- 1 - A.R. nr. 10/3344/A. EISENDE PARTIJEN: ter zitting vertegenwoordigd door Mr.A.MATTHIJS, Gijzelaarsstraat 78 te 2000 Antwerpen;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- 1 - A.R. nr. 10/3344/A. EISENDE PARTIJEN: ter zitting vertegenwoordigd door Mr.A.MATTHIJS, Gijzelaarsstraat 78 te 2000 Antwerpen;"

Transcriptie

1 - 1 - VONNIS uitgesproken door de Voorzitter van de VIERDE KAMER in de openbare terechtzitting van de Arbeidsrechtbank van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen in het gerechtsgebouw te Antwerpen op DONDERDAG ACHT SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ELF Inzake: A.R. nr. 10/3344/A 1. Y. B., 2. N. M.C.; EISENDE PARTIJEN: ter zitting vertegenwoordigd door Mr.A.MATTHIJS, Gijzelaarsstraat 78 te 2000 Antwerpen; Tegen: HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN, Openbare Instelling onder toezicht van de Minister van Sociale Zaken, K.B.O. nr , wiens kantoren gevestigd zijn te 1050 Elsene, Troonstraat 100; VERWERENDE PARTIJ: ter zitting vertegenwoordigd door Mr.W.DE VRIESE, advocaat te Antwerpen, kantoorhoudende te 2970 Schilde, Heidedreef 67; En inzake: HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN, Openbare Instelling onder toezicht van de Minister van Sociale Zaken, K.B.O. nr , wiens kantoren gevestigd zijn te 1050 Elsene, Troonstraat 100; EISENDE PARTIJ IN TUSSENKOMST EN VRIJWARING: ter zitting vertegenwoordigd door Mr.W.DE VRIESE, advocaat te Antwerpen, kantoorhoudende te 2970 Schilde, Heidedreef 67; Tegen: 1. D. R., geboren op 11/09/1973 te Wilrijk, wonende te 2000 Antwerpen, Hofstraat 24; 2. V.B L. Patricia Hermine, geboren op 04/08/1966 te Antwerpen, wonende te 2000 Antwerpen Hofstraat 24; VERWERENDE PARTIJEN IN TUSSENKOMST EN VRIJWARING: ter zitting vertegenwoordigd door Mr.R.Arts loco Mr.J.VERMASSEN, advocaat te 9340 Lede, Kasteeldreef 48; En inzake: HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN, Openbare Instelling onder toezicht van de Minister van Sociale Zaken, K.B.O. nr , wiens kantoren gevestigd zijn te 1050 Elsene, Troonstraat 100; EISENDE PARTIJ IN GEMEENVERKLARING: ter zitting vertegenwoordigd door Mr.W.DE VRIESE, advocaat te Antwerpen, kantoorhoudende te 2970 Schilde, Heidedreef 67; Tegen V.T. H., geboren op 07/02/1988 te Antwerpen (Wilrijk), officieel wonende te 2610 Antwerpen- Wilrijk, Vierseizoenenlaan 1, thans verblijvende in de strafinrichting te Oudenaarde, Bourgondiëstraat 6;

2 - 2 - VERWERENDE PARTIJ IN GEMEENVERKLARING: ter zitting vertegenwoordigd door Mr.H.BART, advocaat te 2660 Hoboken- Antwerpen, Kioskplaats 14, doch ter zitting niet verschenen noch iemand voor hem; VERLEENT DE RECHTBANK HET VOLGENDE VONNIS Gezien de stukken van het geding die gevoegd werden bij het dossier van de rechtspleging, te weten o.m.: - de inleidende dagvaarding betekend op 23 april 2010 door het ambt van plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder A.De Coster, in vervanging van J.Lambert, met standplaats te Elsene; - de dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring betekend op 26 mei 2010 door het ambt van gerechtsdeurwaarder Ch.Mertens, met standplaats te Antwerpen; - de dagvaarding in gemeenverklaring betekend op 26 mei 2010 door het ambt van gerechtsdeurwaarder E.Bergé, met standplaats te Oudenaarde; - de beschikking overeenkomstig artikel 747 Ger.W. van 24 juni 2010; - de conclusie voor verwerende partij op hoofdeis ontvangen ter griffie op 25 augustus 2010; - de conclusie voor verwerende partijen in tussenkomst en gemeenverklaring ontvangen ter griffie op 30 september 2010; - de conclusie voor eisende partijen op hoofdeis neergelegd ter griffie op 2 november 2010; - de hernemende conclusie voor verwerende partij op hoofdeis ontvangen ter griffie op 25 november 2010; - de aanvullende en hernemende conclusie voor eisende partij op hoofdeis neergelegd ter griffie op 1 februari 2011; - de tweede hernemende conclusie voor verwerende partij op hoofdeis ontvangen ter griffie op 17 februari 2011; - het advies van het Openbaar Ministerie ontvangen ter griffie op 11 juli 2011; - de repliek na advies van het Openbaar Ministerie van eisende partijen op hoofdeis neergelegd ter griffie op 1 augustus 2011; - het Proces-verbaal van de openbare terechtzittingen; Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, waarvan de voorschriften werden nageleefd. Gehoord partijen in hun middelen en gezegden ter openbare zitting van donderdag 19 mei 2011 en 16 juni Verwerende partij in gemeenverklaring verschijnt niet ter zitting noch iemand voor hem. Gelezen het schriftelijk advies van de heer P.Wyckaert, Eerste Substituut-Arbeidsauditeur, neergelegd ter griffie op 11 juli Gelezen de schriftelijke repliek van eisende partij, neergelegd op 1 augustus Recht doende over de stukken die zich in het dossier bevinden. 1. DE VORDERING Bij dagvaarding van 23 april 2010 vorderen eisende partijen:

3 - 3 - Gedaagde te horen veroordelen om te betalen aan verzoeksters: De wettelijke vergoedingen bedoeld in de artikelen 10,11,13 en 15 Arbeidsongevallenwet, te berekenen op het geïndexeerd basisloon zoals bepaald in artikel 35 Arbeidsongevallenwet; De reeds vervallen uitkeringen te vermeerderen met de wettelijke en de gerechtelijke intresten vanaf de resp. data van eisbaarheid tot de datum van algehele betaling; Gedaagde tevens te veroordelen tot betaling van de gerechtskosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding. Het te vellen vonnis uitvoerbaar te horen verklaren bij voorraad, niettegenstaande alle verhaal zonder borgstelling en met verbod tot kantonnement. Op 26 mei 2010 dagvaardde het Fonds voor Arbeidsongevallen de heer D. en mevrouw V.B. in tussenkomst en vrijwaring. Bij dagvaarding van 26 mei 2010 vordert het Fonds voor Arbeidsongevallen het tussen te komen vonnis gemeen en tegenstelbaar te verklaren aan de heer V.T. Hans. De vorderingen werden tijdig en op correcte wijze gesteld en zijn ontvankelijk. De verjaring werd geldig gestuit bij aangetekend schrijven van 21 januari DE FEITEN Mevrouw O.N. was in dienst van de heer D. en mevrouw V.B. als kinderoppas voor hun dochtertje L.. Op 11 mei 2006 was zij met L. op wandel in het centrum van Antwerpen. In de Zwartezusterstraat werden zij onder vuur genomen door de heer V.T., zij overleden beiden ter plaatse. In zijn verhoor in het strafdossier verklaarde V.T. dat hij volledig beseft wat er gebeurd is. Hij zei dat hij het plan had opgevat om zelfmoord te plegen. Hij had op woensdag 10 mei 2006 vernomen op het internaat dat hij zou buitengezet worden omdat hij in dronken toestand was betrapt en omdat hij op zijn kamer had gerookt. In het verleden werd hij gepest door allochtonen. Het was zijn bedoeling enkele allochtonen neer te schieten om daarna in een gevecht met de politie zelf neergeschoten te worden. Op woensdagavond heeft hij een afscheidsbrief geschreven. Op donderdagmorgen is hij met de trein naar Antwerpen vertrokken. Hij heeft een wapen gekocht. Hij is dan naar de Groenplaats gegaan en wou daar beginnen schieten. Toen hij zag dat er heel veel kinderen rondliepen, besloot hij ergens te gaan waar minder volk was. Hij heeft eerst op een pleintje aan de Minderbroedersrui op een vrouw met hoofddoek van vreemde origine geschoten. Nadien heeft hij wat rondgewandeld en kwam toen mevrouw N. tegen. Deze zag dat hij een wapen droeg en is snel om de hoek gegaan. Hij is haar gevolgd en heeft op haar geschoten. Het kind begon te wenen. Daarna heeft hij ook de kleine L. neergeschoten. V.T. werd op 11 oktober 2007 veroordeeld door het Hof van Assisen te Antwerpen tot levenslange opsluiting wegens moord met racistische drijfveren: ( ) één van de drijfveren van deze misdaad bestaande in de haat tegen, het misprijzen van of de vijandigheid tegen een persoon wegens diens zogenaamd ras, zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische afstamming, zijn geslacht op seksuele geaardheid, zijn burgerlijke staat, zijn geboorte, zijn leeftijd, zijn fortuin, zijn geloof of levensbeschouwing, zijn huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of fysieke eigenschap. Bij aangetekend schrijven van 21 januari 2009 werd het Fonds voor Arbeidsongevallen (verder FAO genoemd) in gebreke gesteld door de erfgenamen van mevrouw N. om het ongeval als arbeidsongeval te aanvaarden en de wettelijke vergoedingen toe te kennen.

4 - 4 - Bij brief van 12 juni 2009 weigerde het FAO de feiten als arbeidsongeval te aanvaarden: aangezien het ongeval niet overkomen is door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Mevrouw V.B. verklaarde op 23 april 2009: Sinds januari 2005 werkte O. bij ons. Ik ben in contact gekomen met O. via kennissen. O. kreeg bij ons kost en inwoon. We beschouwen haar niet echt als personeel maar eerder als iemand die deel uitmaakte van ons gezin. Als kinderoppas was ze enkel actief tijdens de uren waar ik bezig was met de zaak.n Doye kreeg 800 per maand boven de kost en inwoon. Dit bedrag werd cash uit de hand betaald. Het geld werd door haar naar haar familie in Mali opgestuurd. ( ) Op 11/6/2006 werkte N Doye voor ons. Het was op een donderdag en de zaak was s middags open. N Doye was aan het stofzuigen en ik stelde voor om met L. met het fietsje naar buiten te gaan omdat het schoon weer was. Rond half twaalf is ze doorgegaan. Ik dacht dat ze eventjes tot de speeltuin zou gaan om de hoek. Ik heb het vermoeden dat N Doye samen met L. op weg was naar een telefoonshop in de Minderbroedersrui om goedkoop te kunnen bellen met haar familie in Afrika.( ) N Doye had geen strikt vooraf bepaalde takenlijst, ze was vrij te komen en te gaan zolang ze voor L. zorgde. Het gebeurde vaak dat L. met haar meeging toen N Doye voor haar privéboodschappen deed 3. STANDPUNTEN VAN PARTIJEN Eisende partij werpt op dat er geen betwisting bestaat dat het dodelijk ongeval plaats vond tijdens de uitvoering van haar arbeidsovereenkomst als kinderoppas in dienst van de heer D. en mevrouw V.B.. Het ongeval wordt vermoed te zijn overkomen door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Verweerster faalt in het tegenbewijs. Mevrouw N. had op het ogenblik van de feiten L. onder haar hoede. Zij had de verantwoordelijkheid voor het kind. Uit de getuigenverhoren blijkt dat zij zich als levend schild voor het kind heeft opgesteld. De motieven van de dader zijn irrelevant. De actie van V.T. Hans valt bovendien onder het begrip terrorisme waardoor zelfs op onweerlegbare wijze wordt vermoed dat het ongeval plaats vond door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Verwerende partij stelt dat het wettelijk vermoeden voorzien in artikel 7 WAO is weerlegd. Uit de motieven van de dader volgt dat het ongeval geen verband heeft met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als kinderoppas. De gewelddaden van V.T. vallen niet onder het begrip terrorisme. Verweerders in tussenkomst en vrijwaring, sluiten zich aan bij de argumentatie van het Fonds voor Arbeidsongevallen. Zij merken op dat mevrouw N. geen strikt vooraf bepaalde takenlijst had. Ze was vrij te komen en te gaan zolang ze voor L. zorgde. Ze hebben het vermoeden dat mevrouw N. met L. op weg was naar een telefoonshop in de Minderbroederstraat om goedkoop te kunnen bellen met familie in Afrika. Zij betwijfelen dan ook dat het dodelijk ongeval plaatsvond tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 4. BEOORDELING De rechtbank dient na te gaan of de gruwelijke feiten van 11 mei 2006 in hoofde van mevrouw N. een ongeval uitmaken in de zin van de arbeidsongevallenwet, zodat haar dochter en moeder recht zouden hebben op een schadevergoeding lastens het FAO, desgevallend de werkgevers. Deze rechtbank kan zich hierbij uitsluitend steunen op de arbeidsongevallenwet.

5 - 5 - Artikel 7 lid 1 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt: Voor de toepassing van deze wet wordt als arbeidsongeval aanzien: elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en een letsel veroorzaakt. Het ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst, wordt behoudens tegenbewijs, geacht als overkomen door het feit van de uitvoering van die overeenkomst. Het ongeval veroorzaakt door terrorisme, zoals bepaald in de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme en overkomen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, wordt geacht te zijn overkomen door het feit van de uitvoering van die arbeidsovereenkomst. Artikel 9: Wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden benevens het bestaan van het letsel een plotse gebeurtenis aanwijzen, wordt het letsel, behouden tegenbewijs vermoed door het ongeval te zijn veroorzaakt. Wanneer de getroffene aantoont: - dat er een ongeval was, een plotse gebeurtenis - tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst - en dat er een letsel is wordt het ongeval vermoed te zijn overkomen door het feit van de uitvoering van die overeenkomst en wordt het letsel vermoed door het ongeval veroorzaakt te zijn. Verwerende partij kan het tegenbewijs leveren. Wanneer echter het ongeval als een daad van terrorisme wordt gekwalificeerd, kan dit tegenbewijs niet geleverd worden. Zowel de plotse gebeurtenis (dodelijke schoten) als de letsels (overlijden) staan vast en het causaal verband tussen beiden is niet te weerleggen. Mevrouw N. was in dienst van de heer en mevrouw D. - V.B.. Dit blijkt duidelijk uit de verklaring van mevrouw V.B. aan de inspectiedienst van het Fonds voor Arbeidsongevallen. Zij werkte als kinderoppas voor hun dochtertje L. en kreeg hiervoor een vaste vergoeding van 800 per maand plus kost en inwoon. Artikel 1, 1, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat die wet van toepassing is op alle personen die als werkgever, werknemer of daarmee gelijkgestelde, geheel of gedeeltelijk vallen onder de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Artikel 1, 1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 bepaalt dat die wet van toepassing is op de werknemers en de werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden. De artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-komsten houden onder meer in dat een arbeidsovereenkomst een overeenkomst is waarbij de werknemer zich verbindt tegen loon, onder gezag van een werkgever arbeid te verrichten. Het feit dat mevrouw N. illegaal in het land verbleef en zonder arbeidsvergunning werkte, belet het bestaan van een arbeidsovereenkomst niet. (Cass 12 januari 2004, JTT, 2004, 33.) Bovendien bepaalt artikel 6 van de arbeidsongevallenwet dat de nietigheid van de arbeidsovereenkomst niet kan worden ingeroepen ten aanzien van de toepassing van deze wet.

6 - 6 - Het ongeval gebeurde tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Ook daarover kan weinig betwisting bestaan. Op het ogenblik van de feiten was mevrouw Niangadou op verzoek van mevrouw V.B. samen met haar dochtertje L. aan het wandelen. Zij droeg op dat ogenblik de zorg voor L. en stond onder het gezag van haar werkgeefster. Het feit dat het ongeval zich voordeed buiten de woning is niet determinerend. Vermits de feiten plaatsvonden tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden zij vermoed plaats gehad te hebben door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Het vermoeden kan weerlegd worden wanneer aangetoond wordt dat het gebeuren niets te maken heeft met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Verwerende partij houdt voor, hierin gevolgd door verweerder in tussenkomst en vrijwaring, dat het ongeval geen enkel verband heeft met de activiteiten van mevrouw N. als kinderoppas en dat het ongeval bijgevolg niet plaats vond door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De hamvraag is of er enig causaal verband bestaat tussen het ongeval (de dodelijke geweerschoten) en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Een ongeval doet zich voor door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wanneer er een causaliteitsverband bestaat met een gebeurtenis of omstandigheid die verband houdt met het professioneel milieu waarin het slachtoffer zich beweegt, ook al heeft deze laatste niet alle instructies en bevelen van de werkgever nageleefd.(arbhof Gent, 20 maart 1998, Soc. Kron, 2000, 136.) Een ongeval kan niet als arbeidsongeval gekwalificeerd worden als de oorzaak van het ongeval niet te vinden is in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Zo oordeelde het Arbeidshof van Antwerpen dat een dodelijke schietpartij door een afgewezen vriend niet als arbeidongeval kon worden aangenomen. (Arbhof Antwerpen, afdeling Hasselt, Lim. Rechtsl., 1997, 90.) Het is niet vereist dat het ongeval te wijten is aan de uitvoering van het werk zelf. (Cass. 5 juni 1989, Arr.Cass., ,1172.) Het Hof van Cassatie oordeelde in een recent arrest: Het ongeval houdt verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wanneer het in een oorzakelijk verband staat tot de arbeidsprestatie zelf van de door het ongeval getroffen werknemer of tot gelijk welke omstandigheid eigen aan de omgeving waarin de door het ongeval getroffen werknemer zich bevindt wegens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. (Cass. 25 oktober 2010, ) Het ongeval moet het gevolg zijn van het risico waaraan het slachtoffer als werknemer is blootgesteld. Dit risico kan zowel betrekking hebben op de arbeid zelf als op het technisch, natuurlijk of menselijk milieu waarin arbeid wordt verricht. Het is niet vereist dat het te wijten is aan het werk zelf. (Van Eeckhoutte W., evaluatie van arbeidsongeschiktheid in sociaal recht, 33) Uit de wedersamenstelling is duidelijk gebleken dat V.T. zijn slachtoffers uitkoos omwille van hun huidskleur. Volgens zijn verklaring komt hij een babysit met een kindje tegen net om de hoek van de Stoelstraat. De babysit heeft het driewielertje vast bij de rechterkant van het stuur met haar linkerhand waarop het kindje rijdt. Hij keert terug op zijn stappen. De vrouw laat het driewielertje los, draait zich half om en kijkt hem aan (de verdachte herinnert zich haar ogen te hebben gezien). Hij loste een eerste schot op de vrouw die neervalt. Hij herwapent het wapen. Hij vuurt een tweede schot af op het kindje. Uit het PV nr /06 van de federale gerechtelijke Politie blijkt dat er tussen beide schoten zich exact vijf seconden bevindt. (wedersamenstelling P 5)

7 - 7 - V.T. Hans verklaarde zelf: Omdat ik vroeger al eens problemen heb gehad met allochtonen heb ik het plan opgevat om een aantal allochtonen neer te schieten Ik had het plan een aantal allochtonen neer te schieten en dan in een gevecht met de politie zelf neergeschoten te worden Ik heb dan wat rondgewandeld en dan die zwarte vrouw tegengekomen. Ik heb die vrouw gekruist. Deze zag dat ik een wapen had. Ze is snel achter de hoek gegaan. Ik ben haar gevolgd en heb geschoten. De vrouw viel neer. Ik dacht dat ze nog leefde en heb nog eens geschoten. Het kind begon te wenen. Ik dacht toen even aan jonge olifanten wiens moeder neergeschoten worden, en hier geweldige trauma s aan overhouden.daarom heb ik het kind ook neergeschoten V.T. Hans viseerde duidelijk mevrouw N., louter en alleen omdat zij een zwarte huidskleur had, en niet het meisje L.. Hij volgde haar en schoot haar als eerste neer. Zij kreeg niet de kans om te ontsnappen. De dodelijke schietpartij had geen betrekking op haar activiteiten als kinderoppas maar werd uitsluitend gepleegd omwille van racistische motieven. De plaats waar mevrouw N. zich toen bevond werd niet opgelegd door haar werkgever. Het ongeval vond plaats op de openbare weg; het feit dat zij zich op dat ogenblik in de Zwartezusterstraat bevond, was louter toeval. Het wordt niet betwist dat mevrouw N., zelfs nadat zij reeds was neergeschoten, zich nog probeerde te bekommeren om L.. Het blijkt uit de verklaring van één van de getuigen, mevrouw D.L.: Opeens hoorde ik een luide knal en dacht dat het een bommetje was. Meteen hierop hoorde ik een kindje gillen en haastte me naar het balkon. Als ik de deur van het balkon opende hoorde ik een tweede knal. Ik zie dan een klein meisje liggen bewegingloos. Er was nog een negroïde meisje van ongeveer 25 jaar dewelke half plat ligt. Ze reikte nog naar het kleine meisje en is toen ook plat gevallen. Dit neemt niet weg dat er geen enkel verband bestaat tussen de dodelijke schoten en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Een getuigenverhoor is dan ook niet dienstig. Mevrouw N. werd vermoord omwille van haar huidskleur en omdat zij toevallig op dat ogenblik op die bepaalde plaats aanwezig was, niet omdat zij werkte als oppas voor de kleine L.. Noch de arbeidsprestatie zelf, noch de uitvoeringsmodaliteiten van de arbeidsovereenkomst staan in causaal verband met het ongeval. Het is niet zo dat zij, door als babysit op klaarlichte dag in het centrum van de stad rond te lopen, aan een beduidend groter risico werd blootgesteld om het slachtoffer te worden van een schietpartij. De rechtbank stelt vast dat de tragische feiten niet als arbeidsongeval in de zin van de Arbeidsongevallenwet kunnen beschouwd worden. De vergelijking gemaakt door eisende partij met een arbeidswegongeval gaat niet op. Het slachtoffer van een arbeidswegongeval moet immers enkel bewijzen dat hij zich op weg van en naar het werk bevindt en het slachtoffer was van een ongeval. Op dat ogenblik is er immers geen sprake van uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De bepalingen van art 7 tweede lid van de Arbeidsongevallenwet met betrekking tot het terrorisme werden ingevoegd bij artikel 21 van de Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. Artikel 7 tweede lid verwijst uitdrukkelijk naar het begrip terrorisme zoals bepaald in de Wet van 1 april Artikel 2 van de Wet van 21 april 2007 omschrijft een daad als terrorisme als " een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze

8 - 8 - bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren. " Of een bepaalde gebeurtenis beantwoordt aan deze definitie wordt beoordeeld door het Comité voor Schadeafwikkeling Terrorisme (CST). Wanneer een gebeurtenis als terrorisme beschouwd kan worden, moet dit comité samenkomen om vast te stellen of de gebeurtenis al dan niet voldoet aan de in artikel 2 van de wet gegeven definitie van terrorisme. Het comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende betrokken ministeries (4), een vertegenwoordiger van het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse en twee vertegenwoordigers van de vzw TRIP. Dergelijke beslissing werd niet genomen. Het behoort niet tot de bevoegdheid van deze rechtbank om zelf te onderzoeken of de daad van V.T. te beschouwen is als een daad van terrorisme. V.T. werd bovendien door het Hof van Assisen niet veroordeeld wegens terrorisme, doch wel wegens moord met racistische motieven. Artikel 7 tweede lid, in fine arbeidsongevallenwet is niet van toepassing. De vordering is ongegrond. De rechtbank volgt het schriftelijk advies van de heer Arbeidsauditeur. 5. UITSPRAAK Om deze redenen, De arbeidsrechtbank, Rechtdoende op tegenspraak en bij verstek ten overstaan van verwerende partij in gemeenverklaring, Na erover beraadslaagd hebbende, Alle andere en strijdige conclusies verwerpend, Rechtdoende op de vordering van eisende partijen. Verklaart de vordering ontvankelijk doch ongegrond. Wijst de vordering van eisende partijen af. Rechtdoende op de vordering van het Fonds voor Arbeidsongevallen tegen de partijen in tussenkomst en vrijwaring. Verklaart de vordering ontvankelijk doch ongegrond. Verklaart dit vonnis gemeen aan de heer V.T..

9 - 9 - Legt de gedingkosten in toepassing van artikel 68 van de arbeidsongevallenwet ten laste van het Fonds voor Arbeidsongevallen. Deze kosten worden begroot als volgt: - aan de zijde van eisende partijen: 79,05 dagvaarding en 218,64 rechtsplegingvergoeding - aan de zijde van het Fonds voor Arbeidsongevallen: t.o.v. de heer D. en mevrouw V.B.: 132,14 kosten dagvaarding in tussenkomst en 218,64 rechtsplegingsvergoeding t.o.v. de heer V.T.: 99,66 kosten dagvaarding in tussenkomst en gemeenverklaring en 218,64 rechtsplegings-vergoeding - aan de zijde van de heer D. en mevrouw V.B.: 218,64 rechtsplegingvergoeding. - aan de zijde van de heer V.T.: niet begroot. de Griffier, de Voorzitter van de Kamer, R.DE ROOVERE F.STRAETMANS Rechter in Sociale Zaken, werkgever, Rechter in Sociale Zaken, werknemer, arbeider, M.SOMVILLE J.VAN OVERLOOP

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010 Notitie nummer: AN43.L7.9832-08 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010 De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, kamer 2C, rechtdoende in correctionele

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, VAN 13 OKTOBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, VAN 13 OKTOBER 2015 Notitienr. GE56.LA.41594/2014/003/GJ4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, VAN 13 OKTOBER 2015 In de zaak van het Openbaar Ministerie tegen ; 1. Y. Can, geboren te Gent

Nadere informatie

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer:

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer: Nummer: Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, 15te bis KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN VAN 8 MEI 2014

ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN VAN 8 MEI 2014 A. R. Nr. 13/469/A ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN VAN 8 MEI 2014 INZAKE : V. D. E. MARC, wonende te 2060-Antwerpen, ( ). EISENDE PARTIJ, vertegenwoordigd door Mr. L. D. M., advocaat, 2000- Antwerpen, (

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 Afdeling Antwerpen ARREST A.R. 2090373 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VEERTIEN JULI TWEEDUIZEND EN NEGEN Gino V., wonende te 9120 Beveren-Waas, ( ) appellant, vertegenwoordigd

Nadere informatie

ARBEIDSHOF ANTWERPEN

ARBEIDSHOF ANTWERPEN ARBEIDSHOF ANTWERPEN Afdeling Antwerpen Arrest 14 oktober 2013 Kamer 7 Algemeen rolnummer 2011/AA/527 Repertoriumnummer B. Y., wonende te voor wie optreedt als voogd ad hoc mr. A. COLLIN, met kantoor gevestigd

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013 Rechtbank, 1 gedaagde a. indien de gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten zijn in acht genomen,

Nadere informatie

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 1e blad. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE VEURNE 23 OKTOBER 2003

ARBEIDSRECHTBANK TE VEURNE 23 OKTOBER 2003 ARBEIDSRECHTBANK TE VEURNE 23 OKTOBER 2003 DE ARBEIDRECHTBANK TE VEURNE, TWEEDE KAMER, HEEFT HET VOLGEN VONNIS UITGESPROKEN: In de zaak nr. 26409 der algemene rol: H. Vera, wonende te 8680 Koekelare, (

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 970860 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN. In de zaak: M.D.C.

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 970860 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN. In de zaak: M.D.C. ARBEIDSHOF TE afdeling Antwerpen ARREST Rep. nr.... AR 970860 vijfde kamer eindarrest bij verstek t.a.v. appellant bijdragen zelfstandigen OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN In de

Nadere informatie

5^s,i VONNIS VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, ZETELEND ZOALS IN KORT GEDING, VAN 14 JULI 2011

5^s,i VONNIS VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, ZETELEND ZOALS IN KORT GEDING, VAN 14 JULI 2011 5^s,i A.R. nr. 11125291A IN DE ZAAK VAN : Fatemeh Baharak BASHAR, wonende te 9000 Gent, Sint-Jacobsnieuwstraat 28 eiseres, voor wie optreedt mr. Mieke Van den Broeck, advocaat, met kantoor te 2018 Antwerpen,

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Rolnummer 2926 Arrest nr. 186/2004 van 16 november 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. A.R.Nr. 42.787 le blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. DERDE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In.de zaak: v Kathy, Appellante,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 APRIL 2008 S.07.0079.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0079.N KBC VERZEKERINGEN, naamloze vennootschap, met zetel te 3000 Leuven, Waaistraat 6, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Willy

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK MECHELEN TWEEDE KAMER 24 JANUARI 2011

ARBEIDSRECHTBANK MECHELEN TWEEDE KAMER 24 JANUARI 2011 AR nr. 10/79/A ARBEIDSRECHTBANK MECHELEN TWEEDE KAMER 24 JANUARI 2011 In zake : Marleen V. G., arbeidster, wonende te 2830 Willebroek, ( ) Eiseres, vertegenwoordigd door meester W. VAN ROEYEN, advocaat,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden Datum 11 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 MEl 2012 ge KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT ZELFSTANDIGEN - bijdragen zelfstandigen tegensprekelijk heropening van

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35

Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35 Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35 Arrest A.R.Nr. 2013/AB/35 5DE KAMER ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 DECEMBER 2013. Arbeidsongeval

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST " A.R. nr. 2012/AB/765 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 4 JUNI2013 3 e KAMER.ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief ln de zaak:

Nadere informatie

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON INFO@CREDITASSIST.NL WWW.CIST.NL MODELAANZEGGINGEN DAGVAARDINGEN OF VERZOEKSCHRIFTEN VERSIE 01 APRIL 13 MR. RAMONA BATTA C.S. AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON 1 GEDAAGDE gedaagde op die terechtzitting kan

Nadere informatie

van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven;

van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven; Model A1, Rechtbank, kantonzaak, 1 gedaagde Naast alles wat de wet en met name het tweede lid van artikel 111 Rv overigens voorschrijft, in het bijzonder ook de waarschuwing voor verstek bij niet verschijnen

Nadere informatie

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen, v4 nieuw tarief

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen, v4 nieuw tarief Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ij..oa2..l:le, If\( ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 22 oktober 2012 5 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst arbeider tegensprekelijk Heropening der debauen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidsrechtbank te Tongeren Onderwerp Internationale verdragen en verordeningen. Multinationale verdragen. Arbeidsovereenkomst. Bevoegdheid Belgische rechtbanken. Vestigingsplaats. Arbeidsplaats.

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE LEUVEN VAN 10 DECEMBER 2013

ARBEIDSRECHTBANK TE LEUVEN VAN 10 DECEMBER 2013 A.R. nr. 12/1064/A ARBEIDSRECHTBANK TE LEUVEN VAN 10 DECEMBER 2013 Bediendencontract Vonnis op tegenspraak Definitief-Welzijnswet-Discriminatie INZAKE: Jan V. H., wonende te 3271 Zichem, ( ); Eisende partij,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 17 februari 2014 Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving Er is een nieuwe wettekst verschenen. Deze betreft: Wet van 21.12.13 houdende dringende diverse

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE LEUVEN VAN 13 JULI 2015

ARBEIDSRECHTBANK TE LEUVEN VAN 13 JULI 2015 A.R. nr. 14/465/A ARBEIDSRECHTBANK TE LEUVEN VAN 13 JULI 2015 Bediendencontract Vonnis op tegenspraak Definitief INZAKE: Georges B. P., wonende te 5000 Namen, ( ). Eisende partij, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Rolnummer 1602. Arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T

Rolnummer 1602. Arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T Rolnummer 1602 Arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 38 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door de Arbeidsrechtbank te

Nadere informatie

1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon Vordering van 80.000,00 met de aanzegging, dat: a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen

1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon Vordering van 80.000,00 met de aanzegging, dat: a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen 1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te

Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te A.R. INZAKE: De Heer bedrijfsrevisor, wonende te Eiser; Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te, advocaat TEGEN: De, met maatschappelijke zetel te, en mgeschreven volgens conclusie in het handelsregister

Nadere informatie

Een verzekeringsoplossing. door terrorisme

Een verzekeringsoplossing. door terrorisme Een verzekeringsoplossing voor schade veroorzaakt door terrorisme Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade Aanpak - Oplossing die de verschillende verzekeringstakken voor zowel particulieren

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T Rolnummers 4767 en 4788 Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T Rolnummer 4880 Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011 A.R. 2010/AA/177 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011 Michael L., wonende te 2440 Geel, ( ), appellant, vertegenwoordigd door mevrouw S. P., afgevaardigde van een representatieve werknemersorganisatie,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MAART 2015 P.14.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0048.N L S, burgerlijke partij, eiser, met als raadsman mr. Vadim Antychin, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kantoor te 2000

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 28 april 2015

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 28 april 2015 ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL zitting van 28 april 2015 Inzake: Dhr. A, XXX Eiser, ter zitting niet aanwezig noch vertegenwoordigd. Tegen: RO, met zetel te XXX, Lic.

Nadere informatie

Rolnummer 4151. Arrest nr. 80/2007 van 16 mei 2007 A R R E S T

Rolnummer 4151. Arrest nr. 80/2007 van 16 mei 2007 A R R E S T Rolnummer 4151 Arrest nr. 80/2007 van 16 mei 2007 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ZEVEN. 7 de KAMER

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ZEVEN. 7 de KAMER 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ZEVEN 7 de KAMER Sociale Zekerheid Bijdragen Tegensprekelijk Definitief In de zaak: S. J., wonende

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 DECEMBER 2013 C.12.0138.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0138.N BEGRO FROZEN FOODS nv, met zetel te 8850 Ardooie, Tombrugstraat 8, bus B, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes,

Nadere informatie

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T Rolnummer 3630 Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 320, 4, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Beroepsrisico s. Arbeidsongevallen in de privé sector. Wet van 10.04.1971, art. 9. Wettelijk vermoeden van oorzakelijk verband tussen letsel en plotse gebeurtenis.

Nadere informatie

Rolnummer 5567. Arrest nr. 173/2013 van 19 december 2013 A R R E S T

Rolnummer 5567. Arrest nr. 173/2013 van 19 december 2013 A R R E S T Rolnummer 5567 Arrest nr. 173/2013 van 19 december 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 25, eerste lid, en 69, eerste en derde lid, van de arbeidsongevallenwet van

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN VEURNE 12 NOVEMBER 2002

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN VEURNE 12 NOVEMBER 2002 CORRECTIONELE RECHTBANK VAN VEURNE 12 NOVEMBER 2002 De Rechtbank van Eerste Aanleg, zitting houdende te Veurne, provincie West-Vlaanderen, achtste kamer, rechtsprekende in correctionele zaken, heeft het

Nadere informatie

Rolnummer 4496. Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T

Rolnummer 4496. Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T Rolnummer 4496 Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 57, 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011 IN DE ZAAK MET A.R. nr. 10/4294/A VAN 1. C.V.B.A. COOPFARMA met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met K.B.O.-nummer 0421.598.226 2. C.V.B.A. VOORUIT NR. 1 met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN Arrest van 15 oktober 2002 - Rol nr 2001/AR/ 328

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN Arrest van 15 oktober 2002 - Rol nr 2001/AR/ 328 HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN Arrest van 15 oktober 2002 - Rol nr 2001/AR/ 328 Une indemnité de non-concurrence est une rémunération Arrêt Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm

Nadere informatie

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T Rolnummer 2652 Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4, 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Rolnummer 2485. Arrest nr. 84/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T

Rolnummer 2485. Arrest nr. 84/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T Rolnummer 2485 Arrest nr. 84/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de wet van 4 juli 2001 tot wijziging van artikel 633 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband

Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband Prof. dr. Alois VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen 1 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID A. Begrip burgerlijke

Nadere informatie

FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN. Voorwoord Waarom een verzekering Huispersoneel afsluilen? Solid partners, flexible solutions

FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN. Voorwoord Waarom een verzekering Huispersoneel afsluilen? Solid partners, flexible solutions ?? ALGEMENE VOORWAARDEN Voorwoord Waarom een verzekering Huispersoneel afsluilen? ledereen Inhoudstafel Hoofdsluk HOOFDSTUK I : OMVANG VAN DE WAARBORG Arlikal Arlikal 3 - Waar is men verzekerd? Over ??

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Rolnummer 5056 Arrest nr. 144/2011 van 22 september 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Het

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND. Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND. Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen INHOUD I. De begrippen burgerlijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke II. Twee concrete

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Beroepsrisico s. Arbeidsongevallen in de privé sector. Blijvende arbeidsongeschiktheid. Voorafbestaande pathologische toestand tijdelijk verergerd door het ongeval.

Nadere informatie

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen,

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, 526C MCM MET avnefitekeno ArseRRirr - Art. 792 G.W. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, Eiseres,

Nadere informatie

2. Soorten en verband

2. Soorten en verband Bij dit alles moet de rechter de rechten van verdediging eerbiedigen. Dit betekent dat hij, wanneer hij de rechtsgrond wenst te wijzigen en aan te passen, de debatten dient te heropenen om partijen toe

Nadere informatie

Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4;

Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4; Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel A/06/08914 NIETOMT.::P - P!:'Ṗr rat220,2 - INZAKE: Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4; Eiseres, verschijnend door meester

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Stopzetting bedrijfsafdeling. Morele schadevergoeding. Sociale zekerheid werknemers. Bijdragen Datum 13 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MEI 2011 C.10.0197.N-C.10.0205.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.10.0197.N CID LINES nv, met zetel te 8900 Ieper, Waterpoortstraat 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat

Nadere informatie

Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer

Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer 12 april 2013 ARBEIDSRECHTarbeidsovereenkomst bediende A.R. nr.: 2012/AG/93 Rep. nr. K A b.v., met vennootschapszetel te, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Rolnummer 3677. Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T

Rolnummer 3677. Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T Rolnummer 3677 Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 14bis, 3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Bevrijding kosteloze zekerheidsteller. Geen economisch belang. Verbintenis in verhouding tot inkomsten en vermogen Datum 17 november 2008 Copyright

Nadere informatie

Arbeidshof te Gent Afdeling Brugge --- vijfde kamer

Arbeidshof te Gent Afdeling Brugge --- vijfde kamer Arbeidshof te Gent Afdeling Brugge --- vijfde kamer 22 maart 2013 SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers A.R. nr. : 2011/AR/227 Rep. nr. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967 Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967 Arrest A.R. nr. 2011/AB/967 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 juli 2013 3 e KAMER ARBEIDSRECHT -

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 -----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 ----------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 ----------------------------------------------- Lijfrente arbeidsongevallen - Uitbreiding tot wettelijk samenwonenden

Nadere informatie

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging.

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. nr. 145 457 van 13 mei 2015 in de zaak RvV X / II In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging.

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Rolnummer 1924 Arrest nr. 81/2001 van 13 juni 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Voorwerp van de vordering voor de eerste rechter. De vordering van appellant, ingesteld bij exploot van 5 juli 2007, strekt ertoe:

Voorwerp van de vordering voor de eerste rechter. De vordering van appellant, ingesteld bij exploot van 5 juli 2007, strekt ertoe: Gelet op de door de wet vereiste processtukken, in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden vonnis, door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op 9 mei 2008 op tegenspraak uitgesproken,

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomst. Algemene regelingen. Bewijs bestaan arbeidsovereenkomst Datum 24 oktober 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST A.R. nr. 2009/AB/52737 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 FEBRUARI2011 7eKAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 2080339. Rep. nr. OPENBARE TERECHTZITTING VAN VEERTIEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN NEGEN

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 2080339. Rep. nr. OPENBARE TERECHTZITTING VAN VEERTIEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN NEGEN ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN afdeling Antwerpen ARREST Rep. nr. zevende kamer eindarrest op tegenspraak arbeidsongeval AR 2080339 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VEERTIEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN NEGEN In de zaak:

Nadere informatie

In zake: 2007/AR/1011. 1. VANDENBERK Liliane (..).

In zake: 2007/AR/1011. 1. VANDENBERK Liliane (..). Nummer: Rep. nr.: 2009/ Zitting van: 15 april 2009 Eindarrest Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: In zake: 2007/AR/1011

Nadere informatie

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T Rolnummer 2248 Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 24 en 25 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. VOF. Derdenverzet van de vennoot die niet meer on staat van faillissement is verklaard Ontvankelijkheid (art. 1125 Ger.W.) Datum 10 mei 2010 Copyright

Nadere informatie

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T Rolnummer 5726 Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 06 mei 2014

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 06 mei 2014 ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL zitting van 06 mei 2014 Inzake: Dhr. en Mvr. A, samenwonende te XXX; Eisers, ter zitting vertegenwoordigd door Mtr. B, advocaat te XXX.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

De Correctionele Rechtbank van het arrondissement Hasselt, vonnis van 13 oktober 2009

De Correctionele Rechtbank van het arrondissement Hasselt, vonnis van 13 oktober 2009 Griffienummer: 001421 Repertoriumnummer: 1958 De Correctionele Rechtbank van het arrondissement Hasselt, vonnis van 13 oktober 2009 INZAKE CENTRUM VOOR GELLIKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING,

Nadere informatie

Hof van Cassatie eerste kamer 11 mei 2001

Hof van Cassatie eerste kamer 11 mei 2001 Hof van Cassatie eerste kamer 11 mei 2001 Juridictie : HOF VAN CASSATIE, NEDERLANDSE AFDELING, 1E KAMER Zetel : VEROUGSTRAETE Verslaggever : DIRIX Openbaar Ministerie : THIJS Rolnummer : C990351N H.A.,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Oudenaarde Onderwerp Collectieve arbeidsverhoudingen. Paritaire Comités. Optierecht. Gevolg Datum 12 april 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Echtscheiding door onderlinge toestemming. Onderhoudsbijdrage voor kinderen uit eerste huwelijk van de vrouw Datum 28 mei 2009 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Auteur. Arbeidshof te Antwerpen. www.cass.be/arbeidshof/antwerpen. Onderwerp

Auteur. Arbeidshof te Antwerpen. www.cass.be/arbeidshof/antwerpen. Onderwerp Auteur Arbeidshof te Antwerpen www.cass.be/arbeidshof/antwerpen Onderwerp Organisatie van het bedrijfsleven. Verplichting tot instelling van een ondernemingsraad. Bijdrageverminderingen plus-één, plus-twee

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 3 DECEMBER 2014

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 3 DECEMBER 2014 Not. Nr. : GE30.L.3.2669/14 kab 5 DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 3 DECEMBER 2014 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, achtentwintigste kamer (G28), drie rechters,

Nadere informatie