FLASH. Noteer alvast de datum van 19 november 2004 in uw agenda. Meer informatie volgt later.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLASH. Noteer alvast de datum van 19 november 2004 in uw agenda. Meer informatie volgt later."

Transcriptie

1 FLASH Voor de erkende boekhouders(-fiscalisten) is momenteel de periode aangebroken waar zij hun cliënten bijstaan bij de voorbereiding van hun algemene vergaderingen. Voor uw eigen boekhoudvennootschap maken wij er U nogmaals attent op dat U deze dient om te zetten naar een burgerlijke vennootschap en dit conform de deontologische regels inzake de onverenigbaarheid van het beroep van boekhouder(-fiscalist) met handelsactiviteiten (zie Pacioli nr. 153 van november 2003). Gelieve ook steeds de aangepaste ontwerpstatuten tijdig over te maken aan onze juridische dienst. Noteer alvast de datum van 19 november 2004 in uw agenda. Meer informatie volgt later. Neerlegging van de jaarrekening als sluitstuk van de jaarlijkse algemene vergadering P Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 Tweewekelijks Verschijnt niet in juli In Pacioli nr. 162 en nr. 164 hadden wij het reeds over de voorbereiding en het houden van de gewone algemene vergadering In deze derde en laatste bijdrage over de jaarlijkse algemene vergadering is de neerlegging van de jaarrekening aan de orde. De bestuurders en zaakvoerders van Belgische vennootschappen zijn verplicht om de goedgekeurde jaarrekening (met de balans, resultatenrekening en toelichting) neer te leggen bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België, meer bepaald in de vestiging die zich bevindt binnen het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel waaronder de vennootschap ressorteert (art. 92, 1, W. Venn.). Wij bekeken ook de jaarlijkse Graydon-studie omtrent het «neerleggingsgedrag» van de Belgische vennootschappen. I. Een studie van Graydon: opmerkelijke evolutie in de goede richting Op 18 februari 2003 maakte Graydon haar jaarlijkse studie bekend omtrent de neerlegging van de jaarrekeningen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. En wat blijkt? De Programmawet van 8 april 2003 (B.S. 17 april 2003) die administratieve boetes voorziet voor laattijdige neerlegging, heeft zijn doel niet gemist. Zij krijgen daartoe dertig dagen vanaf de goedkeuring van de jaarrekening. De goedkeuring moet gebeuren uiterlijk binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, zodat de neerlegging van de jaarrekening sowieso plaats moet vinden binnen de zeven maanden na de afsluitingsdatum (art. 98, 1, W. Venn.). Voor vennootschappen die hun boekhouding afsluiten op 31 december verstrijkt de neerleggingstermijn aldus op 30 juli! Aan de niet-neerlegging van de jaarrekening zijn tal van consequenties verbonden op het vlak van de aansprakelijkheid. Wij nemen die in dit artikel onder de loep. 1 I N H O U D Flash 1 Neerlegging van de jaarrekening als sluitstuk van de jaarlijkse algemen vergadering 1 Een gedeeltelijk vernietigd onroerend goed 4 De bedrijfsleider en de belasting (deel 1) 7 P A C I O L I N R B I B F - I P C F M E I

2 Uit de Graydon-studie blijkt dat, in vergelijking met voorgaande jaren, een gevoelige vooruitgang is geboekt : in 2003 hebben 65,4 % van de vennootschappen hun jaarrekening binnen de gestelde termijn neergelegd. Daarmee wordt het recordcijfer van het jaar 2000 (60,7 %) verpulverd. Goede punten dus voor de ondernemingen en hun boekhoudkundige adviseurs! Er is ook een duidelijk trendbreuk met de vorige jaren, tijdens dewelke het volume tijdig neergelegde jaarrekeningen gestadig daalde, zelfs tot een historisch dieptepunt van 52,7 % in In 2001 legden 58,8 % van de Belgische ondernemingen hun jaarrekening tijdig neer. Vlaamse vennootschappen (70,5 % i.p.v. 58,7 % in 2002) deden het in 2003 nog steeds beter dan de Brusselse (61,5 % i.p.v. 44,4 % in 2002) en vooral de Waalse vennootschappen (53,9 % i.p.v. 41,7 % in 2002). De studie maakt verder geen onderscheid tussen de jaarrekeningen die ontijdig, dan wel helemaal niet werden neergelegd. Wel vermeldt zij dat vennootschappen gedurende drie opeenvolgende jaren helemaal geen jaarrekening neerlegden en dus een gerechtelijke ontbinding riskeren. Dat zijn er bijna minder dan in II. Gevolgen van niet-tijdige neerlegging zijn niet mals Het niet of laattijdig naleven van de wettelijke verplichtingen inzake de openbaarmaking van de jaarrekening kan zeer verregaande gevolgen hebben voor de vennootschap en haar bestuurders of zaakvoerders : burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurders en zaakvoerder(s) voor de schade die aan de vennootschap en derden is berokkend; administratieve geldboeten ten laste van de vennootschap, waarvoor de bestuurders en zaakvoerders hoofdelijk aansprakelijk zijn; gerechtelijke ontbinding van de vennootschap. III. Bestuurders en zaakvoerders riskeren hun persoonlijke aansprakelijkheid... Een inbreuk op de verplichtingen tot tijdige voorlegging van de jaarrekening aan de algemene vergadering (art. 92, 1 W. Venn.) en tot tijdige neerlegging ervan bij de Nationale Bank (art. 98, 1 W. Venn.) is een inbreuk op het Wetboek van Vennootschappen. Daarom kan zij aanleiding geven tot de aansprakelijkheidsvordering tegen de bestuurders en de zaakvoerders. Ieder van hen is immers, zowel jegens de vennootschap als jegens derden, aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van een dergelijke overtreding. Maar er is meer! In normale gevallen zullen de bestuurders of de zaakvoerders slechts veroordeeld worden tot de vergoeding van de door de eiser gevorderde schade, wanneer niet alleen de fout en de schade, maar ook het oorzakelijke verband tussen beide wordt bewezen. In geval van niet of laattijdige neerlegging van de jaarrekening wordt evenwel de door de derden geleden schade geacht voort te vloeien uit de nalatigheid. Men spreekt van een wettelijk vermoeden. Weliswaar laat de wet toe dat de bestuurders of de zaakvoerders het tegenbewijs leveren, maar men mag niet uit het oog verliezen dat zulks impliceert dat de moeilijke bewijslast van de eiser komt te vervallen en wordt omgekeerd ten nadele van de verweerders. Laatstgenoemde zullen m.a.w. moeten bewijzen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de bedoelde nalatigheid en de beweerde schade. In concreto betekent dit dat de schadelijdende derde steeds de loutere niet-naleving van de bovengenoemde formaliteiten zou kunnen inroepen om van elke bestuurder een vergoeding te vorderen voor de door hem geleden schade. Voorbeeld Een leverancier verkoopt zijn producten aan een vennootschap die later de prijs niet kan vereffenen. De leverancier merkt dat de jaarrekening niet werd neergelegd en stelt dat hij niet op de hoogte was van de penibele financiële positie van de vennootschap. Indien de laatste jaarrekening tijdig was neergelegd en hij de recente cijfers had kunnen inkijken, zou hij niet hebben gecontracteerd. Meer bepaald zou hen duidelijk geworden zijn dat de vennootschap aanzienlijke verliezen had geleden en haar solvabiliteit was aangetast. De leverancier schuift de schuld in de schoenen van de bestuurders en vordert de opgelopen schade (de niet betaalde facturen, vermeerderd met de interesten en de kosten) van hen terug. IV. Administratieve geldboetes worden dit jaar effectief toegepast De Programmawet van 8 april 2003 schafte de strafrechtelijke boetes van artikel 126, 3 W. Venn. voor de laattijdige neerlegging van de jaarrekeningen af, doch voerde in de plaats daarvan administratieve boetes in. Voor het bepalen van deze boete wordt een onderscheid gemaakt tussen de grote vennootschappen die een jaarrekening volgens het volledige schema moeten opmaken en de kleine vennootschappen voor wie het verkort schema van toepassing is. Voor de eerste categorie bedraagt de boete 200 EUR per maand vertraging, met een maximum van M E I P A C I O L I N R B I B F - I P C F 2

3 1 200 EUR. De kleine vennootschappen betalen 60 EUR per maand achterstand, met een maximum van 360 EUR. Elke begonnen maand zal worden aangerekend als een volle maand. Van vertraging is evenwel pas sprake na het verstrijken van de zeven maanden na het afsluiten van het boekjaar, ongeacht de datum waarop de algemene vergadering de jaarrekening heeft goedgekeurd. De boete kan enkel vermeden worden wanneer de vennootschap schriftelijk en tijdig (d.i. vóór het verstrijken van de termijn van zeven maanden) overmacht inroept. Pas op! Er is slechts sprake van overmacht wanneer de onmogelijkheid om de jaarrekening neer te leggen ontoerekenbaar is, d.w.z. wanneer elke vorm van schuld ontbreekt. Het voorval dat de neerlegging van de jaarrekening onmogelijk maakt mag zelfs niet aan de lichtste fout van de vennootschap te wijten zijn; de nakoming moet menselijkerwijze of praktisch gezien onmogelijk worden gemaakt. Niettegenstaande het feit dat in 2003 de boetes nog niet werden geïnd is de publicatiesnelheid ten goede beïnvloed door de aanpassing van de wet. Dit blijkt ten overvloede uit de studie van Graydon. Toch zagen in 2003 ongeveer bedrijven de bui reeds hangen en hebben zij een geval van overmacht ingeroepen om een laattijdige publicatie te rechtvaardigen. Dit bleek dus nog niet nodig te zijn. Evenwel werd aangekondigd dat de administratieve geldboetes dit jaar wel effectief en zonder verdere verwittiging zullen worden geïnd. Bovendien zullen de bestuurders en zaakvoerders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van deze geldboetes. De bestuurders en zaakvoerder van lege en slapende vennootschappen zullen de dans dus niet ontspringen. De beroepsbeoefenaar zal dus op zijn hoede zijn. Cliënten die een dwangbevel in de bus krijgen met bevel tot betaling van een forse administratieve boete, zullen immers uitleg komen vragen. Men doet er dan ook goed om er nalatige cliënten, die hun boekhoudkundige stukken niet tijdig binnenbrengen, schriftelijk te wijzen op de nadelige financiële gevolgen. U zou hen het volgende schriftelijke berichtkunnen overmaken: «Geachte cliënt, Wij wensen u te wijzen op de verplichting van de zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen om op de statutair voorziene datum de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering. Deze goedgekeurde jaarrekening moet uiterlijk binnen de 30 dagen na de goedkeuring worden neergelegd bij Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Zoals u weet is, wanneer de jaarrekening niet is neergelegd binnen de zeven maanden na het afsluiten van het boekjaar, vanaf dit jaar een administratieve geldboete verschuldigd van 200 EUR / 60 EUR per maand vertraging. Elke begonnen maand wordt aangemerkt als een volle maand. De maximale boete bedraagt EUR / 360 EUR (art. 176 van de Programmawet van 8 april 2003, B.S. 17 april 2003). Wij stellen vast dat wij nog niet over alle gegevens beschikken om de jaarrekening van uw vennootschap voor te bereiden. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk ons deze gegevens (zie addendum) ten spoedigste en uiterlijk op , te bezorgen. Daar het opmaken en de tijdige neerlegging van de jaarrekening een opdracht is van de raad van bestuur / zaakvoerder(s), zullen wij in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor alle nadelige financiële gevolgen die uit de laattijdige neerlegging zouden kunnen voortvloeien. Gedaan te... op Getekend» Uiteraard verdient het voorkeur deze brief per aangetekende post te versturen. Ook versturing per , met het verzoek om onmiddellijk te reageren («reply»), is een werkwijze die het mogelijk maakt de tegenwerpbaarheid van uw mededeling te vergroten. Wanneer u verstuurt per fax, moet u uiteraard de verzendingsnota bewaren. kan u uiteraard ook eenvoudig gebruiken om de klant te herinneren aan zijn nalatigheid. Wanneer u discussies omtrent uw aansprakelijkheid wenst te vermijden, is uitsluitend telefonisch aandringen (zonder schriftelijke opvolging) uit den boze. V. Gerechtelijke ontbinding van «slapende vennootschappen» Zoals hierboven reeds is aangegeven kan de rechtbank op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van een vennootschap die gedurende drie opeenvolgende boekjaren haar P A C I O L I N R B I B F - I P C F M E I

4 jaarrekening en de daarbij horende stukken niet heeft neergelegd (art. 182 W. Venn.). Deze vordering kan slechts worden ingesteld na verloop van een termijn van zeven maanden te rekenen van de datum van afsluiting van het derde boekjaar. Dit is logisch: aan de voorwaarden voor de toepassing van deze sanctiebepaling zal slechts voldaan zijn wanneer de termijnen voorzien voor de voorlegging en, vervolgens, de neerlegging van de derde jaarrekening, niet zijn nageleefd. Voorbeeld Een vennootschap legt haar jaarrekeningen van de jaren 2001, 2002 en 2003 niet neer. De ontbindingsvordering kan ingesteld worden vanaf 1 augustus In sommige gevallen zal de rechtbank niet onmiddellijk overgaan tot ontbinding. Wanneer een regularisatie van de toestand mogelijk is, kan men pogen de rechter te overtuigen enig respijt toe te staan. VI. Acties van de handelsrechtbanken Tot voor enkele jaren spraken de handelsrechtbanken de ontbinding slechts sporadisch uit. Dit veranderde sinds eind de jaren 90. Zij kregen de steun van een aantal betrokken organisaties. Zo stak het Instituut der Bedrijfsrevisoren het niet onder stoelen of banken dat zij de rechtbanken van koophandel wilde aanmoedigen haar onderzoeken verder te zetten en zelfs te intensifiëren. Op die wijze konden zij bijdragen tot de terbeschikkingstelling aan derden van de financiële en boekhoudkundige informatie van alle vennootschappen. Vorig jaar nog bepleitte UNIZO dat aan de Kamers voor Handelsonderzoeken systematisch een lijst zou worden overgemaakt van ondernemingen die hun jaarrekening niet tijdig neerlegden. Dit feit zou beschouwd kunnen worden als één van de falingspredictoren. Ook in het afgelopen jaar hebben de handelsrechtbanken blijkbaar niet stil gezeten. De recente Graydon-studie stelt immers vast dat het aantal vennootschappen die hun jaarrekeningen gedurende drie opeenvolgende jaren niet neerlegden is gedaald van ongeveer in 2002 tot in Deze spectaculaire daling is waarschijnlijk grotendeels het gevolg van de ijver die de rechtbanken van koophandel aan de dag legden. VII. Besluit : rij niet zonder routeplan De niet-tijdige of laattijdige voorlegging en neerlegging van de jaarrekening kan dus verreikende gevolgen hebben voor zowel de vennootschap als voor de bestuurders en zaakvoerders. Er hangt laatstgenoemden niet alleen een vordering tot schadevergoeding boven het hoofd, maar ook een administratieve geldboete. Uit de Graydon-studie blijkt evenwel nogmaals dat vooral de dreiging van zware geldboetes de Belg ertoe kan aanzetten de wettelijke voorschriften correct na te leven. Misschien heeft de verkeerswetgever het dan toch bij het rechte eind? Nochtans zou men de ondernemer erop moeten wijzen dat het opstellen van de jaarrekening niet aanzien moeten worden als een noodzakelijk kwaad. Vooral de positieve gevolgen van een permanent opvolging van de financiële toestand van een onderneming moeten in het licht worden gesteld. Een accurate en continue visie op de financiën laat de ondernemer immers toe tijdig bij te sturen en de noodzakelijke acties te ondernemen. Dit is des te belangrijker in economisch moeilijke tijden waarmee vele ondernemingen nu geconfronteerd worden. Men kan zich dan ook de vraag stellen of ondernemers die er niet in slagen hun jaarrekening tijdig neer te leggen, over voldoende inzicht in de financiën van hun onderneming beschikken? Luc STOLLE Meritius Advocaten Een gedeeltelijk vernietigd onroerend goed 1. Gegevens Een BVBA bezit een atelier voor metaalverwerking. Als gevolg van een ramp is het atelier gedeeltelijk vernietigd. De aanschaffingswaarde is EUR, de afschrijvingen op het atelier bedragen EUR (restwaarde : EUR). De schade wordt geschat op 30 % van de aanschaffingswaarde. Het bedrag van het bestek : EUR. 2. Beschadigd goed kan niet hersteld worden Als het beschadigd goed niet hersteld kan worden en niet meer nodig is voor de bedrijfsuitoefening, mag het niet meer voorgesteld worden als een «nuttig» actief M E I P A C I O L I N R B I B F - I P C F 4

5 Het goed wordt dus overgeboekt naar de rubriek 26 «Overige materiële vaste activa». Onder deze rubriek vinden we de onroerende goederen als reserve, de onroerende goederen, dienstig als woongebied, de buiten gebruik of exploitatie gestelde materële vaste activa Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa Geboekte afschrijvingen aan Gebouwen Geboekte afschrijvingen De schatting van de restwaarde van een beschadigd goed is niet gemakkelijk en moet op een objectieve manier gebeuren. Ze wordt bepaald in functie van het nut van het gebouw voor de onderneming. Zo er geen nut meer is, moet een bijkomende afschrijving gebeuren om de waarde tot nul terug te brengen Uitzonderlijke afschrijvingen op materiële vaste activa (toevoeging) aan Geboekte afschrijvingen Het beschadigd goed kan hersteld worden Het gebouw dat beschadigd is door een ongeval, een aanslag, natuurramp, vandalisme, kan nog hersteld worden. Het in zijn oorspronkelijke vorm herstellen wordt beoogd. De intentie om het goed te herstellen, brengt de aanleg van een voorziening voor risico s en kosten met zich mee Voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten (toevoeging) aan Voorzieningen voor risico s en kosten Voorzieningen voor risico s en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken, die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat. De waarde van het goed wordt terug op de restwaarde gebracht door de volgende boeking, maar het beschadigd onroerend goed blijft in zijn specifieke rubriek (22 «Gebouwen», 23 «Installaties, machines en uitrusting», 24 «Meubilair en rollend materieel») Uitzonderlijke afschrijvingen op materiële vaste activa (toevoeging) aan Geboekte afschrijvingen De herstelling die wordt uitgevoerd door een derde wordt als volgt geboekt : 6106 Onderhoud - herstelling gebouw Terug te vorderen BTW (medecontractant) aan Leveranciers Te betalen BTW Terugname van de voorziening : 164 Voorzieningen voor risico s en kosten aan Voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten bestedingen De besteding van rekening 162 «Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken» is in dit geval niet van toepassing. Deze rekening wordt immers gebruikt voor onroerende goederen waarvan het belangrijk is periodiek de instandhouding, herstellingen en het rendement te verzekeren. Georges HONORÉ Lid van de Stagecommissie De bedrijfsleider en de belasting (deel 1) In een eerste deel over de bedrijfsleider en de belastingen geven we een antwoord op de vraag wat een bedrijfsleider is en wat bezoldigingen zijn. In een volgend nummer van Pacioli nemen we de beroepskosten onder de loep. 1. Definitie van de bedrijfsleider (cf. art. 32, lid 1 WIB 1992) Het betreft enkel natuurlijke personen, rechtspersonen zijn dus altijd uitgesloten. De natuurlijke persoon die een rechtspersoon vertegenwoordigt, wordt niet als een bedrijfsleider beschouwd. De eventueel aan een rechtspersoon betaalde bezoldiging wordt als winst van deze entiteit aangemerkt. Als bedrijfsleiders worden beschouwd : de natuurlijke personen die een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefenen. Het betreft derhalve natuurlijke personen die een mandaat bekleden dat hun door de statuten of P A C I O L I N R B I B F - I P C F M E I

6 de algemene vergadering werd verleend. Tijdens het normale leven van de onderneming, zal het in de regel een vennoot of een aandeelhouder betreffen. Bij de vereffening kan de vereffenaar uiteraard iemand zijn die totaal vreemd is aan de vennootschap; personen die doorgaans geen vennoot of aandeelhouder zijn en in de vennootschap een leidende functie of een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard uitoefenen buiten een arbeidsovereenkomst. We onderstrepen evenwel dat bepaalde zogenaamde arbeidsovereenkomsten kunnen worden geherkwalificeerd, want als er schijnzelfstandigen bestaan, kunnen er ook «schijnloontrekkenden» bestaan; Diegenen die met een niet-geherkwalificeerde arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn, kunnen dus nooit als bedrijfsleiders worden beschouwd. 2. Definitie van bezoldigingen van bedrijfsleiders (cf. art. 32, lid 2 WIB 1992) De bezoldigingen zijn van drieërlei aard : A. Emolumenten, zitpenningen en tantièmes en alle andere vaste of veranderlijke sommen toegekend door vennootschappen, andere dan dividenden of terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgever We onderstrepen drie essentiële elementen, nl. : dat het feit dat de bezoldiging die wordt betaald, bij elke toekenning niet systematisch dezelfde hoeft te zijn; deze kan variëren in de tijd; de frequentie van de gedane betalingen : er moet een regelmatige toekenning zijn. Volgens vaste rechtspraak moet een vergoeding die elk jaar één maal, maar ieder jaar, wordt toegekend, als een regelmatige bezoldiging worden aangemerkt. Dit is ondermeer het geval wanneer de enige toegekende vergoeding uit een tantième bestaat. de betaalbaarstelling van een bezoldiging of een tantième brengt de verschuldigdheid van de bedrijfsvoorheffing door de schuldenaar teweeg, berekend volgens door de Administratie voorgeschreven barema s. B. Voordelen van alle aard Deze worden gedefinieerd door artikel 36 WIB 1992 en artikel 18 KB/WIB de door de ontlener (onderneming) aangerekende rentevoet. Voorts dient een onderscheid te worden gemaakt tussen ; Hypothecaire leningen Hier geldt de referentierentevoet van het jaar waarin de leningovereenkomst is gesloten. Er wordt geen rekening gehouden met een eventuele renteverlaging toegekend als er kinderen ten laste zijn. Het betreft dus altijd de basisrente. Bij een hypothecaire lening met variabele rente wordt het voordeel in natura bij elke renteaanpassing herberekend. De referentierentevoet is deze van het jaar van de renteaanpassing. Niet-hypothecaire leningen Hier geldt eveneens de referentierentevoet van het jaar waarin de leningovereenkomst is gesloten. Wanneer het vermelde percentage een maandelijks lastenpercentage is, dient het reële jaarlijks lastenpercentage te worden berekend op basis van de volgende formule : i = p x 24 x n / n + 1 waarbij p het maandelijks lastenpercentage en n de terugbetalingstermijn in maanden is. De wetgever maakt een onderscheid naargelang de lening de financiering van een auto of een andere type financiering betreft. Niet hypothecaire lening zonder welbepaalde looptijd Hier gaat het voornamelijk om de problematiek van de rekening-courant van vennoten en bestuurders. De toe te passen rentevoet wordt jaarlijks vastgesteld. In principe is de berekeningsgrondslag gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de saldi bij het begin en op het einde van het belastbaar tijdperk. Maar de fiscus heeft het recht maandelijks een dergelijk gemiddelde te bepalen om iedere maand een belastbare grondslag vast te stellen (art. 36 WIB 1992, zie inzonderheid Com. I.B. nr. 36/90). We onderstrepen dat het hier fictieve interesten betreft : het is dus niet vereist dat ze betaald zijn. Het feit dat deze interesten geboekt zijn, impliceert dat ze betaald zijn en dat de schuldenaar van de inkomsten de roerende voorheffing verschuldigd is. b. Kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen Eerste onderscheid Het betreft een ongebouwd onroerend goed : het voordeel wordt forfaitair vastgesteld op 100/90 van het kadastraal inkomen. a. Renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet Het voordeel wordt berekend op basis van het verschil tussen: een bij koninklijk besluit vastgestelde referentierentevoet; M E I P A C I O L I N R B I B F - I P C F 6

7 Het betreft een niet-gemeubileerd gebouwd onroerend goed : indien het kadastraal inkomen kleiner is dan of gelijk aan 745 EUR, is het voordeel gelijk aan 100/60 van het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met 1,25; indien het kadastraal inkomen groter is dan 745 EUR, is het voordeel gelijk aan 100/60 van het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met 2. Het betreft een gemeubileerd gebouwd onroerend goed: het hiervoor berekende voordeel wordt vermenigvuldigd met 2/3. Het voordeel wordt berekend op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen. Tweede onderscheid Wanneer het betrekken van een goed wordt opgelegd en de belangrijkheid van dat goed duidelijk de persoonlijke behoeften van de betrekker overtreft, rekening houdend met zijn maatschappelijke stand en de samenstelling van zijn gezin, moet, bij de vaststelling van het belastbare voordeel slechts rekening worden gehouden met het kadastrale inkomen van een onroerend goed dat aan de werkelijke behoeften van de betrekker beantwoordt. Wanneer de behoeften van de betrekker beperkt zijn tot één plaats, wordt het voordeel berekend tegen 0,74 EUR per dag of 266,40 EUR per jaar. c. Kosten in verband met dat onroerend goed (verwarming, elektriciteit, enz.) Het voordeel wordt als volgt gewaardeerd : verwarming : EUR per jaar; elektriciteit gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming : 590 EUR per jaar. d. Kosteloze verstrekking van maaltijden Het voordeel wordt als volgt berekend : ontbijt : 0,55 EUR per dag of 198,00 EUR per jaar; hoofdmaaltijd : 1,09 EUR per dag of 392,40 EUR per jaar; avondmaal : 0,84 EUR per dag of 302,40 EUR per jaar. e. Kosteloze beschikking over dienstboden, hoveniers, chauffeurs Het voordeel is gelijk aan EUR per jaar en per voltijds tewerkgesteld personeelslid. Desgevallend moet een berekening prorata temporis worden gemaakt. f. Persoonlijk gebruik van een ter beschikking gestelde firmawagen Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen drie soorten afgelegde kilometers : privé-kilometers; woon-werkverkeer; de eigenlijke beroepsmatige verplaatsingen. Het voordeel wordt berekend op basis van het aantal beroepsmatig afgelegde kilometers. Het voor privé-doeleinden afgelegde aantal kilometers bedraagt momenteel minimum km per jaar in de mate dat de afstand tussen de woonplaats en de werkplaats maximaal 25 km bedraagt. Indien deze afstand meer bedraagt dan 25 km, wordt een minimum aantal kilometers van per jaar in aanmerking genomen voor de berekening van het voordeel. Dit kilometeraantal omvat de verplaatsingen in het woon-werkverkeer, die desgevallend tegen 0,15 EUR per km, het in artikel 66bis WIB 1992 vermelde bedrag, worden aangerekend als beroepskosten (wanneer men zijn werkelijke beroepskosten bewijst). Als het geen vol jaar betreft, wordt het kilometeraantal prorata temporis betekend. Het beroepsmatig kilometeraantal wordt vervolgens vermenigvuldigd met een kilometercoëfficiënt, berekend volgens een schaal die in verhouding staat tot het fiscaal vermogen van het voertuig, met een maximum van 19 Pk. C. Eventueel geherkwalificeerde inkomsten van andere aard a. Door de vennootschap betaalde huur (art. 7 WIB 1992) Hier gaat het om de door de onderneming aan haar bedrijfsleider, eigenaar van het goed, betaalde huurprijs en huurvoordelen. Deze huur en huurvoordelen maken deel uit van de bezoldiging van de bedrijfsleider en moeten, als dusdanig, als onroerende inkomsten worden aangegeven in vak II van de aangifte in de personenbelasting. Vervolgens wordt dit inkomen voor de berekening van de belasting geglobaliseerd. Maar voor zover deze huurprijs en huurvoordelen meer bedragen dan 5/3 van het kadastraal inkomen verhoogd met de revalorisatiecoëfficiënt (voor aj bedraagt deze coëfficiënt 3,39) worden ze als beroepsinkomsten geherkwalificeerd. Deze maatregel heeft weliswaar geen effect op de belastbare massa, en bijgevolg evenmin op de te betalen belasting. Het kwalijke gevolg van deze maatregel is dat dit bijkomend beroepsinkomen samengevoegd wordt met de reeds toegekende beroepsinkomsten en opgenomen P A C I O L I N R B I B F - I P C F M E I

8 wordt in de berekeningsgrondslag voor de sociale bijdragen. De meerkost is aanzienlijk. b. Overdreven interesten Hier betreft het de interesten die worden betaald aan een bedrijfsleider die voorschotten heeft gedaan aan zijn onderneming. De omvang van de interesten heeft geen invloed op de gezamenlijk belastbare massa van de bedrijfsleider, maar, als men niet uitkijkt, wel op deze van de vennootschap. Er zijn twee beperkingen : Eerste beperking betreffende het geleende bedrag Het geleende bedrag wordt vergeleken met het gestort kapitaal bij het begin van het boekjaar verhoogd met de belaste reserves aan het einde van het boekjaar. In de mate dat het geleende bedrag deze grens overschrijdt, wordt de op het excedent betaalde interest tot dividend geherkwalificeerd. Als de vennootschap aanspraak kan maken op de toepassing van het verlaagde tarief, voorzien bij artikel 215, lid 2 WIB 1992, kan dergelijke herkwalificatie tot gevolg hebben dat de vennootschap dit voordeel verliest. Met name wanneer reeds een dividend werd uitgekeerd, en zelfs wanneer geen dividend wordt uitgekeerd, en deze herkwalificatie gelijkgesteld wordt met een dividend dat meer bedraagt dan 13 % van het gestort kapitaal, verliest de vennootschap automatisch het voordeel van het verlaagd tarief. Tweede beperking betreft de rentevoet van de betaalde interest De rentevoet mag niet meer bedragen dan een jaarlijks bij een administratieve circulaire vastgestelde rentevoet, die overeenstemt met de volgens de marktrente geldende rentevoet. In de mate dat de toegepaste rentevoet deze grens overschrijdt, moet het hiermee verbandhoudend bedrag ten name van degene die de interest betaalt, als een fiscaal verworpen uitgave worden beschouwd. Eens te meer heeft dit geen weerslag op de grootte van het inkomen van de bedrijfsleider, maar als men niet uitkijkt, kan het wel een aanzienlijke verhoging van de door de schuldenaar van de interesten verschuldigde belasting veroorzaken en hem, in voorkomend geval, zelfs het voordeel van het verlaagd tarief ontnemen. c. Abnormale en/of goedgunstige voordelen Het is niet geoorloofd een voordeel te verkrijgen of een belastingplichtige een voordeel te verschaffen dat hij uit een normale transactie niet zou behalen. Dit beginsel uit het fiscaal recht is een gevolg van de toepassing van een ander beginsel «non bis in idem», dat a contrario impliceert dat, aangezien een inkomen geen twee maal met een zelfde belasting mag worden belast, alle inkomsten, behalve de uitdrukkelijk door de wet vrijgestelde inkomsten, moeten worden belast. Wanneer een onderneming een bedrijfsleider een voordeel verschaft dat hij onder andere omstandigheden niet zou kunnen behalen, krijgt dat voordeel een bijzondere fiscale behandeling, en wel op twee niveaus : De onderneming wordt belast op het voordeel dat ze aan haar bedrijfsleider als een abnormaal en/of goedgunstig voordeel heeft toegekend, en wel in de vennootschapsbelasting. De bedrijfsleider wordt belast op het verkregen voordeel, en wel in de personenbelasting. We nemen een klassiek voorbeeld : een onderneming least een auto. Er is een optieprijs voorzien en op het ogenblik dat de optie kan uitgeoefend worden, licht de onderneming de optie niet. Maar de bedrijfsleider, of iemand anders die belangstelling heeft voor de auto, verkrijgt deze tegen de optieprijs. In dergelijk geval wordt het verschil tussen de marktwaarde en de optieprijs als een abnormaal of goedgunstig voordeel ten name van de onderneming beschouwd, en als een voordeel van alle aard ten name van degene die de auto heeft gekocht. Marcel-Jean PAQUET Voorzitter Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Marcel-Jean PAQUET, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ bibf.be, URL : Redactie : Valérie CARLIER, Geert LENAERTS, Marcel-Jean PAQUET, Joseph PATTYN Adviesraad : Professor P. MICHEL, Ecole d Administration des Affaires de l Université de Liège, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. In samenwerking met Kluwer uitgevers M E I P A C I O L I N R B I B F - I P C F 8

FLASH. Flash 1. Revalorisatiecoëfficiënt en indexering van het kadastraal. inkomen : wat betekent dit in de praktijk?

FLASH. Flash 1. Revalorisatiecoëfficiënt en indexering van het kadastraal. inkomen : wat betekent dit in de praktijk? B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2003 : erratum In Pacioli 137 (28 februari 2003) meldden we reeds dat de revalorisatiecoëfficiënt

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Interesten tussen een bedrijfsleider en zijn vennootschap

Interesten tussen een bedrijfsleider en zijn vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Interesten tussen een bedrijfsleider en zijn vennootschap p. 5/ Aansprakelijkheid van bedrijfsleiders, kwijting en faillissement

Nadere informatie

FLASH. Flash 1 Boekhoudkundige verwerking. investeringsreserve voor KMO s

FLASH. Flash 1 Boekhoudkundige verwerking. investeringsreserve voor KMO s B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Volgens informatie verstrekt door de FOD Financiën, is de toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6 % voor de verloop

Nadere informatie

FLASH. Verkrijging van eigen aandelen I N H O U D

FLASH. Verkrijging van eigen aandelen I N H O U D FLASH Het BIBF zal gesloten zijn van donderdag 11 november tot dinsdag 16 november. We bedanken de op het seminarie aanwezige leden die de enquête over de door het BIBF aangeboden diensten ingevuld hebben.

Nadere informatie

FLASH. BTW - Verkoop van auto door belastingplichtige : maatstaf van heffing en eventuele regularisaties

FLASH. BTW - Verkoop van auto door belastingplichtige : maatstaf van heffing en eventuele regularisaties B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Nieuw huishoudelijk reglement Op 6 september 2002 keurde de Nationale Raad van het BIBF het nieuwe huishoudelijke reglement

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Herkwalificatie van interest tot. dividenden een stand van zaken I N H O U D. Herkwalificatie van interest tot

Herkwalificatie van interest tot. dividenden een stand van zaken I N H O U D. Herkwalificatie van interest tot In memoriam Georges Honoré Op 30 december 2008 is de Heer Georges Honoré op 78-jarige leeftijd overleden. De Heer Honoré was, als voormalig lid van de Nationale Raad van het BIBF, nauw betrokken bij het

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

FLASH. Bijkantoren in België van buitenlandse. vennootschappen 1 I N H O U D. 1. Definitie

FLASH. Bijkantoren in België van buitenlandse. vennootschappen 1 I N H O U D. 1. Definitie 1. Definitie Een buitenlandse vennootschap heeft een bijkantoor in België wanneer zij er regelmatig de handelingen verricht die tot haar maatschappelijke activiteit behoren en ze vertegenwoordigd is door

Nadere informatie

FLASH. Uitdrukkelijke erkenning van. Flash 1. Uitdrukkelijke erkenning van boekhoudersfiscalisten

FLASH. Uitdrukkelijke erkenning van. Flash 1. Uitdrukkelijke erkenning van boekhoudersfiscalisten FLASH Vennootschapsbijdragen vanaf nu elk jaar geïndexeerd De vennootschappen moeten hun sociale bijdrage voor 2005 vóór 30 juni betalen. Een Koninklijk Besluit van 12 april 2005 (B.S. 26 april 2005) legt

Nadere informatie

FLASH. Noodzakelijk verband tussen. maatschappelijk doel I N H O U D. Flash. Noodzakelijk verband tussen de beroepskosten

FLASH. Noodzakelijk verband tussen. maatschappelijk doel I N H O U D. Flash. Noodzakelijk verband tussen de beroepskosten FLASH Op 19 en 20 maart zal het BIBF aanwezig zijn op het salon ONDERNEMEN 2008 dat doorgaat in TOUR & TAXIS te Brussel. Op 19 maart zullen het BIBF, IAB en IBR U de ganse dag een gemeenschappelijk en

Nadere informatie

Geen activiteit, geen aftrek

Geen activiteit, geen aftrek BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Geen activiteit, geen aftrek p. 3/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 4 Geen activiteit, geen aftrek

Nadere informatie

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR E. Niet bedoelde gevallen Wanneer een vennootschap, die noch eigenaar noch huurder is van het gebouw, de huurgelden betaalt die de bedrijfsleider zelf verschuldigd is aan de eigenaar overeenkomstig het

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ MAR: Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 p. 6/ Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening MAR

Nadere informatie

FLASH. Editoriaal. Flash 1 Editoriaal 1 De Wet betreffende de bestrijding

FLASH. Editoriaal. Flash 1 Editoriaal 1 De Wet betreffende de bestrijding B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Nieuwe VZW-wet opnieuw gepubliceerd FLASH De Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

Nadere informatie

Successierechten en beurscrisis : de gewestelijke wetgevers snellen de erfgenamen ter hulp

Successierechten en beurscrisis : de gewestelijke wetgevers snellen de erfgenamen ter hulp Successierechten en beurscrisis : de gewestelijke wetgevers snellen de erfgenamen ter hulp Het aanvaarden van een nalatenschap kan soms uitmonden in een nachtmerrie. Dat blijkt overduidelijk uit de situatie

Nadere informatie

De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012

De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012 De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012 De programmawet

Nadere informatie

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders p. 5/ Een Luxemburgse SPF in het licht van de recente fiscale maatregelen p.

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Er bestaat geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking van tax shelter. We zetten hierna de verschillende standpunten tegenover

Nadere informatie

FLASH. De algemene vergadering in het verschiet! B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN.

FLASH. De algemene vergadering in het verschiet! B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN. B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN * PB-aangifte: uitstel tot 30 juli FLASH De uiterste indieningsdatum voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar

Nadere informatie

FLASH. Elektronische boekhouding vervangt «papieren boekhouding» I N H O U D

FLASH. Elektronische boekhouding vervangt «papieren boekhouding» I N H O U D FLASH Een BTW-beslissing (Beslissing nr. E.T.108.474 van 9 december 2004) bepaalt dat de beperking van de aftrekbaarheid van de BTW tot 50 % voor niet-bedrijfsvoertuigen niet meer van toepassing zal zijn

Nadere informatie

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid 1. Inleiding In tijden van economische crisis is het thema bestuurdersaansprakelijkheid brandend actueel. Geconfronteerd

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

Kan de administratie roerende. inkomsten tot beroepsinkomsten

Kan de administratie roerende. inkomsten tot beroepsinkomsten BIBF Beroepsinstituut van erkende boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ Kan de administratie roerende inkomsten tot beroepsinkomsten herkwalificeren? p.3/ Hoe moet de proratering van interesten op vastrentende

Nadere informatie

Premie boekhouder (-fiscalist) BIBF Jaar Aantal aange- Schadelast geven schades

Premie boekhouder (-fiscalist) BIBF Jaar Aantal aange- Schadelast geven schades BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ Uw verzekering beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2011 p.4/ Overdracht handelszaak naar aanleiding van stopzetting : aandacht

Nadere informatie