Cour du travail de Bruxelles (3e ch.) - Arrêt du 8 octobre Rôle n 2012-AB-740

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cour du travail de Bruxelles (3e ch.) - Arrêt du 8 octobre 2013 - Rôle n 2012-AB-740"

Transcriptie

1 Cour du travail de Bruxelles (3e ch.) - Arrêt du 8 octobre Rôle n 2012-AB-740 Arrêt A.R. nr. 2012/AB/740 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 8 OKTOBER e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief In de zaak: P., appellant, vertegenwoordigd door mr. SIMEONS Veerle, advocaat te 1700 DILBEEK, Ninoofsesteenweg Tegen: NV GINION OVERIJSE, met maatschappelijke zetel te 3090 OVERIJSE, Brusselsesteenweg 403, geïntimeerde, vertegenwoordigd door mr. VERSCHAEVE Olivier, advocaat te 1200 BRUSSEL, Ter Kamerenstraat 22 D bus 9. **** Na beraad, spreekt het Arbeidshof te Brussel het hiernavolgend arrest uit: Gelet op de stukken van rechtspleging, inzonderheid: - het voor eensluidend verklaard afschrift van het bestreden vonnis, uitgesproken op tegenspraak op 20 april 2012 door de arbeidsrechtbank te Brussel, 24e kamer (A.R. 10/14209/A), - het verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van dit hof op 17 juli 2012, - de conclusie voor de appellant neergelegd, ter griffie op 13 mei 2013,

2 - de conclusie en de syntheseconclusies voor de geïntimeerde neergelegd ter griffie, respectievelijk op 30 november 2012, 26 juli en 20 augustus 2013, - de voorgelegde stukken. **** De partijen hebben hun middelen en conclusies uiteengezet tijdens de openbare terechtzitting van 10 september 2013, waarna de debatten werden gesloten, de zaak in beraad werd genomen en voor uitspraak werd gesteld op heden. **** I. FEITEN EN RECHTSPLEGING 1. Ingevolge een op 12 februari 2009 ondertekende arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd trad de heer P. met ingang van 1 maart 2009 als sales consultant BMW in dienst van de huidige nv Ginion Overijse (hierna aangeduid als: Ginion). Op een bepaald ogenblik stelde Ginion vast dat de heer P. zijn goede resultaten als autoverkoper realiseerde door hogere dan de toegestane overnameprijzen aan de klanten toe te kennen. Er vond hierover een confrontatie plaats tussen beide partijen, waarna er op 7 juli 2010 bijkomend een bespreking gepland werd in een wegrestaurant, naar zeggen van Ginion omdat de heer P. niet wenste dat de collega s in de verkoop hiervan op de hoogte zouden komen. Ook de echtgenote van de heer P. zou bij één van deze besprekingen betrokken zijn, wat door de heer P. niet wordt tegengesproken. 2. Op 7 juli 2010 ondertekenden beide partijen een overeenkomst, waarbij ze: - instemden om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang zonder vooropzegperiode noch enige vergoeding - de heer P. zware fouten toegaf bij zijn handelwijze - hij akkoord ging om schadevergoeding terug te betalen voor 15 juli 2010, eventueel te compenseren met wat in uitvoering van de arbeidsovereenkomst nog verschuldigd zou zijn - voormeld bedrag vermeerderd kon worden met de wettelijke rente - de eerdere overeenkomst van 8 juni 2010 werd geannuleerd, vervangen en dus nietig werd verklaard - enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd zijn bij geschil hierover. 3. Bij brief van 15 juli 2010 van de raadsman van de heer P. werd de geldigheid van deze overeenkomst aangevochten wegens nietigheid omwille van het wilsgebrek van geweld, met name omdat vanwege Girion gedreigd werd met strafklacht en met ontslag wegens dringende reden. Er werd een opzeggingsvergoeding van 3 maanden, achterstallig vakantiegeld en een pro rata eindejaarspremie gevorderd. Bij antwoordbrief van 19 juli 2010 schetste de raadsman van Ginion het gefaseerde verloop van de onderhandelingen en wees de aanspraken af.

3 4. Omdat er geen overeenstemming tussen partijen kwam, legde de heer P. op 6 oktober 2010 een tegensprekelijk verzoekschrift neer bij de arbeidsrechtbank te Brussel en vorderde vanwege Ginion betaling van: - een opzeggingsvergoeding van ,70 provisioneel - een pro rata eindejaarspremie van 1.815,90 provisioneel - vertrekvakantiegeld 2009 van 1.565,05 provisioneel - vertrekvakantiegeld 2010 van 4.066,89 provisioneel - achterstallig commissieloon van 1 provisioneel vermeerderd met wettelijke en gerechtelijke intresten vanaf 7 juli 2010 en kosten Ginion stelde een tegenvordering van , vermeerderd met wettelijke intresten vanaf 15 juli Bij vonnis van 20 april 2012 van de arbeidsrechtbank te Brussel werd de hoofdvordering afgewezen als ontvankelijk en ongegrond, terwijl de tegenvordering werd toegewezen als ontvankelijk en gegrond met veroordeling van de heer P. tot de gerechtskosten. Er wordt melding gemaakt van de betekening van dit vonnis op 27 juni Bij verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van het arbeidshof te Brussel op 17 juli 2012, tekende de heer P. hoger beroep aan en hij handhaafde zijn oorspronkelijke vordering, terwijl hij de afwijzing van de tegenvordering vroeg. Bijkomend vroeg hij de voorlegging van enkele stukken. II. BEOORDELING 1. Gelet op de voorgehouden betekening van het bestreden vonnis op 27 juni 2012 werd het hoger beroep van 17 juli 2012 alleszins tijdig ingesteld, wat overigens niet wordt betwist. Het is regelmatig naar vorm en ook aan de andere ontvankelijkheidvereisten is voldaan. De overeenkomst van 7 juli De heer P. gaat ervan uit dat de overeenkomst van 7 juli 2010 een dading is. Hij voert vervolgens aan dat de voorwaarden voor een dading niet vervuld zijn. De eerste rechter vermeldt de geldigheidsvoorwaarden van een dading en besluit dat het wilsgebrek van bedreiging niet aangetoond is. Noch in de titel, noch in de tekst van de overeenkomst van 7 juli 2010 wordt enige verwijzing gemaakt naar een dading. Ook in de briefwisseling tussen partijen na 7 juli 2010 wordt niet over een dading gesproken. 3. Op grond van art. 1 van de overeenkomst van 7 juli 2010 hebben de heer P. en Ginion ingestemd om in onderling overleg een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst, waarna een schaderegeling werd getroffen. Op grond van art. 32 van de arbeidsovereenkomstenwet kan een arbeidsovereenkomst beëindigd worden op grond van de algemene wijzen waarop verbintenissen teniet gaan, wat inhoudt dat met toepassing van art BW een in wederzijds akkoord aangegane arbeidsovereenkomst ook in wederzijds akkoord kan beëindigd worden (Cass. 12 juni 1978, Arr. Cass. 1978, 1199).

4 Partijen maakten hiervan toepassing in art. 1 van de overeenkomst van 7 juli De wilsuiting bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst in onderling akkoord mag echter niet aangetast zijn door wilsgebreken. Het loutere feit dat de werknemer door de werkgever voor de keuze werd geplaatst tussen het ondertekenen van een overeenkomst tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord en een ontslag, zelfs om dringende reden, betekent echter niet dat de wilsuiting aangetast is door een wilsgebrek (Arbh. Gent, 12 januari 2001, Soc. Kron. 2002, 15). Indien een werknemer de nietigheid inroept van het ontslag dat hij gaf onder dreiging met een ontslag om dringende reden, moet hij bewijzen hetzij dat de werkgever een abusief of onwettig gebruik maakte van zijn recht een dringende reden in te roepen tot rechtvaardiging van een onmiddellijke verbreking dat vloeit niet voort uit het enkel bestaan van die dreiging noch uit de omstandigheid dat de aangewreven feiten naderhand als onvoldoende zwaarwichtig zouden worden beschouwd hetzij dat de werkgever manoeuvres heeft uitgevoerd die van aard waren een normaal aandachtige persoon te misleiden en die een beslissende invloed hadden op het ontslag (Arbh. Bergen 11 januari 2005, JTT 2005, 400). Een dergelijk abusief of onwettelijk gebruik van het recht om een dringende reden aan te voeren wordt door de heer P. niet aangetoond. Immers, uit de voorgebrachte stukken blijkt dat de door hem toegestane overnameprijs herhaaldelijk boven de taxatie van de daartoe bevoegde persoon lag. Bovendien werd het onderhoud voorafgegaan door een voorgaande bespreking. Niet ontkend wordt dat ook zijn echtgenote hierin betrokken werd. Gelet op de door de werkgever gedane vaststellingen, kan een zekere zenuwachtigheid bij de heer P. aangenomen worden, maar het enkele feit dat zijn handtekening mogelijk wat meer onzeker is, is uiteraard geen bewijs van ongeoorloofde druk van de werkgever. De overeenkomst is dan ook niet aangetast door een wilsgebrek en er is geen geweld of bedreiging aangetoond. De overeenkomst is geldig, zodat de heer P. geen aanspraak kan maken op een vooropzegperiode noch op enige vergoeding omwille van de beëindiging in onderling akkoord, zoals uitdrukkelijk in art. 1 gestipuleerd. De vordering tot betaling van een opzeggingsvergoeding werd dan ook terecht ongegrond verklaard. 5. In de overeenkomst wordt echter niet bepaald dat de heer P. geen aanspraak meer zou kunnen maken op andere vergoedingen in uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Integendeel, in art. 4 wordt uitdrukkelijk voorzien dat dergelijke vergoedingen nog verschuldigd konden zijn, zij het dat hij zich dan akkoord verklaarde om deze te compenseren. Er moet dan ook nog nagezien worden of hij nog recht kan hebben op de pro rata eindejaarspremie, het vertrekvakantiegeld en commissieloon. De pro rata eindejaarspremie 6. Art. 5 van de CAO van 29 mei 1989 betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden, afgesloten in het aanvullend paritair comité voor bedienden, algemeen verbindend verklaard bij KB van 6 augustus 1990 (BS 31

5 augustus 1990), zoals herhaaldelijk gewijzigd, o.m. bij CAO van 25 april 2001, bepaalt i.v.m. de eindejaarspremie: Hebben recht op een premie naar rato van de prestaties van het lopende werkjaar, de bedienden die in de loop van het jaar, zelf ontslag hebben genomen en voor zover zij een anciënniteit in het bedrijf van minstens 5 jaar kunnen bewijzen. Door op 7 juli 2010 in onderling overleg de arbeidsovereenkomst te beëindigen heeft de heer P. zelf zijn ontslag genomen; hij had een anciënniteit van minder dan 5 jaar, zodat hij geen recht heeft op een pro rata eindejaarspremie. Ook op dit punt werd zijn vordering terecht ongegrond verklaard. Het vertrekvakantiegeld 7. Op grond van art. 46 van het KB van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, heeft de heer P. recht op vertrekvakantiegeld bij het einde van zijn tewerkstelling. Ginion houdt niet voor en toont evenmin aan dat dit vertrekvakantiegeld zou afgerekend zijn, zodat dit onderdeel van de vordering gegrond is. De cijfermatige berekening wordt door Ginion niet betwist; gelet op de vaststelling van de zaak op grond van art diende zij alle argumenten voor te brengen, zodat met een eenzijdig voorbehoud geen rekening kan gehouden worden, temeer daar het de werkgever is die over alle elementen beschikt om de berekening te controleren. Hierna zal in randnummer 11 worden uitgelegd dat er op 15 juli een conventionele compensatie moet worden toegepast met het bedrag van de tegenvordering. Op vakantiegeld kunnen geen wettelijke intresten in toepassing van de loonbeschermingswet worden toegekend, zodat slechts verwijlintresten op netto mogelijk zijn vanaf de aanmaning op 15 juli 2010; gelet op de datum van compensatie, eveneens 15 juli 2010, zijn er dan ook geen intresten aan te rekenen. Commissielonen 8. Er wordt geen enkel bewijs geleverd dat er een achterstal zou zijn van commissieloon. Er wordt geen overeenkomst voorgebracht op welke basis dit commissieloon zou moeten aangerekend worden en in de brief van de raadsman van de heer P. van 15 juli 2010 wordt dit ook niet gevraagd. In de beroepsbesluiten is er dienaangaande geen enkele specificatie, zodat dit onderdeel bij gebrek aan duidelijkheid en bewijs ongegrond is. De tegenvordering; de schadevergoeding 9. In art. 2 van de overeenkomst erkent de heer P. dat zijn handelwijze een zware fout uitmaakt. In dat geval is de werkgever op grond van art. 18 van de arbeidsovereenkomstenwet dat niets te maken heeft met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerechtigd om zijn schade aan de werknemer aan te rekenen.

6 In art. 3 van de overeenkomst wordt deze schade forfaitair begroot en beperkt op , terwijl Ginion deze becijferd had op , Ten overvloede, toont Ginion, ondanks deze erkenningen, ook met stukken aan dat er bij de aanrekening van de overnameprijs van de wagens door de heer P. overschrijdingen van de toegestane bedragen werden in mindering gebracht op de aankoop van een nieuwe wagen. Deze fouten hebben niets te zien met de kortingpolitiek, die al dan niet gerelateerd was aan het autosalon, aangezien de waarde van een overnameprijs niet door hemzelf, maar door een daartoe bevoegde medewerker bepaald werd. Hij kon dan ook de instructies dienaangaande niet eigenmachtig negeren, ook niet onder het mom van kortingen. De frequentie van deze praktijk toont zelfs aan dat het gaat om een herhaaldelijk voorkomende schuld, zodat de heer P. alleszins tot aansprakelijkheid gehouden was. 11. In alle geval moest hij dus het overeengekomen bedrag van volgens de overeenkomst terugbetalen. Er gebeurde in zijnen hoofde ook geen afstand van enig recht. Gelet op de in art. 4 overeengekomen compensatie, dient de schuldvergelijking tussen het verschuldigde vertrekvakantiegeld en het schadebedrag te worden toegestaan. De intresten zijn dan ook slechts verschuldigd op het saldo na compensatie (zie art. 5 van de overeenkomst). 12. Het hoger beroep is daardoor gedeeltelijk gegrond. Gelet op het bovenstaande, is het overbodig om de voorlegging van bijkomende stukken te bevelen, daar deze aan de beoordeling geen afbreuk kunnen doen en hiervoor niet relevant zijn. OM DEZE REDENEN HET ARBEIDSHOF Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid op artikel 24, Recht sprekend op tegenspraak, Verklaart het hoger beroep ontvankelijk, en gedeeltelijk gegrond. Vernietigt het bestreden vonnis en opnieuw recht doende, Verklaart de hoofdvordering ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond; Zegt voor recht dat de heer P. gerechtigd is op betaling door de NV Ginion Overijse van: - vertrekvakantiegeld 2009 van 1.565,05 - vertrekvakantiegeld 2010 van 4.066,89 Wijst al het meergevorderde van de hoofdvordering af. Verklaart de tegenvordering ontvankelijk en in volgende mate gegrond; Zegt voor recht dat de nv Ginion Overijse gerechtigd is op betaling van een schadevergoeding van

7 Past de conventionele compensatie toe tussen het bedrag van de tegenvordering en de nettobedragen van de hoofdvordering en veroordeelt de heer P. tot betaling van het saldo na compensatie, te vermeerderen met wettelijke interest vanaf 15 juli 2010 en de gerechtelijke interest. Veroordeelt de heer P. tot de gerechtskosten van beide aanleggen, deze aan de zijde van de nv Ginion Overijse vereffend op: Rechtspleginsvergoeding eerste aanleg: Betekeningskosten p.m. Rechtsplegingsvergoeding beroep: Aldus gewezen en ondertekend door de derde kamer van het Arbeidshof te Brussel, samengesteld uit: Lieven LENAERTS, raadsheer, Simone ALAERTS, raadsheer in sociale zaken, werkgever, Daniël HEYVAERT, raadsheer in sociale zaken, werknemer-bediende, bijgestaan door : Kelly CUVELIER, griffier. Lieven LENAERTS, Kelly CUVELIER, Simone ALAERTS, Daniël HEYVAERT. en uitgesproken op de openbare terechtzitting van dinsdag 8 oktober 2013 door: Lieven LENAERTS, raadsheer, bijgestaan door Kelly CUVELIER, griffier. Lieven LENAERTS, Kelly CUVELIER.

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden Datum 11 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 MEl 2012 ge KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT ZELFSTANDIGEN - bijdragen zelfstandigen tegensprekelijk heropening van

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. A.R.Nr. 42.787 le blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. DERDE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In.de zaak: v Kathy, Appellante,

Nadere informatie

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 1e blad. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Foute aanvangsdatum opzeggingstermijn. Geen relatieve nietigheid, wel recht op aanvullende opzeggingsvergoeding Datum

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967 Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967 Arrest A.R. nr. 2011/AB/967 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 juli 2013 3 e KAMER ARBEIDSRECHT -

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ij..oa2..l:le, If\( ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 22 oktober 2012 5 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst arbeider tegensprekelijk Heropening der debauen

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST " A.R. nr. 2012/AB/765 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 4 JUNI2013 3 e KAMER.ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief ln de zaak:

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 14 april 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/192 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/192 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN Arrest van 15 oktober 2002 - Rol nr 2001/AR/ 328

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN Arrest van 15 oktober 2002 - Rol nr 2001/AR/ 328 HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN Arrest van 15 oktober 2002 - Rol nr 2001/AR/ 328 Une indemnité de non-concurrence est une rémunération Arrêt Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 JANUARI 2011 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief In de zaak: Tegen: CHARTIS EUROPE,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomst. Algemene regelingen. Bewijs bestaan arbeidsovereenkomst Datum 24 oktober 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Statuut van handelsvertegenwoordiger - uitwinningsvergoeding. Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 17 december 2013 - Rol nr 2012-AB- 926

Statuut van handelsvertegenwoordiger - uitwinningsvergoeding. Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 17 december 2013 - Rol nr 2012-AB- 926 Statuut van handelsvertegenwoordiger - uitwinningsvergoeding Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 17 december 2013 - Rol nr 2012-AB- 926 Arrest A.R. nr. 2012/AB/926 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Bedienden. Bedrijfswagen. Teruggave Datum 19 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 18 maart 2014 - Rol nr 2013-AB-331

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 18 maart 2014 - Rol nr 2013-AB-331 Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 18 maart 2014 - Rol nr 2013-AB-331 Arrest A.R. nr. 2013/AB/331 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 18 MAART 2014 3 e KAMER ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 1 OKTOBER 2010 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk gedeeltelijk definitief + bijzondere rol In

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2016/ Datum van uitspraak 8 januari 2016 Rolnummer op JGR 2015/AB/451 Arbeidshof te Brussel eerste kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2015/AB/451 p. 2 ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Handelsvertegenwoordigers. Definitie Datum 3 september 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer:

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer: Nummer: Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, 15te bis KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 3 februari 2015 Rolnummer op JGR 2013/AB/1222 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2013/AB/1222 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011 A.R. 2010/AA/177 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011 Michael L., wonende te 2440 Geel, ( ), appellant, vertegenwoordigd door mevrouw S. P., afgevaardigde van een representatieve werknemersorganisatie,

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 19 december 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/130 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/130 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 OKTOBER 2013 S.11.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.11.0122.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 22 MAART 2013 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief In de zaak: Tegen: TELEMAK SMT NV,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Commissieloon bij einde arbeidsovereenkomst waarvoor handelsvertegenwoordiger rechtsreeks contact had met klant dat tot aanvaarding van het

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 03 juni 2014 Rolnummer op JGR 2013/AB/554 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2013/AB/554 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsreglementering. Colllectief ontslag. Zwangere werkneemster. Ontslag vreemd aan zwangerschap Datum 7 september 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST AR nr. 2011/AB/473 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 FEBRUARI2012 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief ln de zaak:

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35

Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35 Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35 Arrest A.R.Nr. 2013/AB/35 5DE KAMER ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 DECEMBER 2013. Arbeidsongeval

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Dringende reden Datum 17 juni 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidshof van Gent Onderwerp Arbeidsovereenkomsten Algemene regeling - Arbeidsovereenkomst - Afstand van recht Dading - Vaststellingsovereenkomst - Toestemming Wilsgebrek Datum 8 juni 2001 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Stopzetting bedrijfsafdeling. Morele schadevergoeding. Sociale zekerheid werknemers. Bijdragen Datum 13 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 09 juli 2014 op JGR Rolnummer 2013/AB/746 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2013/AB/746 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidshof te Antwerpen Onderwerp De arbeidsovereenkomsten Algemene regeling - einde van de overeenkomst - beëindiging met opzegging - geen vermelding van de duur van de opzeggingstermijn - relatieve

Nadere informatie

Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer

Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer 12 april 2013 ARBEIDSRECHTarbeidsovereenkomst bediende A.R. nr.: 2012/AG/93 Rep. nr. K A b.v., met vennootschapszetel te, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST A.R. nr. 2012/AB/298 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 29 MAART 2013 3e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomsl bediende legensprekelijk definilief ln de zaak:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Dienstuitvinding. Eigendom werkgever. Buiten loon geen bijkomende vergoeding voor werknemer Datum 14 januari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Onregelmatige beëindiging wegens éénzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst Datum

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Bedienden.Opzeggingstermijn. Zelfde werkgever Datum 3 februari 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 Afdeling Antwerpen ARREST A.R. 2090373 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VEERTIEN JULI TWEEDUIZEND EN NEGEN Gino V., wonende te 9120 Beveren-Waas, ( ) appellant, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Appellante, vertegenwoordigd door Mr. S. VERBEIREN loco Mr R. SWENNEN, advocaat te Zellik.

Appellante, vertegenwoordigd door Mr. S. VERBEIREN loco Mr R. SWENNEN, advocaat te Zellik. Willekeurig ontslag veelvuldige afwezigheden Arbeidshof te Brussel (5de k.) Arrest van 7 januari 2013 Rol nr. 2012-AB-55 Arrêt A.R.Nr. 2012/AB/55 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN

Nadere informatie

Ontslag om dringende reden Glijdende werkuren versus vast uurrooster Onwettige afwezigheid

Ontslag om dringende reden Glijdende werkuren versus vast uurrooster Onwettige afwezigheid Ontslag om dringende reden Glijdende werkuren versus vast uurrooster Onwettige afwezigheid Arbeidshof te Gent (8ste k.) - Arrest van 14 december 2012 - Rol nr 2011-AG- 376 Arrest Arbeidshof te Gent Afdeling:

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr.)?:>~ ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak: GARAGE

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 970860 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN. In de zaak: M.D.C.

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 970860 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN. In de zaak: M.D.C. ARBEIDSHOF TE afdeling Antwerpen ARREST Rep. nr.... AR 970860 vijfde kamer eindarrest bij verstek t.a.v. appellant bijdragen zelfstandigen OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN In de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011 IN DE ZAAK MET A.R. nr. 10/4294/A VAN 1. C.V.B.A. COOPFARMA met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met K.B.O.-nummer 0421.598.226 2. C.V.B.A. VOORUIT NR. 1 met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST '- A.R. nl 2008/AB/50631 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITIING VAN 17 FEBRUARI2011 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk gedeeltelijk

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2013- AB-560

Arbeidshof te Brussel - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2013- AB-560 Arbeidshof te Brussel - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2013- AB-560 Arrest A.R. nr. 2013/AB/560 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST BUITENGEWONE OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 JULI 2013 11 e KAMER COLLECTIEVE

Nadere informatie

Arbeidshof te Gent Afdeling Brugge --- vijfde kamer

Arbeidshof te Gent Afdeling Brugge --- vijfde kamer Arbeidshof te Gent Afdeling Brugge --- vijfde kamer 22 maart 2013 SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers A.R. nr. : 2011/AR/227 Rep. nr. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Bevrijding kosteloze zekerheidsteller. Geen economisch belang. Verbintenis in verhouding tot inkomsten en vermogen Datum 17 november 2008 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Onafhankelijkheid preventieadviseur. Onverenigbaarheid met functie werkgeversafgevaardigde. Wet 20 december 2002. Bescherming preventieadviseur Datum 9 juli 2014

Nadere informatie

ARREST 2011/AB/127. 1e blad. rep.nr /0)2} i /J. bediendecontract. tegenspraak. definitief. ln de zaak:

ARREST 2011/AB/127. 1e blad. rep.nr /0)2} i /J. bediendecontract. tegenspraak. definitief. ln de zaak: 1e blad. rep.nr /0)2} i /J ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 MAART TWEEDUIZEND EN 3e KAMER TWAAlF. bediendecontract tegenspraak definitief ln de zaak: V Li Appellante op hoofdberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 FEBRUARI 2015 C.14.0344.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0344.N ALGEMENE BORGSTELLINGEN cvba, met zetel te 1140 Evere, Henry Dunantlaan 19-21, eiseres, vertegenwoordigd door mr. John

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief

SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief 1e blad. rep.nr. 2012r16C(j ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 14 JUNI 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Rolnummer 2268 Arrest nr. 29/2002 van 30 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Overeenkomst. Verkoop van een onroerend goed. Compromis. Verbreking van de compromis. I. Betwisting door de koper inzake zijn handteken op de compromis. II.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 APRIL 2009 C.07.0604.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0604.F HOPITAL DE BRAINE-L ALLEUD WATERLOO, vzw, Mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. C. G. en 2. P. J. I.

Nadere informatie

ARBEIDSHOF 11 mei 2009 TE GENT

ARBEIDSHOF 11 mei 2009 TE GENT ARBEIDSHOF 11 mei 2009 TE GENT Afdeling : GENT tweede kamer A.R. nr. : 144/07-145/07 Rep. nr. OPENBARE TERECHTZITTING VAN ELF MEI TWEEDUIZEND EN NEGEN IN DE ZAAK 144/07 NV S., met zetel te, met als ondernemingsnummer,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 9 december 2014 Rolnummer op JGR 2013/AB/877 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2013/AB/877 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 .~.~ A.R. nr. 2011/AB/429 1e blad. rep.nr. Jo (~(/\?{LS ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - ziekteverzekering tegensprekelijk

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

1tw ~~~ bedrag' {, lil f) / dd. 00>5974 ~ I ingeschreven in het. ...-d... e Blad -- 1\:1:, ~. ;'c', :(:)ren :(>::'~;,-, ;7S C,~:i~u wn.

1tw ~~~ bedrag' {, lil f) / dd. 00>5974 ~ I ingeschreven in het. ...-d... e Blad -- 1\:1:, ~. ;'c', :(:)ren :(>::'~;,-, ;7S C,~:i~u wn. ... *---------------~.. -- "...-d... e Blad -- 00>5974 ~ Rep. 23-0g Zitting van : 8 APRIL 2004 Het HOF VAN BEROEP zitting houdend te ANTWERPEN VIJFDE KAMER rechtdoend in burger-lijke zaken heeft het volgend

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 MAART 2015 S.14.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.14.0019.N S.W., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. E.V.C., 2. I.M., 3. A.V.D.C.,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 JANUARI 2008 S.06.0099.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.06.0099.F MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT-WALLON, Mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Citeerwijze: NL Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel 23 september 2014, IEFbe 1465 (K.J. tegen Belgische Staat) www.ie-forum.be

Citeerwijze: NL Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel 23 september 2014, IEFbe 1465 (K.J. tegen Belgische Staat) www.ie-forum.be Vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel 24.06.2014 2013/2355/A In zake van: De heer K.J., wonende te ; eisende partij, verschijnend in persoon; Tegen: De BELGISCHE STAAT, Federale

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven dd. 4 maart 2005 - Rol nr 02-1580-A - Aanslagjaar 1994

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven dd. 4 maart 2005 - Rol nr 02-1580-A - Aanslagjaar 1994 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven dd. 4 maart 2005 - Rol nr 02-1580-A - Aanslagjaar 1994 Une indemnité de non concurrence est-elle une indemnité de préavis déguisée? Arrêt Advocaten:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MAART 2015 P.14.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0048.N L S, burgerlijke partij, eiser, met als raadsman mr. Vadim Antychin, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kantoor te 2000

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. Wi M ~,woonstkeuze bij ha;3r raadsman, meester Tilleman Filip, advocaat, met kantoor te 2000 Antwerpen, Meir 24 bus 6,

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. Wi M ~,woonstkeuze bij ha;3r raadsman, meester Tilleman Filip, advocaat, met kantoor te 2000 Antwerpen, Meir 24 bus 6, , 1 2011/AB/151 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. 3e KAMER bediendecontract tegenspraak definitief ln de zaak: Wi M ~,woonstkeuze bij ha;3r

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 SEPTEMBER 2014 C.13.0407.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0407.N N. K.,, eiseres, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beschikking van 29 juli 2013 (nr. G.13.0119.N), vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 JUNI 2010 S.10.0005.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0005.F N. A., Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. AAGHON, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL VAN 1 APRIL 2014

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL VAN 1 APRIL 2014 A.R. nr. 2013/AB/137 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL VAN 1 APRIL 2014 ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief In de zaak: A.M., appellante, vertegenwoordigd door mr. B. Rudi en mr.

Nadere informatie

ARBEIDSHOF ANTWERPEN

ARBEIDSHOF ANTWERPEN ARBEIDSHOF ANTWERPEN Afdeling Antwerpen Arrest 14 oktober 2013 Kamer 7 Algemeen rolnummer 2011/AA/527 Repertoriumnummer B. Y., wonende te voor wie optreedt als voogd ad hoc mr. A. COLLIN, met kantoor gevestigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MEI 2011 C.10.0197.N-C.10.0205.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.10.0197.N CID LINES nv, met zetel te 8900 Ieper, Waterpoortstraat 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat

Nadere informatie

Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer

Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer 14 juni 2013 ARBEIDSRECHTarbeidsovereenkomst bediende A.R. nr.: 2012/AG/222 Rep. nr. M M, wonende te, APPELLANT, ter openbare terechtzitting vertegenwoordigd

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief In de zaak: H., appellant op

Nadere informatie

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4560 Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Collectieve arbeidsverhoudingen. Nationale Arbeidsraad. CAO nr 32 bis. Overgang van onderneming Datum 3 oktober 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2015 C.13.0615.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0615.N Ch. V., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 NOVEMBER 2013 C.12.0556.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0556.N 1. J., 2. G., 3. D., 4. E., 5. K., 6. I., eisers, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST ", " rep,nr,: 2012/L4811,A.R nr, 2011/AB/979 1e blad, ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 7e KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 6 SEPTEMBER 2012 SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - pensioenen tegensprekelijk

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JUNI 2014 S.12.0113.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.12.0113.N FULL SERVICES CLEANING nv, met zetel te 1850 Grimbergen, Groot Molenveldlaan 17/9, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE LEUVEN VAN 13 JULI 2015

ARBEIDSRECHTBANK TE LEUVEN VAN 13 JULI 2015 A.R. nr. 14/465/A ARBEIDSRECHTBANK TE LEUVEN VAN 13 JULI 2015 Bediendencontract Vonnis op tegenspraak Definitief INZAKE: Georges B. P., wonende te 5000 Namen, ( ). Eisende partij, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST A.R. nr. 2011/AB/232 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 9 MAART 2012 3e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief ln de zaak: Tegen:,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Hoofdvordering tot echtscheiding op grond van feiten. Tegeneis tot echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting in de oude echtscheidingsprocedure. Materieelrechtelijke

Nadere informatie

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T Rolnummer 4792 Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4, 2, en 6, 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie