E~ernê...Ti.~.~.~1~~!~...~~~rstaUige.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "...3...E~ernê...Ti.~.~.~1~~!~...~~~rstaUige."

Transcriptie

1 E~ernê...Ti.~.~.~1~~!~...~~~rstaUige....d()êIl...b~talen Inleiding I Het aanwenden van exteme middelen brengt meestal extra kosten met zich mee, die over het algemeen moeten worden voorgeschoten. Daarom dient vooraf de vraag gesteld te worden of de grootte van de te recupereren vordering en de slaagkans tot inning, het inschakelen van die exteme middelen wel verantwoorden. Zoals in de opvolgingsprocedure is beschreven, gaat men meestal voor een factuur die reeds 6 weken vervallen is de advocaat, een deurwaarder, een incassobureau of een kredietverzekeraar inschakelen Advocaat I De advocaat heeft als nadeel dat hij alleen een schriftelijk en geen persoonlijk contact mag hebben met de debiteur. Het grote voordeel is echter dat zijn beroep aan een strikte wettelijke en deontologische reglementering onderworpen is. Dat garandeert zijn betrouwbaarheid en deskundigheid. Een door hem verstuurde aangetekende ingebrekestelling is dikwijls al voldoende om de debiteur tot betating aan te zetten. De afnemer beseft dat het nu emstig wordt. Enerzijds kan de relatie met zijn leverancier definitief verbroken worden en anderzijds zal de volgende stap een gerechtelijke procedure zijn (zie H II : 3.4.). Uiteraard kan men achteraf eveneens bij de advocaat terecht voor een advies inzake de haalbaarheid van het geschij evenals voor het inleiden van een zaak voor een rechtbank of scheidsgerecht, met de bijhorende conclusies en pleidooien. Inzake erelonen bepaalt art. 459 van het Gerechtelijk Wetboek dat de advocaten dit dienen te begroten met de bescheidenheid die van hun ambt mag worden verwacht. In de praktijk lopen die honoraria, zelfs voor gelijkaardige tussenkom Hoofdstuk II : Debiteurenadministratie 68

2 sten, nogal uiteen. Er kan een vergooding per uur aangerekend worden (:f: 1500 BEF per uur) of een vergoeding naargelang de waarde van de zaak (:f: 10 % tot een waarde van BEF, het percentage verminderd naar gelang de grootte van het bedrag met nog eens de mogelijkheid het honorarium bv. te halveren bij snel resultaat) ofwel een vergoeding per prestatie (bv BEF voor een procedure voor de Rechtbank van Koophandel). Bij aanvang van zijn tussenkomst, vnl. wanneer er geprocedeerd zal worden, gaat de advocaat vaak een voorschot vragen (rechtsplegingsvergoeding, tussen en BEF). Als men van plan is om regelmatig gelijkaardige zaken aan de advocaat te overhandigen, bv. aile openstaande facturen van meer dan 60 dagen na vervaidag, is het interessanter een abonnementsovereenkomst met hem te sluiten. In dat geval kan worden overeengekomen dat hij bv. voor een aanmaningsbrief tussen de 300 en 500 BEF aanrekent. Terwijl bij een proces vooring voor de rechtbank hij genoogen kan nemen met het schadebeding (:f: 10 %) en/of de verwijlintresten die in de aigemene voorwaarden op de factuur vermeld stonden. Wel dient men met de advocaat duidelijk af te spreken op wiens rekening de debiteur moot betalen. Indien het op het bankrekeningnummer is van de leverancier, zal die bij het ontvangen van stortingen onmiddellijk de advocaat mooten verwittigen om nodeloze acties te vermijden. Bij betalingen op rekening van de advocaat, zoais meestal door hem wordt gevraagd, dient hij binnen de 1 à 2 weken de gelden over te maken. Sinds begin 1992 zijn de advocaten verplicht een aparte bankrekeningnummer te openen "voor derden" zodat de kans op vermenging met privé gelden verminderd is. Indien men onregelmatigheden vaststelt zoals bv. zeer laattijdige doorstortingen van de door de debiteuren overgemaakte gelden aan de advocaat of buitensporige erelonen, kan k1acht neergelegd worden bij de stafhouder die de zaak aanhangig maakt bij de Raad van de Orde van advocaten. Die raad kan bv. erelonen verminderen, de onmiddellijke terugbetaling bevelen, alsook tuchtstraffen opleg gen. Optimaal debiteurenbeheer 69

3 3.3. Deurwaarder I Hij beoefent zoals de advocaat een zelfstandig beroep uit, echter slechts binnen het gerechtelijk arrondissement waarvoor hij is aangeduid. Voor werkzaamheden buiten zijn gebied doet hij beroep op plaatselijke collega's. Hij zal vol. het authentiek ter kennis brengen van gerechtelijke handelingen (dagvaardingen en gerechtelijke uitspraken betekenen) alsook zorgen voor de uitvoering van gerechtelijke beslissingen (tot en met de openbare verkoop). Hij is eveneens bevoegd om allerlei vaststellingen te verrichten bv. adresverandering of afwe zigheid van de schuldenaar, weliswaar zonder authentieke waarde. Een goede deurwaarder heeft twee fundamentele eigenschappen nodig, 01. snelheid en volharding. Snelheid, omdat hij zich soms onmiddellijk ergens ter plaatse moet kunnen begeven. Vandaar het nut van een kantoor te nemen met minstens twee deurwaarders. Volharding, daar hij niet te vlug mag conc1uderen dat de debiteur insolvent is. Hij moet daarentegen kunnen wachten en gevoel hebben voor recuperatie. Een deurwaarder wordt ook meer en meer gebruikt, voor het versturen van een ingebrekestellingsbrief. De kostprijs daarvan varieert tussen de 300 en 500 BEF. Het percentage van de schuldenaars die betalen na ontvangst van een dergelijke brief ligt hoger dan bij een brief van een advocaat, omdat de tussenkomst van de deurwaarder als ern stiger wordt aanzien. Zodra de schuldenaar op die brief reageert met tegenwerpingen, zal de deurwaarder zijn klant echter aanbevelen om een advocaat onder de arm te nemen. Als men denkt dat zijn debiteur zich niet za1 laten impressioneren door die brief van de deurwaarder of de insolventie vaststaat, is het beter onmiddellijk naar een advocaat te stappen. Terloops volgen hierna nog andere kosten die de deurwaarder desgevallend aanrekent : een dagvaarding met inschrijving op de rol schommelt meestal tussen de 4000 en 8000 BEF (n.g. v. de grootte van de vordering en de rechtbank); een betekening van een gerechtelijke uitspraak ligt wat lager, n1. tussen 3000 en 5000 BEF. Hoofdstuk : Debiteurenadministratie 70

4 3.4. Gerecht I Wanneer naar het gerecht I Het is altijd beter geschillen te voorkomen. of indien ze er zijn. via overleg of bemiddeling tot een akkoord te komen. ook al is het resultaat niet 100 % bevredigend. lndien men kiest voor een gerechtelijke oplossing. weet men wet wanneer de zaak aanhangig wordt gemaakt. maar weet men nooit wanneer de definitieve uitspraak voigt. Professor M. Storme citerend : "Er is procesreehtsmisbruik van zodra men het proces voor de overheidsreehter heeft verkozen hoven de zovele andere alternatieve vormen van geschillenoplossing". Voor hen die vrezen volledig hun reehten te verliezen. voor zover ze belangrijk zijn en onomstotelijk vast Iiggen. of die vruehteloos altematieve oplossingsmethoden (zie hoger) hebben uitgeprobeerd. kan een gerechtelijke procedure verantwoord zijn. De hoofdvereiste is wet dat de debiteur voldoende solvent is. Hiema volgen een aantal minder bekende maar niettemin interessante gegevens inzake gerechtelijke procesvoering Bevoegde rechterlijke instanties ~ Voor handelsgeschillen zijn de volgende instanties bevoegd : de Vrederechter is bevoegd voor o.m. alle handelsgeschillen tot max BEF (= de som die in de inleidende akte wordt geëist met uitsluiting van de gerechtelijke intrest en alle gerechtskosten) met uitzondering voor wat het faillissement. vennootschapsrechtelijke betwistingen. wissels en cheques aangaan. Die uitzonderingen vall en onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel. Voor bepaalde materies blijft de vrederechter bevoegd. o.m. huurrecht en voorkooprecht, ondanks de overschrijding van die BEF. Optimaal debiteurenbeheer 71

5 Voor Hoger beroep is mogelijk vanaf een bedrag van BEF. Deze bedra gen waren vóór 1993 lager; de Rechtbank van Koophandel is bevoegd voor alle handelsrechtelijke geschillen waarvan het bedrag BEF overschrijdt, alsmede alles inzake faillissement, vennootschapsrechtelijke betwistingen, wissels en cheques. Wanneer de koper een particulier is, zal de Rechtbank van Eerste Aanleg bevoegd zijn. Hoger beroep is altijd mogelijk, tenzij de rechtbank reeds zetelde in beroep tegen het vonnis van de Vrederechter; het Hof van Beroep is bevoegd voor de beroepsprocedures tegen beslissingen van de Rechtbank van Koophandel die in eerste aanleg een uitspraak deed; het Hof van Cassatie is bevoegd om op aanvraag de wet en de procedu renormen te toetsen aan alle uitspraken waartegen geen beroep meer mogelijk is. al deze gerechten is de aanwezigheid van een advocaat niet wettelijk vereist en mag een zaakvoerder of bestuurder van de procederende onderneming zelf de zaak verdedigen. Het aanstellen van een gevolmachtigde bv. accountant, personeelslid,... is echter verboden. In cassatie moet het verzoekschrift wet door een advocaat bij het Hof van Cassatie worden ondertekend. Niettemin moet men rekening houden met het volgende. De rechters handelen liever met advocaten dan met nietjuristen. Het is evenzeer de vraag of de tijd van de zaakvoerder niet op een productievere manier kan worden gebruikt dan door het pleiten van zijn eigen zaak. Met het gevaar van eveneens bepaalde juridische vergissingen te begaan. Hoofdstuk II : Debiteurenadministratie 72

6 Een Er Hoe de zaak aa"ha"gig make" I gereehtelijk geding kan op meerdere wijzen gestart worden: via dagvaarding door een deurwaardersexploot. Oe dagvaarding is de oproeping. met redenen omkleed, om op een bepaalde dag (minstens 8 dagen later) voor de reehter te versehijnen. De deurwaarder gaat naar de griffie en vraagt om de zaak in te schrijven op de algemene rol. De zaak krijgt een nummer en een datum voor de inleidingszitting. Oit is de meest gebruikte vorm om een proces te starten; via vrijwillige verschijning. voor zover beide partijen het eens zijn om een procedure te beginnen. Oaartoe zal de advocaat van de eisende partij een verzoek riehten tot de verweerder; via verzoekschrift en aangetekend schrijven. Oit is slechts mogelijk in een zeer beperkt aantal gevallen. II : ). o.m. bij de summiere rechtspleging (zie H bestaat vooraf nog de mogelijkheid een minnelijke schikking te treffen voor de reehter. Hier is het akkoord omtrent de oplossing van het gesehil vanwege beide partijen vereist. Het versehil met de vrijwillige versehijning is dat er geen proces wordt gestart en er zo geen kosten aan verbonden zijn. De reehter zal echter toch uitvoerbare kracht verlenen aan het akkoord. Helaas wordt hiervan in de praktijk weinig gebruik gemaakt. Ook tijdens het proces is het aangeraden om een bereikte overeenkomst (dading) tussen de partijen in een akkoordvonnis te laten opnemen, waardoor het uitvoer bare kraeht krijgt. Bij niet naleving ervan hoeft men niet opnieuw te procederen Behandelingstermijnen Wanneer op de inleidingszitting (minstens 8 dagen na de dagvaarding) de debiteur of zijn advocaat niet komt opdagen. wordt hij meestal bij verstek veroordeeld. Als hij binnen de maand na de betekening van het verstekvonnis geen beroep aantekent. is het vonnis vatbaar voor tenuitvoerlegging. Indien beide Optimaal debiteurenbeheer 71

7 partijen wel op die inleidingszitting aanwezig zijn en tot een akkoord komen, zal de zaak eveneens een spoedig einde kennen. Van zodra de partijen echter wensen te pleiten, gaat de rechtbank de zaak verwijzen naar de bijzondere rol en moet men rekenen op een procedure die 3 à 6 maanden kan duren. Complexere processen, bv. bij deskundig onderzoek of langdurige conclusies, duren soms tot 2 à 3 jaar. Hoger beroep voor het Hof van Beroep, duurt momenteel gemiddeld 4 jaar alvorens de zaak behandeld wordt. De redenen daartoe zijn van velerlei aard : de tijd om aile elementen te verzamelen; alles gebeurt op tegenspraak en schriftelijk : dagvaarding, stukken uitwisse len, over en weer concluderen met de mogelijkheid om allerlei vertragingsmaneuvers toe te passen; dikwijls vertegenwoordiging van een advocaat, dus extra schakel; het gerecht is opgebouwd in onafhankelijke geledingen zonder onderling overleg; de ambachtelijke manier waarop het gerecht werkt; het bestaan van rechtsmiddelen, zoals verzet (na uitspraak bij afwezigheid), hoger beroep en cassatie; de overbelasting van het gerecht; te weinig onmiddellijke uitvoerbaarheid bij de eerste uitspraak of beslagmo gelijkheid alvorens het proces begint; slechts beperkte gevallen waar een procedure in kortgeding mogelijk is in handelszaken Kosten I De eiser schiet de kosten voor, dit zijn de : dagvaardingskosten (zie H n : 3.3.); kosten van de advocaat (zie H II : 3.2.); ~ "'1,4

8 griffierechten (rol en zegelrechten) en registratiekosten : voor de Recht banken van Koophandel tussen en BEF; onderzoekskosten. bv. bij expertise; uitvoeringskosten (betekening en eventuele openbare verkoop). De verliezer betaalt aile kosten. tenzij bv. bij nutteloze uitvooringskosten of wanneer de eiser zelf een expert heeft aangesteld. De advocaatskosten van de tegenpartij komen nooit ten zijne laste. Vergeet dus niet de schadebedingen en de verwijlintresten. opgenomen in de Zoals algemene voorwaarden. te eisen voor de rechter. reeds besproken. moot de eiser voor de start van het proces dat de tegenpartij voldoende solvabel is. overtuigd zijn Summiere rechtspleging voor kleine bedragen Art e.v. van het Gerechtelijk Wetbook bepaalt dat bepaalde vorderingen behorende tot de bevoogdheid van de Vrederechter op een eenvoudigere en snellere wijze kunnen ingeleid. behandeld en berecht worden. Het is wel vereist dat die vorderingen de betaling van een vaststaande schuld beogen. Het bedrag moot een geldsom zijn die de BEF niet te hoven gaat en gestaafd wordt door een geschrift dat van de sehuldenaar uitgaat. Het verzooksehrift aan de reehter wordt voorafgegaan door een aanmaning tot betaling (met vermelding van de bevoogde reehter) via een aangetekende brief met ontvangstbewijs of deurwaardersexploot. Het verzooksehrift dient een aantal gegevens te bevatten (naam. onderwerp....) en ondertekend te zijn door een advocaat. Wanneer de reehter het verzookschrift inwilligt. heeft zijn beschikking de gevolgen van een verstekvonnis (01. bij afwezigheid van de verweerder). Daartegen is wel verzet of hoger beroop mogelijk. Wordt het verzook afgewe In zen. dan kan de vordering langs de gewone weg worden ingeleid. de praktijk lijken eehter de Vredereehters. de deurwaarders en de (verpliehte tussenkomst van een) advocaat remrnend te werken. De Vrederechters vereisen meestal een strikte naleving van "het geschrift dat uitgaat van de schuldenaar" Optimaal debiteurenbeheer 'Ii

9 om zo de reehten van verdediging te vrijwaren. Alhoewel de wetgever de bedoeling had om bestelbonnen, leveringsbewijzen, uitgaande van de sehuldenaar" te aanzien.... ook als "gesehrift De deurwaarders worden bij de summiere rechtspleging over het algemeen sleehts betrokken bij de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing. Zij werken die procedure dikwijls tegen door o.m. een voorschot van min BEF te vragen aan de opdraehtgever en sleehts na betaling ervan over te gaan tot de ambtsverriehting. Ook de advocaten vergeten dikwijls hun honoraria te verlagen in vergelijking met hun tussenkomst bij normale procedures en zuben vaak die speciale proce dure afraden. Laat ons hopen dat de nieuwe wetgeving die op van kraeht werd haar beoogde doel za1 bereiken, 01. te komen tot snellere uitspraken door meer zaken door de vredereehters te laten behandelen. De vredereehters zullen missehien inzien dat ze dat doel o.m. kunnen bereiken door het toepassen van de surnmiere reehtspleging. De twee andere medespelers, 01. de deurwaarder en de advocaat kunnen nu reeds na een voorafgaand onderhoud tot een betere samenwerking met de eiserklant worden aangespoord Bewarend beslag Volgens art Ger. Wetb. kan iedere schuldeiser in spoedeisende gevallen aan de reehter toelating vragen (via een verzoeksehrift waarop binnen de 8 dagen wordt besehikt) om op de voor beslag vatbare goederen van zijn sehuldenaar bewarend beslag te leggen. Dit heeft tot gevolg dat die goederen niet mogen worden vervreemd. Er wordt wel vereist dat de schuldvordering zeker en opeisbaar is en dat het bedrag van de schuld vaststaat. Beslag wordt dikwijls gevraagd om te beletten dat de verkochte, maar nog onbetaalde goederen worden doorverkocht. Het beslag gebeurt eehter op risico van de eiserbeslaglegger. Hij kan veroordeeld worden tot sehadevergoeding indien het beslag ongegrond was bv. wanneer de sehuldenaar tijdig heeft Hoofdstuk II : Debiteurenadministratie 76

10 geprotesteerd en dit protest gegrond was. Is de eiser overtuigd te beantwoorden aan bovenstaande vereisten, dan kan het beslag aangewezen zijn, al was het maar om extra bewijzen te verzamelen en nadien het beslag weer op te heffen. Het kan immers by. nuttig zijn om een bewijs te hebben dat de verkochte (of bepaalde andere goederen) op die dag nog in het bezit waren van de debiteur. Dit is belangrijk gezien gereehtelijke procedures lang kunnen aanslepen. Iedere sehuldeiser kan op grond van een authentieke of onderhandse akte (bv. een niet geprotesteerde faetuur) via gereehtsdeurwaarder, zelfs bij een derde bewarend beslag laten leggen. Dit gebeurt dan op de bedragen of zaken die deze derde aan zijn sehuldeiser versehuldigd is (art Ger. Wetb.). M.a.w. het gaat bier over beslag leggen bij de sehuldenaar van uw schuldenaar. Vandaar het belang om tijdens de periode dat het nog goed gaat met uw klant, extra informatie te bekomen over wie zijn afnemers zijn. Beslag onder derde is interessanter dan een zijdelingse vordering (art Burg. Wetb.) toe te passen daar men bij dit laatste in naam en ten voordele optreedt van zijn sehuldenaar. Uitvoerbaar beslag is daarentegen sleehts mogelijk na een gereehtelijke uit spraak die dat toolaat Varia I Meestal vragen de advocaten aan de reehter om een uitspraak te doen die uitvoerbaar is bij voorraad : d. w.z. dat de in het getijk gestelde partij onmiddellijk mag overgaan tot uitvoering van de uitspraak ondanks de mogelijkheid van hoger beroep. Dit wordt frequent toegekend door de rechter, vol. bij het ontereeht uitblijven van de betating van een faetuur. Wat eehter zeer merkwaardig is, is dat de desbetreffende advocaat omwille van deontologisehe redenen (ook uit vrees voor een tegengestelde uitspraak in beroep) vaak niet overgaat tot de uitvoering van dit vonnis. Indien u dat vaststelt en u vreest geen tegengestelde uitspraak in beroep, geef dan opdraeht aan uw advocaat om toch die reehterlijke beslissing uit te voeren. Optimaal debiteurenbeheer 77

11 Een dwangsom is een bijkomende veroordeling tot betalen van een geldsom voor het geval de hoofdveroordeling niet wordt nageleefd. Dit aan de reehter vragen, om zo druk uit te oefenen op de debiteur opdat hij de hoofduitspraak zou naleven, is in het kader van een onbetaalde faetuur niet mogelijk. Een dwangsom is alleen maar toelaatbaar om een verbintenis in natura te doen naleven : bv. de verpiiehting om iets te doen of juist niet te doen. Een procedure in kortgeding voor de Voorzitter van de Rechtbank van Koop handel is sleehts mogelijk als er urgentie is : bv. als het niet betalen van een faetuur door de debiteur de faiing van de leverancier zou veroorzaken of als dringend een expert moet aangesteld worden. De reehter zal dit urgentiecriterium zeer streng interpreteren. Voor het overige zal de uitspraak sleehts een voorlopige maatregel zijn, alhoewel ze wel onmiddellijk uitvoerbaar is. Een procedure tot aanvraag van faillissement is sleehts mogelijk als de sehuld eiser kan aantonen dat zijn debiteurhandelaar opgehouden heeft te betalen en dat zijn krediet gesehokt is (art. 437 Wetboek van Koophandel). Dat laatste zal niet zo evident te bewijzen zijn. Ongedekte cheques en geprotesteerde wissels kunnen daar bij helpen. Niettemin is het een procedure, die zoals de meeste andere, wordt aangevat via een dagvaarding voor de Reehtbank van Koophandel na minstens 8 dagen. Alleen de vermelding in de dagvaarding van het doel, ni. de faling te bekomen, is dikwijls al voldoende voor de debiteur om in extremis de faetuur te betalen. Wanneer de debiteur bedrieglijke handelingen stelt met de bedoeling de reehten van zijn leverancier te benadelen, bv. kort voor zijn faling goederen verkopen voor een spotprijs aan een zusterbedrijf, kan een pauliaanse vordering (art Burg. Wetb.) de tegenstelbaarheid daarvan verhinderen. Men moet wel kunnen aantonen dat de debiteur zieh bedrieglijk heeft verarmd met medeplieh tigheid van de derde die de goederen ovemam. Dat het gerecht gratis is, betekent dat u niets dient te betalen voor de tussen komst van de reehter, het gebruik van de gebouwen,... Niettemin dienen er registratiereehten, rolreehten en dergelijke betaald te worden. Die kosten zijn te aanzien als een soort vergoeding voor de administratieve last die het gereeht ten Hoofdstuk : 78

12 _ gevolge van het proces lijdt en moeten vooraf betaald worden aan de advocaat of deurwaarder (zie H II : 3.2. en 3.3.) Arbitrage I~eidüng Zoals reeds meermaals gesehreven (zie H II : ) is het noodzakelijk zoveel mogelijk oorzaken tot betwistingen te elimineren of wanneer disputen omtrent kwaliteit, service, betaling... zich toch voordoen, in een oplossing te voorzien. Naast de reeds besproken mogelijkheden is arbitrage een degelijk alternatief om betwistingen op te lossen Defmitie Arbitrage is een reehtsprocedure waarbij een gesehil wordt onttrokken aan de traditionele rechtbanken, om te worden onderworpen aan de beoordeling van één of meerdere seheidsreehters. Dat zijn personen die afhankelijk van de aard van de betwisting, als reehter aangeduid worden om het gesehil te besleehten. De Belgi sehe Wet van 04/07/72 regelt arbitrage en is sindsdien vervat in ons Gereehtelijk Wetboek, nt. art tot Wanneer I Partijen die gesehiuen willen laten besleehten kunnen vóór of na het ontstaan van een geschil in arbitrage voorzien. Vanzelfsprekend is het aangeraden om anticipa tief op te treden en aldus de arbitrageclausule te vermelden in de offertes, eon traeten, bestelbonnen, leveringsbonnen, faeturen,... Om zelfs aue problemen nadien te vermijden is het noodzakelijk om op de voorzij de van deze doeumenten reeds melding te maken van de gesehillenregeling via

13 arbitrage. met verwijzing voor meer uitleg naar de algemene verkoopvoorwaarden op de keerzijde. Volgens art Ger. Wetb. is de overheidsreehter onbevoegd om kennis te nemen van het gesehil wanneer de partijen de behandeling ervan aan een arbitrage hebben onderworpen. teozij die overeenkomst tot arbitrage ongeldig of beëindigd is Soorten I Naast de arbitrage ad hoc waarbij de partijen alles zelf dienen te regelen. bestaat de mogelijkheid institutionele arbitrage toe te passen. Hier zal een instelling alles tot in de puntjes regelen, 01. aanstelling van de seheidsreehter(s}. proceduretermijnen en regels alsook de betekening en de eventuele neerlegging ter homologatie van het vonnis. De seheidsreehters hebben nagenoeg dezelfde bevoegdheden om het gesehil te besleehten als de traditionele reehter. Deze laatste kan sleehts op aanvraag van een partij een arbitragevonnis vernietigen op basis van een zeer beperkt aantal gronden. Artikel1704 Ger. Wetb. vermeldt 13 redenen waaronder de voornaamste zijn : miskenning van de reehten van verdediging. een uitspraak die niet met redenen omkleed is of met bedrog bekomen of in strijd met de openbare orde en een gesehil dat niet vatbaar is voor arbitrage Voordelen De voordelen van arbitrage en vol. van institutionele arbitrage. liggen hoofdzakelijk in : snelheid van procedure weinig of geen vertragingsmaneuvers mogelijk; verdediging en uitspraak binnen vrij korte termijnen (max. 6 maanden voor nationale gesehillen. terwijl voor intemationale betwistingen max. 1,5 jaar); Hoofdstuk : Debiteurenadministratie 80

14 vooraf gekende procedurekosten die versehuldigd zijn door elke betrokken partij in het geding; bij sommige instellingen kunnen die volledig ten laste gelegd worden van de in het ongelijk gestelde partij; de eontraetuele intresten, en niet de meestallagere gereehtelijke intresten, zijn van toepassing. Zij kunnen eveneens blijven lopen tijdens de procedure; de op het eerste zieht hoge kosten worden geeompenseerd door het feit dat arbitrage binnen redelijke tennijnen tot een volledige afwikke ling van het gesehil kan leiden. Zeker voor kleine gesehillen zal de kostenberekening bij institutionele arbitrage interessant zijn; deskundige beslechting en discretie meestal worden één of meerdere deskundigen in de desbetreffende problematiek aangesteld, waardoor er geen extra kosten en tijdverlies ontstaan door het aanstellen van experten. De seheidsreehters mogen eveneens oordelen naar billijkheid, dus eventueel tegen de wet in; de procedure is niet openbaar, m.a.w. noeh media, noeh eoneurrenten zijn op de hoogte. Ook de tegenpartij ondervindt een dergelijke procedure minder agressief dan een traditioneel proces; eenvoudig uitvoerbaar vonnis het gehomologeerd vonnis door de Voorzitter van de Reehtbank van Koophandel is gelijkwaardig aan een vonnis verkregen via andere reehtsprocedures en derhalve uitvoerbaar via gereehtsdeurwaarder. Meestal is zelfs geen homologatie vereist. Na de betekening van het vonnis aan de in het ongelijk gestelde partij voigt immers over het algemeen door haar een spontane naleving; in het buitenland (althans in de landen die het Verdrag van New York van 10 juni 1958 tekenden, maar zeker in de E.G. landen wegens de Europese Overeenkomst houdende een Eenvonnige Wet inzake Arbitrage van 1966) is het vonnis eveneens uitvoerbaar na ontvangst van het exequator van de lokale bevoegde reehter. Die mag evenmin Optimaal debiteurenbeheer 81

15 als de Belgisehe reehter het gesehil ten gronde herbeoordelen. In de praktijk blijken toch nog wat problemen voor te komen Ondernemingen actief op de markt en hun verschillen In België zijn er een 10taI instellingen waarvan ondermeer 3 bekende institutionele arbitrage bureaus : Cepina, opgerieht in 1969 op initiatief en onder auspiciën van de Belgisehe Organisatie voor de Intemationale Kamer van Koophandel (I.K.K.) en van het Verbond van Belgisehe Ondememingen (V.B.O.). Belgische Kamer voor Nationale en Internationale Arbitrage (B.K.N.I.A.), opgericht in 1990 op privé initiatief en eommercieel meer naar buiten toe tredend dan Cepina. Belgisch Arbitragebureau, eveneens enkele jaren geleden opgerieht op privé initiatief en eommercieel meer naar buiten toe tredend dan Cepina. De voomaamste verschillen tussen de arbitragebureaus liggen op het vlak van de : scheidsrechters : bij sommige arbitragebureaus mogen de partijen zelf een gemeensehappelijke arbiter of we I elk één arbiter aanduiden. In dit laatste geval wijst de instelling een voorzitter aan. Andere instellingen duiden de arbiters volkomen zelf aan, wat de procedure versnelt maar de objeetiviteit wel vennindert; voorschotten of provisies : de meeste instellingen vragen aan beide partijen een provisie die vaak gelijk is aan de arbitragevergoeding. De verweerder zal in de praktijk dikwijls weigeren dat voorsehot te betalen. Of we I za1 de eiser dat bedrag moeten voorsehieten, of we I zal hij een waarborgstellingsformulier dienen te tekenen. Dat formulier houdt in dat de eiser de uitvoering van het vonnis zal vragen en na reeuperatie, de arbitragekosten van de verweerder gaat doorstorten aan de arbitrageïnstelling. Er zijn echter instellingen die geen voorsehotten vragen; kosten : de administratieve kosten alsook de honoraria van de arbiters worden vastgesteld volgens een vast percentage op de omvang van het geschil (de : ~2

16 kosten voor drie arbiters, at dan niet te verdelen tussen de partijen, bedragen :t 20 % voor een geschilwaarde van 0 tot BEF; :t 10 % voor geschillen tussen tot BEF; 1,5 % voor geschilwaarden boven de BEF). Die kosten kunnen verhoogd worden met o.a. kosten voor verplaatsing, expertise, getuigenvergoeding,... Gezien de doelstel ling en de organisatie van arbitrage komen die extra kosten niet zo frequent voor. Sommige instellingen verdelen de kosten over de partijen, de helft voor elk. Anderen leggen de volledige kostprijs ten laste van de verliezende partij. Bijna bij alle arbitragebureaus wordt een administratief forfait van ongeveer BEF aangerekend. De onderneming die zich aansluit bij een arbitragebureau zal over het algemeen een jaarlijks lidgeld tussen en BEF dienen te betalen. Dit laat hem toe om op zijn facturen en andere documenten de arbitrageclausule en de desbetreffende arbitrageïnstelling te vermelden Bindende derden beslissing Het vertoont grote gelijkenis met arbitrage. Zoals de term het zegt zal een derde, die de partijen aanduiden, een voor hen bindende beslissing nemen. Het kan gaan omtrent een aanvulling, wijziging, verbetering, interpretatie of voltooiing van een contract. De derde kan eveneens een nieuwe verbintenis opleggen aan een partij, een feit en/of recht vaststellen evenals onzekerheden, betwistingen en geschillen oplossen. M.a.w. een bindende derde beslissing kan een ruimer spectrum behelzen dan een arbitragebeslissing Besluit Naast het afwegen van de voordelen (zie hoven) en de nadelen (exequatorperikelen in het buitenland en kostprijs) is het succes van arbitrage evenzeer afhankelijk van

17 de aard van het gescbil, de positieve ingesteldheid van de partijen om via deze procedure tot een oplossing te komen en de kwatiteit van de arbiters. Arbitrage is aangewezen wanneer men te maken heeft met goederen en diensten die een hoge mate van techniciteit inhouden. De kansen op betwisting tussen beide partijen ligt bier veel hoger en de traditionele rechters zijn vaak onvoldoende gespecialiseerd Incassobureaus Defmitie lncassobureaus zijn ondernemingen die van hun klanten een mandaat krijgen om vol. in het kader van onbetaalde facturen op te treden voor hun rekening, ten einde de gelden zo snel mogelijk te innen Wanneer I Uiteraard zal men slechts zo'n bureau inschakelen ais aile interne middelen tot inning zijn uitgeput. De meeste facturen die men overdraagt aan een incassobureau zijn dan ook minstens 60 à 90 dagen vervallen. Facturen waarop een ernstige betwisting heerst, al of niet terecht, worden best niet ter incasso gegeven Werking I De meeste bureaus vragen in te tekenen op een soort abonnement alvorens men een dossier mag overmaken. Vaak staan die bureaus hun klanten toe om op hun laatste rappel naar de debiteur, alvorens het dossier bij hen in te dienen, een sticker te kleven met de melding dat bij niet betating het incassobureau x zal worden ingeschakeld. Sommige bureaus verkopen zelfs vooraf geschreven rappelbrieven die hun klant

18 mag versturen wanneer en naar wie hij het wenst. Als die sticker of die speciale brief de debiteur niet tot betaling heeft bewogen, alhoewel de scoringsgraad niet gering is, gaat de leverancier een dossier samensteljen en overmaken aan de incasseerder. Als het incassobureau handelsinliehtingen commercialiseert kan de klant zich informeren of er een kans op inningssucces bestaat. Het bureau start meestal zijn procedure met het versturen van een aantal aanma ningen, nadien gevolgd door een telefonische opvolging. De hele procedure is zo geconcipieerd dat, door o.m. de opeenvolgende stadia telkens korter op elkaar te doen volgen, de debiteur onder zwaardere druk komt te staan. Uiteindelijk za1 het bureau een inspecteur, al dan niet in vast dienstverband, gelasten met een bezoek ter plaatse. Oat bezoek gebeurt in principe niet aangekondigd. Die inspecteur beschikt over een grote zelfstandigheid inzake negotiatie met de debiteur, o.m. wat afbetalingsplannen, accepteren van een wisselbrief, terugna Gedurende me van de goederen,... betreft. die incassoperiode zal het bureau de leverancier op de hoogte houden van de stand van zaken. Wanneer de gelden werden geïnd, voigt normaal de doorstorting op rekening van de klantieverancier binnen een maand. Wanneer de incassoprocedure geen succes kende, za1 het bureau adviseren of een juridisehe aetie via advocaat en gerecht zinvol is. Het bureau gaat zich hoofdzakelijk baseren op het feit of de debiteur nog enige solvabiliteit vertoont. In geval van faillissement of verdwijning van de debiteur wordt een nscaal attest afgeleverd dat de afschrijving in de resultatenrekening en de recuperatie van de B.T.W. mogelijk maakt Geweigerde incassodossiers Facturen met een ernstige betwisting worden uitgesloten. Oit gebeurt eveneens indien de facturen staan voor zeer technische producten of realisaties. Hetzelfde geldt voor facturen die op debiteuren in zogenaamde exotische of Oostbloklanden zijn uitgeschreven. Facturen op overheidsinstellingen, of die al jaren achterstallig Optimaal debiteurenbeheer 85

19 zijn. of waarvoor reeds een gerechtelijke procedure is aangevat zullen wellicht ook geweigerd worden. Sommige bureaus weigeren eveneens facturen op particuheren of wanneer het overduidelijk is dat de schuldenaar gelijk heeft Ondernemingen actief op de incassomarkt Enerzijds heeft men de grote bureaus en anderzijds zijn er de rniddetgrote tot zeer kleine incasseerders. Onder de groten telt men vnl. Krebes (bureau Europa), CraydonDongelmans (Debitel) en Dun & Bradstreet. Daarnaast zijn er een 70tal kleine tot middelgrote incassobureaus waarvan sommige echter met te betrouwen zijn. Ze verdwijnen met het geïncasseerde geld, houden het geld buitensporig tang op hun eigen bankrekening en/of rekenen torenhoge kosten aan. Daardoor verkreeg de incassosector doorheen de jaren een negatief imago en kan men beter uitkijken alvorens er één onder de arm te nemen. Sommige beroepsverenigingen laten zich ook in met het incasseren van vorderingen van hun leden. Hier hoeft men helemaal niet te vrezen voor onfrisse praktijken Prijzen Meestal vragen de incassobureaus dat de klant een abonnement aanschaft alvorens hij dossiers mag overmaken. Het is een lidgeld per jaar of het zijn vooraf aangerekende rninimale dossierskosten. De kostprijs is over het algemeen van tweeërlei aard. Vooreerst heeft men dossierskosten, dikwijts tussen 500 en BEF per dossier. Dit is een vergoeding voor de administratie. Daarnaast is er een provisie (commissie) die schommelt tussen de 2 en 20 % op het geïnde bedrag, afhankelijk van de ouderdom van de factuur en van het factuurbedrag. M.a.w. hoe lager het factuurbedrag en hoe ouder de factuur, des te hoger het comrnissieloon. Voor facturen beneden de BEF en ouder dan 90 dagen factuurda Hoofdstuk II : Debiteurenadministratie 86

20 turn bedraagt de provisie meestal meer dan 10 %. Voor exportfacturen ligt de commissie gewoonlijk tussen 15 à 30 %. De incassobureaus zullen altijd proberen hun kosten terug te vorderen van de debiteur, al dan niet verhoogd met de in de algemene verkoopvoorwaarden vennelde verwijlintresten en/of schadebeding. Als dit lukt zal de Idant een gratis dienstverlening gehad hebben. AIleen blijkt in de praktijk dat dit gemiddeld 1 op 2 keer anders uitloopt. De debiteur zal bv. op het moment dat hij bereid is te betalen, het factuurbedrag ovennaken aan zijn leverancier i.p.v. het bedrag inclusief de kosten aan het incassobureau te betalen. De debiteur bespeelt daardoor het geweten van zijn verkoper, die dan niet meer de gemaakte kosten zal opeisen Scoringsgraad De incasseerders slagen over het algemeen vrij goed in hun opdracht. De scorings graad zou tussen de 70 en 75 % liggen. Van de geïnde bedragen wordt 30 % reeds gerecupereerd binnen de 30 dagen na ontvangst van het dossier, nog eens 30 % tussen 30 en 60 dagen, terwijl de overige 40 % binnenkomt via een afbetalingsplan Aanbevelingen Probeer te vermijden dat : er vooraf een abonnement moet worden genomen en betaald; er commissies aangerekend worden voor niet geïnde bedragen; de debiteur dient te storten aan de incasseerder. Is dit wet het geval, dan vraagt men dat het bureau binnen de 15 dagen het geld ovennaakt, ook bij een gedeeltelijke betaling; een afbetalingsplan zonder zijn akkoord wordt afgesproken met de debiteur; het bureau werkt met zelfstandige inspecteurs want op die medewerkers heeft men minder vat; Optimaal debiteurenbeheer 87

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken, Koning Albertlaan 53, hierna genoemd

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT TUSSEN : Mr. du Moulin Evelyne, optredend als zaakvoerder van de BVBA ADVOCATEN DU MOULIN & PARTNERS - hierna genoemd advocaat - EN : - hierna genoemd de cliënt -

Nadere informatie

BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL

BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL Toelichting: Zie artikel 459 Ger.W. Onderafdeling 5. Ereloongeschillen 1. Algemene

Nadere informatie

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren Presentatie Credit Expo 7 november 2013 Patrick Vergauwen, Gedelegeerd-Bestuurder Credit Management & Advice nv Basis van het contractueel recht (relatie verkoper en koper): - Code Napoleon - Burgerlijk

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN 1 Kosten en ereloon 1.1. De staat van kosten en erelonen van het advocatenkantoor kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

Het verloop van een burgerlijk proces voor de vrederechter

Het verloop van een burgerlijk proces voor de vrederechter VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT LEUVEN Het verloop van een burgerlijk proces voor de vrederechter De meeste gewone burgerlijke processen verlopen zoals hieronder uiteengezet. Een aantal andere zaken kennen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder 01 Elke onbetwiste schuld die een geldsom tot voorwerp heeft

Nadere informatie

HOE REKENT FLEX ADVOCATEN?

HOE REKENT FLEX ADVOCATEN? SAMENWERKINGSFORMULES ERELOON EN ONKOSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN HOE REKENT FLEX ADVOCATEN? VRAAG EEN OFFERTE U wil graag weten waar u aan toe bent? Flex Advocaten kan u op verzoek een schatting van de te

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. De aangetekende brief. 2. Hoe geraakt u aan uw geld zonder advocaat? 3. Andere gevallen waarin de tussenkomst van een

Inhoudstafel. 1. De aangetekende brief. 2. Hoe geraakt u aan uw geld zonder advocaat? 3. Andere gevallen waarin de tussenkomst van een Inhoudstafel Deel I: U werkt zonder advocaat 1. De aangetekende brief 1.1. Wat is het belang van een aangetekende brief?....................... 3 1.1.1. Bewijs.................................................

Nadere informatie

Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA

Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA De Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage ( afgekort VOBA ) is een vereniging zonder winstoogmerk, met zetel

Nadere informatie

SNEL EN GOEDKOOP ONBETWISTE B2B-SCHULDEN INNEN DANKZIJ NIEUWE PROCEDURE. in samenwerking met:

SNEL EN GOEDKOOP ONBETWISTE B2B-SCHULDEN INNEN DANKZIJ NIEUWE PROCEDURE. in samenwerking met: SNEL EN GOEDKOOP ONBETWISTE B2B-SCHULDEN INNEN DANKZIJ NIEUWE PROCEDURE in samenwerking met: VOORWOORD VAN PHILIPPE LAMBRECHT, BESTUURDER-SECRETARIS-GENERAAL VBO Diensten en goederen die geleverd werden

Nadere informatie

Modaliteiten van tussenkomst en erelonen ( )

Modaliteiten van tussenkomst en erelonen ( ) Modaliteiten van tussenkomst en erelonen (01-01-2014) - 2-01-01-2014 A. ALGEMENE REGELS Artikel 1. - Toepassingsgebied Deze bepalingen preciseren de modaliteiten van tussenkomst van elke aangesloten advocaatvennoot,

Nadere informatie

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay gezocht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. XS to XL Incasso is een dynamisch, sterk groeiend incassobureau. U vindt ons in Leerdam en Woerden.

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer

De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer Veel ondernemers besteden nauwelijks tot geen aandacht aan debiteurenbeheer. En dat terwijl de consequente opvolging

Nadere informatie

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Het deskundigenonderzoek neemt in de burgerlijke procedure een belangrijke plaats in. Hoewel de rechters niet verplicht zijn

Nadere informatie

INTERNATIONAAL INCASSO

INTERNATIONAAL INCASSO INTERNATIONAAL INCASSO 1 I. Algemeen II. Preventie A. Vooronderzoek B. Contractvoorwaarden C. Het bindend maken van contractvoorwaarden D. Formaliseren van de eis III. Recuperatie A. Gerechtelijk B. Alternatieve

Nadere informatie

Invordering Onbetwiste Schulden (IOS)

Invordering Onbetwiste Schulden (IOS) Invordering Onbetwiste Schulden (IOS) artikel 1394/20 tot en met 1394/27 Gerechtelijk Wetboek Engelse Wandeling 2K5 8500 KORTRIJK Openingsuren: Elke werkdag van 8-12 uur en van 13u30-17 uur Telefoon: 056

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A.

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. 1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. Art. 6.1. Definities Club : De entiteit die de rechtsvorm heeft van een vzw en beroep kan doen op de waarborgen van de waarborg RECHTSBIJSTAND-LAVA door

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN. (Mr. Sandrine Doise)

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN. (Mr. Sandrine Doise) 1. Algemeen. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN (Mr. Sandrine Doise) Op 14 augustus 2013 werd de wet van 17 juli 2013 houdende de invoeging van Boek III Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING Welke maatregelen kan een schuldeiser nemen om een schuldenaar te dwingen tot betaling van zijn schuld? Elk Europees land moet het recht van een schuldeiser waarborgen van toegang tot de rechter. Dit recht

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden DW 24186 Vooraf DEWISPELAERE ADVOCATEN doet er alles aan om aan haar cliënten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen advocaat en

Nadere informatie

Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould

Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould Deze bijdrage richt zich geheel op de buitengerechtelijke incassokosten om de eenvoudige reden dat per 1 juli 2012 het Besluit

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER

JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Wetsontwerp Burgerlijk procesrecht Koen Geens Minister van Justitie 8 mei 2015 Plan-methode op maat van uitdaging» 9 december 2014 (budget

Nadere informatie

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? Whitepaper Handvatten Incassokosten vanaf 2012 oktober 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Wanneer is de nieuwe regeling van toepassing? 4 1.1 Consument

Nadere informatie

2. Soorten en verband

2. Soorten en verband Bij dit alles moet de rechter de rechten van verdediging eerbiedigen. Dit betekent dat hij, wanneer hij de rechtsgrond wenst te wijzigen en aan te passen, de debatten dient te heropenen om partijen toe

Nadere informatie

BIJLAGE 6. ARBITRAGEREGLEMENT ARBITRAGE VZW

BIJLAGE 6. ARBITRAGEREGLEMENT ARBITRAGE VZW BIJLAGE 6. ARBITRAGEREGLEMENT ARBITRAGE VZW Artikel 1. Bevoegdheid Arbitragereglement Bij het door de vzw Arbitrage georganiseerde scheidsgerecht waarvan de statuten ter beschikking worden gesteld op zijn

Nadere informatie

INTERNATIONAAL INCASSO

INTERNATIONAAL INCASSO INTERNATIONAAL INCASSO 1 Stappenplan I. Preventie A. Vooronderzoek B. Contractvoorwaarden C. Het bindend maken van contractvoorwaarden D. Inschakelen van derden E. Formaliseren van de eis F. Bewarende

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. Incassovoorwaarden voor incasso op zakelijke debiteuren (b2b) 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren van zakelijke vorderingen op zakelijke debiteuren. De incassovoorwaarden

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

De Kluijver Actief voor uw zaak

De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver. Actief voor uw zaak Actie ondernemen op een factuur die te lang uitstaat? Dan wordt het tijd voor De Kluijver. De Kluijver in Alphen aan den Rijn is al vele

Nadere informatie

Incasso Powered by Mister Wolf

Incasso Powered by Mister Wolf Incasso Powered by Mister Wolf De invordering van uw onbetaalde facturen Vandenpeereboomstraat 66-68 1500 HALLE 02/331.61.48. www.mister-wolf.be Uw contactpersoon: Mr. Kris DU BOIS I. INCASSO. Een incassodossier

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... i. Inleiding... 1. Deel 1. De aansprakelijkheid tegenover de cliënt

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... i. Inleiding... 1. Deel 1. De aansprakelijkheid tegenover de cliënt aansprakelijkheid-advocaat.book Page v Wednesday, March 15, 2006 8:49 AM v Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier................ i Inleiding..................................................

Nadere informatie

Economische crisis versterkt noodzaak aan efficiënte geschillenbeslechting Resultaten enquête geschillenbeslechting LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT.

Economische crisis versterkt noodzaak aan efficiënte geschillenbeslechting Resultaten enquête geschillenbeslechting LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. Economische crisis versterkt noodzaak aan efficiënte geschillenbeslechting Resultaten enquête geschillenbeslechting LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. 3 Economische crisis versterkt noodzaak aan efficiënte

Nadere informatie

101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER

101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER 101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER I. HOE BEHEER IK MIJN SCHADECLAIM EN SCHULDVORDERING? 1. Quasi-delictuele aansprakelijkheid...4 1.1 Slachtoffer van een ongeval: wat moet ik doen?...5 1.2 Hoe wordt

Nadere informatie

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Inhoud Begin juli besliste de federale regering dat op de diensten van een advocaat btw moet worden betaald. Wat zijn de praktische gevolgen als u in

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid:

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid: Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag Art. 1386 Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND. Contact ZZINLEIDING

PC Advocaten Nieuwsbrief DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND. Contact ZZINLEIDING DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND ZZINLEIDING Ongeveer 2,6% van alle facturen in de EU worden te laat of zelfs helemaal niet betaald. Vooral voor KMO s is dit problematisch gezien zij geen grote

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Artikel 1. 1. Véron Recherche & Incasso hierna te noemen "Véron Incasso", verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene

Nadere informatie

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T Rolnummer 4792 Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4, 2, en 6, 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

Aalst, 14 oktober 2014 dr. Bengt Verbeeck - HoGent

Aalst, 14 oktober 2014 dr. Bengt Verbeeck - HoGent Aalst, 14 oktober 2014 dr. Bengt Verbeeck - HoGent Invordering onbetaalde schoolrekeningen Welke stappen? resultaten? alternatieven? Betwisting schoolkosten Beginsel van kosteloosheid Beginsel van kostenbeheersing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Help, mijn klant betaalt niet!!!

Help, mijn klant betaalt niet!!! Help, mijn klant betaalt niet!!! Tips voor uw debiteurenbeheer en incasso Inleiding Steeds meer ondernemers ondervinden hinder van oninbare vorderingen op en/of oplopende betalingsachterstanden bij hun

Nadere informatie

101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN INCASSO

101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN INCASSO 101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN INCASSO I. HOE BEHEER IK MIJN SCHADECLAIM EN SCHULVORDERING? 1. Quasi-delictuele aansprakelijkheid...4 1.1 Slachtoffer van een ongeval: Wat moet ik doen?...5 1.2 Hoe wordt

Nadere informatie

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk SCHADEREGELING BRAND Toelichting art 67 landwet Vives Kortrijk 05 12 2013 Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S Definitie eenvoudige risico s (kb 24 12 1992 invoegetreding landwet) Wet tgo KB Termijnen Expertise

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2,0773 AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2013 Artikel Verwijzing naar Vademecum Opmerkingen A 1 Port. Port bij het doorsturen van opgemaakte stukken naar een plaatselijk bevoegde gerechtsdeurwaarder A 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

BIJLAGE 10. ARBITRAGEREGLEMENT SYNDICALE KAMER VOOR DE HANDEL IN VEEVOEDER, RIJST EN PEULVRUCHTEN

BIJLAGE 10. ARBITRAGEREGLEMENT SYNDICALE KAMER VOOR DE HANDEL IN VEEVOEDER, RIJST EN PEULVRUCHTEN BIJLAGE 10. ARBITRAGEREGLEMENT SYNDICALE KAMER VOOR DE HANDEL IN VEEVOEDER, RIJST EN PEULVRUCHTEN ALGEMENE BEPALINGEN 1) De Centrale Commissie van Arbitrage staat in voor de naleving van het arbitraal

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

De collectieve schuldenregeling in de praktijk

De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die u in staat stelt om uw schulden te betalen en tegelijkertijd waarborgt dat u een menswaardig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest)

Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest) Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest) Griffierechten (rolrechten, expeditierechten en opstelrechten). Griffierechten is een algemene beaming die wordt

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van dienstverlening Maatschap Kan Vlassenroot advocaten kantoorhoudende te Haarlem

Algemene Voorwaarden van dienstverlening Maatschap Kan Vlassenroot advocaten kantoorhoudende te Haarlem Algemene Voorwaarden van dienstverlening Maatschap Kan Vlassenroot advocaten kantoorhoudende te Haarlem Kan Vlassenroot advocaten 1.1. Kan Vlassenroot advocaten is een maatschap naar Nederlands burgerlijk

Nadere informatie

Aanmaning tot betaling (niet aangetekend)

Aanmaning tot betaling (niet aangetekend) Brieven & Contracten voor zelfstandige ondernemers Aanmaning en inning van facturen Aanmaning tot betaling (niet aangetekend) Een klant betaalt niet. Hoe wijst u hem op een commercieel gezien vriendelijke

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

een reputatie om op te vertrouwen

een reputatie om op te vertrouwen een reputatie om op te vertrouwen Postbus 17213 2502 CE S-GRAVENHAGE T 070 753 41 25 F 070 891 05 51 info@deijssellanden.nl www.deijssellanden.nl specialist op het gebied van incassostrategie Een reputatie

Nadere informatie

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? Handvatten Incassokosten vanaf 2012 Versie 1.3 oktober 2015 Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Wanneer is de nieuwe regeling

Nadere informatie

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING { GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING Het socialeverzekeringsfonds van GROEP - S is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat samen

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

BIJLAGE 9. ARBITRAGEREGLEMENT LEGIBEL

BIJLAGE 9. ARBITRAGEREGLEMENT LEGIBEL BIJLAGE 9. ARBITRAGEREGLEMENT LEGIBEL I. Voorafgaande bepalingen Het arbitraal college kan kennisnemen van geschillen tussen verzekerden die de optie rechtsbijstand hebben onderschreven in elke materie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Karansingh & Partners Gerechtsdeurwaarders, gevestigd en kantoorhoudende te 3053JB Rotterdam

Nadere informatie

HOE REKENT FLEX ADVOCATEN?

HOE REKENT FLEX ADVOCATEN? SAMENWERKINGSFORMULES ERELOON EN ONKOSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN HOE REKENT FLEX ADVOCATEN? VRAAG EEN OFFERTE U wil graag weten waar u aan toe bent? Flex Advocaten kan u op verzoek een schatting van de te

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

Uw partner in creditmanagement

Uw partner in creditmanagement Uw partner in creditmanagement In-Kas Intermediair In-Kas Intermediair is van mening dat u het geld beter In-Kas kunt hebben dan uitstaan bij uw klant dan wel debiteur. Intermediair staat voor bemiddelen

Nadere informatie

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Waardeverminderingen op handelsvorderingen Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Waardeverminderingen en waarderingsregels

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Maurits Hoogerwerf Praktijk voor bewustzijnscoaching

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase 1 Een juridische procedure: is voor rekening en risico opdrachtgever kan een langdurig proces zijn wordt actieve inbreng van u verwacht De gerechtelijke

Nadere informatie

DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U?

DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U? DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U? 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. 14-dagen brief 3 3. Berekening incassokosten 3 4. Btw 4 5. Afwijkingen van de incassokosten berekening 4 6. Meerdere

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

credo.algemene leveringsvoorwaarden

credo.algemene leveringsvoorwaarden credo.algemene leveringsvoorwaarden Eindhoven 2012 art. 1. DEFINITIES In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die credo.creatie opdracht

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Betalen bij levering of een voorschot. 2. Enkele betaalmiddelen. 1. Steeds te nemen voorzorgen. Boter bij de vis vragen?

Inhoudstafel. 1. Betalen bij levering of een voorschot. 2. Enkele betaalmiddelen. 1. Steeds te nemen voorzorgen. Boter bij de vis vragen? Inhoudstafel Deel I Boter bij de vis vragen? 1. Betalen bij levering of een voorschot 1.1. HET KAN NIET ALTIJD............................................... 3 1.2. WERKEN MET EEN VOORSCHOT.......................................

Nadere informatie