Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn"

Transcriptie

1 Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 september :00 uur Locatie Raadzaal- Sint-Martensstraat Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid; de heer Yoeri Note, raadslid; mevrouw Chantal Sysmans, raadslid; de heer Jurgen Bockstaele, raadslid; de heer Pascal Verbeke, raadslid; de heer Carl De Decker, raadslid; de heer Cengiz Cetinkaya, raadslid; mevrouw Emilie Peeters, raadslid; mevrouw Els Roegiers, raadslid; mevrouw Yeliz Güner, raadslid; de heer Eric Wauters, raadslid; de heer Ronny Rysermans, raadslid; mevrouw Liliane De Cock, raadslid De heer Luc Kupers, secretaris Verontschuldigd Mevrouw Ingrid Vandaele, raadslid De heer Daniël Termont, burgemeester stad Gent Openbare zitting Agendapunten De voorzitter opent de open zitting om 19:00 uur Diensten van de Secretaris Juridisch Advies en Kennisbeheer 2014_RMW_00253 Noa-architecten - ldc De Waterspiegel - Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 23 juni indienen hoger beroep Voorstel: Bekrachtiging Beslissing: Bekrachtigd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context OCMW Gent heeft op 3 november 2004 met NoAarchitecten bvba een ereloonovereenkomst voor het opstellen van bouwkundige ontwerpen voor het project Bouwen van een Lokaal Dienstencentrum Meulestede, Meulesteedsesteenweg te 9000 Gent afgesloten (ldc De Waterspiegel). Deze opdracht werd aan NoA-architecten verleend wegens haar winnend ontwerp van de architectuurwedstrijd "Kwalitatief stedelijk wonen Meulestede Noord" die in 1999 uitgeschreven werd door de stad Gent. Het beschikbare budget werd geraamd op ,38 excl btw en erelonen. Het totaal van de uitgevoerde werken bedroeg uiteindelijk ,79 excl. btw onder andere door een te lage raming en dat het uiteindelijke gebouw groter werd dan oorspronkelijk gepland. Er werd een standaardovereenkomst gehanteerd die ingevuld werd in functie van hetgeen toepasselijk is. Zo gaat deze standaardovereenkomst uit van de uitvoering van de bouwkundige ontwerpen, de stabiliteitsstudies én de studies van speciale technieken (verwarming, sanitair, elektriciteit). NoArchitecten bvba werd echter enkel aangesteld voor het uitvoeren van de bouwkundige studies. De stabiliteitsstudies werden uitgevoerd door de tijdelijke vereniging Provoost - Ingenium. De betaling van het ereloon werd geregeld in artikel 6.2. van de overeenkomst dat melding maakt van de deontologische norm nr. 2, een degressief ereloon van 7,80% en voor de coördinatie van bijkomende technieken, die niet tot de opdracht van noa-architecten behoorde, werd een bijkomend ereloon van 1% vastgesteld. NoAarchitecten maakte dus facturen op ten belope van 8,80 % (zijnde 7,80 % voor het gedeelte bouwwerken en 1 % voor de coördinatie), berekend op basis van het totale uitvoeringsbedrag van de bouwwerkzaamheden (met inbegrip van de bouwtechnieken). Tussen 2005 en 2011 werden 6 ereloonstaten overgemaakt. De eerste 4 ereloonstaten waarbij de totaliteit van het budget dus als berekeningsbasis werd gehanteerd, werden door OCMW Gent betaald. De overige 2 facturen ten bedrage van ,90 werden niet betaald. Bij nazicht van de vijfde factuur werd door de vorige leidend ambtenaar vragen gesteld bij de berekening van de vorderingsstaat. Het OCMW Gent heeft per schrijven van 11 augustus 2009 dan ook laten weten niet akkoord te kunnen gaan met de voorgestelde bedragen van ereloon. Deze staat van ereloon werd dan ook niet betaald. Daarna werd opnieuw een 1/420 RMW - 9 september 2014

2 Notulen open zitting vorderingsstaat van ereloon overgemaakt aan het OCMW Gent die echter om dezelfde reden betwist werd. De vorderingsstaat van noa-architecten impliceert immers een bedrag dat groter is dan het bedrag dat het OCMW Gent berekend heeft. Er is bijgevolg onenigheid over de interpretatie van artikel 6.2. van de overeenkomst. Beide partijen wilden de zaak echter eerst in der minne proberen te regelen. Het Vast Bureau van 10 januari 2011 pt. 5 heeft beslist om advies te vragen aan onze advocaat (van het advocatenkantoor Publius). Onze advocaat heeft het advies overgemaakt op 26 januari 2011 waaruit bleek dat de overeenkomst niet eenduidig werd opgesteld en bijgevolg voor interpretatie vatbaar is. Noa-architecten heeft het OCMW gedagvaard op 15 juni 2011 voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent. De zitting vond plaats op 29 juni Noa-archtecten vorderde bij een bij voorraad uitvoerbaar vonnis een bedrag van ,81 incl. btw (ereloon van ,90 + wettelijke interesten) te vermeerderen met de gerechtelijke interesten en kosten. Er werd verzocht om advies te vragen aan de Orde van architecten. Op 12 oktober 2011 heeft de rechtbank van eerste aanleg een tussenvonnis geveld waarbij de Orde van Architecten verzocht werd om advies te verlenen over de wijze van vaststelling en het bedrag van het gevorderde ereloon. Op 21 mei 2012 vond het debat bij de Orde van Architecten plaats. De Orde van Architecten gaf een voor het OCMW ongunstig advies en adviseerde dat het OCMW nog ,67 excl. btw moet betalen. Op 9 december 2013 vond een nieuwe zitting plaats en werd de zaak in beraad genomen. Er werd op 6 januari 2014 een vonnis verwacht maar wegens langdurige ziekte van de rechter werd een andere rechter aangesteld. Daarom vond een nieuwe zitting plaats op 8 mei 2014 waarna de debatten werden gesloten en de zaak in beraad werd genomen. Motivering Gelet op het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 23 juni 2014 waarbij de rechter oordeelde dat het OCMW de eerste 4 ereloonstaten aanvaard en betaald heeft zonder voorbehoud en dat hierbij de totaliteit van het budget als berekeningsbasis werd gehanteerd. Tevens blijkt uit wisseling tussen de partijen dat de totaliteit van het budget als berekeningsbasis wordt gehanteerd. Daarnaast wordt ook in de OCMW-raadsbeslissing van 7 september 2004 tot aanstelling van Noa-architecten verwezen naar het ereloon dat gemiddeld 7,80% bedraagt van het totaal budget; overwegende dat OCMW Gent veroordeeld werd tot het betalen van : ,17; - interesten op een bedrag van ,91 incl btw van 1 juli 2013 tot de dag van de algehele betaling; - 252,02 kosten van het geding; ,00 rechtsplegingsvergoeding. overwegende dat het vonnis op 4 augustus 2014 betekend werd door een gerechtsdeurwaarder zodat de beroepstermijn van 1 maand begint te lopen. Aangezien de eerstvolgende raad na deze termijn valt, wordt het besluit ter bekrachtiging voorgelegd; overwegende dat OCMW Gent ook de kosten van de gerechtsdeurwaarder moet betalen zodat het totaal verschuldigde bedrag op 4 augustus ,00 bedraagt. Iedere dag komt er een bedrag van 37, aan interesten bij. Daarnaast moet OCMW Gent ook registratierechten op het vonnis betalen ten bedrage van 6.456,43 en dit ongeacht het indienen van hoger beroep. Dit bedrag werd tijdig betaald op 1 augustus 2014; gelet op het advies van meester Sofie Logie dat de slaagkansen van NoA-architecten in beroep iets groter zijn dan die van OCMW Gent omwille van volgende redenen: - De overeenkomst die onduidelijk en voor interpretatie vatbaar is, werd opgemaakt door het OCMW; - in verschillende briefwisseling en het raadsbesluit van de aanstelling van NoA-architecten werd verwezen naar de berekening van het ereloon op basis van het totaalbudget ; - de eerste 4 facturen die de berekeningswijze van het totaalbudget hanteerden, werden niet door het OCMW betwist en ook gewoon betaald; - een voor het OCMW ongunstig advies van de orde van architecten. overwegende dat wordt voorgesteld om toch beroep in te dienen omdat onze advocaat van mening is dat er argumenten zijn tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg en omdat de overeenkomst voor interpretatie vatbaar is. Artikel 7 van de overeenkomst over de berekeningsbasis van het ereloon is niet geheel duidelijk aangezien er niet staat dat het ereloon berekend moet worden op de totaliteit van de aannemingssom. Daarnaast zijn de te betalen schadevergoeding en kosten van die omvang dat het indienen van beroep zeker te rechtvaardigen is; overwegende dat het vonnis uitvoerbaar bij vooraad is zodat het OCMW tot onmiddellijke betaling moet overgaan. De tegenpartij heeft OCMW Gent tot en met 18 augustus 2014 de tijd gegeven om zijn standpunt te laten kennen nl. berusten in het vonnis en overgaan tot onmiddellijke betaling of het indienen van beroep en kantonnement. Kantonnement werd immers door de rechter toegestaan. Dit betekent dat OCMW Gent het totaal verschuldigde bedrag kan betalen op de rekening van een derde ofwel op een geblokkeerde rekening op naam van de advocaat dan wel middels storting aan de deposito- en consignatiekas. Het kantonnement doet het lopen van de gerechtelijke interesten stoppen. In het geval van verlies van hoger beroep, komt alles wat op dit moment verschuldigd is toe aan NoA-architecten. In het geval van het winnen van het hoger beroep, komt het integrale bedrag aan OCMW Gent toe. 2/420 RMW - 9 september 2014

3 Notulen open zitting Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 7 juli 2011, 2011_RMW_00671 Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Exploitatie Gebudgetteerd: Verbintenis: Ja Nee Inkomsten Bedrag: 0,00 Kostenplaats: Niet van toepassing Categorie: Niet van toepassing Uitgaven Bedrag: 1,00 Kostenplaats: Categorie: Meerdere diensten Meerdere rekeningen Commentaar Advocaatkosten meester Logie (Publius) overeenkomstig het perceel administratief recht: 140,00/uur op rekening U rekening 614 Bij veroordeling tot betalen van schadevergoeding: J52 De Waterspiegel, rekening 643 Visum van de ontvanger Visum: niet vereist Adviezen Dienst Budgettering Datum: 7 augustus 2014 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende te bekrachtigen: Artikel 1 Kennisname van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 23 juni 2014 in de zaak Noa-architecten tegen OCMW Gent. Artikel 2 Het indienen van hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 23 juni 2014 in bovenvermelde zaak. 3/420 RMW - 9 september 2014

4 Notulen open zitting Artikel 3 Het aanstellen van meester Sofie Logie van Publius om de verdere belangen van OCMW Gent te behartigen. Artikel 4 Het gebruik maken van de regeling van het kantonnement. sogent 2014_RMW_00254 Lochristi, Nieuwstraat realisatie verkaveling: beëindigen erfpachtsituaties Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Het OCMW van Gent en Lo Invest hebben op 7 augustus 2012 een overeenkomst tot gezamenlijke realisatie van een verkaveling aan de Nieuwstraat te Lochristi gesloten voor de gronden kadastraal gekend of gekend geweest als Lochristi, 1ste afdeling, sectie C, nummers 601T4, 601S4, 601P4, 601V3, 601A4, 601B4, 601H4, 601D4, 601Y4, 601W4 en delen van de nummers 598A2, 598B2 en 598Z. De onroerende goederen die eigendom zijn van het OCMW van Gent en kadastraal gekend zijn als Lochristi, 1ste afdeling, sectie C, nummers 601T4, 601S4, 601P4, 601V3, 601A4, 601B4 en 601H4 zijn belast met een erfpacht. Ingevolge artikel 7 van de samenwerkingsovereenkomst zou het OCMW van Gent een inspanningsverbintenis leveren om deze erfpachtovereenkomsten te beëindigen. Na onderhandelingen met de betrokken partijen werd een akkoord bereikt. Nieuwstraat Lochristi Een perceel cijnsgrond, gelegen Nieuwstraat nummer 14, gekadastreerd of het geweest, sectie C, volgens titel nummers 601/B/2, 601/H/3 en 601/G/3 en volgens kadaster nummers 601/V/3, 601/P/4, 601/S/4 en 601/T/4, met een oppervlakte volgens titel van m² en volgens kadaster van m². De grond behoort toe aan het OCMW van Gent en ingevolge akte verleden voor notaris Fernand Nève te Gent werd op 28 augustus 1940 op deze grond een erfpacht gevestigd voor een duur van 27 jaar, ingaande op 1 januari 1940 om te eindigen op 31 december Deze erfpacht is blijven bestaan ingevolge voortduring. Voor het realiseren van de verkaveling dient de erfpacht beëindigd te worden. Met mevrouw Denise Schepens werd een minnelijk akkoord gesloten waarbij het gedoog ingevolge de erfpacht volledig wordt beëindigd en waarbij een recht van bewoning wordt toegestaan op het deel van het goed niet opgenomen in de verkaveling. Het recht van bewoning is tijdelijk, persoonlijk en niet-overdraagbaar. Alsook wordt een jaarlijkse vergoeding betaalt ten belope van 250,00 euro. Dit akkoord moet bevestigd worden in een notariële akte. Nieuwstraat Lochristi Een perceel cijnsgrond, gelegen Nieuwstraat nummer 8, gekadastreerd of het geweest, volgens titel en kadaster sectie C, nummers 601/A/4, 601/B/4, 601/H/4, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van m². De grond behoort toe aan het OCMW van Gent en ingevolge akte verleden voor notaris Fernand Nève te Gent werd op 28 augustus 1940 op deze grond een erfpacht gevestigd voor een duur van 27 jaar, ingaande op 1 januari 1940 om te eindigen op 31 december Deze erfpacht is blijven bestaan ingevolge voortduring. Voor het realiseren van de verkaveling dient de erfpacht beëindigd te worden. Met mevrouw Godelieve Vergaert werd een minnelijk akkoord gesloten waarbij het gedoog ingevolge de erfpacht volledig wordt beëindigd en waarbij een recht van bewoning wordt toegestaan op het deel van het goed niet opgenomen in de verkaveling. Het recht van bewoning is tijdelijk, persoonlijk en niet-overdraagbaar. Alsook wordt een jaarlijkse vergoeding betaalt ten belope van 250,00 euro. Dit akkoord moet bevestigd worden in een notariële akte. De beëindiging van deze erfpachtsituaties is een opschortende voorwaarde voor de realisatie van de verkaveling Nieuwstraat te Lochristi. Voor beide dossiers werd reeds een minnelijk akkoord bereikt met de betrokken partijen waardoor de notariële afhandeling louter een administratieve afhandeling betreft. Voor beide dossiers werd notaris Luc Van Damme uit Lochristi aangesteld voor de opmaak en het verlijden van de akten. De kosten met betrekking tot de akten worden ten laste van het OCMW van Gent genomen. 4/420 RMW - 9 september 2014

5 Notulen open zitting Motivering Gelet op het Burgerlijk Wetboek; gelet op het Decreet betreffende de organisatie van het openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008; gelet op het Huishoudelijk Reglement van de Beraadslagende Organen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent; gelet op de beheersovereenkomst OCMW Gent - sogent. Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 5 juli 2012, 2012_RMW_00302 Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): De financiële middelen en het patrimonium efficiënt beheren Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist Adviezen SOB Juridisch advies Datum: 19 augustus 2014 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 De goedkeuring van de akte beëindiging erfpacht en het vestigen van het recht van bewoning op het goed gelegen te Lochristi, Nieuwstraat 8 opgesteld door notaris Van Damme uit Lochristi. Artikel 2 De goedkeuring van de akte beëindiging erfpacht en het vestigen van het recht van bewoning op het goed gelegen te Lochristi, Nieuwstraat 14 opgesteld door notaris Van Damme uit Lochristi. Artikel 3 Het ontslag van de Hypotheekbewaarder van de verplichting tot het nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van de akten, voor zover de nodige kwijtingen kunnen worden voorgelegd bij overschrijving van de akten. Artikel 4 5/420 RMW - 9 september 2014

6 Notulen open zitting De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: _AK_Nieuwstraat 8_Lochristi_Beindiging erfpacht_recht van bewoning.pdf Bijlage 2: _AK_Nieuwstraat 14_Lochristi_Akte beindiging erfpacht_recht van bewoning.pdf Bijlage(n) _AK_Nieuwstraat 8_Lochristi_Beindiging erfpacht_recht van bewoning.pdf _AK_Nieuwstraat 14_Lochristi_Akte beindiging erfpacht_recht van bewoning.pdf 6/420 RMW - 9 september 2014

7 Notulen open zitting Bijlage: _AK_Nieuwstraat 8_Lochristi_Beindiging erfpacht_recht van bewoning.pdf 7/420 RMW - 9 september 2014

8 Repertorium 2014/ Referte Dossier : /WIM E I N D E E R F P A C H T Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent En mevrouw Godelieve Vergaert Met betrekking tot een woonhuis Te Lochristi, Nieuwstraat 8 Het jaar TWEEDUIZEND VEERTIEN Op Voor mij, Meester Wim VAN DAMME, notaris met standplaats te Lochristi. ZIJN VERSCHENEN : A. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van GENT, gevestigd te 9000 Gent, Onderbergen 86, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer Hier vertegenwoordigd door: 1) De heer CODDENS Rudy Georges Irène, voorzitter, (nationaal nummer ), wonende te 9031 Gent, Keuzemeers 7. 2) De heer KUPERS Luc, secretaris, (nationaal nummer ), wonende te 1800 Vilvoorde, Maria-Theresialaan 41 bus 4.2. Optredend in hun voormelde hoedanigheid voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Gent, ingevolge het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van negentien december tweeduizend acht en in uitvoering van het besluit van de Raad van Maatschappelijk Welzijn de dato. Een exemplaar van dit besluit wordt, na ondertekening "ne varietur" door de partijen en de notaris, aan deze akte gehecht en wordt ermee aangeboden ter registratie, doch niet mee overgeschreven. Dit besluit werd ter kennisname voorgelegd aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Gent. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn verklaart bij monde van haar voornoemde vertegenwoordigers dat de overheid haar geen schorsing of vernietiging heeft laten kennen binnen de door de wet bepaalde termijnen. Hierna genoemd de (grond)eigenaar ofwel partij enerzijds. B. Mevrouw VERGAERT Godelieve Yvonne, zonder beroep, geboren te Lochristi op twaalf oktober negentienhonderd vijftig, rijksregisternummer , identiteitskaart nummer, echtgenote van de heer BRACKE Marcel Hortense Philimon, wonende te 9080 Lochristi, Nieuwstraat 8. Gehuwd onder het stelsel der wettelijke gemeenschap, bij gebrek aan een huwelijkscontract, zonder verklaring van behoud, niet gewijzigd tot op heden. Hierna genoemd de cijns- of erfpachter ofwel partij anderzijds. De partijen hebben uiteengezet hetgeen volgt 1. Partij enerzijds verklaart eigenaar te zijn van nabeschreven goed, te weten: BESCHRIJVING VAN HET GOED GEMEENTE LOCHRISTI, eerste afdeling : Een perceel cijnsgrond, gelegen Nieuwstraat nummer 8, gekadastreerd of het geweest, volgens titel en kadaster sectie C, nummers 601/A/4, 601/B/4, 601/H/4, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van vijfentwintig are twintig centiare. Opmerkingen: Alle gebouwen, staande op voorbeschreven percelen, behoren toe aan partij anderzijds, ingevolge navermelde cijnsakte. OORSPRONG VAN EIGENDOM: 8/420 RMW - 9 september

9 De grond behoort toe aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent die verklaart er voor meer dan dertig jaar het ondubbelzinnig en ongestoord genot en bezit van te hebben, te rekenen vanaf heden. 2. Partij anderzijds verklaart cijnspachter te zijn van de grond en eigenaar te zijn van de gebouwen op voorschreven goed: De EIGENDOMSOORSPRONG VAN DE CIJNSGEBOUWEN doet zich voor als volgt : Bewijs van Eigendom : Mevrouw Godelieve Vergaert verkreeg voorbeschreven cijnsrecht en met bijhorende opstallen ingevolge een akte verdeling verleden voor notaris Luc Van Damme, te Lochristi, de dato één oktober tweeduizend en één, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op vijftien oktober volgend, formaliteitennummer 068-T-15/10/ , jegens haar medegerechtigden mevrouw Agnes Vergaert, de heer Polydoor Vergaert, mevrouw Suzanne Vergaert, de heer Etienne Vergaert, de heer Lieven Van Peteghem en mevrouw Mia Van Peteghem. De consoorten Vergaert-Van Peteghem verkregen de hiervoor beschreven opstallen, ingevolge de nalatenschap van de heer Eduard Vergaert, overleden te Gent op elf januari tweeduizend en één. De opstallen behoorden de heer Eduard Vergaert toe ingevolge een erfpacht, welke bleef bestaan ingevolge voortduring, jegens het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent, ingevolge een akte verleden voor notaris Ferdinand Nève, destijds te Gent, de dato achtentwintig augustus negentienhonderd veertig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op twintig september volgende, boek 281, nummer 18, voor een termijn van zevenentwintig jaar ingegaan op één januari negentienhonderd veertig, zoals hem werd toebedeeld bij een akte - afstand verleden voor notaris André Block, destijds te Lochristi, de dato zes december negentienhonderd tweeënzeventig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op éénentwintig december negentienhonderd tweeënzeventig, boek 786, nummer De cijnspacht werd oorspronkelijk toegestaan aan de heer Polydoor Vergaert, blijkens een akte verleden voor notaris Ferdinand Nève, destijds te Gent op achtentwintig augustus negentienhonderd veertig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op twintig september volgende, boek 281, nummer 18, voor een periode van zevenentwintig jaar, ingegaan één januari negentienhonderd veertig. Deze cijnspacht is blijven lopen ingevolge voortduring. Overeenkomst regeling der vergoedingen Vervolgens hebben partijen verklaard overeengekomen te zijn als volgt en hun overeenkomst bij deze vast te leggen, wat gebeurd is als volgt: - De comparanten verklaren met ingang van heden voormeld recht van erfpacht, dat is ingegaan op één januari negentienhonderd veertig voor een termijn van zevenentwintig jaar en sindsdien is blijven bestaan, met wederzijdse instemming te beëindigen vanaf heden, zodat dit vanaf heden ophoudt te bestaan, op het geheel van voorbeschreven goederen. - De gebouwen, werken en beplanting gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden. Beide comparanten verklaren deze staat te kennen en te aanvaarden en erkennen dat de ene tegenover de andere uit dien hoofde geen enkele vordering heeft. - Partij anderzijds verklaart dat de goederen niet verhuurd zijn en vrij zijn van alle gebruiksrecht. - Als compensatie voor alle gebouwen en constructies, staande op voormeld terrein, wordt overeengekomen dat de partij anderzijds vanaf heden een levenslang en persoonlijk recht van bewoning verkrijgt op een deel van het goed, zoals hierna verder omschreven, en dit mits betaling van een forfaitaire en ondeelbare basisvergoeding van TWEEHONDERDVIJFTIG EURO ( 250,00) per kalenderjaar. Indien het recht van bewoning nog in 2014 wordt gevestigd, is voor dat kalenderjaar geen vergoeding verschuldigd. De vergoeding moet betaald zijn binnen de dertig dagen na de factuurdatum. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de formule 9/420 RMW - 9 september

10 basisvergoeding X nieuw indexcijfer aanvangsindexcijfer Het aanvangsindexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van december Het nieuwe indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de vergoeding verschuldigd is. Partijen komen overeen dat, als gevolg van de indexering, de vergoeding nooit lager kan zijn dan de basisvergoeding. Het recht van bewoning is tijdelijk en niet-overdraagbaar. Dit recht van bewoning zal van rechtswege, en zonder dat daarvoor enige betekening of opzegging vereist is, een einde nemen zodra mevrouw Godelieve Vergaert haar feitelijke hoofdverblijfplaats niet meer heeft in Lochristi, Nieuwstraat 8, bijvoorbeeld door permanente intrek in een rust- of verzorgingstehuis, of indien mevrouw Godelieve Vergaert overlijdt. VOORWAARDEN van dit recht van bewoning De houder van het recht betaalt de herstellingen tot onderhoud van het goed en de belastingen die rusten op het goed, zoals onder meer de onroerende voorheffing. De partij anderzijds mag slechts werken uitvoeren aan het goed na overleg en schriftelijke toestemming van partij enerzijds. De houder van het recht verklaart de staat te kennen waarin de woning zich bevindt, te aanvaarden en het goed te onderhouden als goede huisvader. De houder van het recht bevestigt uitdrukkelijk af te zien van ieder verhaal of iedere (schade)claim op de partij enerzijds omdat de woning en haar installaties niet of niet helemaal zou voldoen aan welkdanige regelgeving. Op vraag van een van de partijen kan een omstandige, tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt worden van de staat van de woning. De kosten voor de plaatsbeschrijving zijn ten laste van de partij die er om vraagt. Bij het beëindigen van het recht van bewonen kan partij anderzijds geen vergoeding vragen aan partij enerzijds voor eventuele door partij anderzijds aangebrachte verfraaiings- of verbeteringswerken. Beschrijving van het goed waarop partij anderzijds een recht van bewoning verkrijgt: GEMEENTE LOCHRISTI, eerste afdeling Een perceel grond met opstaande woning en aanhorigheden, gelegen Nieuwstraat 8, gekadastreerd of het geweest, volgens titel en kadaster sectie C, nummer 601/A/4/EX, 601/B/4/EX en 601/H/4, met een oppervlakte volgens meting van zeven are zestig centiare tweeënnegentig decimilliare (7 a 60 ca 92 dma). Zijnde lot 2 van het navermeld metingsplan. Plan - Meting Deze eigendom is opgemeten en afgebeeld op een plan opgemaakt door de heer Kevin De Guchtenaere, Landmeter-Expert te Lochristi, op 27 maart Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 44034/10555; alle partijen verklaren dat deze plannen niet meer gewijzigd werden. Deze grondplannen zullen - na door partijen en de notaris ne varietur te zijn getekend - aan deze akte worden gehecht, maar niet ter registratie noch ter overschrijving op het hypotheekkantoor aangeboden worden. Partijen vragen toepassing van artikel 26, 3e lid, 2 W.Reg. en van artikel 1, 4e lid Hypotheekwet. - Bijgevolg zal partij anderzijds vanaf heden geen enkel recht meer kunnen laten gelden op nabeschreven goed: GEMEENTE LOCHRISTI, eerste afdeling Een perceel grond gelegen Nieuwstraat 8, gekadastreerd of het geweest, volgens titel en kadaster sectie C, nummer 601/A/4/EX en 601/B/4/EX, met een oppervlakte volgens meting van achttien are twee centiare vijftig decimilliare (18 a 2 ca 50 dma). Zijnde lot 1 van het voormeld metingsplan. 10/420 RMW - 9 september

11 Bodemdecreet 1. Partij anderzijds verklaart dat er op de grond die het voorwerp is van onderhavige akte, bij zijn weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. De dienst milieu van de gemeente Lochristi heeft bij brief van vier november tweeduizend dertien bevestigd dat er voor voorschreven grond geen milieuvergunningen werden afgeleverd die voorkomen op de lijst van Vlarem I. 2. Partij anderzijds legt de bodemattesten voor die betrekking hebben op het goed en die werden afgeleverd door OVAM op zevenentwintig september tweeduizend dertien en veertien mei tweeduizend veertien. De inhoud van deze bodemattesten luidt : "De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen: 1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: 4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens." De comparanten verklaren dat de eigenaar van de grond, in tegenstrijd met wat bepaald wordt in artikel 101 van het voormelde Decreet, niet op de hoogte werd gebracht van de inhoud van het bodemattest vóór het afsluiten van de initiële overeenkomst. De eigenaar van de grond verklaart evenwel dat hij op de hoogte werd gebracht van de inhoud van dit bodemattest vóór de ondertekening van onderhavige notariële akte. 3. Partij anderzijds verklaart met betrekking tot het afgestane goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de eigenaar van de grond of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Voor zover voorafgaande verklaring door de cijnspachter te goeder trouw werd afgelegd verklaart de eigenaar van de grond uitdrukkelijk de vroeger afgesloten overeenkomst te bevestigen en onherroepelijk te verzaken aan alle vorderingen tot nietigheid die hij zou kunnen laten gelden op grond van artikel 116, 1 van genoemd Decreet met betrekking tot onderhavige akte. 4. De notaris bevestigt dat de eigenaar van de grond niet op de hoogte werd gebracht van de inhoud van het bodemattest vóór het afsluiten van de initiële overeenkomst. Het bodemattest was echter wel aanwezig vóór het verlijden van de notariële akte en de eigenaar van de grond heeft heden verzaakt aan de nietigheidsvordering, zodat thans de bepalingen van Hoofdstuk VIII: overdrachten van het decreet op bodemsanering en bodembescherming werden toegepast. 5. De notaris wijst de eigenaar van de grond er ook op dat: - dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem; - dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven. 6. Zich steunend op de verklaringen van de comparanten en op de gegevens hierboven vermeld, bevestigt de instrumenterende notaris dat de bepalingen van het Bodemdecreet in verband met de overdracht van gronden werden toegepast. Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening : Ondergetekende notaris bevestigt dat de betreffende gemeente reeds beschikt over een goedgekeurd vergunningen- en plannenregister. 1. Met toepassing van artikel Vlaamse Codex RO De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel Vlaamse Codex RO, zoals eveneens blijkt uit het stedenbouwkundig uittreksel: 11/420 RMW - 9 september

12 1 dat voor het onroerend goed geen stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt, met uitzondering van de vergunning afgeleverd door de gemeente Lochristi op 13 augustus 1964 voor het bouwen van een stookplaats 2 dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed volgens de brieven van de gemeente Lochristi de dato vier november tweeduizend dertien en volgens het plannenregister is: landelijke woonzone type 1; 3 dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift, voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel of tot en met ; 4 dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht. 5 dat voor het onroerend goed een verkavelingsvergunning van toepassing is, met name de vergunning afgeleverd door de gemeente Lochristi de dato 7 mei 2013; 6 dat het krachtens artikel , 2, 2 Vlaamse Codex RO voor de overdracht verplichte as built-attest niet is uitgereikt en gevalideerd vermits deze bepaling nog niet in werking is getreden. De eigenaar van de grond verklaart dat hij betreffende het goed de stedenbouwkundige uittreksels verleend de dato vier november tweeduizend dertien heeft ontvangen. De notaris verwijst partijen naar artikel Vlaamse Codex RO. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen. De notaris heeft vastgesteld dat de onderhandse overeenkomst, voorwerp van onderhavige akte, niet beantwoordt aan de voorschriften van artikel Vlaamse Codex RO. Hij wijst partijen op artikel (de verplichte vermeldingen in de onderhandse akte), artikel , eerste lid, 4 (de sancties in geval van inbreuk op de informatieplicht vermeld in de artikelen tot en met ) en artikel Vlaamse Codex RO (de gevallen waarin de kopers en huurders de vernietiging kunnen vragen van hun titel en de voorwaarden waaronder kan worden verzaakt aan deze vordering tot vernietiging). De notaris vermeldt dat de inbreuk met betrekking tot de publiciteit en - of onderhandse overeenkomst is rechtgezet bij onderhavige akte. De eigenaar van de grond bevestigt dit en verklaart bij deze te verzaken aan de vordering tot nietigverklaring op basis van een inbreuk op de informatieverplichting. Het postinterventiedossier Op vraag van de instrumenterende notaris of voor het hoger beschreven eigendom reeds een postinterventiedossier werd opgesteld, antwoordt de partij anderzijds ontkennend, en bevestigt hij dat er aan dit eigendom reeds sinds één mei tweeduizend en één geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier moest worden opgesteld. Hypothecaire toestand. Partij anderzijds verklaart dat voorbeschreven goed niet bezwaard is met enige hypothecaire inschrijving. Tussenkomst. Is alhier tussengekomen, de heer BRACKE Marcel Hortense Philimon, geboren te Beervelde op 21 september 1943, nationaal nummer, identiteitskaartnummer, voornoemd, echtgenoot van mevrouw Vergaert Godelieve, welke verklaart in toepassing van artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek, toe te stemmen in de vervreemding van voorbeschreven goed, zijnde de gezinswoning, door zijn voornoemde echtgenote. Diverse Verklaringen 1. De Hypotheekbewaarder wordt ontslagen krachtens deze akte enige inschrijving ambtshalve te nemen. 2. De kosten dezer akte zijn ten laste van het OCMW van Gent. 3. De comparanten verklaren van mij, notaris Van Damme, lezing te hebben gekregen van artikel 203, eerste lid van het Wetboek der Registratierechten dat luidt als volgt : "Ingeval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd, gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd." 12/420 RMW - 9 september

13 Goedgekeurd de doorhaling van:.... woord(en).... lijn(en).... cijfer(s).... letter(s).... getal(len) als nietig in deze akte 4. Recht op geschriften van vijftig euro betaald op aangifte van ondergetekende notaris Van Damme. 5. De ondergetekende notaris Van Damme bevestigt de identiteit van de partijen te hebben opgegeven volgens officiële stukken door de wet vereist. 6. Na voorlezing te hebben gegeven van artikel 3 van het Bosdecreet, hebben partijen aan mij, notaris Van Damme, bevestigd dat de goederen, voorwerp dezer, niet vallen onder de bepalingen van het Bosdecreet. 7. De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. 8. De comparanten verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en zich niet in staat van faillissement of kennelijk onvermogen te bevinden en geen gerechtelijk akkoord te hebben aangevraagd of collectieve schuldenregeling. Zij verklaren dat zij niet onder bewind staan van een voorlopig bewindvoerder, curator of gerechtelijke raadsman. 9. Na voorafgaandelijk lezing te hebben gegeven van artikel 62, 2 en 73 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde Waarde, heb ik, ondergetekende minuuthoudende notaris aan de partij anderzijds de vraag gesteld of deze belastingplichtige is ten aanzien van de voormelde belasting waarop deze ontkennend geantwoord heeft. WAARVAN AKTE Verleden te Gent, En, na integrale voorlezing en toelichting, hebben de partijen, met mij, notaris, getekend. 13/420 RMW - 9 september

14 Notulen open zitting Bijlage: _AK_Nieuwstraat 14_Lochristi_Akte beindiging erfpacht_recht van bewoning.pdf 14/420 RMW - 9 september 2014

15 Repertorium 2014/ Referte Dossier : /WIM E I N D E E R F P A C H T Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent En mevrouw Denise Schepens Met betrekking tot een woonhuis Te Lochristi, Nieuwstraat 14 Het jaar TWEEDUIZEND VEERTIEN Op Voor mij, Meester Wim VAN DAMME, notaris met standplaats te Lochristi. ZIJN VERSCHENEN : A. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van GENT, gevestigd te 9000 Gent, Onderbergen 86, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer Hier vertegenwoordigd door: 1) De heer CODDENS Rudy Georges Irène, voorzitter, (nationaal nummer ), wonende te 9031 Gent, Keuzemeers 7. 2) De heer KUPERS Luc, secretaris, (nationaal nummer ), wonende te 1800 Vilvoorde, Maria-Theresialaan 41 bus 4.2. Optredend in hun voormelde hoedanigheid voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Gent, ingevolge het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van negentien december tweeduizend acht en in uitvoering van het besluit van de Raad van Maatschappelijk Welzijn de dato. Een exemplaar van dit besluit wordt, na ondertekening "ne varietur" door de partijen en de notaris, aan deze akte gehecht en wordt ermee aangeboden ter registratie, doch niet mee overgeschreven. Dit besluit werd ter kennisname voorgelegd aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Gent. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn verklaart bij monde van haar voornoemde vertegenwoordigers dat de overheid haar geen schorsing of vernietiging heeft laten kennen binnen de door de wet bepaalde termijnen. Hierna genoemd de (grond)eigenaar ofwel partij enerzijds. B. Mevrouw SCHEPENS Denise Marguerite, gepensioneerde, geboren te Lochristi op achtentwintig juli negentienhonderd drieëndertig, nationaal nummer , nummer identiteitskaart weduwe van de heer DE SCHOENMAEKER Marcel Gustaaf, wonende te 9080 Lochristi, Nieuwstraat 14. Hierna genoemd de cijns- of erfpachter ofwel partij anderzijds. De partijen hebben uiteengezet hetgeen volgt 1. Partij enerzijds verklaart eigenaar te zijn van nabeschreven goed, te weten: BESCHRIJVING VAN HET GOED GEMEENTE LOCHRISTI, eerste afdeling Een perceel cijnsgrond, gelegen Nieuwstraat nummer 14, gekadastreerd of het geweest, sectie C, volgens titel nummers 601/B/2, 601/H/3 en 601/G/3 en volgens kadaster nummers 601/V/3, 601/P/4, 601/S/4 en 601/T/4, met een oppervlakte volgens titel van achtendertig are vijfenzestig centiare (38 a 65 ca) en volgens kadaster van achtendertig are zeventig centiare (38 a 70 ca). Opmerkingen: Alle gebouwen, staande op voorbeschreven percelen, behoren toe aan partij anderzijds, ingevolge navermelde cijnsakte. OORSPRONG VAN EIGENDOM: 15/420 RMW - 9 september

16 De grond behoort toe aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent die verklaart er voor meer dan dertig jaar het ondubbelzinnig en ongestoord genot en bezit van te hebben, te rekenen vanaf heden. 2. Partij anderzijds verklaart cijnspachter te zijn van de grond en eigenaar te zijn van de gebouwen op voorschreven goed: De EIGENDOMSOORSPRONG VAN DE CIJNSGEBOUWEN doet zich voor als volgt : Bewijs van Eigendom : Oorspronkelijk behoorde voorbeschreven cijnsrecht en met bijhorende opstallen toe aan de echtgenoten Bernardus Schepens Juliana Verlinden, ingevolge aankoop jegens de echtgenoten Romain De Cleene Gelos te Lochristi, blijkens akte verleden voor notaris François Schinckel te Lochristi op negenentwintig juli negentienhonderd vierentwintig, overgeschreven op het alsdan enige hypotheekkantoor te Gent op twee augustus volgend, boek 4687 nummer 5. De serres werden nadien door de huwelijksgemeenschap bestaande tussen de echtgenoten Schepens Verlinden opgericht. Mevrouw Juliana Verlinden overleed te Lochristi op elf februari negentienhonderd negenenvijftig. Haar nalatenschap is vervallen aan haar langstlevende echtgenoot de heer Bernardus Schepens, voor de helft (1/2 e ) in vruchtgebruik en aan haar twee kinderen, de heer Petrus Cyriel Marcel Schepens en mevrouw Denise Marguerite Schepens, voor het overige. De heer Bernardus Schepens heeft de helft in naakte eigendom van voorbeschreven cijnsrecht met bijhorende opstallen geschonken aan zijn twee kinderen, te weten de heer Petrus Cyriel Marcel Schepens en mevrouw Denise Marguerite Schepens, elk voor de onverdeelde helft, blijkens akte verleden voor notaris André Block te Lochristi op eenentwintig maart negentienhonderd negenenvijftig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op drie april volgend, boek 2424 nummer 42. De heer Petrus Schepens en mevrouw Denise Schepens zijn uit onverdeeldheid getreden en voorbeschreven cijnsrecht met bijhorende opstallen zijn toebedeeld aan mevrouw Denise Schepens, blijkens akte verleden voor notaris André Block te Lochristi op eenentwintig maart negentienhonderd negenenvijftig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op drie april volgend, boek 2424 nummer 43. De heer Bernardus Schepens is inmiddels overleden, waardoor zijn voorbehouden vruchtgebruik is komen te vervallen, zodat voorbeschreven cijnsrecht met bijhorende opstallen voor de geheelheid toebehoren aan mevrouw Denise Schepens, voornoemd. 3. De cijnspacht werd bij vernieuwing verleend door de Commissie van Openbare Onderstand te Gent, ingevolge een akte verleden voor notaris Ferdinand Nève, destijds te Gent op acht en twintig augustus negentienhonderd veertig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op twintig september volgende, boek 281, nummer 18. Deze cijnspacht is blijven lopen ingevolge voortduring. Overeenkomst regeling der vergoedingen Vervolgens hebben partijen verklaard overeengekomen te zijn als volgt en hun overeenkomst bij deze vast te leggen, wat gebeurd is als volgt: - De comparanten verklaren met ingang van heden voormeld recht van erfpacht, dat is ingegaan op één januari negentienhonderd veertig voor een termijn van zevenentwintig jaar en sindsdien is blijven bestaan, met wederzijdse instemming te beëindigen vanaf heden, zodat dit vanaf heden ophoudt te bestaan, op het geheel van voorbeschreven goederen. - De gebouwen, werken en beplanting gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden. Beide comparanten verklaren deze staat te kennen en te aanvaarden en erkennen dat de ene tegenover de andere uit dien hoofde geen enkele vordering heeft. Partij anderzijds verklaart dat de goederen niet verhuurd zijn en vrij zijn van alle gebruiksrecht. - Als compensatie voor alle gebouwen en constructies, staande op voormeld ter- 16/420 RMW - 9 september

17 rein, wordt overeengekomen dat de partij anderzijds vanaf heden een levenslang en persoonlijk recht van bewoning verkrijgt op een deel van het goed, zoals hierna verder omschreven, en dit mits betaling van een forfaitaire en ondeelbare basisvergoeding van TWEEHONDERDVIJFTIG EURO ( 250,00) per kalenderjaar. Indien het recht van bewoning nog in 2014 wordt gevestigd, is voor dat kalenderjaar geen vergoeding verschuldigd. De vergoeding moet betaald zijn binnen de dertig dagen na de factuurdatum. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de formule basisvergoeding X nieuw indexcijfer aanvangsindexcijfer Het aanvangsindexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van december Het nieuwe indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de vergoeding verschuldigd is. Partijen komen overeen dat, als gevolg van de indexering, de vergoeding nooit lager kan zijn dan de basisvergoeding. Het recht van bewoning is tijdelijk en niet-overdraagbaar. Dit recht van bewoning zal van rechtswege, en zonder dat daarvoor enige betekening of opzegging vereist is, een einde nemen zodra mevrouw Denise Schepens haar feitelijke hoofdverblijfplaats niet meer heeft in Lochristi, Nieuwstraat 14, bijvoorbeeld door permanente intrek in een rust- of verzorgingstehuis, of indien mevrouw Denise Schepens overlijdt. VOORWAARDEN van dit recht van bewoning De houder van het recht betaalt de herstellingen tot onderhoud van het goed en de belastingen die rusten op het goed, zoals onder meer de onroerende voorheffing. De partij anderzijds mag slechts werken uitvoeren aan het goed na overleg en schriftelijke toestemming van partij enerzijds. De houder van het recht verklaart de staat te kennen waarin de woning zich bevindt, te aanvaarden en het goed te onderhouden als goede huisvader. De houder van het recht bevestigt uitdrukkelijk af te zien van ieder verhaal of iedere (schade)claim op de partij enerzijds omdat de woning en haar installaties niet of niet helemaal zou voldoen aan welkdanige regelgeving. Op vraag van een van de partijen kan een omstandige, tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt worden van de staat van de woning. De kosten voor de plaatsbeschrijving zijn ten laste van de partij die er om vraagt. Bij het beëindigen van het recht van bewonen kan partij anderzijds geen vergoeding vragen aan partij enerzijds voor eventuele door partij anderzijds aangebrachte verfraaiings- of verbeteringswerken. Beschrijving van het goed waarop partij anderzijds een recht van bewoning verkrijgt: GEMEENTE LOCHRISTI, eerste afdeling Een perceel grond met opstaande woning en aanhorigheden, gelegen Nieuwstraat 14, gekadastreerd of het geweest, volgens kadaster sectie C, nummers 601/P/4, 601/S/4/EX en 601/T/4/EX, met een oppervlakte volgens meting van zes are vierenzeventig centiare achtentachtig decimilliare (6 a 74 ca 88 dma). Zijnde lot 2 van het navermeld metingsplan. Plan - Meting Deze eigendom is opgemeten en afgebeeld op een plan opgemaakt door de heer Kevin De Guchtenaere, Landmeter-Expert te Lochristi, op 19 april Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 44034/10560; alle partijen verklaren dat dit plan niet meer gewijzigd werd. Dit grondplan zal - na door partijen en de notaris ne varietur te zijn getekend - aan deze akte worden gehecht, maar niet ter registratie noch ter overschrijving op het hypotheekkantoor aangeboden worden. Partijen vragen toepassing van artikel 26, 3e lid, 2 W.Reg. en van artikel 1, 4e lid Hypotheekwet. - Bijgevolg zal partij anderzijds vanaf heden geen enkel recht meer kunnen laten gelden op nabeschreven goed: GEMEENTE LOCHRISTI, eerste afdeling 17/420 RMW - 9 september

18 Een perceel grond gelegen Nieuwstraat 14, gekadastreerd of het geweest, volgens kadaster sectie C, nummer 601/S/4/EX, 601/T/4/EX en 601/V/3, met een oppervlakte volgens meting van drieëndertig are vierenveertig centiare zesenveertig decimilliare (33 a 44 ca 46 dma). Zijnde lot 1 van het voormeld metingsplan. Bodemdecreet 1. Partij anderzijds verklaart dat er op de grond die het voorwerp is van onderhavige akte, bij zijn weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. De dienst milieu van de gemeente Lochristi heeft bij brief van veertien oktober tweeduizend dertien bevestigd dat er voor voorschreven grond milieuvergunningen werden afgeleverd. Partij anderzijds verklaart evenwel dat de vergunningen geen risico-activiteiten inhouden zoals bedoeld in voormeld artikel 2 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 2. Partij anderzijds legt de bodemattesten voor die betrekking hebben op het goed en die werden afgeleverd door OVAM op zevenentwintig september tweeduizend dertien en veertien mei tweeduizend veertien. De inhoud van deze bodemattesten luidt : "De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen: 1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: 4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens." De comparanten verklaren dat de eigenaar van de grond, in tegenstrijd met wat bepaald wordt in artikel 101 van het voormelde Decreet, niet op de hoogte werd gebracht van de inhoud van het bodemattest vóór het afsluiten van de initiële overeenkomst. De eigenaar van de grond verklaart evenwel dat hij op de hoogte werd gebracht van de inhoud van dit bodemattest vóór de ondertekening van onderhavige notariële akte. 3. Partij anderzijds verklaart met betrekking tot het afgestane goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de eigenaar van de grond of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Voor zover voorafgaande verklaring door de cijnspachter te goeder trouw werd afgelegd verklaart de eigenaar van de grond uitdrukkelijk de vroeger afgesloten overeenkomst te bevestigen en onherroepelijk te verzaken aan alle vorderingen tot nietigheid die hij zou kunnen laten gelden op grond van artikel 116, 1 van genoemd Decreet met betrekking tot onderhavige akte. 4. De notaris bevestigt dat de eigenaar van de grond niet op de hoogte werd gebracht van de inhoud van het bodemattest vóór het afsluiten van de initiële overeenkomst. Het bodemattest was echter wel aanwezig vóór het verlijden van de notariële akte en de eigenaar van de grond heeft heden verzaakt aan de nietigheidsvordering, zodat thans de bepalingen van Hoofdstuk VIII: overdrachten van het decreet op bodemsanering en bodembescherming werden toegepast. 5. De notaris wijst de eigenaar van de grond er ook op dat: - dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem; - dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven. 18/420 RMW - 9 september

19 6. Zich steunend op de verklaringen van de comparanten en op de gegevens hierboven vermeld, bevestigt de instrumenterende notaris dat de bepalingen van het Bodemdecreet in verband met de overdracht van gronden werden toegepast. Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening : Ondergetekende notaris bevestigt dat de betreffende gemeente reeds beschikt over een goedgekeurd vergunningen- en plannenregister. 1. Met toepassing van artikel Vlaamse Codex RO De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel Vlaamse Codex RO, zoals eveneens blijkt uit het stedenbouwkundig uittreksel: 1 dat voor het onroerend goed geen stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt, met uitzondering van de vergunning afgeleverd door de gemeente Lochristi in datum van : - 12 december 1963 voor het bouwen van serres; - 15 maart 1994 voor het afbreken van een oude serre; - 24 september 1991 voor het aanbouwen van een veranda; - 8 augustus 1963 voor het bouwen van serres; - 4 juli 1995 voor het afbreken van één serre; 2 dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed volgens de brieven van de gemeente Lochristi de dato veertien oktober tweeduizend dertien en volgens het plannenregister is: landelijke woonzone type 1; 3 dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift, voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel of tot en met ; 4 dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht. 5 dat voor het onroerend goed een verkavelingsvergunning van toepassing is, met name de vergunning afgeleverd door de gemeente Lochristi de dato 7 mei 2013; 6 dat het krachtens artikel , 2, 2 Vlaamse Codex RO voor de overdracht verplichte as built-attest niet is uitgereikt en gevalideerd vermits deze bepaling nog niet in werking is getreden. De eigenaar van de grond verklaart dat hij betreffende het goed de stedenbouwkundige uittreksels verleend de dato veertien oktober tweeduizend dertien heeft ontvangen. De notaris verwijst partijen naar artikel Vlaamse Codex RO. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen. De notaris heeft vastgesteld dat de onderhandse overeenkomst, voorwerp van onderhavige akte, niet beantwoordt aan de voorschriften van artikel Vlaamse Codex RO. Hij wijst partijen op artikel (de verplichte vermeldingen in de onderhandse akte), artikel , eerste lid, 4 (de sancties in geval van inbreuk op de informatieplicht vermeld in de artikelen tot en met ) en artikel Vlaamse Codex RO (de gevallen waarin de kopers en huurders de vernietiging kunnen vragen van hun titel en de voorwaarden waaronder kan worden verzaakt aan deze vordering tot vernietiging). De notaris vermeldt dat de inbreuk met betrekking tot de publiciteit en - of onderhandse overeenkomst is rechtgezet bij onderhavige akte. De eigenaar van de grond bevestigt dit en verklaart bij deze te verzaken aan de vordering tot nietigverklaring op basis van een inbreuk op de informatieverplichting. Het postinterventiedossier Op vraag van de instrumenterende notaris of voor het hoger beschreven eigendom reeds een postinterventiedossier werd opgesteld, antwoordt de partij anderzijds ontkennend, en bevestigt hij dat er aan dit eigendom reeds sinds één mei tweeduizend en één geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier moest worden opgesteld. Hypothecaire toestand Partij anderzijds verklaart dat voorbeschreven goed niet bezwaard is met enige hypothecaire inschrijving. Diverse Verklaringen 1. De Hypotheekbewaarder wordt ontslagen krachtens deze akte enige inschrijving 19/420 RMW - 9 september

20 Goedgekeurd de doorhaling van:.... woord(en).... lijn(en).... cijfer(s).... letter(s).... getal(len) als nietig in deze akte ambtshalve te nemen. 2. De kosten dezer akte zijn ten laste van het OCMW van Gent. 3. De comparanten verklaren van mij, notaris Van Damme, lezing te hebben gekregen van artikel 203, eerste lid van het Wetboek der Registratierechten dat luidt als volgt : "Ingeval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd, gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd." 4. Recht op geschriften van vijftig euro betaald op aangifte van ondergetekende notaris Van Damme. 5. De ondergetekende notaris Van Damme bevestigt de identiteit van de partijen te hebben opgegeven volgens officiële stukken door de wet vereist. 6. Na voorlezing te hebben gegeven van artikel 3 van het Bosdecreet, hebben partijen aan mij, notaris Van Damme, bevestigd dat de goederen, voorwerp dezer, niet vallen onder de bepalingen van het Bosdecreet. 7. De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. 8. De comparanten verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en zich niet in staat van faillissement of kennelijk onvermogen te bevinden en geen gerechtelijk akkoord te hebben aangevraagd of collectieve schuldenregeling. Zij verklaren dat zij niet onder bewind staan van een voorlopig bewindvoerder, curator of gerechtelijke raadsman. 9. Na voorafgaandelijk lezing te hebben gegeven van artikel 62, 2 en 73 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde Waarde, heb ik, ondergetekende minuuthoudende notaris aan de partij anderzijds de vraag gesteld of deze belastingplichtige is ten aanzien van de voormelde belasting waarop deze ontkennend geantwoord heeft. WAARVAN AKTE Verleden te Gent, En, na integrale voorlezing en toelichting, hebben de partijen, met mij, notaris, getekend. 20/420 RMW - 9 september

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid;

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Samenlevingsovereenkomst met accessoir opstalrecht #/#/20#

Samenlevingsovereenkomst met accessoir opstalrecht #/#/20# Nr. Samenlevingsovereenkomst met accessoir opstalrecht #/#/20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, Dirk MICHIELS - Lieve STROEYKENS Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: #De heer #Mevrouw

Nadere informatie

De raadsleden zijn unaniem akkoord met zowel de toevoeging van dit punt als met de hoogdringendheid.

De raadsleden zijn unaniem akkoord met zowel de toevoeging van dit punt als met de hoogdringendheid. VERSLAG Gemeenteraad DONDERDAG 26 MAART 2015 aanwezig Rob Mennes, voorzitter (burgemeester) Geert Rottiers, Vera Goris, Gilbert Van de Vreken, schepenen Aline Ams, Staf Van Frausem, Leo Haucourt, Stan

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11

BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11 Basisakte - 2014 - AL - 11-00-0224/006 Rep.nr. 2014/ Heden BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11 Voor mij, Dominique VERHAEGHE,

Nadere informatie

BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE

BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE Notaris Joost EEMAN Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een bvba Oudenaardsesteenweg 50 9000 GENT BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE Repertoriumnummer: 1253 Datum: 24/10/2011 Dossier: jdv/10341

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIE HET PANNENHUIS Brugsesteenweg, 69 9900 EEKLO. Ondernemersnummer : KBO 0877.854.255.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIE HET PANNENHUIS Brugsesteenweg, 69 9900 EEKLO. Ondernemersnummer : KBO 0877.854.255. 1 GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIE HET PANNENHUIS Brugsesteenweg, 69 9900 EEKLO Ondernemersnummer : KBO 0877.854.255. Het jaar tweeduizend en vijf. Op zeven en twintig oktober. Voor Ons,

Nadere informatie

AVV106-02 K: 19569 Dossier: 2260 Bijlagen: 4. STATUTEN van het gebouw te 9000 Gent, Voorhavenlaan 23/25 Genaamd RESIDENTIE LOODS 22

AVV106-02 K: 19569 Dossier: 2260 Bijlagen: 4. STATUTEN van het gebouw te 9000 Gent, Voorhavenlaan 23/25 Genaamd RESIDENTIE LOODS 22 19031 16708 AVV106-02 K: 19569 Dossier: 2260 Bijlagen: 4 STATUTEN van het gebouw te 9000 Gent, Voorhavenlaan 23/25 Genaamd RESIDENTIE LOODS 22 Het jaar TWEEDUIZEND EN ZES. Op zes september. Voor Ons, Meester

Nadere informatie

STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL

STATUTEN RES. KARUNA Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL Het jaar tweeduizend dertien. Op zeven november. Voor Mij, Meester Michael BOES, notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo. ZIJN

Nadere informatie

Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel neerleggingsnummer Rep. nr.: 12985. STATUTEN Residentie Roboss

Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel neerleggingsnummer Rep. nr.: 12985. STATUTEN Residentie Roboss Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel op neerleggingsnummer Rep. nr.: 12985 STATUTEN Residentie Roboss HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF. Op negen augustus, om vijftien uur. Voor ons, Meester

Nadere informatie

RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg

RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg STATUTEN ============================================================= Het jaar tweeduizend en twaalf. Op * Voor mij, Steven Fieuws,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT 24-26-28

STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT 24-26-28 Datum : Rep. : Dossier : 11-00-0291/001 STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT 24-26-28 HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF Op Voor ons, Meester Christophe VANDEURZEN, geassocieerd notaris

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT

BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT 1 BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT te Nieuwpoort, Robert Orlentpromenade 13-37 Rep.:/BVO Dossier: FL/2071584-1 Heden DERTIG APRIL. TWEEDUIZEND EN ACHT. Verschenen voor mij, BART van OPSTAL,

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN...81 Omschrijving begrip aandelen...81

HOOFDSTUK 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN...81 Omschrijving begrip aandelen...81 TITEL I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING...6 I.I. A. DE COMPARANTEN ZIJN EIGENAAR VAN VOLGEND ONROEREND GOED:...6 I.I.B. DE COMPARANTEN ZIJN EVENEENS EIGENAAR VAN VOLGEND ONROEREND GOED:..7 I.2. PROJECT VOOR

Nadere informatie

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~`

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S' 'S~` Eerste blad y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~` QQ : Rep: 3 `+ a Datum: 10/7/2014 Ref: AG/213496 VERKAVELINGSAKTE In het j aar tweeduizend veertien. Op tien juli. Op het gemeentehuis te Beveren, Stationsstraat

Nadere informatie

D.33.123/basisakte/res. Wanderer Het jaar tweeduizend en dertien. Op Voor Mij, Meester Peter DE BAETS, notaris te Koksijde. ZIJN VERSCHENEN : De

D.33.123/basisakte/res. Wanderer Het jaar tweeduizend en dertien. Op Voor Mij, Meester Peter DE BAETS, notaris te Koksijde. ZIJN VERSCHENEN : De 1 Rep.n : BASISAKTE D.33.123/basisakte/res. Wanderer Het jaar tweeduizend en dertien. Op Voor Mij, Meester Peter DE BAETS, notaris te Koksijde. ZIJN VERSCHENEN : De naamloze vennootschap "DRIEMO", met

Nadere informatie

BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE

BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE 1 BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE Dos 7070 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF. Op 23 FEBRUARI Voor mij * HUGO TACK * CATHERINE DE MOOR, geassocieerd notaris van de burgerlijke vennootschap

Nadere informatie

u/verkopen/vc Construct/akte inhoudende statuten van het gebouw VC Construct BVBA (Geel, Zammelseweg) Rep: 902 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN.

u/verkopen/vc Construct/akte inhoudende statuten van het gebouw VC Construct BVBA (Geel, Zammelseweg) Rep: 902 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. u/verkopen/vc Construct/akte inhoudende statuten van het gebouw VC Construct BVBA (Geel, Zammelseweg) Rep: 902 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. Op tweeëntwintig oktober. Voor Ons, Meester Danny GEERINCKX,

Nadere informatie

Authentieke akte tot verkoop van het administratiehuis Sainctelette, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel VERKOOP

Authentieke akte tot verkoop van het administratiehuis Sainctelette, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel VERKOOP BIJLAGE Bijlage nr. 1 Authentieke akte tot verkoop van het administratiehuis Sainctelette, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel VERKOOP Dossier : BP/2121146-1 Repertorium : Het jaar tweeduizend twaalf,

Nadere informatie

Rep. Doss 213-1804 PF-JVH ROG 50,00 Datum ##/##/2014 Basisakte Bijlagen: # Over te schrijven:

Rep. Doss 213-1804 PF-JVH ROG 50,00 Datum ##/##/2014 Basisakte Bijlagen: # Over te schrijven: Rep. Doss 213-1804 PF-JVH ROG 50,00 Datum ##/##/2014 Basisakte Bijlagen: # Over te schrijven: In het jaar tweeduizend veertien. Op #. Voor mij, Christophe Blindeman, geassocieerd notaris in de burgerlijke

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT BLZ 1 OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT Tussen: En: De STAD BILZEN, met zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, hierbij vertegenwoordigd dor de heer Johan Sauwens, burgemeester en mevrouw

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie