Programma Familie Mediation 7 dagen versie juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Familie Mediation 7 dagen versie juni 2013"

Transcriptie

1 Programma Familie Mediation 7 dagen versie juni 2013 Dag Introductie deelnemers en docenten. Uitleg programma, uitdelen lesmaterialen. Docent brengt recente case waar dagprogram aan opgehangen wordt Doelstellingen, aandachtspunten (subgroepen -> plenair). Vorm: In subgroepen wordt besproken welke concepten een rol spelen in het ervaringsleren. Deelnemers identificeren hun voorkeuren en aandachtspunten in een korte inventarisatie. Plenair wordt nabesproken, toegelicht en samengevat. Doel: reflectie op eigen leerstijl. Resultaat: Deelnemers krijgen een helder beeld van hun preferente leerstijl en kunnen hun behoeften in het leerproces duidelijk verwoorden en vervullen pauze Theorie; familie systemen, ontwikkelingsfasen, relatie- en ruziemodellen, conflictstijlen (plenair). Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in de vragende vorm om deelnemers optimaal te betrekken. Tevens veel praktijkvoorbeelden. Doel: Bewustwording van de systemische kant van familiemediation. Kennis nemen van basale ontwikkelingspsychologie en dynamiek van familiale conflicten. Resultaat: Deelnemers weten welke processen een rol kunnen spelen in sociaal-emotioneel opzicht, ten tijde van de bemiddeling in familie conflicten Oefening; conflictstijlen (subgroepen). Vorm: Iedereen heeft een eigen achtergrond, persoonlijkheid en conflictstijl. In twee subgroepen gaan deelnemers elkaar explorerend bevragen naar een werkelijk conflict uit de eigen familiegeschiedenis. Telkens wordt één deelnemer door de overigen in de subgroep beurtelings geïnterviewd. Zij geven het stokje aan elkaar door en zijn allen in de rol van mediator. Besteed ongeveer 7 minuten per deelnemer. Doel: Exploratieve vaardigheden oefenen: open vragen, doorvragen, emotionele reflectie. Reflectie op eigen conflictstijl. Resultaat: Deelnemers ondervinden de kracht van exploratie en emotionele reflecties. Tevens raken zij bewust van hun eigen preferente conflictstijl Nabespreken oefening, feedback als leermoment (plenair). Vorm: Uitwisselen van leermomenten. Interactieve kennisoverdracht m.b.t. het geven en ontvangen van feedback. Doel: Deelnemers worden ertoe aangezet om op constructieve wijze feedback te geven en te ontvangen als essentieel onderdeel van hun leerproces. Resultaat: Deelnemers hebben handvatten om d.m.v. het geven van feedback inhoud te geven aan intervisie als leervorm lunch- -4a-

2 13.30 Korte oefening, `De boodschap brengen (tweetallen -> plenair). Vorm: Deelnemers worden in wisselende tweetallen geacht vanuit een korte schriftelijke situatieschets een lastige boodschap te communiceren. Doel: Sociaal-emotionele vaardigheden oefenen: non-verbale communicatie, empathie, emotionele reflecties. Resultaat: Deelnemers hebben ondervonden dat spanning gepaard gaat met het brengen van moeilijke boodschappen en ervaren hoe spanningsverlagende communicatie werkt Theorie; scheidingsmelding, rouw en verwerking (plenair). Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in de vragende vorm om deelnemers optimaal te betrekken. Tevens veel praktijkvoorbeelden. Doel: Bewustwording belang van de scheidingsmelding, de verschillende fasen van verwerking en de mogelijkheden tot recognition en empowerment. Resultaat: Deelnemers onderkennen het eminente belang van de scheidingsmelding en de daarop volgende reacties. Zij zien in dat scheidingsaanvaarding als voorwaarde geldt voor een goede mediation en faire zakelijke afwikkeling pauze Oefening: rollenspel `Donderslag bij heldere hemel (subgroepen). Vorm: In twee subgroepen wordt een rollenspel (2 rollenspelers, 1 mediator, evt. 1 waarnemer, 1 docent) gespeeld op basis van een schriftelijke casuspositie. Deze casus beschrijft een voorgeschiedenis en aanloop naar een echtscheiding. Doel: Mediator gaat explorerend en reflecterend te werk om te oefenen met het aan de orde stellen van de scheidingsmelding en het verleden van deze relatie. Resultaat: Deelnemers hebben aan den lijve ondervonden hoe de scheidingsmelding een plek kan krijgen bij het begin van een scheidingsmediation Nabespreken rollenspel (subgroepen -> plenair). Vorm: Uitwisselen van leermomenten. Doel: Verankeren door feedback en zelfreflectie Oefening; video analyse: `therapeut of mediator? (plenair). Vorm: Na een voorafgaande instructie en met een blocnote bekijken de deelnemers een aantal video fragmenten uit een relatietherapie (In Treatment). Doel: gericht onderscheiden welke interventies wel en niet door een mediator te gebruiken zijn en waarom wel/niet. Resultaat: Bewustwording van de verschillen en overeenkomsten in aanpak t.o.v. beroepsbeoefenaren in de hulpverlening Snack tijdens nabespreking, uitwisselen welke interventies zijn waargenomen en hoe deze worden beoordeeld. -4b-

3 17.30 Deskundigen inschakelen diner Vorm: discussie / ervaringen Doel: herkennen en weten wat te doen in de praktijk Resultaat: ervaring kan uitstralen en gedeeld worden; positieve werking ook in toekomst van professionaliteit (zie bijlage achter dag 6) 20.30: *Eerste deel van de 36 vragen (gemaakt uit de checklist blz 7 a, b en c) Deelnemers hebben dit als huiswerk voorbereid -> Antwoorden bespreken *DVD In Treatment en Analyse seizoen 1 *Nabespreking overnachting. -4c-

4 Dag : -ontbijt docent bespreekt recent praktijkgeval waar deze dag aan opgehangen wordt Theorie; Communicatie met kinderen, loyaliteitskwesties Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in de vragende vorm. Stilstaan bij de verschillende ontwikkelingsfasen van opgroeiende kinderen en het belang hiervan voor de inhoud van ouderschapsplannen. Onderkennen van loyaliteitskwesties, ernstige gedragsproblematiek en het tijdig inschakelen van hulp. Doel: Deelnemers kennis laten nemen van de mogelijke inhoud van ouderschapsplannen en de basiskennis van ontwikkelingsfasen aan kunnen wenden om ouders te begeleiden in het opstellen van een leeftijdsadequaat ouderschapsplan. Tijdig kunnen onderkennen wanneer hulp nodig is. Resultaat: Deelnemers kunnen in alle opzichten uit de voeten met het belang van kinderen in familiale kwesties pauze docent legt minicases voor met verweven de laatst behandelde materie, en daarna vragen ter stimulering nieuwsgierigheid voor nieuwe stof Oefening; `How2talk2kids, herformuleren (subgroepen). Vorm: In twee subgroepen gaan deelnemers alternatieven formuleren voor uitspraken van volwassenen naar kinderen. Per subgroep 20 citaten ombuigen. Doel: Bewustwording van de taal en de emotionele lading van woorden. Resultaat: Deelnemers leren specifiek op kinderen toegesneden communicatie. Daarmee kunnen ze bijdragen aan betekenisverlening en scheidingsverwerking bij kinderen Nabespreken oefening (plenair). Vorm: De gevonden alternatieven worden uitgewisseld en van feedback voorzien. Doel/Resultaat: Bewustwording en verankering lunch Oefening; Beelden vertekenen (tweetallen). Vorm: Korte oefening in tweetallen. Zij gaan met de rug naar elkaar toe zitten. Eén heeft een afbeelding, de ander een leeg vel. Nu communiceert degene met de afbeelding wat de ander moet tekenen om hetzelfde beeld te krijgen. Doel/Resultaat: Bewustwording van de beperkingen van slechts verbale communicatie. -4d-

5 13.45 Theorie: Vaardigheden, stijlen van familiemediation, structuur, paraplugesprek (plenair). Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in vragende vorm. Stilstaan bij de verschillende vaardigheden en stijlen van mediation en de voor- en nadelen van deze benaderingen m.b.t. de familie praktijk. Structuur bieden aan cliënten. Doel: Deelnemers zullen kennis nemen van de verschillen en overeenkomsten tussen familie mediations en andersoortige mediations. Tevens bewustwording van de implicaties van het gebruik van diverse vaardigheden en een gehanteerde stijl. Resultaat: Deelnemers stoffen hun vaardigheden toolkit af, onderkennen verschillen in stijl en het belang van een structurerende aanpak pauze Oefening: rollenspel `Vertel het de kinderen (subgroepen -> plenair) Vorm: In twee subgroepen (1 mediator, 2 rollenspelers) wordt een rollenspel gespeeld op basis van een schriftelijke casuspositie. Deze casus beschrijft een scheiding waarbij 4 jonge kinderen zijn betrokken die nog niet op de hoogte zijn van het voornemen van hun ouders om te gaan scheiden. Doel: Behalve aandacht voor de scheidingsmelding en aanvaarding, dient de mediator de ouders te motiveren en te ondersteunen om het moeilijke gezinsgesprek samen aan te gaan. Resultaat: Deelnemers kunnen ouders in echtscheiding kapstokken bieden om op een afgewogen en voor de kinderen optimale wijze om te gaan met de scheidingsmelding en aanvaarding. Kinderen scheiden mee! Nabespreken rollenspel (plenair). Vorm: Uitwisselen ervaringen en leermomenten. Doel/Resultaat: Verankering door feedback en zelfreflectie Vragen van deelnemers, huiswerk, vooruitblik 2 e blok Evaluatieformulieren invullen, afsluiting (plenair) Einde Blok 1. -4e-

6 Dag 3 Blok Uitleg programma Blok 2, doelstellingen & aandachtspunten Huiswerk bespreken, behandelen vragen deelnemers Docent bespreekt recente kwestie die nieuwsgierigheid opwekt voor onderwerpen deze dag Theorie; Personen- en Familierecht, basis principes, wetgeving en jurisprudentie uit dit rechtsgebied. Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in vragende vorm. Deelnemers krijgen aan de hand van de levensloop van een fictieve mens als rechtssubject een algemene inleiding in de materie. Onderwerpen: familierechtelijke betrekkingen, afstammingsrecht, ouderlijk gezag, voogdij. Doel: Deelnemers nemen (basis-) kennis van dit voor familie mediators zeer relevante rechtsgebied. Resultaat: Deelnemers kennen de vindplaatsen, kunnen cliënten informeren over familierechtelijke kwesties en beheersen de competentie om te herkennen wanneer situaties vragen om specifieke inbreng van juristen pauze Oefening; Stellingen Personen- en Familierecht (subgroepen -> plenair). Vorm: In subgroepjes van twee- of drietallen gaan deelnemers aan de slag met twintig stellingen die onderwerpen behandelen uit het Personen- en Familierecht. In het subgroepje wordt door discussie een korte argumentatie gevormd, op basis waarvan de stelling als juist of onjuist wordt bestempeld. Deze argumentatie wordt vervolgens plenair gepresenteerd. Waar en hoe wijken de subgroepen van elkaar af? Doel: Toetsen door deelnemers van praktische voorbeelden aan de theorie. Resultaat: Bewustwording van de reikwijdte van het rechtsgebied en de noodzaak om tijdig externe deskundigheid te betrekken lunch Theorie; Samenlevingsvormen, voortgezet ouderschap na scheiding. Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in vragende vorm. Deelnemers zullen worden bepaald bij de juridische aspecten van verschillende samenlevingsvormen, ontbinding hiervan en van de huidige mogelijkheden bij de invulling van het ouderschap na echtscheiding, zoals co-ouderschap. Doel: Deelnemers nemen (basis-) kennis van deze wezenlijke onderwerpen. Resultaat: Deelnemers kunnen cliënten informeren over deze onderwerpen, herkennen wanneer situaties vragen om specifieke inbreng van deskundigen en zijn in staat om met ouders gestructureerd toe te werken naar een bevredigende oplossing voor het ouderschap na een scheiding pauze- -4f-

7 15.15 Oefening: rollenspel `Ouderschapsplan versus Puberschapsplan (plenair) Vorm: Rollenspel op basis van een schriftelijke casuspositie (4 rollenspelers, 1 mediator, 1 co-mediator, waarnemers, docenten). Deze casus beschrijft een mediation bijeenkomst met een gezin (twee ouders, twee puberdochters). Het betreft een co-mediation (2 mediators). Thema van de bijeenkomst is het ouderschapsplan, de uitdaging zit er met name in om alle vier de gezinsleden te motiveren voor het maken van een ouderschapsplan. Doel: Mediator gaat explorerend, reflecterend, confronterend en verbindend te werk om te oefenen met een mix van communicatie met kinderen/adolescenten en de samenwerking als duo in een co-mediation. Resultaat: Deelnemers ondervinden de dynamiek van een gezinsgesprek en doen ervaring op in een co-mediation Nabespreken rollenspel (subgroepen -> plenair) Vorm: Uitwisselen van ervaringen en leermomenten. Doel/Resultaat: Verankeren door zelfreflectie en feedback pauze- met snack Inventarisatie kennis-niveau oefening Verdelen huwelijkse gemeenschap; afwikkelen huwelijkse voorwaarden. Deelnemers dienen kennis te hebben van de grondbeginselen van het huwelijksvermogensrecht en moeten in staat zijn om cliënten te begeleiden bij het zorgvuldig en eerlijk verdelen van al hetgeen zij samen bezitten. De volgende onderwerpen worden besproken in de vorm van vragen aan de deelnemers. Het resultaat van deze plenaire interactieve survey dient er o.m. toe te kunnen bepalen waar op gefocused gaat worden op dag 6 Kosten huishouding, draag en fourneerplicht Aansprakelijkheid, rechtshandelingen Huwelijksevoorwaarden, doel? Verrekeningsbeding, periodiek/ finaal Peildata, omvang en waardereing Activa, passiva en de inboedel Onverdeelde nalatenschap, vordering krachtens erfrecht Overbedeling? Fiscale aspecten Externe deskundigen inschakelen? Aandachtspunten, valkuilen Resultaat: Deelnemers willen in staat zijn om cliënten te begeleiden bij het maken van afspraken over alimentatie en het verdelen van hun gemeenschap / afwikkelen van de huwelijkse voorwaarden, het helpen duiden van alimentatieberekeningen en het kunnen opstellen van een eenvoudige alimentatieberekening en verdeling. De eigenlijke behandeling van deze onderwerpen op dag 6 zal nu voor meerdere deelnemers ervaren worden als een ahha-erlebnis. Daarbij dringt bepaalde materie bij sommigen pas na herhaling door. -4g-

8 19.30: Diner 20.30: Vorm - Presentaties Deelnemers hebben bepaalde deelonderwerpen voorbereid, in onderling overleg voor een korte presentatie. Relevante onderwerpen zijn o.a.: - Huiselijk geweld, kindermishandeling - Nieuw samengestelde gezinnen - Depressieve gevoelens, overspannenheid - Tegen-overdracht en zelforiëntatie - Culturele diversiteit in familiemediation - Contra-indicaties voor familiemediation - Man/vrouw verschillen Doel - Learning by doing. Over de materie praten en discussiëren na grondige verdieping is goede manier om kennis te doen beklijven. Resultaat Deelnemers leren van elkaar hoe bijvoorbeeld problematische factoren en situaties te signaleren en hoe er adequaat mee om te gaan : einde dag einde dag 3-4h-

9 Dag ontbijt docent triggert met voorbeeld waar komende stof aan gerelateerd wordt, Docent haakt in op geconstateerd niveau Theorie; Vervolg Personen- en familierecht (plenair) Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in vragende vorm. Deelnemers krijgen aan de hand van de levensloop van een fictieve mens als rechtssubject een algemene inleiding in de materie. Onderwerpen: Geregistreerd partnerschap, huwelijksvermogensrecht, gemeenschap van goederen, huwelijksvoorwaarden. Doel: Deelnemers nemen (basis-) kennis van deze voor familie mediators relevante rechtsgebieden. Resultaat: Deelnemers kennen de vindplaatsen, kunnen cliënten informeren over familierechtelijke kwesties en beheersen de competentie om te herkennen wanneer situaties vragen om specifieke inbreng van juristen pauze Oefening; Moeilijke situaties: `Ongewilde caucus (tweetallen) Vorm: Deelnemers splitsen zich in tweetallen voor een rollenspel op basis van een korte casuspositie. De ene deelnemer is mediator, de ander speelt de rol van een cliënt in een familiemediation. Deze cliënt verschijnt ruim twintig minuten te vroeg bij de mediator en laat zich niet zo gemakkelijk weg parkeren in een wachtruimte. Doel: Deelnemers zich bewust laten worden van de afwegingen die een rol spelen bij het al dan niet aangaan van één op één gesprekken met cliënten. Resultaat: Deelnemers zijn in staat om het initiatief te behouden waar het gaat om de caucus en om te gaan met ongewild vernomen vertrouwelijke informatie lunch Theorie: Erfrecht. (plenair) Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in vragende vorm. Deelnemers krijgen aan de hand van de levensloop van een fictieve mens als rechtssubject een algemene inleiding in de materie. Onderwerpen: Ab-intestaat of Wettelijk erfrecht, testamentair erfrecht, boedelafwikkeling. Doel: Deelnemers nemen (basis-) kennis van dit voor familie mediators relevante rechtsgebied. Resultaat: Deelnemers kennen de vindplaatsen, kunnen cliënten informeren over erfrechtelijke kwesties en beheersen de competentie om te herkennen wanneer situaties vragen om specifieke inbreng van juristen pauze- -4i-

10 15.15 Oefening: rollenspel. `Wat niet weet, wat niet deert (subgroepen). Uitleg en inlezen. Vorm: Rollenspel op basis van een schriftelijke casuspositie. Deze casus beschrijft het conflict waarin drie volwassen broers/zussen verzeild zijn geraakt na het onverwachte overlijden van hun vader. Van de emotionele kant is een pijnlijk geheim aan de orde. Van de juridische kant heeft men te maken met een nalatenschapkwestie. Doel: Deelnemers aan het rollenspel raken geconfronteerd met de vele haken en ogen die voor een familie mediator kunnen zitten aan een ingewikkelde familiegeschiedenis in combinatie met de verdeling van een nalatenschap. Resultaat: Deelnemers kunnen werken aan het inventariseren en zorgvuldig categoriseren van alle (deel-) belangen. Mediator faciliteert de totstandkoming van de onderhandelingsagenda en structureert hiermee de `roadmap to family peace Nabespreken rollenspel (plenair). Vorm: Uitwisselen ervaringen en leermomenten. Doel/Resultaat: Verankering door feedback en zelfreflectie Vragen van deelnemers, huiswerk, vooruitblik naar dag 5, 6 en 7 Uitleg over Take-home tentamen en afsluitende Proefmediation op dag 7 Evaluatieformulieren invullen, afsluiting (plenair) Einde dag 4 / Blok 2. -4j-

11 Dag 5 Ouderschapsplan & Convenant Blok Vooruitblik dagprogramma, bespreken huiswerk, vragen deelnemers. Docent illustreert de komende dag met een actuele case waardoor deelnemers nog ontvankelijker zijn voor wat er komen gaat Ouderschapsplan. Stapsgewijs wordt gedurende deze ochtend met deelnemers het gehele model ouderschapsplan doorlopen. Per onderdeel wordt stil gestaan bij diverse mogelijke formuleringen, met telkens daarbij de vraag hoe ouders hierover met elkaar, eventueel in overleg met de kinderen, op een leeftijdsadequate wijze, tot afspraken kunnen komen. Wettelijke verplichting, voor wie? Considerans, personalia. Gezamenlijke basisprincipes en uitgangspunten. Gezamenlijk gezag, gelijkwaardig ouderschap. Woonplaats kinderen. Inschrijving GBA. Uitgangspunten zorgregeling korte pauze op passend moment School, studie, opleiding. Medische aangelegenheden. Contactregeling, contactschema. Financiële afspraken (kinderalimentatie, gezamenlijke kinderrekening). Communicatie, onderlinge informatievoorziening en periodieke evaluatie. Mediation clausule, aandachtspunten, valkuilen lunch Echtscheidingsconvenant De middag is geheel gereserveerd voor het convenant. Welke onderdelen moet het convenant bevatten? Wat zijn de uitgangspunten voor de mediator? Welke vorm krijgt de samenwerking met cliënten, bij het tot stand komen van de afspraken en het omzetten van deze afspraken naar heldere en volstrekt eenduidige teksten? Wettelijke verplichting, voor wie? Considerans, personalia, grondslag. Procedure. Partneralimentatie. Verdeling gemeenschap. Echtelijke woning. Pensioen. Bijzondere kosten. Vrijwaring en kwijting. Slotbepalingen, mediation clausule. Processuele afwikkeling, aandachtspunten, valkuilen. Resultaat: Aan het eind van deze dag zijn deelnemers in staat om met gebruikmaking van uitgebreide modellen, hun toekomstige cliënten te ondersteunen bij het opstellen van het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant. -4k-

12 17.00 snack Begin / voorzet voor Alimentatie ; wettelijke grondslagen en berekeningen Via vraag en antwoord spel laten komen tot realistisch beeld. Historische groei, maatschappelijk belang, belang voor toekomst kind diner : * Volgende deel van de 36 vragen geconcipieerd n.a.v. de checklist op blz. 7 En door deelnemers voorbereid -> antwoorden bespreken *Case / rollenspel : Alimentatie en verdelen huwelijksgemeenschap Het Harvard Model en/of McGillavry benadering? Achterban betrekken? Het Divorce Hotel Model? De familiemediator wordt geacht in staat te zijn om cliënten te begeleiden bij het maken van afspraken over alimentatie. Theorie wordt verder besproken en zal nu beter binnenkomen op dag einde dag 5-4l-

13 Dag : Ontbijt De resultaten van de voorbereidingen uit dag 3 (bl 4 g ) en dag 5 (bl. 4 l) duiden op de huidige focuspunten uit de volgende onderwerpen ikv 08.30: Vraag en antwoord spel over de 3 kernonderwerpen die in voorgaande dagen al enkele malen al zijn voorverwarmd a.verdelen huwelijkse gemeenschap en afwikkelen huwelijkse voorwaarden - Kosten huishouding, draag en fourneerplicht - Aansprakelijkheid, rechtshandelingen - Huwelijkse voorwaarden, doel? - Verrekeningsbeding, periodiek / finaal? - Peildata, omvang en waardering - Activa, passiva en de inboedel - Onverdeelde nalatenschap, vordering krachtens erfrecht - Overbedeling? - Fiscale aspecten - Externe deskundigen inschakelen? - Aandachtspunten, valkuilen 11.30: Pauze b.alimentatie en verdelen huwelijksegemeenschap - Wettelijke regelingen, Trema-normen - Welvaartsniveau, verdiencapaciteit - Draagkracht, draagkrachtruimte - Bijstandsnorm, overige lasten - Verdelen draagkrachtruimte, jusvergelijking - Behoefte partneralimentatie en kinderalimentatie - Fiscale aspecten - Tabellen en rekenmethoden, voorbeeldberekeningen - Externe deskundigen inschakelen? - Aandachtspunten, valkuilen 13.00: Lunch c. Deskundigen en praktijkvoering. Het is voor de familiemediator van groot belang om tijdig de grenzen in acht te nemen die lopen tussen informeren en adviseren. Omwille van het behoud van neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator, vanwege de onmogelijkheid om op alle specifieke deelterreinen een expert te zijn, maar vooral ten einde de autonomie en zelfbeschikking van cliënten te stimuleren, is het zaak tijdig en adequaat door cliënten advies te laten inwinnen bij deskundigen. Welke deskundigen kunnen een rol spelen? -4m-

14 Alimentatierekenaar, financieel adviseur, hypotheekadviseur, belastingadviseur. Notaris, advocaat, juridisch adviseur. Assurantie adviseur, pensioenadviseur. Woning- of inboedeltaxateur, vermogensbeheerder, estate planner Psycholoog, pedagoog, coach. Huisarts, maatschappelijk werk, school van de kinderen. Centrum voor jeugd en gezin, AMK, IKO, KIES coach etc. Raad voor de Kinderbescherming, kinderrechter. Aandachtspunten, valkuilen :pauze - Praktijkvoering als familiemediator Om cliënten vanuit een eigen praktijk op professionele wijze ter zijde te staan, dient de familie mediator een heel aantal zaken goed op orde hebben. Hoe zorg je ervoor dat je tevreden klanten hebt en houdt? NMI, register, overeenkomsten, gedragsregels, tuchtrecht. Raad voor de rechtsbijstand, toevoegingen, rechtbank. Klachtenbehandeling, klanten evaluaties. Permanente educatie, peer review. Facturering, uren- en kostenspecificaties. Verslaglegging, dossiervorming. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Aandachtspunten, valkuilen. Resultaat: deelnemers zijn in staat om op het juiste moment de juiste externe expertise te laten betrekken door cliënten. De familie mediator opereert in het spanningsveld tussen informatie en advies, waarbij het laatste duidelijk van anderen moet komen. Bovendien kunnen deelnemers hun eigen familie mediation praktijk vorm gaan geven en weten ze welke kwaliteitswaarborgen hierbij essentieel zijn : snack 17.15: Deelnemers gaan in 2 teams met de 2 docenten vragen uit de theorie voorbereiden die zij na het diner in de vorm van een QUIZ elkaar gaan voorleggen. Deze leermethode, die wij al jaren hanteren, blijkt zeer succesvol en houdt deelnemers scherp : Diner : Quiz in 2 teams en met de 2 docenten : einde dag 6-4n-

15 Dag 7 Proefmediation ontbijt Uitleg van de opzet van deze laatste dag van de opleiding. Onder toeziend oog van assessoren en docenten zullen de deelnemers allen een proefmediation uitvoeren met een duur van +/-3 kwartier. Bij de beoordeling hiervan wordt het door dr. Prein ontwikkelde meetinstrumentarium van het mediation assessment gehanteerd. Er zijn deze dag voldoende rollenspelers c.q. gastacteurs aanwezig en tevens voldoende ruimtes beschikbaar in het Mediationhuis, om te waarborgen dat alle deelnemers ruim baan krijgen om het geleerde in de praktijk te brengen. Ook krijgen ze de kans om na afloop van hun proefmediation te reflecteren op de eigen prestatie. Na afloop worden altijd plenair de leermomenten van betreffend mediators uitgewisseld en krijgt ieder zijn/haar opnames na afloop mee naar huis Proefmediations, Ronde 1. Simultaan in meerdere ruimtes, ieder met een docent Zelfreflectie, nabespreking en beoordeling door assessor en docent pauze Proefmediations, Ronde Zelfreflectie, nabespreking en beoordeling door assessor en docent lunch Proefmediations, Ronde Zelfreflectie, nabespreking en beoordeling door assessor en docent pauze Proefmediations, Ronde 4 (indien nodig, afhankelijk van aantal deelnemers) Zelfreflectie, nabespreking en beoordeling door assessor en docent pauze Bekendmaking uitslagen van schriftelijke tentamens en proefmediations, hopelijk voor allen gevolgd door de uitreiking van het certificaat. Eindevaluaties invullen Drankje en hapje Einde opleiding. Totaal > 64 uur les -4o-

Eindrapportage echtscheidingswerkgroep 3.

Eindrapportage echtscheidingswerkgroep 3. Eindrapportage echtscheidingswerkgroep 3. Eindrapportage echtscheidingswerkgroep 3, versie 1.0 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. Projectplan echtscheiding voor rechtspraak, advocatuur en medewerkers MvJ. 2.

Nadere informatie

BASISOPLEIDING MEDIATION TEGENPARTIJ OF CONFLICTPARTNER

BASISOPLEIDING MEDIATION TEGENPARTIJ OF CONFLICTPARTNER BASISOPLEIDING MEDIATION TEGENPARTIJ OF CONFLICTPARTNER Tegenpartij of Conflictpartner Basisopleiding mediation Tegenpartij of Conflictpartner Al vanaf 1996 staat mediation bij Merlijn in het centrum van

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION MfN geaccrediteerd Specialisatieopleiding familiemediation Introductie Van alle terreinen waarop mediation aan het verdere leven van mensen een belangrijke bijdrage

Nadere informatie

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE GEEN ADVOCAAT NODIG KINDEREN EERST S AVONDS EN OP ZATERDAG ONPARTIJDIG VASTE PRIJS TERMIJNEN 010 30 MOGELIJK 70 518 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 Samenleefvormen

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Bode & partners Scheiden met je hart

Bode & partners Scheiden met je hart Bode & partners Scheiden met je hart Inhoudsopgave Inleiding 1. Introductie 2. Procedure 2.1 Echtscheiding 2.2 Scheiding van tafel en bed 2.3 Geregistreerd partnerschap 3. Emoties 4. Kinderen 4.1 Ouderlijk

Nadere informatie

SCHEIDEN DOE JE. Op een goede, respectvolle manier uit elkaar. Langzaam maar zeker weer perspectief

SCHEIDEN DOE JE. Op een goede, respectvolle manier uit elkaar. Langzaam maar zeker weer perspectief U wilt een vfas-advocaat of een vfasscheidingsmediator inschakelen? Neem contact op met één van onze leden en maak een afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek geeft u aan op welk terrein u bijstand

Nadere informatie

Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak 4 juli 2008 Auteurs: Maarten Bakker, Judith Emaus, Karin Iest en Bela de Vries Eindredactie: Machteld

Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak 4 juli 2008 Auteurs: Maarten Bakker, Judith Emaus, Karin Iest en Bela de Vries Eindredactie: Machteld Ethische en andere dilemma s bij mediation naast rechtspraak Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak 4 juli 2008 Auteurs: Maarten Bakker, Judith Emaus, Karin Iest en Bela de Vries Eindredactie: Machteld

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Opleiding tot Stiefplan-Coach

Opleiding tot Stiefplan-Coach Opleiding tot Stiefplan-Coach Waarom een Opleiding Stiefplan-Coach? In Nederland vinden per jaar 35.000 echtscheidingen plaats en 60.000 decohabitaties (ontbindingen van samenwonenden). Per jaar krijgen

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen?

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Als je uit elkaar gaat en je samen kinderen hebt, maakt dat de scheiding moeilijker. Zowel emotioneel als op het

Nadere informatie

Research Memoranda Nummer 1 / 2013 Jaargang 9. Raad voor de rechtspraak. vechtscheidingen. Dr. E.S. Kluwer

Research Memoranda Nummer 1 / 2013 Jaargang 9. Raad voor de rechtspraak. vechtscheidingen. Dr. E.S. Kluwer Research Memoranda Nummer 1 / 2013 Jaargang 9 Raad voor de rechtspraak Het ouderschapsonderzoek: een aanpak bij vechtscheidingen Dr. E.S. Kluwer Dr. E.S. Kluwer Het ouderschapsonderzoek: een aanpak bij

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Opleiding tot Stiefplan-Coach

Opleiding tot Stiefplan-Coach Opleiding tot Stiefplan-Coach Waarom een Opleiding Stiefplan-Coach? In Nederland vinden per jaar 35.000 echtscheidingen plaats en 60.000 decohabitaties (ontbindingen van samenwonenden). Per jaar krijgen

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Periodeboek 2.1 Pedagogiek. Tweede jaar periode één. Programma 4 jaar Voltijd

Periodeboek 2.1 Pedagogiek. Tweede jaar periode één. Programma 4 jaar Voltijd Periodeboek 2.1 Pedagogiek Tweede jaar periode één Programma 4 jaar Voltijd Auteurs: Josine Dekker, Carla Cornelissen, Ted de Jager, Trudie Groen, Wiepke de Heij, Bas Lizé, Miriam Moons, Ron Roozendaal,

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Jes! Het Zwolsche Brugproject

Jes! Het Zwolsche Brugproject Interventie Jes! Het Zwolsche Brugproject Samenvatting Doel Algemene doel van "JES! Het Zwolsche Brugproject" is de nadelige effecten van een scheiding op kinderen, zoals onaangepast gedrag of twijfels

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Starttraject. Begin bij jezelf

Starttraject. Begin bij jezelf Starttraject Begin bij jezelf Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 3 2. Inleiding empowerment 5 3. Draaiboek starttraject 11 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiden, afdeling wijkgerichte inburgering

Nadere informatie

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal.

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal. Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Rijn IJssel en Da Vinci college leiden jongeren op voor een beroep met arbeidsperspectief Het dr. Leo Kannerhuis en De Steiger begeleiden jongeren met ASS Samen

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie