INHOUD. Juridische handleiding. I. Leidraad bij de juridische handleiding 1. II. Partijen in de schuldbemiddeling 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Juridische handleiding. I. Leidraad bij de juridische handleiding 1. II. Partijen in de schuldbemiddeling 1"

Transcriptie

1 INHOUD Juridische handleiding I. Leidraad bij de juridische handleiding 1 Hoofdstuk 1: Schuldbemiddeling, een complexe taak 1 Hoofdstuk 2: Juridisch draaiboek 3 1. Hiërarchie tussen de verschillende wetten 3 2. Regels van aanvullend recht, van dwingend recht of van openbare orde 4 3. Vragenlijst bij het behandelen van schuldendossiers 6 Hoofdstuk 3: Actuele bedragen en tarieven Wettelijke rentevoet Vaste vergoeding in strafzaken Rechtsplegingsvergoeding (forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de winnende partij) Inkomensgrenzen juridische tweedelijnsbijstand ( pro deo advocaat ) en rechtsbijstand Geïndexeerd tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken Grenzen voor beslag en overdracht Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP s) voor consumentenkredieten Maximale jaarlijkse debetrente op zichtrekeningen Maximale prijs basis-bankdienst Inkomensgrenzen voor kind ten laste (i.h.k.v. bescherming tegen beslag/overdracht) Cijfers van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren Inkomensvoorwaarde sociale huur Belastingschulden 27 II. Partijen in de schuldbemiddeling 1 Hoofdstuk 1: De schuldenaar 1 1. De contractpartij 1 2. De medeschuldenaar Algemeen Deelbaarheid van de verbintenissen Algemeen principe Uitzonderingen Verschil met borgsteller De medeschuldenaar als (kosteloze) persoonlijke zekerheid Begrip persoonlijke zekerheid 3 Aflevering 30 december 2009 Inhoud juridische handleiding / 1

2 Bevrijdingsmogelijkheid i.h.k.v. de Wet op de collectieve schuldenregeling Bevrijdingsmogelijkheid i.h.k.v. de Faillissementswet De medeschuldenaar en de Wet Consumentenkrediet De medeschuldenaar en de Wet Handelspraktijken 5 3. De borgstellers Algemene regels uit het Burgerlijk Wetboek Begripsomschrijving Verplichtingen borgsteller Bijzondere regels uit de WCK Betalingsfaciliteiten Borgen en collectieve schuldenregeling Borgen en faillissement Wet Kosteloze borgtocht Toepassingsgebied Vermoeden Vormvereisten Duur Maximumbedrag Nietigheid bij kennelijke wanverhouding Informatieplicht Overlijden van de borg De minderjarigen Leeftijdsgrenzen Aansprakelijkheid van de ouders: voorwaarden en verzekering Voorwaarden Verzekering Handelingsonbekwaamheid Handelingen die minderjarigen niet zelf kunnen uitoefenen Handelingen die minderjarigen wel kunnen uitoefenen Inkomen van en onderhoudsgeld voor de minderjarige Grenzen tenlasteneming Recht op leefloon Voorwaarden onderhoudsplicht Indexaanpassing onderhoudsbijdrage Het gehuwde paar De wettelijke regeling Schulden bij wettelijk huwelijksvermogensstel (art B.W.) Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen Bestuur van het eigen vermogen Overeenkomsten die het wettelijk stelsel kunnen wijzigen Scheiding van goederen 24 2 / Inhoud juridische handleiding Aflevering 30 december 2009

3 6. Samenwonenden Begripsomschrijving Vermogensrechtelijke gevolgen Beding van aanwas Wettelijke samenwoning Situatie tussen partners onderling Situatie t.a.v. derden Preferentiële toewijzing van de gezinswoning Beëindigen van de wettelijke samenwoning Samenwoning en adoptie De erfgenamen Aangifte van nalatenschap Verplichting tot aangifte Vrijstelling van aangifte Inhoud van de aangifte Waar aangifte indienen? Successierechten Aanvaarding en verwerping van de nalatenschap Zuiver aanvaarden van de nalatenschap (art B.W.) Aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving ( art bis B.W.) Verwerpen van nalatenschap (art B.W.) Schulden die ongeacht de verwerping moeten worden betaald De kosten van laatste ziekte Begrafeniskosten Bankrekeningen en nalatenschap Onbeheerde nalatenschap De onderhoudsplichtigen Soorten onderhoudsplicht Inkomstenmachtiging Regeling bij gehuwden Vordering onderhoudsplicht Bevoegde rechter Dienst voor alimentatievorderingen 40 Herhalingscasus: Soorten schuldenaars 41 Hoofdstuk 2: De schuldeiser Algemene principes De chirografaire schuldeiser De bevoorrechte schuldeiser Begripsomschrijving Soorten voorrechten Aard van de voorrechten 46 Aflevering 29 oktober 2009 Inhoud juridische handleiding / 3

4 4. De hypothecaire schuldeiser De pandhoudende schuldeiser 46 Hoofdstuk 3: De andere actoren De kredietverzekeraar De advocaat Organisatie van het beroep Onafhankelijk beroep Orde van Vlaamse Balies Vrije keuze van advocaat Geen territoriale beperkingen Erelonen en betwistingen Richtlijnen erelonen Betwistingen ereloon Verhaalbaarheid kosten en erelonen advocaat Tuchtrecht Klacht en onderzoek De tuchtraad Sancties De tuchtraad van beroep Regels van confraterniteit Gedragscode voor Europese advocaten Eerstelijnsbijstand Tweedelijnsbijstand pro Deo Bureau juridische bijstand Inkomensgrenzen Volledige of gedeeltelijke kosteloosheid Organisatie pro Deo systeem Voor te leggen stukken bij de aanvraag Taalgebruik Rechtsbijstand/kosteloze rechtspleging Begripsomschrijving Inkomensgrenzen, voorwaarden Procedure Het incassobureau De gerechtsdeurwaarder Statuut en toegang tot het beroep Statuut Toegang tot het beroep onverenigbaarheden Organisatie van het beroep Nationale Kamer Arrondissementskamer Taken en bevoegdheden Exclusieve bevoegdheden Vaststellingen 65 4 / Inhoud juridische handleiding Aflevering 29 oktober 2009

5 Minnelijke invordering Tarieven Wettelijk geregelde tarieven Provisie Gedetailleerde afrekeningen zijn verplicht Retentierecht op stukken Toerekening van betalingen Verjaring Nietige handelingen en nodeloze kosten Ambtelijke verrichtingen versus minnelijke invordering Tariefbenamingen afkortingen 68 Herhalingscasus: Berekening aflossing gerechtsdeurwaarder Aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder T.g.o. de opdrachtgever: contractueel Aansprakelijkheid voor de stukken T.g.o. de beslagene en derden: buitencontractueel Verzet van de schuldenaar Eigendomsaanspraken van derden Risico van voorlopige tenuitvoerlegging Onder lastgeving Tucht Tuchtstraffen Strafrechtelijk Klachten De notaris Statuut en toegang tot het beroep Ereloon Vrije notariskeuze Deontologie Taakomschrijving De schuldbemiddelaar Wettelijk kader Decreet erkenning schuldbemiddelaars Bepalingen in Wet op het Consumentenkrediet Bepalingen in Wet op de Collectieve schuldenregeling Aanduiding door beslagrechter Rol en positie Ereloon Beroepsaansprakelijkheid Tot 5 jaar Verzekering Beroepsgeheim Algemeen beroepsgeheim Uitzonderingen via modelcontract 79 Aflevering 28 juni 2009 Inhoud juridische handleiding / 5

6 Inlichtingen aan derden Geheimhouding dossiers Conflict met aangifteplicht 79 Hoofdstuk 4: De persoon die zijn vermogen niet zelf kan/wil beheren Probleemsituering Verschillende oorzaken Niet alleen ouderen Niet alleen geestesgestoorden Verschillende juridische mogelijkheden Specifieke regels voor minderjarigen Geen bespreking van maatregelen t.a.v. de persoon zelf Lastgeving (via volmacht) Begrip lastgeving Verschil met zaakwaarneming Algemene versus bijzondere lastgeving Voorbeelden van lastgeving Bijzondere wetten kunnen specifieke regels bevatten Niet voor sommige persoonlijke aangelegenheden Hoe gebeurt lastgeving (vormvereisten)? Informatieplicht en rekenschap tegenover de lastgever Enkel verantwoording verschuldigd aan de lastgever Bij overlijden verantwoording verschuldigd aan de erfgenamen Teruggaveplicht Verbintenissen en aansprakelijkheid van de lasthebber en de lastgever Contractuele aansprakelijkheid lasthebber t.o.v. lastgever Aansprakelijkheid lasthebber t.o.v. derden Strafrechtelijke aansprakelijkheid lasthebber Verschillende wijzen waarop de lastgeving eindigt Herroeping door de lastgever Opzegging door de lasthebber Overlijden van de lasthebber/lastgever Onbekwaamverklaring van de lasthebber/lastgever Kennelijk onvermogen van de lasthebber/lastgever Geldigheid te goeder trouw verrichte handelingen Budgetbeheer als vorm van lastgeving Hoger uiteengezette principes zijn toepasselijk Regelgeving inzake erkende diensten schuldbemiddeling bevat bijzondere regels Budgetbeheer als wettelijke opdracht voor OCMW s Ook verplichtingen op basis van de Energiewet Lastgeving bij echtgenoten Conventionele vertegenwoordiging 99 6 / Inhoud juridische handleiding Aflevering 28 juni 2009

7 Gerechtelijke vertegenwoordiging Situatie van wettelijke samenwoning Het voorlopig bewind Wie komt in aanmerking voor een voorlopig bewind? Problemen met gezondheidstoestand Hoge leeftijd Ziekte of handicap Tijdelijke onmogelijkheid Excessief spilzuchtig gedrag Alcoholisme of druggebruik Relevantie aard en samenstelling vermogen Uitzondering Gehuwde persoon Hoe vraagt men een voorlopig bewind aan? Wie kan de aanvraag indienen? Aanvraag d.m.v. verzoekschrift Suggesties mogelijk Medisch attest vereist op straffe van nietontvankelijkheid Procedure Aanstelling van een voorlopige bewindvoerder (Geheel of gedeeltelijk) beheer van het vermogen Keuze voorlopige bewindvoerder Wilsverklaring inzake voorkeur voorlopige bewindvoerder Verklaring inzake nieuwe voorlopige bewindvoerder OCMW/CAW als voorlopige bewindvoerder? Aanvaarding opdracht vereist Aanstelling van een vertrouwenspersoon Recht op bijstand vertrouwenspersoon Mogelijke rol voor hulpverlener Procedure Taken en verplichtingen voorlopige bewindvoerder Principe: algemene opdracht Ook maatwerk mogelijk Lot verleende lastgevingen (volmachten) Soms bijzondere machtiging vereist Informatieplicht en verplichting tot regelmatig overleg Lot woning, huisraad en persoonlijke voorwerpen beschermde persoon Verplichtingen inzake leefgeld en sociale rechten Afscheiding vermogen vereist Verslaggeving voorlopig bewind Dossier voorlopig bewind Bezoldiging voorlopige bewindvoerder 115 Aflevering 28 juni 2009 Inhoud juridische handleiding / 7

8 3.8. Toezicht op verloop voorlopig bewind en einde voorlopig bewind Verschillende maatregelen mogelijk Van rechtswege einde mandaat voorlopige bewindvoerder Einde bijstand of wijziging vertrouwenspersoon Publiciteit m.b.t. het voorlopig bewind Onbevoegd verrichte handelingen Combinatie faillissement/collectieve schuldenregeling en voorlopig bewind De onbekwaamverklaring De toevoeging van een gerechtelijk raadsman De verlengde minderjarigheid Beperking van het beheer van het vermogen door een insolventieprocedure Faillissementsprocedure Procedure collectieve schuldenregeling Combinatie insolventieprocedure en voorlopig bewind Schenking of opmaak testament door persoon die zijn vermogen niet zelf kan beheren Voorwaarden voor opmaak schenking/testament Gerechtelijke onbekwaamverklaring en verlengde minderjarigheid Toevoeging gerechtelijk raadsman Voorlopig bewind 125 III. Verbintenissen en schulden 1 Hoofdstuk 1: Algemeen 1 1. Definitie 1 Hoofdstuk 2: Soorten verbintenissen 2 1. Binnen een overeenkomst 2 2. Buiten een overeenkomst 2 Hoofdstuk 3: Geldigheid van de verschillende soorten verbintenissen waaruit schulden ontstaan 3 1. Schulden uit verbintenissen ontstaan uit de wet Hiërarchie wetten Interpretatie wetten Voorbeelden Belastingsschulden Natuurlijke verbintenis Onderhoudsverbintenissen Onverschuldigde betaling 4 2. Schulden uit verbintenissen ontstaan uit een overeenkomst Voorwaarden voor de geldigheid van overeenkomsten De toestemming van de partijen (art tot 1122 B.W.) De bekwaamheid van partijen 7 8 / Inhoud juridische handleiding Aflevering 28 juni 2009

9 Voorwerp en inhoud van een contract Geldige oorzaak van een contract Vorm van de overeenkomst Voorwaarden voor bewijswaarde Nuancering van de contractvrijheid Handelaars en niet-handelaars Toetredingscontracten Dwingend recht Marginaal toetsingsrecht Goede trouw Rechtsverwerking rechtsmisbruik Tegenstelbaarheid 13 Herhalingscasus: Typologie schulden 14 Hoofdstuk 4: Modaliteiten van verbintenissen waaruit schulden ontstaan Algemene regel: deelbaarheid van verbintenissen Ondeelbare verbintenissen Hoofdelijke verbintenissen Definitie Passieve en actieve hoofdelijkheid Gevolgen van de hoofdelijkheid Verbintenissen in solidum Definitie Toepassingsgebieden Hoofdelijk versus ondeelbaar 18 Hoofdstuk 5: Interesten Indeling volgens de aard van de interesten Moratoire interesten: betreffende een geldschuld Compensatoire of vergoedende interesten: betreffende een waardeschuld Relevantie onderscheid Indeling volgens de rechtsgrond op basis waarvan de interesten verschuldigd zijn Conventionele interesten Wettelijke interesten Relevantie onderscheid conventionele wettelijke interest Gerechtelijke interesten 23 IV. Schuldendelging 1 Hoofdstuk 1: Betaling 1 1. Begrip 1 2. Onverschuldigde betaling 2 3. De natuurlijk verbintenis 4 Aflevering 30 december 2009 Inhoud juridische handleiding / 9

10 4. Toerekening van betalingen Keuzerecht van de schuldenaar (art B.W.) Beperking keuzerecht (art B.W.) Afwijkingen op art B.W Bedongen afwijkingen Wettelijke afwijkingen Toerekening in een kwijting is bindend 6 5. Betaling na ingebrekestelling 6 6. Betaling aan de schuldeiser zelf of aan een gemachtigd persoon Algemeen Betaling aan derden via indeplaatsstelling Betaling via borgakte Betaling door overdracht van loon 8 7. Betaling via schuldvergelijking 10 Hoofdstuk 2: Uitstel van betaling 11 Hoofdstuk 3: Kwijtschelding cd-rom 12 Hoofdstuk 4: Einde van de verbintenis 13 Hoofdstuk 5: Dading 14 Hoofdstuk 6: Verjaring Algemeen Berekening van de termijn Vertrekpunt Berekening Stuiting van de verjaringstermijn Natuurlijke stuiting Burgerlijke stuiting Dagvaarding, verzoekschrift Bevel tot betalen Beslag Schulderkenning Gevolgen van de stuiting Schorsing van de verjaringstermijn Gronden van schorsing Minderjarigen Echtgenoten Voorwaardelijke schuldvorderingen Erfrecht Overeenkomst Strafrecht Relativiteit van de schorsing Gevolgen van de schorsing / Inhoud juridische handleiding Aflevering 30 december 2009

11 5. Afstand van de verjaring Overzicht verjaringstermijnen Algemeen Bijzondere verjaringstermijnen van belang voor de schuldbemiddelaar Verjaringstermijn van 30 jaar Verjaringstermijn van 20 jaar Verjaringstermijn van 10 jaar Verjaringstermijn van 5 jaar Verjaringstermijn van 3 jaar Verjaringstermijn van 2 jaar Verjaringstermijn van 1 jaar Verjaringstermijn van 6 maanden Verjaringstermijn van 3 maanden Opmerking m.b.t. de korte verjaringstermijnen 41 Hoofdstuk 7: Subrogatie of indeplaatsstelling 50 Herhalingscasus: Schuldendelging 50 V. Invordering van schulden 1 Hoofdstuk 1: De minnelijke invordering 1 1. Historiek 1 2. Definities en toepassingsgebied Consument Minnelijke invordering van schulden versus invordering op grond van een uitvoerbare titel De activiteit van minnelijke invordering van schulden: beroepsmatige invordering voor andersmans rekening of van tegen betaling overgenomen schulden De onderliggende overeenkomst 4 3. Hoofdstuk III van de wet: regels die gelden voor elke minnelijke invordering Algemene regel: bescherming van het privéleven en van de menselijke waardigheid van de consument Specifieke verboden 4 4. Hoofdstuk IV van de wet: regels die gelden voor de activiteit van minnelijke invordering van schulden Voorafgaandelijke inschrijving bij het ministerie van Economische Zaken Vergoeding voor de activiteit van minnelijke invordering Verplichte ingebrekestelling Huisbezoeken Reclame 10 Aflevering 30 december 2009 Inhoud juridische handleiding / 11

12 5. Opvolging en controle Vordering tot staken Opsporing en vaststelling van de verboden daden Sancties Burgerrechtelijke sancties Strafrechtelijke sancties Administratieve sancties 12 Hoofdstuk 2: De bemiddeling De Wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling Inleiding Definitie Soorten bemiddeling Procedure bij de vrijwillige bemiddeling Procedure bij de gerechtelijke bemiddeling Soorten geschillen De bemiddelaar Erkenningsvoorwaarden De federale bemiddelingscommissie De algemene commissie De bijzondere commissies Kosten der bemiddeling Vertrouwelijkheid Inwerkingtreding en overgangsbepalingen Andere vormen van bemiddeling Minnelijke schikking en akkoordvonnis De oproeping in verzoening 24 Hoofdstuk 3: De invordering via gerechtelijke weg Overzicht De ingebrekestelling Rechtsingang bij dagvaarding of verzoekschrift Dagvaarding Vereisten verzoekschrift Verschillen tussen een dagvaarding en een verzoekschrift Summiere rechtspleging om betaling te bevelen Het kort geding De bevoegde rechtbank Materiële bevoegdheid Territoriale bevoegdheid Behandeling door de rechtbank en uitspraak Verloop procedure Vonnis bij verstek Verzet tegen vonnis bij verstek Verzetstermijn Vonnis op tegenspraak / Inhoud juridische handleiding Aflevering 30 december 2009

13 6. Betekening of kennisgeving van het vonnis Beroep Beroeps- en verzetstermijnen Bevel tot betalen Gerechtskosten in burgerlijke zaken Algemeen Overzicht kosten van het geding Kosten van de dagvaarding Kosten van het verzoekschrift Het griffierecht Expeditierecht (art. 271 e.v. W.Reg.) De rechtsplegingsvergoeding verhaalbaarheid kosten en erelonen advocaat Registratierechten Expertisekosten Proceseconomie en onnodige proceskosten Kosten die niet in het vonnis werden begroot Meerdere partijen die veroordeeld worden Kosten van uitvoering 38 4 Hoofdstuk 4: Beslag Beslagrechter Bewarend beslag Voorwaarden voor bewarend beslag Gevolgen van bewarend beslag Uitvoerend beslag Uitvoerend beslag op roerend goed Algemeen Toelatingsvoorwaarden Actiemogelijkheden Opmerkingen op het proces-verbaal van beslag Verzet tegen het beslag Minnelijke verkoop aan derden Revindicatie Kantonnement Rechtsmisbruik Aanplakking Openbare verkoop Nieuwe aanzegging van een openbare verkoop Evenredige verdeling Uitvoerend beslag op onroerend goed Algemeen Procedure Beslag onder derden (en beslag bij derden) 51 Aflevering 30 december 2009 Inhoud juridische handleiding / 13

14 4. Beperkingen inzake beslag Grenzen van uitvoerbaarheid naargelang het voorwerp Algemeen Wat bepaalde inkomsten betreft Inkomsten uit arbeid (art. 1409, 1 Ger.W.) Inkomsten uit andere activiteiten (art. 1409, 1bis Ger.W.) Overige inkomsten (art. 1409bis Ger.W.) Vervangingsinkomens (art. 1410, 1 Ger.W.) Gemengde inkomsten (art Ger.W.) Indexering van de basisbedragen Bijkomende bescherming voor kind(eren) ten laste Berekeningswijze Uitzonderingen op de beperkingen inzake beslag Wat bepaalde roerende goederen betreft Beslaggrenzen op een rekening Aparte regeling beslagbaarheid op hoofdverblijfplaats zelfstandige De grenzen van uitvoerbaarheid bij meerdere schuldeisers Grenzen van uitvoerbaarheid door meerdere schuldeisers op eenzelfde voorwerp 70 Hoofdstuk 5: Specifieke wijzen van gedwongen uitvoering Overdracht van schuldvordering Algemeen Definitie Geldigheidvereisten bij totstandkoming Bewijs van de overeenkomst Rechtsgevolgen tussen partijen Tegenwerpbaarheidsregeling tegenover derden Tegenwerpbaarheid tegenover de derden die geen partij waren bij de overdracht van schuldvordering Tegenwerpbaarheid tegenover de schuldenaar Bijzondere gevallen Het faillissement De collectieve schuldenregeling Het consumentenkrediet Algemeen Vereisten voor de kennisgeving aan de consument / Inhoud juridische handleiding Aflevering 30 december 2009

15 2. Loonoverdracht Loondelegatie Algemeen Soorten loondelegatie Onderscheid tussen loondelegatie, derdenbeslag en loonoverdracht Retentierecht Eigendomsvoorbehoud Algemeen Principe Geldigheidsvereisten van het geschrift Afbakening van het eigendomsvoorbehoud De goederen moeten (nog) identificeerbaar zijn Eigendomsvoorbehoud en de positie van derden Toepassingen Eigendomsvoorbehoud bij consumentenkredieten Eigendomsvoorbehoud bij collectieve schuldenregeling Eigendomsvoorbehoud bij faillissement Reële executie Algemeen begrip Procedure Toepassingen Reële executie in natura of bij equivalent Reële executie bij plaatsvervanging De uithuiszetting Recht op persoonlijk contact Reële executie en collectieve schuldenregeling/faillissement 89 VI. Collectieve schuldenregeling 1 Hoofdstuk 1: Algemeen 3 1. Doelstelling en belang van de procedure collectieve schuldenregeling 3 2. Schematisch overzicht van het verloop van de procedure CSR 5 Hoofdstuk 2: Toelaatbaarheidsvoorwaarden 6 1. Natuurlijke persoon 6 2. Geen nationaliteitsvoorwaarde voorwaarde inzake locatie centrum voornaamste belangen 7 3. Geen koopman/geen handelaar 7 4. Specifieke uitzondering in geval van herroeping in de afgelopen vijf jaar wegens kwade trouw 9 5. Voorwaarden inzake de financiële toestand van de schuldenaar (objectieve voorwaarde) Niet kennelijk zijn onvermogen bewerkstelligd hebben (subjectieve voorwaarde) Enkele voorbeelden van het bewerken van het onvermogen 10 2 Aflevering 30 december 2009 Inhoud juridische handleiding / 15

16 6.2. Geen voorafgaandelijke goede trouw vereist Interpretatie door de rechtspraak 11 Hoofdstuk 3: Het opstarten en de gevolgen van de procedure collectieve schuldenregeling Het verzoekschrift en de bevoegde rechtbank Algemeen Inhoud verzoekschrift Opmaak verzoekschrift door toekomstige schuldbemiddelaar Recht op pro Deo advocaat en recht op rechtsbijstand De gevolgen van het indienen van een verzoekschrift Uitspraken van de arbeidsrechter, kennisgeving hiervan en mogelijke rechtsmiddelen De beschikking van toelaatbaarheid Kennisgeving van de beschikking van toelaatbaarheid Gevolgen van de beschikking tot toelaatbaarheid Wat met andere procedures m.b.t. betalingsfaciliteiten? Samenloop tussen de schuldeisers en schorsing van de gevolgen van de overdrachten van schuldvordering Opschorting van de loop van de interesten Onbeschikbaarheid van het vermogen van de schuldenaar Schorsing van de middelen tot tenuitvoerlegging die strekken tot de betaling van een geldsom De reeds gelegde beslagen behouden hun bewarende werking Schorsing ten opzichte van de persoonlijke zekerheidsteller (o.m. borgen) van de middelen van tenuitvoerlegging De schuldenaar kan enkel daden van normaal vermogensbeheer stellen, behoudens toestemming van de rechter De schuldenaar mag geen schuldeiser bevoordelen, behoudens toestemming van de rechter De schuldenaar mag zijn onvermogen niet vergroten, behoudens toestemming van de rechter Terbeschikkingstelling leefgeld De aangiftes van de schuldvorderingen Vormvoorschriften en termijn waarbinnen de aangiftes ingediend moeten worden De laattijdige aangifte van schuldvordering De vergeten schuldeiser Betwistingen van aangiftes van schuldvordering Kan een schuldbemiddelaar een aangifte van schuldvordering betwisten? Mogelijke betwistingen die de schuldbemiddelaar kan opwerpen Betwisting m.b.t. de vormvoorschriften / Inhoud juridische handleiding Aflevering 30 december 2009

17 Betwisting van intresten, schadebedingen en kosten Betwisting m.b.t. de verjaring Betwisting over de opdeling en de toerekening van betalingen Betwisting m.b.t. het al dan niet bestaan van een titel en de bewijsstukken Betwisting van provisionele aangiftes Vergissingen bij de aangifte: rechtzettingen betwisten Hoe moet de betwisting gebeuren? Onderzoeksbevoegdheid schuldbemiddelaar 32 7 Hoofdstuk 4: De minnelijke aanzuiveringsregeling Samenstellen dossier en controle gegevens Opmaak van de aanzuiveringsregeling Goedkeuring van de aanzuiveringsregeling 35 Hoofdstuk 5: De gerechtelijke aanzuiveringsregeling Behandeling door de rechter Betwiste schuldvorderingen Maatregelen die de rechter kan opleggen Aanzuiveringsregeling zonder kwijtschelding van hoofdsommen en zonder verkoop van de bezittingen (art. 1675/12 Ger.W.) Aanzuiveringsregeling met kwijtschelding van hoofdsommen en verkoop van de bezittingen (art. 1675/13 Ger.W.) Voorwaarden voor een aanzuiveringsregeling met kwijtschelding van hoofdsommen Akkoord schuldenaar vereist Verkoop met respect voor de menselijke waardigheid Definitieve verwerving van de kwijtschelding en tijdstip van de beslissing hierover Slechts gedeeltelijke kwijtschelding mogelijk in het kader van art. 1675/13 Ger.W Niet-kwijtscheldbare schulden De onderhoudsgelden die niet vervallen zijn op de dag van de uitspraak houdende vaststelling van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling De schulden die een schadevergoeding inhouden, toegestaan voor het herstel van een lichamelijke schade veroorzaakt door een misdrijf De schulden van een gefailleerde die overblijven na het sluiten van het faillissement Opsomming niet-kwijtscheldbare schulden is limitatief 49 Aflevering 30 december 2009 Inhoud juridische handleiding / 17

18 Andere maatregelen die de rechter kan opleggen Duurtijd van de aanzuiveringsregeling 49 Hoofdstuk 6: De totale kwijtschelding van schulden zonder aanzuiveringsregeling 51 Hoofdstuk 7: Uitvoering van de collectieve schuldenregeling Opvolging en controle door de schuldbemiddelaar Mogelijkheid voor de rechter tot ingrijpen of aanpassing Verkoop roerende of onroerende goederen Nieuwe schulden 56 Hoofdstuk 8: Einde van de collectieve schuldenregeling Einde door naleving van de aanzuiveringsregeling of door totale kwijtschelding Einde door herroeping Einde door overlijden Vrijwillige stopzetting door de schuldenaar 62 Hoofdstuk 9: Rol en statuut van de schuldbemiddelaar Opdracht algemeen Wie komt in aanmerking om op te treden als schuldbemiddelaar? Onafhankelijkheid en onpartijdigheid Kosten, erelonen en emolumenten Vervanging van de schuldbemiddelaar Beroepsgeheim Beroepsaansprakelijkheid 62 8 Hoofdstuk 10: Het Fonds ter Bestrijding van Overmatige Schuldenlast Historiek Huidige regeling Procedure Aanvraag Controle door het Fonds Uitbetaling Betaling niet-verschuldigde sommen Middelen van het Fonds Andere taken van het Fonds 67 Hoofdstuk 11: Lot van de persoonlijke zekerheidstellers (o.a. borgen) Algemeen Bevrijding van de zekerheidsteller van een hoofdschuldenaar in de collectieve schuldenregeling Interessant alternatief voor opstart collectieve schuldenregeling door zekerheidsteller Bevrijdingsmogelijkheid staat los van het lot van de schulden van de verzoeker in de collectieve schuldenregeling Voorwaarden voor de bevrijding materiële aspecten / Inhoud juridische handleiding Aflevering 30 december 2009

19 2.4. Voorwaarden voor de bevrijding formele aspecten Rol van de schuldbemiddelaar Verloop van de procedure Bevrijding van de zekerheidsteller buiten de collectieve schuldenregeling Kan de zekerheidsteller meegenieten van kwijtscheldingen verleend aan de hoofdschuldenaar-verzoeker? Achtergrond: art B.W. en 1285 B.W Niet toepasselijk bij kwijtscheldingen in het kader van een gerechtelijke aanzuiverinsregeling of een totale kwijtschelding zonder aanzuiveringsregeling Discussie over toepasselijkheid bij kwijtscheldingen in het kader van een minnelijke aanzuiverinsregeling Voordeel van uitstel van betaling komt de zekerheidsteller niet ten goede Bescherming van de zekerheidsteller tegen uitvoeringsmaatregelen Bescherming die voortvloeit uit de beschikking van toelaatbaarheid Bescherming die voortvloeit uit de indiening van een verklaring tot bevrijding Regres vanwege de zekerheidsteller t.o.v. de hoofdschuldenaar Bevrijding van de zekerheidsteller wanneer de schuldeiser nalaat tijdig een aangifte in te dienen 80 Hoofdstuk 12: Samenwerking met een (externe) schuldbemiddelaar in een collectieve schuldenregeling: rol van de maatschappelijk werker Inleiding Procedurele waarborgen voor de schuldenaar De hoogte van het leefgeld Bezwaar tegen een ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling Herziening van een aanzuiveringsregeling Vervanging van de schuldbemiddelaar Algemeen: signaleren van problemen aan de rechter Begeleiding van de schuldenaar Budgetbeheer of budgetbegeleiding Voorwaarden of begeleidingsmaatregelen in een collectieve schuldenregeling Financiële steun tijdens de collectieve schuldenregeling? Opportuniteit van financiële steun tijdens een collectieve schuldenregeling? Voorschotten? Terugvorderbare hulp? 89 Hoofdstuk 13: Herhalingsschema: enkele pro s en contra s van de collectieve schuldenregeling 90 Aflevering 30 december 2009 Inhoud juridische handleiding / 18 1

20 VII. Zelfstandigen en schulden 1 Hoofdstuk 1: Algemeen 1 Hoofdstuk 2: De Wet Continuïteit Ondernemingen 2 1. Algemeen doelstelling toepassingsgebied 2 2. Het minnelijk akkoord (titel 3 van de Wet Continuïteit Ondernemingen) 3 3. De gerechtelijke reorganisatie (titel 4 van de Wet Continuïteit Ondernemingen) Algemeen Voorwaarden voor de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie Het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en de daarop volgende procedure Het vonnis over het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie Gevolgen van de beslissing tot gerechtelijke reorganisatie De opschorting van betalingen De bescherming tegen faillissement en gerechtelijke ontbinding Het lot van lopende overeenkomsten / Inhoud juridische handleiding Aflevering 30 december 2009

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Het consumentenkrediet De Wet van 12 juni 1991 Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Voorwoord V Inleiding en doel van de wet 1 1. E.G.-verplichtingen (1) 1 2. Sociaal beleid (2) 1 3. Economisch

Nadere informatie

Invordering tegen particulieren

Invordering tegen particulieren Invordering tegen particulieren Invordering tegen particulieren Aspecten van beslag en executie Invorderingsproblematiek en collectieve schuldenregeling: actualia 2010 Invordering tegen particulieren en

Nadere informatie

Eindtermen Kredietbemiddeling

Eindtermen Kredietbemiddeling Kredietbemiddeling Module 1 Algemene beginselen van de kredietbemiddeling Deel 1 De financiële en juridische omgeving Professionele kennis en 1. Kredietgevers en kredietbemiddelaars 2. Organen voor toezicht,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1 Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 Afdeling 1. Begripsomschrijving... 1 Afdeling 2. Wezenlijke bestanddelen...

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING... 5

INHOUD INLEIDING... 5 INHOUD INLEIDING... 5 DEEL 1. MODELLEN... 23 Afbetalingsregelingen en onvermogen... 23 Model afbetalingsvoorstel alvorens procedure... 23 Model afbetalingsvoorstel na vonnis... 23 Model afbetalingsvoorstel...

Nadere informatie

SCHEMA: ENKELE VOORDELEN, RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN

SCHEMA: ENKELE VOORDELEN, RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN SCHEMA: ENKELE VOORDELEN, RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN AANDACHTSPUNTEN VAN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING VOORDELEN VAN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Schuldeisers kunnen niet meer uitvoeren: Geen deurwaarders

Nadere informatie

Art. 1, 26 Art. VII.67, 1 et 2 Art. 2, lid 1 Art. VII.2, 2 Art. 2, lid 2 Art. VII. 2, 3 Art. 3, 1, 1 à 3 Art. VII. 3, 2, 1 à 3

Art. 1, 26 Art. VII.67, 1 et 2 Art. 2, lid 1 Art. VII.2, 2 Art. 2, lid 2 Art. VII. 2, 3 Art. 3, 1, 1 à 3 Art. VII. 3, 2, 1 à 3 Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied Wetboek van economisch recht Art. 1, 1 Art. I.1, 2 Art. 1, 2 Art. I.9, 34 Art. 1, 3 Art. I.9, 35 Art. 1, 4 Art.

Nadere informatie

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT Philippe Colle Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel Vijfde editie Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN

DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht Philippe Colle Hoogleraar

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W.

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. Aan de Voorzitter bij de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling ****** Ten verzoeke van: 1. Eerste verzoeker: Geboorteplaats: Burgerlijke

Nadere informatie

Workshop consumentenkredieten

Workshop consumentenkredieten Workshop consumentenkredieten Inspiratiedag financiële vorming Maandag 26 oktober 2015 Inhoud van de workshop I. Korte toelichting II. Concrete voorbeelden III. (Overmatige) schuldenlast IV. Vragen en

Nadere informatie

inhoudstafel Voorwoord...13 Hoofdstuk 1 (Gezondheids)zorgschulden: begrip en soorten schuldeisers...15

inhoudstafel Voorwoord...13 Hoofdstuk 1 (Gezondheids)zorgschulden: begrip en soorten schuldeisers...15 inhoudstafel Voorwoord...13 Hoofdstuk 1 (Gezondheids)zorgschulden: begrip en soorten schuldeisers...15 1. Het begrip zorgschuld...15 2. De verschillende schuldeisers van (gezondheids)zorgschulden...16

Nadere informatie

1.1 Wetgeving Nationale wetgeving Het internationale recht Rechtspraak Gewoonte 22 1.

1.1 Wetgeving Nationale wetgeving Het internationale recht Rechtspraak Gewoonte 22 1. 7 INLEIDING 13 Deel 1 Fundamentele elementen van het HANDELS- EN economisch recht 17 1 DE BRONNEN VAN HET ECONOMISCH RECHT 19 1.1 Wetgeving 19 1.1.1 Nationale wetgeving 19 1.1.2 Het internationale recht

Nadere informatie

B67 Consumentenkrediet

B67 Consumentenkrediet MONOGRAFIEËN BW B67 Consumentenkrediet Mr. drs. J.W.A. Biemans Kluwer a W olters Kluwer business Deventer - 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Afkortingenlijst / XIII Verkort aangehaalde literatuur / XV

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5 INHOUD Voorwoord............................................................ v Inleiding.............................................................. 1 Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1. Hoofdstuk 1. Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6

DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1. Hoofdstuk 1. Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6 INHOUDSTAFEL DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1 Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6 Voorlopig bewind vergeleken met enkele andere mogelijke oplossingen 9 1. Aflijning

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving:

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Afdeling I: De oorspronkelijke wet van 5 juli 1998 en de diverse wetswijzigingen: Bij wet van 5 juli 1998 2 werd een titel IV toegevoegd aan het Gerechtelijk

Nadere informatie

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW Kris Heyrman TITEL VAN DE CONFERENTIE Advocaat-vennoot Dubois, Verlinden, Wauman Berkenlaan 45, 2610 Antwerpen Voornaam & Naam van de spreker tel:03.287.06.66

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn...

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn... INHOUD Voorwoord............................................................ v DEEL 1. DE AANGIFTE Inleiding............................................................. 3 De aangifteplichtigen..................................................

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE Inleiding...3 De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Controle en onderzoek... 11 1. Onderzoeksbevoegdheden... 11 A. Onderzoek van de boekhouding...

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

Eerste hulp bij schulden 2015. Juridische Dienst 1

Eerste hulp bij schulden 2015. Juridische Dienst 1 Eerste hulp bij schulden 2015 Juridische Dienst 1 1. Minnelijke invordering Door SE zelf, door incassobureau, door gerechtsdeurwaarder Geen uitvoerbare titel, dus geen beslag; Deze brief betreft minnelijke

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven,

VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Op verzoek van : (adres) (adres) (raadsman) (vorige adressen in de afgelopen drie jaar)

Nadere informatie

1. Grondslagen... 80. 2. Moreel element... 79 3. Materieel element... 79. 4. Procedure... 81

1. Grondslagen... 80. 2. Moreel element... 79 3. Materieel element... 79. 4. Procedure... 81 p. Voorwoord.... Inhoud... V VII Deel 1. Het instrumentarium...... 1 Hoofdstuk 1. De hie rarchie...... 2 Hoofdstuk 2. Aliments n arre ragent pas...... 8 Hoofdstuk 3. Het verhaalsrecht... 12 Hoofdstuk 4.

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

Alimentatievorderingen S. BROUWERS M. GOVAERTS

Alimentatievorderingen S. BROUWERS M. GOVAERTS Alimentatievorderingen S. BROUWERS M. GOVAERTS p- Voorwoord Inhoud V VII Deel 1. Het Instrumentarium 1 Hoofdstuk 1. De hierarchie 2 Hoofdstuk 2. "Aliments n'arreragent pas" 8 Hoofdstuk 3. Het verhaalsrecht

Nadere informatie

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1 INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden.....................................

Nadere informatie

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W. INHOUDSTAFEL A. FEITELIJKE SCHEIDING VO O R ECHTSCHEIDING 1 Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

De wet op de marktpraktijken. Procedure en sancties. TALLON Advocaat. larcier

De wet op de marktpraktijken. Procedure en sancties. TALLON Advocaat. larcier De wet op de marktpraktijken Procedure en sancties TALLON Advocaat larcier VII De Bibliotheek Handelsrecht Voorwoord bij de Reeks Mededinging, Handelspraktijken en Intellectuele Rechten Voor- en DEEL I.

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

Kredietbemiddeling eindtermen

Kredietbemiddeling eindtermen Kredietbemiddeling eindtermen Module/examen 2 Consumentenkrediet Deel 1 Met krediet aanverwante materie: de debet en kredietkaart Beroepskennis en basiskennis Onderwerpen De personen die hun professionele

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder 01 Elke onbetwiste schuld die een geldsom tot voorwerp heeft

Nadere informatie

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d nietigverklaring huwelijk e verzet tegen huwelijk f afstamming

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 1. Waarom een wet voor meerderjarige onbekwamen? 15 2. Wat verstaat men onder onbekwamen? 20 2.1. Enkel voor meerderjarigen 21 2.2. De meerderjarige

Nadere informatie

Het voorlopig bewind. Thierry DELAHAYE en Christoph CASTELEIN. larcier

Het voorlopig bewind. Thierry DELAHAYE en Christoph CASTELEIN. larcier Het voorlopig bewind Thierry DELAHAYE en Christoph CASTELEIN larcier Jnhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Kccht l.arcier i Inleiding 1. Algemeen i 2. Soorten bescherimngsmaatregelen i I.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3

HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3 Algemene inhoud Reeks Fiscaal Compendium V Ten geleide 0 Voorwoord IX Algemene bibliografie XI DEEL I De aangifte HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3 1. Overzicht van de soorten aangifteformulieren

Nadere informatie

De wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (BS 29/01/2003)

De wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (BS 29/01/2003) De wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (BS 29/01/2003) Vormingsdag Sleutels voor verstandig consumeren Fraud Prevention Month 13 maart 2014 Doel

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW Fiscale Handboeken HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW 2013 Prof. Dr. Luk Vandenberghe (Universiteit Antwerpen) Antwerpen Cambridge Handboek fiscale procedure btw Luk Vandenberghe

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING INHOUD Voorwoord............................................................ v Verkorte inhoudsopgave............................................... vii Lijst van verkort geciteerde werken......................................

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

De collectieve schuldenregeling in de praktijk

De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die u in staat stelt om uw schulden te betalen en tegelijkertijd waarborgt dat u een menswaardig

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT, GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 ASPEELE, E. DE LOOSE, H. MOEYKENS, F. PlETERS, S. TlJSEBAERT,

Nadere informatie

Praktische gids voor schuldbemiddelaars

Praktische gids voor schuldbemiddelaars Praktische gids voor schuldbemiddelaars Elie VAN ACKER (advocaat - schuldbemiddelaar) Bart WYLLEMAN (beslagrechter te Gent) ISBN 90-4651-036-0 D/2006/2664/356 BP/SCHULD-BI6001 Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...iii. Voorafgaande opmerking...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...iii. Voorafgaande opmerking... financiele-diensten.book Page v Thursday, October 27, 2005 2:58 PM v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier...................................... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...........................iii

Nadere informatie

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN BOEDELBESCHRIJVING 1 INHOUD Zaakregister................................................................. 17 Table alphabétique............................................................ 23 Tabel van

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FINANCIEEL RECHT

INHOUDSTAFEL FINANCIEEL RECHT INHOUDSTAFEL FINANCIEEL RECHT HOOFDSTUK I. GELD IN HET RECHT 1 Afdeling 1. Soorten geld A. Chartaal geld B. Giraal geld 2 C. Elektronisch geld 4 Afdeling 2. Betaling in geld in de verhouding tussen schuldenaar

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17 INHOUD Voorwoord............................................... xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK Frederik Swennen.....................................

Nadere informatie

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove Veilig verhuren Woninghuurwet Advocaat Ghislaine Van Kerckhove 2 Woninghuurwet B.W. : art. 1708 1762bis (vnl. aanvullend recht) Ger. W. : 1344 bis ev. (rechtspleging-procedure) Wet van 20 februari 1991

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... i. Inleiding... 1. Deel 1. De aansprakelijkheid tegenover de cliënt

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... i. Inleiding... 1. Deel 1. De aansprakelijkheid tegenover de cliënt aansprakelijkheid-advocaat.book Page v Wednesday, March 15, 2006 8:49 AM v Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier................ i Inleiding..................................................

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering.

FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering. FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering. NIEUWE WETGEVING In het Belgisch Staatsblad van 28.10.1997 werd de nieuwe faillissementswet van 8.8.1997 gepubliceerd. Door deze faillissementswet werd

Nadere informatie

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht Deel I. Gemeen recht Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (1-29) Afdeling 1. Definitie en situering (1-14) Afdeling 2. Algemene geldigheidsvoorwaarden (15-25) Afdeling 3. Bewijs (26-29) Hoofdstuk 2. Duur en

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE BASIS BEREKENING WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. -Wet van 05/05/1865 betreffende de lening

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1 Basisbibliografie...1 1. Grondslag en karakter...2 A. De onderhoudsuitkering tijdens de echtscheidingsprocedure:

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. VOORWOORD... v. PRINCIPES INZAKE INVORDERING VAN DIRECTE BELASTINGEN Bruno VANERMEN...1

INHOUDSTAFEL. VOORWOORD... v. PRINCIPES INZAKE INVORDERING VAN DIRECTE BELASTINGEN Bruno VANERMEN...1 INHOUDSTAFEL VOORWOORD... v PRINCIPES INZAKE INVORDERING VAN DIRECTE BELASTINGEN Bruno VANERMEN...1 Inleiding: de fiscus, een bevoorrecht schuldeiser?...1 I. De inning van de directe belastingen aan de

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2014: 2,75% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 20/01/2014. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax Continuïteit van de ondernemingen : 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 Info@vdelegal.be Overzicht van de wet dd 31 januari 2009 ( in werking getreden op 1 april 2009) Structuur

Nadere informatie

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN 3 beschermingsstatuten: Verlengde minderjarigheid ouderlijk gezag of voogdij Voorlopig bewindvoering Gerechtelijke onbekwaamverklaringen! Enkel vermogensbeheer

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING WET FINANCIERING KMO S

TETRALERT - ONDERNEMING WET FINANCIERING KMO S 1 TETRALERT - ONDERNEMING WET FINANCIERING KMO S 1. Inleiding De wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (hierna de «Wet»)

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSTAFEL VOORWOORD III DE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK 1 BEATRIX VANLERBERGHE HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE GEWIJZIGDE GERECHTELIJKE ORGANISATIE 5 1. De oprichting van de familie- en jeugdrechtbank

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. DE TAAK VAN DE ADVOCAAT... 1 HOOFDSTUK I. DE TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE STAGE EN HET BEROEP... 3

INHOUD INLEIDING. DE TAAK VAN DE ADVOCAAT... 1 HOOFDSTUK I. DE TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE STAGE EN HET BEROEP... 3 INHOUD INLEIDING. DE TAAK VAN DE ADVOCAAT...................................... 1 HOOFDSTUK I. DE TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE STAGE EN HET BEROEP.... 3 A. De toegangsvoorwaarden..........................................

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Waarom bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 5

Hoofdstuk 1. Waarom bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 5 INHOUDSTAFEL DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET BEWIND Waarom bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 5 Evolutie, krachtlijnen en doelstellingen 7 1. Evolutie 7 2. Krachtlijnen van het globale beschermingsstatuut

Nadere informatie

Aard van de zaak. 3 Raadsheren 1 Raadsheer A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN

Aard van de zaak. 3 Raadsheren 1 Raadsheer A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN 3 Raadsheren 1 Raadsheer A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a. afwezigheid van personen 11 kamer-9u00 11 ter kamer-9u00 en 10u00 b. adoptie 11 kamer-9u00 11 ter kamer-9u00 en 10u00

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED Beslag op onlichamelijke goederen (ook derdenbeslag genoemd) is een procedure die een schuldeiser toelaat onlichamelijke goederen uit het vermogen van zijn schuldenaar, te vatten; Lichamelijke goederen

Nadere informatie

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. WETTELIJKE RENTEVOET WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES HOOGTE Voor het jaar 2016: 2,25 % Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 18/01/2016. - Tweede semester

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Betalen bij levering of een voorschot. 2. Enkele betaalmiddelen. 1. Steeds te nemen voorzorgen. Boter bij de vis vragen?

Inhoudstafel. 1. Betalen bij levering of een voorschot. 2. Enkele betaalmiddelen. 1. Steeds te nemen voorzorgen. Boter bij de vis vragen? Inhoudstafel Deel I Boter bij de vis vragen? 1. Betalen bij levering of een voorschot 1.1. HET KAN NIET ALTIJD............................................... 3 1.2. WERKEN MET EEN VOORSCHOT.......................................

Nadere informatie

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369

Nadere informatie

ORDE VAN ADVOCATEN TE

ORDE VAN ADVOCATEN TE ORDE VAN ADVOCATEN TE Bureau voor juridische bijstand VERZOEK TOT AANSTELLING VAN EEN ADVOCAAT De ondergetekende wonende te verzoekt hierbij om een advocaat aan te stellen als raadsman met betrekking tot

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Bewijs van de registratie... 18

HOOFDSTUK 4 Bewijs van de registratie... 18 INHOUD WOORD VOORAF... 3 AFDELING 1 Inleidende begrippen... 11 HOOFDSTUK 1 Definitie... 11 HOOFDSTUK 2 Doel... 13 HOOFDSTUK 3 Concrete uitvoering van de registratie... 14 A. De federale registratierechten...

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid:

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid: Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag Art. 1386 Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Bijzondere overeenkomsten: algemeen

Bijzondere overeenkomsten: algemeen Inhoud 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Bijzondere overeenkomsten: algemeen 15 15 1.1.1 Benoemd of bijzonder 15 1.1.2 Goed verloop rechtsverkeer 15 1.1.3 Bescherming zwakkere partij 16 1.1.4 Bijzonder gaat

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

De omzetting van de Richtlijn in Belgisch recht : krachtlijnen en knelpunten

De omzetting van de Richtlijn in Belgisch recht : krachtlijnen en knelpunten Paul HEYMANS, Legal, Tax, Risk & Control Manager Credit Operations, ALLIANZ, Voorzitter van de Juridische Commissie Hypothecair krediet van de BVK en Ondervoorzitter van de EMF 23-10-2015 1 UITGANGSPUNT

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST")

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN (DE OVEREENKOMST) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST") Deze Overeenkomst is tot stand gekomen door onderhandelingen

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010).

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Art. 11 1 Te gelegener tijd voordat de consument door een kredietovereenkomst

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK INHOUD Voorwoord xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK FREDERIK SWENNEN 1 INLEIDING 3 DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING

Nadere informatie

101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER

101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER 101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER I. HOE BEHEER IK MIJN SCHADECLAIM EN SCHULDVORDERING? 1. Quasi-delictuele aansprakelijkheid...4 1.1 Slachtoffer van een ongeval: wat moet ik doen?...5 1.2 Hoe wordt

Nadere informatie

DE VREDERECHTER EN HET BEWIND

DE VREDERECHTER EN HET BEWIND DE VREDERECHTER EN HET BEWIND DE VREDERECHTER EN HET BEWIND Procedure na de wet van 17 maart 2013 Dirk Scheers Tim Wuyts Antwerpen Cambridge De vrederechter en het bewind. Procedure na de wet van 17 maart

Nadere informatie

HUWELIJK EN (ECHT)SCHEIDING: EEN MODELLENBOEK

HUWELIJK EN (ECHT)SCHEIDING: EEN MODELLENBOEK HUWELIJK EN (ECHT)SCHEIDING: EEN MODELLENBOEK Steven BROUWERS Advocaat-bemiddelaar in familiezaken Docent UAntwerpen PAO Bemiddeling Marcel GOVAERTS Advocaat Plaatsvervangend vrederechter Tweede herwerkte

Nadere informatie

Invordering Onbetwiste Schulden (IOS)

Invordering Onbetwiste Schulden (IOS) Invordering Onbetwiste Schulden (IOS) artikel 1394/20 tot en met 1394/27 Gerechtelijk Wetboek Engelse Wandeling 2K5 8500 KORTRIJK Openingsuren: Elke werkdag van 8-12 uur en van 13u30-17 uur Telefoon: 056

Nadere informatie