijs (per maand):...530,49 b. Inkomensgrens verhoging werklozen, invaliden, gepensioneerden (per maand) Alleenstaanden met kinderen: ,18 Koppels met kinderen: ,77 c. Inkomensgrens gewaarborgde kinderbijslagen (per kwartaal) ,11 voor het 1ste kind + 20% per kind vanaf 2de kind 3. ZIEKTEVERZEKERING 3.1. Bedragen uitkeringen (dagbedragen, 6 dagen/week, maandelijks: dagelijks X 26) a. Minimale uitkeringen (na 6 maanden ongeschiktheid) Gezinshoofd Alleenstaande Samenwonende Regelmatige werknemer 56,17 44,95 38,54 Minimum 44,48 33,36 b. Maximale uitkeringen - Primaire arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeschiktheid vanaf ):... 81,55 - Invaliditeit (begin invaliditeit vanaf ): - Gezinshoofd:... 88,34 - Alleenstaande:... 74,75 - Samenwonende:... 54,37 490

10 c. Forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden (bedrag vanaf )... 20,40 d. Moederschap (bedrag vanaf ) Maximale uitkering aan 79,5%:...108,05 Maximale uitkering aan 75%: ,94 e. Inhaalpremie ( vakantiegeld ) (betaald in mei 2016). - 1 jaar ongeschiktheid op ,09-2 jaar of meer ongeschiktheid op , Refertebedragen a. Geneeskundige verzorging Inkomensgrens persoon ten laste (per maand):...790,84 Inkomensgrens verhoogde tegemoetkoming: - Basisbedrag: ,88 - Extra per persoon ten laste: ,47 NB: voor de gerechtigden op een sociale uitkering, bedragen vanaf ; voor de andere inkomens: inkomens 2016 Maximumfactuur (MAF) Inkomensgrens MAF (per jaar) Remgeld Tot 17,879, , , , , , , Vanaf , b. Uitkeringen Inkomensgrens gezinsleden (per maand): Begrip werknemer met gezinslast: ,65 Begrip alleenstaande; arbeidsinkomen: ,93 Begrip alleenstaande; vervangingsinkomen: ,35 Basisloongrens (ziekte vanaf ; per maand) ,74 Inkomensschijven toegelaten activiteit (per dag)... 15,91 4. ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN a. Basisloongrens (per jaar): ,43 491

11 b. Bijslagen Arbeidsongeschiktheid (per % arbeidsongeschiktheid) < 10%:... 79, %: , %:...154,06 Vanaf 66%:...195,55 Hulp van derde:... 97,84 Rechthebbenden (overlijden) Echtgenoot:.4.308,01 Kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ascendenten: - 20% ,01-15% ,95 5. WERKLOOSHEID 5.1. Uitkeringen (dagbedragen, 6-dagen week; maandbedrag = dagbedrag x 26) Werkloosheidsuitkering (na voltijds werk) a. Volledige werkloosheid Per dag Per maand Maximum 65% 63, ,68 60% loongrens C 58, ,54 Maximum 55% 45, ,66 Maximum 40% 34,13 887,38 Minimum gezinshoofd 45, ,66 Minimum alleenstaande 38,14 991,64 Minimum samenwonende 28,60 743,60 Forfait samenwonende 20,15 523,90 Verhoogd forfait samenwonende 26,46 687,96 - Maximum 65%: van toepassing gedurende de eerste 3 maanden voor alle werklozen met een hoger loon dan loongrens C - Maximum 60%: van toepassing van de 4de tot de 6de maand werkloosheid voor alle werklozen met een hoger loon dan loongrens C - Maximum 55%: van toepassing gedurende de eerste 2 fasen van de tweede periode op alleenstaanden met een loon hoger dan de loongrens AY - Maximum 40%: van toepassing gedurende de eerste 2 fasen van de tweede periode op samenwonenden met een loon hoger dan loongrens A - Minimum gezinshoofd en minimum alleenstaande: minimumuitkering, ook van toepassing gedurende de derde periode - Minimum samenwonende: minimumuitkering, van toepassing gedurende de eerste periode en de eerste 2 fasen van de tweede periode 492

12 - Forfait: van toepassing op samenwonenden gedurende de derde periode. Verhoogd forfait: werkloze + partner zijn werklozen, zonder andere inkomens; uitkering partner maximum 33,05 euro. b. Tijdelijke werkloosheid (per dag) Minimum Maximum Gezinshoofd 45,41 63,68 Alleenstaande 38,14 63,68 Samenwonende 28,60 63, Wachtuitkering, overbruggingsuitkering (schoolverlaters) Per dag Per maand Gezinshoofd 44, , jaar 12,57 326,82 Alleenstaande jaar 19,76 513,76 vanaf 21 jaar 32,73 850,98 Samenwonende < 18 jaar Gewoon 10,67 277,42 Verhoogd (1) 11,29 293,54 > 18 jaar Gewoon 17,03 442,78 Verhoogd (1) 18,14 471,64 (1) Gezinnen met alleen vervangingsinkomens Andere uitkeringen Jeugdvakantie / Seniorvakantie (per dag) Minimum:... 38,51 Maximum:... 54,78 Kinderopvangtoeslag (onthaalouder) (per dag):... 31,80 Werkhervattingstoeslag (per maand): Werkhervattingstoeslag van onbepaalde duur: ,89 Tijdelijke werkhervattingstoeslag: - gedurende de eerste 12 maanden: ,89 - gedurende de 13de tot en met de 24ste maand:...134,59 - gedurende de 25ste tot en met de 36ste maand:... 67,30 Overstappremie (per maand): Leeftijd Aantal maanden Bedrag < , , ,01 493

13 Toeslag kinderopvang:... 82,81 Mobiliteitstoeslag , Refertebedragen a. Maximum loongrens (per maand = dag x 26) A: ,39 AY: ,65 B: ,21 C: ,39 b. Inkomensgrens persoon ten laste (begrip gezinshoofd) (per maand) Vervangingsinkomen: ,75 Arbeidsinkomen echtgenoot/partner:...765,97 Arbeidsinkomen kind: ,19 Vervangingsinkomen kind:...442,78 Inkomens gepensioneerde ascendenten: ,02 Inkomens gepensioneerde ascendenten met handicap, gepensioneerde ascendenten + kinderen: ,34 c. Referteloon (begrip voltijds werk) (per maand) ,93 d. Referteloon artiesten: 21 jaar: ,93 < 21 jaar:...759,54 e. Uurtoeslag inkomensgarantie-uitkering...3,11 f. Gezinsinkomen (activering zoekgedrag) (per jaar): , ,79 per persoon ten laste g. Terugvordering (inkomensgrens verzaking terugvordering onrechtmatig uitbetaalde uitkeringen) (per jaar): ,87 6. WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) 6.1. Referteloongrens cao nr. 17 (maandbedrag vanaf ): , Werkloosheidsuitkering (per maand = dagbedrag x 26) Maximum 1.289,08 Gezinshoofd 1.180,66 Minimum Alleenstaande 991,64 Samenwonende 743,60 494

14 7. PENSIOENEN 7.1. Pensioenbedragen Minimumpensioen volledige loopbaan (maandbedrag) Gezin: ,45 Alleenstaande: ,73 Overlevingspensioen: ,35 Vakantiegeld (2014) Alleenstaande...722,21 Gezin...902,78 Inkomensgarantie ouderen Basisbedrag: ,72 Alleenstaande: , Refertebedragen a. Basisloongrens (jaar 2015) (jaarbedrag) ,57 b. Toegelaten activiteiten (vanaf ) Leeftijd 65+ of loopbaan van 45 jaar < 65 jaar of loopbaan van minder dan 45 jaar Kinderlast Werknemer, ambt of mandaat Zelfstandige activiteit Geen limiet Neen 7.797, ,00 Ja , ,00 Neen , ,00 Ja , ,00 c. Forfaitair loon minimumrecht per loopbaanjaar (dat ook dient voor de berekening van sommige gelijkgestelde periodes) jaarbedrag ,55 8. BIJSTAND 8.1. Leefloon (per maand) Samenwonende:...578,27 Alleenstaande: ,40 Alleenstaande met kind ten laste: ,53 495

15 8.2. Mindervaliden a. Inkomensvervangende tegemoetkoming Bedragen (per maand = jaarbedrag/12) Categorie C (gezinshoofd): ,43 Categorie B (alleenstaande): ,82 Categorie A (samenwonende):...567,21 Vrijgestelde inkomsten (per jaar) Arbeidsinkomen rechthebbende: 1e schijf (50%) ,33 2e schijf (25%) ,48 Arbeidsinkomen echtgenoot of partner: ,28 Andere inkomsten:...672,95 b. Integratietegemoetkoming Bedragen (per maand = jaarbedrag/12) Categorie 1 (7-8 punten):... 97,65 Categorie 2 (9-11 punten):...332,74 Categorie 3 (12-14 punten): ,67 Categorie 4 (15-16 punten):...774,58 Categorie 5 (17-18 punten):...878,71 Vrijgestelde inkomsten (per jaar) Arbeidsinkomen rechthebbende, inkomen partner ,02 Vervangingsinkomen: ,98 (indien de vrijstelling van arbeid lager is dan ,60) Andere inkomsten: Categorie A: ,55 Categorie B: ,83 Categorie C: , Tegemoetkoming hulp aan bejaarden Bedragen (per maand = jaarbedrag/12) Categorie 1 (7-8 punten):... 83,44 Categorie 2 (9-11 punten): ,52 Categorie 3 (12-14 punten):...387,27 Categorie 4 (15-16 punten):...456,00 Categorie 5 (17-18 punten): ,13 Vrijstelling inkomens (per jaar) Categorie C: ,72 Categorie A of B: ,42 496

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Vooraf In deze groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale Wetgeving:

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 april 2015

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 april 2015 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 april 2015 482 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 maart 2014

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 maart 2014 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 maart 2014 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2010

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2010 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2010 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de belangrijkste bedragen (inkomens, sociale uitkeringen, refertebedragen,

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.886,00 39.422,00 Scholingsbeding 32.886,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 32.886,00 65.771,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2015

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2015 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 33.203,00 66.406,00 Scholingsbeding 33.203,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 33.203,00 66.406,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2013

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2013 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.254,00 38.665,00 Scholingsbeding 32.254,00 Voor de bediende Proefbeding 38.665,00 Opzegging en tegenopzegging 32.254,00 64.508,00

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 DECEMBER 2012

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 DECEMBER 2012 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.254,00 38.665,00 Scholingsbeding 32.254,00 Voor de bediende Proefbeding 38.665,00 Opzegging en tegenopzegging 32.254,00 64.508,00

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-B dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

Verhoging van alle minima en forfaits op , zowel voor volledig als tijdelijk werklozen als voor SWT:

Verhoging van alle minima en forfaits op , zowel voor volledig als tijdelijk werklozen als voor SWT: IPA 2017-2018 De kogel is door de kerk. Er is een interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2017-2018. Het akkoord heeft betrekking op de loonnorm, de welvaartsvastheid, de verlenging en aanpassing van de

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2017 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2015 Aanpassing: Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten of sociale

Nadere informatie

ZiekteUitkeringenType PrimaireArbeidsongeschiktheid(Werknemer) Invaliditeit(Werknemer) NietVergoedePeriode(Zelfstandige) VergoedePeriode(Zelfstandige) Na1JaarPrimaireOngeschiktheid(Zelfstandige) ZiekteKrediet(Ambtenaar)

Nadere informatie

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003 Bijlage bij bericht 6 H-HR/2007 70e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522 Uitreiking: typelijst 25/003 Reserve: 20 ex BEDRAGEN VAN DE GEZINSPRESTATIES TOEPASSELIJK VANAF 01.05.2006 TOT 30.09.2006 Spilindex Coëfficiënt

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Voor de kinderbijslagbedragen is de spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing vanaf 01/06/2016. De grensbedragen voor de bestaansmiddelen zijn aangepast vanaf 01/06/2017

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

Toeslag op de kinderbijslag

Toeslag op de kinderbijslag Toeslag op de kinderbijslag De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

oktober 2004 1. ARBEIDSRECHT 1.1. Arbeidsovereenkomstenwet 1.1.1. Loongrenzen

oktober 2004 1. ARBEIDSRECHT 1.1. Arbeidsovereenkomstenwet 1.1.1. Loongrenzen N U T T I G E C I J F E R S oktober 2004 1. ARBEIDSRECHT 1.1. Arbeidsovereenkomstenwet 1.1.1. Loongrenzen 2002 25.277 30.301 50.554 2003 25.921 31.073 51.842 2004 26.418 31.669 52.836 1.2. Loon 1.2.1.

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België P19Fisc-A De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag

Recht op een toeslag op de kinderbijslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Federale overheidsmaatregelen voor eenoudergezinnen

Federale overheidsmaatregelen voor eenoudergezinnen Bijlage Federale overheidsmaatregelen voor eenoudergezinnen Geel: specifieke maatregelen voor eenoudergezinnen Blauw: maatregelen voor een persoon met gezinslast (waartoe ook eenoudergezinnen behoren),

Nadere informatie

CIJFERMENU. Bedragen op 1/1/2013. Laatste aanpassing:

CIJFERMENU. Bedragen op 1/1/2013. Laatste aanpassing: CIJFERMENU Bedragen op 1/1/2013 Laatste aanpassing: 2015.03 Cijfermenu Actuele coëfficiënt index = 1,6084 1.Index Toepassingsdatum = 01-01-13 (tenzij anders vermeld) Maand 4-m. gem. 4-m. gem. 4-m. gem.

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax Betreft: Toeslag op de kinderbijslag Mevrouw, mijnheer, Werklozen, gepensioneerden, invaliden, gehandicapten, zieken en eenoudergezinnen kunnen recht

Nadere informatie

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon:

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Beste Met

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring 22 oktober 2013 Dries Wouters ERGO slide master 2010 1 Sociale zekerheid 2 Financiering van de sociale zekerheid Werknemers 3 Financiering

Nadere informatie

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE Mevrouw, mijnheer, Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbi jslag

Recht op een toeslag op de kinderbi jslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefggn: (02) 643 18 11 E-mail: infgkbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

P19Fisc-A. Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België. Mevrouw, mijnheer,

P19Fisc-A. Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-A dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie Inhoudstafel Productiepersoneel Lonen Omkaderingspersoneel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Maandlonen Uurlonen Eindejaarspremie Productiepersoneel Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vast

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING Vier luiken: I. Loonvorming II. Welvaartsvastheid sociale uitkeringen III. Verlenging bestaande afspraken IV. Eenheidsstatuut arbeiders/bedienden I.

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 920,25

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1 ste geboorte 1.223,11 2 de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Bedragen kinderbijslag

Bedragen kinderbijslag Bedragen kinderbijslag 1/06/2016 KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.247,58 938,66 1.247,58

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV) 2. Uitkeringen 2.0 Methodologische nota In de uitkeringsverzekering onderscheidt men vier prestaties, deelsectoren genoemd, met name de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkeringen,

Nadere informatie

Kinderbijslagfonds UCM

Kinderbijslagfonds UCM Kinderbijslagfonds UCM Maandelijkse verhoging van de kinderbijslag voor eenoudergezinnen De regering heeft beslist om de kinderbijslag te verhogen voor eenoudergezinnen waarvan het brutomaandinkomen niet

Nadere informatie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie Inhoudstafel Productiepersoneel Lonen Omkaderingspersoneel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Maandlonen Uurlonen Eindejaarspremie Productiepersoneel Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vast

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Werknemer versus zelfstandige Een praktische vergelijking

Werknemer versus zelfstandige Een praktische vergelijking Werknemer versus zelfstandige Een praktische vergelijking Een praktische invalshoek Los van enige inhoudelijke discussie over het correcte statuut in een bepaald samenwerkingsverband, willen we in dit

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen.

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen. MODEL S Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk. Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk) of indien u het niet kent uw

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen Financiële voordelen en simulaties VVSG 29 september 2011 Inhoud Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen De Vlaamse Ondersteuningspremie 2 1 Doelgroepvermindering

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

Om recht te hebben op die toeslag, mogen uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen als alleenstaande maximum EUR per maand bedragen.

Om recht te hebben op die toeslag, mogen uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen als alleenstaande maximum EUR per maand bedragen. FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning Volgens onze gegevens is X / bent u sinds... zes maanden werkloos / ziek. is X sinds... gepensioneerd. ontvangt X / u sinds... een faillissementsverzekering.

Nadere informatie

Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België

Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België Inhoud Hoeveel betaalt u als werkgever in Nederland? 2 Bruto minimumloon in Nederland 3 Belastingtarieven in Nederland

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen Woordje uitleg Formulier 225 Deel A Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen 1. Waarom ontvangt u deze vragenlijst? U ontvangt een uitkering van uw ziekenfonds.

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

- Primaire arbeidsongeschiktheid: - voor gezinshoofden: 46,67/d - voor niet-gezinshoofden en

- Primaire arbeidsongeschiktheid: - voor gezinshoofden: 46,67/d - voor niet-gezinshoofden en SOCIALE KENCIJFERS 2010 Ziekte en invaliditeit SOCIALE UITKERINGEN ZELFSTANDIGEN 1. Uitkeringen - Primaire arbeidsongeschiktheid: - voor gezinshoofden: 46,67/d - voor niet-gezinshoofden en 35,41/d alleenstaanden

Nadere informatie

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 :

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : 1. Werkend 1.1. Werkend in loondienst 1.1.1. Werkend in één job in loondienst 1.1.2. Werkend in meerdere jobs in loondienst 1.2. Werkend als zelfstandige

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-04 18 april 2016 18-04-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Vrouw en pensioen. Jean MOUREAUX. Rijksdienst voor Pensioenen Financiële studies

Vrouw en pensioen. Jean MOUREAUX.  Rijksdienst voor Pensioenen Financiële studies Vrouw en pensioen Jean MOUREAUX jean.moureaux@rvp.fgov.be www.rvp.fgov.be Belang van de gelijkstelbare dagen per aard en geslacht Werloosheid Ziekte, invaliditeit Brugpensioen Onvoldoende informatie Loopbaanonderbreking

Nadere informatie

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens I. Werkgelegenheid en beroepsbevolking De arbeidsmarkt is gestructureerd rond een aanbod van arbeidskrachten (de beroepsbevolking) en een vraag naar

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden Wij zijn echt met je gezondheid bezig Invaliden Je bent langer dan 1 jaar ziek. Waarschijnlijk zit je met heel wat vragen omtrent je rechten en plichten als invalide. In de volgende uiteenzetting trachten

Nadere informatie