Programma Familie Mediation 7 dagen versie juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Familie Mediation 7 dagen versie juni 2013"

Transcriptie

1 Programma Familie Mediation 7 dagen versie juni 2013 Dag Introductie deelnemers en docenten. Uitleg programma, uitdelen lesmaterialen. Docent brengt recente case waar dagprogram aan opgehangen wordt Doelstellingen, aandachtspunten (subgroepen -> plenair). Vorm: In subgroepen wordt besproken welke concepten een rol spelen in het ervaringsleren. Deelnemers identificeren hun voorkeuren en aandachtspunten in een korte inventarisatie. Plenair wordt nabesproken, toegelicht en samengevat. Doel: reflectie op eigen leerstijl. Resultaat: Deelnemers krijgen een helder beeld van hun preferente leerstijl en kunnen hun behoeften in het leerproces duidelijk verwoorden en vervullen pauze Theorie; familie systemen, ontwikkelingsfasen, relatie- en ruziemodellen, conflictstijlen (plenair). Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in de vragende vorm om deelnemers optimaal te betrekken. Tevens veel praktijkvoorbeelden. Doel: Bewustwording van de systemische kant van familiemediation. Kennis nemen van basale ontwikkelingspsychologie en dynamiek van familiale conflicten. Resultaat: Deelnemers weten welke processen een rol kunnen spelen in sociaal-emotioneel opzicht, ten tijde van de bemiddeling in familie conflicten Oefening; conflictstijlen (subgroepen). Vorm: Iedereen heeft een eigen achtergrond, persoonlijkheid en conflictstijl. In twee subgroepen gaan deelnemers elkaar explorerend bevragen naar een werkelijk conflict uit de eigen familiegeschiedenis. Telkens wordt één deelnemer door de overigen in de subgroep beurtelings geïnterviewd. Zij geven het stokje aan elkaar door en zijn allen in de rol van mediator. Besteed ongeveer 7 minuten per deelnemer. Doel: Exploratieve vaardigheden oefenen: open vragen, doorvragen, emotionele reflectie. Reflectie op eigen conflictstijl. Resultaat: Deelnemers ondervinden de kracht van exploratie en emotionele reflecties. Tevens raken zij bewust van hun eigen preferente conflictstijl Nabespreken oefening, feedback als leermoment (plenair). Vorm: Uitwisselen van leermomenten. Interactieve kennisoverdracht m.b.t. het geven en ontvangen van feedback. Doel: Deelnemers worden ertoe aangezet om op constructieve wijze feedback te geven en te ontvangen als essentieel onderdeel van hun leerproces. Resultaat: Deelnemers hebben handvatten om d.m.v. het geven van feedback inhoud te geven aan intervisie als leervorm lunch- -4a-

2 13.30 Korte oefening, `De boodschap brengen (tweetallen -> plenair). Vorm: Deelnemers worden in wisselende tweetallen geacht vanuit een korte schriftelijke situatieschets een lastige boodschap te communiceren. Doel: Sociaal-emotionele vaardigheden oefenen: non-verbale communicatie, empathie, emotionele reflecties. Resultaat: Deelnemers hebben ondervonden dat spanning gepaard gaat met het brengen van moeilijke boodschappen en ervaren hoe spanningsverlagende communicatie werkt Theorie; scheidingsmelding, rouw en verwerking (plenair). Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in de vragende vorm om deelnemers optimaal te betrekken. Tevens veel praktijkvoorbeelden. Doel: Bewustwording belang van de scheidingsmelding, de verschillende fasen van verwerking en de mogelijkheden tot recognition en empowerment. Resultaat: Deelnemers onderkennen het eminente belang van de scheidingsmelding en de daarop volgende reacties. Zij zien in dat scheidingsaanvaarding als voorwaarde geldt voor een goede mediation en faire zakelijke afwikkeling pauze Oefening: rollenspel `Donderslag bij heldere hemel (subgroepen). Vorm: In twee subgroepen wordt een rollenspel (2 rollenspelers, 1 mediator, evt. 1 waarnemer, 1 docent) gespeeld op basis van een schriftelijke casuspositie. Deze casus beschrijft een voorgeschiedenis en aanloop naar een echtscheiding. Doel: Mediator gaat explorerend en reflecterend te werk om te oefenen met het aan de orde stellen van de scheidingsmelding en het verleden van deze relatie. Resultaat: Deelnemers hebben aan den lijve ondervonden hoe de scheidingsmelding een plek kan krijgen bij het begin van een scheidingsmediation Nabespreken rollenspel (subgroepen -> plenair). Vorm: Uitwisselen van leermomenten. Doel: Verankeren door feedback en zelfreflectie Oefening; video analyse: `therapeut of mediator? (plenair). Vorm: Na een voorafgaande instructie en met een blocnote bekijken de deelnemers een aantal video fragmenten uit een relatietherapie (In Treatment). Doel: gericht onderscheiden welke interventies wel en niet door een mediator te gebruiken zijn en waarom wel/niet. Resultaat: Bewustwording van de verschillen en overeenkomsten in aanpak t.o.v. beroepsbeoefenaren in de hulpverlening Snack tijdens nabespreking, uitwisselen welke interventies zijn waargenomen en hoe deze worden beoordeeld. -4b-

3 17.30 Deskundigen inschakelen diner Vorm: discussie / ervaringen Doel: herkennen en weten wat te doen in de praktijk Resultaat: ervaring kan uitstralen en gedeeld worden; positieve werking ook in toekomst van professionaliteit (zie bijlage achter dag 6) 20.30: *Eerste deel van de 36 vragen (gemaakt uit de checklist blz 7 a, b en c) Deelnemers hebben dit als huiswerk voorbereid -> Antwoorden bespreken *DVD In Treatment en Analyse seizoen 1 *Nabespreking overnachting. -4c-

4 Dag : -ontbijt docent bespreekt recent praktijkgeval waar deze dag aan opgehangen wordt Theorie; Communicatie met kinderen, loyaliteitskwesties Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in de vragende vorm. Stilstaan bij de verschillende ontwikkelingsfasen van opgroeiende kinderen en het belang hiervan voor de inhoud van ouderschapsplannen. Onderkennen van loyaliteitskwesties, ernstige gedragsproblematiek en het tijdig inschakelen van hulp. Doel: Deelnemers kennis laten nemen van de mogelijke inhoud van ouderschapsplannen en de basiskennis van ontwikkelingsfasen aan kunnen wenden om ouders te begeleiden in het opstellen van een leeftijdsadequaat ouderschapsplan. Tijdig kunnen onderkennen wanneer hulp nodig is. Resultaat: Deelnemers kunnen in alle opzichten uit de voeten met het belang van kinderen in familiale kwesties pauze docent legt minicases voor met verweven de laatst behandelde materie, en daarna vragen ter stimulering nieuwsgierigheid voor nieuwe stof Oefening; `How2talk2kids, herformuleren (subgroepen). Vorm: In twee subgroepen gaan deelnemers alternatieven formuleren voor uitspraken van volwassenen naar kinderen. Per subgroep 20 citaten ombuigen. Doel: Bewustwording van de taal en de emotionele lading van woorden. Resultaat: Deelnemers leren specifiek op kinderen toegesneden communicatie. Daarmee kunnen ze bijdragen aan betekenisverlening en scheidingsverwerking bij kinderen Nabespreken oefening (plenair). Vorm: De gevonden alternatieven worden uitgewisseld en van feedback voorzien. Doel/Resultaat: Bewustwording en verankering lunch Oefening; Beelden vertekenen (tweetallen). Vorm: Korte oefening in tweetallen. Zij gaan met de rug naar elkaar toe zitten. Eén heeft een afbeelding, de ander een leeg vel. Nu communiceert degene met de afbeelding wat de ander moet tekenen om hetzelfde beeld te krijgen. Doel/Resultaat: Bewustwording van de beperkingen van slechts verbale communicatie. -4d-

5 13.45 Theorie: Vaardigheden, stijlen van familiemediation, structuur, paraplugesprek (plenair). Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in vragende vorm. Stilstaan bij de verschillende vaardigheden en stijlen van mediation en de voor- en nadelen van deze benaderingen m.b.t. de familie praktijk. Structuur bieden aan cliënten. Doel: Deelnemers zullen kennis nemen van de verschillen en overeenkomsten tussen familie mediations en andersoortige mediations. Tevens bewustwording van de implicaties van het gebruik van diverse vaardigheden en een gehanteerde stijl. Resultaat: Deelnemers stoffen hun vaardigheden toolkit af, onderkennen verschillen in stijl en het belang van een structurerende aanpak pauze Oefening: rollenspel `Vertel het de kinderen (subgroepen -> plenair) Vorm: In twee subgroepen (1 mediator, 2 rollenspelers) wordt een rollenspel gespeeld op basis van een schriftelijke casuspositie. Deze casus beschrijft een scheiding waarbij 4 jonge kinderen zijn betrokken die nog niet op de hoogte zijn van het voornemen van hun ouders om te gaan scheiden. Doel: Behalve aandacht voor de scheidingsmelding en aanvaarding, dient de mediator de ouders te motiveren en te ondersteunen om het moeilijke gezinsgesprek samen aan te gaan. Resultaat: Deelnemers kunnen ouders in echtscheiding kapstokken bieden om op een afgewogen en voor de kinderen optimale wijze om te gaan met de scheidingsmelding en aanvaarding. Kinderen scheiden mee! Nabespreken rollenspel (plenair). Vorm: Uitwisselen ervaringen en leermomenten. Doel/Resultaat: Verankering door feedback en zelfreflectie Vragen van deelnemers, huiswerk, vooruitblik 2 e blok Evaluatieformulieren invullen, afsluiting (plenair) Einde Blok 1. -4e-

6 Dag 3 Blok Uitleg programma Blok 2, doelstellingen & aandachtspunten Huiswerk bespreken, behandelen vragen deelnemers Docent bespreekt recente kwestie die nieuwsgierigheid opwekt voor onderwerpen deze dag Theorie; Personen- en Familierecht, basis principes, wetgeving en jurisprudentie uit dit rechtsgebied. Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in vragende vorm. Deelnemers krijgen aan de hand van de levensloop van een fictieve mens als rechtssubject een algemene inleiding in de materie. Onderwerpen: familierechtelijke betrekkingen, afstammingsrecht, ouderlijk gezag, voogdij. Doel: Deelnemers nemen (basis-) kennis van dit voor familie mediators zeer relevante rechtsgebied. Resultaat: Deelnemers kennen de vindplaatsen, kunnen cliënten informeren over familierechtelijke kwesties en beheersen de competentie om te herkennen wanneer situaties vragen om specifieke inbreng van juristen pauze Oefening; Stellingen Personen- en Familierecht (subgroepen -> plenair). Vorm: In subgroepjes van twee- of drietallen gaan deelnemers aan de slag met twintig stellingen die onderwerpen behandelen uit het Personen- en Familierecht. In het subgroepje wordt door discussie een korte argumentatie gevormd, op basis waarvan de stelling als juist of onjuist wordt bestempeld. Deze argumentatie wordt vervolgens plenair gepresenteerd. Waar en hoe wijken de subgroepen van elkaar af? Doel: Toetsen door deelnemers van praktische voorbeelden aan de theorie. Resultaat: Bewustwording van de reikwijdte van het rechtsgebied en de noodzaak om tijdig externe deskundigheid te betrekken lunch Theorie; Samenlevingsvormen, voortgezet ouderschap na scheiding. Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in vragende vorm. Deelnemers zullen worden bepaald bij de juridische aspecten van verschillende samenlevingsvormen, ontbinding hiervan en van de huidige mogelijkheden bij de invulling van het ouderschap na echtscheiding, zoals co-ouderschap. Doel: Deelnemers nemen (basis-) kennis van deze wezenlijke onderwerpen. Resultaat: Deelnemers kunnen cliënten informeren over deze onderwerpen, herkennen wanneer situaties vragen om specifieke inbreng van deskundigen en zijn in staat om met ouders gestructureerd toe te werken naar een bevredigende oplossing voor het ouderschap na een scheiding pauze- -4f-

7 15.15 Oefening: rollenspel `Ouderschapsplan versus Puberschapsplan (plenair) Vorm: Rollenspel op basis van een schriftelijke casuspositie (4 rollenspelers, 1 mediator, 1 co-mediator, waarnemers, docenten). Deze casus beschrijft een mediation bijeenkomst met een gezin (twee ouders, twee puberdochters). Het betreft een co-mediation (2 mediators). Thema van de bijeenkomst is het ouderschapsplan, de uitdaging zit er met name in om alle vier de gezinsleden te motiveren voor het maken van een ouderschapsplan. Doel: Mediator gaat explorerend, reflecterend, confronterend en verbindend te werk om te oefenen met een mix van communicatie met kinderen/adolescenten en de samenwerking als duo in een co-mediation. Resultaat: Deelnemers ondervinden de dynamiek van een gezinsgesprek en doen ervaring op in een co-mediation Nabespreken rollenspel (subgroepen -> plenair) Vorm: Uitwisselen van ervaringen en leermomenten. Doel/Resultaat: Verankeren door zelfreflectie en feedback pauze- met snack Inventarisatie kennis-niveau oefening Verdelen huwelijkse gemeenschap; afwikkelen huwelijkse voorwaarden. Deelnemers dienen kennis te hebben van de grondbeginselen van het huwelijksvermogensrecht en moeten in staat zijn om cliënten te begeleiden bij het zorgvuldig en eerlijk verdelen van al hetgeen zij samen bezitten. De volgende onderwerpen worden besproken in de vorm van vragen aan de deelnemers. Het resultaat van deze plenaire interactieve survey dient er o.m. toe te kunnen bepalen waar op gefocused gaat worden op dag 6 Kosten huishouding, draag en fourneerplicht Aansprakelijkheid, rechtshandelingen Huwelijksevoorwaarden, doel? Verrekeningsbeding, periodiek/ finaal Peildata, omvang en waardereing Activa, passiva en de inboedel Onverdeelde nalatenschap, vordering krachtens erfrecht Overbedeling? Fiscale aspecten Externe deskundigen inschakelen? Aandachtspunten, valkuilen Resultaat: Deelnemers willen in staat zijn om cliënten te begeleiden bij het maken van afspraken over alimentatie en het verdelen van hun gemeenschap / afwikkelen van de huwelijkse voorwaarden, het helpen duiden van alimentatieberekeningen en het kunnen opstellen van een eenvoudige alimentatieberekening en verdeling. De eigenlijke behandeling van deze onderwerpen op dag 6 zal nu voor meerdere deelnemers ervaren worden als een ahha-erlebnis. Daarbij dringt bepaalde materie bij sommigen pas na herhaling door. -4g-

8 19.30: Diner 20.30: Vorm - Presentaties Deelnemers hebben bepaalde deelonderwerpen voorbereid, in onderling overleg voor een korte presentatie. Relevante onderwerpen zijn o.a.: - Huiselijk geweld, kindermishandeling - Nieuw samengestelde gezinnen - Depressieve gevoelens, overspannenheid - Tegen-overdracht en zelforiëntatie - Culturele diversiteit in familiemediation - Contra-indicaties voor familiemediation - Man/vrouw verschillen Doel - Learning by doing. Over de materie praten en discussiëren na grondige verdieping is goede manier om kennis te doen beklijven. Resultaat Deelnemers leren van elkaar hoe bijvoorbeeld problematische factoren en situaties te signaleren en hoe er adequaat mee om te gaan : einde dag einde dag 3-4h-

9 Dag ontbijt docent triggert met voorbeeld waar komende stof aan gerelateerd wordt, Docent haakt in op geconstateerd niveau Theorie; Vervolg Personen- en familierecht (plenair) Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in vragende vorm. Deelnemers krijgen aan de hand van de levensloop van een fictieve mens als rechtssubject een algemene inleiding in de materie. Onderwerpen: Geregistreerd partnerschap, huwelijksvermogensrecht, gemeenschap van goederen, huwelijksvoorwaarden. Doel: Deelnemers nemen (basis-) kennis van deze voor familie mediators relevante rechtsgebieden. Resultaat: Deelnemers kennen de vindplaatsen, kunnen cliënten informeren over familierechtelijke kwesties en beheersen de competentie om te herkennen wanneer situaties vragen om specifieke inbreng van juristen pauze Oefening; Moeilijke situaties: `Ongewilde caucus (tweetallen) Vorm: Deelnemers splitsen zich in tweetallen voor een rollenspel op basis van een korte casuspositie. De ene deelnemer is mediator, de ander speelt de rol van een cliënt in een familiemediation. Deze cliënt verschijnt ruim twintig minuten te vroeg bij de mediator en laat zich niet zo gemakkelijk weg parkeren in een wachtruimte. Doel: Deelnemers zich bewust laten worden van de afwegingen die een rol spelen bij het al dan niet aangaan van één op één gesprekken met cliënten. Resultaat: Deelnemers zijn in staat om het initiatief te behouden waar het gaat om de caucus en om te gaan met ongewild vernomen vertrouwelijke informatie lunch Theorie: Erfrecht. (plenair) Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in vragende vorm. Deelnemers krijgen aan de hand van de levensloop van een fictieve mens als rechtssubject een algemene inleiding in de materie. Onderwerpen: Ab-intestaat of Wettelijk erfrecht, testamentair erfrecht, boedelafwikkeling. Doel: Deelnemers nemen (basis-) kennis van dit voor familie mediators relevante rechtsgebied. Resultaat: Deelnemers kennen de vindplaatsen, kunnen cliënten informeren over erfrechtelijke kwesties en beheersen de competentie om te herkennen wanneer situaties vragen om specifieke inbreng van juristen pauze- -4i-

10 15.15 Oefening: rollenspel. `Wat niet weet, wat niet deert (subgroepen). Uitleg en inlezen. Vorm: Rollenspel op basis van een schriftelijke casuspositie. Deze casus beschrijft het conflict waarin drie volwassen broers/zussen verzeild zijn geraakt na het onverwachte overlijden van hun vader. Van de emotionele kant is een pijnlijk geheim aan de orde. Van de juridische kant heeft men te maken met een nalatenschapkwestie. Doel: Deelnemers aan het rollenspel raken geconfronteerd met de vele haken en ogen die voor een familie mediator kunnen zitten aan een ingewikkelde familiegeschiedenis in combinatie met de verdeling van een nalatenschap. Resultaat: Deelnemers kunnen werken aan het inventariseren en zorgvuldig categoriseren van alle (deel-) belangen. Mediator faciliteert de totstandkoming van de onderhandelingsagenda en structureert hiermee de `roadmap to family peace Nabespreken rollenspel (plenair). Vorm: Uitwisselen ervaringen en leermomenten. Doel/Resultaat: Verankering door feedback en zelfreflectie Vragen van deelnemers, huiswerk, vooruitblik naar dag 5, 6 en 7 Uitleg over Take-home tentamen en afsluitende Proefmediation op dag 7 Evaluatieformulieren invullen, afsluiting (plenair) Einde dag 4 / Blok 2. -4j-

11 Dag 5 Ouderschapsplan & Convenant Blok Vooruitblik dagprogramma, bespreken huiswerk, vragen deelnemers. Docent illustreert de komende dag met een actuele case waardoor deelnemers nog ontvankelijker zijn voor wat er komen gaat Ouderschapsplan. Stapsgewijs wordt gedurende deze ochtend met deelnemers het gehele model ouderschapsplan doorlopen. Per onderdeel wordt stil gestaan bij diverse mogelijke formuleringen, met telkens daarbij de vraag hoe ouders hierover met elkaar, eventueel in overleg met de kinderen, op een leeftijdsadequate wijze, tot afspraken kunnen komen. Wettelijke verplichting, voor wie? Considerans, personalia. Gezamenlijke basisprincipes en uitgangspunten. Gezamenlijk gezag, gelijkwaardig ouderschap. Woonplaats kinderen. Inschrijving GBA. Uitgangspunten zorgregeling korte pauze op passend moment School, studie, opleiding. Medische aangelegenheden. Contactregeling, contactschema. Financiële afspraken (kinderalimentatie, gezamenlijke kinderrekening). Communicatie, onderlinge informatievoorziening en periodieke evaluatie. Mediation clausule, aandachtspunten, valkuilen lunch Echtscheidingsconvenant De middag is geheel gereserveerd voor het convenant. Welke onderdelen moet het convenant bevatten? Wat zijn de uitgangspunten voor de mediator? Welke vorm krijgt de samenwerking met cliënten, bij het tot stand komen van de afspraken en het omzetten van deze afspraken naar heldere en volstrekt eenduidige teksten? Wettelijke verplichting, voor wie? Considerans, personalia, grondslag. Procedure. Partneralimentatie. Verdeling gemeenschap. Echtelijke woning. Pensioen. Bijzondere kosten. Vrijwaring en kwijting. Slotbepalingen, mediation clausule. Processuele afwikkeling, aandachtspunten, valkuilen. Resultaat: Aan het eind van deze dag zijn deelnemers in staat om met gebruikmaking van uitgebreide modellen, hun toekomstige cliënten te ondersteunen bij het opstellen van het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant. -4k-

12 17.00 snack Begin / voorzet voor Alimentatie ; wettelijke grondslagen en berekeningen Via vraag en antwoord spel laten komen tot realistisch beeld. Historische groei, maatschappelijk belang, belang voor toekomst kind diner : * Volgende deel van de 36 vragen geconcipieerd n.a.v. de checklist op blz. 7 En door deelnemers voorbereid -> antwoorden bespreken *Case / rollenspel : Alimentatie en verdelen huwelijksgemeenschap Het Harvard Model en/of McGillavry benadering? Achterban betrekken? Het Divorce Hotel Model? De familiemediator wordt geacht in staat te zijn om cliënten te begeleiden bij het maken van afspraken over alimentatie. Theorie wordt verder besproken en zal nu beter binnenkomen op dag einde dag 5-4l-

13 Dag : Ontbijt De resultaten van de voorbereidingen uit dag 3 (bl 4 g ) en dag 5 (bl. 4 l) duiden op de huidige focuspunten uit de volgende onderwerpen ikv 08.30: Vraag en antwoord spel over de 3 kernonderwerpen die in voorgaande dagen al enkele malen al zijn voorverwarmd a.verdelen huwelijkse gemeenschap en afwikkelen huwelijkse voorwaarden - Kosten huishouding, draag en fourneerplicht - Aansprakelijkheid, rechtshandelingen - Huwelijkse voorwaarden, doel? - Verrekeningsbeding, periodiek / finaal? - Peildata, omvang en waardering - Activa, passiva en de inboedel - Onverdeelde nalatenschap, vordering krachtens erfrecht - Overbedeling? - Fiscale aspecten - Externe deskundigen inschakelen? - Aandachtspunten, valkuilen 11.30: Pauze b.alimentatie en verdelen huwelijksegemeenschap - Wettelijke regelingen, Trema-normen - Welvaartsniveau, verdiencapaciteit - Draagkracht, draagkrachtruimte - Bijstandsnorm, overige lasten - Verdelen draagkrachtruimte, jusvergelijking - Behoefte partneralimentatie en kinderalimentatie - Fiscale aspecten - Tabellen en rekenmethoden, voorbeeldberekeningen - Externe deskundigen inschakelen? - Aandachtspunten, valkuilen 13.00: Lunch c. Deskundigen en praktijkvoering. Het is voor de familiemediator van groot belang om tijdig de grenzen in acht te nemen die lopen tussen informeren en adviseren. Omwille van het behoud van neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator, vanwege de onmogelijkheid om op alle specifieke deelterreinen een expert te zijn, maar vooral ten einde de autonomie en zelfbeschikking van cliënten te stimuleren, is het zaak tijdig en adequaat door cliënten advies te laten inwinnen bij deskundigen. Welke deskundigen kunnen een rol spelen? -4m-

14 Alimentatierekenaar, financieel adviseur, hypotheekadviseur, belastingadviseur. Notaris, advocaat, juridisch adviseur. Assurantie adviseur, pensioenadviseur. Woning- of inboedeltaxateur, vermogensbeheerder, estate planner Psycholoog, pedagoog, coach. Huisarts, maatschappelijk werk, school van de kinderen. Centrum voor jeugd en gezin, AMK, IKO, KIES coach etc. Raad voor de Kinderbescherming, kinderrechter. Aandachtspunten, valkuilen :pauze - Praktijkvoering als familiemediator Om cliënten vanuit een eigen praktijk op professionele wijze ter zijde te staan, dient de familie mediator een heel aantal zaken goed op orde hebben. Hoe zorg je ervoor dat je tevreden klanten hebt en houdt? NMI, register, overeenkomsten, gedragsregels, tuchtrecht. Raad voor de rechtsbijstand, toevoegingen, rechtbank. Klachtenbehandeling, klanten evaluaties. Permanente educatie, peer review. Facturering, uren- en kostenspecificaties. Verslaglegging, dossiervorming. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Aandachtspunten, valkuilen. Resultaat: deelnemers zijn in staat om op het juiste moment de juiste externe expertise te laten betrekken door cliënten. De familie mediator opereert in het spanningsveld tussen informatie en advies, waarbij het laatste duidelijk van anderen moet komen. Bovendien kunnen deelnemers hun eigen familie mediation praktijk vorm gaan geven en weten ze welke kwaliteitswaarborgen hierbij essentieel zijn : snack 17.15: Deelnemers gaan in 2 teams met de 2 docenten vragen uit de theorie voorbereiden die zij na het diner in de vorm van een QUIZ elkaar gaan voorleggen. Deze leermethode, die wij al jaren hanteren, blijkt zeer succesvol en houdt deelnemers scherp : Diner : Quiz in 2 teams en met de 2 docenten : einde dag 6-4n-

15 Dag 7 Proefmediation ontbijt Uitleg van de opzet van deze laatste dag van de opleiding. Onder toeziend oog van assessoren en docenten zullen de deelnemers allen een proefmediation uitvoeren met een duur van +/-3 kwartier. Bij de beoordeling hiervan wordt het door dr. Prein ontwikkelde meetinstrumentarium van het mediation assessment gehanteerd. Er zijn deze dag voldoende rollenspelers c.q. gastacteurs aanwezig en tevens voldoende ruimtes beschikbaar in het Mediationhuis, om te waarborgen dat alle deelnemers ruim baan krijgen om het geleerde in de praktijk te brengen. Ook krijgen ze de kans om na afloop van hun proefmediation te reflecteren op de eigen prestatie. Na afloop worden altijd plenair de leermomenten van betreffend mediators uitgewisseld en krijgt ieder zijn/haar opnames na afloop mee naar huis Proefmediations, Ronde 1. Simultaan in meerdere ruimtes, ieder met een docent Zelfreflectie, nabespreking en beoordeling door assessor en docent pauze Proefmediations, Ronde Zelfreflectie, nabespreking en beoordeling door assessor en docent lunch Proefmediations, Ronde Zelfreflectie, nabespreking en beoordeling door assessor en docent pauze Proefmediations, Ronde 4 (indien nodig, afhankelijk van aantal deelnemers) Zelfreflectie, nabespreking en beoordeling door assessor en docent pauze Bekendmaking uitslagen van schriftelijke tentamens en proefmediations, hopelijk voor allen gevolgd door de uitreiking van het certificaat. Eindevaluaties invullen Drankje en hapje Einde opleiding. Totaal > 64 uur les -4o-

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION MfN geaccrediteerd Familiemediation Specialisatieopleiding in 2 delen 1. Gedragswetenschappelijke kennis en vaardigheden (9 dagdelen) 2. Juridisch/financieel/fiscaal

Nadere informatie

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION MfN geaccrediteerd Specialisatieopleiding familiemediation Introductie Van alle terreinen waarop mediation aan het verdere leven van mensen een belangrijke bijdrage

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

Samen... met perspectief naar ieder voor zich

Samen... met perspectief naar ieder voor zich Samen... met perspectief naar ieder voor zich Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel Postbus 276, 5460 AG Veghel Tel. (0413) 32 17 28 www.samennaaralleen.nl info@samennaaralleen.nl Ingrijpend proces Scheiden is

Nadere informatie

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING & FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING Familie- & Erfrecht - Advocatuur Onze advocaten zijn zeer ervaren en de meeste zijn ook scheidingsmediator. Wij treden veel op voor ondernemers

Nadere informatie

Notaris en scheiding. mr. F. Schonewille (ed.) Maklu Apeldoorn - Antwerpen

Notaris en scheiding. mr. F. Schonewille (ed.) Maklu Apeldoorn - Antwerpen Notaris en scheiding mr. F. Schonewille (ed.) Apeldoorn - Antwerpen Inhoud Hoofdstuk 1. Het Scheidingsconflict 11 Mr. fan Willem van Ee Inleiding 11 1. Hoe het begon 12 2. Theorie 13 3. Dieper liggende

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Specialisatie Familiemediation

Specialisatie Familiemediation Specialisatie Familiemediation Opleiding tot MfN-erkend Familiemediator U heeft met goed gevolg de Basisopleiding Mediation afgerond en nu wilt u zich verder specialiseren in Familiemediation. Deze praktijkgerichte

Nadere informatie

ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Uit elkaar Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Eén echtscheidingsnotaris of twee advocaten De Echtscheidingsnotaris is gespecialiseerd in het adviseren bij echtscheiding en het beëindigen van

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER WIL U GRAAG HELPEN. Ook bij vragen rondom. Echtscheiding

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER WIL U GRAAG HELPEN. Ook bij vragen rondom. Echtscheiding DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER WIL U GRAAG HELPEN Ook bij vragen rondom Echtscheiding 1 Er zijn geen eenvoudige scheidingen. Naast emotie maken de aanwezigheid van kinderen, vermogen, eigen woning maar

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

10 stappenplan (echt)scheiding

10 stappenplan (echt)scheiding Een scheiding is vaak vrij onoverzichtelijk. Met deze indeling in 10 stappen kan je precies zien wat je nog moet doen en waar je in het hele proces bent. Stap 1 Vaststellen van het gezamenlijke vermogen

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken Training voor professionals die op effectieve wijze conflicten in teams willen begeleiden. Conflictcoaching bij teams Introductie Vastlopende

Nadere informatie

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining Merlijn Leergang Arbeidsmediation Introductie Deze leergang is een combinatie van de training mediation in arbeidsconflicten en Achter de

Nadere informatie

Scheidingsmediation door een advocaat-scheidingsmediator in vijf bijeenkomsten

Scheidingsmediation door een advocaat-scheidingsmediator in vijf bijeenkomsten W Scheidingsmediation Scheidingsmediation door een advocaat-scheidingsmediator in vijf bijeenkomsten VESTIGING AMSTERDAM Bezoekadres: De Ruyterkade 143 1011 AC Amsterdam Postadres: Postbus 75745 1070 AS

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

MINDFULNESS IN MEDIATION

MINDFULNESS IN MEDIATION MINDFULNESS IN MEDIATION aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen verdiepingstraining ver Mindfulness in Mediation aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen Introductie Conflicten leveren spanning en stress op.

Nadere informatie

Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP

Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP mensenkennis De kracht van de psycholoog-mediator zit erin dat mensen zich op hun eigen toekomst kunnen richten en dat kinderen de ruimte krijgen

Nadere informatie

Uw Scheiding Uw Financieel Planner

Uw Scheiding Uw Financieel Planner Uw Scheiding Uw Financieel Planner Dr. O. Botjeslaan 83 9681 GE MIDWOLDA 06-29 07 58 01 www.meyshuis.nl info@meyshuis.nl ING Bank: NL 56INGB 043.58.871 KvK Groningen 01163895 BTW NL104595553B01 SCHEIDEN

Nadere informatie

Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau

Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau Dr. O. Botjeslaan 83 9681 GE MIDWOLDA 06-29 07 58 01 www.meyshuis.nl info@meyshuis.nl Friesland Bank 2949.67.036 KvK Groningen 01163895 BTW NL104595553B01

Nadere informatie

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE Specialisatietraining Mediation & geweldloze communicatie Introductie De mediator streeft ernaar om partijen als gelijkwaardige partners te laten communiceren en onderhandelen.

Nadere informatie

MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT. Verdiepingstraining

MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT. Verdiepingstraining MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT Verdiepingstraining MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT Introductie Dit blok is een vervolg op de 6-daagse Basisopleiding tot Mediator van Merlijn. Het

Nadere informatie

MEDIATION IN ARBEIDSCONFLICTEN. Specialisatietraining

MEDIATION IN ARBEIDSCONFLICTEN. Specialisatietraining MEDIATION IN ARBEIDSCONFLICTEN Specialisatietraining Mediation in arbeidsconflicten Introductie Deze vaardigheidstraining is ontwikkeld voor (MfN) mediators die momenteel of in de nabije toekomst optreden

Nadere informatie

ABC Echtscheidingsbemiddeling

ABC Echtscheidingsbemiddeling ABC Echtscheidingsbemiddeling MAAK KENNIS MET ONZE DIENSTVERLENING Een goede scheiding is het begin van iets beters ABC Echtscheidingsbemiddeling 2013 Samenvatting Een goede scheiding is het begin van

Nadere informatie

Inleiding 13. 3 Conflictpreventie en verwijzing 49 3.1 Inleiding 49 3.2 Conflictanalysemodel 50

Inleiding 13. 3 Conflictpreventie en verwijzing 49 3.1 Inleiding 49 3.2 Conflictanalysemodel 50 Inhoud Inleiding 13 1 Communicatie is essentieel 17 1.1 Inleiding 19 1.2 Zender en ontvanger, coderen en decoderen 20 1.3 Communicatiekanaal of -middel 21 1.3.1 Verbale communicatie 21 1.3.2 Non-verbale

Nadere informatie

MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT. Specialisatietraining

MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT. Specialisatietraining MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT Specialisatietraining Mediation: instrument voor conflictmanagement Doelgroep Deze specialisatietraining is bij uitstek geschikt voor 'organisatie-interne'

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden.

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. Conflictcoaching Introductie Conflicten zijn een veel voorkomend onderdeel

Nadere informatie

Een scheiding, wat moet ik allemaal regelen?

Een scheiding, wat moet ik allemaal regelen? Een scheiding, wat moet ik allemaal regelen? - 6 stappen om de scheiding voor te bereiden - Stap 1 De fase van het uitzoeken of je wilt gaan scheiden en het uiteindelijk doorhakken de knoop Als je nog

Nadere informatie

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding Ouderschapsplan opstellen bij scheiding en afschaffing van flitsscheiding Maart 2009 / F&A 9882 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070

Nadere informatie

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining FOCUS OP ASSESSMENT Verdiepingstraining Focus op assessment Introductie Om actief te kunnen zijn in de verwijzingsvoorziening (rechtbanken en gerechtshoven) en gebruik te kunnen maken van toevoegingen

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Een echtscheiding is een ingrijpend en complex proces en vraagt om goede fiscale begeleiding Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, dan

Nadere informatie

Handboek scheiden en de kinderen

Handboek scheiden en de kinderen Handboek scheiden en de kinderen Handboek scheiden en de kinderen Voor de beroepskracht die met scheidingskinderen te maken heeft Ed Spruijt Helga Kormos Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

Succesvol werken met Echtscheiding

Succesvol werken met Echtscheiding Succesvol werken met Echtscheiding Door: Barbara Hoogenboom, The Divorce Office Onderwerpen Introductie TDO Het nieuwe denken Marktpotentieel op het gebied van echtscheiding Wat komt er kijken bij echtscheiding

Nadere informatie

Inhoud. 2 Opzet van het boek... 11 2.1 Inleiding... 12 2.2 Onderzoek Scholieren en Gezinnen... 12 2.3 Indeling van het boek... 14

Inhoud. 2 Opzet van het boek... 11 2.1 Inleiding... 12 2.2 Onderzoek Scholieren en Gezinnen... 12 2.3 Indeling van het boek... 14 V 1 Inleiding............................................................................. 1 1.1 Inleiding bij de tweede druk.......................................................... 2 1.2 Scheiden: een

Nadere informatie

WWW.UWNOTARIS.NL ECHTSCHEIDINGSBEMIDDELING. Algemene informatie over echtscheidingsbemiddeling. 1. Echtscheiding

WWW.UWNOTARIS.NL ECHTSCHEIDINGSBEMIDDELING. Algemene informatie over echtscheidingsbemiddeling. 1. Echtscheiding 1 WWW.UWNOTARIS.NL Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T 030-2314133 F 030-2334271 vraaghet@uwnotaris.nl www.uwnotaris.nl

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

ONDERHANDELEN; VAN INTUÏTIE NAAR ONDERHANDELINGSKRACHT. Vaardigheidstraining

ONDERHANDELEN; VAN INTUÏTIE NAAR ONDERHANDELINGSKRACHT. Vaardigheidstraining ONDERHANDELEN; VAN INTUÏTIE NAAR ONDERHANDELINGSKRACHT Vaardigheidstraining Onderhandelen; van intuïtie naar onderhandelingskracht Introductie Ieder mens onderhandelt dagelijks, meestal intuïtief. Deze

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. In het onderhavige onderzoek staan de volgende vragen centraal:

Samenvatting. Vraagstelling. In het onderhavige onderzoek staan de volgende vragen centraal: Samenvatting Naar schatting hebben jaarlijks ongeveer 50 à 60 duizend minderjarige kinderen te maken met een scheiding. Deze kinderen hebben gemiddeld vaker problemen dan kinderen van gehuwde of samenwonende

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Inleiding Dit document beschrijft de basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode van trainingsbureau Moetd. Doelgroep

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

MERLIJN LEERGANG MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining

MERLIJN LEERGANG MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining MERLIJN LEERGANG MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining Merlijn Leergang Mediation in Strafzaken Doelgroep Deze vaardigheidstraining is ontwikkeld voor (MfN register) mediators die regelmatig

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoe dit boek te gebruiken? 13 Voorwoord 15 DEEL I 17. Hoofdstuk 1. Samenlevingsvormen 19

Inhoudsopgave. Hoe dit boek te gebruiken? 13 Voorwoord 15 DEEL I 17. Hoofdstuk 1. Samenlevingsvormen 19 Inhoudsopgave Hoe dit boek te gebruiken? 13 Voorwoord 15 DEEL I 17 Hoofdstuk 1. Samenlevingsvormen 19 1.1 Rechtsgeschiedenis 20 1.2 Samenwonenden en/of echtgenoten 20 1.3 Overeenkomsten tussen echtgenoten,

Nadere informatie

MAAK HET DEFINITIEF. Uit elkaar gaan / van echt scheiden 010-30 70 518

MAAK HET DEFINITIEF. Uit elkaar gaan / van echt scheiden 010-30 70 518 MAAK HET DEFINITIEF Uit elkaar gaan / van echt scheiden 4 Uit elkaar te gaan / van echt scheiden 4.1 Samenwoners uit elkaar Uit elkaar gaan met hulp en begeleiding van De ScheidingsProfs geeft beide partijen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1 1 Inleiding 1 2 Onderzoeksopzet en verantwoording 5 2.1 Synopsis 5 2.2 Relevantie van het onderzoek 6 2.3 Afbakening en verantwoording van het onderzoek 7 2.4 Probleemstelling 9 2.5 Opbouw van het boek

Nadere informatie

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd;

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd; ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Ondergetekenden..., de man, en..., de vrouw, IN AANMERKING NEMENDE: Partijen zijn op..., te..., gehuwd; de man heeft de... nationaliteit; de vrouw heeft de... nationaliteit; Uit

Nadere informatie

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Communiceren met ouders Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Inhoud van de workshop 1. Kind binnen systeem 2. School en ouders gelijkwaardig? 3. Richtlijnen bij oudercontacten 4.

Nadere informatie

Door: Rik Smit FFP RFEA. Alimentatieadvies; een verkenning van reikwijdte en zorgplicht

Door: Rik Smit FFP RFEA. Alimentatieadvies; een verkenning van reikwijdte en zorgplicht Door: Rik Smit FFP RFEA Alimentatieadvies; een verkenning van reikwijdte en zorgplicht Stellingen Alimentatie advies is allesomvattend, behalve juridisch van aard Alimentatie advies is allesomvattend,

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Scheiden? Laat u & uw gezin ontzorgen door: Mediation Bemiddeling Begeleiding Coaching Advies

Scheiden? Laat u & uw gezin ontzorgen door: Mediation Bemiddeling Begeleiding Coaching Advies Scheiden? Laat u & uw gezin ontzorgen door: Mediation Bemiddeling Begeleiding Coaching Advies R 1 Scheiden Een (echt)scheiding is waarschijnlijk één van de moeilijkste en meest ingrijpende beslissingen

Nadere informatie

HET VERHAAL CENTRAAL. Lectoraat t Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking. Petri Embregts en Lex Hendriks

HET VERHAAL CENTRAAL. Lectoraat t Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking. Petri Embregts en Lex Hendriks HET VERHAAL CENTRAAL Kennismarkt 2011 Lectoraat t Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking Kim van den Bogaard & Ellen Roeleveld Petri Embregts en Lex Hendriks Programma Uitleg Lectoraat Zorg

Nadere informatie

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar Juni 2013 Vooraf Dit protocol is belangrijk voor alle gescheiden ouders, opdat zij weten hoe school omgaat met de afspraken omtrent informatieverstrekking

Nadere informatie

Mr. Max Verhagen, Uw Advocaat en Mediator. Home. Kantoor. Particulier. Zakelijk. Kwaliteitsbewaking. Contact 1 / 23

Mr. Max Verhagen, Uw Advocaat en Mediator. Home. Kantoor. Particulier. Zakelijk. Kwaliteitsbewaking. Contact 1 / 23 Home Kantoor Particulier Zakelijk Kwaliteitsbewaking Contact 1 / 23 Sitemap Home Mr. Max Verhagen, Uw Advocaat en Mediator 2 / 23 Gaat het om: Incasso / scheiden / alimentatie / overig familierecht, of

Nadere informatie

Gehuwden en geregistreerde partners zijn altijd fiscale partners.

Gehuwden en geregistreerde partners zijn altijd fiscale partners. Fiscale partnerschap Fiscale partnerschap Fiscale partnerschap kan voordeel opleveren. Fiscale partners mogen elkaars aftrekposten verdelen. Vaak kan de algemene heffingskorting aan de minst verdienende

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek, Boek 1

Burgerlijk wetboek, Boek 1 U gaat scheiden Burgerlijk wetboek, Boek 1 Artikel 150 Echtscheiding tussen echtgenoten die niet van tafel en bed gescheiden zijn, wordt uitgesproken op verzoek van één der echtgenoten of op hun gemeenschappelijk

Nadere informatie

SCHEIDEN DOE JE. Op een goede, respectvolle manier uit elkaar. Langzaam maar zeker weer perspectief

SCHEIDEN DOE JE. Op een goede, respectvolle manier uit elkaar. Langzaam maar zeker weer perspectief U wilt een vfas-advocaat of een vfasscheidingsmediator inschakelen? Neem contact op met één van onze leden en maak een afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek geeft u aan op welk terrein u bijstand

Nadere informatie

VERTeL Het SAMEN. Kinderen in echtscheiding 010-30 70 518

VERTeL Het SAMEN. Kinderen in echtscheiding 010-30 70 518 VERTeL Het SAMEN Kinderen in echtscheiding 7.1 Hoe vertel je het de kinderen? Kinderen herinneren zich het gesprek waarin hun ouder hun echtscheiding aankondigen vaak hun hele leven. Het is een ingrijpend

Nadere informatie

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding LIESVELD ADVOCATEN Personen- en Familierecht en Echtscheiding Liesveld Advocaten te Apeldoorn adviseert aan en procedeert voor zowel bedrijven als particulieren. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Scheidingen 2014. Factsheet 2015-2. Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand. Aantal scheidingen. Auteur: M.

Scheidingen 2014. Factsheet 2015-2. Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand. Aantal scheidingen. Auteur: M. Factsheet 215-2 Scheidingen 214 Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand Auteur: M. ter Voert Oktober 215 Dit factsheet geeft cijfermatige ontwikkelingen met betrekking tot scheidingen.

Nadere informatie

Personen- & Familierecht

Personen- & Familierecht Personen- & Familierecht Betrokken en deskundig! GRATIS SPREEKUUR Maandag: 12.00 tot 14.00 uur Woensdag: 17.00 tot 18.00 uur EEN VERTROUWD ADRES. Van der Putt Advocaten staat al meer dan 40 jaar garant

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation voor professionals

Basisopleiding Mediation voor professionals Basisopleiding Mediation voor professionals De 9-daagse Basisopleiding Mediation voor professionals is bedoeld voor een brede doelgroep. Het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en KNB de Notaris hebben

Nadere informatie

U wilt... ... dan is Echtscheiding Plus uw juiste partner!

U wilt... ... dan is Echtscheiding Plus uw juiste partner! U wilt... respectvol uit elkaar gaan geen kostbare, langdurige juridische strijd met advocaten financiële duidelijkheid voor nu en later duurzame, evenwichtige afspraken uw kinderen niet de dupe laten

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen?

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Als je uit elkaar gaat en je samen kinderen hebt, maakt dat de scheiding moeilijker. Zowel emotioneel als op het

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DE GOUW

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DE GOUW STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DE GOUW Beleid Informatieverstrekking gescheiden ouders Inleiding In de dagelijkse praktijk hebben scholen vaak te maken met gescheiden ouders en blijkt dat scholen verschillend

Nadere informatie

Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30-

Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30- Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30- Inleiding: De opleiding in en intergenerationele samenwerking is bedoeld voor

Nadere informatie

De eerste stap de eerste stap de eerste stap Herhaling BHV Basis Gordon Knap lastig Basis Knap lastig Pro Startblokken Vroeg signalering

De eerste stap de eerste stap de eerste stap Herhaling BHV Basis Gordon Knap lastig Basis Knap lastig Pro Startblokken Vroeg signalering De eerste stap wordt geconfronteerd met een vermindering van het aantal kindplaatsen. Ook is er een terugloop in inkomsten vanuit subsidiebronnen. Het MT heeft een opleidingsplan vastgesteld voor 2013

Nadere informatie

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud Inhoud 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 1.1. INLEIDING.................................................... 1 1.1.1. Welke vorm van samenleven past bij u?..................... 1 1.1.2. Dat speelt

Nadere informatie

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk.

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk. COMPETENTIEPROFIEL COACH BEGELEIDING MODULES PSYCHO-EDUCATIEPAKKET DEMENTIE EN NU De coach van Dementie en nu is hij/zij die de vormingssessies begeleidt voor een groep mantelzorgers van personen met dementie.

Nadere informatie

Tabel 2: Overzicht programma in middelen, doelen en leerstijlen in fase 2

Tabel 2: Overzicht programma in middelen, doelen en leerstijlen in fase 2 Bijlage Romeo Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie Romeo, zoals die is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies December

Nadere informatie

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant.

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7 Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. Het kan handig zijn het model-convenant uit te printen, samen met

Nadere informatie

..., geboren, wonende te..., hierna te noemen 'de vrouw',..., geboren, wonende te..., hierna te noemen 'de man';

..., geboren, wonende te..., hierna te noemen 'de vrouw',..., geboren, wonende te..., hierna te noemen 'de man'; ECHTSCHEIDINGSCONVENANT De ondergetekenden:..., geboren, wonende te..., hierna te noemen 'de vrouw', en..., geboren, wonende te..., hierna te noemen 'de man'; Nemen het volgende in aanmerking: A. Partijen

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator West-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012 VERHAAL VAN BIJSTAND Algemeen Op grond van artikel 61 van de Wet werk en bijstand (WWB) kunnen door het College de kosten van bijstand worden

Nadere informatie

Wanneer ouders kiezen voor een omgangsregeling ontvangt de ouder waar het kind woont de kinderbijslag en eventueel de éénouderheffingskorting.

Wanneer ouders kiezen voor een omgangsregeling ontvangt de ouder waar het kind woont de kinderbijslag en eventueel de éénouderheffingskorting. Omgangsregeling en co-ouderschap Inleiding In het algemeen is het voor ouders geen eenvoudige zaak om goede afspraken over een omgangsregeling of het co-ouderschap te maken. Niet alleen moeten de ouders

Nadere informatie

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden?

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Bij scheiden dient u samen afspraken te maken op welke wijze u uw bestaande gemeenschap wenst te verdelen. Ook als u onder huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

EFFECTIEF COMPAREREN Voor advocaten en gemachtigden. Vaardigheidstraining

EFFECTIEF COMPAREREN Voor advocaten en gemachtigden. Vaardigheidstraining EFFECTIEF COMPAREREN Voor advocaten en gemachtigden Vaardigheidstraining COMPAREREN: Inlichtingen geven, een schikking beproeven en nadere instructies krijgen Introductie Het lijkt heel praktisch en eenvoudig,

Nadere informatie

VIDEO FEEDBACK ALS SUCCESVOL INSTRUMENT BIJ OUDERSCHAPSONDERZOEK Versterking van de positie van het kind en beïnvloeding van strijd tussen ouders door het beeld Contactbehoefte van het kind Kwaliteit van

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator Zuid-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

op Consulaat in Nederland: allen mogelijk indien beide partners niet de Nederlandse nationaliteit hebben

op Consulaat in Nederland: allen mogelijk indien beide partners niet de Nederlandse nationaliteit hebben Personen- en Familierecht Samenleven als geliefden in Nederland In Nederland samenleven met partner: 3 mogelijkheden: Huwelijk of Geregistreerd Samenwonen met Samenlevingcontract Samenwonen zonder Samenlevingscontract

Nadere informatie

Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen. Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis

Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen. Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis 2 3 Video registratie KPB Programma 1/ Waarom videoregistratie 2/ Juridische aspecten 3/

Nadere informatie

Personen- en Familierecht. Betrokken en deskundig!

Personen- en Familierecht. Betrokken en deskundig! VAN DER PUTT ' ADVOCATEN Personen- en Familierecht Betrokken en deskundig! De echtscheiding U heeft een ingrijpend besluit genomen: u en uw partner gaan uit elkaar. Aan zo'n stap is uiteraard heel wat

Nadere informatie

STRATEGISCH CONFLICTMANAGEMENT. Vaardigheidstraining

STRATEGISCH CONFLICTMANAGEMENT. Vaardigheidstraining STRATEGISCH CONFLICTMANAGEMENT Vaardigheidstraining Hoe maakt u van een conflict een succes? Inleiding De rol van de advocaat bij de behandeling van geschillen en conflicten, is de afgelopen jaren sterk

Nadere informatie

Op De Wonderboom: Protocol School en Scheiding

Op De Wonderboom: Protocol School en Scheiding Inleiding In dit protocol willen wij een aantal uitgangspunten vastleggen rondom (echt)scheiding. Als school worden we geconfronteerd met kinderen waarvan de ouders gaan scheiden of zijn gescheiden. Uitgangspunt

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Een situatie kan lastig worden indien. - voor de bedrijfsarts als arts sommige waarden zwaarder wegen dan voor de bedrijfsarts als adviseur

Een situatie kan lastig worden indien. - voor de bedrijfsarts als arts sommige waarden zwaarder wegen dan voor de bedrijfsarts als adviseur Inleiding Sociaal Medisch Overleg (SMO) is een gestructureerd en multidisciplinair overleg over individuele casuïstiek tussen het management en diens adviseur(s) aangaande verzuim en re-integratie. Deelnemers

Nadere informatie

Handleiding bij scheiding

Handleiding bij scheiding Handleiding bij scheiding door mr. J.A.M.P. Keijser Derde, herziene druk Kluwer-Deventer-1995 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De fase vöör de scheiding 1 1.1. Scheiden of niet 1 1.2. Inschakeling van een advocaat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

Gezin en systeemtherapeut in ontwikkeling

Gezin en systeemtherapeut in ontwikkeling Gezin en systeemtherapeut in ontwikkeling Basiscursus Systeemtherapie 132 uur Draaiboeknummer, verstrekt door bureau NVRG: D1118D (of als er gedeeltes gevolgd worden de nummers D11118B en D11118C) Docenten

Nadere informatie

Minoren van HBO-Rechten e-learning

Minoren van HBO-Rechten e-learning Minoren van HBO-Rechten e-learning Minor OU semester 1 (studiejaar 2012-2013) Minor Consument & Recht semester 1 (studiejaar 2012-2013) Minor Jeugd & Gezin semester 1 én 2 (studiejaar 2012-2013) Minor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoe dit boek te gebruiken? 15 Voorwoord bij de tweede druk 19 Voorwoord bij de eerste druk 20. Deel I 23

Inhoudsopgave. Hoe dit boek te gebruiken? 15 Voorwoord bij de tweede druk 19 Voorwoord bij de eerste druk 20. Deel I 23 Hoe dit boek te gebruiken? 15 Voorwoord bij de tweede druk 19 Voorwoord bij de eerste druk 20 Deel I 23 Hoofdstuk 1. Samenlevingsvormen 25 1.1 Rechtsgeschiedenis 25 1.2 Samenwonenden en/of echtgenoten

Nadere informatie