Rapportage Klantervaring in Kaart - Levensgebeurtenis Echtscheiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Klantervaring in Kaart - Levensgebeurtenis Echtscheiding"

Transcriptie

1 TNO-rapport T F Rapportage Klantervaring in Kaart - Levensgebeurtenis Echtscheiding Datum December 2010 Auteur(s) Marjan de Jonge, Caroline van der Weerdt Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Guus Bekker Projectnummer Rubricering rapport Titel Samenvatting Rapporttekst Bijlagen Aantal pagina's Aantal bijlagen Rapportage Klantervaring in Kaart - Levensgebeurtenis Echtscheiding 37 (incl. bijlagen) Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belanghebbenden is toegestaan TNO

2 TNO-rapport / 37

3 TNO-rapport / 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding Projectdoel Onderzoeksopzet Kwalitatieve interviews met burgers Aanpak Fasering Typen Bevindingen Interviews met organisaties Inleiding Bevindingen Mystery Shopping Inleiding Bevindingen Analyse Knelpunten en Verbeterkansen De Klantreiskaart De Hartmonitor Knelpunten analyse Workshops: knelpuntenanalyse en verbeterrichtingen Resultaten Workshop I (verbeterpunten) Verbetervoorstellen als input voor Workshop II Resultaten Workshop II (verbeterpunten) Verbeteractieplan... 36

4 TNO-rapport / 37 1 Inleiding Een levensgebeurtenis is een belangrijke en vaak emotionele situatie in het leven van de burger waardoor hij of zij in contact moet treden met één maar meestal meerdere overheidsorganisaties (bijvoorbeeld gemeenten en uitvoeringsorganisaties). Hierdoor wordt de burger geconfronteerd met de dienstverlening van en samenwerking tussen overheidsorganisaties. De staatssecretaris van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geeft invulling aan de ambitie om de overheidsdienstverlening te verbeteren. De beleving van de burger of klant staat hierbij centraal en dient merkbaar beter te worden. Onderzoek naar de beleving van burgers van de dienstverlening door de overheid heeft tot nu toe geresulteerd in twee pilot metingen in 2008 en 2009 rondom de levensgebeurtenissen Verhuizen en Overlijden. In het project wordt gebruik gemaakt van de methode Klantervaring in Kaart (KEK). KEK is een knelpuntenanalyse waarin de ervaring van de klant t.a.v. de dienstverlening van overheidsorganisaties centraal staat. Doel van de methode, die is afgeleid van Customer Journey Mapping, is de door de klant ervaren dienstverlening (rondom een levensgebeurtenis) inzichtelijk te maken en te verbeteren, waarbij de effecten via vervolgmetingen van het klanttevredenheidsonderzoek rond levensgebeurtenissen in kaart kunnen worden gebracht.

5 TNO-rapport / 37 2 Projectdoel De doelstelling van het onderzoek is het voor de burger merkbaar en voor BZK meetbaar verbeteren van dienstverlening in dit geval specifiek voor de levensgebeurtenis Echtscheiding. Dit zal een bijdrage leveren aan de verbeterde beleving van de overheidsdienstverlening en de ambities die de overheid op dit gebied heeft uitgesproken. Om dit mogelijk te maken geeft het onderzoek inzicht in: - het samenspel van processen rond de levensgebeurtenis Echtscheiding waarbij de focus ligt op de ervaringen van burgers t.a.v. de inzichtelijkheid van de te nemen stappen, de manier waarop contacten met overheidsorganisaties plaatsvinden, de informatievoorziening, en alternatieve informatiebronnen (e.g. sociale media); - de knelpunten en de oorzaken hiervan; - en de mogelijke verbeteringen, de wijze waarop de verbeteringen gerealiseerd kunnen worden en de partijen die hiermee aan de slag moeten gaan.

6 TNO-rapport / 37 3 Onderzoeksopzet In het project zijn de ervaringen van burgers rondom de levensgebeurtenis Echtscheiding in kaart gebracht. Met als doel de dienstverlening rondom deze levensgebeurtenis voor burgers te verbeteren via concrete actieplannen, uiteindelijk resulterend in een verbeterde dienstverlening. De scope van het project is het inzichtelijk maken van de contactmomenten, klantervaringen, knelpunten, behoeften en verbeteringen van de levensgebeurtenis Echtscheiding. In het project zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: Kwalitatieve interviews met burgers Om inzicht te krijgen in de ervaringen van burgers met overheidsdienstverlening in het geval van een scheiding zijn individuele interviews gehouden met 15 mensen die recentelijk zijn gescheiden. In deze interviews is uitgebreid met de betrokkenen gesproken over hun ervaringen tijdens hun scheiding met een focus op het proces dat ze hebben gevolgd, de dienstverleners met wie ze contact hadden, en ook knelpunten, verbeterpunten en behoeftes t.a.v. het proces en de dienstverlening. Interviews met betrokken organisaties Om inzicht te krijgen in de geboden dienstverlening rondom Scheiden en ook de ervaringen van de geïnterviewde burgers t.a.v. de dienstverlening te kunnen beoordelen, zijn ook inzichten, meningen en ontwikkelrichtingen van een aantal bij scheiding betrokken organisaties geïnventariseerd. Er zijn gesprekken gevoerd met: Ministerie van Justitie Ministerie voor Jeugd & Gezin Raad voor Rechtsbijstand LBIO Juridisch Loket Sociaal Raadslieden Scheidingsexpert (scheidingsmakelaar) Advocaat/mediator Bol Echtscheidingsbemiddeling (Familierechtadvocaat) Kwintens (mediator) Mystery Shopping In de activiteit Mystery Shopping is een expert analyse van de klantreis door TNO onderzoekers uitgevoerd. Dit is gebeurd door zich in te leven in de wereld van de burger die gaat scheiden om zo op een zo natuurgetrouw mogelijke wijze de relevante vragen proberen beantwoord te krijgen. TNO onderzoekers hebben zich geörienteerd en contact gezocht met organisaties via verschillende kanalen om de bevindingen, ervaringen en behoeftes uit de interviews te kunnen staven. Analyse fase In deze fase van het project zijn de bevindingen uit bovenstaande activiteiten geanalyseerd en gevisualiseerd via de Klantreiskaart en de Hartmonitor.

7 TNO-rapport / 37 Klantreiskaart De klantreiskaart bundelt alle informatie uit de gehouden interviews en de mystery shopping fase. Het is een beknopt overzicht van emoties en ervaringen, processtappen, informatiebehoefte, contactmomenten, knelpunten en verbeterkansen rond het dienstverleningsproces. Hartmonitor Via de hartmonitor is voor twee segmenten visueel weergegeven hoe de burger zijn reis tijdens verschillende fases in het proces ervaart en wat de pijnpunten hierin zijn. Er is aandacht voor de pieken en dalen van de klantbeleving van de dienstverlening per stap in de reis met aandacht voor verbeteringen en priotisering hierin. De momenten van de waarheid worden ook aangegeven: dit zijn cruciale momenten/fases voor de burger. De hartmonitor helpt bij het prioriteren van mogelijke verbeteringen. Workshops Knelpuntenanalyse Doel van de workshops is het bespreken en valideren van de knelpunten via de klantreiskaart en de hartmonitor. Verder wordt tijdens de workshops ingestoken op het gezamenlijk met de betrokken organisaties formuleren van oplossingen voor de knelpunten. Tevens wordt een actieplan opgesteld samen met proceseigenaren binnen de betrokken overheidspartijen.

8 TNO-rapport / 37 4 Kwalitatieve interviews met burgers 4.1 Aanpak Om inzicht te krijgen in de ervaringen van burgers met overheidsdienstverlening in het geval van een scheiding zijn individuele interviews gehouden met 15 mensen die recentelijk zijn gescheiden. In deze interviews is uitgebreid met de betrokkenen gesproken over hun ervaringen tijdens hun scheiding met een focus op het proces dat ze hebben gevolgd, de dienstverleners met wie ze contact hadden, en ook knelpunten, verbeterpunten en behoeftes t.a.v. het proces en de dienstverlening. 4.2 Fasering De scheiding is op basis van interviews met betrokkenen en experts van de geïnterviewde organisaties onderverdeeld in de volgende fases: Scheiden als oplossing Er proberen samen uit te komen, zo mogelijk. Eerste verkenning. Eindigend met de gezamenlijke beslissing of scheidingsmelding. Wat nu? Na de beslissing. Oriëntatie en inzicht proberen te krijgen. Regelen Eerste stappen: verplichte zaken om te kunnen (gaan) scheiden. Afronden Wat moet er allemaal nog meer gebeuren? Wijzigingen en instanties. Na de scheiding Nazorg en losse eindjes. 4.3 Typen Verder hebben we op basis van interviews met betrokkenen en experts van de geïnterviewde organisaties scheidingen onderverdeeld in de volgende typen: De emotionele scheiding: de scheiding waarbij, meestal na een escalatie, één van beide partners besluit de ander te verlaten, waarbij een conflictsituatie doorgaans het gevolg is. De rationele scheiding: de scheiding waarbij partners samen tot een weloverwogen besluit komen en in goed overleg uit elkaar gaan.

9 TNO-rapport / Bevindingen Aansluitend zullen geclusterd de ervaringen (en knelpunten) van betrokkenen t.a.v. dienstverlening rondom scheiding aan de orde komen. Verder zullen de behoeften t.a.v. verbeteringen rondom scheiden worden besproken. De clusters zijn: Informatievoorziening Scheiden als juridisch probleem Alimentatie Overheidsorganisaties Bredere ondersteuning van verkenning tot nazorg Informatievoorziening Ervaringen De meerderheid van de geïnterviewden geeft aan na de scheidingsbeslissing (of in de verkennende fase daarvoor) een gebrek aan inzicht in de te nemen stappen te hebben ervaren. Door de emotionele situatie waarin men verkeert, is de oriëntatie op wat vervolgens te doen erg lastig. Men gaat op diverse manieren op zoek naar hulp: veelal via internet, maar ook via het telefoonboek of door hulp te zoeken via het eigen persoonlijke netwerk. Men ervaart hierbij vaak een chaotisch gevoel en het niet kunnen overzien van de situatie en de te nemen stappen door de enorme hoeveelheid aan informatie (vooral op internet). Dit geldt overigens het meest voor de mensen die betrokken zijn bij een emotionele scheiding. De mensen die op basis van een rationele beslissing scheiden ervaren ook een gebrek aan overzicht en inzicht maar dit wordt minder versterkt door hevige emoties. Men ervaart een overload aan keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld het moeten kiezen uit de vele commerciële partijen. Een aantal geïnterviewden geeft aan dat het zoeken en kiezen vooral wordt bemoeilijkt door een gebrek aan inzicht in de kwaliteit van de dienstverleners en een gebrek aan inzicht en richting in wat nodig is vanuit de eigen scheidingssituatie; hoe pak ik het aan, wat zijn de stappen en prioriteiten hierin.

10 TNO-rapport / 37 Als je even de weg kwijt bent en je moet je dan op internet gaan oriënteren dan is dat knap lastig. Ik heb avondenlang gezocht. Ik had behoefte aan duidelijkheid en inzicht in wat een goede en betrouwbare advocaat is. Op internet kwam ik vooral lijstjes tegen: denk hieraan en denk daaraan, die lijstjes overvallen je als je hoofd een chaos is. Verder hebben we binnen een week na de beslissing een scheidingsmakelaar ingeschakeld op advies van de zus van mijn ex. Ik voelde geen paniek omdat ik zo opgelucht was dat ik eindelijk stappen ging zetten, maar ik had wel zoiets van: hoe ga ik dit aanpakken? Je ziet soms door de bomen het bos niet meer. De juiste richting wil je weten; je wilt de goeie advocaat kunnen vinden, waar kun je wat vinden, dat is zo lastig Behoeften De behoeften die naar voren kwamen t.a.v. informatievoorziening richten zich met name op inzicht en transparantie: Inzicht in de te nemen stappen (breed scheidingsproces, met prioriteiten om het behapbaar te maken). Inzicht in: hoe pak je het aan? Informatie gericht op jouw situatie en wat voor jou van belang is (samen beslissen, verlatende, verlatene, kinderen, eigen bedrijf, hoog/laagopgeleid). In het geval van een emotionele situatie, een sterke behoefte aan geleid te worden (o.a. coaching). De juiste richting gewezen krijgen. Inzicht in regelzaken (o.a. naamswijziging). Ondersteuning door de overheid via internet: ik ben, mijn situatie is, dan kunnen we dit als ondersteuning bieden (per stap). Objectieve informatie (door de overheid). Inzicht in advocatuur: hoe vind je een goede advocaat, betrouwbaarheid, kwalificaties, kwaliteitsnormen, kosten en tarieven. Inzicht in de rol van de rechter. Positieve tips en voorlichting (voor jezelf en m.b.t. de kinderen). Gevolgen en consequenties van scheiding (voor de kinderen, eigen huis, samenlevingscontract, samenleving zonder contract, co-ouderschap, internationale huwelijken) Scheiden als juridisch probleem Ervaringen Voor de meerderheid van de geïnterviewden is de eerste stap na de scheidingsbeslissing het op zoek gaan naar een advocaat. Men gaat op zoek naar een advocaat via internet, de Gouden Gids, het telefoonboek of via het eigen persoonlijke netwerk. De meerderheid van de geïnterviewden geeft aan de keus voor een advocaat niet weloverwogen gemaakt te hebben omdat men niet over de juiste informatie beschikt om dit te kunnen beoordelen (kwaliteit, betrouwbaarheid, kosten, tarieven). Een aantal van de geïnterviewden geeft aan dat ze in een gevecht met hun advocaat verzeild raakten, in aanvulling op het gevecht met hun partner. Men ervaart in deze gevallen de afhankelijkheid en macht van de advocatuur (het onderling en met organisaties zaken regelen) en voelt zich machteloos hier iets tegen te kunnen doen.

11 TNO-rapport / 37 Met name het maken van afspraken rondom de alimentatie en de omgangsregeling zijn soms lastig te maken. Een aantal van de geïnterviewden geeft aan tevreden te zijn over de juridische begeleiding (via advocaat of scheidingsmakelaar): men krijgt huiswerk mee en sturing in de processtappen, wat veel rust geeft. Ontevredenheid over de advocatuur komt vooral naar voren als het gaat om het maken van foutjes/fouten: t.a.v. berekende uren, alimentatieberekening, onjuistheden in convenant, het niet succesvol regelen van een omgangsregeling en uren berekenen voor het herstellen van fouten. Een aantal mensen controleert daardoor het werk van de advocaat voor zover mogelijk. Verder ervaart een aantal mensen dat advocaten onvoldoende presteren gezien de prijs kwaliteitsverhouding. Ik wist ook dat ik op zoek moest naar een advocaat. Het was heel moeilijk om een geschikte advocaat te vinden via internet. Je wordt overspoeld met informatie. Mijn eerste reactie na de beslissing was: zo snel mogelijk een advocaat gaan zoeken. Ik ben zelf een advocaat gaan zoeken via internet. Ik zag maar één oplossing: zo snel mogelijk een advocaat gaan regelen. Via de Gouden Gids kwam ik terecht bij het Juridisch Loket en daarna de sociaal Raadslieden (MJD). Deze hebben me op weg geholpen door te verwijzen naar een aantal advocaten. Ik wist niet welke ik moest kiezen, en heb toen deze gekozen omdat de foto van het gebouw me aansprak op de website. Het werd escalatie i.p.v. de-escalatie, die strijd met de advocaat heeft me veel geld gekost. Ze deed alles: het convenant, ouderschapsplan. Dan is het goed. Je wilt een onafhankelijk persoon die met ons beiden in goede verstandhouding tot afspraken kan komen. De scheidingsmakelaar, een juriste, richtte zich vooral op de juridische en praktische zaken: de afspraken tussen ons en het op gang brengen van de wijzigingen. Zij gaf ons steeds to do lijstjes. Je bent afhankelijk. Het gaat om hun boterham en ze werken vanuit een juridische tunnelvisie. Het houdt zichzelf in stand en ze slaan elkaar met regels om de oren. Het gaat voor 70% over de wet en 30% over mensen. Wat mij betreft zou de overheid meer mogen sturen op regels t.a.v. duur van het proces, gedrag en normen en waarden van advocaten Behoeften De behoeften die naar voren kwamen t.a.v. scheiden als juridisch probleem richten zich met name op inzicht en transparantie: Inzicht in de betrouwbaarheid en de kwaliteit van advocaten, bijvoorbeeld via een website. Meer transparantie in de output en het proces van de advocaat (alimentatieberekening, communicatie met rechtbank). De-escalatie i.p.v. escalatie of zelfs een gevecht. Inzicht in de alimentatieberekening. Inzicht in de in rekening gebrachte kosten. Ervaringen uitwisselen met anderen over advocaten, om tot keuze te komen.

12 TNO-rapport / 37 Bredere dienstverlening ((eerder) in contact komen met mediator/ relatietherapeut/ coach, worden doorverwezen naar financiële dienstverlening, pensioenadviseur). Betere samenwerking tussen advocatuur en hulpverlening Alimentatie Ervaringen Een groot aantal van de geïnterviewden geeft aan dat de berekening van de alimentatie voor hen veel onduidelijkheid heeft gegeven in het proces. Het gebrek aan inzicht in de berekening, de totstandkoming van het alimentatiebedrag, leidt voor een aantal van de geïnterviewden tot gebrek aan vertrouwen in het alimentatiebedrag, de advocaat, en de rechterlijke macht. Men ervaart ondoorzichtigheid en soms zelf oneerlijkheid, en heeft sterk de behoefte tot controleren, maar kan hiervoor nergens terecht. Herberekening blijkt in een enkel geval zelfs te leiden tot herziening van het alimentatiebedrag (van 400 euro tot nul). Verder geeft een aantal van de geïnterviewden aan dat de traagheid van het proces om te komen tot de vaststelling van de alimentatie (via advocaat en rechtbank) de scheiding zeer negatief heeft beïnvloed. Het is een berekening door de advocaat, maar met veel ruimte. De rechter streept uiteindelijk weg en bepaalt wat wordt meegenomen. Ze [LBIO] hebben veel macht, gaan achter de uitspraak van de rechter staan en doen meteen een loonbeslag. Ze verschuilen zich achter regels en kijken niet naar de situatie, maar alleen naar wat is opgelegd. Het berekenen van de alimentatie is allerminst duidelijk. Verschillende advocaten komen tot verschillende bedragen, ondanks dat zij officiële alimentatie-software gebruiken. De alimentatienormen zijn geen voorbeeld van duidelijkheid, terwijl het gewoon een sommetje maken is welke, naar mijn mening, voor ons geval uiterst simpel was: geen eigen bedrijf, zelfstandige kinderen. Behoeften De behoeften die naar voren kwamen t.a.v. alimentatie richten zich met name op transparantie: Inzicht in de berekening ( het sommetje of voorbeeldberekeningen). Zelf een eerste inschatting kunnen maken. Controle mogelijkheid (via tools). Een second opinion opvragen bij een onafhankelijke instantie Overheidsorganisaties Ervaringen De vindbaarheid van en toegang tot overheidsinformatie en dienstverlening is voor de meerderheid van de geïnterviewden niet voldoende. Informatie en dienstverlening van de overheid is niet voldoende zichtbaar (e.g. vindbaarheid via Google van het Juridisch loket, de Raad voor Rechtsbijstand). Informatie van Rijksoverheid.nl (Justitie) is door een aantal van de geïnterviewden wel gevonden en geraadpleegd, maar diende als naslag en minder als richtinggevend.

13 TNO-rapport / 37 Enkele mensen hebben aangegeven meer te verwachten van de overheid in het op weg helpen in geval van een scheiding, i.p.v. het fungeren als een doorgeefluik. Verder geeft men aan dat de onpartijdigheid, voorzichtigheid en afstandelijkheid van bijvoorbeeld het Juridisch Loket en overheidsbrochures lastig is om mee om te gaan in de emotionele situatie waarin men zich op dat moment bevindt. Men verwacht informatie die beter aansluit op de eigen situatie met gevoel voor menselijkheid. Men komt de overheid niet direct en richtinggevend tegen en verwacht in dit kader meer van de overheid, zie ook Behoeften Behoeften De behoeften die naar voren kwamen t.a.v. overheidsorganisaties richten zich met name op toegang en dienstverlening: Instanties en informatie moeten goed vindbaar zijn (bijvoorbeeld via internet). Onafhankelijke informatie en folders. Meer gericht op weg helpend (om de rol van advocatuur minder dominant te maken). Meer denkend vanuit de situatie van een burger. Waarschuwen voor risico s (bij een huwelijk of het opstellen van een samenlevingscontract). Gemeenteloket voor echtscheiding de gemeente die je op weg helpt of de gemeente als lokale hulppost met experts : globaal advies, informatie en hulp bij eerste stappen vanuit de overheid, inzicht in advocaten, betrokken overheidsorganisaties, diensten en stappen vanuit de overheid, folders. Link met hulpverlening verbeteren via doorverwijzing door de overheid (bijvoorbeeld de gemeente). Meer digitale overheidsdienstverlening: verbeteren gemeentelijke processen: sneller en netter (e.g. brieven). Dichter bij de mens (via taalgebruik en informatieontwerp) Bredere ondersteuning van verkenning tot nazorg Door de perceptie van scheiding als een juridisch probleem (door direct betrokkenen, overheid, advocatuur), lijkt een gebrek aan aandacht voor de breedte van de scheidingsproblematiek een logisch gevolg. Deelgebieden die in de interviews naar voren zijn gekomen waarvoor extra aandacht relevant lijkt zijn, zijn: Ondersteuning in de verkennende fase (voor de scheidingsbeslissing) Ondersteuning in de nazorgfase Ondersteuning voor de kinderen Financieel advies Huisvesting Verkennende fase Een aantal geïnterviewden geeft aan dat ze tijdens het scheidingsproces bepaalde facetten van hulp- en dienstverlening hebben gemist. Men geeft in een aantal gevallen aan dat men relatietherapie of mediation had willen inzetten om de relatie te kunnen redden voordat de situatie uiteindelijk escaleerde of niet langer houdbaar was. Anderen die wel relatietherapie hebben gezocht geven aan dat dit een waardevol proces is geweest.

14 TNO-rapport / 37 Mediation komt voor enkele geïnterviewden te laat omdat ze direct naar een advocaat zijn gestapt/zijn doorverwezen. Enkele mensen geven hierbij aan dat de overheid hierin een rol mag spelen, door niet direct door te verwijzen naar een advocaat, maar door mediation te adviseren. Bredere dienstverlening tijdens de scheiding Brede coaching (psychische coaching en hulp bij de praktische zaken) is genoemd als waardevol in de beginfase van de scheiding vanwege de emotionele aard van het proces. Een aantal mensen ervaart een gebrek aan begeleiding en steun; ze geven aan behoefte te hebben aan erdoor heen worden geleid, ondersteund worden, aandacht voor stappen met prioriteit en regelzaken. Een aantal geïnterviewden geeft aan tijdens de scheiding overbelast te zijn geraakt, met consequenties voor werk en gezondheid. Begeleiding in de vorm van een mediator of scheidingsmakelaar met een bredere insteek (juridisch, psychische, praktische zaken) dan een advocaat wordt door de mensen die hiervan gebruik hebben gemaakt doorgaans gewaardeerd. Ook steun en begeleiding van lotgenoten via lokale of sociale netwerken wordt door een aantal mensen genoemd als zeer waardevol en van grote hulp (vooral praktisch en psychisch). Men gebruikt sociale media om sociale contacten met lotgenoten op te bouwen of om lotgenoten te zoeken in de eigen omgeving. Een echtscheidingsbureau met diverse diensten maar wel met kwaliteitsnormen. Je wilt inzicht in: wat ga je betalen, wat zijn de diensten, maar vooral zijn ze goed - dus de criteria. Ik wilde om de relatie en de gezinssituatie te redden graag gezinstherapie. Helaas is dat niet gelukt omdat de slechte gezinssituatie vanuit huiselijk geweld en culturele verschillen plotseling is geëscaleerd. Een gevoel van vertrouwen is heel belangrijk bij een keuze. Je kunt de scheiding uit handen geven aan mensen die je kunt vertrouwen. Je bent zelf emotioneel bezig. De dienstverlening moet de-escalerend zijn. Een gemiddeld mens heeft een hoop emoties en dan is het moeilijk om zakelijk te handelen terwijl het heel emotioneel is. Ik had graag een traject met een relatietherapeut willen doen. Dit is uiteindelijk niet gelukt helaas door onze conflictsituatie. In Duitsland is zo n traject verplicht tijdens een scheiding; dat zou hier eigenlijk ook zo moeten zijn. Het voordeel van een scheidingsmakelaar is dat deze het complete pakket aanbiedt. Ze deed alles: het convenant, ouderschapsplan. Dan is het goed. Je wilt een onafhankelijk persoon die met ons beiden in goede verstandhouding tot afspraken kan komen. De scheidingsmakelaar, een juriste, richtte zich vooral op de juridische en praktische zaken: de afspraken tussen ons en het op gang brengen van de wijzigingen. Zij gaf ons steeds to do lijstjes. Nazorg Nazorg wordt genoemd als een belangrijke, maar onderbelichte fase; door betrokkenen en organisaties. De scheiding wordt niet afgesloten als de beslissing van de rechter er is, maar loopt voor velen van de geïnterviewden daarna nog jaren door; met financiële en psychische consequenties, maar met name ook consequenties voor de kinderen. Men ervaart opeens er alleen voor te staan (verantwoordelijk voor de kinderen en de financiën, kostwinner zijn) en geeft aan dat erkenning van de problematiek in de fase na de scheiding en hulp hierbij erg zal helpen.

15 TNO-rapport / 37 Er zou aandacht mogen komen voor de nazorg. Ik zou iemand willen kunnen spreken die me wegwijs maakt na de scheiding. Hoe ga je verder, hoe voorkom je dat je in een zwart gat valt. Ik heb kinderen van 35 en ouder maar ik wil hen niet belasten hiermee. Kinderen De geïnterviewden met kinderen maken zich in de verkenning van de scheiding, tijdens en na de scheiding veel zorgen om hun kinderen. De consequenties voor de kinderen nemen voor hen een groot deel van hun zorgen m.b.t. de scheiding in beslag. Het belang van het kind wordt in alle gevallen voorop gesteld en de begeleiding en het beschermen van het kind wordt door de betrokkenen als van wezenlijk belang ervaren. Men probeert de kinderen zo min mogelijk te laten lijden onder de scheiding; door bijvoorbeeld na de scheidingsbeslissing nog samen met de ex-partner in hetzelfde huis te blijven wonen. Verder probeert men de consequenties voor het kind zo goed mogelijk te regelen via bijvoorbeeld een omgangsregeling of het inzetten van een scheidingsmakelaar. Toch ervaren de meeste mensen dat ze tekortschieten in de begeleiding van hun kind(eren) tijdens en na de scheiding, en men noemt hierin een betere begeleiding voor met name de kinderen zelf als oplossing: begeleiding door een KIES-groep, begeleiding in de nazorgfase, begeleiding via internet. De zorg voor de kinderen na de scheiding wordt met name door moeders als meer verantwoordelijk en met meer risico s (het krijgen van problemen door de scheiding) opgevat. Je wilt de kinderen niet laten lijden onder de situatie. Het belang van mijn kinderen staat voorop. Ik ging informatie zoeken uit verdediging. Ik wilde dat de kinderen bij mij bleven. Financiën In de verkennende fase en direct na de beslissing om te gaan scheiden spelen voor de meerderheid van de geïnterviewden, naast de consequenties op persoonlijk vlak voor zichzelf en de kinderen, vooral de financiële consequenties een belangrijke rol. Men maakt zich zorgen over de financiële situatie in de toekomst en huisvesting (kan ik in het huis blijven wonen). Men probeert in de beginfase van de scheiding inzicht te krijgen in de financiële zaken en de verdeling door er samen voor te gaan zitten (met huiswerk van de advocaat) of soms door het inschakelen van een accountant of notaris. Bij rationele scheidingen vindt de verdeling van de middelen vaak in goed overleg met (en soms zonder) de advocaat plaats. In een aantal gevallen noemt men dat men veel heeft opengelaten omdat men elkaar vertrouwt. Bij de emotionele scheiding is er in een aantal gevallen een hevige strijd gaande rondom de verdeling van de financiële zaken. Er wordt door een aantal mensen aangegeven dat men een gebrekkig inzicht heeft in de financiële consequenties van de scheiding. Men kan niet bepalen of men het op basis van de nieuwe situatie kan redden door bijvoorbeeld te blijven wonen in een koophuis. Vaak blijkt de inschatting te lichtzinnig en moet men alsnog besluiten goedkoper te gaan wonen.

16 TNO-rapport / 37 Ik zou financiële begeleiding willen en dit is niet door de advocaat aangeboden. Individuele dienstverlening op maat gemaakt waarin je kunt kiezen voor een pakket dat bij jouw situatie past. Alles bij elkaar: financieel, juridisch, mediation, huisbegeleiding, psychologische begeleiding en dan kiezen. Volgens mij zijn de financiële zaken rondom een scheiding begeleiding waard: ik had een eigen huis, ik wilde huren, mijn vrouw wilde een appartement kopen en we wisten niet hoe we dit konden regelen. Huisvesting Het nemen van een beslissing t.a.v. de huisvesting na de scheiding is voor de meerderheid van de geïnterviewden een issue met hoge prioriteit. Men gaat direct op zoek naar vervangende woonruimte (huren) of aan de slag met de verkoop van het huis. In een aantal gevallen blijft men eerst (soms nog maandenlang) bij elkaar wonen omdat men pas een beslissing wil nemen over eventuele verkoop op basis van de nieuwe financiële situatie. Men ervaart bij het zoeken naar nieuwe woonruimte in de huursector weinig begrip en steun er lijkt geen urgentiebeleid te zijn in geval van echtscheiding. Men loopt tegen een muur van onbegrip aan dat zijn de regels waar we niets aan kunnen doen. De wachttijden zijn lang en men is daarom genoodzaakt eerst nog samen te blijven wonen of bijvoorbeeld een vakantiehuisje te huren (soms voor jaren). Meerdere mensen geven aan dat het hebben van een eigen plek enorm belangrijk is ook in de verwerking en het opnieuw starten na de scheiding. Er moet toch iets te regelen zijn, er moet toch een plek zijn om te zitten voor vaders. Vaders hebben ook veel emoties, De overheid kan meer doen om huisvesting voor vaders te regelen. Ik ben nu aangewezen op mijn netwerk en vakantiehuisjes bijvoorbeeld, wat vernederend en hartverscheurend is voor vaders als een kind waarmee je de band goed wilt houden komt logeren. Vanwege gebrek aan betaalbare woningen en geen urgentie, en ondanks een dochter van 14, woont mijn ex nog steeds bij me in huis Behoeften De behoeften die naar voren kwamen t.a.v. bredere ondersteuning van verkenning tot nazorg richten zich met name op meer steun en uitbreiding dienstverlening: Meer ondersteuning in de verkennende fase: mediation, relatietherapie, lokale hulp/netwerken. Meer aandacht in de beginfase: met aandacht voor richting, steun, er door heen worden geleid, praktische regelzaken op gang brengen: via scheidingscoaching of een ondersteuner met een breed pakket aan diensten. Kunnen kiezen voor een maatwerkpakket dat bij je past (keuze uit financieel, juridisch, mediation, huisbegeleiding, psychische begeleiding). Coaching via een netwerk (locaal, lotgenoten, online en offline). Brede hulp en ondersteuning vanuit een (lokale) instantie; worden geholpen door een aantal experts. Awareness: risico s van scheiden bij een huwelijk of samenlevingscontract melden. Meer aandacht voor de nazorg fase: wegwijs na de scheiding, consequenties op langere termijn financieel en voor de kinderen.

Handleiding Klantervaring in kaart (KEK) De burger centraal bij dienstverlening

Handleiding Klantervaring in kaart (KEK) De burger centraal bij dienstverlening Handleiding Klantervaring in kaart (KEK) De burger centraal bij dienstverlening Colofon Programma Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Bode & partners Scheiden met je hart

Bode & partners Scheiden met je hart Bode & partners Scheiden met je hart Inhoudsopgave Inleiding 1. Introductie 2. Procedure 2.1 Echtscheiding 2.2 Scheiding van tafel en bed 2.3 Geregistreerd partnerschap 3. Emoties 4. Kinderen 4.1 Ouderlijk

Nadere informatie

Vechtende ouders, het kind in de knel. Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen

Vechtende ouders, het kind in de knel. Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen Vechtende ouders, het kind in de knel Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen Datum: 31 maart 2014 Advies: KOM003/2014 2 Vechtende ouders, het kind in de knel

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

DE BURGER OP ZOEK ANALYSE VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE BURGER IN HET SOCIAAL DOMEIN

DE BURGER OP ZOEK ANALYSE VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE BURGER IN HET SOCIAAL DOMEIN DE BURGER OP ZOEK ANALYSE VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE BURGER IN HET SOCIAAL DOMEIN 1 Colofon Titel De burger op zoek: analyse van de informatiebehoefte van de burger in het sociaal domein Datum 13

Nadere informatie

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk TNO-rapport 060-UTC-2011-00231 OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Behavioural and Societal Sciences Churchilllaan 11, 9e etage 3527 GV Utrecht T 088 66 29 00 T 088 66 29

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Op eigen kracht verder met je netwerk

Op eigen kracht verder met je netwerk Op eigen kracht verder met je netwerk Onderzoek naar de community supportmethode Sandra Vos Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2 Vooraf Wmo werkplaats Groningen/Drenthe De Wmo werkplaats Groningen/Drenthe

Nadere informatie

Van zorg naar sport en bewegen

Van zorg naar sport en bewegen Van zorg naar sport en bewegen Interviews met zorgverleners en sportaanbieders over de doorstroom van BeweegKuur-deelnemers vanuit de eerstelijns gezondheidszorg naar het lokale sport- en beweegaanbod

Nadere informatie

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE GEEN ADVOCAAT NODIG KINDEREN EERST S AVONDS EN OP ZATERDAG ONPARTIJDIG VASTE PRIJS TERMIJNEN 010 30 MOGELIJK 70 518 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 Samenleefvormen

Nadere informatie

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen?

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Als je uit elkaar gaat en je samen kinderen hebt, maakt dat de scheiding moeilijker. Zowel emotioneel als op het

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering Advies- en steunpunten huiselijk geweld Focusgesprekken met cliënten, medewerkers en ketenpartners

Kwaliteitsverbetering Advies- en steunpunten huiselijk geweld Focusgesprekken met cliënten, medewerkers en ketenpartners Kwaliteitsverbetering Advies- en steunpunten huiselijk geweld Focusgesprekken met cliënten, medewerkers en ketenpartners Maart 2010 Sietske Dijkstra, Edith Geurts en Jessica van Rossum Bilthoven / Utrecht:

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Het verhaal van twee kanten

Het verhaal van twee kanten Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden 7, 8 en 9 Gemeente Meerssen Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 10 dec. 07 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Beschermd en weerbaar,

Nadere informatie

Rechtvaardige oplossing voor de burger

Rechtvaardige oplossing voor de burger Rechtvaardige oplossing voor de burger Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Kinderalimentatie eenvoudiger en eerlijker... 2 Diagnose en triage voorkomt onnodige juridisering... 6 Rechtwijzer: de online variant

Nadere informatie

Onderzoek De Kanteling

Onderzoek De Kanteling Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Onderzoek De Kanteling Kwalitatief onderzoek onder Wmo-cliënten Drs. G. Eijkhout 2013 GEMEENTE CULEMBORG Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Kwalitatief onderzoek

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie TNO-rapport TNO/CH 2012.023 Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam Amsterdam, juni 2011 Auteurs: Mohammed Bensellam Sheila Chin Hester Veenhuijsen Begeleiding: Rik Peeters (Nederlandse School

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie