De Essentie. ten. Onteigening. nutte. Patrimoniumdocumentatie Voorlopig vonnis Wederbeleggingsvergoeding Provisionele vergoed ing. Provisioneel vonnis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Essentie. ten. Onteigening. nutte. Patrimoniumdocumentatie Voorlopig vonnis Wederbeleggingsvergoeding Provisionele vergoed ing. Provisioneel vonnis"

Transcriptie

1 Venale waarde Onteigening ten De Essentie Schatting Waardevermindering Plaatsbezoek algemene Dubbele huur Procedure bij hoogdringendheid Voorlopige vergoeding Geldelijke voorafgaande en billijke schadevergoeding Provisioneel vonnis Schadeloosstelling Huurders Herziening van de schadevergoedingen Patrimoniumdocumentatie Voorlopig vonnis Wederbeleggingsvergoeding Provisionele vergoed ing Verhuiskosten Eigenaars Schade Plaatsbeschrijving nutte (vervolg) Verlies van eigendom D E ESSENTIE BOEK PATRIMONIUMDOCUMENTATIE IUMD MDOC OCUM TATI TIE4

2

3 D E ESSENTIE BOEK PATRIMONIUMDOCUMENTATIE IUMD MDOC OCUM TATI TIE4

4 Organigram De Administrateur-generaal Stafdiensten - Diensten van de Administrateur-generaal - Operationele Expertise & Ondersteuning - Operationele Coördinatie & Communicatie Administraties - Rechtszekerheid - Opmetingen & Waarderingen - Patrimoniumdiensten - Informatieverzameling & -uitwisseling Operationele Diensten

5 Inhoud Boek 3 5 Voorwoord 7 Het woord van de Administrateur 9 Algemeenheden Inleiding - Een goed beheer van de bezi ngen - Het openbaar nut - Wie mag onteigenen en wie mag onteigend worden? - Wie doet wat? - De bevoegdheden van de aankoopcomités van onroerende goederen 35 De onteigeningsprocedure Inleiding - De voorbereidende administra eve procedure - De minnelijke procedure en de onderhandelingen - De gewone gerechtelijke procedure Boek 4 53 De onteigeningsprocedure (vervolg) De procedure bij hoogdringendheid - Het plaatsbezoek - Het provisioneel vonnis - Het voorlopig vonnis - De herzieningsprocedure van de vergoedingen 67 De scha ng van het goed Inleiding - De scha ngsmethode 71 De waardering van de vergoedingen Inleiding - Een geldelijke, voorafgaande en billijke vergoeding - De vergoedingen verschuldigd voor het eigendomsverlies - De vergoedingen verschuldigd voor aan de gebruikers berokkende stoornis - De vergoedingen verschuldigd aan tularissen van zakelijke rechten andere dan eigendom 95 Besluit 51

6 Kévin Manand - IDELUX AIVE Groep

7 De onteigeningsprocedure Inleiding - De voorbereidende administra eve procedure - De minnelijke procedure en de onderhandelingen - De gewone gerechtelijke procedure - De procedure bij hoogdringendheid - Het plaatsbezoek - Het provisioneel vonnis - Het voorlopig vonnis - De herzieningsprocedure van de vergoedingen In bepaalde gevallen dient de onteigenende macht onmiddellijk bezit te nemen van het onroerend goed. Indien de onderhandelingen niet leiden tot een minnelijk akkoord, verloopt de gerechtelijke onteigening volgens een bijzondere procedure: de procedure bij hoogdringendheid. De noodzaak van een inbezitneming bij hoogdringendheid moet uiteengezet en verantwoord worden in het onteigeningsbesluit. Indien er geen overeenstemming tussen de par jen kan bereikt worden over de gegrondheid van de onteigening of over de vergoedingen, zal de onteigenende macht een verzoekschri tot onteigening indienen bij het Vredegerecht van het grondgebied waar de goederen gelegen zijn. Het onteigeningsbesluit en het liggingsplan van de te onteigenen goederen worden bij het verzoekschri gevoegd waarin aan de rechter wordt gevraagd om dag en uur vast te stellen van de verschijning van de par jen op de plaats van onteigening. De onteigenaar dagvaardt bij deurwaardersexploot de eigenaars en vruchtgebruikers om ter plaatse te verschijnen op de dag vastgesteld door de Vrederechter. Zoals bij de gewone procedure moeten de eigenaars en vruchtgebruikers de huurders en de andere betrokken derden op de hoogte brengen van de gerechtelijke procedure. Indien zij dit niet doen en indien door dit verzuim deze derden niet tussenkomen in de aanleg en geen vergoeding ontvangen, zullen enkel de eigenaar en de vruchtgebruiker tegenover hen deze vergoeding verschuldigd zijn. Na het plaatsbezoek zal de Vrederechter achtereenvolgens twee vonnissen vellen. Het eerste vonnis zal een provisionele vergoeding, toegekend aan de onteigende, vaststellen. Wat later zal het tweede vonnis een voorlopige vergoeding vaststellen die defini ef wordt indien de par jen geen vordering tot herziening instellen bij de Rechtbank van eerste aanleg. Waterzuiveringsinstallatie te Dampicourt 53

8 TUC RAIL

9 De onteigeningsprocedure Inleiding - De voorbereidende administra eve procedure - De minnelijke procedure en de onderhandelingen - De gewone gerechtelijke procedure - De procedure bij hoogdringendheid - Het plaatsbezoek - Het provisioneel vonnis - Het voorlopig vonnis - De herzieningsprocedure van de vergoedingen De Vrederechter stelt de dag en het uur vast waarop de par jen in zijn aanwezigheid verschijnen op de te onteigenen plaats. Hij zal ook een deskundige aanstellen die het goed zal scha en en een plaatsbeschrijving zal opstellen. Het is de onteigenende macht dat de onteigende via deurwaardersexploot op de hoogte zal brengen van de juiste datum en uur van het plaatsbezoek. Tijdens het plaatsbezoek zal de Vrederechter nagaan of alle we elijke formaliteiten zijn nageleefd en of het openbaar nut en de hoogdringendheid gerechtvaardigd zijn. Daarna luistert hij naar de opmerkingen en argumenten van de par jen. Hij hee achtenveer g uur de jd om zijn vonnis uit te spreken. Indien de rechter oordeelt dat de onteigeningsprocedure niet regelma g is, zal hij een vonnis uitspreken dat het verzoek verwerpt. De onteigenaar hee vervolgens vij ien dagen jd om beroep aan te tekenen. Tunnel Schuman - Josaphat onder de Eugène Plaskylaan te Brussel 55

10 TUC RAIL

11 De onteigeningsprocedure Inleiding - De voorbereidende administra eve procedure - De minnelijke procedure en de onderhandelingen - De gewone gerechtelijke procedure - De procedure bij hoogdringendheid - Het plaatsbezoek - Het provisioneel vonnis - Het voorlopig vonnis - De herzieningsprocedure van de vergoedingen Indien de rechter vaststelt dat de vordering regelma g is ingesteld en dat de administra eve formaliteiten zijn vervuld, spreekt hij het vonnis uit dat de eigendom overdraagt van de onteigende aan de onteigenaar. Dit vonnis vormt de eigendoms tel voor de onteigenaar en deze moet de tel laten overschrijven in de registers van het hypotheekkantoor om hem tegenstelbaar te maken aan derden. Dit vonnis is niet vatbaar voor hoger beroep. Indien de onteigende de beslissing van de Vrederechter betreffende de we elijkheid van de onteigening wenst aan te vechten, moet hij wachten tot op het einde van de procedure, om dan aan de Rechtbank van eerste aanleg te vragen om de we elijkheid van de onteigening opnieuw te onderzoeken in het kader van een herzieningsprocedure. In hetzelfde vonnis, waarin de rechter de onteigening goedkeurt en uitspreekt, stelt de Vrederechter bij wijze van ruwe scha ng een vergoeding vast die toekomt aan de onteigende. Deze vergoeding, provisionele vergoeding genoemd, bedraagt tenminste 90 % van het aanbod van de onteigenaar. De onteigenaar moet vervolgens de provisionele vergoeding storten bij de Deposito- en Consigna ekas. De wet verplicht de consigna e als betaalmiddel van de provisionele vergoeding om dezelfde redenen die gelden bij de gewone onteigeningsprocedure. De onteigende kan dus slechts het geld van de provisionele vergoeding a alen bij de Deposito- en Consigna ekas hetzij na voorlegging van een a est van de hypotheekbewaarder dat vaststelt dat de goederen vrij zijn van alle hypothecaire- of bevoorrechte lasten, hetzij na voorlegging van het bewijs dat de schuldeisers akkoord gaan om handlich ng te geven voor alle genomen hypothecaire inschrijvingen. Aanpassing van de infrastructuur op Lijn 50A voor het GEN te Schepdaal 57

12 IPALLE

13 De onteigeningsprocedure Inleiding - De voorbereidende administra eve procedure - De minnelijke procedure en de onderhandelingen - De gewone gerechtelijke procedure - De procedure bij hoogdringendheid - Het plaatsbezoek - Het provisioneel vonnis (vervolg) - Het voorlopig vonnis - De herzieningsprocedure van de vergoedingen De deskundige beschikt over vij ien dagen na het plaatsbezoek om de plaatsbeschrijving van het onteigende goed neer te leggen op de griffie van het Vredegerecht. De onteigenaar verstuurt aan de onteigende afschri en van het vonnis dat het bedrag van de provisionele vergoeding vaststelt, van het a est van consigna e van deze vergoeding bij de Deposito- en Consigna ekas, en van de plaatsbeschrijving. Hij kan hierna, en pas hierna, bezit nemen van het onteigende goed. De inbezitneming, die aan de onteigenaar toelaat om de werkzaamheden te beginnen, vindt dus veel vlugger plaats na de indiening van het verzoekschri dan bij de gewone procedure. De deskundige beschikt vervolgens over der g dagen om de onteigende goederen te scha en (de venale waarde) en om de andere vergoedingen te bepalen, maar de Vrederechter hee de mogelijkheid om deze termijn te verlengen met maximaal der g dagen. Centrum voor herbruik van de afvalstoffen te Thumaide 59

14 Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

15 De onteigeningsprocedure Inleiding - De voorbereidende administra eve procedure - De minnelijke procedure en de onderhandelingen - De gewone gerechtelijke procedure - De procedure bij hoogdringendheid - Het plaatsbezoek - Het provisioneel vonnis - Het voorlopig vonnis - De herzieningsprocedure van de vergoedingen Na neerlegging van het scha ngsverslag van de deskundige, roept de Vrederechter de par jen en de deskundige op en bepaalt hij het bedrag van de voorlopige vergoedingen. De zi ngsdag dient plaats te vinden binnen de der g dagen na neerlegging van het verslag en het vonnis is niet vatbaar voor beroep. De Vrederechter is helemaal niet gebonden door het advies van de par jen over het bedrag van de vergoedingen noch door het verslag van de deskundige. Hij bepaalt soeverein het bedrag van de voorlopige vergoedingen. Dit bedrag kan gelijk, hoger of lager zijn dan het bedrag van de provisionele vergoeding. Het voorlopige vonnis kan dus aan de onteigenaar bevelen om een bijkomende vergoeding te consigneren in vergelijking met bedrag dat door het provisioneel vonnis was vastgesteld; maar de rechter kan ook aan de onteigende bevelen om een deel van de provisionele vergoeding terug te betalen. In geval van een bijkomende vergoeding, moet de onteigenaar binnen de maand na het vonnis het supplement storten bij de Deposito- en Consigna ekas. Hij dient vervolgens per aangetekende zending en binnen de en dagen, het voorlopige vonnis en het a est van stor ng van de vergoeding bij de Deposito en Consigna ekas aan de onteigende te versturen. De onteigende kan het bijkomende bedrag van de geconsigneerde vergoeding opnemen na voorlegging van het voorlopig vonnis. Fietspad te Sint-Truiden 61

16 IPALLE

17 De onteigeningsprocedure Inleiding - De voorbereidende administra eve procedure - De minnelijke procedure en de onderhandelingen - De gewone gerechtelijke procedure - De procedure bij hoogdringendheid - Het plaatsbezoek - Het provisioneel vonnis - Het voorlopig vonnis - De herzieningsprocedure van de vergoedingen Behalve wanneer één van de par jen, of beiden, een vordering tot herziening hebben ingesteld bij de Rechtbank van eerste aanleg, worden de voorlopige vergoedingen defini ef twee maanden vanaf de toezending door de onteigenaar aan de onteigende van het voorlopig vonnis en, wanneer de rechter de consigna e van een bijkomende vergoeding hee bevolen, van het stor ngsbewijs van de bijkomende vergoeding bij de Deposito- en Consigna ekas. De vordering tot herziening moet ingediend worden binnen een termijn van twee maanden vanaf de verzending van de voormelde documenten, bij deurwaardersexploot, waarbij de par j die de herziening vraagt (de onteigende of de onteigenaar) de tegenpar j dagvaardt om te verschijnen voor de Rechtbank van eerste aanleg. De herziening kan betrekking hebben op het bedrag van de door de Vrederechter toegekende voorlopige vergoedingen maar ook over de betwis ng door de onteigende van de we elijkheid van de onteigening. Recyclagepark te Doornik 63

18 Waterwegen en Zeekanaal NV

19 De onteigeningsprocedure Inleiding - De voorbereidende administra eve procedure - De minnelijke procedure en de onderhandelingen - De gewone gerechtelijke procedure - De procedure bij hoogdringendheid - Het plaatsbezoek - Het provisioneel vonnis - Het voorlopig vonnis - De herzieningsprocedure van de vergoedingen (vervolg) Gelet op het in laatste aanleg gewezen voorlopige vonnis, is deze fase geen beroepsprocedure maar een volledig nieuwe procedure, die alles opnieuw in vraag kan stellen en die zich afspeelt in eerste aanleg. De vergoedingen en de we elijkheid van de onteigening worden opnieuw volledig onderzocht en de par jen kunnen een nieuwe scha ng vragen van het goed. De Rechtbank van eerste aanleg kan één van de volgende drie beslissingen nemen: 1. de onteigening is onwe elijk; de onteigenaar wordt veroordeeld voor het begaan van een fout; de Rechtbank kan hem veroordelen tot teruggave van het onteigende goed in natura indien dit nog mogelijk is; zoniet kan de Rechtbank hem veroordelen om de onteigende te vergoeden door hem een schadeloosstelling te betalen voor de begane fout; 2. de door de Vrederechter bepaalde vergoedingen worden verminderd en de onteigende moet terugbetalen van wat teveel ontvangen werd; 3. de door de Vrederechter bepaalde vergoedingen worden verhoogd en de onteigenaar moet de bijkomende onteigeningsvergoeding betalen. Het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg, dat uitspraak doet over de eis tot herziening, kan in beroep betwist worden voor het Hof van beroep, zowel door de onteigende als door de onteigenaar, en zij kunnen de zaak ook aanhangig maken bij het Hof van cassa e overeenkoms g de regels van de burgerlijke rechtsvordering. Sigmaplan te Dendermonde 65

20 Federale Overheidsdienst Justitie

21 De schatting van het goed Inleiding - De scha ngsmethode De aankoopcomités van de Patrimoniumdiensten maken een scha ng van de te onteigenen goederen in samenwerking met de experts venale waarde van de Administra e Opme ngen en Waarderingen. In principe is de opgemaakte scha ng deze van de venale waarde van het goed, maar om bij een onteigening de billijke vergoeding te bepalen, dienen ook andere bestanddelen gewaardeerd te worden om rekening te kunnen houden met het geheel van de door de onteigende geleden schade. Venale waarde Prijs die een goed redelijkerwijze zou kunnen bereiken bij een openbare verkoop. Ze bevat de actuele waarde en de toekomstwaarde en wordt bepaald door bijvoorbeeld te verwijzen naar de gerealiseerde verkopen in een vergelijkbare buurt zoals deze waar het te onteigenen goed is gelegen. De waarden van de referen- e-goederen worden geanalyseerd en verbeterd in func e van hun fysische en juridische kenmerken. Gevangenis te Leuze-en-Hainaut 67

22 Anne Bovyn

23 De schatting van het goed Inleiding - De scha ngsmethode De Patrimoniumdocumenta e gebruikt de vergelijkende scha ngsmethode. Deze methode is enerzijds gebaseerd op de vergelijking van het te onteigenen goed met goederen die de meeste gelijkenissen vertonen met dat goed en anderzijds op de analyse van de prijzen vermeld in recente akten zelfs indien deze analyse slechts indica ef is. Het ideale zou zijn om iden eke goederen te kunnen vergelijken maar deze zijn zeldzaam. Bovendien beschouwt de rechtspraak deze vergelijkende methode als de meest realis sche voor zover dat de vergelijking wordt gemaakt met goederen: - die van dezelfde aard zijn dan het te scha en goed; - die prak sch dezelfde kwaliteiten en gebreken hebben; - die vlakbij of in een vergelijkbare omgeving gelegen zijn. Om nog beter de ideale scha ng te benaderen, verbetert de deskundige de vergelijkingspunten en, in voorkomend geval, schat hij sommige elementen afzonderlijk. Hij zal echter steeds het te onteigenen goed en de soortgelijke goederen op dezelfde manier scha en. Voor zeer recente construc es neemt de deskundige als vertrekpunt de nieuwbouwwaarde, aangezien hij meestal niet beschikt over een vergelijkbaar onroerend goed. Het scha en is geen exacte wetenschap. Het is daarom dat de scha ng van éénzelfde goed, uitgevoerd door verschillende experts volgens dezelfde regels, kleine verschillen kan geven, waarbij dit verschil a angt zowel van het aantal als van de kwaliteit van de gekozen vergelijkingspunten. De toegelaten marge van afwijking tussen de schatters is echter beperkt tot maximum 1/8. Bovendien is de uitgebreide database van de Patrimoniumdocumenta e zonder twijfel een groot voordeel voor het werk van haar deskundigen. Gevaarlijk kruispunt 69

24 Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

25 De waardering van de vergoedingen Inleiding - Een geldelijke, voorafgaande en billijke vergoeding - De vergoedingen verschuldigd voor het eigendomsverlies - De vergoedingen verschuldigd voor aan de gebruikers berokkende stoornis - De vergoedingen verschuldigd aan tularissen van zakelijke rechten andere dan eigendom In geval van een minnelijk akkoord kunnen de onteigende en de onteigenaar elk van de vergoedingsposten afzonderlijk beoordelen, maar het belangrijkste is dat ze tot een akkoord komen over het globale bedrag. Anderzijds moeten, bij een gerechtelijke onteigening, de vergoedingsposten, die door de rechter zijn bepaald, expliciet per schadepost worden weergegeven. In de meeste gevallen biedt de onteigenende macht aan de onteigende een vergoeding aan die overeenstemt met deze die de rechter in geval van een gerechtelijke onteigening zou toekennen; meestal zelf iets hoger; want een gerechtelijke procedure veroorzaakt natuurlijk een belangrijke meerkost voor de onteigenaar, maar ook omdat deze beoordeling al jd een zekere graad van subjec viteit bevat en er in de rechtspraak betwis ng bestaat over de al dan niet toekenning van sommige schadeposten. Een voorbehoud echter: indien de onteigende en de onteigenaar geen akkoord bereiken over het bedrag van de vergoedingen, is de onteigenaar jdens de gerechtelijke procedure, die hierop volgt, niet meer gebonden door zijn oorspronkelijk aanbod dat gedaan werd jdens de onderhandelingen om tot een minnelijk akkoord te komen. Overstromingsbekken te Geldenaken 71

26 Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

27 De waardering van de vergoedingen Inleiding - Een geldelijke, voorafgaande en billijke vergoeding - De vergoedingen verschuldigd voor het eigendomsverlies - De vergoedingen verschuldigd voor aan de gebruikers berokkende stoornis - De vergoedingen verschuldigd aan tularissen van zakelijke rechten andere dan eigendom De vergoeding dient geldelijk, voorafgaand en billijk te zijn. De vergoeding dient geldelijk te zijn. Ze bestaat al jd uit de betaling van een geldsom. De onteigende kan dus bijvoorbeeld het voorstel van de onteigenaar weigeren, waarbij deze voorstelt om werken uit te voeren om de schade, veroorzaakt door de onteigening, te verminderen. Hoogstens kan de onteigenaar de schade beperken, die zou ontstaan zijn door de bewoning of uitba ng van het goed, door aan de onteigende toe te staan het onteigende goed nog een bepaalde jd na het betalen van de vergoedingen te bewonen of uit te baten. De vergoeding dient voorafgaand te zijn. De onteigenaar dient eerst de onteigeningsvergoeding te betalen alvorens hij bezit neemt van het goed. Maar de par jen kunnen al jd een afwijkende overeenkomst afsluiten waarbij de onteigenaar bezit neemt van het goed vóór de betaling van de vergoedingen. De vergoeding dient billijk te zijn. Ze moet alle schade dekken die het directe gevolg is van de onteigening. De vergoeding houdt ook rekening met toekoms ge schade die zijn oorzaak vindt in de onteigening. Sommige schade ontstaat inderdaad pas na de onteigening, bijvoorbeeld het winstverlies dat een handelszaak gedurende enkele jaren lijdt na de onteigening tengevolge van de verhuis. Toekomstig station te Mechelen 73

28 Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

29 De waardering van de vergoedingen Inleiding - Een geldelijke, voorafgaande en billijke vergoeding - De vergoedingen verschuldigd voor het eigendomsverlies - De vergoedingen verschuldigd voor aan de gebruikers berokkende stoornis - De vergoedingen verschuldigd aan tularissen van zakelijke rechten andere dan eigendom Om de vergoedingen te bepalen die voortvloeien uit het eigendomsverlies, houdt de rechter niet alleen rekening met de actuele venale waarde van het te onteigenen goed, maar ook met zijn toekomstwaarde, zijn geschiktheidswaarde en, eerder zeldzaam, zijn affec ewaarde. Toekomstwaarde Meerwaarde die zal voortspruiten uit guns ge toekoms ge gebeurtenissen, waarvan de verwezenlijking op het moment van de onteigening zo waarschijnlijk is, dat de lie ebbers er nu reeds rekening mee houden. Geschiktheidswaarde Bijzondere waarde die het goed voor zijn eigenaar hee, hetzij wegens het nut dat hij eruit haalt, hetzij wegens het voordeel dat het hem verscha. Ze staat in verband met materiële aanpassingen van zekere gerieflijkheden (bijvoorbeeld voor gehandicapten) of met een schikking van de plaatsen die voor de onteigende eigenaar voordelig zijn (bijvoorbeeld de woning gebouwd naast de winkel). Affec ewaarde Raming van de verbondenheid die de onteigende kan hebben met zijn huis omdat men er geboren is of omwille van persoonlijke herinneringen. Station Kruidtuin van de Brusselse metro 75

30 TUC RAIL

31 De waardering van de vergoedingen Inleiding - Een geldelijke, voorafgaande en billijke vergoeding - De vergoedingen verschuldigd voor het eigendomsverlies (vervolg) - De vergoedingen verschuldigd voor aan de gebruikers berokkende stoornis - De vergoedingen verschuldigd aan tularissen van zakelijke rechten andere dan eigendom En omdat de onteigende eigenaar moet vergoed worden voor alle geleden schade, kan hij aanspraak maken op verschillende andere vergoedingen zoals: - de waardevermindering van de overblijvende delen wanneer het goed gedeeltelijk wordt onteigend en de overblijvende niet-onteigende delen hun waarde verliezen, nu ze gescheiden zijn van het geheel waarvan ze deel uitmaakten vóór de onteigening; - de wederbeleggingsvergoeding, met name, de notariskosten, de registra erechten en de overschrijvingskosten, die de onteigende zal moeten maken om een gelijkwaardig onroerend goed aan te kopen als het onteigende goed; deze vergoeding is verschuldigd zelfs al koopt de onteigende geen nieuw onroerend goed; - de wach ntresten die de periode van improduc viteit van de vergoeding compenseren in afwach ng van de wederbelegging; deze periode wordt gewoonlijk op 3 maanden geschat; oorspronkelijk bestaat deze vergoeding reeds zeer lang; ze is a oms g uit een periode waar de mensen nog niet vertrouwd waren met de moderne technieken van wederbelegging; de huidige rechtspraak is verdeeld over de kwes e of deze vergoeding verschuldigd is; inderdaad, de actuele mogelijkheden om te investeren in onroerend goed laten bijna een onmiddellijke wederbelegging toe van de vergoeding; - de vergoeding voor afslui ng wanneer de afslui ng wordt verwijderd, het goed opnieuw dient omheind te worden of opnieuw moet afgepaald worden; - de kosten verbonden aan het vrijmaken van het goed van hypothecaire lasten in geval van minnelijke onteigening; Parking aan het station van Nijvel 77

32 Jan De Nul Group

33 De waardering van de vergoedingen Inleiding - Een geldelijke, voorafgaande en billijke vergoeding - De vergoedingen verschuldigd voor het eigendomsverlies (vervolg) - De vergoedingen verschuldigd voor aan de gebruikers berokkende stoornis - De vergoedingen verschuldigd aan tularissen van zakelijke rechten andere dan eigendom - bij een gerechtelijke onteigening bestaan de gerechtelijke intresten uit vergoedende intresten en moratoire intresten; de eerste soort intresten herstellen de schade die ontstaat uit het jdsverloop tussen het ontstaan van de schade en het moment waarop de vergoeding wordt vastgesteld; de tweede soort intresten herstellen de schade die ontstaan is door het jdsverloop tussen de vaststelling van de vergoeding en de betaling ervan; - in geval van gerechtelijke onteigening: de kosten voor een deskundige, eventueel gekozen door de onteigende, voor zover de rechter deze noodzakelijk acht; anderzijds geven de advocaatkosten geen aanleiding tot een onteigeningsvergoeding, want deze kosten zijn van een heel andere aard; deze vergoeding wordt toegekend door het Gerechtelijk Wetboek onder de benaming rechtsplegingsvergoeding ; de rechter kent deze toe aan de par j die het geding wint, als een forfaitaire tussenkomst in de kosten van zijn advocaat, en die ten laste wordt gelegd van de verliezende par j; de rechtsplegingsvergoeding is dus niet kenmerkend voor de materie inzake onteigeningen ten algemene nu e. Compartimenteringsdijk op de Schelde te Dendermonde 79

34 Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

35 De waardering van de vergoedingen Inleiding - Een geldelijke, voorafgaande en billijke vergoeding - De schadevergoedingen verschuldigd wegens verlies van de eigendom - De vergoedingen verschuldigd voor aan de gebruikers berokkende stoornis - De vergoedingen verschuldigd aan tularissen van zakelijke rechten andere dan eigendom Een onteigening ontneemt niet alleen het eigendomsrecht aan de onteigende, maar ook zijn gebruiks- en genotsrechten. De gebruiker van het onteigende goed kan de eigenaar zelf zijn maar kan evenzeer een andere persoon zijn, bijvoorbeeld de huurder. In beide gevallen wordt de gebruiksstoornis van het goed vergoed en dit ona ankelijk van het feit of de onteigening wordt gerealiseerd aan de hand van een gerechtelijke procedure of op basis van een minnelijk akkoord. De gebruiksstoornis wordt vergoed indien ze het rechtstreekse en onafwendbare gevolg is van de onteigening. Om het bedrag ervan te berekenen, houdt de rechter rekening met de duur en de omvang van het gebruiksrecht (van onbepaalde duur voor een eigenaar, beperkt en bepaald door de voorwaarden van de huurovereenkomst voor een huurder) en met de aard van de uitgeoefende ac viteit in het goed (bewoning, beroepsac viteit of landbouwexploita e). De opsomming, die hierna volgt, is niet limita ef en het is ook niet zo dat alle opgesomde posten bij de berekening van de vergoedingen bij elke onteigening voorkomen. Inderdaad, elke onteigening is anders. Het nadeel wordt geïden ficeerd, onderzocht, berekend en vergoed volgens dezelfde regels en principes die gelden voor iedereen, maar het resultaat van de analyse ervan is a ankelijk van elke concrete situa e. De omvang van het nadeel kan variëren maar ook zijn aard. Guillemins station te Luik 81

36 Annabel - Wikimedia Commons

37 De waardering van de vergoedingen Inleiding - Een geldelijke, voorafgaande en billijke vergoeding - De schadevergoedingen verschuldigd wegens verlies van de eigendom - De vergoedingen verschuldigd voor aan de gebruikers berokkende stoornis (vervolg) - De vergoedingen verschuldigd aan tularissen van zakelijke rechten andere dan eigendom In geval van onteigening van een woning, zijn de belangrijkste vergoedingen voor de eigenaar-bewoner of de huurder de volgende: - de verhuiskosten: deze omva en de lonen van de ondernemers en van de werklieden zowel voor de ontruiming van het onteigende goed als voor de ontruiming van het gehuurde goed in afwach ng van de installa e in de nieuwe woning; - de vergoeding voor dubbele verhuizing: wanneer de bewoner niet onmiddellijk een geschikt onroerend goed vindt om zich opnieuw te ves gen en zich voorlopig ergens anders moet installeren; hoewel deze situa e nogal zeldzaam is, wordt er een vergoeding toegekend wanneer de gebruiker verrast wordt door de onteigening en niet de jd hee gekregen om zich op het verlies van het genot van het goed voor te bereiden, ofwel omdat hij geen kennis had van de onteigeningsplannen, ofwel omdat er onzekerheid bestond betreffende de datum van de onteigening. Over het algemeen worden de onteigende gebruikers jdig en met voldoende zekerheid op de hoogte gebracht van het jds p waarop het onteigende goed zal moeten ontruimd zijn; de toekenning van de vergoeding voor dubbele verhuis wordt ook vermeden wanneer contractueel aan de onteigende wordt toegestaan om het goed nog een jd te bewonen na de onteigening; - de vergoeding voor de kosten van verloren roerende investeringen: wanneer de gebruiker kosten hee gemaakt voor werken, waarvan hij dacht deze te kunnen afschrijven over de ganse duur van zijn bewoning; de vergoeding komt overeen met het verlies van de niet-afgeschreven kosten. Gecontroleerd overstromingsgebied te Kruibeke, Bazel en Rupelmonde 83

38 TUC RAIL

39 De waardering van de vergoedingen Inleiding - Een geldelijke, voorafgaande en billijke vergoeding - De schadevergoedingen verschuldigd wegens verlies van de eigendom - De vergoedingen verschuldigd voor aan de gebruikers berokkende stoornis (vervolg) - De vergoedingen verschuldigd aan tularissen van zakelijke rechten andere dan eigendom In geval van onteigening van een woning, zijn de meest voorkomende vergoedingen voor de huurder: - de vergoeding voor dubbele huur: wanneer de onteigende verplicht wordt om een woning te huren alvorens hij zich kan ves gen in zijn nieuwe woning: de duur van de periode van dubbele genotslast wordt over het algemeen geschat op drie maanden; de verschuldigde vergoeding wordt berekend op de huurwaarde van het onteigende pand vermenigvuldigd met het aantal maanden dat de dubbele genotslast duurt: een nogal zeldzame situa e die de onteigenaar verkiest te vermijden; - de vergoeding voor de kosten van verloren onroerende investeringen: wanneer de huurder investeringen hee gedaan in werken, die toegestaan zijn door zijn huurcontract en waarvan hij dacht ze te kunnen afschrijven over de ganse duur van deze huur; opgelet: wanneer deze onroerende werken werden uitgevoerd door de eigenaar-bewoner, wordt hiermee rekening gehouden bij het scha en van de venale waarde van het goed; - de vergoeding voor verlies van een voordelig huurcontract: wanneer de huurder, die in het onroerend goed woont, een huurprijs betaalt die lager is dan de werkelijke huurwaarde van het goed. Middenberm van de E19 in het kader van het Diaboloproject te Zaventem 85

40 Couvin.com

41 De waardering van de vergoedingen Inleiding - Een geldelijke, voorafgaande en billijke vergoeding - De schadevergoedingen verschuldigd wegens verlies van de eigendom - De vergoedingen verschuldigd voor aan de gebruikers berokkende stoornis (vervolg) - De vergoedingen verschuldigd aan tularissen van zakelijke rechten andere dan eigendom In geval van onteigening van een goed dat gebruikt wordt voor de uitoefening van een beroepsac viteit, handelszaak of onderneming anders dan een landbouwbedrijf, zijn de meest voorkomende vergoedingen: - de kosten verbonden aan de verplaatsing van de beroepsac viteit: deze kosten zijn reeds vermeld als vergoedingselement met betrekking tot de goederen gebruikt als bewoning. Hierbij worden de publiciteitskosten toegevoegd waarmee men het publiek op de hoogte brengt van de adreswijziging; - de doorlopende vaste kosten zonder dat hier enige inkomsten tegenover staan; - de vergoedingen wegens s lliggen en verlies aan cliënteel: deze vergoeding dekt enerzijds het winstverlies dat volgt uit het stopze en van de ac viteit gedurende de overbrenging naar een andere plaats, en anderzijds het verlies aan cliënteel jdens de periode die nodig is om een gelijkwaardig cliënteel op te bouwen na verhuis van de ac viteit. De scha ng van deze vergoeding houdt rekening met het verschil tussen de ac viteiten waarbij het cliënteel sterk gebonden is aan de ligging van het goed (buurtwinkels of broodjeszaken in de buurt van scholen) en deze waarvan het cliënteel eerder gebonden is aan de persoon die de ac viteit uitoefent dan aan de plaats van de ac viteit (bedrijf, handel of gerenommeerde kunstenaar). Omleiding Couvin 87

De Essentie. ten. Onteigening. algemene. nutte. Patrimoniumdocumentatie Authentieke akten Buitenbezitstelling Spaarbekkens.

De Essentie. ten. Onteigening. algemene. nutte. Patrimoniumdocumentatie Authentieke akten Buitenbezitstelling Spaarbekkens. Minnelijke procedure Vergoedingen Onroerende goederen Patrimoniumdiensten ten algemene Onderhandelingen Deposito- en Consignatiekas Privaat nut van openbaar belang Aankoopcomités Fietspaden onroerende

Nadere informatie

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING DE ONTEIGENINGSVERGOEDING DE ONTEIGENINGSVERGOEDING De positie van derden bij onteigening Editors Robert Palmans Vincent Sagaert Auteurs Carine Boddaert Robert Palmans Bruno Peeters Vincent Sagaert Mathieu

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD....................................................... v FISCALE ASPECTEN VAN DE BILLIJKE SCHADELOOSSTELLING BIJ ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE Bruno Peeters en Anne Van de Vijver............................

Nadere informatie

GEDEELTELIJKE ONTEIGENING

GEDEELTELIJKE ONTEIGENING GEDEELTELIJKE ONTEIGENING Robert Palmans John Toury Antwerpen Cambridge Gedeeltelijke onteigening Robert Palmans en John Toury 2015 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0647-8 D/2015/7849/85

Nadere informatie

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE DE ONTEIGENINGSVERGOEDING FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Derde herziene druk Juni 2010 2010 Vlaamse overheid Departement Mobiliteit en Openbare

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v. Waarderen van ondernemingen. Concepten in het kader van onteigeningen Roger Tiest... 1

INHOUD. Voorwoord... v. Waarderen van ondernemingen. Concepten in het kader van onteigeningen Roger Tiest... 1 INHOUD Voorwoord............................................................ v Waarderen van ondernemingen. Concepten in het kader van onteigeningen Roger Tiest......................................................

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 APRIL 2015 C.14.0064.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0064.N STADSONTWIKKELING GENT, autonoom gemeentebedrijf, publiekrechtelijke rechtspersoon, met zetel te 9000 Gent, Voldersstraat 1,

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN:

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN: RECHT VAN ERFPACHT BEGRIP Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal

Nadere informatie

Rolnummer 1032. Arrest nr. 9/98 van 11 februari 1998 A R R E S T

Rolnummer 1032. Arrest nr. 9/98 van 11 februari 1998 A R R E S T Rolnummer 1032 Arrest nr. 9/98 van 11 februari 1998 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 6, 7, 14 en 19, 1, van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Grondverwerving; een introductie

Grondverwerving; een introductie Grondverwerving; een introductie Inleiding De provincie Zuid-Holland heeft als taak het provinciaal- /rijksbeleid uit te voeren. Zij doet er alles aan om dit goed en zorgvuldig te doen. Soms is het nodig

Nadere informatie

Actualia onteigeningsrecht Naar een snellere en betere besluitvorming? Johan GEERTS Advocaat

Actualia onteigeningsrecht Naar een snellere en betere besluitvorming? Johan GEERTS Advocaat Actualia onteigeningsrecht Naar een snellere en betere besluitvorming? Johan GEERTS Advocaat 1 2 1. Onteigening ten algemenen nutte een inleiding 2. Nieuwigheden Vlaamse onteigeningsreglementering 3. Actuele

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR

Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR Aan de vrederechter van het kanton (het kanton waar gehuurde pand is gelegen het juiste kanton aanduiden) Geeft te kennen: Naam: Naam: Voornaam:

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 WET van 15 februari 1904, houdende bepalingen betreffende onteigening ten algemene nutte (G.B. 1904 no. 37), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1911 no. 19, G.B. 1924 no. 47,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1. Wie moet welk

Nadere informatie

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door.

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Wetgeving Nieuw Wetboek Economisch Recht De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Het boek dat de wet betreffende de marktpraktijken omzet

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 JANUARI 2010 C.08.0349.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0349.F A. S., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. A. M., Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing Versie november 2015 Beroepsprocedure WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing WEGWIJS IN HET BEROEP TEGEN EEN OCMW BESLISSING in dertien stappen... Wat moet ik doen bij een beslissing van een OCMW?

Nadere informatie

De beëindiging van de huurovereenkomst

De beëindiging van de huurovereenkomst Inhoudsopgave De beëindiging van de huurovereenkomst... 2 1. Beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder... 2 1.1. Opzegging door de huurder... 2 1.2 Ontbinding van rechtswege... 3 2. Beëindiging

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid:

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid: Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag Art. 1386 Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging

Nadere informatie

De derde-belanghebbende in het algemeen, inclusief. aandacht voor de huurder. Monique Rus-van der Velde. Presentatie VVOR 15 september 2015

De derde-belanghebbende in het algemeen, inclusief. aandacht voor de huurder. Monique Rus-van der Velde. Presentatie VVOR 15 september 2015 De derde-belanghebbende in het algemeen, inclusief aandacht voor de huurder Monique Rus-van der Velde Presentatie VVOR 15 september 2015 16-10-2015 Plan van aanpak Wie? Processuele positie derde-belanghebbenden

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen

Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen Aanleg van een nieuwe spoorlijn of aanpassingen van een bestaande spoorlijn buiten de

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

Onteigeningswet Wet voorkeursrecht gemeenten

Onteigeningswet Wet voorkeursrecht gemeenten Onteigeningswet Wet voorkeursrecht gemeenten Onteigeningswet Wet voorkeursrecht gemeenten Editie 2012 Afsluitdatum: 5 juni 2012 2012, Jongbloed juridische boekhandel ISBN 978 90 7006 262 0 NUR 823 Niets

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MEI 2012 C.11.0340.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0340.N H D M, als curator van het faillissement van Ryckaert-Neyt bvba, eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 BW, titel 4: Algemeen e.v. Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 201 1. Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder,

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent.

Nadere informatie

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Zitting van:

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Zitting van: Nummer: Rep. nr.: 2009/ Zitting van: 18 maart 2009 Eindarrest 2008/PR/10 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving -

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - TE HUUR Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? huurcontract van een onroerend goed dat uitsluitend

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering voor dakisolatie Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voor wie? Om aanspraak te kunnen maken op een belastingvermindering

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest)

Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest) Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest) Griffierechten (rolrechten, expeditierechten en opstelrechten). Griffierechten is een algemene beaming die wordt

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving -

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - TE HUUR Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? huurcontract van een onroerend goed dat uitsluitend

Nadere informatie

Algemene inleiding. Voor het verhuren van gebouwen is een «huurovereenkomst» nodig

Algemene inleiding. Voor het verhuren van gebouwen is een «huurovereenkomst» nodig Algemene inleiding Voor het verhuren van gebouwen is een «huurovereenkomst» nodig Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon (de verhuurder) zich ertoe verbindt gedurende een bepaalde

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T Rolnummer 4237 Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 34, 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door

Nadere informatie

BEDRIJFSSCHADE BIJ ONTEIGENINGEN

BEDRIJFSSCHADE BIJ ONTEIGENINGEN BEDRIJFSSCHADE BIJ ONTEIGENINGEN BEDRIJFSSCHADE BIJ ONTEIGENINGEN Editors Isabelle Cooreman Jan Ghysels Robert Palmans Auteurs Martin Denys Jan Ghysels Dirk Meulemans Robert Palmans Isabelle Suy Roger

Nadere informatie

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING I. Introductie 1. De toekenning van billijke genoegdoening is geen automatisch gevolg van de vaststelling door het Europees Hof voor

Nadere informatie

II. GERECHTELIJK RECHT

II. GERECHTELIJK RECHT II. GERECHTELIJK RECHT II. GERECHTELIJK RECHT A. Gerechtelijk Wetboek Wet 10 oktober 1967 p. 214 A. Gerechtelijk Wetboek p. 214 Wet 10 oktober 1967 Art. 569 volledig vervangen Art. 569. De rechtbank van

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst

De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst De hernieuwing van een handelshuurovereenkomst gebeurt niet automatisch 1. De aanvraag tot hernieuwing Een handelshuurovereenkomst wordt niet

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Een huurcontract laten registreren een makkelijk te vervullen verplichting. Gewijzigde wetgeving Datum 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO helpt u!

Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO helpt u! Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO helpt u! www.davo.belgium.be Juni 2015: update van de contactgegevens van de DAVO-kantoren Federale Overheidsdienst Financiën - 2015 - Deze brochure werd opgesteld

Nadere informatie

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 info@vdelegal.be 19 / 03 / 2009 Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE Inleiding - Uitgangspunt : o valorisatie

Nadere informatie

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde.

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde. Page 1 of 5 Home > Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire

Nadere informatie

BEMIDDELINGSPROTOCOL. [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon]

BEMIDDELINGSPROTOCOL. [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon] BEMIDDELINGSPROTOCOL TUSSEN : [naam, voornaam en woonplaats voor een natuurlijke persoon] Hierna, [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon]

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018.

Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018. Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/362-04) Artikel 1 Er wordt voor de aanslagjaren 2013-2018 een verhaalbelasting

Nadere informatie

Aanloop tot wetswijziging

Aanloop tot wetswijziging De nieuwe Opstalwet FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Wet van 10 januari 1824 over het recht

Nadere informatie

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ON- ROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN N. VANDEBEEK Advocaat

Nadere informatie

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte.

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Vastgoed/Six-Hummel/Know how/incasso/notitie buitengerechtelijke kosten 2012-07-24/MVA Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Met ingang van 1 juli 2012 is de regelgeving met betrekking

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Betreffende het huren van terreinen-tweeduizend en twaalf (A.V.T.-2012). I. ALGEMEEN A. Definities Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden betreffende

Nadere informatie

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten.

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET VERWERVEN VAN DE ZATE VAN DE WEG (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1.De eigendommen, gelegen langs openbare wegen

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Rolnummer 2540 Arrest nr. 17/2003 van 28 januari 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO helpt u!

Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO helpt u! Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO helpt u! www.davo.belgium.be Federale Overheidsdienst Financiën - 2013 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I. Mr. Martin Denys & Mr. John Toury

Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I. Mr. Martin Denys & Mr. John Toury Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I Mr. Martin Denys & Mr. John Toury Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 1 Inleiding / Algemeen / Het voorland / Opzet / Leeswijzer / 4. HOOFDSTUK 2 Plaatsbepaling /7

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 1 Inleiding / Algemeen / Het voorland / Opzet / Leeswijzer / 4. HOOFDSTUK 2 Plaatsbepaling /7 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Het voorland / 2 1.3 Opzet / 3 1.4 Leeswijzer / 4 HOOFDSTUK 2 Plaatsbepaling /7 2.1 Inleiding / 7 2.2 Historie / 7 2.3 Raakvlakken / 9 2.3.1

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR. Een huurcontract opstellen... via internet - 2008 -

Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR. Een huurcontract opstellen... via internet - 2008 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR Een huurcontract opstellen... via internet - 2008 - 1. Naar een moderne Federale Overheidsdienst Financiën Bij de hervorming van de Federale

Nadere informatie

In zake: 2010/AR/3198

In zake: 2010/AR/3198 Nummer: Rep. nr.: 2011/ Zitting van: 8 maart 2011 Tussenarrest Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: In zake:

Nadere informatie

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2,0773 AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2013 Artikel Verwijzing naar Vademecum Opmerkingen A 1 Port. Port bij het doorsturen van opgemaakte stukken naar een plaatselijk bevoegde gerechtsdeurwaarder A 2

Nadere informatie

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 OVERZICHT Wanneer werd het Fonds opgericht? Waarom werd het Fonds opgericht? Huidige situatie Bijzonderheden en doelstellingen

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte) Boek 7 BW, titel 4: Bedrijfsruimte Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte Artikel 290 1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing

Nadere informatie