: Woonwensenonderzoek 2008 en de gevolgen van de financiële crisis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Woonwensenonderzoek 2008 en de gevolgen van de financiële crisis"

Transcriptie

1 Aan de leden van de gemeenteraad Afdeling : Ontwikkeling Datum : 11 maart 2010 Onderdeel : Ontwikkeling Uw brief van : Contactpersoon : Janna Arjaans Ons kenmerk : Doorkiesnummer : (072) Uw kenmerk : Bijlage(n) : 3 Verzenddatum : Onderwerp : Woonwensenonderzoek 2008 en de gevolgen van de financiële crisis Geachte raadsleden, Bijgaand bieden wij u het rapport Regionaal woonwensen- en woonbelevingsonderzoek (juni 2008) en de notitie Effecten financiële crisis op de regionale woningmarkt (januari 2010) aan. Ons voornemen is deze documenten te gebruiken bij een herijkingdiscussie over het woonbeleid in onze regio. Deze brief bestaat uit de volgende paragrafen: 1. Woonwensenonderzoek 2008 bracht wensen, verwachtingen en mogelijkheden in beeld. 2. Kredietcrisis stelt conclusies uit Woonwensenonderzoek 2008 ter discussie. 3. Hoe nu verder? 1. Woonwensenonderzoek 2008 bracht wensen, verwachtingen en mogelijkheden in beeld Het adviesbureau Companen heeft in 2008 een uitgebreid regionaal woonwensenonderzoek in de regio Alkmaar uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was een reëel beeld te geven van de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van de burger. Hiermee zouden we een onderlegger hebben voor het opstellen van nieuwbouwprogramma s en inzicht krijgen in de herstructureringsopgave. Ook moest het woonwensen van ouderen en de behoefte aan zorgvoorzieningen in beeld brengen. Circa inwoners uit de regio hebben deelgenomen aan een enquête, waardoor statistisch betrouwbare uitspraken gedaan konden worden over onder meer prognose bevolkings- en huishoudensontwikkeling, ontwikkeling en voorkeuren van leefstijlen, woonmilieus, veranderopgave; potentiële tekorten en overschotten, tevredenheid woning en woonomgeving, gewenste voorzieningen in de woonomgeving en kwaliteitseisen gewenste woning. De uitkomsten zijn besproken tijdens een regionale workshop voor professionals (gemeenten, corporaties, makelaars en het Regionaal Platform Woonconsumenten) gehouden. Het onderzoek mondde uit in het Regionaal woonwensen- en woonbelevingsonderzoek (juni 2008). In dit onderzoek wordt vooruit gekeken naar een periode van maximaal vijf jaar.

2 2. Kredietcrisis stelt conclusies uit Woonwensenonderzoek 2008 ter discussie Na oplevering van het Woonwensenonderzoek 2008 brak de kredietcrisis uit. Dit riep de vraag op in hoeverre de conclusies uit dit onderzoek nog bruikbaar waren. Dit was de reden om Companen opdracht te geven een aanvullende adviesnotitie te schrijven. De vraag over de houdbaarheid van de conclusies uit het Woonwensenonderzoek 2008 heeft Companen beantwoord in de notitie Effecten financiële crisis op de regionale woningmarkt (januari 2010). De notitie beschrijft de recente veranderingen in de regionale woningmarkt en legt uit hoe de eerdere onderzoeksresultaten geïnterpreteerd kunnen worden. Uit de notitie blijkt dat niet onverminderd kan worden uitgegaan van de conclusies uit het woonwensenonderzoek Voor de korte termijn (2 tot 3 jaar) zijn de gevolgen beter aan te geven dan voor de langere termijn, want het verloop van het economisch herstel en de effecten op de regionale woningmarkt is voor iedereen ongewis. Daarom worden voor de langere termijn twee scenario s beschreven. 3. Hoe nu verder? Op dit moment is de Regionale Woonvisie Noord-Kennemerland (maart 2006) in onze regio het vigerende beleid. Het is duidelijk dat, mede gezien de conclusies van Companen, een herijking van deze Regionale Woonvisie nodig is. Wij zijn voornemens die discussie direct na de gemeenteraadsverkiezingen op te starten. Hierbij zouden de uitvoerende partijen, zoals corporaties, ontwikkelaars en wellicht banken betrokken moeten worden. Het woonwensenonderzoek 2008 en de aanvullende notitie Effecten financiële crisis op de regionale woningmarkt zijn hierbij geschikte onderleggers. Wij hopen u hiermee voldoende te informeren. Hoogachtend, college van Bergen, R. Groninger, drs. H. Hafkamp, secretaris burgemeester - 2 -

3

4

5 Samenwerkende gemeenten en corporaties in Noord-Kennemerland Regionaal woonwensen- en woonbelevingsonderzoek 16 juni 2008

6 Projectnr Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem Telefoon (026) Telefax (026) Internet Samenwerkende gemeenten en corporaties in Noord-Kennemerland Regionaal woonwensen- en woonbelevingsonderzoek 16 juni 2008

7 Inhoud 1. Inleiding Doel van het onderzoek Onderzoeksaanpak en respons Leeswijzer 3 2. Samenvatting en veranderopgaven Samenvatting onderzoeksresultaten Aanknopingspunten voor de veranderopgave Leefstijlen in de regio Prognose bevolkings- en huishoudensontwikkeling Ontwikkeling van leefstijlen Voorkeuren van leefstijlen Samenvatting van de veranderopgave Woningen en Woonmilieus in de regio Vraag en aanbod in de regio Ontwikkelingspotentieel in Woonmilieus Samenvatting van de veranderopgave Leefstijlen en Woonmilieus in de gemeenten Alkmaar Bergen Castricum Heiloo Langedijk Samenvatting van de veranderopgave 113 Bijlage 1: Onderzoeksaanpak en responsverantwoording 1 Bijlage 2: Vragenlijst 5 Bijlage 3: Potentiële tekorten en overschotten in de regio Noord-Kennemerland: Bijlage 4: Indeling gemeenten / wijken / kernen 9 Bijlage 5: Begrippenlijst 10

8

9 1. Inleiding De gemeenten en corporaties in Noord-Kennemerland willen een actueel inzicht in het functioneren van de woningmarkt in de regio. Zij willen daartoe een goed en genuanceerd beeld van kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte. Onderzoeks- en adviesbureau Companen heeft opdracht gekregen voor de uitvoering van een uitgebreid regionaal woonwensenen woonbelevingsonderzoek. Het onderzoek sluit aan bij eerdere regionale woonwensenonderzoeken. In 2000 is een grootschalig onderzoek gehouden, met betrouwbare uitkomsten op regioniveau, en voor een aantal gemeenten tot op wijk- of kernniveau. In 2003 is het onderzoek in een wat bescheidener opzet herhaald. De regio kiest nu voor een andere opzet, waarbij een schriftelijke enquête met woonbeelden is uitgezet en gekozen is voor een verdere kwalitatieve differentiatie naar leefstijlen en Woonmilieus. Echter, op hoofdlijnen is vergelijking in de tijd mogelijk (tijdreeksen). Woonwensen en woonbeleving van mensen het vertrekpunt Het onderzoek geeft een beeld van de reacties van mensen op de enquête. In de enquête hebben mensen hun eigen waardering en wensen ten aanzien van het wonen in de regio kenbaar kunnen maken. Circa mensen hebben hier gebruik van gemaakt, waarmee we op het niveau van de regio en vijf van de acht afzonderlijke gemeenten 1 statistisch zeer betrouwbare uitspraken kunnen doen. Het onderzoek brengt de geuite wensen van mensen in beeld, waarbij we vooruit kijken naar een periode van maximaal vijf jaar. In de praktijk zullen niet alle mensen in staat zijn om hun verhuiswensen te realiseren: of het aanbod ontbreekt, of de vraag blijkt kritisch waardoor mensen uiteindelijk bij onvoldoende passend aanbod hun huidige situatie blijven accepteren. De volgende stap na dit onderzoek is dan ook om de uitkomsten op basis van wensen naast praktijkervaringen en praktische mogelijkheden te leggen. Gemeenten en corporaties kunnen dan op grond van een integrale afweging hun woonbeleid of voorraadbeleid eventueel aanpassen, met het woonwensenonderzoek als één van de mogelijke bouwstenen. 1 Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo en Langedijk. Deze gemeenten hebben ervoor gekozen om het aantal enquêtes in hun gemeente dermate op te hogen dat op gemeenteniveau (en vaak ook wijk- of kernniveau) betrouwbare uitkomsten mogelijk zijn. Voor toelichting op de respons zie bijlage

10 1.1. Doel van het onderzoek Met het onderzoek wil de regio Noord-Kennemerland het volgende bereiken: Het onderzoek: dient als onderlegger voor het opstellen van nieuwbouwprogramma s en moet inzicht geven in de herstructureringsopgave; moet worden uitgevoerd op postcodeniveau, zodat er uitspraken gedaan kunnen worden op wijk-, kern-, gemeentelijk en regionaal niveau; moet de woonwensen van ouderen en de behoefte aan zorgvoorzieningen duidelijk naar voren brengen; moet vergelijkbaar zijn met de regionale woonwensenonderzoeken die in 2000 en in 2003 zijn uitgevoerd; moet ingaan op leefstijlen en (gewenste) woonomgeving; moet de mogelijkheid bieden eventueel lokaal aanvullende vragen te stellen. Het onderzoek moet een reëel beeld geven van de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van de burger Onderzoeksaanpak en respons Schriftelijke en internetenquêtes Gekozen is voor een schriftelijke enquête (zie bijlage 2, achterin dit rapport). Het uitvoeren van een schriftelijke vragenlijst biedt namelijk de mogelijkheid om vragen en antwoorden te visualiseren. Dit geldt onder meer voor het in beeld brengen van woonbeelden / woonconcepten en Woonmilieus. Hierin wijkt de vragenlijst af van eerdere onderzoeken in de regio Noord-Kennemerland. De vragenlijst is verspreid onder huishoudens in de regio, verdeeld over de verschillende wijken, kernen en gemeenten. Ook is onderscheid gemaakt naar zelfstandig wonende huishoudens ( vragenlijsten) en inwonende jongeren (8.825 vragenlijsten) Mensen konden meedoen via internet of door het invullen van de schriftelijke vragenlijst. Respons Vooraf hielden we rekening met een respons van circa 30%. Uiteindelijk bleek de respons lager uit te komen op 23% (na een herhalingsverzoek om mee te doen). Met de gerealiseerde respons hebben we voldoende enquêtes retour om op regio- en gemeenteniveau (voor gemeenten die kozen voor extra enquêtes) statistisch uiterst betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Op wijk- en kernniveau zijn de uitspraken meer indicatief. Voor een nadere toelichting op de respons, zie bijlage 1, achterin dit rapport. Woonmilieus in beeld Naast de enquête hebben we ook gekozen voor een meer kwalitatieve indeling van wijken in Woonmilieus. Dit heeft een plek gekregen in de enquête en in een drietal woonmilieu-ateliers. In deze ateliers hebben we met deskundigen uit de regio de verschillende woongebieden zo goed mogelijk in kaart gebracht (zie hoofdstuk 4)

11 De uitkomsten van de woonmilieu-ateliers zijn via een Geografisch Digitaal Kaartsysteem (GIS) gekoppeld aan de enquête-uitkomsten, waardoor we per woonmilieu woonwensen en waarderingen gedetailleerd in kaart konden brengen. Analyse van uitkomsten Op grond van de verschillende gegevens die we verzameld hebben, is een integrale analyse gemaakt van de uitkomsten. Hiervoor is een schat aan informatie beschikbaar. Wij kiezen bij de analyse drie invalshoeken van waaruit de ontwikkelingen in de regio bekeken worden: vanuit de leefstijlen van mensen; vanuit de Woonmilieus waarin zij wonen; en vanuit de gemeenten. Voor deze drie invalshoeken geven we integrale conclusies om de veranderopgaven voor de regio vanuit dit onderzoek te duiden. Daarbij maken we ook een vergelijking met de uitkomsten van 2000 en 2003 om mogelijke ontwikkelingstrends in beeld te brengen Leeswijzer Met het regionale woonwensen- en woonbelevingsonderzoek is een schat aan informatie verzameld. Informatie die voor een groot aantal deelgebieden beschikbaar is. Voor het overzicht en de bruikbaarheid kiezen wij ervoor de rapportage van het onderzoek te splitsen in een hoofdrapport met de belangrijkste analyses (dit document), een tabellenboek met achterliggende informatie (afzonderlijke bijlage) en een atlas met kaarten waarop de belangrijkste enquête-uitkomsten zijn geprojecteerd. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies en veranderopgaven voor de regio Noord-Kennemerland. Hoofdstuk 3 behandelt de uitkomsten van het onderzoek voor verschillende leefstijlen. Wat zijn de wensen en voorkeuren van deze leefstijlen? Hoofdstuk 4 gaat in op de in Noord-Kennemerland aanwezige Woonmilieus en de fricties tussen vraag en aanbod op het niveau van de verschillende Woonmilieus. Hoofdstuk 5 ten slotte, richt zich op de uitkomsten voor vijf van de acht gemeenten die kozen voor uitkomsten op gemeenteniveau. In dit hoofdstuk worden ook de potentiële fricties tussen vraag en aanbod op gemeenteniveau in beeld gebracht. Overigens hebben we aan het eind van dit rapport 5 bijlagen opgenomen met onderzoeks- en responsverantwoording, de gehanteerde vragenlijst, gebiedsindeling, vergelijking van uitkomsten met 2000 en 2003 en een begrippenlijst

12 - 4 -

13 2. Samenvatting en veranderopgaven 2.1. Samenvatting onderzoeksresultaten Leefstijlen en hun wensen Gemeenten en corporaties in de regio Noord-Kennemerland willen een goed onderbouwd woonbeleid voeren. Zij willen hun ambities onder meer baseren op een genuanceerd en zo gedetailleerd mogelijk beeld van de wensen van mensen. Daarom kiezen we in dit onderzoek voor een gedifferentieerde benadering van groepen op de woningmarkt. Dit komt tot uitdrukking in een beschrijving van 7 leefstijlen en een groep Starters. Van deze leefstijlen hebben we de wensen in beeld gebracht, en tevens een ontwikkelingsprognose. Vertrekpunt daarbij zijn de verwachte demografische en economische ontwikkeling, waarbij vooral vergrijzing en welvaartsgroei bepalende factoren zijn. We geven de (verwachte) omvang van de leefstijl in de regio per 1 januari van 2008 en 2020 weer. Voor starters geldt dit niet. Dit is namelijk anders dan de leefstijlen een dynamische groep. Zo dra zij gestart zijn behoren zij tot een leefstijl. Wij kunnen wel aangeven hoeveel starters zich in een bepaalde periode zich op de wonigmarkt begeven. Starters: Meestal jongeren die vanuit een onzelfstandige woonsituatie (meestal inwonend bij ouders, familie of op kamers) de woningmarkt betreden : over deze periode : over deze periode Gebonden Kleine Huishoudens: Eén- en tweepersoonshuishoudens tot 55 jaar, met een inkomen lager dan modaal ( netto per maand, bruto per jaar). Veel Starters op de woningmarkt behoren, nadat zij een zelfstandig huishouden zijn gaan vormen, tot de Gebonden kleine huishoudens. 2008: : Mobiele Kleine Huishoudens: Eén- en tweepersoonshuishoudens tussen 35 en 55 jaar met inkomen tussen modaal en anderhalf keer modaal ( netto per maand, bruto per jaar)en één- en tweepersoonshuishoudens tot 35 jaar met inkomen vanaf modaal. Dit zijn huishoudens zonder kinderen met een behoorlijk inkomen, in de leeftijd tot 55 jaar. 2008: : Gebonden Gezinnen: Gezinnen met kind(eren) met een inkomen lager dan anderhalf keer modaal. 2008: :

14 Mobiele Gezinnen: Gezinnen met kind(eren), en één- en tweepersoonshuishoudens tussen de 35 en 55 jaar. Het inkomen ligt hoger dan anderhalf keer modaal. Dit is een groep met mogelijkheden op de woningmarkt. 2008: : Gebonden Senioren: Eén- en tweepersoonshuishoudens (zonder thuiswonende kinderen) tussen 55 en 75 jaar met een inkomen beneden modaal en van 75 jaar of ouder met een inkomen tot anderhalf keer modaal. 2008: : Mobiele Senioren: Eén- en tweepersoonshuishoudens (zonder thuiswonende kinderen) tussen de 55 en 75 jaar, met een inkomen hoger dan modaal. Net als de mobiele gezinnen hebben zij op basis van hun inkomen en eventueel vermogen de nodige mogelijkheden op de woningmarkt. 2008: : Bemiddelde Senioren: Eén- en tweepersoonshuishoudens van 75 jaar en ouder, met een inkomen hoger dan anderhalf keer modaal. De vraag van deze groep is doorgaans sterk op comfort gericht. 2008: : Economisch kwetsbare groepen Voor een aantal leefstijlen op de woningmarkt is het inkomen en daarmee de bestedingsmogelijkheden heel bepalend voor de vraag naar woningen. Het gaat om Starters op de woningmarkt en om huishoudens met een laag inkomen. Ook Gebonden Ouderen behoren tot deze kwetsbare groepen. Deze groep benoemen we echter afzonderlijk onder de seniorenleefstijlen. De stappen die deze leefstijlen zetten in hun wooncarrière zijn relatief klein: net een segment duurder / comfortabeler. Dat prijs voor hen van belang is, blijkt uit het feit dat men bij onvoldoende geschikt aanbod vasthoudt aan het gewenste prijsniveau. Deze groepen richten zich in grote mate op betaalbare huur- en ook koopwoningen. Onder hen is dan ook veel belangstelling voor vormen van Maatschappelijk Gebonden Eigendom. In het regionaal woonbeleid is een indeling naar prijscategorieën voor de huur- en koopsector gemaakt. In dit onderzoek sluiten we zo nauw mogelijk aan bij deze indeling: Inkomen in relatie tot woningprijs per 1 juli 2007 Inkomen Mogelijkheden koop Mogelijkheden in de huur Categorie 1 Tot Tot Kernvoorraad (tot 491) Categorie Huursubsidiegrens ( 491 tot 621) Categorie Vrije sector huur (> 621) Categorie 4 Vanaf Vanaf Vrije sector huur (> 621) Bron: Regio Noord-Kennemerland. Naar deze vier prijscategorieën wordt in de tekst met regelmaat verwezen

15 Starters kiezen voor een betaalbare huur- of koopwoning. Van belang is vooral de prijs van de woning. De meeste Starters kiezen dan ook voor een huurwoning tot 500 of een koopwoning in prijscategorie 1 of in categorie 2. Het woningtype en de locatie zijn ondergeschikt aan de prijs. Gewenste woningtypen zijn in de huursector rijwoningen en appartementen zonder lift en in de koopsector rijwoningen. Er is belangstelling om deze woning in Maatschappelijk Eigendom te kopen. Zij kiezen voor een levendige woonomgeving in het Historisch Stadscentrum of de dorpscentra. Zij willen namelijk dichtbij uitgaansvoorzieningen wonen. Gebonden Kleine Huishoudens hechten net als Starters veel waarde aan betaalbare huur- of koopwoningen. De gewenste huurprijs ligt onder 500. In de koopsector gaat het vaak om woningen in categorie 1 of 2. In mindere mate is ook categorie 3 gewenst. Aankoop in Maatschappelijk Gebonden Eigendom (voor toelichting zie bijlage 5: begrippenlijst, achterin dit rapport) is daarbij gewild. Naar woningtype is vooral de rijenwoning in trek. De voorkeur van Gebonden Kleine Huishoudens ligt bovengemiddeld bij wonen in Dorpscentra of Authentiek Dorps Wonen, nabij uitgaansvoorzieningen. Verhuisgeneigde Gebonden Gezinnen willen een kleine stap in hun wooncarrière maken: van een huurwoning naar een eenvoudige koopwoning in categorie 2 of van een rijenkoopwoning naar een tweekapper. Maatschappelijk Gebonden Eigendom is hierbij in beeld. In de huursector zien we een verschuiving van appartementen zonder lift naar rijwoningen (tot 500). Gebonden Gezinnen willen bij voorkeur in een Authentiek Dorps Woonmilieu wonen. Voorzieningen voor jongeren (onderwijs, recreatie en sport) zijn hier gewenst. Mobiele huishoudens willen wooncarrière maken Huishoudens (tot 55 jaar) met een hoog inkomen (Mobiele Kleine Huishoudens en Mobiele Gezinnen) laten zich in hun woonvoorkeuren vooral leiden door de wens om wooncarrière te maken. Deze groepen groeien naar verwachting in omvang en bepalen meer en meer de vraag op de woningmarkt. Zij richten zich doorgaans op tweekappers of vrijstaande woningen en willen hier ook voor betalen. Zij willen daarbij een flinke stap maken op de woningmarkt naar een comfortabele koopwoning. De comfortvraag en uitstraling zijn hierbij mogelijk nog belangrijker dan de locatie. Kansrijk is ook particulier opdrachtgeverschap (voor toelichting zie bijlage 5: begrippenlijst, achterin dit rapport). Mobiele Kleine Huishoudens willen een stap maken op de woningmarkt. Vooral tweekappers en in mindere mate rijwoningen zijn gewenst; voor de helft in categorie 3, voor een kwart in categorie 4. De voorkeur van deze leefstijl gaat uit naar wonen in een Authentiek Dorps woonmilieu. Deze groep kiest (vooruitlopend op gezinsvorming) een kindvriendelijke woonomgeving met de nodige voorzieningen voor kinderen (scholen, kinderopvang, speelplaatsen). Mobiele Gezinnen die willen verhuizen, willen een stap maken in hun wooncarrière. Ruime tweekappers en vrijstaande woningen zijn dan ook zeer in trek, merendeels in categorie 4. Huurwoningen zijn nauwelijks in beeld. Nieuwbouw en kavels zijn zeker gewild. Populaire Woonmilieus zijn Authentiek Dorps Wonen, Dorpscentrum en Planmatig groen. Mobiele gezinnen hechten verhoudingsgewijs weinig waarde aan voor

16 zieningen in de woonomgeving, met uitzondering van enkele voorzieningen voor kinderen (scholen, speeltuinen, skatepark / basketbalveld). Seniorenleefstijlen zeer gedifferentieerd Maar al te vaak worden senioren (55-plussers) als groep over één kam geschoren. In dit onderzoek maken we onderscheid naar drie seniorenleefstijlen, afhankelijk van leeftijd en inkomen. Deze variabelen hangen vaak ook samen met gezondheid en vitaliteit. Mede daardoor zijn de wensen van senioren zeer gedifferentieerd. Zij hebben verschillende woonwensen, stellen verschillende eisen aan hun woonomgeving en bovenal verschilt hun vraag naar zorg- en dienstverlening. Wat overeenkomt is de kritische houding tegenover eventueel aanbod. Dat geldt zeker voor 75-plussers! Gebonden Senioren met een verhuiswens oriënteren zich in grote mate op de huursector (90%). De helft kiest daarbij voor een appartement met lift. Verder zijn seniorenwoningen, benedenwoningen en patiobungalows gewild. Het gewenste prijsniveau ligt grotendeels tussen 350 en 500. Deze prijs is hard, mede gelet op het beperkte inkomen van deze leefstijl. Gebonden Senioren zijn zeer gebonden aan hun wijk of kern. Zij kiezen voor wonen in het Dorpscentrum, Authentiek Dorps Wonen en Planmatig groen. Gebonden Senioren hechten veel waarde aan voorzieningen in hun woonomgeving; vooral zorgvoorzieningen en (rustige) culturele voorzieningen. Zorg is volgens geënquêteerden vaak in de eigen woning mogelijk, mits aanpassingen worden aangebracht en dienstverlening wordt georganiseerd. Daarbij gaat het zowel om zorgdiensten als om gemaksdiensten. Mobiele Senioren die willen verhuizen, maken vaak een stap van de koop- naar de huursector. Woont meer dan 80% op dit moment in een koopwoning, in de gewenste situatie kiest meer dan de helft voor een huurwoning. In de huursector zijn merendeels appartementen met lift gewenst. Bijna de helft wil meer dan 500 per maand betalen. In de koopsector gaat de voorkeur uit naar grondgebonden woningen, liefst met tuin en garage. Een bouwkavel is ook gewild. Slechts 20% van de potentiële kopers in deze groep wil een appartement. De prijs moet bij voorkeur lager liggen dan het huidige prijsniveau van hun woningen. Mobiele Senioren zijn relatief beperkt gehecht aan de huidige woonplek. Gewilde Woonmilieus zijn: Dorpscentrum, Authentiek dorps of Modern Woonmilieu. Zij hechten veel waarde aan voorzieningen in hun woonomgeving. Daarbij zijn vooral zorg- en (rustige) culturele voorzieningen in beeld. Deze seniorengroep is nog nauwelijks bezig met zorg. Wel is er beperkt behoefte aan gemaksdiensten. Mobiele Senioren denken dat zij zorg grotendeels in hun huidige woning kunnen ontvangen. Een kleine groep huishoudens behoort tot de Bemiddelde Senioren. Zij zijn nauwelijks verhuisgeneigd. En als zij willen verhuizen kiezen zij doorgaans voor een huurappartement; met een ruime woonkamer, balkon en garage. Die woning mag ook best wat kosten (boven 500). Populaire Woonmilieus: Modern Woonmilieu, Authentiek dorps en Dorpscentrum. Bemiddelde Senioren hechten belang aan een aantal specifieke voorzieningen: zorgvoorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden. Veel Bemiddelde Senioren verwachten zorg in de huidige woning te kunnen ontvangen, ook als hun woning hiervoor niet specifiek voor bedoeld is. Er is daarbij vooral behoefte aan thuiszorg en verschillende gemaksdiensten

17 Vraag en aanbod op de regionale woningmarkt Groeiambitie bijstellen? De gemeenten in Noord-Kennemerland hebben in de Regionale Woonvisie een aantal van ruim te bouwen woningen in de periode 2005 tot 2015 genoemd (1.840 woningen per jaar). Hiervan zijn in de eerste drie jaar circa woningen gerealiseerd (duizend per jaar). Dit aantal was gebaseerd op enerzijds het Ontwikkelingsbeeld Noord- Holland Noord, anderzijds op een inventarisatie van de beschikbare plancapaciteit. Met deze woningen was ook sprake van enige overcapaciteit als buffer om eventuele vertragingen in planontwikkeling op te kunnen vangen. Op grond van de huidige provinciale bevolkings- en huishoudensprognoses blijkt dat voor de regio een groei van circa huishoudens in de periode is geraamd (ruim per jaar). In de periode 2013 tot 2020 is volgens deze prognose nog eens een huishoudensgroei met een kleine huishoudens voorzien. De groei van huishoudens tussen 2008 en 2013 vraagt volgens deze provinciale prognose wel per saldo vestiging van mensen van buiten de regio (in totaal ruim huishoudens). Hiervan was de afgelopen jaren geen sprake. Op grond van deze getallen blijken de in de woonvisie opgenomen woningbouwaantallen hoog. Nieuwe prognoses laten namelijk een dalende trend van huishoudensgroei zien. Vraag en aanbod in beeld We hebben de wensen van geënquêteerden met een verhuiswens vergeleken met het aanbod dat zij bij een eventuele verhuizing achterlaten. Deze vergelijking geeft een beeld van een situatie waarin iedereen zijn woonwens optimaal realiseert. Daarmee is het in zekere zin theoretisch. Belangrijk is dat de zo geconstateerde fricties wel een beeld geven van de belangrijkste vraagstukken op de woningmarkt. De vraag-aanbodverhoudingen zijn gebaseerd op de genoemde leefstijlen. De regio is echter geen gesloten markt. Naast Starters en doorstromers (leefstijlen) binnen de regio zijn er ook mensen die van buiten de regio in Noord-Kennemerland komen wonen (vestigers), en er zijn mensen die uit de regio vertrekken. Verder zijn er mensen die hun woning verlaten bijvoorbeeld vanwege verhuizing naar een zorgcentrum of sterfte (finishers). Deze benadering is gelijk aan de benadering in 2000 en

18 Figuur 2.1: Potentiële fricties huurwoningen bij optimale doorstroming volgens woonwensen Potentiele tekorten Potentiele overschotten Rijwoning tot 350 euro Rijwoning euro Rijwoning vanaf 500 euro 2^1-kap / vrijstaand tot 350 euro 2^1-kap / vrijstaand euro 2^1-kap / vrijstaand vanaf 500 euro Appartement zonder lift tot 350 euro Huur Appartement zonder lift euro Appartement zonder lift vanaf 500 euro Appartement met lift tot 350 euro Appartement met lift euro Appartement met lift vanaf 500 euro Grondgebonden / nultreden woning tot 350 euro Grondgebonden / nultreden woning euro Grondgebonden / nultreden woning vanaf 500 euro Starter Gebonden kleine huishoudens Mobiele kleine huishoudens Gebonden gezinnen Mobiele gezinnen Gebonden senioren Mobiele senioren Bemiddelde senioren Vestiger Vertrekker Finisher Figuur 2.2: Potentiële fricties kooprwoningen bij optimale doorstroming volgens woonwensen Rijwoning tot Rijwoning Rijwoning Rijwoning vanaf ^1-kap woning tot ^1-kap woning ^1-kap woning ^1-kap woning vanaf Vrijstaande woning tot Vrijstaande woning Vrijstaande woning Potentiele tekorten Potentiele overschotten Koop Vrijstaande woning vanaf Appartement zonder lift tot Appartement zonder lift Appartement zonder lift Appartement zonder lift vanaf Appartement met lift tot Appartement met lift Appartement met lift Appartement met lift vanaf Grondgebonden / nultreden woning tot Grondgebonden / nultreden woning Grondgebonden / nultreden woning Grondgebonden / nultreden woning vanaf Starter Gebonden kleine huishoudens Mobiele kleine huishoudens Gebonden gezinnen Mobiele gezinnen Gebonden senioren Mobiele senioren Bemiddelde senioren Vestiger Vertrekker Finisher

19 Accenten lokaal verschillend Voor de gemeenten die gekozen hebben voor uitkomsten op gemeentelijk niveau kunnen we lokale resultaten plaatsen naast deze regionale uitkomsten. Hieruit herleiden we de volgende accenten: Alkmaar is de enige gemeente die op grond van de opgegeven woonwensen nog een absoluut tekort kent in de huursector: bij betaalbare eengezinshuurwoningen (tot 500), goedkope appartementen met lift (tot 350) en grondgebonden nultredenwoningen vanaf 500. Ook kent Alkmaar grote (potentiële) overschotten van dure eengezinshuurwoningen (vanaf 500) en appartementen zonder lift. De veranderopgave in Alkmaar is nog groter doordat woningen ook vaak nog in Woonmilieus staan die minder gewild zijn. In de koopsector kent Alkmaar vooral tekorten bij goedkope rijwoningen (in categorie 1 en 2), dure tweekappers en vrijstaande woningen (in categorie 3 en 4) en grondgebonden nultredenwoningen. Ook de vraag naar koopappartementen concentreert zich voor een groot deel in Alkmaar. In de gemeente Bergen zijn in de huursector vooral dure grondgebonden nultredenwoningen aanvullend gewenst, en in beperkte mate ook appartementen met lift. In de Bergense koopsector zien we voor een groot tekort bij tweekappers in de categorieën 3 en 4. Ook is er een kleine vraag naar rijwoningen tot De huursector in Castricum kent alleen bij dure appartementen met lift en dure grondgebonden nultredenwoningen een behoorlijk tekort. In andere marktsegmenten zijn er potentiële overschotten, vooral ook bij eengezinswoningen en betaalbare bejaardenwoningen (tot 350). Het ligt voor de hand dat Castricum een deel van de regionale veranderopgave zal moeten invullen. De koopsector in Castricum laat vooral forse tekorten zien in de luxere marktsegmenten: vrijstaande woningen. Ook appartementen met lift en grondgebonden nultredenwoningen kunnen zich op belangstelling verheugen. In Heiloo is in de huursector een tekort bij appartementen met lift, meer dan in de andere gemeenten. Verder kent Heiloo vooral een potentieel overschot van duurdere eengezinshuurwoningen en grondgebonden nultredenwoningen onder 500. Er is in Heiloo vooral veel vraag naar luxere koopwoningen; zowel tweekappers en vrijstaande woningen. Ook is er een beperkt tekort aan rijwoningen in categorie 2. Senioren zoeken in Heiloo vooral een grondgebonden nultredenwoningen. Er is nauwelijks aanvullende vraag naar koopappartementen. Langedijk laat een nogal afwijkend beeld zien ten opzichte van de rest van de regio. Geënquêteerden in Langedijk hebben een verhoudingsgewijs sterke voorkeur voor koopwoningen. Er is vooral een tekort bij appartementen zonder lift (vraag van Starters) en grondgebonden nultredenwoningen (senioren). Bij betaalbare eengezinshuurwoningen tot 500 lijkt er op grond van de woonwensen minder vraag dan aanbod bij optimale doorstroming. In de Langedijkse koopsector zijn enerzijds rijwoningen en eenvoudige appartementen tot (categorie 1 en 2) gewenst en anderzijds dure tweekappers en vrijstaande woningen. Voor senioren is een zeer gedifferentieerd programma van appartementen en grondgebonden nultredenwoningen gewenst

20 Woonmilieus in beeld Vraag naar onderscheidende Woonmilieus De Centrumstedelijke en Centrumdorpse Woonmilieus kunnen zich verheugen op een grote belangstelling van mensen die willen verhuizen. Dit geldt ook voor de Woonmilieus die direct grenzen aan de centra van steden en dorpen. De nabijheid van de centrumvoorzieningen zijn voor deze wijken van grote waarde. Ook de vooroorlogse uitleg profiteert van de nabijheid van centrumvoorzieningen. Aan de andere kant van het spectrum is de vraag naar Moderne Woonmilieus opvallend groot. Hierin kiest men nadrukkelijk voor nieuwbouw en de gemakken die daarmee samenhangen. Juist Woonmilieus met een eenzijdiger en sobere uitstraling hebben te maken met een lagere populariteit onder geënquêteerden. Dit geldt met name voor Planmatig Compacte en Planmatige Groene Woonmilieus. In deze Woonmilieus concentreert zich dan ook de veranderopgave. Sociale samenhang trekt Redenen die de aantrekkingskracht van de dorpen bepalen, blijken enerzijds de sociale samenhang en anderzijds de overzichtelijkheid en netheid van de woonomgeving. Deze kwaliteiten hangen mede samen met de kleinschaligheid en de organische groei van de dorpse woonmilieus (Dorpscentrum en Authentiek Dorps Wonen). Nu is de vraag naar wonen in deze Woonmilieus aanzienlijk. Aandachtspunt is dan ook bij een eventuele groei behoud van deze kwaliteiten. Kwaliteiten en overzichtelijkheid kunnen door een goede stedenbouwkundige opzet en een goed beheer bereikt worden. Moeilijker is het om de sociale samenhang vast te houden. In Planmatig Compact woonmilieu zien we juist behoefte aan extra aandacht voor sociale samenhang. Dan gaat het om meer oog voor het samenleven van mensen en het creëren van ontmoetingsmogelijkheden. We onderscheiden in dit onderzoek 9 Woonmilieus: Historisch Stadscentrum: Binnenstad met een lange bestaansgeschiedenis. Alle voorzieningen op korte afstand. Het woonmilieu kent een combinatie van wonen, winkels en werkgelegenheid. Authentiek Stedelijk wonen: Vaak direct grenzend aan de binnenstad zijn voor de oorlog wijken met herenhuizen ontstaan. Veel aandacht voor de openbare ruimte. Voorzieningen zijn in de wijk zeer beperkt aanwezig. Dorpscentrum: Het historische dorpscentrum, waarin combinatie is van wonen met (voormalige) winkel en bedrijfsgebouwen. Vaak is dit de eerste bebouwing rond de kerk, of de historische bebouwingslinten. Authentiek Dorps Wonen: De dorpse woongebieden die vaak niet planmatig organisch vastgegroeid zijn aan het dorpshart. In het ene geval betreft dit een verlenging van de lintbebouwing, andere keren verdichtingen rond het dorpshart. Vooroorlogse Uitleg: Woongebieden die doorgaans voor de oorlog zijn gebouwd. Het betreft doorgaans woonwijken met eenvoudige woningen in hoge dichtheden gerealiseerd. In de wijken is ruimte voor kleinschalige (in het verleden ambachtelijke) bedrijvigheid. Planmatig Compact: Planmatige woonwijken met eenvoudige woningen, rijwoningen of lage flatwoningen (maximaal 4 woonlagen). De bebouwing kent doorgaans hoge dichtheden. De openbare ruimte is vaak stenig en krap bemeten. Planmatig Groen: Wijken waarin het accent sterk op de woonfunctie ligt. De wijken kennen veel openbare ruimte, met een afwisseling van openbaar groen en tuinen. Veel hetzelfde type woningen, zowel huur als koop. Modern Milieu: Wijken met vooral woningen en nauwelijks bedrijvigheid of winkelvoorzieningen. Er is veel afwisseling in bouwvormen en woningcategorieën. Ook de nodige afwisseling in architectuur. De openbare ruimte is doorgaans niet heel ruim. Hoogbouw Milieu: Vooral hoogbouw vanaf 4 woonlagen, veel openbare ruimte en openbaar groen

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

Enquête. Woningbehoefte Ritthem 2014. Resultaten

Enquête. Woningbehoefte Ritthem 2014. Resultaten Enquête Woningbehoefte Ritthem Resultaten Juni Inhoudsopgave Inleiding.... Samenvatting.... Overzicht resultaten.... Algemeen.... Verhuiswens binnen jaar.... Doelgroepen naar leeftijd..... Jongeren (

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE Stad maken donderdag 19 maart 2015 Stad maken Duiding en context De traditionele rollen binnen het ontwikkeltraject veranderen. De corporaties,

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015. Woonbehoefte gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015. Woonbehoefte gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015 Woonbehoefte gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015 Woonbehoefte gemeente Goirle Oktober 2010 COLOFON Samenstelling Wim Vos Annelieke van den Heuvel Vormgeving

Nadere informatie

Gemeente Kaag en Braassem, MeerWonen en Woondiensten Aarwoude

Gemeente Kaag en Braassem, MeerWonen en Woondiensten Aarwoude Gemeente Kaag en Braassem, MeerWonen en Woondiensten Aarwoude Woningmarktanalyse 2015 in het kort Definitief 23 september 2015 DATUM 23 september 2015 TITEL Woningmarktanalyse 2015 in het kort ONDERTITEL

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Versie: juni 2013 Gemaakt door: Ingeborg van den Wijngaart Gemaakt in samenwerking met: Willemijn Tepper Suggesties voor verbetering kunt u e-mailen naar i.vandenwijngaart@volksbelangwbd.nl

Nadere informatie

Haegens Vastgoed. Marktscan Markt en omgeving Afzetmogelijkheden van appartementen op de markt van Meerssen

Haegens Vastgoed. Marktscan Markt en omgeving Afzetmogelijkheden van appartementen op de markt van Meerssen Haegens Vastgoed Marktscan Markt en omgeving Afzetmogelijkheden van appartementen op de markt van Meerssen 29 augustus 2011 Projectnr. 7624.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801

Nadere informatie

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling, met medewerking van Rink Drost,

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden 1 Doelgroepbepaling Personen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar Wens om in een verstedelijkt gebied (> 3. inwoners) te wonen Geen studenten

Nadere informatie

Verhuisonderzoek Drechtsteden

Verhuisonderzoek Drechtsteden Verhuisonderzoek Kenmerken van de verhuizingen en de verhuisredenen? Inhoud: 1. Conclusies 2. Verhuissaldo 3. Huishoudengroepen 4. Inkomensgroepen 5. Kenmerk en prijs woning 6. Woningvoorraad 7. Vertrekredenen

Nadere informatie

Marktonderzoek bouwgrond woningbouw 2014-2018 in Dalfsen

Marktonderzoek bouwgrond woningbouw 2014-2018 in Dalfsen Marktonderzoek bouwgrond woningbouw 2014-2018 in Dalfsen De behoefte aan bouwgrond voor woningen in Dalfsen 2014-2018 BMC Maart 2014 ing. W. Vos A. van den Heuvel Projectnummer: 098048 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers 24 september 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

't Bonte Paard Advies. Belangstelling Paardendorp Velswijk

't Bonte Paard Advies. Belangstelling Paardendorp Velswijk 't Bonte Paard Advies Belangstelling Paardendorp Velswijk 21 januari 2010 Projectnr. 7584.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025. Deel II: onderzoeksrapport

Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025. Deel II: onderzoeksrapport Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025 Deel II: onderzoeksrapport Ilse Giesbers Henriette Rombouts Juli 2009 Rapportnummer: 10050 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007. Dynamische woningmarktscan

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007. Dynamische woningmarktscan Aan de raad AGENDAPUNT 4 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007 Dynamische woningmarktscan Voorstel: 1. De Dynamische woningmarktscan als beleidskader vaststellen. 2. De volgende uitgangspunten voor het woningbouwprogramma

Nadere informatie

WELKOM bij de training succes boeken met vrijesectorhuur

WELKOM bij de training succes boeken met vrijesectorhuur WELKOM bij de training succes boeken met vrijesectorhuur Frans Wittenberg Arnhem, 27 maart 2013 even voorstellen economisch onderzoek- en adviesbureau markt en financiële kant van vastgoed wonen, commercieel

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld woonwensen in beeld Verdieping Gemeente Strijen T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 21 Onderzoeksverantwoording Respons RESPONS STRIJEN TELEFONISCH ONLINE 539 TOTAAL 539 In totaal zijn

Nadere informatie

Van der Wardt ontwikkeling

Van der Wardt ontwikkeling Van der Wardt ontwikkeling Marktonderzoek Eemdijk-Oost 5 januari 2015 DATUM 5 januari 2015 TITEL Marktonderzoek Eemdijk-Oost ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Van der Wardt ontwikkeling Boulevard Heuvelink 104

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

woonwensen van senioren in Scherpenzeel

woonwensen van senioren in Scherpenzeel 2 in opdracht van Stichting Ouderen Scherpenzeel- Renswoude Angela van Velden 25 november 2013 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Senioren en het wonen In Nieuwe Tijden... 4 3 Over dit onderzoek en deze

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

De woningmarkt in Lopik 2010-2015 Woningbehoefte gemeente Lopik Rapport Gemeente Lopik

De woningmarkt in Lopik 2010-2015 Woningbehoefte gemeente Lopik Rapport Gemeente Lopik De woningmarkt in Lopik 2010-2015 Woningbehoefte gemeente Lopik Rapport Gemeente Lopik BMC Oktober 2010 De heer W. Vos en mevrouw M. Woertel Projectnummer: 252025 Correspondentienummer: INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep Voorwoord De inwoners van Bleskensgraaf hebben in de dorpsagenda wonen benoemd als één van de belangrijkste speerpunten. Om erachter te komen hoe de inwoners het wonen in hun dorp nu ervaren en hoe ze

Nadere informatie

Masterclass woningmarktonderzoek. Companen 50 jaar 1 oktober 2015

Masterclass woningmarktonderzoek. Companen 50 jaar 1 oktober 2015 Masterclass woningmarktonderzoek Companen 50 jaar 1 oktober 2015 De woningmarkt is een complex systeem Woningmarkt is een onvolkomen markt - Overheid stuurt op de vraag- en aanbodkant Locatiebeleid Woningbouwprogrammering

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

TOEPASSING TREDE 1 EN 2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING V00R PLAN MULDERSWEG

TOEPASSING TREDE 1 EN 2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING V00R PLAN MULDERSWEG TOEPASSING TREDE 1 EN 2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING V00R PLAN MULDERSWEG 12 januari 2016 drs. Fokke de Jong Australiëlaan 5, 3526 AB Utrecht 030 693 60 00 info@atrive.nl www.atrive.nl KvK: 31042832

Nadere informatie

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! "!#

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! !# $%$ #&''( )&!'&!*+)&!'&!,,& #& -./ 011 *2.-. "!#! ! (31-.1 41 51 /.( 1131 ( 31 $3 6 36 1 31 0* 34*17 3 1,*/8,/$9. 6 1 3 3 * : 1 1 3 /,/$& ;3*/33 131(1 1 ( 7 6 3 / 1 1 3 (31$/ (/)1-.-7 16 3 6 6 3 11

Nadere informatie

Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord

Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord Heerhugowaard-De Noord, mei 2015 Beste geënquêteerde, Sinds juni 2014 is de Dorpsraad in samenwerking met Humulus Lupulus in gesprek met de gemeente

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Dymphna Meijneken Uitgave en rapportage in opdracht

Nadere informatie

Onderbouwing woningbehoefte locatie De Timp (Denekamp)

Onderbouwing woningbehoefte locatie De Timp (Denekamp) DATUM 27 oktober 2014 PROJECTNUMMER 7692.100 OPDRACHTGEVER BJZ.nu Onderbouwing woningbehoefte locatie De Timp (Denekamp) 1 Inleiding Voor de locatie De Timp, hoek Meester Muldersstraat-Van der Heijdenstraat-Weerinkstraat

Nadere informatie

Resultaten Enquête Woonwensendichterbij.nl

Resultaten Enquête Woonwensendichterbij.nl Resultaten Enquête Woonwensendichterbij.nl Hoe stemmen we het aanbod af op de vraag? Doel van de enquête is te onderzoeken hoe het aanbod van woningen afgestemd kan worden op de vraag, de woonwens van

Nadere informatie

Gemeente Voorst. Nieuwbouw Terwolde. Onderbouwing woningbehoefte locatie Dorpszicht. 11 september 2014

Gemeente Voorst. Nieuwbouw Terwolde. Onderbouwing woningbehoefte locatie Dorpszicht. 11 september 2014 Gemeente Voorst Nieuwbouw Terwolde Onderbouwing woningbehoefte locatie Dorpszicht 11 september 2014 DATUM 11 september 2014 TITEL Marktonderzoek Terwolde ONDERTITEL Onderbouwing woningbehoefte locatie

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

Gemeente Houten. Bouwstenen woningbouwprogrammering Locaties ingekleurd

Gemeente Houten. Bouwstenen woningbouwprogrammering Locaties ingekleurd Gemeente Houten Bouwstenen woningbouwprogrammering Locaties ingekleurd 5 september 2012 Projectnr. 321.104/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

HOE DUUR IS GOEDKOOP?

HOE DUUR IS GOEDKOOP? HOE DUUR IS GOEDKOOP? Onderzoek naar de woonwensen van bewoners/eigenaren van goedkope koopwoningen in Oldambt en Pekela Auteurs: Drs. Femke Adriaans Ir. Gerard Heins Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam enquête wordt ingevuld door de hoofdbewoner of de partner van de hoofdbewoner. Algemeen 1. Woont u in een huur- of een koopwoning? huur, corporatie/woningstichting...

Nadere informatie

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting 1 2 Inhoud 1. Aanleiding 5 2. Wonen en leven in Pijnacker-Nootdorp 6 3. Waar en hoe wonen de 55-plussers? Tevredenheid met woning en woonomgeving

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland Door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-l 04 2012 HK Haarlem 2 2OKT. 2013

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl. Woningbehoefte voor de wijk Marickenzijde in De Ronde Venen

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl. Woningbehoefte voor de wijk Marickenzijde in De Ronde Venen RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woningbehoefte voor de wijk Marickenzijde in De Ronde Venen De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

Enquête Woningbehoefte Soerendonk

Enquête Woningbehoefte Soerendonk Enquête Woningbehoefte Soerendonk september 2008 WERKGROEP BOUWEN & WONEN Inhoudsopgave - Inleiding pagina 3 - Voorbereiding enquête Begeleidende brief pagina 4 Begrippenlijst pagina 5 Enquêteformulier

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Woonwensen 2011 O&S december 2011

Woonwensen 2011 O&S december 2011 Woonwensen 2011 O&S december 2011 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Huishoudens en hun woonsituatie 7 2.1. Doelgroep van beleid 7 2.2. Betaalbaarheid en scheefheid 9 2.3. Bouwwijze en aantal kamers 12 2.4. Middeninkomens

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude en Woningbouwvereniging Alkemade. Woningmarktonderzoek gemeente Kaag en Braassem

Woondiensten Aarwoude en Woningbouwvereniging Alkemade. Woningmarktonderzoek gemeente Kaag en Braassem Woondiensten Aarwoude en Woningbouwvereniging Alkemade Woningmarktonderzoek gemeente Kaag en Braassem 22 augustus 2011 Projectnr. 5187.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Inveniam BV t.a.v. de heren B. Ophoff & R. van Es Oostwal 171 5341 KM OSS

Inveniam BV t.a.v. de heren B. Ophoff & R. van Es Oostwal 171 5341 KM OSS Inveniam BV t.a.v. de heren B. Ophoff & R. van Es Oostwal 171 5341 KM OSS Zaltbommel, 28 oktober 2014 Betreft: woningbehoefte te Ammerzoden Referentie: plan Ammerzoden Noord Geachte heren Ophoff en Van

Nadere informatie

Gemeente Buren, SVT en SWB. Woningmarktonderzoek Buren

Gemeente Buren, SVT en SWB. Woningmarktonderzoek Buren Gemeente Buren, SVT en SWB Woningmarktonderzoek Buren 8 april 2011 Projectnr. 214.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Betaalbare woningen Hoe krijgen we de markt weer in beweging? hello partner

Betaalbare woningen Hoe krijgen we de markt weer in beweging? hello partner Betaalbare woningen Hoe krijgen we de markt weer in beweging? hello partner Property Development Property Finance Asset Management Hypotheken Fondsenbeheer 1 2 Betaalbare woningen Hoe krijgen we de markt

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek eindrapport

Woningmarktonderzoek eindrapport Gemeente Doetinchem Woningmarktonderzoek eindrapport 28 mei 2009 Projectnr. 222.70 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Gemeente Coevorden, Domesta en Woonservice. Onderzoek naar Wonen en Leefbaarheid

Gemeente Coevorden, Domesta en Woonservice. Onderzoek naar Wonen en Leefbaarheid Gemeente Coevorden, Domesta en Woonservice Onderzoek naar Wonen en Leefbaarheid 19 november 2008 Projectnr. 109.70 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

MARKTCONFORM PROGRAMMA VOOR LAATSTE VLEKKEN IN SCHUYTGRAAF Stec Groep aan GEM Schuytgraaf CV

MARKTCONFORM PROGRAMMA VOOR LAATSTE VLEKKEN IN SCHUYTGRAAF Stec Groep aan GEM Schuytgraaf CV MARKTCONFORM PROGRAMMA VOOR LAATSTE VLEKKEN IN SCHUYTGRAAF Stec Groep aan GEM Schuytgraaf CV Stec Groep B.V. Remco Lenssinck en Guido Scheerder 6 december 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie

Nadere informatie

Wonen in kantoren Echt iets voor u! Kantorenmiddag Nieuwegein - 14 mei 2014

Wonen in kantoren Echt iets voor u! Kantorenmiddag Nieuwegein - 14 mei 2014 Wonen in kantoren Echt iets voor u! Kantorenmiddag Nieuwegein - 14 mei 2014 In gebieden met leegstaande kantoren kan je prima wonen! In gebieden met leegstaande kantoren kan je prima wonen! In gebieden

Nadere informatie

Gemeente Bunschoten. Woningmarktonderzoek 2015. 20 oktober 2015

Gemeente Bunschoten. Woningmarktonderzoek 2015. 20 oktober 2015 Gemeente Bunschoten Woningmarktonderzoek 2015 20 oktober 2015 DATUM 20 oktober 2015 TITEL Woningmarktonderzoek 2015 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Bunschoten Pim Tiggeloven Theo van der Waals

Nadere informatie

de gronden) zijn niet in deze rapportage, en daarmee dus de haalbaarheid vanuit de markt, meegenomen.

de gronden) zijn niet in deze rapportage, en daarmee dus de haalbaarheid vanuit de markt, meegenomen. Crowdsourcing Klein Where Gemeente: Purmerend Auteur: Terry van Gend Datum: 10-12-2013 Omdat de woningmarkt sterk is veranderd als gevolg van de crisis, is er een behoefte aan inzicht in de woningvraag

Nadere informatie

Woonmilieus. Stedelijke woonmilieus

Woonmilieus. Stedelijke woonmilieus Woonmilieus Voor de indeling in woonmilieus wordt om praktische redenen aangesloten bij de bestaande indeling van ABF. Deze indeling kent een typering in vijf verschillende woonmilieus, met een verfijning

Nadere informatie

Wonen in Gelderland 2014

Wonen in Gelderland 2014 Wonen in Gelderland 2014 Achterhoek Monitoring van het woonbeleid GLD.info Wonen in Gelderland 2014 Achterhoek Dit informatieblad geeft inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt in de Achterhoek met

Nadere informatie

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014.

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (Er kunnen meerdere lijsten per gezin worden ingevuld. Zie ook www.dorpsraadwessem.nl) 18-25/ 2 25-35/ 8 35-45/ 12 45-55/

Nadere informatie

Woonwensen 2007. Gemeente Vught

Woonwensen 2007. Gemeente Vught Woonwensen 2007 Gemeente Vught O&S s-hertogenbosch juli 2007 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Huishoudens en hun woonsituatie 7 2.1. Doelgroep van beleid 7 2.2. Betaalbaarheid en scheefheid 9 2.3. Bouwwijze

Nadere informatie

DPN/Laddering-vragenlijst

DPN/Laddering-vragenlijst DPN/Laddering-vragenlijst Beginpagina In dit deel van de vragenlijst wordt uw ideale en uw minimale woonprofiel vastgesteld. Tevens vragen we waarom u een voorkeur heeft voor bepaalde kenmerken van de

Nadere informatie

Woningbehoefteonderzoek 2010-2015 gemeente Moerdijk

Woningbehoefteonderzoek 2010-2015 gemeente Moerdijk Woningbehoefteonderzoek 2010-2015 gemeente Moerdijk De woningmarkt in Moerdijk 2010-2015 BMC Oktober 2011 de heer W. Vos en mevrouw A. van den Heuvel Projectnummer: 278057 Correspondentienummer: AD-.-..

Nadere informatie

Onderbouwing ladder voor duurzame verstedelijking Achterberg Oost

Onderbouwing ladder voor duurzame verstedelijking Achterberg Oost Onderbouwing ladder voor duurzame verstedelijking Achterberg Oost De gemeente Rhenen heeft de Achterbergse Ontwikkelingsmaatschappij (AOM) gevraagd meer inzicht te geven in de onderbouwing van de ontwikkeling

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld. T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld. T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard woonwensen in beeld T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 2010 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 2 Onderzoeksverantwoording 3 Huidige woonsituatie 4 Verhuisgeneigdheid en verhuisstromen

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Woningmarktverkenning. Amersfoort

Woningmarktverkenning. Amersfoort Woningmarktverkenning Amersfoort Woningmarktverkenning Amersfoort Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Amersfoort W. Faessen M. Vijncke C. Poulus november 2010 r2010-0052cp 10173-WON ABF RESEARCH VERWERSDIJK

Nadere informatie

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid!

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Nieuwe woonenquête moet woonwensen beter in kaart brengen! In 2007 is een nieuwe website gestart

Nadere informatie

Woonplan Assen 2010-2030

Woonplan Assen 2010-2030 Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Gemeente Assen 28 januari 2010 Gemeente Assen Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Vastgesteld door de raad in de openbare vergadering van 28

Nadere informatie

Woonwensen 2007. Gemeente Sint-Michielsgestel

Woonwensen 2007. Gemeente Sint-Michielsgestel Woonwensen 2007 Gemeente Sint-Michielsgestel O&S s-hertogenbosch november 2007 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Huishoudens en hun woonsituatie 7 2.1. Doelgroep van beleid 7 2.2. Betaalbaarheid en scheefheid

Nadere informatie

Gemeente Maarssen, Breukelen, Loenen en Bestuur Regio Utrecht

Gemeente Maarssen, Breukelen, Loenen en Bestuur Regio Utrecht Gemeente Maarssen, Breukelen, Loenen en Bestuur Regio Utrecht De woningbehoefte van Stichtse Vecht onderzoek naar de huidige en toekomstige woningmarktpositie 11 november 21 Projectnr. 2344.1/g Boulevard

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Woningbeheer Harlingen Postbus 103 8860 AC Harlingen Bolswardervaart 1 Openingstijden maandag tot en met vrijdag

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl. Marktonderzoek Rhenoy-Noord

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl. Marktonderzoek Rhenoy-Noord RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Marktonderzoek Rhenoy-Noord De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 -

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 - Factsheets Gemeente Houten Bijlage 28 maart 2012-1 - Leeswijzer De factsheets zijn opgedeeld in 6 blokken. Van linksboven naar rechtsonder zijn deze als volgt: 1. Overzichtskaart van de locatie. In het

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten

Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten November 2012 Continuïteit in ontwikkeling woningmarkt, stabilisatie inkomens Centraal in het onderzoek

Nadere informatie

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland Wonen in Hilversum Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland De Nederlandse woningmarkt staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Deze aandacht heeft vooral betrekking op de ordening

Nadere informatie

Achterhoeks Corporatie Overleg. Demografische veranderingen in de Achterhoek Consequenties voor de woningmarkt

Achterhoeks Corporatie Overleg. Demografische veranderingen in de Achterhoek Consequenties voor de woningmarkt Achterhoeks Corporatie Overleg Demografische veranderingen in de Achterhoek Consequenties voor de woningmarkt 21 december 27 Projectnr. 5129.7/NG Boulevard Heuvelink 14 6828 KT Arnhem Postbus 1174 681

Nadere informatie

Vrijesectorhuur: het nieuwe goud?

Vrijesectorhuur: het nieuwe goud? Vrijesectorhuur: het nieuwe goud? Frans Wittenberg en Joep Arts 22 mei 2014 Even voorstellen Economisch onderzoek- en adviesbureau Markt en financiële kant van vastgoed Wonen, commercieel vastgoed en gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Woningmarkt Leiderdorp. DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw

Woningmarkt Leiderdorp. DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw Woningmarkt Leiderdorp DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw Gemeenteraad, 1 september 2014 Het werk van mij = simpel + - - Ca 3 miljoen!

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie