Talk about a close call

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Talk about a close call"

Transcriptie

1 Talk about a close call Rapportage ledenpeiling NVMT mei nee 142 ja Analyse 19 juni 2012 door

2 Rapportage ledenpeiling NVMT mei De uitkomst van de ledenpeiling 2 Overzicht argumenten nee-stemmers 3 Overzicht argumenten ja-stemmers 5 Tabellen leeftijdsgroepen respondenten 6 Tabellen leeftijdsgroepen leden en CKR MT geregistreerden 7 Tabellen nadere analyse nee-stemmers 8 Tabel totaaloverzicht leeftijdsgroepen stemmers en percentages 9 1

3 Rapportage ledenpeiling NVMT mei 2012 De Algemene Ledenvergadering van de NVMT heeft in december 2011 aangegeven dat de civiele effecten en de sociaal-economische consequenties van het invoeren van de verplichte masteropleiding nader onderzocht zouden moeten worden. Het bestuur van de NVMT heeft deze opdracht opgepakt, nader onderzoek gedaan en zich door externen laten adviseren. In een uitgebreide brief aan de leden op 1 mei 2012 zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. De conclusie van het bestuur van de NVMT is: Conclusie: advies aan de ALV Na goede weging van alle bovenstaande voor- en nadelen, is het bestuur tot het besluit gekomen de leden te adviseren dat er geen onderbouwing is om het ingezette beleid ten aanzien van de verplichte mastergraad (niveau EKK 7, zie tabel 1) voor manueel therapeuten te veranderen. De leden zijn uitgenodigd hun mening te geven over de conclusie die het bestuur heeft getrokken. Kunt u zich vinden in de bovenstaande conclusie en het voorgestelde beleid voor de komende jaren van het bestuur van de NVMT? Antwoord: Ja / Nee? Eventueel met een korte toelichting. Onderzoeksopzet Leden hebben per gereageerd naar het secretariaat van de NVMT. Het secretariaat heeft de e- mails die tot en met 11 juni 2012 zijn binnengekomen, doorgestuurd naar Van Erp Mediation om zo de analyse extern te laten uitvoeren. Alle s die tot en met 11 juni 2012 zijn ontvangen, zijn door Van Erp Mediation inhoudelijk beoordeeld op ja of nee stemmen en de aangevoerde argumenten. Indien een meerdere met naam en lidnummer aangegeven ondertekenaars heeft, zijn deze geteld voor het aantal ondertekenaars. Omgekeerd, als een lid eerst een korte mededeling stuurt en vervolgens een uitgebreide motivatie, zijn alle genoemde argumenten één keer geteld. De leden hebben hun eigen woorden kunnen kiezen bij de toelichting die zij konden geven. Om het overzichtelijker te maken, zijn de argumenten geclusterd. Enkele leden hebben alleen een vraag gesteld naar aanleiding van de eerder genoemde brief van de NVMT. Deze s zijn niet meegeteld omdat uit deze s geen keuze voor of tegen het beleid blijkt. De tabellen op pagina 6, 7 en 8 zijn samengesteld door de kantoororganisatie. De uitkomst van de ledenpeiling In totaal hebben 301 leden gereageerd. 159 kunnen zich niet vinden in de conclusie van het bestuur van de NVMT, 142 wel. De nee-stemmers gaven vaak meerdere argumenten waarom zij zich niet kunnen vinden in het beleid. Veel ja-stemmers gaven aan, zonder zelf argumenten te noemen, dat zij zich kunnen vinden in het beleid van de NVMT. Op de volgende bladzijden staat een overzicht van de geclusterde argumenten en het aantal keren dat het argument is genoemd. 2

4 Overzicht argumenten nee-stemmers Vierenzestig leden vinden een dispensatie-regeling voor ouderen cq een overgangsregeling een must. In die zin moet een twee-deling in register kunnen als overgangsregeling. Met het blijven volgen van na- en bijscholing kunnen ook ouderen in het CKR blijven. Sommigen doen concrete suggesties in de zin van: als iemand 20 jaar ervaring heeft als manueel therapeut of ouder is dan 52 jaar of 55 jaar is het volgen van na- en bijscholing voldoende om in het CKR te blijven. Negenenveertig leden geven aan dat het tarief voor MT toch al onder druk staat. Investeringen in tijd, geld, inkomstenderving staan niet in verhouding tot de opbrengst. Sommigen noemen het (emotioneel) een volkomen onverantwoorde investering, anderen geven op mildere wijze aan dat de investering niet is terug te verdienen. Zesenveertig leden zijn ervan overtuigd dat je geen betere behandelaar wordt als je een masteropleiding volgt. Zij zien dan ook geen meerwaarde in het volgen van een masteropleiding. Eenenveertig oudere leden geven, net als de negenenveertig leden hiervoor, aan dat het tarief voor MT toch al onder druk staat. Investeringen in tijd, geld, inkomstenderving staan niet in verhouding tot de opbrengst, zeker gelet op hun leeftijd. Sommigen geven aan dat zij als ouderen niet meer met dezelfde snelheid verwachten te studeren en dat het hen dus meer tijd zal kosten om een mastertitel te behalen. Zesentwintig leden voelen zich niet gebonden aan het besluit van de ALV van 2007 omdat het besluit destijds door zo weinig leden is genomen. Er was en er is geen draagvlak voor het besluit naar hun mening. Tweeëntwintig keer komt het argument naar voren dat de rol van zorgverzekeraars te groot is. Zij eisen steeds meer kwaliteit en wensen er minder voor te betalen. Twintig keer komt het argument naar voren dat 2/3 deel van de manueel therapeuten (nog) geen master is. Het bestuur moet meer rekening houden met deze groep die de manueel therapie op de kaart heeft gezet en de vereniging ook heeft groot gemaakt. Zeventien 55+ geven aan een schadeclaim in te dienen als zij straks niet meer het tarief MT kunnen declareren omdat zij geen mastertitel hebben. Als de plannen doorgaan, is er sprake van tweedeling en moet de NVMT ook de belangen van de niet-masters goed behartigen, schrijven zeventien leden. Anders heeft het geen meerwaarde om lid te zijn. Dertien leden verwachten van de NVMT dat zij een duidelijk overzicht geven van alle opleidingen met kosten, mogelijkheden van spreiding van studiebelasting etc. Het argument dat de NVMT failliet kan gaan door schadeclaims is een oneigenlijk argument volgens twaalf leden. 3

5 Het bestuderen van wetenschappelijke artikelen etc. is een taak voor enkele masters. Zij kunnen op hun beurt de kennis die zij op die manier opdoen doorgeven aan de niet wetenschappelijk geschoolde manueel therapeuten. Negen 55+ leden geven aan lang praktijkervaring te hebben en kunnen niet accepteren dat hun vier-jarige opleiding ineens niets meer waard is. Voor part-timers en mensen die in loondienst werken zijn de kosten van de opleiding niet op te brengen, temeer daar werkgevers doorgaans geen of een zeer beperkt opleidingsbudget hebben en de kosten (en ook inkomstenderving bij variabele beloning) voor eigen rekening van de werknemer komen. Ook nee-stemmers geven soms aan dat zij positieve aspecten zien in het up-graden naar mastersniveau. Drie keer wordt aansluiting bij het internationale veld genoemd. Drie leden voeren aan dat de nieuwe lichting als master wordt opgeleid. Voor alle anderen zou een uitsterf constructie gehanteerd moeten worden. Twee leden menen dat opleidingen het organisatorisch en inhoudelijk niet aan kunnen in korte tijd 1600 manueel therapeuten op te leiden. Dit mag niet voor risico van de individuele manueel therapeut komen. 1 Eén lid geeft aan twee-deling niet goed te vinden: we zijn allemaal MT. ==/== 4

6 Overzicht argumenten ja-stemmers Eenenzeventig leden geven aan het beleid van de NVMT te ondersteunen zonder dat zij hiervoor argumenten geven. Zesentwintig leden vinden dat verwetenschappelijking en verdere professionalisering nodig is om ook in de toekomst inhoudelijk goede zorg te kunnen blijven leveren. Elf leden noemen profilering en goede positionering zowel nationaal als internationaal als argument. Tien leden hebben wel zorg om tarief. Hoe gaat de NVMT de belangen van leden behartigen? Blijft het wel rendabel om manueel therapeut te zijn? Wordt de lat niet steeds hoger gelegd? En kunnen we niet beter zonder de verzekeraars? Het kosten baten aspect is een lastig aspect. Zes leden doen een appèl op het bestuur om een vrijstelling voor ouderen duidelijk te regelen of geven aan de overgangsregeling voor ouderen niet duidelijk te vinden. (Gaat het om 52+, of geboortejaar 1959 en daarvoor, is ingeschreven staan bij een opleiding genoeg, of moet je ook echt de opleiding volgen?) Zes andere voor-stemmers verwoorden een speciale regeling voor ouderen explicieter: Zij vinden het een voorwaarde dat ouderen een vrijstelling verkrijgen; het zou slecht beleid zijn voor ouderen als ze uit het register gezet worden. 6 Zes leden geven expliciet aan tweedeling onwenselijk te vinden. 6 Zes andere leden geven juist aan dat tweedeling in het ledenbestand mogelijk moet zijn. 5 Vijf leden vinden het niet fair om het beleid te wijzigen omdat anderen al wel aan de verplichting hebben voldaan. 5 Vijf leden willen dat de NVMT een consistent beleid voert en zien het professioneel master zijn ook als sterk argument aan de onderhandelingstafel. 3 Drie leden vinden het besluit van 2007 eigenlijk geen goed besluit, maar zij vinden het nog slechter om een zwalkend beleid te voeren. Daarom stemmen zij nu voor. 2 3 Twee leden noemen expliciet dat het goed zou zijn als de masteropleiding in de vorm van modulair onderwijs of op de een of andere manier getemporiseerd gevolgd kan worden, zodat de studiebelasting te spreiden is. Twee voorstemmers kondigen aan een claim in te dienen als de verplichting niet doorgaat, want zij zijn al gestart met de opleiding of hebben de opleiding al afgerond. Eén voorstemmer geeft aan dat hij een claim indient als de verplichting niet doorgaat, want hij heeft de opleiding al afgerond, maar het heeft hem niets gebracht in de praktijkvoering. Niet inhoudelijk voor de patiëntenzorg en niet financieel. ==/== 5

7 Tabellen leeftijdsgroepen respondenten ja-stemmers, leeftijd geboortejaar aantal >= 63 jaar geboren in 1949 of eerder 2 >= 58 jaar en < 63 jaar geb t/m >= 53 jaar en < 58 jaar geb t/m >=48 jaar en < 53 jaar geb t/m >=43 jaar en < 48 jaar geb t/m >= 38 jaar en < 43 jaar geb t/m >=33 jaar en < 38 jaar geb t/m >= 28 jaar en < 33 jaar geb t/m >= 23 jaar en < 28 jaar geb t/m 1989 >= 18 jaar en < 23 jaar geb t/m 1994 nee-stemmers, leeftijd geboortejaar aantal >= 63 jaar geboren in 1949 of eerder 2 >= 58 jaar en < 63 jaar geb t/m >= 53 jaar en < 58 jaar geb t/m >=48 jaar en < 53 jaar geb t/m >=43 jaar en < 48 jaar geb t/m >= 38 jaar en < 43 jaar geb t/m >=33 jaar en < 38 jaar geb t/m >= 28 jaar en < 33 jaar geb t/m >= 23 jaar en < 28 jaar geb t/m 1989 >= 18 jaar en < 23 jaar geb t/m

8 Tabellen leeftijdsgroepen leden en CKR MT geregistreerden personen CKR MT geregistreerd op leeftijd aantal procent >= 63 jaar geboren in 1949 of eerder 154 4,1 >= 58 jaar en < 63 jaar geb t/m ,11 >= 53 jaar en < 58 jaar geb t/m ,49 >=48 jaar en < 53 jaar geb t/m ,98 >=43 jaar en < 48 jaar geb t/m ,7 >= 38 jaar en < 43 jaar geb t/m ,71 >=33 jaar en < 38 jaar geb t/m ,89 >= 28 jaar en < 33 jaar geb t/m ,01 >= 23 jaar en < 28 jaar geb t/m ,02 >= 18 jaar en < 23 jaar geb t/m NVMT leden CKR geregistreerd op leeftijd aantal procent >= 63 jaar geboren in 1949 of eerder 85 4,12 >= 58 jaar en < 63 jaar geb t/m ,15 >= 53 jaar en < 58 jaar geb t/m ,56 >=48 jaar en < 53 jaar geb t/m ,39 >=43 jaar en < 48 jaar geb t/m ,2 >= 38 jaar en < 43 jaar geb t/m ,42 >=33 jaar en < 38 jaar geb t/m ,58 >= 28 jaar en < 33 jaar geb t/m ,14 >= 23 jaar en < 28 jaar geb t/m ,44 >= 18 jaar en < 23 jaar geb t/m CKR MT geregistreerd zonder (verkorte) master op leeftijd aantal procent >= 63 jaar geboren in 1949 of eerder 148 5,63 >= 58 jaar en < 63 jaar geb t/m ,67 >= 53 jaar en < 58 jaar geb t/m ,43 >=48 jaar en < 53 jaar geb t/m ,27 >=43 jaar en < 48 jaar geb t/m ,95 >= 38 jaar en < 43 jaar geb t/m ,07 >=33 jaar en < 38 jaar geb t/m ,59 >= 28 jaar en < 33 jaar geb t/m ,12 >= 23 jaar en < 28 jaar geb t/m ,27 >= 18 jaar en < 23 jaar geb t/m

9 Nadere analyse 64 nee-stemmers op vraag: Vierenzestig leden vinden een dispensatie-regeling voor ouderen cq een overgangsregeling een must. In die zin moet een twee-deling in register kunnen als overgangsregeling. Met het blijven volgen van na- en bijscholing kunnen ook ouderen in het CKR blijven. Sommigen doen concrete suggesties in de zin van: als iemand 20 jaar ervaring heeft als manueel therapeut of ouder is dan 52 jaar of 55 jaar is het volgen van na- en bijscholing voldoende om in het CKR te blijven. >= 63 jaar geboren in 1949 of eerder 1 >= 58 jaar en < 63 jaar geb t/m >= 53 jaar en < 58 jaar geb t/m >=48 jaar en < 53 jaar geb t/m >=43 jaar en < 48 jaar geb t/m >= 38 jaar en < 43 jaar geb t/m >=33 jaar en < 38 jaar geb t/m 1979 >= 28 jaar en < 33 jaar geb t/m 1984 >= 23 jaar en < 28 jaar geb t/m 1989 >= 18 jaar en < 23 jaar geb t/m 1994 Nadere analyse 41 nee-stemmers op vraag: Eenenveertig oudere leden geven, net als de negenenveertig leden hiervoor, aan dat het tarief voor MT toch al onder druk staat. Investeringen in tijd, geld, inkomstenderving staan niet in verhouding tot de opbrengst, zeker gelet op hun leeftijd. Sommigen geven aan dat zij als ouderen niet meer met dezelfde snelheid verwachten te studeren en dat het hen dus meer tijd zal kosten om een mastertitel te behalen. >= 63 jaar geboren in 1949 of eerder 1 >= 58 jaar en < 63 jaar geb t/m >= 53 jaar en < 58 jaar geb t/m >=48 jaar en < 53 jaar geb t/m >=43 jaar en < 48 jaar geb t/m >= 38 jaar en < 43 jaar geb t/m 1974 >=33 jaar en < 38 jaar geb t/m 1979 >= 28 jaar en < 33 jaar geb t/m 1984 >= 23 jaar en < 28 jaar geb t/m 1989 >= 18 jaar en < 23 jaar geb t/m

10 Tabel totaaloverzicht leeftijdsgroepen stemmers en percentages Totaal stemmers ja ja nee nee CKR MT NVMT CKR CKR MT ger. zonder (verkorte) master >= 63 jaar >= 58 jaar en < 63 jaar >= 53 jaar en < 58 jaar >=48 jaar en < 53 jaar >=43 jaar en < 48 jaar >= 38 jaar en < 43 jaar >=33 jaar en < 38 jaar >= 28 jaar en < 33 jaar >= 23 jaar en < 28 jaar >= 18 jaar en < 23 jaar geboren in 1949 of eerder aantal % aantal % aantal % % % 4 1,3 2 1,4 2 1,3 4,1 4,1 5,6 geb t/m ,0 14 9, ,8 10,1 14,2 13,7 geb t/m , , ,0 16,5 23,6 21,4 geb t/m , , ,3 15,0 19,4 18,3 geb t/m , , ,3 13,7 14,2 16,0 geb t/m ,0 14 9,9 7 4,4 11,7 10,4 12,1 geb t/m ,7 13 9,2 1 0,6 13,9 8,6 9,6 geb t/m ,7 6 4,2 2 1,3 13,0 5,1 3,1 geb t/m ,0 0,4 0,3 geb t/m , , , ,0 100,0 100,0 100,0 % 9

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo, mbo en hbo Meting 2013

ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo, mbo en hbo Meting 2013 ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo, mbo en hbo Meting 2013 ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo,

Nadere informatie

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Utrecht, september 2007 De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Het RBL voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor: Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9

RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9 RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9 Voor de leesbaarheid beginnen wij onze antwoorden met VGZ, hier dient men te lezen: Coöperatie VGZ. 1 Vragen uit de sector psychosociaal

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE PROFESSIONALISERING 2012

ONDERZOEKSRAPPORTAGE PROFESSIONALISERING 2012 MAART 2012 ONDERZOEKSRAPPORTAGE PROFESSIONALISERING 2012 Ervaringen professionalisering bij leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders 2 Inhoud Samenvatting en conclusies... 3 1. Inleiding... 6 1.1

Nadere informatie

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting)

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Een online onderzoek onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Meningen over pensioenkwesties

Meningen over pensioenkwesties Sociaaleconomische trends 2014 Meningen over pensioenkwesties Rianne Kloosterman Hans Schmeets mei 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, mei 2014, 02 1 De pensioenproblematiek in Nederland staat volop

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Risicobereidheid in beeld

Risicobereidheid in beeld Risicobereidheid in beeld Onderzoek naar de risicobereidheid bij actieve deelnemers en gepensioneerden in opdracht van Q8 Pensioenfonds Peter Zegwaart Januari 2015 1 Inhoud 1. Introductie Inleiding 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Klantonderzoek collectieve zorgverzekering voor minima in Arnhem. Drs. D. Bulsink Drs. R. Lammerts Drs. T. Nederland

Klantonderzoek collectieve zorgverzekering voor minima in Arnhem. Drs. D. Bulsink Drs. R. Lammerts Drs. T. Nederland Klantonderzoek collectieve zorgverzekering voor minima in Arnhem Drs. D. Bulsink Drs. R. Lammerts Drs. T. Nederland 26 maart 2009 Inhoud 1. De collectief aanvullende ziektekostenverzekering in Arnhem

Nadere informatie

BETROKKENHEID VAN HET

BETROKKENHEID VAN HET BETROKKENHEID VAN HET PERSONEEL Het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van het personeel van de afdeling X Naam: Michel Brookhuis Examinator: Dr.Ir. J. de Leede Meelezer: Prof.dr. J. K. Looise

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

De cliënt centraal. Programmarapportage Dienstverlenende overheid

De cliënt centraal. Programmarapportage Dienstverlenende overheid De cliënt centraal Programmarapportage Dienstverlenende overheid De cliënt centraal Programmarapportage Dienstverlenende overheid Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 11/09 Datum december

Nadere informatie

Wie betaalt de rekening? Een onderzoek naar de risico s van de beleidsnotitie Studeren is investeren

Wie betaalt de rekening? Een onderzoek naar de risico s van de beleidsnotitie Studeren is investeren Wie betaalt de rekening? Een onderzoek naar de risico s van de beleidsnotitie Studeren is investeren Bemuurde Weerd o.z. 1, 3514 AN Utrecht T 030-230 26 66 / E iso@iso.nl / I www.iso.nl Twitter @ISObestuur

Nadere informatie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenregisseurs over inkoop, uitvoering en borging in 2015 Anneke L. Francke (NIVEL) José M. Peeters (NIVEL) Met medewerking van: Wendy Werkman (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs Uitgevoerd

Nadere informatie

Offshoring: een vergezocht probleem?

Offshoring: een vergezocht probleem? Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam Offshoring: een vergezocht probleem? Een onderzoek onder de 100 grootste zakelijke dienstverleners uit de provincie Utrecht drs. M.L.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie