Beide ouders gaan er van uit dat een goede relatie tussen hen als collega-ouders in het belang van de kinderen is.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beide ouders gaan er van uit dat een goede relatie tussen hen als collega-ouders in het belang van de kinderen is."

Transcriptie

1 Ouderschapsplan De inhoud van dit Ouderschapsplan is door de ouders aan de kinderen voorgehouden en met de kinderen besproken op een voor hun leeftijd en ontwikkeling adequate wijze. De kinderen van 12 jaar en ouder hebben mede ten bewijze daarvan de bij dit Ouderschapsplan overgelegde Kindverklaring getekend. Beide ouders gaan er van uit dat een goede relatie tussen hen als collega-ouders in het belang van de kinderen is. Zij zijn voornemens alles wat in hun vermogen ligt bij te dragen aan een vorm van ouderschap die de ontwikkeling, het welzijn en het geluk van hun kinderen bevordert. Bij dit ouderschapsplan staan de belangen van de kinderen centraal. Dit houdt in dat de afspraken die nu gemaakt zijn in de toekomst kunnen veranderen in aansluiting op de ontwikkeling van de kinderen. De ouders vinden de volgende aspecten heel belangrijk voor hun kinderen: Rust Een stabiele en conflictvrije omgeving Klimaat om zich te kunnen ontplooien Duidelijke afspraken zodat de kinderen weten wat te verwachten.. Artikel 1. Gezag De ouders achten het in het belang van hun kinderen dat de ouders gezamenlijk het gezag over de kinderen blijven uitoefenen. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden (artikel 247 boek 1 Burgerlijk Wetboek). Op grond van het gezamenlijk gezag beslissen de partijen tezamen waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben en waar zij zijn ingeschreven. Artikel 2. Hoofdverblijf, inschrijving en kinderbijslag Hoofdverblijf De kinderen zullen hun hoofdverblijf hebben bij de moeder/vader. De ouders zullen in co-ouderschap voor de kinderen zorgen en de kinderen zullen hun hoofdverblijf afwisselend, bij de moeder en de vader hebben, waarbij de kinderen ongeveer evenveel tijd bij beide ouders woonachtig zijn. Inschrijving De kinderen worden ingeschreven bij de moeder / de vader.. wordt ingeschreven bij de moeder en. wordt ingeschreven bij de vader.

2 Kinderbijslag Op de peildatum voor toekenning van de kinderbijslag worden de kinderen geacht bij de moeder / de vader te wonen. En/ De kinderbijslag zal worden (door)gestort op de gezamenlijke kinderrekening. Artikel 3. De zorgregeling Dagelijkse zorg Gedurende de tijd dat de kinderen bij de moeder verblijven is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg; gedurende de tijd dat de kinderen bij de vader verblijven is hij verantwoordelijk. Zaken als lichamelijke verzorging incl. kapper en kleding, thuiskomtijden, bedtijd, zullen beide ouders allereerst in overleg met elkaar en vervolgens zo nodig met de kinderen afstemmen. Dagelijkse zorg De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse zorg wordt voorlopig geheel toevertrouwd aan de moeder / de vader. De ouders zijn gerechtigd naar eigen inzicht invulling te geven aan de omgang met het kind. Wel zal daarbij respectvol worden omgegaan met de zorgregeling zoals de andere ouder die heeft ingesteld of zoals de ouders deze hebben afgesproken. Tot dagelijkse zorg wordt onder meer gerekend: de lichamelijke verzorging incl. kapper en kleding, thuiskomtijden, bedtijden, al hetgeen regelmatig terugkeert en geacht mag worden tot de normale gang van zaken binnen een huishouding te behoren. De andere ouder zal de lijn die de verzorgende ouder heeft neergelegd in de tijd dat de kinderen bij de andere ouder doorbrengen zo veel als mogelijk voortzetten en in ieder geval niet bewust doorkruisen of afbreken. Artikel 4. School / Opleiding Schoolkeuze Een keuze voor een (type) school maken de ouders tezamen met het kind, waarbij de ouders in gezamenlijk overleg met elkaar zullen beslissen. Schoolkeuze Een keuze voor een (type) school wordt door de moeder / vader gemaakt ná overleg daaromtrent met de andere ouder. Schoolkeuze Een keuze voor een (type) school wordt door de moeder / vader gemaakt nadat de andere ouder daaromtrent is geraadpleegd. Schoolkeuze Een keuze voor een (type) school wordt door de moeder / vader gemaakt zonder overleg of raadpleging. De andere ouder zal schriftelijk door de moeder / vader van de beslissing

3 op de hoogte worden gesteld binnen veertien dagen nadat de beslissing is genomen. Studiekeuze Een keuze voor een (type) studie / opleiding maken de ouders tezamen met het kind. Ouderavonden en openbare bijeenkomsten De ouders zullen ouderavonden en openbare bijeenkomsten zo veel als mogelijk gezamenlijk bezoeken. De moeder / vader zal de andere ouder tijdig op de hoogte stellen van een aangekondigde datum en het tijdstip. Ouderavonden en openbare bijeenkomsten De moeder en de vader zullen een ouderavond afzonderlijk van elkaar bijwonen. De ouders zullen elkaar in de gelegenheid stellen afzonderlijk contact met de school te onderhouden, zulks in overleg met of op aanwijzing van de betreffende schoolleiding. Omtrent het bijwonen van openbare bijeenkomsten zullen de ouders steeds tijdig vooraf afspraken maken. Ouderavonden en openbare bijeenkomsten Uitsluitend de moeder / vader zal de ouderavonden en openbare bijeenkomsten bijwonen. De andere ouder zal worden geïnformeerd door de moeder / de vader / via de school. Rapporten / schoolinformatie De ouder die de rapporten of andere schoolinformatie ontvangt zal deze ter kennisname doorleiden naar de andere ouder. Belonend of bestraffend gedrag zullen de ouders met elkaar afstemmen. Rapporten / schoolinformatie Iedere ouder zal voor zich met de school afstemmen hoe hij / zij op de hoogte wordt gehouden van de prestaties en vorderingen van het kind. De andere ouder zal daarbij geen blokkades opwerpen. Overige afspraken rondom school / opleiding - huiswerkcontrole, ja/nee, door wie, wanneer - bijles? Artikel 5. Medische aangelegenheden en issues met betrekking tot de gezondheid Acute problemen In geval zich een acuut medisch probleem voordoet zal de ouder onder wiens hoede het kind op dat moment is de noodzakelijke maatregelen treffen en de andere ouder terstond, dat wil zeggen zo spoedig als de omstandigheden dat mogelijk maken, informeren. Beslissingen om zaken die niet acuut zijn Beslissingen omtrent belangrijke medische aangelegenheden nemen de ouders in overleg. Kleine besluiten, bijvoorbeeld medicijnen tegen verkoudheid of griep neemt de ouder waar het kind op dat moment verblijft.

4 Beslissingen omtrent medische aangelegenheden neemt de moeder / de vader na overleg met de andere ouder. Beslissingen omtrent medische aangelegenheden neemt de moeder / de vader na daaromtrent de andere ouder te hebben geraadpleegd. Beslissingen omtrent medische aangelegenheden neemt de moeder / de vader zonder overleg of raadpleging. De moeder / vader zal de andere ouder informeren omtrent de te nemen / genomen beslissingen zo spoedig als de omstandigheden dat mogelijk maken. Toegang tot het kind dat ziek is / verpleegd wordt De ouders zullen er over en weer voor zorgen dat zij afhankelijk van de omstandigheden, tezamen of afzonderlijk rechtstreeks contact zullen kunnen onderhouden met het kind dat ziek is of verpleegd wordt. Diversen In dit onderdeel kunt u voor zover u dit wenst overige afspraken kwijt omtrent gezondheidsissues rondom uw kinderen, denk daarbij aan onderwerpen als: - gebruik van alcohol - gebruik van drugs - seksuele voorlichting - anticonceptie - cosmetische ingrepen - piercing / tatoeage Artikel 6. Contact van het kind met de ouders Het kind is gerechtigd tot contact en omgang met de beide ouders. De ouders hebben uit praktische overwegingen hierover het navolgende afgesproken: Dagelijkse zorg door:* Ochtend Middag Avond Nacht Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag * invullen: naam ouder 1 / naam ouder 2 / Om de week 1 of 2 / Anders Eventueel: de ochtend/middag/avond begint om uur., als bijv., vrijdag en zondag wisselmomenten zijn, aangeven op welk tijdstip de kinderen gehaald/gebracht worden en waar zij nog mee-eten. Wanneer men iets wil ruilen in de dagen/weken kan dit altijd/nooit/in beperkte mate met de andere ouder overlegd worden. Wanneer het gaat om een wijziging

5 die voor de kinderen van belang is en/of voor een leuke activiteit zorgt bijv. familiefeest, weekend weg etc, zullen de ouders hun best doen om dit voor de kinderen mogelijk te maken. Vrije schooldagen of ziekte van het kind vallend op werkdagen worden opgevangen door vader/moeder/degene die op dat moment de zorg voor de kinderen heeft. Wanneer er iets structureel wijzigt in de opvang door bijv. kinderdagverblijf, familieleden of eigen ouder, wordt de andere ouder daarvan vooraf/achteraf/niet op de hoogte gesteld. Bij oudere kinderen (aanpassen naar wens): Gezien de leeftijd(en) en de weekendactiviteiten (sport/werk e.d.) van de kinderen wordt er niet een vast contactschema vastgesteld. De kinderen wonen bij de vader/moeder en zijn altijd welkom bij de andere ouder. Beide ouders zullen het contact van het kind met de andere ouder aanmoedigen en stimuleren. Minimale frequentie:.. Contact met de ouder waar het kind niet verblijft Beschrijf hoe het kind contact kan onderhouden met de ene ouder wanneer het bij de andere ouder verblijft. (bijv. via of per telefoon; wel/geen vaste tijden, of bij specifieke gebeurtenissen) Vervoer van en naar de ouders Wie haalt / brengt wanneer, of gaan kinderen zelfstandig? Vakanties en feestdagen Voorts heeft het kind er recht op een deel van de vakanties en feestdagen bij iedere ouder door te brengen. In beginsel gaat het hierbij om de helft van de vakanties en feestdagen. De dagelijks verzorgende ouder zal tenminste zes maanden voorafgaande aan een vakantie of feestdag(en) schriftelijk een roostervoorstel doen voor die vakantie of feestdag(en), daarbij reeds zoveel als mogelijk ook nog komende vakanties en/of feestdagen betrekkende. De andere ouder zal schriftelijk binnen drie weken reageren, eventueel met een tegenvoorstel. De ouders zullen tenminste zes maanden voorafgaande aan een vakantie of feestdag(en) het rooster van die vakantie of feestdag(en) in overleg vaststellen, daarbij reeds zoveel als mogelijk ook nog komende vakanties en/of feestdagen bespreken en vaststellen, De ouders zullen ieder jaar voor 1 september met elkaar overleggen over een roostervoorstel voor de vakanties en feestdag(en) in het komende schooljaar. Vakanties: Naam Ouder 1 Naam Ouder 2 Zomervakantie Herfstvakantie 11 November Sinterklaas Kerstvakantie - kerstdagen - oud & nieuw

6 Voorjaarsvakantie Koninginnedag Mei vakantie Goede Vrijdag / Pasen Hemelvaartdag Pinksteren Bijzondere dagen Naam Ouder 1 Naam Ouder 2 Moederdag Vaderdag Verjaardagen kinderen Verjaardagen ouders Verjaardagen andere familie Gedenkdagen Jubilea Aanvullende afspraken rondom vakantie -kampen (bijv. toernooi), wie beslist, overleg, kosten - met anderen dan eigen ouders, bijv. met ouders van vriend(in) Vakantie oudere kinderen Afspraken over oudere kinderen die niet (langer) met de ouders samen op vakantie gaan. - vanaf welke leeftijd mogen zij zonder ouders op vakantie? - wie geeft toestemming voor zelfstandige vakantie? - voorwaarden aan locatie, reisgenoten, reisorganisatie? - als zij thuis blijven tijdens vakantieperiode dient er dan een ouder ook thuis/vrij te zijn? Artikel 7. Respectvol ouderschap De ouders blijven ouders van het kind. Termen als vader / moeder / papa / mama blijven gereserveerd voor de ouders en zullen niet aan een ander worden vergeven, behoudens met uitdrukkelijke instemming van de andere ouder. Boodschappen Boodschappen omtrent het kind en de gezinssituatie of wijzigingen die (gaan) optreden zullen de ouders steeds eerst aan elkaar overbrengen zonder tussenkomst van de kinderen. Signalen Signalen van de kinderen omtrent de andere ouder worden door en tussen de ouders afgestemd zonder de kinderen daar verder mee te belasten. Ondersteuning als ouders De ouders zullen elkaar naar de kinderen toe zo veel als mogelijk ondersteunen in ieders rol ten aanzien van de kinderen, juist ook wanneer er ogenschijnlijk fouten gemaakt worden of zich problemen aandienen. Nieuwe partner

7 Als één van de ouders een nieuwe partner heeft gevonden die hij/zij bij de kinderen wil introduceren, overlegt hij/zij met / informeert hij/zij de andere ouder hoe en wanneer daarover voor het eerst met de kinderen gesproken zal worden. Artikel 8. Financiële afspraken Kinderalimentatie Met ingang van.. en zolang de kinderen minderjarig zijn betaalt de.. aan de een alimentatie voor de kinderen van.. per maand per kind. Deze alimentatie zal zijn onderworpen aan de wettelijke indexering als bedoeld in artikel 1:402a BW, voor het eerst per 1 januari 200 Vanaf het tijdstip waarop een kind meerderjarig wordt betaalt de ouder de genoemde kinderalimentatie aan het kind zelf, op een door het kind aan te wijzen bankrekening, tenzij het kind op dat moment nog bij de andere ouder woont. In dat geval wordt door de man, de vrouw en het kind in onderling overleg bepaald op welke wijze wordt betaald, zolang als die situatie voortduurt. En/ Kinderkosten De ouders hebben afgesproken dat de gezamenlijke kinderkosten van een gezamenlijke kinderrekening betaald zullen worden. Met ingang van.. en zolang de kinderen minderjarig zijn betalen de ouders ieder 50% van de te verwachten kosten op deze rekening. Bij aanvang stellen de ouders dit bedrag vast op per ouder per maand. OF De moeder betaalt aan deze rekening per maand en vader betaalt aan deze rekening per maand. De kinderbijslag wordt tevens/niet op deze rekening gestort. De ouders zullen een gezamenlijke kinderrekening gebruiken om de volgende kosten van te betalen: - school- en boekengeld - kleding - vervoermiddelen - contributies - zakgeld - sport - sparen voor studie - -. De rekening wordt geopend en beheerd door de moeder / de vader. De rekeningafschriften worden aan de ander ter inzage gegeven/in kopie toegezonden/via internetbankieren hebben beide ouders toegang. De kinderspaarrekeningen met nrs worden beheerd door de moeder / de vader. De rekeningafschriften worden aan de ander ter inzage gegeven/in kopie toegezonden/via internetbankieren hebben beide ouders toegang. Het saldo voor de spaarrekening is bedoeld voor studie / 1 ste huis / trouwen / grote reis van het kind. De ouders dienen beiden toestemming te geven voor het aanwenden van het saldo. Studie De ouders vinden het belangrijk de kinderen in staat te stellen te kunnen studeren. De vader/moeder/ouders verplicht(en) zich naar rato van hun inkomen op dat moment aan een meerderjarig kind van 21 jaar of ouder een (studie) bijdrage te betalen zolang het

8 kind met redelijke resultaten en in overleg met deze ouder met een beroepsopleiding bezig is of studeert, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop het kind de 25-jarige leeftijd bereikt. Dit beding ten behoeve van ieder der kinderen van partijen gezamenlijk is onherroepelijk, zodat de kinderen het recht hebben om zonnodig nakoming van dit beding te vorderen. Zakgeld / kleedgeld Ten aanzien van zakgeld/kleedgeld spreken de ouders af dat de vader / moeder dit betaalt. De hoogte en frequentie van het zakgeld/kleedgeld wordt in overleg vastgesteld / door de moeder / vader bepaald. Eventueel: kosten mobiele telefoon van de kinderen. Wettelijke aansprakelijkheid De vader / de moeder zal de kinderen op zijn / haar polis tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd houden en de andere ouder een kopie van het geldende polisblad ter beschikking stellen. Ziektekosten De vader / de moeder zal de kinderen op zijn / haar polis tegen ziektekosten verzekerd houden en de andere ouder een kopie van het geldende polisblad ter beschikking stellen. Artikel 9. Diversen Speelgoed en kleding Het speelgoed van de kinderen zal zoveel mogelijk als gelijk verdeeld worden over de woningen van de ouders. De kinderen kunnen zelf bepalen welk speelgoed zij op welk moment waar willen hebben. Een deel van de kinderkleding zal bij ouder waar het kind niet het hoofdverblijf heeft aanwezig zijn. Verjaardagen Op de dag dat het kind jarig is, wordt dit gevierd bij de vader/moeder/bij de ouder waar het kind op die dag verblijft. De andere ouder is welkom het kind op de dag van de verjaardag te bezoeken of De andere ouder viert de verjaardag van het kind met het kind op een andere dag. Het kinderfeestje wordt in overleg samen georganiseerd. Indien de ouders er samen niet uit komen neemt de vader/moeder te allen tijde de verantwoordelijkheid van het kinderpartijtje op zich. De kinderen mogen te allen tijde op de verjaardagen van de andere ouder en andere belangrijke familieleden zoals bijv. opa en oma aanwezig zijn. Indien de kinderen zijn uitgenodigd voor andere (kinder)feestjes brengt de ouder waar de kinderen die dag verblijven hen, tenzij er dringende redenen zijn waarom dit niet zou kunnen. Paspoort Beiden ouders zullen, voor zover nodig en op verzoek hun medewerking binnen maximaal 14 dagen verlenen bij het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart van de kinderen. Contact tussen andere familieleden en het kind

9 Beschrijf hoe je kind contact kan onderhouden met andere familieleden zoals opa, oma, oom en tante, neven en nichten. Overlijden ouders Dit artikel kan gevuld worden indien de ouders afspraken wensen te maken over wat er met het ouderschap moet gebeuren als één van de ouders of beide ouders overlijd(t)(en). Moet er een testament gemaakt/aangepast worden? Moet er voogdij geregeld worden? Verhuizen ouders De ouders spreken de intentie uit om gedurende periode niet te gaan verhuizen, waardoor hij/zij op een afstand van meer dan km van de andere ouder komt te wonen. En/of Indien één van beiden wenst te verhuizen, waardoor hij/zij op een afstand van meer dan km van de andere ouder komt te wonen, zal dat aanleiding zijn met elkaar in overleg te gaan over of de in dit ouderschapsplan gemaakte afspraken herziening behoeven. Overige onderwerpen - stimuleren lichaamsbeweging / buiten spelen - sportkeuze en wisseling, kosten - muziek(-les)keuze en wisseling, kosten - voedingsgewoonten - afspraken inzake computergebruik / internet / gamen - uitgaanstijden, ophalen, samen uit met vrienden - mobiele telefoon - logeren bij vrienden / vriendinnen - het laten logeren van de vriend of vriendin bij je kind; wel/niet zelfde kamer; leeftijd? - rijbewijs - brommer / scooter / fiets, toestemming, aanschafkosten? - huisdieren Artikel 10. Communicatie en informatieverschaffing Communicatie tussen de ouders over het kind Indien er belangrijke gebeurtenissen zijn, zoals (valpartij, winnen sportwedstrijd, verloop schooltoets) zal de ouder onder wiens hoede het kind op dat moment verblijft de andere ouder dezelfde dag daarover via telefoon/sms/ informeren. EN/OF zal de ouder het kind aanmoedigen de andere ouder daarover zelf te informeren. Communicatie bij noodgevallen Beide ouders dragen er zorg voor dat zij voor de andere ouder en voor hun kinderen bereikbaar zijn in geval van nood. Het spreekt vanzelf dat de ouder, bij wie de kinderen verblijven, of die het noodbericht ontvangt, in een noodgeval ogenblikkelijk de andere ouder waarschuwt en informeert. Communicatie bij de overdracht De ouders zullen zij bij de overdracht een kort overleg hebben. Zij vinden het van belang om zich daar voor te blijven inzetten en om aan de kinderen duidelijk te laten zien en te laten voelen dat er weer rust en vertrouwen is.

10 Gelet op de spanningen die er zijn zal de overdracht gebeuren via een schriftje. De ouder bij wie de kinderen geweest zijn vult in of er iets bijzonders was en overhandigt het schriftje bij de deur aan de ontvangende ouder. Om de kans op escalatie te voorkomen, zullen beide ouders bij de overdracht geen pogingen ondernemen om met de ander in gesprek te gaan. Om op de hoogte te blijven is de ouder waar de kinderen zijn, verantwoordelijk om minimaal een uur voor de overdracht aan de andere ouder per te laten weten of er zich bijzonderheden hebben voorgedaan. Artikel 11. Evaluatie van het ouderschapsplan Beide ouders kunnen signaleren dat de ontwikkeling van de kinderen of een wijziging in de situatie van één van de ouders heroverweging van de afspraken nodig maakt. Met wijziging van de situatie van één van de ouders kan onder meer worden bedoeld: verandering van werk, verhuizen, medische situatie/behandeling, samenwonen met nieuwe partner en evt. andere kinderen). Met het oog daarop spreken beide ouders het volgende af: De in dit ouderschapsplan afgesproken regeling zal voorlopig elke [periode] (eventueel in het bijzijn van een mediator) worden geëvalueerd. Wanneer beide partijen na verloop van tijd van mening zijn dat deze evaluaties niet langer nodig zijn, of met een andere frequentie kunnen plaatsvinden, zullen hierover nieuwe afspraken gemaakt worden. Artikel 12. Slotbepaling Ingeval partijen in de toekomst van mening verschillen omtrent de interpretatie of uitvoering van dit ouderschapsplan zullen zij trachten door middel van onderling overleg tot een regeling te komen. Mocht dit niet lukken, dan spreken zij bij deze de intentie uit dat zij zich zullen wenden tot een bemiddelaar, ten einde te trachten de gerezen geschilpunten door bemiddeling tot een oplossing te brengen. Pas wanneer de bemiddeling niet tot resultaat leidt, zullen partijen zich elk tot een eigen advocaat wenden die dan het geschilpunt eventueel aan de bevoegde rechter kan voorleggen. In dit verband wordt nog vastgesteld dat er sprake is van een geschil of meningsverschil, zodra één van partijen dat vindt en uitspreekt of schriftelijk aan de ander meedeelt. Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en getekend, (de moeder) (de vader) Naam Plaats Datum

OUDERSCHAPSPLAN. noemen: de vader ; 2. ***, wonende te ***, geboren te *** op ***, burgerlijke staat: ***, hierna te noemen: de moeder,

OUDERSCHAPSPLAN. noemen: de vader ; 2. ***, wonende te ***, geboren te *** op ***, burgerlijke staat: ***, hierna te noemen: de moeder, Van Putten Van Apeldoorn notarissen Stationsweg 36 6711 PS Ede Postbus 94 6710 BB Ede Telefoon 0318-685 685 Telefax 0318-685 670 1 - OUDERSCHAPSPLAN Ondergetekenden: 1. ***, wonende te ***, geboren te

Nadere informatie

OUDERSCHAPSPLAN. ., wonende te., geboren op te, hierna te noemen. De ouders zijn op.. te.. met elkaar gehuwd;

OUDERSCHAPSPLAN. ., wonende te., geboren op te, hierna te noemen. De ouders zijn op.. te.. met elkaar gehuwd; OUDERSCHAPSPLAN De ondergetekenden zijn:. wonende te.., geboren op te hierna te noemen de vader en., wonende te., geboren op te, hierna te noemen de moeder ZIJ NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: De ouders

Nadere informatie

, verder te noemen de man, en, verder te noemen de vrouw,

, verder te noemen de man, en, verder te noemen de vrouw, OUDERSCHAPSPLAN Ondergetekenden, verder te noemen de man, en, verder te noemen de vrouw, De man en de vrouw zijn op, te gehuwd. Uit hun relatie is/zijn geboren het kind/de kinderen: De relatie van de ouders

Nadere informatie

- De ouders zijn op (huwelijksdatum) te (huwelijksplaats) met elkaar gehuwd in gemeenschap van goederen OF: op huwelijksvoorwaarden

- De ouders zijn op (huwelijksdatum) te (huwelijksplaats) met elkaar gehuwd in gemeenschap van goederen OF: op huwelijksvoorwaarden OUDERSCHAPSPLAN (uitgebreide versie) DE ONDERGETEKENDEN: (naam ouder 1), wonende te (postcode + plaats) aan de (straat + huisnummer), geboren op (geboortedatum) te (geboorteplaats), BSN: (invullen BSN-nummer),

Nadere informatie

OUDERSCHAPSPLAN. Naam wonende te postcode/plaats, geboren op datum te plaats, hierna te noemen de vader

OUDERSCHAPSPLAN. Naam wonende te postcode/plaats, geboren op datum te plaats, hierna te noemen de vader OUDERSCHAPSPLAN De ondergetekenden zijn: Naam wonende te postcode/plaats, geboren op datum te plaats, hierna te noemen de vader en Naam, wonende te postcode/plaats, geboren op datum te plaats, hierna te

Nadere informatie

- zij het in verband met hun scheiding van belang vinden om over de opvoeding en verzorging van hun kinderen de volgende afspraken te maken;

- zij het in verband met hun scheiding van belang vinden om over de opvoeding en verzorging van hun kinderen de volgende afspraken te maken; Voorbeeld ouderschapsplan De ondergetekenden:.. (naam ouder 1) en.. (naam ouder 2) nemen in aanmerking dat: - zij met elkaar gehuwd zijn/een relatie met elkaar hebben gehad, - uit hun huwelijk/relatie

Nadere informatie

Vrouw:. Man:. - Uit het huwelijk zijn. de volgende (op dit moment nog) minderjarige kinderen geboren: 1.. (naam, datum, plaats)

Vrouw:. Man:. - Uit het huwelijk zijn. de volgende (op dit moment nog) minderjarige kinderen geboren: 1.. (naam, datum, plaats) [MODEL OUDERSCHAPSPLAN BVS ADVOCATEN] PARTIJEN: Vrouw:. Man:. Nemen het volgende in aanmerking: - Partijen zijn op. te. met elkaar gehuwd. Ze zijn op uit elkaar gegaan / feitelijk gescheiden; - Uit het

Nadere informatie

OUDERSCHAPSPLAN. ., wonende te, geboren op.. te.. ZIJ NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: De ouders zijn op.. te met elkaar gehuwd.

OUDERSCHAPSPLAN. ., wonende te, geboren op.. te.. ZIJ NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: De ouders zijn op.. te met elkaar gehuwd. OUDERSCHAPSPLAN De ondergetekenden zijn:..wonende te, geboren op.. te hierna te noemen de vader ; en., wonende te, geboren op.. te.. hierna te noemen de moeder ; ZIJ NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: De

Nadere informatie

OUDERSCHAPSPLAN. NAAM wonende te PC+WP, geboren op **-**-**** te PLAATS, hierna te noemen de vader

OUDERSCHAPSPLAN. NAAM wonende te PC+WP, geboren op **-**-**** te PLAATS, hierna te noemen de vader OUDERSCHAPSPLAN De ondergetekenden zijn: NAAM wonende te PC+WP, geboren op **-**-**** te PLAATS, hierna te noemen de vader en NAAM, wonende te PC+WP, geboren op **-**-**** te PLAATS, hierna te noemen de

Nadere informatie

Ouderschapsplan. [voornaam ACHTERNAAM moeder], wonende te (postcode) [plaats] aan de [straat] [nummer], hierna te noemen: de moeder;

Ouderschapsplan. [voornaam ACHTERNAAM moeder], wonende te (postcode) [plaats] aan de [straat] [nummer], hierna te noemen: de moeder; Ouderschapsplan De ondergetekenden zijn: [voornaam ACHTERNAAM moeder], wonende te (postcode) [plaats] aan de [straat] [nummer], hierna te noemen: de moeder; en [voornaam ACHTERNAAM vader], wonende te (postcode)

Nadere informatie

OUDERSCHAPSPLAN GEZAMENLIJK TE NOEMEN: DE OUDERS, NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

OUDERSCHAPSPLAN GEZAMENLIJK TE NOEMEN: DE OUDERS, NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: OUDERSCHAPSPLAN DE ONDERGETEKENDEN: [naam vader], wonende te [woonplaats] aan de [straat], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], hierna te noemen de vader en [naam moeder], wonende te [woonplaats]

Nadere informatie

Uit deze relatie klik en kies zijn de volgende kinderen of is het volgende kind geboren geboren:

Uit deze relatie klik en kies zijn de volgende kinderen of is het volgende kind geboren geboren: OUDERSCHAPSPLAN DE ONDERGETEKENDEN: klik hier type: de naam van partij een, wonende te type: woonplaats partij een aan de type: straat partij een, geboren te type: geboorteplaats partij een op klik en

Nadere informatie

OUDERSCHAPSPLAN. (naam), wonende te. (postcode/plaats), geboren op. (datum) te.. (plaats), hierna te noemen de vader

OUDERSCHAPSPLAN. (naam), wonende te. (postcode/plaats), geboren op. (datum) te.. (plaats), hierna te noemen de vader OUDERSCHAPSPLAN De ondergetekenden zijn: (naam), wonende te. (postcode/plaats), geboren op. (datum) te.. (plaats), hierna te noemen de vader en.. (Naam), wonende te (postcode/plaats), geboren op. (datum)

Nadere informatie

- De ouders zijn op (huwelijksdatum) te (huwelijksplaats) met elkaar gehuwd in gemeenschap van goederen OF: op huwelijksvoorwaarden

- De ouders zijn op (huwelijksdatum) te (huwelijksplaats) met elkaar gehuwd in gemeenschap van goederen OF: op huwelijksvoorwaarden OUDERSCHAPSPLAN (verkorte versie) DE ONDERGETEKENDEN: (naam ouder 1), wonende te (postcode + plaats) aan de (straat + huisnummer), geboren op (geboortedatum) te (geboorteplaats), BSN: (invullen BSN-nummer),

Nadere informatie

VFAS MODEL OUDERSCHAPSPLAN. Naam, wonende te postcode/plaats, geboren op datum te plaats, hierna te noemen de moeder

VFAS MODEL OUDERSCHAPSPLAN. Naam, wonende te postcode/plaats, geboren op datum te plaats, hierna te noemen de moeder VFAS MODEL OUDERSCHAPSPLAN De ondergetekenden zijn: Naam wonende te postcode/plaats, geboren op datum te plaats, hierna te noemen de vader en Naam, wonende te postcode/plaats, geboren op datum te plaats,

Nadere informatie

OUDERSCHAPSPLAN. b. Uit het huwelijk is het volgende minderjarige kind / zijn de volgende minderjarige kinderen geboren:

OUDERSCHAPSPLAN. b. Uit het huwelijk is het volgende minderjarige kind / zijn de volgende minderjarige kinderen geboren: OUDERSCHAPSPLAN De ondergetekenden: 1. Mevrouw [voorletters + naam], geboren op [geboortedatum], wonende te [postcode + plaats] aan *straat + huisnummer+, hierna te noemen: de moeder ; en 2. De heer [voorletters

Nadere informatie

de heer/mevrouw [NAAM IN HOOFDLETTERS], wonende te ([postcode]) [plaatsnaam] aan de [adres], hierna te noemen de vader/moeder,

de heer/mevrouw [NAAM IN HOOFDLETTERS], wonende te ([postcode]) [plaatsnaam] aan de [adres], hierna te noemen de vader/moeder, MODEL-OUDERSCHAPSPLAN Dit ouderschapsplan is de basis van het ouderschapsplan dat voor uw verzoekschriftprocedure dient te worden opgesteld. Kruist u alstublieft de verschillende mogelijkheden aan en schrijft

Nadere informatie

WERKBLAD OUDERSCHAPSPLAN

WERKBLAD OUDERSCHAPSPLAN In dit werkblad staan onderwerpen genoemd die beschreven kunnen gaan worden in het uiteindelijke ouderschapsplan. De vragen zijn enerzijds bedoeld om uw mening te kunnen vormen over een aantal zaken die

Nadere informatie

Ouderschapsplan. Naam Geboortedatum plaats. Het gezag over de kinderen ligt bij [...] Beide ouders / vader / moeder

Ouderschapsplan. Naam Geboortedatum plaats. Het gezag over de kinderen ligt bij [...] Beide ouders / vader / moeder Mediation, Training & Coaching 1. Zorg- en Contactregeling 2. Communicatie en besluitvorming Persoonsgegevens Naam Vader Naam Moeder Voor- en achternaam kind 1 Voor- en achternaam kind 2 Voor- en achternaam

Nadere informatie

Gezamenlijk te noemen: partijen/ouders komen het navolgende overeen met betrekking tot de uit hun relatie geboren kinderen:

Gezamenlijk te noemen: partijen/ouders komen het navolgende overeen met betrekking tot de uit hun relatie geboren kinderen: OUDERSCHAPSPLAN Gezamenlijk te noemen: partijen/ouders komen het navolgende overeen met betrekking tot de uit hun relatie geboren kinderen: Kind 1 en kind 2 1. Mate van betrokkenheid van de kinderen bij

Nadere informatie

Voorbeeld ouderschapsplan

Voorbeeld ouderschapsplan Voorbeeld ouderschapsplan..., geboren op...te..., nader te noemen de vader en..., geboren op...te..., nader te noemen de moeder Ouders van:..., geboren op...te......, geboren op...te......, geboren op...te......,

Nadere informatie

VOORBEELD OUDERSCHAPSPLAN VERSIE 4.9

VOORBEELD OUDERSCHAPSPLAN VERSIE 4.9 VOORBEELD OUDERSCHAPSPLAN VERSIE 4.9 ONDERGETEKENDEN, -, verder te noemen: "de moeder". -, verder te noemen: "de vader". Gezamenlijk te noemen: de ouders. VERKLAREN 1. Ondergetekenden zijn de ouders van:,

Nadere informatie

- de vader en de moeder de gevolgen van de echtscheiding voor de kinderen door middel van dit ouderschapsplan wensen te regelen;

- de vader en de moeder de gevolgen van de echtscheiding voor de kinderen door middel van dit ouderschapsplan wensen te regelen; Ouderschapsplan, geboren op.te., nader te noemen: de vader en, geboren op..te.., nader te noemen: de moeder Ouders van:., geboren op te.., geboren op te. IN AANMERKING NEMENDE DAT: - de vader en moeder

Nadere informatie

OUDERSCHAPSPLAN. PARAAF: / Pagina 1 van 14

OUDERSCHAPSPLAN. PARAAF: / Pagina 1 van 14 OUDERSCHAPSPLAN Waarom eigenlijk? Een ouderschapsplan kan veel narigheid en misverstanden voorkomen. De wijze waarop het ouderschap na de scheiding vorm wordt gegeven moet door ouders die gaan scheiden

Nadere informatie

Gegevensformulier echtscheiding / verbreking samenwoning

Gegevensformulier echtscheiding / verbreking samenwoning Gegevensformulier echtscheiding / verbreking samenwoning Persoonlijke gegevens vrouw: achternaam officiële voornamen adres (straat, huisnummer, postcode & woonplaats) telefoonnummer: vast, werk, mobiel

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT (concept)

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT (concept) ECHTSCHEIDINGSCONVENANT (concept) De ondergetekenden: Mark de Vries wonende te Maastricht, geboren op 2 december 1978 te Mierlo hierna te noemen de vrouw en Linda Nooijer, wonende te Maastricht, geboren

Nadere informatie

Voorlopige contactregeling kinderen tijdens het mediation-proces bij scheiding.

Voorlopige contactregeling kinderen tijdens het mediation-proces bij scheiding. Beste ouders, Voorlopige contactregeling kinderen tijdens het mediation-proces bij scheiding. U gaat scheiden of bent in een scheiding belandt. Dit formulier heeft als doelstelling om voorlopige afspraken

Nadere informatie

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar Juni 2013 Vooraf Dit protocol is belangrijk voor alle gescheiden ouders, opdat zij weten hoe school omgaat met de afspraken omtrent informatieverstrekking

Nadere informatie

Gelijkwaardig ouderschap en co-ouderschap; belang van kind doorslaggevend

Gelijkwaardig ouderschap en co-ouderschap; belang van kind doorslaggevend Regelingen en voorzieningen CODE 7.2.3.38 Gelijkwaardig ouderschap en co-ouderschap; belang van kind doorslaggevend jurisprudentie bronnen EB, Tijdschrift voor scheidingsrecht, afl. 10 - oktober 2010 Gerechtshof

Nadere informatie

Wanneer ouders kiezen voor een omgangsregeling ontvangt de ouder waar het kind woont de kinderbijslag en eventueel de éénouderheffingskorting.

Wanneer ouders kiezen voor een omgangsregeling ontvangt de ouder waar het kind woont de kinderbijslag en eventueel de éénouderheffingskorting. Omgangsregeling en co-ouderschap Inleiding In het algemeen is het voor ouders geen eenvoudige zaak om goede afspraken over een omgangsregeling of het co-ouderschap te maken. Niet alleen moeten de ouders

Nadere informatie

ABC Echtscheidingsbemiddeling KINDEREN IN DE SCHEIDING

ABC Echtscheidingsbemiddeling KINDEREN IN DE SCHEIDING ABC Echtscheidingsbemiddeling KINDEREN IN DE SCHEIDING ABC Echtscheidingsbemiddeling 2013 Samenvatting U wilt uw kinderen verdriet door de scheiding zoveel mogelijk besparen, u gunt hen immers een veilige,

Nadere informatie

Overeenkomst tot organisatie van het ouderlijk gezag.

Overeenkomst tot organisatie van het ouderlijk gezag. Overeenkomst tot organisatie van het ouderlijk gezag. ART. 1: PARTIJEN EN VOORAFGAANDE VERKLARINGEN. 1. De heer, (nationaliteit), geboren te *** op *** en wonende te *** (hierna genoemd: vader ); En 2.

Nadere informatie

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS. Openbaar Onderwijs Graafstroom 2012

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS. Openbaar Onderwijs Graafstroom 2012 PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS Openbaar Onderwijs Graafstroom 2012 Vooraf Dit protocol is belangrijk voor alle gescheiden ouders, opdat zij weten hoe school omgaat met de afspraken omtrent informatieverstrekking

Nadere informatie

Beleid Informatieverstrekking en beslissingsrecht gescheiden ouders

Beleid Informatieverstrekking en beslissingsrecht gescheiden ouders Beleid Informatieverstrekking en beslissingsrecht gescheiden ouders Inleiding In de dagelijkse praktijk hebben scholen vaak te maken met gescheiden ouders en blijkt dat scholen verschillend omgaan met

Nadere informatie

Protocol omgang met gescheiden ouders

Protocol omgang met gescheiden ouders Protocol omgang met gescheiden ouders 1. Algemeen Als ouders van een kind gaan scheiden is dat een zeer ingrijpende gebeurtenis. Dat geldt voor de ouders, maar zeker ook voor hun kinderen. Om duidelijk

Nadere informatie

Beleid gescheiden ouders OBS De Dromedaris

Beleid gescheiden ouders OBS De Dromedaris Beleid gescheiden ouders OBS De Dromedaris - 1 - Vooraf Op onze school willen we samen met de ouders ervoor zorgen dat kinderen met plezier naar school gaan en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een open

Nadere informatie

verder (voor zover van toepassing: in enkelvoud) te noemen de gastouder,

verder (voor zover van toepassing: in enkelvoud) te noemen de gastouder, Gastouderbureau Gastouderbureau Berend Botje Postbus 4093 1620 HB Hoorn Centraal bureau: De Oude Veiling 6 Zwaag (088) 2337 000 www.berendbotje.nl - kinderopvang@berendbotje.nl IBAN NL21INGB0004850515

Nadere informatie

Richtlijnen informatieverstrekking gescheiden ouders

Richtlijnen informatieverstrekking gescheiden ouders Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Richtlijnen informatieverstrekking gescheiden ouders Gewijzigd en opnieuw vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 januari 2016 Biezenvijver

Nadere informatie

OUDERSCHAPSPLAN II. juli 2011

OUDERSCHAPSPLAN II. juli 2011 OUDERSCHAPSPLAN II juli 2011 mr C.J.A. Snouckaert van Schauburg-Buchwaldt De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch Boers

Nadere informatie

Protocol Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Protocol Informatieverstrekking aan gescheiden ouders Openbare basisschool De Trinoom Diemewei 45-05 6605 XH Wijchen tel: 024-6456608 administratie@trinoom.nl Protocol Informatieverstrekking aan gescheiden ouders Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inlichtingen en afspraken September 2012 Kinderopvang Oki. Kruierij 2, 9473 TL de Groeve Tel. 06-83379849 E-mail: info@okikinderopvang.nl Website: www.okikinderopvang.nl. K.v.K.nr.

Nadere informatie

MEDIATIONOVEREENKOMST.

MEDIATIONOVEREENKOMST. MEDIATIONOVEREENKOMST. De ondergetekenden: Lamers Echtscheidingsbemiddeling en advies, de heer J.P.H. Lamers, hierna te noemen Lamers Scheidingsadvies, kantoorhoudende te 6021MS Budel aan het Zustershof

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DE GOUW

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DE GOUW STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DE GOUW Beleid Informatieverstrekking gescheiden ouders Inleiding In de dagelijkse praktijk hebben scholen vaak te maken met gescheiden ouders en blijkt dat scholen verschillend

Nadere informatie

De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders.

De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders. Protocol omgaan met gescheiden ouders April 2015 We praten over een scheiding; hiermee bedoelen we zowel de ontbinding van een huwelijk, van een geregistreerd partnerschap als het uit elkaar gaan van ouders

Nadere informatie

HUISWERK AGENDA GROEP 7-8

HUISWERK AGENDA GROEP 7-8 Dag Datum Augustus Zaterdag 1 Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 Zondag 9 Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaterdag 15 Zondag 16 Maandag 17

Nadere informatie

Wat staat er in dit boekje?

Wat staat er in dit boekje? Wat staat er in dit boekje? Informatie voor ouders (scheur t maar uit voor ze!) 7 Even uitleggen 11 Ik & Zo! Dit ben ik! 15 Ik & Zo! Handig om te weten 17 Weekschema co-ouderschap 29 Planning weekenden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Begripsbepaling

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Begripsbepaling komt overeen met de ouder(s)/verzorger(s) om tegen betaling een nader overeen te komen aantal kindplaatsen ter beschikking stellen voor de opvang en verzorging van kinderen vanaf 6 weken; met inachtneming

Nadere informatie

Feestdagen en verplichte verlofdagen 2014-2016. Eigenaar Stafafdeling P&O

Feestdagen en verplichte verlofdagen 2014-2016. Eigenaar Stafafdeling P&O Feestdagen en verplichte verlofdagen 2014-2016 Eigenaar Stafafdeling P&O Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 juni 2013 Instemming van de CMR d.d. 11 juni 2013 Inleiding Het College van Bestuur

Nadere informatie

ABFRL&NH0019. Reglement Reductieregeling

ABFRL&NH0019. Reglement Reductieregeling ABFRL&NH0019 Reglement Reductieregeling November 2010 Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling 1 REGLEMENT REDUCTIEREGELING Definities Artikel 1 In dit reglement reductieregeling gelden de volgende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl DOORSCHUIVEN GROEPEN Op maandag 29 juni en donderdag 2 juli worden de groepen

Nadere informatie

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Per 12 november 2012 REGLEMENT REDUCTIEREGELING Definities Artikel 1 In dit reglement reductieregeling gelden de volgende definities:

Nadere informatie

Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen, augustus 2015

Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen, augustus 2015 Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen,augustus 2015 Protocol Gescheiden ouders Dit protocol beschrijft de afspraken die De Stromen hanteert in de situatie van gescheiden ouders. De verantwoordelijkheden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 I Over pleegzorg 13 1. Wat is pleegzorg? 15 2. Wat is het verschil tussen pleegzorg en adoptie? 17 3. Wat is het verschil tussen pleegvoogdij en pleegzorg? 18 4. Wat is het verschil

Nadere informatie

VERTeL Het SAMEN. Kinderen in echtscheiding 010-30 70 518

VERTeL Het SAMEN. Kinderen in echtscheiding 010-30 70 518 VERTeL Het SAMEN Kinderen in echtscheiding 7.1 Hoe vertel je het de kinderen? Kinderen herinneren zich het gesprek waarin hun ouder hun echtscheiding aankondigen vaak hun hele leven. Het is een ingrijpend

Nadere informatie

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST. mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de [straat en huisnummer],

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST. mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de [straat en huisnummer], BEMIDDELINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de [straat en huisnummer], en de partners: [naam en achternaam],

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator)

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator) vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator) De ondergetekenden: Mr. @, in deze optredend als advocaat-mediator, kantoorhoudende te @ aan de @. Mr. @ is lid van de vfas ( www.verenigingfas.nl).

Nadere informatie

Het schoolprotocol bij scheiding van ouders. Definities van de gehanteerde termen:

Het schoolprotocol bij scheiding van ouders. Definities van de gehanteerde termen: Protocol School en Scheiding Dit protocol: Legt uit wie voor de wet ouder van een kind is; Formuleert een aantal richtlijnen waar de school zich aan zal houden, ter voorkoming van misverstanden; Beschrijft

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)BEMIDDELINGSOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR

vfas- (SCHEIDINGS)BEMIDDELINGSOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR vfas- (SCHEIDINGS)BEMIDDELINGSOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR De ondergetekenden: De vfas-advocaat scheidingsbemiddelaar, hierna te noemen vfas-advocaat familiemediator mr. R.R.J.A. Olie-Hallmans, in deze

Nadere informatie

PROTOCOL OMGAAN MET GESCHEIDEN OUDERS

PROTOCOL OMGAAN MET GESCHEIDEN OUDERS PROTOCOL OMGAAN MET GESCHEIDEN OUDERS 1. ALGEMEEN. Als ouders van een kind gaan scheiden is dat een zeer ingrijpende gebeurtenis. Dat geldt voor de ouders, maar in nog sterkere mate voor hun kinderen.

Nadere informatie

HUISWERK AGENDA GROEP 8

HUISWERK AGENDA GROEP 8 Dag Datum Augustus Zaterdag 1 Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 Zondag 9 Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaterdag 15 Zondag 16 Maandag 17

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Mijn vader is overleden. Kom ik dan in aanmerking voor een wezenpensioen? Hoeveel wezenpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een wezenpensioen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf Villa Vrolijk. Artikel 1- Algemeen

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf Villa Vrolijk. Artikel 1- Algemeen Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf Villa Vrolijk Artikel 1- Algemeen 1. Plaatsing : Kinderdagverblijf Villa Vrolijk biedt tegen betaling ouder(s) en of verzorger(s) kinderopvang en verzorging van hun

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

Protocol School en Scheiding Cals College

Protocol School en Scheiding Cals College Protocol School en Scheiding Cals College 1. Dit protocol: legt uit wie voor de wet ouder van een kind is; formuleert een aantal richtlijnen waar de school zich aan zal houden, ter voorkoming van misverstanden;

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Dit betekent dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal hebben de ouders het gezag.

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR De ondergetekenden: De vfas-advocaat scheidingsmediator, hierna te noemen vfas-advocaat familiemediator mr. A.J. de Jong, in deze optredend als advocaat-scheidingsmediator,

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG SCHIJNDEL Deken Baekersstraat 10 5482 JH Schijndel - www.sksdeplu.nl T: 073-7502840 E: info@sksdeplu.nl

STICHTING KINDEROPVANG SCHIJNDEL Deken Baekersstraat 10 5482 JH Schijndel - www.sksdeplu.nl T: 073-7502840 E: info@sksdeplu.nl STICHTING KINDEROPVANG SCHIJNDEL Deken Baekersstraat 10 5482 JH Schijndel - www.sksdeplu.nl T: 073-7502840 E: info@sksdeplu.nl DE PLU GEGEVENS Achternaam Voornaam + voorletters Adres Postcode/ woonplaats

Nadere informatie

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en Gezag en voogdij Inhoud Wat is gezag? 2 De ouder 3 Gezag en erfrecht 3 Wie heeft het gezag? 4 Huwelijk 4 Man en vrouw 4 Vrouw

Nadere informatie

Inschrijfformulier vraagouder

Inschrijfformulier vraagouder Inschrijfformulier vraagouder Gegevens (vraag) ouder/verzorger 1 O mevrouw O de heer Naam Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Burgerlijke staat Nationaliteit Telefoonnummer Telefoonnummer mobiel

Nadere informatie

Protocol School en Scheiding

Protocol School en Scheiding Protocol School en Scheiding Dit protocol legt uit wie voor de wet ouder van een kind is, beschrijft hoe de Nutsscholen omgaan met de informatievoorziening aan nietsamenwonende ouders, formuleert een aantal

Nadere informatie

Alimentatieberekening De heer Voor & Mevrouw Beeld

Alimentatieberekening De heer Voor & Mevrouw Beeld Alimentatieberekening De heer Voor & Mevrouw Beeld Kinderalimentatie Kinderalimentatie - kosten Om de kinderkosten vast te stellen gebruiken wij de tabellen die zijn opgesteld door de Nibud Werkgroep Alimentatienormen.

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s):

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s): PLEEGZORGCONTRACT De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin te bieden. Aan

Nadere informatie

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen.

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen. GEZAG EN VOOGDIJ WAT IS GEZAG? De wet geeft als omschrijving van gezag: de plicht en het recht om een minderjarig kind (dat is een kind jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Wat betekent dit

Nadere informatie

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten ALGEMENE VOORWAARDEN DUUPDEMUNNIK ADVOCATEN Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten Wij zijn een openbare maatschap, gevestigd en kantoorhoudende te Doorn, met als doel het beoefenen van de advocatuur, in het

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding Ouderschapsplan opstellen bij scheiding en afschaffing van flitsscheiding Maart 2009 / F&A 9882 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070

Nadere informatie

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang.

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang. ALGEMENE BEPALINGEN KC De Boomhut Deze algemene bepalingen zijn onderdeel van en een nadere specificatie op de algemene voorwaarden voor kinderopvang zoals landelijk door de branchevereniging Kinderopvang

Nadere informatie

De ouders van het kind zijn de moeder en de vader zoals hierboven omschreven

De ouders van het kind zijn de moeder en de vader zoals hierboven omschreven Protocol School en Scheiding Dit protocol: legt uit wie voor de wet ouder van een kind is; formuleert een aantal richtlijnen waar de school zich aan zal houden, ter voorkoming van misverstanden; beschrijft

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie

2014 Protocol Omgaan met (kinderen van) gescheiden ouders

2014 Protocol Omgaan met (kinderen van) gescheiden ouders 2014 Protocol Omgaan met (kinderen van) gescheiden ouders Versie: 25-2-2014 De Bakelgeert, Daltonbasisschool Stationsweg 40 5831 CR, Boxmeer Tel. 0485-573386 www.debakelgeert.nl info@debakelgeert.nl Inhoud

Nadere informatie

Jaarplan van peuter- en ouderactiviteiten Peuteropvang Czaar Peutertje. Schooljaar 2014 / 2015

Jaarplan van peuter- en ouderactiviteiten Peuteropvang Czaar Peutertje. Schooljaar 2014 / 2015 Jaarplan van peuter- en ouderactiviteiten Peuteropvang Czaar Peutertje. Schooljaar 2014 / 2015 Peuteractiviteiten gedurende het hele schooljaar: Verjaardagen: Als uw peuter jarig is mag hij/zij dit vieren,

Nadere informatie

Reglement gastouderbureau LinKids

Reglement gastouderbureau LinKids Reglement gastouderbureau Versie 1 januari 2015 1 van 6 Dit reglement geldt met ingang van de op het voorblad vermelde datum. Eerdere reglementen worden door dit reglement vervangen. Vraagouder en gastouder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 8 augustus 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN 8 augustus 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 8 augustus 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer 3 3. Totstandkoming, duur een beëindiging 3 4. Vergoeding 4 5. Betalingsvoorwaarden 4 6. Rechten en plichten

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd;

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd; ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Ondergetekenden..., de man, en..., de vrouw, IN AANMERKING NEMENDE: Partijen zijn op..., te..., gehuwd; de man heeft de... nationaliteit; de vrouw heeft de... nationaliteit; Uit

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2013

Nieuwsbrief juli 2013 kinderdagverblijf & bso ZieZaZo Nieuwsbrief juli 2013 In deze nieuwsbrief: algemeen (kdv + bso) * herindeling ZieZaZo en tuin * personeelsnieuws * kinderopvangtoeslag: indexering maximum uurtarieven kinderopvang

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie,

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte relatie, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk advies te

Nadere informatie

Ouderschap, gezag en scheiding

Ouderschap, gezag en scheiding Ouderschap, gezag en scheiding mr. Paulien Boerkamp met dank aan: mr. Lydia Janssen 2 en 12 maart 2015 Programma Twee soorten juridische banden met kind: 1. Ouderschap (= familie) 2. Gezag (= zeggenschap)

Nadere informatie

! De gastouder mag het kind niet alleen laten. Ook mag het kind niet zonder toestemming van de ouder worden toevertrouwd aan iemand anders.

! De gastouder mag het kind niet alleen laten. Ook mag het kind niet zonder toestemming van de ouder worden toevertrouwd aan iemand anders. Reglement Algemeen! De opvang vindt plaats bij de gastouder thuis in een veilige, hygiënische en kindvriendelijke omgeving. Een kind wordt door de ouder gebracht en gehaald.! Een gastouder mag maximaal

Nadere informatie

begrotingsformulier hypotheekadvies

begrotingsformulier hypotheekadvies Begrotingsformulier hypotheekadvies 1. Gegevens huishouden en woning Bestemd voor Naam: Postcode: Adres: Woonplaats: Huishoudsamenstelling Naam leeftijd 1 m / v jaar 2 m / v jaar 3 m / v jaar 4 m / v jaar

Nadere informatie

begrotingsformulier hypotheekadvies

begrotingsformulier hypotheekadvies Begrotingsformulier hypotheekadvies 1. GEGEVENS HUISHOUDEN EN WONING Bestemd voor Naam: Postcode: Adres: Woonplaats: Huishoudsamenstelling Naam leeftijd 1 m / v jaar 2 m / v jaar 3 m / v jaar 4 m / v jaar

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Protocol informatieverstrekking school naar leerlingen en ouders, voogden en verzorgers

Protocol informatieverstrekking school naar leerlingen en ouders, voogden en verzorgers Protocol informatieverstrekking school naar leerlingen en ouders, voogden en verzorgers De Thermiek heeft te maken met verschillende groepen die in meerdere of mindere mate rechten kunnen doen gelden op

Nadere informatie

Aan de school is een ouderraad verbonden als bedoeld in artikel 10, sub d., van de wet.

Aan de school is een ouderraad verbonden als bedoeld in artikel 10, sub d., van de wet. REGLEMENT OUDERRAAD BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, voogden en verzorgers van bij de school ingeschreven leerlingen. Ouderraad: de geledingenraad van ouders als

Nadere informatie

Protocol gescheiden ouders KBS de Brakken, Rijen

Protocol gescheiden ouders KBS de Brakken, Rijen Protocol gescheiden ouders KBS de Brakken, Rijen Versie maart 2013 1 Protocol Gescheiden ouders Dit protocol beschrijft de afspraken die De Brakken hanteert in de situatie van gescheiden ouders. De verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie