PROTOCOL SCHEIDING ZONDER RECHTER DOOR DE NOTARIS. Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WWW.UWNOTARIS.NL PROTOCOL SCHEIDING ZONDER RECHTER DOOR DE NOTARIS. Inleiding"

Transcriptie

1 1 Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T F U heeft nu een document gedownload. Wij adviseren om dit document eerst op te slaan op uw harde schijf om het later rustig te kunnen lezen. Opslaan gaat met de knop "kopie opslaan", maak een map aan "uwnotaris", opslaan. FLITSSCHEIDING Onder deze wat misleidende naam gaat iets heel belangrijks schuil, namelijk de mogelijkheid om op korte termijn, zonder de rechter van echt te scheiden. Er is een voorwaarde. Die is dat u het met elkaar eens kunt worden, niet alleen of de vraag of u wilt scheiden, maar over alles. Dit houdt in de verdeling van de goederen, alimentatie, kinderen, kortom, alles wat bij scheiding komt kijken. PROTOCOL SCHEIDING ZONDER RECHTER DOOR DE NOTARIS Inleiding Om te scheiden zonder de rechter moet een kunstgreep worden uitgevoerd. Deze is dat het huwelijk wordt omgezet in een geregistreerd partnerschap. Dit geregistreerd partnerschap is een nieuwe vorm van samenleven die in Nederland in 1998 is geïntroduceerd. De wetgever heeft het vanaf toen mogelijk gemaakt om het huwelijk op een eenvoudige manier om te zetten in een geregistreerd partnerschap. Het is mogelijk om het geregistreerd partnerschap te ontbinden zonder medewerking van de rechter. De voorwaarde is dat er een scheidingsconvenant is tussen de echtgenoten dat is mee getekend door een notaris of een advocaat. Dit convenant komt hierna nog verder aan de orde. De omzetting van het huwelijk in een geregistreerd partnerschap geschiedt bij de Burgerlijke Stand van de woonplaats van de echtgenoten. De ontbinding daarna geschiedt ook bij diezelfde Burgerlijke Stand.

2 2 Het woord flitsscheiding is in zwang gekomen omdat, als de echtgenoten het eenmaal eens zijn en dat is op papier gezet, de scheiding een kwestie van dagen is. Bij de rechtbank duurt het meestal weken en is een advocaat en procureur nodig. Bij de flitsscheiding is dat dus niet zo. De notaris bemiddelt als deskundige of als mediator bij het maken van het convenant en klaar is kees. Dat klinkt allemaal erg makkelijk, maar dat is het natuurlijk niet zo. Flitsscheiding of niet, het blijft natuurlijk een (echt)scheiding met alle problemen daarvan. Alleen wanneer de echtgenoten zelf in staat zijn om op een goede manier uit elkaar te gaan, lukt het. Voor scheidingsmediation of mediation in het algemeen kunt u op de website verdere informatie vinden over bemiddeling door middel van mediation. De technische informatie is als volgt. Vanaf 1 april 2001 biedt de wet de mogelijkheid het huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap. Slechts het tekenen van een daarvoor bestemde akte bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand is daarvoor voldoende. De omzetting van het huwelijk in het geregistreerd partnerschap brengt geen wijziging in het huwelijksgoederenregime met zich mee. Wie dus getrouwd was in algehele gemeenschap van goederen blijft dat ook in het geregistreerd partnerschap. Hetzelfde is dus het geval met huwelijkse voorwaarden: deze blijven geldig. Ook de gezagsverhouding ten aanzien van de kinderen verandert niet. Het geregistreerd partnerschap kan worden beëindigd in onderling overleg door het uitbrengen van een schriftelijke verklaring welke is mede ondertekend door een notaris of advocaat. Deze wijze van scheiden is alleen mogelijk indien partijen in onderling overleg afspraken willen en kunnen maken. Bij de parlementaire behandeling van het wetsontwerp is verschillende keren aan de orde geweest dat deze omzetting een nieuwe wijze van echtscheiding met zich mee brengt. Dit stuitte echter niet op onoverkomelijke bezwaren in de kamer omdat er immers altijd een raadsman (lees: notaris of advocaat) bij betrokken is en in dergelijke gevallen een rol voor de rechter vrijwel niet aanwezig is. De praktijk zou dus waarschijnlijk niet veranderen, zo meende de politiek. Vijf jaar na de invoering van deze wet worden de gevolgen van de wetswijziging geëvalueerd. De politiek heeft zich in eerste instantie niet goed gerealiseerd dat dit de ideale methode is om zonder verder overheidsbemoeiing zelf de slotfase van het huwelijk vorm te geven. Men dacht dat het zo n vaart niet zou lopen. De verwachting is echter dan over een aantal jaren deze vorm de meest toegepaste zal worden. De rechter komt er alleen maar aan te pas als de echtgenoten zo vijandig tegenover elkaar zijn dat er geen goed garen mee te spinnen valt. In alle andere gevallen geven moderne mensen liever zelf vorm aan hun leven en dus ook aan het einde van de samenlevingsvormen. Fasen van scheiding Hierna volgen in chronologische volgorde de fasen van de scheiding. 1. De emotionele fase waarin de beslissing tot scheiden tot stand komt.

3 3 2. Het maken van afspraken: - immaterieel; - materieel. 3. Het tekenen van het scheidingsconvenant en afzonderlijke beëindigings-overeenkomst 4. De omzetting en beëindiging bij de Burgerlijke stand. 5. Pensioenverevening en de akte van verdeling. Daarnaast zijn er de fasen waarin echtgenoten zelf verkeren. Hier is een scala van mogelijkheden. Deze fasen worden in de litteratuur als volgt beschreven: a. Na de scheidingsmededeling: ontkenning. b. Woede dat zoiets je overkomt. c. Fatalisme, laat maar waaien. d. Berusting en tegen de dijk opkrabbelen. Echter, als partijen het allemaal al lang zagen aankomen dat het niet goed ging en samen tot de conclusie komen dat ze beter kunnen scheiden dan zo doorgaan, dan spelen deze fasen geen rol. De echtgenoten zijn het eens en daarmee basta. Flitsscheiding is geschikt voor iedereen, maar mensen die nog niet zich weer bijeen geraapt hebben moeten daar wel de tijd voor hebben, vooral om een goede regeling te treffen. Van flits is dan geen sprake meer. Uitwerking 1. Beslissing tot scheiding Fase 1 en 2 zullen chronologisch meestal niet zo strikt op en na elkaar volgen. De wijze waarop partijen tot hun beslissing tot scheiden komen is vaak bepalend voor de wijze waarop de verdere afspraken met elkaar worden gemaakt. Fase 1 wordt vaak door partijen zelfstandig doorlopen. Vaak zal ook professionele hulp zijn gezocht bij bijvoorbeeld een relatietherapeut, vrienden of een maatschappelijk werker. Ook een mediator wordt in deze fase wel benaderd. Voor fase 2 wordt aanbevolen dit geheel of gedeeltelijk over te laten aan een notaris-scheidingsspecialist of een VAS-advocaat, tenzij er indicaties zijn dat het in het onderhavige geval niet nodig is. 2. Het maken van afspraken Er is een aantal onderwerpen die in het kader van de scheiding in ieder geval moeten worden geregeld. Dat zijn immateriële afspraken en afspraken over zaken. Als bijlage bij deze documentatie is een korte checklist opgenomen. De notaris maakt verder een scheidingsconvenant waarin alle onderwerpen welke in ieder geval moeten worden geregeld aan de orde komen. Immateriële afspraken: - omgang kinderen;

4 4 - wijze van communiceren ex-partners over onder andere alimentatie en kinderen; - ouderlijk gezag. Als u als ouders het ouderlijk gezag had en na scheiding dat wilt houden, hoeft u niets te doen. Indien u ervoor kiest dat een van beiden het ouderlijk gezag verliest, zult u hiervoor een verzoek moeten indienen bij de Rechtbank. Hiervoor is de tussenkomst van een advocaat nodig. Materiële afspraken: De belangrijkste zijn: A. Alimentatie voor de ex-partner. Hierbij is vooral van belang dat goed wordt afgesproken hoeveel en voor hoe lang. De wettelijke termijn van twaalf jaar maximaal is niet van toepassing voor het geregistreerd partnerschap, zodat het zaak is dit goed af te spreken. Ook als geen alimentatie wordt overeengekomen moet een maximumtermijn van twaalf jaar worden overeengekomen, voor het geval later alsnog alimentatie wordt betaald op grond van gewijzigde omstandigheden. Er zijn rekenprogramma s die de globale uitwerking geven van de alimentatie. B. Alimentatie kinderen. Kinderalimentatie is iets eenvoudiger. Objectieve maatstaven zijn te vinden in de tabellen onder onder "regelingen". Indien de kinderalimentatie voor jonge kinderen tenminste het daarvoor vastgestelde bedrag per kind/per kwartaal bedraagt, is er voor de ouder die de alimentatie betaalt een persoonsgebonden aftrek voor de inkomstenbelasting mogelijk. C. Verdeling gemeenschap van goederen of afwikkeling huwelijkse/partnerschapsvoorwaarden. Hierbij wordt vaak vergeten dat als een ouder van een echtgenoot is overleden, maar de andere ouder heeft het vermogen als langstlevende, dat dit ook mogelijk in de verdeling valt. D. Pensioenverevening. E. Verdeling van de kosten. Wat zijn de kosten? - Leges en uittreksels Burgerlijke Stand (meestal minder dan 50,00). Informeer bij de betreffende gemeente. Voor de omzetting zelf worden (nog) geen leges berekend. - Uurtarief (kandidaat-)notaris (± 130,00 à 200,00 excl. BTW per uur) - Uurtarief en kosten van eventueel ingeschakelde derden: mediator (bemiddeling) taxateur (onroerend goed) accountant (waarde aandelen\bedrijf) rekenkosten pensioenfondsen/actuaris kosten ontslag hoofdelijkheid anderen - Akte van verdeling

5 5 Door de omzetting bespaart men in ieder geval de kosten van de procureur ( 320,00 à 550,00 inclusief BTW) en de griffierechten van de rechtbank. Als u voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt ligt het anders. De notaris zit niet in het overheidssysteem van gefinancierde rechtshulp. U kunt dan ofwel via de regionale Raad voor de rechtsbijstand en een advocaat vermindering of vrijstelling van de kosten krijgen. In het geval er enige vermogen is, is de toevoeging meestal voorwaardelijk en maakt het uiteindelijk niet veel uit. U kunt dan ook overwegen om de kosten toch voor eigen rekening te nemen. 3. Het scheidingsconvenant en de beëindigingovereenkomst Het maken van de overeenkomst tot beëindiging kan op twee manieren, namelijk onderhands of notarieel. Het voordeel van een convenant in notariële vorm is dat de echtgenoten tevens een executoriale titel hebben. Het bijzondere daarvan is dat, hoewel zonder de rechter wordt gescheiden, met het notariële convenant er toch een stuk is dat juridisch dezelfde kracht heeft als een vonnis van de rechter. Dat is dan ook meteen een groot voordeel en een reden om de notaris in te schakelen. De regelingen waarvoor een executoriale titel van belang is (met name voor de alimentatie of een schuldverhouding) is ook op te nemen in de notariële akte van verdeling van aandelen en/of onroerend goed. Wat veel gedaan wordt is om naast het convenant, dat uitvoerig en volledig alles regelt, daarnaast een losse korte verklaring te maken die alleen inhoudt de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Het is dan niet nodig om het hele convenant te laten inschrijven bij de gemeente. Die hoeven uiteindelijk ook niet alle regelingen te zien die gemaakt worden in het kader van de scheiding. Voor de gemeente is het voldoende dat er een convenant is. Deze wijze van werken heeft in de regel de voorkeur van partijen. In de losse beëindigingovereenkomst moet wettelijk worden opgenomen dat afspraken over de alimentatie, gebruik van de woning en inboedel, de verdeling van de gemeenschap en de verevening van pensioenrechten zijn gemaakt. Hiervoor wordt verwezen naar het op dezelfde dag getekende scheidingsconvenant waarin deze zaken nader zijn uitgewerkt. In de beëindigingovereenkomst dient tenminste te worden opgenomen: - de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap; - dat partijen willen beëindigen omdat het geregistreerd partnerschap duurzaam is ontwricht; - afspraken over de alimentatie de verdeling gemeenschap, woning en inboedel en pensioenen. Het ontbreken van deze afspraken brengt dan wel geen nietigheid van de overeenkomst met zich mee, maar is wel in strijd met de wet, hetgeen voor de mee tekenende notaris tuchtrechterlijke en civielrechtelijke gevolgen zal hebben indien deze zaken niet goed zijn besproken en afgesproken; - de mede ondertekening door de notaris (of advocaat).

6 6 4. De omzetting en beëindiging bij de Burgerlijke stand. De omzetting kan plaatsvinden in de gemeente van de woonplaats van één van de partijen. Maak hiervoor tijdig een afspraak met de ambtenaar. Geef aan dat bij de omzetting geen ceremonieel wordt verlangt en dat het om een onmiddellijk daarop volgende beëindiging gaat. Stuur bij voorkeur tevoren het ontwerp van de overeenkomst tot beëindiging ter goedkeuring aan de gemeente en vraag aan de ambtenaar of hij de akten alvast wil voorbereiden, hetgeen tot een vlotte afhandeling op het gemeentehuis zal leiden. Hij heeft daarbij ook een recent afschrift van de huwelijksakte nodig. Noem het geen ontbinding, omdat de ontbinding door de rechter wordt uitgesproken en de beëindiging in onderling overleg plaats vindt. Voor de beëindiging zijn geen termijnen gesteld. Sinds 1 maart 2001 is duurzame ontwrichting van het partnerschap vereist. De omzetting moet in persoon tegenover de ambtenaar. De enige uitzondering is dat toestemming van de minister van Justitie wordt verkregen om niet in persoon te hoeven verschijnen. Dit is echter zo bewerkelijk en kostbaar dat dit de eventuele voordelen van scheiden zonder rechter teniet zal doen. De beëindiging kan schriftelijk en partijen hoeven daarvoor dus niet zonder meer "in persoon" te verschijnen. In de praktijk zal het voor partijen meestal wenselijk zijn dat dit vrijwel tegelijk zal kunnen plaatsvinden. Beëindiging vindt plaats in de gemeente waar de omzetting heeft plaatsgevonden. Documenten welke moeten worden overlegd: - officieel en recent afschrift van de huwelijksakte (tijdig aan te vragen bij de gemeente waar het huwelijk destijds is gesloten); - afhankelijk van de desbetreffende ambtenaar een eventueel uittreksel geboorteregister van partijen; - afhankelijk van de desbetreffende ambtenaar: van beiden GBA uittreksel (omdat beide woonplaatsgemeenten een wijziging toegestuurd krijgen; - de verklaring beëindiging geregistreerd partnerschap; - identificatiebewijzen van partijen meenemen. Om kinderen bij te laten schrijven op een paspoort is het noodzakelijk dat de kinderen in persoon aanwezig zijn en dat de desbetreffende ouder pasfoto's van de kinderen meeneemt. Het is daarom niet handig om tegelijk met het beëindigen van het geregistreerd partnerschap de kinderen te laten bijschrijven op een paspoort. 5. Buitenland Indien beide partners (van Nederlandse nationaliteit) in het buitenland wonen is Burgerzaken in Den Haag bevoegd. De vereisten zijn: - bewijs van uitschrijving uit de laatst bekende woonplaats in Nederland; - bewijs van inschrijving in de buitenlandse woonplaats'

7 7 - bewijsstukken dat partijen inderdaad met elkaar en ook nog steeds met elkaar getrouwd zijn. Overleg met de ambtenaar van de gemeente Den Haag is nodig voor het oplossen van specifieke problemen met betrekking tot een bepaald land. Twee buitenlanders kunnen hun huwelijk omzetten en het geregistreerd partnerschap beëindigen, mits zij in Nederland wonen. Voor buitenlanders is dit toch niet de goede weg, omdat in het eigen land de scheiding mogelijk niet wordt geaccepteerd en men dan achteraf in het thuisland toch niet gescheiden blijkt te zijn. Zij kunnen dus beter op de oude manier via de rechter scheiden. Er is een complicatie die niet zo voor de hand ligt. Als een huwelijk wordt omgezet in een geregistreerd partnerschap en daarna wordt beëindigd, kan dat betekenen, net als in de vorige alinea, dat in het buitenland de beëindiging niet wordt erkend. Ook onroerende zaken (nu en de toekomst) in het buitenland kunnen een probleem vormen. Hiervoor is vaak het plaatselijk recht van toepassing. Stel het volgende geval voor: Door omzetting huwelijk en beëindiging van het geregistreerd partnerschap zijn twee Nederlanders gescheiden. Na tien jaar koopt de man een huisje in Frankrijk. Het is mogelijk dat Frankrijk deze wijze van scheiden niet erkent, zodat naar Frans recht de man nog steeds getrouwd is. Als hij overlijdt is in dat geval zijn (ex)vrouw mede-erfgenaam van het huis. In sommige gevallen kan het dus voor alle zekerheid aanbeveling verdienen de oude weg te nemen. Het risico moet overigens niet al te hoog worden ingeschat, maar men kan nooit weten. Voor de beëindiging van het geregistreerd partnerschap is het niet nodig dat de notaris meegaat naar de Burgerlijke Stand. Als u dat op prijs stelt kan dat wel. 6. Pensioenverevening en akte van verdeling. a. Pensioenverevening. De pensioenverevening gaat door middel van de daarvoor bestemde formulieren (kosteloos aan te vragen bij Postbus 51, inclusief brochure met heldere uitleg voor partijen). Voor een bijzondere regeling van pensioenverdeling moet (vooraf) toestemming worden verleend door het pensioenlichaam. Met het formulier moet worden meegezonden een bewijs dat (het huwelijk is omgezet in een geregistreerd partnerschap en dat) het geregistreerd partnerschap is geëindigd. De gemeente waar de omzetting en beëindiging plaats vinden geeft dit door aan de gemeente waar het huwelijk destijds is voltrokken. Vraag de ambtenaar van de burgerlijke stand om een bewijs van beëindiging alvast klaar te maken, zodat u die gelijk mee kunt nemen. Niet elke ambtenaar zal dat willen doen, omdat voor een dergelijke ambtelijke verklaring geen wettelijke grondslag te vinden is. In dat laatste geval zal genoegen moeten worden genomen met een nieuw GBA-uittreksel nadat de beëindiging van het geregistreerd partnerschap is verwerkt.

8 8 b. Akte van verdeling. De akte van verdeling waarbij onroerende zaken en of aandelen zijn betrokken kent voor de notarieel jurist geen geheimen, evenals het vragen om ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de (hypothecaire of andere) schulden of ontslag uit de aansprakelijkheid op grond van art 102 BW. Voor partijen is het vaak praktisch als ook de akte van verdeling op dezelfde dag plaats kan vinden, aansluitend op het einde geregistreerd partnerschap. Juridisch is het tijdstip waarop de overeenkomst tot beëindiging wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand ook het tijdstip van beëindiging. Als voor het convenant de onderhandse vorm is gekozen, verdient het aanbeveling om in de notariële akte van verdeling tenminste de bepalingen met betrekking tot de alimentatie en schuldverhoudingen over te nemen. Hiermee krijgt de (alimentatie)gerechtigde een executoriale titel. Tot slot Dit document is gemaakt op basis van de algemene informatie van de Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat (VMSN). Bijlage U kunt ook downloaden de korte checklist van onderwerpen die in het kader van het maken van een scheidingsconvenant moeten worden geregeld, en verder het werkblad Inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden.

Burgerlijk wetboek, Boek 1

Burgerlijk wetboek, Boek 1 U gaat scheiden Burgerlijk wetboek, Boek 1 Artikel 150 Echtscheiding tussen echtgenoten die niet van tafel en bed gescheiden zijn, wordt uitgesproken op verzoek van één der echtgenoten of op hun gemeenschappelijk

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

Uw Scheiding Uw Financieel Planner

Uw Scheiding Uw Financieel Planner Uw Scheiding Uw Financieel Planner Dr. O. Botjeslaan 83 9681 GE MIDWOLDA 06-29 07 58 01 www.meyshuis.nl info@meyshuis.nl ING Bank: NL 56INGB 043.58.871 KvK Groningen 01163895 BTW NL104595553B01 SCHEIDEN

Nadere informatie

Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau

Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau Dr. O. Botjeslaan 83 9681 GE MIDWOLDA 06-29 07 58 01 www.meyshuis.nl info@meyshuis.nl Friesland Bank 2949.67.036 KvK Groningen 01163895 BTW NL104595553B01

Nadere informatie

10 stappenplan (echt)scheiding

10 stappenplan (echt)scheiding Een scheiding is vaak vrij onoverzichtelijk. Met deze indeling in 10 stappen kan je precies zien wat je nog moet doen en waar je in het hele proces bent. Stap 1 Vaststellen van het gezamenlijke vermogen

Nadere informatie

Scheiden en Alimentatie

Scheiden en Alimentatie Scheiden en Alimentatie Dagelijks worden aan CSG Advocatuur tientallen vragen gesteld over Scheiden en Alimentatie. Op deze pagina vindt u de antwoorden op de aan CSG Advocatuur meest gestelde vragen over

Nadere informatie

Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen

Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen Wilt u uw relatie met uw partner officieel vastleggen? Dan hebt u daarvoor drie mogelijkheden: trouwen, geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen Ik ga scheiden Wat nu? U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap, maar wilt niet langer bij uw partner blijven. In dit geval kunt u gaan scheiden. Een echtscheiding is vaak verdrietig en

Nadere informatie

MEDEDELING VAN SCHEIDING in verband met verdeling van ouderdomspensioen. A. Gegevens pensioenuitvoerder en pensioenaanspraak

MEDEDELING VAN SCHEIDING in verband met verdeling van ouderdomspensioen. A. Gegevens pensioenuitvoerder en pensioenaanspraak MEDEDELING VAN SCHEIDING in verband met verdeling van ouderdomspensioen A. Gegevens pensioenuitvoerder en pensioenaanspraak 1. Pensioenuitvoerder Adres Postcode en plaats Telefoonnummer 2. Registratie-/deelnemers-/Polisnr.

Nadere informatie

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding Als u en uw partner gaan scheiden, komen er veel dingen op u af die geregeld moeten worden. Naast afspraken over uw huis, de inboedel en kinderen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

Samen... met perspectief naar ieder voor zich

Samen... met perspectief naar ieder voor zich Samen... met perspectief naar ieder voor zich Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel Postbus 276, 5460 AG Veghel Tel. (0413) 32 17 28 www.samennaaralleen.nl info@samennaaralleen.nl Ingrijpend proces Scheiden is

Nadere informatie

WWW.UWNOTARIS.NL ECHTSCHEIDINGSBEMIDDELING. Algemene informatie over echtscheidingsbemiddeling. 1. Echtscheiding

WWW.UWNOTARIS.NL ECHTSCHEIDINGSBEMIDDELING. Algemene informatie over echtscheidingsbemiddeling. 1. Echtscheiding 1 WWW.UWNOTARIS.NL Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T 030-2314133 F 030-2334271 vraaghet@uwnotaris.nl www.uwnotaris.nl

Nadere informatie

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Uit elkaar Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Eén echtscheidingsnotaris of twee advocaten De Echtscheidingsnotaris is gespecialiseerd in het adviseren bij echtscheiding en het beëindigen van

Nadere informatie

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen Justitie Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen 1 ) Met ex- partner wordt in dit formulier bedoeld de gescheiden man en vrouw, de nog met elkaar getrouwde man en vrouw

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed U gaat scheiden Inhoud Deze brochure 2 Duurzaam ontwricht 3 Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed 3 Samen of alleen 3 Nationaliteit 4 Op

Nadere informatie

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen Mededeling van scheiding in verband met Het formulier is bedoeld voor de melding van: - een echtscheiding, die na 30 april 1995 is ingeschreven in registers van de burgerlijke stand en het feit dat aanspraak

Nadere informatie

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen Mededeling van scheiding in verband met Het formulier is bedoeld voor de melding van: - een echtscheiding, die na 30 april 1995 is ingeschreven in registers van de burgerlijke stand en het feit dat aanspraak

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds Welkom Gevolgen bij voor Philips uw pensioen Pensioenfonds Einde relatie Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Belangrijk

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Dit betekent dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal hebben de ouders het gezag.

Nadere informatie

Persoons- en familiegegevens

Persoons- en familiegegevens Persoons- en familiegegevens U start de regie over eigen leven met het in kaart brengen van uw persoonlijke situatie. In dit hoofdstuk kunt u alle informatie kwijt betreffende uw persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Het leven kent vele gebeurtenissen met juridische gevolgen. Justitie is verantwoordelijk voor de wetten die uw familie- en

Het leven kent vele gebeurtenissen met juridische gevolgen. Justitie is verantwoordelijk voor de wetten die uw familie- en Het leven kent vele gebeurtenissen met juridische gevolgen. Justitie is verantwoordelijk voor de wetten die uw familie- en gezinsaangelegenheden regelen. Zo weet u welke rechten en plichten gelden voor

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN V XV 1 DE FASE VOOR DE SCHEIDING 1 1.1 Scheiden of niet 1 1.2 Inschakeling van een advocaat 2 1.3 Verzoening 10 1.4 Gescheiden wonen 11 1.5 Risico s bij

Nadere informatie

(Echt)scheiding en uw pensioen

(Echt)scheiding en uw pensioen (Echt)scheiding en uw pensioen 20141113 (echt)scheiding en uw pensioen def.docxn INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Ouderdomspensioen 3 2.1. Uw ouderdomspensioen bij het einde van de partnerrelatie 3 2.2.

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie. Ministerie van Justitie

Gezag, omgang en informatie. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding Alimentatie In dit informatieblad vindt u informatie over de alimentatie van ex-echtgenoten, ex-geregistreerde partners en ouders voor hun kinderen tot 21 jaar. Deze situaties komen het meest voor. Bent

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

op Consulaat in Nederland: allen mogelijk indien beide partners niet de Nederlandse nationaliteit hebben

op Consulaat in Nederland: allen mogelijk indien beide partners niet de Nederlandse nationaliteit hebben Personen- en Familierecht Samenleven als geliefden in Nederland In Nederland samenleven met partner: 3 mogelijkheden: Huwelijk of Geregistreerd Samenwonen met Samenlevingcontract Samenwonen zonder Samenlevingscontract

Nadere informatie

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Directie Strategie en Ontwikkeling bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509

Nadere informatie

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl Huwelijkse voorwaarden www.netwerknotarissen.nl Als u gaat trouwen, regelt de wet automatisch veel zaken. Bijvoorbeeld dat uw echtgenoot van u erft als u overlijdt of dat uw echtgenoot begunstigde wordt

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2

Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2 Mediation Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2 2. Wat voor zaken pakken wij aan met mediation?... 2 3. Wanneer biedt mediation de meeste kans op een goede afloop?... 3 4. Spelregels en voorwaarden bij

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Als u getrouwd bent maar niet langer bij uw partner wilt blijven, kunt u in Nederland om een echtscheiding of een scheiding van tafel

Als u getrouwd bent maar niet langer bij uw partner wilt blijven, kunt u in Nederland om een echtscheiding of een scheiding van tafel WT221023/01 Scheiden 29-11-2002 13:45 Pagina 1 Als u getrouwd bent maar niet langer bij uw partner wilt blijven, kunt u in Nederland om een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed vragen. Bent

Nadere informatie

(Echt)scheiding Uitgave april 2015

(Echt)scheiding Uitgave april 2015 (Echt)scheiding Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

(Echt) scheiding Uitgave april 2015

(Echt) scheiding Uitgave april 2015 (Echt) scheiding Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Gevolgen voor uw pensioen

Gevolgen voor uw pensioen Gevolgen voor uw pensioen Einde relatie Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Checklist Is uw scheiding geregistreerd? Uw scheiding moet officieel geregistreerd worden. Uw advocaat of notaris

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner. Gaat u scheiden? Overlijden na scheiden

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner. Gaat u scheiden? Overlijden na scheiden Pensioen en scheiden Als u uit elkaar gaat Meer weten? www.kpnpensioen.nl Gaat u scheiden? 3 Overlijden na scheiden 6 Pensioenrecht voor uw ex-partner De gevolgen van scheiden 8 Uit elkaar gaan bij samenwonen

Nadere informatie

Uw RELATIE is voorbij. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Uw RELATIE is voorbij. Wat betekent dit voor uw pensioen? Uw RELATIE is voorbij Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Uw relatie is voorbij 3 2. Wat betekent het einde van uw relatie voor uw pensioen als u getrouwd was of een geregisteerd partnerschap

Nadere informatie

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd;

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd; ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Ondergetekenden..., de man, en..., de vrouw, IN AANMERKING NEMENDE: Partijen zijn op..., te..., gehuwd; de man heeft de... nationaliteit; de vrouw heeft de... nationaliteit; Uit

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Ciska Sikkel-Spierenburg. Scheiden. Financiële en juridische aspecten

Ciska Sikkel-Spierenburg. Scheiden. Financiële en juridische aspecten Ciska Sikkel-Spierenburg Scheiden Financiële en juridische aspecten 3 e, geheel herziene druk, september 2011 Copyright 2011 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties

Nadere informatie

Notaris en scheiding. mr. F. Schonewille (ed.) Maklu Apeldoorn - Antwerpen

Notaris en scheiding. mr. F. Schonewille (ed.) Maklu Apeldoorn - Antwerpen Notaris en scheiding mr. F. Schonewille (ed.) Apeldoorn - Antwerpen Inhoud Hoofdstuk 1. Het Scheidingsconflict 11 Mr. fan Willem van Ee Inleiding 11 1. Hoe het begon 12 2. Theorie 13 3. Dieper liggende

Nadere informatie

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING & FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING Familie- & Erfrecht - Advocatuur Onze advocaten zijn zeer ervaren en de meeste zijn ook scheidingsmediator. Wij treden veel op voor ondernemers

Nadere informatie

Respectvol en voordelig scheiden

Respectvol en voordelig scheiden Respectvol en voordelig scheiden Soepel en snel scheiden Wanneer je een scheiding overweegt, zijn daar vaak al vele gedachten aan vooraf gegaan. Dit proces levert naast een hoop twijfels dan ook veel vragen

Nadere informatie

Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Persoonlijke gegevens Voorletters

Nadere informatie

Succesvol werken met Echtscheiding

Succesvol werken met Echtscheiding Succesvol werken met Echtscheiding Door: Barbara Hoogenboom, The Divorce Office Onderwerpen Introductie TDO Het nieuwe denken Marktpotentieel op het gebied van echtscheiding Wat komt er kijken bij echtscheiding

Nadere informatie

(Echt) scheiding. Versie: 05-11-2015

(Echt) scheiding. Versie: 05-11-2015 (Echt) scheiding (Echt)scheiding en pensioen Jaarlijks vinden in Nederland tienduizenden (echt)scheidingen plaats. Als dat gebeurt, komen er op de (huwelijks) partners heel veel zaken af die geregeld moeten

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT SAMENLEVINGSVORMEN SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT Algemeen De gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden in de wet uitgebreid geregeld. Andere samenwonenden worden door

Nadere informatie

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding Ouderschapsplan opstellen bij scheiding en afschaffing van flitsscheiding Maart 2009 / F&A 9882 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070

Nadere informatie

Samen verder. Alles over wat er volgens de wet geregeld is bij samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap, en wat u zelf kunt bepalen.

Samen verder. Alles over wat er volgens de wet geregeld is bij samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap, en wat u zelf kunt bepalen. Samen verder Alles over wat er volgens de wet geregeld is bij samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap, en wat u zelf kunt bepalen. Samen verder, wat kunnen we regelen? Op een dag besluit je te

Nadere informatie

NDERLANDS OPDE VAN ADVOCATEN

NDERLANDS OPDE VAN ADVOCATEN 335 335 NDERLANDS OPDE VAN ADVOCATEN 0 OD I II I1I IAl I II Ç:) 1%..) 1 Aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie t.a.v. de staatssecretaris De heer mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH DEN HMG Den

Nadere informatie

Medehuurder meer rechten

Medehuurder meer rechten Medehuurder meer rechten 100% wonen Medehuurder: meer rechten, meer plichten Naast de hoofdhuurder van een woning kan er ook een medehuurder zijn. In deze brochure kunt u lezen wat medehuur inhoudt en

Nadere informatie

Koopsom Garantie Polis

Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis 1311 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering. U spreekt met ons af dat wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum

Nadere informatie

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner Pensioen en scheiden Als u uit elkaar gaat Meer weten? www.kpnpensioen.nl Gaat u scheiden? 3 Overlijden na scheiden 6 Pensioenrecht voor uw ex-partner De gevolgen van scheiden 8 Uit elkaar gaan bij samenwonen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 79 26 862 Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken

Nadere informatie

Uit elkaar. www.pensioenkijker.nl

Uit elkaar. www.pensioenkijker.nl Uit elkaar Ga je scheiden? Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar een scheiding heeft gevolgen voor je pensioen en voor het pensioen van je ex. Het is dus goed je daar even in te verdiepen. Dit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Uw relatie is voorbij. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Uw relatie is voorbij. Wat betekent dit voor uw pensioen? Uw relatie is voorbij Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Uw relatie is voorbij 3 2. Wat betekent het einde van uw relatie voor uw pensioen als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Alimentatie. Ministerie van Justitie

Alimentatie. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie Alimentatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 17 Levensonderhoud Artikel 392 1. Tot het verstrekken van levensonderhoud zijn op grond van bloed- of aanverwantschap gehouden: a. de

Nadere informatie

Als ouders gaan scheiden

Als ouders gaan scheiden Als ouders gaan scheiden Over de Raad voor de Kinderbescherming September 2009 Justitie Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Als ouders gaan scheiden Met de meeste kinderen en jongeren

Nadere informatie

Echtscheiding en uw pensioen

Echtscheiding en uw pensioen Echtscheiding en uw pensioen Wanneer u en uw partner scheiden, moeten de gemeenschappelijke eigendommen worden verdeeld. Dat kan ook uw pensioen zijn. In deze brochure leest u over de regelgeving en de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding. 1 Wat is alimentatie?

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding. 1 Wat is alimentatie? Alimentatie In dit informatieblad vindt u informatie over de alimentatie van ex-echtgenoten, ex-geregistreerde partners en ouders voor hun kinderen tot 21 jaar. Deze situaties komen het meest voor. Bent

Nadere informatie

scheiden Meer dan alleen uw hypotheek van A tot Z geregeld

scheiden Meer dan alleen uw hypotheek van A tot Z geregeld scheiden Meer dan alleen uw hypotheek van A tot Z geregeld Eigenlijk ging het al jaren niet meer goed tussen ons. Niet dat er een ander was, maar de liefde was over. Gelukkig waren we het daarover eens.

Nadere informatie

Lijfrente Garantie Polis

Lijfrente Garantie Polis Voorwaarden Lijfrente Garantie Polis 1510 WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN? Pagina 1 : Algemene afspraken Pagina 3 : Wat mag u van ons verwachten? Pagina 5 : Wat verwachten wij van u? Pagina 6 : Wat mag

Nadere informatie

HUWELIJK MET INTERNATIONALE ASPECTEN HUWELIJK OVER DE GRENZEN

HUWELIJK MET INTERNATIONALE ASPECTEN HUWELIJK OVER DE GRENZEN HUWELIJK MET INTERNATIONALE ASPECTEN HUWELIJK OVER DE GRENZEN Dit gedeelte van de site gaat over het huwelijksvermogensrecht in internationaal verband. De belangrijkste regels van het hiermee samenhangende

Nadere informatie

Naam financieel adviseur: Straat en huisnummer: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer: adres: Geboortedatum: Burgerservicenummer:

Naam financieel adviseur: Straat en huisnummer: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer:  adres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur: O m O v Straat en huisnummer: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer: E-mailadres: Mijn gegevens 1ste persoon (aanvrager) Voorletters en achternaam:

Nadere informatie

Wijziging woonsituatie

Wijziging woonsituatie Wijziging woonsituatie Bij het betrekken van een nieuwe woning tekenen de huurder en Tablis Wonen altijd een huurovereenkomst. Het kan voorkomen dat uw woonsituatie wijzigt. Misschien wilt u samenwonen

Nadere informatie

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden.

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden. Uit elkaar... Ga je scheiden? Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar een scheiding heeft gevolgen voor je pensioen en voor het pensioen van je ex. Het is dus goed je daar even in te verdiepen.

Nadere informatie

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant.

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7 Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. Het kan handig zijn het model-convenant uit te printen, samen met

Nadere informatie

Het huwelijk van twee mannen of twee vrouwen

Het huwelijk van twee mannen of twee vrouwen Justitie maakt rechten en plichten duidelijk Het leven kent vele gebeurtenissen met juridische gevolgen. Justitie is verantwoordelijk voor de wetten die uw familie- en gezinsaangelegenheden regelen. Zo

Nadere informatie

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding LIESVELD ADVOCATEN Personen- en Familierecht en Echtscheiding Liesveld Advocaten te Apeldoorn adviseert aan en procedeert voor zowel bedrijven als particulieren. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER WIL U GRAAG HELPEN. Ook bij vragen rondom. Echtscheiding

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER WIL U GRAAG HELPEN. Ook bij vragen rondom. Echtscheiding DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER WIL U GRAAG HELPEN Ook bij vragen rondom Echtscheiding 1 Er zijn geen eenvoudige scheidingen. Naast emotie maken de aanwezigheid van kinderen, vermogen, eigen woning maar

Nadere informatie

Menselijker en billijker met scheidingsbemiddeling

Menselijker en billijker met scheidingsbemiddeling Brochure Scheidingsbemiddeling - Sabrina Dhont (C.A.B.B.) Sabrina Dhont heeft deze brochure geschreven tijdens haar stage maatschappelijk werk bij Annemie Janssens van het CABB, het Centrum voor Advies,

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

Brochure: Scheiden & Mediation. Scheiden & Mediation. Hoe u kunt scheiden zonder onnodig lijden

Brochure: Scheiden & Mediation. Scheiden & Mediation. Hoe u kunt scheiden zonder onnodig lijden 1 Scheiden & Mediation Hoe u kunt scheiden zonder onnodig lijden 2 Wilt u zelf scheiden? Zegt uw partner te willen scheiden? Of is het een gezamenlijk besluit? Hoe bereidt u uw kinderen erop voor? Hoe

Nadere informatie

A. Invoering huwelijkse voorwaarden staande huwelijk Het opmaken en passeren van de akte houdende huwelijkse voorwaarden staande huwelijk

A. Invoering huwelijkse voorwaarden staande huwelijk Het opmaken en passeren van de akte houdende huwelijkse voorwaarden staande huwelijk kandidaat- OFFERTE HUWELIJKSE VOORWAARDEN STAANDE HUWELIJK A. Invoering huwelijkse voorwaarden staande huwelijk Het opmaken en passeren van de akte houdende huwelijkse voorwaarden staande huwelijk notarieel

Nadere informatie

Samenwonen, en dan...

Samenwonen, en dan... Samenwonen, en dan... Holtman Notarissen Utrecht, Koningslaan 62 tel (030) 215 05 15 info@holtmannotarissen.nl www.holtmannotarissen.nl Wat is... Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

Brochure Echtscheiding

Brochure Echtscheiding Brochure Echtscheiding (Echt)scheiding en pensioen Per jaar vinden in Nederland tienduizenden (echt)scheidingen plaats. Als dat gebeurt, komen er op de (huwelijks)partners heel veel zaken af die geregeld

Nadere informatie

Uit elkaar wat betekent dat voor uw pensioen?

Uit elkaar wat betekent dat voor uw pensioen? Uit elkaar wat betekent dat voor uw pensioen? Pensioenfonds Vooraf 2 Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat ook gevolgen voor uw pensioen en voor het pensioen van uw ex-partner. Wat zijn die gevolgen?

Nadere informatie

Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie

Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie 1 Ja, ik wil... Gefeliciteerd! U wilt gaan trouwen of uw partnerschap registreren. Dan moet u een hoop regelen. Waar wilt u elkaar het ja-woord geven? Wanneer?

Nadere informatie

Artikelen. Bijna 33 duizend echtscheidingszaken afgehandeld in 2007. Arno Sprangers en Nic Steenbrink

Artikelen. Bijna 33 duizend echtscheidingszaken afgehandeld in 2007. Arno Sprangers en Nic Steenbrink Artikelen Bijna 33 duizend echtscheidingszaken afgehandeld in 7 Arno Sprangers en Nic Steenbrink In 7 werden 32,6 duizend huwelijken door de Nederlandse rechter ontbonden. Dit is vrijwel gelijk aan het

Nadere informatie

Je relatie officieel regelen, wil je dat?

Je relatie officieel regelen, wil je dat? samen leven Je relatie officieel regelen, wil je dat? 2 netwerk notarissen 3 Samenleven Moet je een relatie officieel maken? 5 Samenwonen Samenwonen zonder contract kan aanzienlijke problemen veroorzaken.

Nadere informatie

Een scheiding, wat moet ik allemaal regelen?

Een scheiding, wat moet ik allemaal regelen? Een scheiding, wat moet ik allemaal regelen? - 6 stappen om de scheiding voor te bereiden - Stap 1 De fase van het uitzoeken of je wilt gaan scheiden en het uiteindelijk doorhakken de knoop Als je nog

Nadere informatie