1 Algemene bemerkingen. 2 Voorwaarden faillissement. 1. Historiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Algemene bemerkingen. 2 Voorwaarden faillissement. 1. Historiek"

Transcriptie

1 AFDELING 4: Faillissement 1 Algemene bemerkingen 1. Historiek - Code de Commerce (1808) : Titel IV in W. Kh : Faillissementswet 8 augustus Kenmerken: - Strikte organisatie van beheer en vereffening vermogen Historisch : sterk openbare orde- karakter Recentere evolutie: afzwakking O.O.- karakter - Zwaartepunt: belangen van SE s (cf. discontinuïteit) 2 Voorwaarden faillissement 1. Handelaar - Niet handelaars of ex handelaars die hun activiteit sedert ten minste 6 maanden hebben stopgezet => collectieve schuldenregeling ( beoogt NIET de loutere vereffening van het vermogen) - Georganiseerde samenloop o Bijzondere gevallen: Overleden handelaar: tot 6 maanden na het overlijden kan het faillissement worden uitgesproken. Stopzetting handel: enkel indien hij zijn betalingen al had gestaakt alvorens hij de handelsactiviteit had stopgezet. Vennootschappen: ENKEL handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid (burgerlijke vennootschappen regelen van het kennelijk onvermogen ) faillissement na ontbinding: is mogelijk, omdat zij als rechtspersoon blijft verder bestaan tijdens de ontbinding. Vennootschapsbestuurders/vennoten?: o Principe: de bestuurders/vennoten kunnen niet failliet verklaard worden o MAAR V.O.F. en Comm. V.: de (gecommanditeerde) vennoten zijn zelf ook handelaar. Vzw s: o o In beginsel geen daden van koophandel Activiteiten die strijdig zijn met het niet lucratief doel => leidt tot ontbinding van de vzw => een commerciële maatschap blijft over en de maten worden als handelaar aanzien en kunnen persoonlijk failliet verklaard worden. 70

2 doorbraak van faillissement - V.Z.W. s (en andere rechtspersonen die geen handelaar zijn): geen georganiseerd insolventieregime MAAR aangenomen wordt dat de ontbinding en de vereffening van het vermogen een situatie van samenloop in het leven roept (proportionele verdeling) 2. Duurzaam ophouden te betalen ( staking van betaling ) - Duurzaam (<- > tijdelijk probleem: gerechtelijke reorganisatie): de schuldenaar kan niet meer het hoofd bieden aan het geheel van zijn eisbare schulden - Band met wankelen van het krediet aantasting liquiditeit én solvabiliteit - Feitelijke beoordeling 3. Wankelen van het krediet - Hangt nauw samen met duurzaam ophouden te betalen : Cass. - Op welk ogenblik krediet geschokt is, kan blijken uit de opzeg van de kredietlijnen door kredietverleners, of de eis van de leveranciers contante betaling te bekomen. - SEs weigeren krediet of uitstel van betaling - Gebruik fictieve middelen ter handhaving krediet = wankelen van het krediet - De verhouding netto actief/kapitaal heeft geen effect op de toepassing van de faillissementswet - Cass.: krediet wankelt wanneer de vennootschap ( ) haar eisbare schulden niet kan betalen of op korte termijn niet zal kunnen voldoen, of aan wie haar schuldeisers weigeren een uitstel van betaling of een vermindering van hun schuldvordering toe te staan => deficitaire vereffening staat niet noodzakelijk gelijk met wankelen van het krediet!!!! (vertrouwen van schuldeisers is belangrijk) Wat met het openbare orde karakter van de faillissementswet? - Voor 1997: ambtshalve faillissement - > sterk O.O. - Thans: gevoelig verzwakt: o Gerechtelijke ontbinding als alternatief o Overdracht onder gerechtelijk gezag als alternatief o Staat van faillissement geen beletsel voor reorganisatieaanvraag 71

3 3 Inleiding van de faillissementsprocedure M. Tison - Handelsrecht en Insolventierecht œacademiejaar initiatiefgerechtigden A. HANDELAAR ZELF - > AANGIFTE o Principe: verplicht binnen 1 maand na staking betalingen (= duurzaam ophouden te betalen + wankelen krediet) (art. 9, lid 1) o Uitz.: verzoek/toekenning opschorting WCO: zelfs indien een beslissing tot opschorting genomen is, kan nog steeds de mogelijkheid geboden worden tot gerechtelijke reorganisatie (ook hier komt de afzwakking van het sterke openbare orde karakter naar boven). - Sancties: o strafsanctie (art. 489 Sw.) o aansprakelijkheid van de bestuurder: algemeen: bestuurders kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden tegenover de schuldeisers die van een laattijdige aangifte nadeel hebben ervaren geen automatisme: er moet sprake zijn van fout, schade en oorzakelijk verband. - Art. 530 W. Venn. (kennelijk grove fout) B. SCHULDEISER - > DAGVAARDING - De schulden moeten niet effen en niet opeisbaar zijn. Het is echter niet voldoende om een schuldvordering onder opschortende voorwaarde te leggen! - Het moet dus enkel gaan om een bestaande vordering (kan ook toekomstige schuldvordering zijn). - Vb. werknemers, de bank, 72

4 C. DAGVAARDING OPENBAAR MINISTERIE - Uitzonderlijk: wanneer de kamer voor handelsonderzoek in het kader van een depistage heeft vastgesteld dat een handelaar zich in staat van faillissement bevindt. - LET OP: OM is altijd vrij al dan niet in faillissement te dagvaarden. D. DAGVAARDING VOORLOPIG BEWINDVOERDER - De voorzitter van de rechtbank van koophandel kan, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van elke belanghebbende (eenzijdig verzoekschrift) een voorlopig bewindvoerder aanstellen - Het is een voorlopige maatregel en moet, om deze te nemen, geenszins vastgesteld hebben dat de handelaar zich in staat van faillissement bevindt. - => de voorlopig bewindvoerder zal ten voorlopige titel het beheer overnemen van goederen van de handelaar => vordering in faillissement zal moeten ingediend worden binnen 15 dagen na de aanstelling. - Het aanstellen van een voorlopig bewindvoerder gebeurt enkel indien volstrekt noodzakelijk (spoedeisend karakter) - Wanneer een handelaar nog handelingen stelt met een derde die wist dat een voorlopig bewindvoerder aangesteld is => niet tegenstelbaar: de bewindvoerder zal kunnen terugvorderen, of hij kan de handeling bekrachtigen, indien hij denkt dat deze in het voordeel is van de schuldeisers van de handelaar. - Als binnen 4 maand geen faillissement is uitgesproken => de beheersontneming vervalt. E. AMBTSHALVE FAILLISSEMENT - Stond op gespannen voet met art. 6 EVRM (rechten van verdediging) 4 Faillissementsvonnis 1. Inhoud van het faillissementsvonnis Faillissement/Faillissementsvonnis... Aan stelling curator(en) Aan gifte/verificatie schuldv ord eringen Sluiting P.V. verificatie schuldv ord eringen evt. verzegeling boedelbeschrijving evt. voortzetting activiteit Verkoop bederfbare activa Bezwaar (SE of gefailleerde) Betwi stingen Slui ting wegens ontoereikend actief M. Tison - Handelsrecht en Insolventierecht œacademiejaar De rechtbank stelt vast dat de handelaar zich in staat van faillissement bevindt 73

5 Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d. 6 april 2012, op bekentenis, eerste kamer, werd het faillissement vastgesteld inzake : Hair & Colors BVBA, haarverzorging, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Blekerijstraat 75, bus 16, handeldrijvende onder de benaming «Red by Hair & Colors», met uitbatingszetel te 9300 Aalst, Nieuwstraat - Aanstellen 64, hebbende van een curator(en), als ondernemingsnummer rekening houdende met de omvang van de vennootschap en Rechter- commissaris de : complexiteit Mevr. Platteau, van Helga. de zaak (als meerdere curatoren worden aangesteld, zullen deze collegiaal beslissen => best een oneven aantal) en van de rechter commissaris, belast met Datum staking der vereffening betalingen : c.q. 4 april toezicht op de vereffening: de rechter commissaris zal voor gewichtige Indienen schuldvorderingen handelingen : griffie steeds rechtbank zijn toestemming van koophandel, moeten geven, Opgeëistenlaan vb. indien iemand 401/E, aan de vennootschap 9000 Gent, vóór 4 iets mei heeft verkocht onder eigendomsvoorbehoud, zal de rechter commissaris moeten beslissen of het goed mag teruggegeven worden aan de schuldeiser Neerlegging ter griffie o van Zullen het overgaan eerste tot proces- verbaal een plaatsopneming van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 25 o mei Eventueel zal beslist worden om de activiteit voorlopig verder te zetten: het De personen, die zich persoonlijk faillissement zeker verhindert hebben gesteld immers voor niet de gafailleerde dat activiteit (zoals onder verkocht wordt, en een meer de personen die zich activiteit borg hebben in going gesteld), concern kunnen verkopen hiervan een zal eenvoudiger verklaring ter zijn griffie + het kan zijn dat het afleggen (art. 72bis en art. voortzetten 72ter Faill. W.) van de activiteit an sich voordelig kan uitdraaien voor de schuldeisers o Verkoop bederfbare activa De curator : Mr. De Vos, Carine, advocaat, kantoorhoudende te 9830 Sint- Martens- Latem, - Vaststelling van de datum van staking van betaling Vlieguit 1. - Oproep tot aangifte door de schuldeisers (binnen 30 dagen hun vordering aangeven) Voor eensluidend - uittreksel Aanduiding : de van hoofdgriffier, de dagbladen (get.) waar R. de Van faillissementsbeslissing de Wynkele. zal worden bekendgemaakt - Oproep aan de personen die een persoonlijke zekerheid ten gunste van de gefailleerde hebben gesteld, om een verklaring ter griffie neer te leggen overeenkomstig art. 72ter F.w. - Het eerste pv wordt door de curator voor de eerste keer opgemaakt 45 dagen na zijn aanstelling en vanaf dan komt een maandelijkse update => de eerste activa mogen te gelde gemaakt worden, tenzij bepaalde activa snel moeten verkocht worden, vb. bananen. - Het kan ook zijn dat de curator (of zelfs de rechter) onmiddellijk merkt dat er bijna geen actief is => men zal de sluiting bevelen wegens ontoereikend actief, zodat niet onnodig al de voorgaande maatregelen moeten genomen worden = tijds en geldbesparend 2. Voorbeeld: bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 74

6 5 Rechtsgevolgen van het faillissement ten aanzien van het vermogen van de gefailleerde 1. Buitenbezitstelling (art. 16, lid 1 F.W.) - Verlies beheer over alle goederen o naar curator: LET OP: gefailleerde blijft wel eigenaar van zijn vermogen o vorm van collectief beslag o niet- tegenstelbaarheid handelingen gefailleerde aan boedel - > geen echte onbekwaamheid - Nul- uur regel - Gevolgen: o Geen beschikking over goederen (als hij dit wel doet => verduistering, kan tot strafrechtelijke veroordeling leiden art. 489bis Sw.) o Verbod betalingen aan SE s o Verbod ontvangst betalingen: enkel betalingen aan de curator werken bevrijdend in hoofde van de schuldenaar als hij rechtstreeks aan de gefailleerde betaalt, riskeert hij 2 keer te moeten betalen. o Niet- tegenstelbaarheid nieuwe verbintenissen: ook verbintenissen uit onrechtmatige daad en uit de wet vallen hieronder -!!! Faillissementsvonnis belet niet dat de gefailleerde zich met nieuwe zaken bezighoudt: de goederen die hij dan verkrijgt, zullen echter ook in de faillissementsboedel terecht komen en als waarborg dienen voor de schuldeisers in het faillissement. Het recht om zich met nieuwe zaken bezig te houden, impliceert ook dat hij m.b.t. die activiteit in rechte kan optreden, onder voorbehoud van de maatregelen die de curator ter bewaring van het actief van het faillissement kan nemen in het belang van de gezamenlijke schuldeisers. 2. Samenloop van de schuldeisers en vorming van de boedel - Actief van de boedel: 75

7 o Alle goederen van de schuldenaar: materiële en immateriële, onroerende en roerende goederen o Nieuwe goederen, vb. een besteld goed dat nog niet was toegekomen en toekomt na het faillissementsvonnis - Actief buiten de boedel: o Onbeslagbare goederen uit het gerechtelijk wetboek, m.u.v. de beroepsgoederen o Geld voor levensonderhoud o Vorderingen tot vergoeding van de lichamelijke schade van een derde t.a.v. schuldenaar => de vordering blijft buiten de failliete boedel en schuldenaar blijft hiervoor persoonlijk aansprakelijk (maar de schuldenaar zal in principe geen geld hebben) - Passief van de boedel: o Chirografaire schuldeisers + algemeen bevoorrechte schuldeisers (vb. fiscus): hebben in principe verhaald op alle goederen van de SA, MAAR ze komen niet in gelijke orde op: de schuldvorderingen van de algemeen bevoorrechte schuldeisers zullen bij voorrang betaald worden en als er nadien nog geld overblijft, zullen de chirografaire schuldeisers ponds pondsgewijs vergoed worden. Als er zelfs niet voldoende geld is om de algemeen bevoorrechte schuldeisers te betalen, zal hier ook een ponds pondsgewijze verdeling toegepast worden. Het zijn schuldeisers IN de boedel o Boedelschuldeisers: Schuldeisers met betrekking tot schulden die aangegaan zijn door de curator, vb. diens ereloon, de publicatie van het vonnis in het Belgisch Staatsblad, voortzetten bestaande contracten, schulden uit onrechtmatige daad (vb. bevel van de gemeente om vuil te ruimen, maar de curator laat na dit te doen, met als gevolg dat de gemeente zelf is overgegaan tot het ruimen van het puin Cass. heeft beslist dat dit een schuld is VAN de boedel) Ze worden bij voorrang betaald boven de bevoorrechte en de chirografaire schuldeisers - Schuldeisers buiten de boedel: o Pandhoudende schuldeisers o Hypothecaire schuldeisers o Bijzonder bevoorrechte schuldeisers o Schuldeiser eigenaar (verkoop onder eigendomsvoorbehoud) o het actief bevindt zich buiten de boedel en de aanspraken van de SE bevinden zich ook buiten de boedel. Strikt gezien heeft de curator daar niet mee te maken, maar de wetgever heeft hem hier toch enig toezicht willen geven, door het feit dat de goederen pas tegelde kunnen gemaakt worden vanaf het eerste pv. o Als er nog een saldo overblijft, zal het restant bij de boedel wordt gevoegd MAAR als waarde van het goed lager ligt dan de waarde van de schuldvordering => de pandhoudende of hypothecaire schuldeiser zal voor restant opkomen in de samenloop als gewone SE. 76

8 3. Stopzetting maatregelen van tenuitvoerlegging - SEs IN de massa: o Stopzetting van alle individuele beslagen (art. 25 F.W.) > collectieve vereffening boedel o Voortzetting alle vorderingen tegen curator (art. 24 F.W.) o Uitsluiting rechtstreekse vordering onderaannemer tegen bouwheer bij faillissement van aannemer (1798 B.W.) > Cass. 27 mei 2004: geen rechtstreekse vordering, want vordering aannemer op bouwheer is onbeschikbaar geworden door faillissement o Uitsluiting zijdelingse vordering in vermogen gefailleerde (1166 B.W.) - SEs BUITEN de massa (art. 26 FW) o Principe: Behoud individuele vervolgings- en uitvoeringsrechten o Bijz. bevoorrechte SEs + SE s met zakelijke zekerheid: schorsing middelen tenuitvoerlegging > tot aan eerste PV sluiting verificatie > evt. langer: cf. 26, lid 3 FW - Specifieke gevallen: o Verhuurder onroerend goed: recht inbezitname verhuurde goederen V.W.: recht is verkregen Gevolg: einde schorsing middelen tenuitvoerlegging (cf. voorrecht op huisraad) Uitz.: schorsing max. 1 jaar (art. 26, lid 3 FW) o Tenuitvoerlegging op onroerende goederen van gefailleerde (art. 100 FW) Principe: door curator Uitz.: eerst ingeschreven hypothecaire SE 4. Opeisbaarheid van termijnschulden (art. 22, lid 1 F.W.) - Ratio legis: snelle afwikkeling faillissement - Principe: SV en op termijn op gefailleerde worden onmiddellijk eisbaar o Geldt voor alle schulden van gefailleerde, ook deze die buiten de massa vallen o Treft enkel de faillissementsvereffening, niet de schuld zelf, vb. voor het geval de gefailleerde later terug vermogend zou worden en de gefailleerde niet verschoonverbaar werd verklaard. o Treft evenmin de medesa en de borgen van de gefailleerde => zij kunnen wel pas worden aangesproken na verstrijken van de termijn!!! o Eventueel disconto (zie verder) o Wisselbrief: evt. vervroegd regres 5. Stuiting van de loop van de intresten (art. 23 F.W.) - Ratio legis: fixatie (= kristallisatie van het passief), om de gelijkheid tussen SE te verzekeren en om faillissementspassief precies te kunnen vaststellen accumulatie schulden vermijden - Zowel de conventionele als de eventuele gerechtelijke intresten worden gestuit. - Techniek: o Aftrek interesten SV met interest o Afbetalingen/leasing: scheiding kapitaal en interest 77

9 o Disconto (SV zonder interest met vervaldag > 1 j.) (art. 22, lid 2 FW): de hoofdsom zal verminderd worden met een disconto = een intrest in min (berekend tegen de wettelijke rentevoet) - Schulden IN de massa: stuiting t.o.v. de massa o Geldt niet voor borgen/medesa s de intresten blijven gewoon doorlopen - Schulden BUITEN de massa: geen stuiting interesten o Maar enkel toerekening op opbrengst gewaarborgd goed 6. De wettelijke hypotheek (art. 57, lid 3 F.W.) - Principe: curator neemt hypotheek op alle onroerende goederen - Belang: o latere inschrijvingen (bv. fiscus): de fiscus kan haar wettelijke hypotheek laten inschrijven t.a.v. de belastingen die voor het vonnis van faillietverklaring uitvoerbaar werden verklaard (!!!!!!WIE EERST INSCHRIJFT, WORDT IN PRINCIPE EERST BETAALD) o vernietiging vroegere inschrijving o in de regel relatief gering, aangezien de gefailleerde ofwel weinig onroerende goederen heeft, ofwel deze reeds ten volle bezwaard heeft. - De wettelijke hypotheek kan op verzoek van de curator worden doorgehaald telkens daartoe geen aanleiding meer bestaat. 6 Rechtsgevolg van het faillissement op voorheen gestelde handelingen 1. Beginsel: behoud van de handelingen - Handelingen gesteld voor het faillissement: geldig en kunnen de boedel toegerekend worden Toepassing gemeen recht: behoudens geval van bedrieglijke benadeling van zijn rechten (zie: actio pauliana, art BW), is elke schuldeiser gehouden de nadelige gevolgen te ondergaan van de handelingen van zijn schuldenaar - 3 uitzonderingen: 1. De schuldeisers zijn niet gehouden de rechtsgevolgen te ondergaan van handelingen die hen nog niet tegenwerpelijk zijn gemaakt. 2. In de periode die faillissement voorafgaat ( verdachte periode ): bepaalde handelingen zijn vatbaar voor vernietiging, omdat zij de rechten van de schuldeisers aantasten of de gelijkheid tussen hen doorbreken 3. Faillissementsrechtelijke pauliana (art. 20 F.W.): handelingen gesteld met het oog op bedrieglijke benadeling van de rechten van de schuldeisers vb. fictieve verkoop van activa kunnen niet aan de boedel worden tegengeworpen 2. Gemeenrechtelijke tegenwerpelijkheid - Handelingen die gemeenrechtelijk aan voorschriften van tegenwerpelijkheid zijn onderworpen => zullen niet aan de failliete boedel kunnen worden tegenworpen indien het bedoelde voorschrift ten dage van het faillissement nog niet werd nageleefd. - => handeling heeft geen rechtsgevolg t.a.v. de boedel - Curator kan eventueel verkiezen de handeling wel tot zich te nemen. 78

10 3. Handelingen gesteld tijdens de verdachte periode A. BEGRIP VERDACHTE PERIODE - = de periode voorafgaand aan het faillissement sinds het tijdstip dat de gefailleerde in feite had opgehouden te betalen. - Handelingen gesteld tijdens die periode kunnen door de curator onverbindend worden geacht, hoofdzakelijk omdat zij een inbreuk op de gelijkheid tussen schuldeisers tot gevolg hebben. - Aanknopingspunt verdachte periode (art. 12 F.W.) o Principe: GEEN verdachte periode o Uitzondering: kan door de rechtbank worden vastgesteld indien daartoe ernstige en objectieve omstandigheden ondubbelzinnig aangeven dat de betalingen reeds voordien hebben opgehouden Omstandigheden moeten in het vonnis vermeld worden Kan niet retroageren voor een periode van meer dan 6 maanden Uitzondering: ontbinding vennootschap o => de vaststelling van staking van betaling kan terugwerken tot het ogenblik van ontbinding ENKEL indien aanwijzingen bestaan dat de vereffening is of wordt bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te berokkenen aan de SE. o Terugwerking geldt ook wanneer de ontbinding, zonder het voorwerp te hebben uitgemaakt van een formele beslissing, voortvloeit uit een feitelijke handeling, met name de overdracht van het volledige handelsfonds waardoor geen enkel actief in de vennootschap overblijft. - Datum van ophouden te betalen o In beginsel vastgesteld in het vonnis van faillietverklaring o KAN OOK in later vonnis, max. 6 maanden na het vonnis van faillietverklaring (art. 12, lid 5 F.W.) o Betwisting over betekenis: volstaat het dat de curator of de verzoeker aantoont dat de handelaar feitelijk betalingen had stopgezet, zonder bewijs van een duurzaam ophouden te betalen, of moet het bewijs worden geleverd dat de handelaar op een vroeger tijdstip reeds in staat van faillissement verkeerde? Cass.: de uitdrukking in art. 12, 2 e lid FW verwijst naar de faillissementsvoorwaarden in art. 2, 1 e lid FW => koopman heeft DEFINITIEF opgehouden te betalen (duurzaam + krediet geschokt) B. HANDELINGEN IN DE VERDACHTE PERIODE GESTELD: RECHTSGEVOLG - In beginsel geldig - OOK: handelingen die in die periode tegenwerpelijk zijn gemaakt - MAAR: niet tegenwerpelijkheid van bepaalde handelingen gesteld in de verdachte periode o de curator moet oordelen dat de handelingen de boedel niet tegenwerpelijk zijn o relatieve sanctie: enkel de failliete boedel, niet de gefailleerde, kan deze inroepen. 79

11 C. VERPLICHT NIET TEGENWERPELIJKE HANDELINGEN i. Handelingen om niet of met aanzienlijk onevenwicht van de prestaties (art. 17, 1 FW) - Schenkingen - andere handelingen om niet o borgtocht/zekerheid voor derde: vb. dochtervennootschap die zekerheid had gesteld ten voordele van de moedervennootschap, terwijl de dochtervennootschap bijna in staat van faillissement verkeerde => de curator zal de handeling moeten verwerpen o verwerping nalatenschap o levensverzekeringsovereenkomsten o overdracht verzekering aan een derde... - Bezwarende handelingen: bv. verkoop onder prijs,... o Vb. je verkoopt een machine, die waard is, aan een prijs van De verkoop op zichzelf is geldig en de curator zal deze in principe moeten erkennen, MAAR als hij zoiets moet hij eerst en vooral proberen om een verdachte periode te bewijzen en te zien dat de handeling binnen de verdachte periode valt (staat faillissement is vroeger dan faillissementsvonnis). Eens dat gebeurd is, zal de curator de handeling niet tegenstelbaar aan de boedel verklaren en zal de machine moeten teruggegeven worden aan de verkoper en de zal moeten teruggegeven worden aan de koper. o > teruggave goederen door koper o > koper: vordering in boedel o Ook: sterfhuisconstructie : de rendabele onderdelen van een onderneming worden (ver) beneden hun reële waarde verkocht het is dus op zich toegelaten, voor zover de onderdelen worden verkocht tegen de juiste prijs. - De tegenpartij van de niet tegenwerpelijke handelingen zal nadeel ondervinden en kan bijgevolg schadevergoeding vragen => de tegenpartij wordt schuldeiser in de boedel ii. iii. Betalingen van niet vervallen schulden (art. 17, 2 FW) - Betaling in geld of anderszins (compensatie, verkoop,...) - Als de schuld nog niet opeisbaar is, beslissen om toch al te betalen => men vermoedt dat als je te vroeg betaalt (in de verdachte periode), je aan die ene schuldeiser een voordeel geeft omdat hij niet de nadelige gevolgen van het faillissement zal moeten ondergaan (hij zal geen schuldeiser in de boedel zijn en zal niet getroffen worden door de samenloop) - Het is een strenge regel, die de verplichte niet tegenwerpelijkheid tot gevolg heeft - Voorbeelden: o Voortijdige betaling factuur o Voorafbetaling fiscus als achteraf geen belastingschuld: zo kan je op voorhand BTW betalen, terwijl deze nog niet opeisbaar was door de fiscus o Voortijdige terugbetaling lening Betaling vervallen schuld met ongebruikelijke middelen (17, 2 ) - Inbetalinggeving door overdracht o betaling schuld door cessie SV: de schuldenaar overhandigt zijn factuur aan zijn schuldeiser 80

12 o delegatie van schuld: delegatie = driepartijenovereenkomst waarbij de delegant vraagt aan de gedelegeerde vraagt zich tot een prestatie gelijk aan die van de delegant, te verbinden ten aanzien van de delegataris, die aanvaardt. Bij een delegatie van schuld zal de oorspronkelijke schuldenaar (A) aan iemand anders (in de meeste gevallen zijn eigen schuldenaar) (B) vragen of zich ten opzichte van de schuldeiser van A (C) te verbinden een gelijkaardige prestatie te leveren als A aan C 100 verschuldigd is, zal B zich ten aanzien van C ook voor een bedrag van 100 verbinden. Als C de delegatie aanvaardt, is sprake van volmaakte delegatie verboden in de verdachte periode en de delegatie zal niet tegenwerpelijk zijn aan de failliete boedel (het vermogen van de failliete handelaar zal immers verarmen doordat B niet meer hoeft te betalen aan A) Als C de delegatie niet aanvaardt, is sprake van onvolmaakte delegatie niet verboden. - Inbetalinggeving door verkoop o afgifte goederen aan SE o ontbinding overeenkomst: als indicatie dat SE anders wou (bijv. in morastelling) vb. na 60 dagen moet betaald worden, maar de schuldenaar laat na dit te doen => de schuldeiser stuurt enkele ingebrekestellingen en vraagt de uitvoering van de overeenkomst (= de betaling van de prijs, vermeerderd met interesten). Hij ziet echter na verloop van tijd dat er een faillissement in de lucht hangt, en om te vermijden dat hij in samenloop komt met andere schuldeisers, vordert hij de ontbinding van de overeenkomst (LET OP: de ontbinding kan ook bedongen zijn). Door die ontbinding zullen de wederzijdse prestaties teniet moeten gedaan worden en zal de schuldeiser het verkochte goed terugkrijgen!!! De curator zal echter de ontbinding niet tegenstelbaar kunnen verklaren aan de failliete boedel, als blijkt dat de schuldeiser altijd aangestuurd had op de dwanguitvoering van de overeenkomst: bij dwanguitvoering zal de schuldeiser een schuldeiser in de boedel worden. - betaling door schuldvergelijking o conventionele schuldvergelijking o vb. de schuldeiser heeft een opeisbare vordering van 100 en de schuldenaar heeft een niet opeisbare vordering van 30 => de schuldenaar wil, onder lichte druk van de schuldeiser, toch nu al compenseren. Op die manier heeft hij nog slechts een schuld van 70. De vordering van 30 zal ontsnappen aan de failliete boedel (en bijgevolg voordelig zijn voor de schuldeiser). De handeling zal niet tegenwerpelijk zijn aan de failliete boedel. o men aanvaardt dat, als een conventionele schuldvergelijking al bestaat voor de verdachte periode, deze blijft gelden o Maar: wettelijke/gerechtelijke schuldvergelijking blijft mogelijk (bijv. rekening/courant): rekening/courant = de partijen komen overeen om de wederzijdse schulden en schuldvorderingen op elkaar in te schrijven, vb. A heeft vordering van 150 op B en B heeft vordering van 100 op A => ze gaan alles op elkaar inschrijven 81

13 en om de zoveel tijd wordt de rekening afgesloten en gekeken wie wat aan wie moet. De rekening/courant die voor de verdachte periode is tot stand gekomen, kan uitwerking krijgen tot op het moment van het faillissement, ook al zijn daar nog dingen op ingeschreven tijdens de verdachte periode. o Wet Financiële Zekerheden: toelating van nettingovereenkomsten : ze kunnen uitwerking krijgen tot aan het faillissement => art. 17, 2 FW wordt voor een groot stuk uitgehold het zal enkel nog tot problemen leiden als geen duidelijke nettingovereenkomst bestaat en de vervallen schuld wordt gecompenseerd met een niet vervallen schuld! - Wet Continuïteit Ondernemingen: immunisering voor 17, 2 FW van minnelijke akkoorden de schuldenaar heeft vaak zware kredietlijnen => veelal gaat men naar de bank om via een minnelijk akkoord nieuw geld te krijgen => heel vaak zal de bank bestaande kredietlijnen stoppen en nieuwe kredietlijnen openen en voor die nieuwe kredietlijnen enkele zekerheden proberen stellen: als de bank nadien het risico loopt dat de curator achteraf de zekerheden niet tegenstelbaar (als zij in de verdachte periode zijn aangegaan) verklaart, zal deze niet meer willen onderhandelen => het minnelijk akkoord, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, zal volledige uitwerking blijven hebben. iv. Zakelijke zekerheid voor voorheen aangegane schulden (17, 3 ) - Enkel zakelijke zekerheid, gevestigd door gefailleerde o ook als o.g.v. vroegere belofte - het niet vragen van een zekerheid door de bank BIJ het sluiten van de overeenkomst, is een teken van solvabiliteit voor andere potentiële investeerders - enkel op goederen van de schuldenaar, niet op die van derden => het is bijvoorbeeld perfect mogelijk om als zaakvoerder van de vennootschap een zekerheid te vestigen op een eigen onroerend goed als waarborg voor een schuld van de vennootschap, zonder dat deze zekerheidstelling niet tegenwerpelijk kan verklaard worden. - Vestiging in verdachte periode - Enkel tot zekerheid van voorheen aangegane schuld o Vb. periodieke schuld: de leverancier wordt niet meer betaald en wil een zekerheid stellen op een onroerend goed van de schuldenaar, voor alle huidige en toekomstige schulden => de zekerheid zal voor de reeds bestaande schulden niet tegenstelbaar zijn, maar voor de toekomstige schulden wel - Hypotheekmandaat: o Een handelaar gaat krediet aan van => de bankier zal zoveel mogelijk willen indekken met zekerheden, maar een hypotheek, bijvoorbeeld, kost handenvol geld en derden kunnen zien dat een hypotheek gevestigd is op een goed => vaak zal door de schuldenaar een hypotheekmandaat aan de bank worden gegeven (kostenbesparend: minder ereloon voor notaris en enkel vast registratierecht). Hieraan is voor de bank wel het risico verbonden dat iemand anders in de tussentijd ook reeds een hypotheek vestigt op hetzelfde goed en dat zij dus slechts nog 2 e in rang kunnen worden. o De hypotheek kan in principe gevestigd en bekendgemaakt worden tot aan het faillissementsvonnis, MAAR als dat in de verdachte periode gebeurt => Cassatie heeft 82

14 beslist dat het hypotheekmandaat op zich geen enkele zekerheidsfunctie heeft, de zekerheid wordt pas gesteld op het moment dat het mandaat wordt omgezet D o hypotheekbelofte C = een contractbelofte, waarbij de belover aan de kredietgever 5000 belooft dat, 1000 indien de kredietgever het vraagt, een hypotheek gevestigd wordt 3000 hiervoor is 2000 nog eens de wilsuiting van beide partijen vereist. - Uitzondering: 1000 Wet Financiële Zekerheden - Toepassing: zekerheid voor debetsaldo rekening- courant - Handelaar krijgt een krediet van de bank in het kader van de rekening/courant => gedurende een bepaalde tijd wordt geld op de rekening gezet en als uiteindelijk het saldo lager ligt dan het krediet dat je hebt, moet je dat bijpassen. Bij een eerste afsluiting van de rekening blijkt dat de klant aan de bank 5000 verschuldigd is en dat de klant dit niet kan terugbetalen. Toch gaat de bank akkoord de rekening/courant voort te zetten, op voorwaarde dat er een pand wordt gevestigd op de handelszaak tot zekerheid van de bestaande en de toekomstige schulden. Uiteindelijk wordt de klant failliet verklaard, hetgeen leidt tot het einde van de rekening/courant => de uiteindelijke schuld van de klant is Er is een verdachte periode en het pand is daarbinnen bevestigd: Curator meent dat van die 6000, 5000 chirografair is en 1000 buiten de boedel valt De bank, daarentegen, betwist dit en zegt dat de nieuwe betalingen toegerekend moeten worden op de oudere, bestaande schuld => het chirografaire gedeelte is slechts 2000 ( ) en 4000 valt buiten de boedel (hetgeen dus voordeliger zou zijn voor de bank) Cassatie heeft de bank gelijk gegeven en gezegd dat de betalingen die nog zijn toegekomen na het vestigen van de zekerheid, moeten toegerekend worden op de oude schulden - niet tegenwerpelijk op bestaand debetsaldo - Maar: rekening houden met betalingen door SA nà vestiging zekerheid - (cf. Cass. 18 mei 1973) D. FACULTATIEVE NIET TEGENWERPELIJKHEID i. Algemeen (art. 18 FW) - Handeling tijdens verdachte periode o Betalingen o Andere handelingen - Wederpartij: kennis van toestand van duurzaam ophouden te betalen o > chirografaire/bevoorrechte SE - Facultatief =>beoordelingsrecht voor rechtbank o > nadeel aan boedel: als de handeling voordelig is voor de boedel, zal de curator deze handeling niet verwerpen!!!! - Uitzondering: wet Financiële Zekerheden 83

15 rin het onnis emaakt ator is nden ii. iii. Hypotheekvestiging tijdens verdachte periode (art. 19, 2 FW) - Principe: mogelijk tot dag faillietverklaring - Als > 15 dagen tussen vestiging en inschrijving: facultatief niet- tegenwerpelijk Betaling wisselbrief tijdens verdachte periode (art. 21 FW) - Principe: betaling ook tijdens verdachte periode vereist - Uitz.: nemer had kennis staking van betaling ten tijde vd uitgifte E. FAILLISSEMENTSPAULIANA (ART. 20 FW) - Idem als art B.W. o Schade door massa (SEs) o Bedrieglijke benadeling van SEs > Cass.: abnormale handeling waarbij SA wist schade toe te brengen aan SEs - Vordering: exclusief aan curator - Opbrengst: aan failliete boedel - > ook aan latere SEs 7 Rechtsgevolgen t.a.v. lopende overeenkomsten - Principe: het faillissement heeft geen gevolg voor de lopende overeenkomsten o Volgt uit art. 46 FW: het is de taak van de curator om voor overeenkomsten waaraan geen einde is gesteld, (ZO SNEL MOGELIJK) te beslissen om ze al dan niet voort te zetten o De handelaar is reddeloos verloren, maar toch opteert men ervoor om bepaalde overeenkomsten te kunnen laten voortbestaan, omdat het in bepaalde gevallen het faillissement af te wikkelen in een sfeer van continuïteit o De partij met wie de overeenkomst is gesloten, kan de curators aanmanen om de beslissing tot voortzetting van de overeenkomst binnen de 15 dagen te nemen geen beslissing van de curator => einde van de overeenkomst vanaf het verstrijken van die 15 dagen + eventuele schadevergoeding voor de SE = schuld IN de boedel - Uitzondering: o Contracten intuitu personae => faillissement = einde van de overeenkomst, vb. kredietopening, lastgeving (de kredietopening steunt op de kredietwaardigheid: als iemand failliet, is dat vertrouwen dermate geschaad dat de overeenkomst onmogelijk kan verdergezet worden) Uitzondering: arbeidsovereenkomsten lopen door < art. 26 WAO voorziet dit uitdrukkelijk (ook al zijn dit in wezen contracten intuitu personae) o Ontbindende voorwaarde: deze komen in de praktijk zeer veel voor ( i.t.t. bij de opschorting bij de WCO, waar de continuïteit van de onderneming voorop staat, kunnen deze bij het faillissement wel uitwerking krijgen) => de meeste overeenkomsten zullen in de praktijk een einde nemen. - Als de overeenkomst een einde neemt bij het faillissement, heeft deze geen gevolgen meer na het faillissement: indien er nog achterstallige betalingen van voor het faillissement zijn, zullen deze (meestal) in de boedel komen. 84

16 1. Voor de curator - Als de overeenkomst wordt voortgezet: o De schulden die ontstaan zijn na het faillissement, zullen boedelschulden (= schulden van de boedel) zijn deze zullen eerst moeten betaald worden, alvorens de schulden in de boedel zullen afgehandeld worden o Het kan ook een overeenkomst zijn waarbij beide partijen gehouden slechts 1 prestatie te leveren: in dat geval is het enkel nuttig de overeenkomst voort te zetten als de gefailleerde nog geen prestatie heeft ontvangen. o De curator zal de uitvoering van de overeenkomst kunnen claimen maar daartegenover staat dat hij ook de wederpartij zal moeten betalen ten laste van de boedel o Cass. november 2011: boedelschulden ontsnappen aan de samenloop, waardoor men eventueel beslag kan leggen op goederen in het faillissement. - Bij niet uitvoering/verbreking door de curator: o Het gaat, verbintenisrechtelijk gezien, om een wanprestatie => het is aan de wederpartij om te beslissen wat er met de overeenkomst gebeurt: meestal zal deze de ontbinding van de overeenkomst vorderen + een eventuele schadevergoeding. Die schadevergoeding zal dan een schuld in de failliete boedel zijn. Opschorting (ENAC) is weinig zinvol o Als je toch nog zou leveren, terwijl de curator te kennen gegeven heeft dat het niet meer nodig was => leveringen zijn voor niets, want je zal geen betaling meer kunnen krijgen. o Cass. 2004: een handelaar verhuurt een onroerend goed en na verloop van tijd gaat deze handelaar failliet. Huurcontracten (alsook pachtcontracten) zijn vaak contracten die niet rendabel zijn => de curator zat in de puree met dit contract want het onroerend goed zou nauwelijks verkocht geraken (of hoogstens tegen een zeer lage prijs) omdat het bezwaard was met een huurcontract => de curator claimde, o.g.v. art. 46 FW het recht om de overeenkomst te verbreken. Cassatie heeft beslist: in principe heeft de curator niet het recht om een overeenkomst, die tegenwerpelijk is aan de boedel, te beëindigen wanneer de overeenkomst de normale vereffening niet belet. De curator had dus wel de mogelijkheid om bepaalde overeenkomsten te beëindigen waardoor de rechten van derden werden geschaad. o Cass : in dit geval ging het om een bijna identieke situatie, met dit verschil dat het ging om een pachtcontract. Cassatie heeft de voorwaarde voor het beëindigen van de overeenkomsten verduidelijkt (en tegelijkertijd ook verstrengd): wanneer zulks noodzakelijk is voor het beheer van de boedel, dit is wanneer de voortzetting van de overeenkomst gesloten door de gefailleerde de vereffening van de boedel belet of de vereffening ervan abnormaal bezwaart, kan de curator krachtens art. 46 van de Faillissementswet een einde maken aan een door de gefailleerde gesloten lopende overeenkomst, zelfs wanneer door die overeenkomst rechten worden verleend die aan de boedel tegenwerpelijk zijn. Het is aan de curator om het bewijs hiervan te leveren, en; Het loutere feit dat de goederen bezwaard zijn, verhindert de vereffening niet 85

17 2. Voor de wederpartij van de gefailleerde - In principe zijn zij gehouden tot het leveren van hun prestaties, maar zij zullen een schuldvordering IN de boedel krijgen - Dwanguitvoering is, ten gevolge van het faillissement (en de daarbijhorende gelijkheid van SE) niet mogelijk - Alle schulden die vervallen zijn voor het faillissement, zijn schulden in de boedel voor die schulden heb je verbintenisrechtelijke remedies: o Retentierecht: vb. een handelaar laat zijn bedrijfswagen bij een garagist achter voor onderhoud en kort nadien gaat deze handelaar failliet => de garagist belt naar de handelaar maar botst op de curator. De garagist heeft zijn prestatie al geleverd en heeft bijgevolg een vordering in de failliete boedel MAAR hij kan toch de auto bij zich houden tot de tegenprestatie geleverd is o Exceptio non adempleti contractus o Ontbinding + eventuele schadevergoeding o Uitvoering bij equivalent: vb. wederpartij is een goed aan het maken dat bijna afgewerkt is en een groot stuk is door de handelaar reeds betaald: in dat geval zal de fabrikant er baat bij hebben, niet om de ontbinding te vragen (want dan zou hij al het geld moeten teruggeven), maar wel om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. - Mogelijke schadevergoedingen van prestaties na faillissement zijn boedelschulden (= schulden van de boedel) 3. Bijzondere gevallen A. SCHADEBEDING - Art Ger. W. - Bij de Wet Continuïteit Ondernemingen worden de schadebedingen geneutraliseerd. Men kan enkel nog de werkelijk geleden schade vorderen, maar als men dit doet, geeft men te kennen dat men verzaakt aan het schadebeding => als de gerechtelijke reorganisatie mislukt en het mondt uit in een faillissement => ook hier zal men zich niet meer op het schadebeding kunnen beroepen. - Schadebeding met betrekking tot interesten: o vordering + vergoedende interesten o vb. leasing: in het huurgeld zit een financieringskost (voor prefinanciering door de leasingmaatschappij). De overeenkomst neemt een einde bij faillissement (tenminste als men aanneemt dat de overeenkomst voornamelijk voor het kredietelement is gesloten) en de intresten houden op te lopen => de schuld die de gefailleerde heeft ten opzichte van de leasingmaatschappij is minder dan als de overeenkomst zou doorlopen (de interesten zijn namelijk weggevallen): de vordering van de niet vervallen interesten staat gelijk met een schadebeding: kan getoetst worden aan art BW verboden strafbedingen (art en 1232 BW) toetsingscriterium: redelijk voorzienbare schade bij sluiten overeenkomst eventueel reductie tot werkelijke schade 86

18 B. ONBETAALDE VERKOPER ROEREND GOED i. Koopwaar is geleverd - Situatie zonder bijzondere regeling: vb. verkoop computer voor faillissement: de eigendom is reeds overgedragen maar er heeft nog geen betaling plaatsgevonden => normale vordering in de failliete boedel (de verkoper van de computer wordt getroffen door de samenloop en kan geen voordeel meer halen t.o.v. de andere schuldeisers) - Voorrecht van de onbetaalde verkoper (art. 20, 5 Hyp. W.) o Verkoop met contante betaling (= onmiddellijk): De verkoper wordt geacht binnen een korte termijn op te treden (8 dagen = vervaltermijn) BELANGRIJK: de termijn van 8 dagen wordt niet doorkruist door het faillissement (de situatie van samenloop zal het terugvorderingsrecht niet elimineren): als je het goed bijvoorbeeld verkocht hebt 3 dagen voor de dag van het faillissement en je treedt op de 2 e dag na het faillissement, dan kan je nog steeds het goed revindiceren Als hij binnen die termijn optreedt, kan hij het goed revindiceren => de overeenkomst zal niet meer bestaan: het goed wordt teruggenomen en de gefailleerde zal niet moeten betalen o Verkoop op termijn: Ongeacht of de termijn verstrijkt voor of na het faillissement 1 e situatie: er heeft een verkoop plaatsgevonden en de betaaltermijn bedroeg 30 dagen. Deze termijn is verstreken voor het faillissement => men kan de ontbinding vorderen (art BW) of zich beroepen op een uitdrukkelijk ontbindend beding, zelfs indien de handelaar enkele dagen later failliet wordt verklaard 2 e situatie: dezelfde situatie, met dit verschil dat de betaaltermijn verlopen is voor het faillissement MAAR de ontbinding is voor het faillissement niet gevorderd of de termijn loopt slechts af na het faillissement => je kan niet meer de ontbinding vorderen van de overeenkomst WEL: als verkoper wordt je bij voorrang betaald met de opbrengst van het goed (art. 20, 5 Hyp. W.) => SE buiten de boedel Geldt niet indien het verkochte goed onroerend is geworden door incorporatie of door bestemming, TENZIJ bedrijfsuitrustingsmateriaal (ook al zijn deze onroerend, je zal nog steeds een voorrecht hebben als je de factuur neerlegt op de griffie van de rechtbank van koophandel binnen 15 dagen na levering) - Eigendomsvoorbehoud (art. 101 FW): o Je blijft eigenaar van het goed o Is aan geen enkele publiciteit onderworpen o Voorwaarden: Schriftelijk (het volstaat als het op papier staat) Uiterlijk bij de levering => het mag dus niet in de factuurvoorwaarden opgenomen zijn, want dit is na de levering (anders zou men nadien, als men kennis krijgt van het feit dat de handelaar naar een faillissement stevent, nog 87

19 eigendomsvoorbehoud kunnen maken om toch ten minste het volledige goed te kunnen terugvorderen) Het goed moet nog te identificeren zijn in natura: het mag niet onroerend geworden zijn door incorporatie of bestemming alsook niet deel geworden zijn van een ander roerend goed Rechtsvordering moet worden ingesteld voor het eerste proces verbaal van verificatie (op straffe van verval) o Art. 101 FW kan ook toegepast worden op andere gevallen van samenloop, zoals bijvoorbeeld de collectieve schuldenregeling o Voor contracten gesloten voor 1998 (hetgeen in de praktijk steeds minder en minder relevant wordt) kan het eigendomsvoorbehoud slechts afgedwongen worden als de rechtsvordering is ingesteld voor de situatie van samenloop aantreedt. o Een Europese richtlijn verplicht de lidstaten om een beding van eigendomsvoorbehoud te erkennen. o Bij de hervorming van het pandrecht (hetgeen er zit aan te komen) zal men rekening houden met de techniek van het eigendomsvoorbehoud en bij de toelichting van het voorstel heeft men gestipuleerd dat het voorrecht van de onbetaalde verkoper niet meer zinvol zou zijn. ii. Koopwaar is nog niet geleverd - art. 106 FW: retentierecht o kruiselingse retentie? = je houdt het goed bij, maar de betaling heeft betrekking op een ander goed dan hetgeen je tegenhoudt dit kan enkel als het contractueel overeengekomen is + in de rechtspraak aanvaardt men dat dit kan, voor zover de verschillende verbintenissen voortkomen uit één en dezelfde overeenkomst - art. 104 FW: stoppage in transitu = de verkoper heeft het recht de goederen terug te vorderen vooraleer ze zijn geleverd aan de klant of aan diens lasthebber - > Maar: curator kan uitvoering vorderen tegen betaling prijs (art. 107 FW) C. FAILLISSEMENT EN HUUR ONROERENDE GOEDEREN i. Voortzetting overeenkomst - Alle toekomstige schulden zijn boedelschulden, ongeacht of het gaat om een overeenkomst van bepaalde (niet voortijdig opzegbaar) dan wel van onbepaalde duur (steeds opzegbaar): o Bij onbepaalde duur was hieromtrent geen discussie o Met betrekking tot overeenkomsten van bepaalde duur heeft Cassatie gezegd dat alle huurschulden termijnschulden, waardoor deze bij faillissement onmiddellijk opeisbaar zouden worden en schulden IN de failliete boedel zouden zijn. Deze theorie is later impliciet verworpen door arresten die handelden over de notie boedelschuld. Cassatie heeft hier verkeerdelijk gebruik gemaakt van het begrip termijnschulden, hetgeen slaat op een schuld voor een prestatie die reeds geleverd is maar slechts op een later tijdstip dient betaald te worden (dus niet: huurschulden) => ook bij huur van bepaalde duur zullen de huurperiodes van na het faillissementsvonnis boedelschulden zijn 88

20 ii. iii. iv. Nieuwe overeenkomst - oude schulden: in de boedel - nieuwe schulden: van de boedel Verbreking overeenkomst - terugname goed door verhuurder Wat met huurschade die gevorderd wordt? - Is de huurschade die gevorderd wordt (door de verhuurder van de gefailleerde) op een moment dat er reeds een faillissement is, een boedelschuld of een schuld in de boedel? o Alles hangt af van het feit dat je kan bewijzen wanneer de huurschade ontstaan is: als kan bewezen worden dat de schade is ontstaan voor het faillissement, dan betreft het een schuld IN de boedel en als de schade ontstaan is na het faillissementsvonnis, dan betreft het een boedelschuld o Als curator doe je er dus goed aan om, op het moment van het faillissement, een boedelbeschrijving te laten opmaken, teneinde betwistingen hieromtrent te voorkomen. o De curator kan ook, op het moment van het faillissement, de oude huurovereenkomst beëindigen en een nieuwe overeenkomst sluiten met daarin opgenomen een plaatsbeschrijving (een bijkomend element voor het sluiten van een nieuwe overeenkomst is het feit dat de curator vaak niet het gehele goed zal nodig hebben) D. FAILLISSEMENT EN HUUR ROERENDE GOEDEREN - Principe: o als ontbinding: terugname goed + schuldvordering in de boedel o als voortzetting: toekomstige huurgelden = schuldvordering van de boedel - Bijzonder geval: huurkoop o = een overeenkomst die voorziet in de huur van goed voor een bepaalde duur en op het einde van de huurtijd wordt de huurder automatisch eigenaar. - Bijzonder geval: leasing o Een argument voor het einde van de overeenkomst bij faillissement, is het feit dat de financiering primeert (contract intuitu personae). Het kan echter ook zijn dat de financiering niet primeert, waardoor het contract in principe niet automatisch een einde zal nemen door het faillissementsvonnis. LET WEL: heel vaak zal een ontbindende voorwaarde opgenomen zijn in het contract o Bij het einde van de overeenkomst, zal de auto teruggenomen kunnen worden door de leasingmaatschappij, want zij is nog steeds eigenaar van de auto < RS: de leasingmaatschappij mag het goed in geval van samenloop terugnemen volgde niet uit een wettelijke regeling, wel uit de aard van de transactie (het geleasede goed was een zekerheid) Wat met het eigendomsplaatje? Als toekomstige leasingmaatschappij moet je bij de FOD Economie een schriftelijke aanvraag tot erkenning indienen Op elk roerend goed moet een plaatje worden bevestigd waaruit blijkt dat de leasingmaatschappij eigenaar is van het roerend goed 89

Voorrechten. p. 1254 e.v. Wetboek 2. 1. Algemene regels inzake voorrechten

Voorrechten. p. 1254 e.v. Wetboek 2. 1. Algemene regels inzake voorrechten Voorrechten p. 1254 e.v. Wetboek 2 1. Algemene regels inzake voorrechten Begrip: Een voorrecht is een recht dat door de wet wordt verleend aan een SE wegens de bijzondere aarde van zijn SV, waardoor die

Nadere informatie

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

COMM. TURNHOUT 19 mm 2009 BVBA DANEELS

COMM. TURNHOUT 19 mm 2009 BVBA DANEELS COMM. TURNHOUT 19 mm 2009 BVBA DANEELS Een opschorting toegekend bij een tussen vonnis mag niet verlengd worden als de schuldenaar niet aantoont dat hij kennelijk niet meer in staat is de continuïteit

Nadere informatie

Outlets in moeilijkheden. gerechtelijke reorganisatie : werkbare oplossing of ongepast?

Outlets in moeilijkheden. gerechtelijke reorganisatie : werkbare oplossing of ongepast? Outlets in moeilijkheden gerechtelijke reorganisatie : werkbare oplossing of ongepast? Debat : Bart De Moor vs Eddy Van Camp Moderator : Frank Taildeman De "WCO" : Fout vakjargon WCO : Wet op de Continuïteit

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W.

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Het pand Toekomstige wetswijziging: Wet Zakelijke Zekerheid RG (p. 1248 in Wetboek 2) Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Soorten pandrecht: Vuistpand:

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering.

FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering. FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering. NIEUWE WETGEVING In het Belgisch Staatsblad van 28.10.1997 werd de nieuwe faillissementswet van 8.8.1997 gepubliceerd. Door deze faillissementswet werd

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW Kris Heyrman TITEL VAN DE CONFERENTIE Advocaat-vennoot Dubois, Verlinden, Wauman Berkenlaan 45, 2610 Antwerpen Voornaam & Naam van de spreker tel:03.287.06.66

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE BASIS BEREKENING WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. -Wet van 05/05/1865 betreffende de lening

Nadere informatie

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax Continuïteit van de ondernemingen : 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 Info@vdelegal.be Overzicht van de wet dd 31 januari 2009 ( in werking getreden op 1 april 2009) Structuur

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2014: 2,75% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 20/01/2014. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door.

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Wetgeving Nieuw Wetboek Economisch Recht De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Het boek dat de wet betreffende de marktpraktijken omzet

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

BESCHERMING VAN SCHULDEISERS

BESCHERMING VAN SCHULDEISERS BESCHERMING VAN SCHULDEISERS 1. Verhaalsrecht = recht van de SE om de goederen waarop het zekerheidsrecht ligt, ten gelde te maken en met de opbrengst de schuldvordering te voldoen - wijze: via uitvoerend

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving:

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Afdeling I: De oorspronkelijke wet van 5 juli 1998 en de diverse wetswijzigingen: Bij wet van 5 juli 1998 2 werd een titel IV toegevoegd aan het Gerechtelijk

Nadere informatie

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. WETTELIJKE RENTEVOET WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES HOOGTE Voor het jaar 2016: 2,25 % Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 18/01/2016. - Tweede semester

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MAART 2015 C.14.0415.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0415.N ENGEL AUSTRIA GmbH, met zetel te Oostenrijk, A-4311 Schwertberg, Ludwig-Engel-Strasse 1, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 JANUARI 2010 C.08.0349.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0349.F A. S., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. A. M., Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2012 C.10.0135.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0135.F BELGISCHE STAAT, minister van Landsverdediging, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen ENTREPRISE ANDRE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2015 P.14.1276.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1276.N E R H C, beklaagde, eiser, tegen C V D C, burgerlijke partij, verweerder. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven,

VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Op verzoek van : (adres) (adres) (raadsman) (vorige adressen in de afgelopen drie jaar)

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 SEPTEMBER 2008 C.07.0098.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0098.F 1. D. J., 2. D. S., 3. D. L., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BROUWERIJEN ALKEN-MAES, naamloze

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

Rolnummer 4322. Arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 A R R E S T

Rolnummer 4322. Arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 A R R E S T Rolnummer 4322 Arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 26 en 100 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN Aanbeveling betreffende strafbedingen Brussel, 21 oktober 1997 1 Gelet op de artikelen 35, par. 3, lid 2, en 36 van de wet van 14 juli 1991 betreffende

Nadere informatie

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ROOS BOUW & VASTGOED B.V.

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ROOS BOUW & VASTGOED B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ROOS BOUW & VASTGOED B.V. inzake : de

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING... 5

INHOUD INLEIDING... 5 INHOUD INLEIDING... 5 DEEL 1. MODELLEN... 23 Afbetalingsregelingen en onvermogen... 23 Model afbetalingsvoorstel alvorens procedure... 23 Model afbetalingsvoorstel na vonnis... 23 Model afbetalingsvoorstel...

Nadere informatie

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Monografieen Privaatrecht Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Mr. Th.A. Pouw Achtste druk Kluwer - Deventer - 2008 Inhoud Lijst van afkortingen XI I. INLEIDING

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon)

Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon) Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon) 1*. Welke van de volgende uitspraken is de juiste? a. indien voor een V.O.F. het doel en bevoegdheden van de zaakvoerder

Nadere informatie

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove Veilig verhuren Woninghuurwet Advocaat Ghislaine Van Kerckhove 2 Woninghuurwet B.W. : art. 1708 1762bis (vnl. aanvullend recht) Ger. W. : 1344 bis ev. (rechtspleging-procedure) Wet van 20 februari 1991

Nadere informatie

,-- : *** , , ,--

,-- : *** , , ,-- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 januari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : STUDIO VAN HESSE B.V. in liquidatie : C 16/14/1040 F Datum uitspraak : 9 december 2014 Curator

Nadere informatie

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 info@vdelegal.be 19 / 03 / 2009 Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE Inleiding - Uitgangspunt : o valorisatie

Nadere informatie

De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen

De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen Hoofdlijnen van de hervorming Begrippen en terminologie Essentiële kennis voor schuldeisers en medecontractanten - knipperlichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 SEPTEMBER 2014 C.13.0453.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0453.N CRELAN nv, met zetel te 1070 Anderlecht, Sylvain Dupuislaan 251, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat

Nadere informatie

Wholesaler Excellence Program Training Legal

Wholesaler Excellence Program Training Legal Wholesaler Excellence Program Training Legal Vlerick Gent 26 mei 08 Luc DeBruyn & Christian Ouchinsky Regional Legal Counsels 1 Inhoud 1. De Handelshuur : bespreking van de wetgeving/ diverse aspecten

Nadere informatie

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: 0000.000.000 Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 SEPTEMBER 2012 C.11.0662.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0662.N PARFIP BENELUX nv, Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen ARAMEX CARS nv, I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B. 11 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES OVER HET WETSVOORSTEL Nr. 51/0122 TOT WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK, WAT DE INTERESTEN EN SCHADEBEDINGEN BIJ CONTRACTUELE WANUITVOERING BETREFT

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon.

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon. Beschermmaatregelen 1. Het begrip bewind rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon wegens zijn gezondheidstoestand - al dan niet tijdelijk - niet in staat om geheel of

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 5. De procedure tot overdracht onder gerechtelijk gezag: een gesluierd

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht Deel I. Gemeen recht Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (1-29) Afdeling 1. Definitie en situering (1-14) Afdeling 2. Algemene geldigheidsvoorwaarden (15-25) Afdeling 3. Bewijs (26-29) Hoofdstuk 2. Duur en

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MEI 2012 C.11.0340.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0340.N H D M, als curator van het faillissement van Ryckaert-Neyt bvba, eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent Zakelijke zekerheden Joke Baeck Docent Universiteit Gent Contrast Law Seminar Knipperlichten 2015 Vrijdag 9 mei 2014 Hervorming zekerheidsrecht 1. Wet van 11 juli 2013 Datum inwerkingtreding: nog te bepalen

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W.

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. Aan de Voorzitter bij de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling ****** Ten verzoeke van: 1. Eerste verzoeker: Geboorteplaats: Burgerlijke

Nadere informatie

Vereffening van vennootschappen: Capita selecta

Vereffening van vennootschappen: Capita selecta Vereffening van vennootschappen: Capita selecta In deze bijdrage worden enkele zorgvuldig gekozen topics inzake de vereffening van vennootschappen behandeld. Het opzet van deze bijdrage is niet op exhaustieve

Nadere informatie

Invordering tegen particulieren

Invordering tegen particulieren Invordering tegen particulieren Invordering tegen particulieren Aspecten van beslag en executie Invorderingsproblematiek en collectieve schuldenregeling: actualia 2010 Invordering tegen particulieren en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 1.1 De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door

Nadere informatie

Verbintenissenrecht: inleiding

Verbintenissenrecht: inleiding Inleiding tot het economische recht Contactpersoon: joeri.vananroye@law.kuleuven.be woensdag 17/10/2012 Verbintenissenrecht: inleiding Verbintenis = op objectief recht gesteunde rechtsband tussen twee

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 14 mei 2014. Gegevens onderneming: F.J.C. Verberne Holding B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/413 F Datum uitspraak: 7 mei

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Faillissement. Afsluiting. Geldsommen ontdekt na afsluiting. Deposito- en Consignatiekas. Vordering tot vrijgave door schuldeiser. Te richten tegen vereffenaars

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 DECEMBER 2012 C.11.0654.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0654.F A. V., advocaat, handelend in de hoedanigheid van curator van het faillissement van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 1 Datum : 26 maart 2014 Gegevens onderneming : De

Nadere informatie

DEEL V DE WERKGEVER WORDT VEREFFEND

DEEL V DE WERKGEVER WORDT VEREFFEND DEEL V DE WERKGEVER WORDT VEREFFEND Afgesloten op 19 juni 2009 Bij het afsluiten van het draaiboek kon volgend KB niet meer worden verwerkt. Daarom dat we dit hier op het voorblad opnemen: Het koninklijk

Nadere informatie

Voorrechten en hypotheken van de RSZ

Voorrechten en hypotheken van de RSZ 149 H o o f d s t u k V I Voorrechten en hypotheken van de RSZ 256. De vraag rijst wat er gebeurt indien de RSZ geconfronteerd wordt met een werkgever-schuldenaar in financiële moeilijkheden en riskeert

Nadere informatie

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid:

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid: Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag Art. 1386 Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 876 Regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken, vorderingsrechten, aandelen en giraal

Nadere informatie

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder.

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Selim Onroerend Goed B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT

EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT CD-Rom EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT Uit de inhoud 101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN DEBITEURENMANAGEMENT 1) Hoe beheer ik mijn schadeclaim en schuldvordering? 1. Quasi-delictuele aansprakelijkheid... 1.1 Slachtoffer

Nadere informatie

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte.

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Vastgoed/Six-Hummel/Know how/incasso/notitie buitengerechtelijke kosten 2012-07-24/MVA Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Met ingang van 1 juli 2012 is de regelgeving met betrekking

Nadere informatie

Help, ik ben bestuurder

Help, ik ben bestuurder Help, ik ben bestuurder Aansprakelijkheid van bestuurders Ine Schockaert 24 april 2014 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Inleiding Faillissementen

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN. 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN. 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden 1.1 Alle verhuringen uitgaande van de BECONA NV worden aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden.

Nadere informatie

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten.

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Situaties: 1. Overdracht onder voorwaarde 2. Overdracht onder eigendomsvoorbehoud 3. Overdracht toekomstige goederen 4. Overdracht onder tijdsbepaling

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Leswa Holding B.V., gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219 Faillissementsnummer : C/05/15/843 F

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MAART 2015 F.14.0141.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0141.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG INZAKE MEDIA SERVICE 4U B.V. Gegevens onderneming de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEDIA SERVICE 4U B.V., statutair gevestigd te Doetinchem, kantoorhoudende

Nadere informatie

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Monografieén Privaatrecht Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Mr. Th.A. Pouw Zevende druk Deventer - 2004 Inhoud Lijst van afkortingen XI I. INLEIDING

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG. In het faillissement van. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMBERVILLE HOLDING B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG. In het faillissement van. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMBERVILLE HOLDING B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMBERVILLE HOLDING B.V. Statutair gevestigd te Werkendam, kantoorhoudende aan de Prinses Christinaweg

Nadere informatie

TWINTIG KORTE VRAGEN. VRAGENLIJST n r III VERGELIJKEND EXAMEN Brussel, zaterdag 10 maart 2012 (namiddag)

TWINTIG KORTE VRAGEN. VRAGENLIJST n r III VERGELIJKEND EXAMEN Brussel, zaterdag 10 maart 2012 (namiddag) VERGELIJKEND EXAMEN 2012 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel, zaterdag 10 maart 2012 (namiddag) VRAGENLIJST n r III TWINTIG KORTE VRAGEN Deze derde vragenlijst bevat twintig vragen. De antwoorden worden op 25

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 2 Datum : 21 september 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) Allen, die deze zullen zien of horen

Nadere informatie