Van inzicht naar impact

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van inzicht naar impact"

Transcriptie

1 architectuur i Van inzicht naar impact Architectuur moet weer handzaam en hanteerbaar worden Architectuur verschaft inzicht. Hoe vertaal je dit inzicht naar impact in deze tijd van elkaar snel opvolgende vernieuwingen? Daarvoor moet architectuur weer handzaam en hanteerbaar worden en moeten architectuurrollen opnieuw bekeken worden. Dit moet dringend gebeuren, omdat veel organisaties continu vernieuwen. Marlies van Steenbergen Dé uitdaging voor organisaties vandaag de dag is te blijven vernieuwen. Veranderen is voor organisaties een essentiële kerncompetentie geworden. Even achteroverleunen om te genieten van bereikte resultaten is niet meer aan de orde. Veranderen is daarbij steeds complexer, omdat het steeds meer wijzigingen betreft die op elkaar ingrijpen, die op verschillende facetten van de organisatie betrekking hebben en die gelijktijdig moeten worden uitgevoerd. En daarbij moet ook nog rekening worden gehouden met deels nog onbekende toekomstige veranderingen. Ontwikkelingen als agile softwareontwikkeling, mobile computing, continuous delivery en de cloud versterken dit effect nog verder. Ze maken dat organisaties anders tegen IT gaan aankijken en anders met IT omgaan. Duidelijk is dat wendbaarheid steeds doorslaggevender wordt voor het succes van organisaties. Waar wendbaarheid een steeds belangrijkere rol speelt, wordt het belang van architectuur steeds groter. Effectief inzetten van architectuur lukt echter alleen als architectuur integraal onderdeel is van de organisatie. En zelf ook wendbaar is. Dit heeft consequenties voor de architectuurfunctie, de architectuuroplossingen die gekozen worden en de wijze van toepassing van architectuur in het voortbrengingsproces. In dit artikel zie ik als belangrijke rol en toegevoegde waarde van architectuur: bewaken dat met alle veranderingen die plaatsvinden de inrichting van de organisatie in al haar facetten optimaal is en blijft voor het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Architecten vertalen de organisatiedoelen en -strategie in inrichtingsprincipes en structuren die daarbij passen en denken na over hoe specifieke veranderingen daarin een plek kunnen krijgen. Architectuur geeft daarmee richting aan het ontwerp van de bedrijfsvoering zodat door alle veranderingen heen de kerneigenschappen van de organisatie, zoals bepaald door de directie, bewaard blijven en versterkt worden. Voorbeelden van dergelijke kerneigenschappen zijn naast blijvende wendbaarheid, lage total cost of ownership of optimale klantfocus. Omdat architecten overzicht opbouwen om deze taak waar te kunnen maken, is een goede architect ook een uitstekend adviseur als het gaat om de consequenties van strategische keuzes en het signaleren van nieuwe kansen voor de organisatie. Impact Een van de producten van de architectuurfunctie is het ontwikkelen van een gedragen visie 21

2 architectuur op de gewenste architectuur van de organisatie. Aan de hand van modellen van alle aspecten van de organisatie wordt inzichtelijk gemaakt hoe het nu zit, maar vooral hoe de organisatie wil dat het er in de toekomst uitziet. Een visie alleen brengt echter geen brood op de plank. Pas als hiermee de juiste beslissingen genomen worden en de juiste acties worden uitgevoerd, krijgt het waarde. Dan worden inzicht en visie getransformeerd naar impact. Uit recent onderzoek blijkt dat architectuur het verschaffen van inzicht en een toekomstbeeld redelijk goed beheerst. Het gebruik van dit inzicht om de businessdoelen te realiseren, blijkt echter veel lastiger voor organisaties. De vaststelling dat architectuur wel nuttig lijkt, maar tegelijk niet echt het verschil maakt, wordt bevestigd in een onderzoek onder 293 medewerkers van 116 organisaties (Foorthuis e.a. 2010). In het onderzoek wordt gevraagd in hoeverre architectuur een goed hulpmiddel is voor het bereiken van verschillende doelstellingen. De deelnemers hebben daarbij de keuze tussen zeer slecht, slecht, niet goed, niet slecht, goed en zeer goed (figuur 1). Een percentage van 74,1 van de deelnemers geeft aan dat architectuur in hun organisatie een goed of zelfs zeer goed hulpmiddel is om de complexiteit van de organisatie inzichtelijk te maken. Dat is een mooie score. Inzicht verschaffen is een belangrijk doel van architectuur. Maar slechts 29,4 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat architectuur in hun organisatie een goed hulpmiddel is om de complexiteit van de organisatie te beheersen. Dit is een groot verschil. Een soortgelijk verschil vinden we tussen het neerzetten van een helder beeld van de gewenste toekomstige situatie (71,9 procent) en het beheersen van de kosten (een heel magere 13,4 procent). Het beeld dat naar voren komt is dat architectuur in veel organisaties succesvol is in het creëi Samenvatting Dé uitdaging voor organisaties vandaag de dag is te blijven vernieuwen. Wendbaarheid wordt steeds doorslaggevender voor het succes van organisaties. En als wendbaarheid een steeds belangrijker rol speelt, wordt het belang van architectuur steeds groter. Effectief inzetten van architectuur lukt echter alleen als architectuur integraal onderdeel is van de organisatie. En zelf ook wendbaar is. ren van inzicht en overzicht, maar dat organisaties minder succesvol zijn in het vertalen daarvan in businessresultaten als complexiteitsbeheersing en kostenbeheersing. Architectuur verschaft wel de inzichten, maar organisaties doen daar nog niet genoeg mee. Gelukkig is het niet zo dat architectuur helemaal niet bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. De helft van de respondenten geeft aan dat in hun organisatie architectuur goed of zeer goed bijdraagt aan het verwezenlijken van bedrijfsbrede doelstellingen in plaats van lokale optimalisaties. Architectuur doet er dus wel degelijk toe. Maar het blijft een feit dat er een behoorlijk gat zit tussen weten waar het heen moet en ernaar handelen. Wat is er nodig om die volgende stap naar businessresultaat te zetten? Dat zit niet in het verder perfectioneren van de architectuurprocessen en methoden. Waar het nu om gaat, is dat de organisatie de kennis en inzichten van architectuur inzet. Pas als dat gebeurt, is architectuur echt effectief. Te veel Een belangrijke oorzaak van de soms geringe impact van architectuur is dat in veel organisaties architectuur nog te veel van de architecten is. Met het leggen van de verantwoordelijkheid voor architectuur bij een of meer architecten, lijkt de zaak geregeld. Niets is echter minder waar. Architectuur krijgt pas impact als het wordt meegenomen in besluitvorming en in het maken van keuzes. Als we de impact van architectuur willen verhogen, moeten we dus bekijken hoe we architectuur een betere rol laten spelen in besluitvorming en ontwerp. Kijken we met die blik naar de huidige praktijk van architectuur, dan valt een aantal zaken op. Ten eerste zien we dat de vaandeldragers van architectuur meestal de architecten zijn. Dat 22

3 EA blijkt in de praktijk een goed hulpmiddel om: % (zeer) goed bedrijfsbrede doelen te verwezenlijken, in plaats van (mogelijk tegenstrijdige) lokale 52,7% optimalisaties de bedrijfsprocessen optimaal te laten ondersteunen door IT 42,8% de complexiteit van de organisatie inzichtelijk te maken 74,1% de complexiteit van de organisatie te beheersen 29,4% gerelateerde processen en systemen te uniformeren, te integreren en/of te ontdubbelen 55,6% de kosten te beheersen 13,4% snel en soepel in te springen op ontwikkelingen in de buitenwereld 25,3% effectief en efficiënt samen te werken met andere organisaties 28,2% een helder beeld neer te zetten van de gewenste toekomstige situatie 71,9% de verschillende belanghebbenden effectief met elkaar te laten communiceren 46,2% Figuur 1. De toegevoegde waarde van architectuur Architect is vreemd, want een belangrijk doel van architectuur is het zorgen dat een aantal belangrijke eigenschappen, zoals flexibiliteit en klantgerichtheid, door alle veranderingen heen behouden blijven. Eigenschappen die de directie belangrijk vindt. Het gaat mis als de directie de architecten hierop stuurt, maar tegelijkertijd haar businessmanagement puur stuurt op return on investment. Als businessmanagers niet ook de doelstelling meekrijgen om te blijven werken aan de kerneigenschappen van de organisatie, blijft architectuur een papieren tijger. Organisaties kennen vaak ineffectieve relatieen interactiepatronen. Figuur 2 schetst een veelvoorkomend patroon. De dikte van de pijlen geeft de stevigheid van de relatie weer. Als de directie de business line managers primair stuurt op het behalen van hun financiële doelen, dan geven projecten altijd voorrang aan de directe projectdoelen en nemen ze alleen de architectuureisen mee als dat uitkomt. Een tweede verschijnsel dat veel voorkomt, is dat architecten veel te veel voorschrijven. Dit uit zich zowel in vuistdikke architectuurkaders als in projectstartarchitecturen van tientallen pagina s. Een consequentie is dat de doorlooptijd langer is dan wenselijk. Ondertussen veranderen inzichten of requirements, waardoor ook de kwaliteit van het resultaat te wensen over laat. Te veel details blijken niet meer te kloppen. Dit wordt met de tegenwoordige dynamiek in veranderen steeds nijpender. Door hun omvang verliezen architectuurdocumenten bovendien vaak hun kracht. Onduidelijk is wat essentie is en wat uitwerking. Wat is belangrijk en wat kan later nog bijgesteld worden? Daarbij lijken de architecten ongemerkt het werk van de analist en de ontwerper ook maar overgenomen te hebben. En vaak wordt ook meteen een aantal uitspraken meekerneigenschappen Directie advies architectuurkaders genomen over hoe projecten bestuurd moeten worden. De architect als allesregelaar. Architecten hebben zich hiermee te veel verantwoordelijkheid toegeëigend. Verantwoordelijkheid die hoort te liggen bij de medewerkers wiens dagelijkse werkzaamheden het betreft. Natuurlijk moet de door een project opgeleverde oplossing ontworpen worden in lijn met de architectuurkaders. Maar dat betekent niet dat de architect dat ontwerp moet maken. De conclusie is dat architecten te veel verantwoordelijkheid naar zich toetrekken of op hun schouders laten leggen. Verantwoordelijkheid die Return on Investment Figuur 2. Typisch relatie- en interactiepatroon Business Line Manager opdracht Projectmanager»Als wendbaarheid steeds belangrijker wordt, wordt architectuur steeds belangrijker«23

4 24 architectuur i deels bij de directie en deels bij de afdelingen ligt. En dat leidt eerder tot ruzie en frustratie dan tot het beter realiseren van de organisatiedoelstellingen. De omslag Om de stap van inzicht naar impact blijvend te maken, is een fundamentele omslag in werkwijze nodig. Een omslag die een aantal bewegingen omvat: Van rule based naar principle based. In plaats van alles vanuit een centrale architectuurfunctie in detail uit te schrijven, formuleren de architecten een beperkt aantal kernprincipes en -keuzes en zorgen ze dat de organisatie beslissingen leert»wendbaarheid is het resultaat van samenwerking, interactie, eigenaarschap en vertrouwen«nemen op basis daarvan. Veel van de architectuurproducten die organisaties in de loop van een jaar produceren, zijn uitermate nuttig. Ze weerspiegelen werk dat absoluut gedaan moet worden. De kwestie is dan ook niet zozeer het wat, als wel het wie, wanneer en waarvoor. In veel organisaties produceren de architecten meer uitgeschreven voorschriften en verder uitgewerkte ontwerpen dan goed is voor de organisatie. Dat leidt tot onvoldoende gebruik van in de organisatie aanwezige denkkracht, tot suboptimale resultaten en tot gebrek aan innovatie. Als er te veel is uitgeschreven, wordt al gauw onduidelijk wat er echt toe doet. Bovendien veroudert de inhoud veel sneller. In een wendbare organisatie borgen de architecten dat er een helder, begrijpelijk en herkenbaar beeld is van de essentie waar het in de organisatie om gaat. En waar de mogelijke dilemma s liggen. Een handvol principes en een enkele plaat van de businessessentie volstaat hiervoor vaak al. Dat wil niet zeggen dat het soms niet wenselijk is om meer gedetailleerde richtlijnen te hebben. Maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet bij de architect, maar bij de afdelingen voor wie de richtlijnen zijn. Van sequentieel werken naar interactief werken. In plaats van het vooraf voorschrijven krijgt architectuur in een wendbare organisatie veel meer de vorm van interactief toepassen. Voor architecten betekent dit niet langer inzetten op het big design up front, maar op het interactief just enough, just in time keuzes maken. Dus niet aan het begin van een project acht weken besteden aan het opstellen van een uitgebreide en dichtgetimmerde projectstartarchitectuur en die vervolgens overdragen aan het project, maar gedurende het hele traject de juiste inbreng leveren. Dat betekent dat architecten helemaal aan het begin van een verandertraject zorgen dat alle beslissers bij elkaar worden gebracht en de voor het project fundamentele keuzes besproken en gemaakt worden door de belanghebbenden samen. Zodat het project van start kan. Meer is op dat moment niet nodig. En dat gedurende het traject alle volgende relevante keuzes op het juiste moment besproken en gemaakt worden. Dit vraagt dus wel dat de architect gedurende het hele traject aanwezig blijft om mee te denken en issues te laten beslechten. De rol van architect verandert hiermee van vooraf alles in detail uitwerken tot bijna een high level design, naar het tijdig signaleren en op de agenda zetten van die ontwerpkeuzen die de kern van de organisatie raken. Van controle naar loslaten. In plaats van alles zelf willen bepalen tot aan het ontwerp toe laten architecten in een wendbare organisatie tijdig los en durven ze meer over te laten aan collega s. Dit betekent voor architecten ook het verleggen van de focus van het zoeken naar technische oplossingen naar het begrijpen van de businessbehoefte. Vanuit de marktontwikkelingen, strategische richting en ambities van de organisatie denken de architecten mee over hoe de organisatie haar ambities kan waarmaken. Ze bespreken dit binnen de organisatie, maar nemen niet de gehele uitwerking op zich. Dat vraagt loslaten in de zin van vertrouwen dat collega s ook goede, zo niet betere keuzes maken. En beseffen dat de eigen manier niet altijd de enige goede of beste manier is. En dat effectiviteit soms belangrijker is dan efficiëntie. Voor architecten betekent dit alles minder zekerheid. Ze worden geacht sneller te kunnen inspelen op actuele vraagstukken en met een

5 antwoord te komen. Ook als ze het niet zeker weten. Architecten moeten dus enerzijds met onzekerheid kunnen omgaan en anderzijds snel het werkveld kunnen overzien en doorzien waar de essentiële issues liggen en wiens hulp ze moeten inroepen. Om vervolgens de juiste mensen bij elkaar te brengen om de issues op te lossen. Dat vraagt om grote kennis van de organisatie, goed geïnformeerd zijn, veel ervaring, visie en een snelle geest. Of een goed samenwerkend team waarin deze aspecten in balans zijn. zijn in een wendbare organisatie: zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheidsgevoel en vertrouwen. Zend boodschappen naar architecten en naar managers die elkaar versterken. Stuur niet de architect op zaken als blijvende flexibiliteit en de businessmanagers op eigen doelstellingen, maar vraag ook van het management om bij te dragen aan de organisatiebrede waarden. Besef dat het management de eigenaar is van de architectuur, niet de architect. Werk aan de winkel De genoemde bewegingen leiden tot een organisatie waarin wordt samengewerkt om snel tot de juiste resultaten te komen. Het bereiken van deze omslag is voor de meeste organisaties een fundamentele cultuurverandering die een fundamenteel verandertraject vergt. Maar dat is geen excuus om niet al vanaf nu de eerste stappen te zetten. Zo kunnen architecten vanaf vandaag de volgende veranderingen bewerkstelligen: Samenwerking zoeken met de andere veranderdisciplines zoals analisten, ontwerpers en ontwikkelaars. Denk hierbij niet in hokjes, maar in gezamenlijk te bereiken resultaten. Terugkeren naar de essentie. Neem afscheid van de illusie dat het mogelijk is om als architectenteam alle ontwerpkeuzes in detail te kunnen sturen. Zorg dat de essentie van de architectuur bij iedereen bekend en begrepen is. Laat de verantwoordelijkheid voor alle verdere uitwerkingen liggen bij degenen die erover gaan. Ondersteun, maar neem niet over. Zelf wendbaar worden. Omarm agile ontwikkelingen. Ga mee in de nieuwe werkwijze en pas de agile principes ook toe op het eigen architectuurwerk. Weten waarvoor je staat. Maak duidelijke afspraken met het management over wat de bijdrage van architectuur aan de organisatie is en op welke momenten. Uiteraard heeft ook het hoger management een rol in de omslag van inzicht en visie naar impact: Introduceer meer interactie in het voortbrengingsproces. Neem het voortbrengingsproces onder de loep en versnel het proces door sequenties te vervangen door multidisciplinaire samenwerking. Dit levert een veel effectiever voortbrengingsproces op. Dit kan zonder meteen het hele voortbrengingsproces overhoop te halen. Werk aan een vaardige organisatie. Zorg dat medewerkers de vaardigheden krijgen die nodig Wendbaar met architectuur Architectuur is een breed begrip en een breed vakgebied. Vanuit de naam van architectuur zijn er heel veel activiteiten en deliverables te bedenken. Het gevaar is groot dat architecten zich verliezen in hun eigen vakgebied en steeds minder oog hebben voor de noodzakelijke wendbaarheid van de organisatie. Het gaat er niet om te doen wat vanuit de architectuurdiscipline gedaan kan worden, maar om te doen wat nodig is vanuit de organisatie. Beschikken over een goed architectenteam is niet voldoende. Wendbaarheid en het effectief inzetten van architectuur is het resultaat van samenwerking, interactie, eigenaarschap en vertrouwen. Dit is een kwestie van de organisatie als geheel. Het succes van architectuur hangt niet af van de architecten, het hangt af van wat de organisatie met architectuur doet. Tijden veranderen, constante vernieuwing wordt steeds belangrijker. Architectuur maakt dit mogelijk. Maar alleen als we op een andere wijze met architectuur omgaan en de genoemde bewegingen inzetten. Dr. ir. Marlies van Steenbergen is principal consultant enterprisearchitectuur bij ICTdienstverlener Sogeti en als onderzoeker verbonden aan de Hogeschool Utrecht. Literatuur Baarda, P.J., The business does not exist! Why Enterprise Architecture is often a mission impossible, Journal of Enterprise Architecture, (7) 2, pp.65-69, 2011 Baarda, P.J. en S. Bouwens, Agile Architectuur, point-of-view, 2012 Foorthuis, R., M. van Steenbergen, N. Mushkudiani, W. Bruls, S. Brinkkemper, en R. Bos, On Course, But Not There Yet: Enterprise Architecture Conformance and Benefits in Systems Development, Proceedings of the Thirty First International Conference on Information Systems (ICIS), Paper 110, pp.1-19, 2010 Steenbergen, M. van, Maturity and Effectiveness of Enterprise Architecture, Proefschrift, Universiteit Utrecht, 2011, ISBN Steenbergen, M. van, DYA Van inzicht naar impact de architectuur voorbij, ISBN ,

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Volwassenheid en effectiviteit van enterprise

Volwassenheid en effectiviteit van enterprise Volwassenheid en effectiviteit van enterprise architectuur http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2011-0609- 200519/steenbergen.pdf Marlies van Steenbergen Even voorstellen Principal Consultant

Nadere informatie

Architect, kom uit je ivoren toren. Rolf Zaal

Architect, kom uit je ivoren toren. Rolf Zaal Architect, kom uit je ivoren toren Rolf Zaal Architect, kom uit je ivoren toren! Veel organisaties worstelen met architectuur. Enterprise architecture wordt in de meeste organisaties wel als een potentieel

Nadere informatie

Waarom investeren in architectuur?

Waarom investeren in architectuur? Waarom investeren in architectuur? Marlies van Steenbergen De vraag wat levert architectuur ons op? is een weerbarstige vraag. Enerzijds is hij makkelijk te beantwoorden: toekomstvastheid, samenhang, complexiteitsbeheersing.

Nadere informatie

Enterprise architectuur: van modellen en principes naar organisatiesensitiviteit

Enterprise architectuur: van modellen en principes naar organisatiesensitiviteit INTERVIEW MET MARLIES VAN STEENBERGEN Enterprise architectuur: van modellen en principes naar organisatiesensitiviteit Effectiviteit houdt me bezig. We kunnen als architecten mooie modellen maken en principes

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

WHITE PAPER DE 10 PRINCIPES VAN DE SOGETI-ARCHITECT

WHITE PAPER DE 10 PRINCIPES VAN DE SOGETI-ARCHITECT WHITE PAPER DE 10 PRINCIPES VAN DE SOGETI-ARCHITECT MARTIN VAN DEN BERG WHITE PAPER DE 10 PRINCIPES VAN DE SOGETI-ARCHITECTT Martin van den Berg tekeningen: Thomas Schneider Versie: 1.0 februari 2010

Nadere informatie

VORM GEVEN AAN VISIE

VORM GEVEN AAN VISIE VORM GEVEN AAN VISIE Hoe businessarchitectuur bijdraagt aan het bereiken van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica Dane, Bonne van Dijk, Paul Dijkwel,Jan

Nadere informatie

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Onderzoek naar het effect van de Novius Architectuur Academy Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Door met meerdere collega s deel te nemen aan een opleiding voor bedrijfsarchitecten, werden mooie

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien?

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien? Asset 1 van 5 Hoe houd je de cloudkosten beheersbaar? Gepubliceerd op 20 april 2015 Hoe krijgt u grip op uw cloud-kosten? Leer de verschillende oorzaken voor onverwachtse kosten te herkennen en lees vijf

Nadere informatie

Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting. Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group

Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting. Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group 1 Architectuur en succesvol ontwerpen 2 Architectuur

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Procesmanagement aan het werk Business discovery als motor

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Projectmatig veranderen in de bank

Projectmatig veranderen in de bank Projectmatig veranderen in de bank Maandag 21 september 2009 Ronald Janssen Implementatiemanager Even geen Prince2... of toch?! Aanpak LPM Materie Houding & Vaardigheden Lokale bankenkennis Project- management

Nadere informatie

3D SUPPLY CHAIN VISIBILITY TRENDS & CHALLENGES IN THE HIGH TECH WORLD IR. EMILE VAN GEEL

3D SUPPLY CHAIN VISIBILITY TRENDS & CHALLENGES IN THE HIGH TECH WORLD IR. EMILE VAN GEEL 3D SUPPLY CHAIN VISIBILITY TRENDS & CHALLENGES IN THE HIGH TECH WORLD IR. EMILE VAN GEEL CONTENTS 1. trends in high tech supply chain management... 3 1. trends & uitdagingen... 3 2. omgaan met de huidige

Nadere informatie

telefoon (088)

telefoon (088) VISIE OP KWALITEIT datum 4-2-2016 onderwerp Visie op kwaliteit Programma Herijking Kwaliteitssysteem van S.V. Damsma contactpersoon S.V. Damsma telefoon (088) 525 69 01 e-mail sv.damsma@avans.nl Visie

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

Integraal management en Sturen

Integraal management en Sturen Integraal management en Sturen Inleiding InterimProf werkt continu aan de ontwikkeling van haar interimmers. Daartoe heeft zij een Ontwikkelprogramma opgesteld. In dat kader is op 27 en 28 maart 2013 een

Nadere informatie

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie?

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Asset 1 van 6 Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Gepubliceerd op 1 juni 2015 We moeten naar of iets met de cloud. Wie heeft ondertussen niet zelf dit gevoel dan wel het verzoek gekregen van

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

T-Mobile Netherlands BV

T-Mobile Netherlands BV Juryrapport T-Mobile Netherlands BV Deelname Data Quality Award 2010 Deelnemers Naam: Jos Leber Functie: Sr. Data Manager Inleiding De case van T-Mobile is primair gericht op de kwaliteit van de master

Nadere informatie

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Samen verantwoordelijk voor mens en organisatie Een belangrijk onderwerp binnen organisaties is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We zitten midden in

Nadere informatie

Het uur van de waarheid

Het uur van de waarheid BDO ONDERZOEK VERANDERCAPACITEIT GEMEENTEN Het uur van de waarheid Integrale uitvoering Participatiewet bij SW/SD; hoe vergroot je de verandercapaciteit? Saar Spanjaard, algemeen directeur Avres Anton

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer Integraal coachen Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1.

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Top 10 kenmerken van een effectieve v Rotterdam, februari 2015 vs Final Wat kunt u in deze doorkijk verwachten? Inleiding FinTouch doet onderzoek naar

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

Functioneren van de top

Functioneren van de top Hiemstra & De Vries info@hiemstraendevries.nl 030 2523 777 Functioneren van de top onze visie op het vormgeven en ontwikkelen van de topstructuur Recente ontwikkelingen stellen stevige eisen aan het functioneren

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

De rol van Architectuur in de Agile omgeving van Rabobank Controle is een illusie

De rol van Architectuur in de Agile omgeving van Rabobank Controle is een illusie De rol van Architectuur in de Agile omgeving van Rabobank Controle is een illusie Bert van Vugt Business Architect Even Voorstellen Bert van Vugt Business Architect Service & Koop Rabobank Nederland Ton

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

HET VOLWASSEN WORDEN VAN ENTERPRISE ARCHITECTUUR Het verhogen van de prestaties van een opkomende discipline

HET VOLWASSEN WORDEN VAN ENTERPRISE ARCHITECTUUR Het verhogen van de prestaties van een opkomende discipline Samenvatting Grote organisaties zijn vrijwel geheel afhankelijk van IT voor hun informatieverwerking. Ze kunnen eigenlijk niet meer functioneren zonder IT. Veel van deze organisaties maken al jaren gebruik

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

SCRUM en Agile IT ontwikkeling en de impact op governance

SCRUM en Agile IT ontwikkeling en de impact op governance SCRUM en Agile IT ontwikkeling en de impact op governance NCD Dag voor Commissarissen en Toezichthouders 16 Maart 2017 NCD Nationale Dag van de Commissarissen & toezichthouders, commissaris en IT, maart

Nadere informatie

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics Business Analytics IT in charge Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord Informatie is van en voor mensen CIO speelt belangrijke rol in nieuw spanningsveld Door Guus Pijpers Een van de eerste

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

NAF Opzet Werkgroepen

NAF Opzet Werkgroepen NAF Opzet Werkgroepen Youetta de Jager Frank Luyckx Roland Drijver Denis Hageman Raymond Slot Juni 2016 1 Achtergrond Om een nieuwe start te maken met de werkgroepen, is er vanuit de PC een opzet gemaakt

Nadere informatie

Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN

Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN IS ONS HUIDIGE ORGANISATIELANDSCHAP HIER WEL OP INGERICHT? Meer weten

Nadere informatie

Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den

Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den Berg Agenda Inleiding Wat is de rol van de provider architect?

Nadere informatie

WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG.

WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG. DESIGN TO OPERATE WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. 2 3 Serge Lefevere Johan Cogge Albaan Tas Jan De Vloed DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG. PUBLIC BUILDINGS REDEFINED

Nadere informatie

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman Integratie 60 procent managers onderschat IT-integratie Giezeman Eerste 100 dagen cruciaal 60 procent managers onderschat it-integratie Vijftig tot tachtig procent van de fusies en overnames creëert geen

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning De basis voor effectief en duurzaam functioneren 1 Wie is Hubé Maaike Huisman HR Business Coach Hubé zet mensen in hun kracht Van intuïtie tot intellect Van binnen naar

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Vragen uit Loopbaan gesprekken waarmee je meteen jouw voordeel kunt doen Marischka Setz DNHS Waar sta

Nadere informatie

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede (2013-2020): Sterke samenleving, kleine(re) overheid versie : 23 juli 2013 wijziging naar aanleiding van : vaststelling in DT (8 juli 2013) bespreking met wethouder

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Propositie van de werkgroep Agile Architecting. Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld

Propositie van de werkgroep Agile Architecting. Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld Propositie van de werkgroep Agile Architecting Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld Hanoi traffic Factsheet Werkgroep AA Probleem: Agile zijn is moeilijk. Behoefte aan praktijk

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT WHITEPAPER BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT RISICOMANAGEMENT IN BALANS Ondernemen betekent risico s nemen om de

Nadere informatie

!"# $!" # % # & '() '*+ #, - # $. / ## 0) " )!" # 1 2 3 " 3 4 4)!" 5 ') ) # 6

!# $! # % # & '() '*+ #, - # $. / ## 0)  )! # 1 2 3  3 4 4)! 5 ') ) # 6 1 !"# $!" # % # & '() '*+ #, - # $. / ## 0) " )!" # 1 2 3 " 3 4 4)!" 5 ') ) # 6 2 De Bijspringer-methode is ontwikkeld om op grote schaal, in een dorps- of wijk, participatie van burgers in het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien?

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien? Asset 1 van 4 Hoe houd je de cloudkosten beheersbaar? Gepubliceerd op 20 april 2015 Hoe krijgt u grip op uw cloud-kosten? Leer de verschillende oorzaken voor onverwachtse kosten te herkennen en lees vijf

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

De juiste requirements juist

De juiste requirements juist De juiste requirements juist Een voorwaarde voor succesvolle applicatie ontwikkeling Arno van Herk Managing partner Synergio B.V. a.van.herk@synergio.nl 2011 Een brug naar onze presentatie Uniface is Compuware's

Nadere informatie

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Project Realisatie Training 3.0 Ik, Wij, Het Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Management Teams, Project Teams, Sales Teams, ICT Implementatie, Afdelingen Uit studies blijkt dat slechts

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

PRAKTIJKLEREN VOOR EEN ORGANISATIE IN TRANSITIE

PRAKTIJKLEREN VOOR EEN ORGANISATIE IN TRANSITIE PRAKTIJKLEREN VOOR EEN ORGANISATIE IN TRANSITIE PRAKTIJKLEERGROEPEN VOOR TEAMS MEDEWERKERS LEIDINGGEVENDEN APELDOORN MAART 2015 Praktijkleergroepen voor een organisatie in transitie - 1 - Organisatieontwikkeling

Nadere informatie

De Agile Analist. Henk Jan Huizer

De Agile Analist. Henk Jan Huizer De Agile Analist Henk Jan Huizer Software Ontwikkeling Dat is Software Ontwikkeling is Voor veel organisaties van steeds grote belang! Agile Software ontwikkeling Is een aanpak die past bij het type werk

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere GSE Nationale Conferentie 2016 Masterclass Need to Change Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere 1 2 Sponsoren GSE Nationale Conferentie 2016 Dit jaar staat de nationale conferentie van

Nadere informatie

Fusies en overnames onder architectuur

Fusies en overnames onder architectuur architectuur t slopen onder architectuur Fusies en overnames onder architectuur Effectiviteit en overlap in bedrijfsprocessen bepalen integratiestrategie De enterprise-architect moet deelnemen aan het

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Incompany training voor programma-, projecten lijnmanagers Resultaten, doelstellingen en programma ir. Gerke Oosting MBA Hoe krijg je ze mee in de veranderingen?

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012-

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- Martin Jager Partner BDO Westfriesland - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- De Controller van de 21 e Eeuw Dr. André de Waal MBA 12 juni 2012 Controllers Circle West-Friesland

Nadere informatie

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world HOE GAAT HET NU? We zetten allemaal verschillende methoden in om vraagstukken op te lossen, oplossingen te ontwerpen

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

6-4-2015. Je kunt de presentaties downloaden op: www.gelsing.info. Docent: Marcel Gelsing. Les 1

6-4-2015. Je kunt de presentaties downloaden op: www.gelsing.info. Docent: Marcel Gelsing. Les 1 Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentaties downloaden op: www.gelsing.info 1 Maak een (verbeter)voorstel voor Enterprise Architectuur, waarbij u zowel de mogelijkheden als de beperkingen van

Nadere informatie

Het verschíl maken vanuit Inzicht & Systemisch overzicht!

Het verschíl maken vanuit Inzicht & Systemisch overzicht! Thales HR-dag 24 september 2015 Het verschíl maken vanuit Inzicht & Systemisch overzicht! De oplossing vind je nooit op het niveau van het probleem zelf Waar of Niet Waar? De kracht van systemische (organisatie)

Nadere informatie

EFFECTIEF MANAGEN HET BEGRIJPEN VAN DE ORGANISATIE MOVE HARDER, BETTER, FASTER, STRONGER 31 OKTOBER 2013 DR. WOUTER TEN HAVE

EFFECTIEF MANAGEN HET BEGRIJPEN VAN DE ORGANISATIE MOVE HARDER, BETTER, FASTER, STRONGER 31 OKTOBER 2013 DR. WOUTER TEN HAVE EFFECTIEF MANAGEN HET BEGRIJPEN VAN DE ORGANISATIE MOVE HARDER, BETTER, FASTER, STRONGER 31 OKTOBER 2013 DR. WOUTER TEN HAVE 30 oktober 2013 2 19 april 2013 3 Veranderen is noodzakelijk om te overleven

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie