BSO TWEEDE GRAAD MECHANICA / ELEKTRICITEIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BSO TWEEDE GRAAD MECHANICA / ELEKTRICITEIT"

Transcriptie

1 SO TWEEDE GRAAD studiegebied MECHANICA / ELEKTRICITEIT fundamenteel gedeelte METAAL

2 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Pedagogisch Project Gemeenschapsonderwijs...3 Visie op het vak...6 Algemene doelstellingen...7 PV lassen constructie: eginsituatie Specifieke visie Leerplandoelstellingen / leerinhouden. 9 Minimale uitrusting..12 Pedagogisch didactische wenken timing..13 ibliografie...15

3 HET PEDAGOGISCH PROJECT van het GEMEENSCHAPSONDERWIJS Een ambitieus project voor een uniek profiel Het Gemeenschapsonderwijs onderscheidt zich van de andere onderwijsnetten doordat het zich uitdrukkelijk profileert als neutraal en pluralistisch. Het verstrekken van neutraal onderwijs in een pluralistische omgeving vormt dan ook het meest fundamentele uitgangspunt van het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs. Het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs kan worden beschouwd als de grondwet van het Gemeenschapsonderwijs, een grondwet die in al de instellingen van ons net moet worden gerespecteerd en die het Gemeenschapsonderwijs een uniek gezicht geeft. Het vult de begrippen neutraliteit en pluralisme verder in, formuleert een aantal algemene doelstellingen en is volledig in overeenstemming met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Grondslagen en doelstellingen Het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs is een project dat vooral gefundeerd is op neutraliteit en pluralisme. Het beantwoordt ook aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en aan de recente Verklaring van de Rechten van het Kind. Het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs biedt iedereen kansen op een optimale ontplooiing van zijn of haar talenten en is steeds gericht op de totale ontwikkeling van het individu. Daarbij wordt extra aandacht geschonken aan de vorming van een kritische en creatieve houding t.o.v. mens, natuur en samenleving. De recente geschiedenis bewijst dat mens en maatschappij bijzonder snel veranderen. Daarom streeft het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs een dynamisch mens- en maatschappijbeeld na. Het draagt bij tot de vorming van vrije mensen die:. voldoende zelfvertrouwen hebben en open staan voor anderen;. verdraagzaam zijn en eerbied opbrengen voor andermans meningen;. mondig zijn, zodat ze hun ideeën helder kunnen formuleren;. intellectueel nieuwsgierig blijven;. getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid;. oog hebben voor de sociale werkelijkheid en opkomen voor de eerbiediging van de rechten van de mens;. zich inspannen om de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen daadwerkelijk te helpen verwezenlijken. Het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs beschouwt elk kind en elke jongere als een uniek en waardevol individu dat de kans moet krijgen om zich zo volledig mogelijk te kunnen ontwikkelen. In de praktijk komt dat neer op gelijke kansen voor gelijkbegaafden, het wegwerken van eventuele achterstanden en het gepast inspelen op de speciale behoeften van meerbegaafde leerlingen. Tegelijk komt het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs echter ook tegemoet aan de behoeften van de mens als lid van de gemeenschap. De individuele persoon moet zich in die gemeenschap maximaal kunnen ontplooien. Dat is enkel mogelijk als de vorming van het individu zich niet beperkt tot het aanleren van wetenschappelijke, technologische, sociaal-culturele en morele vaardigheden, maar gericht is op een evenwichtige en gezonde cocktail daarvan. Die totale vorming omvat de volgende essentiële taken:. het verstrekken van bruikbare kennis;. het ontwikkelen van vaardigheden;. het aanleren van methoden en technieken om de verworven kennis gepast aan te wenden;. het bijbrengen van attitudes die toelaten om zich later als volwassene vlot te kunnen bewegen in een snel wisselende maatschappij, met steeds meer vrije tijd, nieuwe technologieën en toenemende aandacht voor natuur en leefmilieu. Het Gemeenschapsonderwijs voedt op tot sociaal engagement, verantwoord gebruik van de ruimte, wereldsolidariteit, verdraagzaamheid en belangstelling voor cultuur in binnen- en buitenland.

4 De zeven pijlers van het Pedagogisch Project 1 Fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid. Mensen die onvoldoende zelfvertrouwen hebben, zijn vaak gefrustreerd en angstig. Ze zijn bang voor alles wat afwijkt van de norm, voor alles wat nieuw of anders is. Ze vormen een zwakke prooi voor volksmenners en laten zich al te snel op sleeptouw nemen door allerhande charlatans en leidersfiguren. Het Gemeenschapsonderwijs wil kinderen en jongeren daarom zelfstandig leren denken en beslissingen nemen. 2 Een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening. Onze samenleving krijgt gaandeweg een meer multicultureel karakter, maar niet iedereen onderkent de verrijking die daarmee gepaard gaat. Vaak leidt een slecht begrepen beveiliging van de eigen identiteit dan ook tot het hanteren van vooroordelen of eng radicalisme. De vrijheid van meningsuiting maakt het bovendien mogelijk dat aanhangers van extreme visies minder kritisch ingestelde mensen kunnen manipuleren met gestroomlijnde vooroordelen om de maatschappelijke orde naar hun hand te zetten. Vooroordelen zijn pijnlijk. Om ze te bestrijden is in de opvoeding van onze jeugd een fundamentele basis van open sociale bewogenheid een absolute prioriteit. Het Gemeenschapsonderwijs leert kinderen en jongeren hoe ze vooroordelen van feiten kunnen onderscheiden, zodat ze zich niet laten misleiden door als waarheid vermomde leugens. 3 Mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken. Wie iets te zeggen wil hebben, moet zich behoorlijk leren uitdrukken. In de scholen van het Gemeenschapsonderwijs leren kinderen en jongeren dan ook voor zichzelf en anderen op te komen en hun eigen standpunten te verdedigen. 4 Intellectueel nieuwsgierig blijven, met een levenslange zin voor studie en vorming. Een getuigschrift of diploma behalen is in het Gemeenschapsonderwijs geen doel op zichzelf, maar een middel om toegang te krijgen tot verdere studie of tot een bepaald beroep. Ons ideaal is mensen te vormen die zich hun leven lang verder blijven vervolmaken en die voortdurend nieuwe kennis willen opdoen. De school geeft de aanzet tot die intellectuele nieuwsgierigheid, die ervoor zorgt dat mensen niet uitgeblust en hopeloos achterop raken. 5 Getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid. Kennisoverdracht is maar een van de doelstellingen van het Gemeenschapsonderwijs. Wij zijn er immers niet op uit onverschillige bollebozen af te leveren. In het leven van een mens vervult ook het gevoel een belangrijke rol en daarom moeten kinderen positief leren omgaan met hun eigen emoties en die van anderen. De ontwikkeling van het geweten, van een rechtaardigheid- en verantwoordelijkheidsgevoel, krijgt in het Gemeenschapsonderwijs dan ook de volle aandacht. 6 Oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden. Het is een gevaarlijke illusie te denken dat iedereen bij zijn geboorte dezelfde kansen heeft en dus ook het lot beschoren krijgt dat hij of zij verdient. In werkelijkheid krijgen sommige mensen alles op een gouden schoteltje aangeboden, terwijl anderen moeten vechten voor een menswaardig bestaan. Het Gemeenschapsonderwijs probeert die ongelijkheden weliswaar te corrigeren, maar schermt zijn leerlingen toch niet af van de sociale werkelijkheid. Wij willen kinderen en jongeren geen rad voor ogen draaien, maar hen integendeel leren op te komen voor de Rechten van de Mens, voor de democratie en voor meer sociale rechtvaardigheid. 7 De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken.

5 Alle scholen van het Gemeenschapsonderwijs zijn scholen waarin jongens én meisjes toegang hebben tot elke studierichting. Zo beleeft het Gemeenschapsonderwijs al jaren de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Toch worden we in de praktijk nog geregeld geconfronteerd met verdoken vormen van discriminatie, zowel in de samenleving als binnen de schoolmuren. Het volstaat het aantal vrouwen in ons parlement of het aantal vrouwelijke topfunctionarissen te tellen om in te zien dat de door de wet voorgeschreven gelijkwaardigheid in de praktijk nog lang geen werkelijkheid is geworden. Een nieuwe uitdaging voor het Gemeenschapsonderwijs.

6 VISIETEKST Het profiel van de beroepsleerling is niet een scherp afgelijnd beeld. Het is als het ware een profiel van verschillende mimieken. Differentiatie moet in de beginjaren van het SO niet gezien worden als een oriëntatie naar, maar als een trachten losmaken van. Zoeken naar de ontplooiïngskansen voor elke leerling d.m.v. talrijke, kleine eb verschillende keuze - opdrachten. Zoeken naar de kwaliteiten in de leerling. Het resultaat hiervan moet verder uitgewerkt worden in de volgende jaren. De klassengroep is zeer heterogeen. Omwille van de verschillende herkomst van de leerlingen, omwille van de diverse onregelmatigheden in het leerlinggedrag, omwille van de diverse reden waarom zij in het SO terecht komen. Zij vormen zeer moeilijk echt groepsverband. Toch is er dan een zekere samenhorigheid naar buitenuit. Er zijn zowel introverte (schuw, teruggetrokken) als extroverte (prikkelbare, obstructieve) leerlingen. Het doen ligt de beroepsleerling beter dan het theoretische. Toch zijn niet alle leerlingen per definitie handig. Het praktische - technische geeft hen niet zo n vrees omdat zij voelen dat dit een terrein is dat hen ligt. Op verstandelijk gebied zijn de meeste zwakbegaafd te noemen. Zij beschikken over een beperkt vermogen tot concentratie. Hun interesse is niet langdurig. Zij hebben weinig zin voor zelfcontrole. Hun leertempo is traag. Zij zijn geremd in hun leeractiviteiten. De eisen moeten zodanig gesteld zijn dat de leerlingen vele kansen krijgen om opdrachten tot een goed einde te brengen. Aanmoediging kan een middel zijn om geremdheid te verminderen. De moeilijkheidsgraad van de opdrachten moet zeer laag beginnen en slechts zeer geleidelijk opgevoerd worden. Teruggrijpen naar een lagere graad moet voor elk van hen mogelijk blijven. Te hoge eisen stellen zal voor deze leerlingen nefaste gevolgen hebben zodat zij terugvallen geremdheid. De opdrachten moeten boeiend, zinvol en nuttig zijn. Vele beroepsleerlingen zijn sociaal zwakken. Zij zijn soms schuchter en op zichzelf teruggetrokken of gaan verkeerdelijk reageren. Velen van hen willen zich doen opmerken. Zij trachten te voldoen aan een behoefte tot bevestiging en zij gaan dit zoeken op het terrein dat zij denken aan te kunnen.

7 EGINSITUATIE De leerlingen die beginnen in deze optie komen meestal uit een beroepsvoorbereidend leerjaar en van verschillende beroepenvelden. Er kunnen ook leerlingen komen uit een tweede gemeenschappelijk leerjaar, met de mogelijkheid dat zij niets of heel weinig over techniek gehoord hebben. Voor deze laatste moet men de leerstof van het begin af doornemen, voor de anderen zal men bouwen op de reeds geziene leerstof van de beroepenvelden: metaal - elektriciteit en/of nijverheidstechnieken. ALGEMENE DOELSTELLINGEN Het doen blijft belangrijk in de opleiding van de beroepsleerling. Door het doen moet de leerling inzicht verwerven in de wetmatigheden die de technologie van het vervormen, verwerken, verspanen en verbinden van de materialen bepalen. De leerling moet de zin van de handelingen en de handvaardigheden van de techniek inzien. De leerling moet geleidelijk de toepassingsgebieden ontdekken waar die handelingen, handvaardigheden en technieken aan bod komen. De leerling moet werken kunnen uitvoeren waarover hij duidelijke informatie kreeg en/of verantwoorde werkmethoden. Hij moet geleidelijk leren productief werken en kwaliteitswerk leveren. Hiervoor moet hij rekening kunnen houden met de factoren die de productiviteit bepalen. D e kwaliteitseisen dienen steeds duidelijk omschreven te zijn en aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. Zowel zelfstandig werk als groepswerk behoren tot de vorming. Veiligheid tijdens het werk mag niet vergeten worden. De leerling moet geleidelijk inzien dat arbeid een menselijke activiteit is die gericht moet zijn op de menselijke ontplooiing en op algemeen welzijn van allen. De leerling moet kunnen werken naar tekening. Daarvoor is het lezen en begrijpen van een tekening van essentieel belang. Elke opdracht dient uiteraard op een tekening vastgelegd te zijn.. STRUCTUURMODEL - VAKKENCOÖRDINATIE In het leerplan staat de praktische realisatie centraal. Vanuit de werkplaats krijgen de leerlingen de beschikking over een werkstuk. Van dit werkstuk maken de leerlingen een schets. De gemaakte schets wordt uitgewerkt tot een werktekening (bij voorkeur op PC). De werktekening moet ondersteund worden door leerinhouden uit technologie, om onder begeleiding werkvolgorde, machinekeuze, keuze van de gereedschappen en opspantechnieken vast te leggen. Na uitvoering van de opdracht in de werkplaats aan de hand van de ontwikkelde werktekening kan er dan een evaluatie gebeuren met het oorspronkelijk werkstuk

8 2 e graad SO 1 ste jaar: 2u/w 2 de jaar: 2u/w Vak: PRAKTIJK LASSEN - CONSTRUCTIE PV EGINSITUATIE VOOR HET VAK De leerlingen die beginnen in deze optie komen meestal uit een beroepsvoorbereidend leerjaar en van verschillende beroepenvelden. Er kunnen ook leerlingen komen uit een tweede gemeenschappelijk leerjaar, met de mogelijkheid dat zij niets of heel weinig over techniek gehoord hebben. Voor deze laatste moet men de leerstof van het begin af doornemen, voor de anderen zal men bouwen op de reeds geziene leerstof van de beroepenvelden: metaal - elektriciteit en/of nijverheidstechnieken. De leerlingen beschikken over een minimale voorkennis die beperkt is tot eenvoudige soldeerverbindingen op plaat en draad. Zij hebben in de eerste graad eenvoudige opdrachten in verband met puntlassen uitgevoerd. SPECIFIEKE VISIE De leerlingen moeten werken kunnen uitvoeren waarvoor zij duidelijke informatie krijgen en verantwoorde werkmethodes, zodat zij geleidelijk leren productief te werken en kwaliteitswerk leveren. Hierdoor moet rekening worden gehouden met de factoren die de productiviteit bepalen. Zowel zelfstandig werken van de leerling als groepswerk moet worden beoogd met voortdurende aandacht voor de veiligheid. De leerling moet kunnen werken naar tekeningen en daarvoor is het lezen en begrijpen van tekeningen van essentieel belang. Elke opdracht dient uiteraard op een tekening vastgesteld te worden. De veiligheidsmaatregelen moeten de leerlingen beschermen tegen gas - en rookontwikkelingen, tegen het gevaar van zichtbare stralingen, tegen elektrocutie, tegen brand - en ontploffingsgevaar. Teneinde de leerlingen een zo groot mogelijke kans tot ontplooiing te bieden dienen zij: - Zich een goede werkmethode eigen te maken - Zelfstandige waarneming uit te voeren - Inzicht te verwerven in de samenhang van de waargenomen verschijnselen - Eigen fouten te willen erkennen en toe te geven - De uitvoeringsmethoden te kunnen verwoorden - Er steeds naar te streven kwaliteitswerk af te leveren De leerlingen dienen opgeleid te worden voor het spontaan raadplegen van de noodzakelijke documentatie

9 LEERPLANDOELSTELLINGEN / LEERINHOUDEN / U LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN 1 de gemaakte afspraken toepassen om doeltreffend en veilig te werken 1 Intern werkplaatsreglement algemene aandachtspunten een eigen werkplanning maken een geschikte werkmethode en werkvolgorde bepalen inrichting eigen ruimte zorg voor gereedschap, machines en meetapparatuur welzijn (veiligheid, gezondheid, hygiëne) en milieu 2 Een werkstuk herkennen aan de hand van een tekening 2 Tekening lezen 3 Een eenvoudig werkstuk opmeten en de maten vergelijken met de gegeven tekening 3 Meetgereedschappen 4 De gegevens van een tekening overbrengen op een werkstuk 4 Aftekengereedschappen

10 / U LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN 5 Elektrisch lassen met beklede elektroden 5.1 oordeelkundig de veiligheidsvoorschriften toepassen bij het elektrisch lassen 5.1 Veiligheid - algemeen - in en afstellen van de apparatuur 5.2 rekening houden met de omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn in verband met de veiligheid een concrete stroomsterkte instellen in functie van de diameter van de elektrode 5.2 Ontsteken van een vlamboog 5.3 de uitvoeringstechnieken bij het lassen met een beklede elektrode correct uitvoeren (stand van de elektrode, voortloopsnelheid, booglengte, start, stoppen..) 5.3 Neersmelten van evenwijdige snoeren 5.4 idem Evenwijdige snoeren verbinden door zwaaibeweging U 5.5 de basisbewerking voor het neerleggen van een lasnaad correct uitvoeren 5.5 Vlakke opdekking U 5.6 de lasvolgorde bepalen in functie van de vervormbaarheid en een rechtlijnige beweging aanhouden 5.6 Asopdikking in langsrichting 5.7 een smeltbad beheersen 5.7 Vullen van een kruisstuk 5.8 een aangepaste elektrode in functie van de materiaaldikte kiezen 5.8 Staande hoeklas - binnen - buiten - opgaand / neergaand

11 / U LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN U 5.9 het smeltbad beheersen en de lasvolgorde bepalen in functie van de vervormbaarheid 5.9 Aflassen van profielen 5.10 een rondgaande lasnaad uitvoeren 5.10 Rondgaande lasnaad U 5.11 algemene toepassingen met een combinatie van verschillende lastechnieken uitvoeren 5.11 Samengestelde oefeningen 6 Gassmeltlassen 6.1 oordeelkundig de veiligheidsvoorschriften en maatregelen toepassen 6.1 Veiligheidsvoorschriften 6.2 de regeling en onderhoud van een gassmeltinstallatie correct uitvoeren 6.2 In dienst stellen lasinstallatie 6.3 de lasvlam regelen in functie van de toepassing 6.3 Regelen van de lasvlam U 6.4 evenwijdige smeltlijnen trekken op plaat, klimmend lassen, gebruik makend van toevoegmaterialen boven het hoofd lassen 6.4 Evenwijdige smeltlijnen - zonder toevoegmateriaal - met toevoegmateriaal 6.5 het smeltbad beheersen en de brandsterkte bepalen in functie van de toepassing 6.5 Staande hoeklas - binnen - buiten 6.6 constructieproblemen oplossen 6.6 Lassen van buis 6.7 buizen en profielen warm plooien 6.7 Warm plooien

12 / U LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN U 7 de verbindingen correct uitvoeren en de volgorde van de bewerkingen toelichten en toepassen het geschikte vloeimiddel kiezen en het verschil tussen beide soldeermethoden toelichten Solderen Zacht soldeer Hardsoldeer U 8 de veiligheidsvoorschriften oordeelkundig toepassen half - automaten correct instellen aan de hand van tabellen en onderhouden de verschillende lasparameters instellen en uiterlijk een goede las aanbrengen Half automatisch lassen Lassen van snoeren Rechte kantlas Hoeklasnaden Vullen van een V naad 9 Snijbranden 9.1 oordeelkundig de veiligheidsvoorschriften toepassen, de snijbranders instellen en onderhouden snijbranden in functie van de opdracht Oxy acetyleensnijden - rechte strippen U inwendige gaten branden inwendige gaten U 9.2 plaatsnijwerk met een plasmasnijder uitvoeren 9.2 Plasmasnijden - plaatsnijwerk

13 MINIMALE UITRUSTING Individueel per leerling: Werkplaats: - laswerkpak - veiligheidshandschoenen - lashandschoenen - lederen lasschort - hoofdlasscherm - autogeen lasbril - veiligheidsbril - EHO uitrusting - klein handgereedschap (bikhamer, stalen borstel, punthamer, kapbeitel, ) - meetgereedschappen - controlegereedschappen - aftekengereedschappen - tafelboormachine - kolomboormachine - slijpmolen - haakse slijpmachine - afkortmachine - plooibank - guillotineschaar - buizenplooitoestel - lastoestel voor vlambooglassen met bijhorende beschermapparatuur - lasuitrusting voor gassmeltlassen + snijbranders met bijhorende beschermingsapparatuur - lasgordijnen Technische vakken: - retroprojector - documentatie - wandplaten - beschikking indien nodig over TV + video - beschikking indien nodig over PC + printer + softwarepakket PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN TIMING De waarde van de les hangt af van de waarde van de voorbereiding. De leraar zal zich bezinnen over wat en waarom van de les, wanneer en hoe hij ze zal aanbrengen. Het middelpunt van het didactisch gebeuren is de praktijkoefening, het werkstuk dat de leerlingen zullen moeten vervaardigen. De theoretische- technische kennis wordt zo mogelijk geconcentreerd rond dit onderwerp. Het is de betrachting de theoretisch- technische vakken niet meer als afzonderlijke vakken te beschouwen. Het is de taak van de leraar de nodige informatie en documentatie te verschaffen, die het de leerlingen moet mogelijk maken zelf de oplossing van een probleem te vinden. Een goede raad: - spreek eenvoudige taal - benut de zintuigen - laat de leerlingen participeren in het lesgebeuren - controleer de vorderingen

14 Het internationaal eenhedenstelsel SI- systeem is van toepassing bij de wet van 16 juni Het gebruik van de boekjes Selectie van elgische normen uitgegeven door elgische Vereniging Werktuigkundigen VW evenals de tekenbundels K.VIV wordt aanbevolen. Niet vermeld als afzonderlijk vak in de lessentabel, is het vanzelfsprekend dat iedere leraar beroepspraktijk bij de aanvang van een nieuwe oefening de werkmethode in al zijn aspecten bespreekt. De werkmethode is een onmisbare bijdrage bij het ontwikkelen van de kennis, het inzicht en het denkvermogen van de leerling. Waar het mogelijk is, en dit voor alle vakken, zal de leraar de differentiatie toepassen. Dit betekent dat de leraar zijn onderwijs en de bijhorende oefeningen zal aanpassen aan de INDIVIDUELE verschillen tussen zijn leerlingen zoals: - de begaafdheid, de interesse, de leermotivatie en het leertempo. Nr Pedagogisch-didactische wenken Timing 1 Verder inoefenen bij alle leerinhouden indien toepasselijk Zorg voor een degelijke coördinatie om te komen tot een maximaal aantal uren per week om de onderwerpen in te oefenen De onderwerpen tijdens de loop van het jaar steeds verder inoefenen 2 Verder inoefenen bij alle leerinhouden indien toepasselijk Zorg voor een degelijke coördinatie om te komen tot een maximaal aantal uren per week om de onderwerpen in te oefenen De onderwerpen tijdens de loop van het jaar steeds verder inoefenen 3 Verder inoefenen bij alle leerinhouden indien toepasselijk Zorg voor een degelijke coördinatie om te komen tot een maximaal aantal uren per week om de onderwerpen in te oefenen De onderwerpen tijdens de loop van het jaar steeds verder inoefenen 4 Verder inoefenen bij alle leerinhouden indien toepasselijk Zorg voor een degelijke coördinatie om te komen tot een maximaal aantal uren per week om de onderwerpen in te oefenen De onderwerpen tijdens de loop van het jaar steeds verder inoefenen 5 Demonstratie in de werkplaats met beschermkledij en veiligheidstoestellen. Veiligheidsplaten ezoek aan het Provinciaal Veiligheidsinstituut te Antwerpen Voorbeelden van correct uitgevoerde lasverbindingen. 6 De leerkracht legt nauwkeurig de werkwijze uit om een mooie neutrale vlam te verkrijgen. Methode toelichten bij het regelen van een lasbrander en gebruik aanleren van de apparatuur. Demonstratie van een goede gecontroleerde las inoefenen door de leerlingen. 7 Didactische middelen zoals wandplaten, video

15 Demonstratie. 8 Demonstratie instelling lasapparaat, soort gas en parameters Spontaan de veiligheidsvoorschriften toepassen. Storingen aantonen en herstellen. 9 Gebruik maken van didactische middelen. Correcte lashoudingen aantonen demonstratie Veiligheidsvoorschriften. ILIOGRAFIE Lastechniek Educaboek ooglassen Educaboek Heling Plomp emetel Las- en snijtechnieken voor de industrie La nouvelle librairie S.A. Technologie van het lassen(handboek) Standaard Educatieve Uitgeverij Technologie van het lassen (werkboek) Standaard Educatieve Uitgeverij Petra-project lassen Samenwerking ARGO - Apeldoorns College Tabellenboek voor metaaltechniek Plantijn Selectie van elgische normen deel 1: asisnormen deel 2: Technisch tekenen deel 3: Mechanica - Algemene normen deel 4: evestigingsmiddelen deel 5: Overbrengingsmiddelen.S.M.E.E. Leonardo da Vincistraat russel W. De Clippeleer.S.M.E.E. Richtlijnen voor het lassen van constructies in AL Nederlands instituut voor lastechniek en het staalbouwkundig genootschap. Lassen van Al Studiedag VIK, studiegroep lastechniek Van Putlei Antwerpen. Lassen van Al en Al-legeringen Studiedag Lastec Industriepark Wolfstee 2200 Herentals ir. Creten

16 Vakblad over Al en Al legeringen Uitgeverij technologie communicatiemarkt V, P AC Leiden Lastechniek, vakblad voor lassen en snijden Wyt uitgeefgroep P 6438, 3002 Rotterdam elgisch instituut voor lastechniek Lakenweversstraat russel Uitgeverij A. Dhooge Het lassen van Al door ing T. P. R. Regenboog Lassen en hardsolderen van Al en Al-legeringen Voorlichtingsblab NIL uitgeverij EDUCA Cullenborg Welding journal, American welding soc. to advanced science, technology and application of welding. Lassen van Al gemakkelijker Kempi enelux NV Mechelen. Lassen van RVS A. De Visser Vakblad over RVS en andere hoogwaardige legeringen Uitgeverij Technologie communicatiemarkt V Leiden Voorlichtingspublicatie voot de metaalindustrie Uitgeverij Stam Cursus pijpfitten SIDMAR Fabrikanten van buizen (ritish steel - Laminoir de Longtin - Casio - Nederlandse hoogovens) Mechanische techniek voor het voortgezet beroepsonderwijs Educaboek Uitgeverij Stam. Kostprijsberekening G. Eeraerts Smitweld Elektriciteitstarieven Electrabel en Interelektra Nota's ing. J. Exelmans

BSO TWEEDE GRAAD. vak. 2000/048 (vervangt 95034) PV P/ LASSEN - CONSTRUCTIE. 2 u/w. IT- m

BSO TWEEDE GRAAD. vak. 2000/048 (vervangt 95034) PV P/ LASSEN - CONSTRUCTIE. 2 u/w. IT- m SO TWEEDE GRAAD vak PV P/ LASSEN - CONSTRUCTIE 2 u/w IT- m 2000/048 (vervangt 95034) PV LASSEN CONSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE eginsituatie voor het vak... 2 Specifieke visie... 3 Leerplandoelstellingen / leerinhouden...

Nadere informatie

FUNDAMENTEEL GEDEELTE

FUNDAMENTEEL GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO GRAAD: DERDE GRAAD LEERJAAR: EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR Studiegebied: Maritieme opleidingen FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie: RIJN- EN BINNENVAART Vak(ken): PV Praktijk

Nadere informatie

TV MECHANICA-TECHNOLOGIE-TEKENEN

TV MECHANICA-TECHNOLOGIE-TEKENEN SO TWEEDE GRAAD vakken TV MECHANICA-TECHNOLOGIE-TEKENEN 4 u/week IT-m 2000/094 (vervangt 97294 (H)) 2 e graad SO Vak: SANITAIR / C V TV 1 ste jaar: 1u/w 2 de jaar: 1u/w TECHNOLOGIE EGINSITUATIE VOOR HET

Nadere informatie

Pedagogisch Project & Schoolvisie

Pedagogisch Project & Schoolvisie Pedagogisch Project & Schoolvisie \\SECR02\Users\Zonnebergen\Documents\10-11 deel G-Z\Inschrijvingen\pedagogisch-visie nw.doc Pedagogisch project Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden

Nadere informatie

bs.wellen@gemeenschapsonderwijs.be

bs.wellen@gemeenschapsonderwijs.be E-mail: bs.wellen@gemeenschapsonderwijs.be Projectweek Anders zijn maar toch gelijk van 02 februari tot en met 06 februari 09. Waarom deze projectweek? Binnen het Pedagogisch Project van onze school willen

Nadere informatie

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT VISIE PEDAGOGISCH PROJECT van daltonschool De Kleine Icarus Algemene visie De opdracht van daltonschool De Kleine Icarus bevat naast het onderwijskundig eveneens een maatschappelijk aspect Wij brengen

Nadere informatie

1 Schoolcultuur. 1.1 Algemene visie op ons onderwijs

1 Schoolcultuur. 1.1 Algemene visie op ons onderwijs 1 Schoolcultuur 1.1 Algemene visie op ons onderwijs De Centrale Raad van de Rago heeft de grote principes van het opvoedingsproject binnen het Gemeenschapsonderwijs omschreven in het Pedagogisch Project

Nadere informatie

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (gemeenschapsonderwijs)

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (gemeenschapsonderwijs) GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (gemeenschapsonderwijs) Bijzonder decreet 14 juli 1998 Centrale niveau: Meso-niveau: Lokale niveau: Raad GO! en Afgevaardigd bestuurder Raad van bestuur en Algemeen

Nadere informatie

BSO TWEEDE GRAAD. vak 2000/099 TV MECHANICA. (vervangt 95034) 2 u/w. IT- m

BSO TWEEDE GRAAD. vak 2000/099 TV MECHANICA. (vervangt 95034) 2 u/w. IT- m SO TWEEDE GRAAD vak TV MECHANICA 2 u/w IT- m 2000/099 (vervangt 9503) TV MECHANICA INHODSOPGAVE eginsituatie voor het vak... 2 Specifieke visie... 2 Leerplandoelstellingen / leerinhouden... 3 Minimale

Nadere informatie

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT INPROFIEL info@donboscohoboken.be 2 de graad BSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het beroepsonderwijs. Kiezen voor het beroepsonderwijs

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be

Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be KOETSWERKHERSTELLER Brochure: modulefiches Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be Module: Basis Elektriciteit (M ME C 100) Lestijden: 40 (10 TV + 30 PV) De inhoud van de module beoogt

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind.

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind. 1. VERWELKOMING. NAAR DE OUDERS TOE Van harte welkom in onze school. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een

Nadere informatie

BSO TWEEDE GRAAD. vak TV ELEKTRICITEIT 2000/057. (vervangt 98036) 1 u/week. IT-e

BSO TWEEDE GRAAD. vak TV ELEKTRICITEIT 2000/057. (vervangt 98036) 1 u/week. IT-e BSO TWEEDE GRAAD vak TV ELEKTRICITEIT 1 u/week IT-e 2000/057 (vervangt 98036) 1 2 e graad SO Vak: ELEKTRICITEIT TV 1 ste jaar: 1u/w 2 de jaar: 1u/w BEGINSITUATIE VOOR HET VAK Voor het vak elektriciteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pedagogisch project

Inhoudsopgave Pedagogisch project Inhoudsopgave ogisch project 1.1.1. Visie... 2 A. Pijlers... 2 B. Algemene doelen en waarden die de school wil realiseren... 2 C. Ligging... 3 1.1.2. Levensbeschouwing... 3 A. Karakter van de school...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

Inhoud modules Lasser. BMBE-lasser

Inhoud modules Lasser. BMBE-lasser Inhoud modules Lasser BMBE-lasser Basis elektriciteit doelstelling primeert. Deze module brengt vaardigheden aan welke noodzakelijk zijn in meerdere opleidingen. De inhoud van de module beoogt het realiseren

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Het gemeenschapsonderwijs en zijn pedagogisch project

Het gemeenschapsonderwijs en zijn pedagogisch project Pedagogisch project Het gemeenschapsonderwijs en zijn pedagogisch project Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische

Nadere informatie

BSO TWEEDE GRAAD. vak. 2000/096 (vervangt 97323) TV CARROSSERIE / AUTOTECHNIEKEN. 1 u/w. IT -o

BSO TWEEDE GRAAD. vak. 2000/096 (vervangt 97323) TV CARROSSERIE / AUTOTECHNIEKEN. 1 u/w. IT -o SO TWEEDE GRAAD vak TV CARROSSERIE / AUTOTECHNIEKEN 1 u/w IT -o 2000/096 (vervangt 97323) TV CARROSSERIE / AUTOTECHNIEKEN INHOUDSOPGAVE eginsituatie voor het vak... 2 Specifieke visie... 2 Leerplandoelstellingen

Nadere informatie

BSO TWEEDE GRAAD. vak PV SANITAIR/CV 2000/058. (vervangt D/1991/4244/8) 2 u/week. IT-p

BSO TWEEDE GRAAD. vak PV SANITAIR/CV 2000/058. (vervangt D/1991/4244/8) 2 u/week. IT-p SO TWEEDE GRAAD vak PV SANITAIR/CV 2 u/week IT-p 2000/058 (vervangt D/1991/4244/8) 1 2 e graad SO Vak: PRAKTIJK SANITAIR / C V PV 1 ste jaar: 2u/w 2 de jaar: 2u/w EGINSITUATIE VOOR HET VAK De leerlingen

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Algemene schoolvisie

Algemene schoolvisie Algemene schoolvisie Aangepast augustus 2013. Het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO) Het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs is een project dat gefundeerd is op neutraliteit

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Bouw (tegelzetter, metselaar, schilder)

Lesvoorbereiding: Bouw (tegelzetter, metselaar, schilder) Lesvoorbereiding: Bouw (tegelzetter, metselaar, schilder) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek over de sector Bouw Beginsituatie:

Nadere informatie

INSPECTIEVERSLAG OVER DE OPVOLGINGSDOORLICHTING

INSPECTIEVERSLAG OVER DE OPVOLGINGSDOORLICHTING Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel INSPECTIEVERSLAG OVER DE OPVOLGINGSDOORLICHTING Niveau SO Instellingsnummer 117754 Instelling directeur

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist)

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Elementen van een pedagogisch project 1 GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN

Nadere informatie

EINDTERMEN Bosbiotoopstudie

EINDTERMEN Bosbiotoopstudie EINDTERMEN Bosbiotoopstudie Eerste graad A-stroom Vakgebonden eindtermen aardrijkskunde De mens en het landschap Het landelijk landschap 22 milieueffecten opnoemen die in verband kunnen gebracht worden

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Fietsenmaker BO AU 201

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Fietsenmaker BO AU 201 STUDIEGEBIED AUTO Modulaire opleiding Fietsenmaker BO AU 201 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

7 Gebruiken van snijbranders en plasmasnijders Inhoud

7 Gebruiken van snijbranders en plasmasnijders Inhoud 7 Gebruiken van snijbranders en plasmasnijders Inhoud Wat is het?... 1 Waarmee doe je het?... 1 Hoe werk je met een autogeenlasinstallatie?... 4 Hoe onderhoud je een autogeen lasinstallatie en een snijbrander?...

Nadere informatie

Bijzonder procesdoel 4: beleven van de democratie

Bijzonder procesdoel 4: beleven van de democratie Bijzonder procesdoel 4: beleven van de democratie Eerste leerjaar B 4.1. Herkennen en verkennen Mijn gedrag - hoe gedraag ik mij en waarom? - mijn waarden: - aan welke waarde(n) hecht ik belang? - thuis

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Eerste graad A-stroom

Eerste graad A-stroom EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Vijverbiotoopstudie Eerste graad A-stroom Vakgebonden eindtermen aardrijkskunde Het natuurlijk milieu Reliëf 16* De leerlingen leren respect opbrengen voor de waarde van

Nadere informatie

Pedagogisch Project. Gemeentelijke basisschool Buggenhout

Pedagogisch Project. Gemeentelijke basisschool Buggenhout Pedagogisch Project Gemeentelijke basisschool Buggenhout Tel.: 052/33.95.67 fax: 052/33.95.66 1 1. Gegevens met betrekking tot de situering van de onderwijsinstelling Onze school is een basisschool die

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR CONTAINERHERSTELLER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR CONTAINERHERSTELLER OPLEIDINGENSTRUCTUUR CONTAINERHERSTELLER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HOEKNAADLASSER Beroepscompetentieprofiel (SERV/INOM, juli 2008) PLAATLASSER

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Buisfitter Staal BO ME 214 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

Middenschool Vijverbeek. Geef je toekomst alle kansen. Latijn Moderne wetenschappen. Beroepsvoorbereidend jaar

Middenschool Vijverbeek. Geef je toekomst alle kansen. Latijn Moderne wetenschappen. Beroepsvoorbereidend jaar Campus Vijverbeek Asse Geef je toekomst alle kansen Nederlandstalig onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Middenschool Vijverbeek Latijn Moderne wetenschappen Beroepsvoorbereidend jaar Studierichtingen

Nadere informatie

Indien een norm wordt genoemd, dient de vigerende versie te worden gebruikt.

Indien een norm wordt genoemd, dient de vigerende versie te worden gebruikt. 1 Algemeen Te raadplegen overige documenten: - Algemeen Reglement HVO voor opleidingen OH1.00, toezicht en examens voor de niveaus 1, 2, 3 en 4 - Bijlage 1 t/m 5; deze bijlagen beschrijven de proces specifieke

Nadere informatie

Een compleet opleidingenaanbod!

Een compleet opleidingenaanbod! Een compleet opleidingenaanbod! Campus Hof van Riemen Frans Coeckelbergsstraat 17-22 2220 Heist-op-den-Berg T 015 24 18 45 F 015 24 12 13 kta.heist-op-den-berg@g-o.be www.campushofvanriemen.be Citaten

Nadere informatie

Opvoedingsproject VITO Hoogstraten

Opvoedingsproject VITO Hoogstraten Opvoedingsproject VITO Hoogstraten Wat beogen wij? Als katholieke school werken wij mee aan de opvoeding en het onderwijs van jonge mensen. We willen hen helpen op te groeien tot christelijke volwassenen,

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR LASSER BEKLEDE ELEKTRODE

OPLEIDINGENSTRUCTUUR LASSER BEKLEDE ELEKTRODE OPLEIDINGENSTRUCTUUR LASSER BEKLEDE ELEKTRODE 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PIJPLASSER Beroepscompetentieprofiel (SERV/INOM, juli 2008) De

Nadere informatie

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL.

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. 01 Een school waar leerlingen zichzelf kunnen zijn. In onze school leren jonge mensen omgaan met elkaar en hun leerkrachten,

Nadere informatie

BSO TWEEDE GRAAD. vak 2000/095 TV AUTOTECHNIEKEN / CARROSSERIE. (vervangt 97323) 1 u/w. IT-o

BSO TWEEDE GRAAD. vak 2000/095 TV AUTOTECHNIEKEN / CARROSSERIE. (vervangt 97323) 1 u/w. IT-o BSO TWEEDE GRAAD vak TV AUTOTECHNIEKEN / CARROSSERIE 1 u/w IT-o 2000/095 (vervangt 97323) TV AUTOTECHNIEK / CARROSSSERIE INHOUDSOPGAVE Beginsituatie voor het vak... 2 Specifieke visie... 2 Leerplandoelstellingen

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

1 PEDAGOGISCH PROJECT

1 PEDAGOGISCH PROJECT DEEL II: Pedagogisch project 1 PEDAGOGISCH PROJECT Een school is een levenloos gebouw. Onze school, De Kameleon, is een dynamische gemeenschap van personeel, kinderen, ouders, bestuur en andere participanten.

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist)

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Klas: 3 e graad basisonderwijs Leervak: WO Technologie - Maatschappij Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier

Lesvoorbereidingsformulier Lerarenopleiding Thomas More Kempen Campus Turnhout Campus Blairon 800 2300 Turnhout Tel: 014 80 61 01 Fax: 014 80 61 02 Campus Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Tel: 014 50 81 60 Fax: 014 50 81 61

Nadere informatie

infobrochure methodeonderwijs De Lotus

infobrochure methodeonderwijs De Lotus infobrochure methodeonderwijs De Lotus Mosselerlaan 62 3600 GENK 089 35 16 21 directie.middenschool@gocampusgenk.be Inhoudsopgave Inleiding Zelfgestuurd leren Kernteam Kringgesprek Coöperatieve werkvormen

Nadere informatie

Een las wordt ook wel lassnoer of lasrups genoemd, omdat de las de vorm van een snoer of rups kan hebben.

Een las wordt ook wel lassnoer of lasrups genoemd, omdat de las de vorm van een snoer of rups kan hebben. Lassen Een las is een verbinding. Lassen betekent dan ook niets anders dan verbinden of samenvoegen. Maar in de techniek wordt er een heel specifieke manier van samenvoegen mee bedoeld, namelijk het laten

Nadere informatie

BSO TWEEDE GRAAD. vak 2000/094 TV MECHANICA. 4 u/w. IT-o

BSO TWEEDE GRAAD. vak 2000/094 TV MECHANICA. 4 u/w. IT-o SO TWEEDE GRAAD vak TV MECHANICA 4 u/w IT-o 2000/094 2 e graad SO Vak: MECHANICA TV 1 ste jaar: 4u/w 2 de jaar: 4u/w TECHNOLOGIE - TEKENEN EGINSITATIE VOOR HET VAK De leerlingen die beginnen in deze optie

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto VSKO Leerplan OPLEIDING Zwevende module Modulair Studiegebied Auto Goedkeuringscode 2010/149/6//D 31 januari 2010 Administratieve groep: 34630 / 34631 Gevaarlijke Stoffen 40 Leerplan Zwevende module Studiegebied

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Functiebeschrijving directies onderwijsinstellingen Scholengroep Rivierenland: invulling resultaatsgebieden

Functiebeschrijving directies onderwijsinstellingen Scholengroep Rivierenland: invulling resultaatsgebieden Functiebeschrijving directies onderwijsinstellingen Scholengroep Rivierenland: invulling resultaatsgebieden Elk personeelslid oefent zijn functie uit binnen het algemene kader van de onderwijsregelgeving,

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Metaal en Technologie (beroepen: lasser, elektricien,

Lesvoorbereiding: Metaal en Technologie (beroepen: lasser, elektricien, Lesvoorbereiding: Metaal en Technologie (beroepen: lasser, elektricien, matrijzenbouwer, ) Klas: 3de graad basisonderwijs Leervak: WO technologie maatschappij Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssector

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Transport en logistiek (beroepen: planner, magazijnmedewerker en vrachtwagenchauffeur)

Lesvoorbereiding: Transport en logistiek (beroepen: planner, magazijnmedewerker en vrachtwagenchauffeur) Lesvoorbereiding: Transport en logistiek (beroepen: planner, magazijnmedewerker en vrachtwagenchauffeur) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren

Nadere informatie

Examenprogramma maatschappijleer

Examenprogramma maatschappijleer Examenprogramma maatschappijleer Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 maatschappijleer 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1 Werken

Nadere informatie

6 Mens en techniek ICT 1ste graad

6 Mens en techniek ICT 1ste graad Materialen 6.1 Kinderen zien in dat courante producten gemaakt zijn uit welbepaalde materialen en/of grondstoffen. OD2.1 ET2.1 vervoeren van bananen link met tandwielen van de fiets maken van een ribbelmachine

Nadere informatie

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET LEREN LEREN EN GOK Voet@2010 leren leren en thema s gelijke onderwijskansen Socio-emotionele ontwikkeling (1ste graad)

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN

PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN 3.1 Exploreren, verkennen en integreren van de mogelijkheden van de mens 3.2 Exploreren, verkennen en integreren van de grenzen van de mens 3.3 Ontdekken

Nadere informatie

dialooghouding We stellen u onze visie even voor.

dialooghouding We stellen u onze visie even voor. schoolvisie Als katholieke basisschool willen we zorg dragen voor de opvoeding van elk kind. We zien onze school als een huis met een tuin waarin we de basis leggen voor de toekomst, om later met de beste

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Social profit (begeleider in de kinderopvang, optieker, radioloog, verpleegkundige, sociocultureel werker)

Lesvoorbereiding: Social profit (begeleider in de kinderopvang, optieker, radioloog, verpleegkundige, sociocultureel werker) Lesvoorbereiding: Social profit (begeleider in de kinderopvang, optieker, radioloog, verpleegkundige, sociocultureel werker) Klas: 3de graad basisonderwijs Leervak: WO technologie maatschappij Onderwerp:

Nadere informatie

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek 1 kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en ontwikkelingsdoelen techniek 2 Ontwikkelingsdoelen techniek Kleuteronderwijs De kleuters kunnen 2.1

Nadere informatie

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum Derde graad LO A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 Lichamelijke opvoeding Motorische competenties 1.1 De motorische basisbewegingen

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO2 AO AV 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 24 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Lassen

Opleidingscatalogus: Lassen Opleidingscatalogus: Lassen t WEB Opleidingen, Adviezen & Subsidies Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 foto's Harm Noor Presentaties Website: www.tweb.nl

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN: contactsleutels

SOCIALE VAARDIGHEDEN: contactsleutels SOCIALE VAARDIGHEDEN: contactsleutels We gebruiken op school voor het 4 de, 5 de en 6 de leerjaar de handleiding CONTACTSLEUTELS van uitgeverij De Sleutel. Kenmerken van Contactsleutels: Elk leerjaar beschikt

Nadere informatie

Lindestraat 123A 2880 Bornem tel. 03 897 98 11 admin.sgr6@g-o.be

Lindestraat 123A 2880 Bornem tel. 03 897 98 11 admin.sgr6@g-o.be Lindestraat 123A 2880 Bornem tel. 03 897 98 11 admin.sgr6@g-o.be Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemeen 5 1. Leerlingenbegeleiding 6 2. Sociale begeleiding 6 3. Overleg 6 3.1. Met de directie 6 3.2. Met collega

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt producten

Kerntaak 1: Vervaardigt producten Kerntaak 1: Vervaardigt producten Werkproces 1.1: Voorbereiden van werkzaamheden De ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Hij controleert de aangeleverde informatie, verzamelt, leest en interpreteert

Nadere informatie

Lindestraat 123A 2880 Bornem tel. 03 897 98 11 admin.sgr6@g-o.be

Lindestraat 123A 2880 Bornem tel. 03 897 98 11 admin.sgr6@g-o.be Lindestraat 123A 2880 Bornem tel. 03 897 98 11 admin.sgr6@g-o.be Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemeen: resultaatsgebieden 5 1. Onderzoek en diagnose 6 2. Begeleiding en ondersteuning 6 2.1. Orthopedagogische

Nadere informatie

De kinderen zijn het middelpunt van het leerproces. Hun ervaring en belangstelling vormen het uitgangspunt van de educatieve aanpak.

De kinderen zijn het middelpunt van het leerproces. Hun ervaring en belangstelling vormen het uitgangspunt van de educatieve aanpak. Met respect voor de geldende wetgeving en in het bijzonder voor het Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Operator Verspaning BO ME 302 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Grafische sector (beroep: drukker)

Lesvoorbereiding: Grafische sector (beroep: drukker) Lesvoorbereiding: Grafische sector (beroep: drukker) Klas: 3 de graad basisonderwijs Leervak: WO technologie maatschappij Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek over de Grafische sector

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Kijkwijzer technologische opvoeding

Kijkwijzer technologische opvoeding Kijkwijzer technologische opvoeding Anders kijken naar kinderen tijdens technologische activiteiten. Een kernbegrip bij de evaluatie van het werk van de leerlingen is measurable learning outcome, het meetbaar

Nadere informatie

Basis Elektriciteit 1B Leerkrachtenbundel

Basis Elektriciteit 1B Leerkrachtenbundel Basis Elektriciteit 1B Leerkrachtenbundel Opbouw cursus - De cursus is opgebouwd in verschillende delen. Het eerste deel bestaat uit de werkblaadjes met de theorie met bijhorende onderzoeksopdrachten.

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Workshop. Vriendschapsbandjes

Workshop. Vriendschapsbandjes Workshop Vriendschapsbandjes Opzet: Vriendschapsbandjes in macramé met pareltjes aan. (Idee uit het boekje Eigentijds macramé, Margriet Kors en Gina Lambers, Cantecleer, 2002, ISBN 90 213 3201 9) pagina

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Alle ruimte voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep.

Nadere informatie

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren Eerste jaar van de eerste graad Bij de start van het secundair onderwijs wordt er getracht de leerling een zo breed mogelijke vorming te geven en hem/haar te laten proeven van verschillende vakken. Dit

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Lasser Monteerder MIG/MAG BO ME 211 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker)

Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker) Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek over de sector

Nadere informatie

Lichamelijke opvoeding: leerlijnen leerplandoelen en leerinhouden 1 ste 2 de 3 de graad

Lichamelijke opvoeding: leerlijnen leerplandoelen en leerinhouden 1 ste 2 de 3 de graad 1 2 3 4 5 6 ALGEMENE DOELENKADERS 1 ste 2 de 3 de graad: leerlijnen (resultaatsverplichting - *inspanningsverplichting) 1 e graad 2 e graad 3 e graad kunnen onder begeleiding veiligheidsvoorschriften,

Nadere informatie

Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs

Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs (1) Het Stedelijk Onderwijs is de dynamische ontmoetingsplaats van alle leernetwerken ingericht door de Stad Antwerpen. (2) Het Stedelijk Onderwijs voldoet

Nadere informatie