FLASH. Noteer alvast de datum van 19 november 2004 in uw agenda. Meer informatie volgt later.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLASH. Noteer alvast de datum van 19 november 2004 in uw agenda. Meer informatie volgt later."

Transcriptie

1 FLASH Voor de erkende boekhouders(-fiscalisten) is momenteel de periode aangebroken waar zij hun cliënten bijstaan bij de voorbereiding van hun algemene vergaderingen. Voor uw eigen boekhoudvennootschap maken wij er U nogmaals attent op dat U deze dient om te zetten naar een burgerlijke vennootschap en dit conform de deontologische regels inzake de onverenigbaarheid van het beroep van boekhouder(-fiscalist) met handelsactiviteiten (zie Pacioli nr. 153 van november 2003). Gelieve ook steeds de aangepaste ontwerpstatuten tijdig over te maken aan onze juridische dienst. Noteer alvast de datum van 19 november 2004 in uw agenda. Meer informatie volgt later. Neerlegging van de jaarrekening als sluitstuk van de jaarlijkse algemene vergadering P Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 Tweewekelijks Verschijnt niet in juli In Pacioli nr. 162 en nr. 164 hadden wij het reeds over de voorbereiding en het houden van de gewone algemene vergadering In deze derde en laatste bijdrage over de jaarlijkse algemene vergadering is de neerlegging van de jaarrekening aan de orde. De bestuurders en zaakvoerders van Belgische vennootschappen zijn verplicht om de goedgekeurde jaarrekening (met de balans, resultatenrekening en toelichting) neer te leggen bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België, meer bepaald in de vestiging die zich bevindt binnen het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel waaronder de vennootschap ressorteert (art. 92, 1, W. Venn.). Wij bekeken ook de jaarlijkse Graydon-studie omtrent het «neerleggingsgedrag» van de Belgische vennootschappen. I. Een studie van Graydon: opmerkelijke evolutie in de goede richting Op 18 februari 2003 maakte Graydon haar jaarlijkse studie bekend omtrent de neerlegging van de jaarrekeningen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. En wat blijkt? De Programmawet van 8 april 2003 (B.S. 17 april 2003) die administratieve boetes voorziet voor laattijdige neerlegging, heeft zijn doel niet gemist. Zij krijgen daartoe dertig dagen vanaf de goedkeuring van de jaarrekening. De goedkeuring moet gebeuren uiterlijk binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, zodat de neerlegging van de jaarrekening sowieso plaats moet vinden binnen de zeven maanden na de afsluitingsdatum (art. 98, 1, W. Venn.). Voor vennootschappen die hun boekhouding afsluiten op 31 december verstrijkt de neerleggingstermijn aldus op 30 juli! Aan de niet-neerlegging van de jaarrekening zijn tal van consequenties verbonden op het vlak van de aansprakelijkheid. Wij nemen die in dit artikel onder de loep. 1 I N H O U D Flash 1 Neerlegging van de jaarrekening als sluitstuk van de jaarlijkse algemen vergadering 1 Een gedeeltelijk vernietigd onroerend goed 4 De bedrijfsleider en de belasting (deel 1) 7 P A C I O L I N R B I B F - I P C F M E I

2 Uit de Graydon-studie blijkt dat, in vergelijking met voorgaande jaren, een gevoelige vooruitgang is geboekt : in 2003 hebben 65,4 % van de vennootschappen hun jaarrekening binnen de gestelde termijn neergelegd. Daarmee wordt het recordcijfer van het jaar 2000 (60,7 %) verpulverd. Goede punten dus voor de ondernemingen en hun boekhoudkundige adviseurs! Er is ook een duidelijk trendbreuk met de vorige jaren, tijdens dewelke het volume tijdig neergelegde jaarrekeningen gestadig daalde, zelfs tot een historisch dieptepunt van 52,7 % in In 2001 legden 58,8 % van de Belgische ondernemingen hun jaarrekening tijdig neer. Vlaamse vennootschappen (70,5 % i.p.v. 58,7 % in 2002) deden het in 2003 nog steeds beter dan de Brusselse (61,5 % i.p.v. 44,4 % in 2002) en vooral de Waalse vennootschappen (53,9 % i.p.v. 41,7 % in 2002). De studie maakt verder geen onderscheid tussen de jaarrekeningen die ontijdig, dan wel helemaal niet werden neergelegd. Wel vermeldt zij dat vennootschappen gedurende drie opeenvolgende jaren helemaal geen jaarrekening neerlegden en dus een gerechtelijke ontbinding riskeren. Dat zijn er bijna minder dan in II. Gevolgen van niet-tijdige neerlegging zijn niet mals Het niet of laattijdig naleven van de wettelijke verplichtingen inzake de openbaarmaking van de jaarrekening kan zeer verregaande gevolgen hebben voor de vennootschap en haar bestuurders of zaakvoerders : burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurders en zaakvoerder(s) voor de schade die aan de vennootschap en derden is berokkend; administratieve geldboeten ten laste van de vennootschap, waarvoor de bestuurders en zaakvoerders hoofdelijk aansprakelijk zijn; gerechtelijke ontbinding van de vennootschap. III. Bestuurders en zaakvoerders riskeren hun persoonlijke aansprakelijkheid... Een inbreuk op de verplichtingen tot tijdige voorlegging van de jaarrekening aan de algemene vergadering (art. 92, 1 W. Venn.) en tot tijdige neerlegging ervan bij de Nationale Bank (art. 98, 1 W. Venn.) is een inbreuk op het Wetboek van Vennootschappen. Daarom kan zij aanleiding geven tot de aansprakelijkheidsvordering tegen de bestuurders en de zaakvoerders. Ieder van hen is immers, zowel jegens de vennootschap als jegens derden, aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van een dergelijke overtreding. Maar er is meer! In normale gevallen zullen de bestuurders of de zaakvoerders slechts veroordeeld worden tot de vergoeding van de door de eiser gevorderde schade, wanneer niet alleen de fout en de schade, maar ook het oorzakelijke verband tussen beide wordt bewezen. In geval van niet of laattijdige neerlegging van de jaarrekening wordt evenwel de door de derden geleden schade geacht voort te vloeien uit de nalatigheid. Men spreekt van een wettelijk vermoeden. Weliswaar laat de wet toe dat de bestuurders of de zaakvoerders het tegenbewijs leveren, maar men mag niet uit het oog verliezen dat zulks impliceert dat de moeilijke bewijslast van de eiser komt te vervallen en wordt omgekeerd ten nadele van de verweerders. Laatstgenoemde zullen m.a.w. moeten bewijzen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de bedoelde nalatigheid en de beweerde schade. In concreto betekent dit dat de schadelijdende derde steeds de loutere niet-naleving van de bovengenoemde formaliteiten zou kunnen inroepen om van elke bestuurder een vergoeding te vorderen voor de door hem geleden schade. Voorbeeld Een leverancier verkoopt zijn producten aan een vennootschap die later de prijs niet kan vereffenen. De leverancier merkt dat de jaarrekening niet werd neergelegd en stelt dat hij niet op de hoogte was van de penibele financiële positie van de vennootschap. Indien de laatste jaarrekening tijdig was neergelegd en hij de recente cijfers had kunnen inkijken, zou hij niet hebben gecontracteerd. Meer bepaald zou hen duidelijk geworden zijn dat de vennootschap aanzienlijke verliezen had geleden en haar solvabiliteit was aangetast. De leverancier schuift de schuld in de schoenen van de bestuurders en vordert de opgelopen schade (de niet betaalde facturen, vermeerderd met de interesten en de kosten) van hen terug. IV. Administratieve geldboetes worden dit jaar effectief toegepast De Programmawet van 8 april 2003 schafte de strafrechtelijke boetes van artikel 126, 3 W. Venn. voor de laattijdige neerlegging van de jaarrekeningen af, doch voerde in de plaats daarvan administratieve boetes in. Voor het bepalen van deze boete wordt een onderscheid gemaakt tussen de grote vennootschappen die een jaarrekening volgens het volledige schema moeten opmaken en de kleine vennootschappen voor wie het verkort schema van toepassing is. Voor de eerste categorie bedraagt de boete 200 EUR per maand vertraging, met een maximum van M E I P A C I O L I N R B I B F - I P C F 2

3 1 200 EUR. De kleine vennootschappen betalen 60 EUR per maand achterstand, met een maximum van 360 EUR. Elke begonnen maand zal worden aangerekend als een volle maand. Van vertraging is evenwel pas sprake na het verstrijken van de zeven maanden na het afsluiten van het boekjaar, ongeacht de datum waarop de algemene vergadering de jaarrekening heeft goedgekeurd. De boete kan enkel vermeden worden wanneer de vennootschap schriftelijk en tijdig (d.i. vóór het verstrijken van de termijn van zeven maanden) overmacht inroept. Pas op! Er is slechts sprake van overmacht wanneer de onmogelijkheid om de jaarrekening neer te leggen ontoerekenbaar is, d.w.z. wanneer elke vorm van schuld ontbreekt. Het voorval dat de neerlegging van de jaarrekening onmogelijk maakt mag zelfs niet aan de lichtste fout van de vennootschap te wijten zijn; de nakoming moet menselijkerwijze of praktisch gezien onmogelijk worden gemaakt. Niettegenstaande het feit dat in 2003 de boetes nog niet werden geïnd is de publicatiesnelheid ten goede beïnvloed door de aanpassing van de wet. Dit blijkt ten overvloede uit de studie van Graydon. Toch zagen in 2003 ongeveer bedrijven de bui reeds hangen en hebben zij een geval van overmacht ingeroepen om een laattijdige publicatie te rechtvaardigen. Dit bleek dus nog niet nodig te zijn. Evenwel werd aangekondigd dat de administratieve geldboetes dit jaar wel effectief en zonder verdere verwittiging zullen worden geïnd. Bovendien zullen de bestuurders en zaakvoerders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van deze geldboetes. De bestuurders en zaakvoerder van lege en slapende vennootschappen zullen de dans dus niet ontspringen. De beroepsbeoefenaar zal dus op zijn hoede zijn. Cliënten die een dwangbevel in de bus krijgen met bevel tot betaling van een forse administratieve boete, zullen immers uitleg komen vragen. Men doet er dan ook goed om er nalatige cliënten, die hun boekhoudkundige stukken niet tijdig binnenbrengen, schriftelijk te wijzen op de nadelige financiële gevolgen. U zou hen het volgende schriftelijke berichtkunnen overmaken: «Geachte cliënt, Wij wensen u te wijzen op de verplichting van de zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen om op de statutair voorziene datum de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering. Deze goedgekeurde jaarrekening moet uiterlijk binnen de 30 dagen na de goedkeuring worden neergelegd bij Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Zoals u weet is, wanneer de jaarrekening niet is neergelegd binnen de zeven maanden na het afsluiten van het boekjaar, vanaf dit jaar een administratieve geldboete verschuldigd van 200 EUR / 60 EUR per maand vertraging. Elke begonnen maand wordt aangemerkt als een volle maand. De maximale boete bedraagt EUR / 360 EUR (art. 176 van de Programmawet van 8 april 2003, B.S. 17 april 2003). Wij stellen vast dat wij nog niet over alle gegevens beschikken om de jaarrekening van uw vennootschap voor te bereiden. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk ons deze gegevens (zie addendum) ten spoedigste en uiterlijk op , te bezorgen. Daar het opmaken en de tijdige neerlegging van de jaarrekening een opdracht is van de raad van bestuur / zaakvoerder(s), zullen wij in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor alle nadelige financiële gevolgen die uit de laattijdige neerlegging zouden kunnen voortvloeien. Gedaan te... op Getekend» Uiteraard verdient het voorkeur deze brief per aangetekende post te versturen. Ook versturing per , met het verzoek om onmiddellijk te reageren («reply»), is een werkwijze die het mogelijk maakt de tegenwerpbaarheid van uw mededeling te vergroten. Wanneer u verstuurt per fax, moet u uiteraard de verzendingsnota bewaren. kan u uiteraard ook eenvoudig gebruiken om de klant te herinneren aan zijn nalatigheid. Wanneer u discussies omtrent uw aansprakelijkheid wenst te vermijden, is uitsluitend telefonisch aandringen (zonder schriftelijke opvolging) uit den boze. V. Gerechtelijke ontbinding van «slapende vennootschappen» Zoals hierboven reeds is aangegeven kan de rechtbank op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van een vennootschap die gedurende drie opeenvolgende boekjaren haar P A C I O L I N R B I B F - I P C F M E I

4 jaarrekening en de daarbij horende stukken niet heeft neergelegd (art. 182 W. Venn.). Deze vordering kan slechts worden ingesteld na verloop van een termijn van zeven maanden te rekenen van de datum van afsluiting van het derde boekjaar. Dit is logisch: aan de voorwaarden voor de toepassing van deze sanctiebepaling zal slechts voldaan zijn wanneer de termijnen voorzien voor de voorlegging en, vervolgens, de neerlegging van de derde jaarrekening, niet zijn nageleefd. Voorbeeld Een vennootschap legt haar jaarrekeningen van de jaren 2001, 2002 en 2003 niet neer. De ontbindingsvordering kan ingesteld worden vanaf 1 augustus In sommige gevallen zal de rechtbank niet onmiddellijk overgaan tot ontbinding. Wanneer een regularisatie van de toestand mogelijk is, kan men pogen de rechter te overtuigen enig respijt toe te staan. VI. Acties van de handelsrechtbanken Tot voor enkele jaren spraken de handelsrechtbanken de ontbinding slechts sporadisch uit. Dit veranderde sinds eind de jaren 90. Zij kregen de steun van een aantal betrokken organisaties. Zo stak het Instituut der Bedrijfsrevisoren het niet onder stoelen of banken dat zij de rechtbanken van koophandel wilde aanmoedigen haar onderzoeken verder te zetten en zelfs te intensifiëren. Op die wijze konden zij bijdragen tot de terbeschikkingstelling aan derden van de financiële en boekhoudkundige informatie van alle vennootschappen. Vorig jaar nog bepleitte UNIZO dat aan de Kamers voor Handelsonderzoeken systematisch een lijst zou worden overgemaakt van ondernemingen die hun jaarrekening niet tijdig neerlegden. Dit feit zou beschouwd kunnen worden als één van de falingspredictoren. Ook in het afgelopen jaar hebben de handelsrechtbanken blijkbaar niet stil gezeten. De recente Graydon-studie stelt immers vast dat het aantal vennootschappen die hun jaarrekeningen gedurende drie opeenvolgende jaren niet neerlegden is gedaald van ongeveer in 2002 tot in Deze spectaculaire daling is waarschijnlijk grotendeels het gevolg van de ijver die de rechtbanken van koophandel aan de dag legden. VII. Besluit : rij niet zonder routeplan De niet-tijdige of laattijdige voorlegging en neerlegging van de jaarrekening kan dus verreikende gevolgen hebben voor zowel de vennootschap als voor de bestuurders en zaakvoerders. Er hangt laatstgenoemden niet alleen een vordering tot schadevergoeding boven het hoofd, maar ook een administratieve geldboete. Uit de Graydon-studie blijkt evenwel nogmaals dat vooral de dreiging van zware geldboetes de Belg ertoe kan aanzetten de wettelijke voorschriften correct na te leven. Misschien heeft de verkeerswetgever het dan toch bij het rechte eind? Nochtans zou men de ondernemer erop moeten wijzen dat het opstellen van de jaarrekening niet aanzien moeten worden als een noodzakelijk kwaad. Vooral de positieve gevolgen van een permanent opvolging van de financiële toestand van een onderneming moeten in het licht worden gesteld. Een accurate en continue visie op de financiën laat de ondernemer immers toe tijdig bij te sturen en de noodzakelijke acties te ondernemen. Dit is des te belangrijker in economisch moeilijke tijden waarmee vele ondernemingen nu geconfronteerd worden. Men kan zich dan ook de vraag stellen of ondernemers die er niet in slagen hun jaarrekening tijdig neer te leggen, over voldoende inzicht in de financiën van hun onderneming beschikken? Luc STOLLE Meritius Advocaten Een gedeeltelijk vernietigd onroerend goed 1. Gegevens Een BVBA bezit een atelier voor metaalverwerking. Als gevolg van een ramp is het atelier gedeeltelijk vernietigd. De aanschaffingswaarde is EUR, de afschrijvingen op het atelier bedragen EUR (restwaarde : EUR). De schade wordt geschat op 30 % van de aanschaffingswaarde. Het bedrag van het bestek : EUR. 2. Beschadigd goed kan niet hersteld worden Als het beschadigd goed niet hersteld kan worden en niet meer nodig is voor de bedrijfsuitoefening, mag het niet meer voorgesteld worden als een «nuttig» actief M E I P A C I O L I N R B I B F - I P C F 4

5 Het goed wordt dus overgeboekt naar de rubriek 26 «Overige materiële vaste activa». Onder deze rubriek vinden we de onroerende goederen als reserve, de onroerende goederen, dienstig als woongebied, de buiten gebruik of exploitatie gestelde materële vaste activa Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa Geboekte afschrijvingen aan Gebouwen Geboekte afschrijvingen De schatting van de restwaarde van een beschadigd goed is niet gemakkelijk en moet op een objectieve manier gebeuren. Ze wordt bepaald in functie van het nut van het gebouw voor de onderneming. Zo er geen nut meer is, moet een bijkomende afschrijving gebeuren om de waarde tot nul terug te brengen Uitzonderlijke afschrijvingen op materiële vaste activa (toevoeging) aan Geboekte afschrijvingen Het beschadigd goed kan hersteld worden Het gebouw dat beschadigd is door een ongeval, een aanslag, natuurramp, vandalisme, kan nog hersteld worden. Het in zijn oorspronkelijke vorm herstellen wordt beoogd. De intentie om het goed te herstellen, brengt de aanleg van een voorziening voor risico s en kosten met zich mee Voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten (toevoeging) aan Voorzieningen voor risico s en kosten Voorzieningen voor risico s en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken, die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat. De waarde van het goed wordt terug op de restwaarde gebracht door de volgende boeking, maar het beschadigd onroerend goed blijft in zijn specifieke rubriek (22 «Gebouwen», 23 «Installaties, machines en uitrusting», 24 «Meubilair en rollend materieel») Uitzonderlijke afschrijvingen op materiële vaste activa (toevoeging) aan Geboekte afschrijvingen De herstelling die wordt uitgevoerd door een derde wordt als volgt geboekt : 6106 Onderhoud - herstelling gebouw Terug te vorderen BTW (medecontractant) aan Leveranciers Te betalen BTW Terugname van de voorziening : 164 Voorzieningen voor risico s en kosten aan Voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten bestedingen De besteding van rekening 162 «Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken» is in dit geval niet van toepassing. Deze rekening wordt immers gebruikt voor onroerende goederen waarvan het belangrijk is periodiek de instandhouding, herstellingen en het rendement te verzekeren. Georges HONORÉ Lid van de Stagecommissie De bedrijfsleider en de belasting (deel 1) In een eerste deel over de bedrijfsleider en de belastingen geven we een antwoord op de vraag wat een bedrijfsleider is en wat bezoldigingen zijn. In een volgend nummer van Pacioli nemen we de beroepskosten onder de loep. 1. Definitie van de bedrijfsleider (cf. art. 32, lid 1 WIB 1992) Het betreft enkel natuurlijke personen, rechtspersonen zijn dus altijd uitgesloten. De natuurlijke persoon die een rechtspersoon vertegenwoordigt, wordt niet als een bedrijfsleider beschouwd. De eventueel aan een rechtspersoon betaalde bezoldiging wordt als winst van deze entiteit aangemerkt. Als bedrijfsleiders worden beschouwd : de natuurlijke personen die een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefenen. Het betreft derhalve natuurlijke personen die een mandaat bekleden dat hun door de statuten of P A C I O L I N R B I B F - I P C F M E I

6 de algemene vergadering werd verleend. Tijdens het normale leven van de onderneming, zal het in de regel een vennoot of een aandeelhouder betreffen. Bij de vereffening kan de vereffenaar uiteraard iemand zijn die totaal vreemd is aan de vennootschap; personen die doorgaans geen vennoot of aandeelhouder zijn en in de vennootschap een leidende functie of een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard uitoefenen buiten een arbeidsovereenkomst. We onderstrepen evenwel dat bepaalde zogenaamde arbeidsovereenkomsten kunnen worden geherkwalificeerd, want als er schijnzelfstandigen bestaan, kunnen er ook «schijnloontrekkenden» bestaan; Diegenen die met een niet-geherkwalificeerde arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn, kunnen dus nooit als bedrijfsleiders worden beschouwd. 2. Definitie van bezoldigingen van bedrijfsleiders (cf. art. 32, lid 2 WIB 1992) De bezoldigingen zijn van drieërlei aard : A. Emolumenten, zitpenningen en tantièmes en alle andere vaste of veranderlijke sommen toegekend door vennootschappen, andere dan dividenden of terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgever We onderstrepen drie essentiële elementen, nl. : dat het feit dat de bezoldiging die wordt betaald, bij elke toekenning niet systematisch dezelfde hoeft te zijn; deze kan variëren in de tijd; de frequentie van de gedane betalingen : er moet een regelmatige toekenning zijn. Volgens vaste rechtspraak moet een vergoeding die elk jaar één maal, maar ieder jaar, wordt toegekend, als een regelmatige bezoldiging worden aangemerkt. Dit is ondermeer het geval wanneer de enige toegekende vergoeding uit een tantième bestaat. de betaalbaarstelling van een bezoldiging of een tantième brengt de verschuldigdheid van de bedrijfsvoorheffing door de schuldenaar teweeg, berekend volgens door de Administratie voorgeschreven barema s. B. Voordelen van alle aard Deze worden gedefinieerd door artikel 36 WIB 1992 en artikel 18 KB/WIB de door de ontlener (onderneming) aangerekende rentevoet. Voorts dient een onderscheid te worden gemaakt tussen ; Hypothecaire leningen Hier geldt de referentierentevoet van het jaar waarin de leningovereenkomst is gesloten. Er wordt geen rekening gehouden met een eventuele renteverlaging toegekend als er kinderen ten laste zijn. Het betreft dus altijd de basisrente. Bij een hypothecaire lening met variabele rente wordt het voordeel in natura bij elke renteaanpassing herberekend. De referentierentevoet is deze van het jaar van de renteaanpassing. Niet-hypothecaire leningen Hier geldt eveneens de referentierentevoet van het jaar waarin de leningovereenkomst is gesloten. Wanneer het vermelde percentage een maandelijks lastenpercentage is, dient het reële jaarlijks lastenpercentage te worden berekend op basis van de volgende formule : i = p x 24 x n / n + 1 waarbij p het maandelijks lastenpercentage en n de terugbetalingstermijn in maanden is. De wetgever maakt een onderscheid naargelang de lening de financiering van een auto of een andere type financiering betreft. Niet hypothecaire lening zonder welbepaalde looptijd Hier gaat het voornamelijk om de problematiek van de rekening-courant van vennoten en bestuurders. De toe te passen rentevoet wordt jaarlijks vastgesteld. In principe is de berekeningsgrondslag gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de saldi bij het begin en op het einde van het belastbaar tijdperk. Maar de fiscus heeft het recht maandelijks een dergelijk gemiddelde te bepalen om iedere maand een belastbare grondslag vast te stellen (art. 36 WIB 1992, zie inzonderheid Com. I.B. nr. 36/90). We onderstrepen dat het hier fictieve interesten betreft : het is dus niet vereist dat ze betaald zijn. Het feit dat deze interesten geboekt zijn, impliceert dat ze betaald zijn en dat de schuldenaar van de inkomsten de roerende voorheffing verschuldigd is. b. Kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen Eerste onderscheid Het betreft een ongebouwd onroerend goed : het voordeel wordt forfaitair vastgesteld op 100/90 van het kadastraal inkomen. a. Renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet Het voordeel wordt berekend op basis van het verschil tussen: een bij koninklijk besluit vastgestelde referentierentevoet; M E I P A C I O L I N R B I B F - I P C F 6

7 Het betreft een niet-gemeubileerd gebouwd onroerend goed : indien het kadastraal inkomen kleiner is dan of gelijk aan 745 EUR, is het voordeel gelijk aan 100/60 van het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met 1,25; indien het kadastraal inkomen groter is dan 745 EUR, is het voordeel gelijk aan 100/60 van het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met 2. Het betreft een gemeubileerd gebouwd onroerend goed: het hiervoor berekende voordeel wordt vermenigvuldigd met 2/3. Het voordeel wordt berekend op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen. Tweede onderscheid Wanneer het betrekken van een goed wordt opgelegd en de belangrijkheid van dat goed duidelijk de persoonlijke behoeften van de betrekker overtreft, rekening houdend met zijn maatschappelijke stand en de samenstelling van zijn gezin, moet, bij de vaststelling van het belastbare voordeel slechts rekening worden gehouden met het kadastrale inkomen van een onroerend goed dat aan de werkelijke behoeften van de betrekker beantwoordt. Wanneer de behoeften van de betrekker beperkt zijn tot één plaats, wordt het voordeel berekend tegen 0,74 EUR per dag of 266,40 EUR per jaar. c. Kosten in verband met dat onroerend goed (verwarming, elektriciteit, enz.) Het voordeel wordt als volgt gewaardeerd : verwarming : EUR per jaar; elektriciteit gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming : 590 EUR per jaar. d. Kosteloze verstrekking van maaltijden Het voordeel wordt als volgt berekend : ontbijt : 0,55 EUR per dag of 198,00 EUR per jaar; hoofdmaaltijd : 1,09 EUR per dag of 392,40 EUR per jaar; avondmaal : 0,84 EUR per dag of 302,40 EUR per jaar. e. Kosteloze beschikking over dienstboden, hoveniers, chauffeurs Het voordeel is gelijk aan EUR per jaar en per voltijds tewerkgesteld personeelslid. Desgevallend moet een berekening prorata temporis worden gemaakt. f. Persoonlijk gebruik van een ter beschikking gestelde firmawagen Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen drie soorten afgelegde kilometers : privé-kilometers; woon-werkverkeer; de eigenlijke beroepsmatige verplaatsingen. Het voordeel wordt berekend op basis van het aantal beroepsmatig afgelegde kilometers. Het voor privé-doeleinden afgelegde aantal kilometers bedraagt momenteel minimum km per jaar in de mate dat de afstand tussen de woonplaats en de werkplaats maximaal 25 km bedraagt. Indien deze afstand meer bedraagt dan 25 km, wordt een minimum aantal kilometers van per jaar in aanmerking genomen voor de berekening van het voordeel. Dit kilometeraantal omvat de verplaatsingen in het woon-werkverkeer, die desgevallend tegen 0,15 EUR per km, het in artikel 66bis WIB 1992 vermelde bedrag, worden aangerekend als beroepskosten (wanneer men zijn werkelijke beroepskosten bewijst). Als het geen vol jaar betreft, wordt het kilometeraantal prorata temporis betekend. Het beroepsmatig kilometeraantal wordt vervolgens vermenigvuldigd met een kilometercoëfficiënt, berekend volgens een schaal die in verhouding staat tot het fiscaal vermogen van het voertuig, met een maximum van 19 Pk. C. Eventueel geherkwalificeerde inkomsten van andere aard a. Door de vennootschap betaalde huur (art. 7 WIB 1992) Hier gaat het om de door de onderneming aan haar bedrijfsleider, eigenaar van het goed, betaalde huurprijs en huurvoordelen. Deze huur en huurvoordelen maken deel uit van de bezoldiging van de bedrijfsleider en moeten, als dusdanig, als onroerende inkomsten worden aangegeven in vak II van de aangifte in de personenbelasting. Vervolgens wordt dit inkomen voor de berekening van de belasting geglobaliseerd. Maar voor zover deze huurprijs en huurvoordelen meer bedragen dan 5/3 van het kadastraal inkomen verhoogd met de revalorisatiecoëfficiënt (voor aj bedraagt deze coëfficiënt 3,39) worden ze als beroepsinkomsten geherkwalificeerd. Deze maatregel heeft weliswaar geen effect op de belastbare massa, en bijgevolg evenmin op de te betalen belasting. Het kwalijke gevolg van deze maatregel is dat dit bijkomend beroepsinkomen samengevoegd wordt met de reeds toegekende beroepsinkomsten en opgenomen P A C I O L I N R B I B F - I P C F M E I

8 wordt in de berekeningsgrondslag voor de sociale bijdragen. De meerkost is aanzienlijk. b. Overdreven interesten Hier betreft het de interesten die worden betaald aan een bedrijfsleider die voorschotten heeft gedaan aan zijn onderneming. De omvang van de interesten heeft geen invloed op de gezamenlijk belastbare massa van de bedrijfsleider, maar, als men niet uitkijkt, wel op deze van de vennootschap. Er zijn twee beperkingen : Eerste beperking betreffende het geleende bedrag Het geleende bedrag wordt vergeleken met het gestort kapitaal bij het begin van het boekjaar verhoogd met de belaste reserves aan het einde van het boekjaar. In de mate dat het geleende bedrag deze grens overschrijdt, wordt de op het excedent betaalde interest tot dividend geherkwalificeerd. Als de vennootschap aanspraak kan maken op de toepassing van het verlaagde tarief, voorzien bij artikel 215, lid 2 WIB 1992, kan dergelijke herkwalificatie tot gevolg hebben dat de vennootschap dit voordeel verliest. Met name wanneer reeds een dividend werd uitgekeerd, en zelfs wanneer geen dividend wordt uitgekeerd, en deze herkwalificatie gelijkgesteld wordt met een dividend dat meer bedraagt dan 13 % van het gestort kapitaal, verliest de vennootschap automatisch het voordeel van het verlaagd tarief. Tweede beperking betreft de rentevoet van de betaalde interest De rentevoet mag niet meer bedragen dan een jaarlijks bij een administratieve circulaire vastgestelde rentevoet, die overeenstemt met de volgens de marktrente geldende rentevoet. In de mate dat de toegepaste rentevoet deze grens overschrijdt, moet het hiermee verbandhoudend bedrag ten name van degene die de interest betaalt, als een fiscaal verworpen uitgave worden beschouwd. Eens te meer heeft dit geen weerslag op de grootte van het inkomen van de bedrijfsleider, maar als men niet uitkijkt, kan het wel een aanzienlijke verhoging van de door de schuldenaar van de interesten verschuldigde belasting veroorzaken en hem, in voorkomend geval, zelfs het voordeel van het verlaagd tarief ontnemen. c. Abnormale en/of goedgunstige voordelen Het is niet geoorloofd een voordeel te verkrijgen of een belastingplichtige een voordeel te verschaffen dat hij uit een normale transactie niet zou behalen. Dit beginsel uit het fiscaal recht is een gevolg van de toepassing van een ander beginsel «non bis in idem», dat a contrario impliceert dat, aangezien een inkomen geen twee maal met een zelfde belasting mag worden belast, alle inkomsten, behalve de uitdrukkelijk door de wet vrijgestelde inkomsten, moeten worden belast. Wanneer een onderneming een bedrijfsleider een voordeel verschaft dat hij onder andere omstandigheden niet zou kunnen behalen, krijgt dat voordeel een bijzondere fiscale behandeling, en wel op twee niveaus : De onderneming wordt belast op het voordeel dat ze aan haar bedrijfsleider als een abnormaal en/of goedgunstig voordeel heeft toegekend, en wel in de vennootschapsbelasting. De bedrijfsleider wordt belast op het verkregen voordeel, en wel in de personenbelasting. We nemen een klassiek voorbeeld : een onderneming least een auto. Er is een optieprijs voorzien en op het ogenblik dat de optie kan uitgeoefend worden, licht de onderneming de optie niet. Maar de bedrijfsleider, of iemand anders die belangstelling heeft voor de auto, verkrijgt deze tegen de optieprijs. In dergelijk geval wordt het verschil tussen de marktwaarde en de optieprijs als een abnormaal of goedgunstig voordeel ten name van de onderneming beschouwd, en als een voordeel van alle aard ten name van degene die de auto heeft gekocht. Marcel-Jean PAQUET Voorzitter Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Marcel-Jean PAQUET, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ bibf.be, URL : Redactie : Valérie CARLIER, Geert LENAERTS, Marcel-Jean PAQUET, Joseph PATTYN Adviesraad : Professor P. MICHEL, Ecole d Administration des Affaires de l Université de Liège, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. In samenwerking met Kluwer uitgevers M E I P A C I O L I N R B I B F - I P C F 8

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN

WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN Dit document werd opgesteld om gemakkelijk de wetsartikelen te kunnen terugvinden die nodig

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet.

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen.

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be KOSTELOZE BESCHIKKING OVER EEN WONING www.iuslaboris.com Sommige werkgevers stellen aan hun personeel

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet.

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Maart 2016 Onderwerp: Renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet Een werkgever

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Voordelen van alle aard 1) Privaat autogebruik voor 5.000 km/jaar (Voordelen per km bij gebruik van een bedrijfswagen voor privé-doeleinden en woon-werkverkeer) TOT EN MET AJ

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Advies van 7 september

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Advies van 7 september COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten Advies van 7 september 2016 1 I. Algemeen 1. In onderhavig advies wordt de boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF TARIEF IN DE VEN.B. BASISTARIEF 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF tarief met ACB 0 tot 25.000 EUR 24,25% 24,98% 25.000 tot 90.000 EUR 31,00% 31,93% 90.000 tot 322.500 EUR 34,50%

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten Ontwerpadvies van 4 mei 2016 I. Algemeen 1. In onderhavig advies wordt de boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

FLASH. Flash 1. Revalorisatiecoëfficiënt en indexering van het kadastraal. inkomen : wat betekent dit in de praktijk?

FLASH. Flash 1. Revalorisatiecoëfficiënt en indexering van het kadastraal. inkomen : wat betekent dit in de praktijk? B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2003 : erratum In Pacioli 137 (28 februari 2003) meldden we reeds dat de revalorisatiecoëfficiënt

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Noot vooraf Dit voorbeeld analyseert zowel de boekhoudkundige als de fiscale aspecten van de ontbinding en de vereffening

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden De Europese Ministerraad hechtte op 25 juli 1985 zijn goedkeuring

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/13 - Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Advies van 4 september 2013 1 I. Inleiding

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Ontwerpadvies I. Inleiding 1. Wat betreft de boekhoudkundige

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Externe financiële verslaggeving

Externe financiële verslaggeving Externe financiële verslaggeving Diete Haesendonckx Hfst 1: Inleidende beschouwingen 1. Analyse van de jaarrekening (JR) Tijdens het jaar è boekhouding(registreren van handelsgebeurtenissen) Einde van

Nadere informatie

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Waardeverminderingen op handelsvorderingen Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Waardeverminderingen en waarderingsregels

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde.

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde. Page 1 of 5 Home > Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst)

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) In dit verband kan verwezen worden naar de Programmawet van 10 augustus 2015 ( B.S. 18 augustus 2015), alsook naar de Programmawet van 18

Nadere informatie

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Page 1 of 10 Home > FAQ - Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing - Startende ondernemingen FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Opgelet:

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen.

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen. 1 H Aandelenopties Definiëring Een aandelenoptie kunnen we omschrijven als het recht om tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn een bepaald aantal aandelen of winstbewijzen van een vennootschap

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Firmawagens : het moment van de akkoorden...

Firmawagens : het moment van de akkoorden... Firmawagens : het moment van de akkoorden... R. LASSAUX 5 000 of 7 500 km, naargelang de woon-werktrajecten korter of langer zijn dan 25 km : in algemene regel zijn dit de nieuwe forfaitaire grondslagen

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend)

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft met de norm van 10 november 2009 de internationale controlestandaarden (International

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie