ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST. Rep. Nr. A.R OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIJFENTWINTIG SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST. Rep. Nr. A.R. 2070454 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIJFENTWINTIG SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT"

Transcriptie

1 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST Rep. Nr. A.R Eindarrest arrest op tegenspraak. OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIJFENTWINTIG SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT Vierde kamer. Werkloosheidsuitkering. In de zaak: RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, openbare instelling, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Keizerslaan 7, appellant, op de zitting vertegenwoordigd door mr. D. D. G., loco mr. G. L., advocaat te 2000 Antwerpen, tegen: N. D., die woonstkeuze doet bij: Algemeen Belgisch Vakverbond, Bureau voor Arbeidsrecht, Ommeganckstraat 35 te 2018 Antwerpen geïntimeerde, op de zitting vertegenwoordigd door mr. K. V. C., loco mr. E. V., advocaat te 2000 Antwerpen. Het arbeidshof te Antwerpen, afdeling Antwerpen, spreekt na beraadslaging volgend arrest uit.

2 A.R bladzijde 2 1. Procedure Het arbeidshof heeft kennis genomen van de volgende stukken van rechtspleging: - het proces-verbaal van de openbare terechtzittingen van 5 september 2007, 8 mei 2008, 12 juni 2008 en 26 juni 2008; - het eensluidend verklaard afschrift van het vonnis, op tegenspraak gewezen en uitgesproken door de zevende kamer van de arbeidsrechtbank te Antwerpen op 25 juni 2007 (A.R ); - het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd op de griffie van het arbeidshof te Antwerpen op 25 juli 2007; - de conclusies voor geïntimeerde, ontvangen op de griffie van het arbeidshof te Antwerpen op 12 december 2007; - het schriftelijk advies van het openbaar ministerie, gelezen en neergelegd op de openbare terechtzitting van 26 juni 2008, waarvan een afschrift in toepassing van artikel 767, 3, eerste lid Ger.W. aan partijen werd verzonden op 26 juni Het arbeidshof heeft eveneens kennis genomen van: - het administratief dossier van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (stuk 3 dossier arbeidsauditoraat Antwerpen); - de bundel van de raadsman van N. D. bestaande uit 9 genummerde stukken en neergelegd op de griffie van het arbeidshof te Antwerpen op 12 december 2007; - de bundel van de raadsman van N. D. bestaande uit 2 genummerde stukken en neergelegd op de griffie van het arbeidshof te Antwerpen op 5 juni 2008; - de bundel van de raadsman van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, neergelegd op de griffie van het arbeidshof te Antwerpen op 16 april Het arbeidshof heeft de middelen en conclusies van partijen gehoord tijdens de openbare terechtzitting van 8 mei 2008 en 12 juni Daarna zijn de debatten gesloten, is het openbaar ministerie gehoord in de lezing van zijn schriftelijk advies op de openbare terechtzitting van 26 juni 2008 en is de zaak, na het verstrijken van de repliektermijn, in beraad genomen. 2. Ontvankelijkheid van het hoger beroep Met een verzoekschrift, ontvangen op de griffie van het arbeidshof te Antwerpen op 25 juli 2007, tekende de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening hoger beroep aan tegen een vonnis gewezen door de zevende kamer van de arbeidsrechtbank te Antwerpen op 25 juni 2007 (A.R ).

3 A.R bladzijde 3 Overeenkomstig artikel 792, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek werd een afschrift van het vonnis ter kennis gebracht aan partijen bij gerechtsbrief van 26 juni Het hoger beroep werd tijdig ingesteld, is regelmatig naar de vorm en ontvankelijk. 3. Feiten en voorgaande rechtspleging Met een formulier C 109 vroeg N. D. vanaf 21 februari 2006 wachtuitkeringen aan als volledig werkloze; zij deed aangifte dat zij samenwoonde met haar ouders (zonder beroepsactiviteit en zonder vervangingsinkomens) en haar 4 zusters (studenten) (stuk 3 administratief dossier: formulier C1 van 27 februari 2006 aangifte van de persoonlijke en familiale toestand). Op 6 maart 2006 volgde een bijkomende aangifte waarbij N. D. specificeerde dat haar moeder een bestaansminimum genoot en dat er in het gezin 7 kinderen zijn waarvan 4 student en waarvan de anderen geboren werden in 1992, 1994 en Op grond van voormelde aangiften van gezinstoestand genoot N. D. werkloosheidsuitkeringen als werknemer met gezinslast vanaf 21 februari Uit een onderzoek van de controledienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening bleek dat twee zusters van N. D., meer bepaald D. S. en D. K., naast hun studies, activiteiten hebben verricht via interim-bureaus. Met schrijven van 15 mei 2006 werd N. D. uitgenodigd voor een verhoor omtrent haar gezinstoestand. N. D. legde op 29 mei 2006 volgende verklaring af (stuk 13 administratief dossier: formulier C25.2): Ik bied me vandaag op uw verzoek op het werkloosheidsbureau aan om een verklaring af te leggen over mijn gezins- en familiale toestand. Ik ben schoolverlater sinds 2003, maar heb pas begin 2006 een steunaanvraag gedaan omdat ik niet besefte dat dit niet automatisch was gebeurd. Ik was wel ingeschreven als werkzoekende op de VDAB en ging ook telkens in op een werkaanbod, maar wist niet dat ik apart ook nog een steunaanvraag moest doen via mijn uitbetalingsinstelling. Ik woon nog in het gezin van mijn moeder; mijn vader verblijft in hechtenis en moeder heeft als enig inkomsten bestaansminimum (leefloon) via het OCMW. Ook het kindergeld komt via haar. Al mijn zussen (7) zijn nog schoolgaande. Ik heb mijn aangifte gezinstoestand dan ook volledig waarheidsgetrouw opgegeven. Ik besefte niet dat ik moest aangeven dat mijn zussen Samira en Karima naast hun studies ook nog werkten, in mijn ogen als jobstudent. U vertelt mij dat ik dit had moeten aangeven omdat zij dus wel over een eigen inkomen beschikken. Ik word u thans verwezen naar mijn uitbetalingsinstelling om mijn aangifte op C1 aan te

4 A.R bladzijde 4 passen aan de werkelijke toestand. (Ik zal trachten loonfiches van mijn zussen in 2006 mee te nemen) Ik had zeker niet de bedoeling om door mijn foutieve aangifte aanspraak te maken op een hogere werkloosheidsuitkering waar ik geen recht op had. Vervolgens besliste de directeur van het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening te Antwerpen op 17 juli 2006, - in toepassing van de artikelen 110 tot en met 119, 139, 142, 144, 146, 153, 158, 169 en 170 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering - : - N. D. vanaf 21 februari 2006 uit te sluiten van het recht op uitkeringen als werknemer met gezinslast en haar slechts uitkeringen toe te kennen als samenwonende werknemer (artikelen 110 en 114 Werkloosheidsbesluit); - N. D. uit te sluiten van het recht op uitkeringen vanaf 24 juli 2006 gedurende een periode van 2 weken (artikel 153 Werkloosheidsbesluit); - de uitkeringen die N. D. onrechtmatig ontving vanaf 21 februari 2006 terug te vorderen (artikel 169 en 170 Werkloosheidsbesluit). De directeur van het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening te Antwerpen nam deze beslissing op grond van volgende motivering (stuk 16 administratief dossier: C29 van 17 juli 2006): Wat de uitsluiting betreft op grond van de artikelen 110 en 114 van het voormeld koninklijk besluit : Het dagbedrag van de uitkeringen wordt berekend in functie van de gezinscategorie waartoe u behoort (artikel 110 tot 119). Met het aangifteformulier C1 van verklaarde u dat u uitsluitend samenwoont met bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad die geen beroeps- of vervangingsinkomens hebben.. Op grond van deze aangifte ontving u vanaf uitkeringen als werknemer met gezinslast. Deze aangifte stemt niet overeen met uw werkelijke gezinstoestand. Uit een onderzoek door onze controledienst blijkt immers dat uw zusters Samira en Karima, naast hun studies, tevens een inkomen als loontrekkende genieten. U deed hiervan geen aangifte. U was nochtans verplicht om aangifte te doen van deze wijziging (artikel 134 van voormeld koninklijk besluit). U had bijgevolg vanaf slechts recht op uitkeringen als samenwonende werknemer (artikel 110, 3). Wat de administratieve sanctie betreft op grond van artikel 153 van het voormeld koninklijk besluit :

5 A.R bladzijde 5 U heeft een verplichte verklaring niet afgelegd waardoor u onrechtmatig uitkeringen heeft kunnen genieten. De werkloze die onverschuldigde uitkeringen heeft of kan ontvangen omdat hij een onjuiste of onvolledige of verplichte verklaring niet of te laat heeft afgelegd, kan worden uitgesloten van het genot van de uitkeringen gedurende ten minste 1 week en ten hoogste 13 weken (artikel 153, eerste lid). De directeur kan zich beperken tot het geven van een verwittiging of de uitsluitingsbeslissing voorzien van een geheel of gedeeltelijk uitstel indien in de voorafgaande twee jaar geen gebeurtenis heeft plaatsgevonden die aanleiding heeft gegeven tot de toepassing van een sanctie op grond van artikel 153, 154 of 155 (artikel 157 bis, 2 en 3). In uw geval werd de duur van de uitsluiting bepaald op 2 weken, gelet op de aard en de duur van de inbreuk en op het advies vanwege de sociaal controleur. Om dezelfde redenen beperk ik mij niet tot het geven van een verwittiging (art. 157bis, 1, lid 1) en voorzie ik de uitsluitingsbeslissing niet van een geheel of gedeeltelijk uitstel (art. 157bis, 2, lid 1). Wat de terugvordering betreft : Elke onrechtmatig ontvangen som dient te worden terugbetaald (artikel 169, eerste lid van voormeld koninklijk besluit). Bijgevolg moeten de uitkeringen die u vanaf heeft genoten,worden teruggevorderd. Het totale bedrag dat u moet terugbetalen, de berekeningswijze en de wijze waarop u kan terugbetalen, zullen u later worden meegedeeld. Met schrijven van 21 september 2006 betekende de directeur van het werkloosheidsbureau Antwerpen, in uitvoering van zijn beslissing C29 van 17 juli 2006, een beslissing tot terugvordering met verzoek de onrechtmatig ontvangen uitkeringen over de periode van 21 februari 2006 tot en met 23 juli 2006 ten bedrage van 2.686,81euro terug te betalen (stuk 15 administratief dossier: terugvordering C31). Met verzoekschrift, ontvangen op de griffie van de arbeidsrechtbank te Antwerpen op 17 oktober 2006, tekende N. D. beroep aan tegen de beslissingen van 17 juli 2006 en 21 september 2006 van de directeur van het werkloosheidsbureau Antwerpen. Bij vonnis van de zevende kamer van de arbeidsrechtbank te Antwerpen van 25 juni 2007 werd: - de vordering van N. D. ontvankelijk en gegrond verklaard; - de administratieve beslissingen van de directeur van het werkloosheidsbureau te Antwerpen van 17 juli 2006 en 21 september 2006 vernietigd;

6 A.R bladzijde 6 - de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening veroordeeld om de uit de vernietigde administratieve beslissing voortspruitende achterstallige werkloosheidsuitkeringen te betalen in zoverre N. D. voldeed aan alle andere toelaatbaarheids- en vergoedbaarheidsvoorwaarden te vermeerderen met de gerechtelijke interesten vanaf 17 oktober 2006; - de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, in toepassing van artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, verwezen in de kosten van het geding, aan de zijde van N. D. vereffend op 109,32 euro rechtsplegingsvergoeding en op 4,82 euro aantekenrecht; aan de zijde van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening werden de kosten niet begroot en derhalve niet vereffend. Met verzoekschrift, neergelegd op de griffie van dit hof op 25 juli 2007, tekende de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening hoger beroep aan tegen bovenvermeld vonnis van de arbeidsrechtbank te Antwerpen. 4. Eisen in hoger beroep Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (appellant) vordert: - het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren; - het vonnis te vernietigen en de administratieve beslissing integraal te bevestigen. N. D. (geïntimeerde) vordert: - het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond te verklaren; - het eerste vonnis te bevestigen; - de oorspronkelijke vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren; - de beslissingen van 17 juli 2006 en 21 september 2006 te vernietigen; - voor recht te zeggen dat N. D. recht heeft op uitkeringen als werknemer met gezinslast vanaf 21 februari 2006; - in ondergeschikte orde, op basis van de beperkte tewerkstellingen van beide zussen, N. D. enkel uit te sluiten van het recht op werkloosheidsuitkeringen als werknemer met gezinslast voor de dagen waarop één of beide zussen hebben gewerkt, en de terugvordering dan ook in die zin aan te passen en te beperken; alleszins de beslissing te vernietigen voor wat betreft de opgelegde sanctie van 2 weken; - de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening te veroordelen tot de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van N. D. begroot op 148,75 euro rechtsplegingsvergoeding hoger beroep en op 61,95 euro uitgavenvergoeding verzoekschrift hoger beroep. 5. Ten gronde Huidig geschil heeft betrekking op de vraag of N. D. vanaf 21 februari 2006 gerechtigd is op uitkeringen als samenwonende werknemer (stelling Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) dan wel als werknemer met gezinslast (stelling N. D.).

7 A.R bladzijde 7 Voor het bepalen van het bedrag van de uitkeringen wordt, in toepassing van artikel 110, 1, eerste lid, 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (hierna Werkloosheidsbesluit), een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën van rechthebbenden naargelang van hun gezinssituatie: - werknemers met gezinslast (gezinshoofden); - werknemers die samenwonen met personen die zelf over een beroeps- of vervangingsinkomen beschikken (samenwonenden); - de andere werknemers (alleenstaanden). Overeenkomstig artikel 110, 2, c) van het Werkloosheidsbesluit wordt verstaan onder werknemer met gezinslast, de werknemer die niet samenwoont met een echtgeno(o)t(e), doch uitsluitend samenwoont met één of meer bloedof aanverwanten tot en met de derde graad, die noch over beroeps-, noch over vervangingsinkomens beschikken. Artikel 60 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 bepaalt dat onder beroepsinkomen verstaan wordt elk inkomen dat voortspruit uit de uitoefening van een beroepsactiviteit alsmede de inkomsten bedoeld in artikel 46, 1 en 2 van het koninklijk besluit. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betwist niet dat voor de toepassing van artikel 110 van het Werkloosheidsbesluit de studentenarbeid buiten beschouwing wordt gelaten (zie stuk 1 bundel geïntimeerde: gecommentarieerde reglementaire teksten van de RVA), maar is van oordeel dat N. D. er zich niet op kan beroepen omdat de vrijstelling beperkt is tot de ouders-kind relatie. In artikel 110 van het werkloosheidsbesluit wordt geen rubriek gewijd aan de studentenarbeid; de beperkende interpretatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening als zou de vrijstelling van de studentenarbeid enkel beperkt zijn tot de ouders-kind relatie is arbitrair, aangezien deze geen aansluiting vindt met de toepasselijke wetteksten in het arbeidsrecht. De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten wordt apart behandeld in de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli Artikel 130ter van de arbeidsovereenkomstenwet bepaalt: de studenten beoogd in deze titel behouden ten aanzien van de verschillende regelingen inzake sociale zekerheid, hun hoedanigheid van personen ten laste. De studenten, bedoeld in artikel 130ter, voornoemd, zijn: de studenten die tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van de werkgever (artikel 120). Uit de door N. D. voorgebrachte stukken blijkt dat haar zussen Karima en Samira onder de toepassing van artikel 120 en volgende van de arbeidsovereenkomstenwet vallen. Hiervoor kan verwezen worden naar de voorgebrachte verklaringen van de schooldirecties (stukken 2 en 5 bundel geïntimeerde) waaruit blijkt: - dat S. D. voor het schooljaar ingeschreven was als regelmatige leerling om de lessen te volgen van het derde specialisatiejaar van de derde graad TSO aan het Van Celsinstituut TSO te Antwerpen;

8 A.R bladzijde 8 - dat K. D. voor het schooljaar en ingeschreven was als regelmatige leerling om de lessen te volgen van het eerste en tweede leerjaar van de derde graad BSO kantoor. Verder blijkt uit de stukkenbundel van N. D. dat zowel Samira als Karima tijdens hun studies prestaties hebben verricht in het kader van studentenarbeid: - in een verklaring van Atoll Interim Antwerpen van 11 oktober 2006 (stuk 3 bundel geïntimeerde) wordt geattesteerd dat S. D. gewerkt heeft als werkstudent in de periode van februari 2006 tot juli 2006; - in een verklaring van Euroclean van 20 oktober 2006 (stuk 6 bundel geïntimeerde) wordt bevestigd dat D. K. in 2006 enkel met een studentenovereenkomst werkzaam was; - in een stukkenbundel, neergelegd ter griffie van dit hof op 5 juni 2008, brengt N. D. bovendien een aantal arbeidsovereenkomsten voor studenten bij die haar zusters hebben afgesloten met de nv Euroclean, de nv Adecco, de bvba Hygen, de bvba Karasih en de nv Cleaning. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening laat thans in hoger beroep gelden dat de arbeidsrechtbank geen rekening heeft gehouden met artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 10 november Met betrekking tot voormelde beroepsgrief onderschrijft het arbeidshof volledig hierna vermelde overwegingen van het openbaar ministerie, zoals neergeschreven in het schriftelijk advies gelezen ter zitting van 26 juni 2008 (stuk 11 dossier rechtspleging arbeidshof: schriftelijk advies van advocaatgeneraal, P. Van Den Bon): De verwijzing door de RVA naar artikel 17 bis van het K.B. van 28 november 1969 (wijziging K.B. 10 november 2005) is niet ter zake dienend. Studentenarbeid is niet beperkt tot de studenten die ontsnappen aan de onderwerping aan de RSZ voor de tewerkstelling tijdens de maanden juli, augustus en september (maximum 23 dagen) en de tewerkstelling buiten de zomervakantie, tijdens het jaar (eveneens beperkt tot 23 dagen tijdens de niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling). Krachtens artikel 17 bis voornoemd kunnen studenten dus maximaal 46 dagen per kalenderjaar werken met vrijstelling van bijdragen. Ook de arbeid die beantwoordt aan artikel 120 en volgende van de arbeidsovereenkomstenwet die niet tijdens deze strikt afgelijnde periodes wordt gepresteerd, en voor een beperkt aantal dagen (23), blijft studentenarbeid. Trouwens de regel is dat elke tewerkstelling van een student de onderwerping aan de sociale zekerheid met zich brengt. De werkgever is dus verplicht om sociale zekerheidsbijdragen te storten en persoonlijke bijdragen af te houden van de bezoldigingen die hij aan de student betaalt. Artikel 17 bis voornoemd is niet meer dan een uitzondering voor vakantiewerk die een vrijstelling van RSZ-bijdragen oplevert doch verder niets afdoet van de finaliteit van de overeenkomst voor tewerkstelling van de studenten. Het is niet correct studentenarbeid te beperken tot dit uitzonderingsregime.

9 A.R bladzijde 9 De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening verwijst verder naar artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 juli 1995 waarbij studenten die minstens sedert 6 maanden werken, uit het toepassingsgebied van titel VI van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gesloten. In rechtsleer en rechtspraak wordt aangenomen dat het moet gaan om een tewerkstellingsperiode van ten minste 6 maanden ononderbroken, bij dezelfde werkgever (Ballarin, L. Le contrat d occupation d étudiants, Ors., 1995, 126 ; Dauphin, M., studentenarbeid, Mechelen, Kluwer, 2006, 14 ; Verbrugge, F., «L occupation d un étudiant. Nouveautés et rappel de quelques principes essentiels», Ors. 2006, nr. 5, 8-19 ; Arbh. Brussel, 13 juni 2001, J.T.T., 2001, 441; Arbh. Luik, 23 mei 2006, J.T.T., 2006, 395). Welnu uit de voorgebrachte stukken blijkt dat geen van beide zusters van N. D. tijdens hun studies ononderbroken 6 maanden bij dezelfde werkgever hebben gewerkt (interim-contracten bij verschillende werkgevers) zodat een verwijzing naar artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 juli 1995 niet dienend is. Tenslotte houdt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor dat het bruto belastbaar jaarinkomen voor studenten in 2006 werd overschreden. Uit een verklaring van het kinderbijslagfonds Attentia van 25 september 2007 (stuk 9 bundel geïntimeerde) blijkt echter dat de ouders van N. D. voor de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 kinderbijslag hebben ontvangen ten gunste van 7 kinderen, inbegrepen Samira en Karima. Dit is uiteraard enkel mogelijk als zij nog als kind ten laste worden beschouwd vanwege hun studies en beperkte tewerkstelling als student. Samenvattend besluit het arbeidshof dat de prestaties die werden verricht door de zussen Samira en Karima gebeurde in het kader van studentenarbeid. In de zin van artikel 110 van het Werkloosheidsbesluit en artikel 130ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten kunnen deze inkomsten als student niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de werkloosheidsuitkeringen van N. D. De eerste rechters hebben dienvolgens terecht de administratieve beslissingen van 17 juli 2006 (C29) en 21 september 2006 (C31) vernietigd zodat het hoger beroep ongegrond is. OP DIE GRONDEN, HET HOF, Gelet op de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. Gehoord P. Van Den Bon, advocaat-generaal, in de lezing van zijn eensluidend schriftelijk advies op de openbare terechtzitting van 26 juni Partijen hebben niet gerepliceerd op het schriftelijk advies.

10 A.R bladzijde 10 Doet uitspraak op tegenspraak. Verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond. Bevestigt dienvolgens het bestreden vonnis uitgesproken op 25 juni 2007 in de openbare zitting van de zevende kamer van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen (A.R. nr ). Verwijst de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, overeenkomstig artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, in de kosten van hoger beroep. Vereffent de kosten aan de zijde van N. D. op 145,78 euro rechtsplegingsvergoeding hoger beroep (basisbedrag - toepassing K.B. 26 oktober B.S. 9 november 2007). Aan de zijde van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening worden de kosten niet vereffend daar er geen kostenopgave wordt ingediend. Aldus gewezen door: G. ADRIAENSENS, raadsheer, voorzitter van de kamer, G. VANKRUNKELSVEN, raadsheer in sociale zaken als werkgever, A. WOLPUT, raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider, bijgestaan door J. VERELST, griffier, en uitgesproken door voormelde voorzitter van de vierde kamer van het arbeidshof te Antwerpen, afdeling Antwerpen, zitting houdend te Antwerpen in openbare terechtzitting van vijfentwintig september tweeduizend en acht. J. VERELST A. WOLPUT G. VANKRUNKELSVEN G. ADRIAENSENS

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 1e blad. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 MEl 2012 ge KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT ZELFSTANDIGEN - bijdragen zelfstandigen tegensprekelijk heropening van

Nadere informatie

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer:

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer: Nummer: Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, 15te bis KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. A.R.Nr. 42.787 le blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. DERDE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In.de zaak: v Kathy, Appellante,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden Datum 11 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ij..oa2..l:le, If\( ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 22 oktober 2012 5 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst arbeider tegensprekelijk Heropening der debauen

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011 A.R. 2010/AA/177 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011 Michael L., wonende te 2440 Geel, ( ), appellant, vertegenwoordigd door mevrouw S. P., afgevaardigde van een representatieve werknemersorganisatie,

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 970860 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN. In de zaak: M.D.C.

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 970860 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN. In de zaak: M.D.C. ARBEIDSHOF TE afdeling Antwerpen ARREST Rep. nr.... AR 970860 vijfde kamer eindarrest bij verstek t.a.v. appellant bijdragen zelfstandigen OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN In de

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T Rolnummer 4880 Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST " A.R. nr. 2012/AB/765 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 4 JUNI2013 3 e KAMER.ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief ln de zaak:

Nadere informatie

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T Rolnummer 5726 Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN Arrest van 15 oktober 2002 - Rol nr 2001/AR/ 328

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN Arrest van 15 oktober 2002 - Rol nr 2001/AR/ 328 HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN Arrest van 15 oktober 2002 - Rol nr 2001/AR/ 328 Une indemnité de non-concurrence est une rémunération Arrêt Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 Afdeling Antwerpen ARREST A.R. 2090373 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VEERTIEN JULI TWEEDUIZEND EN NEGEN Gino V., wonende te 9120 Beveren-Waas, ( ) appellant, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomst. Algemene regelingen. Bewijs bestaan arbeidsovereenkomst Datum 24 oktober 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen Coöperatieve vennootschap Vennoot-bestuurder Werkloosheidsuitkeringen Datum 30 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T Rolnummer 3630 Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 320, 4, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35

Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35 Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35 Arrest A.R.Nr. 2013/AB/35 5DE KAMER ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 DECEMBER 2013. Arbeidsongeval

Nadere informatie

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011 IN DE ZAAK MET A.R. nr. 10/4294/A VAN 1. C.V.B.A. COOPFARMA met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met K.B.O.-nummer 0421.598.226 2. C.V.B.A. VOORUIT NR. 1 met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MEI 2011 C.10.0197.N-C.10.0205.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.10.0197.N CID LINES nv, met zetel te 8900 Ieper, Waterpoortstraat 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat

Nadere informatie

Rolnummer 1027. Arrest nr. 56/97 van 9 oktober 1997 A R R E S T

Rolnummer 1027. Arrest nr. 56/97 van 9 oktober 1997 A R R E S T Rolnummer 1027 Arrest nr. 56/97 van 9 oktober 1997 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 56bis, 2, van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd bij het

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief kennisgeving per gerechtsbrief (art. 580, 2, Ger. W.)

SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief kennisgeving per gerechtsbrief (art. 580, 2, Ger. W.) 1e blad. rep.nr.: 2013/M9 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 31 JANUARI2013 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief kennisgeving per

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967 Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967 Arrest A.R. nr. 2011/AB/967 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 juli 2013 3 e KAMER ARBEIDSRECHT -

Nadere informatie

Arbeidshof te Gent Afdeling Brugge --- vijfde kamer

Arbeidshof te Gent Afdeling Brugge --- vijfde kamer Arbeidshof te Gent Afdeling Brugge --- vijfde kamer 22 maart 2013 SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers A.R. nr. : 2011/AR/227 Rep. nr. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 FEBRUARI 2008 S.07.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0048.N XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS, vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 4, bus 3, eiseres,

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 15/04/2013

Datum van inontvangstneming : 15/04/2013 Datum van inontvangstneming : 15/04/2013 Entrée - ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARRE +schreven in het register van het Hof van Justitie onder nr.!1~~'h.6..a.s::. Vierde kamer Tussenarrest

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 DECEMBER 2014 S.13.0099.N-S.13.0126.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. S.13.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 FEBRUARI 2010 C.09.0248.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0248.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 2, eiser,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Bevrijding kosteloze zekerheidsteller. Geen economisch belang. Verbintenis in verhouding tot inkomsten en vermogen Datum 17 november 2008 Copyright

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 JUNI 2010 S.10.0005.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0005.F N. A., Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. AAGHON, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/07/2015

Datum van inontvangstneming : 14/07/2015 Datum van inontvangstneming : 14/07/2015 Vertaling C-284/15-1 Zaak C-284/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 juni 2015 Verwijzende rechter: Arbeidshof te Brussel (België)

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Auteur. Arbeidshof te Antwerpen. www.cass.be/arbeidshof/antwerpen. Onderwerp

Auteur. Arbeidshof te Antwerpen. www.cass.be/arbeidshof/antwerpen. Onderwerp Auteur Arbeidshof te Antwerpen www.cass.be/arbeidshof/antwerpen Onderwerp Organisatie van het bedrijfsleven. Verplichting tot instelling van een ondernemingsraad. Bijdrageverminderingen plus-één, plus-twee

Nadere informatie

Rolnummer 5606. Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T

Rolnummer 5606. Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T Rolnummer 5606 Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (vóór de wijziging ervan bij de wet van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ZEVEN. 7 de KAMER

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ZEVEN. 7 de KAMER 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ZEVEN 7 de KAMER Sociale Zekerheid Bijdragen Tegensprekelijk Definitief In de zaak: S. J., wonende

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST '- A.R. nl 2008/AB/50631 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITIING VAN 17 FEBRUARI2011 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk gedeeltelijk

Nadere informatie

Cour du travail de Bruxelles (3e ch.) - Arrêt du 8 octobre 2013 - Rôle n 2012-AB-740

Cour du travail de Bruxelles (3e ch.) - Arrêt du 8 octobre 2013 - Rôle n 2012-AB-740 Cour du travail de Bruxelles (3e ch.) - Arrêt du 8 octobre 2013 - Rôle n 2012-AB-740 Arrêt A.R. nr. 2012/AB/740 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 8 OKTOBER 2013 3e KAMER ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Rolnummer 5633. Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5633. Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T Rolnummer 5633 Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 «houdende invoering van een sociale

Nadere informatie

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T Rolnummer 3739 Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 413bis tot 413octies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/027 BERAADSLAGING NR 10/015 VAN 2 MAART 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MAART 2015 P.14.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0048.N L S, burgerlijke partij, eiser, met als raadsman mr. Vadim Antychin, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kantoor te 2000

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 FEBRUARI 2009 C.07.0641.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0641.N L.V., wonende eiser, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor rechtsbijstand

Nadere informatie

Rolnummer 2960. Arrest nr. 84/2005 van 4 mei 2005 A R R E S T

Rolnummer 2960. Arrest nr. 84/2005 van 4 mei 2005 A R R E S T Rolnummer 2960 Arrest nr. 84/2005 van 4 mei 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 24, 2, van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België

Nadere informatie

BESCHIKKING HOUDENDE HET BIJZONDERE REGLEMENT VAN HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL

BESCHIKKING HOUDENDE HET BIJZONDERE REGLEMENT VAN HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL Rep. Nr: 2014/2055 Brussel, 29 augustus 2014. BESCHIKKING HOUDENDE HET BIJZONDERE REGLEMENT VAN HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL Wij, Anne Sevrain, eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel, bijgestaan

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr.)?:>~ ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak: GARAGE

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Stopzetting bedrijfsafdeling. Morele schadevergoeding. Sociale zekerheid werknemers. Bijdragen Datum 13 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015)

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) Studentenarbeid zit nog steeds in de lift en is een inherent onderdeel van het studentenleven geworden, zowel tijdens de zomervakantie als gedurende het academiejaar.

Nadere informatie

Rolnummer 6129. Arrest nr. 174/2015 van 3 december 2015 A R R E S T

Rolnummer 6129. Arrest nr. 174/2015 van 3 december 2015 A R R E S T Rolnummer 6129 Arrest nr. 174/2015 van 3 december 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 14, 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie,

Nadere informatie

Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te

Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te A.R. INZAKE: De Heer bedrijfsrevisor, wonende te Eiser; Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te, advocaat TEGEN: De, met maatschappelijke zetel te, en mgeschreven volgens conclusie in het handelsregister

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Rolnummer 4699. Arrest nr. 67/2010 van 2 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4699. Arrest nr. 67/2010 van 2 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4699 Arrest nr. 67/2010 van 2 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 18bis van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het «handvest» van de sociaal verzekerde,

Nadere informatie

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013 Rechtbank, 1 gedaagde a. indien de gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten zijn in acht genomen,

Nadere informatie

Rolnummer 2005. Arrest nr. 121/2001 van 10 oktober 2001 A R R E S T

Rolnummer 2005. Arrest nr. 121/2001 van 10 oktober 2001 A R R E S T Rolnummer 2005 Arrest nr. 121/2001 van 10 oktober 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 18 maart 2014 - Rol nr 2013-AB-331

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 18 maart 2014 - Rol nr 2013-AB-331 Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 18 maart 2014 - Rol nr 2013-AB-331 Arrest A.R. nr. 2013/AB/331 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 18 MAART 2014 3 e KAMER ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T Rolnummer 2652 Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4, 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2013- AB-560

Arbeidshof te Brussel - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2013- AB-560 Arbeidshof te Brussel - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2013- AB-560 Arrest A.R. nr. 2013/AB/560 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST BUITENGEWONE OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 JULI 2013 11 e KAMER COLLECTIEVE

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 FEBRUARI 2015 C.14.0344.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0344.N ALGEMENE BORGSTELLINGEN cvba, met zetel te 1140 Evere, Henry Dunantlaan 19-21, eiseres, vertegenwoordigd door mr. John

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Bedienden. Bedrijfswagen. Teruggave Datum 19 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Rolnummer 4151. Arrest nr. 80/2007 van 16 mei 2007 A R R E S T

Rolnummer 4151. Arrest nr. 80/2007 van 16 mei 2007 A R R E S T Rolnummer 4151 Arrest nr. 80/2007 van 16 mei 2007 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 JANUARI 2015 C.13.0369.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0369.N DIAMANTHANDEL A. SPIRA bvba, met zetel te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 78, bus 106, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN VAN 8 MEI 2014

ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN VAN 8 MEI 2014 A. R. Nr. 13/469/A ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN VAN 8 MEI 2014 INZAKE : V. D. E. MARC, wonende te 2060-Antwerpen, ( ). EISENDE PARTIJ, vertegenwoordigd door Mr. L. D. M., advocaat, 2000- Antwerpen, (

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

Voorwerp van de vordering voor de eerste rechter. De vordering van appellant, ingesteld bij exploot van 5 juli 2007, strekt ertoe:

Voorwerp van de vordering voor de eerste rechter. De vordering van appellant, ingesteld bij exploot van 5 juli 2007, strekt ertoe: Gelet op de door de wet vereiste processtukken, in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden vonnis, door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op 9 mei 2008 op tegenspraak uitgesproken,

Nadere informatie

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32.

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32. RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK XIVe KAMER A R R E S T nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32.556 In zake : XXX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Steven Hooyberghs

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Rolnummer 2926 Arrest nr. 186/2004 van 16 november 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Iin zake: 2009/RKl306

Iin zake: 2009/RKl306 Nr. arrest: Rep.nr.: 2011/ ':>;5'3-2011/ ~=l~ Zitting van: 7 oktober 2011 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, ACHTSTE BIS KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

Nadere informatie

Appellante, vertegenwoordigd door Mr. S. VERBEIREN loco Mr R. SWENNEN, advocaat te Zellik.

Appellante, vertegenwoordigd door Mr. S. VERBEIREN loco Mr R. SWENNEN, advocaat te Zellik. Willekeurig ontslag veelvuldige afwezigheden Arbeidshof te Brussel (5de k.) Arrest van 7 januari 2013 Rol nr. 2012-AB-55 Arrêt A.R.Nr. 2012/AB/55 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Rolnummer 4496. Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T

Rolnummer 4496. Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T Rolnummer 4496 Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 57, 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Rolnummer 1924 Arrest nr. 81/2001 van 13 juni 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 SEPTEMBER 1987. BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK TEGEN J. A. DE RIJKE. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING,

Nadere informatie

Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986

Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986 Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986 In zake : de prejudiciële vraag gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen bij arrest van 26 september 1985 in de zaak van de N.V. TRENAL tegen DE BUSSCHERE

Nadere informatie

Rolnummer 2963. Arrest nr. 49/2005 van 1 maart 2005 A R R E S T

Rolnummer 2963. Arrest nr. 49/2005 van 1 maart 2005 A R R E S T Rolnummer 2963 Arrest nr. 49/2005 van 1 maart 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 174, 5, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,

Nadere informatie

Rolnummer 4612. Arrest nr. 162/2009 van 20 oktober 2009 A R R E S T

Rolnummer 4612. Arrest nr. 162/2009 van 20 oktober 2009 A R R E S T Rolnummer 4612 Arrest nr. 162/2009 van 20 oktober 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 7, 13, tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Rolnummer 2499 Arrest nr. 20/2003 van 30 januari 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST ", " rep,nr,: 2012/L4811,A.R nr, 2011/AB/979 1e blad, ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 7e KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 6 SEPTEMBER 2012 SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - pensioenen tegensprekelijk

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidshof te Antwerpen Onderwerp Echtgenoot van de zaakvoerder - Het feit al dan niet door een overeenkomst te zijn verbonden - Bewijslast - Onvoldoende technische kennis om werkgeversgezag

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER Beslissing van 20 november 2003 in de zaak onder rekestnummer 330/2003 GDW van: X gerechtsdeurwaarder te APPELLANT, t e g e n Y Bewindvoerder,

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief

SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief 1e blad. rep.nr. 2012r16C(j ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 14 JUNI 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 28 april 2015

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 28 april 2015 ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL zitting van 28 april 2015 Inzake: Dhr. A, XXX Eiser, ter zitting niet aanwezig noch vertegenwoordigd. Tegen: RO, met zetel te XXX, Lic.

Nadere informatie

Aangifte van een vrijwillige activiteit voor een niet-commerciële organisatie

Aangifte van een vrijwillige activiteit voor een niet-commerciële organisatie Datumstempel van de uitbetalingsinstelling Aangifte van een vrijwillige activiteit voor een niet-commerciële organisatie U wenst een vrijwillige activiteit te verrichten voor een niet-commerciële organisatie

Nadere informatie

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 231.042 van 29 april 2015 in de zaak A. 209.461/XIV-35.

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 231.042 van 29 april 2015 in de zaak A. 209.461/XIV-35. RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK XIVe KAMER A R R E S T nr. 231.042 van 29 april 2015 in de zaak A. 209.461/XIV-35.106 In zake : X bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Alain Tytgat

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 23/08/2012

Datum van inontvangstneming : 23/08/2012 Datum van inontvangstneming : 23/08/2012 C-347/12-1 Datum van indiening: 20 juli 2012 Verwijzende rechter: Zaak C-347/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg/

Nadere informatie

Milieuhandhavingscollege

Milieuhandhavingscollege Milieuhandhavingscollege Arrest MHHC-13/35-VK van 18 april 2013 In de zaak van de BVBA [ ] met maatschappelijke zetel te [ ] voor en namens wie optreedt mr. Albert COPPENS, advocaat, met kantoor te 9300

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JUNI 2014 C.13.0336.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0336.N 1. SANDOZ nv, met zetel te 2870 Puurs, Lichterveld 7, 2. ACCORD HEALTHCARE bv, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 MAART 2015 S.12.0026.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.12.0026.N G.V., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN,

Nadere informatie