Besluitenlijst Van 21 oktober 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst Van 21 oktober 2003"

Transcriptie

1 Besluitenlijst Van 21 oktober 2003 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Afronding statutenwijziging HSF. Kenmerk: ZC/2003/1866 Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de statuten van de HSF goedgekeurd. Deze statuten zijn vernieuwd in verband met de aanstaande verzelfstandiging van de Hannema de Stuersfundatie, die nu nog deel uit maakt van de provinciale organisatie. Beschikking verlening vergunning Ontgrondingenwet met machtiging; uitbreiding zandwinning Eesveense Hooilanden. Kenmerk: WB/2003/3424 Gedeputeerde Staten hebben besloten tot vaststelling van de beschikking voor de wijziging van de ontgrondingsvergunning met machtiging, gericht op de uitbreiding van de bestaande zandwinning Eesveense Hooilanden te Steenwijk. Deze beschikking wordt van 7 november 2003 tot en met 19 december 2003, tegelijk met de beschikking voor de milieuvergunning, voor een ieder ter inzage gelegd in het gemeentehuis van Steenwijkerland en in het Provinciehuis. Bestemmingsplan Kantorenlocatie Hassinkbrink, gemeente Haaksbergen. Kenmerk: RWB/2003/851 Door de gemeente Haaksbergen is het bestemmingsplan Kantorenlocatie Hassinkbrink ter goedkeuring aan GS voorgelegd. Het plan voorziet in het realiseren van kantooraccomodatie in een gebied gelegen op de hoek van de Noordsingel en de Hengelosestraat aan de rand van de nieuwe woonwijk Hassinkbrink. Gedeputeerde Staten keuren het bestemmingsplan behoudens een enkel onderdeel van het plan goed. Uitbreiding benoeming van de heer TH.W. Vaatstra als externe adviseur bezwaren. Kenmerk: MI/2003/593 Uitbreiding benoeming van de heer TH.W. Vaatstra als externe adviseur bezwaren Fuwaprov. Projectplan Project mediation Van mediationvaardigheden, naar premediation, naar mediation. Kenmerk: BA/2003/2064 GS nemen kennis van het projectplan Project mediation Van mediationvaardigheden, naar premediation, naar mediation en stellen de brief vast waarmee het projectplan ter kennisneming wordt toegezonden aan Provinciale Staten. De ervaringen met het gebruik van mediation in de bezwaarschriften- en klachtenprocedure hebben uitgewezen dat mediation in sommige zaken tot dejuridisering en deëscalatie leidt. Er zal nu ook ervaring worden opgedaan met het gebruik van mediation in de primaire besluitvorming- en planvormingtrajecten.

2 Beslissing op bezwaarschrift ingediend door Connexxion tegen de vaststelling van de exploitatiesubsidie voor de exploitatiejaren 2000 en 2001 inzake Regiotaxi Vechtdal. Kenmerk: BA/2003/1084 GS hebben besloten het bezwaarschrift van Connexxion, gericht tegen de hoogte van de vaststelling van de exploitatiesubsidie voor de exploitatiejaren 2000 en 2001 inzake Regiotaxi Vechtdal, ongegrond te verklaren. De exploitatiesubsidie is vastgesteld conform de uitvoeringsovereenkomst. De vast te stellen bijdrage gaat ten volle uit van ritzones als declaratiebasis. Akzo Nobel Base Chemicals te Hengelo (Akzo Nobel), oordeel veiligheidsrisico s. Kenmerk: EMT/2003/3108 Gedeputeerde Staten zijn van oordeel dat Akzo Nobel Chemicals b.v. te Hengelo voldoet aan de huidige veiligheidsnorm voor het plaatsgebonden risico. In 2010 zal naar verwachting een strengere norm voor bestaande bedrijven gaan gelden. Akzo Nobel voldoet mogelijk niet aan deze strengere norm. Akzo Nobel heeft besloten de productie van chloor in Hengelo in 2006 te beëindigen. Daarom is het niet noodzakelijk dat Akzo Nobel verder onderzoek doet naar deze overschrijding. Ook is getoetst aan de norm voor het groepsrisico. De productie van chloor veroorzaakt in de omgeving een overschrijding van deze oriënterende norm. Dit geeft beperkingen in de ruimtelijke omgeving van Akzo Nobel. Met de beëindiging van de chloorproductie komt hieraan een eind. Akzo Nobel zal het veiligheidsrapport wel op een aantal nader omschreven punten moeten aanvullen. Voornemen af te wijken van streekplan ten behoeve van de beslissing inzake bestemmingsplan Mekkelenberg, gemeente Tubbergen. Kenmerk: RWB/2003/3123 GS hebben het voornemen om af te wijken van hun beleid aangaande de uitbreiding van niet aan de groene ruimte gebonden bedrijven en in dit bijzondere geval in te stemmen met een grote uitbreiding van de bedrijfsbebouwing met ruim 4000 m2 bij het woningbouwbedrijf Groothuis te Harbrinkhoek. In verband daarmee stellen zij Provinciale Staten tot 17 november 2003 in de gelegenheid daarover hun mening te geven. Uitnodiging staatssecretaris Ross voor werkbezoek aan jeugdzorg Overijssel. Kenmerk: ZC/2003/1883 Het college van gedeputeerde staten heeft staatssecretaris mevrouw Ross-Van Dorp uitgenodigd voor een werkbezoek aan de jeugdzorg Overijssel. GS willen de staatssecretaris informeren over vernieuwende werkwijzen en projecten in de jeugdzorg in Overijssel. Het bezoek is beoogd in het vroege voorjaar van Afwijzing verzoek om subsidie voor het project Onderwijspakket over seksespecifiek werken in de somatische gezondheidszorg. Kenmerk: ZC/2003/1849 GS wijzen de aanvraag van Van Hemert Produkties om subsidie voor het project Onderwijspakket over seksespecifiek werken in de somatische gezondheidszorg af vanwege het landelijke karakter van het project. 2 Besluitenlijst GS van 21 oktober 2003

3 Beschikking Wet milieubeheer / Roelofs zandwinning BV, betreffende zandwinning Eesveense Hooilanden aan de Eesveenseweg te Steenwijk. Kenmerk: EMT/2003/1313 Gedeputeerde Staten hebben besloten, om aan Roelofs Zandwinning BV, de gevraagde veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het uitbreiden van de Zandwinplas met 4,5 ha en de verplaatsing van het werkterrein, onder het stellen van voorschriften te verlenen 1 mei De beschikking ligt vanaf 7 november 2003 tot en met 19 december 2003 zes weken ter inzage op werkdagen van uur tot uur en van uur tot uur in het gemeentehuis van Steenwijk en op donderdagen van uur tot uur. Regio IJssel-Vecht: begroting Kenmerk: BA/2003/2185 Gedeputeerde Staten moeten op grond van de Gemeentewet voor het begin van het begrotingsjaar een beslissing nemen over de toezichtsvorm voor de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen voor het komende jaar. De financiële positie en de tijdige inzending van begroting en jaarrekening spelen hierbij een belangrijke rol. Uitgangspunt is toezicht achteraf. GS nemen kennis van de begroting 2004 van de Regio IJssel-Vecht. Op de begroting en de daarop betrekking hebbende wijzigingen is het toezicht achteraf van toepassing. Droogteschade aan provinciale wegen. Overschrijding budget beheer en onderhoud wegen. Kenmerk: WK/2003/1698 Gedeputeerde Staten stemmen in met de uit een oogpunt van verkeersveiligheid noodzakelijk in 2003 uit te voeren herstelwerkzaamheden (kosten maximaal ,--),-van schade, die dit jaar door de aanhoudende droogte is ontstaan aan provinciale wegen. Wijziging kiesreglement Waterschap Regge en Dinkel. Kenmerk: WB/2003/5180 Gedeputeerde Staten van Overijssel verzoeken Gedeputeerde Staten van Gelderland om de voorbereiding van de aanpassing van het kiesreglement van het interprovinciale Waterschap Regge en Dinkel aan hen op te dragen. Samenwerking kennisinstellingen Hardenberg Ommen. Kenmerk: EMT/2003/2701 Vier onderwijsinstelling in de regio Hardenberg Ommen werken samen in het project Top-groep. Samen richten de onderwijsinstellingen zich op het verbeteren van de overdracht van kennis vanuit de opleidingen naar het bedrijfsleven. Dit doen ze door het opleidingsaanbod op 1 plaats te concentreren. Bovendien stelt de Top-groep een accountmanager aan die actief de markt gaat benaderen om zo kennisvragen die leven bij het regionale bedrijfsleven om te zetten in op maat gesneden cursusaanbod. Het project is voor subsidiering ingediend bij de Provincie Overijssel in het kader van de economische Structuurversterking. Het project vraagt ondersteuning in de opstartfase met het oogmerk om op termijn op eigen kracht zelfstandig verder te kunnen. Medio oktober 2004 zal het eindresultaat gepresenteerd worden. Het project past in het provinciale beleid wat is gericht op het stimuleren van kennisoverdracht tussen opleidingen en het MKB ten einde het innovatievermogen van het MKB te vergroten. De provincie Overijssel subsidieert dit initiatief met een projectsubsidie van ,-.

4 Informatie over provinciaal woonbeleid. Kenmerk: RWB/2003/3007 In het onderhandelingsakkoord hebben Gedeputeerde Staten aangekondigd het beleid ten aanzien van wonen te wijzigen. Gedeputeerde Staten zullen zich inzetten voor de stimulering van de bouwproductie en er zal niet meer worden gestuurd op contingenten, maar op kwaliteit. Het sturen op kwaliteit zal mede ingezet worden om waar mogelijk op efficiënte wijze de bouwproductie te stimuleren. Het nieuwe beleid zal worden vastgelegd in een streekplanherziening. De kaders en hoofdlijnen hiervan worden weergegeven in de Startnotitie Wonen en behandeld in Provinciale Staten. Daarna zal het ontwerp voor de streekplanherziening in de eerste helft van 2004 interactief met onze partners worden uitgewerkt. Acties voor de korte termijn worden opgenomen in het actieprogramma Bouwen aan Wonen. Gevolg is dat de provinciale ontwerp-woonvisie Goed Wonen In Overijssel niet verder in procedure wordt gebracht. Verder hebben Gedeputeerde Staten besloten de extra woningen voor2003 uit de knelpuntenpot toe te wijzen en meer mogelijkheden te bieden voor de bouw van zorgwoningen op het platteland. De provincie zal bij bovenlokale afstemming van gemeentelijke woonvisies flexibel omgaan met de indeling in subregio s die in de provinciale ontwerp-woonvisie is gehanteerd. Zoals voorgenomen in het bestuursakkoord gaat de provincie de knelpunten in de woningbouwproductie in een aantal gemeenten analyseren om te bepalen wat de inzet van de provincie kan zijn bij het oplossen van die knelpunten. Dit gebeurt in overleg en gecoördineerd met VROM. Gebiedsgericht werken; informatiebrief aan de staten. Kenmerk: PPRO/2003/4 In een informatieve brief worden de staten op de hoogte gebracht van de besluiten die genomen zijn over de organisatiebrede invoering van het gebiedsgerichte werken. In deze brief wordt het gebiedsgerichte werken uitgelegd, en de meerwaarde voor de provincie beschreven. Ook is verwoord, hoe het gebiedsgerichte werken vorm zal worden gegeven. Afronding programma ICT Kenmerk: PPIC/2003/40 GS neemt kennis van de voortgang en beoogde afronding van het Programma ICT en gaat akkoord me het voorstel om programmabudget te reserveren voor enkele projecten die niet benoemd zijn in het programmaplan, maar wel voortvloeien uit de programmadoelstelling. Nadere inlichtingen m.b.t. de in de lijst omschreven besluiten kunt u verkrijgen via het team Communicatie van de provincie Overijssel, telefoon Besluitenlijst GS van 21 oktober 2003

5

Besluitenlijst Van 5 april 2005

Besluitenlijst Van 5 april 2005 Besluitenlijst Van 5 april 2005 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Uitvoeringsprogramma Sociale Actie 2005 (onderdeel Kunst en Cultuur) en Uitvoeringsbesluit Sociale Actie 2005: afwijzen aanvraag.

Nadere informatie

Jaarrekening 2004 provincie Overijssel. Jaarverslag 2004. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2004 provincie Overijssel. Jaarverslag 2004. Ruimte voor actie Jaarrekening 2004 provincie Overijssel Jaarverslag 2004 Ruimte voor actie 7 maart 2005 Colofon Datum 22 maart 2005 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden, team Communicatie

Nadere informatie

Project Mediation. Vernieuwend perspectief. Eindrapportage 2001-2005. Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden. mevrouw mr. A.M.

Project Mediation. Vernieuwend perspectief. Eindrapportage 2001-2005. Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden. mevrouw mr. A.M. Project Mediation Vernieuwend perspectief Eindrapportage 2001-2005 Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden mevrouw mr. A.M. de Koning november 2005 Colofon Datum november 2005 Oplage 400 Auteur mevrouw mr.

Nadere informatie

Transitienota Wmo 2015

Transitienota Wmo 2015 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 november 2014 inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. Transitienota Wmo 2015 Voorwoord Met de decentralisatie van de AWBZ/WMO krijgen gemeenten meer taken op het

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007 veri ssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 01 Uwkenmerk Uwbrief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2004/789

Statenvoorstel nr. PS/2004/789 Statenvoorstel nr. PS/2004/789 Grotesteden- en netwerkstedenbeleid Het Presidium stelt voor Statenvoorstel nr. PS/2004/789 te behandelen in: de Statencommissie Zorg en cultuur op: 15 september 2004 om

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2005/1244

Statenvoorstel nr. PS/2005/1244 Statenvoorstel nr. PS/2005/1244 Kwaliteit van dienstverlening Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2005-45 15 november 2005 MI/2005/1124 de heer M.W. de Graaf, telefoon 038 425 19 13 Aan Provinciale

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Verantwoordelijk wethouder: J. van der Zee, wethouder ROM Ambtelijk opdrachtgever: L.J. van der Ree, directeur DSOB Auteur: DSOB Cluster Bouwen en

Nadere informatie

2013-591. Nota van aanbieding Begroting 2014

2013-591. Nota van aanbieding Begroting 2014 2013-591 Nota van aanbieding Begroting 2014 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 6 november 2013 - Provinciale Staten op 13 november 2013 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

Bestuurs. akkoord. Water

Bestuurs. akkoord. Water Bestuurs akkoord Water a p r i l 2 0 1 1 Wij, rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, hebben besloten maatregelen voor een doelmatiger waterbeheer overeen te komen in dit Bestuursakkoord

Nadere informatie

Handhavingsbeleidsplan. Omgevingsrecht 2011-2015. BMW-gemeenten

Handhavingsbeleidsplan. Omgevingsrecht 2011-2015. BMW-gemeenten Handhavingsbeleidsplan Omgevingsrecht 2011-2015 BMW-gemeenten Gemeente Bedum Gemeente De Marne Gemeente Winsum S. Bergsma, Bedum, juni 2011 1 Voorwoord Sinds 1 oktober 2010 is Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

T U S S E N E V A L U A T I E

T U S S E N E V A L U A T I E T U S S E N E V A L U A T I E P R O E F P R O J E C T M E D I A T I O N P R O V I N C I E G R O N I N G E N Provincie Groningen Afdeling ABJ Mei 2006 Tussenevaluatie proefproject Mediation 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Mediation(vaardigheden) in Hof van Twente. De hoffelijke aanpak. Projectplan en Uitvoeringsprogramma 2010-2011

Mediation(vaardigheden) in Hof van Twente. De hoffelijke aanpak. Projectplan en Uitvoeringsprogramma 2010-2011 Mediation(vaardigheden) in Hof van Twente De hoffelijke aanpak Projectplan en Uitvoeringsprogramma 2010-2011 1 Projectplan mediation realisatiefase Achtergrond De pilot mediationvaardigheden is in maart

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01 Pagina 1 van 11 Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing

Nadere informatie

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe 2013-578 Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 19 juni 2013 - provinciale staten op 26 juni 2013 - fatale beslisdatum: 26 juni 2013

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ Dat. 2 8 MEI 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe Veiligheid. Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu

Beleidsvisie Externe Veiligheid. Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu Beleidsvisie Externe Veiligheid Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu INHOUD BLZ SAMENVATTING 2 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Waarom een beleidsvisie externe veiligheid? 3 1.3 Inhoud en betekenis

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Sturing en beheersing van grote projecten

Onderzoeksrapport. Sturing en beheersing van grote projecten Onderzoeksrapport Sturing en beheersing van grote projecten Rekenkamer Diemen Rekenkamer Diemen Sturing en beheersing van grote projecten Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Onderzoekers: Drs. J. H.

Nadere informatie

Productenrekening 2007

Productenrekening 2007 Productenrekening 2007 2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2007 Hoofdstuk 1: rekening lasten en baten...5 Hoofdstuk 2: toelichting op de rekening van lasten en baten per productgroep... 19 1. Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Concept-beleidsplan Wmo 2015-2018

Concept-beleidsplan Wmo 2015-2018 bij elkaar Ontwikkeling OW Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2299 www.zwolle.nl Concept-beleidsplan Wmo 30 september 2014 Opdrachtgever Opdrachtnemer Datum N. Vedelaar

Nadere informatie

Moties 2012. Motieboek 2012

Moties 2012. Motieboek 2012 Motieboek 2012 1 16 JULI 2012 120716 MOTIE ONDERGRONDSE AFVALCONTRAINERS Verworpen 16 JULI 2012 120716 MOTIE GRAFISCH ATELIER Verworpen 30 MEI 2012 120530 MOTIE STUREN OP FONDSEN Ingetrokken 30 MEI 2012

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 0 8 FEB 2013

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 0 8 FEB 2013 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: f?s (ZX^ \ ZA_ 0 8 FEB 2013 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.

Nadere informatie