Dromen met realiteitszin

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dromen met realiteitszin"

Transcriptie

1 Platfrm Zrg, Welzijn en Onderwijs Digitaal verbnden Drmen met realiteitszin Een gedeelde kijk p de tekmst van prfessineel leren Gezamenlijk (In)frmeel (Les) material delen Actueel Leren en ntwikkelen Open Kstenreductie Overal tegankelijk Tekmstige leermgeving Het leerplatfrm ziet een tekmstige situatie vr zich waarin het leren als vlgt plaatsvindt; a. p de werkplek b. gepersnaliseerd is (just-fr-me, just-in-time en just-enugh) c. sciaal gerganiseerd is (je kunt altijd met anderen cmmuniceren ver wat je leert, je inzichten en ervaringen delen) d. het grtste deel van het leren digitaal plaatsvindt, met af en te fysieke bijeenkmsten die een duidelijke meerwaarde hebben. Het leerplatfrm wil een lans breken vr het principe van samen delen en samenwerken!. Zrg staat enrm nder druk. Juist samenwerken en samen delen in plaats van elkaar becncurreren is essentieel. Het leerplatfrm is er van vertuigd dat we het beschikbare budget het beste kunnen inzetten in flexibele vrmen van leren die vrnamelijk digitaal zullen zijn. De redenen vr deze keuze hangt samen met de grte veranderingen die het leerplatfrm verwacht in de zrg en welzijn in de kmende 5 jaar. De grte verandering die wij in de zrg en welzijn verwachten en van invled zullen zijn p het leren: 1. Zrg 3.0 is: van verticaal naar hrizntaal, van centraal naar decentraal en van tp dwn naar bttm-up. 2. Zrg draait m samen met elkaar (met andere disciplines/ netwerk m klant heen) 3. Nieuwe berepen ntstaan (wijkverpleegkundigen 2.0/ ervaringsdeskundigen/ levensstijladviseurs). 4. Leren is niet langer instellingsgericht maar vanuit de klant. 5. Leren is gericht p multidisciplinaire samenwerking, vervaging cure en care, ingebed in wn-leefsituatie. 1/6

2 Platfrm Zrg, Welzijn en Onderwijs Digitaal verbnden Deze veranderingen hebben niet alleen invled p de manier waarp zrginstellingen zullen zijn gerganiseerd (flexibel en agile ), ze zullen k een grte invled hebben p de manier waarp we zullen leren en waarp prfessinalisering kwalitatief p hg niveau en tegen lagere ksten kan plaatsvinden. De veranderingen in prfessinalisering van het leren die wij in de zrg en welzijn verwachten zijn: Ten aanzien van het rganiseren van het leren: 1. Open Educatin: pen stellen en/f gezamenlijk delen van nderwijsmateriaal (Creative Cmmns licentie, zie creativecmmns.nl ) 2. Blended Learning: een cmbinatie van digitaal en face-tt-face leeractiviteiten 3. Just in time (p het mment dat het ndig is), just in place (daar waar ndig) 4. Binnen de cntext van het werk: infrmeel en frmeel leren Ten aanzien van het leerprces zelf: 1. Cntextueel leren (levensechte situatie) 2. Leren is een sciaal prces: kennis delen en cnstrueren (leernetwerken, cmmuniceren ver wat je leert en leren met en van elkaar) 3. Betekenisvl en actief leren 4. Eigenaarschap ver eigen leerprces Visie p kenmerken van digitaal leren ver enkele jaren Alle cntent is gratis te verkrijgen (beschermd via bijv. creative cmmns (licentie)). Alles wrdt pen gedeeld, (brengen en halen). Open marktplaats waar instellingen elkaar kunnen vinden. Alles is met elkaar te verbinden f tegankelijk via een platfrm zals b.v. Wikiwijs. Nieuw te ntwikkelen mdules wrden in gezamenlijkheid ntwikkeld dr belanghebbenden en daarna gratis gedeeld (Eventueel na een eerste krte termijn van eigen gebruik). Techniek faciliteert en is niet bepalend. Naast inhud die nline gedeeld wrdt cmmuniceren participanten via een platfrm met elkaar ver het gebruik van specifieke inhud. Deze cmmunicatie wrdt niet gemdereerd. Het del is dit te rganiseren p een al bestaand en gratis tegankelijk platfrm zals b.v. Wikiwijs. Het platfrm heeft in 2013 middels verleggen, kennisuitwisseling en een event, waarbij k leveranciers, yung prfessinals en kritische denkers hebben deelgenmen, het speelveld besprken vanuit vier invalsheken. Vrafgaand is de huidige situatie in kaart gebracht. Na de bijeenkmst is p basis van de presentaties en discussies een schets gemaakt vr de tekmst. 2/6

3 Platfrm Zrg, Welzijn en Onderwijs Digitaal verbnden De vier invalsheken Cntent Variaties Leervrmen Openheid systemen / Techniek(en) C-creatie Elke invalshek bevat een tweetal elementen. Deze elementen zijn; de huidige kennis en principes die wij die mmenteel waarnemen en he er p dit mment mee mgegaan wrdt zwel binnen het werkveld als binnen het nderwijs. He ntwikkelt ns inziens deze invalshek zich in de tekmst en de aanbevelingen m.b.t. de ntwikkelingen. Cntent (platte) Cntent is er breed vr handen. Er wrdt cntinu veel nieuwe cntent gemaakt. Er wrdt ng te weinig samengewerkt m.b.t. het ntwikkelen van cntent veel rganisaties weten van elkaar niet wat ze maken. Wat er ng niet is kan relatief gedkp gemaakt wrden en kan vrijelijk gedeeld wrden nder de gebruikers. Veel leerprducten wrden aangebden binnen een vaste vrm / cntext. Zijn niet adaptief p het niveau f stijl van leren. De tekmst Cntent is veral vrij verkrijgbaar en kan makkelijk aangepast wrden dr de gebruiker m p maat tegepast te wrden. De student/cursist kiest de cntent ver een thema dat het beste bij hem past. De student/cursist berdeelt de cntent p verschillende aspecten waardr tekmstige gebruikers beter kunnen berdelen f de cntent aansluit bij zijn/haar vraag. Serius gaming, simulatieprgramma s en augmented reality tepassingen zijn regulier en ingebed in de leerarrangementen. Om de cntent ged te te kunnen passen binnen het leren, dienen de partners in leren (pleiders werkveld) elkaar ged te infrmeren ver de digitale middelen die gebruikt kunnen wrden/ntwikkeld zijn. Het gebrek zit niet in de cntent/technlgie zelf maar eerder in de vrlichting en instructie van he gebruik te maken van deze technlgie. Technlgie verandert de rl vr de dcenten/trainers, managers, verpleegkundigen, service persneel etc. Van inhudelijke experts naar meer begeleiders en adviseurs van het leertraject. Juist bij de dcenten zelf met deze mindshift teweeg wrden gebracht. Gebruikers meer bekend en vertruwd te maken met de technlgieën gaat eraan bijdragen dat de technlgie daadwerkelijk gebruikt gaat wrden. 3/6

4 Platfrm Zrg, Welzijn en Onderwijs Digitaal verbnden Er is een gede samenwerking ndig tussen het nderwijs en de verschillende zrginstellingen. De tegepaste leervrmen dienen p elkaar afgestemd te wrden. Er valt veel efficiency te halen wanneer beide partijen een intensievere samenwerking pzetten en gebruik maken van elkaars expertise p het gebied van nline en face-t-face leren. De rl van de tezichthuder gaat veranderen. Zij dragen bij aan het vrmen van feedback richting de zrginstellingen en kunnen vanuit die rl meer en meer bijdragen aan de training en ntwikkeling die een rganisatie zu meten drmaken. Dr de reflecterende rl zijn zij nderdeel van het leerprces. De cntent zal zich gaan aanpassen aan het leerniveau en de leerstijl van de student. Variaties leervrmen interactieve leervrmen Digitale tetsingsmgelijkheden Blackbard tepassingen Weblectures en vdcasts E-learning klassikaal blended learning praktijkmgevingen werkplekleren videpresentaties berepspraktijk vrming peer review / feedback fra 360 garden feedback caching simulaties games internet Apps futen efenen kennis reflecteren speed-daten spelvrmen sprt / fysieke efeningen mind-mappen flip the classrm casus cmpetitie quiz demnstratie vraag gestuurd leren explratief leren De tekmst We gaan af van het idee dat het leren vral z leuk mgelijk met zijn. Net als bepaalde aspecten van je werk is het nzinnig en nrealistisch m te denken dat leren altijd maar leuk met zijn. Leren vraagt k m inspanning, iets ncmfrtabels en iets vermeiends. Leren heft zeker niet saai te zijn. Leren hrt inderdaad spannend te zijn. Uitdagend. Maar kan niet en hrt k niet ten alle tijden leuk te zijn. We gaan naar een evenwichtiger nderwijs te. Waarin weer evenwicht gevnden gaat wrden in de kennis, vaardigheden en huding. De fcus ligt vandaag de dag te veel p het vaardigheid. Het aanleren van een vaardigheid staat vrp en de bijbehrende kennis en huding staat nu te veel p de achtergrnd. Ok de daadwerkelijke werkpraktijk kmt in de huidige nderwijssetting te weinig cncreet vr de leerlingen terug. Jngeren en vlwassenen brengen hun eigen digitale devices met zich mee. Er zal ptimaal gebruik gemaakt gaan wrden van deze devices waardr de leereffectiviteit teneemt en mensen gebruik kunnen maken van de digitale tls waar ze vertruwd en bekend mee zijn. Fcus hierbij is. niet ntmedigen juist stimuleren maar dan wel p efficiënte en effectieve wijze inzetten. 4/6

5 Platfrm Zrg Welzijn en Onderwijs Digitaal verbnden Het rganiseren van leeractiviteiten wrdt rndm mensen en hun werk gedaan, en niet andersm. Naast het frmele leren, dat al vastgelegd wrdt in systemen, wrdt k het infrmele leren vertaald in pgedane kennis/cmpetenties en tegevegd aan een mdulair systeem. Naast de bij huidige kennis en principes genemde leer- en werkvrmen kan hierbij gedacht wrden aan via het web gevlgde clleges f user generated cntent. Er vindt hiermee een integratie van frmeel, infrmeel en scial learning plaats. Openheid systemen, Technieken Openheid binnen systemen is vrhanden, binnen de kaders van 1 leverancier. Er zijn verschillende platfrmen die ng beperkt met elkaar cmmuniceren/uitwisselbaar zijn. Er wrdt veel p mbile devices gewerkt. Werken vanuit de Clud is aardig gemeenged gewrden. De tekmst Cntent kan pgeknipt wrden in stukjes, zdat het gebruikt kan wrden in meerdere mgevingen. De manier waarp cntent wrdt gebruikt wrdt inzichtelijk gemaakt p een pen manier (TIN Can API). Studenten/cursisten heven maar p 1 plek p 1 manier in te lggen m materiaal vanuit verschillende brnnen te benaderen en te gebruiken. De resultaten wrden vervlgens autmatisch vastgelegd binnen de aan de persn gekppelde registratiesystemen. Cntent aanbieden p een marktplaats-achtige mgeving geeft de mgelijkheid m een sciaal (prfessineel) netwerk te laten ntstaan rnd de cntent. Cntent als katalysatr vr de discussie en dan binnen een cmmunity f practice. Een systeem dat je in staat stelt cntent f mdules te delen, her te gebruiken, en samen te creëren (c-creatie). Drntwikkeling van pen nline cursussen (zals MOOCs). Er kmt veel meer verantwrdelijkheid vr het leren te liggen bij de cursist/student. Deze zal hierp tegerust meten wrden. Uiteindelijk is penheid alleen mgelijk als partijen zichzelf kunnen rganiseren p een manier dat er vr allen wat uit te halen is. Daarm zullen er business-mdellen ntstaan vr pen cntent en pen nderwijs, maar er is veel meer mgelijk, en p veel efficiëntere en effectievere manieren dan tt nu te gebeurt. Z kunnen pen nderwijsmdules die betrekking hebben p basiskennis dr (grte) rganisaties (i.s.m. universiteiten/hgeschlen) gratis aangebden wrden waardr naamsbekendheid ntstaat vr de aanbiedende instelling. Hierm heen zal zich dan een netwerk vrmen, waar aanbieders 'vervlg-trajecten' kunnen aanbieden. Als dat p een pen manier gebeurt, dan kunnen vervlgtrajecten, advies, en andere value-added services aan wrden gebden, k via 'nieuwere' financieringsmdellen (Grupn f Kickstarter). Openheid gebeurt alleen als veel partijen met elkaar samen meten werken: dan met men zich gaan cnfrmeren aan pen standaarden en pen technlgie. En k pen leerprcessen. De kppelbaarheid tussen de resultaten van zwel frmeel, infrmeel alsk sciaal leren zal grt zijn en drgeverd kunnen wrden naar registratiesystemen zals persneelsmanagement systemen, leer management systemen, rapprtage-tls en persnlijke leer- en ntwikkelprfielen. 5/6

6 Platfrm Zrg Welzijn en Onderwijs Digitaal verbnden C-creatie Er wrdt samengewerkt binnen afgeschermde grepen. Veelal in pdrachtgever pdrachtnemer-verband (geslten systeem). De tekmst Het prces van cntent-creatie zal waarschijnlijk gaan verschuiven naar eindgebruikers/instellingen. Prfessinele cntent-makers kunnen daarin een faciliterende rl spelen. Er zal een grte markt in het aanbieden van pen nderwijs zijn, met name in het gratis aanbieden van basiskennis, en daarnaast vr specifiek advies en (kleinschalige) cursussen en certificering een (financieel) transactiemdel. Het delen van kennis en het samen creëren van nieuwe kennis in pen mgevingen. Meilijke vraagstukken zullen met elkaar besprken wrden. Dit wrdt gedaan mdat het leuk is, infrmatief, maar k vral mdat de bedrijven reputatie pbuwen die relevant is in hun veld: hun reputatie betekent dan echt wat in het veld. Er kan per nderwerp een reputatie pgebuwd wrden, dit biedt dit enrme mgelijkheden. Dergelijke systemen zie je nu al pkmen, en de verwachting is dat dit principe een belangrijke buwsteen is vr het duurzaam kunnen rganiseren van c-creatie en pen nderwijs. Daarnaast kan, dr steeds betere technlgie, de cntent steeds dichter p de werkvler gemaakt wrden. Prviders kunnen dit faciliteren, maar zullen het wel meilijker krijgen. 6/6

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008 Ruud de Mr Centrum Prgramma 2008 Ruud de Mr Centrum vr prfessinalisering van nderwijsgevenden Open Universiteit Nederland Inhudspgave Vrwrd 3 1 Inleiding 4 - Organisatie 4 - Algemeen financieel kader 4

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne Daltnbeleidsplan De Znneblem Akker 7 7621GL Brne 1 Inleiding In 2006 heeft het team van ec. basisschl de Znneblem samen met de MR het besluit genmen m een daltnschl te wrden. De reden was, dat de schl

Nadere informatie

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s Eindrapprtage prject OP 5.6 Cmmunity f Practice (e-)prtfli s Juli 2007 Anuk Prp & Maarten van Wesel 2 Inhudspgave Inhudspgave... 3 1. Inleiding... 5 2. Het pzetten van de CP... 7 2.1 Prduct: Kennisprductie...

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

De ervaring is GOUD!!

De ervaring is GOUD!! HOGESCHOOL WINDESHEIM TE ZWOLLE - LECTORAAT BEWEGEN, GEZONDHEID EN WELZIJN IN SAMENWERKING MET RESPO INTERNATIONAL De ervaring is GOUD!! Rapprtage Mnitring en Evaluatie van de Methde van Resp Internatinal

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing Het besluitvrmingsprces rnd IT-utsurcing David Slg Js Geerken Pstdctrale pleiding tt Register EDP Auditr Scriptie-begeleider: Bart Bkhrst September 2010 Vrije Universiteit Faculteit der Ecnmische Wetenschappen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant Onderwijsbeleid en criteria vr cgnitief meer- en hgbegaafde leerlingen binnen nderwijsstichting Spaarnesant Datum : 15 maart 2012 Status : Cnceptversie Dr : Marianne Eimers- de Lange Prjectleider Excellentie

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning

Begeleiding en Ondersteuning Begeleiding en Ondersteuning in EduArte Prcesleiders: Maaike Speijer Paula Rnday Prceseigenaar Vlg en Zrg: Bastiaan Smits Vrlpig dcument Versie 3.1 26 maart 2014 1 Leeswijzer Opdracht vr de grepen Vlg,

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE

JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE BASISHANDLEIDING VOOR MEDEWERKERS SAVE VERSIE 3.0 JULI 2015 Jeugdreclassering binnen SAVE 3.0 1 VanMntfrt SVMN Jeugdreclassering binnen de SAVE-werkwijze Handleiding

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie