FISCALE PROCEDURE DIRECTE BELASTINGEN & BTW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FISCALE PROCEDURE DIRECTE BELASTINGEN & BTW"

Transcriptie

1 FISCALE PROCEDURE DIRECTE BELASTINGEN & BTW Frank Vanbiervliet Advocaat Laga President Kennedypark 8a 8500 Kortrijk

2 FISCALE PROCEDURE Directe Belastingen

3 HOOFDSTUK I. DE PROCEDURE INZAKE DIRECTE BELASTINGEN Afdeling 1. DE AANGIFTE 1. INLEIDING 1. De inkomstenbelasting is een belasting die jaarlijks wordt geheven op de inkomsten die men in het afgelopen jaar heeft (of geacht wordt te hebben) verkregen. De aangifte, die door de belastingplichtigen moet worden ingediend, vormt het uitgangspunt voor de heffing van deze inkomstenbelasting. De aangifte is dus een geschrift waardoor de belastingplichtige, of een ander persoon, aan de fiscus de gegevens meedeelt, die dienen tot vaststelling en waardering van de feiten waaraan de wet het ontstaan van de belastingschuld verbindt. Deze aangifte moet worden ingediend op een formulier waarvan het model door de koning wordt vastgesteld (art W.I.B./92). Voor elk van de inkomstenbelastingen is er een verschillend formulier, dat rekening houdt met de bijzonderheden van elk van die belastingen. De wetgever heeft de mogelijkheid voorzien om via computerafdrukken of elektronische informatiedragers de in het aangifteformulier gevraagde gegevens te verstrekken. (art W.I.B./92). Van deze mogelijkheid wordt reeds enige tijd gebruik gemaakt. Artikel 314bis W.I.B./92 geeft op het vlak van de procedure aan deze gedigitaliseerde aangiftes dezelfde juridische gevolgen en bewijskracht als aan de papieren aangiftes 2. In hun aangifte moeten de belastingplichtigen melding maken van hun belastbare inkomsten. Daarnaast moet er ook worden geantwoord op een aantal andere vragen die voor de heffing van de belasting van belang kunnen zijn (bijvoorbeeld de samenstelling van het gezin, de aanvangsdatum van de door zelfstandigen uitgeoefende beroepswerkzaamheid,...). In de wet is eveneens uitdrukkelijk voorgeschreven dat melding moet worden gemaakt van buitenlandse bankrekeningen waarover de belastingplichtige, zijn echtgenote of de kinderen voor zover die samen met hun ouders worden belast beschikken (art W.I.B./92). De berekening van de belasting gebeurt door de administratie zelf, aan de hand van de in de aangifte vermelde gegevens. Indien de aangifte niet volledig of niet correct zou blijken te zijn, kan de belastingberekening eventueel ook op grond van andere informatie gebeuren. 2. DE AANGIFTEPLICHTIGEN I. Principe 3. Artikel 305, 1e W.I.B.92 vermeldt wie als aangifteplichtige dient aangemerkt te worden. Concreet gaat het om de personen die aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting van niet-inwoners zijn onderworpen. Deze personen zijn verplicht om ieder jaar aan de Administratie der directe belastingen een aangifte over te leggen in de vormen en binnen de termijnen voorzien in de wet. Ook iemand die te weinig inkomsten heeft om effectief belast te worden, is principieel aan de inkomstenbelasting onderworpen en bijgevolg verplicht tot het indienen van een aangifte. II. Bijzonderheden 4. De aangifte dient in principe ingediend te worden door diegene die door de wet als belastingplichtige wordt aangeduid. Artikel 305 W.I.B.92 vermeldt echter een aantal bijzondere gevallen waar de aangifte door een andere persoon kan worden ingediend. 1

4 A. Gehuwden 5. Gehuwden worden in principe samen belast. (art. 126 W.I.B.92). Zij ontvangen slechts één aangifteformulier, dat door beide echtgenoten samen moet worden ingevuld en ondertekend. 6. Voor wat echter het jaar van het huwelijk en het jaar van de ontbinding van het huwelijk of van scheiding van tafel en bed betreft, wordt de belasting afzonderlijk gevestigd. Bijgevolg moet de aangifte met betrekking tot deze jaren afzonderlijk worden ingediend. Wanneer de echtgenoten feitelijk gescheiden leven, zijn zij afzonderlijk belastbaar vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin de feitelijke scheiding zicht voordeed, op voorwaarde dat deze scheiding in de loop van dat volgende jaar bleef bestaan. Voor het jaar waarin de feitelijke scheiding is begonnen, zijn beide echtgenoten wel nog gezamenlijk belastbaar, maar de administratie aanvaardt om begrijpelijke redenen dat zij afzonderlijk een aangifte indienen. (art. 128, lid 1 W.I.B.92) B. Gefailleerden 7. Gefailleerden behouden in principe de verplichting om een belastingaangifte in te dienen. De aangifte van een gefailleerde mag echter ook worden ondertekend door de curator van het faillissement. C. Vereffenaars van ontbonden vennootschappen 8. Bij ontbonden vennootschappen rust de aangifteverplichting op de vereffenaars van de vennootschap (art. 305, 3e lid W.I.B.92). Is er geen vereffenaar aangesteld, dan worden de bestuurders geacht de vereffenaar te zijn. D. Onbekwamen 9. Overeenkomstig artikel 305, 2 e lid W.I.B.92 rust de aangifteverplichting op de wettelijke vertegenwoordiger indien de belastingplichtige wettelijk onbekwaam is. 10. Alle minderjarigen (minder dan 18 jaar), met uitzondering van de minderjarigen die ontvoogd zijn, worden tot deze onbekwame personen gerekend. De ontvoogding kan worden uitgesproken door de jeugdrechtbank of geschiedt automatisch door een huwelijk voor het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Ook meerderjarigen kunnen door de rechtbank onbekwaam worden verklaard, indien zij zich bevinden in een aanhoudende staat van onnozelheid of krankzinnigheid (art. 489 B.W.). De wettelijke vertegenwoordigers van deze onbekwame personen zijn normaal de ouders (of de langstlevende ouder), of een daartoe aangestelde voogd. 11. Volgens het burgerlijk recht hebben ouders (of de langstlevende ouder, indien één van hen overleden is) in principe het vruchtgebruik van het vermogen van hun minderjarige, niet-ontvoogde kinderen. Vb.: Wanneer een minderjarig, niet ontvoogd kind persoonlijk een onroerend goed krijgt via een erfenis van een overleden tante, dan zijn de inkomsten die uit dat onroerend goed voortkomen, of het eraan verbonden kadastraal inkomen, toch belastbaar in hoofde van de ouders. In dergelijk geval moet het kadastraal inkomen of het huurinkomen van het onroerend goed door de ouders als hun eigen inkomen worden vermeld in hun eigen aangifte. 2

5 Indien de ouders gescheiden zijn, komt het genot van roerende en onroerende goederen toe aan de ouder die het hoederecht heeft, tenzij de rechter anders beslist. 12. Enkele inkomsten verkregen door een minderjarig kind kunnen echter nooit bij de ouders worden belast. Het gaat hier om toegekende onderhoudsuitkeringen of arbeidsinkomsten die het kind zelf verworven heeft. Indien een minderjarige student een vakantiejob uitoefent, wordt het inkomen dat de student verwerft als een eigen inkomen beschouwd. E. Erfgenamen 13. Naast de aangifteverplichting van de wettelijke vertegenwoordiger, legt artikel 305, 2 e lid W.I.B.92 eveneens een aangifteverplichting op aan de erfgenamen, de algemene legatarissen of de begiftigden van de vooroverleden belastingplichtige, indien deze overlijdt voordat hij een aangifte kon indienen. De inkomsten die de overledene nog heeft verworven in het belastbaar tijdperk moeten afzonderlijk worden aangegeven. De erfgenamen moeten dus, naast hun eigen aangifte, een afzonderlijke aangifte indienen met vermelding van de inkomsten van de inmiddels overleden belastingplichtige. F. Lasthebbers 14. De aangifte kan ook ingediend worden door een lasthebber van de belastingplichtige, op voorwaarde dat deze lasthebber van een algemene lastgeving, krachtens dewelke hij optreedt, doet blijken (art. 305, 5 e lid W.I.B.92). In principe kan de belastingplichtige daartoe aan om het even wie een volmacht verlenen. De belastingplichtige kan bijvoorbeeld zijn boekhouder, belastingconsulent of advocaat gelasten met het indienen van zijn aangifte. 15. Lastgeving is een consensueel contract. Dit betekent dat het contract geldig ontstaat door de loutere wilsovereenstemming tussen de betrokken partijen. Het is niet vereist dat de lastgeving in een schriftelijk bewijs wordt vastgelegd. Het is echter aan te bevelen dat de lasthebber bij de aangifte een schriftelijk bewijs van zijn volmacht voegt. Wanneer een aangifte door een lasthebber is ingediend zonder dat het bewijs van zijn lastgeving erbij is gevoegd, moeten de taxatiediensten volgens de interne richtlijnen van de administratie de voorlegging van het bewijs van deze volmacht vragen. Indien men bij herhaling voor dezelfde belastingplichtige de aangifte indient, is het voldoende indien men bij de volgende aangiften een kopie van de oorspronkelijke volmacht voegt. Dit geldt echter niet indien de volmacht een uitdrukkelijke beperking in de tijd voorziet. 16. De vraag rijst wie aansprakelijk is wanneer de lasthebber zijn opdracht niet of niet behoorlijk nakomt. Wat dat betreft moet een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de aansprakelijkheid tegenover de fiscus en anderzijds de contractuele verhouding tussen de belastingplichtige en zijn lasthebber. 17. In zijn verhouding tot de administratie kan de belastingplichtige zich in principe niet op de nalatigheid van zijn lasthebber beroepen. In een vaststaande rechtspraak wordt aangenomen dat de belastingplichtige t.o.v. de administratie aansprakelijk is voor de door zijn lasthebber verrichte handelingen, evenals voor diens nalatigheid. 3

6 Vb.: Indien de boekhouder of belastingconsulent een laattijdige aangifte indient, kan de belastingplichtige zich t.o.v. de administratie niet beroepen op overmacht. 1 Van de belastingplichtige wordt immers verwacht dat hij zelf zijn boekhouder of fiscale adviseur voldoende in de gaten houdt en erop toeziet dat de aangifte correct en tijdig wordt ingediend. Deze rechtspraak is moeilijk aanvechtbaar. Deze onverbiddelijkheid van de administratie en van de rechtspraak is duidelijk ingegeven door de terechte bekommernis om elk mogelijk misbruik in deze aangelegenheden te vermijden. Zo niet zou elke belastingplichtige een onjuiste en laattijdige aangifte kunnen (laten) indienen, en nadien indien de fiscus een probleem zou maken zich verschuilen achter de onzorgvuldigheid of onwetendheid van zijn lasthebber. 18. De aansprakelijkheid van een boekhouder of een andere raadsman in fiscale zaken t.o.v. zijn opdrachtgever is afhankelijk van de hem toevertrouwde opdracht. Tussen de lasthebber en opdrachtgever bestaat immers een contract. De lasthebber is dan ook gehouden tot een resultaatverbintenis. Hij moet de aangifte tijdig indienen, met naleving van de formele vereisten en overeenkomstig de gegevens die door zijn cliënt aan hem werden verstrekt. De lasthebber dient zijn taak naar behoren te vervullen, waarbij als beoordelingscriterium het zorgvuldigheidscriterium van de goede huisvader wordt gehanteerd. De handelingen die de lasthebber stelt die een normaal, zorgvuldig en omzichtig fiscaal raadgever, geplaatst in dezelfde omstandigheden, niet zou hebben gesteld, dienen als fout te worden beschouwd. Vb.: In de rechtspraak werd geoordeeld dat een lasthebber tegenover zijn cliënt aansprakelijk is voor de boete die zijn cliënt oploopt wegens de laattijdige indiening van de aangifte, wanneer die laattijdigheid het gevolg is van de nalatigheid van de lasthebber. Hetzelfde kan eveneens worden gesteld m.b.t. de lasthebber die een aangifte indient die niet overeenstemt met de gegevens die hem door zijn cliënt werden verstrekt met het oog op het invullen van diezelfde aangifte. G. Ongeletterden 19. Overeenkomstig artikel 305, 4 e lid W.I.B.92 mogen belastingplichtigen die niet kunnen lezen noch ondertekenen hun aangifte laten invullen door de personeelsleden van de dienst waar de aangifte moet worden ingeleverd, mits zij de vereiste inlichtingen verstrekken. Hiervan dient melding gemaakt te worden op de aangifte. Daarenboven moet de aangifte ondertekend worden door het personeelslid die ze ingevuld heeft. H. Vennootschappen 20. Een vennootschap kan enkel optreden door middel van haar bevoegde organen. Hier dient geen volmacht te worden verstrekt, aangezien de vertegenwoordigingsbevoegdheid geregeld is in de wet of in de statuten. 3. DE AANGIFTETERMIJN I. De aangiftetermijn voor natuurlijke personen A. Algemeen 21. In de wet zelf is niet bepaald binnen welke termijn de ingevulde aangifte bij de administratie moet toekomen. Op de aangifteformulieren, die door de administratie aan de belastingplichtigen worden verstuurd, wordt de datum van uitreiking gedrukt, evenals de datum waarop de 1 Gent, 25 juni 1991, Bull. Bel. 1992,

7 aangifteformulieren door de belastingplichtige ingevuld en ondertekend teruggezonden moeten worden. Artikel 308, 1 W.I.B.92 bepaalt enkel dat de belastingplichtige minstens over een antwoordtermijn van één maand moet kunnen beschikken vanaf de verzending van het aangifteformulier. Traditioneel wordt de uiterste datum van indienen van de aangifte door de belastingdienst bepaald op 30 juni van het jaar dat volgt op het belastbaar tijdperk. Het is echter niet uitgesloten dat de minister op de valreep nog een verlenging van deze termijn toestaat, bijvoorbeeld wanneer de aangifteformulieren laattijdig werden verstuurd naar de belastingplichtigen. Vb.: Het belastbaar tijdperk valt samen met het kalenderjaar X. De aangiftetermijn verstrijkt in dat geval in principe op 30 juni X Wanneer een belastingplichtige geen aangifteformulier ontvangen heeft, dan dient hij op eigen initiatief, en dit uiterlijk op 1 juni van het aanslagjaar, bij de bevoegde dienst zelf een exemplaar aanvragen (art. 308, 3 W.I.B.92). 23. Het aangifteformulier zelf bestaat uit twee delen. Gewoonlijk wordt enkel het eerste deel toegestuurd, vermits de meeste belastingplichtigen enkel inkomsten hebben die in dit eerste deel moeten worden ingevuld. Belastingplichtigen met inkomsten die op het tweede deel van het aangifteformulier moeten worden ingevuld, zoals de beroepsinkomsten van zelfstandigen, moeten zelf tijdig dit tweede deel van het aangifteformulier aanvragen indien zij voor het eerst dergelijke inkomsten ontvangen. Dit tweede deel dient eveneens te worden ingediend binnen de termijn die is vermeld op het toegezonden eerste deel van het aangifteformulier. Eenmaal dergelijke inkomsten worden aangegeven, ontvangen de belastingplichtigen dit tweede deel automatisch voor het daaropvolgende jaar. B. Uitzonderingen 1. OVERLEDEN BELASTINGPLICHTIGEN 24. Door het overlijden van een belastingplichtige vallen de gronden van belastbaarheid inzake personenbelasting of belasting der niet-inwoners weg voor het einde van het belastbaar tijdperk. Voor het gedeelte van het jaar waarvoor de gronden van belastbaarheid wel nog aanwezig zijn (i.e. de periode voor het overlijden), moet echter een aangifte ingediend worden. De aangifte dient bij de administratie aangevraagd te worden. Deze verplichting rust op de erfgenamen, de algemene legatarissen of begiftigden van de overleden belastingplichtige. Om hen de tijd te gunnen om deze aangifte in te dienen, gaat op datum van overlijden een nieuwe termijn van 5 maanden in (art. 309 W.I.B.92). 25. Er mag niet uit het oog verloren worden dat, indien de belastingplichtige overlijdt voor 30 juni van het aanslagjaar, eventueel ook nog de aangifte moet ingediend worden met betrekking tot inkomsten van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de gronden van belastbaarheid wegvallen. Deze verplichting dient eveneens door de erfgenamen, de algemene legatarissen of de begiftigden nagekomen te worden, binnen de 5 maanden te rekenen van de dag van het overlijden. Vb.: Een belastingplichtige overlijdt op 15 mei X. Hij heeft zijn aangifte met betrekking tot inkomstenjaar X-1 nog niet ingediend bij de administratie. De erfgenamen, de algemene legatarissen of de begiftigden dienen 2 aangiftes in te dienen. Een eerste aangifte heeft betrekking op de inkomsten genoten in het jaar X-1. Een tweede aangifte heeft betrekking op de inkomsten, genoten gedurende de periode van 1 januari X tot en met 15 mei X. Deze tweede aangifte zal door de erfgenamen, de algemene legatarissen of de begiftigden aan 5

8 de administratie aangevraagd moeten worden. Beide aangiftes moeten uiterlijk op 15 oktober X bij de administratie worden ingediend. 6

9 2. VERHUIS NAAR HET BUITENLAND 26. Ook wanneer een Belgisch rijksinwoner definitief naar het buitenland verhuist, vallen de gronden van belastbaarheid weg voor het einde van het belastbaar tijdperk. In een dergelijk geval dient de belastingplichtige zelf een aangifteformulier aan te vragen aan de administratie, zodat de belastbare inkomsten m.b.t. de periode voorafgaand aan zijn definitieve verhuizing kunnen aangegeven worden. Deze aangifte moet worden ingediend binnen de drie maanden na de dag waarop hij verhuist. (art. 309 W.I.B.92) Vb.: Een rijksinwoner verhuist definitief naar een ander land op 31 juli X. Hij moet zelf een aangifte in de personenbelasting aanvragen met het oog op de aangifte van de inkomsten, verkregen van 1 januari X tot 31 juli X. Deze aangifte moet worden ingediend uiterlijk op 31 oktober X. II. De aangiftetermijn voor vennootschappen A. Niet ontbonden vennootschappen 27. Ook de aangifte in de vennootschapsbelasting moet worden ingediend binnen de termijn die door de bevoegde belastingdienst is aangeduid op het aangifteformulier. Deze termijn mag volgens de wet niet korter zijn dan 1 maand vanaf de datum van de goedkeuring van de jaarrekening (art. 310, 1 e lid W.I.B.92). Hiermee wordt de datum bedoeld waarop de jaarrekening werkelijk goedgekeurd wordt. De termijn loopt niet wanneer de algemene vergadering verdaagd werd of wanneer de jaarrekening op de statutaire datum betwist werd. 28. Om te vermijden dat de goedkeuring systematisch zou worden uitgesteld - waardoor de aangiftetermijn stelselmatig zou worden verlengd - is echter ook wettelijk bepaald dat de aangiftetermijn niet langer mag zijn dan 6 maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten (art. 310, 1 e lid W.I.B.92). 29. Het kan weliswaar gebeuren dat de administratie zelf een nog latere indieningdatum vermeldt op de aangifte. In dat geval hoeft de belastingplichtige enkel de op de aangifte vermelde datum te respecteren, ook al is dat meer dan 6 maanden na de afsluiting van het boekjaar. Men gaat er immers van uit dat de administratie in dat geval impliciet uitstel verleend heeft. 30. Een vennootschap die geen aangifteformulier ontvangen heeft, moet dit zelf aanvragen en indienen binnen 6 maanden na de sluiting van het boekjaar. Vb.: De jaarrekening sluit af per 31 december X en: - Wordt goedgekeurd door de algemene vergadering van 15 april X+1. In dit geval is de indieningtermijn de termijn vastgesteld door de administratie. Indien geen datum van terugzending vermeld wordt op het aangifteformulier is de uiterste datum van indiening 30 juni X+1. - Wordt goedgekeurd door de algemene vergadering van 15 juni X+1. Indieningtermijn is in dit geval wederom 30 juni X+1. - Wordt niet goedgekeurd op de statutaire datum (30 april jaar X+1) maar op 15 juni jaar X+1. De datum vermeld op het aangifteformulier is 31 mei jaar X+1, de indieningtermijn is bijgevolg 30 juni jaar X+1. - Wordt niet goedgekeurd op de statutaire datum (10 juni jaar X+1), maar op 20 augustus jaar X+1. Indieningtermijn is 30 juni jaar X+1 Vb.: De jaarrekening sluit af op 30 september X en wordt goedgekeurd door de algemene vergadering van 15 maart X+1. Indieningtermijn is in voorkomend geval 31 maart X+1. 7

10 B. Ontbonden vennootschappen 31. Ontbonden vennootschappen die worden vereffend, blijven aangifteplichtig tot hun vereffening gesloten wordt. Voor deze vennootschappen moet de aangifte worden ingediend binnen de termijn die door de belastingdienst op het aangiftebiljet is vermeld. Deze termijn mag echter niet korter zijn dan één maand vanaf de datum van de goedkeuring van de resultaten van de vereffening en niet langer dan zes maanden te rekenen vanaf de laatste dag van het tijdperk waarop de resultaten betrekking hebben (art. 310 tweede lid W.I.B.92). Met betrekking tot deze ontbonden vennootschappen was er tot eind 2003 nog een praktisch probleem. Als een vennootschap werd ontbonden in de loop van een boekjaar, eiste de administratie steeds twee aangiften. De eerste aangifte had betrekking op de periode van het begin van het boekjaar tot de dag van de ontbinding. Een tweede aangifte diende ingediend te worden voor het tijdperk van de dag na het ontbindingsbesluit tot de laatste dag van het boekjaar. Het invullen dan deze speciale aangifte, die door de administratie werd toegestuurd, vormde niet zozeer een probleem. Het voornaamste probleem was dat een extra jaarrekening opgemaakt diende te worden. Dit betekende dat als de datum van ontbinding een andere datum had dan de datum waarop het boekjaar van de vennootschap eindigde, er drie jaarrekeningen de revue moesten passeren bij vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid. Eén die diende als staat van actief en passief voor het verslag van de revisor bij de ontbinding, één als basis voor de aangifte speciaal en één statutaire voor in principe het hele boekjaar. De rechtbanken van eerste aanleg in Luik 2 en in Antwerpen 3 stelden evenwel dat een vennootschap die in vereffening is gesteld, geen aangifte speciaal moet indienen voor de periode die betrekking heeft op het begin van het boekjaar tot aan de datum van haar ontbinding. De administratie heeft dit standpunt bijgetreden 4. III. Uitstel 32. Het tijdig indienen van de aangifte is zeer belangrijk. Indien de belastingplichtige zijn aangifte niet tijdig indient, kan hij een administratieve sanctie oplopen en kan de administratie ook een ambtshalve aanslag opleggen. De belastingplichtige die vaststelt dat hij de opgelegde termijn niet kan halen, beschikt wel nog over de mogelijkheid om uitstel te vragen (art. 311 W.I.B.92). Uiteraard moet dit uitstel tijdig worden aangevraagd, d.i. zeker binnen de termijn die is opgelegd voor de indiening van de aangifte. Het is best om dergelijk uitstel schriftelijk aan te vragen met opgave van een gegronde motivering, of een telefonisch verleend uitstel minstens schriftelijk te bevestigen. A. Individueel uitstel 33. Aan een individuele belastingplichtige wordt in principe enkel uitstel verleend indien de betrokkene ernstige redenen of overmacht kan inroepen. Het uitstel dient gevraagd te worden aan de bevoegde taxatieambtenaar. Vb.: Als gerechtvaardigde redenen gelden ondermeer: een ernstige ziekte van de belastingplichtige, verdwijning van stukken door brand of diefstal, het nog niet ontvangen van de loonfiche door een 2 Rb. Luik, 22 oktober 2003, F.J.F. 2003/ Rb. Antwerpen, 11 december 2002, Fisc. Act. 2004, 2. 4 Circ. AOIF nr. 32/2003, 10 december

11 werknemer, lange afwezigheid omwille van beroepsredenen, het feit dat het kadastraal inkomen van de woning nog niet is vastgesteld, enz 9

12 B. Collectief uitstel op aanvraag 34. Personen of organisaties die aangiften invullen voor derden (bv. Boekhouders, belastingconsulenten, advocaten, ) kunnen een collectief uitstel vragen om deze aangiften later te kunnen indienen. 35. De administratie heeft hiervoor een speciale regeling uitgewerkt. Het uitstel kan in principe maar worden toegestaan indien de cliënt / belastingplichtige aan 2 voorwaarden voldoet: - De belastingplichtige heeft gedurende de 2 vorige aanslagjaren geen overtredingen begaan die aanleiding kunnen geven tot enigszins belangrijke sancties - De belastingplichtige heeft voor het betrokken aanslagjaar voorafbetalingen gedaan (althans als zij voorafbetalingen moeten doen) van ten minste 75% van de vooruit te betalen belasting die verschuldigd was voor het vorig aanslagjaar. De aanvrager van het uitstel, zijnde de boekhouder, belastingconsulent, dient eveneens aan de eerste voorwaarde te voldoen. C. Collectief uitstel door de administratie 36. Bepaalde belastingplichtigen zijn onderworpen aan bijzondere forfaitaire grondslagen van belastingheffing. Zij ontvangen hun aangifte in principe slechts nadat de richtlijnen betreffende hun taxatie zijn vastgesteld. Zij moeten hun aangifte dan indienen binnen de erop aangeduide termijn (ongeveer 5 weken vanaf de verzending van het aangifteformulier). 37. Ook niet-inwoners, die een aangifte moeten indienen in de belasting van niet-inwoners, krijgen gewoonlijk een langere aangiftetermijn toebedeeld, vermits de aangifteformulieren doorgaans ook pas later beschikbaar zijn. IV. De aangifte moet tijdig toekomen 38. De aangifte moet binnen de toegestane termijn bij de betrokken dienst toekomen (art. 308, 309 en 310 W.I.B.92). Dit betekent dat de administratie de aangifte moet ontvangen hebben voor het verstrijken van deze termijn. Een aangifte die op de laatste dag van de aangiftetermijn op de post gedaan wordt, kan normalerwijze niet meer op dezelfde dag bij de administratie toekomen, en kan dus als laattijdig worden beschouwd (tenzij zou worden gekozen voor een speciale postbehandeling, die onmiddellijke aflevering garandeert). Wie absoluut zeker wil zijn een tijdige aangifte te hebben ingediend, verstuurt ze dus best enkele dagen voor het verstrijken van de voorgeschreven termijn. 39. Een bewijs van tijdige aangifte kan worden verkregen indien men de aangifte zelf afgeeft of laat afgeven bij de bevoegde dienst en daarbij vraagt om een ontvangstbevestiging of indien men de aangifte uiterlijk de voorlaatste dag verstuurt bij een ter post aangetekend schrijven. Een aangetekende zending wordt immers geacht de volgende dag bij de bestemmeling aan te komen. 40. Wanneer de laatste dag van de toegestane aangiftetermijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de aangiftetermijn krachtens de wet (art. 53 Ger. W.) verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 10

13 4. REGELMATIGHEID VAN DE AANGIFTE I. Wijze van indienen van de aangifte 41. Overeenkomstig artikel 307, 1 W.I.B.92 moet de aangifte worden ingediend op een aangifteformulier. Het model van dit aangifteformulier wordt door de Koning vastgelegd. Het aangifteformulier zelf wordt uitgereikt door de dienst die daartoe door de directeur-generaal van de directe belastingen werd aangewezen. 42. De aangifte kan ook elektronisch ingediend worden (art. 307, 5 & 307bis W.I.B.92). II. De aangifte moet behoorlijk ingevuld, ondertekend en gedagtekend zijn 43. De belastingplichtige moet zijn aangifte dateren en ondertekenen. Echtgenoten moeten allebei de gezamenlijke aangifte ondertekenen. Daarenboven moet uiteraard worden geantwoord op de toepasselijke vragen, zoals bijvoorbeeld deze betreffende de persoonlijke en familiale toestand of betreffende buitenlandse rekeningen. III. Volledigheid en juistheid van de aangifte 44. Vanzelfsprekend wordt ervan uitgegaan dat de belastingplichtige zijn aangifte volledig en juist invult. De administratie heeft echter wel het recht om de aangegeven inkomsten en andere gegevens na te gaan en deze zo nodig te verbeteren. Ook de belastingplichtige zelf heeft het recht om zijn oorspronkelijke aangifte te verbeteren en om vergissingen recht te zetten. Zolang geen aanslag is gevestigd, volstaat het daartoe de rechtzetting te signaleren aan de dienst die instaat voor de vestiging van de aanslag. Indien al een aanslag gevestigd is, zou theoretisch gezien de belastingplichtige zelf een bezwaarschrift moeten indienen tegen die aanslag om alsnog een wijziging te bekomen. In de praktijk wordt soms wel aanvaard dat de belastingplichtige de rechtzetting vraagt aan de dienst die de aanslag gevestigd heeft. In dit geval wordt een nieuwe, verbeterde aanslag gevestigd. 45. Het recht om nadien, na het verstrijken van de voorgeschreven aangiftetermijn, nog verbeteringen mede te delen, mag uiteraard niet worden misbruikt. Zo kan de belastingplichtige zich niet tevreden stellen door binnen de wettelijk toegestane aangiftetermijn een summiere, totaal onvolledige aangifte in te dienen, om na het verstrijken van deze termijn nog een grondige verbetering te vragen en pas dan alle inkomsten en andere gegevens correct mede te delen. Indien men dergelijke praktijk zou tolereren, dan zou de belastingplichtige de vestiging van een correcte aanslag - en daarom ook de verplichting tot betaling ervan - op ongeoorloofde wijze kunnen vertragen. Een belastingplichtige die zo zou handelen, zou dan ook terecht worden geacht niet te hebben voldaan aan zijn verplichting tot indiening van een (correcte) aangifte binnen de toegestane termijn. IV. De bijlagen van de aangifte 46. Bescheiden, opgaven en inlichtingen waarvan de voorlegging in het aangifteformulier wordt gevraagd, vormen een onmisbaar deel van de aangifte en moeten worden bijgevoegd (art. 307, 3 W.I.B.92). 11

14 47. In de personenbelasting worden de meeste bijkomende stukken echter niet in de aangifte zelf gevraagd, maar wel in de bij het aangifteformulier gevoegde toelichting. Dit geldt bijvoorbeeld voor het gedetailleerd overzicht van de werkelijke beroepskosten, de opgave nr. 328 K voor de toepassing van degressieve afschrijvingen, de opgave nr. 276 U voor de toepassing van de investeringsaftrek, enz. Deze stukken moeten dus in principe niet bij de aangifte worden gevoegd. Het verdient echter aanbeveling om dit toch te doen, al was het maar om latere vragen om inlichtingen met betrekking tot deze bijkomende stukken te vermijden. Indien de belastingplichtige niet tijdig zou antwoorden op zo n latere vraag om inlichtingen, kan hij wel gestraft worden. 48. In de vennootschapsbelasting wordt de voorlegging van de volgende bescheiden wel gevraagd in het eigenlijke aangifteformulier (vak X): - de jaarrekening; - de verslagen van de raad van bestuur of de zaakvoerder(s) en van de commissaris revisor aan de algemene vergadering; - de besluiten van de algemene vergadering; - de opgave nr. 328 K, voor de toepassing van degressieve afschrijvingen; Let wel: de administratie beschouwt een teruggezonden aangifte waarbij één of meer in het formulier gevraagde stukken ontbreken, evenwel niet a priori als ongeldig 5. Tijdig ingediende aangiften worden overigens onmiddellijk na hun ontvangst door de administratie op vormgebreken gecontroleerd. Wanneer uit een summier nazicht blijkt dat bepaalde vormvereisten niet werden nageleefd, wordt de aangifte teruggezonden, en wordt de belastingplichtige in de gelegenheid gesteld het gebrek te verhelpen RECHTSKARAKTER VAN DE AANGIFTE I. Bewijskracht 49. De aangifte is een geschrift waardoor de belastingplichtige of een ander daartoe verplicht persoon aan de belastingadministratie gegevens mededeelt die moeten dienen tot vaststelling van feiten of toestanden welke overeenkomstig de fiscale wetgeving de belastingschuld doen ontstaan. Zij is niet de titel van een belastingschuld, maar enkel een bewijsmiddel waarin gegevens aan de belastingadministratie worden meegedeeld die noodzakelijk zijn met het oog op de vaststelling van de belastbare grondslag. De belastingschuld zelf ontstaat niet op basis van een akkoord tussen belastingplichtige en administratie, maar wel uit de wet. De aangifte is met andere woorden enkel een door de wet opgelegde formaliteit, die de dialoog met de belastingadministratie moet openen. De aangegeven grondslag wordt als belastbare grondslag genomen, tenzij de administratie ze bij controle onjuist bevindt. 50. De aangifte brengt geen wijziging aan de verdeling van de bewijslast tussen de fiscus en de belastingplichtige teweeg. De bewijslast rust op de fiscus, maar deze kan zich beroepen op datgene wat de belastingplichtige in uitvoering van zijn wettelijke verplichting in de aangifte heeft vermeld. 51. Overeenkomstig artikel 339 W.I.B.92 kleeft aan een regelmatig en tijdig ingediende aangifte een soort vermoeden van juistheid. Concreet betekent dit dat de aangifte geacht wordt overeen te stemmen met de werkelijkheid. Het gaat hier echter om een weerlegbaar vermoeden: de administratie kan bewijzen dat de aangifte onjuiste gegevens bevat. 5 6 Com.I.B., 307/13. Com.I.B., 307/18. 12

15 II. Herroepelijkheid 52. Zoals hierboven vermeld is de administratie bij het vaststellen van de aanslag niet gebonden door de inhoud van de aangifte. Indien bewezen wordt dat de aangifte onjuist is, zal de administratie van het aangegeven cijfer mogen afwijken. Ook de belastingplichtige is niet gebonden aan de inhoud van zijn aangifte. De belastingplichtige kan tijdens de aangiftetermijn steeds terugkomen op zijn aangifte. Ook na het verstrijken van de aangiftetermijn kan de belastingplichtige op de aangifte terugkomen, indien hij de door hem ingeroepen vergissing of onjuistheid bewijst. 6. SANCTIES 53. Om de naleving van de aangifteverplichting af te dwingen, voorziet de wet in diverse vormen van sancties die kunnen worden opgelegd indien geen, geen tijdige of geen regelmatige aangifte is ingediend. Deze sancties kunnen uiteraard niet worden toegepast indien de niet-naleving van de aangifteverplichting te wijten is aan een situatie van overmacht. Het in beslag nemen van een boekhouding maakt echter geen geval van overmacht uit, vermits de administratie er van uit gaat dat men deze boekhouding kan opvorderen bij het parket. I. De ambtshalve aanslag 54. Wanneer geen of geen tijdige aangifte is ingediend, heeft de administratie het recht, doch niet de verplichting, om een zogenaamde aanslag van ambtswege te vestigen (art. 351 W.I.B.92). 55. Indien bepaalde stukken, die normaal bij de aangifte moeten worden gevoegd, niet zouden zijn bijgevoegd, mag de administratie niet onmiddellijk overgaan tot het vestigen van een ambtshalve aanslag. In zo n geval moet de administratie eerst aan de belastingplichtige de mogelijkheid bieden om daaraan vooralsnog te verhelpen. Gewoonlijk staat de administratie daarvoor een termijn toe van 8 dagen. Pas indien de belastingplichtige aan dit verzoek tot het vervolledigen van de aangifte geen tijdig gevolg heeft gegeven, mag de administratie een ambtshalve aanslag vestigen (art. 351, 1 e lid, 2 e streepje W.I.B.92). II. Administratieve sancties 56. Indien geen aangifte wordt ingediend, of indien de aangifte laattijdig of onjuist is, kan de administratie een belastingverhoging of een administratieve boete opleggen. De belastingverhoging bestaat uit een percentage van de verschuldigde belasting op het niet aangegeven inkomensgedeelte. Dit percentage varieert naargelang de aard en de eventuele herhaling van de inbreuk van 10 tot 200 % (art. 444 W.I.B./92). Deze percentages zijn vastgelegd in een koninklijk besluit. De administratieve boete kan 50 tot bedragen (art. 445 W.I.B./92). 57. Overeenkomstig de interne richtlijnen van de administratie, wordt meestal alleen een belastingverhoging toegepast. Een boete wordt enkel opgelegd wanneer het bedrag van de mogelijks toe te passen belastingverhoging (veel) lager is dan het bedrag van de toepasselijke boete. Dit kan het geval zijn indien het belastbaar inkomen en derhalve ook de belasting slechts gering is. 13

16 Deze administratieve sancties moeten door de administratie met redelijkheid worden toegepast. Een kleine vergetelheid of vergissing vanwege de belastingplichtige rechtvaardigt niet automatisch een zware sanctie. Vandaar dat in de wet is bepaald dat de belastingverhoging slechts kan worden toegepast wanneer de niet aangegeven inkomsten 620 bereiken (art Laatste lid W.I.B.92). In de wet is bovendien ook bepaald dat kan worden afgezien van enige belastingverhoging wanneer de belastingplichtige niet te kwader trouw is (art. 444, 2 e lid W.I.B.92). Tijdens de parlementaire voorbereiding van deze wet wees de minister erop dat bij ontstentenis van kwade trouw in feite geen enkele verhoging zou worden toegepast. In de praktijk blijkt de administratie het begrip ontstentenis van kwade trouw echter nogal eng te interpreteren. In de rechtspraak werd in elk geval bevestigd dat geen belastingverhoging noch boete mag worden opgelegd indien de verhoging van de aangegeven inkomsten betrekking heeft op een element waarover tussen de administratie en de belastingplichtige een principiële juridische discussie bestaat, over de belastbaarheid van het inkomen, over de aftrekbaarheid van de afgetrokken uitgave, enz. III. Forfaitair belastbaar minimum 58. Op grond van artikel W.I.B.92 heeft de administratie de mogelijkheid om ondernemingen of beoefenaars van vrije beroepen die geen of een laattijdige aangifte doen te belasten op basis van forfaitaire belastbare minima die door de Koning worden vastgelegd (art K.B./W.I.B. 92). IV. Door de strafrechter opgelegde sancties 59. Een belastingplichtige die niet, laattijdig of onregelmatig zijn aangifte indient, kan onder bepaalde voorwaarden ook strafrechtelijk worden vervolgd. Dergelijke vervolging wordt ingesteld door het openbaar ministerie. De belastingplichtige kan dan door de correctionele rechtbank worden veroordeeld tot een gevangenisstraf of een geldboete (art. 449 W.I.B.92). Deze mogelijkheid wordt evenwel in de huidige praktijk quasi niet toegepast. 14

17 Afdeling 2. ONDERZOEK EN CONTROLE 1. INLEIDING 60. De door de belastingplichtige ingediende aangifte vormt het uitgangspunt voor de vestiging van de aanslag en voor de heffing van de belasting. De fiscus moet natuurlijk over de mogelijkheid beschikken om de aangifte te controleren. In dit tweede hoofdstuk worden de onderzoek- en controlebevoegdheden van de administratie besproken. Achtereenvolgens komen aan bod de diverse controle- en onderzoeksbevoegdheden van de administratie (hoofdstuk 1); de onderzoekstermijnen (hoofdstuk 2); en de sancties op de nietnaleving van de voorschriften ter zake (hoofdstuk 3). 2. DIVERSE VORMEN VAN CONTROLE I. Onderzoek bij de belastingplichtige zelf A. Onderzoek van de boekhouding (art. 315 W.I.B.92) 61. Artikel 315, 1 e lid W.I.B.92 bepaalt dat iedereen die onderhevig is aan de inkomstenbelastingen verplicht is om aan de Administratie, op haar verzoek en zonder verplaatsing, alle boeken en bescheiden voor te leggen die noodzakelijk zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten te bepalen, met het oog op het nazicht ervan. 1. SUBJECT VAN HET ONDERZOEK 62. Zoals blijkt uit dit artikel is iedere belastingplichtige, die onderworpen is aan de inkomstenbelasting, verplicht om zijn of haar boekhouding voor te leggen. Onder belastingplichtige dient zowel de natuurlijke persoon als de rechtspersoon begrepen te worden. Het is enkel de belastingplichtige zelf die verplicht is om inzage te verlenen in de boekhouding. Indien de belastingplichtige een vennootschap is, dan zullen het de wettelijke vertegenwoordigers, zaakvoerders, bestuurders, curatoren zijn die deze verplichting moeten nakomen in hoofde van de vennootschap. Het is enkel de belastingplichtige zelf, of de persoon die gemachtigd is de belastingplichtige te vertegenwoordigen, die deze verplichting dient na te komen. Wanneer deze personen afwezig zijn, kan de administratie de voorlegging niet vorderen van andere personen (familieleden, werknemers ) Wanneer de belastingplichtige, ondanks een voorafgaande verwittiging van de controleambtenaar, herhaaldelijk afwezig zou zijn, zou daaruit eventueel wel kunnen worden afgeleid dat hij zich wil onttrekken aan zijn verplichting om inzage te verlenen in zijn boekhouding. 2. OBJECT VAN HET ONDERZOEK 63. De bewaarplicht strekt zich enkel uit tot de boeken en bescheiden die noodzakelijk zijn om de belastbare inkomsten te bepalen. Dit betekent niet dat alleen de wettelijke of reglementaire boekhoudkundige stukken bewaard moeten worden. De fiscus zou zeker ook huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, eventuele maatschapscontracten e.d. ter inzage kunnen vragen, op voorwaarde dat de voorlegging ervan tot 15

18 doel heeft het bedrag der belastbare inkomsten te bepalen. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat ook registers van aandelen en obligaties op naam en de presentielijsten van de algemene vergaderingen van vennootschappen moeten worden bewaard (art. 315, 2 e lid W.I.B.92). De administratie heeft ook het recht om inzage te nemen van de uittreksels van een (minstens gedeeltelijk) voor het beroep gebruikte bankrekening. Als evenwel een bankrekening volgens de verklaring van de belastingplichtige alleen privé gebruikt wordt, heeft de controlerende ambtenaar niet het recht om toch de voorlegging te eisen van de uittreksels van die bankrekening om te kunnen nagaan of er inderdaad geen beroepsmatige verrichtingen uit blijken, wanneer hij geen voldoende aanwijzingen heeft dat de verklaring van de belastingplichtige niet met de werkelijkheid overeenstemt. 3. ELEKTRONISCH BIJGEHOUDEN BOEKEN EN BESCHEIDEN 64. Wanneer de boeken en bescheiden opgesteld en bewaard worden door middel van een computersysteem, dan gelden enkele bijzonder verplichtingen die opgenomen zijn in artikel 315bis W.I.B.92. Belastingplichtigen die op een dergelijke wijze hun boeken en bescheiden opstellen hebben een dubbele voorleggingplicht. In eerste instantie dienen de bepalingen van artikel 315 W.I.B. nageleefd te worden. Alle elektronisch bijgehouden gegevens, die noodzakelijk zijn om de belastbare grondslag vast te stellen, dienen voorgelegd te worden. Daarnaast dient de belastingplichtige ook inzage te verlenen in het computersysteem zelf. Om de betrouwbaarheid van het computersysteem te kunnen controleren dienen de analysedossiers met de bestand- en programmabeschrijvingen, de gebruikershandleidingen en alle andere op het systeem betrekkinghebbende documenten ter inzage worden voorgelegd. De inzage in de elektronisch bijgehouden boeken en bescheiden dient te gebeuren met behulp van het materiaal van de onderneming en door het personeel van de onderneming. De administratie kan vragen om alle informaticabewerkingen te verrichten die nodig worden geacht om het bedrag van de belastbare inkomsten te bepalen. De gegevens moeten in een leesbare en verstaanbare vorm worden voorgelegd. De administratie kan eisen dat de belastingplichtige op zijn uitrusting, in de aanwezigheid van de controlerende ambtenaar, kopijen maakt van het geheel of van een gedeelte van de relevante, opgeslagen gegevens. De administratie is van oordeel dat deze kopijen mogen meegenomen worden voor verder onderzoek 7. Dit wordt ook in de rechtspraak bevestigd BEWAARPLICHT 65. De boeken en bescheiden die noodzakelijk zijn om het belastbaar inkomen te bepalen, moeten door de belastingplichtige bijgehouden worden tot het verstrijken van het zevende jaar of boekjaar volgend op het belastbare tijdperk. Deze termijn is dus onafhankelijk van het tijdstip waarop de belasting wordt ingekohierd of van het van het al dan niet bestaan van een bezwaarschrift. Wanneer de belastingplichtige echter zijn boeken of bescheiden zou vernietigen vooraleer de administratieve of gerechtelijke procedure over een betwiste aanslag definitief beëindigd is, loopt hij in het kader van die betwisting uiteraard wel het risico de gegrondheid van zijn grieven niet meer te kunnen aantonen of de beweringen van de administratie niet meer te kunnen weerleggen. 7 Circ. nr. Ci.RH.81/ , 7 mei Rb. Luik, 23 september 2003, TFR 269,

19 Bovendien moet rekening worden gehouden met het feit dat de boekhouding op grond van andere wetgevingen gedurende een langere tijd moet worden bewaard. 66. De boeken en bescheiden moeten worden bewaard in het kantoor, agentschap, bijhuis of elk ander bedrijfs- of privélokaal waar ze werden gehouden, opgesteld of toegezonden (art. 315, 3 e lid W.I.B.92). Een vennootschap moet haar boekhouding in principe bewaren op de maatschappelijke zetel. Er kan wel worden aanvaard dat de boekhouding tijdelijk elders wordt overgebracht (bijvoorbeeld bij de boekhouder voor het invullen van de aangifte). In principe kan de belastingplichtige zich daarop niet beroepen om elke inzage ervan te weigeren. De controleur kan echter niet eisen dat de belastingplichtige de boeken of bescheiden naar het kantoor van de administratie zou brengen. 67. De controleur die in het kader van artikel 315 W.I.B. een controle uitoefent, kan geen kopijen van bepaalde stukken eisen en mag evenmin bepaalde boeken of bescheiden meenemen, tenzij indien de betrokken belastingplichtige toestemming verleent. Zoals hoger vermeld kunnen wel kopijen gevraagd en meegenomen worden door de controlerende ambtenaar indien het gaat om elektronisch bijgehouden boeken of bescheiden (art. 315bis W.I.B.92). Indien de belastingplichtige toch bereid is om de boeken of documenten op het belastingkantoor ter beschikking te laten van de administratie, is het best een gedetailleerd ontvangstbewijs te vragen. Indien deze stukken bij de fiscus verloren zouden geraken, kan zij zich er niet meer op beroepen om een aanslag te vestigen. De reden daarvoor is dat de belastingplichtige in dat geval geen mogelijkheid meer heeft om de juistheid van de aanslag te controleren en zich tegen een eventuele onjuistheid te verweren. 68. De administratie is niet verplicht om haar bezoek vooraf aan de belastingplichtige aan te kondigen. In normale gevallen wordt vooraf wel een kennisgeving verstuurd. 69. De informatie die de controleur verkrijgt ter gelegenheid van een onderzoek gevoerd op basis van artikel 315 W.I.B.92 kan niet alleen worden gebruikt voor het heffen van de inkomstenbelasting. De ambtenaar die de controle uitoefent inzake de inkomstenbelasting is van rechtswege gemachtigd alle inlichtingen te nemen, op te zoeken of in te zamelen welke de juiste heffing van alle door de belastingplichtige persoon verschuldigde andere belastingen te kunnen verzekeren. (art. 335 W.I.B.92). 5. BEWAAR- EN VOORLEGGINGSPLICHT VAN VRIJE BEROEPEN 70. Zoals uit bovenvermelde bepalingen blijkt, wordt er aan de belastingplichtige geen boekhoudkundige verplichting opgelegd middels de bepalingen uit het W.I.B.92. Met betrekking tot de beoefenaars van vrije beroepen worden echter een aantal bijzondere boekhoudkundige verplichtingen opgelegd. Deze personen zijn, overeenkomstig de bepalingen van artikel 320 W.I.B., gehouden om voor alle beroepsontvangsten een gedagtekend en ondertekend ontvangstbewijs af te leveren. Indien de betaling gebeurt op een post- of bankrekening, dan moet geen ontvangstbewijs worden uitgereikt. Daarnaast zijn zij eveneens verplicht een dagboek te houden, waarvan het model door de Minister van Financiën wordt vastgelegd. Bij een fiscale controle dienen de beoefenaars van vrije beroepen deze documenten voor te leggen aan de controlerende ambtenaar. Zij kunnen zich bijgevolg niet verschuilen achter hun beroepsgeheim. Indien de betaling gebeurt middels een overschrijving op een post- of bankrekening, dan zullen eveneens de storting- of ontvangstbewijzen voorgelegd moeten worden indien de controlerende ambtenaar hierom verzoekt. 17

20 B. Vraag om inlichtingen (art. 316 W.I.B.92) 71. Naast het inkijken van de boeken en bescheiden van de belastingplichtige, kan de administratie eveneens aan de belastingplichtige vragen om mondelinge of schriftelijke uitleg te verstrekken met betrekking tot zijn of haar fiscale toestand. Dit dient te gebeuren op verzoek van de administratie. De belastingplichtige dient binnen een vaststaande termijn alle relevante inlichtingen verstrekken die van hem gevorderd worden, met het oog op het onderzoeken van de fiscale toestand. 1. SUBJECT VAN DE VRAAG OM INLICHTINGEN 72. De administratie kan aan iedere belastingplichtige, onderworpen aan de inkomstenbelasting, vragen stellen met betrekking tot het verstrekken van inlichtingen. Het is hierbij niet van belang of deze personen al dan niet gehouden zijn tot het indienen van een aangifte of tot het houden van boeken of bescheiden in de zin van artikel 315 en 315bis W.I.B.92. De vraag dient aan de belastingplichtige zelf gesteld te worden, en niet aan de aangestelden, partners of familieleden van de belastingplichtige. 2. OBJECT VAN DE VRAAG OM INLICHTINGEN 73. Een vraag tot het verstrekken van inlichtingen kan door de administratie gevraagd worden van zodra zij van mening is dat deze vraag fiscaal relevant is om de fiscale toestand van de belastingplichtige te onderzoeken. Uit de wettekst blijkt dat het toepassingsgebied met betrekking tot het vragen van inlichtingen ruimer is dan dat van het inzagerecht vermeld in artikel 315 W.I.B.92. Daar waar artikel 315 W.I.B.92 spreekt van het controleren van de belastbare inkomsten van de belastingplichtige, kunnen in het kader van artikel 316 W.I.B.92 alle vragen gesteld worden met het oog op het onderzoek van de fiscale toestand van de belastingplichtige. De vragen kunnen bijgevolg betrekking hebben op de beroepswerkzaamheid van de belastingplichtige, eventuele verrichtingen in onroerende of roerende goederen, de samenstelling van het gezin Vragen met betrekking tot nietbelastbare feiten of over niet-belastbare inkomsten en uitgaven zonder fiscale weerslag kunnen niet gevraagd worden. Zo kan de administratie bijvoorbeeld niet vragen naar welke scholen de kinderen van de belastingplichtigen gaan. 74. Het criterium dat van belang is bij het vragen van inlichtingen, is de fiscale relevantie. De fiscale administratie kan aan de belastingplichtige alle nuttige inlichtingen vragen met betrekking tot de fiscale toestand van de belastingplichtige. Ook hier verschilt artikel 316 W.I.B.92 van artikel 315 W.I.B.92. In het kader van artikel 316 W.I.B.92 kunnen alle nuttige inlichtingen gevraagd worden. De gevraagde inlichtingen moeten dus niet noodzakelijk zijn om de fiscale toestand van de belastingplichtige te bepalen. 75. De vragen om inlichtingen moeten betrekking hebben op verrichtingen waaraan de belastingplichtige heeft deelgenomen (art. 317 W.I.B.92). Dit veronderstelt dat de administratie een zekere voorkennis heeft van de verrichtingen waaraan de belastingplichtige heeft deelgenomen vooraleer zij hieromtrent vragen kan stellen. Er kunnen dus geen vragen gesteld worden aan de belastingplichtige met als doel het bestaan van relevante feiten te achterhalen. Op die manier zou de fiscale administratie de fiscale bewijsvoering in de schoenen van de belastingplichtige schuiven. Zogenaamde fishing-expeditions zijn dan ook uitgesloten. 3. RECHT VAN DE ADMINISTRATIE OM VRAGEN TE STELLEN 76. Ingevolge artikel 316 W.I.B.92 heeft de administratie het recht om zowel mondelinge als schriftelijke vragen te stellen. Met betrekking tot de mondelinge vragen zijn geen specificaties voorzien over hoe moet geantwoord worden en binnen welke termijn het antwoord de administratie 18

FISCALE PROCEDURE DIRECTE BELASTINGEN

FISCALE PROCEDURE DIRECTE BELASTINGEN FISCALE PROCEDURE DIRECTE BELASTINGEN TITEL 1. DE AANGIFTE HOOFDSTUK 1. INLEIDING 1. Inkomstenbelasting (zij het nu de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting, de belasting

Nadere informatie

Fiscale procedure. Frank Vanbiervliet. 22 februari 2014. 2012 Laga

Fiscale procedure. Frank Vanbiervliet. 22 februari 2014. 2012 Laga Frank Vanbiervliet 22 februari 2014 2012 Laga Wat is een fiscale procedure? een stappenplan: uiteindelijke doel? een correcte taxatie 2 Wat is een fiscale procedure? Twee alternatieven om de belastbare

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3

HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3 Algemene inhoud Reeks Fiscaal Compendium V Ten geleide 0 Voorwoord IX Algemene bibliografie XI DEEL I De aangifte HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3 1. Overzicht van de soorten aangifteformulieren

Nadere informatie

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP FILM- EN EROTISCHE VOORSTELLINGEN

BELASTINGREGLEMENT OP FILM- EN EROTISCHE VOORSTELLINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 november 2015 (treedt in werking op 1 januari 2016) Gewijzigd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Gewijzigd door de gemeenteraad op 25 september 2017 (treedt

Nadere informatie

Deel I - Wat gebeurt er na de controle?

Deel I - Wat gebeurt er na de controle? Inhoudstafel Deel I - Wat gebeurt er na de controle? 1. U bekent... 3 1.1. Hoe doet u dat?... 3 1.2. Wat is een samengestelde erkenning?...................... 4 1.3. Kunt u terugkomen op uw bekentenis?...

Nadere informatie

WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN

WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN Dit document werd opgesteld om gemakkelijk de wetsartikelen te kunnen terugvinden die nodig

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN gh BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014

Nadere informatie

Bewaartermijn van boeken en documenten

Bewaartermijn van boeken en documenten Bewaartermijn van boeken en documenten Een praktisch overzicht Waarover gaat het? Aan de hand van deze brochure proberen wij een antwoord te geven op volgende vragen: Wat moet er bijgehouden worden? Hoe

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

Hoelang moet een onderneming haar documenten bewaren?

Hoelang moet een onderneming haar documenten bewaren? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N Hoelang moet een onderneming haar documenten bewaren? Vaak wordt de vraag gesteld hoelang een onderneming haar facturen, haar rekeninguittreksels

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

- Louter toevallige onregelmatigheden: 250 EUR per aangifte. 50 EUR per betaling

- Louter toevallige onregelmatigheden: 250 EUR per aangifte. 50 EUR per betaling AFDELING 1 : AANGIFTEVERPLICHTING I. Aangifte bedoeld in artikel 53, 1, eerste lid, 2, van het Wetboek A. Niet indienen 1.000 per aangifte B. Laattijdig indienen 100 per aangifte en per maand vertraging1

Nadere informatie

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Reglement Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële rechtspersonen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 28 oktober 2015 Argumentatie Niet-commerciële

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn...

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn... INHOUD Voorwoord............................................................ v DEEL 1. DE AANGIFTE Inleiding............................................................. 3 De aangifteplichtigen..................................................

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 19 maart 2012 ADVIES 2012-19 met betrekking tot de weigering om een afschrift van het volledige

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 2 : Aangifte inzake personenbelasting - bezoldigingsfiche 281.10 en het fiscaal attest 281.25 Inhoudstafel en bijlage 1 Wettelijke

Nadere informatie

Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten Newsflash Deeleconomie: de btw-aspecten Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016)

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) GEMEENTEBELASTING OP DE BARS EN RENDEZ-VOUSHUIZEN Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) Belastingreglement d.d. 30.11.2015 voor kennisneming aangenomen namens de Gouverneur

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen.

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. BELASTINGREGLEMENT OP DE VESTIGINGEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd,

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd, Tussen de ondergetekenden: OPDRACHTBRIEF Naam +Voornaam IAB - erkenningsnummer Nat.Nr. Kantoor houdende te Stationsstraat 1 te 3520 Zonhoven Als mandataris van Coda Boekhouders en Fiscalisten BVBA Met

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

De wijzigingen aan de regelgeving

De wijzigingen aan de regelgeving aangeboden door www.boekhouder.be De bijzondere aanslag van 309% wordt versoepeld De wetgever heeft zeer recent een wetswijziging gepubliceerd die voorziet in een versoepeling van de bijzondere aanslag

Nadere informatie

1. Wanneer mag uw controleur onverwachts langskomen?

1. Wanneer mag uw controleur onverwachts langskomen? 1. Wanneer mag uw controleur onverwachts langskomen? 1.1. MAG UW CONTROLEUR EIGENLIJK WEL ONVERWACHTS LANGSKOMEN? Noch inzake de directe belastingen, noch inzake de btw bestaat er een bepaling die de controleambtenaren

Nadere informatie

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW Kris Heyrman TITEL VAN DE CONFERENTIE Advocaat-vennoot Dubois, Verlinden, Wauman Berkenlaan 45, 2610 Antwerpen Voornaam & Naam van de spreker tel:03.287.06.66

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen RAAD advies van 7 januari 2000 De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen Het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de

Nadere informatie

Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven

Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een jaarlijkse algemene

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01281 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de pompen voor de aanslagjaren 2014 tot

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door:

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door: BELASTINGREGLEMENT OP DE INNAME VAN DE OPENBARE WEG ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

De nieuwe W.C.O. regels

De nieuwe W.C.O. regels De nieuwe W.C.O. regels Luc Sterkens 1 Agenda - Situering - Belangrijke wijzigingen - Bijkomende aansprakelijkheid voor de cijferberoeper - Bedenkingen - Vragen 2 Opmerking - Seminarie voor cijferberoepers

Nadere informatie

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro)

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro) Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor meerderjarigen? (max. 250 euro) 1. Wie kan inbreuken vaststellen? De vaststelling van een inbreuk op het gemeentelijk politiereglement

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 606 Wet van 6 december 1995 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten in verband met de invoering

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 1 februari 2016 ADVIES 2016-07 met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot het volledige

Nadere informatie

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001)

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) I. Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12bis Belastbare

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/95/86 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998, BETREFFENDE DE MEDEDELING BUITEN HET NETWERK VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING gh BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013 en 23 september

Nadere informatie

Kosten en voordelen van wetenschappelijke manifestaties in de zorgsector

Kosten en voordelen van wetenschappelijke manifestaties in de zorgsector 1 Kosten en voordelen van wetenschappelijke manifestaties in de zorgsector De kosten die door farmaceutische bedrijven worden gedragen voor de deelname van zelfstandige zorgverstrekkers (natuurlijke personen

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis:

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: Artikel 1 Definitie De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 JANUARI 2015 F.12.0195.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0195.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020)

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020) Gemeenteraad 14 december 2015 Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020) Punt 1 Het belastingreglement op de voor het publiek

Nadere informatie

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd Page 1 of 6 Home > Addendum dd. 18.11.2014 bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/574.945) dd. 09.10.2008 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Wettelijke boeken: Centraal boek; Hulpdagboeken; Inventarisboek. Verantwoordingsstukken: Facturen; Creditnota s; Bankuittreksels; Voorraadlijsten;

Wettelijke boeken: Centraal boek; Hulpdagboeken; Inventarisboek. Verantwoordingsstukken: Facturen; Creditnota s; Bankuittreksels; Voorraadlijsten; Bewaartermijn van documenten 1. BOEKHOUDWETGEVING Facturen; Creditnota s; Bankuittreksels; Voorraadlijsten; = stukken die geen rechtstreekse betrekkingen met derden weergeven (Bull. CBN april 1981, nr.

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 maart 2000 Rapportnummer: 2000/095

Rapport. Datum: 15 maart 2000 Rapportnummer: 2000/095 Rapport Datum: 15 maart 2000 Rapportnummer: 2000/095 2 Klacht Op 10 november 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift ingediend door H. Inc. te Gameren, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie