ONS land werd in de laatste tijden getroffen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONS land werd in de laatste tijden getroffen"

Transcriptie

1 N r December Arbeidsongevallen Vergoeding bij doodelijlc ongeval door i. ONS land werd in de laatste tijden getroffen door erge rampen waarbij talrijke arbeiders den dood hebben gevonden, en van alle zijden wordt ons gevraagd, of onze arbeidswetgeving doelmatig tusschenkomt om de gezinnen schadeloos te stellen waarvan een lid daarbij het leven heeft ingeschoten. Deze nieuwsgierigheid is gewettigd en is een bewijs van de aandacht die gewijd wordt aan het ongeluk dat de arbeiders treft, en ze willende voldoen, laten wij hier een samenvatting volgen van de bepalingen der wet op de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, betreffende de vergoeding der gevallen met doodelijken afloop. Bij gevallen met doodelijken afloop wordt er toegekend : 1 Een som van 750 frank voor begrafeniskosten. Deze som mag opgeëischt worden door ieder persoon die de kosten der begrafenis van het slachtoffer gedragen heeft. Deze som is een vast bedrag en wordt zelfs uitgekeerd indien de kosten dat bedrag niet bereikten. Voegen wij er bij, dat zij' dikwijls ontoereikend is en dat het bedrij f shoofd ze dikwijls volledig te zijnen laste neemt; 2 De volgende rente: a) Aan den niet uit den echt noch van tafel en bed gescheiden echtgenoot, op voorwaarde dat het huwelijk vóór het ongeval is voltrokken, 'eëh lijfrente waarvan het bedrag zal berekend Lombaerts worden naar den leeftijd van ieder der echtgenoot en en op den grondslag van 30 t. h. van het jaarloon van den getroffen ; b) Aan de wettige kinderen, geboren of verwekt vóór het ongeval, en aan de onechte vóór het ongeval erkende kinderen, wier vader of moeder overleden is en geen 18 jaar oud zijn, een tijdelijke lijfrente tot den ouderdom van 18 jaar, gelijk aan 15 t. h. van het jaarloon voor elk kind, zonder dat het totaal 45 t. h. van voornoemd loon mag overschrijden. Aan de kinderen wier vader en moeder overleden zijn en van de door een arbeidsongeval getroffen moeder niet erkende onwettige kinderen een rente van 20 t. h. van het jaarloon van den getroffene, met maximum van 60 t.h. van voornoemd loon; c) Aan den vader en de moeder van den getroffene, hetzij een wettig, hetzij een vóór het ongeval erkend kind, en voor zoover de getroffene noch echtgenoot noch gerechtigde kinderen achterlaat, een lijfrente waarvan het bedrag zal berekend worden naar den leeftijd van den getroffene en van den rechthebbende naar den maatstaf van 20 t. h. van het jaarloon voor elk der rechtverkrijgenden. De moeder van het niet erkend maar door haar niet verlaten onwettig kind heeft recht op dezelfde rente. Ingeval de getroffene een echtgenoot zonder «kinderen nalaat, hébben de vader en de

2 26 ARBEID moeder van den getroffene recht op een lijfrente berekend naar den maatstaf van 15 t. h. van het jaarloon voor ieder rechtverkrijgende. Bij vooroverlijden van den vader of de moeder van den getroffene, en indien er noch echtgenoot noch kinderen zijn, heeft elk der bloedverwanten in opgaande lijn recht op een rente gelijk aan 15 t. h. van het jaarloon, en 10 t. h. indien er een echtgenoot zonder kinderen overblijft; d) Aan de kleinkinderen wier vader overleden is en minder dan 18 jaar oud zijn, en voor zoover de getroffene noch echtgenoot noch gerechtigde kinderen achterlaat, tot 18 jaar, en rente gelijk aan 15 t. h. van het jaarloon van het slachtoffer, met maximum van 45 t. h.; e) Aan broeders en zusters van den getroffene, die minder dan 18 jaar oud zijn, en voor zoover de getroffene noch echtgenoot, noch kinderen, noch vader of moeder, noch rechthebbende kleinkinderen achterlaat, een tijdelijke rente tot hun 18 e jaar van 15 t. h. van het jaarloon, met maximum van 45 t. h. De echtgenoot en de kinderen zijn rechtverkrijgenden zonder voorwaarden. De vader, moeder, afstammelingen, kleinkinderen, broeders en zusters zijn slechts rechtverkrijgenden op voorwaarde dat zij rechtstreeks van het loon van den getroffene leefden. Deze voorwaarde wordt beschouwd vervuld te zijn door den vader en de moeder van RECHT den getroffene wanneer zij met hem onder het- j zelfde dak leefden. De berekening der rente geschiedt volgens j een wettelijk barema.! De rente is betaalbaar per vierde en per I kwartaal voor afgelooperi termijnen. Al deze renten zijn vastgesteld rekening hou- I dend met het basisloon van den getroffene. I Door basisloon wordt verstaan de werkelijke t bezoldiging toegekend aan den arbeider krach- \\- tens het kontrakt, gedurende het jaar dat het i ongeval voorafging, in de onderneming waar ; ditzelve overkwam. Indien de getroffene sinds minder dan één I ; jaar gearbeid had in de onderneming of om een f reden onafhankelijk van zijn wil werkloos was, I moet door basisloon verstaan worden het ge- I wonnen loon verhoogd met het gemiddelde loon I verdiend door de arbeiders van dezelfde be- f roepskategorie gedurende het tijdperk noodza- keiijk om het jaar te volledigen. ' En wanneer de onderneming gewoonlijk. slechts arbeidt gedurende een tijdsverloop dat j korter is dan één jaar, wordt het basisloon be- f rekend door rekening te houden én met het I loon toegekend voor de periode van bedrijvigheid én met het loon gewonnen door den getroffene gedurende de rest van het jaar. Indien het jaarloon 20,000 frank overschrijdt moet het voor de berekening der rente slechts tot dat bedrag in aanmerking komen. Werkman of bediende? DE artikelen 3 en 4 der wet van 9 Juli 1926 op de Werkrechtersraden bepalen de personen die volgens den aard van hun arbeid in de kategorie der «werklieden» of der «bedienden» vallen. Het onderscheid is gesteund op de overheersching van den handenarbeid bij de eersten en van den geestesarbeid bij de tweeden. Alhoewel de lijst der beroepen voor het eene en het andere der artikelen van de wet reeds goed voorzien is, zijn er gevallen waarin men aarzelt. Een verkeerdelijke aanduiding van het beroep zou een onbevoegdverklaring van den Raad kunnen voor gevolg hebben, wat het geding vertraagt en aanleiding geeft tot nieuwe kosten. Eerste vraag. Geldt deze opsomming der beroepen van den geestes- en den handarbeider als voorbeeld of is zij gebiedend? In andere woorden, mag de Werikrechtersraad zelf oordeelen over den overwegenden aard van 4en handen- of den geestesarbeid In de geval- len bepaald door de wet, of wel is hij aan de bepalingen van de wet gebonden? Sinds 28 Mei 1931 werd de kwestie beslist door een vonnis van het Verbrekingshof, dat van oordeel is dat, wanneer een arbeider in de eene of de andere kategorie gerangschikt is, deze bepaling gebiedend is en geen uitzondering gedoogt. Het is een vermoeden «juris et de jure». Tweede vraag. Wat voor de beroepen die niet begrepen zijn in de wet? Wij moeten onze toevlucht nemen tot de doktrine en de rechtspraak. I. Werkman. A. Doktrine. De aangenomen maatstaf is dat de arbeider gewoonlijk handenarbeid verricht. Het gedeelte geestesarbeid dat aan alle slag van arbeid verbonden is, komt niet in aanmerking, evenmin als het loon; de ploegbazen, de porions en de opzichters worden trouwens

3 ARBEID EN RECHT 27 in de wet (art. 3, 1 ) uitdrukkelijk gelijkgesteld met de werklieden. De rechter is niet gebonden door het feit dat een belanghebbende zijn hoedanigheid van werkman of bediende erkend heeft, hetzij hij aan dagloon of maandwedde betaald wordt, dat de afhoudingen die gedaan worden berekend zijn volgens het barema van de werklieden of van de bedienden. Deze bestanddeelen kunnen hem natuurlijk als aanwijzing dienen. Zijn uitgesloten uit de bevoegdheid van den Wefkrechtersraad : 1 De werkman in dienst van den Staat, de provincies, de gemeenten, de openbare instellingen (Kommissie van openbaren onderstand, kerkfabrieken, fondsen van studiebeurzen, enz.); 2 De werkman in dienst van een landbouwem boschontginning; 3 De werkman in dienst van een persoon die slechts uitzonderlijk zijn diensten benuttigt. Het artikel 3 der wet bepaalt, inderdaad : «Onder werklieden verstaat men degenen die,... gewoonlijk handenarbeid verrichten...» B. Rechtspraak. Worden, buiten de onder artikel 3 vermelde gevallen, als werklieden beschouwd : Steenbakker (tafelchef)'; Chefkok; Chef-magazijnier (niet belast met het toezicht); Stationsboodschapper; Machinegeleider ; Geleider van werken (naarvolgens hij als werkman beschouwd wordt); Tramgeleider; Snijder (behalve wanneer hij een model maakt); Rondleurder; Kellner, bakkers- en beenhouwersknecht; Ziekenbewaker; Magazijnier; Boodschapper; Cinemaoperateur; Hotelportier; Eerste corsagemaakster en eerste werkster; Remmer; Opziener van werken; Wattman. II. Bediende. A. Doktrine. Onder bedienden verstaat men degenen die, voor rekening van een werkgever, gewoonlijk geestesarbeid verrichten, hetzij gedurende het gansche jaar, hetzij gedurende zekere tijdperken van het jaar. De hoedanigheid van bediende sluit de ondergeschiktheid in zich, voorwaarde die bijgevolg niet vervuld wordt door een bestuurder die een ambt uitoefent waarvan de voorwaarden van onafhankelijkheid een staat van ondergeschiktheid uitsluit. De wet is toepasselijk op al de bedienden, niet alleen op die van de nijverheid en den handel, doch op die welke arbeiden voor rekening van een bijzondere die een vrij beroep uitoefent, zooals de notarisklerk, de bediende van een advokaat, van een zaakvoerder, van een bouwkundige, de ziekenverpleger van een geneesheer. B. Rechtspraak. Worden, buiten de onder artikel 4 vermelde gevallen, als bedienden beschouwd : Kunstenaar, beschouwd als bediende van den schouwburgbestuurder, behalve de «stars», de (( sterren»; Verzekeringsagent; veranderlijke rech'tspraak; de verzekeringsagent kan de lastgever zijn; Kassier; Kapitein ter lange omvaart en kustvaart; Keldermeester; Fabrikatieoverste; Treinoverste; Chef-magazijnier (die toezicht uitoefent); Chef-machinist (die toezicht uitoefent); Receptiechef in een hotel; Geleider van werken (naarvolgens hij als bediende beschouwd wordt); Handelsreiziger; Boekhouder; Meestergast; Drukkerij-corrector ; Dactylo en steno-dactylo; Bediende bij de griffies en rechtbanken; Jachtwachter; Ziekenverpleegster, in dienst van een kliniek ; Ingenieur (in afhankelijken dienst); Hotelmeester; Geneesheer, belast met het verzorgen van de klanten van een instituut; Zeevaartofficier ; Loods; Leeraar; Radio-telegrafist; Handels vertegenwoordiger. Ten slotte zijn er arbeiders die noch als werklieden noch als bedienden beschouwd worden. Het zijn, b. v. : de personen te werk gesteld door een familielid en bij dit laatste inwonend, de knechten en het dienstpersoneel, die onder de bevoegdheid van den vrederechter vallen; de technische en handelsbestuurders, de beheerders van koöperatieven, die mandatarissen en geen bedienden zijn; de bedienden van de gemeentelijke regie, die on- * derworpen zijn aan een administratieve rechtspleging. * * Nota. Deze inlichtingen zijn getrokken uit de uitstekende studie van J. Dalernaiis, in u Jurisprudence du Louage d'öuvrage», Jozef H-stfaat, 45.

4 28 ARBEID EN RECHT Werkrechtersraden door Prolo DE memorie van toelichting der wet van 9 Juli 1926 zegt, dat de werkgevers en hun medekontraktanten het voordeel op prijs stellen gevonnisd te worden door huns gelijken, t. t. z. door personen die volkomen op de hoogte zijn van de gebruiken eigen aan het beroep, doordrongen van de mentaliteit eigen aan hen die het uitoefenen, en bijgevolg in staat de feiten van elke zaak in al hun bijzonderheden te begrijpen. De zwarigheid is, dat de menschen zich moeilijk van hun vooroordeelen en hun beroepsgeest losmaken om tot de objektiviteit te komen die noodig is voor den magistraat. Het gebeurt, dat werkrechtersraden halsstarrig verdeeld zijn in twee onverzoenbare groepen? niet uit overtuiging van het goede recht van den pleiter, doch uit klassebelang. Daar een gerechtelijk konflikt een oplossing moet bekomen, heeft de wetgever de staking der stemmen doen ophouden door een stem te verleenen aan den rechtskundigen bijzitter belast met het opstellen van het vonnis. In werkelijkheid is hij de opperste scheidsrechter van de geschillen. De rechtskundige bijzitter is voortgesproten uit een aristokratischen kring; hij heeft zijn benoeming te danken aan reaktionnaire politici; hij bezit een hoofdzakelijk burgermentaliteit. De zetel van den Raad is aldus samengesteld uit twee burgers en één bescheiden arbeider. Deze twee burgers zijn soms afgericht met een gevoelen van verweer tegen één arbeider die voor hen de door eeuwen autoritarisme veroverde voorrechten schijnt aan te vallen. Onder het regime van het meervoudig stemrecht beschouwd als een derde van een man, slaagde de arbeider er niettemin in enkele verdedigers in het Parlement te brengen. Maar de evenredige vertegenwoordiging is van geen tel voor het gerecht, waar de besluiten bij meerderheid der stemmen genomen worden. Voor een derde rechtsmacht hebben, is geen recht hebben; hoogstens mag men er de erkenning van verhopen indien de rechters zich ontdoen van allen hartstocht en van allen kastegeest. De ondergeschikte staat van den bediende en van den arbeider, die reeds duidelijk was in eersten aanleg van den Werkrechtersraad, verscherpt voor de beroepsrechtspleging. Van eenvoudig bijzitter in eersten graad wordt het rechtskundig raadslid voorzitter in beroep. Hij is het die de werkrechters bijeenroept, en hij kiest natuurlijk de meest handelbaren. Alhoewel aan een der twee kamers, die van de bedienden of die van de arbeiders, verbonden, zal de eerste voorzitter zich aan de andere kunnen opdringen indien hij in een der pleiters belang stelt. Tot opdracht hebbend den eisch en de verdediging bondig uiteen te zetten, doch zonder gehouden te zijn de konklusies van de partijen weer te geven, kan de opsteller ongestraft de feiten verdraaien en vonnissen vellen die aan de kontrole van het Verbrekingshof zullen ontsnappen. Zeker voorzitter en bovendien een belachelijk persoon is er niet voor teruggedeinsd in volle zitting uit te roepen, dat de wetten demagogisch waren. Men kan raden hoe dergelijke magistraat zich beijvert, de wetten niet toe te passen. Wij hebben zittingen gekend waar hij, om een pleiter te bevoordeelen, niet aarzelde zijn toevlucht te nemen tot een leugen. Tegenover zulke misdrijven bezit de arbeider, die de prijs van zijn arbeid eischt, geen waarborgen. De wet diende gewijzigd te worden. Gezel Van Roosbroeck, die een groote ervaring bezit op het gebied van de werkrechtersrechtspleging, waarvan hij deel uitmaakt, heeft in het Parlement een wetsvoorstel ingediend dat uitstekende bepalingen behelst. Het zou kunnen volledigd worden door een wijziging der artikelen 77 en 122 der wet van 9 Juli 1926, waardoor de opsteller der vonnissen zou verplicht worden de door de partijen genomen konklusies in te lasschen. De rechter zou aldus de feiten niet meer kunnen verdraaien en zou verplicht zijn de bewijsmiddelen te bespreken. Deze procedureregel bestaat voor de burgerlijke rechtbanken. De arme heeft recht op dezelfde gerechtelijke waarborgen. x Werkrechters-Beroepsraad van Brussel Gemengde Kamer 4 Mei Voorzitter: M. Hislaire. Schollaert t/ De Roose. Chaf-tulnlar. Hoedanigheid van werkman. De tuinier die zich een helper toevoegt verwerft niet - de hoedanigheid van bediende indien zijn bevoegdheid en zijn bezoldiging dezelfde blijven, en indien zijn arbeid handenarbeid blijft. Aangezien de gedaagde, die als oorspronkelijke

5 ARBEID EN RECHT 29 eischer het bewijs moest leveren van de door hem opgeëischte hoedanigheid van bediende, dat bewijs niet levert; Dat, indien hij zonder tegenspraak verklaart, dat hij, na de eenige tuinier geweest te zijn die voor den beroepdoende arbeidde, 't is te zeggen werkman, gemachtigd werd zich een helper toe te voegen, daaruit geenszins voortspruit, dat hij daardoor tot de hoedanigheid van bediende bevorderd werd, daar zijn werkzaamheden evenals zijn loon dezelfde bleven en zijn arbeid niet ophield handenarbeid te zijn ; Dat hij tevergeefs zou trachten zich met een werkbaas of een meesterknecht, aangeduid in het artikel 4 der wet als bedienden, gelijk te stellen, daar de aanwezigheid van zijn helper hoogstens kan toelaten hem gelijk te stellen met den ploegbaas beoogd in het artikel 3 ; Om deze redenen: De Raad, verklaart dat de gedaagde een werkman is; verzendt de zaak tn de partijen vóór de Kamer voor Werklieden die zal zetelen op 14 Juni, te 18 uur, om er gepleit en in hoofdzaak beslist te worden. * * * Bemerkingen. Wij hebben kennis genomen van het dossier dezer zaak, wat er ons toe heeft geleid de volgende opmerkingen te doen: 1) Het vonnis verklaart dat de gedaagde aanvankelijk de eenige tuinier van den beroepdoende was en vervolgens gemachtigd werd zich een helper toe te voegen het verklaart bovendien, dat het de gedaagde zelf is die het verklaart; Deze twee verklaringen die van geen enkele der partijen uitgaan, zijn slechts inbeelding; De gedaagde werd aangeworven als chef-tuiriier op 16 Januari 1928; hij had dan onder zijn bevelen vier tuiniers, waarvan naderhand drie afgedankt werden ; 2) De wet beschouwt de ploegbazen als werklieden en de meesterknechten als bedienden; Door aan gedaagde, dien de kasteelheer Schollaert altijd <( chef» heeft genoemd, de voordeelen der wet op het bediendenkontrakt te weigeren, stelt het vonnis hem gelijk met een ploegbaas veeleer dan met een meesterknecht. Het geeft geen bewijs van deze keus, die door de werkelijkheid gelogenstraft wordt. Inderdaad, de arbeid der tuiniers is hoofdzakelijk individueel, in strijd met dien van de houthakkers, die in het algemeen bij ploegen geschiedt, daar het vellen van een boom de samenwerking van verscheidene arbeiders vereisen t.. 3) Volgens het vonnis zou een tuinier die chef wordt van andere tuiniers voort als werkman moeten beschouwd worden, omdat zijn arbeid niet ophoudt handenarbeid te zijn. Deze theorie is in strijd met het vonnis van het Verbrekingshof van 28 Mei 1931 (Pas. 1931, I, blz. 173). Uit dit vonnis en uit de meening uitgedrukt door den Prokureur-Generaal Leclercq spruit voort, dat de wetgever een vermoeden «junis et de jure» heeft ingesteld, dat al de arbeiders vermeld onder artikel 4 der wet van 9 Juli 1926 bedienden zijn. Er moet, dienvolgens, niet meer opgezocht of hun arbeid geestes- of handenarbeid is. Hetzelfde geldt voor de snijders, waarover het vonnis handelde, en de meesterknechten, uitdrukkelijk door de wet onder de bedienden gerangschikt. 4) De zaak werd gepleit op 22 Maart 1934; het vonnis dagteekent van 4 Mei. Daaruit blijkt een schending der wet, die eischt dat het vonnis geveld wordt binnen het tijdsverloop van één maand. x Werkr echter*-beroepsraad van Brussel Kamer voor Werklieden 21 Juli Voorzitter: M. Hislaire. Schollaert t/ De Roose. Vooropzagging van dan tuinier. Voorschot mmn zijn patroon. Terugbetaling 'zonder koatan. Een tuinier die opgezegd wordt moet acht dagen nadien zijn dienst verlaten. Een patroon moet niet noodzakelijkerwijze veroordeeld worden tot de kosten van het geding, noch tot de interesten van de voorschotten gedaan door zijn werkman die de terugbetaling eischt, mits deze terugbetaling geschiedt binnen een zeker tijdsverloop van het vonnis. Aangezien het vaststaat dat de beroepdoende op 31 December per aangeteekenden brief opzegging gegeven heeft aan den gedaagde, en dat deze, die zijn dienst had moeten verlaten op 8 Januari, na afloop van den opzeggingstermijn van acht dagen, tot den l n Maart als gunst in de woning bleef die hij van den beroepdoende betrok, niettegenstaande de protesten van dezen laatste en na aangenomen te hebben dat zijn maandwedde voortaan van twaalfhonderd op zevenhonderd frank verminderd werd; Dat daaruit voortspruit, dat de beroepdoende aan den gedaagde verschuldigd is: 1 Voor acht dagen vooropzegging op den grondslag van 1,200 frank per maand, 300 frank; 2 Voor zeven weken loon op den grondslag van 700 frank per maand, 1,225 frank; Dat de beroepdoende bovendien aanbiedt 320 fr. 50 te betalen welke de gedaagde verklaart aan zijn helper gestort te hebben ; Om deze redenen: De Raad, verklaart het beroep ontvankelijk, en er gevolg aan gevend, vernietigt het gevelde vonnis; wijzigend, Verklaart dat het aanbod van den beroepdoende om aan den gedaagde de som van 1,845 fr. 45 te betalen genoegdoening geeft; Verklaart dat mits uitvoering van dat aanbod vóór einde September 1934, het beroep zonder kosten is geschied, zoo niet veroordeelt den beroepdoende tot het betalen van deze som van 1,845 fr. 50 met de gerechtelijke interesten en de kosten. Bemerkingen: * * * 1) De Voorzitter der Kamer voor Bedienden die het vonnis, waarbij verklaard werd dat De Roose werkman was, opgesteld had, heeft de plaats niet willen ruimen voor den Voorzitter der Kamer voor Werklieden wien het behoorde in hoofdzaak te beslissen. De kasteelheer Schollaert zal hem daarvoor dank weten.

6 30 ARBEID EN RECHT 2) Het vonnis verwaarloost te vermelden dat de beroepdoende, bij de opzegging, nagelaten heeft een datum vast te stellen en zich bepaald heeft tot het verzoek «zijn brief te beschouwen als zijnde de vooropzegging waarop hij recht had». Deze verzwijging ontaardt het geschil. Een opzegging voor een onbepaalden of moeiljk te bepalen datum is nietig (Werkr., Brussel, 31 Okt. 1908, Jur com., 1908, blz. 250). Ter zake bestond er twijfel nopens de hoedanigheid van den gedaagde, die als meesterknecht aanspraak kon maken op een vooropzegging van drie maand ; als eenvoudig werkman had hij recht op een vooropzegging verschillend volgens het gebruik. De meester die afdankte had tot plicht zijn verantwoordelijkheden te nemen en te bepalen op welken datum' hij wilde dat zijn ondergeschikte vertrok. Er wordt over de gansche bewijsvoering van den gedaagde gezwegen. 3) Het vonnis verklaart dat de gedaagde acht dagen na de opzegging zijn dienst had moeten verlaten. Daar bestaat een klaarblijkelijke vergissing, want in overeenstemming met de gewoonten gevolgd in de vredegerechten, moet de vooropzegging 15 dagen zijn. De per maand betaalde werkman heeft zelfs recht op een vooropzegging van een maand (Werkr. Brussel, 19 Februari 1903; P. P. 1903, n r 1310). 4) De opzegging was niet alleen nietig omdat zij onnauwkeurig was, doch de beroepdoende heeft er naderhand aan verzaakt. Op 19 Januari 1933 schreef hij aan den gedaagde, dat hij zijn vertrek niet aannam alvorens een plaatsvervanger gevonden te hebben. Het vonnis zwijgt nopens deze verzaking. 5) Het vonnis verklaart, dat de gedaagde aangenomen heeft, dat zijn wedde voortaan van 1,200 op 700 frank verminderd werd. Deze bewering, die door geen stuk van de twee dossiers gesteund wordt, wordt tegengesproken door een aangeteekenden brief van den gedaagde, verklarend : «Ik zal in uw dienst blijven tot den 31 n Maart a.s. en aan de voorwaarden van mijn indiensttreding, t. t. z. aan 1,200 frank per maand.» De opsteller van het vonnis heeft niet geaarzeld tot een... tegenwaarheid zijn toevlucht te nemen om' zijn beslissing te wettigen. 6) Het vonnis erkent dat De Roose de loonen van zijn helper met eigen centen betaald heeft en besluit dat Schollaert geen kosten zal te betalen hebben indien hij deze voorschotten terugbetaalt. De werkman die gedurende twintig maand tot bankier van zijn meester gediend heeft, zal zelfs de interesten niet trekken die normaal ten laste gelegd worden van den tot een terugbetaling veroordeelden pleiter. 7) De pleidooien dagteekenen van den \4 n Juni en het vonnis van den 21 Juli. Deze overtredingen van de wet, die eischt dat het vonnis binnen de maand geveld wordt, worden voortdurend gedaan in den Werkrechters-Beroepsraad van Brussel. Men is op 26 Juli 1933 van de zaak in beroep gekomen ; aan de partijen werd slechts op 29 Augustus 1934 over de hoofdzaak van het vonnis bericht gegeven. Er zijn dertien maanden noodig geweest om in beroep te beslissen in een zaak waarvoor door geen der partijen een uitstel gevraagd werd. Ziedaar hoe sommige verstokte reaktionnairen de wetten toepassen die zij demagogisch noemen. Rechtspraak ARBEIDSONGEVALLEN Basis der vergoeding aan jonge arbeiders en leerjongens Het is ons niet bekend, dat het geval dat het voorwerp uitmaakt van onderstaande vonnis, reeds aan het oordeel van den rechter onderworpen werd. De eischer, 18 jaar \{2 oud, was helper in de bouwnijverheid, won 32 frank daags en was sinds 4 maand in dienst van zijn patroon toen hem het ongeval overkwam. De belanghebbende heejt tijdelijke volledige vergoedingen ontvangen op den grondslag van het basisloon van 3,650 frank. De dienst van Arbeidsrecht van Luik heeft de verzekeringsmaatschappij aanzocht het geval te herzien. Deze heeft haar standpunt gehandhaafd. Men zal bemerken dat de rechter zekere moeilijkheden, te wijten aan een verstrooidheid van den wetgever, opgelost heeft om den eisch van den eischer te wettigen. Vonnis van 21 September 1934 (Herstal) Dumont t/ Delvaux (Boerenbond). In rechte: Gezien de dagvaarding; Gehoord de partijen ter zitting; Aangezien de eisch voor doel heeft den verweerder te doen veroordeelen tot het betalen aan den eischer van de som van 83 fr. 35 voor saldo der vergoeding verschuldigd aan den eischer ten gevolge van een arbeidsongeval overkomen aan zijn zoon, te Herstal, den l n Februari 1934, ongeval dat een tijdelijke ongeschiktheid tot werken van 11 dagen 1/2 heeft voor gevolg gehad; Aangezien uit de uitleggingen der partijen blijkt dat zij oneenig zijn over de toepassing van het bijzonder geval voorzien in het artikel 6, dat zegt, wat aangaat de leerjongens, alsmede de arbeiders van minder dan 21 jaar oud, slachtoffers van een ongeval, dat een tijdelijke ongeschiktheid tot arbeid voor gevolg heeft, de vergoeding berekend op het bepaalde effektieve loon zooals gezegd wordt in het lid 1. In geen geval mag het basisloon geschat worden op minder dan 3,650 frank 's jaars; Aangezien de strenge toepassing van den tekst de vergoeding voor gevolg heeft op den grondslag van het voorziene minimumloon van 3,650 frank of tien frank per kalenderdag, terwijl de getroffene in feite 32 frank daags verdiende; Aangezien, inderdaad, de op 1 Februari 1934 gekwetste zoon van den eischer slechts op 16 Oktober 1934 in dienst van den verweerder getreden was, hetzij sinds minder dan één jaar; Dat het werkelijk betaalde loon, gedurende het Jaar

7 ARBEID EN RECHT 31 dat het ongeval voorafging, lager is dan 3,650 frank, zoodat de verweerder het minimum toepast; Aangezien het geschil zich samenvat als volgt: moeten, indien een arbeider van minder dan 21 jaar oud sinds minder dan één jaar dn dienst is van een patroon, ja of neen de bepalingen van het tweede lid van het artikel 6 toegepast worden, volgens hetwelk voor de sinds minder dan één jaar in de onderneming te werk gestelde arbeiders, door het loon moet verstaan worden de gemiddelde bezoldiging uitgekeerd aan de arbeiders van dezelfde kategorie gedurende de periode noodig om het jaar te volledigen en dat, ondanks het lid 8, dat slechts naar het eerste lid verwijst; Aangezien het vraagstuk nog als volgt kan gesteld worden: Heeft de bepaling van het lid 2 van het artikel 6 een algemeene draagkracht en is zij zonder onderscheid op de meerderjarige arbeiders, op de minderjarige arbeiders en de leerjongens toepasselijk? Aangezien de huidige bepaling van het artikel 6, waarin de wetgever alles heeft willen voorzien, doch niet alles heeft voorzien, gezien de verzekeringsmaatschappijen op initiatief van zekere verzekeraars en de administratie vrijwillig den tekst hebben volledigd in een voor de slachtoffers van ongevallen gunstigen zin (C. M. Direktie der Verzekering en van de Prévoyance Sociale van 28 Januari 1933), op het eerste zicht toelaat te beschouwen, dat het lot van de minderjarige getroffenen volledig beheerscht wordt door het lid 8 en zijn aanhangsel s het lid I; Aangezien, daarentegen, indien men den ouden tekst der wet van 1903 neemt, het duidelijk blijkt, dat het gansene begin van het oude artikel 8 een algemeene draagkracht heeft, namelijk 2, gelijk aan 2 van het huidig artikel 6 en zoowel op de meerderjarige arbeiders als op de minderjarigen en op de leerjongens toepasselijk is; Aangezien de wet van 1903 vóór alles een wet tot schadeloosstelling is; Dat de achtereenvolgende wijzigingen door den wetgever aangebracht aan den oorspronkelijken tekst slechts op het oog gehad hebben het bedrag van de vergoeding dichter bij de geleden schade te brengen; Aangezien dienvolgens blijkt, dat de strenge toepassing van den tekst zonder twijfel in strijd zou zijn met den wil van den wetgever; Aangezien dient aangestipt, dat de bepalingen van het lid 2 niet de eenige zijn waarop de minderjarige arbeider zich kan beroepen; Dat hij, inderdaad, nog de bepalingen van de alinea's 3 en 5 kan inroepen (Delaruwière en Namèche, uitgave 1932, bldz. 225, n r 242) ; Aangezien dienvolgens blijkt, dat de beweringen van den eischer gegrond zijn; Aangezien, wat het geëischte bedrag aangaat, de verweerder het niet betwist, daar het, trouwens, gewettigd wordt in de rechtsvorderende dagvaarding; Om deze redenen: De Rechtbank, tegensprekenjk een beslissing treffend, alle verdere of tegenstrijdige konklusies verwerpend, geeft akte aan den verweerder dat hij het geschil op meer dan zeshonderd frank schat; Verklaart den eisch ontvankelijk en gegrond; Veroordeelt den verweerder tot het betalen aan den eischer van de som van 83 fr. 35, de wettelijke interesten en de kosten tot op heden begroot óp de som van 92 fr. 75, de kosten én de beteekenïs van hét vonnis, die ook te zijnen laste zijn niét inbegrejpén. Vredegerecht van Sint-Jans-Molenbeek 27 Februari Adriaensens t/ Provinces Réunies. Arbeidsongeval. Behandeling in een bepaald instituut geweigerd door den getroffene. Wettelijke gevolgen. Wanneer het arbeidskontrakt of het werkhuisreglement voor den getroffen arbeider de verplichting voorziet zich in een bepaald dispens'arium te laten verzorgen, moet dat voorschrift in aanmerking genomen worden. De weigering kan echter niet als wettelijk bestaande beschouwd worden zoolang de rechtbank niet beslist heeft, dat de voorgestelde behandeling van aard is den toestand van het slachtoffer te verbeteren; in elk geval kan de weigering geen sanktie medesleepen die de wet niet voorziet, te weten: het vervallen van het recht op de bepaalde vergoedingen. Aangezien de eischer de uitkeering nastreeft van de wettelijke vergoedingen waarop hij beweert recht te hebben ten gevolge van het arbeidsongeval hem overkomen op 2 December 1933; Aangezien de verweerster, op wie de rechten en verplichtingen van den heer Hanssens, in wiens dienst de eischer op het oogenblik van het betwiste ongeval was, overgedragen zijn, zich ontlast verklaart van de verplichting den eischer schadeloos te stellen om reden dat deze zou geweigerd hebben zich aan een aan zijn toestand passende bijzondere behandeling in het Instituut» Le Marinel», te Brussel, te onderwerpen ; Aangezien, indien in beginsel het slachtoffer van een ongeval de vrije keus van hospitaal heeft, het niet zoo is wanneer een bepaling van het arbeidskontrakt of het werkhuis reglement den werkman verplicht zijn toevlucht te nemen tot den hulpdienst ingericht door het bedrij fshoofd; Aangezien ter zake niet betwist wordt, dat het aanhangsel van het werkhuisreglement van de zagerij Hanssens voor den getroffen arbeider de verplichting voorzag, in geval van een te volgen behandeling, zijn toevlucht te nemen tot de zorgen van een bepaald dispensarium; Doch aangezien men in den gerechtelij ken zin van het woord niet kan beschouwen dat de eischer geweigerd heeft zich aan de door de verweerster voorgeschreven behandeling te onderwerpen zoolang de rechtbank niet beslist heeft dat de voorgestelde behandeling van aard is den toestand van het slachtoffer te verbeteren (Delaruwière en Namèche, n r 116; Burg. Kortrijk, 22 Januari 1909, Pasic, 1909, III, 103; ƒ. ƒ. P., 1909, blz. 542); dat bovendien de overtreding der verplichting zich aan den georganiseerden dienst te onderwerpen voor den werkman geen sanktie kan medesleepen die de wet niet voorziet, te weten: het vervallen van het recht op de bepaalde vergoedingen (Delaruwière en Namèche, n r 137; J. de P, Luik 29 November 1929, ƒ. ƒ. P., 1930, blz. 530); Aangezien het verzoek tot niet-ontvankelijkverklaring tegenovergesteld door de verweerster dus niet kan aanvaard worden; Aangezien, om de gexolgen van het betwiste ongeval vast te stellen, er moet overgegaan worden, ten aanzien van de oneenigheid bestaande tusschen partijen, tot den hierna bepaalden maatregel van voorafgaandelijk onderzoek; Aangezien de vraag om voorloopige uitkeering gewettigd is; Om deze redenen, wij, Vrederechter, tegenspreke-*

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; radio-isotopen; verzekerd;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; radio-isotopen; verzekerd; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met : De wet : de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEZINSPOLIS - WET AFDY9 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze verzekering is in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden N r 3. 20 Maart 1937. BELGISCHE KBEWEGING USSION ISYNDÏCdU. ibclcjqut 3YNDIKAUEJ KOMWISSItl WON BtL<l OFFICIEEL ORGAAN DER SYNDIKALE KOMMISSIE WÊÊÊÊÊMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊmÊÊmÊÊËÊmÊmÊÊimmm BEHEER EN REDAKTIE

Nadere informatie

9 de editie - Augustus 2007

9 de editie - Augustus 2007 E - 9 de editie - Augustus 2007 Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van beide

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

2 Hierbij wordt de tweede volzin van art. 8, lid 2 van de Lv. Ziekteverzekering gewijzigd.

2 Hierbij wordt de tweede volzin van art. 8, lid 2 van de Lv. Ziekteverzekering gewijzigd. 5. LANDSVERORDENING ZIEKTEVERZEKERING LANDSVERORDENING van 6 januari 1966 regelende het recht van de werknemer op tegemoetkoming bij ziekte; tekst in P.B. 1966, no. 15 (met verbeterblad); inwtr. m.i.v.

Nadere informatie

Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling

Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling 520 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden maatschappijen B. Tekst van de overeenkomst C. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN Inhoudstafel Blz. Definities 4 Afdeling A : burgerlijke aansprakelijkheid 5 Artikel 1 t.e.m. 2 : Doel

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 603 Beschikking van de Minister van Justitie van 27 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet ziekteverzekering

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijsinstellingen Voorwoord Welke waarborgen omvat dit contract?. "B.A. Onderwijsinstellingen" omvat 3 waarborgen : - de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve

Nadere informatie

Bundel Arbeidswet- en Regelgeving Nederlandse Antillen

Bundel Arbeidswet- en Regelgeving Nederlandse Antillen Bundel Arbeidswet- en Regelgeving Nederlandse Antillen 2007 Een verzameling van de meest geraadpleegde wet- en regelgeving in het Nederlands-Antilliaanse arbeidsrecht Samengesteld door mr. G.B. (Molly)

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Voorwoord Doel van het contract Het contract "Formule 24 Privé-leven" beschermt u (en de personen die u dierbaar zijn), tegen de financiële

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken,

Nadere informatie

HET GEMEENSCHAPPELIJK

HET GEMEENSCHAPPELIJK HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS Taak en werking 3 5 8 15 31 35 Voorwoord HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS INHOUD I. Een gemeenschappelijk motorwaarborgfonds: waarom en hoe? Ontstaan en

Nadere informatie

AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ

AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ (ASSOCIATION D ASSURANCE MUTUELLE DES MEMBRES DE LA SOCIETE ROYALE FORESTIERE

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALING Artikel 1

ALGEMENE BEPALING Artikel 1 WET van 2 juni 1936, houdende vaststelling van het Surinaams Wetboek van Koophandel (G.B. 1936 no. 115), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1937 no. 121, G.B. 1944 no. 58,

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

Verdrag betreffende de overeenkomst tot Internationaal vervoer van goederen over de weg

Verdrag betreffende de overeenkomst tot Internationaal vervoer van goederen over de weg Verdrag betreffende de overeenkomst tot Internationaal vervoer van goederen over de weg CMR S t i c h t i n g V e r v o e r a d r e s Uitgave: sva / Stichting Vervoeradres Postbus 82118, 2508 EC s-gravenhage

Nadere informatie

HET KORT GEDING NAAR BELGISCH RECHT. door. E. KRINGS Ere Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie Emeritus Hoogleraar

HET KORT GEDING NAAR BELGISCH RECHT. door. E. KRINGS Ere Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie Emeritus Hoogleraar HET KORT GEDING NAAR BELGISCH RECHT door E. KRINGS Ere Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie Emeritus Hoogleraar l. INLEIDING 1. Het kort geding heeft in Belgie, in de jongste jaren, een zeer grote

Nadere informatie

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. Art. 577-2. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie