Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn"

Transcriptie

1 Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 september :00 uur Locatie Raadzaal- Sint-Martensstraat Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid; de heer Yoeri Note, raadslid; mevrouw Chantal Sysmans, raadslid; de heer Jurgen Bockstaele, raadslid; de heer Pascal Verbeke, raadslid; de heer Carl De Decker, raadslid; de heer Cengiz Cetinkaya, raadslid; mevrouw Emilie Peeters, raadslid; mevrouw Els Roegiers, raadslid; mevrouw Yeliz Güner, raadslid; de heer Eric Wauters, raadslid; de heer Ronny Rysermans, raadslid; mevrouw Liliane De Cock, raadslid De heer Luc Kupers, secretaris Verontschuldigd Mevrouw Ingrid Vandaele, raadslid De heer Daniël Termont, burgemeester stad Gent Openbare zitting Agendapunten De voorzitter opent de open zitting om 19:00 uur Diensten van de Secretaris Juridisch Advies en Kennisbeheer 2014_RMW_00253 Noa-architecten - ldc De Waterspiegel - Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 23 juni indienen hoger beroep Voorstel: Bekrachtiging Beslissing: Bekrachtigd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context OCMW Gent heeft op 3 november 2004 met NoAarchitecten bvba een ereloonovereenkomst voor het opstellen van bouwkundige ontwerpen voor het project Bouwen van een Lokaal Dienstencentrum Meulestede, Meulesteedsesteenweg te 9000 Gent afgesloten (ldc De Waterspiegel). Deze opdracht werd aan NoA-architecten verleend wegens haar winnend ontwerp van de architectuurwedstrijd "Kwalitatief stedelijk wonen Meulestede Noord" die in 1999 uitgeschreven werd door de stad Gent. Het beschikbare budget werd geraamd op ,38 excl btw en erelonen. Het totaal van de uitgevoerde werken bedroeg uiteindelijk ,79 excl. btw onder andere door een te lage raming en dat het uiteindelijke gebouw groter werd dan oorspronkelijk gepland. Er werd een standaardovereenkomst gehanteerd die ingevuld werd in functie van hetgeen toepasselijk is. Zo gaat deze standaardovereenkomst uit van de uitvoering van de bouwkundige ontwerpen, de stabiliteitsstudies én de studies van speciale technieken (verwarming, sanitair, elektriciteit). NoArchitecten bvba werd echter enkel aangesteld voor het uitvoeren van de bouwkundige studies. De stabiliteitsstudies werden uitgevoerd door de tijdelijke vereniging Provoost - Ingenium. De betaling van het ereloon werd geregeld in artikel 6.2. van de overeenkomst dat melding maakt van de deontologische norm nr. 2, een degressief ereloon van 7,80% en voor de coördinatie van bijkomende technieken, die niet tot de opdracht van noa-architecten behoorde, werd een bijkomend ereloon van 1% vastgesteld. NoAarchitecten maakte dus facturen op ten belope van 8,80 % (zijnde 7,80 % voor het gedeelte bouwwerken en 1 % voor de coördinatie), berekend op basis van het totale uitvoeringsbedrag van de bouwwerkzaamheden (met inbegrip van de bouwtechnieken). Tussen 2005 en 2011 werden 6 ereloonstaten overgemaakt. De eerste 4 ereloonstaten waarbij de totaliteit van het budget dus als berekeningsbasis werd gehanteerd, werden door OCMW Gent betaald. De overige 2 facturen ten bedrage van ,90 werden niet betaald. Bij nazicht van de vijfde factuur werd door de vorige leidend ambtenaar vragen gesteld bij de berekening van de vorderingsstaat. Het OCMW Gent heeft per schrijven van 11 augustus 2009 dan ook laten weten niet akkoord te kunnen gaan met de voorgestelde bedragen van ereloon. Deze staat van ereloon werd dan ook niet betaald. Daarna werd opnieuw een 1/420 RMW - 9 september 2014

2 Notulen open zitting vorderingsstaat van ereloon overgemaakt aan het OCMW Gent die echter om dezelfde reden betwist werd. De vorderingsstaat van noa-architecten impliceert immers een bedrag dat groter is dan het bedrag dat het OCMW Gent berekend heeft. Er is bijgevolg onenigheid over de interpretatie van artikel 6.2. van de overeenkomst. Beide partijen wilden de zaak echter eerst in der minne proberen te regelen. Het Vast Bureau van 10 januari 2011 pt. 5 heeft beslist om advies te vragen aan onze advocaat (van het advocatenkantoor Publius). Onze advocaat heeft het advies overgemaakt op 26 januari 2011 waaruit bleek dat de overeenkomst niet eenduidig werd opgesteld en bijgevolg voor interpretatie vatbaar is. Noa-architecten heeft het OCMW gedagvaard op 15 juni 2011 voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent. De zitting vond plaats op 29 juni Noa-archtecten vorderde bij een bij voorraad uitvoerbaar vonnis een bedrag van ,81 incl. btw (ereloon van ,90 + wettelijke interesten) te vermeerderen met de gerechtelijke interesten en kosten. Er werd verzocht om advies te vragen aan de Orde van architecten. Op 12 oktober 2011 heeft de rechtbank van eerste aanleg een tussenvonnis geveld waarbij de Orde van Architecten verzocht werd om advies te verlenen over de wijze van vaststelling en het bedrag van het gevorderde ereloon. Op 21 mei 2012 vond het debat bij de Orde van Architecten plaats. De Orde van Architecten gaf een voor het OCMW ongunstig advies en adviseerde dat het OCMW nog ,67 excl. btw moet betalen. Op 9 december 2013 vond een nieuwe zitting plaats en werd de zaak in beraad genomen. Er werd op 6 januari 2014 een vonnis verwacht maar wegens langdurige ziekte van de rechter werd een andere rechter aangesteld. Daarom vond een nieuwe zitting plaats op 8 mei 2014 waarna de debatten werden gesloten en de zaak in beraad werd genomen. Motivering Gelet op het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 23 juni 2014 waarbij de rechter oordeelde dat het OCMW de eerste 4 ereloonstaten aanvaard en betaald heeft zonder voorbehoud en dat hierbij de totaliteit van het budget als berekeningsbasis werd gehanteerd. Tevens blijkt uit wisseling tussen de partijen dat de totaliteit van het budget als berekeningsbasis wordt gehanteerd. Daarnaast wordt ook in de OCMW-raadsbeslissing van 7 september 2004 tot aanstelling van Noa-architecten verwezen naar het ereloon dat gemiddeld 7,80% bedraagt van het totaal budget; overwegende dat OCMW Gent veroordeeld werd tot het betalen van : ,17; - interesten op een bedrag van ,91 incl btw van 1 juli 2013 tot de dag van de algehele betaling; - 252,02 kosten van het geding; ,00 rechtsplegingsvergoeding. overwegende dat het vonnis op 4 augustus 2014 betekend werd door een gerechtsdeurwaarder zodat de beroepstermijn van 1 maand begint te lopen. Aangezien de eerstvolgende raad na deze termijn valt, wordt het besluit ter bekrachtiging voorgelegd; overwegende dat OCMW Gent ook de kosten van de gerechtsdeurwaarder moet betalen zodat het totaal verschuldigde bedrag op 4 augustus ,00 bedraagt. Iedere dag komt er een bedrag van 37, aan interesten bij. Daarnaast moet OCMW Gent ook registratierechten op het vonnis betalen ten bedrage van 6.456,43 en dit ongeacht het indienen van hoger beroep. Dit bedrag werd tijdig betaald op 1 augustus 2014; gelet op het advies van meester Sofie Logie dat de slaagkansen van NoA-architecten in beroep iets groter zijn dan die van OCMW Gent omwille van volgende redenen: - De overeenkomst die onduidelijk en voor interpretatie vatbaar is, werd opgemaakt door het OCMW; - in verschillende briefwisseling en het raadsbesluit van de aanstelling van NoA-architecten werd verwezen naar de berekening van het ereloon op basis van het totaalbudget ; - de eerste 4 facturen die de berekeningswijze van het totaalbudget hanteerden, werden niet door het OCMW betwist en ook gewoon betaald; - een voor het OCMW ongunstig advies van de orde van architecten. overwegende dat wordt voorgesteld om toch beroep in te dienen omdat onze advocaat van mening is dat er argumenten zijn tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg en omdat de overeenkomst voor interpretatie vatbaar is. Artikel 7 van de overeenkomst over de berekeningsbasis van het ereloon is niet geheel duidelijk aangezien er niet staat dat het ereloon berekend moet worden op de totaliteit van de aannemingssom. Daarnaast zijn de te betalen schadevergoeding en kosten van die omvang dat het indienen van beroep zeker te rechtvaardigen is; overwegende dat het vonnis uitvoerbaar bij vooraad is zodat het OCMW tot onmiddellijke betaling moet overgaan. De tegenpartij heeft OCMW Gent tot en met 18 augustus 2014 de tijd gegeven om zijn standpunt te laten kennen nl. berusten in het vonnis en overgaan tot onmiddellijke betaling of het indienen van beroep en kantonnement. Kantonnement werd immers door de rechter toegestaan. Dit betekent dat OCMW Gent het totaal verschuldigde bedrag kan betalen op de rekening van een derde ofwel op een geblokkeerde rekening op naam van de advocaat dan wel middels storting aan de deposito- en consignatiekas. Het kantonnement doet het lopen van de gerechtelijke interesten stoppen. In het geval van verlies van hoger beroep, komt alles wat op dit moment verschuldigd is toe aan NoA-architecten. In het geval van het winnen van het hoger beroep, komt het integrale bedrag aan OCMW Gent toe. 2/420 RMW - 9 september 2014

3 Notulen open zitting Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 7 juli 2011, 2011_RMW_00671 Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Exploitatie Gebudgetteerd: Verbintenis: Ja Nee Inkomsten Bedrag: 0,00 Kostenplaats: Niet van toepassing Categorie: Niet van toepassing Uitgaven Bedrag: 1,00 Kostenplaats: Categorie: Meerdere diensten Meerdere rekeningen Commentaar Advocaatkosten meester Logie (Publius) overeenkomstig het perceel administratief recht: 140,00/uur op rekening U rekening 614 Bij veroordeling tot betalen van schadevergoeding: J52 De Waterspiegel, rekening 643 Visum van de ontvanger Visum: niet vereist Adviezen Dienst Budgettering Datum: 7 augustus 2014 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende te bekrachtigen: Artikel 1 Kennisname van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 23 juni 2014 in de zaak Noa-architecten tegen OCMW Gent. Artikel 2 Het indienen van hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 23 juni 2014 in bovenvermelde zaak. 3/420 RMW - 9 september 2014

4 Notulen open zitting Artikel 3 Het aanstellen van meester Sofie Logie van Publius om de verdere belangen van OCMW Gent te behartigen. Artikel 4 Het gebruik maken van de regeling van het kantonnement. sogent 2014_RMW_00254 Lochristi, Nieuwstraat realisatie verkaveling: beëindigen erfpachtsituaties Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Het OCMW van Gent en Lo Invest hebben op 7 augustus 2012 een overeenkomst tot gezamenlijke realisatie van een verkaveling aan de Nieuwstraat te Lochristi gesloten voor de gronden kadastraal gekend of gekend geweest als Lochristi, 1ste afdeling, sectie C, nummers 601T4, 601S4, 601P4, 601V3, 601A4, 601B4, 601H4, 601D4, 601Y4, 601W4 en delen van de nummers 598A2, 598B2 en 598Z. De onroerende goederen die eigendom zijn van het OCMW van Gent en kadastraal gekend zijn als Lochristi, 1ste afdeling, sectie C, nummers 601T4, 601S4, 601P4, 601V3, 601A4, 601B4 en 601H4 zijn belast met een erfpacht. Ingevolge artikel 7 van de samenwerkingsovereenkomst zou het OCMW van Gent een inspanningsverbintenis leveren om deze erfpachtovereenkomsten te beëindigen. Na onderhandelingen met de betrokken partijen werd een akkoord bereikt. Nieuwstraat Lochristi Een perceel cijnsgrond, gelegen Nieuwstraat nummer 14, gekadastreerd of het geweest, sectie C, volgens titel nummers 601/B/2, 601/H/3 en 601/G/3 en volgens kadaster nummers 601/V/3, 601/P/4, 601/S/4 en 601/T/4, met een oppervlakte volgens titel van m² en volgens kadaster van m². De grond behoort toe aan het OCMW van Gent en ingevolge akte verleden voor notaris Fernand Nève te Gent werd op 28 augustus 1940 op deze grond een erfpacht gevestigd voor een duur van 27 jaar, ingaande op 1 januari 1940 om te eindigen op 31 december Deze erfpacht is blijven bestaan ingevolge voortduring. Voor het realiseren van de verkaveling dient de erfpacht beëindigd te worden. Met mevrouw Denise Schepens werd een minnelijk akkoord gesloten waarbij het gedoog ingevolge de erfpacht volledig wordt beëindigd en waarbij een recht van bewoning wordt toegestaan op het deel van het goed niet opgenomen in de verkaveling. Het recht van bewoning is tijdelijk, persoonlijk en niet-overdraagbaar. Alsook wordt een jaarlijkse vergoeding betaalt ten belope van 250,00 euro. Dit akkoord moet bevestigd worden in een notariële akte. Nieuwstraat Lochristi Een perceel cijnsgrond, gelegen Nieuwstraat nummer 8, gekadastreerd of het geweest, volgens titel en kadaster sectie C, nummers 601/A/4, 601/B/4, 601/H/4, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van m². De grond behoort toe aan het OCMW van Gent en ingevolge akte verleden voor notaris Fernand Nève te Gent werd op 28 augustus 1940 op deze grond een erfpacht gevestigd voor een duur van 27 jaar, ingaande op 1 januari 1940 om te eindigen op 31 december Deze erfpacht is blijven bestaan ingevolge voortduring. Voor het realiseren van de verkaveling dient de erfpacht beëindigd te worden. Met mevrouw Godelieve Vergaert werd een minnelijk akkoord gesloten waarbij het gedoog ingevolge de erfpacht volledig wordt beëindigd en waarbij een recht van bewoning wordt toegestaan op het deel van het goed niet opgenomen in de verkaveling. Het recht van bewoning is tijdelijk, persoonlijk en niet-overdraagbaar. Alsook wordt een jaarlijkse vergoeding betaalt ten belope van 250,00 euro. Dit akkoord moet bevestigd worden in een notariële akte. De beëindiging van deze erfpachtsituaties is een opschortende voorwaarde voor de realisatie van de verkaveling Nieuwstraat te Lochristi. Voor beide dossiers werd reeds een minnelijk akkoord bereikt met de betrokken partijen waardoor de notariële afhandeling louter een administratieve afhandeling betreft. Voor beide dossiers werd notaris Luc Van Damme uit Lochristi aangesteld voor de opmaak en het verlijden van de akten. De kosten met betrekking tot de akten worden ten laste van het OCMW van Gent genomen. 4/420 RMW - 9 september 2014

5 Notulen open zitting Motivering Gelet op het Burgerlijk Wetboek; gelet op het Decreet betreffende de organisatie van het openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008; gelet op het Huishoudelijk Reglement van de Beraadslagende Organen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent; gelet op de beheersovereenkomst OCMW Gent - sogent. Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 5 juli 2012, 2012_RMW_00302 Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): De financiële middelen en het patrimonium efficiënt beheren Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist Adviezen SOB Juridisch advies Datum: 19 augustus 2014 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 De goedkeuring van de akte beëindiging erfpacht en het vestigen van het recht van bewoning op het goed gelegen te Lochristi, Nieuwstraat 8 opgesteld door notaris Van Damme uit Lochristi. Artikel 2 De goedkeuring van de akte beëindiging erfpacht en het vestigen van het recht van bewoning op het goed gelegen te Lochristi, Nieuwstraat 14 opgesteld door notaris Van Damme uit Lochristi. Artikel 3 Het ontslag van de Hypotheekbewaarder van de verplichting tot het nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van de akten, voor zover de nodige kwijtingen kunnen worden voorgelegd bij overschrijving van de akten. Artikel 4 5/420 RMW - 9 september 2014

6 Notulen open zitting De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: _AK_Nieuwstraat 8_Lochristi_Beindiging erfpacht_recht van bewoning.pdf Bijlage 2: _AK_Nieuwstraat 14_Lochristi_Akte beindiging erfpacht_recht van bewoning.pdf Bijlage(n) _AK_Nieuwstraat 8_Lochristi_Beindiging erfpacht_recht van bewoning.pdf _AK_Nieuwstraat 14_Lochristi_Akte beindiging erfpacht_recht van bewoning.pdf 6/420 RMW - 9 september 2014

7 Notulen open zitting Bijlage: _AK_Nieuwstraat 8_Lochristi_Beindiging erfpacht_recht van bewoning.pdf 7/420 RMW - 9 september 2014

8 Repertorium 2014/ Referte Dossier : /WIM E I N D E E R F P A C H T Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent En mevrouw Godelieve Vergaert Met betrekking tot een woonhuis Te Lochristi, Nieuwstraat 8 Het jaar TWEEDUIZEND VEERTIEN Op Voor mij, Meester Wim VAN DAMME, notaris met standplaats te Lochristi. ZIJN VERSCHENEN : A. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van GENT, gevestigd te 9000 Gent, Onderbergen 86, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer Hier vertegenwoordigd door: 1) De heer CODDENS Rudy Georges Irène, voorzitter, (nationaal nummer ), wonende te 9031 Gent, Keuzemeers 7. 2) De heer KUPERS Luc, secretaris, (nationaal nummer ), wonende te 1800 Vilvoorde, Maria-Theresialaan 41 bus 4.2. Optredend in hun voormelde hoedanigheid voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Gent, ingevolge het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van negentien december tweeduizend acht en in uitvoering van het besluit van de Raad van Maatschappelijk Welzijn de dato. Een exemplaar van dit besluit wordt, na ondertekening "ne varietur" door de partijen en de notaris, aan deze akte gehecht en wordt ermee aangeboden ter registratie, doch niet mee overgeschreven. Dit besluit werd ter kennisname voorgelegd aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Gent. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn verklaart bij monde van haar voornoemde vertegenwoordigers dat de overheid haar geen schorsing of vernietiging heeft laten kennen binnen de door de wet bepaalde termijnen. Hierna genoemd de (grond)eigenaar ofwel partij enerzijds. B. Mevrouw VERGAERT Godelieve Yvonne, zonder beroep, geboren te Lochristi op twaalf oktober negentienhonderd vijftig, rijksregisternummer , identiteitskaart nummer, echtgenote van de heer BRACKE Marcel Hortense Philimon, wonende te 9080 Lochristi, Nieuwstraat 8. Gehuwd onder het stelsel der wettelijke gemeenschap, bij gebrek aan een huwelijkscontract, zonder verklaring van behoud, niet gewijzigd tot op heden. Hierna genoemd de cijns- of erfpachter ofwel partij anderzijds. De partijen hebben uiteengezet hetgeen volgt 1. Partij enerzijds verklaart eigenaar te zijn van nabeschreven goed, te weten: BESCHRIJVING VAN HET GOED GEMEENTE LOCHRISTI, eerste afdeling : Een perceel cijnsgrond, gelegen Nieuwstraat nummer 8, gekadastreerd of het geweest, volgens titel en kadaster sectie C, nummers 601/A/4, 601/B/4, 601/H/4, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van vijfentwintig are twintig centiare. Opmerkingen: Alle gebouwen, staande op voorbeschreven percelen, behoren toe aan partij anderzijds, ingevolge navermelde cijnsakte. OORSPRONG VAN EIGENDOM: 8/420 RMW - 9 september

9 De grond behoort toe aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent die verklaart er voor meer dan dertig jaar het ondubbelzinnig en ongestoord genot en bezit van te hebben, te rekenen vanaf heden. 2. Partij anderzijds verklaart cijnspachter te zijn van de grond en eigenaar te zijn van de gebouwen op voorschreven goed: De EIGENDOMSOORSPRONG VAN DE CIJNSGEBOUWEN doet zich voor als volgt : Bewijs van Eigendom : Mevrouw Godelieve Vergaert verkreeg voorbeschreven cijnsrecht en met bijhorende opstallen ingevolge een akte verdeling verleden voor notaris Luc Van Damme, te Lochristi, de dato één oktober tweeduizend en één, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op vijftien oktober volgend, formaliteitennummer 068-T-15/10/ , jegens haar medegerechtigden mevrouw Agnes Vergaert, de heer Polydoor Vergaert, mevrouw Suzanne Vergaert, de heer Etienne Vergaert, de heer Lieven Van Peteghem en mevrouw Mia Van Peteghem. De consoorten Vergaert-Van Peteghem verkregen de hiervoor beschreven opstallen, ingevolge de nalatenschap van de heer Eduard Vergaert, overleden te Gent op elf januari tweeduizend en één. De opstallen behoorden de heer Eduard Vergaert toe ingevolge een erfpacht, welke bleef bestaan ingevolge voortduring, jegens het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent, ingevolge een akte verleden voor notaris Ferdinand Nève, destijds te Gent, de dato achtentwintig augustus negentienhonderd veertig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op twintig september volgende, boek 281, nummer 18, voor een termijn van zevenentwintig jaar ingegaan op één januari negentienhonderd veertig, zoals hem werd toebedeeld bij een akte - afstand verleden voor notaris André Block, destijds te Lochristi, de dato zes december negentienhonderd tweeënzeventig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op éénentwintig december negentienhonderd tweeënzeventig, boek 786, nummer De cijnspacht werd oorspronkelijk toegestaan aan de heer Polydoor Vergaert, blijkens een akte verleden voor notaris Ferdinand Nève, destijds te Gent op achtentwintig augustus negentienhonderd veertig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op twintig september volgende, boek 281, nummer 18, voor een periode van zevenentwintig jaar, ingegaan één januari negentienhonderd veertig. Deze cijnspacht is blijven lopen ingevolge voortduring. Overeenkomst regeling der vergoedingen Vervolgens hebben partijen verklaard overeengekomen te zijn als volgt en hun overeenkomst bij deze vast te leggen, wat gebeurd is als volgt: - De comparanten verklaren met ingang van heden voormeld recht van erfpacht, dat is ingegaan op één januari negentienhonderd veertig voor een termijn van zevenentwintig jaar en sindsdien is blijven bestaan, met wederzijdse instemming te beëindigen vanaf heden, zodat dit vanaf heden ophoudt te bestaan, op het geheel van voorbeschreven goederen. - De gebouwen, werken en beplanting gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden. Beide comparanten verklaren deze staat te kennen en te aanvaarden en erkennen dat de ene tegenover de andere uit dien hoofde geen enkele vordering heeft. - Partij anderzijds verklaart dat de goederen niet verhuurd zijn en vrij zijn van alle gebruiksrecht. - Als compensatie voor alle gebouwen en constructies, staande op voormeld terrein, wordt overeengekomen dat de partij anderzijds vanaf heden een levenslang en persoonlijk recht van bewoning verkrijgt op een deel van het goed, zoals hierna verder omschreven, en dit mits betaling van een forfaitaire en ondeelbare basisvergoeding van TWEEHONDERDVIJFTIG EURO ( 250,00) per kalenderjaar. Indien het recht van bewoning nog in 2014 wordt gevestigd, is voor dat kalenderjaar geen vergoeding verschuldigd. De vergoeding moet betaald zijn binnen de dertig dagen na de factuurdatum. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de formule 9/420 RMW - 9 september

10 basisvergoeding X nieuw indexcijfer aanvangsindexcijfer Het aanvangsindexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van december Het nieuwe indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de vergoeding verschuldigd is. Partijen komen overeen dat, als gevolg van de indexering, de vergoeding nooit lager kan zijn dan de basisvergoeding. Het recht van bewoning is tijdelijk en niet-overdraagbaar. Dit recht van bewoning zal van rechtswege, en zonder dat daarvoor enige betekening of opzegging vereist is, een einde nemen zodra mevrouw Godelieve Vergaert haar feitelijke hoofdverblijfplaats niet meer heeft in Lochristi, Nieuwstraat 8, bijvoorbeeld door permanente intrek in een rust- of verzorgingstehuis, of indien mevrouw Godelieve Vergaert overlijdt. VOORWAARDEN van dit recht van bewoning De houder van het recht betaalt de herstellingen tot onderhoud van het goed en de belastingen die rusten op het goed, zoals onder meer de onroerende voorheffing. De partij anderzijds mag slechts werken uitvoeren aan het goed na overleg en schriftelijke toestemming van partij enerzijds. De houder van het recht verklaart de staat te kennen waarin de woning zich bevindt, te aanvaarden en het goed te onderhouden als goede huisvader. De houder van het recht bevestigt uitdrukkelijk af te zien van ieder verhaal of iedere (schade)claim op de partij enerzijds omdat de woning en haar installaties niet of niet helemaal zou voldoen aan welkdanige regelgeving. Op vraag van een van de partijen kan een omstandige, tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt worden van de staat van de woning. De kosten voor de plaatsbeschrijving zijn ten laste van de partij die er om vraagt. Bij het beëindigen van het recht van bewonen kan partij anderzijds geen vergoeding vragen aan partij enerzijds voor eventuele door partij anderzijds aangebrachte verfraaiings- of verbeteringswerken. Beschrijving van het goed waarop partij anderzijds een recht van bewoning verkrijgt: GEMEENTE LOCHRISTI, eerste afdeling Een perceel grond met opstaande woning en aanhorigheden, gelegen Nieuwstraat 8, gekadastreerd of het geweest, volgens titel en kadaster sectie C, nummer 601/A/4/EX, 601/B/4/EX en 601/H/4, met een oppervlakte volgens meting van zeven are zestig centiare tweeënnegentig decimilliare (7 a 60 ca 92 dma). Zijnde lot 2 van het navermeld metingsplan. Plan - Meting Deze eigendom is opgemeten en afgebeeld op een plan opgemaakt door de heer Kevin De Guchtenaere, Landmeter-Expert te Lochristi, op 27 maart Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 44034/10555; alle partijen verklaren dat deze plannen niet meer gewijzigd werden. Deze grondplannen zullen - na door partijen en de notaris ne varietur te zijn getekend - aan deze akte worden gehecht, maar niet ter registratie noch ter overschrijving op het hypotheekkantoor aangeboden worden. Partijen vragen toepassing van artikel 26, 3e lid, 2 W.Reg. en van artikel 1, 4e lid Hypotheekwet. - Bijgevolg zal partij anderzijds vanaf heden geen enkel recht meer kunnen laten gelden op nabeschreven goed: GEMEENTE LOCHRISTI, eerste afdeling Een perceel grond gelegen Nieuwstraat 8, gekadastreerd of het geweest, volgens titel en kadaster sectie C, nummer 601/A/4/EX en 601/B/4/EX, met een oppervlakte volgens meting van achttien are twee centiare vijftig decimilliare (18 a 2 ca 50 dma). Zijnde lot 1 van het voormeld metingsplan. 10/420 RMW - 9 september

11 Bodemdecreet 1. Partij anderzijds verklaart dat er op de grond die het voorwerp is van onderhavige akte, bij zijn weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. De dienst milieu van de gemeente Lochristi heeft bij brief van vier november tweeduizend dertien bevestigd dat er voor voorschreven grond geen milieuvergunningen werden afgeleverd die voorkomen op de lijst van Vlarem I. 2. Partij anderzijds legt de bodemattesten voor die betrekking hebben op het goed en die werden afgeleverd door OVAM op zevenentwintig september tweeduizend dertien en veertien mei tweeduizend veertien. De inhoud van deze bodemattesten luidt : "De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen: 1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: 4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens." De comparanten verklaren dat de eigenaar van de grond, in tegenstrijd met wat bepaald wordt in artikel 101 van het voormelde Decreet, niet op de hoogte werd gebracht van de inhoud van het bodemattest vóór het afsluiten van de initiële overeenkomst. De eigenaar van de grond verklaart evenwel dat hij op de hoogte werd gebracht van de inhoud van dit bodemattest vóór de ondertekening van onderhavige notariële akte. 3. Partij anderzijds verklaart met betrekking tot het afgestane goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de eigenaar van de grond of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Voor zover voorafgaande verklaring door de cijnspachter te goeder trouw werd afgelegd verklaart de eigenaar van de grond uitdrukkelijk de vroeger afgesloten overeenkomst te bevestigen en onherroepelijk te verzaken aan alle vorderingen tot nietigheid die hij zou kunnen laten gelden op grond van artikel 116, 1 van genoemd Decreet met betrekking tot onderhavige akte. 4. De notaris bevestigt dat de eigenaar van de grond niet op de hoogte werd gebracht van de inhoud van het bodemattest vóór het afsluiten van de initiële overeenkomst. Het bodemattest was echter wel aanwezig vóór het verlijden van de notariële akte en de eigenaar van de grond heeft heden verzaakt aan de nietigheidsvordering, zodat thans de bepalingen van Hoofdstuk VIII: overdrachten van het decreet op bodemsanering en bodembescherming werden toegepast. 5. De notaris wijst de eigenaar van de grond er ook op dat: - dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem; - dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven. 6. Zich steunend op de verklaringen van de comparanten en op de gegevens hierboven vermeld, bevestigt de instrumenterende notaris dat de bepalingen van het Bodemdecreet in verband met de overdracht van gronden werden toegepast. Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening : Ondergetekende notaris bevestigt dat de betreffende gemeente reeds beschikt over een goedgekeurd vergunningen- en plannenregister. 1. Met toepassing van artikel Vlaamse Codex RO De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel Vlaamse Codex RO, zoals eveneens blijkt uit het stedenbouwkundig uittreksel: 11/420 RMW - 9 september

12 1 dat voor het onroerend goed geen stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt, met uitzondering van de vergunning afgeleverd door de gemeente Lochristi op 13 augustus 1964 voor het bouwen van een stookplaats 2 dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed volgens de brieven van de gemeente Lochristi de dato vier november tweeduizend dertien en volgens het plannenregister is: landelijke woonzone type 1; 3 dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift, voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel of tot en met ; 4 dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht. 5 dat voor het onroerend goed een verkavelingsvergunning van toepassing is, met name de vergunning afgeleverd door de gemeente Lochristi de dato 7 mei 2013; 6 dat het krachtens artikel , 2, 2 Vlaamse Codex RO voor de overdracht verplichte as built-attest niet is uitgereikt en gevalideerd vermits deze bepaling nog niet in werking is getreden. De eigenaar van de grond verklaart dat hij betreffende het goed de stedenbouwkundige uittreksels verleend de dato vier november tweeduizend dertien heeft ontvangen. De notaris verwijst partijen naar artikel Vlaamse Codex RO. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen. De notaris heeft vastgesteld dat de onderhandse overeenkomst, voorwerp van onderhavige akte, niet beantwoordt aan de voorschriften van artikel Vlaamse Codex RO. Hij wijst partijen op artikel (de verplichte vermeldingen in de onderhandse akte), artikel , eerste lid, 4 (de sancties in geval van inbreuk op de informatieplicht vermeld in de artikelen tot en met ) en artikel Vlaamse Codex RO (de gevallen waarin de kopers en huurders de vernietiging kunnen vragen van hun titel en de voorwaarden waaronder kan worden verzaakt aan deze vordering tot vernietiging). De notaris vermeldt dat de inbreuk met betrekking tot de publiciteit en - of onderhandse overeenkomst is rechtgezet bij onderhavige akte. De eigenaar van de grond bevestigt dit en verklaart bij deze te verzaken aan de vordering tot nietigverklaring op basis van een inbreuk op de informatieverplichting. Het postinterventiedossier Op vraag van de instrumenterende notaris of voor het hoger beschreven eigendom reeds een postinterventiedossier werd opgesteld, antwoordt de partij anderzijds ontkennend, en bevestigt hij dat er aan dit eigendom reeds sinds één mei tweeduizend en één geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier moest worden opgesteld. Hypothecaire toestand. Partij anderzijds verklaart dat voorbeschreven goed niet bezwaard is met enige hypothecaire inschrijving. Tussenkomst. Is alhier tussengekomen, de heer BRACKE Marcel Hortense Philimon, geboren te Beervelde op 21 september 1943, nationaal nummer, identiteitskaartnummer, voornoemd, echtgenoot van mevrouw Vergaert Godelieve, welke verklaart in toepassing van artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek, toe te stemmen in de vervreemding van voorbeschreven goed, zijnde de gezinswoning, door zijn voornoemde echtgenote. Diverse Verklaringen 1. De Hypotheekbewaarder wordt ontslagen krachtens deze akte enige inschrijving ambtshalve te nemen. 2. De kosten dezer akte zijn ten laste van het OCMW van Gent. 3. De comparanten verklaren van mij, notaris Van Damme, lezing te hebben gekregen van artikel 203, eerste lid van het Wetboek der Registratierechten dat luidt als volgt : "Ingeval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd, gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd." 12/420 RMW - 9 september

13 Goedgekeurd de doorhaling van:.... woord(en).... lijn(en).... cijfer(s).... letter(s).... getal(len) als nietig in deze akte 4. Recht op geschriften van vijftig euro betaald op aangifte van ondergetekende notaris Van Damme. 5. De ondergetekende notaris Van Damme bevestigt de identiteit van de partijen te hebben opgegeven volgens officiële stukken door de wet vereist. 6. Na voorlezing te hebben gegeven van artikel 3 van het Bosdecreet, hebben partijen aan mij, notaris Van Damme, bevestigd dat de goederen, voorwerp dezer, niet vallen onder de bepalingen van het Bosdecreet. 7. De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. 8. De comparanten verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en zich niet in staat van faillissement of kennelijk onvermogen te bevinden en geen gerechtelijk akkoord te hebben aangevraagd of collectieve schuldenregeling. Zij verklaren dat zij niet onder bewind staan van een voorlopig bewindvoerder, curator of gerechtelijke raadsman. 9. Na voorafgaandelijk lezing te hebben gegeven van artikel 62, 2 en 73 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde Waarde, heb ik, ondergetekende minuuthoudende notaris aan de partij anderzijds de vraag gesteld of deze belastingplichtige is ten aanzien van de voormelde belasting waarop deze ontkennend geantwoord heeft. WAARVAN AKTE Verleden te Gent, En, na integrale voorlezing en toelichting, hebben de partijen, met mij, notaris, getekend. 13/420 RMW - 9 september

14 Notulen open zitting Bijlage: _AK_Nieuwstraat 14_Lochristi_Akte beindiging erfpacht_recht van bewoning.pdf 14/420 RMW - 9 september 2014

15 Repertorium 2014/ Referte Dossier : /WIM E I N D E E R F P A C H T Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent En mevrouw Denise Schepens Met betrekking tot een woonhuis Te Lochristi, Nieuwstraat 14 Het jaar TWEEDUIZEND VEERTIEN Op Voor mij, Meester Wim VAN DAMME, notaris met standplaats te Lochristi. ZIJN VERSCHENEN : A. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van GENT, gevestigd te 9000 Gent, Onderbergen 86, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer Hier vertegenwoordigd door: 1) De heer CODDENS Rudy Georges Irène, voorzitter, (nationaal nummer ), wonende te 9031 Gent, Keuzemeers 7. 2) De heer KUPERS Luc, secretaris, (nationaal nummer ), wonende te 1800 Vilvoorde, Maria-Theresialaan 41 bus 4.2. Optredend in hun voormelde hoedanigheid voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Gent, ingevolge het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van negentien december tweeduizend acht en in uitvoering van het besluit van de Raad van Maatschappelijk Welzijn de dato. Een exemplaar van dit besluit wordt, na ondertekening "ne varietur" door de partijen en de notaris, aan deze akte gehecht en wordt ermee aangeboden ter registratie, doch niet mee overgeschreven. Dit besluit werd ter kennisname voorgelegd aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Gent. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn verklaart bij monde van haar voornoemde vertegenwoordigers dat de overheid haar geen schorsing of vernietiging heeft laten kennen binnen de door de wet bepaalde termijnen. Hierna genoemd de (grond)eigenaar ofwel partij enerzijds. B. Mevrouw SCHEPENS Denise Marguerite, gepensioneerde, geboren te Lochristi op achtentwintig juli negentienhonderd drieëndertig, nationaal nummer , nummer identiteitskaart weduwe van de heer DE SCHOENMAEKER Marcel Gustaaf, wonende te 9080 Lochristi, Nieuwstraat 14. Hierna genoemd de cijns- of erfpachter ofwel partij anderzijds. De partijen hebben uiteengezet hetgeen volgt 1. Partij enerzijds verklaart eigenaar te zijn van nabeschreven goed, te weten: BESCHRIJVING VAN HET GOED GEMEENTE LOCHRISTI, eerste afdeling Een perceel cijnsgrond, gelegen Nieuwstraat nummer 14, gekadastreerd of het geweest, sectie C, volgens titel nummers 601/B/2, 601/H/3 en 601/G/3 en volgens kadaster nummers 601/V/3, 601/P/4, 601/S/4 en 601/T/4, met een oppervlakte volgens titel van achtendertig are vijfenzestig centiare (38 a 65 ca) en volgens kadaster van achtendertig are zeventig centiare (38 a 70 ca). Opmerkingen: Alle gebouwen, staande op voorbeschreven percelen, behoren toe aan partij anderzijds, ingevolge navermelde cijnsakte. OORSPRONG VAN EIGENDOM: 15/420 RMW - 9 september

16 De grond behoort toe aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent die verklaart er voor meer dan dertig jaar het ondubbelzinnig en ongestoord genot en bezit van te hebben, te rekenen vanaf heden. 2. Partij anderzijds verklaart cijnspachter te zijn van de grond en eigenaar te zijn van de gebouwen op voorschreven goed: De EIGENDOMSOORSPRONG VAN DE CIJNSGEBOUWEN doet zich voor als volgt : Bewijs van Eigendom : Oorspronkelijk behoorde voorbeschreven cijnsrecht en met bijhorende opstallen toe aan de echtgenoten Bernardus Schepens Juliana Verlinden, ingevolge aankoop jegens de echtgenoten Romain De Cleene Gelos te Lochristi, blijkens akte verleden voor notaris François Schinckel te Lochristi op negenentwintig juli negentienhonderd vierentwintig, overgeschreven op het alsdan enige hypotheekkantoor te Gent op twee augustus volgend, boek 4687 nummer 5. De serres werden nadien door de huwelijksgemeenschap bestaande tussen de echtgenoten Schepens Verlinden opgericht. Mevrouw Juliana Verlinden overleed te Lochristi op elf februari negentienhonderd negenenvijftig. Haar nalatenschap is vervallen aan haar langstlevende echtgenoot de heer Bernardus Schepens, voor de helft (1/2 e ) in vruchtgebruik en aan haar twee kinderen, de heer Petrus Cyriel Marcel Schepens en mevrouw Denise Marguerite Schepens, voor het overige. De heer Bernardus Schepens heeft de helft in naakte eigendom van voorbeschreven cijnsrecht met bijhorende opstallen geschonken aan zijn twee kinderen, te weten de heer Petrus Cyriel Marcel Schepens en mevrouw Denise Marguerite Schepens, elk voor de onverdeelde helft, blijkens akte verleden voor notaris André Block te Lochristi op eenentwintig maart negentienhonderd negenenvijftig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op drie april volgend, boek 2424 nummer 42. De heer Petrus Schepens en mevrouw Denise Schepens zijn uit onverdeeldheid getreden en voorbeschreven cijnsrecht met bijhorende opstallen zijn toebedeeld aan mevrouw Denise Schepens, blijkens akte verleden voor notaris André Block te Lochristi op eenentwintig maart negentienhonderd negenenvijftig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op drie april volgend, boek 2424 nummer 43. De heer Bernardus Schepens is inmiddels overleden, waardoor zijn voorbehouden vruchtgebruik is komen te vervallen, zodat voorbeschreven cijnsrecht met bijhorende opstallen voor de geheelheid toebehoren aan mevrouw Denise Schepens, voornoemd. 3. De cijnspacht werd bij vernieuwing verleend door de Commissie van Openbare Onderstand te Gent, ingevolge een akte verleden voor notaris Ferdinand Nève, destijds te Gent op acht en twintig augustus negentienhonderd veertig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op twintig september volgende, boek 281, nummer 18. Deze cijnspacht is blijven lopen ingevolge voortduring. Overeenkomst regeling der vergoedingen Vervolgens hebben partijen verklaard overeengekomen te zijn als volgt en hun overeenkomst bij deze vast te leggen, wat gebeurd is als volgt: - De comparanten verklaren met ingang van heden voormeld recht van erfpacht, dat is ingegaan op één januari negentienhonderd veertig voor een termijn van zevenentwintig jaar en sindsdien is blijven bestaan, met wederzijdse instemming te beëindigen vanaf heden, zodat dit vanaf heden ophoudt te bestaan, op het geheel van voorbeschreven goederen. - De gebouwen, werken en beplanting gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden. Beide comparanten verklaren deze staat te kennen en te aanvaarden en erkennen dat de ene tegenover de andere uit dien hoofde geen enkele vordering heeft. Partij anderzijds verklaart dat de goederen niet verhuurd zijn en vrij zijn van alle gebruiksrecht. - Als compensatie voor alle gebouwen en constructies, staande op voormeld ter- 16/420 RMW - 9 september

17 rein, wordt overeengekomen dat de partij anderzijds vanaf heden een levenslang en persoonlijk recht van bewoning verkrijgt op een deel van het goed, zoals hierna verder omschreven, en dit mits betaling van een forfaitaire en ondeelbare basisvergoeding van TWEEHONDERDVIJFTIG EURO ( 250,00) per kalenderjaar. Indien het recht van bewoning nog in 2014 wordt gevestigd, is voor dat kalenderjaar geen vergoeding verschuldigd. De vergoeding moet betaald zijn binnen de dertig dagen na de factuurdatum. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de formule basisvergoeding X nieuw indexcijfer aanvangsindexcijfer Het aanvangsindexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van december Het nieuwe indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de vergoeding verschuldigd is. Partijen komen overeen dat, als gevolg van de indexering, de vergoeding nooit lager kan zijn dan de basisvergoeding. Het recht van bewoning is tijdelijk en niet-overdraagbaar. Dit recht van bewoning zal van rechtswege, en zonder dat daarvoor enige betekening of opzegging vereist is, een einde nemen zodra mevrouw Denise Schepens haar feitelijke hoofdverblijfplaats niet meer heeft in Lochristi, Nieuwstraat 14, bijvoorbeeld door permanente intrek in een rust- of verzorgingstehuis, of indien mevrouw Denise Schepens overlijdt. VOORWAARDEN van dit recht van bewoning De houder van het recht betaalt de herstellingen tot onderhoud van het goed en de belastingen die rusten op het goed, zoals onder meer de onroerende voorheffing. De partij anderzijds mag slechts werken uitvoeren aan het goed na overleg en schriftelijke toestemming van partij enerzijds. De houder van het recht verklaart de staat te kennen waarin de woning zich bevindt, te aanvaarden en het goed te onderhouden als goede huisvader. De houder van het recht bevestigt uitdrukkelijk af te zien van ieder verhaal of iedere (schade)claim op de partij enerzijds omdat de woning en haar installaties niet of niet helemaal zou voldoen aan welkdanige regelgeving. Op vraag van een van de partijen kan een omstandige, tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt worden van de staat van de woning. De kosten voor de plaatsbeschrijving zijn ten laste van de partij die er om vraagt. Bij het beëindigen van het recht van bewonen kan partij anderzijds geen vergoeding vragen aan partij enerzijds voor eventuele door partij anderzijds aangebrachte verfraaiings- of verbeteringswerken. Beschrijving van het goed waarop partij anderzijds een recht van bewoning verkrijgt: GEMEENTE LOCHRISTI, eerste afdeling Een perceel grond met opstaande woning en aanhorigheden, gelegen Nieuwstraat 14, gekadastreerd of het geweest, volgens kadaster sectie C, nummers 601/P/4, 601/S/4/EX en 601/T/4/EX, met een oppervlakte volgens meting van zes are vierenzeventig centiare achtentachtig decimilliare (6 a 74 ca 88 dma). Zijnde lot 2 van het navermeld metingsplan. Plan - Meting Deze eigendom is opgemeten en afgebeeld op een plan opgemaakt door de heer Kevin De Guchtenaere, Landmeter-Expert te Lochristi, op 19 april Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 44034/10560; alle partijen verklaren dat dit plan niet meer gewijzigd werd. Dit grondplan zal - na door partijen en de notaris ne varietur te zijn getekend - aan deze akte worden gehecht, maar niet ter registratie noch ter overschrijving op het hypotheekkantoor aangeboden worden. Partijen vragen toepassing van artikel 26, 3e lid, 2 W.Reg. en van artikel 1, 4e lid Hypotheekwet. - Bijgevolg zal partij anderzijds vanaf heden geen enkel recht meer kunnen laten gelden op nabeschreven goed: GEMEENTE LOCHRISTI, eerste afdeling 17/420 RMW - 9 september

18 Een perceel grond gelegen Nieuwstraat 14, gekadastreerd of het geweest, volgens kadaster sectie C, nummer 601/S/4/EX, 601/T/4/EX en 601/V/3, met een oppervlakte volgens meting van drieëndertig are vierenveertig centiare zesenveertig decimilliare (33 a 44 ca 46 dma). Zijnde lot 1 van het voormeld metingsplan. Bodemdecreet 1. Partij anderzijds verklaart dat er op de grond die het voorwerp is van onderhavige akte, bij zijn weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. De dienst milieu van de gemeente Lochristi heeft bij brief van veertien oktober tweeduizend dertien bevestigd dat er voor voorschreven grond milieuvergunningen werden afgeleverd. Partij anderzijds verklaart evenwel dat de vergunningen geen risico-activiteiten inhouden zoals bedoeld in voormeld artikel 2 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 2. Partij anderzijds legt de bodemattesten voor die betrekking hebben op het goed en die werden afgeleverd door OVAM op zevenentwintig september tweeduizend dertien en veertien mei tweeduizend veertien. De inhoud van deze bodemattesten luidt : "De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen: 1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: 4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens." De comparanten verklaren dat de eigenaar van de grond, in tegenstrijd met wat bepaald wordt in artikel 101 van het voormelde Decreet, niet op de hoogte werd gebracht van de inhoud van het bodemattest vóór het afsluiten van de initiële overeenkomst. De eigenaar van de grond verklaart evenwel dat hij op de hoogte werd gebracht van de inhoud van dit bodemattest vóór de ondertekening van onderhavige notariële akte. 3. Partij anderzijds verklaart met betrekking tot het afgestane goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de eigenaar van de grond of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Voor zover voorafgaande verklaring door de cijnspachter te goeder trouw werd afgelegd verklaart de eigenaar van de grond uitdrukkelijk de vroeger afgesloten overeenkomst te bevestigen en onherroepelijk te verzaken aan alle vorderingen tot nietigheid die hij zou kunnen laten gelden op grond van artikel 116, 1 van genoemd Decreet met betrekking tot onderhavige akte. 4. De notaris bevestigt dat de eigenaar van de grond niet op de hoogte werd gebracht van de inhoud van het bodemattest vóór het afsluiten van de initiële overeenkomst. Het bodemattest was echter wel aanwezig vóór het verlijden van de notariële akte en de eigenaar van de grond heeft heden verzaakt aan de nietigheidsvordering, zodat thans de bepalingen van Hoofdstuk VIII: overdrachten van het decreet op bodemsanering en bodembescherming werden toegepast. 5. De notaris wijst de eigenaar van de grond er ook op dat: - dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem; - dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven. 18/420 RMW - 9 september

19 6. Zich steunend op de verklaringen van de comparanten en op de gegevens hierboven vermeld, bevestigt de instrumenterende notaris dat de bepalingen van het Bodemdecreet in verband met de overdracht van gronden werden toegepast. Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening : Ondergetekende notaris bevestigt dat de betreffende gemeente reeds beschikt over een goedgekeurd vergunningen- en plannenregister. 1. Met toepassing van artikel Vlaamse Codex RO De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel Vlaamse Codex RO, zoals eveneens blijkt uit het stedenbouwkundig uittreksel: 1 dat voor het onroerend goed geen stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt, met uitzondering van de vergunning afgeleverd door de gemeente Lochristi in datum van : - 12 december 1963 voor het bouwen van serres; - 15 maart 1994 voor het afbreken van een oude serre; - 24 september 1991 voor het aanbouwen van een veranda; - 8 augustus 1963 voor het bouwen van serres; - 4 juli 1995 voor het afbreken van één serre; 2 dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed volgens de brieven van de gemeente Lochristi de dato veertien oktober tweeduizend dertien en volgens het plannenregister is: landelijke woonzone type 1; 3 dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift, voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel of tot en met ; 4 dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht. 5 dat voor het onroerend goed een verkavelingsvergunning van toepassing is, met name de vergunning afgeleverd door de gemeente Lochristi de dato 7 mei 2013; 6 dat het krachtens artikel , 2, 2 Vlaamse Codex RO voor de overdracht verplichte as built-attest niet is uitgereikt en gevalideerd vermits deze bepaling nog niet in werking is getreden. De eigenaar van de grond verklaart dat hij betreffende het goed de stedenbouwkundige uittreksels verleend de dato veertien oktober tweeduizend dertien heeft ontvangen. De notaris verwijst partijen naar artikel Vlaamse Codex RO. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen. De notaris heeft vastgesteld dat de onderhandse overeenkomst, voorwerp van onderhavige akte, niet beantwoordt aan de voorschriften van artikel Vlaamse Codex RO. Hij wijst partijen op artikel (de verplichte vermeldingen in de onderhandse akte), artikel , eerste lid, 4 (de sancties in geval van inbreuk op de informatieplicht vermeld in de artikelen tot en met ) en artikel Vlaamse Codex RO (de gevallen waarin de kopers en huurders de vernietiging kunnen vragen van hun titel en de voorwaarden waaronder kan worden verzaakt aan deze vordering tot vernietiging). De notaris vermeldt dat de inbreuk met betrekking tot de publiciteit en - of onderhandse overeenkomst is rechtgezet bij onderhavige akte. De eigenaar van de grond bevestigt dit en verklaart bij deze te verzaken aan de vordering tot nietigverklaring op basis van een inbreuk op de informatieverplichting. Het postinterventiedossier Op vraag van de instrumenterende notaris of voor het hoger beschreven eigendom reeds een postinterventiedossier werd opgesteld, antwoordt de partij anderzijds ontkennend, en bevestigt hij dat er aan dit eigendom reeds sinds één mei tweeduizend en één geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier moest worden opgesteld. Hypothecaire toestand Partij anderzijds verklaart dat voorbeschreven goed niet bezwaard is met enige hypothecaire inschrijving. Diverse Verklaringen 1. De Hypotheekbewaarder wordt ontslagen krachtens deze akte enige inschrijving 19/420 RMW - 9 september

20 Goedgekeurd de doorhaling van:.... woord(en).... lijn(en).... cijfer(s).... letter(s).... getal(len) als nietig in deze akte ambtshalve te nemen. 2. De kosten dezer akte zijn ten laste van het OCMW van Gent. 3. De comparanten verklaren van mij, notaris Van Damme, lezing te hebben gekregen van artikel 203, eerste lid van het Wetboek der Registratierechten dat luidt als volgt : "Ingeval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd, gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd." 4. Recht op geschriften van vijftig euro betaald op aangifte van ondergetekende notaris Van Damme. 5. De ondergetekende notaris Van Damme bevestigt de identiteit van de partijen te hebben opgegeven volgens officiële stukken door de wet vereist. 6. Na voorlezing te hebben gegeven van artikel 3 van het Bosdecreet, hebben partijen aan mij, notaris Van Damme, bevestigd dat de goederen, voorwerp dezer, niet vallen onder de bepalingen van het Bosdecreet. 7. De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. 8. De comparanten verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en zich niet in staat van faillissement of kennelijk onvermogen te bevinden en geen gerechtelijk akkoord te hebben aangevraagd of collectieve schuldenregeling. Zij verklaren dat zij niet onder bewind staan van een voorlopig bewindvoerder, curator of gerechtelijke raadsman. 9. Na voorafgaandelijk lezing te hebben gegeven van artikel 62, 2 en 73 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde Waarde, heb ik, ondergetekende minuuthoudende notaris aan de partij anderzijds de vraag gesteld of deze belastingplichtige is ten aanzien van de voormelde belasting waarop deze ontkennend geantwoord heeft. WAARVAN AKTE Verleden te Gent, En, na integrale voorlezing en toelichting, hebben de partijen, met mij, notaris, getekend. 20/420 RMW - 9 september

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 Lochristi, 1 ste afdeling, sectie C, nummer 592/L en deel van nummers 591/P/2 en 592/N, met een

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 26 juni 2013-18:45 uur Locatie AZ Jan Palfijn - Restaurant Site 2 - Fabiolalaan 57-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00905 Onderwerp: Sluiten van een opstalovereenkomst voor een onroerend goed gelegen in de Walstraat te Gentbrugge

Nadere informatie

A. DE PROVINCIE ANTWERPEN,

A. DE PROVINCIE ANTWERPEN, Afschrift eerste blad ERFPACHT HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN BEËIND.ERFD. Op dertig oktober 15/1215 Voor ons, Meester Jan Eekhaut, geassocieerd notaris te Puurs ZIJN VERSCHENEN EN/OF VERTEGENWOORDIGD:

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

Dading # 20# De ondergetekenden :

Dading # 20# De ondergetekenden : Dading # 20# De ondergetekenden : 1. #De heer #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, #, echtgescheiden. #Bijgestaan door (als hij/zij aanwezig is) #Met als raadsman (als hij/zij niet

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart,

Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Nr. Schenking Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart, Zijn voor mij,

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst bouwgrond

Verkoopovereenkomst bouwgrond Verkoopovereenkomst bouwgrond Tussen de ondergetekenden: Hierna genoemd de verkoper en Hierna genoemd de koper. Is overeengekomen als volgt: De verkoper verklaart bij deze te verkopen aan de koper die

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01260 Onderwerp: Sluiten van een huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST GROND

VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 bladzijde Tussen ondergetekenden : VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 de gemeente Maasmechelen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen in de persoon van de heer Raf Terwingen, burgemeester,

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST Tussen: Stad Kortrijk, RPR 0270.494.678, met administratieve zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt, 54. Hier vertegenwoordigd door : -, Voorzitter van de Gemeenteraad,

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

Hierna conventioneel genoemd: "DE ERFPACHTGEVER"

Hierna conventioneel genoemd: DE ERFPACHTGEVER D... VESTIGING ERFPACHT IN HET JAAR TWEEDUIZEND De Voor mij,.., Notaris met standplaats te... ZIJN VERSCHENEN: Enerzijds: De Naamloze Vennootschap "WATERWEGEN EN ZEEKANAAL", met zetel te 2830 Willebroek,

Nadere informatie

2 34

2 34 1 34 2 34 3 34 4 34 5 34 6 34 7 34 8 34 9 34 14.386,00 10 34 11 34 12 34 13 34 14 34 16.389,78 15 34 16 34 17 34 18 34 19 34 13.375,13 20 34 21 34 22 34 23 34 Heden, * TWEEDUIZEND VIJFTIEN, voor mij, meester

Nadere informatie

Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal wijziging statuten coördinatie en volmacht

Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal wijziging statuten coördinatie en volmacht EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister: Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal wijziging

Nadere informatie

Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Werd niet toegelaten tot de zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Werd niet toegelaten tot de zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 10 november 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

BVW / 2009.011218.01 1

BVW / 2009.011218.01 1 BVW / 2009.011218.01 1 RECTIFICATIE Heden, elf augustus tweeduizend tien (11-08-2010) verschenen voor mij, Mr. Eric Oswald Franciscus Johannes Verhaegen, notaris gevestigd te IJzendijke, gemeente Sluis:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00991 Onderwerp: Sluiten van een bijakte aan de huurovereenkomst d.d. 26/10/2015 voor het onroerend goed

Nadere informatie

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 1 V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 S.A. SIPEF N.V. Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5 Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden inzake de procedure opbod voor hogervermeld onroerend goed.

Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden inzake de procedure opbod voor hogervermeld onroerend goed. BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN FEESTZAAL MET APPARTEMENT EN PARK MET VIJVER, gelegen te 3590 DIEPENBEEK, KAPELSTRAAT 70. Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op

Nadere informatie

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE Aanbod tot aankoop grond...... Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE......... aan de prijs van... euro waarop koper verklaart een voorschot van

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00934 Onderwerp: Sluiten van een bijakte 2 aan de huurovereenkomst d.d. 26/10/2015 voor een deel van het onroerend

Nadere informatie

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure.

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure. TOEWIJZINGSNORMEN EN VOORWAARDEN BIJ DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN EN VAN WONINGEN Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\ \919061

- 1 - MLA\THO\ \919061 - 1 - MLA\THO\00322791-000241\919061 AANVULLING OP VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Mathenesserweg 111 A I en 111 A II, Wolphaertsbocht 144 A, 148 A, 150 B, 144 B, 148 B, 150 B, 144 C, 146 C148 C, 150

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN - 1 - OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN Tussen de ondergetekenden: ENERZIJDS, De STAD BILZEN, met administratieve zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, ondernemingsnummer 0207.475.377,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 maart 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00251 Onderwerp: Sluiten van een kosteloze bruikleenovereenkomst met de Regie der Gebouwen voor een deel van het onroerend

Nadere informatie

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS Blad 1 van 5 Kenmerk zaak: 12800/VW/RS 1 Heden, negenentwintig november tweeduizend tien verschenen voor mij, mr. VICTOR LOUIS WOLFS, notaris met plaats van vestiging TILBURG: 1. a. de heer SJOERD JOSEPH

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

AKTE VAN VERKOOP Bijlage(n): #

AKTE VAN VERKOOP Bijlage(n): # AKTE VAN VERKOOP Bijlage(n): # In het jaar tweeduizend zeventien, Op #. Voor Mij, Meester #, geassocieerd Notaris te Herentals, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Repertorium nummer A Ss- ge de dato 30 april 2014 Recht op geschriften : 95,00 Aantal bijlagen : Dossiernummer : 3T40268/EDB

STATUTENWIJZIGING. Repertorium nummer A Ss- ge de dato 30 april 2014 Recht op geschriften : 95,00 Aantal bijlagen : Dossiernummer : 3T40268/EDB Repertorium nummer A Ss- ge de dato 30 april 2014 Recht op geschriften : 95,00 Aantal bijlagen : Dossiernummer : 3T40268/EDB "Vastned Retail Belgium" Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en De naamloze vennootschap Houthandel Van Looy, met maatschappelijke zetel te 2270 Herenthout, Moerbroek 28, BTW BE 0453.310.989, RPR Turnhout.

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden, 1. de rechtspersoon naar publiek recht Gemeente Nieuwkoop, zetelend te Ter Aar, op grond van artikel 171, eerste lid Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester,

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54 Blad 1 van 48 dos.nr.: 2009.001230.01/pva (25-09-31) deb.nr.: 86 doc.nm.: akte van splitsing in appartementsrechten EWnr.: 938/2 SPLITSING ERFPACHT IN APPARTEMENTSRECHTEN, OPRICHTING "VERENIGING VAN EIGENAARS

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2)... hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Gemeente Elsene, vierde

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn:

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: AKTE VAN LEVERING Kenmerk: *** Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: 1. a. de heer *** ***, geboren te *** op *** *** ***, zich

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0212 van 20 december 2011 in de zaak 2010/0705/A/2/0711 In zake:... verzoekende partij tegen: het college van burgemeester en schepenen van de gemeente

Nadere informatie

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL Blad 1 van 6 CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 16 september 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00650 Onderwerp: Sluiten van een bijakte aan de huurovereenkomst d.d. 25/09/2006 voor het stadseigendom

Nadere informatie

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING Blad 1 van 6 doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) 1 LEVERING Heden, vijf en twintig oktober tweeduizend zeven verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1. mevrouw Ingrid Helmy Lijnberg-Stam,

Nadere informatie

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd de verkopende partij BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE OVERPELT: eerste afdeling: Een woonhuis, op en met grond,

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

OVEREENKOMST HOUDENDE BEEINDIGING ERFPACHTRECHT/ HUUROVEREENKOMST

OVEREENKOMST HOUDENDE BEEINDIGING ERFPACHTRECHT/ HUUROVEREENKOMST OVEREENKOMST HOUDENDE BEEINDIGING ERFPACHTRECHT/ HUUROVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. Gemeente Noord-Beveland, gevestigd te Wissenkerke, kantoorhoudende te 4491 EV Wissenkerke, Voorstraat 31, (postadres:

Nadere informatie

Openbare zitting. Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 11 augustus 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Erwin Lampaert, plaatsvervangend voorzitter;

Nadere informatie

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER-

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER- 1 C7 Heden, elf maart---------------------- - ---------------------- negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- Mr. GERARDUS JOHANNES FRANCISCUS SCHOLTEN, notaris ter----- standplaats 's-gravenhage,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Bewijs van eigendomsrecht op basis van dertigjarige verjaring wegens dertig jaar deugdelijk bezit. Bewijslast (artikel 1315 BW en artikel 870 Ger. W.). Dubbelzinnig

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument (de opdrachtgever) het recht om zonder kosten van zijn

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0162 van 9 november 2011 in de zaak 2010/0276/SA/3/0255 In zake: 1.... 2.... beiden wonende te... advocaat Gert BUELENS kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0457 van 7 november 2012 in de zaak 1011/0835/A/3/0784 In zake: de heer.., wonende te.. bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Geert VRINTS kantoor

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING.

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. KEUZEBLOK INVULBLOK MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. Partij 1, hierna aangeduid als grondeigenaar Partij

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING gh BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013 en 23 september

Nadere informatie

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis Ondergetekenden: A. De verkoper : (naam, voornamen, beroep, adres, B.T.W.-nummer) B. De koper : (naam, voornamen, beroep, adres,

Nadere informatie

TOTAL SOUND NEDERLAND HOLDING B.V.

TOTAL SOUND NEDERLAND HOLDING B.V. Blad 1 van 6 Heden, veertien september tweeduizendzes, verschenen voor mij, mr. JAN FRANCISCUS PAULUS DE BEER, als waarnemer van mr. HENRI FEIJEN, notaris gevestigd te Haarlem: 1. mevrouw Linda Christina

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT

INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT Ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd WATERSPORTCENTRUM DE BREKKEN B.V., gevestigd aan de Brekkenweg

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 januari 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00035 Onderwerp: Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot de onroerende goederen gelegen te Zwijnaarde,

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd

Nadere informatie

AKTE TOT VESTIGING VAN EEN ERFPACHTRECHT

AKTE TOT VESTIGING VAN EEN ERFPACHTRECHT BIJLAGE Bijlage nr. 1 Ontwerp van erfpachtakte AKTE TOT VESTIGING VAN EEN ERFPACHTRECHT Heden, op tweeduizend en negen Wordt door mij, Carl Ockerman, notaris te Brussel, handelend als instrumenterend ambtenaar,

Nadere informatie

Datum: */2017 Rep nr 2017/0 D/ /001/SDN

Datum: */2017 Rep nr 2017/0 D/ /001/SDN Datum: */2017 Rep nr 2017/0 D/00013787/001/SDN MINUUT Verkaveling Bijlage J HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN Op ** Voor mij, Meester Carmen de Vuyst, notaris met standplaats te Herzele. ZIJN VERSCHENEN:

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

Modelakte voor de verkoop van sociale kavels (type 29 september 2006)

Modelakte voor de verkoop van sociale kavels (type 29 september 2006) VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) Koloniënstraat nr. 40-1000 BRUSSEL Modelakte voor de verkoop van sociale kavels (type 29 september 2006) Op...... (dag, maand en jaar), voor mij,...,. bij

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 65888/ :37

Onroerende Zaken Hyp4 : 65888/ :37 Blad 1 van 5-1 - 111477.01/HE/PV/YK/1 LEVERING ten titel van storting op aandelen Heden, negentien maart tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Hermanus Jacobus Maria van den Eerenbeemt, notaris

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

GEMEENTE HOEGAARDEN,,

GEMEENTE HOEGAARDEN,, Referte: 2016-154 bd Repertorium: Datum: ERFPACHT Het jaar tweeduizend zeventien. Op Voor mij, Benjamin DEPUYDT, notaris te Hoegaarden, ZIJN GEKOMEN. A. De GEMEENTE HOEGAARDEN, Gemeenteplein 1 te 3320

Nadere informatie

Hierna genoemd "de kopers".

Hierna genoemd de kopers. HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. Op Voor Ons, Meester Yves WILLEKENS, notaris te Beersel (Lot). ZIJN VERSCHENEN : Enerzijds : Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BEERSEL, te Huizingen (Beersel),

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Openbare verkoop van grond,

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 mei 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00443

gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 mei 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00443 gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 mei 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00443 Onderwerp: Sluiten van een ruilovereenkomst met betrekking tot diverse onroerende goederen gelegen te Gent, eigendom

Nadere informatie

houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen stuk ingediend op 854 (2010-2011) Nr. 3 10 februari 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen Amendementen Stukken in het dossier: 854 (2010-2011)

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00904 Onderwerp: Sluiten van een bijakte tot verlenging en uitbreiding van een huurovereenkomst betreffende

Nadere informatie

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------ 1 ~.~p~.,:::~- SPLITSING 52971 Heden, twintig februari tweeduizend zeven,---------- verscheen voor mij, Meester Willem Henri Mischa Berkenboseh, -- notaris, gevestigd te Almere---------------- mevrouw

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

(nationaal nummer: nummer identiteitskaart: Voorzitter van de kerkraad; b) De Heer OCTAVE Benoit, geboren te

(nationaal nummer: nummer identiteitskaart: Voorzitter van de kerkraad; b) De Heer OCTAVE Benoit, geboren te HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. Op Voor Ons, Meester Yves WILLEKENS, notaris te Beersel (Lot). ZIJN VERSCHENEN : Enerzijds : 1) Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BEERSEL, te Huizingen

Nadere informatie