Besluitenlijst Van 21 oktober 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst Van 21 oktober 2003"

Transcriptie

1 Besluitenlijst Van 21 oktober 2003 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Afronding statutenwijziging HSF. Kenmerk: ZC/2003/1866 Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de statuten van de HSF goedgekeurd. Deze statuten zijn vernieuwd in verband met de aanstaande verzelfstandiging van de Hannema de Stuersfundatie, die nu nog deel uit maakt van de provinciale organisatie. Beschikking verlening vergunning Ontgrondingenwet met machtiging; uitbreiding zandwinning Eesveense Hooilanden. Kenmerk: WB/2003/3424 Gedeputeerde Staten hebben besloten tot vaststelling van de beschikking voor de wijziging van de ontgrondingsvergunning met machtiging, gericht op de uitbreiding van de bestaande zandwinning Eesveense Hooilanden te Steenwijk. Deze beschikking wordt van 7 november 2003 tot en met 19 december 2003, tegelijk met de beschikking voor de milieuvergunning, voor een ieder ter inzage gelegd in het gemeentehuis van Steenwijkerland en in het Provinciehuis. Bestemmingsplan Kantorenlocatie Hassinkbrink, gemeente Haaksbergen. Kenmerk: RWB/2003/851 Door de gemeente Haaksbergen is het bestemmingsplan Kantorenlocatie Hassinkbrink ter goedkeuring aan GS voorgelegd. Het plan voorziet in het realiseren van kantooraccomodatie in een gebied gelegen op de hoek van de Noordsingel en de Hengelosestraat aan de rand van de nieuwe woonwijk Hassinkbrink. Gedeputeerde Staten keuren het bestemmingsplan behoudens een enkel onderdeel van het plan goed. Uitbreiding benoeming van de heer TH.W. Vaatstra als externe adviseur bezwaren. Kenmerk: MI/2003/593 Uitbreiding benoeming van de heer TH.W. Vaatstra als externe adviseur bezwaren Fuwaprov. Projectplan Project mediation Van mediationvaardigheden, naar premediation, naar mediation. Kenmerk: BA/2003/2064 GS nemen kennis van het projectplan Project mediation Van mediationvaardigheden, naar premediation, naar mediation en stellen de brief vast waarmee het projectplan ter kennisneming wordt toegezonden aan Provinciale Staten. De ervaringen met het gebruik van mediation in de bezwaarschriften- en klachtenprocedure hebben uitgewezen dat mediation in sommige zaken tot dejuridisering en deëscalatie leidt. Er zal nu ook ervaring worden opgedaan met het gebruik van mediation in de primaire besluitvorming- en planvormingtrajecten.

2 Beslissing op bezwaarschrift ingediend door Connexxion tegen de vaststelling van de exploitatiesubsidie voor de exploitatiejaren 2000 en 2001 inzake Regiotaxi Vechtdal. Kenmerk: BA/2003/1084 GS hebben besloten het bezwaarschrift van Connexxion, gericht tegen de hoogte van de vaststelling van de exploitatiesubsidie voor de exploitatiejaren 2000 en 2001 inzake Regiotaxi Vechtdal, ongegrond te verklaren. De exploitatiesubsidie is vastgesteld conform de uitvoeringsovereenkomst. De vast te stellen bijdrage gaat ten volle uit van ritzones als declaratiebasis. Akzo Nobel Base Chemicals te Hengelo (Akzo Nobel), oordeel veiligheidsrisico s. Kenmerk: EMT/2003/3108 Gedeputeerde Staten zijn van oordeel dat Akzo Nobel Chemicals b.v. te Hengelo voldoet aan de huidige veiligheidsnorm voor het plaatsgebonden risico. In 2010 zal naar verwachting een strengere norm voor bestaande bedrijven gaan gelden. Akzo Nobel voldoet mogelijk niet aan deze strengere norm. Akzo Nobel heeft besloten de productie van chloor in Hengelo in 2006 te beëindigen. Daarom is het niet noodzakelijk dat Akzo Nobel verder onderzoek doet naar deze overschrijding. Ook is getoetst aan de norm voor het groepsrisico. De productie van chloor veroorzaakt in de omgeving een overschrijding van deze oriënterende norm. Dit geeft beperkingen in de ruimtelijke omgeving van Akzo Nobel. Met de beëindiging van de chloorproductie komt hieraan een eind. Akzo Nobel zal het veiligheidsrapport wel op een aantal nader omschreven punten moeten aanvullen. Voornemen af te wijken van streekplan ten behoeve van de beslissing inzake bestemmingsplan Mekkelenberg, gemeente Tubbergen. Kenmerk: RWB/2003/3123 GS hebben het voornemen om af te wijken van hun beleid aangaande de uitbreiding van niet aan de groene ruimte gebonden bedrijven en in dit bijzondere geval in te stemmen met een grote uitbreiding van de bedrijfsbebouwing met ruim 4000 m2 bij het woningbouwbedrijf Groothuis te Harbrinkhoek. In verband daarmee stellen zij Provinciale Staten tot 17 november 2003 in de gelegenheid daarover hun mening te geven. Uitnodiging staatssecretaris Ross voor werkbezoek aan jeugdzorg Overijssel. Kenmerk: ZC/2003/1883 Het college van gedeputeerde staten heeft staatssecretaris mevrouw Ross-Van Dorp uitgenodigd voor een werkbezoek aan de jeugdzorg Overijssel. GS willen de staatssecretaris informeren over vernieuwende werkwijzen en projecten in de jeugdzorg in Overijssel. Het bezoek is beoogd in het vroege voorjaar van Afwijzing verzoek om subsidie voor het project Onderwijspakket over seksespecifiek werken in de somatische gezondheidszorg. Kenmerk: ZC/2003/1849 GS wijzen de aanvraag van Van Hemert Produkties om subsidie voor het project Onderwijspakket over seksespecifiek werken in de somatische gezondheidszorg af vanwege het landelijke karakter van het project. 2 Besluitenlijst GS van 21 oktober 2003

3 Beschikking Wet milieubeheer / Roelofs zandwinning BV, betreffende zandwinning Eesveense Hooilanden aan de Eesveenseweg te Steenwijk. Kenmerk: EMT/2003/1313 Gedeputeerde Staten hebben besloten, om aan Roelofs Zandwinning BV, de gevraagde veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het uitbreiden van de Zandwinplas met 4,5 ha en de verplaatsing van het werkterrein, onder het stellen van voorschriften te verlenen 1 mei De beschikking ligt vanaf 7 november 2003 tot en met 19 december 2003 zes weken ter inzage op werkdagen van uur tot uur en van uur tot uur in het gemeentehuis van Steenwijk en op donderdagen van uur tot uur. Regio IJssel-Vecht: begroting Kenmerk: BA/2003/2185 Gedeputeerde Staten moeten op grond van de Gemeentewet voor het begin van het begrotingsjaar een beslissing nemen over de toezichtsvorm voor de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen voor het komende jaar. De financiële positie en de tijdige inzending van begroting en jaarrekening spelen hierbij een belangrijke rol. Uitgangspunt is toezicht achteraf. GS nemen kennis van de begroting 2004 van de Regio IJssel-Vecht. Op de begroting en de daarop betrekking hebbende wijzigingen is het toezicht achteraf van toepassing. Droogteschade aan provinciale wegen. Overschrijding budget beheer en onderhoud wegen. Kenmerk: WK/2003/1698 Gedeputeerde Staten stemmen in met de uit een oogpunt van verkeersveiligheid noodzakelijk in 2003 uit te voeren herstelwerkzaamheden (kosten maximaal ,--),-van schade, die dit jaar door de aanhoudende droogte is ontstaan aan provinciale wegen. Wijziging kiesreglement Waterschap Regge en Dinkel. Kenmerk: WB/2003/5180 Gedeputeerde Staten van Overijssel verzoeken Gedeputeerde Staten van Gelderland om de voorbereiding van de aanpassing van het kiesreglement van het interprovinciale Waterschap Regge en Dinkel aan hen op te dragen. Samenwerking kennisinstellingen Hardenberg Ommen. Kenmerk: EMT/2003/2701 Vier onderwijsinstelling in de regio Hardenberg Ommen werken samen in het project Top-groep. Samen richten de onderwijsinstellingen zich op het verbeteren van de overdracht van kennis vanuit de opleidingen naar het bedrijfsleven. Dit doen ze door het opleidingsaanbod op 1 plaats te concentreren. Bovendien stelt de Top-groep een accountmanager aan die actief de markt gaat benaderen om zo kennisvragen die leven bij het regionale bedrijfsleven om te zetten in op maat gesneden cursusaanbod. Het project is voor subsidiering ingediend bij de Provincie Overijssel in het kader van de economische Structuurversterking. Het project vraagt ondersteuning in de opstartfase met het oogmerk om op termijn op eigen kracht zelfstandig verder te kunnen. Medio oktober 2004 zal het eindresultaat gepresenteerd worden. Het project past in het provinciale beleid wat is gericht op het stimuleren van kennisoverdracht tussen opleidingen en het MKB ten einde het innovatievermogen van het MKB te vergroten. De provincie Overijssel subsidieert dit initiatief met een projectsubsidie van ,-.

4 Informatie over provinciaal woonbeleid. Kenmerk: RWB/2003/3007 In het onderhandelingsakkoord hebben Gedeputeerde Staten aangekondigd het beleid ten aanzien van wonen te wijzigen. Gedeputeerde Staten zullen zich inzetten voor de stimulering van de bouwproductie en er zal niet meer worden gestuurd op contingenten, maar op kwaliteit. Het sturen op kwaliteit zal mede ingezet worden om waar mogelijk op efficiënte wijze de bouwproductie te stimuleren. Het nieuwe beleid zal worden vastgelegd in een streekplanherziening. De kaders en hoofdlijnen hiervan worden weergegeven in de Startnotitie Wonen en behandeld in Provinciale Staten. Daarna zal het ontwerp voor de streekplanherziening in de eerste helft van 2004 interactief met onze partners worden uitgewerkt. Acties voor de korte termijn worden opgenomen in het actieprogramma Bouwen aan Wonen. Gevolg is dat de provinciale ontwerp-woonvisie Goed Wonen In Overijssel niet verder in procedure wordt gebracht. Verder hebben Gedeputeerde Staten besloten de extra woningen voor2003 uit de knelpuntenpot toe te wijzen en meer mogelijkheden te bieden voor de bouw van zorgwoningen op het platteland. De provincie zal bij bovenlokale afstemming van gemeentelijke woonvisies flexibel omgaan met de indeling in subregio s die in de provinciale ontwerp-woonvisie is gehanteerd. Zoals voorgenomen in het bestuursakkoord gaat de provincie de knelpunten in de woningbouwproductie in een aantal gemeenten analyseren om te bepalen wat de inzet van de provincie kan zijn bij het oplossen van die knelpunten. Dit gebeurt in overleg en gecoördineerd met VROM. Gebiedsgericht werken; informatiebrief aan de staten. Kenmerk: PPRO/2003/4 In een informatieve brief worden de staten op de hoogte gebracht van de besluiten die genomen zijn over de organisatiebrede invoering van het gebiedsgerichte werken. In deze brief wordt het gebiedsgerichte werken uitgelegd, en de meerwaarde voor de provincie beschreven. Ook is verwoord, hoe het gebiedsgerichte werken vorm zal worden gegeven. Afronding programma ICT Kenmerk: PPIC/2003/40 GS neemt kennis van de voortgang en beoogde afronding van het Programma ICT en gaat akkoord me het voorstel om programmabudget te reserveren voor enkele projecten die niet benoemd zijn in het programmaplan, maar wel voortvloeien uit de programmadoelstelling. Nadere inlichtingen m.b.t. de in de lijst omschreven besluiten kunt u verkrijgen via het team Communicatie van de provincie Overijssel, telefoon Besluitenlijst GS van 21 oktober 2003

5

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 12 augustus 2003 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 12 augustus 2003 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 12 augustus 2003 Bladnr. 1 Actualisatie detailhandelinformatiesysteem. (GM-beslissing 06/08/2003) Kenmerk: EMT/03/1584 De Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 5 april 2005

Besluitenlijst Van 5 april 2005 Besluitenlijst Van 5 april 2005 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Uitvoeringsprogramma Sociale Actie 2005 (onderdeel Kunst en Cultuur) en Uitvoeringsbesluit Sociale Actie 2005: afwijzen aanvraag.

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 16 augustus 2005

Besluitenlijst Van 16 augustus 2005 Besluitenlijst Van 16 augustus 2005 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Verlening projectsubsidies aan Stichting Heino-Sabile. (GM-beslissing 08/08/2005) Kenmerk: BA/2005/2066 GS verlenen aan

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 24 augustus 2004

Besluitenlijst Van 24 augustus 2004 Besluitenlijst Van 24 augustus 2004 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Voorstel Overijsselse kunstuitlenen. (GS-beslissing 17/08/2004) Kenmerk: ZC/2004/1387 Gedeputeerde Staten van Overijssel

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 12 juli 2005

Besluitenlijst Van 12 juli 2005 Besluitenlijst Van 12 juli 2005 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel (RECTIFICATIE) Beschikkingen tot verlening subsidies Grotestedenbeleid 2005 t/m 2009. (GS-beslissing 05/07/2005) Kenmerk:

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 14 april 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 14 april 2015 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 14 april 2015 1 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Uitvoeringscluster OV Oost 1. Met gedeputeerde staten van respectievelijk

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 B en W voorstel 13INT02879 Onderwerp Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 Samenvatting voorstel Het te actualiseren bestemmingsplan Buitengebied 2014 is kaderstellend

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 51 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum BA/2004/548 3

Nadere informatie

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 10 juni 2003 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 10 juni 2003 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 10 juni 2003 Bladnr. 1 Ontwerpbeschikking verlening vergunning Ontgrondingenwet met machtiging; uitbreiding zandwinning Eesveense Hooilanden.

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d Besluitenlijst GS Datum 27 januari 2004 Betreft Publieksvriendelijke versie openbare besluitenlijst GS GS besluiten: 1. Afwijzing Leader + aanvraag Nationaal Politiemuziekfestival

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 7 januari 2003 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 7 januari 2003 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 7 januari 2003 Bladnr. 1 Toepassing artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) voor het bouwen van een appartementencomplex

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Van de vergadering van Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 14 april 2004.

BESLUITENLIJST Van de vergadering van Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 14 april 2004. BESLUITENLIJST Van de vergadering van Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 14 april 2004. U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 4 januari 2005

Besluitenlijst Van 4 januari 2005 Besluitenlijst Van 4 januari 2005 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Bijdrage aan Spring Agora 2005 te Enschede. Kenmerk: BA/2004/3400 GS hebben besloten om ten behoeve van de Europese studentenconferentie

Nadere informatie

: Beleid artikel 19 WRO. : RWB / Ruimtelijke Inrichting Noord

: Beleid artikel 19 WRO. : RWB / Ruimtelijke Inrichting Noord Nota PS-commissie Vergaderdatum : 2 februari 2006 Commissie voor : ROV Agendapunt nr. : 7 Commissienr. : Onderwerp : Beleid artikel 19 WRO Opsteller/telefoon/e-mail-adres : Afdeling/bureau : RWB / Ruimtelijke

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 25 juni 2007

Besluitenlijst Van 25 juni 2007 Besluitenlijst Van 25 juni 2007 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Onderwerp: Kenmerk: 2007/0314747 Subsidieaanvragen VAB Maatschap Busger op Vollenbroek (Enter) en C. Niemeijer (Oele). GS

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 30 september 2003

Besluitenlijst Van 30 september 2003 Besluitenlijst Van 30 september 2003 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Opdrachtverlening Proefproject Boeren voor Natuur op Twickel. (GS-beslissing 23/09/2003) Kenmerk: LNL/2003/1955 Gedeputeerde

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 11 februari 2003 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 11 februari 2003 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 11 februari 2003 Bladnr. 1 Ongevallenanalyse N 377, wegvak Hasselt Lichtmis. (GS-beslissing 04/02/2003) Kenmerk: WK/03/177 Naar aanleiding

Nadere informatie

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 22 april 2003 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 22 april 2003 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 22 april 2003 Bladnr. 1 Revisievergunning Wet milieubeheer voor de Installatie Ommen van de N.V. Nederlandse Gasunie. Kenmerk:EMT/03/1365

Nadere informatie

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Geachte mevrouw, heer, Het is enige tijd stil geweest rondom de ontwikkeling van het Regionaal Bedrijventerrein Twente, het RBT. In oktober 2001 stelde de provincie

Nadere informatie

I Planning commissie Zorg & cultuur

I Planning commissie Zorg & cultuur Hieronder treft u een voor zover mogelijk geactualiseerde planning aan voor de vergaderingen van de statencommissie Zorg en cultuur. Deze planning (onder I) is gebaseerd op: (a) de lijst met onderwerpen

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 11 oktober 2005

Besluitenlijst Van 11 oktober 2005 Besluitenlijst Van 11 oktober 2005 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Statutenwijziging en benoeming bestuursleden Stichting Kunst en Cultuur Overijssel. (GM-beslissing d.d. 03/10/2005.) Kenmerk:

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 18 mei GS besluiten de nota Veiligheidsbeleid Overijssel op veilig toe te zenden aan belanghebbenden.

Besluitenlijst Van 18 mei GS besluiten de nota Veiligheidsbeleid Overijssel op veilig toe te zenden aan belanghebbenden. Besluitenlijst Van 18 mei 2004 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Verspreiding nota Veiligheidsbeleid Overijssel op veilig 2004-2007 Kenmerk: BA/2004/1451 GS besluiten de nota Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOTH20. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 6 december 2011.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOTH20. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 6 december 2011. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 6. Collegevoorstel Zaaknummer: ORGOTH20 Feitelijke informatie Vaststellen van de besluitenlijst van 6. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 9 november 2004

Besluitenlijst Van 9 november 2004 Besluitenlijst Van 9 november 2004 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Rijksgoedkeuring Reconstructieplan. Kenmerk: LNL/2004/2382 GS informeren de leden van PS over de op 2 november 2004 door

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

Actie/info Onderwerp Besluit

Actie/info Onderwerp Besluit BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2011. Aanwezig: H.H. Jonker, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

Openbaar. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011

Openbaar. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011 Openbaar Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011 Aanwezig: W. Meulman, burgemeester D.T. Prinsse, J. Janssen, R.C.J. de Vent, wethouders A. van der Wilt, loco-secretaris.

Nadere informatie

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014 20140902 Besluitenlijst Gedeputeerde Staten Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014 1 Onderwerp: lening aan OMALA à 200.000 Lodders, J. 1. In te stemmen met een lening van 200.000 met een looptijd

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

a _ctj. \ \ 9 OIC VOORBLAD AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN: (per ommegaande invullen en sturen naar Griffie)

a _ctj. \ \ 9 OIC VOORBLAD AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN: (per ommegaande invullen en sturen naar Griffie) a _ctj. \ \ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl College van B&W van Ridderkerk Postbus 271 Datum Zie verzenddatum

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 27 januari 2004

Besluitenlijst Van 27 januari 2004 Besluitenlijst Van 27 januari 2004 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Wet milieubeheer. Dwangsombeschikking K.L. Gaaikema Schuiringa, Hemeltjesweg 8 te Lettele (gemeente Deventer) Kenmerk:

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 26 november 2002 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 26 november 2002 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 26 november 2002 Bladnr. 1 Besluitvorming inzake Provinciaal Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2003 (PUP 2003). (GS-beslissing 19/11/2002)

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 1 nov. 2016

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 1 nov. 2016 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Dinsdag 8 november 2016 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie Burgemeester

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. ten behoeve van de activiteit milieuneutrale verandering "vervanging monster en chemicallen opslag" (locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum)

Nadere informatie

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE. VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Gramsbergen, De Vaart 12 te Ane (Hadassahoeve).

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE. VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Gramsbergen, De Vaart 12 te Ane (Hadassahoeve). EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Gramsbergen, De Vaart 12 te Ane (Hadassahoeve). AFDELING RUIMTE EN ECONOMIE CLUSTER RUIMTE INHOUD: I. OVERZICHT GEVOLGDE PROCEDURE

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 199 14 januari 2016 Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Ondergetekenden, De gemeente Roermond,vertegenwoordigd krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

VERGADERING. de dato 10 FEBRUARI 2015. besluitenlijst

VERGADERING. de dato 10 FEBRUARI 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 10 FEBRUARI 2015 besluitenlijst Portefeuillehouder: Burgemeester Organisatie-eenheid: SECR Besluitnummer: b2015.0135 Betreft: Jaarverslag Regio Alkmaar

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 17 december 2013

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 17 december 2013 Aanwezig: de heren L. Buwalda, S. Siebenga, mevrouw C. van der Laan en F.H. Perdok secretaris. Afwezig: de heren T.J. van der Zwan en A. Hartsuiker. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst

Nadere informatie

BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 16 MEI 2017

BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 16 MEI 2017 BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 16 MEI 2017 1. Vaststelling bestemmingsplan Selwerderhof e.o. 6350803 I. de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 3 februari 2004

Besluitenlijst Van 3 februari 2004 Besluitenlijst Van 3 februari 2004 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Subsidie aanvraag parkmanagement bedrijventerrein Twentekanaal Hengelo. (GM-beslissing 28/01/2004) Kenmerk: EMT/2003/5635

Nadere informatie

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-0ost en de bijbehorende stukken

Nadere informatie

an 18 Jull van Owerijssei Projecten Leren voor duurzame ontwikkeling eerste tranche 2006; toekenningen en afwijzingen (GM-beslissing d.d.

an 18 Jull van Owerijssei Projecten Leren voor duurzame ontwikkeling eerste tranche 2006; toekenningen en afwijzingen (GM-beslissing d.d. an 18 Jull van Owerijssei Projecten Leren voor duurzame ontwikkeling eerste tranche 2006; toekenningen en afwijzingen (GM-beslissing d.d. 12/07/2006) Kenmerk: EMT/2006/2020 In kader van het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 18 juni 2002 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 18 juni 2002 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 18 juni 2002 Bladnr. 1 Toepassing artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van de vestiging van een resocialisatieafdeling

Nadere informatie

Mergebrief met adreslijst van alle gemeenteraden in Gelderland (CRM) In kopie naar colleges van B&W. 12 november

Mergebrief met adreslijst van alle gemeenteraden in Gelderland (CRM) In kopie naar colleges van B&W. 12 november Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Mergebrief met adreslijst van alle gemeenteraden in Gelderland (CRM) In kopie naar colleges van B&W telefoonnummer

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 14/06/2016 week 24. 1. Domein Ruimte Duurzame renovatie Huis van de stad 16.00362 1. In te stemmen met de extra

Nadere informatie

Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel. Aanpassing natuurgebiedsplannen. (GM-beslissing d.d. 13/06/2006)

Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel. Aanpassing natuurgebiedsplannen. (GM-beslissing d.d. 13/06/2006) Besluitenlijst van 20 jum 2ooe Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Aanpassing natuurgebiedsplannen. (GM-beslissing d.d. 13/06/2006) Kenmerk: LNL/2006/1769 De natuurgebiedsplannen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

M.L.J. Out, burgemeester; W.C. Luchjenbroers, wethouder; J.F.A. Alberts, wethouder; W.P. van Boggelen, secretaris. J.J. Bruintjes, wethouder.

M.L.J. Out, burgemeester; W.C. Luchjenbroers, wethouder; J.F.A. Alberts, wethouder; W.P. van Boggelen, secretaris. J.J. Bruintjes, wethouder. Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 30-08-2011 (nr. 35). Aanwezig: Afwezig: M.L.J. Out, burgemeester; W.C. Luchjenbroers, wethouder; J.F.A. Alberts, wethouder; W.P. van Boggelen, secretaris. J.J. Bruintjes,

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/ /A;

Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/ /A; CRU05.005 Provinciale Staten van Flevoland, Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/04.031361/A; Gelet op artikel 14 van de Wet op de waterkering en op de Provinciewet;

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 17 FEBRUARI 2015. besluitenlijst

V E R G A D E R I N G BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 17 FEBRUARI 2015. besluitenlijst Gemeente UITGEEST V E R G A D E R I N G V A N BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 17 FEBRUARI 2015 = besluitenlijst Organisatie-eenheid: Middelen Besluitnummer: B2015.0191 Betreft: De heer C.J.J. Krom heeft

Nadere informatie

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader 1 INLEIDING Op grond van verschillende regelgeving is de provincie Utrecht belast met het toezicht op de op haar grondgebied gelegen waterschappen. In dit deel van de nota wordt een overzicht gegeven van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 28 ma art 2006. Vergadering Gedeputeerde Stateo van Overijssel

Besluitenlijst Van 28 ma art 2006. Vergadering Gedeputeerde Stateo van Overijssel Besluitenlijst Van 28 ma art 2006 Vergadering Gedeputeerde Stateo van Overijssel IPO Adviescommissie Milieu d.d. 23 maart 2006. (GM-beslissing 21/03/2006) Kenmerk: EMT/2006/1067 GS nemen kennis van de

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 7 december 2004

Besluitenlijst Van 7 december 2004 Besluitenlijst Van 7 december 2004 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Magazijncomplex Defensie nabij Gooiermars te Deventer. (GM-beslissing 16/11/2004) Kenmerk: ZC/2004/2261 Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: subsidie Stichting Leergeld Heusden en Jeugdcultuurfonds

Collegevoorstel. Zaaknummer: subsidie Stichting Leergeld Heusden en Jeugdcultuurfonds Zaaknummer: 00427387 Onderwerp: subsidie Stichting Leergeld Heusden en Jeugdcultuurfonds Collegevoorstel Inleiding In november 2014 is Stichting Leergeld Heusden opgericht. Deze stichting richt zich op

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 22 AUGUSTUS 2017

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 22 AUGUSTUS 2017 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 22 AUGUSTUS 2017 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester Baas, de wethouders Luyckx en Struijlaart en loco-secretaris Slagter Secretaris Schadé

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING. veranderen koelinstallatie. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum

Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING. veranderen koelinstallatie. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING voor: veranderen koelinstallatie activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer:

Nadere informatie

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 24 september 2002 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 24 september 2002 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 24 september 2002 Bladnr. 1 Klacht de heer Simons te Zwolle met betrekking tot ontvangstbevestiging brieven inzake de Flora en Faunawet.

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Jan Burger, loco Bert van den Brand, loco Wil Kosterman Hans Marchal Algemeen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z OMGEVINGSVERGUNNING voor: aanleg waterstofleiding activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer: Z2017-00002714

Nadere informatie

Bezwaar en beroep februari 2013

Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep Wie het niet eens is met een beslissing van Gedeputeerde Staten kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Dan wordt de zaak opnieuw behandeld.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 18 oktober 2016.

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 18 oktober 2016. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 18 oktober 2016. Aanwezig: Arnoud Rodenburg (burgemeester) Hans Horlings (wethouder) Govert van Oord (wethouder) Annemiek

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Openbaar Onderwijs aan de Amstel Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 Aanwezig: de dames J.M. Nieboer (wethouder) en C.P. Verrips (directiesecretaris) en de heren

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Onderwerp: Tussentijds voorbereidingsbesluit 2009 voor het perceel Leisteen te Hoofddorp

Onderwerp: Tussentijds voorbereidingsbesluit 2009 voor het perceel Leisteen te Hoofddorp OPLEGNOTITIE Onderwerp: Nummer / O911697 Versie P Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Beslispunten voor de raad drs. M.J. Bezuijen R. Hoep De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 14 oktober 2003

Besluitenlijst Van 14 oktober 2003 Besluitenlijst Van 14 oktober 2003 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Ontwerp-uitvoeringsprogramma Plannen voor Ruimte, Water en Milieu 2004-2007 (incl. bodemsaneringsprogramma). (GS-beslissing

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 26 mei 2015 Aanwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Mw. mr. C.A. Peters, secretaris Dhr. H. Klijnstra MBA, wet Dhr. L. van Schoonhoven,

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: G.A.J. van Gulik User-id: DIE2 Tel: 4960 Onderw erp: OPRICHTEN VAN EN DEELNEMING IN GEBRUIKERSCOÖPERATIE EEMHUIS Toelichting: Bij de multifunctionele

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 5 Artikel 1 Definities Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) RvC : Raad van Commissarissen van de maatschappij Directie

Nadere informatie

11 MRT Afvyijkingsprocedure gemeente Hof van Twente gemeentelijk gronddepot De Bree.

11 MRT Afvyijkingsprocedure gemeente Hof van Twente gemeentelijk gronddepot De Bree. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 www.overijssel.nl postbus@overijssel.nl VAN Pravinciale Staten Dat. ontv.: 11 MRT 2008 Routing a.d. Biil.: Inlichtingen

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 5 oktober 2004

Besluitenlijst Van 5 oktober 2004 Besluitenlijst Van 5 oktober 2004 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Vergunningsaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer van ProRail voor het spooremplacement Almelo. (GS-beslissing 30/09/2004)

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Waar gaat het om? De overgang van het huidige externe toezicht op Stichting Proo naar de inrichting van intern

Nadere informatie