Algemene voorwaarden TAMA TALENTCENTRUM (voor het leveren van re-integratie-, loopbaanadvies/ coaching trajecten, cursussen en trainingen)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden TAMA TALENTCENTRUM (voor het leveren van re-integratie-, loopbaanadvies/ coaching trajecten, cursussen en trainingen)"

Transcriptie

1 Bijlage 3 Algemene voorwaarden TAMA TALENTCENTRUM (voor het leveren van re-integratie-, loopbaanadvies/ coaching trajecten, cursussen en trainingen) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en TAMA TalentCentrum op grond waarvan de dienstverlening conform de uitgebrachte offerte wordt uitgevoerd; B) Opdrachtnemer: de rechtspersoon die onder de handelsnaam TAMA TalentCentrum producten en diensten aanbiedt; C) Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten. D) Diensten: werkzaamheden die TAMA TalentCentrum in opdracht en/of ten behoeve van Wederpartij verricht, zoals het uitvoeren van re-integratietrajecten, het geven van opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, het organiseren van evenementen. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging E) Examen: een door of vanwege TAMA TalentCentrum of door een derde af te nemen examen of toets ter afsluiting van een opleiding, cursus of training. Artikel 2 Toepasselijkheid A) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling, van TAMA TalentCentrum. Derden die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen. B) Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de opdrachtgever geen rechten voor de toekomst ontlenen. C) Indien van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. D) Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door opdrachtnemer vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Artikel 3 Offertes en overeenkomsten A) De door de opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn gedurende een door TAMA TalentCentrum aan te geven termijn geldig. B) De opdracht komt tot stand zodra de wederpartij de aanbieding schriftelijk heeft geaccepteerd. C) Alle offertes worden schriftelijk uitgebracht met een duidelijke omschrijving van werkzaamheden, voorwaarden en bepalingen. D) De offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie. E) Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding zijn aangebracht komt in afwijking tot het voorgaande lid de opdracht pas tot stand, nadat TAMA TalentCentrum aan opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de aanbieding in te stemmen. F) Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen ALLE partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. G) Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst kwalitatieve en/of gevolgen heeft, zal TAMA TalentCentrum de opdrachtgever hierover tevoren inlichten H) Indien opdrachtnemer op verzoek of met instemming van opdrachtgever werkzaamheden of prestaties verricht die buiten de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever vergoed volgende de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. Pagina 1 van 5

2 Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst A) Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. B) Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden in samenwerking of, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, volledig te laten verrichten door derden. TAMA TalentCentrum stelt opdrachtgever daarvan vooraf in kennis. C) Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Artikel 5 Verplichtingen opdrachtnemer A)Opdrachtnemer staat ervoor in dat de geleverde dienst beantwoordt aan de opdracht en voldoet aan de specificaties die gegeven werden bij het aanbod dat leidde tot de opdracht. B) Opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren conform de kwaliteitscriteria van de Stichting Blik op Werk Keurmerk. Artikel 6 verplichtingen opdrachtgever A) Opdrachtgever dient TAMA TalentCentrum binnen de daartoe door TAMA TalentCentrum te stellen termijn de informatie te verstrekken, die nodig is om de opdracht naar behoren uit te voeren. B) Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een betaling van de verschuldigde factuurbedragen zoals overeengekomen in de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst. Artikel 7 Facturering en betaling A) Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen door de opdrachtnemer te zijn ontvangen binnen 30 werkdagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van 30 werkdagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2,5% per maand van het totaalbedrag. In geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever tegen opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelf al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. B) Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor rekening van opdrachtgever. C) Tenzij anders overeengekomen worden binnen twee weken na de start van de opdracht aan opdrachtgever gefactureerd. Overeenkomsten Pagina 2 van 5

3 Artikel 8 Incassokosten A) Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. B) Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voor-werk II. Indien TAMA TalentCentrum echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Artikel 9 Geheimhouding A) Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. B) Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de opdracht ter beschikking is, tenzij een der partijen op grond van wettelijke verplichting gehouden mocht zijn deze bijzonderheden prijs te geven. C) Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals offertes, trainingsmateriaal, oefeningen, rapporten, testen etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Artikel 10 Intellectuele eigendom A) Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. B) Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken onder andere oefeningen, testen, rapporten, assessments, tekeningen, softwarezijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. C) Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Artikel 11 Overmacht en aansprakelijkheid A) Onder overmacht wordt verstaan: gehele of gedeeltelijke werkonderbreking, oorlog, oorlogsgevaar, staking, brand, diefstal, ziekte of andere ernstige verhindering in de onderneming van opdrachtnemer of betrokken personen bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien en voor zover opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: B) Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit de door opdrachtnemer geleverde diensten, behalve in geval van door de opdrachtgever te bewijzen opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. C) Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst of andere vormen van indirecte schade, hoe ook genaamd. D) De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is voorts beperkt tot maximaal het bedrag dat de opdrachtgever over het jaar waarin het schade toebrengende feit heeft plaatsgevonden voor zijn dienstverlening heeft gefactureerd en zal in ieder geval nimmer meer bedragen dat de schadevergoeding e door de beroeps-aansprakelijke verzekeraar van opdrachtnemer in een voorkomend geval zal worden uitgekeerd. Pagina 3 van 5

4 E) Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden (waaronder begrepen werknemers van de wederpartij), die zouden kunnen voortvloeien uit de door opdrachtnemer geleverde diensten, waaronder begrepen aanspraken met betrekking tot inbreuken door opdrachtnemer op intellectuele eigendomsrechten. F) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever of een (ex) werknemer door opdrachtnemer mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd. G) In geval van mondelinge informatie en/of verzoeken is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie. H) In geval opdrachtnemer lopende trajecten overneemt van de voormalige casemanager van de opdrachtgever, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door een handelen of nalaten ten aanzien van deze ziektegevallen, indien dit handelen of nalaten zich heeft voorgedaan in de periode vóór overname. I) Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen Artikel 12 Tussentijdse Ontbinding A) Indien door andere omstandigheden de opdrachtnemer de opdracht niet kan uitvoeren is opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Onder andere omstandigheden wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst door het weder partij niet meer van opdrachtnemer kan worden verlangd, zoals werkstaking, ziekteverzuim van personeel van opdrachtnemer langer dan 10 dagen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen (waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden), contingenteringen en bedrijfsstoringen bij opdrachtnemer c.q. bij leveranciers van opdrachtnemer, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en / of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en / of natuurrampen, als mede toerekenbare niet-nakoming door leveranciers, waardoor opdrachtnemer zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever niet (meer) kan nakomen. B) Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niet-toerekenbare nietnakoming oplevert, is gebleken. C) Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever is bij deze overeenkomst i gerechtigd deze tussentijds te ontbinden indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst door de andere partij en deze andere partij de tekortkoming, nadat hij daarvan schriftelijk per aangetekende brief op de hoogte is gesteld, niet binnen 30 dagen na ontvangst daarvan heeft opgeheven. Artikel 13 Geschillen A) Op alle rechten, verplichtingen, offertes en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden passing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. B) Opdrachtnemer en opdrachtgever komen overeen geschillen te behandelen in overeenstemming met de klachtenregeling van de Workaholics. Het klachtenreglement wordt bijgevoegd bij deze algemene voorwaarden. C) Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of van een nadere overeenkomst welke van zodanige overeenkomst uitvloeisel mocht zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst, ongeacht of een van beide partijen een geschil aanwezig acht, zullen voor zover behorende tot de competentie van de rechtbank, worden beslecht door de rechtbank van het Arrondissement waarin zich de hoofdvestiging van opdrachtnemer bevindt. Artikel 14 Klachten A) Indien een opdrachtgever klachten heeft over de dienstverlening van opdrachtnemer, dient hij deze onmiddellijk schriftelijk aan de directie van opdrachtnemer mede te delen. B) Opdrachtnemer zal binnen 10 dagen inhoudelijk op een klacht reageren C) Het klachtenreglement wordt bijgevoegd bij deze algemene voorwaarden. Pagina 4 van 5

5 Artikel 15 Beëindiging overeenkomst A) De opdracht wordt beëindigd op de overeengekomen datum of op het moment dat aan het overeengekomen resultaat of inspanning naar de mening van beide partijen volledig is voldaan. Artikel 16 Vrijwaring A) De opdrachtgever is gehouden tot vrijwaring van de opdrachtnemer voor aanspraken welke tegen opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden ingediend door derden Artikel 17 Wijziging Algemene voorwaarden A) TAMA TalentCentrum is gerechtigd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. B) Wijzigingen van Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op lopende overeenkomsten en treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. C) Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Artikel 18 Slotbepaling Deze voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en TAMA TalentCentrum in te houden. Voor zover zich omstandigheden voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepalingen daarvan, tot onredelijke en onbillijke uitkomsten mochten leiden, kan elk der partijen de toepasselijkheid daarvan ter discussie stellen. Artikel 15 Toepasselijk recht A) Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. B) Bij geschillen zullen partijen trachten het geschil met behulp van een bevoegde mediator op te lossen. Indien één van partijen desondanks niet bereid is een mediator in te schakelen of mediator heeft niet tot een oplossing van het geschil geleid, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 1 juli Pagina 5 van 5

Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel rechtspersoon die de opdrachtnemer opdraagt werkzaamheden te verrichten.

Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel rechtspersoon die de opdrachtnemer opdraagt werkzaamheden te verrichten. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: YA! Re-integratie VOF. Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel rechtspersoon die de opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Werkcontact (tevens h.o.d.n. Vermin Project & Advies)

Algemene leveringsvoorwaarden Werkcontact (tevens h.o.d.n. Vermin Project & Advies) Algemene leveringsvoorwaarden Werkcontact (tevens h.o.d.n. Vermin Project & Advies) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen

Nadere informatie

Coaching Training Loopbaanbegeleiding Inspiratie- en Vitaliteitsmanagement

Coaching Training Loopbaanbegeleiding Inspiratie- en Vitaliteitsmanagement Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Get Inspired Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder Get Inspired coaching, training, intervisiecoaching, loopbaanadvies en vitaliteits-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM ALGEMENE VOORWAARDEN Appendix I DATUM 12 november 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN PIP ADVICE PIP Advice Vof Hengelosestraat 583 Kamer B-03 7521 AG Enschede Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Enschede,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN Algemene voorwaarden Facility Portal Nederland BV Algemene Voorwaarden bij het aanvaarden van Opdrachten door Facility Portal Nederland statutair gevestigd te Roelofarendsveen, gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitlener: DE-TRANS B.V. die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf bij een Opdrachtgever

Nadere informatie

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden Miranda Mol Business Intelligence Algemene Voorwaarden Delftsestraatweg 18 2641 NB Pijnacker 06 34 34 57 44 Mirandamol313@gmail.com www.mmbi.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex Advieshuis gevestigd:

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex Advieshuis gevestigd: Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Flex Advieshuis. Artikel 1. Definities De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Gebruiker: de gebruiker van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden van Deursen Onderwijsgroep BV Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. "RR-Webdesign": RR-Webdesign, gevestigd te 1338ZR Almere, aan de Hortensiastraat 16 2. "Opdrachtgever": de natuurlijk persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden SFS Consultancy BV Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SFS Consultancy BV: SFS Consultancy BV Nederland B.V., Edmond Jasparstraat 28, 6217 HP Maastricht,

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWINFO

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWINFO Artikel 1. Definities In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden TRIO Security Consultancy Management TRIO Security Management Consultancy Postbus 30023 1303 AA Almere www. triosecurity.nl info@triosecurity.nl Versie: 1.0 Datum: 15-08-2008 ALGEMENE

Nadere informatie

8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. ALGEMENE VOORWAARDEN FXmedia B.V. Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. FXmedia:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie