: Woonwensenonderzoek 2008 en de gevolgen van de financiële crisis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Woonwensenonderzoek 2008 en de gevolgen van de financiële crisis"

Transcriptie

1 Aan de leden van de gemeenteraad Afdeling : Ontwikkeling Datum : 11 maart 2010 Onderdeel : Ontwikkeling Uw brief van : Contactpersoon : Janna Arjaans Ons kenmerk : Doorkiesnummer : (072) Uw kenmerk : Bijlage(n) : 3 Verzenddatum : Onderwerp : Woonwensenonderzoek 2008 en de gevolgen van de financiële crisis Geachte raadsleden, Bijgaand bieden wij u het rapport Regionaal woonwensen- en woonbelevingsonderzoek (juni 2008) en de notitie Effecten financiële crisis op de regionale woningmarkt (januari 2010) aan. Ons voornemen is deze documenten te gebruiken bij een herijkingdiscussie over het woonbeleid in onze regio. Deze brief bestaat uit de volgende paragrafen: 1. Woonwensenonderzoek 2008 bracht wensen, verwachtingen en mogelijkheden in beeld. 2. Kredietcrisis stelt conclusies uit Woonwensenonderzoek 2008 ter discussie. 3. Hoe nu verder? 1. Woonwensenonderzoek 2008 bracht wensen, verwachtingen en mogelijkheden in beeld Het adviesbureau Companen heeft in 2008 een uitgebreid regionaal woonwensenonderzoek in de regio Alkmaar uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was een reëel beeld te geven van de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van de burger. Hiermee zouden we een onderlegger hebben voor het opstellen van nieuwbouwprogramma s en inzicht krijgen in de herstructureringsopgave. Ook moest het woonwensen van ouderen en de behoefte aan zorgvoorzieningen in beeld brengen. Circa inwoners uit de regio hebben deelgenomen aan een enquête, waardoor statistisch betrouwbare uitspraken gedaan konden worden over onder meer prognose bevolkings- en huishoudensontwikkeling, ontwikkeling en voorkeuren van leefstijlen, woonmilieus, veranderopgave; potentiële tekorten en overschotten, tevredenheid woning en woonomgeving, gewenste voorzieningen in de woonomgeving en kwaliteitseisen gewenste woning. De uitkomsten zijn besproken tijdens een regionale workshop voor professionals (gemeenten, corporaties, makelaars en het Regionaal Platform Woonconsumenten) gehouden. Het onderzoek mondde uit in het Regionaal woonwensen- en woonbelevingsonderzoek (juni 2008). In dit onderzoek wordt vooruit gekeken naar een periode van maximaal vijf jaar.

2 2. Kredietcrisis stelt conclusies uit Woonwensenonderzoek 2008 ter discussie Na oplevering van het Woonwensenonderzoek 2008 brak de kredietcrisis uit. Dit riep de vraag op in hoeverre de conclusies uit dit onderzoek nog bruikbaar waren. Dit was de reden om Companen opdracht te geven een aanvullende adviesnotitie te schrijven. De vraag over de houdbaarheid van de conclusies uit het Woonwensenonderzoek 2008 heeft Companen beantwoord in de notitie Effecten financiële crisis op de regionale woningmarkt (januari 2010). De notitie beschrijft de recente veranderingen in de regionale woningmarkt en legt uit hoe de eerdere onderzoeksresultaten geïnterpreteerd kunnen worden. Uit de notitie blijkt dat niet onverminderd kan worden uitgegaan van de conclusies uit het woonwensenonderzoek Voor de korte termijn (2 tot 3 jaar) zijn de gevolgen beter aan te geven dan voor de langere termijn, want het verloop van het economisch herstel en de effecten op de regionale woningmarkt is voor iedereen ongewis. Daarom worden voor de langere termijn twee scenario s beschreven. 3. Hoe nu verder? Op dit moment is de Regionale Woonvisie Noord-Kennemerland (maart 2006) in onze regio het vigerende beleid. Het is duidelijk dat, mede gezien de conclusies van Companen, een herijking van deze Regionale Woonvisie nodig is. Wij zijn voornemens die discussie direct na de gemeenteraadsverkiezingen op te starten. Hierbij zouden de uitvoerende partijen, zoals corporaties, ontwikkelaars en wellicht banken betrokken moeten worden. Het woonwensenonderzoek 2008 en de aanvullende notitie Effecten financiële crisis op de regionale woningmarkt zijn hierbij geschikte onderleggers. Wij hopen u hiermee voldoende te informeren. Hoogachtend, college van Bergen, R. Groninger, drs. H. Hafkamp, secretaris burgemeester - 2 -

3

4

5 Samenwerkende gemeenten en corporaties in Noord-Kennemerland Regionaal woonwensen- en woonbelevingsonderzoek 16 juni 2008

6 Projectnr Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem Telefoon (026) Telefax (026) Internet Samenwerkende gemeenten en corporaties in Noord-Kennemerland Regionaal woonwensen- en woonbelevingsonderzoek 16 juni 2008

7 Inhoud 1. Inleiding Doel van het onderzoek Onderzoeksaanpak en respons Leeswijzer 3 2. Samenvatting en veranderopgaven Samenvatting onderzoeksresultaten Aanknopingspunten voor de veranderopgave Leefstijlen in de regio Prognose bevolkings- en huishoudensontwikkeling Ontwikkeling van leefstijlen Voorkeuren van leefstijlen Samenvatting van de veranderopgave Woningen en Woonmilieus in de regio Vraag en aanbod in de regio Ontwikkelingspotentieel in Woonmilieus Samenvatting van de veranderopgave Leefstijlen en Woonmilieus in de gemeenten Alkmaar Bergen Castricum Heiloo Langedijk Samenvatting van de veranderopgave 113 Bijlage 1: Onderzoeksaanpak en responsverantwoording 1 Bijlage 2: Vragenlijst 5 Bijlage 3: Potentiële tekorten en overschotten in de regio Noord-Kennemerland: Bijlage 4: Indeling gemeenten / wijken / kernen 9 Bijlage 5: Begrippenlijst 10

8

9 1. Inleiding De gemeenten en corporaties in Noord-Kennemerland willen een actueel inzicht in het functioneren van de woningmarkt in de regio. Zij willen daartoe een goed en genuanceerd beeld van kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte. Onderzoeks- en adviesbureau Companen heeft opdracht gekregen voor de uitvoering van een uitgebreid regionaal woonwensenen woonbelevingsonderzoek. Het onderzoek sluit aan bij eerdere regionale woonwensenonderzoeken. In 2000 is een grootschalig onderzoek gehouden, met betrouwbare uitkomsten op regioniveau, en voor een aantal gemeenten tot op wijk- of kernniveau. In 2003 is het onderzoek in een wat bescheidener opzet herhaald. De regio kiest nu voor een andere opzet, waarbij een schriftelijke enquête met woonbeelden is uitgezet en gekozen is voor een verdere kwalitatieve differentiatie naar leefstijlen en Woonmilieus. Echter, op hoofdlijnen is vergelijking in de tijd mogelijk (tijdreeksen). Woonwensen en woonbeleving van mensen het vertrekpunt Het onderzoek geeft een beeld van de reacties van mensen op de enquête. In de enquête hebben mensen hun eigen waardering en wensen ten aanzien van het wonen in de regio kenbaar kunnen maken. Circa mensen hebben hier gebruik van gemaakt, waarmee we op het niveau van de regio en vijf van de acht afzonderlijke gemeenten 1 statistisch zeer betrouwbare uitspraken kunnen doen. Het onderzoek brengt de geuite wensen van mensen in beeld, waarbij we vooruit kijken naar een periode van maximaal vijf jaar. In de praktijk zullen niet alle mensen in staat zijn om hun verhuiswensen te realiseren: of het aanbod ontbreekt, of de vraag blijkt kritisch waardoor mensen uiteindelijk bij onvoldoende passend aanbod hun huidige situatie blijven accepteren. De volgende stap na dit onderzoek is dan ook om de uitkomsten op basis van wensen naast praktijkervaringen en praktische mogelijkheden te leggen. Gemeenten en corporaties kunnen dan op grond van een integrale afweging hun woonbeleid of voorraadbeleid eventueel aanpassen, met het woonwensenonderzoek als één van de mogelijke bouwstenen. 1 Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo en Langedijk. Deze gemeenten hebben ervoor gekozen om het aantal enquêtes in hun gemeente dermate op te hogen dat op gemeenteniveau (en vaak ook wijk- of kernniveau) betrouwbare uitkomsten mogelijk zijn. Voor toelichting op de respons zie bijlage

10 1.1. Doel van het onderzoek Met het onderzoek wil de regio Noord-Kennemerland het volgende bereiken: Het onderzoek: dient als onderlegger voor het opstellen van nieuwbouwprogramma s en moet inzicht geven in de herstructureringsopgave; moet worden uitgevoerd op postcodeniveau, zodat er uitspraken gedaan kunnen worden op wijk-, kern-, gemeentelijk en regionaal niveau; moet de woonwensen van ouderen en de behoefte aan zorgvoorzieningen duidelijk naar voren brengen; moet vergelijkbaar zijn met de regionale woonwensenonderzoeken die in 2000 en in 2003 zijn uitgevoerd; moet ingaan op leefstijlen en (gewenste) woonomgeving; moet de mogelijkheid bieden eventueel lokaal aanvullende vragen te stellen. Het onderzoek moet een reëel beeld geven van de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van de burger Onderzoeksaanpak en respons Schriftelijke en internetenquêtes Gekozen is voor een schriftelijke enquête (zie bijlage 2, achterin dit rapport). Het uitvoeren van een schriftelijke vragenlijst biedt namelijk de mogelijkheid om vragen en antwoorden te visualiseren. Dit geldt onder meer voor het in beeld brengen van woonbeelden / woonconcepten en Woonmilieus. Hierin wijkt de vragenlijst af van eerdere onderzoeken in de regio Noord-Kennemerland. De vragenlijst is verspreid onder huishoudens in de regio, verdeeld over de verschillende wijken, kernen en gemeenten. Ook is onderscheid gemaakt naar zelfstandig wonende huishoudens ( vragenlijsten) en inwonende jongeren (8.825 vragenlijsten) Mensen konden meedoen via internet of door het invullen van de schriftelijke vragenlijst. Respons Vooraf hielden we rekening met een respons van circa 30%. Uiteindelijk bleek de respons lager uit te komen op 23% (na een herhalingsverzoek om mee te doen). Met de gerealiseerde respons hebben we voldoende enquêtes retour om op regio- en gemeenteniveau (voor gemeenten die kozen voor extra enquêtes) statistisch uiterst betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Op wijk- en kernniveau zijn de uitspraken meer indicatief. Voor een nadere toelichting op de respons, zie bijlage 1, achterin dit rapport. Woonmilieus in beeld Naast de enquête hebben we ook gekozen voor een meer kwalitatieve indeling van wijken in Woonmilieus. Dit heeft een plek gekregen in de enquête en in een drietal woonmilieu-ateliers. In deze ateliers hebben we met deskundigen uit de regio de verschillende woongebieden zo goed mogelijk in kaart gebracht (zie hoofdstuk 4)

11 De uitkomsten van de woonmilieu-ateliers zijn via een Geografisch Digitaal Kaartsysteem (GIS) gekoppeld aan de enquête-uitkomsten, waardoor we per woonmilieu woonwensen en waarderingen gedetailleerd in kaart konden brengen. Analyse van uitkomsten Op grond van de verschillende gegevens die we verzameld hebben, is een integrale analyse gemaakt van de uitkomsten. Hiervoor is een schat aan informatie beschikbaar. Wij kiezen bij de analyse drie invalshoeken van waaruit de ontwikkelingen in de regio bekeken worden: vanuit de leefstijlen van mensen; vanuit de Woonmilieus waarin zij wonen; en vanuit de gemeenten. Voor deze drie invalshoeken geven we integrale conclusies om de veranderopgaven voor de regio vanuit dit onderzoek te duiden. Daarbij maken we ook een vergelijking met de uitkomsten van 2000 en 2003 om mogelijke ontwikkelingstrends in beeld te brengen Leeswijzer Met het regionale woonwensen- en woonbelevingsonderzoek is een schat aan informatie verzameld. Informatie die voor een groot aantal deelgebieden beschikbaar is. Voor het overzicht en de bruikbaarheid kiezen wij ervoor de rapportage van het onderzoek te splitsen in een hoofdrapport met de belangrijkste analyses (dit document), een tabellenboek met achterliggende informatie (afzonderlijke bijlage) en een atlas met kaarten waarop de belangrijkste enquête-uitkomsten zijn geprojecteerd. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies en veranderopgaven voor de regio Noord-Kennemerland. Hoofdstuk 3 behandelt de uitkomsten van het onderzoek voor verschillende leefstijlen. Wat zijn de wensen en voorkeuren van deze leefstijlen? Hoofdstuk 4 gaat in op de in Noord-Kennemerland aanwezige Woonmilieus en de fricties tussen vraag en aanbod op het niveau van de verschillende Woonmilieus. Hoofdstuk 5 ten slotte, richt zich op de uitkomsten voor vijf van de acht gemeenten die kozen voor uitkomsten op gemeenteniveau. In dit hoofdstuk worden ook de potentiële fricties tussen vraag en aanbod op gemeenteniveau in beeld gebracht. Overigens hebben we aan het eind van dit rapport 5 bijlagen opgenomen met onderzoeks- en responsverantwoording, de gehanteerde vragenlijst, gebiedsindeling, vergelijking van uitkomsten met 2000 en 2003 en een begrippenlijst

12 - 4 -

13 2. Samenvatting en veranderopgaven 2.1. Samenvatting onderzoeksresultaten Leefstijlen en hun wensen Gemeenten en corporaties in de regio Noord-Kennemerland willen een goed onderbouwd woonbeleid voeren. Zij willen hun ambities onder meer baseren op een genuanceerd en zo gedetailleerd mogelijk beeld van de wensen van mensen. Daarom kiezen we in dit onderzoek voor een gedifferentieerde benadering van groepen op de woningmarkt. Dit komt tot uitdrukking in een beschrijving van 7 leefstijlen en een groep Starters. Van deze leefstijlen hebben we de wensen in beeld gebracht, en tevens een ontwikkelingsprognose. Vertrekpunt daarbij zijn de verwachte demografische en economische ontwikkeling, waarbij vooral vergrijzing en welvaartsgroei bepalende factoren zijn. We geven de (verwachte) omvang van de leefstijl in de regio per 1 januari van 2008 en 2020 weer. Voor starters geldt dit niet. Dit is namelijk anders dan de leefstijlen een dynamische groep. Zo dra zij gestart zijn behoren zij tot een leefstijl. Wij kunnen wel aangeven hoeveel starters zich in een bepaalde periode zich op de wonigmarkt begeven. Starters: Meestal jongeren die vanuit een onzelfstandige woonsituatie (meestal inwonend bij ouders, familie of op kamers) de woningmarkt betreden : over deze periode : over deze periode Gebonden Kleine Huishoudens: Eén- en tweepersoonshuishoudens tot 55 jaar, met een inkomen lager dan modaal ( netto per maand, bruto per jaar). Veel Starters op de woningmarkt behoren, nadat zij een zelfstandig huishouden zijn gaan vormen, tot de Gebonden kleine huishoudens. 2008: : Mobiele Kleine Huishoudens: Eén- en tweepersoonshuishoudens tussen 35 en 55 jaar met inkomen tussen modaal en anderhalf keer modaal ( netto per maand, bruto per jaar)en één- en tweepersoonshuishoudens tot 35 jaar met inkomen vanaf modaal. Dit zijn huishoudens zonder kinderen met een behoorlijk inkomen, in de leeftijd tot 55 jaar. 2008: : Gebonden Gezinnen: Gezinnen met kind(eren) met een inkomen lager dan anderhalf keer modaal. 2008: :

14 Mobiele Gezinnen: Gezinnen met kind(eren), en één- en tweepersoonshuishoudens tussen de 35 en 55 jaar. Het inkomen ligt hoger dan anderhalf keer modaal. Dit is een groep met mogelijkheden op de woningmarkt. 2008: : Gebonden Senioren: Eén- en tweepersoonshuishoudens (zonder thuiswonende kinderen) tussen 55 en 75 jaar met een inkomen beneden modaal en van 75 jaar of ouder met een inkomen tot anderhalf keer modaal. 2008: : Mobiele Senioren: Eén- en tweepersoonshuishoudens (zonder thuiswonende kinderen) tussen de 55 en 75 jaar, met een inkomen hoger dan modaal. Net als de mobiele gezinnen hebben zij op basis van hun inkomen en eventueel vermogen de nodige mogelijkheden op de woningmarkt. 2008: : Bemiddelde Senioren: Eén- en tweepersoonshuishoudens van 75 jaar en ouder, met een inkomen hoger dan anderhalf keer modaal. De vraag van deze groep is doorgaans sterk op comfort gericht. 2008: : Economisch kwetsbare groepen Voor een aantal leefstijlen op de woningmarkt is het inkomen en daarmee de bestedingsmogelijkheden heel bepalend voor de vraag naar woningen. Het gaat om Starters op de woningmarkt en om huishoudens met een laag inkomen. Ook Gebonden Ouderen behoren tot deze kwetsbare groepen. Deze groep benoemen we echter afzonderlijk onder de seniorenleefstijlen. De stappen die deze leefstijlen zetten in hun wooncarrière zijn relatief klein: net een segment duurder / comfortabeler. Dat prijs voor hen van belang is, blijkt uit het feit dat men bij onvoldoende geschikt aanbod vasthoudt aan het gewenste prijsniveau. Deze groepen richten zich in grote mate op betaalbare huur- en ook koopwoningen. Onder hen is dan ook veel belangstelling voor vormen van Maatschappelijk Gebonden Eigendom. In het regionaal woonbeleid is een indeling naar prijscategorieën voor de huur- en koopsector gemaakt. In dit onderzoek sluiten we zo nauw mogelijk aan bij deze indeling: Inkomen in relatie tot woningprijs per 1 juli 2007 Inkomen Mogelijkheden koop Mogelijkheden in de huur Categorie 1 Tot Tot Kernvoorraad (tot 491) Categorie Huursubsidiegrens ( 491 tot 621) Categorie Vrije sector huur (> 621) Categorie 4 Vanaf Vanaf Vrije sector huur (> 621) Bron: Regio Noord-Kennemerland. Naar deze vier prijscategorieën wordt in de tekst met regelmaat verwezen

15 Starters kiezen voor een betaalbare huur- of koopwoning. Van belang is vooral de prijs van de woning. De meeste Starters kiezen dan ook voor een huurwoning tot 500 of een koopwoning in prijscategorie 1 of in categorie 2. Het woningtype en de locatie zijn ondergeschikt aan de prijs. Gewenste woningtypen zijn in de huursector rijwoningen en appartementen zonder lift en in de koopsector rijwoningen. Er is belangstelling om deze woning in Maatschappelijk Eigendom te kopen. Zij kiezen voor een levendige woonomgeving in het Historisch Stadscentrum of de dorpscentra. Zij willen namelijk dichtbij uitgaansvoorzieningen wonen. Gebonden Kleine Huishoudens hechten net als Starters veel waarde aan betaalbare huur- of koopwoningen. De gewenste huurprijs ligt onder 500. In de koopsector gaat het vaak om woningen in categorie 1 of 2. In mindere mate is ook categorie 3 gewenst. Aankoop in Maatschappelijk Gebonden Eigendom (voor toelichting zie bijlage 5: begrippenlijst, achterin dit rapport) is daarbij gewild. Naar woningtype is vooral de rijenwoning in trek. De voorkeur van Gebonden Kleine Huishoudens ligt bovengemiddeld bij wonen in Dorpscentra of Authentiek Dorps Wonen, nabij uitgaansvoorzieningen. Verhuisgeneigde Gebonden Gezinnen willen een kleine stap in hun wooncarrière maken: van een huurwoning naar een eenvoudige koopwoning in categorie 2 of van een rijenkoopwoning naar een tweekapper. Maatschappelijk Gebonden Eigendom is hierbij in beeld. In de huursector zien we een verschuiving van appartementen zonder lift naar rijwoningen (tot 500). Gebonden Gezinnen willen bij voorkeur in een Authentiek Dorps Woonmilieu wonen. Voorzieningen voor jongeren (onderwijs, recreatie en sport) zijn hier gewenst. Mobiele huishoudens willen wooncarrière maken Huishoudens (tot 55 jaar) met een hoog inkomen (Mobiele Kleine Huishoudens en Mobiele Gezinnen) laten zich in hun woonvoorkeuren vooral leiden door de wens om wooncarrière te maken. Deze groepen groeien naar verwachting in omvang en bepalen meer en meer de vraag op de woningmarkt. Zij richten zich doorgaans op tweekappers of vrijstaande woningen en willen hier ook voor betalen. Zij willen daarbij een flinke stap maken op de woningmarkt naar een comfortabele koopwoning. De comfortvraag en uitstraling zijn hierbij mogelijk nog belangrijker dan de locatie. Kansrijk is ook particulier opdrachtgeverschap (voor toelichting zie bijlage 5: begrippenlijst, achterin dit rapport). Mobiele Kleine Huishoudens willen een stap maken op de woningmarkt. Vooral tweekappers en in mindere mate rijwoningen zijn gewenst; voor de helft in categorie 3, voor een kwart in categorie 4. De voorkeur van deze leefstijl gaat uit naar wonen in een Authentiek Dorps woonmilieu. Deze groep kiest (vooruitlopend op gezinsvorming) een kindvriendelijke woonomgeving met de nodige voorzieningen voor kinderen (scholen, kinderopvang, speelplaatsen). Mobiele Gezinnen die willen verhuizen, willen een stap maken in hun wooncarrière. Ruime tweekappers en vrijstaande woningen zijn dan ook zeer in trek, merendeels in categorie 4. Huurwoningen zijn nauwelijks in beeld. Nieuwbouw en kavels zijn zeker gewild. Populaire Woonmilieus zijn Authentiek Dorps Wonen, Dorpscentrum en Planmatig groen. Mobiele gezinnen hechten verhoudingsgewijs weinig waarde aan voor

16 zieningen in de woonomgeving, met uitzondering van enkele voorzieningen voor kinderen (scholen, speeltuinen, skatepark / basketbalveld). Seniorenleefstijlen zeer gedifferentieerd Maar al te vaak worden senioren (55-plussers) als groep over één kam geschoren. In dit onderzoek maken we onderscheid naar drie seniorenleefstijlen, afhankelijk van leeftijd en inkomen. Deze variabelen hangen vaak ook samen met gezondheid en vitaliteit. Mede daardoor zijn de wensen van senioren zeer gedifferentieerd. Zij hebben verschillende woonwensen, stellen verschillende eisen aan hun woonomgeving en bovenal verschilt hun vraag naar zorg- en dienstverlening. Wat overeenkomt is de kritische houding tegenover eventueel aanbod. Dat geldt zeker voor 75-plussers! Gebonden Senioren met een verhuiswens oriënteren zich in grote mate op de huursector (90%). De helft kiest daarbij voor een appartement met lift. Verder zijn seniorenwoningen, benedenwoningen en patiobungalows gewild. Het gewenste prijsniveau ligt grotendeels tussen 350 en 500. Deze prijs is hard, mede gelet op het beperkte inkomen van deze leefstijl. Gebonden Senioren zijn zeer gebonden aan hun wijk of kern. Zij kiezen voor wonen in het Dorpscentrum, Authentiek Dorps Wonen en Planmatig groen. Gebonden Senioren hechten veel waarde aan voorzieningen in hun woonomgeving; vooral zorgvoorzieningen en (rustige) culturele voorzieningen. Zorg is volgens geënquêteerden vaak in de eigen woning mogelijk, mits aanpassingen worden aangebracht en dienstverlening wordt georganiseerd. Daarbij gaat het zowel om zorgdiensten als om gemaksdiensten. Mobiele Senioren die willen verhuizen, maken vaak een stap van de koop- naar de huursector. Woont meer dan 80% op dit moment in een koopwoning, in de gewenste situatie kiest meer dan de helft voor een huurwoning. In de huursector zijn merendeels appartementen met lift gewenst. Bijna de helft wil meer dan 500 per maand betalen. In de koopsector gaat de voorkeur uit naar grondgebonden woningen, liefst met tuin en garage. Een bouwkavel is ook gewild. Slechts 20% van de potentiële kopers in deze groep wil een appartement. De prijs moet bij voorkeur lager liggen dan het huidige prijsniveau van hun woningen. Mobiele Senioren zijn relatief beperkt gehecht aan de huidige woonplek. Gewilde Woonmilieus zijn: Dorpscentrum, Authentiek dorps of Modern Woonmilieu. Zij hechten veel waarde aan voorzieningen in hun woonomgeving. Daarbij zijn vooral zorg- en (rustige) culturele voorzieningen in beeld. Deze seniorengroep is nog nauwelijks bezig met zorg. Wel is er beperkt behoefte aan gemaksdiensten. Mobiele Senioren denken dat zij zorg grotendeels in hun huidige woning kunnen ontvangen. Een kleine groep huishoudens behoort tot de Bemiddelde Senioren. Zij zijn nauwelijks verhuisgeneigd. En als zij willen verhuizen kiezen zij doorgaans voor een huurappartement; met een ruime woonkamer, balkon en garage. Die woning mag ook best wat kosten (boven 500). Populaire Woonmilieus: Modern Woonmilieu, Authentiek dorps en Dorpscentrum. Bemiddelde Senioren hechten belang aan een aantal specifieke voorzieningen: zorgvoorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden. Veel Bemiddelde Senioren verwachten zorg in de huidige woning te kunnen ontvangen, ook als hun woning hiervoor niet specifiek voor bedoeld is. Er is daarbij vooral behoefte aan thuiszorg en verschillende gemaksdiensten

17 Vraag en aanbod op de regionale woningmarkt Groeiambitie bijstellen? De gemeenten in Noord-Kennemerland hebben in de Regionale Woonvisie een aantal van ruim te bouwen woningen in de periode 2005 tot 2015 genoemd (1.840 woningen per jaar). Hiervan zijn in de eerste drie jaar circa woningen gerealiseerd (duizend per jaar). Dit aantal was gebaseerd op enerzijds het Ontwikkelingsbeeld Noord- Holland Noord, anderzijds op een inventarisatie van de beschikbare plancapaciteit. Met deze woningen was ook sprake van enige overcapaciteit als buffer om eventuele vertragingen in planontwikkeling op te kunnen vangen. Op grond van de huidige provinciale bevolkings- en huishoudensprognoses blijkt dat voor de regio een groei van circa huishoudens in de periode is geraamd (ruim per jaar). In de periode 2013 tot 2020 is volgens deze prognose nog eens een huishoudensgroei met een kleine huishoudens voorzien. De groei van huishoudens tussen 2008 en 2013 vraagt volgens deze provinciale prognose wel per saldo vestiging van mensen van buiten de regio (in totaal ruim huishoudens). Hiervan was de afgelopen jaren geen sprake. Op grond van deze getallen blijken de in de woonvisie opgenomen woningbouwaantallen hoog. Nieuwe prognoses laten namelijk een dalende trend van huishoudensgroei zien. Vraag en aanbod in beeld We hebben de wensen van geënquêteerden met een verhuiswens vergeleken met het aanbod dat zij bij een eventuele verhuizing achterlaten. Deze vergelijking geeft een beeld van een situatie waarin iedereen zijn woonwens optimaal realiseert. Daarmee is het in zekere zin theoretisch. Belangrijk is dat de zo geconstateerde fricties wel een beeld geven van de belangrijkste vraagstukken op de woningmarkt. De vraag-aanbodverhoudingen zijn gebaseerd op de genoemde leefstijlen. De regio is echter geen gesloten markt. Naast Starters en doorstromers (leefstijlen) binnen de regio zijn er ook mensen die van buiten de regio in Noord-Kennemerland komen wonen (vestigers), en er zijn mensen die uit de regio vertrekken. Verder zijn er mensen die hun woning verlaten bijvoorbeeld vanwege verhuizing naar een zorgcentrum of sterfte (finishers). Deze benadering is gelijk aan de benadering in 2000 en

18 Figuur 2.1: Potentiële fricties huurwoningen bij optimale doorstroming volgens woonwensen Potentiele tekorten Potentiele overschotten Rijwoning tot 350 euro Rijwoning euro Rijwoning vanaf 500 euro 2^1-kap / vrijstaand tot 350 euro 2^1-kap / vrijstaand euro 2^1-kap / vrijstaand vanaf 500 euro Appartement zonder lift tot 350 euro Huur Appartement zonder lift euro Appartement zonder lift vanaf 500 euro Appartement met lift tot 350 euro Appartement met lift euro Appartement met lift vanaf 500 euro Grondgebonden / nultreden woning tot 350 euro Grondgebonden / nultreden woning euro Grondgebonden / nultreden woning vanaf 500 euro Starter Gebonden kleine huishoudens Mobiele kleine huishoudens Gebonden gezinnen Mobiele gezinnen Gebonden senioren Mobiele senioren Bemiddelde senioren Vestiger Vertrekker Finisher Figuur 2.2: Potentiële fricties kooprwoningen bij optimale doorstroming volgens woonwensen Rijwoning tot Rijwoning Rijwoning Rijwoning vanaf ^1-kap woning tot ^1-kap woning ^1-kap woning ^1-kap woning vanaf Vrijstaande woning tot Vrijstaande woning Vrijstaande woning Potentiele tekorten Potentiele overschotten Koop Vrijstaande woning vanaf Appartement zonder lift tot Appartement zonder lift Appartement zonder lift Appartement zonder lift vanaf Appartement met lift tot Appartement met lift Appartement met lift Appartement met lift vanaf Grondgebonden / nultreden woning tot Grondgebonden / nultreden woning Grondgebonden / nultreden woning Grondgebonden / nultreden woning vanaf Starter Gebonden kleine huishoudens Mobiele kleine huishoudens Gebonden gezinnen Mobiele gezinnen Gebonden senioren Mobiele senioren Bemiddelde senioren Vestiger Vertrekker Finisher

19 Accenten lokaal verschillend Voor de gemeenten die gekozen hebben voor uitkomsten op gemeentelijk niveau kunnen we lokale resultaten plaatsen naast deze regionale uitkomsten. Hieruit herleiden we de volgende accenten: Alkmaar is de enige gemeente die op grond van de opgegeven woonwensen nog een absoluut tekort kent in de huursector: bij betaalbare eengezinshuurwoningen (tot 500), goedkope appartementen met lift (tot 350) en grondgebonden nultredenwoningen vanaf 500. Ook kent Alkmaar grote (potentiële) overschotten van dure eengezinshuurwoningen (vanaf 500) en appartementen zonder lift. De veranderopgave in Alkmaar is nog groter doordat woningen ook vaak nog in Woonmilieus staan die minder gewild zijn. In de koopsector kent Alkmaar vooral tekorten bij goedkope rijwoningen (in categorie 1 en 2), dure tweekappers en vrijstaande woningen (in categorie 3 en 4) en grondgebonden nultredenwoningen. Ook de vraag naar koopappartementen concentreert zich voor een groot deel in Alkmaar. In de gemeente Bergen zijn in de huursector vooral dure grondgebonden nultredenwoningen aanvullend gewenst, en in beperkte mate ook appartementen met lift. In de Bergense koopsector zien we voor een groot tekort bij tweekappers in de categorieën 3 en 4. Ook is er een kleine vraag naar rijwoningen tot De huursector in Castricum kent alleen bij dure appartementen met lift en dure grondgebonden nultredenwoningen een behoorlijk tekort. In andere marktsegmenten zijn er potentiële overschotten, vooral ook bij eengezinswoningen en betaalbare bejaardenwoningen (tot 350). Het ligt voor de hand dat Castricum een deel van de regionale veranderopgave zal moeten invullen. De koopsector in Castricum laat vooral forse tekorten zien in de luxere marktsegmenten: vrijstaande woningen. Ook appartementen met lift en grondgebonden nultredenwoningen kunnen zich op belangstelling verheugen. In Heiloo is in de huursector een tekort bij appartementen met lift, meer dan in de andere gemeenten. Verder kent Heiloo vooral een potentieel overschot van duurdere eengezinshuurwoningen en grondgebonden nultredenwoningen onder 500. Er is in Heiloo vooral veel vraag naar luxere koopwoningen; zowel tweekappers en vrijstaande woningen. Ook is er een beperkt tekort aan rijwoningen in categorie 2. Senioren zoeken in Heiloo vooral een grondgebonden nultredenwoningen. Er is nauwelijks aanvullende vraag naar koopappartementen. Langedijk laat een nogal afwijkend beeld zien ten opzichte van de rest van de regio. Geënquêteerden in Langedijk hebben een verhoudingsgewijs sterke voorkeur voor koopwoningen. Er is vooral een tekort bij appartementen zonder lift (vraag van Starters) en grondgebonden nultredenwoningen (senioren). Bij betaalbare eengezinshuurwoningen tot 500 lijkt er op grond van de woonwensen minder vraag dan aanbod bij optimale doorstroming. In de Langedijkse koopsector zijn enerzijds rijwoningen en eenvoudige appartementen tot (categorie 1 en 2) gewenst en anderzijds dure tweekappers en vrijstaande woningen. Voor senioren is een zeer gedifferentieerd programma van appartementen en grondgebonden nultredenwoningen gewenst

Woonplan Assen 2010-2030

Woonplan Assen 2010-2030 Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Gemeente Assen 28 januari 2010 Gemeente Assen Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Vastgesteld door de raad in de openbare vergadering van 28

Nadere informatie

Regio Kop van Noord-Holland. Regionaal Actie Programma Afspraken over de woningproductie in de regio

Regio Kop van Noord-Holland. Regionaal Actie Programma Afspraken over de woningproductie in de regio Regio Kop van Noord-Holland Regionaal Actie Programma Afspraken over de woningproductie in de regio zoals door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Den

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten Gemeente Waalwijk Woonvisie 2010-2019 Over woonlasten en lusten 12 mei 2009 Projectnr. 867.72 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer DATUM 3 september 2014 OPDRACHTGEVER Gemeente Noordwijkerhout Discussienotitie Woonvisie 1 Vooraf De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een actuele en moderne woonvisie. Onderdeel van dit traject is een

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart

Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart Gemeente Leiderdorp Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart 8 november 2012 Projectnr. 547.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Alleen ga je sneller, samen kom je verder Papiermolen 5 Postbus 140 3990 DC Houten tel: 030 693 60 00 fax: 030 693 60 01 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Alleen ga je sneller, samen kom je verder Regionale woonvisie Achterhoek

Nadere informatie

Woonvisie Diemen 2013-2017

Woonvisie Diemen 2013-2017 Woonvisie Diemen 2013-2017 A. Khabbazha Ruimtelijke Ontwikkeling November 2013 Inhoudsopgave: 1 Samenvatting 1.1 Leeswijzer 4 2. Inleiding 2.1 Aanleiding 5 2.2 Wat is een Woonvisie 5 2.3 Missie en doelstelling

Nadere informatie

Gemeente Noordwijkerhout

Gemeente Noordwijkerhout emeente Noordwijkerhout ewoonweg Noordwijkerhout Woonvisie 2015 - CONCEPT December 2014 December 2014 TITEL ewoonweg Noordwijkerhout ONDERTITEL Woonvisie 2015 - CONCEPT OPDRACHTEVER emeente Noordwijkerhout

Nadere informatie

Concept woonvisie 2014 2018

Concept woonvisie 2014 2018 Concept woonvisie 2014 2018 Hoofdstuk 1 Inleiding / verantwoording Voor u ligt de nieuwe woonvisie Tilburg 2014-2018. In deze woonvisie beschrijven we de hoofdambities van de gemeente op het gebied van

Nadere informatie

REGIONALE WOONAGENDA 2013-2020: VERSTERKEN WONINGMARKT HOLLAND RIJNLAND. Stec groep aan Holland Rijnland CONCEPT

REGIONALE WOONAGENDA 2013-2020: VERSTERKEN WONINGMARKT HOLLAND RIJNLAND. Stec groep aan Holland Rijnland CONCEPT REGIONALE WOONAGENDA 2013-2020: VERSTERKEN WONINGMARKT HOLLAND RIJNLAND Stec groep aan Holland Rijnland CONCEPT Stec Groep B.V. Hans van den Moosdijk en Frans Wittenberg 4 december 2013 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Augustus juni 2013 1 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 De Regionale Woonvisie is in alle 8 gemeenteraden vastgesteld: Gemeente Alkmaar op 3 juli 2013

Nadere informatie

Woerden Woont. Woonvisie Woerden 2015-2020

Woerden Woont. Woonvisie Woerden 2015-2020 Woerden Woont Woonvisie Woerden 2015-2020 2 Woerden Woont in opdracht van de gemeente Woerden Angela van Velden 16 april 2015, versie 1.6 LINT woon en welzijn Sint Jorisweg 50 331 PL DORDRECHT info@lintwoonenwelzijn.nl

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 415760 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Utrechtse Heuvelrug bouwt aan haar toekomst:

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar ----CONCEPT---- 27-11-2012 09:12:10

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar ----CONCEPT---- 27-11-2012 09:12:10 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar ---- 27-11-2012 09:12:10 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Een nieuwe tijd een nieuwe Woonvisie...4 1.2 Positie van de Regionale Woonvisie...5 1.3 Schets van de regio...6

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Regionale woonagenda Holland Rijnland

Regionale woonagenda Holland Rijnland Regionale woonagenda Holland Rijnland Stec Groep aan regio Holland Rijnland Frans Wittenberg en Boudewijn Kuijl oktober 2014 1 Regionale woonagenda Holland Rijnland Stec Groep aan regio Holland Rijnland

Nadere informatie

'&! " #( " # * +, % # $ "+ " - '#. / $

'&!  #(  # * +, % # $ +  - '#. / $ ' 5 $ % ( 6 & $, 754 % 5$ 55 m.val@dordrecht.nl! " # $ % & ' '&! " #( " # # #! " # * +, % # $ "+ " - '#. / $ # / # ( % & " " # / % & & # ( % & ' 0#1 2 0 #3 /4 #4 # pagina 2, agendapunt # # # - 8 9 #. "

Nadere informatie

Monitor Woningbouw 2012

Monitor Woningbouw 2012 Monitor Woningbouw 2012 Directie Beleid: Sector Kennis & Beleidsevaluatie Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 5 1. Gegevensbronnen... 6 1.1 Woningbouwproductie... 6 1.2 Inventarisatie woningbouwplannen...

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

De woonconsument in een veranderde woningmarkt in Zuidoost-Brabant

De woonconsument in een veranderde woningmarkt in Zuidoost-Brabant De woonconsument in een veranderde woningmarkt in Zuidoost-Brabant Conclusies uit het woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 Colofon Titel: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: De woonconsument in een veranderde

Nadere informatie

SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE. Monitor woningbouw 2014. Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s MONITOR

SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE. Monitor woningbouw 2014. Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s MONITOR MONITOR SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE Monitor woningbouw 2014 Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma

Nadere informatie

Regionale woonagenda Holland Rijnland

Regionale woonagenda Holland Rijnland Regionale woonagenda Holland Rijnland Stec Groep aan regio Holland Rijnland Frans Wittenberg en Boudewijn Kuijl april 2014 1 Regionale woonagenda Holland Rijnland Stec Groep aan regio Holland Rijnland

Nadere informatie

Samenvoegen koopwoningen

Samenvoegen koopwoningen Samenvoegen koopwoningen Krimp in Zeeuws-Vlaanderen Auteurs: Geert Claessens en Ritske Dankert (Companen) Rotterdam, oktober 2011 Dit is een publicatie van de SEV. U kunt SEV-publicaties downloaden op

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie