BSO TWEEDE GRAAD MECHANICA / ELEKTRICITEIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BSO TWEEDE GRAAD MECHANICA / ELEKTRICITEIT"

Transcriptie

1 SO TWEEDE GRAAD studiegebied MECHANICA / ELEKTRICITEIT fundamenteel gedeelte METAAL

2 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Pedagogisch Project Gemeenschapsonderwijs...3 Visie op het vak...6 Algemene doelstellingen...7 PV lassen constructie: eginsituatie Specifieke visie Leerplandoelstellingen / leerinhouden. 9 Minimale uitrusting..12 Pedagogisch didactische wenken timing..13 ibliografie...15

3 HET PEDAGOGISCH PROJECT van het GEMEENSCHAPSONDERWIJS Een ambitieus project voor een uniek profiel Het Gemeenschapsonderwijs onderscheidt zich van de andere onderwijsnetten doordat het zich uitdrukkelijk profileert als neutraal en pluralistisch. Het verstrekken van neutraal onderwijs in een pluralistische omgeving vormt dan ook het meest fundamentele uitgangspunt van het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs. Het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs kan worden beschouwd als de grondwet van het Gemeenschapsonderwijs, een grondwet die in al de instellingen van ons net moet worden gerespecteerd en die het Gemeenschapsonderwijs een uniek gezicht geeft. Het vult de begrippen neutraliteit en pluralisme verder in, formuleert een aantal algemene doelstellingen en is volledig in overeenstemming met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Grondslagen en doelstellingen Het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs is een project dat vooral gefundeerd is op neutraliteit en pluralisme. Het beantwoordt ook aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en aan de recente Verklaring van de Rechten van het Kind. Het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs biedt iedereen kansen op een optimale ontplooiing van zijn of haar talenten en is steeds gericht op de totale ontwikkeling van het individu. Daarbij wordt extra aandacht geschonken aan de vorming van een kritische en creatieve houding t.o.v. mens, natuur en samenleving. De recente geschiedenis bewijst dat mens en maatschappij bijzonder snel veranderen. Daarom streeft het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs een dynamisch mens- en maatschappijbeeld na. Het draagt bij tot de vorming van vrije mensen die:. voldoende zelfvertrouwen hebben en open staan voor anderen;. verdraagzaam zijn en eerbied opbrengen voor andermans meningen;. mondig zijn, zodat ze hun ideeën helder kunnen formuleren;. intellectueel nieuwsgierig blijven;. getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid;. oog hebben voor de sociale werkelijkheid en opkomen voor de eerbiediging van de rechten van de mens;. zich inspannen om de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen daadwerkelijk te helpen verwezenlijken. Het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs beschouwt elk kind en elke jongere als een uniek en waardevol individu dat de kans moet krijgen om zich zo volledig mogelijk te kunnen ontwikkelen. In de praktijk komt dat neer op gelijke kansen voor gelijkbegaafden, het wegwerken van eventuele achterstanden en het gepast inspelen op de speciale behoeften van meerbegaafde leerlingen. Tegelijk komt het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs echter ook tegemoet aan de behoeften van de mens als lid van de gemeenschap. De individuele persoon moet zich in die gemeenschap maximaal kunnen ontplooien. Dat is enkel mogelijk als de vorming van het individu zich niet beperkt tot het aanleren van wetenschappelijke, technologische, sociaal-culturele en morele vaardigheden, maar gericht is op een evenwichtige en gezonde cocktail daarvan. Die totale vorming omvat de volgende essentiële taken:. het verstrekken van bruikbare kennis;. het ontwikkelen van vaardigheden;. het aanleren van methoden en technieken om de verworven kennis gepast aan te wenden;. het bijbrengen van attitudes die toelaten om zich later als volwassene vlot te kunnen bewegen in een snel wisselende maatschappij, met steeds meer vrije tijd, nieuwe technologieën en toenemende aandacht voor natuur en leefmilieu. Het Gemeenschapsonderwijs voedt op tot sociaal engagement, verantwoord gebruik van de ruimte, wereldsolidariteit, verdraagzaamheid en belangstelling voor cultuur in binnen- en buitenland.

4 De zeven pijlers van het Pedagogisch Project 1 Fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid. Mensen die onvoldoende zelfvertrouwen hebben, zijn vaak gefrustreerd en angstig. Ze zijn bang voor alles wat afwijkt van de norm, voor alles wat nieuw of anders is. Ze vormen een zwakke prooi voor volksmenners en laten zich al te snel op sleeptouw nemen door allerhande charlatans en leidersfiguren. Het Gemeenschapsonderwijs wil kinderen en jongeren daarom zelfstandig leren denken en beslissingen nemen. 2 Een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening. Onze samenleving krijgt gaandeweg een meer multicultureel karakter, maar niet iedereen onderkent de verrijking die daarmee gepaard gaat. Vaak leidt een slecht begrepen beveiliging van de eigen identiteit dan ook tot het hanteren van vooroordelen of eng radicalisme. De vrijheid van meningsuiting maakt het bovendien mogelijk dat aanhangers van extreme visies minder kritisch ingestelde mensen kunnen manipuleren met gestroomlijnde vooroordelen om de maatschappelijke orde naar hun hand te zetten. Vooroordelen zijn pijnlijk. Om ze te bestrijden is in de opvoeding van onze jeugd een fundamentele basis van open sociale bewogenheid een absolute prioriteit. Het Gemeenschapsonderwijs leert kinderen en jongeren hoe ze vooroordelen van feiten kunnen onderscheiden, zodat ze zich niet laten misleiden door als waarheid vermomde leugens. 3 Mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken. Wie iets te zeggen wil hebben, moet zich behoorlijk leren uitdrukken. In de scholen van het Gemeenschapsonderwijs leren kinderen en jongeren dan ook voor zichzelf en anderen op te komen en hun eigen standpunten te verdedigen. 4 Intellectueel nieuwsgierig blijven, met een levenslange zin voor studie en vorming. Een getuigschrift of diploma behalen is in het Gemeenschapsonderwijs geen doel op zichzelf, maar een middel om toegang te krijgen tot verdere studie of tot een bepaald beroep. Ons ideaal is mensen te vormen die zich hun leven lang verder blijven vervolmaken en die voortdurend nieuwe kennis willen opdoen. De school geeft de aanzet tot die intellectuele nieuwsgierigheid, die ervoor zorgt dat mensen niet uitgeblust en hopeloos achterop raken. 5 Getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid. Kennisoverdracht is maar een van de doelstellingen van het Gemeenschapsonderwijs. Wij zijn er immers niet op uit onverschillige bollebozen af te leveren. In het leven van een mens vervult ook het gevoel een belangrijke rol en daarom moeten kinderen positief leren omgaan met hun eigen emoties en die van anderen. De ontwikkeling van het geweten, van een rechtaardigheid- en verantwoordelijkheidsgevoel, krijgt in het Gemeenschapsonderwijs dan ook de volle aandacht. 6 Oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden. Het is een gevaarlijke illusie te denken dat iedereen bij zijn geboorte dezelfde kansen heeft en dus ook het lot beschoren krijgt dat hij of zij verdient. In werkelijkheid krijgen sommige mensen alles op een gouden schoteltje aangeboden, terwijl anderen moeten vechten voor een menswaardig bestaan. Het Gemeenschapsonderwijs probeert die ongelijkheden weliswaar te corrigeren, maar schermt zijn leerlingen toch niet af van de sociale werkelijkheid. Wij willen kinderen en jongeren geen rad voor ogen draaien, maar hen integendeel leren op te komen voor de Rechten van de Mens, voor de democratie en voor meer sociale rechtvaardigheid. 7 De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken.

5 Alle scholen van het Gemeenschapsonderwijs zijn scholen waarin jongens én meisjes toegang hebben tot elke studierichting. Zo beleeft het Gemeenschapsonderwijs al jaren de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Toch worden we in de praktijk nog geregeld geconfronteerd met verdoken vormen van discriminatie, zowel in de samenleving als binnen de schoolmuren. Het volstaat het aantal vrouwen in ons parlement of het aantal vrouwelijke topfunctionarissen te tellen om in te zien dat de door de wet voorgeschreven gelijkwaardigheid in de praktijk nog lang geen werkelijkheid is geworden. Een nieuwe uitdaging voor het Gemeenschapsonderwijs.

6 VISIETEKST Het profiel van de beroepsleerling is niet een scherp afgelijnd beeld. Het is als het ware een profiel van verschillende mimieken. Differentiatie moet in de beginjaren van het SO niet gezien worden als een oriëntatie naar, maar als een trachten losmaken van. Zoeken naar de ontplooiïngskansen voor elke leerling d.m.v. talrijke, kleine eb verschillende keuze - opdrachten. Zoeken naar de kwaliteiten in de leerling. Het resultaat hiervan moet verder uitgewerkt worden in de volgende jaren. De klassengroep is zeer heterogeen. Omwille van de verschillende herkomst van de leerlingen, omwille van de diverse onregelmatigheden in het leerlinggedrag, omwille van de diverse reden waarom zij in het SO terecht komen. Zij vormen zeer moeilijk echt groepsverband. Toch is er dan een zekere samenhorigheid naar buitenuit. Er zijn zowel introverte (schuw, teruggetrokken) als extroverte (prikkelbare, obstructieve) leerlingen. Het doen ligt de beroepsleerling beter dan het theoretische. Toch zijn niet alle leerlingen per definitie handig. Het praktische - technische geeft hen niet zo n vrees omdat zij voelen dat dit een terrein is dat hen ligt. Op verstandelijk gebied zijn de meeste zwakbegaafd te noemen. Zij beschikken over een beperkt vermogen tot concentratie. Hun interesse is niet langdurig. Zij hebben weinig zin voor zelfcontrole. Hun leertempo is traag. Zij zijn geremd in hun leeractiviteiten. De eisen moeten zodanig gesteld zijn dat de leerlingen vele kansen krijgen om opdrachten tot een goed einde te brengen. Aanmoediging kan een middel zijn om geremdheid te verminderen. De moeilijkheidsgraad van de opdrachten moet zeer laag beginnen en slechts zeer geleidelijk opgevoerd worden. Teruggrijpen naar een lagere graad moet voor elk van hen mogelijk blijven. Te hoge eisen stellen zal voor deze leerlingen nefaste gevolgen hebben zodat zij terugvallen geremdheid. De opdrachten moeten boeiend, zinvol en nuttig zijn. Vele beroepsleerlingen zijn sociaal zwakken. Zij zijn soms schuchter en op zichzelf teruggetrokken of gaan verkeerdelijk reageren. Velen van hen willen zich doen opmerken. Zij trachten te voldoen aan een behoefte tot bevestiging en zij gaan dit zoeken op het terrein dat zij denken aan te kunnen.

7 EGINSITUATIE De leerlingen die beginnen in deze optie komen meestal uit een beroepsvoorbereidend leerjaar en van verschillende beroepenvelden. Er kunnen ook leerlingen komen uit een tweede gemeenschappelijk leerjaar, met de mogelijkheid dat zij niets of heel weinig over techniek gehoord hebben. Voor deze laatste moet men de leerstof van het begin af doornemen, voor de anderen zal men bouwen op de reeds geziene leerstof van de beroepenvelden: metaal - elektriciteit en/of nijverheidstechnieken. ALGEMENE DOELSTELLINGEN Het doen blijft belangrijk in de opleiding van de beroepsleerling. Door het doen moet de leerling inzicht verwerven in de wetmatigheden die de technologie van het vervormen, verwerken, verspanen en verbinden van de materialen bepalen. De leerling moet de zin van de handelingen en de handvaardigheden van de techniek inzien. De leerling moet geleidelijk de toepassingsgebieden ontdekken waar die handelingen, handvaardigheden en technieken aan bod komen. De leerling moet werken kunnen uitvoeren waarover hij duidelijke informatie kreeg en/of verantwoorde werkmethoden. Hij moet geleidelijk leren productief werken en kwaliteitswerk leveren. Hiervoor moet hij rekening kunnen houden met de factoren die de productiviteit bepalen. D e kwaliteitseisen dienen steeds duidelijk omschreven te zijn en aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. Zowel zelfstandig werk als groepswerk behoren tot de vorming. Veiligheid tijdens het werk mag niet vergeten worden. De leerling moet geleidelijk inzien dat arbeid een menselijke activiteit is die gericht moet zijn op de menselijke ontplooiing en op algemeen welzijn van allen. De leerling moet kunnen werken naar tekening. Daarvoor is het lezen en begrijpen van een tekening van essentieel belang. Elke opdracht dient uiteraard op een tekening vastgelegd te zijn.. STRUCTUURMODEL - VAKKENCOÖRDINATIE In het leerplan staat de praktische realisatie centraal. Vanuit de werkplaats krijgen de leerlingen de beschikking over een werkstuk. Van dit werkstuk maken de leerlingen een schets. De gemaakte schets wordt uitgewerkt tot een werktekening (bij voorkeur op PC). De werktekening moet ondersteund worden door leerinhouden uit technologie, om onder begeleiding werkvolgorde, machinekeuze, keuze van de gereedschappen en opspantechnieken vast te leggen. Na uitvoering van de opdracht in de werkplaats aan de hand van de ontwikkelde werktekening kan er dan een evaluatie gebeuren met het oorspronkelijk werkstuk

8 2 e graad SO 1 ste jaar: 2u/w 2 de jaar: 2u/w Vak: PRAKTIJK LASSEN - CONSTRUCTIE PV EGINSITUATIE VOOR HET VAK De leerlingen die beginnen in deze optie komen meestal uit een beroepsvoorbereidend leerjaar en van verschillende beroepenvelden. Er kunnen ook leerlingen komen uit een tweede gemeenschappelijk leerjaar, met de mogelijkheid dat zij niets of heel weinig over techniek gehoord hebben. Voor deze laatste moet men de leerstof van het begin af doornemen, voor de anderen zal men bouwen op de reeds geziene leerstof van de beroepenvelden: metaal - elektriciteit en/of nijverheidstechnieken. De leerlingen beschikken over een minimale voorkennis die beperkt is tot eenvoudige soldeerverbindingen op plaat en draad. Zij hebben in de eerste graad eenvoudige opdrachten in verband met puntlassen uitgevoerd. SPECIFIEKE VISIE De leerlingen moeten werken kunnen uitvoeren waarvoor zij duidelijke informatie krijgen en verantwoorde werkmethodes, zodat zij geleidelijk leren productief te werken en kwaliteitswerk leveren. Hierdoor moet rekening worden gehouden met de factoren die de productiviteit bepalen. Zowel zelfstandig werken van de leerling als groepswerk moet worden beoogd met voortdurende aandacht voor de veiligheid. De leerling moet kunnen werken naar tekeningen en daarvoor is het lezen en begrijpen van tekeningen van essentieel belang. Elke opdracht dient uiteraard op een tekening vastgesteld te worden. De veiligheidsmaatregelen moeten de leerlingen beschermen tegen gas - en rookontwikkelingen, tegen het gevaar van zichtbare stralingen, tegen elektrocutie, tegen brand - en ontploffingsgevaar. Teneinde de leerlingen een zo groot mogelijke kans tot ontplooiing te bieden dienen zij: - Zich een goede werkmethode eigen te maken - Zelfstandige waarneming uit te voeren - Inzicht te verwerven in de samenhang van de waargenomen verschijnselen - Eigen fouten te willen erkennen en toe te geven - De uitvoeringsmethoden te kunnen verwoorden - Er steeds naar te streven kwaliteitswerk af te leveren De leerlingen dienen opgeleid te worden voor het spontaan raadplegen van de noodzakelijke documentatie

9 LEERPLANDOELSTELLINGEN / LEERINHOUDEN / U LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN 1 de gemaakte afspraken toepassen om doeltreffend en veilig te werken 1 Intern werkplaatsreglement algemene aandachtspunten een eigen werkplanning maken een geschikte werkmethode en werkvolgorde bepalen inrichting eigen ruimte zorg voor gereedschap, machines en meetapparatuur welzijn (veiligheid, gezondheid, hygiëne) en milieu 2 Een werkstuk herkennen aan de hand van een tekening 2 Tekening lezen 3 Een eenvoudig werkstuk opmeten en de maten vergelijken met de gegeven tekening 3 Meetgereedschappen 4 De gegevens van een tekening overbrengen op een werkstuk 4 Aftekengereedschappen

10 / U LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN 5 Elektrisch lassen met beklede elektroden 5.1 oordeelkundig de veiligheidsvoorschriften toepassen bij het elektrisch lassen 5.1 Veiligheid - algemeen - in en afstellen van de apparatuur 5.2 rekening houden met de omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn in verband met de veiligheid een concrete stroomsterkte instellen in functie van de diameter van de elektrode 5.2 Ontsteken van een vlamboog 5.3 de uitvoeringstechnieken bij het lassen met een beklede elektrode correct uitvoeren (stand van de elektrode, voortloopsnelheid, booglengte, start, stoppen..) 5.3 Neersmelten van evenwijdige snoeren 5.4 idem Evenwijdige snoeren verbinden door zwaaibeweging U 5.5 de basisbewerking voor het neerleggen van een lasnaad correct uitvoeren 5.5 Vlakke opdekking U 5.6 de lasvolgorde bepalen in functie van de vervormbaarheid en een rechtlijnige beweging aanhouden 5.6 Asopdikking in langsrichting 5.7 een smeltbad beheersen 5.7 Vullen van een kruisstuk 5.8 een aangepaste elektrode in functie van de materiaaldikte kiezen 5.8 Staande hoeklas - binnen - buiten - opgaand / neergaand

11 / U LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN U 5.9 het smeltbad beheersen en de lasvolgorde bepalen in functie van de vervormbaarheid 5.9 Aflassen van profielen 5.10 een rondgaande lasnaad uitvoeren 5.10 Rondgaande lasnaad U 5.11 algemene toepassingen met een combinatie van verschillende lastechnieken uitvoeren 5.11 Samengestelde oefeningen 6 Gassmeltlassen 6.1 oordeelkundig de veiligheidsvoorschriften en maatregelen toepassen 6.1 Veiligheidsvoorschriften 6.2 de regeling en onderhoud van een gassmeltinstallatie correct uitvoeren 6.2 In dienst stellen lasinstallatie 6.3 de lasvlam regelen in functie van de toepassing 6.3 Regelen van de lasvlam U 6.4 evenwijdige smeltlijnen trekken op plaat, klimmend lassen, gebruik makend van toevoegmaterialen boven het hoofd lassen 6.4 Evenwijdige smeltlijnen - zonder toevoegmateriaal - met toevoegmateriaal 6.5 het smeltbad beheersen en de brandsterkte bepalen in functie van de toepassing 6.5 Staande hoeklas - binnen - buiten 6.6 constructieproblemen oplossen 6.6 Lassen van buis 6.7 buizen en profielen warm plooien 6.7 Warm plooien

12 / U LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN U 7 de verbindingen correct uitvoeren en de volgorde van de bewerkingen toelichten en toepassen het geschikte vloeimiddel kiezen en het verschil tussen beide soldeermethoden toelichten Solderen Zacht soldeer Hardsoldeer U 8 de veiligheidsvoorschriften oordeelkundig toepassen half - automaten correct instellen aan de hand van tabellen en onderhouden de verschillende lasparameters instellen en uiterlijk een goede las aanbrengen Half automatisch lassen Lassen van snoeren Rechte kantlas Hoeklasnaden Vullen van een V naad 9 Snijbranden 9.1 oordeelkundig de veiligheidsvoorschriften toepassen, de snijbranders instellen en onderhouden snijbranden in functie van de opdracht Oxy acetyleensnijden - rechte strippen U inwendige gaten branden inwendige gaten U 9.2 plaatsnijwerk met een plasmasnijder uitvoeren 9.2 Plasmasnijden - plaatsnijwerk

13 MINIMALE UITRUSTING Individueel per leerling: Werkplaats: - laswerkpak - veiligheidshandschoenen - lashandschoenen - lederen lasschort - hoofdlasscherm - autogeen lasbril - veiligheidsbril - EHO uitrusting - klein handgereedschap (bikhamer, stalen borstel, punthamer, kapbeitel, ) - meetgereedschappen - controlegereedschappen - aftekengereedschappen - tafelboormachine - kolomboormachine - slijpmolen - haakse slijpmachine - afkortmachine - plooibank - guillotineschaar - buizenplooitoestel - lastoestel voor vlambooglassen met bijhorende beschermapparatuur - lasuitrusting voor gassmeltlassen + snijbranders met bijhorende beschermingsapparatuur - lasgordijnen Technische vakken: - retroprojector - documentatie - wandplaten - beschikking indien nodig over TV + video - beschikking indien nodig over PC + printer + softwarepakket PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN TIMING De waarde van de les hangt af van de waarde van de voorbereiding. De leraar zal zich bezinnen over wat en waarom van de les, wanneer en hoe hij ze zal aanbrengen. Het middelpunt van het didactisch gebeuren is de praktijkoefening, het werkstuk dat de leerlingen zullen moeten vervaardigen. De theoretische- technische kennis wordt zo mogelijk geconcentreerd rond dit onderwerp. Het is de betrachting de theoretisch- technische vakken niet meer als afzonderlijke vakken te beschouwen. Het is de taak van de leraar de nodige informatie en documentatie te verschaffen, die het de leerlingen moet mogelijk maken zelf de oplossing van een probleem te vinden. Een goede raad: - spreek eenvoudige taal - benut de zintuigen - laat de leerlingen participeren in het lesgebeuren - controleer de vorderingen

14 Het internationaal eenhedenstelsel SI- systeem is van toepassing bij de wet van 16 juni Het gebruik van de boekjes Selectie van elgische normen uitgegeven door elgische Vereniging Werktuigkundigen VW evenals de tekenbundels K.VIV wordt aanbevolen. Niet vermeld als afzonderlijk vak in de lessentabel, is het vanzelfsprekend dat iedere leraar beroepspraktijk bij de aanvang van een nieuwe oefening de werkmethode in al zijn aspecten bespreekt. De werkmethode is een onmisbare bijdrage bij het ontwikkelen van de kennis, het inzicht en het denkvermogen van de leerling. Waar het mogelijk is, en dit voor alle vakken, zal de leraar de differentiatie toepassen. Dit betekent dat de leraar zijn onderwijs en de bijhorende oefeningen zal aanpassen aan de INDIVIDUELE verschillen tussen zijn leerlingen zoals: - de begaafdheid, de interesse, de leermotivatie en het leertempo. Nr Pedagogisch-didactische wenken Timing 1 Verder inoefenen bij alle leerinhouden indien toepasselijk Zorg voor een degelijke coördinatie om te komen tot een maximaal aantal uren per week om de onderwerpen in te oefenen De onderwerpen tijdens de loop van het jaar steeds verder inoefenen 2 Verder inoefenen bij alle leerinhouden indien toepasselijk Zorg voor een degelijke coördinatie om te komen tot een maximaal aantal uren per week om de onderwerpen in te oefenen De onderwerpen tijdens de loop van het jaar steeds verder inoefenen 3 Verder inoefenen bij alle leerinhouden indien toepasselijk Zorg voor een degelijke coördinatie om te komen tot een maximaal aantal uren per week om de onderwerpen in te oefenen De onderwerpen tijdens de loop van het jaar steeds verder inoefenen 4 Verder inoefenen bij alle leerinhouden indien toepasselijk Zorg voor een degelijke coördinatie om te komen tot een maximaal aantal uren per week om de onderwerpen in te oefenen De onderwerpen tijdens de loop van het jaar steeds verder inoefenen 5 Demonstratie in de werkplaats met beschermkledij en veiligheidstoestellen. Veiligheidsplaten ezoek aan het Provinciaal Veiligheidsinstituut te Antwerpen Voorbeelden van correct uitgevoerde lasverbindingen. 6 De leerkracht legt nauwkeurig de werkwijze uit om een mooie neutrale vlam te verkrijgen. Methode toelichten bij het regelen van een lasbrander en gebruik aanleren van de apparatuur. Demonstratie van een goede gecontroleerde las inoefenen door de leerlingen. 7 Didactische middelen zoals wandplaten, video

15 Demonstratie. 8 Demonstratie instelling lasapparaat, soort gas en parameters Spontaan de veiligheidsvoorschriften toepassen. Storingen aantonen en herstellen. 9 Gebruik maken van didactische middelen. Correcte lashoudingen aantonen demonstratie Veiligheidsvoorschriften. ILIOGRAFIE Lastechniek Educaboek ooglassen Educaboek Heling Plomp emetel Las- en snijtechnieken voor de industrie La nouvelle librairie S.A. Technologie van het lassen(handboek) Standaard Educatieve Uitgeverij Technologie van het lassen (werkboek) Standaard Educatieve Uitgeverij Petra-project lassen Samenwerking ARGO - Apeldoorns College Tabellenboek voor metaaltechniek Plantijn Selectie van elgische normen deel 1: asisnormen deel 2: Technisch tekenen deel 3: Mechanica - Algemene normen deel 4: evestigingsmiddelen deel 5: Overbrengingsmiddelen.S.M.E.E. Leonardo da Vincistraat russel W. De Clippeleer.S.M.E.E. Richtlijnen voor het lassen van constructies in AL Nederlands instituut voor lastechniek en het staalbouwkundig genootschap. Lassen van Al Studiedag VIK, studiegroep lastechniek Van Putlei Antwerpen. Lassen van Al en Al-legeringen Studiedag Lastec Industriepark Wolfstee 2200 Herentals ir. Creten

16 Vakblad over Al en Al legeringen Uitgeverij technologie communicatiemarkt V, P AC Leiden Lastechniek, vakblad voor lassen en snijden Wyt uitgeefgroep P 6438, 3002 Rotterdam elgisch instituut voor lastechniek Lakenweversstraat russel Uitgeverij A. Dhooge Het lassen van Al door ing T. P. R. Regenboog Lassen en hardsolderen van Al en Al-legeringen Voorlichtingsblab NIL uitgeverij EDUCA Cullenborg Welding journal, American welding soc. to advanced science, technology and application of welding. Lassen van Al gemakkelijker Kempi enelux NV Mechelen. Lassen van RVS A. De Visser Vakblad over RVS en andere hoogwaardige legeringen Uitgeverij Technologie communicatiemarkt V Leiden Voorlichtingspublicatie voot de metaalindustrie Uitgeverij Stam Cursus pijpfitten SIDMAR Fabrikanten van buizen (ritish steel - Laminoir de Longtin - Casio - Nederlandse hoogovens) Mechanische techniek voor het voortgezet beroepsonderwijs Educaboek Uitgeverij Stam. Kostprijsberekening G. Eeraerts Smitweld Elektriciteitstarieven Electrabel en Interelektra Nota's ing. J. Exelmans

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Naamloos jaar (harde sector) Vak(ken): PV Praktijk autotechniek en/of bouw en/of carrosserie

Nadere informatie

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken TV Grafische technieken Specifiek gedeelte 8/6-4 lt/w 0/2-4 lt/w 8/8 lt/w Studierichting: Studiegebied:

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

TV /Bouw/hout/ PV Praktijk /bouw/hout/ PV/TV Stage /bouw/hout/

TV /Bouw/hout/ PV Praktijk /bouw/hout/ PV/TV Stage /bouw/hout/ LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: TV /Bouw/hout/ PV Praktijk /bouw/hout/ PV/TV Stage /bouw/hout/ Specifiek gedeelte 20 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Bio-ecologische

Nadere informatie

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers 4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers De huidige samenleving kenmerkt zich door een toenemende veroudering van de bevolking. Deze " vergrijzing " zorgt ervoor dat het aandeel

Nadere informatie

Kinderopvang. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. respectvol verdraagzaam mondig. positief kritisch leergierig

Kinderopvang. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. respectvol verdraagzaam mondig. positief kritisch leergierig respectvol verdraagzaam mondig positief kritisch leergierig verantwoordelijk geëngageerd sociaal zelfstandig creatief Kinderopvang in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap De sleutel voor gelijke

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. Land- en tuinbouw SPECIFIEK GEDEELTE. Land- en tuinbouwmechanisatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. Land- en tuinbouw SPECIFIEK GEDEELTE. Land- en tuinbouwmechanisatie SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Land- en tuinbouw SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Land- en tuinbouwmechanisatie Vak(ken): PV Praktijk autotechniek/elektromechanica

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Mode SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Mode-verkoop Vak(ken): PV Praktijk kleding PV/TV Stage kleding TV Kleding

Nadere informatie

MIDDENSCHOOL ZELZATE. Onteigeningsstraat 41 D, 9060 Zelzate Telefoon 09 345 70 24- Fax 09 342 93 32 ms.zelzate@g-o.be

MIDDENSCHOOL ZELZATE. Onteigeningsstraat 41 D, 9060 Zelzate Telefoon 09 345 70 24- Fax 09 342 93 32 ms.zelzate@g-o.be Informatiebrochure Eerste graad Schooljaar 2014-2015 (met nieuwe richtingen vanaf 01.09.2014!) MIDDENSCHOOL ZELZATE Onteigeningsstraat 41 D, 9060 Zelzate Telefoon 09 345 70 24- Fax 09 342 93 32 ms.zelzate@g-o.be

Nadere informatie

TV Toegepaste psychologie

TV Toegepaste psychologie LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste psychologie Specifiek gedeelte (2/2 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Onthaal en public relations Toerisme TSO derde graad

Nadere informatie

AV Geschiedenis B-STROOM. eerste graad 2011/323/1//D/H LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. 1/1 lt/w. eerste en tweede leerjaar. (vervangt 2008/057)

AV Geschiedenis B-STROOM. eerste graad 2011/323/1//D/H LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. 1/1 lt/w. eerste en tweede leerjaar. (vervangt 2008/057) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV Geschiedenis Basisvorming 1/1 lt/w Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: B-STROOM Leerplannummer: 2011/005 eerste graad eerste en tweede leerjaar Nummer inspectie: (vervangt

Nadere informatie

VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 )

VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 ) VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 ) 1.Situering Basisschool De Letterdoos is gelegen in de Gentstraat te Oostakker. De omgeving wordt voornamelijk bevolkt door arbeidersgezinnen

Nadere informatie

Ontwikkeling als doel, leerstof als middel Onderwijs op maat van het kind Steinerscholen in Vlaanderen anno 2010

Ontwikkeling als doel, leerstof als middel Onderwijs op maat van het kind Steinerscholen in Vlaanderen anno 2010 Ontwikkeling als doel, leerstof als middel Onderwijs op maat van het kind Steinerscholen in Vlaanderen anno 2010 Steinerscholen zijn in Vlaanderen een nichespeler, maar zitten in de lift net zoals op vele

Nadere informatie

Competenties voor de Kennismaatschappij

Competenties voor de Kennismaatschappij Competenties voor de Kennismaatschappij Beleidsplan ICT in het onderwijs 2007-2009 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Maatschappelijke context

Nadere informatie

NIET-LIMITATIEVE ASPECTEN VAN DE THEMA S BINNEN DE VERSCHILLENDE THEMAVELDEN

NIET-LIMITATIEVE ASPECTEN VAN DE THEMA S BINNEN DE VERSCHILLENDE THEMAVELDEN THEMAVELD 5 : Mooi «anders». Leven zonder vooroordelen. Het recht op gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Bescherming tegen discriminatie - artikel 2. Alle rechten gelden voor alle kinderen, zonder enige

Nadere informatie

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

ELEKTRISCHE INSTALLATIES ELEKTRISCHE INSTALLATIES TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2009 VVKSO BRUSSEL ELEKTRISCHE INSTALLATIES TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2009

Nadere informatie

DE ONTWIKKELAGENDA VAN DE TOEKOMST?

DE ONTWIKKELAGENDA VAN DE TOEKOMST? DE ONTWIKKELAGENDA VAN DE TOEKOMST? Onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling in het voortgezet onderwijs. Teije van der Bij Jos van der Waals 1 Voorwoord Leidinggevende, onderwijsgevende en onderwijsondersteunende

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE. PV Praktijk huishoudkunde TV Huishoudkunde

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE. PV Praktijk huishoudkunde TV Huishoudkunde SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Personenzorg Studierichting: SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE Vak(ken): PV

Nadere informatie

AUTO-ELEKTRICITEIT DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

AUTO-ELEKTRICITEIT DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS AUTO-ELEKTRICITEIT DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL September 2007 (vervangt leerplan D/1996/0279/025 met ingang 1 september 2007) ISBN 978-90-6858-731-9 Vlaams

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO Licap - Brussel - september 2001 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 5 ALGEMEEN

Nadere informatie

VSKO. Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING. Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte

VSKO. Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING. Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte VSKO Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte Goedkeuringscode: goedgekeurd September 2007 Structuurschema specifiek gedeelte HUM3

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

Profilering tweede graad

Profilering tweede graad Bij de overgang naar de tweede graad wordt er door de leerling, in tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die ze hadden in de eerste graad, een duidelijke studierichting gekozen. Deze keuze is

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018

SCHOOLPLAN 2014-2018 SCHOOLPLAN 2014-2018 Inhoud 1 Inleiding en proces... 5 2 Voorwoord... 6 2.1 Identiteit... 7 3 Ons onderwijs... 8 3.1 Onderwijskundige organisatie... 8 3.2 Aanpak zelfstandig werken... 9 3.3 Opbrengstgericht

Nadere informatie

HOUTBEWERKING DERDE GRAAD BSO

HOUTBEWERKING DERDE GRAAD BSO HOUTBEWERKING DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL D/2004/0279/049 September 2004 D/2004/0279/049 3 de graad BSO 2 Houtbewerking HOUTBEWERKING DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL September 2004 ISBN-nummer: 90-6858-382-4 Vlaams

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 De school... 6 1.1 Basisschool De Wereldweide, even voorstellen... 6 Waar de school voor staat... 8 2.1 2.2 De identiteit... 8 Onze missie... 8 2.3

Nadere informatie

AV Lichamelijke opvoeding AV Sport (topsport zeilen)

AV Lichamelijke opvoeding AV Sport (topsport zeilen) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: AV Lichamelijke opvoeding AV Sport (topsport zeilen) Basisvorming Specifiek gedeelte 2/2 lt/w 10/10 lt/w Studierichtingen: Wetenschappen-topsport (ASO 2) Handel-topsport

Nadere informatie