ICTU biedt 10 principes voor succesvolle projecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICTU biedt 10 principes voor succesvolle projecten"

Transcriptie

1 ICTU biedt 10 principes voor succesvolle projecten De conclusies die de Commissie Elias trekt uit problematische ICT-projecten zijn herkenbaar en bruikbaar. Maar bieden ze ook voldoende garantie voor een succesvol ICT-project? De Commissie Elias richt zich vooral op bouwen we het product op een goede manier?. ICTU vindt de vraag bouwen we het goede product? minstens even belangrijk. ICTU omarmt de lessen van de Commissie en heeft ze aangevuld met haar eigen lessen en ervaringen en zo haar eigen tien ICTU-principes verzameld als leidraad voor succesvolle projecten voor haarzelf, maar vooral ook om te delen. Inleiding Het beeld van een ICT-project waarin hoge kosten worden gemaakt zonder de eigenlijke doelen te bereiken, is hardnekkig. De projecten duren lang en tegen de tijd dat ze zijn afgerond, blijkt de wereld niet stil te hebben gestaan. Aan het einde blijkt dat wat oorspronkelijk werd beoogd slechts gedeeltelijk mogelijk is door technische of juridische hindernissen of toegenomen kosten. Dit beeld geldt voor veel toepassingsgebieden van ICT, zo ook voor de overheid. Om uit te vinden wat er misgaat, en hoe daar iets aan te doen, heeft de Tweede Kamer een commissie ingesteld onder leiding van Ton Elias. Die commissie heeft een reeks grote ICT-projecten van de overheid, die zijn mislukt of waarvan een succesvolle afloop niet verzekerd is (waarbij overigens ICT lang niet altijd het struikelblok is), onder de loep genomen en op 15 oktober 2014 een rapport gepresenteerd. De commissie bevestigt het ontstane beeld dat het bij een project met een aanzienlijke ICTcomponent vaak kortweg ICT-project genoemd behoorlijk kan misgaan. Ze geeft tevens een aantal aanbevelingen die toekomstige mislukkingen moeten voorkomen. De hoofdlijn van de aanbevelingen is meer controle te nemen en te krijgen. Het kabinet ondersteunt die lijn, zo blijkt uit de reactie van 30 januari 2015: er is op dat terrein nog veel te verbeteren. Control, governance, project- en programmamanagement: zij moeten mislukkingen voorkomen. Een nieuw Bureau ICT- Toetsing (BIT) gaat op stapel staande ICT-projecten van een bepaalde omvang of risicoprofiel toetsen op hun kans van slagen. Maar lost dat alles op? Is het probleem uitsluitend gelegen in een gebrek aan beheersing? Welke factor speelt vakmanschap? En wat is eigenlijk een succesvol ICT-project? ICTU formuleert in dit essay, op basis van haar eigen ervaring en geleerde lessen, een leidraad in de vorm van tien ICTUprincipes. ICT-projecten en ICTU ICT-projecten binnen de overheid vinden plaats onder druk van externe krachten. Er is niet zelden een politieke of ambtelijke druk om binnen bepaalde deadlines een zichtbaar resultaat te realiseren. Vaak wordt daarbij vooraf al zelfs een concrete oplossing of product genoemd - We hebben een centraal register nodig! -, in plaats van te benoemen wat het doel is en welke ondersteuning en

2 functionaliteit nodig zijn ( De expert wil een overzicht van alle relevante informatie voor zijn besluit ). Er wordt dan al snel gezegd: zo niet, dan toch, hoe onrealistisch de doelstellingen ook zijn. Er zijn verschillende voorbeelden van ICT-producten die op deze manier gemaakt lijken te zijn: producten die onder politieke druk zijn toegezegd en ogenschijnlijk een probleem aanpakken, maar in de praktijk slechts symptomen bestrijden. Operatie geslaagd, maar de patiënt lag in een andere kamer. Er is geen aanleiding om aan te nemen dat dergelijke politieke en ambtelijke druk kan verdwijnen, te meer omdat zij ook volgt uit ons democratische proces. ICTU bouwt sinds 2001 mee aan de digitale overheid. ICTU voert daarbij in de regel andersoortige opdrachten uit dan waar de Commissie Elias zich op heeft gericht. Wel heeft ICTU, als organisatie van en voor de overheid, in de loop van de tijd diverse ICT-projecten van nabij gevolgd en in eigen projecten vergelijkbare, leerzame ervaringen opgedaan. De nadruk van de Commissie Elias ligt op gefaalde projecten. Vanuit haar ervaring weet ICTU echter dat ook uit succesvol verlopen projecten belangrijke lessen te leren zijn; die projecten zijn immers uitgevoerd binnen de context van de overheid en bleken wel in staat om tot succes te leiden. ICTU is ervan overtuigd dat, naast aandacht voor controle en beheersing, ook vakmanschap, structurele borging van productkwaliteit en kwaliteit in gebruik bepalend zijn voor het succes van ICT-projecten. Wat is succes? Een project dat binnen de gestelde grenzen van tijd en geld is afgerond, levert niet noodzakelijk ook een goed product. Waar de Commissie Elias zich vooral richt op bouwen we het product op een goede manier?, is voor ICTU de vraag bouwen we het goede product? minstens even belangrijk. Er is meer nodig dan bewaking van budgetten, doorlooptijd, standaarden en KPI s om een project en een product succesvol te maken. Het gaat ook om het realiseren van beoogde doelen in de juiste

3 context, om de noodzakelijke verandering in de werkprocessen waarbinnen het product gebruikt gaat worden en om de juiste gebruikerservaring. Kortom, het gaat om het daadwerkelijk oplossen van het probleem; ICT is daarbij een middel en geen doel op zich. ICTU heeft vanaf oprichting als opdracht de overheid te helpen met het succesvol laten verlopen van projecten en van acceptatie en ingebruikname van producten. Van een succesvol project is sprake als een product dat wordt gebouwd, in beheer wordt genomen, tevreden gebruikers heeft en het beoogde beleidsdoel realiseert. Dat gaat verder dan de opdracht aan ICTU, maar het is wel waar ze een bijdrage aan levert. Een product realiseren onder hoge tijdsdruk mag natuurlijk geen rechtvaardiging zijn voor een slecht product. De kunst is om zoveel mogelijk keuzes te maken die later niet tot obstakels leiden. Dit goed doen, vereist ervaring en vakmanschap. Het antwoord op de vraag waarom zit dit product zo slecht in elkaar? mag nooit zijn omdat het snel gerealiseerd moest worden. Het komt regelmatig voor dat regelgeving pas in een laat stadium definitief is, wat leidt tot een hoge tijdsdruk voor ontwikkeling en kinderziektes in gemaakte oplossingen. Ook toezeggingen, bijvoorbeeld aan de Tweede Kamer, kunnen leiden tot onrealistische verwachtingen. Het opvoeren van de snelheid leidt onvermijdelijk tot het maken van keuzes; dat betekent dat het cruciaal is om consequenties van keuzes te overwegen en expliciet te maken en te laten onderschrijven door de verantwoordelijken. Wendbaarheid Het uitgangspunt van agile ofwel wendbaar werken is het accepteren dat verandering onvermijdelijk is. Verandering in de wensen, verandering in het beleid, verandering in de inzichten, verandering in de techniek. Ritmes van beleidswijzigingen enerzijds en ICT-projecten anderzijds verschillen van elkaar. Door op zowel proces- als productniveau dit alles als gegeven te beschouwen, wordt een ICT-project en het daaruit resulterende product sneller een succes. Deze zienswijze kan, tot op zekere hoogte, beter rekening houden met de genoemde externe krachten en hun invloed. Ook daar geldt: accepteer het bestaan van die krachten en zorg dat het project en het product daar zo goed mogelijk mee kunnen omgaan. Een andere reden om te kiezen voor een agile aanpak, is dat blijkt dat het vooraf specificeren van eisen en wensen, zodanig dat er bij nadere uitwerking geen licht tussenkomt, praktisch onmogelijk is. Regelmatig worden wensen en inzichten gaandeweg een innovatief ontwikkelproject met goede redenen bijgesteld. Veel van de ICT-producten van de overheid zijn ook bijzonder, zoals het kabinet in de reactie schrijft: [het mislukken van ICT-projecten] is tot op zekere hoogte inherent aan het eenmalige en vernieuwende karakter van een belangrijk deel van deze projecten. Bestaande methoden voor het besturen van projecten en programma s zien veranderingen als exceptions en worden vaak beleefd als tegenvallers. Een start met een gedetailleerd beschreven product en met in beton gegoten doelen, kaders en grenzen, verhindert dat de vraag bouwen we het goede product? gaandeweg nog aan bod kan komen. Vandaar dat ICTU de voorkeur geeft aan de agile benadering voor haar projecten.

4 De BIT-regels Het voorgestelde Bureau ICT-Toetsing moet aan de hand van een tiental regels projecten, groter dan een bepaalde financiële omvang, gaan toetsen. De nadruk van de Commissie Elias op beheersing is goed herkenbaar in de BITregels. Alle ICT-projecten bij de overheid van een zekere omvang of bepaald risicoprofiel, moeten langs deze meetlat worden gelegd. De BIT-regels sluiten aan bij de werkwijze van ICTU. De toepasbaarheid en controleerbaarheid van de regels komt daarbij direct aan de orde. Hoewel ICTU de geest van de regels onderschrijft, ziet ze hier een afstand tussen probleem en werkbare oplossing, niet veel anders dan bij ICTprojecten zelf. Hoe meet je draagvlak en doormodderen? Is het wel realistisch om eerst te reorganiseren voordat de daarbij benodigde hulpmiddelen beschikbaar zijn? De BIT-regels 1. Stel een zakelijke rechtvaardiging op waar alle belangrijke onderdelen om een besluit gedegen te kunnen nemen in voorkomen. 2. Toon de meerwaarde van het project aan voor de eindgebruiker en de samenleving. 3. Zorg voor draagvlak bij alle betrokken partijen, inclusief de eindgebruikers, en toets op organisatorische, bestuurlijke en technische haalbaarheid. 4. Reorganiseer en standaardiseer eerst de werkprocessen die met ICT worden ondersteund en ga pas daarna automatiseren. 5. Breng de technische, organisatorische en bestuurlijke risico s en risicomaatregelen in kaart en elimineer «doormodderen» op voorhand. 6. Zorg ervoor dat de verantwoordelijkheid voor het budget én de opdracht bij één persoon liggen. 7. Faseer de ontwikkeling van het ICT-project zo efficiënt mogelijk en probeer daarbij per fase direct bruikbare producten op te leveren. 8. Sluit aan op de standaarden bij de rijksoverheid en toon de technische haalbaarheid aan. 9. Toon aan hoe er van het begin tot het einde van een project voor gezorgd wordt dat kritiek en tegengeluiden mogelijk zijn en ter harte genomen worden. Openheid en transparantie zijn hierbij het uitgangspunt. 10. Neem een heldere aanbestedingsstrategie op in de zakelijke rechtvaardiging. Een andere vraag is: zijn deze regels voldoende waarborg voor succes? De regels zijn niet geschreven om de slagkracht en innovatie van de overheid te verminderen: welk risico is er dat met deze regels projecten ten onrechte worden afgekeurd? Om dat laatste te beproeven, is er gekeken naar een aantal projecten dat ICTU succesvol samen met overheden heeft uitgevoerd. Hierbij is sprake van tevreden gebruikers, een tevreden opdrachtgever en een systeem in productie. Er was een noodzaak voor het betreffende systeem, maar zakelijke rechtvaardiging, aangetoonde meerwaarde en haalbaarheid zijn veelal vooraf niet onderzocht. De vereiste reorganisatie vooraf was vaak evenmin uitgevoerd. Het blijkt dat er meer nodig is voor succes dan enkel een strenge bewaking van gemaakte afspraken. Regels, zoals die voor het BIT, moeten daarom met gezond verstand worden toegepast. De geest is daarbij vaak belangrijker dan de letter. Het moet geen plichtmatige invuloefening worden, waarbij betrokkenen zich er zo snel mogelijk vanaf willen maken. Geen BIT-In-Name-Only (BITINO) dus. De tien ICTU-principes voor succesvolle projecten Wat betekent het voorgaande voor ICTU, die ook projecten met een ICT-component binnen de overheid realiseert? Op basis van haar ervaringen heeft ICTU haar zienswijze voor eigen gebruik geformuleerd. Deze tien ICTU-principes voor succesvolle projecten, vormen een leidraad voor het werk bij ICTU.

5 Principe 1. Maak het project en de oplossing niet groter dan nodig Een succesvol ICT-project vereist een zakelijke rechtvaardiging, waarbij ook de meerwaarde voor de eindgebruiker en de samenleving wordt beschreven (BIT 1 + 2). Een inhoudelijke en maatschappelijke rechtvaardiging zijn essentieel; een zorgvuldige analyse van het probleem en duidelijk maken hoe de gekozen oplossing dit probleem oplost. Het project en de oplossing moeten zich beperken tot de essentie van het probleem en het beoogde effect. Vooraf meedenken dus om de vraag achter de vraag te achterhalen, blijven meedenken om op koers te blijven en helpen om een groot project in beheersbare delen te knippen. Principe 2. Specificeer functioneel en besteed functioneel aan In plaats van de oplossing op voorhand tot in detail uit te werken, is het advies om functioneel te specificeren: niet hoe moet het eruit zien, maar wat moet het doen. Dit helpt de opdrachtgever om de vraag functioneel, en niet instrumenteel, te formuleren. Dit staat naast een scherpe afweging make or buy, waarbij het maken altijd gebeurt onder eigen regie. Principe 3. Zorg dat het product in vruchtbare grond landt Tegelijk met het ontwikkelen van het ICT-product, worden werkprocessen aangepast. Er is draagvlak nodig bij alle belangrijke belanghebbenden. Dit begint met het toetsen van de maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke haalbaarheid en het in kaart brengen van de relevante risico s en maatregelen (BIT ). Hierbij hoort het expliciet aandacht geven aan belangrijke politieke en maatschappelijke thema s, zoals privacybescherming, beveiliging en duurzaamheid. Instrumenten hiervoor zijn onder meer procesmanagement, stakeholdersmanagement, user experience et cetera. Het gaat hier om de mensen én de werkprocessen. ICT is slechts een middel, dat aantoonbaar moet bijdragen aan het realiseren van de beoogde doelen en moet landen in vruchtbare grond. Principe 4. Besteed slim aan op basis van ervaringen uit het verleden Goed en effectief aanbesteden is meer dan regels volgen; een slimme aanbestedingsstrategie maakt het verschil (BIT 10). Kwaliteit wordt geleverd door goede mensen. De kunst van het selecteren is dus een factor van belang. Het is belangrijk om zowel goede als slechte ervaringen met ingehuurde bedrijven en medewerkers mee te nemen in beoordelingen en deze vast te leggen voor de toekomst. Principe 5. Toets de technische haalbaarheid en het voldoen aan standaarden en referentiearchitecturen De technische haalbaarheid van een oplossing wordt vooraf en gaandeweg ingeschat door medewerkers zelf, maar ook door inzet van expertise in hun netwerk. Toets of producten voldoen aan de relevante, voor overheden verplichte standaarden (BIT 8) en kijk daarbij altijd of oplossingen binnen relevante referentiearchitecturen (NORA, GEMMA, et cetera) passen. Hierbij geldt het uitgangspunt: pas toe of leg uit. Daar waar de haalbaarheid of het voldoen aan standaarden in het geding zijn, is tijdig overleg met de opdrachtgever cruciaal. Principe 6. Zorg voor structurele kwaliteitsbewaking van proces en product De kwaliteit van het product structureel bewaken en borgen in het proces. Dit geldt voor de softwarekwaliteit en kwaliteit van documentatie, maar ook voor de gebruikskwaliteit. Dit kan door

6 kwaliteit in meetbare termen te definiëren, door onafhankelijke kwaliteitscontrole en door gebruikerstesten. Principe 7. Werk in een open keuken Feedback van experts en belanghebbenden is essentieel voor realiseren van kwaliteit. Zowel op detailniveau, als op het niveau van de hoofdlijnen van de opdracht. Agile werken biedt de ruimte voor feedback in het ontwikkelproces en biedt opdrachtgevers transparantie met betrekking tot zowel het product, als het proces, inclusief hoe kritiek en tegengeluiden ter harte worden genomen (BIT 9). Bij het principe van een open keuken hoort ook het beschikbaar stellen van programmatuur en ontwerpen voor hergebruik door en kennisoverdracht aan andere overheden. Principe 8. Blijf wendbaar Accepteer veranderingen in de context van een project. Faseer de productontwikkeling efficiënt, waarbij elke fase een bruikbaar (tussen)product oplevert (BIT 7). Dit kan met agile werkvormen, die een wendbare aanpak mogelijk maken met modulaire oplossingen. Veel overheidsprojecten, en dus ook de projecten die ICTU uitvoert, zijn in feite ketenprojecten. In deze projecten met autonome organisaties is een wendbare aanpak essentieel. Het omgaan met veranderingen is onderdeel van het proces en van de specificaties van het product. Het gaat erom duidelijk te maken waar keuzes liggen. En waar nodig proces en product aan de hand van veranderscenario s te toetsen. Principe 9. Begin niet zonder een realistische planning of realistische specificatie Het is aan de opdrachtgever op hoofdlijnen, realistische plannen te hebben en/of een realistische specificatie. Het moet mogelijk zijn het resultaat te leveren binnen de gestelde grenzen. Is dit er (nog) niet, is het aan de opdrachtnemer dit duidelijk te maken en mee te denken hoe hieraan wel voldaan kan worden. Principe 10. Beschouw de volledige levensloop van een product Besteed vroegtijdig aandacht aan de fase die volgt nadat het product is ontwikkeld en opgeleverd: de implementatie, het onderhoud en het beheer, maar ook het mogelijke hergebruik door anderen. De baten van een gerealiseerde oplossing worden immers pas werkelijkheid bij voldoende en effectief gebruik. Betrek daarom gebruikende en beherende partijen in een vroeg stadium en zorg dat zij een eigenaar hebben aangewezen die de organisatie kan inrichten voor ontvangst. Afhankelijkheden dienen te worden meegegeven aan de beheerpartijen. Het gaat om de volledige levensloop van de wieg tot het graf, dus inclusief doorontwikkeling, onderhoud en onderliggende systemen. Het totale landschap moet in kaart zijn. Tot slot ICTU is ervan overtuigd dat de slaagkans van ICT-projecten bij de overheid omhoog kan: met gezond verstand en met oog voor kwaliteit, realiteit en omgeving. Deze tien ICTU-principes hebben we ontwikkeld vanuit uit eigen ervaringen en lessen. Lessen die we samen leerden met opdrachtgevers binnen de overheid. Met leren zijn we nooit klaar, en daarom blijven we graag in dialoog over hoe we samen het succes van ICT-projecten kunnen blijven verbeteren. Reacties zijn welkom. Mark van Elswijk, adviseur ICTU, in samenwerking met Nanja Appel, Rein During, Jaap Korpel, Xander van der Linde en Berend Timmer.

7 Een keurig binnen tijd en geld opgeleverd product...

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 326 Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid Nr. 5 EINDRAPPORT Inhoudsopgave Woord vooraf van de commissie 5 DEEL I: EINDRAPPORT

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Stappenplan voor het invoeren van (nieuwe) methodieken en aanpakken in de werkpraktijk

Stappenplan voor het invoeren van (nieuwe) methodieken en aanpakken in de werkpraktijk Stappenplan voor het invoeren van (nieuwe) methodieken en aanpakken in de werkpraktijk Petra Stienstra Hilair Balsters Pauline van Tienhoven (redactie) LKNG 2008 Vooraf Deze implementatiewaaier is een

Nadere informatie

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing Handreiking systeemgerichte contractbeheersing INHOUDSOPGAVE Projectbureau Kwaliteitszorg... 3 Waarom deze Handreiking?... 5 Leeswijzer... 5 1. Naar een nieuwe relatie met de markt... 7 Nieuwe impuls

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken Handreiking 1 PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Projectmatig werken Opleiding Economie /

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Beter (be)sturen met businesscases

Beter (be)sturen met businesscases Beter (be)sturen met businesscases VKA kennisreeks presenteert: Economische en financiële vraagstukken binnen ict Jos Hessels Voorwoord door Jos Hessels, Tweede Kamerlid voor het CDA, lid van de vaste

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Succes met opdrachtgeverschap!

Succes met opdrachtgeverschap! Succes met opdrachtgeverschap! helpt organisaties om zowel in de ontwikkelfase als in de beheerfase de regie te houden over ICT. Het boek beschrijft op een toegankelijke wijze wat het belang is van goed

Nadere informatie

IT Governance: Hoe draagt ICT anno 2010 bij aan het succes van de overheid? Whitepaper. Jan F. Bouman, CGEIT 1. Management Consultant Programmamanager

IT Governance: Hoe draagt ICT anno 2010 bij aan het succes van de overheid? Whitepaper. Jan F. Bouman, CGEIT 1. Management Consultant Programmamanager IT Governance: Hoe draagt ICT anno 2010 bij aan het succes van de overheid? Whitepaper Een verslag van ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van IT Governance bij binnenlandse en buitenlandse overheden

Nadere informatie

PMW. Handleiding Projectmatig werken

PMW. Handleiding Projectmatig werken PMW Handleiding Projectmatig werken Inhoudsopgave Voorwoord Kiezen voor een methodiek betekent vrijheid in gebondenheid 3 Handleiding is bottom-up tot stand gekomen 3 Ervaring zal komende edities verrijken

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

De commissie geeft in haar rapport ook aan dat de cultuur en werkwijze van

De commissie geeft in haar rapport ook aan dat de cultuur en werkwijze van > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Informatiseringsbeleid Rijk www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk

Nadere informatie

GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk

GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk GEMMA informatiearchitectuur in de gemeentelijke praktijk Teksten: Ad Gerrits Redactie: KING Versie 1.0 Inhoud Inleiding... 1 GEMMA Informatiearchitectuur... 2 Aan de slag... 3 De praktijk... 4 Vertalen...

Nadere informatie

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN Versie 0.6 - Datum: 3-5-2012 Ten geleide De komende jaren (2013-2016) wordt de gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).

Nadere informatie

Sturen op Open Standaarden

Sturen op Open Standaarden Een handreiking voor overheidsorganisaties Sturen op Open Standaarden Forum Standaardisatie Managementsamenvatting Deze handreiking beschrijft de hulpmiddelen die een CIO of informatiemanager kan inzetten

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

Werkwijzer. Overname werkprocessen bij werkgevers

Werkwijzer. Overname werkprocessen bij werkgevers Werkwijzer Overname werkprocessen bij werkgevers 2 Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 4 Hoofdstuk III 2. Inleiding 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Leeswijzer 5 2.3 Verantwoording 5 Effectiviteit van coachen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Aanpak van ICT door het Rijk 2012. Lessons learned

Aanpak van ICT door het Rijk 2012. Lessons learned Aanpak van ICT door het Rijk 2012 Lessons learned 2013 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 584 Aanpak van ICT door het Rijk 2012 Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de voorzitter

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken april 2001 versie 1.2 Inhoud Waar kan ik het vinden? Inhoud... 2 Inleiding... 3 Projecten zijn niet altijd leuk... 4 Projecten komen er niet vanzelf... 8 Doelen en valkuilen... 13 T okig... 16 t O kig...

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler Besturing van grote veranderingsprogramma s Praktische richtlijnen voor bestuurders (verschenen in Tijdschrift voor Financieel Management juli/augustus 1999) José Roelofs en Petro Kesseler Petro Kesseler

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie