TV Elektronica PV/TV Stage Elektriciteit/Elektronica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TV Elektronica PV/TV Stage Elektriciteit/Elektronica"

Transcriptie

1 LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Elektronica PV/TV Stage Elektriciteit/Elektronica Specifiek gedeelte 7/5 lt/w 0/2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Elektriciteit-elektronica Mechanica Elektriciteit TSO derde graad eerste en tweede leerjaar Leerplannummer: 2013/016 (vervangt 2009/029) Nummer inspectie: 2013/867/1//V15 (vervangt 2009 / 15 // 1 / N / SG / 2H / III / / V/13) Pedagogische begeleidingsdienst GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan Brussel

2 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 1 INHOUD Visie... 2 Beginsituatie... 3 Algemene doelstellingen... 4 Leerplandoelstellingen / leerinhouden... 5 DEEL 1 TV ELEKTRONICA... 5 Algemeen : labodoelstellingen... 5 Subvak 1 Basiselektronica + Labo... 6 Subvak 2 Beeld en Geluid + Labo...12 Subvak 3 Digitale Technieken + Labo...16 Subvak 4 PC Technieken + Labo...19 Subvak 5 Regeltechniek + Labo...21 DEEL 2 PV/TV STAGE ELEKTRONICA / ELEKTRICITEIT...23 Pedagogisch-didactische wenken Algemene pedagogisch-didactische wenken...27 Minimale materiële vereisten Evaluatie Bibliografie... 39

3 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 2 VISIE Elektriciteit-elektronica is een doorstromingsrichting. In deze studierichting ligt de nadruk op de vormende waarde van de aangeboden leerplandoelstellingen en leerinhouden van zowel de algemene als de theoretisch-technische vakken. De studierichting streeft er vooral naar de leerlingen in staat te stellen om succesvol studies hoger onderwijs van het niveau professionele dan wel academische bachelor binnen het domein elektriciteitelektronica aan te vatten. Het gestructureerd inzichtelijk en creatief denken en handelen, in het kader van het technologisch proces staat centraal in deze vorming. Er is voldoende aandacht voor concrete studies van realisaties, met zin voor kwaliteit en preventie. De doelstellingen hebben een grote transfer- en abstraherende waarde. Zij zijn gericht op het verwerven van leercompetenties met een bijzondere aandacht voor vaardigheden en vakgebonden attitudes. Door het behalen van het diploma secundair onderwijs in de studierichting Elektriciteit-elektronica verwerven leerlingen voldoende inzichten, vaardigheden en attitudes om met succes studies van het niveau van professionele bachelor binnen het domein van de elektriciteit-elektronica aan te vatten; om een elektrisch-elektronische realisatie op een gestructureerde wijze te analyseren. Het technisch vak Elektronica wordt ingedeeld in volgende deelvakken Beeld en geluid + labo beeld en geluid Digitale technieken + labo digitale technieken Basiselektronica + labo basiselektronica PC-technieken + labo pc-technieken Regeltechniek + labo regeltechniek Op welke wijze de lestijden over de verschillende vakken worden verdeeld, behoort tot de vrijheid van de onderwijsinstelling en wordt best bepaald in de vakgroep. Over de verschillende deelvakken heen, leert de leerling: een laboverslag maken; technische instructies lezen en interpreteren; meetopdrachten uitvoeren op elektronische schakelingen; een elektronische module programmeren met een eigen ontwerp; problemen analyseren; oplossingen voor te stellen; zelfstandig een tekening en een schema analyseren (tekenen, lezen, begrijpen en beoordelen als vorm van een technische communicatie); omgaan met geïntegreerd computergebruik; elektronische bouwstenen op hun conformiteit controleren; omgaan met de principes van de kwaliteitszorg, veiligheidsvoorschriften, gezondheidsregels en milieuvoorschriften. Deze leerinhouden worden voldoende wiskundig en wetenschappelijk onderbouwd om het doorstromingskarakter van deze studierichting mogelijk te maken.

4 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 3 BEGINSITUATIE De leerinhouden sluiten aan bij deze die behandeld werden in de tweede graad TSO Elektriciteitelektronica. Basisbegrippen van elektronische componenten (bijvoorbeeld de diode) en digitale technieken zijn reeds gekend. De studierichting Elektriciteit-elektronica derde graad TSO bouwt vooral verder op inzichten, vaardigheden en attitudes verworven in de tweede graad Elektriciteit-elektronica TSO. De overgrote meerderheid van de leerlingen die in deze studierichting instromen hebben logischerwijs de tweede graad Elektriciteit/elektronica gevold. Leerlingen toegelaten tot het eerste leerjaar van de derde graad TSO Elektriciteit-elektronica kunnen echter uit verschillende studierichtingen komen. Hierdoor kan er wat voorkennis betreft een groot verschil zijn tussen de leerlingen. Door middel van goed gekozen oefeningen, zal de leraar bij het begin van het schooljaar meteen het niveau van de leerlingen nagaan. Mocht blijken dat er voor sommige leerlingen een individuele bijwerking nodig is, dan zal dit hoofdzakelijk moeten gebeuren door zelfstudie of door inhaallessen buiten de normale lessenrooster. De leraar zal echter steeds zorgen voor een gestructureerde bijwerking en voor een degelijke begeleiding van de leerling. Coördinatie met de collega s zal hierbij zeker noodzakelijk zijn.

5 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 4 ALGEMENE DOELSTELLINGEN Uitbreidingsdoelstellingen worden aangeduid met een U. Deze zijn niet verplicht, maar bedoeld voor de meer gevorderde klassen en/of leerlingen. Labodoelstellingen zijn vetjes gedrukt. Deze worden gerealiseerd tijdens het realiseren van de overige leerplandoelstellingen. De leerlingen maken van elke labo-opdracht een individueel laboverslag. Over de verschillende vakken heen wordt ernaar gestreefd de leerling de noodzakelijke basiskennis en vaardigheden bij te brengen om uiteindelijk te voldoen aan het profiel van de studierichtingoptie. Het algemeen doel van de studierichting is: Door het behalen van het diploma secundair onderwijs in de studierichting Elektriciteit-elektronica verwerven leerlingen voldoende inzichten, vaardigheden en attitudes om met succes studies van het niveau van professionele bachelor binnen het domein van de Elektriciteit, Elektronica en ICT aan te vatten; om de studie van een elektrische en elektronische realisatie op een gestructureerde wijze te analyseren. Bij alle leerinhouden waar mogelijk zal de nodige aandacht besteed worden aan het bijbrengen van de genormaliseerde eenheden bij de verschillende nieuwe begrippen en aan de voorschriften van ARAB en AREI. Het is enorm belangrijk om attitudes bewust en expliciet op diverse momenten na te streven. Attitudes die bijzondere aandacht verdienen zijn: Verantwoordelijkheidszin : Het belang van het eigen handelen onderkennen en plichtsbewust handelen. Zich ervan bewust zijn dat ordelijk en nauwkeurig werken de veiligheid voor zichzelf en de anderen verhoogt. Zin voor samenwerking : Met tegenstrijdige belangen tussen medeleerlingen kunnen omgaan. Bereid zijn om samen te werken en projectmatig te leren om tot een optimaal resultaat te komen; samenhorigheid en collegialiteit hoog in het vaandel dragen. Kwaliteitsbewust zijn : In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten de studieresultaten moeten voldoen. Actief en pro- actief gericht zijn op kwaliteit door oog te hebben voor orde en netheid. Leergierigheid : ingesteldheid om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Welzijnsbewust zijn : actief en pro- actief gericht zijn op veiligheid, gezondheid en hygiëne. Actief en pro- actief gericht zijn op kwaliteit door oog te hebben voor orde en netheid. Milieubewust zijn : zich bewust zijn van de impact van eigen handelingen op het milieu. Zin voor zelfevaluatie : ingesteldheid om via reflectie over het eigen handelen de professionaliteit te verhogen. Flexibiliteit : bereid zijn om zich aan te passen aan wisselende omstandigheden Al deze attitudes terzelfder tijd nastreven is uiteraard onmogelijk. Het is daarom aangewezen tijdens afgesproken periodes telkens één of enkele attitudes expliciet te benadrukken.

6 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 5 LEERPLANDOELSTELLINGEN / DEEL 1- TV ELEKTRONICA ALGEMEEN : LABODOELSTELLINGEN 1 de gemaakte afspraken toepassen om doeltreffend en veilig te werken. Intern laboreglement algemene aandachtspunten Een eigen planning maken Geschikte werkmethode en werkvolgorde bepalen Inrichting eigen werkruimte Zorg voor meetapparatuur Welzijn (veiligheid, gezondheid, hygiëne) en milieu

7 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 6 SUBVAK 1 BASISELEKTRONICA + LABO 1. Inleiding 2 de fysische samenstelling van N- en van P- halfgeleidermateriaal kaderen in de algemene theorie van de bouw van de stof. 3 de eigenschappen van halfgeleidermateriaal uitleggen. Bouw van de stof Geleiders, isolatoren Halfgeleiders Halfgeleiders van het P- en van het N-type 2. Componenten 4 de component herkennen in een schema. 5 de basiseigenschappen verklaren en de toepassing toelichten. 6 de karakteristieke gegevens opzoeken (CD-ROM, internet ). 7 de werking van eenvoudige schakelingen met dioden uitleggen. 8 een geschikte diode kiezen in functie van de toepassing. 9 de noodzakelijke voorschakelweerstand voor een LED berekenen. 10 inzicht hebben in de transistorschakeling. 11 de begrippen eigen aan de schakeling verklaren. Weerstand Condensator Spoel Diode (junctiediode, zenerdiode, capaciteitsdiode) Transistor (junctietransistor, JFET, MOSFET) Geïntegreerde schakeling Transistor als schakelaar Begrippen: saturatie, cut off, schakelsnelheid.

8 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 7 12 halfgeleiderschakelingen in hun specifiek toepassingsgebied duiden 13 de koeling van halfgeleiders verklaren. Bipolaire transistor MOSFET, IGBT SCR, GTO, triac Solid state relais Galvanische scheiding 14 controleren of een component al dan niet defect is. 15 de karakteristiek van een weerstand en diode opnemen. 16 de werking van de transistor proefondervindelijk vaststellen. 17 de juiste transformator kiezen in functie van de gewenste spanning en stroom. 18 de verschillende gelijkrichterschakelingen schetsen. 19 de werking verklaren van een gelijkrichterschakelingen. 20 de voor- en nadelen duiden tussen gelijkrichting met 4 diodes versus een bruggelijkrichter. 3. gelijkspanningsvoeding Transformator Gelijkrichting Eénfasig Driefasig

9 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 8 21 de spanningsvorm verklaren en schetsen die bekomen wordt na gelijkrichting. 22 de stroomsterkte door en de spanning over de dioden bepalen en berekenen. 23 uitleggen aan welke criteria vervangcomponenten moeten voldoen. Afvlakking: 24 een éénfasige gelijkrichter (enkelweg en dubbelweg) bouwen en de werking van de schakelingen controleren. 25 de gebruikelijke afvlakschakelingen schetsen. 26 verklaren welke invloed het wijzigen van de capaciteitswaarde op de rimpel en op de vorm van de diodestroom heeft. 27 verklaren welke invloed het wijzigen van de belastingweerstand op de rimpel heeft. 28 verklaren welke invloed de gelijkrichterschakeling op de rimpel heeft. 29 uitleggen aan welke criteria vervangcomponenten moeten voldoen. 30 de gelijkrichterschakeling uitbreiden met een afvlakking. 31 vervangingscomponenten kiezen. Stabilisatie met zenerdiode met zenerdiode en serietransistor; met een IC; via stroombegrenzing.

10 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 9 32 proefondervindelijk de invloed van het wijzigen van de capaciteitswaarde op de rimpel en op de vorm van de diodestroom aantonen. 33 proefondervindelijk de invloed van het wijzigen van de belastingweerstand op de rimpel aantonen. 34 proefondervindelijk de invloed van de gelijkrichterschakeling op de rimpel aantonen. 35 opnoemen wat de belangrijkste criteria zijn voor een gestabiliseerde voeding. 36 de principiële werking van een stabilisatieschakeling (parallel en se-rieel) verklaren. 37 verklaren hoe een switched mode power supp werkt. Bleeder 38 de werking van een stabilisatieschakeling (parallel en serieel) proefondervindelijk onderzoeken. 39 gestructureerd fouten opzoeken en herstellen in bestaande schakelingen. 40 de werking van een switched mode power supply proefonder-vindelijk onderzoeken. 41 de waarde van de bleeder berekenen.

11 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica de werking van symmetrische en van asymmetrische schakeling verklaren. 43 de werking van de schakelingen proefondervindelijk vaststellen door metingen op proefopstellingen. 4. Spanningsvermenigvuldiging 44 de principiële werking van enkele schakelingen uitleggen. 5. Spanningsbegrenzing 45 de werking van die schakelingen proefondervindelijk vaststellen door metingen op proefopstellingen. 46 de basiseigenschap(pen) toelichten. 47 de werking van gestuurde gelijkrichterschakelingen (vermogengedeelte) verklaren. 48 de vermogenschakeling schetsen voor het sturen van een wisselspanning (fase- en periodesturing). 49 het verschil uitleggen tussen fase- en periodesturing. 50 de voordelen en de nadelen verklaren van een fase- en periodesturing. 6. Vermogensturingen Diac Triac Thyristor GTO IGTB 51 metingen uitvoeren op schakelingen (bijvoorbeeld schakelingen geschikt voor snelheidsregeling van kleine motoren) en de signalen op de oscilloscoop laten zien. beveiligen van vermogencomonenten overstroom overspanning

12 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica uitleggen hoe vermogencomponenten worden beveiligd tegen over-stroom en overspanning 53 het principe van warmteafvoer uitleggen. 54 berekenen welke koelplaat er noodzakelijk is. warmteafvoer Specifieke pedagogisch-didactisch wenken Door gepaste vragen controleren of de noodzakelijke voorkennis aanwezig is. Eventueel aanvullen. Leg de nadruk op die eigenschappen die verder zullen gebruikt worden. Laat de verschillende gelijkrichter- en afvlakschakelingen bouwen op een proefbord of werk beter nog met vooraf gebouwde proefschakelingen. Voor het deel stabilisatie wordt geadviseerd om steeds vooraf gebouwde proefschakelingen te gebruiken. Vooral aandacht besteden aan afvlakking en stabilisatie. Voorzie ook enkele opdrachten in verband met foutenanalyse bij het onderdeel stabilisatie. Componenten benaderen uit het oogpunt van de gebruiker. Laat de smeltkarakteristieken van de ultrasnelle smeltveiligheden vergelijken met de smeltkarakteristiek van enkele vermogenhalfgeleiders. Gebruik recente catalogi.

13 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 12 SUBVAK 2 BEELD EN GELUID + LABO 55 verklaren wat geluid is en hoe geluid zich voortplant. 56 uitleggen wat de begrippen gehoordrempel (invloed van de frequentie). 57 de hoorbare frequenties situeren in het frequentiespectrum. 58 verklaren waarom het gebruik van de decibel wenselijk is. 59 berekeningen maken met de decibel. 60 signalen visualiseren en toelichten 61 signalen visualiseren en verklaren. 1. Akoestiek Basisbegrippen Geluidsomvormers Fourieranalyse 62 het werkingsprincipe uitleggen. 63 de gegevens uit een catalogus gebruiken. 64 de mogelijkheden en de beperkingen van de verschillende soorten luidsprekers en microfoons verklaren 65 de ideale plaats van de luidsprekerboxen bepalen 66 de nieuwste ontwikkelingen toelichten (home cinema ) 2. Luidsprekers en microfoons Stereo Dolby-surround

14 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica de opbouw van de verschillende soorten filters duiden. 68 de filters toetsen aan de vooropgestelde kenmerken. 69 een gepaste filter dimensioneren en ontwerpen. 70 de bandbreedte van een filterschakeling berekenen. 71 de snijfrequentie berekenen. 3. filters Passief Actief Digitale filter 72 de werking en de karakteristieke waarden proefondervindelijk vaststellen. 73 de nodige schema s tekenen. 74 de karakteristieke eigenschappen van een versterker (als vierpool) verklaren. 75 de karakteristieke eigenschappen van een versterker als vierpool experimenteel vaststellen. 4. Audioversterkers Ingangs- en uitgangsimpedantie Versterking Bandbreedte 76 een toepassing met een eindversterkermodule dimensioneren en ontwerpen. 77 verklaren hoe de omzetting gebeurt. 78 het belang van de samplefrequentie en de resolutie verklaren. 79 een samplefrequentie bepalen. 5. dataomvorming AD en DA bij gelijkspanning AD en DA bij wisselspannig toepassingen : dvd, cd.

15 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica licht situeren in het elektromagnetische spectrum. 6. Beeldweergave Basiskennis beeld 81 de betekenis verklaren van begrippen Begrippen zoals : kleurmenging; helderheid (luminantie); verzadiging; complementaire kleur 82 met monochromatische lichtbronnen kleuren samenstellen. 83 de werking van een monitor duiden aan de hand van de opbouw van televisiebeelden. 84 het aantal beelden, lijnen en rasters volgens de Europese normen opnoemen. 85 de werking van een scherm analyseren aan de hand van een kopie van het origineel schema (eventueel met schema beschrijving van de fabrikant). 86 het onderscheid toelichten tussen SDTV, HD (720p, 1080i en 1080p) toelichten. 87 de structuur van de verschillende kleursystemen duiden en de werking van de betreffende kleurdecoders uitleggen aan de hand van het blokschema. 7. Beeldvorming Beeldvorming Soorten schermen (CRT, Plasma, LCD, LED, ) Kleursystemen

16 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica de verschillende gangbare modulatietechnieken duiden binnen hun toepassingsgebied. 89 de bandbreedte bij modulatie berekenen 8. modulatietechnieken Amplitudemodulatie Frequentiemodulatie 90 het gemoduleerde signaal visualiseren. Specifieke pedagogisch-didactische wenken 91 de gebruikte terminologie verklaren. 92 ontvangst en weergave toelichten en de principiële werking van de decoders bespreken. 93 het blokschema van een satellietontvanger schetsen. 9. digitale ontvangst Digitale TV Digitale radio (U) Verwijs naar praktische toepassingen (luidsprekerboxen, mengpanelen ). Belangrijk is dat de leerlingen de terminologie in verband met filters kunnen gebruiken. Behandel verschillende signalen met de Fourieranalyse. Verwijs naar het gebruik van decibelmeters. Leg de link met de RGB pixels. Benader met het oog op de bruikbaarheid bij beeldschermen. Werk vooral rond de omvorming van analoge naar digitale beeld- of geluidssignalen en omgekeerd. Verwijs naar AM en FM.

17 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 16 SUBVAK 3 DIGITALE TECHNIEKEN + LABO 94 de opbouw en de werking van een programmeerbare bouwsteen duiden. 1. programmeerbare bouwsteen (PLD) PLD Principe De opbouw van de bouwsteen Compabiliteit 95 een probleemstelling oplossen met PST of flowchart. 96 combinatorische schakelingen realiseren met behulp van programmeerbare logische bouwstenen. (grafische manier) Programmeertechnieken Schakelingen Comparator Encoder- en decoderschakelingen Multiplexer en demultiplexer Half en full adder (U)de opbouw van de bouwsteen 97 een PLD programmeren. 98 een toepassing aansturen met een PLD.

18 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica de werking van de verschillende schakelingen uitleggen. 100 de gegevens van de verschillende componenten opzoeken (CD-ROM, Internet ). 101 de schakelingen gebruiken in diverse toepassingen. 102 schakelingen ontwerpen, tekenen en uitvoeren en de werking controleren. 2. sequentiele schakelingen Schuifregisters Serie en parallel Ringregisters Ringtellers Tellers en delers Asynchrone en synchrone Binaire en BCD tellers 103 verschillende geheugensystemen toelichten. 104 de verschillen tussen de verschillende soorten uitleggen. 105 de gegevens van de verschillende componenten opzoeken (CD-ROM, het internet ). 106 de gegevens (CD-ROM, internet ) gebruiken. 107 de verschillende soorten in een schakeling gebruiken. 108 metingen op eenvoudige opstellingen uitvoeren. 3. halfgeleidergeheugen RAM ROM: samenstelling statisch / dynamisch operatiecycli programmeerbare geheugens PROM EPROM PAL FPLA EPROM-programmer 109 het blokschema van een microcontroller kunnen toelichten. 110 de functie van de verschillende onderdelen duiden 4. Microcontrollers Onderdelen gegevensgeheugen

19 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica de belangrijkste instructies uit de instructieset kennen. (U) 112 eenvoudige programma s kunnen opstellen. (U) 113 de verschillende busstructuren kennen (U) programmageheugen periferie registers Specifieke pedagogisch-didactisch wenken Maak de leerlingen attent op de verschillende programmeermogelijkheden (grafisch of programmeertaal). Voorzie oefeningen met één programmeermogelijkheid. Denk aan de mogelijkheden om gebruiksklare software van het internet te downloaden (bijvoorbeeld De leerstof en de praktische oefeningen geïntegreerd benaderen. Voldoende tijd besteden aan het lezen en begrijpen van de gegevens van de geïntegreerde schakelingen. Laat die door de leerlingen zelf opzoeken (CD-ROM, het internet ). Vooral aandacht besteden aan het correct gebruik van de gegevens van de schakelingen. Voor het programmeren van een EPROM kan eventueel gebruik gemaakt worden van een zelfgebouwde EPROM-programmer Leerstof opbouwen rond een praktisch voorbeeld. Beperk je niet tot een microprocessor gebruikt in een pc. Besteed ook enige aandacht aan de μp gebruikt in andere elektronische toestellen zoals tv, DVD. Begin met een eenvoudige oefening waar alle stappen tot een volledig afgewerkt project aan bod komen.

20 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 19 SUBVAK 4 PC TECHNIEKEN + LABO 114 de voornaamste functies van een besturingssysteem duiden. 115 uitleggen hoe gegevenscompressie kan gebeuren. 116 beveiligingsmogelijkheden voorzien. 117 verklaren welke stappen er doorlopen worden bij het opstarten van een pc. 1. Besturingssysteem 118 een besturingssysteem installeren op een pc. 119 bijkomende componenten installeren. 120 het blokschema van een computer tekenen en de wisselwerking tussen de verschillende blokken verklaren. 121 de verschillende elementen van een moederbord duiden. 122 de verschillende soorten bussen duiden en hun functie toelichten. 123 de werking en de onderlinge samenhang verklaren. 124 uitleggen waarom een intern geheugen wordt gebruikt. 2. Bouw Moederbord Processor Videokaart Voeding Geluidskaart 125 een voeding aansluiten en uitmeten. 126 de BIOS instellen. 127 een audio- en videokaart kiezen in functie van de toepassingen. 128 de verschillende onderdelen monteren en aansluiten (U) 129 fouten gestructureerd opzoeken en herstellen.

21 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica de werking en eigenschappen van interne opslagmedia (hd,dvd, cd) uitleggen 131 de eigenschappen toelichten van de randapparatuur. 132 de randapparatuur aansluiten en de nodige softwareinstellingen uitvoeren. 133 fouten gestructureerd opzoeken en herstellen. 3. randapparatuur Harde schijven Verwisselbare schijven Printers Scanners Cardreaders (intern, extern) UPS (ononderbreekbare voeding) Specifieke pedagogisch-didactisch wenken 134 Opbouw van signalen visualiseren en toelichten. 135 draadloos systeem realiseren. 136 toepassingen van moderne communicatietechnologie toelichten. 137 een eenvoudig netwerk installeren en in bedrijf stellen. 138 fouten gestructureerd opsporen en verhelpen. 139 Draadloos communicatiesysteem realiseren. 4. Netwerken Basistopologiën Basisprotocollen Netwerkhardware Besturingssystemen Beveiliging Installatie De voorkennis van de leerlingen kan hier nogal verschillend zijn. Voorzie daarom enkele opgaven om het niveau van de leerlingen te testen. Een aantal zaken kunnen ook bij andere leerinhouden verder ingeoefend worden. Begin met een algemeen blokschema dat verder verfijnd wordt om uiteindelijk de verschillende elementen afzonderlijk te behandelen. De leerlingen moeten in staat zijn de componenten te kiezen in functie van een toepassing, besteed daarom voldoende aandacht aan karakteristieke waarden en aan hun invloed. Aandacht besteden aan de voordelen en aan de nadelen (mogelijke problemen) van een gekozen netwerk Voorzie indien mogelijk verschillende soorten netwerken.

22 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 21 SUBVAK 5 REGELTECHNIEK + LABO 140 uitleggen wat de verschillende wisselstroomspecificaties betekenen. 141 bewerkingen met die grootheden maken. 142 het gebruik van een OpAmp in basisschakelingen verklaren 143 het gebruik van een OpAmp in basisschakelingen verklaren en experimenteel vaststellen. 1. Operationele versterker Inverterende versterker Niet-inverterende versterker Sommeerversterker Verschilversterker Differntiator Integrator 144 een eenvoudige regelkring als blokschema voorstellen. 145 het verschil tussen een mee- en een tegenkoppeling verklaren 146 de begrippen werkelijke, gewenste en uitgangswaarde duiden. 2. Blokschema van een regelkring

23 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica de functie van een regelaar toelichten. 148 de principiële werking van de verschillende soorten regelaars duiden 3. Regelaars Soorten: pneumatisch; elektronisch. 149 het verschil uitleggen tussen een discontinue en een continue regeling. 150 het verschil tussen een twee- en driepuntregelaar verklaren. 151 de karakteristieke eigenschappen en het werkingsprincipe van de verschillende regelaars verklaren 152 de typische eigenschappen van de verschillende regelaars duiden. Discontinue regelaar: tweepuntregelaar; driepuntregelaar. Continue regelaar: proportionele regelaar, integrerende regelaar, proportionele integrerende regelaar, differentiërende regelaar, proportionele differentiërende regelaar, proportionele integrerende differentiërende regelaar. Specifieke pedagogisch-didactisch wenken Zorg voor voldoende oefeningen. Gebruik eenvoudige regelkringen die de leerlingen gemakkelijk herkennen. Toon het effect van de verschillende regelaars op een de proces aan door middel van een simulatieprogramma. Laat de leerlingen enkele chakelingen met operationele versterkers bouwen waarmee ze het gedrag van de processen kunnen nagaan.

24 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 23 DEEL 2 PV/TV STAGE ELEKTRONICA / ELEKTRICITEIT Algemeen 153 kennis nemen en omgaan met de bedrijfscultuur. 154 formele en informele omgangsvormen hanteren. 155 functioneren buiten het beschermende schoolmilieu. 156 omgaan met stress. 157 omgaan met oversten, gelijken, ouderen. 158 kritiek aanvaarden. 159 assertief gedrag vertonen. 160 van organisatiebekwaamheid getuigen 161 in groep werken. 162 omgaan met formele en informele regels, afspraken en procedures. 1. Omgaan met de bedrijfscultuur 163 veiligheids- en milieuvoorschriften toepassen. 164 ergonomie toepassen. 165 goederenbehandeling uitvoeren (stockeren, inventariseren, in- en uitpakken). 2. Omgaan met de reglementeringen inzake AREI ARAB welzijn, milieu 3. Omgaan met goederen 166 doelgericht communiceren. 4. Communicatie

25 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 24 Voorbereiding 167 de werkzaamheden voorbereiden. 168 een geschikte werkmethode en werkvolgorde bepalen. 169 waakzaam zijn voor welzijn en milieu. 170 de nodige beschermingsmiddelen uitkiezen. 171 zorg dragen en orde hebben voor meetinstrumenten, gereedschap, machines en apparatuur. 172 individuele opdrachten van beperkte omvang onder begeleiding 173 organiseren, uitvoeren en evalueren. 5. Het eigen werk organiseren 174 tekeningen lezen en interpreteren, tekeningen opmaken. 6. Tekeningen en schema s 175 administratieve gegevens verwerken. 7. Administratie 176 met elektrische machines, elektronische apparaten en meetapparatuur deskundig omgaan. 8. Omgaan met elektrische machines en elektronische apparatuur

26 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 25 Proces 177 een meetprotocol opvolgen. 178 tekeningen lezen en interpreteren 9. Meetprotocol 179 montagetechnieken toepassen 10. Montage en demontage 180 een industrieel proces opvolgen 11. Automatisatie 181 verbindingstechnieken toepassen 12. Verbindingstechnieken Solderen Schroeven Lijmen 182 adequaat omgaan met elektrische en elektronische toestellen. 13. Elektrische en elektronische toestellen Aansluiten Opsporen van storingen

27 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 26 Nazorg 183 administratieve gegevens verwerken. 14. Administratie 184 kwaliteitscontrole toepassen. 15. Afwerking, zelfevaluatie 185 resten en afval volgens instructies sorteren en opslaan. 16. Milieubewustzijn

28 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 27 PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN De geïntegreerde (theorie en labo) en projectmatige aanpak zal worden aangewend waarbij de formele scheiding tussen theorie en lab komt te vervallen. Er wordt steeds uitgegaan van 25 effectieve lesweken per schooljaar. Overblijvende weken kunnen worden besteed aan een verder uitdiepen van de leerstof of voor uitbreidingen. Ook nieuwe ontwikkelingen kunnen hier eventueel aan bod komen. Pedagogisch is het niet verantwoord om de leerlingen tijdens de les de leerstof systematisch te laten noteren. Om tijdverlies te vermijden, wordt het gebruik van een goed handboek of van een zelf gemaakte cursus expliciet aanbevolen. In het TSO mag verwacht worden dat de theorie gegeven wordt in functie van datgene wat van de leerling verwacht wordt bij het uitvoeren van de diverse labopdrachten. De nodige aandacht zal besteed worden aan het gebruik van de correcte notaties en aan het gebruik van de correcte eenheden. Bij alle onderdelen - waar mogelijk - zal de nodige aandacht besteed worden aan veiligheid, gezondheid, hygiëne en zorg voor het milieu. GEÏNTEGREERDE AANPAK Door de grotere nood aan ervaringsgericht onderwijs is het belang van de relatie tussen theorie en praktische vaardigheden toegenomen. Het leren wordt opgevat als een proces waarbij er een afwisseling is tussen het opdoen van ervaringen en het ontwikkelen van competenties. De lessen sluiten zou nauw mogelijk aan bij de leefwereld van de leerlingen zodat de theorie niet abstract overkomt, maar een concrete betekenis krijgt. Theorie en labo zijn geen eilanden en kunnen dus moeilijk gescheiden aangeboden worden omwille van: didactisch meerwaarde: het geïntegreerd werken zal het leer- en probleemoplossend denken optimaal ondersteunen; grotere motivatie van de leerlingen; leerlingen krijgen de mogelijkheid een eigen inbreng te doen. In het leerplan wordt geen onderscheid gemaakt tussen theorie en labo. Hoe en wanneer de leerplandoelstellingen gerealiseerd worden, kan uitgestippeld worden door de vakgroep: Dit leerplan wil hoofdzakelijk een leidraad zijn. De erin opgenomen doelstellingen en leerinhouden zijn een referentiekader waarmee het lerarenteam vrij kan omgaan. Het is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop deze doelstellingen door de leerlingen kunnen worden verworven. De pedagogischdidactische wenken zijn dan ook bedoeld als suggesties, als tips.

BSO TWEEDE GRAAD. vak TV ELEKTRICITEIT 2000/057. (vervangt 98036) 1 u/week. IT-e

BSO TWEEDE GRAAD. vak TV ELEKTRICITEIT 2000/057. (vervangt 98036) 1 u/week. IT-e BSO TWEEDE GRAAD vak TV ELEKTRICITEIT 1 u/week IT-e 2000/057 (vervangt 98036) 1 2 e graad SO Vak: ELEKTRICITEIT TV 1 ste jaar: 1u/w 2 de jaar: 1u/w BEGINSITUATIE VOOR HET VAK Voor het vak elektriciteit

Nadere informatie

PV/TV Stage toegepaste informatica

PV/TV Stage toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: PV/TV Stage toegepaste informatica SPECIFIEK GEDEELTE 2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Informaticabeheer Handel TSO derde graad tweede

Nadere informatie

eerste en tweede leerjaar PV/TV Stage toegepaste informatica

eerste en tweede leerjaar PV/TV Stage toegepaste informatica SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Optie(s) Informaticabeheer Vak(ken): PV/TV Stage toegepaste informatica 0/2 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Jaarplan PV elektriciteit

Jaarplan PV elektriciteit Schooljaar 2012-2013 Leerkracht(): Gert Vandersmiss Vak: PV elektriciteit Klass: 3BAUTOA15 Schooljaar: 2012-2013 Algeme gegevs Gebruikte handboek: Leerplannummer: LICAP... 2 Knismaking met vervanger Joerie

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen In kolom 1 vind je 49 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep MVT (Frans, Engels, Duits). Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto VSKO Leerplan OPLEIDING Zwevende module Modulair Studiegebied Auto Goedkeuringscode 2010/149/6//D 31 januari 2010 Administratieve groep: 34630 / 34631 Gevaarlijke Stoffen 40 Leerplan Zwevende module Studiegebied

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken)

Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken) Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken) De vakgroep kan bestaan uit : 1 leraren die vak geven vanuit dezelfde discipline (vb. gezondheidsopvoeding, verzorging,

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Vermogenelektronica Code 7371 Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Vermogenelektronica Code 7371 Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Elektromechanica

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Mechanica-elektriciteit SPECIFIEK GEDEELTE. Elektronische installatietechnieken

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Mechanica-elektriciteit SPECIFIEK GEDEELTE. Elektronische installatietechnieken SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Mechanica-elektriciteit SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s) Elektronische installatietechnieken Vak(ken):

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

Documenten van de leraar

Documenten van de leraar DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Documenten van de leraar SECUNDAIR ONDERWIJS Tijdens je opleiding tot leraar werd je geïnformeerd over o.a. de leerplannen die voor je vak(gebied)

Nadere informatie

BINNENKLASDIFFERENTIATIE IN WISKUNDELESSEN

BINNENKLASDIFFERENTIATIE IN WISKUNDELESSEN BINNENKLASDIFFERENTIATIE IN WISKUNDELESSEN - Situering - Lkr over binnenklasdifferentiatie - Binnenklasdifferentiatie? - Leerplannen - Binnenklasdifferentiatie in wiskunde Hilde De Maesschalck 8 oktober

Nadere informatie

Hout en bouw. Toegepaste wetenschappen in hout, bouw en schilderwerk een zorgenkind?

Hout en bouw. Toegepaste wetenschappen in hout, bouw en schilderwerk een zorgenkind? Hout en bouw Toegepaste wetenschappen in hout, bouw en schilderwerk een zorgenkind? In de huidige lessentabellen van hout, bouw en schilderwerk staat het vak TW nog afzonderlijk vermeld. Heel wat leraren

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 SAMENSTELLING VAN DE VAKGROEP KEUZE WERKPUNTEN BESLISSINGEN VAN DE VAKGROEP PLANNING VERGADERINGEN 2014-2015 PLANNING VERGADERINGEN 2015-2016 PLANNING

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Pneumatica Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: Derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Bouw Hout FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Bouwtechnieken Houttechnieken Vak(ken): TV Elektriciteit

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar Licap - Brussel september 1998 MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde

Nadere informatie

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 Schooljaar 2015-2016 E-mail: ka.wetteren@g-o.be atheneum@campuskompas.be Website: www.campuskompas.be/atheneum Scholengroep Schelde Dender

Nadere informatie

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET LEREN LEREN EN GOK Voet@2010 leren leren en thema s gelijke onderwijskansen Socio-emotionele ontwikkeling (1ste graad)

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A1 Basiskennis (4 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de basiskennis

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen Eindtermen educatief project Korstmossen, snuffelpalen van ons milieu 2 de en 3 de graad SO Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen I. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

3KA Toegepaste informatica

3KA Toegepaste informatica 3KA Toegepaste informatica Thierry Willekens, leerkracht Koninklijk Technisch Atheneum Mol 2008 WOORD VOORAF Alle leerlingen verwerven de basisvaardigheden van ICT in het eerste jaar van de eerste graad

Nadere informatie

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs. Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs. Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs. Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Vademecum Techniek (2013-2014) In het vademecum geef ik jullie graag een overzicht van de begrippen

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PC-TECHNICUS/PC-ENGINEER (update) Beroepsprofiel (CEVORA, juni 2008) De pc

Nadere informatie

Advies over het algemeen vak Informatica in de tweede en derde graad van het ASO

Advies over het algemeen vak Informatica in de tweede en derde graad van het ASO Vlaamse Onderwijsraad Afdeling ASO Leuvenseplein 4 24 maart 2000 1000 Brussel ASO/RLE/ADV/001 Advies over het algemeen vak Informatica in de tweede en derde graad van het ASO 1 Situering Sedert 1993 bestudeert

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Samengevat door ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Eindtermen ICT Vanaf het schooljaar 2007-2008 zijn er eindtermen voor ICT in het lager onderwijs, dus zal men ICT meer en meer moeten integreren

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: AO IC 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Katholiek Instituut voor Technisch Onderwijs te Vilvoorde

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Katholiek Instituut voor Technisch Onderwijs te Vilvoorde Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Elementen van een pedagogisch project 1 GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN

Nadere informatie

Project wiskunde: iteratie en fractalen. Naam:

Project wiskunde: iteratie en fractalen. Naam: Project wiskunde: iteratie en fractalen Naam: Klas: 6EW-6LW-6WW 1 Doelstellingen De leerlingen leren zelfstandig informatie verwerven en verwerken over een opgelegd onderwerp. De leerlingen kunnen de verwerkte

Nadere informatie

1 Draagwijdte...2. 2 Het leerplan...2. 2.1 Omschrijving en doelen...2. 2.2 Tips voor het gebruik van een leerplan...3. 3 De leermiddelen...

1 Draagwijdte...2. 2 Het leerplan...2. 2.1 Omschrijving en doelen...2. 2.2 Tips voor het gebruik van een leerplan...3. 3 De leermiddelen... Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-100 datum : 2002-08-28 gewijzigd : 2007-02-21 contact : Dienst Leren en Onderwijzen,

Nadere informatie

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek 1 kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en ontwikkelingsdoelen techniek 2 Ontwikkelingsdoelen techniek Kleuteronderwijs De kleuters kunnen 2.1

Nadere informatie

Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals

Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals Opleiding: COMFORTSCHAKELINGEN Niveau: Afdeling: Studiegebied: Mechanica-Elektriciteit (SVWO) Residentieel elektrotechnisch installateur Lesnr. Behandeld van/tot Leerinhoud

Nadere informatie

/Elektronica/elektriciteit/ elektromechanica/toegepaste informatica/ (TV en PV/TV Stage)

/Elektronica/elektriciteit/ elektromechanica/toegepaste informatica/ (TV en PV/TV Stage) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: /Elektronica/elektriciteit/ elektromechanica/toegepaste informatica/ (TV en PV/TV Stage) Specifiek gedeelte 15/15 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad:

Nadere informatie

Evaluatiebeleid maakt op zijn beurt deel uit van het onderwijskundig beleid van een school.

Evaluatiebeleid maakt op zijn beurt deel uit van het onderwijskundig beleid van een school. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-025 datum : 2014-04-07 gewijzigd : 2014-12-01 contact : Dienst leren en onderwijzen,

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl7 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding AO BE 024 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes

INLEIDING. Veel succes INLEIDING In de eerste hoofdstukken van de cursus meettechnieken verklaren we de oorsprong van elektrische verschijnselen vanuit de bouw van de stof. Zo leer je o.a. wat elektrische stroom en spanning

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Juwelen FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Uurwerkmaken Vak(ken): TV Elektriciteit 1 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR. KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector, maart 2009)

OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR. KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector, maart 2009) OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector,

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS SPECIFIEK GEDEELTE. Naamloos jaar harde sector

SECUNDAIR ONDERWIJS SPECIFIEK GEDEELTE. Naamloos jaar harde sector SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: Graad: Jaar: BSO derde graad derde leerjaar SPECIFIEK GEDEELTE Naamloos jaar harde sector Vak(ken): PV/TV Stage Autotechniek (bouwplaatsmachines) en/of PV/TV Stage Elektriciteit/mechanica/voeding

Nadere informatie

PV Praktijk goud PV/TV Stage goud TV Goud

PV Praktijk goud PV/TV Stage goud TV Goud LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk goud PV/TV Stage goud TV Goud Specifiek gedeelte 18 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Juwelencreatie Juwelen BSO derde

Nadere informatie

Duiding bij het pakket Kijk, Wat(t) een huis! Pagina 1

Duiding bij het pakket Kijk, Wat(t) een huis! Pagina 1 Activiteit : Kijk wat(t) een huis! Korte beschrijving : Hoeveel energie verbruikt een koffiezetapparaat? Maakt het gebruik van een spaarlamp nu echt zoveel verschil uit? En als je een TV op standby zet,

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wetenschappen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wetenschappen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wetenschappen In kolom 1 vind je 73 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep wetenschappen. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Van TSO naar TSO : (g)een probleem

Van TSO naar TSO : (g)een probleem Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen Van TSO naar TSO : (g)een probleem De brochure Van ASO naar TSO werd uitgebreid met een gedeelte dat de aansluitmogelijkheden bij overgangen binnen de TSO-richtingen

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Naamloos jaar (harde sector) Vak(ken): PV Stages autotechniek en/of bouw en/of carrosserie

Nadere informatie

WERKEN AAN DE VOET IN DE LESSEN LATIJN EN GRIEKS

WERKEN AAN DE VOET IN DE LESSEN LATIJN EN GRIEKS Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel WERKEN AAN DE VOET IN DE LESSEN LATIJN EN GRIEKS 1. Talenonderwijs binnen een schoolbreed beleid De school werkt aan de

Nadere informatie

Een blik op kwaliteitsvol onderwijs door de ogen van de leerkracht

Een blik op kwaliteitsvol onderwijs door de ogen van de leerkracht Een blik op kwaliteitsvol onderwijs door de ogen van de leerkracht Evi Geeroms en David Evenepoel Koninklijk Atheneum Etterbeek Wie zijn wij? Leerkrachten Koninklijk Atheneum Etterbeek (Brussel) Nederlandstalige

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL ONDERHOUDS- EN DIAGNOSETECHNICUS VRACHTWAGENS Datum uitgave: februari 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Onderhouds-

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure INFORMATICABEHEER (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Informaticabeheer iets voor

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL ONDERHOUDS- EN DIAGNOSETECHNICUS PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK TEKENEN

WETENSCHAPPELIJK TEKENEN WETENSCHAPPELIJK TEKENEN TWEEDE GRAAD TSO TECHNIEK-WETENSCHAPPEN COMPLEMENTAIR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL (Vervangt leerplan D/1998/0279/021A vanaf 1 september 2013) Vlaams Verbond van

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Mechanica-elektriciteit FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Werktuigmachines Vak(ken): TV Elektriciteit

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist)

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker)

Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker) Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek over de sector

Nadere informatie

Werkplekleren in ASO: het kan! Dag SO 06/02/2015

Werkplekleren in ASO: het kan! Dag SO 06/02/2015 Werkplekleren in ASO: het kan! Dag SO 06/02/2015 1. Wat is werkplekleren? Codex Secundair Onderwijs: werkplekleren zijn leeractiviteiten die gericht zijn op het verwerven van algemene en/of beroepsgerichte

Nadere informatie

2. MODULES. Module Inbedrijfstelling residentiële installatie

2. MODULES. Module Inbedrijfstelling residentiële installatie OPLEIDINGENSTRUCTUUR RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Bouw (tegelzetter, metselaar, schilder)

Lesvoorbereiding: Bouw (tegelzetter, metselaar, schilder) Lesvoorbereiding: Bouw (tegelzetter, metselaar, schilder) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek over de sector Bouw Beginsituatie:

Nadere informatie

VAK Informatica. LP NR September 2011 VVKSO BRUSSEL D/2011/7841/039 KSO LEERKRACHT Kris Cauberghe

VAK Informatica. LP NR September 2011 VVKSO BRUSSEL D/2011/7841/039 KSO LEERKRACHT Kris Cauberghe JAARPLANNING GRAAD 2 VAK Informatica 1 U/W 1 SCHOOLJAAR 2011-2012 HANDBOEK Desktopper Windows 7: Computers en systeemsoftware, Tekstverwerking, Presentaties STUDIERICHTING 3AO & 3BAKc LP NR September 2011

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

TV /Bouw/elektromechanica/mechanica/elektriciteit/hout/centrale. verwarming/sanitair/tuinbouw/schilderen. sanitair/tuinbouw/schilderen en decoratie/

TV /Bouw/elektromechanica/mechanica/elektriciteit/hout/centrale. verwarming/sanitair/tuinbouw/schilderen. sanitair/tuinbouw/schilderen en decoratie/ LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk /bouw/elektromechanica/mechanica/elektriciteit/hout/centrale verwarming/sanitair/tuinbouw/schilderen en decoratie/ TV /Bouw/elektromechanica/mechanica/elektriciteit/hout/centrale

Nadere informatie

Basis Elektriciteit 1B Leerkrachtenbundel

Basis Elektriciteit 1B Leerkrachtenbundel Basis Elektriciteit 1B Leerkrachtenbundel Opbouw cursus - De cursus is opgebouwd in verschillende delen. Het eerste deel bestaat uit de werkblaadjes met de theorie met bijhorende onderzoeksopdrachten.

Nadere informatie

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1A Opleiding Industriële branders... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

BEWAREN VAN LEERLING- EN LERAARGEBONDEN DOCUMENTEN

BEWAREN VAN LEERLING- EN LERAARGEBONDEN DOCUMENTEN BEWAREN VAN LEERLING- EN LERAARGEBONDEN DOCUMENTEN B WAAROVER GAAT HET? Het uitoefenen van een lerarenopdracht blijft niet beperkt tot het voorbereiden en geven van lessen, het bijbenen van (vak)kennis

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het KTA te Liedekerke

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het KTA te Liedekerke Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Atheneum Boom en ICT. Inleiding

Atheneum Boom en ICT. Inleiding Inleiding Vermits computers niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij, doet onze school dan ook haar uiterste best om onze leerlingen vaardigheden en attitudes bij te brengen op het gebied van

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl19 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding BO ME 402 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A5 Programmeren 1 (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je projecten

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code. Da2 PLC. Academiejaar 2015-2016. Semester: - 5&6 avondtraject. Studieomvang. 6 studiepunten.

Opleiding. Elektromechanica. Code. Da2 PLC. Academiejaar 2015-2016. Semester: - 5&6 avondtraject. Studieomvang. 6 studiepunten. Opleiding Elektromechanica Code Da2 PLC Academiejaar 2015-2016 Semester: - 5&6 avondtraject Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 160 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden in afstandsonderwijs

Nadere informatie

Geschiedenis en VOET

Geschiedenis en VOET Geschiedenis en VOET Per 1 september 2010 traden de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen (VOET) in werking en vanaf 1 september 2011 zal de doorlichting de VOET meenemen in de focus van de scholen. De

Nadere informatie

Overzicht modulefiches Elektromechanica TSO3

Overzicht modulefiches Elektromechanica TSO3 Overzicht modulefiches Elektromechanica TSO3 Inhoud Eenheid: A1 Mechanica... 2 Eenheid: A2 Toegepaste mechanica 1... 2 Eenheid: A4 Technisch Tekenen... 2 Eenheid: A5 Vectorieel Tekenen 1... 3 Eenheid:

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) VERHUIZINGEN Beroepencluster (SERV/Vlaamse sociale partners van de sector

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

Planningsdocument voor de leerkracht / leerling

Planningsdocument voor de leerkracht / leerling GP-wijzer 2011-2012 Geïntegreerde Proef (GP) las: 6EMA GP-Mentoren: Moerman P. / Schrooten P. September - oktober Oktober November / december Oriëntering Opstart en concept informatiebundel Algemene inlichtingen

Nadere informatie

Voorlopig verslag Gecombineerd Onderwijs 2009-2010 PCVO Maasland

Voorlopig verslag Gecombineerd Onderwijs 2009-2010 PCVO Maasland 1 Voorlopig verslag Gecombineerd Onderwijs 2009-2010 PCVO Maasland Studiegebied : HBO technisch Opleiding : Industriële Informatica / Elektromechanica Historiek PCVO Maasland organiseert sinds 2002-2003

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

1.2 Adres: Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden

1.2 Adres: Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden Stichting Techno+ Inschrijvingsdossier 1 Algemene gegevens: 1.1 School: KTA Sint-Truiden 1.2 Adres: Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden 1.3 Telefoon: 011/684347 1.4 Fax: 011/586843 1.5 Email: utens@ktasint-truiden.be

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Handelsschool Sint-Joris te GENT

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Handelsschool Sint-Joris te GENT Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

TV /Verkoop/toegepaste economie/ PV/TV Stage verkoop

TV /Verkoop/toegepaste economie/ PV/TV Stage verkoop LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: TV /Verkoop/toegepaste economie/ PV/TV Stage verkoop Specifiek gedeelte Winkelbeheer en etalage Handel BSO

Nadere informatie