TV Elektronica PV/TV Stage Elektriciteit/Elektronica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TV Elektronica PV/TV Stage Elektriciteit/Elektronica"

Transcriptie

1 LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Elektronica PV/TV Stage Elektriciteit/Elektronica Specifiek gedeelte 7/5 lt/w 0/2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Elektriciteit-elektronica Mechanica Elektriciteit TSO derde graad eerste en tweede leerjaar Leerplannummer: 2013/016 (vervangt 2009/029) Nummer inspectie: 2013/867/1//V15 (vervangt 2009 / 15 // 1 / N / SG / 2H / III / / V/13) Pedagogische begeleidingsdienst GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan Brussel

2 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 1 INHOUD Visie... 2 Beginsituatie... 3 Algemene doelstellingen... 4 Leerplandoelstellingen / leerinhouden... 5 DEEL 1 TV ELEKTRONICA... 5 Algemeen : labodoelstellingen... 5 Subvak 1 Basiselektronica + Labo... 6 Subvak 2 Beeld en Geluid + Labo...12 Subvak 3 Digitale Technieken + Labo...16 Subvak 4 PC Technieken + Labo...19 Subvak 5 Regeltechniek + Labo...21 DEEL 2 PV/TV STAGE ELEKTRONICA / ELEKTRICITEIT...23 Pedagogisch-didactische wenken Algemene pedagogisch-didactische wenken...27 Minimale materiële vereisten Evaluatie Bibliografie... 39

3 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 2 VISIE Elektriciteit-elektronica is een doorstromingsrichting. In deze studierichting ligt de nadruk op de vormende waarde van de aangeboden leerplandoelstellingen en leerinhouden van zowel de algemene als de theoretisch-technische vakken. De studierichting streeft er vooral naar de leerlingen in staat te stellen om succesvol studies hoger onderwijs van het niveau professionele dan wel academische bachelor binnen het domein elektriciteitelektronica aan te vatten. Het gestructureerd inzichtelijk en creatief denken en handelen, in het kader van het technologisch proces staat centraal in deze vorming. Er is voldoende aandacht voor concrete studies van realisaties, met zin voor kwaliteit en preventie. De doelstellingen hebben een grote transfer- en abstraherende waarde. Zij zijn gericht op het verwerven van leercompetenties met een bijzondere aandacht voor vaardigheden en vakgebonden attitudes. Door het behalen van het diploma secundair onderwijs in de studierichting Elektriciteit-elektronica verwerven leerlingen voldoende inzichten, vaardigheden en attitudes om met succes studies van het niveau van professionele bachelor binnen het domein van de elektriciteit-elektronica aan te vatten; om een elektrisch-elektronische realisatie op een gestructureerde wijze te analyseren. Het technisch vak Elektronica wordt ingedeeld in volgende deelvakken Beeld en geluid + labo beeld en geluid Digitale technieken + labo digitale technieken Basiselektronica + labo basiselektronica PC-technieken + labo pc-technieken Regeltechniek + labo regeltechniek Op welke wijze de lestijden over de verschillende vakken worden verdeeld, behoort tot de vrijheid van de onderwijsinstelling en wordt best bepaald in de vakgroep. Over de verschillende deelvakken heen, leert de leerling: een laboverslag maken; technische instructies lezen en interpreteren; meetopdrachten uitvoeren op elektronische schakelingen; een elektronische module programmeren met een eigen ontwerp; problemen analyseren; oplossingen voor te stellen; zelfstandig een tekening en een schema analyseren (tekenen, lezen, begrijpen en beoordelen als vorm van een technische communicatie); omgaan met geïntegreerd computergebruik; elektronische bouwstenen op hun conformiteit controleren; omgaan met de principes van de kwaliteitszorg, veiligheidsvoorschriften, gezondheidsregels en milieuvoorschriften. Deze leerinhouden worden voldoende wiskundig en wetenschappelijk onderbouwd om het doorstromingskarakter van deze studierichting mogelijk te maken.

4 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 3 BEGINSITUATIE De leerinhouden sluiten aan bij deze die behandeld werden in de tweede graad TSO Elektriciteitelektronica. Basisbegrippen van elektronische componenten (bijvoorbeeld de diode) en digitale technieken zijn reeds gekend. De studierichting Elektriciteit-elektronica derde graad TSO bouwt vooral verder op inzichten, vaardigheden en attitudes verworven in de tweede graad Elektriciteit-elektronica TSO. De overgrote meerderheid van de leerlingen die in deze studierichting instromen hebben logischerwijs de tweede graad Elektriciteit/elektronica gevold. Leerlingen toegelaten tot het eerste leerjaar van de derde graad TSO Elektriciteit-elektronica kunnen echter uit verschillende studierichtingen komen. Hierdoor kan er wat voorkennis betreft een groot verschil zijn tussen de leerlingen. Door middel van goed gekozen oefeningen, zal de leraar bij het begin van het schooljaar meteen het niveau van de leerlingen nagaan. Mocht blijken dat er voor sommige leerlingen een individuele bijwerking nodig is, dan zal dit hoofdzakelijk moeten gebeuren door zelfstudie of door inhaallessen buiten de normale lessenrooster. De leraar zal echter steeds zorgen voor een gestructureerde bijwerking en voor een degelijke begeleiding van de leerling. Coördinatie met de collega s zal hierbij zeker noodzakelijk zijn.

5 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 4 ALGEMENE DOELSTELLINGEN Uitbreidingsdoelstellingen worden aangeduid met een U. Deze zijn niet verplicht, maar bedoeld voor de meer gevorderde klassen en/of leerlingen. Labodoelstellingen zijn vetjes gedrukt. Deze worden gerealiseerd tijdens het realiseren van de overige leerplandoelstellingen. De leerlingen maken van elke labo-opdracht een individueel laboverslag. Over de verschillende vakken heen wordt ernaar gestreefd de leerling de noodzakelijke basiskennis en vaardigheden bij te brengen om uiteindelijk te voldoen aan het profiel van de studierichtingoptie. Het algemeen doel van de studierichting is: Door het behalen van het diploma secundair onderwijs in de studierichting Elektriciteit-elektronica verwerven leerlingen voldoende inzichten, vaardigheden en attitudes om met succes studies van het niveau van professionele bachelor binnen het domein van de Elektriciteit, Elektronica en ICT aan te vatten; om de studie van een elektrische en elektronische realisatie op een gestructureerde wijze te analyseren. Bij alle leerinhouden waar mogelijk zal de nodige aandacht besteed worden aan het bijbrengen van de genormaliseerde eenheden bij de verschillende nieuwe begrippen en aan de voorschriften van ARAB en AREI. Het is enorm belangrijk om attitudes bewust en expliciet op diverse momenten na te streven. Attitudes die bijzondere aandacht verdienen zijn: Verantwoordelijkheidszin : Het belang van het eigen handelen onderkennen en plichtsbewust handelen. Zich ervan bewust zijn dat ordelijk en nauwkeurig werken de veiligheid voor zichzelf en de anderen verhoogt. Zin voor samenwerking : Met tegenstrijdige belangen tussen medeleerlingen kunnen omgaan. Bereid zijn om samen te werken en projectmatig te leren om tot een optimaal resultaat te komen; samenhorigheid en collegialiteit hoog in het vaandel dragen. Kwaliteitsbewust zijn : In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten de studieresultaten moeten voldoen. Actief en pro- actief gericht zijn op kwaliteit door oog te hebben voor orde en netheid. Leergierigheid : ingesteldheid om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Welzijnsbewust zijn : actief en pro- actief gericht zijn op veiligheid, gezondheid en hygiëne. Actief en pro- actief gericht zijn op kwaliteit door oog te hebben voor orde en netheid. Milieubewust zijn : zich bewust zijn van de impact van eigen handelingen op het milieu. Zin voor zelfevaluatie : ingesteldheid om via reflectie over het eigen handelen de professionaliteit te verhogen. Flexibiliteit : bereid zijn om zich aan te passen aan wisselende omstandigheden Al deze attitudes terzelfder tijd nastreven is uiteraard onmogelijk. Het is daarom aangewezen tijdens afgesproken periodes telkens één of enkele attitudes expliciet te benadrukken.

6 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 5 LEERPLANDOELSTELLINGEN / DEEL 1- TV ELEKTRONICA ALGEMEEN : LABODOELSTELLINGEN 1 de gemaakte afspraken toepassen om doeltreffend en veilig te werken. Intern laboreglement algemene aandachtspunten Een eigen planning maken Geschikte werkmethode en werkvolgorde bepalen Inrichting eigen werkruimte Zorg voor meetapparatuur Welzijn (veiligheid, gezondheid, hygiëne) en milieu

7 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 6 SUBVAK 1 BASISELEKTRONICA + LABO 1. Inleiding 2 de fysische samenstelling van N- en van P- halfgeleidermateriaal kaderen in de algemene theorie van de bouw van de stof. 3 de eigenschappen van halfgeleidermateriaal uitleggen. Bouw van de stof Geleiders, isolatoren Halfgeleiders Halfgeleiders van het P- en van het N-type 2. Componenten 4 de component herkennen in een schema. 5 de basiseigenschappen verklaren en de toepassing toelichten. 6 de karakteristieke gegevens opzoeken (CD-ROM, internet ). 7 de werking van eenvoudige schakelingen met dioden uitleggen. 8 een geschikte diode kiezen in functie van de toepassing. 9 de noodzakelijke voorschakelweerstand voor een LED berekenen. 10 inzicht hebben in de transistorschakeling. 11 de begrippen eigen aan de schakeling verklaren. Weerstand Condensator Spoel Diode (junctiediode, zenerdiode, capaciteitsdiode) Transistor (junctietransistor, JFET, MOSFET) Geïntegreerde schakeling Transistor als schakelaar Begrippen: saturatie, cut off, schakelsnelheid.

8 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 7 12 halfgeleiderschakelingen in hun specifiek toepassingsgebied duiden 13 de koeling van halfgeleiders verklaren. Bipolaire transistor MOSFET, IGBT SCR, GTO, triac Solid state relais Galvanische scheiding 14 controleren of een component al dan niet defect is. 15 de karakteristiek van een weerstand en diode opnemen. 16 de werking van de transistor proefondervindelijk vaststellen. 17 de juiste transformator kiezen in functie van de gewenste spanning en stroom. 18 de verschillende gelijkrichterschakelingen schetsen. 19 de werking verklaren van een gelijkrichterschakelingen. 20 de voor- en nadelen duiden tussen gelijkrichting met 4 diodes versus een bruggelijkrichter. 3. gelijkspanningsvoeding Transformator Gelijkrichting Eénfasig Driefasig

9 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 8 21 de spanningsvorm verklaren en schetsen die bekomen wordt na gelijkrichting. 22 de stroomsterkte door en de spanning over de dioden bepalen en berekenen. 23 uitleggen aan welke criteria vervangcomponenten moeten voldoen. Afvlakking: 24 een éénfasige gelijkrichter (enkelweg en dubbelweg) bouwen en de werking van de schakelingen controleren. 25 de gebruikelijke afvlakschakelingen schetsen. 26 verklaren welke invloed het wijzigen van de capaciteitswaarde op de rimpel en op de vorm van de diodestroom heeft. 27 verklaren welke invloed het wijzigen van de belastingweerstand op de rimpel heeft. 28 verklaren welke invloed de gelijkrichterschakeling op de rimpel heeft. 29 uitleggen aan welke criteria vervangcomponenten moeten voldoen. 30 de gelijkrichterschakeling uitbreiden met een afvlakking. 31 vervangingscomponenten kiezen. Stabilisatie met zenerdiode met zenerdiode en serietransistor; met een IC; via stroombegrenzing.

10 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 9 32 proefondervindelijk de invloed van het wijzigen van de capaciteitswaarde op de rimpel en op de vorm van de diodestroom aantonen. 33 proefondervindelijk de invloed van het wijzigen van de belastingweerstand op de rimpel aantonen. 34 proefondervindelijk de invloed van de gelijkrichterschakeling op de rimpel aantonen. 35 opnoemen wat de belangrijkste criteria zijn voor een gestabiliseerde voeding. 36 de principiële werking van een stabilisatieschakeling (parallel en se-rieel) verklaren. 37 verklaren hoe een switched mode power supp werkt. Bleeder 38 de werking van een stabilisatieschakeling (parallel en serieel) proefondervindelijk onderzoeken. 39 gestructureerd fouten opzoeken en herstellen in bestaande schakelingen. 40 de werking van een switched mode power supply proefonder-vindelijk onderzoeken. 41 de waarde van de bleeder berekenen.

11 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica de werking van symmetrische en van asymmetrische schakeling verklaren. 43 de werking van de schakelingen proefondervindelijk vaststellen door metingen op proefopstellingen. 4. Spanningsvermenigvuldiging 44 de principiële werking van enkele schakelingen uitleggen. 5. Spanningsbegrenzing 45 de werking van die schakelingen proefondervindelijk vaststellen door metingen op proefopstellingen. 46 de basiseigenschap(pen) toelichten. 47 de werking van gestuurde gelijkrichterschakelingen (vermogengedeelte) verklaren. 48 de vermogenschakeling schetsen voor het sturen van een wisselspanning (fase- en periodesturing). 49 het verschil uitleggen tussen fase- en periodesturing. 50 de voordelen en de nadelen verklaren van een fase- en periodesturing. 6. Vermogensturingen Diac Triac Thyristor GTO IGTB 51 metingen uitvoeren op schakelingen (bijvoorbeeld schakelingen geschikt voor snelheidsregeling van kleine motoren) en de signalen op de oscilloscoop laten zien. beveiligen van vermogencomonenten overstroom overspanning

12 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica uitleggen hoe vermogencomponenten worden beveiligd tegen over-stroom en overspanning 53 het principe van warmteafvoer uitleggen. 54 berekenen welke koelplaat er noodzakelijk is. warmteafvoer Specifieke pedagogisch-didactisch wenken Door gepaste vragen controleren of de noodzakelijke voorkennis aanwezig is. Eventueel aanvullen. Leg de nadruk op die eigenschappen die verder zullen gebruikt worden. Laat de verschillende gelijkrichter- en afvlakschakelingen bouwen op een proefbord of werk beter nog met vooraf gebouwde proefschakelingen. Voor het deel stabilisatie wordt geadviseerd om steeds vooraf gebouwde proefschakelingen te gebruiken. Vooral aandacht besteden aan afvlakking en stabilisatie. Voorzie ook enkele opdrachten in verband met foutenanalyse bij het onderdeel stabilisatie. Componenten benaderen uit het oogpunt van de gebruiker. Laat de smeltkarakteristieken van de ultrasnelle smeltveiligheden vergelijken met de smeltkarakteristiek van enkele vermogenhalfgeleiders. Gebruik recente catalogi.

13 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 12 SUBVAK 2 BEELD EN GELUID + LABO 55 verklaren wat geluid is en hoe geluid zich voortplant. 56 uitleggen wat de begrippen gehoordrempel (invloed van de frequentie). 57 de hoorbare frequenties situeren in het frequentiespectrum. 58 verklaren waarom het gebruik van de decibel wenselijk is. 59 berekeningen maken met de decibel. 60 signalen visualiseren en toelichten 61 signalen visualiseren en verklaren. 1. Akoestiek Basisbegrippen Geluidsomvormers Fourieranalyse 62 het werkingsprincipe uitleggen. 63 de gegevens uit een catalogus gebruiken. 64 de mogelijkheden en de beperkingen van de verschillende soorten luidsprekers en microfoons verklaren 65 de ideale plaats van de luidsprekerboxen bepalen 66 de nieuwste ontwikkelingen toelichten (home cinema ) 2. Luidsprekers en microfoons Stereo Dolby-surround

14 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica de opbouw van de verschillende soorten filters duiden. 68 de filters toetsen aan de vooropgestelde kenmerken. 69 een gepaste filter dimensioneren en ontwerpen. 70 de bandbreedte van een filterschakeling berekenen. 71 de snijfrequentie berekenen. 3. filters Passief Actief Digitale filter 72 de werking en de karakteristieke waarden proefondervindelijk vaststellen. 73 de nodige schema s tekenen. 74 de karakteristieke eigenschappen van een versterker (als vierpool) verklaren. 75 de karakteristieke eigenschappen van een versterker als vierpool experimenteel vaststellen. 4. Audioversterkers Ingangs- en uitgangsimpedantie Versterking Bandbreedte 76 een toepassing met een eindversterkermodule dimensioneren en ontwerpen. 77 verklaren hoe de omzetting gebeurt. 78 het belang van de samplefrequentie en de resolutie verklaren. 79 een samplefrequentie bepalen. 5. dataomvorming AD en DA bij gelijkspanning AD en DA bij wisselspannig toepassingen : dvd, cd.

15 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica licht situeren in het elektromagnetische spectrum. 6. Beeldweergave Basiskennis beeld 81 de betekenis verklaren van begrippen Begrippen zoals : kleurmenging; helderheid (luminantie); verzadiging; complementaire kleur 82 met monochromatische lichtbronnen kleuren samenstellen. 83 de werking van een monitor duiden aan de hand van de opbouw van televisiebeelden. 84 het aantal beelden, lijnen en rasters volgens de Europese normen opnoemen. 85 de werking van een scherm analyseren aan de hand van een kopie van het origineel schema (eventueel met schema beschrijving van de fabrikant). 86 het onderscheid toelichten tussen SDTV, HD (720p, 1080i en 1080p) toelichten. 87 de structuur van de verschillende kleursystemen duiden en de werking van de betreffende kleurdecoders uitleggen aan de hand van het blokschema. 7. Beeldvorming Beeldvorming Soorten schermen (CRT, Plasma, LCD, LED, ) Kleursystemen

16 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica de verschillende gangbare modulatietechnieken duiden binnen hun toepassingsgebied. 89 de bandbreedte bij modulatie berekenen 8. modulatietechnieken Amplitudemodulatie Frequentiemodulatie 90 het gemoduleerde signaal visualiseren. Specifieke pedagogisch-didactische wenken 91 de gebruikte terminologie verklaren. 92 ontvangst en weergave toelichten en de principiële werking van de decoders bespreken. 93 het blokschema van een satellietontvanger schetsen. 9. digitale ontvangst Digitale TV Digitale radio (U) Verwijs naar praktische toepassingen (luidsprekerboxen, mengpanelen ). Belangrijk is dat de leerlingen de terminologie in verband met filters kunnen gebruiken. Behandel verschillende signalen met de Fourieranalyse. Verwijs naar het gebruik van decibelmeters. Leg de link met de RGB pixels. Benader met het oog op de bruikbaarheid bij beeldschermen. Werk vooral rond de omvorming van analoge naar digitale beeld- of geluidssignalen en omgekeerd. Verwijs naar AM en FM.

17 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 16 SUBVAK 3 DIGITALE TECHNIEKEN + LABO 94 de opbouw en de werking van een programmeerbare bouwsteen duiden. 1. programmeerbare bouwsteen (PLD) PLD Principe De opbouw van de bouwsteen Compabiliteit 95 een probleemstelling oplossen met PST of flowchart. 96 combinatorische schakelingen realiseren met behulp van programmeerbare logische bouwstenen. (grafische manier) Programmeertechnieken Schakelingen Comparator Encoder- en decoderschakelingen Multiplexer en demultiplexer Half en full adder (U)de opbouw van de bouwsteen 97 een PLD programmeren. 98 een toepassing aansturen met een PLD.

18 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica de werking van de verschillende schakelingen uitleggen. 100 de gegevens van de verschillende componenten opzoeken (CD-ROM, Internet ). 101 de schakelingen gebruiken in diverse toepassingen. 102 schakelingen ontwerpen, tekenen en uitvoeren en de werking controleren. 2. sequentiele schakelingen Schuifregisters Serie en parallel Ringregisters Ringtellers Tellers en delers Asynchrone en synchrone Binaire en BCD tellers 103 verschillende geheugensystemen toelichten. 104 de verschillen tussen de verschillende soorten uitleggen. 105 de gegevens van de verschillende componenten opzoeken (CD-ROM, het internet ). 106 de gegevens (CD-ROM, internet ) gebruiken. 107 de verschillende soorten in een schakeling gebruiken. 108 metingen op eenvoudige opstellingen uitvoeren. 3. halfgeleidergeheugen RAM ROM: samenstelling statisch / dynamisch operatiecycli programmeerbare geheugens PROM EPROM PAL FPLA EPROM-programmer 109 het blokschema van een microcontroller kunnen toelichten. 110 de functie van de verschillende onderdelen duiden 4. Microcontrollers Onderdelen gegevensgeheugen

19 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica de belangrijkste instructies uit de instructieset kennen. (U) 112 eenvoudige programma s kunnen opstellen. (U) 113 de verschillende busstructuren kennen (U) programmageheugen periferie registers Specifieke pedagogisch-didactisch wenken Maak de leerlingen attent op de verschillende programmeermogelijkheden (grafisch of programmeertaal). Voorzie oefeningen met één programmeermogelijkheid. Denk aan de mogelijkheden om gebruiksklare software van het internet te downloaden (bijvoorbeeld De leerstof en de praktische oefeningen geïntegreerd benaderen. Voldoende tijd besteden aan het lezen en begrijpen van de gegevens van de geïntegreerde schakelingen. Laat die door de leerlingen zelf opzoeken (CD-ROM, het internet ). Vooral aandacht besteden aan het correct gebruik van de gegevens van de schakelingen. Voor het programmeren van een EPROM kan eventueel gebruik gemaakt worden van een zelfgebouwde EPROM-programmer Leerstof opbouwen rond een praktisch voorbeeld. Beperk je niet tot een microprocessor gebruikt in een pc. Besteed ook enige aandacht aan de μp gebruikt in andere elektronische toestellen zoals tv, DVD. Begin met een eenvoudige oefening waar alle stappen tot een volledig afgewerkt project aan bod komen.

20 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 19 SUBVAK 4 PC TECHNIEKEN + LABO 114 de voornaamste functies van een besturingssysteem duiden. 115 uitleggen hoe gegevenscompressie kan gebeuren. 116 beveiligingsmogelijkheden voorzien. 117 verklaren welke stappen er doorlopen worden bij het opstarten van een pc. 1. Besturingssysteem 118 een besturingssysteem installeren op een pc. 119 bijkomende componenten installeren. 120 het blokschema van een computer tekenen en de wisselwerking tussen de verschillende blokken verklaren. 121 de verschillende elementen van een moederbord duiden. 122 de verschillende soorten bussen duiden en hun functie toelichten. 123 de werking en de onderlinge samenhang verklaren. 124 uitleggen waarom een intern geheugen wordt gebruikt. 2. Bouw Moederbord Processor Videokaart Voeding Geluidskaart 125 een voeding aansluiten en uitmeten. 126 de BIOS instellen. 127 een audio- en videokaart kiezen in functie van de toepassingen. 128 de verschillende onderdelen monteren en aansluiten (U) 129 fouten gestructureerd opzoeken en herstellen.

21 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica de werking en eigenschappen van interne opslagmedia (hd,dvd, cd) uitleggen 131 de eigenschappen toelichten van de randapparatuur. 132 de randapparatuur aansluiten en de nodige softwareinstellingen uitvoeren. 133 fouten gestructureerd opzoeken en herstellen. 3. randapparatuur Harde schijven Verwisselbare schijven Printers Scanners Cardreaders (intern, extern) UPS (ononderbreekbare voeding) Specifieke pedagogisch-didactisch wenken 134 Opbouw van signalen visualiseren en toelichten. 135 draadloos systeem realiseren. 136 toepassingen van moderne communicatietechnologie toelichten. 137 een eenvoudig netwerk installeren en in bedrijf stellen. 138 fouten gestructureerd opsporen en verhelpen. 139 Draadloos communicatiesysteem realiseren. 4. Netwerken Basistopologiën Basisprotocollen Netwerkhardware Besturingssystemen Beveiliging Installatie De voorkennis van de leerlingen kan hier nogal verschillend zijn. Voorzie daarom enkele opgaven om het niveau van de leerlingen te testen. Een aantal zaken kunnen ook bij andere leerinhouden verder ingeoefend worden. Begin met een algemeen blokschema dat verder verfijnd wordt om uiteindelijk de verschillende elementen afzonderlijk te behandelen. De leerlingen moeten in staat zijn de componenten te kiezen in functie van een toepassing, besteed daarom voldoende aandacht aan karakteristieke waarden en aan hun invloed. Aandacht besteden aan de voordelen en aan de nadelen (mogelijke problemen) van een gekozen netwerk Voorzie indien mogelijk verschillende soorten netwerken.

22 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 21 SUBVAK 5 REGELTECHNIEK + LABO 140 uitleggen wat de verschillende wisselstroomspecificaties betekenen. 141 bewerkingen met die grootheden maken. 142 het gebruik van een OpAmp in basisschakelingen verklaren 143 het gebruik van een OpAmp in basisschakelingen verklaren en experimenteel vaststellen. 1. Operationele versterker Inverterende versterker Niet-inverterende versterker Sommeerversterker Verschilversterker Differntiator Integrator 144 een eenvoudige regelkring als blokschema voorstellen. 145 het verschil tussen een mee- en een tegenkoppeling verklaren 146 de begrippen werkelijke, gewenste en uitgangswaarde duiden. 2. Blokschema van een regelkring

23 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica de functie van een regelaar toelichten. 148 de principiële werking van de verschillende soorten regelaars duiden 3. Regelaars Soorten: pneumatisch; elektronisch. 149 het verschil uitleggen tussen een discontinue en een continue regeling. 150 het verschil tussen een twee- en driepuntregelaar verklaren. 151 de karakteristieke eigenschappen en het werkingsprincipe van de verschillende regelaars verklaren 152 de typische eigenschappen van de verschillende regelaars duiden. Discontinue regelaar: tweepuntregelaar; driepuntregelaar. Continue regelaar: proportionele regelaar, integrerende regelaar, proportionele integrerende regelaar, differentiërende regelaar, proportionele differentiërende regelaar, proportionele integrerende differentiërende regelaar. Specifieke pedagogisch-didactisch wenken Zorg voor voldoende oefeningen. Gebruik eenvoudige regelkringen die de leerlingen gemakkelijk herkennen. Toon het effect van de verschillende regelaars op een de proces aan door middel van een simulatieprogramma. Laat de leerlingen enkele chakelingen met operationele versterkers bouwen waarmee ze het gedrag van de processen kunnen nagaan.

24 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 23 DEEL 2 PV/TV STAGE ELEKTRONICA / ELEKTRICITEIT Algemeen 153 kennis nemen en omgaan met de bedrijfscultuur. 154 formele en informele omgangsvormen hanteren. 155 functioneren buiten het beschermende schoolmilieu. 156 omgaan met stress. 157 omgaan met oversten, gelijken, ouderen. 158 kritiek aanvaarden. 159 assertief gedrag vertonen. 160 van organisatiebekwaamheid getuigen 161 in groep werken. 162 omgaan met formele en informele regels, afspraken en procedures. 1. Omgaan met de bedrijfscultuur 163 veiligheids- en milieuvoorschriften toepassen. 164 ergonomie toepassen. 165 goederenbehandeling uitvoeren (stockeren, inventariseren, in- en uitpakken). 2. Omgaan met de reglementeringen inzake AREI ARAB welzijn, milieu 3. Omgaan met goederen 166 doelgericht communiceren. 4. Communicatie

25 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 24 Voorbereiding 167 de werkzaamheden voorbereiden. 168 een geschikte werkmethode en werkvolgorde bepalen. 169 waakzaam zijn voor welzijn en milieu. 170 de nodige beschermingsmiddelen uitkiezen. 171 zorg dragen en orde hebben voor meetinstrumenten, gereedschap, machines en apparatuur. 172 individuele opdrachten van beperkte omvang onder begeleiding 173 organiseren, uitvoeren en evalueren. 5. Het eigen werk organiseren 174 tekeningen lezen en interpreteren, tekeningen opmaken. 6. Tekeningen en schema s 175 administratieve gegevens verwerken. 7. Administratie 176 met elektrische machines, elektronische apparaten en meetapparatuur deskundig omgaan. 8. Omgaan met elektrische machines en elektronische apparatuur

26 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 25 Proces 177 een meetprotocol opvolgen. 178 tekeningen lezen en interpreteren 9. Meetprotocol 179 montagetechnieken toepassen 10. Montage en demontage 180 een industrieel proces opvolgen 11. Automatisatie 181 verbindingstechnieken toepassen 12. Verbindingstechnieken Solderen Schroeven Lijmen 182 adequaat omgaan met elektrische en elektronische toestellen. 13. Elektrische en elektronische toestellen Aansluiten Opsporen van storingen

27 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 26 Nazorg 183 administratieve gegevens verwerken. 14. Administratie 184 kwaliteitscontrole toepassen. 15. Afwerking, zelfevaluatie 185 resten en afval volgens instructies sorteren en opslaan. 16. Milieubewustzijn

28 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica 27 PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN De geïntegreerde (theorie en labo) en projectmatige aanpak zal worden aangewend waarbij de formele scheiding tussen theorie en lab komt te vervallen. Er wordt steeds uitgegaan van 25 effectieve lesweken per schooljaar. Overblijvende weken kunnen worden besteed aan een verder uitdiepen van de leerstof of voor uitbreidingen. Ook nieuwe ontwikkelingen kunnen hier eventueel aan bod komen. Pedagogisch is het niet verantwoord om de leerlingen tijdens de les de leerstof systematisch te laten noteren. Om tijdverlies te vermijden, wordt het gebruik van een goed handboek of van een zelf gemaakte cursus expliciet aanbevolen. In het TSO mag verwacht worden dat de theorie gegeven wordt in functie van datgene wat van de leerling verwacht wordt bij het uitvoeren van de diverse labopdrachten. De nodige aandacht zal besteed worden aan het gebruik van de correcte notaties en aan het gebruik van de correcte eenheden. Bij alle onderdelen - waar mogelijk - zal de nodige aandacht besteed worden aan veiligheid, gezondheid, hygiëne en zorg voor het milieu. GEÏNTEGREERDE AANPAK Door de grotere nood aan ervaringsgericht onderwijs is het belang van de relatie tussen theorie en praktische vaardigheden toegenomen. Het leren wordt opgevat als een proces waarbij er een afwisseling is tussen het opdoen van ervaringen en het ontwikkelen van competenties. De lessen sluiten zou nauw mogelijk aan bij de leefwereld van de leerlingen zodat de theorie niet abstract overkomt, maar een concrete betekenis krijgt. Theorie en labo zijn geen eilanden en kunnen dus moeilijk gescheiden aangeboden worden omwille van: didactisch meerwaarde: het geïntegreerd werken zal het leer- en probleemoplossend denken optimaal ondersteunen; grotere motivatie van de leerlingen; leerlingen krijgen de mogelijkheid een eigen inbreng te doen. In het leerplan wordt geen onderscheid gemaakt tussen theorie en labo. Hoe en wanneer de leerplandoelstellingen gerealiseerd worden, kan uitgestippeld worden door de vakgroep: Dit leerplan wil hoofdzakelijk een leidraad zijn. De erin opgenomen doelstellingen en leerinhouden zijn een referentiekader waarmee het lerarenteam vrij kan omgaan. Het is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop deze doelstellingen door de leerlingen kunnen worden verworven. De pedagogischdidactische wenken zijn dan ook bedoeld als suggesties, als tips.

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit Specifiek gedeelte (13-11/11-7 lt/w) (2-4/4-8 lt/w) (9/9 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm:

Nadere informatie

AV Geschiedenis B-STROOM. eerste graad 2011/323/1//D/H LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. 1/1 lt/w. eerste en tweede leerjaar. (vervangt 2008/057)

AV Geschiedenis B-STROOM. eerste graad 2011/323/1//D/H LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. 1/1 lt/w. eerste en tweede leerjaar. (vervangt 2008/057) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV Geschiedenis Basisvorming 1/1 lt/w Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: B-STROOM Leerplannummer: 2011/005 eerste graad eerste en tweede leerjaar Nummer inspectie: (vervangt

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica SPECIFIEK GEDEELTE 13/11 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Informaticabeheer Handel TSO Leerplannummer: 2011/043

Nadere informatie

TV /Bouw/hout/ PV Praktijk /bouw/hout/ PV/TV Stage /bouw/hout/

TV /Bouw/hout/ PV Praktijk /bouw/hout/ PV/TV Stage /bouw/hout/ LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: TV /Bouw/hout/ PV Praktijk /bouw/hout/ PV/TV Stage /bouw/hout/ Specifiek gedeelte 20 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Bio-ecologische

Nadere informatie

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken TV Grafische technieken Specifiek gedeelte 8/6-4 lt/w 0/2-4 lt/w 8/8 lt/w Studierichting: Studiegebied:

Nadere informatie

A-STROOM. Handel. eerste graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. tweede leerjaar. (vervangt 98084) Vak: AV Aardrijkskunde -/1lt/w.

A-STROOM. Handel. eerste graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. tweede leerjaar. (vervangt 98084) Vak: AV Aardrijkskunde -/1lt/w. LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV Aardrijkskunde -/1lt/w Basisoptie: Handel Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: A-STROOM eerste graad tweede leerjaar Leerplannummer: 2010/016 (vervangt 98084) Pedagogische

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. Land- en tuinbouw SPECIFIEK GEDEELTE. Land- en tuinbouwmechanisatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. Land- en tuinbouw SPECIFIEK GEDEELTE. Land- en tuinbouwmechanisatie SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Land- en tuinbouw SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Land- en tuinbouwmechanisatie Vak(ken): PV Praktijk autotechniek/elektromechanica

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Studiegebied: Handel Optie(s): Netwerkbeheer Vak(ken): PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Commercieel webverkeer. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Commercieel webverkeer. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Commercieel webverkeer Vak(ken): PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

Nadere informatie

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica Specifiek gedeelte 4 8 lt/w 20 24 lt/w Studierichting: Commercieel webverkeer Studiegebied: Handel Onderwijsvorm:

Nadere informatie

AV Nederlands TSO. Sportclub- en fitnessbegeleider. derde graad 2011/359/1//V12 LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. 2 lt./w. Sport. Se-n-Se.

AV Nederlands TSO. Sportclub- en fitnessbegeleider. derde graad 2011/359/1//V12 LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. 2 lt./w. Sport. Se-n-Se. LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV Nederlands SPECIFIEK GEDEELTE 2 lt./w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Sportclub- en fitnessbegeleider Sport TSO derde graad Se-n-Se Leerplannummer:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Mode SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Mode-verkoop Vak(ken): PV Praktijk kleding PV/TV Stage kleding TV Kleding

Nadere informatie

BSO. Verkoop. Derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Handel. Tweede leerjaar. (vervangt 2006/082)

BSO. Verkoop. Derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Handel. Tweede leerjaar. (vervangt 2006/082) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Public Relations 0/2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Verkoop Handel BSO Derde graad Tweede leerjaar Leerplannummer: 2008/033 (vervangt

Nadere informatie

AUTO-ELEKTRICITEIT DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

AUTO-ELEKTRICITEIT DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS AUTO-ELEKTRICITEIT DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL September 2007 (vervangt leerplan D/1996/0279/025 met ingang 1 september 2007) ISBN 978-90-6858-731-9 Vlaams

Nadere informatie

mechanica (industriële ICT)

mechanica (industriële ICT) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica/elektronica/elektriciteit/elektromechanica/ mechanica (industriële ICT) 2/2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar:

Nadere informatie

LEERPLAN 3 DE GRAAD TSO SE-N-SE

LEERPLAN 3 DE GRAAD TSO SE-N-SE LEERPLAN 3 DE GRAAD TSO SE-N-SE 2010/137/4//D Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw oudewijnlaan 20-21 1000 russel www.pov.be Inhoudstafel Inleiding... 4 Gebruiksaanwijzing... 5 Profiel van de studierichting

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE. PV Praktijk huishoudkunde TV Huishoudkunde

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE. PV Praktijk huishoudkunde TV Huishoudkunde SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Personenzorg Studierichting: SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE Vak(ken): PV

Nadere informatie

TV Toegepaste psychologie

TV Toegepaste psychologie LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste psychologie Specifiek gedeelte (2/2 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Onthaal en public relations Toerisme TSO derde graad

Nadere informatie

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

ELEKTRISCHE INSTALLATIES ELEKTRISCHE INSTALLATIES TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2009 VVKSO BRUSSEL ELEKTRISCHE INSTALLATIES TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2009

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA

TOEGEPASTE INFORMATICA TOEGEPASTE INFORMATICA DERDE GRAAD TSO INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2010/7841/004 vanaf 1 september 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Medico-sociale administratie. PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie. (vervangt 2003/040)

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Medico-sociale administratie. PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie. (vervangt 2003/040) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Medico-sociale administratie Vak(ken): PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie 8

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen. (Vervangt 2004/299)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen. (Vervangt 2004/299) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Optie(s) Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen Vak(ken): AV Economie 0/2 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA

TOEGEPASTE INFORMATICA TOEGEPASTE INFORMATICA DERDE GRAAD INFORMATICABEHEER TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2010 VVKSO BRUSSEL TOEGEPASTE INFORMATICA DERDE GRAAD INFORMATICABEHEER TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

VSKO. Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING. Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte

VSKO. Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING. Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte VSKO Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte Goedkeuringscode: goedgekeurd September 2007 Structuurschema specifiek gedeelte HUM3

Nadere informatie

FUNDAMENTEEL GEDEELTE Boekhouden-informatica

FUNDAMENTEEL GEDEELTE Boekhouden-informatica SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Optie(s) FUNDAMENTEEL GEDEELTE Boekhouden-informatica Vak(ken): TV Toegepaste informatica

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Naamloos jaar (harde sector) Vak(ken): PV Praktijk autotechniek en/of bouw en/of carrosserie

Nadere informatie

Leerplan Secundair Onderwijs

Leerplan Secundair Onderwijs Leerplan Secundair Onderwijs Onderwijsvorm Vak Graad DBSO AV Project algemene vakken 3e graad Studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad Leerplannummer 2014/034 Nummer inspectie 2014/1042/1//D (vervangt

Nadere informatie

WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL September 2004 ISBN-nummer: 90-6858-382-4 Vlaams

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica Specifiek gedeelte 2/2 lt/w Studierichting: Secretariaat - talen Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Handel TSO derde graad eerste

Nadere informatie