[KOP] Flexibel produceren door middel van holonic manufacturing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[KOP] Flexibel produceren door middel van holonic manufacturing"

Transcriptie

1 [RUBRIEK: ACHTERGROND] [KOP] Flexibel produceren door middel van holonic manufacturing [CHAPEAU] Wereldwijd onderzoek naar besturingsvormen zet stap naar volgende generatie architecturen [INTRO] Dat de concurrentie toeneemt en klanteneisen een steeds groter stempel drukken op de productie mag inmiddels bekend worden verondersteld. Agile manufacturing ('wendbaar produceren') is een nieuwe stap in een steeds verdergaande ontwikkeling waarin kwaliteit, flexibiliteit en innovativiteit bijna al geen onderscheidende karaktertrekken meer zijn. Arian Zwegers, Maurits Verweij en Roel van den Berg De ontwikkeling van eisen waaraan de productie moet voldoen is een logisch gevolg van een veranderende markt waarin de concurrentie steeds zwaarder wordt. Omdat het steeds moeilijker is op die markt een plaatsje te veroveren en te behouden, worden steeds sneller nieuwe producten op de markt gebracht. Als gevolg hiervan neemt de levenscyclus van producten af, worden seriegroottes en herhalingsgraad van series in de productie kleiner en neemt de variëteit aan producten toe. Bedrijven die geen afdoende maatregelen nemen om in te spelen op deze tendensen valt het zwaar om efficiënt te blijven produceren: omsteltijden nemen toe, beschikbare capaciteit wordt onvoldoende benut en een goede afstemming van mensen en productiemiddelen wordt lastig. Vroeger konden kosten worden bespaard door grotere hoeveelheden te produceren (economies-of-scale), nu wordt gestreefd naar economies-ofscope: besparen door met dezelfde middelen meer verschillende producten te maken. Daarbij moet voortdurend worden ingespeeld op eisen van de klant. In samenwerking met, en het liefst vooruitlopend op die klant moet een onderneming op tijd op de hoogte zijn van komende veranderingen. Bovendien moet hij er voor zorgen dat zonder al te grote inspanningen (in de zin van grote investeringen of desinvesteringen, het incourant worden van voorraden en dergelijke) in de nieuwe behoeften wordt voorzien. Agile produceren betekent aan deze voorwaarden voldoen: een bedrijf is wendbaar, in staat om aan nieuwe eisen op korte termijn en tegen een redelijke prijs te voldoen en zelfs in staat om mee te denken: 'kunnen dingen slimmer gedaan worden, zouden we niet iets anders proberen?' Hoe kan een dergelijke situatie worden gerealiseerd? Men bereikt een agile bedrijf door te streven naar een optimale balans tussen en integratie van de organisatie, de mensen in die organisatie en de beschikbare middelen (de technologie). Een innovatieve en flexibele organisatie moet snel van structuur kunnen veranderen om opgewassen te zijn tegen nieuwe uitdagingen. Een vastgeroeste bureaucratie wordt vervangen door een open, virtuele organisatie waarbinnen elke keer opnieuw het best passende samenwerkingsverband wordt opgezet. De mensen in de organisatie moeten deze ontwikkelingen natuurlijk kunnen volgen. Dat betekent dat ze goed zijn opgeleid voor een reeks van taken en verantwoordelijkheden kunnen en willen nemen. De beschikbare technologie tenslotte, moet flexibel en intelligent zijn: gemakkelijk aan te passen en compatibel met andere systemen (zowel binnen als buiten het bedrijf). Ook moeten de informatiesystemen geen problemen geven bij de uitwisseling van order- en productinformatie. [figuur 1] Praktische invulling Ondanks het feit dat de eisen aan de productie goed kunnen worden geformuleerd, blijft de praktische invulling van concepten en ondersteunende productietechnologie achter. Een reden hiervoor zijn de starre, inflexibele hiërarchische besturingssystemen. Ook de zogenaamde heterarchische besturingen - besturingssystemen zonder hiërarchische opbouw

2 of centrale besturingseenheid - bieden door hun onvoorspelbaarheid weinig soelaas. Het onderzoek naar holonic manufacturing systems, een onderdeel van het wereldwijde Intelligent manufacturing systems programma, biedt een bijdrage aan de oplossing van deze problematiek (zie kader Holonic manufacturing). Onderzoek naar holonic manufacturing vindt met name plaats in Japan, maar ook Australië, de Verenigde Staten, Canada, en dichterbij huis, België en Duitsland dragen hun steentje bij. In Japan is men al geruime tijd bezig met de eisen die aan toekomstige productiesystemen worden gesteld. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in verfijnde plannings- en schedulingsmethoden, en in verbeterde transportmethoden tussen bewerkingsstations. Productiesystemen die voldoen aan de gestelde eisen moeten dus van verschillende markten thuis zijn. Holonic manufacturing systems zijn een stap in de goede richting, die volgt uit de evolutie in besturingsarchitecturen. In de afgelopen decennia is een geleidelijke overgang te zien geweest van gecentraliseerde naar meer gedistribueerde besturingen (zie figuur 1). Via de hiërarchische besturingsvorm, de aangepaste hiërarchische en de heterarchische vorm, richt het onderzoek zich nu op de holonische besturingsvorm. Mede voor het onderzoek naar besturingsarchitecturen beschikt de Katholieke Universiteit Leuven over een flexibele assemblagecel. De cel bestaat uit vier assemblage-robots en een transportsysteem, bestaande uit een centrale lus en een buffer voor ieder station. Het geheel is opgebouwd uit verschillende componenten: een scheduler, bewerkingsstations, een transportsysteem (wordt verder buiten beschouwing gelaten), ordermodules en een besturingssysteem (zie figuur 2). Ordermodules zijn componenten die erop toezien dat een bepaalde order wordt afgewerkt. De scheduler maakt schedules waarin taken van een bepaalde order worden gepland voor de vier stations. Bewerkingsstations melden zich bij het besturingssysteem met de vraag een volgende taak te mogen uitvoeren. Ordermodules melden zich bij het besturingssysteem met het verzoek een volgende deeltaak te laten uitvoeren. Het besturingssysteem, tenslotte, zorgt voor allocatie van de stations aan de taken van de orders. [figuur 2] Besturingsvormen Schoolvoorbeelden van een zuiver hiërarchisch bestuurd systeem zijn het leger en de rooms-katholieke kerk. In dergelijke systemen dicteert een besturingseenheid alle activiteiten van de ondergeschikten in lagere besturingslagen. Deze ondergeschikten (of het nu productie- of lagere besturingseenheden zijn) dienen alle orders van hogere lagen uit te voeren. Besturingsbeslissingen worden top-down gecommuniceerd, in tegengestelde richting wordt alleen informatie doorgegeven over de status van het systeem. Deze informatie wordt vervolgens weer gebruikt om nieuwe beslissingen te nemen. In de hoogste besturingslagen worden globale, geaggregeerde beslissingen genomen. Naarmate deze beslissingen verder de organisatie ingaan worden ze steeds verder in detail ingevuld. Daarbij wordt het detailniveau van de gebruikte informatie groter, terwijl de tijdspanne waarop de beslissing betrekking heeft korter wordt. Bij een hiërarchische besturing in het voorbeeld van de Leuvense cel, volgt het besturingssysteem exact de volgorde van de taken die wordt voorgeschreven door de scheduler. Indien noodzakelijk wacht het besturingssysteem tot de benodigde bewerkingsstations beschikbaar komen of tot een medewerker het systeem in een zodanige toestand heeft teruggebracht dat het de voorgeschreven schedule weer kan volgen. De bewerkingsstations en ordermodules zijn verplicht aan het besturingssysteem te rapporteren en te wachten op toestemming om verder te gaan. In normale, stabiele omstandigheden werkt de hiërarchische besturing doeltreffend en efficiënt: in de hogere niveaus die het gehele systeem overzien, kan een optimale planning worden gemaakt. De nadelen liggen in het omgaan met veranderende omstandigheden. De hiërarchie is niet in staat flexibel om te gaan met wijzigingen als gevolg van spoedorders, machine-

3 uitval of andere verstoringen. Het duurt vaak (te) lang voordat veranderde omstandigheden bekend zijn bij de juiste besturingseenheden, waarna ook nog eens het hele programma opnieuw moet worden berekend. Daarnaast ligt bij het uitvallen van een besturingseenheid het gehele onderliggende systeem stil, tenzij er uitgebreide fout-tolerante maatregelen zijn genomen. Op hun beurt zorgen die maatregelen voor een dermate verstrengeling van de individuele besturingseenheden dat het gehele systeem nauwelijks aanpasbaar is. Autonomie Net zoals in de hiërarchische besturingsvorm wordt in de aangepaste hiërarchie uitgegaan van vaste master/slave-relaties met besturingseenheden op verschillende niveaus. Het verschil tussen de twee vormen zit in het toelaten van een zekere mate van autonomie op lagere niveaus. Aangepaste hiërarchische besturingseenheden zijn uitgerust met een bepaalde mate van zelfsturing ten opzichte van hogere besturingsniveaus: de ondergeschikte handelt meer als een intelligente assistent dan als domme uitvoerder. Binnen één hiërarchisch niveau is er daarnaast ook sprake van enige samenwerking tussen besturings- dan wel productie-eenheden. Deze samenwerking is nodig om een serie activiteiten uit te voeren die voortvloeien uit een order die is opgegeven door een hoger niveau. De voor- en nadelen van deze besturingsvorm zijn grofweg gelijk aan die van de zuiver hiërarchische vorm. In geval er flexibel moet worden omgegaan met gewijzigde omstandigheden wordt nog steeds gebruik gemaakt van hiërarchische relaties. Heterarchische besturing Een typisch heterarchisch systeem is een veemarkt. Aanbieders en vragers komen bijeen en trachten volledig autonoom hun eigen doelen te bereiken. In een heterarchisch besturingssysteem werken lokale, autonome besturingseenheden op gelijke voet samen. De belangrijkste kenmerken van deze besturingswijze zijn een volledige, lokale autonomie en een coöperatieve benadering om tot beslissingen te komen. Besluitvorming vindt decentraal plaats op basis van daar verzamelde informatie. Door middel van onderhandelingsprocedures werken besturingseenheden samen om activiteiten uit te voeren zoals het maken van een productieschedule of het bepalen van productroutings. In de assemblagecel vragen ordermodules bij een heterarchische besturing om uitvoering van deeltaken. Bewerkingsstations reageren op deze vragen door offertes uit te brengen. In een offerte staat een 'prijs' die wordt bepaald door factoren als bewerkingskosten, doorlooptijd en kwaliteit. Daarna volgt een onderhandelingsproces tussen ordermodules en de gegadigde stations. Ordermodules zullen het bewerkingsstation kiezen met de beste 'prijs'. Uiteindelijk volgt een schedule uit het onderhandelingsproces. In de meeste gevallen vindt dit opportunistisch plaats door na elke taak de volgende te schedulen, uitgaande van de actuele toestand van het systeem. Het besturingssysteem dient daarbij als makelaar, waar vraag (stations) en aanbod (orders) van deeltaken bij elkaar komen. Het voordeel van heterarchische besturing is dat flexibel wordt omgesprongen met gewijzigde omstandigheden; productieschedules en productroutings liggen immers niet vast, maar worden opportunistisch opgesteld. Het nadeel is dat in normale omstandigheden niet optimaal wordt gewerkt; de individuele besturingseenheden overzien niet het gehele proces en maken suboptimale beslissingen. Aangezien schedules en routings bij uitgave van werkorders van te voren niet bekend zijn, is de doorlooptijd van het product vrij onvoorspelbaar. Combinatie

4 Holonic manufacturing systems beogen de beste eigenschappen van verschillende besturingsvormen te combineren. Ze maken gebruik van de stabiliteit en optimaliteit van de hiërarchie en van de dynamische flexibiliteit van de heterarchie. Als zodanig zou de holonische besturingsvorm de volgende fase in de evolutie zijn (zie figuur 1). Bij een holonische architectuur in het voorbeeld van de Leuvense cel, vindt een combinatie van de hiërarchische en heterarchische strategieën plaats. Het besturingssysteem werkt samen met de scheduler; het beschouwt de schedules als adviezen die het in principe zal volgen. Wanneer de scheduling-adviezen ondoenlijk of duidelijk suboptimaal worden (bijvoorbeeld door spoedorders of uitgevallen machines), zal het besturingssysteem zich autonoom aanpassen aan de heersende situatie en zo goed mogelijk het geadviseerde schedule trachten te benaderen. Dit gebeurt door op een heterarchische wijze gebruik te maken van de onderhandelingscapaciteiten van de ordermodules en de bewerkingsstations. Qua structuur lijkt het holonische model op de aangepast hiërarchische besturing, maar qua gedrag is het in feite het spiegelbeeld. Immers, besturingseenheden in een aangepast hiërarchische besturing werken in principe heterarchisch, maar uitzonderingssituaties worden hiërarchisch opgelost. Bij het holonische model wordt in principe hiërarchisch gewerkt, maar worden uitzonderingssituaties heterarchisch aangepakt. Zo kan het volgende gebeuren bij een holonische besturing van een fabricagecel waarin een aantal bewerkingscentra zijn gekoppeld door een automatisch transportsysteem. Centraal wordt een planning vastgesteld met een prioriteit per product en een optimale productrouting. Op basis hiervan worden producten met behulp van productdragers door het transportsysteem vanuit het magazijn naar de verschillende machines gebracht voor hun eerste bewerking. Wanneer nu een storing optreedt, bijvoorbeeld omdat een gereedschapspunt afbreekt, meldt dat station dat aan een ander station (dat hetzelfde stuk gereedschap bezit) met het verzoek dat product over te nemen. In ruil daarvoor neemt het eerste station een ander product over. Samen melden ze dit aan het transportsysteem dat de producten verwisselt. Op deze manier worden alle producten toch afgewerkt (maar volgens een ander schedule) zonder dat de centrale besturingseenheid er aan te pas is gekomen. Nieuwe componenten Een agile productiesysteem evolueert over de tijd en zal regelmatig worden aangepast; oude componenten worden eruit gehaald, nieuwe componenten worden ingevoegd. Aanpasbaarheid van het systeem wordt beoogd door componenten te ontwikkelen als onderdelen die voldoen aan de holonische principes. De realisatie daarvan is een andere zaak en wordt gezocht in een bottom-up benadering; werkstations, robots, transportmiddelen en andere componenten moeten de intelligentie bezitten om te worden ingepast. Het onderzoek naar holonic manufacturing moet leiden tot bibliotheken van bewezen, herbruikbare technologieën die in elke productiesituatie kunnen worden ingepast. Behalve de experimentele opstelling in het Belgische Leuven, leveren enkele Japanse bedrijven een bijdrage aan de ontwikkeling van holonic manufacturing. Hitachi Seiki bijvoorbeeld, een grote fabrikant van NCmachines, heeft een holonische fabricagecel in haar portfolio. Een klant kan beginnen met een cel met een zeer beperkt aantal productiestations en bijbehorend transportsysteem. In de loop der tijd kunnen daaraan zonder al te veel inspanning nieuwe productiestations worden toegevoegd. Het besturingssysteem lijkt op het heterarchische model en is daarom goed beschouwd geen echt holonisch systeem. Zoals gezegd, werkt een holonisch systeem alleen heterarchisch in uitzonderingssituaties. Desalniettemin is de productlijn van Hitachi Seiki één van de weinige commerciële producten dat een alternatief biedt voor de zuiver hiërarchische besturingsstructuur. Verder onderzoek

5 De gang van zaken rond holonic manufacturing systems is een forse stap op weg naar agile manufacturing. De door middel van holonische besturing gecreëerde flexibiliteit verhoogt de wendbaarheid van een productiesysteem - en daarmee van de organisatie - aanzienlijk. De intelligentie van de afzonderlijke stations maakt het mogelijk elke productiesituatie optimaal te verwerken, terwijl op eenvoudige wijze nieuwe holons kunnen worden toegevoegd aan het productiesysteem. Uiteraard is verder onderzoek nodig naar zaken zoals de vereiste intelligentie van bewerkingsstations en transportsystemen. Een voorbeeld is een station dat zelf detecteert wanneer gereedschap aan vervanging toe is. Dit is vooral van belang voor een land als Japan, waar veel fabrieken 's nachts NC-machines laten werken zonder menselijke controle. Een intelligente machine die zelf tijdig slijtage aan gereedschap detecteert voorkomt dat men 's ochtends voor onaangename verrassingen komt te staan. Een ander voorbeeld is de kennis die stations van andere stations moeten bezitten. Deze informatie kan (ook bij een heterarchische besturing) op een centraal punt aanwezig zijn (makelaar), maar kan ook worden verspreid over de verschillende stations. De voor- en nadelen van elke optie zijn momenteel nog niet duidelijk. Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat holonische systemen daadwerkelijk een mogelijkheid bieden om 'agile' te produceren. [In KADER] Arian Zwegers, Maurits Verweij en Roel van den Berg zijn werkzaam bij respectievelijk: de TU Eindhoven, Berenschot en Baan Institute. [In KADER] Verdere informatie: [In KADER] Holonic manufacturing De naam 'holon' is een samentrekking van het Griekse holos dat 'geheel' betekent, en het achtervoegsel -on (zoals in electr-on) dat op een deeltje duidt. Een holon is tegelijkertijd een afzonderlijk geheel ten opzichte van zijn onderliggende delen en een onderdeel van een groter geheel. Vertaald naar productie zijn holons modules die onderling samenwerken, maar verder zelfstandig productie- of ondersteunende taken uitvoeren. Voorbeelden zijn bewerkingsstations, ordermodules en transporteenheden. Een aantal van deze modules vormt samen een holonic manufacturing system. Achterliggende gedachten bij dit concept zijn dat complexe systemen veel sneller kunnen worden opgebouwd uit (stabiele) tussenvormen dan helemaal vanuit het niets, en dat in veel systemen wel delen te onderscheiden, maar niet te scheiden zijn. Autonomie en samenwerking zijn de karakteriserende eigenschappen van holons. Autonomie betreft het vermogen van een module tot het besturen van de uitvoering van door hem zelf gecreëerde plannen en strategieën. Samenwerking is het proces waarbij een verzameling modules onderling aanvaarde plannen ontwikkelen en uitvoeren. De eerste eigenschap zorgt ervoor dat holons stabiele vormen zijn die overweg kunnen met verstoringen, doordat holons onvoorziene omstandigheden afhandelen zonder hogere autoriteiten om instructies te vragen. De tweede eigenschap betekent dat het componenten zijn die de juiste functionaliteit verschaffen voor het grotere geheel. Holons staan namelijk onder besturing van (meerdere) hogere autoriteiten. [BIJSCHRIFTEN]

6 Figuur 1. Figuur 2. De evolutie van besturingsarchitecturen. De verschillende componenten in de flexibele assemblagecel.

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006 Polca als innovatief materiaalbeheersingssysteem Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos Groningen, februari 2006 Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Bedrijfskunde Cluster Ontwerp van Productiesystemen

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Lay-out en Productieplanning

Lay-out en Productieplanning Lay-out en Productieplanning ONDERZOEK NAAR EEN OPTIMALE FABRIEKSLAY-OUT EN PRODUCTIEPLANNING BIJ EEN VERANDERENDE ORDERSTROOM Gerard Veerbeek s1219987 28 juli 2015 BSc-Thesis Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Business Process Management. enquête 2012

Business Process Management. enquête 2012 Business Process Management enquête 2012 Procesmanagement en toekomstrobuustheid van organisaties Datum november 2012 Auteurs Peter Noordam en Dave Stam Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 3 2. ACHTERGROND...

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing Walther Ploos van Amstel Oktober 2012 Dit artikel geeft de uitgangspunten voor een goede planning en besturing van de logistiek. Waarom

Nadere informatie

Maatschappelijke waarden ALGEMEEN INHOUD Technisch: Wettelijk: Organisatorisch: Bestuurlijk:

Maatschappelijke waarden ALGEMEEN INHOUD Technisch: Wettelijk: Organisatorisch: Bestuurlijk: Maatschappelijke waarden ALGEMEEN Gelet op de brede definitie van duurzaamheid binnen Traduvem ligt het voor de hand de prioriteiten, naast de wensen van de gebruiker, ook vanuit de maatschappelijke waarden

Nadere informatie

Permanent competent. Hiteq. www.hiteq.org. Vier profielen van de medewerker in 2020. Koen Dingemans MSc. Domein: Onderneming en arbeid

Permanent competent. Hiteq. www.hiteq.org. Vier profielen van de medewerker in 2020. Koen Dingemans MSc. Domein: Onderneming en arbeid centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners De mogelijkheden van SOA voor logistieke dienstverleners Master thesis Informatica Variant Management & Toepassing (MT) Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V.

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V. Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl 2008, Mattic Software B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

White paper Pink Agile Framework

White paper Pink Agile Framework Maak uw organisatie wendbaar, The Pink Way Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT-dienstverlening

Nadere informatie

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken Handreiking 1 PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Projectmatig werken Opleiding Economie /

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool AM KAM-Zakboek kwaliteit arbeid milieu Hugo van Ool 2 GESCHIEDENIS, ONTWIKKELINGEN EN TRENDS 1 Kwaliteit 1.1 Kwaliteitsmanagement KWALITEIT 3 Organisaties dienen er voor te zorgen dat afnemers voldoende

Nadere informatie

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Waarom we informatiesystemen testen behoeft geen uitleg: Testen is nodig om inzicht te geven in de kwaliteit. Het voorkomen van risico

Nadere informatie

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Het managen van professionals staat al vele jaren op de managementagenda. In dit artikel laten we zien hoe internettechnologie de

Nadere informatie

whitepaper LEAN MANUFACTURING

whitepaper LEAN MANUFACTURING whitepaper LEAN MANUFACTURING U WILT OVERSTAPPEN OP LEAN? Al jarenlang houdt lean de gemoederen in de automobiel-industrie bezig. Zoals algemeen bekend is in de branche heeft Toyota deze methode met succes

Nadere informatie

Leerboek Human Resource Management

Leerboek Human Resource Management Leerboek Human Resource Management Onder redactie van Frits Kluijtmans (Open Universiteit) Met medewerking van: Rolf Blankemeijer Joep Bolweg Sanne van den Bosch Gerard Evers Simone van den Hil Rien Huiskamp

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen Whitepaper Project Portfolio Management De kunst van het kiezen datum 14 juni 2005 referentie status Definitief 2/25 2005, Van Aetsveld BV. Van Aetsveld verstrekt de informatie in deze whitepaper zonder

Nadere informatie