Governance Statement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Governance Statement"

Transcriptie

1 Governance Statement

2 Inhoud Governance Statement ASR Nederland N.V. 1. Inleiding Juridische structuur Topholdingstructuur Certificering van aandelen Structuurregime Bedrijfsmodel Kernmarkten Merken Operationele organisatie inrichting Aandelen Aandelen Aandeelhouder Algemene Vergadering van Aandeelhouder Dividendbeleid Raad van Commissarissen van ASR Nederland N.V Rol van de Raad van Commissarissen Omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen Voorzitterschap van de Raad van Commissarissen Gedragsregels van de Raad van Commissarissen Commissies van de Raad van Commissarissen Rol van de commissies onder de Raad van Commissarissen Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie Audit & Risicocommissie Raad van Bestuur van ASR Nederland N.V Rol van de Raad van Bestuur ASR Nederland N.V Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden Gedragsregels van de Raad van Bestuur Governance van risicomanagement Algemeen Risicogovernance Organisatie van de risicomanagementfunctie Afdeling Risicomanagement Compliance Audit Risicocomité structuur Ondernemingsraad Relatie met de toezichthouders Algemeen (Macro)prudentieel toezicht Gedragstoezicht Codes en Gedragsregels Relatie met de externe accountant en certificerend actuaris Externe accountant Externe certificerend actuaris Governance Statement - a.s.r. - maart 2014

3 1. Inleiding a.s.r. hecht waarde aan een evenwichtige en transparante corporate governance structuur die recht doet aan de belangen van al haar stakeholders: klanten, aandeelhouder, medewerkers en de samenleving. Hoewel strikt genomen niet van toepassing omdat de aandelen van ASR Nederland N.V. niet beursgenoteerd zijn, leeft a.s.r. zoveel mogelijk de Nederlandse Corporate Governance Code na. Vanaf 1 januari 2011 gelden de Governance Principes voor Verzekeraars, ook aangeduid als de Code Verzekeraars, voor alle verzekeraars met een Wft-vergunning. De Code Banken, die een jaar eerder van kracht is geworden, geldt voor alle banken met een Wft-vergunning. a.s.r onderschrijft beide codes volledig en past de principes van deze codes toe. Dit gewijzigde governance statement is goedgekeurd door de Raad van Bestuur in maart 2014; de vorige versie dateert van 5 april Alle ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de bestaande corporate governance structuur worden nauwgezet gevolgd; dit governance statement wordt op reguliere basis gereviewd en zo nodig geactualiseerd. Gerelateerde onderwerpen als de reglementen van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, Statuten en het stembeleid staan vermeld op Al deze documenten zijn elektronisch toegankelijk en worden periodiek geactualiseerd. Datum: maart Governance Statement - a.s.r. - maart 2014

4 2. Juridische structuur 2.1 Topholdingstructuur a.s.r. bestaat uit een moedermaatschappij, ASR Nederland N.V., en een aantal werkmaatschappijen en dienstverlenende maatschappijen. ASR Nederland N.V., gevestigd aan de Archimedeslaan 10 in Utrecht, is direct of indirect via subhoudstermaatschappijen aandeelhouder in de verschillende werkmaatschappijen en dienstverlenende maatschappijen. De belangrijkste subhoudstermaatschappijen en onder toezicht staande werkmaatschappijen zijn hieronder opgenomen. ASR Nederland N.V. (via ASR Deelnemingen) - Het AssuradeurenHuys B.V. - PoliService B.V. Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. ASR Bank N.V. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. - N.V. Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij en (via ASR Ziektekostenverzekeringen): - ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. - ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V. - ASR Levensverzekering N.V. - ASR Schadeverzekering N.V. De werkmaatschappijen in de onderste rij in bovenstaande topholdingstructuur hebben een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van verzekeraar (levensverzekeraar dan wel schadeverzekeraar). Ook de in de bovenste rij genoemde vennootschappen hebben een vergunning. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen. ASR Bank N.V. heeft een vergunning om het bedrijf van bank en van beleggingsonderneming uit te oefenen. Dit governance statement is van toepassing op alle genoemde vennootschappen. De governance structuur is in de tweede helft van 2013 vereenvoudigd. Dit betekent onder andere dat het aantal subholdings is teruggebracht. Daarnaast heeft in het eerste kwartaal van 2014 een herinrichting plaats gevonden van het toezicht (Raad van Commissarissen) op de vennootschappen met een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van verzekeren. Voor de vennootschappen waarvoor een ontheffing was afgegeven door DNB betekent dit dat een Raad van Commissarissen is ingericht. Verder maken nog uitsluitend natuurlijke personen deel uit van de statutaire directie van deze vennootschappen. In de geconsolideerde jaarrekening zijn ASR Nederland N.V. en haar dochterondernemingen inbegrepen. Dochterondernemingen zijn die ondernemingen waarin ASR Nederland N.V., direct of indirect, het financiële en operationele beleid kan sturen. 4 Governance Statement - a.s.r. - maart 2014

5 2.2 Certificering van aandelen Op 3 oktober 2008 is de Staat der Nederlanden enige aandeelhouder van ASR Nederland N.V. geworden. De Staat der Nederlanden heeft op 29 september 2011 alle aandelen in het kapitaal van ASR Nederland N.V. overgedragen aan stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (handelend onder de naam NLFI), gevestigd te Den Haag, tegen uitgifte van certificaten van die aandelen. Deze overdracht heeft plaatsgevonden ter uitvoering van de bepalingen van de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen. 2.3 Structuurregime ASR Nederland N.V. is een structuurvennootschap. Omdat het NLFI de enige aandeelhouder is van ASR Nederland N.V. zijn de structuurbepalingen gedeeltelijk van toepassing ( verzwakt regime, artikel 2:155a BW). Dit betekent dat de bevoegdheid tot benoeming van leden van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) wordt gelaten. Indien het volledig regime van toepassing is, dan komt deze bevoegdheid toe aan de Raad van Commissarissen. Naast de regels en voorschriften die op ASR Nederland N.V. van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten, zijn de reglementen van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van kracht. Hierin zijn de taken en gedragsregels van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen vastgelegd. Aanvullend zijn met de huidige aandeelhouder werkafspraken gemaakt over onder andere informatieverstrekking en besluitvorming en de praktische invulling daarvan. 5 Governance Statement - a.s.r. - maart 2014

6 3. Bedrijfsmodel 3.1 Kernmarkten a.s.r. behoort tot de grootste Nederlandse verzekeraars. De kernmarkten voor a.s.r. zijn: Schade, Inkomen, Ziektekosten en Leven Individueel. Naast deze kernmarkten richt a.s.r. zich op: markten die door samenhang met de activiteiten in één van de kernmarkten belangrijk zijn om aan klanten aan te bieden, zoals Sparen & Beleggen en Hypotheken; markten met een specifieke distributie en relatieve zelfstandige marktdynamiek, zoals de reis- en recreatiemarkt en de uitvaartmarkt. Voor de distributie van haar producten maakt a.s.r. gebruik van verschillende kanalen: onafhankelijke adviseurs, feeconsultants, banken en het directe kanaal. 3.2 Merken a.s.r brengt haar producten en diensten op de markt via verschillende merken. a.s.r. : de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen a.s.r. focust zich op particulieren en biedt hen een breed assortiment met producten voor schade, uitvaart, overlijdensrisico, hypotheken, sparen, direct ingaande lijfrente en koopsom. Daarbij werkt a.s.r. samen met onafhankelijke adviseurs en banken. In 2013 is a.s.r. ook gestart met het aanbieden van verzekeringen via internet. Daarnaast zijn onder de naam a.s.r. twee vastgoedbedrijven van a.s.r. actief, te weten Vastgoed Vermogensbeheer en Vastgoed Ontwikkeling. De activiteiten zijn gericht op vastgoed in Nederland en omvatten een belegging- en ontwikkelportefeuille. Vastgoed Vermogensbeheer belegt en beheert het vermogen voor a.s.r. en externe klanten. Zij richt zich op aankoop, exploitatie en verkoop van de direct onroerendgoedportefeuilles (woningen, winkels, kantoren en grond) in Nederland. Vastgoed Ontwikkeling richt zich naast de ontwikkeling van woningen, winkels en kantoren ook op gebiedsontwikkeling. De Amersfoortse: de verzekeraar voor ondernemend Nederland De Amersfoortse is marktleider in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en biedt ondernemers zorg- en inkomensverzekeringen. De Amersfoortse werkt daarbij samen met onafhankelijke adviseurs en banken. Ditzo: Ditzo biedt particulieren schade- en zorgverzekeringen via internet. Europeesche Verzekeringen: Europeesche Verzekeringen is marktleider in reis- en recreatieverzekeringen en biedt consumenten gespecialiseerde dienstverlening via onafhankelijke adviseurs, reisbureaus, banken en directe distributie. Ardanta: onder het merk Ardanta zijn particulieren verzekerd voor hun uitvaart. Hierbij wordt samengewerkt met uitvaartverzorgers. Producten van Ardanta worden thans ook actief onder het a.s.r. merk aangeboden. 3.2 Operationele organisatie inrichting De operationele organisatie is ingericht volgens de volgende lijnen: De organisatie wordt aangestuurd via productketens, waarin Productlijnen, Marketing, Intermediaire Distributie, Klantservices en ondersteunende diensten nauw samenwerken. Ondersteunende diensten zijn centraal ingericht dan wel aangestuurd. Binnen de productlijn Bancair is a.s.r. Bank een zelfstandige juridische entiteit met een (bank-)vergunning. Europeesche Verzekeringen heeft binnen a.s.r. een zelfstandig organisatiemodel, waarin alle activiteiten rond reis- en recreatieverzekeringsactiviteiten zijn gebundeld. 6 Governance Statement - a.s.r. - maart 2014

7 - Generalistische verzekeraar met compleet assortiment verzekeringen en bancaire producten - Distributie: Onafhankelijke adviseurs, Banken en Direct Leven Pensioenen - Specialist in zorg- en inkomensverzekeringen - Marktleider in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen - Distributie: Onafhankelijke adviseurs, Banken - Internetverzekeraar schade- en inkomensverzekeringen - Distributie: Internet - Specialist in uitvaartverzekeringen Schade Arbeidsongeschiktheid Ziektekosten Bancair Uitvaart Stafafdelingen - Specialist en marktleider in reis- en recreatieverzekeringen - Distributie: Onafhankelijke adviseurs, Reisbureaus, Banken, Direct - Zelfstandig organisatiemodel - Vastgoed Vermogensbeheer - Vastgoed Ontwikkeling - Grootste private grondeigenaar in Nederland 7 Governance Statement - a.s.r. - maart 2014

8 4. Aandelen 4.1 Aandelen Het kapitaal van ASR Nederland N.V. bestaat uit gewone aandelen. Het NLFI bezit alle aandelen en heeft certificaten van die aandelen uitgegeven aan de Staat der Nederlanden. Daarnaast heeft ASR Nederland N.V. obligaties genoteerd aan NYSE Euronext te Amsterdam. Deze notering bestaat sinds juni 2009 toen ASR Trust Capital Securities de toenmalige financiering heeft geherstructureerd. Deze herstructurering heeft geleid tot de uitgifte van een aantal hybride Tier 1- instrumenten die worden geclassificeerd als eigen vermogen instrumenten. 4.2 Aandeelhouder Het NLFI wordt in zijn hoedanigheid van aandeelhouder van ASR Nederland N.V. vertegenwoordigd door haar bestuur. De aandeelhoudersrol wordt vervuld met inachtneming van de statuten van het NLFI. 4.3 Algemene Vergadering van Aandeelhouders De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders kunnen zo vaak bijeen worden geroepen als de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen nodig vinden. De Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen kunnen ook een vergadering bijeenroepen op verzoek van tenminste 1/10 van de vergadergerechtigden. Indien de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen niet binnen 15 dagen gehoor heeft gegeven aan het verzoek, kunnen de verzoekende vergadergerechtigden zelf een vergadering bijeenroepen. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in Rotterdam, Den Haag of Utrecht. De oproeping moet in overeenstemming zijn met de wet en de statuten van ASR Nederland N.V. De onderwerpen die worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn onder andere: de behandeling van het jaarverslag (wanneer dat is opgemaakt); de goedkeuring van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming; de vaststelling van het beleid ten aanzien van de bezoldiging van de Raad van Bestuur. Voor een aantal voorgenomen besluiten geldt dat de Ondernemingsraad op basis van wettelijke bepalingen spreekrecht heeft tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 4.4 Dividendbeleid ASR Nederland N.V. streeft naar een stabiel dividendbeleid en heeft de intentie om aan haar gewone aandeelhouder(s) jaarlijks dividend uit te keren indien ASR Nederland N.V. voldoet aan de door haar opgestelde kapitaaleisen. Het dividend is gebaseerd op een afdrachtpercentage van 40% - 45% van de netto winst over enig jaar. Het betreft de netto winst na distributie aan preferente aandelen en hybride instrumenten. 8 Governance Statement - a.s.r. - maart 2014

9 5. Raad van Commissarissen van ASR Nederland N.V. 5.1 Rol van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen a.s.r. De Raad van Commissarissen vervult zijn taken als college en onder gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast staat de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur met raad ter zijde. De commissarissen richten zich bij de uitvoering van hun taken op het belang van ASR Nederland N.V. en de verbonden ondernemingen en wegen daarbij de belangen van alle relevante stakeholders. De commissarissen betrekken daarbij ook de maatschappelijke aspecten van ondernemen. Tenminste eenmaal per jaar evalueert de Raad van Commissarissen zijn eigen functioneren en dat van de individuele commissarissen. Ook het functioneren van de Raad van Bestuur en dat van zijn individuele leden wordt minstens eenmaal per jaar besproken. Leden van de Raad van Commissarissen treden tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit om andere redenen geboden is. De Raad van Commissarissen kan alle informatie opvragen die hij nodig acht om zijn rol te vervullen. Ook kan de raad adviezen inwinnen van externe deskundigen. Jaarlijks stelt de Raad van Commissarissen een verslag op over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen. Dit verslag, dat onderdeel is van het jaarverslag, geeft een overzicht van de onderwerpen die gedurende het betreffende jaar in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen besproken zijn. 5.2 Omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen Een commissaris wordt voorgedragen door de Raad van Commissarissen en benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voor één derde van het aantal leden van de Raad van Commissarissen geldt dat de voordracht een door de OR aanbevolen persoon betreft. Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal tweemaal voor dezelfde zittingsduur worden herbenoemd. De Raad van Commissarissen van ASR Nederland N.V. bestaat uit vier personen: de voorzitter van de Raad van Commissarissen, lid van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratie Commissie; een commissaris die voorzitter is van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratie Commissie; een commissaris die lid is van de Audit & Risicocommissie; een commissaris die voorzitter is van de Audit & Risicocommissie. ASR Nederland N.V. streeft naar een evenwichtig en divers samengestelde Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft een profielschets opgesteld, rekening houdend met de aard van a.s.r., de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van de leden. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen geldt het uitgangspunt dat elke commissaris in staat moet zijn de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en dat de Raad van Commissarissen als geheel door de combinatie van de ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van de individuele commissarissen voldoet aan de profielschets. 9 Governance Statement - a.s.r. - maart 2014

10 5.3 Voorzitterschap van de Raad van Commissarissen De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De voorzitter zorgt ervoor dat de Raad van Commissarissen en zijn commissies goed functioneren en dat de commissarissen op tijd beschikken over de informatie die zij nodig hebben. De voorzitter zorgt voor het goed verlopen van de contacten met de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad en is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur. Samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur overlegt hij met de aandeelhouder. Hij zorgt als voorzitter van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor een ordelijk en efficiënt verloop van deze vergadering. De voorzitter neemt het initiatief voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. 5.4 Gedragsregels van de Raad van Commissarissen In het reglement van de Raad van Commissarissen zijn afspraken vastgelegd over tegenstrijdige belangen en geheimhouding. Deze afspraken voldoen aan de vereisten die daarover zijn opgenomen in de Nederlandse Corporate Governance Code. Elke commissaris meldt ieder mogelijk tegenstrijdig belang direct aan alle overige commissarissen. De commissaris die bij een onderwerp of transactie een tegenstrijdig belang heeft neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over dat onderwerp of die transactie. 10 Governance Statement - a.s.r. - maart 2014

11 6. Commissies van de Raad van Commissarissen 6.1 Rol van de commissies onder de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft een Audit & Risicocommissie en een Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie ingesteld. De commissies worden door de Raad van Commissarissen uit zijn midden samengesteld. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden. De (gehele) Raad van Commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een commissie. Iedere commissie heeft een eigen reglement en deze reglementen zijn vermeld op de website van a.s.r. 6.2 Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie Deze commissie is ingesteld door de Raad van Commissarissen en heeft onder andere tot taak de samenstelling van de Raad van Commissarissen en die van de Raad van Bestuur te beoordelen, alsmede voorstellen te doen voor het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur. Ook toetst de commissie de voorstellen van de Raad van Bestuur voor de individuele beoordelingen (inclusief benoeming, ontslag en beloning) van countervailing powers. De volgende functionarissen worden tot de countervailing powers gerekend: directeur Risicomanagement, directeur Integriteit, directeur Audit en directeur Personeel & Organisatie. De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie bestaat uit twee commissarissen, waarvan één de rol van voorzitter vervult. De Directeur Personeel & Organisatie fungeert als secretaris van de commissie. 6.3 Audit & Risicocommissie De Audit & Risicocommissie is ingesteld door de Raad van Commissarissen om deze te ondersteunen bij de volgende onderwerpen: het beoordelen van het voorstel tot risicobereidheid (risk appetite) op basis van onder meer de financiële en nietfinanciële risicorapportages. het beoordelen van het jaarverslag, inclusief de jaarrekening van ASR Nederland N.V.; de relatie met de externe accountant, waaronder de beoordeling van de kwaliteiten en onafhankelijkheid van de externe accountant en de voordracht door de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot benoeming van de externe accountant; het functioneren van de afdelingen Audit, Integriteit (functie Compliance) en de Risicomanagementfunctie; de naleving van wet- en regelgeving; de financiële positie. De Audit & Risicocommissie bestaat uit twee commissarissen, waarvan één de rol van voorzitter vervult. De commissie wordt ondersteund door een secretaris. Aan de vergaderingen van de Audit & Risicocommissie nemen naast de externe accountant in ieder geval de CFO, de directeur Risicomanagement (Chief Risk Officer) en de directeuren Audit en Integriteit deel. 11 Governance Statement - a.s.r. - maart 2014

12 7. Raad van Bestuur van ASR Nederland N.V. 7.1 Rol van de Raad van Bestuur ASR Nederland N.V. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de ASR Nederland N.V. Dat houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel en de resultaten van de vennootschap en de dochtermaatschappijen. Ook is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het maatschappelijk verantwoord optreden van de organisatie. Daarnaast zorgt de Raad van Bestuur onder andere voor: een goed werkend intern risicomanagement- en controlesysteem; het financiële verslagleggingproces; het naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de organisatie; het beloningsbeleid en de beloningsverhouding binnen de organisatie; het naleven van relevante wet- en regelgeving; het onderhouden van contacten met toezichthoudende instellingen. De Raad van Bestuur richt zich, bij de vervulling van zijn taak, op de belangen van de organisatie en weegt daartoe de belangen van de bij de vennootschap betrokkenen af. De Raad van Bestuur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren en zal dit ten minste één maal per jaar aan de orde stellen bij de Raad van Commissarissen. 7.2 Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden De Raad van Bestuur bestaat uit vier leden, die collectief verantwoordelijk zijn voor het besturen van de onderneming. De leden van de Raad van Bestuur hebben ieder een eigen aandachtsgebied. De aandachtsgebieden zijn als volgt samengesteld: A. Personeel en Organisatie, Marketing, Integriteit, Audit, Communicatie, Business Support en Centrale Staven (aandachtsgebied van de voorzitter Raad van Bestuur); B. Financiële markten, Financiën, Risicomanagement en Accounting, Reporting & Control; C. Intermediaire Distributie, KlantServices, Schade, Leven Individueel, Bancair, Uitvaart en Europeesche; D. Pensioenen, AOV, Ziektekosten, ICT, Informatie & Projectmanagement, Vastgoed Ontwikkeling en Vastgoed Vermogensbeheer; De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Hij stelt de agenda van de vergaderingen vast en bereidt deze vergaderingen voor. Dit betekent ook dat hij ervoor zorgt dat er voldoende informatie beschikbaar is voor het nemen van besluiten. Het is primair de verantwoordelijkheid van de voorzitter dat de Raad van Bestuur opereert als een team dat in collegiaal verband besluiten neemt. 7.3 Gedragsregels van de Raad van Bestuur Ieder lid van de Raad van Bestuur van ASR Nederland N.V. houdt zich aan de principes van integriteit en ethisch verantwoord gedrag, net als het management en andere werknemers van a.s.r. Deze principes omvatten onder meer de algemene gedragsregels van a.s.r. waaronder de a.s.r.-regels over privé-beleggingen, incentives en nevenactiviteiten. 12 Governance Statement - a.s.r. - maart 2014

13 8. Governance van risicomanagement 8.1 Algemeen De essentie van de bedrijfsvoering van a.s.r. is dat a.s.r. de risico s van klanten overneemt. a.s.r. streeft naar klanttevredenheid en het juiste evenwicht tussen risico en rendement. Risicomanagement ondersteunt bij het realiseren van deze doelstellingen. Risicomanagement stelt a.s.r. in staat om haar risico s te onderkennen, meten, beheersen, monitoren en erover te rapporteren. Voor de risico s worden aantoonbare en adequate kapitaalbuffers aangehouden. Voor nadere informatie over risicobeheersing van het afgelopen jaar en de prioriteiten van het komende jaar wordt verwezen naar het meest recente jaarverslag van ASR Nederland N.V. 8.2 Risicogovernance De risicogovernance geeft inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de risicomanagementfunctie en de risicocomitéstructuur. Door functiescheiding in te richten tussen het opstellen van beleid, uitvoering van beleid en controle op de naleving van dit beleid wordt een hoge mate van risicobeheersing bereikt. De taken en verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd op basis van drie verdedigingslinies. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beheersing van de risico s van a.s.r. Binnen de Raad van Bestuur is een taakverdeling aangebracht waarbij de hiërarchische eindverantwoordelijkheid voor risicomanagement is belegd bij de CFO. De functionele eindverantwoordelijkheid voor risicomanagement is belegd bij de Chief Risk Officer ( CRO ). De eerste linie, het lijnmanagement, is verantwoordelijk voor de beheersing van risico s en het implementeren van beleid. De decentrale risk organisatie (onderdeel van de eerste linie) is verantwoordelijk voor de ondersteuning bij de beheersing van risico s en de ondersteuning bij het implementeren van beleid door het lijnmanagement. Binnen de decentrale organisatie is de CFRO, naast zijn/haar rol van financieel geweten van het collegiale bestuur van het bedrijfsonderdeel, eindverantwoordelijk voor de bewaking en de beheersing van de financiële en niet financiële risico s van dat bedrijfsonderdeel. De tweede linie, Integriteit en de centrale Risicomanagement organisatie, bestaande uit Risicostrategie en -beleid (RSB) en Financieel Risico Management (FRM), is verantwoordelijk voor het opstellen van kaders en beleid, en het bewaken van de beheersing van risico s door de eerste linie. Daarnaast is FRM verantwoordelijk voor de actuariële functie, met als kerntaak het waarborgen dat de verzekeringstechnische voorzieningen correct zijn vastgesteld. De respectievelijke risicocomités stellen de kaders en het beleid vast. De derde linie is verantwoordelijk voor de onafhankelijke beoordeling van de effectiviteit van het risicomanagementsysteem, het systeem van interne beheersing en de toereikendheid van de governance. De afdeling Audit vormt de derde linie. 8.3 Organisatie van de risicomanagementfunctie De afdelingen Integriteit en Risicomanagement vormen samen de tweede linie. Onder de afdeling Risicomanagement, die namens de Raad van Bestuur gedelegeerd verantwoordelijk is voor het risicomanagementsysteem van a.s.r., vallen de centrale afdelingen FRM en RSB. De afdeling RSB is samen met de afdeling Integriteit verantwoordelijk voor de bewaking van de beheersing van de niet financiële risico s. De afdeling FRM is verantwoordelijk voor de bewaking van de beheersing van de financiële risico s. Binnen de decentrale organisatie is de CFRO, naast zijn/haar rol van financieel geweten van het collegiale bestuur van het bedrijfsonderdeel, eindverantwoordelijk voor de bewaking en de beheersing van de financiële en niet financiële risico s van dat bedrijfsonderdeel. De afdeling Integriteit bestaat uit de onderdelen Compliance en Veiligheidszaken. De afdeling is centraal ingericht en rapporteert aan de CEO. 13 Governance Statement - a.s.r. - maart 2014

14 Audit- en Risico commissie CFO Voorzitter Raad van Bestuur Risicomanagement Integriteit Decentrale risico management functie Risico strategie en -beleid Financieel Risico Management Compliance Veiligheidszaken = Risicomanagementfunctie (Tweede linie) = Functionele rapportage Afdeling Risicomanagement 8.4 Afdeling Risicomanagement belangrijkste taak van de afdeling Risicomanagement is om de reputatie en soliditeit van a.s.r. te bewaken. afdeling stelt De kaders, belangrijkste beoordeelt taak de van bedrijfsonderdelen de afdeling Risicomanagement en monitort de financiële is om de en reputatie niet-financiële en soliditeit risico s op van a.s.r. te bewaken. De afdeling epsniveau en bij de bedrijfsonderdelen. stelt kaders, beoordeelt de bedrijfsonderdelen en monitort de financiële en niet-financiële risico s op groepsniveau en bij de rlijks voeren bedrijfsonderdelen. a.s.r. en alle bedrijfsonderdelen binnen de groep, als onderdeel van risicomanagement, een ntrol Risk Self Assessment (CRSA) uit teneinde de voornaamste risico s te bepalen die van invloed kunnen op het behalen Jaarlijks van voeren de strategische, a.s.r. en alle financiële bedrijfsonderdelen en operationele binnen doelstellingen. de groep, als onderdeel van risicomanagement, een Control Risk Self Assessment (CRSA) uit teneinde de voornaamste risico s te bepalen die van invloed kunnen zijn op het behalen van de afhankelijkheid van de risicomanagement functie strategische, financiële en operationele doelstellingen. waarborging van de onafhankelijkheid van de risicomanagementfunctie, heeft de Chief Risk Officer (CRO) directe rapportagelijn naar de Audit & Risicocommissie en de Raad van Commissarissen. De CRO heeft de oegdheid Onafhankelijkheid om in bijzondere omstandigheden, van de risicomanagement waaronder die omstandigheden functiewaarin hij bij de uitvoering van werkzaamheden Ter waarborging vaststelt dat van in de strijd onafhankelijkheid met de Wet op het van financieel de risicomanagementfunctie, toezicht wordt gehandeld, heeft in contact de Chief te Risk Officer (CRO) een directe en met toezichthouders voor het rapporteren van aangelegenheden die voor het toezicht op en de rapportagelijn naar de Audit & Risicocommissie en de Raad van Commissarissen. De CRO heeft de bevoegdheid om in tinuïteit van a.s.r. van groot belang zijn. CRO heeft bijzondere bovendien omstandigheden, de mogelijkheid om waaronder in geval van die escalaties omstandigheden rechtstreeks waarin contact hij bij te treden uitvoering met de van zijn werkzaamheden vaststelt rzitter van dat de Raad in strijd van met Bestuur. de Wet Eens op per het half financieel jaar vindt toezicht er regulier wordt overleg gehandeld, plaats tussen in contact de CRO te en treden met toezichthouders voor het rzitter van rapporteren de Audit & Risicocommissie. van aangelegenheden die voor het toezicht op en de continuïteit van a.s.r. van groot belang zijn. De CRO heeft bovendien de mogelijkheid om in geval van escalaties rechtstreeks in contact te treden met de voorzitter van CRO heeft een vetorecht bij de benoeming en het ontslag van de Chief Financial Risk Officer (CFRO van de anisatieonderdelen de Raad en van andere Bestuur. sleutelfunctionarissen Eens per half jaar in vindt de decentrale er regulier risicomanagementorganisatie. overleg plaats tussen de CRO De CRO en de voorzitter van de rdt geconsulteerd Audit & bij Risicocommissie. de benoeming van de CFRO van ASR Bank N.V. en Europeesche Verzekering atschappij N.V. De CRO heeft een vetorecht bij de benoeming en het ontslag van de Chief Financial Risk Officer (CFRO van de decentrale risicomanagementfunctie valt onder de verantwoordelijkheid van de CFRO van een anisatieonderdeel. organisatieonderdelen Als de CFRO van en een andere organisatieonderdeel sleutelfunctionarissen van mening in de is decentrale dat de (directie risicomanagementorganisatie). van het) De CRO wordt anisatieonderdeel geconsulteerd onacceptabel bij de grote benoeming risico s neemt van de (die CFRO indruisen van ASR tegen Bank het N.V. risicobeleid en Europeesche van a.s.r. en Verzekering tot Maatschappij N.V. nificant nadeel kunnen leiden), heeft de CFRO de mogelijkheid om hierover -buiten de hiërarchische lijn omapporteren De naar decentrale CRO van risicomanagementfunctie a.s.r. Hiermee borgt a.s.r. valt ook onder onafhankelijkheid de verantwoordelijkheid van decentrale van de CFRO van een organisatieonderdeel. omanagementfunctie in de organisatieonderdelen. Als de CFRO van een organisatieonderdeel van mening is dat een (de directie van het) organisatieonderdeel onacceptabel oeming en grote ontslag risico s van de neemt CRO (die geschiedt indruisen door tegen de Raad het van risicobeleid Bestuur en van behoeft a.s.r. en de goedkeuring tot significant van nadeel kunnen leiden), heeft de CFRO de d van Commissarissen. mogelijkheid Targetsetting om hierover en buiten beoordeling hiërarchische van de CRO lijn geschiedt om te door rapporteren de CFO en naar behoeft de CRO van a.s.r. Hiermee borgt a.s.r. ook dkeuring van de onafhankelijkheid de voorzitter van het van Audit de & decentrale Risico Commissie. risicomanagementfunctie in de organisatieonderdelen. Benoeming en ontslag van de CRO geschiedt 14 door de Raad van Bestuur en behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Targetsetting en beoordeling van de CRO geschiedt door de CFO en behoeft goedkeuring van de voorzitter van de Audit & Risico Commissie. 14 Governance Statement - a.s.r. - maart 2014

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

Naleving Governance Principes

Naleving Governance Principes Naleving Governance Principes Levensverzekeringen N.V. April 2014 Naleving Governance Principes door Brand New Day Levensverzekeringen N.V. (hierna: ) onderschrijft de Governance Principes. Dit document

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >>

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >> Code Banken 2013 VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Code Banken 4 Hoofdstuk 2 Raad van Commissarissen 5 Hoofdstuk 3 Raad van Bestuur 12 Hoofdstuk 4 Risico management 17 Hoofdstuk 5 Audit 20 Hoofdstuk 6 Beloningsbeleid

Nadere informatie

Governance Principes Verzekeraars ONDERLINGE UITVAARTMAATSCHAPPIJ DE LAATSTE EER DRACHTEN

Governance Principes Verzekeraars ONDERLINGE UITVAARTMAATSCHAPPIJ DE LAATSTE EER DRACHTEN Governance Principes Verzekeraars ONDERLINGE UITVAARTMAATSCHAPPIJ DE LAATSTE EER DRACHTEN 1 maart 2015 Versie Naleving Governance Principes Verzekeraars Governance Principes Verzekeraars De Governance

Nadere informatie

van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie.

van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie. Art. Principe Toepassing door Staalbankiers 2 Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

Nadere informatie

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V.

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Nieuwe wegen, optimale dienstverlening Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Index Key figures BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figures BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 5

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Governance Principes Rapport Governance Principes Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Inhoudsopgave 1. Governance Principes 3 2. De Raad van Commissarissen 4 3. De Raad van Bestuur 7 4. Risicomanagement

Nadere informatie

HANdBoEK deugdelijk BESTUUr

HANdBoEK deugdelijk BESTUUr HANdBoEK deugdelijk BESTUUr 2 Handboek deugdelijk bestuur Inhoudsopgave I Voorwoord 04 II CORPORATE GOVERNANCE CODE 05 1. INLEIDING 05 2. DE DIRECTIE 05 2.1 Samenstelling en deskundigheid 05 2.2 Taak en

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V. De ingestelde Raad van Commissarissen zal conform statuten en dit concept reglement zijn taken uitvoeren. Dit concept reglement zal definitief worden vastgesteld zodra de vereisten op basis van de aangekondigde

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1: Status en inhoud Reglement 3. Artikel 2: Taak van het bestuur 3

Inhoudsopgave. Artikel 1: Status en inhoud Reglement 3. Artikel 2: Taak van het bestuur 3 2 Inhoudsopgave Artikel 1: Status en inhoud Reglement 3 Artikel 2: Taak van het bestuur 3 Artikel 3: Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het bestuur 5 Artikel 4: Voorzitter van het bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015

NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015 NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015 In onderstaande tabel zijn de best practice bepalingen opgenomen uit de Nederlandse Corporate Governance Code zoals deze na de aanpassingen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van commissarissen (de RvC ) van Corio N.V. (de Vennootschap ) op 23 april 2004 en laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONIGBOUWVERENIGING DE KOMBINATIE

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONIGBOUWVERENIGING DE KOMBINATIE REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONIGBOUWVERENIGING DE KOMBINATIE Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Kombinatie op 25 maart 2008 1 Artikel 1 Vaststelling en

Nadere informatie

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Onderwerp I. Naleving en handhaving van de code Principe. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de

Nadere informatie

governance principes Inleiding

governance principes Inleiding governance principes Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling, de onderlinge verhoudingen en het functioneren van

Nadere informatie

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM Dit reglement is integraal gewijzigd door de raad van commissarissen van Elan Wonen op 16 december 2008. Artikel

Nadere informatie

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 De Code Banken van de Nederlandse Vereniging van Banken ligt in het verlengde van het

Nadere informatie

Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen van Woonstichting Vooruitgang in Sassenheim

Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen van Woonstichting Vooruitgang in Sassenheim Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen van Woonstichting Vooruitgang in Sassenheim Dit reglement is bijgesteld en vastgesteld door de Raad van Commissarissen (RvC) van Woonstichting Vooruitgang

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen. Qurius N.V.

Reglement voor de Raad van Commissarissen. Qurius N.V. Reglement voor de Raad van Commissarissen Qurius N.V. 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement is opgesteld als gevolg van artikel 22.2 van de statuten van de vennootschap en de Nederlandse corporate

Nadere informatie