ABC Echtscheidingsbemiddeling KINDEREN IN DE SCHEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABC Echtscheidingsbemiddeling KINDEREN IN DE SCHEIDING"

Transcriptie

1 ABC Echtscheidingsbemiddeling KINDEREN IN DE SCHEIDING ABC Echtscheidingsbemiddeling 2013

2 Samenvatting U wilt uw kinderen verdriet door de scheiding zoveel mogelijk besparen, u gunt hen immers een veilige, liefdevolle en gezonde jeugd. Zo de relatieproblemen tot voor hen merkbare spanningen hebben geleid, zal de scheiding kunnen bijdragen aan het herstellen van de rust in huis. Voor een goede begeleiding van de kinderen door het proces van echtscheiding is het raadzaam de juiste stappen op het juiste moment te zetten. Door samen te zorgen voor goede afspraken over de opvoeding van de kinderen na de scheiding bouwt u verder aan hun toekomst. Dit gebeurt in het ouderschapsplan. In deze brochure vindt u tevens informatie over de kinderalimentatie en co-ouderschap. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen. Wij staan u graag te woord.

3 Inhoud Samenvatting... 1 Inhoud... 2 Voor de scheiding... 3 Scheidingsmelding aan de kinderen... 3 Na het paraplugesprek... 4 Het ouderschapsplan... 4 Voorbeeld van een ouderschapsplan... 4 Gezamenlijk gezag... 5 De wet en het ouderschapsplan... 5 Omgangsrecht... 6 Kinderalimentatie... 6 Co-ouderschap... 6 De jongmeerderjarige... 7 Andere brochures... 7 Contact... 7

4 Voor de scheiding In onze brochure Begrip voor het menselijk proces van scheiden, vindt u informatie over de fasen waarin de periode tot de echtscheiding is onderverdeeld. Partners die gaan scheiden ervaren in deze periode gevoelens van twijfel, chaos en verdriet. Hoe voorkom je dat de kinderen onnodig lijden onder de scheidingsperikelen? Opgroeiende kinderen ervaren het scheiden door de ouders meestal als een crisis. Van ruzies die tot verbetering leiden hebben ze geen last. Dat is anders als ze voortdurend onderhevig zijn aan een slechte sfeer en gehakketak of agressie tussen de ouders. In de periode dat er signalen merkbaar zijn en er een scheiding dreigt, ervaart een kind dat door de slechte sfeer. Deze fase gaat over in de scheidingsoverwegingstijd zodra een of beide partners menen dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Kinderen ervaren in die periode gevoelens van onmacht of schuld. Ze merken dat er wat gaande is en kunnen er daarom beter bij betrokken worden. In deze fase kan dat niet verder gaan dan te erkennen dat er problemen zijn. In het belang van het kind is het beter de fase waarin de scheiding wordt overwogen niet te lang te laten duren. Twee tot drie maanden heeft de voorkeur om schade voor de kinderen zoveel als mogelijk is te beperken. Anders dreigt een vicieuze cirkel. Het is beter die te doorbreken door de scheidingsmelding. Zo wordt schade aan de kinderen beperkt. Scheidingsmelding aan de kinderen Het is pas tijd de kinderen over de scheiding te informeren als de melding van de scheiding aan de partner al heeft plaatsgevonden. De melding aan de kinderen gebeurt in een apart gesprek, ook wel paraplugesprek genoemd, waaraan beide ouders en de kinderen deelnemen. In het gesprek tonen de ouders dat zij samen wensen hun relatie te beëindigen door een echtscheiding. Ze benadrukken daarbij dat beide hun relatie met de kinderen willen goedhouden en voor hen beschikbaar zullen blijven. Door als ouders het gesprek gezamenlijk te voeren, verkleinen zij het risico van een loyaliteitsprobleem (de dwang die kinderen kunnen voelen om te moeten kiezen voor de ene dan wel de andere ouder). In dit gesprek komen verder aan bod, de wensen van de kinderen en de gevolgen voor hun verblijfplaats en de eventuele bijdrage in de studiekosten. Het paraplugesprek helpt te voorkomen dat door de scheidingsperikelen geen of te weinig aandacht aan de kinderen wordt besteed. Voor deelname van de kinderen geldt geen leeftijdsbeperking. Het blijkt voor alle kinderen heilzaam. U bereikt er ook door dat na het verdriet sneller rust ontstaat. De schoolprestaties blijken er op deze wijze minder onder te lijden en het contact met de ouders wordt er beter door. ABC Echtscheidingsbemiddeling kan u ondersteunen bij het voeren van het paraplugesprek.

5 Na het paraplugesprek Kinderen verdienen het dat er over hun toekomst snel duidelijkheid wordt bereikt. Daarom komen de kinderregelingen als eerste aan bod als de partners starten met het maken van afspraken. Voor een goed beeld van de situatie kunt u kijken naar de verdeling van de zorgtaken of - tijd tijdens het huwelijk, in de fase van de scheidingscrisis en op het huidige moment. Wat zou voor u de ideale situatie zijn als er een scheiding maar geen problemen zouden zijn? Hoe is dat te bereiken? Helpt een tijdelijke oplossing rust te brengen? Kunnen de kinderen dan contact blijven houden met beide ouders. Onze echtscheidingsbemiddelaar helpt u hierbij. De afspraken worden opgenomen in het ouderschapsplan. Het ouderschapsplan De wettelijke regeling bepaalt dat minimaal drie onderwerpen in het plan worden geregeld, dat zijn de zorg- en opvoedingstaken, de wijze van overleg en informatieverschaffing en de kosten van opvoeding en verzorging. Wat maakt een ouderschapsplan tot een goed ouderschapsplan? In onze visie is dat het geval als het ouderschapsplan de ouders bewust maakt van hun rol in de nieuwe situatie. Dit gebeurt door afspraken te maken over alle zaken, die voor de kinderen relevant zijn. Het is raadzaam dat de ouders hun ambitie zo krachtig mogelijk verwoorden. Hiermee kan het plan aanvangen. In het plan sluiten de activiteiten en regelingen aan bij de capaciteiten en behoeften van ouders en kinderen. Op deze wijze wordt het zichtbaar dat ook de ouders zich na de scheiding blijven ontwikkelen. Het plan is daarom dynamisch. Voor een goede uitvoering van de afspraken dienen zij concreet te zijn. Voorbeeld van een ouderschapsplan Ambitie Partners wensen het ouderschap voor de kinderen zoveel als mogelijk is te handhaven met als doel de goede relatie met de kinderen te handhaven. Zorgregeling Moeder Na *) In Na Vader Opmerkingen Dagelijkse zorg School Sport Medische zorg Muziek Bijzondere vakantie Moeder Vader Opmerkingen Week- en weekendregeling Vakanties Bijzondere dagen Onderwerp Financieel *): de kolommen Na/In bepalen wie de beslisser is, vader of moeder of beide

6 Hoofdverblijfplaats - Relevant voor de kinderbijslag (splitsbaar bij co-ouderschap); - Ook de ouder die niet verblijft op het adres van de hoofdverblijfplaats participeert in de zorg en opvoeding. Wettelijke aansprakelijkheid - Beide ouders dienen zich te verzekeren. Kinderalimentatie - Start, bedrag, duur en indexering. Alimentatie jong meerderjarige - Na dat het kind 18 is geworden wordt de alimentatie aan het kind zelf betaald, tenzij het kind nog bij vader of moeder woont. - Is het kind uitwonend dan spreken de ouders met het kind af op welke wijze wordt betaald. Facultatief: bijdrage tot 25 jaar - De verlengde financiële ondersteuning is afhankelijk van de studieresultaten van de kinderen en gemaximeerd tot het bereiken van bv. de 25-jarige leeftijd. Dit beding is onherroepelijk en rechtens afdwingbaar. Informatie en consultatie Ouders stellen elkaar over en weer in kennis stellen van zaken en problemen die rond de kinderen spelen en van belang zijn voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Betrokkenheid van de kinderen bij de totstandkoming van dit ouderschapsplan - De kinderen zijn op de navolgende wijze bij de totstandkoming van dit ouderschapsplan betrokken: Bv. Op hoofdlijnen hebben de ouders het plan met de kinderen doorgenomen, met name waar het betreft de zorg- en opvoedingstaken. Plaats Datum Naam ouder 1 Naam ouder 2 Handtekening Handtekening Gezamenlijk gezag In 1998 is in de wet opgenomen dat het gezag over de kinderen die tijdens het huwelijk zijn geboren in stand blijft ook al eindigt het huwelijk door een scheiding. De wetgever heeft zo de ouderlijke verantwoordelijkheid in stand willen laten. Het verzoek bij scheiding om eenhoofdig gezag is nu alleen mogelijk bij wijze van uitzondering. De wet en het ouderschapsplan We merkten al op dat in het ouderschapsplan een aantal taken en afspraken verplicht zijn. Het gaat daarbij om de zorg- en opvoedingstaken, de wijze van overleg en informatieverschaffing en de kosten van opvoeding en verzorging. De taken hoeven niet gelijk tussen de ouders te zijn verdeeld. Beide ouders hebben de plicht om de band tussen het kind en de andere ouder te bevorderen. Voor de woon- en verblijfplaats van het kind wordt

7 uitgegaan van de feitelijke woonplaats van het kind dan wel het adres waar het kind laatstelijk verbleef. Een te grote afstand tussen de twee adressen staat de omgang in de weg. Voor het nakomen van afspraken over de omgang kan daarom wenselijk zijn de afstand tussen de beide adressen in kilometers te beperken. Omgangsrecht Cijfers uit 2002 van de feitelijke woonplaats van het kind van gescheiden ouders tonen dat 85% van de kinderen bij de moeder verblijft, 10% bij de vader en 3% een dubbele woonplaats heeft vanwege co-ouderschap. Voor de omgang geldt geen standaardnorm. In de praktijk komt de weekendregeling het meeste voor waarbij de kinderen een weekend per veertien dagen bij de andere ouder verblijven aangevuld met een deel van de vakanties en feestdagen. Voor jonge kinderen adviseren wij een wekelijkse regeling. Kinderalimentatie Een kind mag erop vertrouwen dat de ouders het naar eigen welstand blijven onderhouden. De onderhoudsplicht duurt zolang als dat het kind minderjarig is (18 jaar). Voor de jongmeerderjarige geldt een verlengde onderhoudsverplichting tot 21 jaar. Als maatstaf voor de berekening van de kinderalimentatie wordt gekeken naar de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders. Heeft een kind regelmatige inkomsten dan strekken die in mindering op de behoefte.voor de draagkracht van de ouders wordt gekeken naar het inkomen en het vermogen. Eerst wordt het netto besteedbaar inkomen berekend. De draagkrachtruimte is het verschil tussen dat inkomen en het draagkrachtloos inkomen. Tot slot wordt een percentage over de ruimte berekend. Voor een indicatie van de kinderkosten is het mogelijk uit te gaan van het totale netto besteedbaar inkomen en daarover een percentage te berekenen dat varieert per aantal kinderen in het gezin. Daarop dient nog de kinderbijslag in mindering te worden gebracht. Voor een kind geldt een percentage van 19%, voor twee geldt 27%. Voor drie 34% en voor vier 39%. De Minister van Justitie publiceert ieder jaar in september het percentage waarmee alimentaties per 1 januari aansluitend dienen te worden geïndexeerd. In geval van betalingsproblemen kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage de bijdrage innen mits de vordering niet ouder is dan 6 maanden. Om goede financiële afspraken te kunnen maken kunnen wij u een financieel rapport leveren van de nieuwe netto inkomens na scheiding inclusief de gevolgen van alimentaties en de fiscale aftrek. Hebt u behoefte aan financieel advies dan behoort dat ook tot de mogelijkheden Co-ouderschap Als de ouders besluiten de zorgtaken zoveel mogelijk gelijk te verdelen is sprake van coouderschap. Dit stelt hoge eisen aan de communicatie tussen de partners en is de duurste oplossing. Er zijn voor de kinderen twee volledig ingerichte verblijfplaatsen nodig, die bovendien niet ver van elkaar vandaan mogen liggen door de regelmatige wisseling van woonplek door de kinderen en vanwege de bereikbaarheid van scholen. Door het ontbreken van een wettelijke basis gaan veel instanties op een eigen manier om met co-ouderschap. Het SVB dat de kinderbijslag uitkeert volgt de afspraken of uitspraak en kan de kinderbijslag aan beide ouders (gedeeltelijk) uitkeren.

8 De jongmeerderjarige Kinderen zijn meerderjarig als ze 18 jaar worden. Tot de leeftijd van 21 jaar worden ze aangemerkt als jongmeerderjarige Wat geldt als onderhoudsplicht jegens minderjarige geldt ook voor de jongmeerderjarige. Door de leeftijd zijn de termen opvoeding en verzorging vervangen door de termen levensonderhoud en studie. Andere brochures Begrip voor het menselijke proces van scheiden In een huwelijk dat eindigt door echtscheiding doorlopen de partners fases. Wat begint met signalen eindigt met het scheidingsintermezzo. Wat is het belang van deze fases? U leest het in deze brochure. Scheiden en inkomen Wat is er na de scheiding nodig en wat beschikbaar aan inkomen? In de brochure Scheiden en inkomen vindt u informatie over de regels. Ook leggen wij u onze werkwijze uit, die voorziet in uitgebreide informatie over de alimentatiebedragen en de fiscale gevolgen. Voor u doorgerekend tot en met het nieuwe netto inkomen. Contact Neemt u voor meer informatie contact met ons op. ABC Echtscheidingsbemiddeling Doornenburg BP Heemskerk website:

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Compleet scheiden. voor een vast en laag tarief

Compleet scheiden. voor een vast en laag tarief Ons tarief is inclusief adviesgesprekken op kantoor, uitgebreide alimentatieberekening en verdere begeleiding. Compleet scheiden voor een vast en laag tarief Scheiden Een scheiding is een van de meest

Nadere informatie

Bode & partners Scheiden met je hart

Bode & partners Scheiden met je hart Bode & partners Scheiden met je hart Inhoudsopgave Inleiding 1. Introductie 2. Procedure 2.1 Echtscheiding 2.2 Scheiding van tafel en bed 2.3 Geregistreerd partnerschap 3. Emoties 4. Kinderen 4.1 Ouderlijk

Nadere informatie

Ouderschapsplan. [voornaam ACHTERNAAM moeder], wonende te (postcode) [plaats] aan de [straat] [nummer], hierna te noemen: de moeder;

Ouderschapsplan. [voornaam ACHTERNAAM moeder], wonende te (postcode) [plaats] aan de [straat] [nummer], hierna te noemen: de moeder; Ouderschapsplan De ondergetekenden zijn: [voornaam ACHTERNAAM moeder], wonende te (postcode) [plaats] aan de [straat] [nummer], hierna te noemen: de moeder; en [voornaam ACHTERNAAM vader], wonende te (postcode)

Nadere informatie

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE GEEN ADVOCAAT NODIG KINDEREN EERST S AVONDS EN OP ZATERDAG ONPARTIJDIG VASTE PRIJS TERMIJNEN 010 30 MOGELIJK 70 518 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 Samenleefvormen

Nadere informatie

Praktische handleiding echtscheiding en scheiding

Praktische handleiding echtscheiding en scheiding Praktische handleiding echtscheiding en scheiding Auteur: Scott Martens RPA RFEA Versie: Februari 2013 Deze handleiding is gratis en mag vrij als integraal document verspreid worden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen?

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Als je uit elkaar gaat en je samen kinderen hebt, maakt dat de scheiding moeilijker. Zowel emotioneel als op het

Nadere informatie

Gezamenlijk te noemen: partijen/ouders komen het navolgende overeen met betrekking tot de uit hun relatie geboren kinderen:

Gezamenlijk te noemen: partijen/ouders komen het navolgende overeen met betrekking tot de uit hun relatie geboren kinderen: OUDERSCHAPSPLAN Gezamenlijk te noemen: partijen/ouders komen het navolgende overeen met betrekking tot de uit hun relatie geboren kinderen: Kind 1 en kind 2 1. Mate van betrokkenheid van de kinderen bij

Nadere informatie

Landelijke Werkgroep Mudawwanah

Landelijke Werkgroep Mudawwanah Landelijke Werkgroep Mudawwanah Informatie over Marokkaans en Nederlands familierecht Concept ivm herdruk Deel familierecht 1. Het huwelijk in Marokko en Nederland 1.1 De keuze van een partner 1.2 Trouwen

Nadere informatie

SCHEIDEN DOE JE. Op een goede, respectvolle manier uit elkaar. Langzaam maar zeker weer perspectief

SCHEIDEN DOE JE. Op een goede, respectvolle manier uit elkaar. Langzaam maar zeker weer perspectief U wilt een vfas-advocaat of een vfasscheidingsmediator inschakelen? Neem contact op met één van onze leden en maak een afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek geeft u aan op welk terrein u bijstand

Nadere informatie

Een scheiding, wat moet ik allemaal regelen?

Een scheiding, wat moet ik allemaal regelen? Een scheiding, wat moet ik allemaal regelen? - 6 stappen om de scheiding voor te bereiden - Stap 1 De fase van het uitzoeken of je wilt gaan scheiden en het uiteindelijk doorhakken de knoop Als je nog

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

OUDERSCHAPSPLAN. NAAM wonende te PC+WP, geboren op **-**-**** te PLAATS, hierna te noemen de vader

OUDERSCHAPSPLAN. NAAM wonende te PC+WP, geboren op **-**-**** te PLAATS, hierna te noemen de vader OUDERSCHAPSPLAN De ondergetekenden zijn: NAAM wonende te PC+WP, geboren op **-**-**** te PLAATS, hierna te noemen de vader en NAAM, wonende te PC+WP, geboren op **-**-**** te PLAATS, hierna te noemen de

Nadere informatie

Informatiegids. over scheiden

Informatiegids. over scheiden Najaar 2014 Voorwoord & inhoud Informatiegids over scheiden Contact U en uw partner gaan uit elkaar: hoe pakt u dat aan? 1 Voorwoord & inhoud Voorwoord & inhoud Scheiden doet u niet zomaar van vandaag

Nadere informatie

Begeleide omgang voor kinderen en ouders bij (vecht)scheidingen in Limburg. Beleidskader

Begeleide omgang voor kinderen en ouders bij (vecht)scheidingen in Limburg. Beleidskader Begeleide omgang voor kinderen en ouders bij (vecht)scheidingen in Limburg Beleidskader Colofon Uitgave Provincie Limburg Statenfractie GroenLinks Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres:

Nadere informatie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Centrum Internationale Kinderontvoering Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding: Centrum Internationale Kinderontvoering 2. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Nadere informatie

Begrippenlijst echtscheiding en scheiding

Begrippenlijst echtscheiding en scheiding Begrippenlijst echtscheiding en scheiding (Echt)scheidingbegrippen van A tot Z Auteur: Scott Martens RPA RFEA Versie: Februari 2013 Deze begrippenlijst is gratis en mag vrij als integraal document verspreid

Nadere informatie

Vechtende ouders, het kind in de knel. Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen

Vechtende ouders, het kind in de knel. Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen Vechtende ouders, het kind in de knel Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen Datum: 31 maart 2014 Advies: KOM003/2014 2 Vechtende ouders, het kind in de knel

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen. 1. Het wetsvoorstel in het kort

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen. 1. Het wetsvoorstel in het kort 34 231 Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van

Nadere informatie

IK GA SCHEIDEN WAT NU?

IK GA SCHEIDEN WAT NU? IK GA SCHEIDEN WAT NU??? DE ORGANISATIE VOOR WELZIJN MET ZORG i n C a p e l l e a a n d e n I J s s e l In deze pdf vindt u informatie over echtscheiding, scheiden en financiën en scheiden en kinderen.

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Tips. Kinderen en ouderschap bij echtscheiding

Tips. Kinderen en ouderschap bij echtscheiding Tips Kinderen en ouderschap bij echtscheiding Wat betekent een scheiding voor jezelf? Het was je bedoeling de kinderen samen op te voeden en te zien opgroeien. Als jullie scheiden, zal dat er voor iedereen

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie