ONS land werd in de laatste tijden getroffen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONS land werd in de laatste tijden getroffen"

Transcriptie

1 N r December Arbeidsongevallen Vergoeding bij doodelijlc ongeval door i. ONS land werd in de laatste tijden getroffen door erge rampen waarbij talrijke arbeiders den dood hebben gevonden, en van alle zijden wordt ons gevraagd, of onze arbeidswetgeving doelmatig tusschenkomt om de gezinnen schadeloos te stellen waarvan een lid daarbij het leven heeft ingeschoten. Deze nieuwsgierigheid is gewettigd en is een bewijs van de aandacht die gewijd wordt aan het ongeluk dat de arbeiders treft, en ze willende voldoen, laten wij hier een samenvatting volgen van de bepalingen der wet op de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, betreffende de vergoeding der gevallen met doodelijken afloop. Bij gevallen met doodelijken afloop wordt er toegekend : 1 Een som van 750 frank voor begrafeniskosten. Deze som mag opgeëischt worden door ieder persoon die de kosten der begrafenis van het slachtoffer gedragen heeft. Deze som is een vast bedrag en wordt zelfs uitgekeerd indien de kosten dat bedrag niet bereikten. Voegen wij er bij, dat zij' dikwijls ontoereikend is en dat het bedrij f shoofd ze dikwijls volledig te zijnen laste neemt; 2 De volgende rente: a) Aan den niet uit den echt noch van tafel en bed gescheiden echtgenoot, op voorwaarde dat het huwelijk vóór het ongeval is voltrokken, 'eëh lijfrente waarvan het bedrag zal berekend Lombaerts worden naar den leeftijd van ieder der echtgenoot en en op den grondslag van 30 t. h. van het jaarloon van den getroffen ; b) Aan de wettige kinderen, geboren of verwekt vóór het ongeval, en aan de onechte vóór het ongeval erkende kinderen, wier vader of moeder overleden is en geen 18 jaar oud zijn, een tijdelijke lijfrente tot den ouderdom van 18 jaar, gelijk aan 15 t. h. van het jaarloon voor elk kind, zonder dat het totaal 45 t. h. van voornoemd loon mag overschrijden. Aan de kinderen wier vader en moeder overleden zijn en van de door een arbeidsongeval getroffen moeder niet erkende onwettige kinderen een rente van 20 t. h. van het jaarloon van den getroffene, met maximum van 60 t.h. van voornoemd loon; c) Aan den vader en de moeder van den getroffene, hetzij een wettig, hetzij een vóór het ongeval erkend kind, en voor zoover de getroffene noch echtgenoot noch gerechtigde kinderen achterlaat, een lijfrente waarvan het bedrag zal berekend worden naar den leeftijd van den getroffene en van den rechthebbende naar den maatstaf van 20 t. h. van het jaarloon voor elk der rechtverkrijgenden. De moeder van het niet erkend maar door haar niet verlaten onwettig kind heeft recht op dezelfde rente. Ingeval de getroffene een echtgenoot zonder «kinderen nalaat, hébben de vader en de

2 26 ARBEID moeder van den getroffene recht op een lijfrente berekend naar den maatstaf van 15 t. h. van het jaarloon voor ieder rechtverkrijgende. Bij vooroverlijden van den vader of de moeder van den getroffene, en indien er noch echtgenoot noch kinderen zijn, heeft elk der bloedverwanten in opgaande lijn recht op een rente gelijk aan 15 t. h. van het jaarloon, en 10 t. h. indien er een echtgenoot zonder kinderen overblijft; d) Aan de kleinkinderen wier vader overleden is en minder dan 18 jaar oud zijn, en voor zoover de getroffene noch echtgenoot noch gerechtigde kinderen achterlaat, tot 18 jaar, en rente gelijk aan 15 t. h. van het jaarloon van het slachtoffer, met maximum van 45 t. h.; e) Aan broeders en zusters van den getroffene, die minder dan 18 jaar oud zijn, en voor zoover de getroffene noch echtgenoot, noch kinderen, noch vader of moeder, noch rechthebbende kleinkinderen achterlaat, een tijdelijke rente tot hun 18 e jaar van 15 t. h. van het jaarloon, met maximum van 45 t. h. De echtgenoot en de kinderen zijn rechtverkrijgenden zonder voorwaarden. De vader, moeder, afstammelingen, kleinkinderen, broeders en zusters zijn slechts rechtverkrijgenden op voorwaarde dat zij rechtstreeks van het loon van den getroffene leefden. Deze voorwaarde wordt beschouwd vervuld te zijn door den vader en de moeder van RECHT den getroffene wanneer zij met hem onder het- j zelfde dak leefden. De berekening der rente geschiedt volgens j een wettelijk barema.! De rente is betaalbaar per vierde en per I kwartaal voor afgelooperi termijnen. Al deze renten zijn vastgesteld rekening hou- I dend met het basisloon van den getroffene. I Door basisloon wordt verstaan de werkelijke t bezoldiging toegekend aan den arbeider krach- \\- tens het kontrakt, gedurende het jaar dat het i ongeval voorafging, in de onderneming waar ; ditzelve overkwam. Indien de getroffene sinds minder dan één I ; jaar gearbeid had in de onderneming of om een f reden onafhankelijk van zijn wil werkloos was, I moet door basisloon verstaan worden het ge- I wonnen loon verhoogd met het gemiddelde loon I verdiend door de arbeiders van dezelfde be- f roepskategorie gedurende het tijdperk noodza- keiijk om het jaar te volledigen. ' En wanneer de onderneming gewoonlijk. slechts arbeidt gedurende een tijdsverloop dat j korter is dan één jaar, wordt het basisloon be- f rekend door rekening te houden én met het I loon toegekend voor de periode van bedrijvigheid én met het loon gewonnen door den getroffene gedurende de rest van het jaar. Indien het jaarloon 20,000 frank overschrijdt moet het voor de berekening der rente slechts tot dat bedrag in aanmerking komen. Werkman of bediende? DE artikelen 3 en 4 der wet van 9 Juli 1926 op de Werkrechtersraden bepalen de personen die volgens den aard van hun arbeid in de kategorie der «werklieden» of der «bedienden» vallen. Het onderscheid is gesteund op de overheersching van den handenarbeid bij de eersten en van den geestesarbeid bij de tweeden. Alhoewel de lijst der beroepen voor het eene en het andere der artikelen van de wet reeds goed voorzien is, zijn er gevallen waarin men aarzelt. Een verkeerdelijke aanduiding van het beroep zou een onbevoegdverklaring van den Raad kunnen voor gevolg hebben, wat het geding vertraagt en aanleiding geeft tot nieuwe kosten. Eerste vraag. Geldt deze opsomming der beroepen van den geestes- en den handarbeider als voorbeeld of is zij gebiedend? In andere woorden, mag de Werikrechtersraad zelf oordeelen over den overwegenden aard van 4en handen- of den geestesarbeid In de geval- len bepaald door de wet, of wel is hij aan de bepalingen van de wet gebonden? Sinds 28 Mei 1931 werd de kwestie beslist door een vonnis van het Verbrekingshof, dat van oordeel is dat, wanneer een arbeider in de eene of de andere kategorie gerangschikt is, deze bepaling gebiedend is en geen uitzondering gedoogt. Het is een vermoeden «juris et de jure». Tweede vraag. Wat voor de beroepen die niet begrepen zijn in de wet? Wij moeten onze toevlucht nemen tot de doktrine en de rechtspraak. I. Werkman. A. Doktrine. De aangenomen maatstaf is dat de arbeider gewoonlijk handenarbeid verricht. Het gedeelte geestesarbeid dat aan alle slag van arbeid verbonden is, komt niet in aanmerking, evenmin als het loon; de ploegbazen, de porions en de opzichters worden trouwens

3 ARBEID EN RECHT 27 in de wet (art. 3, 1 ) uitdrukkelijk gelijkgesteld met de werklieden. De rechter is niet gebonden door het feit dat een belanghebbende zijn hoedanigheid van werkman of bediende erkend heeft, hetzij hij aan dagloon of maandwedde betaald wordt, dat de afhoudingen die gedaan worden berekend zijn volgens het barema van de werklieden of van de bedienden. Deze bestanddeelen kunnen hem natuurlijk als aanwijzing dienen. Zijn uitgesloten uit de bevoegdheid van den Wefkrechtersraad : 1 De werkman in dienst van den Staat, de provincies, de gemeenten, de openbare instellingen (Kommissie van openbaren onderstand, kerkfabrieken, fondsen van studiebeurzen, enz.); 2 De werkman in dienst van een landbouwem boschontginning; 3 De werkman in dienst van een persoon die slechts uitzonderlijk zijn diensten benuttigt. Het artikel 3 der wet bepaalt, inderdaad : «Onder werklieden verstaat men degenen die,... gewoonlijk handenarbeid verrichten...» B. Rechtspraak. Worden, buiten de onder artikel 3 vermelde gevallen, als werklieden beschouwd : Steenbakker (tafelchef)'; Chefkok; Chef-magazijnier (niet belast met het toezicht); Stationsboodschapper; Machinegeleider ; Geleider van werken (naarvolgens hij als werkman beschouwd wordt); Tramgeleider; Snijder (behalve wanneer hij een model maakt); Rondleurder; Kellner, bakkers- en beenhouwersknecht; Ziekenbewaker; Magazijnier; Boodschapper; Cinemaoperateur; Hotelportier; Eerste corsagemaakster en eerste werkster; Remmer; Opziener van werken; Wattman. II. Bediende. A. Doktrine. Onder bedienden verstaat men degenen die, voor rekening van een werkgever, gewoonlijk geestesarbeid verrichten, hetzij gedurende het gansche jaar, hetzij gedurende zekere tijdperken van het jaar. De hoedanigheid van bediende sluit de ondergeschiktheid in zich, voorwaarde die bijgevolg niet vervuld wordt door een bestuurder die een ambt uitoefent waarvan de voorwaarden van onafhankelijkheid een staat van ondergeschiktheid uitsluit. De wet is toepasselijk op al de bedienden, niet alleen op die van de nijverheid en den handel, doch op die welke arbeiden voor rekening van een bijzondere die een vrij beroep uitoefent, zooals de notarisklerk, de bediende van een advokaat, van een zaakvoerder, van een bouwkundige, de ziekenverpleger van een geneesheer. B. Rechtspraak. Worden, buiten de onder artikel 4 vermelde gevallen, als bedienden beschouwd : Kunstenaar, beschouwd als bediende van den schouwburgbestuurder, behalve de «stars», de (( sterren»; Verzekeringsagent; veranderlijke rech'tspraak; de verzekeringsagent kan de lastgever zijn; Kassier; Kapitein ter lange omvaart en kustvaart; Keldermeester; Fabrikatieoverste; Treinoverste; Chef-magazijnier (die toezicht uitoefent); Chef-machinist (die toezicht uitoefent); Receptiechef in een hotel; Geleider van werken (naarvolgens hij als bediende beschouwd wordt); Handelsreiziger; Boekhouder; Meestergast; Drukkerij-corrector ; Dactylo en steno-dactylo; Bediende bij de griffies en rechtbanken; Jachtwachter; Ziekenverpleegster, in dienst van een kliniek ; Ingenieur (in afhankelijken dienst); Hotelmeester; Geneesheer, belast met het verzorgen van de klanten van een instituut; Zeevaartofficier ; Loods; Leeraar; Radio-telegrafist; Handels vertegenwoordiger. Ten slotte zijn er arbeiders die noch als werklieden noch als bedienden beschouwd worden. Het zijn, b. v. : de personen te werk gesteld door een familielid en bij dit laatste inwonend, de knechten en het dienstpersoneel, die onder de bevoegdheid van den vrederechter vallen; de technische en handelsbestuurders, de beheerders van koöperatieven, die mandatarissen en geen bedienden zijn; de bedienden van de gemeentelijke regie, die on- * derworpen zijn aan een administratieve rechtspleging. * * Nota. Deze inlichtingen zijn getrokken uit de uitstekende studie van J. Dalernaiis, in u Jurisprudence du Louage d'öuvrage», Jozef H-stfaat, 45.

4 28 ARBEID EN RECHT Werkrechtersraden door Prolo DE memorie van toelichting der wet van 9 Juli 1926 zegt, dat de werkgevers en hun medekontraktanten het voordeel op prijs stellen gevonnisd te worden door huns gelijken, t. t. z. door personen die volkomen op de hoogte zijn van de gebruiken eigen aan het beroep, doordrongen van de mentaliteit eigen aan hen die het uitoefenen, en bijgevolg in staat de feiten van elke zaak in al hun bijzonderheden te begrijpen. De zwarigheid is, dat de menschen zich moeilijk van hun vooroordeelen en hun beroepsgeest losmaken om tot de objektiviteit te komen die noodig is voor den magistraat. Het gebeurt, dat werkrechtersraden halsstarrig verdeeld zijn in twee onverzoenbare groepen? niet uit overtuiging van het goede recht van den pleiter, doch uit klassebelang. Daar een gerechtelijk konflikt een oplossing moet bekomen, heeft de wetgever de staking der stemmen doen ophouden door een stem te verleenen aan den rechtskundigen bijzitter belast met het opstellen van het vonnis. In werkelijkheid is hij de opperste scheidsrechter van de geschillen. De rechtskundige bijzitter is voortgesproten uit een aristokratischen kring; hij heeft zijn benoeming te danken aan reaktionnaire politici; hij bezit een hoofdzakelijk burgermentaliteit. De zetel van den Raad is aldus samengesteld uit twee burgers en één bescheiden arbeider. Deze twee burgers zijn soms afgericht met een gevoelen van verweer tegen één arbeider die voor hen de door eeuwen autoritarisme veroverde voorrechten schijnt aan te vallen. Onder het regime van het meervoudig stemrecht beschouwd als een derde van een man, slaagde de arbeider er niettemin in enkele verdedigers in het Parlement te brengen. Maar de evenredige vertegenwoordiging is van geen tel voor het gerecht, waar de besluiten bij meerderheid der stemmen genomen worden. Voor een derde rechtsmacht hebben, is geen recht hebben; hoogstens mag men er de erkenning van verhopen indien de rechters zich ontdoen van allen hartstocht en van allen kastegeest. De ondergeschikte staat van den bediende en van den arbeider, die reeds duidelijk was in eersten aanleg van den Werkrechtersraad, verscherpt voor de beroepsrechtspleging. Van eenvoudig bijzitter in eersten graad wordt het rechtskundig raadslid voorzitter in beroep. Hij is het die de werkrechters bijeenroept, en hij kiest natuurlijk de meest handelbaren. Alhoewel aan een der twee kamers, die van de bedienden of die van de arbeiders, verbonden, zal de eerste voorzitter zich aan de andere kunnen opdringen indien hij in een der pleiters belang stelt. Tot opdracht hebbend den eisch en de verdediging bondig uiteen te zetten, doch zonder gehouden te zijn de konklusies van de partijen weer te geven, kan de opsteller ongestraft de feiten verdraaien en vonnissen vellen die aan de kontrole van het Verbrekingshof zullen ontsnappen. Zeker voorzitter en bovendien een belachelijk persoon is er niet voor teruggedeinsd in volle zitting uit te roepen, dat de wetten demagogisch waren. Men kan raden hoe dergelijke magistraat zich beijvert, de wetten niet toe te passen. Wij hebben zittingen gekend waar hij, om een pleiter te bevoordeelen, niet aarzelde zijn toevlucht te nemen tot een leugen. Tegenover zulke misdrijven bezit de arbeider, die de prijs van zijn arbeid eischt, geen waarborgen. De wet diende gewijzigd te worden. Gezel Van Roosbroeck, die een groote ervaring bezit op het gebied van de werkrechtersrechtspleging, waarvan hij deel uitmaakt, heeft in het Parlement een wetsvoorstel ingediend dat uitstekende bepalingen behelst. Het zou kunnen volledigd worden door een wijziging der artikelen 77 en 122 der wet van 9 Juli 1926, waardoor de opsteller der vonnissen zou verplicht worden de door de partijen genomen konklusies in te lasschen. De rechter zou aldus de feiten niet meer kunnen verdraaien en zou verplicht zijn de bewijsmiddelen te bespreken. Deze procedureregel bestaat voor de burgerlijke rechtbanken. De arme heeft recht op dezelfde gerechtelijke waarborgen. x Werkrechters-Beroepsraad van Brussel Gemengde Kamer 4 Mei Voorzitter: M. Hislaire. Schollaert t/ De Roose. Chaf-tulnlar. Hoedanigheid van werkman. De tuinier die zich een helper toevoegt verwerft niet - de hoedanigheid van bediende indien zijn bevoegdheid en zijn bezoldiging dezelfde blijven, en indien zijn arbeid handenarbeid blijft. Aangezien de gedaagde, die als oorspronkelijke

5 ARBEID EN RECHT 29 eischer het bewijs moest leveren van de door hem opgeëischte hoedanigheid van bediende, dat bewijs niet levert; Dat, indien hij zonder tegenspraak verklaart, dat hij, na de eenige tuinier geweest te zijn die voor den beroepdoende arbeidde, 't is te zeggen werkman, gemachtigd werd zich een helper toe te voegen, daaruit geenszins voortspruit, dat hij daardoor tot de hoedanigheid van bediende bevorderd werd, daar zijn werkzaamheden evenals zijn loon dezelfde bleven en zijn arbeid niet ophield handenarbeid te zijn ; Dat hij tevergeefs zou trachten zich met een werkbaas of een meesterknecht, aangeduid in het artikel 4 der wet als bedienden, gelijk te stellen, daar de aanwezigheid van zijn helper hoogstens kan toelaten hem gelijk te stellen met den ploegbaas beoogd in het artikel 3 ; Om deze redenen: De Raad, verklaart dat de gedaagde een werkman is; verzendt de zaak tn de partijen vóór de Kamer voor Werklieden die zal zetelen op 14 Juni, te 18 uur, om er gepleit en in hoofdzaak beslist te worden. * * * Bemerkingen. Wij hebben kennis genomen van het dossier dezer zaak, wat er ons toe heeft geleid de volgende opmerkingen te doen: 1) Het vonnis verklaart dat de gedaagde aanvankelijk de eenige tuinier van den beroepdoende was en vervolgens gemachtigd werd zich een helper toe te voegen het verklaart bovendien, dat het de gedaagde zelf is die het verklaart; Deze twee verklaringen die van geen enkele der partijen uitgaan, zijn slechts inbeelding; De gedaagde werd aangeworven als chef-tuiriier op 16 Januari 1928; hij had dan onder zijn bevelen vier tuiniers, waarvan naderhand drie afgedankt werden ; 2) De wet beschouwt de ploegbazen als werklieden en de meesterknechten als bedienden; Door aan gedaagde, dien de kasteelheer Schollaert altijd <( chef» heeft genoemd, de voordeelen der wet op het bediendenkontrakt te weigeren, stelt het vonnis hem gelijk met een ploegbaas veeleer dan met een meesterknecht. Het geeft geen bewijs van deze keus, die door de werkelijkheid gelogenstraft wordt. Inderdaad, de arbeid der tuiniers is hoofdzakelijk individueel, in strijd met dien van de houthakkers, die in het algemeen bij ploegen geschiedt, daar het vellen van een boom de samenwerking van verscheidene arbeiders vereisen t.. 3) Volgens het vonnis zou een tuinier die chef wordt van andere tuiniers voort als werkman moeten beschouwd worden, omdat zijn arbeid niet ophoudt handenarbeid te zijn. Deze theorie is in strijd met het vonnis van het Verbrekingshof van 28 Mei 1931 (Pas. 1931, I, blz. 173). Uit dit vonnis en uit de meening uitgedrukt door den Prokureur-Generaal Leclercq spruit voort, dat de wetgever een vermoeden «junis et de jure» heeft ingesteld, dat al de arbeiders vermeld onder artikel 4 der wet van 9 Juli 1926 bedienden zijn. Er moet, dienvolgens, niet meer opgezocht of hun arbeid geestes- of handenarbeid is. Hetzelfde geldt voor de snijders, waarover het vonnis handelde, en de meesterknechten, uitdrukkelijk door de wet onder de bedienden gerangschikt. 4) De zaak werd gepleit op 22 Maart 1934; het vonnis dagteekent van 4 Mei. Daaruit blijkt een schending der wet, die eischt dat het vonnis geveld wordt binnen het tijdsverloop van één maand. x Werkr echter*-beroepsraad van Brussel Kamer voor Werklieden 21 Juli Voorzitter: M. Hislaire. Schollaert t/ De Roose. Vooropzagging van dan tuinier. Voorschot mmn zijn patroon. Terugbetaling 'zonder koatan. Een tuinier die opgezegd wordt moet acht dagen nadien zijn dienst verlaten. Een patroon moet niet noodzakelijkerwijze veroordeeld worden tot de kosten van het geding, noch tot de interesten van de voorschotten gedaan door zijn werkman die de terugbetaling eischt, mits deze terugbetaling geschiedt binnen een zeker tijdsverloop van het vonnis. Aangezien het vaststaat dat de beroepdoende op 31 December per aangeteekenden brief opzegging gegeven heeft aan den gedaagde, en dat deze, die zijn dienst had moeten verlaten op 8 Januari, na afloop van den opzeggingstermijn van acht dagen, tot den l n Maart als gunst in de woning bleef die hij van den beroepdoende betrok, niettegenstaande de protesten van dezen laatste en na aangenomen te hebben dat zijn maandwedde voortaan van twaalfhonderd op zevenhonderd frank verminderd werd; Dat daaruit voortspruit, dat de beroepdoende aan den gedaagde verschuldigd is: 1 Voor acht dagen vooropzegging op den grondslag van 1,200 frank per maand, 300 frank; 2 Voor zeven weken loon op den grondslag van 700 frank per maand, 1,225 frank; Dat de beroepdoende bovendien aanbiedt 320 fr. 50 te betalen welke de gedaagde verklaart aan zijn helper gestort te hebben ; Om deze redenen: De Raad, verklaart het beroep ontvankelijk, en er gevolg aan gevend, vernietigt het gevelde vonnis; wijzigend, Verklaart dat het aanbod van den beroepdoende om aan den gedaagde de som van 1,845 fr. 45 te betalen genoegdoening geeft; Verklaart dat mits uitvoering van dat aanbod vóór einde September 1934, het beroep zonder kosten is geschied, zoo niet veroordeelt den beroepdoende tot het betalen van deze som van 1,845 fr. 50 met de gerechtelijke interesten en de kosten. Bemerkingen: * * * 1) De Voorzitter der Kamer voor Bedienden die het vonnis, waarbij verklaard werd dat De Roose werkman was, opgesteld had, heeft de plaats niet willen ruimen voor den Voorzitter der Kamer voor Werklieden wien het behoorde in hoofdzaak te beslissen. De kasteelheer Schollaert zal hem daarvoor dank weten.

6 30 ARBEID EN RECHT 2) Het vonnis verwaarloost te vermelden dat de beroepdoende, bij de opzegging, nagelaten heeft een datum vast te stellen en zich bepaald heeft tot het verzoek «zijn brief te beschouwen als zijnde de vooropzegging waarop hij recht had». Deze verzwijging ontaardt het geschil. Een opzegging voor een onbepaalden of moeiljk te bepalen datum is nietig (Werkr., Brussel, 31 Okt. 1908, Jur com., 1908, blz. 250). Ter zake bestond er twijfel nopens de hoedanigheid van den gedaagde, die als meesterknecht aanspraak kon maken op een vooropzegging van drie maand ; als eenvoudig werkman had hij recht op een vooropzegging verschillend volgens het gebruik. De meester die afdankte had tot plicht zijn verantwoordelijkheden te nemen en te bepalen op welken datum' hij wilde dat zijn ondergeschikte vertrok. Er wordt over de gansche bewijsvoering van den gedaagde gezwegen. 3) Het vonnis verklaart dat de gedaagde acht dagen na de opzegging zijn dienst had moeten verlaten. Daar bestaat een klaarblijkelijke vergissing, want in overeenstemming met de gewoonten gevolgd in de vredegerechten, moet de vooropzegging 15 dagen zijn. De per maand betaalde werkman heeft zelfs recht op een vooropzegging van een maand (Werkr. Brussel, 19 Februari 1903; P. P. 1903, n r 1310). 4) De opzegging was niet alleen nietig omdat zij onnauwkeurig was, doch de beroepdoende heeft er naderhand aan verzaakt. Op 19 Januari 1933 schreef hij aan den gedaagde, dat hij zijn vertrek niet aannam alvorens een plaatsvervanger gevonden te hebben. Het vonnis zwijgt nopens deze verzaking. 5) Het vonnis verklaart, dat de gedaagde aangenomen heeft, dat zijn wedde voortaan van 1,200 op 700 frank verminderd werd. Deze bewering, die door geen stuk van de twee dossiers gesteund wordt, wordt tegengesproken door een aangeteekenden brief van den gedaagde, verklarend : «Ik zal in uw dienst blijven tot den 31 n Maart a.s. en aan de voorwaarden van mijn indiensttreding, t. t. z. aan 1,200 frank per maand.» De opsteller van het vonnis heeft niet geaarzeld tot een... tegenwaarheid zijn toevlucht te nemen om' zijn beslissing te wettigen. 6) Het vonnis erkent dat De Roose de loonen van zijn helper met eigen centen betaald heeft en besluit dat Schollaert geen kosten zal te betalen hebben indien hij deze voorschotten terugbetaalt. De werkman die gedurende twintig maand tot bankier van zijn meester gediend heeft, zal zelfs de interesten niet trekken die normaal ten laste gelegd worden van den tot een terugbetaling veroordeelden pleiter. 7) De pleidooien dagteekenen van den \4 n Juni en het vonnis van den 21 Juli. Deze overtredingen van de wet, die eischt dat het vonnis binnen de maand geveld wordt, worden voortdurend gedaan in den Werkrechters-Beroepsraad van Brussel. Men is op 26 Juli 1933 van de zaak in beroep gekomen ; aan de partijen werd slechts op 29 Augustus 1934 over de hoofdzaak van het vonnis bericht gegeven. Er zijn dertien maanden noodig geweest om in beroep te beslissen in een zaak waarvoor door geen der partijen een uitstel gevraagd werd. Ziedaar hoe sommige verstokte reaktionnairen de wetten toepassen die zij demagogisch noemen. Rechtspraak ARBEIDSONGEVALLEN Basis der vergoeding aan jonge arbeiders en leerjongens Het is ons niet bekend, dat het geval dat het voorwerp uitmaakt van onderstaande vonnis, reeds aan het oordeel van den rechter onderworpen werd. De eischer, 18 jaar \{2 oud, was helper in de bouwnijverheid, won 32 frank daags en was sinds 4 maand in dienst van zijn patroon toen hem het ongeval overkwam. De belanghebbende heejt tijdelijke volledige vergoedingen ontvangen op den grondslag van het basisloon van 3,650 frank. De dienst van Arbeidsrecht van Luik heeft de verzekeringsmaatschappij aanzocht het geval te herzien. Deze heeft haar standpunt gehandhaafd. Men zal bemerken dat de rechter zekere moeilijkheden, te wijten aan een verstrooidheid van den wetgever, opgelost heeft om den eisch van den eischer te wettigen. Vonnis van 21 September 1934 (Herstal) Dumont t/ Delvaux (Boerenbond). In rechte: Gezien de dagvaarding; Gehoord de partijen ter zitting; Aangezien de eisch voor doel heeft den verweerder te doen veroordeelen tot het betalen aan den eischer van de som van 83 fr. 35 voor saldo der vergoeding verschuldigd aan den eischer ten gevolge van een arbeidsongeval overkomen aan zijn zoon, te Herstal, den l n Februari 1934, ongeval dat een tijdelijke ongeschiktheid tot werken van 11 dagen 1/2 heeft voor gevolg gehad; Aangezien uit de uitleggingen der partijen blijkt dat zij oneenig zijn over de toepassing van het bijzonder geval voorzien in het artikel 6, dat zegt, wat aangaat de leerjongens, alsmede de arbeiders van minder dan 21 jaar oud, slachtoffers van een ongeval, dat een tijdelijke ongeschiktheid tot arbeid voor gevolg heeft, de vergoeding berekend op het bepaalde effektieve loon zooals gezegd wordt in het lid 1. In geen geval mag het basisloon geschat worden op minder dan 3,650 frank 's jaars; Aangezien de strenge toepassing van den tekst de vergoeding voor gevolg heeft op den grondslag van het voorziene minimumloon van 3,650 frank of tien frank per kalenderdag, terwijl de getroffene in feite 32 frank daags verdiende; Aangezien, inderdaad, de op 1 Februari 1934 gekwetste zoon van den eischer slechts op 16 Oktober 1934 in dienst van den verweerder getreden was, hetzij sinds minder dan één jaar; Dat het werkelijk betaalde loon, gedurende het Jaar

7 ARBEID EN RECHT 31 dat het ongeval voorafging, lager is dan 3,650 frank, zoodat de verweerder het minimum toepast; Aangezien het geschil zich samenvat als volgt: moeten, indien een arbeider van minder dan 21 jaar oud sinds minder dan één jaar dn dienst is van een patroon, ja of neen de bepalingen van het tweede lid van het artikel 6 toegepast worden, volgens hetwelk voor de sinds minder dan één jaar in de onderneming te werk gestelde arbeiders, door het loon moet verstaan worden de gemiddelde bezoldiging uitgekeerd aan de arbeiders van dezelfde kategorie gedurende de periode noodig om het jaar te volledigen en dat, ondanks het lid 8, dat slechts naar het eerste lid verwijst; Aangezien het vraagstuk nog als volgt kan gesteld worden: Heeft de bepaling van het lid 2 van het artikel 6 een algemeene draagkracht en is zij zonder onderscheid op de meerderjarige arbeiders, op de minderjarige arbeiders en de leerjongens toepasselijk? Aangezien de huidige bepaling van het artikel 6, waarin de wetgever alles heeft willen voorzien, doch niet alles heeft voorzien, gezien de verzekeringsmaatschappijen op initiatief van zekere verzekeraars en de administratie vrijwillig den tekst hebben volledigd in een voor de slachtoffers van ongevallen gunstigen zin (C. M. Direktie der Verzekering en van de Prévoyance Sociale van 28 Januari 1933), op het eerste zicht toelaat te beschouwen, dat het lot van de minderjarige getroffenen volledig beheerscht wordt door het lid 8 en zijn aanhangsel s het lid I; Aangezien, daarentegen, indien men den ouden tekst der wet van 1903 neemt, het duidelijk blijkt, dat het gansene begin van het oude artikel 8 een algemeene draagkracht heeft, namelijk 2, gelijk aan 2 van het huidig artikel 6 en zoowel op de meerderjarige arbeiders als op de minderjarigen en op de leerjongens toepasselijk is; Aangezien de wet van 1903 vóór alles een wet tot schadeloosstelling is; Dat de achtereenvolgende wijzigingen door den wetgever aangebracht aan den oorspronkelijken tekst slechts op het oog gehad hebben het bedrag van de vergoeding dichter bij de geleden schade te brengen; Aangezien dienvolgens blijkt, dat de strenge toepassing van den tekst zonder twijfel in strijd zou zijn met den wil van den wetgever; Aangezien dient aangestipt, dat de bepalingen van het lid 2 niet de eenige zijn waarop de minderjarige arbeider zich kan beroepen; Dat hij, inderdaad, nog de bepalingen van de alinea's 3 en 5 kan inroepen (Delaruwière en Namèche, uitgave 1932, bldz. 225, n r 242) ; Aangezien dienvolgens blijkt, dat de beweringen van den eischer gegrond zijn; Aangezien, wat het geëischte bedrag aangaat, de verweerder het niet betwist, daar het, trouwens, gewettigd wordt in de rechtsvorderende dagvaarding; Om deze redenen: De Rechtbank, tegensprekenjk een beslissing treffend, alle verdere of tegenstrijdige konklusies verwerpend, geeft akte aan den verweerder dat hij het geschil op meer dan zeshonderd frank schat; Verklaart den eisch ontvankelijk en gegrond; Veroordeelt den verweerder tot het betalen aan den eischer van de som van 83 fr. 35, de wettelijke interesten en de kosten tot op heden begroot óp de som van 92 fr. 75, de kosten én de beteekenïs van hét vonnis, die ook te zijnen laste zijn niét inbegrejpén. Vredegerecht van Sint-Jans-Molenbeek 27 Februari Adriaensens t/ Provinces Réunies. Arbeidsongeval. Behandeling in een bepaald instituut geweigerd door den getroffene. Wettelijke gevolgen. Wanneer het arbeidskontrakt of het werkhuisreglement voor den getroffen arbeider de verplichting voorziet zich in een bepaald dispens'arium te laten verzorgen, moet dat voorschrift in aanmerking genomen worden. De weigering kan echter niet als wettelijk bestaande beschouwd worden zoolang de rechtbank niet beslist heeft, dat de voorgestelde behandeling van aard is den toestand van het slachtoffer te verbeteren; in elk geval kan de weigering geen sanktie medesleepen die de wet niet voorziet, te weten: het vervallen van het recht op de bepaalde vergoedingen. Aangezien de eischer de uitkeering nastreeft van de wettelijke vergoedingen waarop hij beweert recht te hebben ten gevolge van het arbeidsongeval hem overkomen op 2 December 1933; Aangezien de verweerster, op wie de rechten en verplichtingen van den heer Hanssens, in wiens dienst de eischer op het oogenblik van het betwiste ongeval was, overgedragen zijn, zich ontlast verklaart van de verplichting den eischer schadeloos te stellen om reden dat deze zou geweigerd hebben zich aan een aan zijn toestand passende bijzondere behandeling in het Instituut» Le Marinel», te Brussel, te onderwerpen ; Aangezien, indien in beginsel het slachtoffer van een ongeval de vrije keus van hospitaal heeft, het niet zoo is wanneer een bepaling van het arbeidskontrakt of het werkhuis reglement den werkman verplicht zijn toevlucht te nemen tot den hulpdienst ingericht door het bedrij fshoofd; Aangezien ter zake niet betwist wordt, dat het aanhangsel van het werkhuisreglement van de zagerij Hanssens voor den getroffen arbeider de verplichting voorzag, in geval van een te volgen behandeling, zijn toevlucht te nemen tot de zorgen van een bepaald dispensarium; Doch aangezien men in den gerechtelij ken zin van het woord niet kan beschouwen dat de eischer geweigerd heeft zich aan de door de verweerster voorgeschreven behandeling te onderwerpen zoolang de rechtbank niet beslist heeft dat de voorgestelde behandeling van aard is den toestand van het slachtoffer te verbeteren (Delaruwière en Namèche, n r 116; Burg. Kortrijk, 22 Januari 1909, Pasic, 1909, III, 103; ƒ. ƒ. P., 1909, blz. 542); dat bovendien de overtreding der verplichting zich aan den georganiseerden dienst te onderwerpen voor den werkman geen sanktie kan medesleepen die de wet niet voorziet, te weten: het vervallen van het recht op de bepaalde vergoedingen (Delaruwière en Namèche, n r 137; J. de P, Luik 29 November 1929, ƒ. ƒ. P., 1930, blz. 530); Aangezien het verzoek tot niet-ontvankelijkverklaring tegenovergesteld door de verweerster dus niet kan aanvaard worden; Aangezien, om de gexolgen van het betwiste ongeval vast te stellen, er moet overgegaan worden, ten aanzien van de oneenigheid bestaande tusschen partijen, tot den hierna bepaalden maatregel van voorafgaandelijk onderzoek; Aangezien de vraag om voorloopige uitkeering gewettigd is; Om deze redenen, wij, Vrederechter, tegenspreke-*

8 32 ARBEID EN RECHT lijk beslissend, alle verdere of strijdige konklusies verwerpend, veroordeelen de verweerster tot het betalen van een voorloopige uitkeering onder vorm van een dagelijksche uitkeering van 8 frank van den l n December 1933 af; en alvorens recht te spreken duiden als deskundige aan, den heer dokter Delplancq, 52, Jean Dubrucqlaan, die na den eed afgelegd te hebben of er van door de partijen ontslagen te zijn, tot opdracht zal hebben: den eischer te onderzoeken en, na alle nuttige inlichtingen ingewonnen te hebben, te zeggen of het zich niet onderwerpen aan de door de verweerster voorgestelde behandeling in het Instituut «Le Marinel» van aard geweest is de genezing te vertragen of deze genezing onvollediger te maken ; desgevallend, het processus der arbeidsongeschiktheid te beschrijven en het te vergelijken met hetgeen dat processus zou geweest zijn indien de behandeling gevolgd was geworden ; te zeggen of deze behandeling heden nog doelmatig kan zijn en wat de waarschijnlijke evolutie der ongeschiktheid in de toekomst zou zijn naarvolgens men deze behandeling ja of neen zou volgen ; alles met vaststelling in percent van den graad van tijdelijke of bestendige arbeidsongeschiktheid op de verschillende oogenblikken en in de verschillende beoogde veronderstellingen den datum der heeling vast te stellen ; verzenden de zaak naar onze openbare zitting van 27 Maart a.s., te 9 u. 30 's morgens ; houden de kosten voor. x Vredegerecht van het kanton van Namen-Zuid 9 Augustus Mutuelle des Syndicats réunis t/ Renquin Arbeidsongeval. Akkoord der partijen vóór de bekrachtiging. Intrekking der toestemming door het slaohtoffer. Verzuim bij de vaststelling van zijn toestand. Vraag om expertise. De eisch van den patroon die voor doel heeft het voorheen tusschen hem en zijn werkman, slachtoffer van een arbeidsongeval, getroffen akkoord door een vonnis te doen vaststellen en bekrachtigen, is ongegrond. De rechter kan het akkoord tusschen partijen slechts vaststellen indien in zijn aanwezigheid aan den wederzijdschen wil uiting wordt gegeven. Indien het slachtoffer beweert, dat er een verzuim bij de vaststelling van zijn toestand bestaat, zal gevolg gegeven worden aan den tegeneisch gericht op de aanduiding van een deskundige. In rechte : Aangezien de eisch, ontstaan uit de dagvaarding van den heer Massart, deurwaarder te Namen, voor doel heeft het op 31 Mei 1934 tusschen partijen getroffen akkoord, tot regeling der bestendige gevolgen van het arbeidsongeval waarvan de verweerder op 26 Januari 1934, te Jambes, het slachtoffer geweest is, door een vonnis te doen vaststellen en bekrachtigen ; Aangezien de verweerder niet ontkent zijn instemming te kennen gegeven te hebben met het voorstel tot akkoord waarvan de eischeres de bekrachtiging nastreeft, doch, zich beroepend op zijn vergissing als gevolg van zijn onervarenheid in de wijze van schat- ting der arbeidsongeschiktheid die hij ondergaan heeft, verklaart zijn instemming in te trekken en als tegeneisch een expertise eischt; Aangezien op de wijze waarop hi} ingeleid wordt, de eisch klaarblijkelijk ongegrond is; dat, opdat door toepassing van het artikel 26 der door het koninklijk besluit van 28 September 1931 gekoördonneerde wetten op de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen de rechter het gebeurlijk akkoord der partijen kunne vaststellen, het noodwendig is dat in zijn aanwezigheid, op het oogenblik zelf dat de partijen hem er de vaststelling van vragen, aan den wederzijdsqhen wil uiting wordt gegeven; dat, inderdaad, de tusschenkomst van den rechter, voor de vaststelling der overeenkomsten, alhoewel verplicht, altijd zuiver vrijwillig geschiedt; hij kontroleert doch oordeelt niet (Delaruwière en Namèehe, De vergoeding der schade voortspruitend uit arbeidsongevallen, n r 352) ; dat, bijgevolg, de bekrachtiging van betwiste overeenkomst niet het voorwerp van een rechtskundige aktie kan uitmaken; dat hoogstens een partij zich op dergelijke overeenkomst zou kunnen beroepen om de plano en zonder expertises of onderzoeken het bedrag te bepalen van de vergoedingen waarvan de vaststelling voor het gerecht nagestreefd wordt; Aangezien ter zake, de betwiste overeenkomst nalaat, buiten de uitpelling van het linkeroog, de wegnemirtg der ooghaartjes van datzelfde oog vast te stellen ; dat daardoor de getroffen overeenkomst zelfs zou moeten vernietigd worden, daar deze bijgevoegde verminking een kunstmatige aanzetting van den oogbol onmogelijk maakt en een belangrijke vermeerdering van de vergoedingen medesleept (Annales d'oculistique, Parijs, 96 e jaar, I, CLXXI, 2 6 aflevering, Februari 1934, blz. 190) (art 26, 3 der gekoördonneerde wetten) ; Aangezien er dus gevolg moet gegeven worden aan den tegeneisch van den verweerder; Om deze redenen, alle andere konklusies afwijzend, duiden als deskundige aan, den heer dokter Rasquin, te Namen, die tot zending zal hebben den verweerder te onderzoeken, de bekomen, verwondingen te beschrijven, het percent der teruggebrachte arbeidsongeschiktheid vast te stellen sinds het ongeval tot den dag der heeling van de wonden,*en sinds dezen laatsten datum tot heden ; te antwoorden op de hoofdfeiten van de partijen... ; behouden de kosten voor. x BEDIENDENKONTRAKTEN Werkrechtersraad van Brussel (Kamer voor Bedienden) 20 Oktober B. t/ D. I. Redenen van onmiddellijke opzegging. Niet-betaling der wedde voor afdanking zonder praeadvies 91. Duur van den dienst. Handelszaak. Overlating. Vernieuwing. Dubbele verrichting ten opzichte van den betrokken bedlende Art van het Burgerlijk Wetboek. Berekening vmn den dienstduur bij den overlater en bij den overnemer. Duur langer dan 10 Jaar. Vermoeden ten gunste vnn den bediende. Onmiddellijke afdanking. Vergoeding overeenstemmend met zes maand wedde. I. De niet-betaling der wedde stemt overeen met een afdanking zonder vooropzegging, vooral wanneer in deze houding volhard wordt na een regelmatige aanmaning. II. In beginsel brengt de overlating van een handelszaak de vernieuwing der kontrakten mede door verandering hetzij van den schuldeischer, hetzij van den schuldenaar, en bijgevolg volledige delging der

9 ARBEID EN RECHT 33 verplichtingen tusschen den overlater van de zaak en zijn kontraktanten, op voorwaarde, wel te verstaan, dat de genoemde kantraktanten de vernieuwing aanvaarden, wat kan afgeleid worden uit het feit dat zij aanvaard hebben de tusschen hen en den overlater gesloten kontrakten met den overnemer voort te zetten. In geval van overlating der handelszaak voltrekt zich ten opzichte van den betrokken bediende een dubbele bewerking: vernieuwing door verandering van den schuldeischer der prestaties (den nieuwen patroon), afvaardiging van een nieuwen schuldenaar der wedden (den nieuwen patroon). Volgens artikel 1275 van het Burgerlijk Wetboek brengt de opdracht door dewelke een schuldenaar (de overlater van de handelszaak aan den schuldeischer (den bediende) een anderen schuldenaar (den overnemer van de zaak), die zich tegenover den schuldeischer verbindt, geen vernieuwing teweeg, indien de schuldeischer (de bediende) niet uitdrukkelijk verklaard heeft, dat hij zijn schuldenaar (den overlater der zaak die de opdracht gedaan heeft) wilde ontlasten; Dan hoeft de bediende (eischer) niet meer te bewijzen, dat de werkgever (verweerder) de -verplichtingen van den overlater der zaak te zijnen opzichte heeft overgenomen; de last der bewijsvoering is omgekeerd; Daar de werkgever-overnemer het bewijs niet levert dat de bediende verzaakt heeft aan zijn rechten ten opzichte van den werkgever-overlater, en daar de duur zijner diensten bij dezen laatste tien jaar overtreft, zoo blijft het in overeensterréming te zijn met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over de verplichtingen der wet op het bediendenkontrakt, 't is te zeggen dat de bediende gerechtigd is van den werkgever-overnemer een vergoeding voor onmiddellijke afdanking gelijk aan zes maand wedde te eischen. Aangezien de eisen gericht is op de betaling der sommen van : 1 3,200 frank voor niet betaalde wedde; 2 4,800 frank als vergoeding uit hoofde van wegzending zonder vooropzegging; Over het eerste punt: Aangezien het niet betalen der wedde overeenstemt met een afdanking zonder vooropzegging, Vooral wanneer in deze houding volhard wordt na een regelmatige aanmaning; Aangezien de eischer moet beschouwd worden als afgedankt geweest zijnde op einde Juli Dat er hem dus twee maand wedde verschuldigd zijn. Over het tweede punt: Aangezien de verweerder doet gelden dat, indien het juist is dat B... meer dan 10 jaar in dienst geweest is van den wisselagent C..., hij B... slechts gedurende drie jaar in zijn dienst gehad heeft; dat, toen hij, de verweerder D..., de zaak van C... gekocht heeft, hij niet verplicht was de verplichtingen van C... tegenover zijn personeel over te nemen; dat B... bijgevolg, alhoewel hij zonder onderbreking van den dienst van C... in dien van D... overgegaan is, wat D... aangaat, niet in dienst van denzelfden werkgever (volgens de uitdrukkelijke bewoordingen der wet) geweest is gedurende meer dan tien jaar; dat hij, dienvolgens, geen recht heeft op zes maand vooropzegging of op de overeenstemmende vergoeding, doch slechts op drie maand; Aangezien de eischer antwoordt, dat het voldoende is, dat de bediende gedurende meer dan tien jaar aan den dienst van dezelfde handelszaak gehecht is geweest, welk het aantal achtereenvolgende overnemers van deze zaak ook zij, opdat, zonder zich te beroepen op een bijzondere verplichting te zijnen laste gelegd door den of de overlaters, de laatste overnemer gehouden is aan dezen bediende een vooropzegging van zes maand of de overeenstemmende vergoeding te geven, hoe kort de tijd welke de bediende in dienst van dezen werkgever geweest is ook zij ; Aangezien het blijkt vast te staan dat D... van C... zijn zaken van wisselagent als een geheel overgenomen heeft,'t. t. z., uitgedrukt in rechtskundige bewoordingen, dat D... de «handelszaak» van C... aangekocht heeft; Aangezien de handelszaak een algemeenheid van goederen daarstelt die, o. m., de wederzijdsche rechten en verplichtingen, die voortspruiten uit de tusschen den overlater van de zaak en derden gesloten kontrakt, omvat; Aangezien deze overlating in beginsel vernieuwing der kontrakten medebrengt ingevolge verandering, hetzij van schuldeischer, hetzij van schuldenaar, en bijgevolg volledige delging der verplichtingen tusschen den overlater van de zaak en zijn kontraktanten, wel te verstaan op voorwaarde, dat de bewuste kontraktanten de vernieuwing aanvaarden, wat kan afgeleid worden uit het feit, dat zij aanvaard hebben de tusschen hen en den overlater gesloten kontrakten met den overnemer voort te zetten; Dat aldus, ten gevolge van de ingetreden vernieuwing, de verworven voordeeien van den duur van een bediendenkontrakt verloren zijn, gezien zij een onderdeel vormen van een vernietigd kontrakt, en dat het onderdeel het lot van het geheel ondergaat; Doch, aangezien in geval van overlating van de handelszaak, er ten opzichte van den betrokken bediende een dubbele verrichting geschiedt: een vernieuwing door verandering van den schuldeischer der prestaties (den nieuwen patroon) en een opdracht van een nieuwen schuldenaar der bezoldigingen (den nieuwen patroon) ; Aangezien, volgens het artikel 1275 van het Burgerlijk Wetboek, de opdracht waardoor een schuldenaar (de overlater van de handelszaak) aan den schuldeischer (den bediende) een anderen schuldenaar (den overnemer van de zaak) geeft die zich tegenover den schuldeischer verplicht, geen vernieuwing teweegbrengt indien de schuldeischer (de bediende) niet uitdrukkelijk verklaard heeft, dat hij zijn schuldenaar (den overlater van de handelszaak) die de opdracht gedaan heeft, wilde ontlasten; Aangezien het dienvolgens niet meer aan B... behoort te bewijzen dat D... de verplichtingen van C... te zijnen opzichte overgenomen heeft, doch dat de last der bewijsvoering omgekeerd is; het feit dat B... in dienst gebleven is van D..., doet vermoeden dat D... met de handelszaak de rechten en verplichtingen van C... tegenover dezen bediende overgenomen heeft; Aangezien D... het bewijs niet levert dat B... heeft willen verzaken aan de rechten die hij had ten laste van C..., ingevolge het feit dat hij meer dan tien jaar in zijn dienst gebleven was, bewijs dat t»j voorbeeld zou kunnen voortspruiten uit een kwijtschrift voor saldo van alle rekening door B... aan C... afgeleverd; Aangezien de verzakingen volstrekt moeten uitgedrukt worden en niet te vermoeden zijn; dat men dus uit het eenvoudige feit dat B... in dienst gebleven is van D... niet kan afleiden, dat hij heeft willen verzaken aan de rechten die hij bezat tegenover

10 34 ARBEID EN RECHT C...; dat deze rechten dus een last van de handelszaak gebleven zijn, last welken de overnemer gehouden is uit te voeren; Dat het aldus in overeenstemming schijnt te zijn met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over de verplichtingen en niet strijdig met de wet op het bediendenkontrakt, te zeggen dat B... het recht heeft van D... een vergoeding te eischen voor onmiddellijke opzegging, vergoeding overeenstemmend met de wedde van zes maand. Om deze redenen: De Raad verklaart den eisch gegrond in zijn eerste punt tot een bedrag van 1,600 frank; in zijn tweede punt, tot een bedrag van 4,800 frank ; veroordeelt den verweerder tot het betalen der som van 6,400 frank met de gerechtelijke interesten. Verbrekingshof 22 December 1932, Echtg. P. t/ Et. T. I. Inschrijving In het Handelsregister. Aanklaoht. Stukken der rechtspleging. Verzuim der vermelding van inschrijving. IMiet-inroepbaarheid. II. Bediendenkontrakt. Ontslag en vooropzegging Verlenging van den termijn. Vereischte voorwaarden. Te bepalen tijdstip. /. Geen enkele wet legt den rechter de verplichting op in zijn uitspraak te bewijzen dat een handelaar of een handelsvennootschap die in rechten vervolgt, ingeschreven is in het handelsregister. II. De voorwaarden vereischt opdat de termijn, noodig om een einde te stellen aan het bediendenkontrakt, verlengd zou worden, moeten bestaan op het oogenblik dat de vooropzegging gegeven wordt. Over het eerste bewijsmiddel getrokken uit de overtreding der artikels 1 en ibis der wetten van 30 Mei 1924 en 9 Maart 1929 tot invoering van het Handelsregister, 85 en 59 der wet van 9 Juli 1926 ou de Werkrechtersraden, 97 der Grondwet, doordat het vonnis het beroep van verweerster, handelsmaatschappij, die haar zetel heeft te Brussel, aanvaard heeft, zonder dat het beroep van 20 September 1929, noch de dagvaarding voor den Beroepsraad van 26 Februari 1930, noch het vonnis zelf vermelden en vaststellen dat bedoelde maatschappij ingeschreven zou zijn in het Handelsregister. Aangezien de eischeres niet tegen het vonnis inbrengt het beroep der verwerende maatschappij aanvaard te hebben, terwijl deze niet zou ingeschreven zijn in het Handelsregister; dat zij er alleen tegen inbrengt dat het een beslissing getroffen heeft zonder dat de verklaring van het beroep, de dagvaarding voor den Beroepsraad en de beslissing zelf vermelden, dat deze formaliteit zou vervuld geweest zijn; Aangezien het artikel Ibis der wet van 30 Mei 1924 tot invoering van het Handelsregister, gewijzigd door de wet van 9 Maart 1929, aan den rechter verbod oplegt eiken hoofd-, tegen- of tusscheneisch, ingediend door een handelaar of een handelsmaatschappij die in België een inrichting, een filiale of een agentie bezit en zijn inschrijving niet gevraagd heeft, op te nemen, wanneer hij zijn oorzaak vindt in een handelsverrichting; Aangezien evenwel noch dat artikel, noch een andere bepaling der wet den rechter de verplichting oplegt in zijn besluit vast te stellen dat deze voorwaarde vervuld werd; Aangezien, wel is waar, volgens de bewoordingen van het artikel 10, elke verdaging aangezegd op verzoek van een handelaar of van een handelsmaatschappij, wanneer de eisch zijn oorzaak vindt in een handelsverrichting, melding zal maken van het nummer waaronder de verzoeker ingeschreven is in het Handelsregister ; maar dat het voornoemd artikel 10 in het bewijsmiddel niet bedoeld is; Aangezien zulks dus niet kan aangenomen worden; Over het tweede bewijsmiddel, waardoor de schending der artikelen 12 en 15 der wet van 7 Augustus 1922, en 97 der Grondwet aangevoerd wordt, doordat het aangevallen vonnis de opzegging gegeven aan de eischeres op einde April voor einde Juli 1929, hetzij mits vooropzegging van drie maand, geldig verklaard heeft, om reden dat de eischeres, in de firma T. in dienst getreden op 15 Juni 1919, op dezen datum van 30 April den termijn van tien jaar dienst niet bereikt had, terwijl de eischeres, die dezen termijn moest bereiken vóór den datum waarvoor het bediendenkontrakt opgezegd was (einde Juli 1929), recht had op een vooropzegging van zes maand of op een vergoeding gelijk aan de wedde voor dezen duur; Aangezien, wanneer volgens de bewoordingen van het artikel 12 der wet van 7 Augustus 1922 op het bediendenkontrakt het dienstverband wordt aangegaan voor een onbepaalden tijd ieder der partijen het recht heeft het te doen eindigen door opzegging aan de andere; dat dit recht slechts mits een vooropzegging kan uitgeoefend worden; Aangezien de termijn der opzegging vastgesteld is rekening houdend hetzij met de bezoldiging, hetzij met den duur der diensten; Aangezien de voorwaarden die recht geven op den eenen of den anderen termijn van vooropzegging moeten bestaan op het oogenblik dat deze gegeven wordt; dat, o.m., de bediende slechts op den termijn van zes maand recht heeft indien hij: op dat oogenblik sinds tien jaar in dienst van denzelfden patroon was; dat, inderdaad, noch uit den tekst van het artikel 12, voorlaatste lid, noch uit de voorbereidende werkzaamheden blijkt dat de bediende kan genieten van den gunsttermijn toegekend aan den duur van den dienst, indien tusschen het oogenblik dat de gewone termijn van opzegging aangevangen is en het oogenblik dat hij een einde nam, de termijn van tien jaar dienst bereikt werd; Waaruit voortspruit dat, door te beslissen dat de eischeres, die geen tien jaar dienst telde toen haar op 30 April 1929 opzegging werd gegeven, geen recht had op een vooropzegging van zes maand of een vergoeding gelijk aan de wedde van dezen duur, het aangevallen vonnis de in het bewijsmiddel beoogde wettelijke bepalingen niet overtreden heeft; Om deze redenen, verwerpt... * * * Bemerking. Het recht om een verlenging van den termijn van vooropzegging te eischen is een aan den bediende toegekend verdedigingsmiddel; deze moet dus in staat zijn het bestaan der door de wet vereischte voorwaarden te bewijzen, en hij moet ook de tien in het artikel 12 der wet voorziene dienstjaren tellen op het oogenblik dat de werkgever de opzegging doet. Anders beslissen zou hierop neerkomen, dat de bediende zou gemachtigd zijn een toekomstigen en zelfs onzekeren toestand te doen gelden, daar intusschen om verschillende oorzaken een kontraktbreuk kan voorkomen: sterfgeval, ziekte, ongeval, schorsing, enz.

11 Inhoudstabel 1934 Artikels van algemeenen aard. bladz. Het Arbeidsopzicht (J. Lombaerts) Over de samenstelling van het gezin (G. Trigaux). 18 Werkrechtersraden (Prolo) 28 Maatschappelijke wetgeving. Arbeidsongevallen : Vaststelling en berekening van het basislooti (Caes) 2 Over den waarborg der betaling van de vergoed! nig in zak arbeidsongevallen (J. Lombaerts) 9 Over de berekening van de vergoedingen uit te keeren aan de zwaar gekwetsten bij toepassing van de wet op de arbeidsongevallen (L. Watïllon) 10 Vergoeding bij doodelijk ongeval (J. Lonvbaerts) 25 Bediendenkontrakt: De handelsreizigers en de arbeidswetgeving (J. Lombaerts) 1 Werkman of bediende? 26 Arbeidsongevallen : Rechtspraak. Verzekeringen. Kontrakt van individueele verzekering tegen ongevallen. Vordering van vervallen premies. Werkloosheid van den verzekerde. Tegeneisen. Opzegging van het kontrakt Overeenkomst tusschen partijen. Tusschenkomst van den rechter niet vereischt. Overeenkomst de ongeschiktheid tot werken vaststellend. Geen bedrog. Geldigheid. Herziening. Aanbod van verzekeraar hooger dan de tariefbepaling vastgesteld door den definitieven rechter. Weigering het te aanvaarden. Ongewettigde verergering. Kosten ten laste van het slachtoffer... Eisen voor de rechtbank. Kosten ten laste van het nijverheidshoofd Arbeider die de fabriek verlaat met de opdracht een brief naar de post te brengen zonder naar de fabriek te moeten terugkeeren. Reis per tram. Bij aankomst afstappen van in gang zijnde tram. Val. Doodelijke verwondingen. Schadeloosstelling verschuldigd Bladz. Motorfietsrenner. Hoedanigheid van arbeiber. Africhting met het oog op den circuit van Francorchamps. Bezoldiging door de fabriek die het gezag en het bestuur heeft. Wet toepasselijk 21 Basis aer vergoeding aan jonge arbeiders en leerjongens 30 Behandeling in een bepaald instituut geweigerd door den getroffene. Wettelijke gevolgen. 31 Akkoord der partijen vóór de bekrachtiging. Intrekking der toestemming door het slachtoffer. Verzuim bij vaststelling van zijn toestand. Vraag om' expertise 32 Bediendenkontrakt : Bevoegdheid u ratione materiae». Organieke wet op de Werkrechtersraden, artikel 4, <c in fine». Bediende. Jaarlijksche wedde beneden de 24,000 frank. Andere tegemoetkomingen getrokken bij andere patroons. Jaarlijksche wedde boven de 24,000 frank. Ongepastheid 5 Geschillen tusschen bedienden die in den dienst van denzelfden baas niet zijn. On>bevoegdheid 6 Redenen van onmiddellijken opzeg. Bediende. Zes opeenvolgende dagen afwezigheid. Uitdrukkelijke weigering van verlof door den bediende gevraagd. Gerechtvaardigde doorzending 7 Redenen als onvoldoende geoordeeld. Herplaatsing van den bediende in zijn eerste bediening, na overplaatsing naar andere werkzaamheden. Vrije opvatting van den werkgever. Geen kontraktbreuk... 7 Werkrechtersraad. Bevoegdheid. Kerkfabriek. Aard. Openbare instellingen. Niet onder de rechtsmacht staande van de werkrechtersraden 22 I. Redenen van onmiddellijke opzegging. Niet-betaling der wedde voor afdanking zonder preadvies. II. Duur van den dienst. Handelszaak. Overlating. Vernieuwing. Dubbele verrichting ten opzichte van den betrokken bediende. Artikel 1275 van het Burgerlijk Wetboek. Berekening van den dienstduur bij den overlater en bij den overnemer. Duur langer dan 10 jaar. Vermoeden ten gunste van den bediende. Onmiddellijke afdanking. Vergoeding overeenstemmend met zes maand wedde.. 32 I. Inschrijving <in het Handelsregister. Aanklacht. Stukken der rechtspleging. Verzuim der vermelding van inschrijving.

12 36 ARBEID EN RECHT Bladz. Niet-inroepbaarheid. II. Ontslag en vooropzegging. Verlenging van den termijn. Vereischte voorwaarden. Te bepalen tijdstip 34 Arbeidskontrakt: Loonsverlaging 8 Gezinstoelagen. Ministerieele onderrichtingen 14 Persoonlijke verschijning der partijen. Regelmatige kennisgeving van het vonnis dat de verschijning beveelt. Niet verschijnende verweerder. Toepassing «a pari» van artikel 330, Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging. Vermoede weigering den Raad in te lichten. Stilzwijgende erkenning van den eisch van aanlegger 23 I. Werkhuisreglement. Formaliteiten. Openbare Orde. Schending. Arbeidskontrakt. Niet bestaande. II. Beding Bladz. van niet mededingen. Ongeldigheid. Niet opzettelijk handelsvergrijp. Werkrechtersraad. Onbevoegdheid Chef-tuinier. Hoedanigheid van werkman. 28 Vooropzegging van den tuinier. Voorschot aan zijn patroon. Terugbetaling zonder kosten 29 Verschillende : I. Nationaal Krisisfonds. Bezit geen rechtspersoonlijkheid. II. Vakcentrale der Mijnwerkers van Quaregnon. Sekretaris. Bezoldigd bediende gehandeld in overeenstemming met de onderrichtingen van zi,n werkgevers. Eisch gericht tegen hem. Onontvankelijk. III. Belgische Staat. Werkloozenvergoedingen. Besluiten werkloozenonderstand te onttrekken. Geen recht op wérkloozenonderstand 15., _,, _ ;.,, Samenw. druk Lucifer (Best. : S. Vanden Bosch), Kapelletn^kt, 8, Brussel. f, ; 1

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 OKTOBER 2013 S.11.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.11.0122.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Nr. S F.- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Mr. René Bützler, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. S.A., 2. D.K., 3. AXA BELGIUM.

Nr. S F.- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Mr. René Bützler, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. S.A., 2. D.K., 3. AXA BELGIUM. 8 oktober 2001 S.00.0074.F/1 Nr. S.00.0074.F.- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Mr. René Bützler, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. S.A., 2. D.K., 3. AXA BELGIUM. HET HOF, Gehoord het verslag van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Rolnummer 2268 Arrest nr. 29/2002 van 30 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T Rolnummer 5726 Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T Rolnummer 3630 Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 320, 4, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

UITTREKSEL VAN DE WET VAN 10 APRIL 1971 OP DE ARBEIDSONGEVALLEN

UITTREKSEL VAN DE WET VAN 10 APRIL 1971 OP DE ARBEIDSONGEVALLEN - AD1072NL UITTREKSEL VAN DE WET VAN 10 APRIL 1971 OP DE ARBEIDSONGEVALLEN 1. Artikel 6 1. De nietigheid van de arbeidsovereenkomst kan niet worden ingeroepen ten aanzien van de toepassing van deze wet.

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

2. Soorten en verband

2. Soorten en verband Bij dit alles moet de rechter de rechten van verdediging eerbiedigen. Dit betekent dat hij, wanneer hij de rechtsgrond wenst te wijzigen en aan te passen, de debatten dient te heropenen om partijen toe

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 SEPTEMBER 2013 P.12.1110.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.1110.N T G, burgerlijke partij, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 JUNI 2015 P.14.0406.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0406.N I R D F, beklaagde, eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen K D K, burgerlijke

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging REGLEMENT op de tuchtrechtspraak voor de leden van IIA-Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging De raad van tucht Artikel 1 1 De raad van tucht is belast met de behandeling van

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 OKTOBER 2003 C.01.0365.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.01.0365.N M.T. eiser, vertegenwoordigd door Mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T Rolnummer 4880 Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 APRIL 2009 C.07.0455.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0455.N B. M., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

ZIEKTEVERLOF. Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966.

ZIEKTEVERLOF. Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966. ZIEKTEVERLOF Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966. Inwerkingtreding op 1 juli 1966 Uitvoering van artikel 58 van het Algemeen Stadsambtenarenreglement. Laatste wijziging: 02.05.2006. HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSGEBIED.

Nadere informatie

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 17 februari 2014 Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving Er is een nieuwe wettekst verschenen. Deze betreft: Wet van 21.12.13 houdende dringende diverse

Nadere informatie

RBEÏD IE Ml. Hir SYlNOI^m.f.

RBEÏD IE Ml. Hir SYlNOI^m.f. N' 1. 20 Maart 1933. RBEÏD IE Ml COAV\ISSiOfN SYND'C.dl_t DC BtLCJQUE. m J < n*ara Bijvoegsel aan de Belgische Vakbeweging van 20 Maart 1933. Hir SYlNOI^m.f. Lvaf>) ae.lgit) De Vaststelling van het Basisloon

Nadere informatie

Informatieblad no 1. BEDRIJFSONGEVAL DE SURINAAMSE ONGEVALLEN REGELING (G.B. 1947 No 145) SOR

Informatieblad no 1. BEDRIJFSONGEVAL DE SURINAAMSE ONGEVALLEN REGELING (G.B. 1947 No 145) SOR Informatieblad no 1 BEDRIJFSONGEVAL DE SURINAAMSE ONGEVALLEN REGELING (G.B. 1947 No 145) SOR Contactadressen: ARBEIDSINSPECTIE PARAMARIBO Fred. Derbystraat # 98 Paramaribo Telefoon # 422250/ 471660/ 472279

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

WIE KRIJGT HET KAPITAAL NA UW OVERLIJDEN? DE BEGUNSTIGINGSCLAUSULE VAN HET GROEPSVERZEKERINGSREGLEMENT

WIE KRIJGT HET KAPITAAL NA UW OVERLIJDEN? DE BEGUNSTIGINGSCLAUSULE VAN HET GROEPSVERZEKERINGSREGLEMENT CONTASSUR Société Naamloze Anonyme Vennootschap WIE KRIJGT HET KAPITAAL NA UW OVERLIJDEN? DE BEGUNSTIGINGSCLAUSULE VAN HET GROEPSVERZEKERINGSREGLEMENT 1 WAT IS EEN BEGUNSTIGDE? De begunstigde bij overlijden

Nadere informatie

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof 27 OKTOBER 2000 C.98.0554.N/1 C.98.0554.N O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te

Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te A.R. INZAKE: De Heer bedrijfsrevisor, wonende te Eiser; Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te, advocaat TEGEN: De, met maatschappelijke zetel te, en mgeschreven volgens conclusie in het handelsregister

Nadere informatie

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T Rolnummer 3739 Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 413bis tot 413octies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T Rolnummer 2248 Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 24 en 25 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten pagina 1 van 5 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangend

Nadere informatie

Organisatie van de rechtspraak - België

Organisatie van de rechtspraak - België Organisatie van de rechtspraak - België c) Nadere bijzonderheden over de rechterlijke instanties 1. Vredegerecht De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de burgers staat. Hij wordt overeenkomstig

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN GESCHILLEN

REGLEMENT COMMISSIE VAN GESCHILLEN REGLEMENT COMMISSIE VAN GESCHILLEN als bedoeld in artikel 27.3 van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna SPV ), betreffende het in beroep komen bij de Commissie

Nadere informatie

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3)

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3) Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S. 13.7.1999 Ed. 3) Hoofdstuk I. Algemene bepaling Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

DE wet bepaalt, dat de vergoeding door haar

DE wet bepaalt, dat de vergoeding door haar N' 2. 20 Juni 1934. IE MI cow\isstorn SYrNO'C^wt. oe BCLC-iQur Bijvoegsel a&n de Belgische Vakbeweging van 20 Juni 1934. SYINOIK/01 ^ var* ae.lcrit Over den waarborg der betaling van de vergoeding in zake

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR DE UITZENDKRACHTEN ---------------------------------------------

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Reglement Geschillenprocedure

Hoofdstuk 6 Reglement Geschillenprocedure Pagina 31 Hoofdstuk 6 Reglement Geschillenprocedure Artikel 1. Begripsbepalingen De in de statuten en het pensioenreglement gebruikte begripsbepalingen worden geacht deel uit te maken van dit reglement.

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 MAART 2015 P.14.1796.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1796.F PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK, tegen A. S., Mr. Simone Nudelholc, advocaat bij het Hof van Cassatie. I.

Nadere informatie

BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL

BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL Toelichting: Zie artikel 459 Ger.W. Onderafdeling 5. Ereloongeschillen 1. Algemene

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Rolnummer 1602. Arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T

Rolnummer 1602. Arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T Rolnummer 1602 Arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 38 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door de Arbeidsrechtbank te

Nadere informatie

DE aanwezigheid onzer vrienden in de Regeering

DE aanwezigheid onzer vrienden in de Regeering N' 3. 20 Juni 1935. IE!N ot BtLCjQUI OJQU^j m^f) XPW' SYfNDIKfll Bijvoegsel a&n de Belgische Vakbeweging van 20 Juni 1935. Enkele overwegingen over het vraagstuk der beroepsziekten door Yves Advokaat Lecocq

Nadere informatie

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg,

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg, Administratieve schikking houdende de toepassingsmodaliteiten van de Overeenkomst betreffende de Sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, ondertekend te Brussel op 5 juli 1971

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 480 Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

Aangifte van arbeidsongeval

Aangifte van arbeidsongeval Aangifte van arbeidsongeval Wet van 3 juli 1967 Uitgave 01/2002 Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr. 0618 007/0236 04-04 Tel. (02)250 91 11 Fax (02)250 95 70 AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Polisnummer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 april 2003 S.01.0184.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.01.0184.F.- CORA, Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen M.C. I. Bestreden beslissing Het cassatieberoep is gericht

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 JANUARI 2008 S.06.0099.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.06.0099.F MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT-WALLON, Mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2013 C.12.0285.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0285.F M. L. Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen M. H. Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14162 Nadere regelen tot beëindiging van de afwikkeling van de oorlogs- en watersnoodschaden en van schaden in de zin van de Wet Overheidsaansprakelijkheid

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 NOVEMBER 2010 S.09.0062.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0062.F REPUBLIEK ZUID-AFRIKA, eiseres, Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen G. N., verweerster. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Werkkleding... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2007 (85.111)... 2 Vervoerskosten... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU8462

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU8462 ECLI:NL:RBAMS:2011:BU8462 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 05-12-2011 Datum publicatie 16-12-2011 Zaaknummer CV 11-26226 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Luik.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Rolnummer 2151 Arrest nr. 119/2002 van 3 juli 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 SEPTEMBER 2008 C.07.0394.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0394.N L. J.-P., eiser, vertegenwoordigd door mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Rolnummer 2926 Arrest nr. 186/2004 van 16 november 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Model van een tuchtreglement

Model van een tuchtreglement Model van een tuchtreglement VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 Artikel 1: Toepassingsgebied: De Tuchtcommissie van de [ ]Federatie is bevoegd om in eerste aanleg te oordelen over iedere overtreding van een algemeen

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL Inzake : ZITTING VAN 29 JUNI 2004 De heer A, xxx, en zijn echtgenote mevrouw B, samenwonend te xxx; eisers, beiden ter zitting in persoon

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ZITTING VAN 26 OKTOBER 2004 Inzake De heer A, xxx, en zijn echtgenote Mevrouw B, samenwonende te xxx; Eisers, De heer A is persoonlijk

Nadere informatie

Rolnummer 4418. Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4418. Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T Rolnummer 4418 Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 301, 2, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 7 van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 SEPTEMBER 2011 C.10.0619.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0619.F 1. O. P., 2. S. P., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. A. B., 2. F. B., in tegenwoordigheid

Nadere informatie

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging;

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging; Reglement Tuchtzaken Het Reglement Tuchtzaken is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld op 15 juni 2011 door het besluit van de algemene ledenvergadering Algemeen Preliminair Begripsomschrijving Voor de

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand 1470000 Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 1974 (3.071)... 2 Vervoerskosten... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 621 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet

Nadere informatie