Hieruit kan voortvloeien dat Het Financiële Huis haar klanten helpt bij het vinden en afsluiten van verzekeringen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hieruit kan voortvloeien dat Het Financiële Huis haar klanten helpt bij het vinden en afsluiten van verzekeringen."

Transcriptie

1 Advieswijzer en Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis Wie zijn wij? Het Financiële Huis is een onderneming die bedrijven, ondernemers en particulieren financiële adviezen geeft op de terreinen: - assurantiën - hypotheken - financiële planning - (aanvullend) pensioen Hieruit kan voortvloeien dat Het Financiële Huis haar klanten helpt bij het vinden en afsluiten van verzekeringen. Onze contactgegevens: Postbus AH Terneuzen Telefoon: Website: Wat doen wij? Algemeen Wij adviseren en bemiddelen, dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico s waar u mee te maken heeft en dat wij u kunnen adviseren over de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Vervolgens kunnen wij ook voor u bemiddelen bij een financiële aanbieder. Dit houdt in dat wij u begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met aanbieders van financiële producten en vragen een offerte op. U kunt dan via onze bemiddeling dit financiële product kopen. Dit document is een puur informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor of om een bepaald financieel product met een financiële instelling (verzekeraar of bank) te sluiten. Op het moment dat wij afspraken met u maken omtrent onze dienstverlening en/of onze beloning, leggen wij dit via een aparte overeenkomst met u schriftelijk vast. Uit hoofde van ons werk dienen wij te beschikken over de nodige gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. Bent u eenmaal klant, dan controleren wij de bij ons afgesloten polis(sen) en de premie(s) die verzekeringsmaatschappijen bij u in rekening brengen. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over uw polis(sen) en eventuele wijzigingen doorgeven op de polis. Mocht u onverhoopt schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen. Bij het eventueel ontbreken van bepaalde specialistische kennis kunnen wij een beroep doen op derden, die wel over de benodigde specialisatie beschikken. Dit kan al dan niet vooraf met u worden besproken. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan fiscale adviezen of adviezen over complexe en (bedrijfs)specifieke risico s. Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product, naast informatie over dit product, ook een beschrijving van onze terreinen van dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Deze informatie treft u hierna aan.

2 Assurantiën, financiële planning en hypotheekadvisering Wij bemiddelen en adviseren op het gebied van bedrijfsmatige en particuliere risico s, zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Eenvoudige producten zijn bijvoorbeeld de inboedel- en opstalverzekering. Indien u ons om advies vraagt over een complex product (zoals levensverzekeringen, hypothecaire kredieten en beleggingsrekeningen) zullen wij altijd eerst uw klantprofiel opstellen. Dit is wettelijk verplicht en houdt in dat wij u vragen gaan stellen over uw (toekomstige) financiële positie. Daarnaast brengen wij uw kennis, ervaring en uw doelstellingen op financieel gebied in kaart en stellen wij uw risicobereidheid vast. Op basis van dit klantprofiel geven wij u dan een passend advies over de financiële producten die u naar onze mening nodig heeft en die op de markt door financiële instellingen (verzekeraars of banken) worden aangeboden. Heeft u een keuze gemaakt dan kunnen wij contact leggen met de desbetreffende aanbieder(s) en de financiële overeenkomst(en) tot stand brengen. Tijdens de looptijd van de financiële overeenkomst(en) houden wij u op de hoogte van wezenlijke wijzigingen in de door u afgesloten producten. (Aanvullend) pensioenadvisering Onze werkzaamheden op het gebied van (aanvullend) pensioenadvisering houden in dat wij uw totale pakket arbeidsvoorwaarden onderzoeken op mogelijkheden tot verbetering van dat pakket. Indien uitvoerbaar en gewenst wordt het advies gegeven het pakket arbeidsvoorwaarden op een andere manier in te richten. Dit kan resulteren in het uitruilen van arbeidsvoorwaarden op een zodanige wijze dat extra financiële ruimte ontstaat voor het afsluiten van een voor de werkgever kostenneutrale of zelfs kostenbesparende aanvullende pensioenvoorziening voor zijn werknemers. Op deze wijze kunnen wij werkgever en werknemer adviseren bij het vinden en afsluiten van de gewenste (aanvullende) pensioenregeling. Het advies omvat zowel de opbouw van het oudedagspensioen als het treffen van een adequate nabestaandendekking. Indien gewenst kunnen wij een schaduwadministratie bijhouden van uw pensioencontract: wij adviseren werkgevers dit vooral te laten doen wanneer er regelmatig achterstanden in betalingen, rekening courant overzichten etc. ontstaan; m.n. in de kostenbegroting voor het komende jaar (in geval van achterstanden en veel mutaties zoals personeelsverloop, salarisverhogingen) is hier vaak behoefte aan bij ondernemers en/of hun accountant. Relatie met onze klanten Wat verwachten wij van u? 1. Het is voor u belangrijk om er op toe te zien dat de gegevens die door uw adviseur worden opgevraagd juist zijn. Deze gegevens vormen namelijk de basis voor de totstandkoming van het advies. In eerste instantie verwachten wij daarom van u dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. 2. Wij verwachten dat u wijzigingen m.b.t. verzekerde zaken aan ons of aan de verzekeraar doorgeeft. 3. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. 4. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen (maar ook in andere gevallen) kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Bijvoorbeeld: zijn alle gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt of mailt u ons dan even. Wij zoeken dan een en ander nader uit en zullen eventuele fouten laten corrigeren. Premiebetaling Premiebetaling kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat premiebetaling rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij geschiedt. Als daar om een of andere reden van afgeweken zou moeten worden, maken wij daarover vooraf een afspraak met u. Beëindiging relatie Tenzij anders overeengekomen (bijvoorbeeld in een specifieke dienstverleningsovereenkomst) heeft u het recht om op elk gewenst moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen (tenzij anders overeengekomen) om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat uw bestaande verzekeringscontracten (deze zijn immers door u aangegaan met de maatschappij in kwestie) in stand blijven.

3 Relatie met verzekeraars en andere partijen Wij zijn volledig adviesvrij, dus onafhankelijk. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten (verzekeringen) van de verzekeraars waar wij een agentschap of subagentschap bij hebben kunnen adviseren. Geen van de aandelen van ons bedrijf is in handen van een verzekeraar of bank. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een bepaalde groep verzekeraars. Het kan zich voordoen dat wij in principe wel producten zouden willen afnemen van bepaalde verzekeraars, maar we er toch voor kiezen om dit niet te doen wanneer die partijen bepaalde kernprocessen onvoldoende op orde hebben. In dat geval bemiddelen wij niet voor die partij, maar houden we de ontwikkelingen c.q. vorderingen uiteraard goed bij. Een lijst met namen van verzekeraars met wie wij zaken doen zenden wij u graag op aanvraag toe. Ook worden zij vermeld op onze website. Hoe worden wij beloond? Onze dienstverlening is niet gratis. Onze beloning kan op een aantal manieren voldaan worden: 1. Traditioneel advies (productgerelateerd tarief), waarbij wij provisie ontvangen van de bank of de verzekeraar. U betaalt ons kantoor een vergoeding voor het advies en de bemiddeling via de premie (bij een verzekering). Ons kantoor ontvangt van de bank of verzekeraar een deel van de premie als productgerelateerd tarief. Onze uiteindelijke, exacte vergoeding is dus afhankelijk van het type product, het premiebedrag of de koopsom en de looptijd van het product. Wij ontvangen bij het afsluiten van het financiële product gemiddeld 50% van de genoemde bedragen. De resterende 50% ontvangen wij gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien de overeenkomst tijdens de eerste vijf jaar na de totstandkoming wordt beëindigd, moeten wij een evenredig deel van het ontvangen bedrag terugbetalen aan de verzekeraar / geldverstrekker. Terugbetaling van dit bedrag is niet verplicht in geval van overlijden of in geval van verkoop van de woning waarop de geldlening betrekking heeft. De wetgever verplicht ons de beloning die wij ontvangen voor financiële producten waarmee u vermogen opbouwt, of voor hypotheken, aan u te melden. Via dit document informeren wij u voor dergelijke producten over de bandbreedte waarbinnen de minimale en maximale hoogte van de beloning valt. Onderstaand vindt u een overzicht van deze bandbreedtes per productcategorie. De daadwerkelijke hoogte van de beloning is afhankelijk van het financiële product dat u afsluit en/of het aantal uren aan diensten dat wij hebben verleend. Wij informeren u, uiterlijk vóór het afsluiten van het financiële product, schriftelijk over het exacte bedrag van deze beloning. Indien dit bedrag niet valt binnen de door ons in bijlage 1 opgegeven bandbreedte dan zullen wij u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking toelichten. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor aan u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u ook hierover vooraf. Tabel 1: vergoeding aan ons kantoor bij een maandelijkse premiebetaling of koopsom (vermogensopbouw) Uitgangspunt: gemiddelde beloning en gemiddelde tijdsbesteding bij een premie van EUR 200,00 per maand en een looptijd van 25 jaar. Product Kosten van onze dienstverlening (Eur) Geschat aantal uren dienstverlening* minimum maximum minimum maximum Beleggingsverzekering Levensverzekering Lijfrente Uitvaart Overlijdensrisico

4 Tabel 2: vergoeding aan ons kantoor bij een hypotheekproduct (maandlast) Uitgangspunt: gemiddelde beloning en gemiddelde tijdsbesteding bij een hypotheek van EUR ,00. Product Kosten van onze dienstverlening (Eur) Geschat aantal uren dienstverlening* minimum maximum minimum maximum Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Bankspaarproduct Bankbeleggingsproduct Hypothecair krediet Aflossingsvrij Annuïtair Lineair *: in het aantal geschatte uren is niet alleen de benodigde tijd voor het advies- en afsluittraject vermeld, maar hierin is ook begrepen het aantal geschatte uren voor het nazorgtraject gedurende de gehele looptijd. 2. Het zogenaamde feeless commission - principe, d.w.z. dat u een bepaald uurtarief betaalt indien de werkzaamheden de provisie overstijgen. Andersom betaalt u geen tarief wanneer de werkzaamheden binnen de marges van de provisie blijven. 3. Betaald advies, hetgeen betekent dat wij onze diensten leveren tegen een vast uurtarief. Hierbij wordt alle provisie ingebouwd of aan de klant geretourneerd. Als wij diensten verlenen op basis van declaratie (fee) dan gelden hiervoor per functie de onderstaande uurtarieven: - senior adviseur particulieren / pensioenadviseur: EUR 125,00 per uur exclusief btw - administratief medewerker: EUR 75,00 per uur exclusief btw Voorafgaand aan het adviestraject spreken wij met u het aantal uren af dat wij in rekening zullen brengen voor onze dienstverlening. Standaard gaan wij uit van de traditionele advisering. Het eerste gesprek (intake) is altijd gratis, ongeacht de beloningsvorm. Onze kwaliteit / Toezichthouder AFM Op basis van de Wet Financiële Dienstverlening ( ) hebben wij een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen op de hiervoor genoemde vakgebieden. De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs, en waarborgt hierdoor mede de kwaliteit van het advies. Ons AFM vergunningnummer is , terug te vinden op de website onder register, onder de naam Het Financiële Huis. Ons kantoor is tevens ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Ook zijn wij in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Klachten / Bereikbaarheid Als u een klacht heeft over onze werkwijze in het algemeen, over gebrekkige informatie of over de wijze van onze dienstverlening, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening: Postbus AG Den Haag tel Website: Desgewenst kunt u zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

5 Onze bereikbaarheid: wij zijn op werkdagen van uur tot uur geopend. Als wij niet (direct) bereikbaar zijn kunt u de aanwijzingen van onze antwoordservice volgen. (Volgnummer , opgesteld te Terneuzen, februari 2011)

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dit gemiddeld kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook een soortgelijk document. Zo kunt

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Pillen & Van Zwam Makelaardij en Verzekeringen

Dienstverleningsdocument Pillen & Van Zwam Makelaardij en Verzekeringen Dienstverleningsdocument Pillen & Van Zwam Makelaardij en Verzekeringen Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Pillen & Van Zwam Patronaatstraat 7, 7132 CD

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Assurantiën B.V. VLIEG Verzekeringen, VLIEG Bedrijfsverzekeringen & VLIEG Pensioenen VAG Assuradeuren B.V. Volmachtbedrijf Hoofdkantoor

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument 2012

Dienstverleningsdocument 2012 Dienstverleningsdocument 2012 Wie zijn wij Sanders Hypotheken B.V., handelend onder de namen Sanders Hypotheken, Zorgeloosch en andershypotheken.nl is statutair gevestigd op het volgende adres: Neerlandia

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hulsebosch Assurantiën b.v. Stokdijkkade 13 2671 GW Naaldwijk T 0174-624111 F 0174-620744 E hulsebosch@hulsebosch.nl I www.hulsebosch.nl Hulsebosch Assurantiën hecht aan

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten

Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten Prior Financiële Diensten BV Bezoekadres Oude Doelenkade 13 1621 BH Hoorn Postadres Postbus 476 1620 AL Hoorn Telefoon 0229 24 90 36 E-mail Website info@priorfd.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. 2015 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. Ohmweg 57 G 2952 BD Alblasserdam Tel. 078-6920100 www.tbgadvies.nl Dienstverleningsdocument TBG Advies B.V. TBG Advies B.V. hecht aan

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument voor relaties van Steijvers Financiële Diensten B.V. Maart 2010 1/9 Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Steijvers

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geachte relatie, Dit dienstverleningsdocument geeft een beeld van waarvoor het kantoor staat, wat er verwacht mag worden en tal van andere zaken, die bij de dienstverlening aan

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANCORA ADVIESGROEP V.O.F.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANCORA ADVIESGROEP V.O.F. Ancora Adviesgroep V.O.F. Baron S. de L. Wyborghstraat 1 2225 TD KATWIJK Tevens opererend onder de handelsnamen Ancora Verzekeringen, Ancora Financiële Diensten, Ancora Internet Verzekeringen, Kooyman

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Wie zijn wij en wat doen we? Handelsnaam: Lazard & Willing Assurantiën BV Postadres: Postbus 2102 1180 EC Amstelveen Bezoekadres: Burgemeester A. Colijnweg 2 1182 AL Amstelveen

Nadere informatie

Assurantie Dienstenwijzer

Assurantie Dienstenwijzer Assurantie Dienstenwijzer M.M.G.A. Cordewener h.o.d.n. MC Verzekeringen Westerveldstraat 24 8021 BW Zwolle Tel: 085 878 28 66 Fax: 085 878 29 09 Mobiel: 06 55 86 80 91 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie