DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTVERLENINGSDOCUMENT"

Transcriptie

1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Over wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij beloond worden.

2

3 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wfd (Wet Financiële Dienstverlening) dienen wij consumenten voorafgaand aan het totstandkomen van een overeenkomst, inzicht te geven in de aard van de dienstverlening die wij u bieden. Wij hechten veel waarde aan goede voorlichting op het gebied van financiële producten en wij trachten derhalve zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wfd. In onze dienstenwijzer geven wij aan wie wij zijn, hoe wij werken en beloond worden en onder welke voorwaarden wij werken. U treft informatie aan over onze algemene gegevens, openingstijden, dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten. Ook geven wij aan wat wij van u verwachten. Heeft u - na het lezen van ons dienstverleningsdocument - nog vragen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor. Belangrijk Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor of om een bepaald financieel product met een financiële instelling (verzekeraar of bank) te sluiten. Algemene gegevens Ons klantoor: Kist Assurantiën Ons postadres: Postbus AA Dwingeloo telefoon: fax: ons bezoekadres: De Wringen NL Dieverbrug website: De telefonische bereikbaarheid en openingstijden zijn op werkdagen van 8.30 tot uur. Indien wij even niet bereikbaar zijn, kunt u uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van schade- en levensverzekeringen alsmede financiële diensten. pagina 1

4 LIDMAATSCHAP EN REGISTRATIES Ons kantoor is bij verschillende organisaties aangesloten, o.a.. Autoriteit Financiële Markten (AFM) Adviseurs in Financiële zekerheid (Adfiz) Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Kamer van Koophandel (KvK) Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Autoriteit Financiële Markten (AFM) De AFM houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer Deze registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen. Adviseurs in Financiële zekerheid (Adfiz) Adfiz bestaat uit ongeveer 1400 leden. De assurantiekantoren die lid zijn van Adfiz, voldoen aan strenge kwaliteitseisen en zijn vrij in hun advisering. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat wij als Adfiz-lid u voorzien van deskundig en professioneel advies. Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben en komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Ons aansluitnummer bij de Kifid is: Wij hebben ons geconformeerd aan het bindend advies op voorhand. Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de KvK staat wij geregistreerd onder nummer Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien u schade lijdt als gevolg van fouten die door ons zijn gemaakt, zal de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar deze schade vergoeden. Voor u geeft dit extra zekerheid. pagina 2

5 ONZE DIENSTVERLENING Kist Assurantiën adviseert en bemiddelt op het gebied van schade- en levensverzekeringen, hypotheken, bankspaarproducten, pensioenen en andere financiële diensten. Wij adviseren en bemiddelen, dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico s waar u mee te maken heeft en dat wij u kunnen adviseren over de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Vervolgens kunnen wij ook voor u bemiddelen bij een financiële aanbieder. Dit houdt in dat wij u begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met aanbieders van financiële producten en vragen een offerte op. U kunt dan via onze bemiddeling dit financiële product kopen. Wij bemiddelen en adviseren zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Eenvoudige producten zijn bijvoorbeeld de inboedel- en opstalverzekering. Indien u ons om advies vraagt over een complex product (zoals levensverzekeringen, hypothecaire kredieten en beleggingsrekeningen), dan gaan wij eerst inventariseren en uw klantprofiel opstellen. Dit is wettelijk verplicht en houdt in dat wij u vragen gaan stellen over uw (toekomstige) financiële positie. Daarnaast brengen wij uw kennis, ervaring en uw doelstellingen op financieel gebied in kaart en stellen uw risicobereidheid vast. Op basis van dit klantprofiel geven wij u dan een passend advies over de financiële producten die u naar onze mening nodig heeft en die op de markt door financiële instellingen (verzekeraars of banken) worden aangeboden. Heeft u een keuze gemaakt dan kunnen wij contact leggen met de desbetreffende aanbieder(s) en de financiële overeenkomst(en) tot stand brengen. Tijdens de looptijd van de financiële overeenkomst(en) houden wij u op de hoogte van wezenlijke wijzigingen in de door u afgesloten producten. Complexe producten: welke diensten verrichten wij? Om inzake een complex product tot een goed advies te kunnen komen, dat zo volledig mogelijk is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden, hanteren wij de volgende werkwijze: Intake Voorafgaand aan het adviestraject houden wij een intakegesprek. U geeft aan waaruit uw adviesvraag bestaat en wij geven een indicatie van onze werkzaamheden die hiervoor benodigd zijn en onze beloning. Het intakegesprek is altijd gratis. Inventariseren Als u akkoord bent met onze werkwijze en onze beloning, gaan wij over tot het inventariseren van uw persoonlijke omstandigheden en uw wensen. Wij kijken niet alleen naar uw huidige omstandigheden, maar ook naar de omstandigheden gedurende de looptijd van het financiële product en op het moment dat het financiële product afloopt of tot uitkering komt. pagina 3

6 Voor deze inventarisatie zullen wij in veel gevallen een klantprofiel gebruiken. Hierbij is het van belang dat u zoveel mogelijk relevante informatie verzamelt en beschikbaar heeft tijdens ons adviesgesprek en dat u ons eerlijk informeert. Vervolgens gaan wij na welke prioriteiten u heeft ten aanzien van uw doelstellingen. Tenslotte zullen wij u, op basis van de ontvangen informatie, informeren over de oplossingsrichtingen en de daarbij behorende productkeuzes. Wij gaan hierbij na of u zich bewust bent van de gehanteerde uitgangspunten en de door u gemaakte keuzes. Analyseren De onder het vorige punt verzamelde informatie hanteren wij - voor zover relevant - als uitgangspunt voor ons advies. Wij maken een vertaling van deze informatie naar een oplossingsrichting en zoeken hierbij producten die - naar onze mening - aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden, uw risicobereidheid en uw doelstellingen. Hierbij is het voor u wel van belang om te weten dat wij niet met alle aanbieders zaken doen. Wij maken periodiek een selectie uit die aanbieders die naar onze mening de producten hebben met de beste prijs/kwaliteitverhouding en een goede dienstverlening. Adviseren Hierna presenteren wij aan u de mogelijkheden voorzien van de voor- en de nadelen per product. Wij gaan na of wij de uitgangspunten, in uw ogen, op een passende wijze hebben vertaald. Tevens gaan wij na of zich bewust bent van de gemaakte keuzes en de financiële consequenties van het geadviseerde product. In ons advies zullen wij altijd aangeven waarom wij voor een bepaalde oplossing hebben gekozen. Hierbij maken wij een vertaling van de relevante punten uit het klantprofiel naar het geadviseerde product. Bemiddelen Als u zich kunt vinden in het door ons geadviseerde product dan kunnen wij bemiddelen in de totstandkoming van de overeenkomst tussen u en de aanbieder van het product. Wij zullen dit traject actief begeleiden en nagaan of het door de aanbieder afgegeven product overeenstemt met hetgeen wij hebben geadviseerd. Indien u afwijkt van ons advies, zullen wij u daar altijd schriftelijk op wijzen en u op de hoogte brengen van de financiële consequenties van deze afwijking. Afhankelijk van de mate van afwijking kunnen wij nog wel bemiddelen in het product. Nazorg Als u er prijs op stelt kunnen wij u ook gedurende de looptijd van het financiële product van dienst blijven. Wij zullen u, samen met de aanbieder, op de hoogte houden van relevante wijziging in het product of de wet- en regelgeving. Ook zullen wij periodiek contact met u opnemen om na te gaan of het financiële product nog overeenstemt met uw persoonlijke omstandigheden en de gestelde doelen. Niet onbelangrijk; u kunt altijd bij ons terecht met uw vragen omtrent het product! pagina 4

7 De tijd die wij aan een advies moeten besteden in geheel afhankelijk van het soort product en uw persoonlijke omstandigheden. Naast de gesprekken met u moet u denken aan: het verzamelen van informatie; het analyseren van de informatie; het opmaken/opvragen van offertes; het opstellen van een advies; het bijhouden van ons adviesdossier; het controleren van het adviesdossier (vier-ogen-principe); het overleggen met aanbieders; het bewaken van het bemiddelingstraject; het controleren van het uiteindelijke product. Onze relatie met aanbieders Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële producten. Kist Assurantiën is een ongebonden bemiddelaar, wat betekent dat wij in vrijheid (m.a.w. zonder contractuele verplichting) de producten van een door ons geselecteerd aantal verzekeraars/banken kunnen adviseren. Wij geven op uw verzoek graag aan met welke banken en verzekeraars wij samenwerken. Beloning op basis van provisie Onze beloning is onderdeel van de premie die u betaalt. Als u de premie heeft betaald, dan heeft u ook betaald voor onze dienstverlening. Wij berekenen in principe geen extra kosten voor onze dienstverlening. Brengen wij wel kosten in rekening, dan heeft u hiervoor vooraf toestemming verleend en hebben wij u hiervan vooraf in kennis gesteld middels een offerte. Beloning op basis van declaratie Bij voornamelijk complexe producten vindt onze dienstverlening veelal plaats op declaratiebasis, of op declaratiebasis in combinatie met provisie. Van te voren spreken wij met u een tarief af voor onze dienstverlening. Het minimum tarief is afhankelijk van het productsoort en de geschatte tijdsbesteding en wordt vermeld in de matrix op de volgende bladzijde. Belangrijk: Het minimumtarief geldt per advies, niet per product Bij die producten waarbij de afsluitprovisie niet ineens wordt betaald ontvangen wij 50% ineens en 50% uitgespreid gedurende 10 jaar Over onze advisering is geen BTW verschuldigd. pagina 5

8 PRODUCT TARIEF TIJD AFSLUIT PROVISIE DOORLOOP PROVISIE TERMIJN MINIMUM p/uur in uren factor % grondslag factor % grondslag Aflossingsvrije hypotheek 125, ,75-1,1 hypotheeksom ,- Leven- spaarhypotheek 125, ,75-1,1 hypotheeksom 2,5-3,5 premie looptijd 750,- Gekoppelde levensverzekering - - max. 2,5 verzekerd bedrag 2,5-3,5 premie looptijd 750,- Bankspaarhypotheek 125, ,75-1,1 hypotheeksom 0,15-0,25 uitstaand saldo looptijd 750,- Levensverzekering traditioneel 125, max. 2,5 verzekerd bedrag 3,5-4,5 premie looptijd 500,- Risicoverzekering 125, ,0 premie 4,5-5,5 premie looptijd 500,- Lijfrente tegen premie 125,- 10 max. 2,5 premie x looptijd 3,5-4,5 premie looptijd 500,- Lijfrente tegen koopsom 125,- 10 max. 7 koopsom ,- Ingaande lijfrenteverzekering 125,- 5 max. 1,5 koopsom ,- Pensioen 125, max. 2,5 premie x looptijd 3,5-4,5 premie looptijd 1.250,- Arbeidsongeschiktheidsverz max. 17,5 premie looptijd - Woonlastenbescherming max. 20 premie looptijd - Uitvaart ,5 verzekerd bedrag 0-2 premie premieduur - DIENSTVERLENING product intake gesprek inventariseren analyseren adviseren bemiddelen nazorg indien gewenst Aflossingsvrije hypotheek ja ja ja ja ja ja Leven- spaarhypotheek ja ja ja ja ja ja Gekoppelde levensverzekering ja ja ja ja ja ja Bankspaarhypotheek ja ja ja ja ja ja Levensverzekering traditioneel ja ja ja ja ja ja Risicoverzekering ja ja ja ja ja ja Lijfrente tegen premie ja ja ja ja ja ja Lijfrente tegen koopsom ja ja ja ja ja ja Ingaande lijfrenteverzekering ja ja ja ja ja ja Pensioen ja ja ja ja ja ja Arbeidsongeschiktheidsverz. ja ja ja ja ja ja Woonlastenbescherming ja ja ja ja ja ja Uitvaart ja ja ja ja ja ja

9 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U? Om uw belangen op het gebied van financiële dienstverlening optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. Juiste en volledige informatieverstrekking Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Totaalbeeld Om u een goed advies te kunnen geven inzake een financieel product, moeten wij uw gehele financiële situatie goed in kaart brengen. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders heeft afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om een goed en compleet financieel beeld te krijgen, is het voor ons belangrijk dat u ons daarvan op de hoogte stelt. Wij hebben een totaalbeeld nodig om te kunnen bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. Wijzigingen doorgeven Als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is bijvoorbeeld belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven. Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze ook per post, fax of aan ons te bevestigen. Onder wijzigingen van uw persoonlijke situatie vallen onder meer: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. Contacten met verzekeraar Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar en de uitkomsten daarvan. Controleren van toegezonden stukken Wij vragen u de polissen en andere door ons aan u toegezonden stukken altijd zelf te controleren op juistheid en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Eventuele onjuistheden en fouten dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. pagina 7

10 De premie Premie betalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd. U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het op tijd en volledig betalen van de premies voor de door u afgesloten verzekeringen. Kist Assurantiën is derhalve nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van te late betaling, onvoldoende betaling en/of het niet betalen van lopende verzekeringen. De incasso De premie wordt tenzij door ons vooraf uitdrukkelijk anders wordt aangegeven geïncasseerd door de verzekeraar U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven. De premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt. Premies kunnen per jaar worden betaald. U kunt er ook voor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen. Veelal zullen er kosten (termijntoeslag) zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan. AFSPRAKEN RONDOM PREMIEBETALING Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij, op uw verzoek, namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen. pagina 8

11 Als u een klacht heeft Wij behartigen uw belangen op het gebied van verzekeringen en financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. Dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft. Indien u een klacht heeft, verzoeken wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht tot tevredenheid op te lossen. Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. U kunt zich hiervoor wenden tot: Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) Postbus AG DEN HAAG Telefoon website: U kunt zich tevens wenden tot de burgerlijke rechter. pagina 9

12 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Kist Assurantiën sluit die verband houden met de uitoefening van het assurantiebemiddelingsbedrijf. De voorwaarden zijn niet van toepassing op de overeenkomsten die Kist Assurantiën sluit met personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of een bedrijf. 2. Kist Assurantiën pleegt jegens haar contractspartij eerst wanprestatie indien het bij de uitvoering van de overeenkomst tekortschiet op een wijze die een met normale vakkennis uitgeruste en zorgvuldig handelend assurantiebemiddelaar had kunnen en moeten vermijden. 3. Indien de contractspartij aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Kist Assurantiën, die verband houdt met een verzekeringsovereenkomst, is Kist Assurantiën voor de schade slechts aansprakelijk tot vijf maal de jaarpremie die voor de betreffende verzekering is berekend of zou zijn berekend, met een maximum van ,00. Indien de schade niet verband houdt met een verzekeringsovereenkomst, is de aansprakelijkheid van Kist Assurantiën beperkt tot vijf maal de financiële vergoeding waarop zij voor haar inspanningen aanspraak heeft of zou hebben gehad, met een maximum van , Indien schade wordt geleden die verband houdt met onjuiste of onvolledige informatie door of namens de contractspartij verstrekt, is Kist Assurantiën voor die schade niet aansprakelijk. 5. Indien Kist Assurantiën bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de contractspartij kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Kist Assurantiën daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij Kist Assurantiën te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk. 6. Indien derden betrokken zijn bij de vervulling van de overeenkomst, is Kist Assurantiën. voor eventuele fouten van die derden niet aansprakelijk, behoudens voor zover de contractspartij bewijst dat Kist Assurantiën tekortgeschoten is bij de keuze van die derden. 7. Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van een tekortkoming in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voorzover de leverancier van die computerprogrammatuur aansprakelijkheid jegens Kist Assurantiën heeft aanvaard en de schade aan haar heeft vergoed. 8. Alle aanspraken tot vergoeding van schade vervallen na verloop van één jaar na het moment waarop de fout die aan de vordering ten grondslag wordt gelegd, werd ontdekt of had kunnen worden ontdekt. 9. Op alle vorderingen is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Kist Assurantiën en haar contractspartij. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank in Zwolle. 10. Kist Assurantiën zal meewerken aan mediation indien haar contractspartij te kennen geeft het geschil aan mediation te willen onderwerpen. Partijen zullen trachten gemeenschappelijk een mediator aan te wijzen. Indien zij geen overeenstemming kunnen bereiken over de persoon van de mediator, zal deze worden aangewezen door het N.M.I. te Rotterdam.

WIE ZIJN WIJ? Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft U regelmatig informatie en tips aan. Ga naar: www.vansonassurantien.

WIE ZIJN WIJ? Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft U regelmatig informatie en tips aan. Ga naar: www.vansonassurantien. Van harte welkom bij ons kantoor. Wij danken U voor het in ons gestelde vertrouwen en de uiteindelijke keuze voor ons als assurantie adviseur. Van Son Assurantiën is een door en door Tilburgs bedrijf.

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet is dat wij u voorafgaand aan onze dienstverlening informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Philippi & Willemse Assurantiën VOF Logger 5 3144 GG MAASSLUIS Email: info@pw-assurantien.nl Telefoon: 010-4350383 Fax: 010-5904533

Dienstenwijzer. Philippi & Willemse Assurantiën VOF Logger 5 3144 GG MAASSLUIS Email: info@pw-assurantien.nl Telefoon: 010-4350383 Fax: 010-5904533 Dienstenwijzer Philippi & Willemse Assurantiën VOF Logger 5 3144 GG MAASSLUIS Email: info@pw-assurantien.nl Telefoon: 010-4350383 Fax: 010-5904533 A. Inleiding Geachte cliënt, Wij hechten veel waarde aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Inleiding Geachte relatie, De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Hoen Vastgoedbeheer b.v. De Lairessestraat 117 1075 HH Amsterdam tel: 020-305 44 77 fax:020-305 44 80 www.hoen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel H. Jansen Assurantie Groep Wie zijn wij en wat doen wij?

Bedrijfsprofiel H. Jansen Assurantie Groep Wie zijn wij en wat doen wij? Bedrijfsprofiel H. Jansen Assurantie Groep Wie zijn wij en wat doen wij? De H. Jansen Assurantie Groep hecht aan een open en eerlijke voorlichting op het gebied van haar dienstverlening. Conform de Wet

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM

Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM A. Inleiding Bedrijfsnaam: Assurantiekantoor H.C.D. Besem Volledig adres: Leurbeek 3 Postcode: 1509 DE Plaats: Zaandam Website: www.totaalverzekeren.nl Telefoon

Nadere informatie

Lepelaarplantsoen 51 3145 XC Maassluis Telefoon 010 591 14 11 Fax 010 592 28 86 E-maill info@markvanleeuwen.nl Internet www.markvanleeuwen.

Lepelaarplantsoen 51 3145 XC Maassluis Telefoon 010 591 14 11 Fax 010 592 28 86 E-maill info@markvanleeuwen.nl Internet www.markvanleeuwen. Lepelaarplantsoen 51 3145 XC Maassluis Telefoon 010 591 14 11 Fax 010 592 28 86 E-maill info@markvanleeuwen.nl Internet www.markvanleeuwen.nl Advieswijzer A. Inleiding Geachte cliënt, De overheid hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument FellerRoeper Verzekeringen & Hypotheken

Dienstverleningsdocument FellerRoeper Verzekeringen & Hypotheken Dienstverleningsdocument FellerRoeper Verzekeringen & Hypotheken Geachte relatie, De overheid, de verzekeringsbedrijfstak en FellerRoeper Verzekeringen & Hypotheken hechten aan goede voorlichting op het

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER INHOUD: A: Wie zijn wij. B: Onze diensten. 1. Algemeen. 2. Schadeverzekeringen. 3. Levensverzekeringen. 4. Website.

DIENSTENWIJZER INHOUD: A: Wie zijn wij. B: Onze diensten. 1. Algemeen. 2. Schadeverzekeringen. 3. Levensverzekeringen. 4. Website. DIENSTENWIJZER Assurantiekantoor Jaegers Prins Hendriklaan 186 6441 AC BRUNSSUM Website: www.jaegers.nl Telefoon: 045-5257683 Fax: 045-5259096 E-mailadres: info@jaegers.nl K.v.K. Z-Limburg 14051731 AFM

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dit gemiddeld kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook een soortgelijk document. Zo kunt

Nadere informatie

ADVIESWIJZER. Ons bedrijf staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marken (AFM) onder WFD vergunningnummer: 12002977

ADVIESWIJZER. Ons bedrijf staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marken (AFM) onder WFD vergunningnummer: 12002977 ADVIESWIJZER Kantoorgegevens AdviesCentrum Braamhaar KvK nr. 08106046 Bezoekadres: Hebbrodweg 4, 7625 RB Zenderen Telefoon : 074-2438789 Mobiel: 0628682625 Fax: 074-2432353 e-mail: jbraam@xs4all.nl Website

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Verzekeringskantoor Peer Zilverschoon 14 6922 GV DUIVEN Tel: 0316-262757 E-mail: miranda.peer@finergo.nl Website: www.peer-duiven.nl KvK: 09058989 A. Inleiding Geachte

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor consumenten

Dienstverleningsdocument voor consumenten Dienstverleningsdocument voor consumenten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing.

Nadere informatie

Assurantie Dienstenwijzer

Assurantie Dienstenwijzer Assurantie Dienstenwijzer M.M.G.A. Cordewener h.o.d.n. MC Verzekeringen Westerveldstraat 24 8021 BW Zwolle Tel: 085 878 28 66 Fax: 085 878 29 09 Mobiel: 06 55 86 80 91 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER voor relaties van Van Olst de Graaff & Co B.V.

DIENSTENWIJZER voor relaties van Van Olst de Graaff & Co B.V. DIENSTENWIJZER voor relaties van Van Olst de Graaff & Co B.V. dienstenwijzer wft 2011.doc Blad: 1/8 A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan een goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

ADVIESWIJZER. Vermeij Assurantiën B.V. is adviseur op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenen.

ADVIESWIJZER. Vermeij Assurantiën B.V. is adviseur op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenen. ADVIESWIJZER Vermeij Assurantiën B.V. Randstad 21-12 1314 BL ALMERE Postbus 10272 1301 AG Almere Telefoon : 036-5300053 Fax : 036-5347381 Website : www.vermeij-ass.nl E-mail adres : info@vermeij-ass.nl

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V.

Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V. Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V. Handelsnaam : A&A Assurantie en Advies Statutaire naam : A&A Assurantie en Advies B.V. Adres : Postbus 4820 Postcode, woonplaats : 4820 BA Breda Inschrijving

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER: 2. Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de WFT.

DIENSTENWIJZER: 2. Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de WFT. DIENSTENWIJZER: ten behoeve van; Meesters Assurantiën B.V. Dorpsstraat 48 2665 BJ Bleiswijk Postbus 103 2665 ZJ Bleiswijk Telefoon: 010 5290077 E mailadres: info@meesters-assurantien.nl A. Inleiding Geachte

Nadere informatie

Deur Financiële Diensten Rijksstraatweg 159a 3956 CL Leersum Tel: 0343-421111 Fax: 0343-421112 Email: info@deurfd.nl Internet: www.deurfd.

Deur Financiële Diensten Rijksstraatweg 159a 3956 CL Leersum Tel: 0343-421111 Fax: 0343-421112 Email: info@deurfd.nl Internet: www.deurfd. Deur Financiële Diensten Rijksstraatweg 159a 3956 CL Leersum Tel: 0343-421111 Fax: 0343-421112 Email: info@deurfd.nl Internet: www.deurfd.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid hecht aan een goede

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt,

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt, DIENSTENWIJZER Hans Meijer Advies Langeweg 19 A 3245 KE Sommelsdijk Telefoon : 0187-481955 Fax : 0187-481992 E-mail : info@hansmeijeradvies.nl Internet : www.hansmeijeradvies.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Streefkerk makelaars o.g. & assurantiën, Weesperweg 2-A, 1398 XD Muiden, www.streefkerk.com, telefoon 0294-261392, fax 0294-270204, e-mail info@streefkerk.com A. Inleiding 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VRS B.V.

DIENSTENWIJZER VRS B.V. DIENSTENWIJZER VRS B.V. VRS B.V. Spoorlaan 23 5461 JX Veghel Postbus 243 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-330131 Telefax: 0413-378710 Website: www.vrs-bv.nl E-mail: info@vrs-bv.nl Inschrijving Wfd-register

Nadere informatie