INHOUD. Juridische handleiding. I. Leidraad bij de juridische handleiding 1. II. Partijen in de schuldbemiddeling 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Juridische handleiding. I. Leidraad bij de juridische handleiding 1. II. Partijen in de schuldbemiddeling 1"

Transcriptie

1 INHOUD Juridische handleiding I. Leidraad bij de juridische handleiding 1 Hoofdstuk 1: Schuldbemiddeling, een complexe taak 1 Hoofdstuk 2: Juridisch draaiboek 3 1. Hiërarchie tussen de verschillende wetten 3 2. Regels van aanvullend recht, van dwingend recht of van openbare orde 4 3. Vragenlijst bij het behandelen van schuldendossiers 6 Hoofdstuk 3: Actuele bedragen en tarieven Wettelijke rentevoet Vaste vergoeding in strafzaken Rechtsplegingsvergoeding (forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de winnende partij) Inkomensgrenzen juridische tweedelijnsbijstand ( pro deo advocaat ) en rechtsbijstand Geïndexeerd tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken Grenzen voor beslag en overdracht Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP s) voor consumentenkredieten Maximale jaarlijkse debetrente op zichtrekeningen Maximale prijs basis-bankdienst Inkomensgrenzen voor kind ten laste (i.h.k.v. bescherming tegen beslag/overdracht) Cijfers van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren Inkomensvoorwaarde sociale huur Belastingschulden 27 II. Partijen in de schuldbemiddeling 1 Hoofdstuk 1: De schuldenaar 1 1. De contractpartij 1 2. De medeschuldenaar Algemeen Deelbaarheid van de verbintenissen Algemeen principe Uitzonderingen Verschil met borgsteller De medeschuldenaar als (kosteloze) persoonlijke zekerheid Begrip persoonlijke zekerheid 3 Aflevering 30 december 2009 Inhoud juridische handleiding / 1

2 Bevrijdingsmogelijkheid i.h.k.v. de Wet op de collectieve schuldenregeling Bevrijdingsmogelijkheid i.h.k.v. de Faillissementswet De medeschuldenaar en de Wet Consumentenkrediet De medeschuldenaar en de Wet Handelspraktijken 5 3. De borgstellers Algemene regels uit het Burgerlijk Wetboek Begripsomschrijving Verplichtingen borgsteller Bijzondere regels uit de WCK Betalingsfaciliteiten Borgen en collectieve schuldenregeling Borgen en faillissement Wet Kosteloze borgtocht Toepassingsgebied Vermoeden Vormvereisten Duur Maximumbedrag Nietigheid bij kennelijke wanverhouding Informatieplicht Overlijden van de borg De minderjarigen Leeftijdsgrenzen Aansprakelijkheid van de ouders: voorwaarden en verzekering Voorwaarden Verzekering Handelingsonbekwaamheid Handelingen die minderjarigen niet zelf kunnen uitoefenen Handelingen die minderjarigen wel kunnen uitoefenen Inkomen van en onderhoudsgeld voor de minderjarige Grenzen tenlasteneming Recht op leefloon Voorwaarden onderhoudsplicht Indexaanpassing onderhoudsbijdrage Het gehuwde paar De wettelijke regeling Schulden bij wettelijk huwelijksvermogensstel (art B.W.) Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen Bestuur van het eigen vermogen Overeenkomsten die het wettelijk stelsel kunnen wijzigen Scheiding van goederen 24 2 / Inhoud juridische handleiding Aflevering 30 december 2009

3 6. Samenwonenden Begripsomschrijving Vermogensrechtelijke gevolgen Beding van aanwas Wettelijke samenwoning Situatie tussen partners onderling Situatie t.a.v. derden Preferentiële toewijzing van de gezinswoning Beëindigen van de wettelijke samenwoning Samenwoning en adoptie De erfgenamen Aangifte van nalatenschap Verplichting tot aangifte Vrijstelling van aangifte Inhoud van de aangifte Waar aangifte indienen? Successierechten Aanvaarding en verwerping van de nalatenschap Zuiver aanvaarden van de nalatenschap (art B.W.) Aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving ( art bis B.W.) Verwerpen van nalatenschap (art B.W.) Schulden die ongeacht de verwerping moeten worden betaald De kosten van laatste ziekte Begrafeniskosten Bankrekeningen en nalatenschap Onbeheerde nalatenschap De onderhoudsplichtigen Soorten onderhoudsplicht Inkomstenmachtiging Regeling bij gehuwden Vordering onderhoudsplicht Bevoegde rechter Dienst voor alimentatievorderingen 40 Herhalingscasus: Soorten schuldenaars 41 Hoofdstuk 2: De schuldeiser Algemene principes De chirografaire schuldeiser De bevoorrechte schuldeiser Begripsomschrijving Soorten voorrechten Aard van de voorrechten 46 Aflevering 29 oktober 2009 Inhoud juridische handleiding / 3

4 4. De hypothecaire schuldeiser De pandhoudende schuldeiser 46 Hoofdstuk 3: De andere actoren De kredietverzekeraar De advocaat Organisatie van het beroep Onafhankelijk beroep Orde van Vlaamse Balies Vrije keuze van advocaat Geen territoriale beperkingen Erelonen en betwistingen Richtlijnen erelonen Betwistingen ereloon Verhaalbaarheid kosten en erelonen advocaat Tuchtrecht Klacht en onderzoek De tuchtraad Sancties De tuchtraad van beroep Regels van confraterniteit Gedragscode voor Europese advocaten Eerstelijnsbijstand Tweedelijnsbijstand pro Deo Bureau juridische bijstand Inkomensgrenzen Volledige of gedeeltelijke kosteloosheid Organisatie pro Deo systeem Voor te leggen stukken bij de aanvraag Taalgebruik Rechtsbijstand/kosteloze rechtspleging Begripsomschrijving Inkomensgrenzen, voorwaarden Procedure Het incassobureau De gerechtsdeurwaarder Statuut en toegang tot het beroep Statuut Toegang tot het beroep onverenigbaarheden Organisatie van het beroep Nationale Kamer Arrondissementskamer Taken en bevoegdheden Exclusieve bevoegdheden Vaststellingen 65 4 / Inhoud juridische handleiding Aflevering 29 oktober 2009

5 Minnelijke invordering Tarieven Wettelijk geregelde tarieven Provisie Gedetailleerde afrekeningen zijn verplicht Retentierecht op stukken Toerekening van betalingen Verjaring Nietige handelingen en nodeloze kosten Ambtelijke verrichtingen versus minnelijke invordering Tariefbenamingen afkortingen 68 Herhalingscasus: Berekening aflossing gerechtsdeurwaarder Aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder T.g.o. de opdrachtgever: contractueel Aansprakelijkheid voor de stukken T.g.o. de beslagene en derden: buitencontractueel Verzet van de schuldenaar Eigendomsaanspraken van derden Risico van voorlopige tenuitvoerlegging Onder lastgeving Tucht Tuchtstraffen Strafrechtelijk Klachten De notaris Statuut en toegang tot het beroep Ereloon Vrije notariskeuze Deontologie Taakomschrijving De schuldbemiddelaar Wettelijk kader Decreet erkenning schuldbemiddelaars Bepalingen in Wet op het Consumentenkrediet Bepalingen in Wet op de Collectieve schuldenregeling Aanduiding door beslagrechter Rol en positie Ereloon Beroepsaansprakelijkheid Tot 5 jaar Verzekering Beroepsgeheim Algemeen beroepsgeheim Uitzonderingen via modelcontract 79 Aflevering 28 juni 2009 Inhoud juridische handleiding / 5

6 Inlichtingen aan derden Geheimhouding dossiers Conflict met aangifteplicht 79 Hoofdstuk 4: De persoon die zijn vermogen niet zelf kan/wil beheren Probleemsituering Verschillende oorzaken Niet alleen ouderen Niet alleen geestesgestoorden Verschillende juridische mogelijkheden Specifieke regels voor minderjarigen Geen bespreking van maatregelen t.a.v. de persoon zelf Lastgeving (via volmacht) Begrip lastgeving Verschil met zaakwaarneming Algemene versus bijzondere lastgeving Voorbeelden van lastgeving Bijzondere wetten kunnen specifieke regels bevatten Niet voor sommige persoonlijke aangelegenheden Hoe gebeurt lastgeving (vormvereisten)? Informatieplicht en rekenschap tegenover de lastgever Enkel verantwoording verschuldigd aan de lastgever Bij overlijden verantwoording verschuldigd aan de erfgenamen Teruggaveplicht Verbintenissen en aansprakelijkheid van de lasthebber en de lastgever Contractuele aansprakelijkheid lasthebber t.o.v. lastgever Aansprakelijkheid lasthebber t.o.v. derden Strafrechtelijke aansprakelijkheid lasthebber Verschillende wijzen waarop de lastgeving eindigt Herroeping door de lastgever Opzegging door de lasthebber Overlijden van de lasthebber/lastgever Onbekwaamverklaring van de lasthebber/lastgever Kennelijk onvermogen van de lasthebber/lastgever Geldigheid te goeder trouw verrichte handelingen Budgetbeheer als vorm van lastgeving Hoger uiteengezette principes zijn toepasselijk Regelgeving inzake erkende diensten schuldbemiddeling bevat bijzondere regels Budgetbeheer als wettelijke opdracht voor OCMW s Ook verplichtingen op basis van de Energiewet Lastgeving bij echtgenoten Conventionele vertegenwoordiging 99 6 / Inhoud juridische handleiding Aflevering 28 juni 2009

7 Gerechtelijke vertegenwoordiging Situatie van wettelijke samenwoning Het voorlopig bewind Wie komt in aanmerking voor een voorlopig bewind? Problemen met gezondheidstoestand Hoge leeftijd Ziekte of handicap Tijdelijke onmogelijkheid Excessief spilzuchtig gedrag Alcoholisme of druggebruik Relevantie aard en samenstelling vermogen Uitzondering Gehuwde persoon Hoe vraagt men een voorlopig bewind aan? Wie kan de aanvraag indienen? Aanvraag d.m.v. verzoekschrift Suggesties mogelijk Medisch attest vereist op straffe van nietontvankelijkheid Procedure Aanstelling van een voorlopige bewindvoerder (Geheel of gedeeltelijk) beheer van het vermogen Keuze voorlopige bewindvoerder Wilsverklaring inzake voorkeur voorlopige bewindvoerder Verklaring inzake nieuwe voorlopige bewindvoerder OCMW/CAW als voorlopige bewindvoerder? Aanvaarding opdracht vereist Aanstelling van een vertrouwenspersoon Recht op bijstand vertrouwenspersoon Mogelijke rol voor hulpverlener Procedure Taken en verplichtingen voorlopige bewindvoerder Principe: algemene opdracht Ook maatwerk mogelijk Lot verleende lastgevingen (volmachten) Soms bijzondere machtiging vereist Informatieplicht en verplichting tot regelmatig overleg Lot woning, huisraad en persoonlijke voorwerpen beschermde persoon Verplichtingen inzake leefgeld en sociale rechten Afscheiding vermogen vereist Verslaggeving voorlopig bewind Dossier voorlopig bewind Bezoldiging voorlopige bewindvoerder 115 Aflevering 28 juni 2009 Inhoud juridische handleiding / 7

8 3.8. Toezicht op verloop voorlopig bewind en einde voorlopig bewind Verschillende maatregelen mogelijk Van rechtswege einde mandaat voorlopige bewindvoerder Einde bijstand of wijziging vertrouwenspersoon Publiciteit m.b.t. het voorlopig bewind Onbevoegd verrichte handelingen Combinatie faillissement/collectieve schuldenregeling en voorlopig bewind De onbekwaamverklaring De toevoeging van een gerechtelijk raadsman De verlengde minderjarigheid Beperking van het beheer van het vermogen door een insolventieprocedure Faillissementsprocedure Procedure collectieve schuldenregeling Combinatie insolventieprocedure en voorlopig bewind Schenking of opmaak testament door persoon die zijn vermogen niet zelf kan beheren Voorwaarden voor opmaak schenking/testament Gerechtelijke onbekwaamverklaring en verlengde minderjarigheid Toevoeging gerechtelijk raadsman Voorlopig bewind 125 III. Verbintenissen en schulden 1 Hoofdstuk 1: Algemeen 1 1. Definitie 1 Hoofdstuk 2: Soorten verbintenissen 2 1. Binnen een overeenkomst 2 2. Buiten een overeenkomst 2 Hoofdstuk 3: Geldigheid van de verschillende soorten verbintenissen waaruit schulden ontstaan 3 1. Schulden uit verbintenissen ontstaan uit de wet Hiërarchie wetten Interpretatie wetten Voorbeelden Belastingsschulden Natuurlijke verbintenis Onderhoudsverbintenissen Onverschuldigde betaling 4 2. Schulden uit verbintenissen ontstaan uit een overeenkomst Voorwaarden voor de geldigheid van overeenkomsten De toestemming van de partijen (art tot 1122 B.W.) De bekwaamheid van partijen 7 8 / Inhoud juridische handleiding Aflevering 28 juni 2009

9 Voorwerp en inhoud van een contract Geldige oorzaak van een contract Vorm van de overeenkomst Voorwaarden voor bewijswaarde Nuancering van de contractvrijheid Handelaars en niet-handelaars Toetredingscontracten Dwingend recht Marginaal toetsingsrecht Goede trouw Rechtsverwerking rechtsmisbruik Tegenstelbaarheid 13 Herhalingscasus: Typologie schulden 14 Hoofdstuk 4: Modaliteiten van verbintenissen waaruit schulden ontstaan Algemene regel: deelbaarheid van verbintenissen Ondeelbare verbintenissen Hoofdelijke verbintenissen Definitie Passieve en actieve hoofdelijkheid Gevolgen van de hoofdelijkheid Verbintenissen in solidum Definitie Toepassingsgebieden Hoofdelijk versus ondeelbaar 18 Hoofdstuk 5: Interesten Indeling volgens de aard van de interesten Moratoire interesten: betreffende een geldschuld Compensatoire of vergoedende interesten: betreffende een waardeschuld Relevantie onderscheid Indeling volgens de rechtsgrond op basis waarvan de interesten verschuldigd zijn Conventionele interesten Wettelijke interesten Relevantie onderscheid conventionele wettelijke interest Gerechtelijke interesten 23 IV. Schuldendelging 1 Hoofdstuk 1: Betaling 1 1. Begrip 1 2. Onverschuldigde betaling 2 3. De natuurlijk verbintenis 4 Aflevering 30 december 2009 Inhoud juridische handleiding / 9

10 4. Toerekening van betalingen Keuzerecht van de schuldenaar (art B.W.) Beperking keuzerecht (art B.W.) Afwijkingen op art B.W Bedongen afwijkingen Wettelijke afwijkingen Toerekening in een kwijting is bindend 6 5. Betaling na ingebrekestelling 6 6. Betaling aan de schuldeiser zelf of aan een gemachtigd persoon Algemeen Betaling aan derden via indeplaatsstelling Betaling via borgakte Betaling door overdracht van loon 8 7. Betaling via schuldvergelijking 10 Hoofdstuk 2: Uitstel van betaling 11 Hoofdstuk 3: Kwijtschelding cd-rom 12 Hoofdstuk 4: Einde van de verbintenis 13 Hoofdstuk 5: Dading 14 Hoofdstuk 6: Verjaring Algemeen Berekening van de termijn Vertrekpunt Berekening Stuiting van de verjaringstermijn Natuurlijke stuiting Burgerlijke stuiting Dagvaarding, verzoekschrift Bevel tot betalen Beslag Schulderkenning Gevolgen van de stuiting Schorsing van de verjaringstermijn Gronden van schorsing Minderjarigen Echtgenoten Voorwaardelijke schuldvorderingen Erfrecht Overeenkomst Strafrecht Relativiteit van de schorsing Gevolgen van de schorsing / Inhoud juridische handleiding Aflevering 30 december 2009

11 5. Afstand van de verjaring Overzicht verjaringstermijnen Algemeen Bijzondere verjaringstermijnen van belang voor de schuldbemiddelaar Verjaringstermijn van 30 jaar Verjaringstermijn van 20 jaar Verjaringstermijn van 10 jaar Verjaringstermijn van 5 jaar Verjaringstermijn van 3 jaar Verjaringstermijn van 2 jaar Verjaringstermijn van 1 jaar Verjaringstermijn van 6 maanden Verjaringstermijn van 3 maanden Opmerking m.b.t. de korte verjaringstermijnen 41 Hoofdstuk 7: Subrogatie of indeplaatsstelling 50 Herhalingscasus: Schuldendelging 50 V. Invordering van schulden 1 Hoofdstuk 1: De minnelijke invordering 1 1. Historiek 1 2. Definities en toepassingsgebied Consument Minnelijke invordering van schulden versus invordering op grond van een uitvoerbare titel De activiteit van minnelijke invordering van schulden: beroepsmatige invordering voor andersmans rekening of van tegen betaling overgenomen schulden De onderliggende overeenkomst 4 3. Hoofdstuk III van de wet: regels die gelden voor elke minnelijke invordering Algemene regel: bescherming van het privéleven en van de menselijke waardigheid van de consument Specifieke verboden 4 4. Hoofdstuk IV van de wet: regels die gelden voor de activiteit van minnelijke invordering van schulden Voorafgaandelijke inschrijving bij het ministerie van Economische Zaken Vergoeding voor de activiteit van minnelijke invordering Verplichte ingebrekestelling Huisbezoeken Reclame 10 Aflevering 30 december 2009 Inhoud juridische handleiding / 11

12 5. Opvolging en controle Vordering tot staken Opsporing en vaststelling van de verboden daden Sancties Burgerrechtelijke sancties Strafrechtelijke sancties Administratieve sancties 12 Hoofdstuk 2: De bemiddeling De Wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling Inleiding Definitie Soorten bemiddeling Procedure bij de vrijwillige bemiddeling Procedure bij de gerechtelijke bemiddeling Soorten geschillen De bemiddelaar Erkenningsvoorwaarden De federale bemiddelingscommissie De algemene commissie De bijzondere commissies Kosten der bemiddeling Vertrouwelijkheid Inwerkingtreding en overgangsbepalingen Andere vormen van bemiddeling Minnelijke schikking en akkoordvonnis De oproeping in verzoening 24 Hoofdstuk 3: De invordering via gerechtelijke weg Overzicht De ingebrekestelling Rechtsingang bij dagvaarding of verzoekschrift Dagvaarding Vereisten verzoekschrift Verschillen tussen een dagvaarding en een verzoekschrift Summiere rechtspleging om betaling te bevelen Het kort geding De bevoegde rechtbank Materiële bevoegdheid Territoriale bevoegdheid Behandeling door de rechtbank en uitspraak Verloop procedure Vonnis bij verstek Verzet tegen vonnis bij verstek Verzetstermijn Vonnis op tegenspraak / Inhoud juridische handleiding Aflevering 30 december 2009

13 6. Betekening of kennisgeving van het vonnis Beroep Beroeps- en verzetstermijnen Bevel tot betalen Gerechtskosten in burgerlijke zaken Algemeen Overzicht kosten van het geding Kosten van de dagvaarding Kosten van het verzoekschrift Het griffierecht Expeditierecht (art. 271 e.v. W.Reg.) De rechtsplegingsvergoeding verhaalbaarheid kosten en erelonen advocaat Registratierechten Expertisekosten Proceseconomie en onnodige proceskosten Kosten die niet in het vonnis werden begroot Meerdere partijen die veroordeeld worden Kosten van uitvoering 38 4 Hoofdstuk 4: Beslag Beslagrechter Bewarend beslag Voorwaarden voor bewarend beslag Gevolgen van bewarend beslag Uitvoerend beslag Uitvoerend beslag op roerend goed Algemeen Toelatingsvoorwaarden Actiemogelijkheden Opmerkingen op het proces-verbaal van beslag Verzet tegen het beslag Minnelijke verkoop aan derden Revindicatie Kantonnement Rechtsmisbruik Aanplakking Openbare verkoop Nieuwe aanzegging van een openbare verkoop Evenredige verdeling Uitvoerend beslag op onroerend goed Algemeen Procedure Beslag onder derden (en beslag bij derden) 51 Aflevering 30 december 2009 Inhoud juridische handleiding / 13

14 4. Beperkingen inzake beslag Grenzen van uitvoerbaarheid naargelang het voorwerp Algemeen Wat bepaalde inkomsten betreft Inkomsten uit arbeid (art. 1409, 1 Ger.W.) Inkomsten uit andere activiteiten (art. 1409, 1bis Ger.W.) Overige inkomsten (art. 1409bis Ger.W.) Vervangingsinkomens (art. 1410, 1 Ger.W.) Gemengde inkomsten (art Ger.W.) Indexering van de basisbedragen Bijkomende bescherming voor kind(eren) ten laste Berekeningswijze Uitzonderingen op de beperkingen inzake beslag Wat bepaalde roerende goederen betreft Beslaggrenzen op een rekening Aparte regeling beslagbaarheid op hoofdverblijfplaats zelfstandige De grenzen van uitvoerbaarheid bij meerdere schuldeisers Grenzen van uitvoerbaarheid door meerdere schuldeisers op eenzelfde voorwerp 70 Hoofdstuk 5: Specifieke wijzen van gedwongen uitvoering Overdracht van schuldvordering Algemeen Definitie Geldigheidvereisten bij totstandkoming Bewijs van de overeenkomst Rechtsgevolgen tussen partijen Tegenwerpbaarheidsregeling tegenover derden Tegenwerpbaarheid tegenover de derden die geen partij waren bij de overdracht van schuldvordering Tegenwerpbaarheid tegenover de schuldenaar Bijzondere gevallen Het faillissement De collectieve schuldenregeling Het consumentenkrediet Algemeen Vereisten voor de kennisgeving aan de consument / Inhoud juridische handleiding Aflevering 30 december 2009

15 2. Loonoverdracht Loondelegatie Algemeen Soorten loondelegatie Onderscheid tussen loondelegatie, derdenbeslag en loonoverdracht Retentierecht Eigendomsvoorbehoud Algemeen Principe Geldigheidsvereisten van het geschrift Afbakening van het eigendomsvoorbehoud De goederen moeten (nog) identificeerbaar zijn Eigendomsvoorbehoud en de positie van derden Toepassingen Eigendomsvoorbehoud bij consumentenkredieten Eigendomsvoorbehoud bij collectieve schuldenregeling Eigendomsvoorbehoud bij faillissement Reële executie Algemeen begrip Procedure Toepassingen Reële executie in natura of bij equivalent Reële executie bij plaatsvervanging De uithuiszetting Recht op persoonlijk contact Reële executie en collectieve schuldenregeling/faillissement 89 VI. Collectieve schuldenregeling 1 Hoofdstuk 1: Algemeen 3 1. Doelstelling en belang van de procedure collectieve schuldenregeling 3 2. Schematisch overzicht van het verloop van de procedure CSR 5 Hoofdstuk 2: Toelaatbaarheidsvoorwaarden 6 1. Natuurlijke persoon 6 2. Geen nationaliteitsvoorwaarde voorwaarde inzake locatie centrum voornaamste belangen 7 3. Geen koopman/geen handelaar 7 4. Specifieke uitzondering in geval van herroeping in de afgelopen vijf jaar wegens kwade trouw 9 5. Voorwaarden inzake de financiële toestand van de schuldenaar (objectieve voorwaarde) Niet kennelijk zijn onvermogen bewerkstelligd hebben (subjectieve voorwaarde) Enkele voorbeelden van het bewerken van het onvermogen 10 2 Aflevering 30 december 2009 Inhoud juridische handleiding / 15

16 6.2. Geen voorafgaandelijke goede trouw vereist Interpretatie door de rechtspraak 11 Hoofdstuk 3: Het opstarten en de gevolgen van de procedure collectieve schuldenregeling Het verzoekschrift en de bevoegde rechtbank Algemeen Inhoud verzoekschrift Opmaak verzoekschrift door toekomstige schuldbemiddelaar Recht op pro Deo advocaat en recht op rechtsbijstand De gevolgen van het indienen van een verzoekschrift Uitspraken van de arbeidsrechter, kennisgeving hiervan en mogelijke rechtsmiddelen De beschikking van toelaatbaarheid Kennisgeving van de beschikking van toelaatbaarheid Gevolgen van de beschikking tot toelaatbaarheid Wat met andere procedures m.b.t. betalingsfaciliteiten? Samenloop tussen de schuldeisers en schorsing van de gevolgen van de overdrachten van schuldvordering Opschorting van de loop van de interesten Onbeschikbaarheid van het vermogen van de schuldenaar Schorsing van de middelen tot tenuitvoerlegging die strekken tot de betaling van een geldsom De reeds gelegde beslagen behouden hun bewarende werking Schorsing ten opzichte van de persoonlijke zekerheidsteller (o.m. borgen) van de middelen van tenuitvoerlegging De schuldenaar kan enkel daden van normaal vermogensbeheer stellen, behoudens toestemming van de rechter De schuldenaar mag geen schuldeiser bevoordelen, behoudens toestemming van de rechter De schuldenaar mag zijn onvermogen niet vergroten, behoudens toestemming van de rechter Terbeschikkingstelling leefgeld De aangiftes van de schuldvorderingen Vormvoorschriften en termijn waarbinnen de aangiftes ingediend moeten worden De laattijdige aangifte van schuldvordering De vergeten schuldeiser Betwistingen van aangiftes van schuldvordering Kan een schuldbemiddelaar een aangifte van schuldvordering betwisten? Mogelijke betwistingen die de schuldbemiddelaar kan opwerpen Betwisting m.b.t. de vormvoorschriften / Inhoud juridische handleiding Aflevering 30 december 2009

17 Betwisting van intresten, schadebedingen en kosten Betwisting m.b.t. de verjaring Betwisting over de opdeling en de toerekening van betalingen Betwisting m.b.t. het al dan niet bestaan van een titel en de bewijsstukken Betwisting van provisionele aangiftes Vergissingen bij de aangifte: rechtzettingen betwisten Hoe moet de betwisting gebeuren? Onderzoeksbevoegdheid schuldbemiddelaar 32 7 Hoofdstuk 4: De minnelijke aanzuiveringsregeling Samenstellen dossier en controle gegevens Opmaak van de aanzuiveringsregeling Goedkeuring van de aanzuiveringsregeling 35 Hoofdstuk 5: De gerechtelijke aanzuiveringsregeling Behandeling door de rechter Betwiste schuldvorderingen Maatregelen die de rechter kan opleggen Aanzuiveringsregeling zonder kwijtschelding van hoofdsommen en zonder verkoop van de bezittingen (art. 1675/12 Ger.W.) Aanzuiveringsregeling met kwijtschelding van hoofdsommen en verkoop van de bezittingen (art. 1675/13 Ger.W.) Voorwaarden voor een aanzuiveringsregeling met kwijtschelding van hoofdsommen Akkoord schuldenaar vereist Verkoop met respect voor de menselijke waardigheid Definitieve verwerving van de kwijtschelding en tijdstip van de beslissing hierover Slechts gedeeltelijke kwijtschelding mogelijk in het kader van art. 1675/13 Ger.W Niet-kwijtscheldbare schulden De onderhoudsgelden die niet vervallen zijn op de dag van de uitspraak houdende vaststelling van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling De schulden die een schadevergoeding inhouden, toegestaan voor het herstel van een lichamelijke schade veroorzaakt door een misdrijf De schulden van een gefailleerde die overblijven na het sluiten van het faillissement Opsomming niet-kwijtscheldbare schulden is limitatief 49 Aflevering 30 december 2009 Inhoud juridische handleiding / 17

18 Andere maatregelen die de rechter kan opleggen Duurtijd van de aanzuiveringsregeling 49 Hoofdstuk 6: De totale kwijtschelding van schulden zonder aanzuiveringsregeling 51 Hoofdstuk 7: Uitvoering van de collectieve schuldenregeling Opvolging en controle door de schuldbemiddelaar Mogelijkheid voor de rechter tot ingrijpen of aanpassing Verkoop roerende of onroerende goederen Nieuwe schulden 56 Hoofdstuk 8: Einde van de collectieve schuldenregeling Einde door naleving van de aanzuiveringsregeling of door totale kwijtschelding Einde door herroeping Einde door overlijden Vrijwillige stopzetting door de schuldenaar 62 Hoofdstuk 9: Rol en statuut van de schuldbemiddelaar Opdracht algemeen Wie komt in aanmerking om op te treden als schuldbemiddelaar? Onafhankelijkheid en onpartijdigheid Kosten, erelonen en emolumenten Vervanging van de schuldbemiddelaar Beroepsgeheim Beroepsaansprakelijkheid 62 8 Hoofdstuk 10: Het Fonds ter Bestrijding van Overmatige Schuldenlast Historiek Huidige regeling Procedure Aanvraag Controle door het Fonds Uitbetaling Betaling niet-verschuldigde sommen Middelen van het Fonds Andere taken van het Fonds 67 Hoofdstuk 11: Lot van de persoonlijke zekerheidstellers (o.a. borgen) Algemeen Bevrijding van de zekerheidsteller van een hoofdschuldenaar in de collectieve schuldenregeling Interessant alternatief voor opstart collectieve schuldenregeling door zekerheidsteller Bevrijdingsmogelijkheid staat los van het lot van de schulden van de verzoeker in de collectieve schuldenregeling Voorwaarden voor de bevrijding materiële aspecten / Inhoud juridische handleiding Aflevering 30 december 2009

19 2.4. Voorwaarden voor de bevrijding formele aspecten Rol van de schuldbemiddelaar Verloop van de procedure Bevrijding van de zekerheidsteller buiten de collectieve schuldenregeling Kan de zekerheidsteller meegenieten van kwijtscheldingen verleend aan de hoofdschuldenaar-verzoeker? Achtergrond: art B.W. en 1285 B.W Niet toepasselijk bij kwijtscheldingen in het kader van een gerechtelijke aanzuiverinsregeling of een totale kwijtschelding zonder aanzuiveringsregeling Discussie over toepasselijkheid bij kwijtscheldingen in het kader van een minnelijke aanzuiverinsregeling Voordeel van uitstel van betaling komt de zekerheidsteller niet ten goede Bescherming van de zekerheidsteller tegen uitvoeringsmaatregelen Bescherming die voortvloeit uit de beschikking van toelaatbaarheid Bescherming die voortvloeit uit de indiening van een verklaring tot bevrijding Regres vanwege de zekerheidsteller t.o.v. de hoofdschuldenaar Bevrijding van de zekerheidsteller wanneer de schuldeiser nalaat tijdig een aangifte in te dienen 80 Hoofdstuk 12: Samenwerking met een (externe) schuldbemiddelaar in een collectieve schuldenregeling: rol van de maatschappelijk werker Inleiding Procedurele waarborgen voor de schuldenaar De hoogte van het leefgeld Bezwaar tegen een ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling Herziening van een aanzuiveringsregeling Vervanging van de schuldbemiddelaar Algemeen: signaleren van problemen aan de rechter Begeleiding van de schuldenaar Budgetbeheer of budgetbegeleiding Voorwaarden of begeleidingsmaatregelen in een collectieve schuldenregeling Financiële steun tijdens de collectieve schuldenregeling? Opportuniteit van financiële steun tijdens een collectieve schuldenregeling? Voorschotten? Terugvorderbare hulp? 89 Hoofdstuk 13: Herhalingsschema: enkele pro s en contra s van de collectieve schuldenregeling 90 Aflevering 30 december 2009 Inhoud juridische handleiding / 18 1

20 VII. Zelfstandigen en schulden 1 Hoofdstuk 1: Algemeen 1 Hoofdstuk 2: De Wet Continuïteit Ondernemingen 2 1. Algemeen doelstelling toepassingsgebied 2 2. Het minnelijk akkoord (titel 3 van de Wet Continuïteit Ondernemingen) 3 3. De gerechtelijke reorganisatie (titel 4 van de Wet Continuïteit Ondernemingen) Algemeen Voorwaarden voor de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie Het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en de daarop volgende procedure Het vonnis over het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie Gevolgen van de beslissing tot gerechtelijke reorganisatie De opschorting van betalingen De bescherming tegen faillissement en gerechtelijke ontbinding Het lot van lopende overeenkomsten / Inhoud juridische handleiding Aflevering 30 december 2009

Gebruikelijke verbintenissen en zekerheden hoofdelijkheid en ondeelbaarheid

Gebruikelijke verbintenissen en zekerheden hoofdelijkheid en ondeelbaarheid Page 1 of 16 ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN VAN BANCA MONTE PASCHI BELGIO (BMPB) ONDERWORPEN AAN BOEK VII «BETALINGS- EN KREDIETDIENSTEN» IN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT (Uitgave 04/2015) VOORAF TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

LEGAL UPDATE VOOR MAB

LEGAL UPDATE VOOR MAB LEGAL UPDATE VOOR MAB Sint-Katelijne-Waver, 27, 28 en 29 maart 2015 Luc STOLLE Meritius Advocaten Gent Onderwerpen (vóór pauze) Wet 21 december 2013 betreffende de financiering voor KMO s + K.B. met gedragscode

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 -

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, gewijzigd bij wet van 13 juni 2010, hierna WCK genoemd.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden hypothecair woonkrediet - 1 - Hoofdstuk 1: kredietopening systeem van voorschotten. Artikel 4: duur van de overeenkomst

Algemene voorwaarden hypothecair woonkrediet - 1 - Hoofdstuk 1: kredietopening systeem van voorschotten. Artikel 4: duur van de overeenkomst Algemene voorwaarden hypothecair woonkrediet - 1 - CONTRACTNUMMER: Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het hypothecair krediet van 4 augustus 1992, laatst gewijzigd door de wet van 20

Nadere informatie

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen Ex: multiplechoice en open vragen Belangrijke vragen Contractrecht DEEL I 1. Wat is het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht? Publiekrecht: Rechtsregels die verhoudingen tss burger en overheid

Nadere informatie

Deel I. Handels- en economisch recht

Deel I. Handels- en economisch recht Deel I. Handels- en economisch recht Wetboek van Koophandel............... 3 Wetboek van Koophandel (Uittreksel)......... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen................. 3 Wet houdende Titels I tot

Nadere informatie

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST (bijgewerkt tot september 2005) TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven

HYPOTHECAIR KREDIET. Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven HYPOTHECAIR KREDIET Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven 1. Inleiding 1. De meeste hypothecaire kredieten worden beheerst door de Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet

Nadere informatie

Samenvatting Handelsrecht

Samenvatting Handelsrecht 1 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez Samenvatting Handelsrecht 3e Bachelor Rechten, 2009-2010 Prof. M. Tison Samengevat door Brecht Warnez Titel I. Algemeen handelsrecht Hoofdstuk 1. Situering van

Nadere informatie

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010).

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Art. 1 Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder: 1 ) de consument:

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

1. Geld in het recht

1. Geld in het recht 1. Geld in het recht Geld heeft verschillende functies in onze monetaire economie: Circulatiefunctie: Geld is een algemeen aanvaard ruilmiddel. Alle goederen, prestaties en diensten die in de handel zijn

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Consumenten 1 I. Algemene bepalingen Toepassingsgebied A. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

VADEMECUM CURATOREN. ANNEMIE MOENS Advocaat - curator Antwerpen. In samenwerking met Rechtbank van Koophandel Antwerpen

VADEMECUM CURATOREN. ANNEMIE MOENS Advocaat - curator Antwerpen. In samenwerking met Rechtbank van Koophandel Antwerpen 2010 VADEMECUM CURATOREN ANNEMIE MOENS Advocaat - curator Antwerpen In samenwerking met Rechtbank van Koophandel Antwerpen VADEMECUM CURATOREN Editie 2010 Annemie Moens Advocaat curator Antwerpen In samenwerking

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FINANCIEEL RECHT

INHOUDSTAFEL FINANCIEEL RECHT INHOUDSTAFEL FINANCIEEL RECHT HOOFDSTUK I. GELD IN HET RECHT 1 Afdeling 1. Soorten geld A. Chartaal geld B. Giraal geld 2 C. Elektronisch geld 4 Afdeling 2. Betaling in geld in de verhouding tussen schuldenaar

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008 L 133/66 NL Publicatieblad van de Europese Unie 22.5.2008 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

Algemeen reglement van de verrichtingen

Algemeen reglement van de verrichtingen Algemeen reglement van de verrichtingen Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen vervangt het Algemeen Reglement 8002/V02/04/2013 van Record Bank nv en is van toepassing vanaf 1 juli 2013. 1. INLEIDING...4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Reisagentschappen

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Reisagentschappen Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Reisagentschappen Inhoudstafel Blz. Eerste deel : De Waarborgen Hoofdstuk I : De waarborg Uitbating 1. Algemene omschrijving Het verzekerde risico 3 De verzekerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN DE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN DE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN DE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS Inhoudstafel Blz. Definities gemeen aan het geheel van de

Nadere informatie