: Woonwensenonderzoek 2008 en de gevolgen van de financiële crisis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Woonwensenonderzoek 2008 en de gevolgen van de financiële crisis"

Transcriptie

1 Aan de leden van de gemeenteraad Afdeling : Ontwikkeling Datum : 11 maart 2010 Onderdeel : Ontwikkeling Uw brief van : Contactpersoon : Janna Arjaans Ons kenmerk : Doorkiesnummer : (072) Uw kenmerk : Bijlage(n) : 3 Verzenddatum : Onderwerp : Woonwensenonderzoek 2008 en de gevolgen van de financiële crisis Geachte raadsleden, Bijgaand bieden wij u het rapport Regionaal woonwensen- en woonbelevingsonderzoek (juni 2008) en de notitie Effecten financiële crisis op de regionale woningmarkt (januari 2010) aan. Ons voornemen is deze documenten te gebruiken bij een herijkingdiscussie over het woonbeleid in onze regio. Deze brief bestaat uit de volgende paragrafen: 1. Woonwensenonderzoek 2008 bracht wensen, verwachtingen en mogelijkheden in beeld. 2. Kredietcrisis stelt conclusies uit Woonwensenonderzoek 2008 ter discussie. 3. Hoe nu verder? 1. Woonwensenonderzoek 2008 bracht wensen, verwachtingen en mogelijkheden in beeld Het adviesbureau Companen heeft in 2008 een uitgebreid regionaal woonwensenonderzoek in de regio Alkmaar uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was een reëel beeld te geven van de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van de burger. Hiermee zouden we een onderlegger hebben voor het opstellen van nieuwbouwprogramma s en inzicht krijgen in de herstructureringsopgave. Ook moest het woonwensen van ouderen en de behoefte aan zorgvoorzieningen in beeld brengen. Circa inwoners uit de regio hebben deelgenomen aan een enquête, waardoor statistisch betrouwbare uitspraken gedaan konden worden over onder meer prognose bevolkings- en huishoudensontwikkeling, ontwikkeling en voorkeuren van leefstijlen, woonmilieus, veranderopgave; potentiële tekorten en overschotten, tevredenheid woning en woonomgeving, gewenste voorzieningen in de woonomgeving en kwaliteitseisen gewenste woning. De uitkomsten zijn besproken tijdens een regionale workshop voor professionals (gemeenten, corporaties, makelaars en het Regionaal Platform Woonconsumenten) gehouden. Het onderzoek mondde uit in het Regionaal woonwensen- en woonbelevingsonderzoek (juni 2008). In dit onderzoek wordt vooruit gekeken naar een periode van maximaal vijf jaar.

2 2. Kredietcrisis stelt conclusies uit Woonwensenonderzoek 2008 ter discussie Na oplevering van het Woonwensenonderzoek 2008 brak de kredietcrisis uit. Dit riep de vraag op in hoeverre de conclusies uit dit onderzoek nog bruikbaar waren. Dit was de reden om Companen opdracht te geven een aanvullende adviesnotitie te schrijven. De vraag over de houdbaarheid van de conclusies uit het Woonwensenonderzoek 2008 heeft Companen beantwoord in de notitie Effecten financiële crisis op de regionale woningmarkt (januari 2010). De notitie beschrijft de recente veranderingen in de regionale woningmarkt en legt uit hoe de eerdere onderzoeksresultaten geïnterpreteerd kunnen worden. Uit de notitie blijkt dat niet onverminderd kan worden uitgegaan van de conclusies uit het woonwensenonderzoek Voor de korte termijn (2 tot 3 jaar) zijn de gevolgen beter aan te geven dan voor de langere termijn, want het verloop van het economisch herstel en de effecten op de regionale woningmarkt is voor iedereen ongewis. Daarom worden voor de langere termijn twee scenario s beschreven. 3. Hoe nu verder? Op dit moment is de Regionale Woonvisie Noord-Kennemerland (maart 2006) in onze regio het vigerende beleid. Het is duidelijk dat, mede gezien de conclusies van Companen, een herijking van deze Regionale Woonvisie nodig is. Wij zijn voornemens die discussie direct na de gemeenteraadsverkiezingen op te starten. Hierbij zouden de uitvoerende partijen, zoals corporaties, ontwikkelaars en wellicht banken betrokken moeten worden. Het woonwensenonderzoek 2008 en de aanvullende notitie Effecten financiële crisis op de regionale woningmarkt zijn hierbij geschikte onderleggers. Wij hopen u hiermee voldoende te informeren. Hoogachtend, college van Bergen, R. Groninger, drs. H. Hafkamp, secretaris burgemeester - 2 -

3

4

5 Samenwerkende gemeenten en corporaties in Noord-Kennemerland Regionaal woonwensen- en woonbelevingsonderzoek 16 juni 2008

6 Projectnr Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem Telefoon (026) Telefax (026) Internet Samenwerkende gemeenten en corporaties in Noord-Kennemerland Regionaal woonwensen- en woonbelevingsonderzoek 16 juni 2008

7 Inhoud 1. Inleiding Doel van het onderzoek Onderzoeksaanpak en respons Leeswijzer 3 2. Samenvatting en veranderopgaven Samenvatting onderzoeksresultaten Aanknopingspunten voor de veranderopgave Leefstijlen in de regio Prognose bevolkings- en huishoudensontwikkeling Ontwikkeling van leefstijlen Voorkeuren van leefstijlen Samenvatting van de veranderopgave Woningen en Woonmilieus in de regio Vraag en aanbod in de regio Ontwikkelingspotentieel in Woonmilieus Samenvatting van de veranderopgave Leefstijlen en Woonmilieus in de gemeenten Alkmaar Bergen Castricum Heiloo Langedijk Samenvatting van de veranderopgave 113 Bijlage 1: Onderzoeksaanpak en responsverantwoording 1 Bijlage 2: Vragenlijst 5 Bijlage 3: Potentiële tekorten en overschotten in de regio Noord-Kennemerland: Bijlage 4: Indeling gemeenten / wijken / kernen 9 Bijlage 5: Begrippenlijst 10

8

9 1. Inleiding De gemeenten en corporaties in Noord-Kennemerland willen een actueel inzicht in het functioneren van de woningmarkt in de regio. Zij willen daartoe een goed en genuanceerd beeld van kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte. Onderzoeks- en adviesbureau Companen heeft opdracht gekregen voor de uitvoering van een uitgebreid regionaal woonwensenen woonbelevingsonderzoek. Het onderzoek sluit aan bij eerdere regionale woonwensenonderzoeken. In 2000 is een grootschalig onderzoek gehouden, met betrouwbare uitkomsten op regioniveau, en voor een aantal gemeenten tot op wijk- of kernniveau. In 2003 is het onderzoek in een wat bescheidener opzet herhaald. De regio kiest nu voor een andere opzet, waarbij een schriftelijke enquête met woonbeelden is uitgezet en gekozen is voor een verdere kwalitatieve differentiatie naar leefstijlen en Woonmilieus. Echter, op hoofdlijnen is vergelijking in de tijd mogelijk (tijdreeksen). Woonwensen en woonbeleving van mensen het vertrekpunt Het onderzoek geeft een beeld van de reacties van mensen op de enquête. In de enquête hebben mensen hun eigen waardering en wensen ten aanzien van het wonen in de regio kenbaar kunnen maken. Circa mensen hebben hier gebruik van gemaakt, waarmee we op het niveau van de regio en vijf van de acht afzonderlijke gemeenten 1 statistisch zeer betrouwbare uitspraken kunnen doen. Het onderzoek brengt de geuite wensen van mensen in beeld, waarbij we vooruit kijken naar een periode van maximaal vijf jaar. In de praktijk zullen niet alle mensen in staat zijn om hun verhuiswensen te realiseren: of het aanbod ontbreekt, of de vraag blijkt kritisch waardoor mensen uiteindelijk bij onvoldoende passend aanbod hun huidige situatie blijven accepteren. De volgende stap na dit onderzoek is dan ook om de uitkomsten op basis van wensen naast praktijkervaringen en praktische mogelijkheden te leggen. Gemeenten en corporaties kunnen dan op grond van een integrale afweging hun woonbeleid of voorraadbeleid eventueel aanpassen, met het woonwensenonderzoek als één van de mogelijke bouwstenen. 1 Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo en Langedijk. Deze gemeenten hebben ervoor gekozen om het aantal enquêtes in hun gemeente dermate op te hogen dat op gemeenteniveau (en vaak ook wijk- of kernniveau) betrouwbare uitkomsten mogelijk zijn. Voor toelichting op de respons zie bijlage

10 1.1. Doel van het onderzoek Met het onderzoek wil de regio Noord-Kennemerland het volgende bereiken: Het onderzoek: dient als onderlegger voor het opstellen van nieuwbouwprogramma s en moet inzicht geven in de herstructureringsopgave; moet worden uitgevoerd op postcodeniveau, zodat er uitspraken gedaan kunnen worden op wijk-, kern-, gemeentelijk en regionaal niveau; moet de woonwensen van ouderen en de behoefte aan zorgvoorzieningen duidelijk naar voren brengen; moet vergelijkbaar zijn met de regionale woonwensenonderzoeken die in 2000 en in 2003 zijn uitgevoerd; moet ingaan op leefstijlen en (gewenste) woonomgeving; moet de mogelijkheid bieden eventueel lokaal aanvullende vragen te stellen. Het onderzoek moet een reëel beeld geven van de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van de burger Onderzoeksaanpak en respons Schriftelijke en internetenquêtes Gekozen is voor een schriftelijke enquête (zie bijlage 2, achterin dit rapport). Het uitvoeren van een schriftelijke vragenlijst biedt namelijk de mogelijkheid om vragen en antwoorden te visualiseren. Dit geldt onder meer voor het in beeld brengen van woonbeelden / woonconcepten en Woonmilieus. Hierin wijkt de vragenlijst af van eerdere onderzoeken in de regio Noord-Kennemerland. De vragenlijst is verspreid onder huishoudens in de regio, verdeeld over de verschillende wijken, kernen en gemeenten. Ook is onderscheid gemaakt naar zelfstandig wonende huishoudens ( vragenlijsten) en inwonende jongeren (8.825 vragenlijsten) Mensen konden meedoen via internet of door het invullen van de schriftelijke vragenlijst. Respons Vooraf hielden we rekening met een respons van circa 30%. Uiteindelijk bleek de respons lager uit te komen op 23% (na een herhalingsverzoek om mee te doen). Met de gerealiseerde respons hebben we voldoende enquêtes retour om op regio- en gemeenteniveau (voor gemeenten die kozen voor extra enquêtes) statistisch uiterst betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Op wijk- en kernniveau zijn de uitspraken meer indicatief. Voor een nadere toelichting op de respons, zie bijlage 1, achterin dit rapport. Woonmilieus in beeld Naast de enquête hebben we ook gekozen voor een meer kwalitatieve indeling van wijken in Woonmilieus. Dit heeft een plek gekregen in de enquête en in een drietal woonmilieu-ateliers. In deze ateliers hebben we met deskundigen uit de regio de verschillende woongebieden zo goed mogelijk in kaart gebracht (zie hoofdstuk 4)

11 De uitkomsten van de woonmilieu-ateliers zijn via een Geografisch Digitaal Kaartsysteem (GIS) gekoppeld aan de enquête-uitkomsten, waardoor we per woonmilieu woonwensen en waarderingen gedetailleerd in kaart konden brengen. Analyse van uitkomsten Op grond van de verschillende gegevens die we verzameld hebben, is een integrale analyse gemaakt van de uitkomsten. Hiervoor is een schat aan informatie beschikbaar. Wij kiezen bij de analyse drie invalshoeken van waaruit de ontwikkelingen in de regio bekeken worden: vanuit de leefstijlen van mensen; vanuit de Woonmilieus waarin zij wonen; en vanuit de gemeenten. Voor deze drie invalshoeken geven we integrale conclusies om de veranderopgaven voor de regio vanuit dit onderzoek te duiden. Daarbij maken we ook een vergelijking met de uitkomsten van 2000 en 2003 om mogelijke ontwikkelingstrends in beeld te brengen Leeswijzer Met het regionale woonwensen- en woonbelevingsonderzoek is een schat aan informatie verzameld. Informatie die voor een groot aantal deelgebieden beschikbaar is. Voor het overzicht en de bruikbaarheid kiezen wij ervoor de rapportage van het onderzoek te splitsen in een hoofdrapport met de belangrijkste analyses (dit document), een tabellenboek met achterliggende informatie (afzonderlijke bijlage) en een atlas met kaarten waarop de belangrijkste enquête-uitkomsten zijn geprojecteerd. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies en veranderopgaven voor de regio Noord-Kennemerland. Hoofdstuk 3 behandelt de uitkomsten van het onderzoek voor verschillende leefstijlen. Wat zijn de wensen en voorkeuren van deze leefstijlen? Hoofdstuk 4 gaat in op de in Noord-Kennemerland aanwezige Woonmilieus en de fricties tussen vraag en aanbod op het niveau van de verschillende Woonmilieus. Hoofdstuk 5 ten slotte, richt zich op de uitkomsten voor vijf van de acht gemeenten die kozen voor uitkomsten op gemeenteniveau. In dit hoofdstuk worden ook de potentiële fricties tussen vraag en aanbod op gemeenteniveau in beeld gebracht. Overigens hebben we aan het eind van dit rapport 5 bijlagen opgenomen met onderzoeks- en responsverantwoording, de gehanteerde vragenlijst, gebiedsindeling, vergelijking van uitkomsten met 2000 en 2003 en een begrippenlijst

12 - 4 -

13 2. Samenvatting en veranderopgaven 2.1. Samenvatting onderzoeksresultaten Leefstijlen en hun wensen Gemeenten en corporaties in de regio Noord-Kennemerland willen een goed onderbouwd woonbeleid voeren. Zij willen hun ambities onder meer baseren op een genuanceerd en zo gedetailleerd mogelijk beeld van de wensen van mensen. Daarom kiezen we in dit onderzoek voor een gedifferentieerde benadering van groepen op de woningmarkt. Dit komt tot uitdrukking in een beschrijving van 7 leefstijlen en een groep Starters. Van deze leefstijlen hebben we de wensen in beeld gebracht, en tevens een ontwikkelingsprognose. Vertrekpunt daarbij zijn de verwachte demografische en economische ontwikkeling, waarbij vooral vergrijzing en welvaartsgroei bepalende factoren zijn. We geven de (verwachte) omvang van de leefstijl in de regio per 1 januari van 2008 en 2020 weer. Voor starters geldt dit niet. Dit is namelijk anders dan de leefstijlen een dynamische groep. Zo dra zij gestart zijn behoren zij tot een leefstijl. Wij kunnen wel aangeven hoeveel starters zich in een bepaalde periode zich op de wonigmarkt begeven. Starters: Meestal jongeren die vanuit een onzelfstandige woonsituatie (meestal inwonend bij ouders, familie of op kamers) de woningmarkt betreden : over deze periode : over deze periode Gebonden Kleine Huishoudens: Eén- en tweepersoonshuishoudens tot 55 jaar, met een inkomen lager dan modaal ( netto per maand, bruto per jaar). Veel Starters op de woningmarkt behoren, nadat zij een zelfstandig huishouden zijn gaan vormen, tot de Gebonden kleine huishoudens. 2008: : Mobiele Kleine Huishoudens: Eén- en tweepersoonshuishoudens tussen 35 en 55 jaar met inkomen tussen modaal en anderhalf keer modaal ( netto per maand, bruto per jaar)en één- en tweepersoonshuishoudens tot 35 jaar met inkomen vanaf modaal. Dit zijn huishoudens zonder kinderen met een behoorlijk inkomen, in de leeftijd tot 55 jaar. 2008: : Gebonden Gezinnen: Gezinnen met kind(eren) met een inkomen lager dan anderhalf keer modaal. 2008: :

14 Mobiele Gezinnen: Gezinnen met kind(eren), en één- en tweepersoonshuishoudens tussen de 35 en 55 jaar. Het inkomen ligt hoger dan anderhalf keer modaal. Dit is een groep met mogelijkheden op de woningmarkt. 2008: : Gebonden Senioren: Eén- en tweepersoonshuishoudens (zonder thuiswonende kinderen) tussen 55 en 75 jaar met een inkomen beneden modaal en van 75 jaar of ouder met een inkomen tot anderhalf keer modaal. 2008: : Mobiele Senioren: Eén- en tweepersoonshuishoudens (zonder thuiswonende kinderen) tussen de 55 en 75 jaar, met een inkomen hoger dan modaal. Net als de mobiele gezinnen hebben zij op basis van hun inkomen en eventueel vermogen de nodige mogelijkheden op de woningmarkt. 2008: : Bemiddelde Senioren: Eén- en tweepersoonshuishoudens van 75 jaar en ouder, met een inkomen hoger dan anderhalf keer modaal. De vraag van deze groep is doorgaans sterk op comfort gericht. 2008: : Economisch kwetsbare groepen Voor een aantal leefstijlen op de woningmarkt is het inkomen en daarmee de bestedingsmogelijkheden heel bepalend voor de vraag naar woningen. Het gaat om Starters op de woningmarkt en om huishoudens met een laag inkomen. Ook Gebonden Ouderen behoren tot deze kwetsbare groepen. Deze groep benoemen we echter afzonderlijk onder de seniorenleefstijlen. De stappen die deze leefstijlen zetten in hun wooncarrière zijn relatief klein: net een segment duurder / comfortabeler. Dat prijs voor hen van belang is, blijkt uit het feit dat men bij onvoldoende geschikt aanbod vasthoudt aan het gewenste prijsniveau. Deze groepen richten zich in grote mate op betaalbare huur- en ook koopwoningen. Onder hen is dan ook veel belangstelling voor vormen van Maatschappelijk Gebonden Eigendom. In het regionaal woonbeleid is een indeling naar prijscategorieën voor de huur- en koopsector gemaakt. In dit onderzoek sluiten we zo nauw mogelijk aan bij deze indeling: Inkomen in relatie tot woningprijs per 1 juli 2007 Inkomen Mogelijkheden koop Mogelijkheden in de huur Categorie 1 Tot Tot Kernvoorraad (tot 491) Categorie Huursubsidiegrens ( 491 tot 621) Categorie Vrije sector huur (> 621) Categorie 4 Vanaf Vanaf Vrije sector huur (> 621) Bron: Regio Noord-Kennemerland. Naar deze vier prijscategorieën wordt in de tekst met regelmaat verwezen

15 Starters kiezen voor een betaalbare huur- of koopwoning. Van belang is vooral de prijs van de woning. De meeste Starters kiezen dan ook voor een huurwoning tot 500 of een koopwoning in prijscategorie 1 of in categorie 2. Het woningtype en de locatie zijn ondergeschikt aan de prijs. Gewenste woningtypen zijn in de huursector rijwoningen en appartementen zonder lift en in de koopsector rijwoningen. Er is belangstelling om deze woning in Maatschappelijk Eigendom te kopen. Zij kiezen voor een levendige woonomgeving in het Historisch Stadscentrum of de dorpscentra. Zij willen namelijk dichtbij uitgaansvoorzieningen wonen. Gebonden Kleine Huishoudens hechten net als Starters veel waarde aan betaalbare huur- of koopwoningen. De gewenste huurprijs ligt onder 500. In de koopsector gaat het vaak om woningen in categorie 1 of 2. In mindere mate is ook categorie 3 gewenst. Aankoop in Maatschappelijk Gebonden Eigendom (voor toelichting zie bijlage 5: begrippenlijst, achterin dit rapport) is daarbij gewild. Naar woningtype is vooral de rijenwoning in trek. De voorkeur van Gebonden Kleine Huishoudens ligt bovengemiddeld bij wonen in Dorpscentra of Authentiek Dorps Wonen, nabij uitgaansvoorzieningen. Verhuisgeneigde Gebonden Gezinnen willen een kleine stap in hun wooncarrière maken: van een huurwoning naar een eenvoudige koopwoning in categorie 2 of van een rijenkoopwoning naar een tweekapper. Maatschappelijk Gebonden Eigendom is hierbij in beeld. In de huursector zien we een verschuiving van appartementen zonder lift naar rijwoningen (tot 500). Gebonden Gezinnen willen bij voorkeur in een Authentiek Dorps Woonmilieu wonen. Voorzieningen voor jongeren (onderwijs, recreatie en sport) zijn hier gewenst. Mobiele huishoudens willen wooncarrière maken Huishoudens (tot 55 jaar) met een hoog inkomen (Mobiele Kleine Huishoudens en Mobiele Gezinnen) laten zich in hun woonvoorkeuren vooral leiden door de wens om wooncarrière te maken. Deze groepen groeien naar verwachting in omvang en bepalen meer en meer de vraag op de woningmarkt. Zij richten zich doorgaans op tweekappers of vrijstaande woningen en willen hier ook voor betalen. Zij willen daarbij een flinke stap maken op de woningmarkt naar een comfortabele koopwoning. De comfortvraag en uitstraling zijn hierbij mogelijk nog belangrijker dan de locatie. Kansrijk is ook particulier opdrachtgeverschap (voor toelichting zie bijlage 5: begrippenlijst, achterin dit rapport). Mobiele Kleine Huishoudens willen een stap maken op de woningmarkt. Vooral tweekappers en in mindere mate rijwoningen zijn gewenst; voor de helft in categorie 3, voor een kwart in categorie 4. De voorkeur van deze leefstijl gaat uit naar wonen in een Authentiek Dorps woonmilieu. Deze groep kiest (vooruitlopend op gezinsvorming) een kindvriendelijke woonomgeving met de nodige voorzieningen voor kinderen (scholen, kinderopvang, speelplaatsen). Mobiele Gezinnen die willen verhuizen, willen een stap maken in hun wooncarrière. Ruime tweekappers en vrijstaande woningen zijn dan ook zeer in trek, merendeels in categorie 4. Huurwoningen zijn nauwelijks in beeld. Nieuwbouw en kavels zijn zeker gewild. Populaire Woonmilieus zijn Authentiek Dorps Wonen, Dorpscentrum en Planmatig groen. Mobiele gezinnen hechten verhoudingsgewijs weinig waarde aan voor

16 zieningen in de woonomgeving, met uitzondering van enkele voorzieningen voor kinderen (scholen, speeltuinen, skatepark / basketbalveld). Seniorenleefstijlen zeer gedifferentieerd Maar al te vaak worden senioren (55-plussers) als groep over één kam geschoren. In dit onderzoek maken we onderscheid naar drie seniorenleefstijlen, afhankelijk van leeftijd en inkomen. Deze variabelen hangen vaak ook samen met gezondheid en vitaliteit. Mede daardoor zijn de wensen van senioren zeer gedifferentieerd. Zij hebben verschillende woonwensen, stellen verschillende eisen aan hun woonomgeving en bovenal verschilt hun vraag naar zorg- en dienstverlening. Wat overeenkomt is de kritische houding tegenover eventueel aanbod. Dat geldt zeker voor 75-plussers! Gebonden Senioren met een verhuiswens oriënteren zich in grote mate op de huursector (90%). De helft kiest daarbij voor een appartement met lift. Verder zijn seniorenwoningen, benedenwoningen en patiobungalows gewild. Het gewenste prijsniveau ligt grotendeels tussen 350 en 500. Deze prijs is hard, mede gelet op het beperkte inkomen van deze leefstijl. Gebonden Senioren zijn zeer gebonden aan hun wijk of kern. Zij kiezen voor wonen in het Dorpscentrum, Authentiek Dorps Wonen en Planmatig groen. Gebonden Senioren hechten veel waarde aan voorzieningen in hun woonomgeving; vooral zorgvoorzieningen en (rustige) culturele voorzieningen. Zorg is volgens geënquêteerden vaak in de eigen woning mogelijk, mits aanpassingen worden aangebracht en dienstverlening wordt georganiseerd. Daarbij gaat het zowel om zorgdiensten als om gemaksdiensten. Mobiele Senioren die willen verhuizen, maken vaak een stap van de koop- naar de huursector. Woont meer dan 80% op dit moment in een koopwoning, in de gewenste situatie kiest meer dan de helft voor een huurwoning. In de huursector zijn merendeels appartementen met lift gewenst. Bijna de helft wil meer dan 500 per maand betalen. In de koopsector gaat de voorkeur uit naar grondgebonden woningen, liefst met tuin en garage. Een bouwkavel is ook gewild. Slechts 20% van de potentiële kopers in deze groep wil een appartement. De prijs moet bij voorkeur lager liggen dan het huidige prijsniveau van hun woningen. Mobiele Senioren zijn relatief beperkt gehecht aan de huidige woonplek. Gewilde Woonmilieus zijn: Dorpscentrum, Authentiek dorps of Modern Woonmilieu. Zij hechten veel waarde aan voorzieningen in hun woonomgeving. Daarbij zijn vooral zorg- en (rustige) culturele voorzieningen in beeld. Deze seniorengroep is nog nauwelijks bezig met zorg. Wel is er beperkt behoefte aan gemaksdiensten. Mobiele Senioren denken dat zij zorg grotendeels in hun huidige woning kunnen ontvangen. Een kleine groep huishoudens behoort tot de Bemiddelde Senioren. Zij zijn nauwelijks verhuisgeneigd. En als zij willen verhuizen kiezen zij doorgaans voor een huurappartement; met een ruime woonkamer, balkon en garage. Die woning mag ook best wat kosten (boven 500). Populaire Woonmilieus: Modern Woonmilieu, Authentiek dorps en Dorpscentrum. Bemiddelde Senioren hechten belang aan een aantal specifieke voorzieningen: zorgvoorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden. Veel Bemiddelde Senioren verwachten zorg in de huidige woning te kunnen ontvangen, ook als hun woning hiervoor niet specifiek voor bedoeld is. Er is daarbij vooral behoefte aan thuiszorg en verschillende gemaksdiensten

17 Vraag en aanbod op de regionale woningmarkt Groeiambitie bijstellen? De gemeenten in Noord-Kennemerland hebben in de Regionale Woonvisie een aantal van ruim te bouwen woningen in de periode 2005 tot 2015 genoemd (1.840 woningen per jaar). Hiervan zijn in de eerste drie jaar circa woningen gerealiseerd (duizend per jaar). Dit aantal was gebaseerd op enerzijds het Ontwikkelingsbeeld Noord- Holland Noord, anderzijds op een inventarisatie van de beschikbare plancapaciteit. Met deze woningen was ook sprake van enige overcapaciteit als buffer om eventuele vertragingen in planontwikkeling op te kunnen vangen. Op grond van de huidige provinciale bevolkings- en huishoudensprognoses blijkt dat voor de regio een groei van circa huishoudens in de periode is geraamd (ruim per jaar). In de periode 2013 tot 2020 is volgens deze prognose nog eens een huishoudensgroei met een kleine huishoudens voorzien. De groei van huishoudens tussen 2008 en 2013 vraagt volgens deze provinciale prognose wel per saldo vestiging van mensen van buiten de regio (in totaal ruim huishoudens). Hiervan was de afgelopen jaren geen sprake. Op grond van deze getallen blijken de in de woonvisie opgenomen woningbouwaantallen hoog. Nieuwe prognoses laten namelijk een dalende trend van huishoudensgroei zien. Vraag en aanbod in beeld We hebben de wensen van geënquêteerden met een verhuiswens vergeleken met het aanbod dat zij bij een eventuele verhuizing achterlaten. Deze vergelijking geeft een beeld van een situatie waarin iedereen zijn woonwens optimaal realiseert. Daarmee is het in zekere zin theoretisch. Belangrijk is dat de zo geconstateerde fricties wel een beeld geven van de belangrijkste vraagstukken op de woningmarkt. De vraag-aanbodverhoudingen zijn gebaseerd op de genoemde leefstijlen. De regio is echter geen gesloten markt. Naast Starters en doorstromers (leefstijlen) binnen de regio zijn er ook mensen die van buiten de regio in Noord-Kennemerland komen wonen (vestigers), en er zijn mensen die uit de regio vertrekken. Verder zijn er mensen die hun woning verlaten bijvoorbeeld vanwege verhuizing naar een zorgcentrum of sterfte (finishers). Deze benadering is gelijk aan de benadering in 2000 en

18 Figuur 2.1: Potentiële fricties huurwoningen bij optimale doorstroming volgens woonwensen Potentiele tekorten Potentiele overschotten Rijwoning tot 350 euro Rijwoning euro Rijwoning vanaf 500 euro 2^1-kap / vrijstaand tot 350 euro 2^1-kap / vrijstaand euro 2^1-kap / vrijstaand vanaf 500 euro Appartement zonder lift tot 350 euro Huur Appartement zonder lift euro Appartement zonder lift vanaf 500 euro Appartement met lift tot 350 euro Appartement met lift euro Appartement met lift vanaf 500 euro Grondgebonden / nultreden woning tot 350 euro Grondgebonden / nultreden woning euro Grondgebonden / nultreden woning vanaf 500 euro Starter Gebonden kleine huishoudens Mobiele kleine huishoudens Gebonden gezinnen Mobiele gezinnen Gebonden senioren Mobiele senioren Bemiddelde senioren Vestiger Vertrekker Finisher Figuur 2.2: Potentiële fricties kooprwoningen bij optimale doorstroming volgens woonwensen Rijwoning tot Rijwoning Rijwoning Rijwoning vanaf ^1-kap woning tot ^1-kap woning ^1-kap woning ^1-kap woning vanaf Vrijstaande woning tot Vrijstaande woning Vrijstaande woning Potentiele tekorten Potentiele overschotten Koop Vrijstaande woning vanaf Appartement zonder lift tot Appartement zonder lift Appartement zonder lift Appartement zonder lift vanaf Appartement met lift tot Appartement met lift Appartement met lift Appartement met lift vanaf Grondgebonden / nultreden woning tot Grondgebonden / nultreden woning Grondgebonden / nultreden woning Grondgebonden / nultreden woning vanaf Starter Gebonden kleine huishoudens Mobiele kleine huishoudens Gebonden gezinnen Mobiele gezinnen Gebonden senioren Mobiele senioren Bemiddelde senioren Vestiger Vertrekker Finisher

19 Accenten lokaal verschillend Voor de gemeenten die gekozen hebben voor uitkomsten op gemeentelijk niveau kunnen we lokale resultaten plaatsen naast deze regionale uitkomsten. Hieruit herleiden we de volgende accenten: Alkmaar is de enige gemeente die op grond van de opgegeven woonwensen nog een absoluut tekort kent in de huursector: bij betaalbare eengezinshuurwoningen (tot 500), goedkope appartementen met lift (tot 350) en grondgebonden nultredenwoningen vanaf 500. Ook kent Alkmaar grote (potentiële) overschotten van dure eengezinshuurwoningen (vanaf 500) en appartementen zonder lift. De veranderopgave in Alkmaar is nog groter doordat woningen ook vaak nog in Woonmilieus staan die minder gewild zijn. In de koopsector kent Alkmaar vooral tekorten bij goedkope rijwoningen (in categorie 1 en 2), dure tweekappers en vrijstaande woningen (in categorie 3 en 4) en grondgebonden nultredenwoningen. Ook de vraag naar koopappartementen concentreert zich voor een groot deel in Alkmaar. In de gemeente Bergen zijn in de huursector vooral dure grondgebonden nultredenwoningen aanvullend gewenst, en in beperkte mate ook appartementen met lift. In de Bergense koopsector zien we voor een groot tekort bij tweekappers in de categorieën 3 en 4. Ook is er een kleine vraag naar rijwoningen tot De huursector in Castricum kent alleen bij dure appartementen met lift en dure grondgebonden nultredenwoningen een behoorlijk tekort. In andere marktsegmenten zijn er potentiële overschotten, vooral ook bij eengezinswoningen en betaalbare bejaardenwoningen (tot 350). Het ligt voor de hand dat Castricum een deel van de regionale veranderopgave zal moeten invullen. De koopsector in Castricum laat vooral forse tekorten zien in de luxere marktsegmenten: vrijstaande woningen. Ook appartementen met lift en grondgebonden nultredenwoningen kunnen zich op belangstelling verheugen. In Heiloo is in de huursector een tekort bij appartementen met lift, meer dan in de andere gemeenten. Verder kent Heiloo vooral een potentieel overschot van duurdere eengezinshuurwoningen en grondgebonden nultredenwoningen onder 500. Er is in Heiloo vooral veel vraag naar luxere koopwoningen; zowel tweekappers en vrijstaande woningen. Ook is er een beperkt tekort aan rijwoningen in categorie 2. Senioren zoeken in Heiloo vooral een grondgebonden nultredenwoningen. Er is nauwelijks aanvullende vraag naar koopappartementen. Langedijk laat een nogal afwijkend beeld zien ten opzichte van de rest van de regio. Geënquêteerden in Langedijk hebben een verhoudingsgewijs sterke voorkeur voor koopwoningen. Er is vooral een tekort bij appartementen zonder lift (vraag van Starters) en grondgebonden nultredenwoningen (senioren). Bij betaalbare eengezinshuurwoningen tot 500 lijkt er op grond van de woonwensen minder vraag dan aanbod bij optimale doorstroming. In de Langedijkse koopsector zijn enerzijds rijwoningen en eenvoudige appartementen tot (categorie 1 en 2) gewenst en anderzijds dure tweekappers en vrijstaande woningen. Voor senioren is een zeer gedifferentieerd programma van appartementen en grondgebonden nultredenwoningen gewenst

20 Woonmilieus in beeld Vraag naar onderscheidende Woonmilieus De Centrumstedelijke en Centrumdorpse Woonmilieus kunnen zich verheugen op een grote belangstelling van mensen die willen verhuizen. Dit geldt ook voor de Woonmilieus die direct grenzen aan de centra van steden en dorpen. De nabijheid van de centrumvoorzieningen zijn voor deze wijken van grote waarde. Ook de vooroorlogse uitleg profiteert van de nabijheid van centrumvoorzieningen. Aan de andere kant van het spectrum is de vraag naar Moderne Woonmilieus opvallend groot. Hierin kiest men nadrukkelijk voor nieuwbouw en de gemakken die daarmee samenhangen. Juist Woonmilieus met een eenzijdiger en sobere uitstraling hebben te maken met een lagere populariteit onder geënquêteerden. Dit geldt met name voor Planmatig Compacte en Planmatige Groene Woonmilieus. In deze Woonmilieus concentreert zich dan ook de veranderopgave. Sociale samenhang trekt Redenen die de aantrekkingskracht van de dorpen bepalen, blijken enerzijds de sociale samenhang en anderzijds de overzichtelijkheid en netheid van de woonomgeving. Deze kwaliteiten hangen mede samen met de kleinschaligheid en de organische groei van de dorpse woonmilieus (Dorpscentrum en Authentiek Dorps Wonen). Nu is de vraag naar wonen in deze Woonmilieus aanzienlijk. Aandachtspunt is dan ook bij een eventuele groei behoud van deze kwaliteiten. Kwaliteiten en overzichtelijkheid kunnen door een goede stedenbouwkundige opzet en een goed beheer bereikt worden. Moeilijker is het om de sociale samenhang vast te houden. In Planmatig Compact woonmilieu zien we juist behoefte aan extra aandacht voor sociale samenhang. Dan gaat het om meer oog voor het samenleven van mensen en het creëren van ontmoetingsmogelijkheden. We onderscheiden in dit onderzoek 9 Woonmilieus: Historisch Stadscentrum: Binnenstad met een lange bestaansgeschiedenis. Alle voorzieningen op korte afstand. Het woonmilieu kent een combinatie van wonen, winkels en werkgelegenheid. Authentiek Stedelijk wonen: Vaak direct grenzend aan de binnenstad zijn voor de oorlog wijken met herenhuizen ontstaan. Veel aandacht voor de openbare ruimte. Voorzieningen zijn in de wijk zeer beperkt aanwezig. Dorpscentrum: Het historische dorpscentrum, waarin combinatie is van wonen met (voormalige) winkel en bedrijfsgebouwen. Vaak is dit de eerste bebouwing rond de kerk, of de historische bebouwingslinten. Authentiek Dorps Wonen: De dorpse woongebieden die vaak niet planmatig organisch vastgegroeid zijn aan het dorpshart. In het ene geval betreft dit een verlenging van de lintbebouwing, andere keren verdichtingen rond het dorpshart. Vooroorlogse Uitleg: Woongebieden die doorgaans voor de oorlog zijn gebouwd. Het betreft doorgaans woonwijken met eenvoudige woningen in hoge dichtheden gerealiseerd. In de wijken is ruimte voor kleinschalige (in het verleden ambachtelijke) bedrijvigheid. Planmatig Compact: Planmatige woonwijken met eenvoudige woningen, rijwoningen of lage flatwoningen (maximaal 4 woonlagen). De bebouwing kent doorgaans hoge dichtheden. De openbare ruimte is vaak stenig en krap bemeten. Planmatig Groen: Wijken waarin het accent sterk op de woonfunctie ligt. De wijken kennen veel openbare ruimte, met een afwisseling van openbaar groen en tuinen. Veel hetzelfde type woningen, zowel huur als koop. Modern Milieu: Wijken met vooral woningen en nauwelijks bedrijvigheid of winkelvoorzieningen. Er is veel afwisseling in bouwvormen en woningcategorieën. Ook de nodige afwisseling in architectuur. De openbare ruimte is doorgaans niet heel ruim. Hoogbouw Milieu: Vooral hoogbouw vanaf 4 woonlagen, veel openbare ruimte en openbaar groen

Regionaal woonwensen- en woonbelevingsonderzoek

Regionaal woonwensen- en woonbelevingsonderzoek Samenwerkende gemeenten en corporaties in Noord-Kennemerland Regionaal woonwensen- en woonbelevingsonderzoek 16 juni 2008 Projectnr. 5135.70 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Haalbaarheid ACM-locatie Vries

Haalbaarheid ACM-locatie Vries Datum 23 juni 2011 Projectnr. 5200.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl Woonborg

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

1 Startersonderzoek Doesburg

1 Startersonderzoek Doesburg DATUM 16 juni 2017 PROJECTNUMMER 221.105 OPDRACHTGEVER Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland Uitkomst enquête starters 1 Startersonderzoek Doesburg In de gemeente Doesburg zijn in het kader

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek 2015

Woonwensenonderzoek 2015 Woonwensenonderzoek 2015 2 maart 2016 Waar gaan we het over hebben? Beknopte schets woningmarkt Boxtel Ontwikkeling bevolking en huishoudens 2000-2015 Wie wonen er in Boxtel? Hoe wonen de inwoners van

Nadere informatie

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Inleiding In het kader van KODN 2.0 is een enquête gehouden om te onderzoeken wat de behoefte is aan (extra) woonruimte in De Noord.

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Page 1 of 6 Kopers van nieuwbouwwoningen in Nesselande januari 2003 In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) 1 Inleiding In oktober 2002 is in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek gemeente Brielle. Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013

Woningmarktonderzoek gemeente Brielle. Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013 Woningmarktonderzoek gemeente Brielle Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013 1 Inhoud Deel I: Prognoses - Bevolking - Huishoudens Deel II: Woonwensen en feitelijk woningmarktgedrag - Uitkomsten woonwensenonderzoek

Nadere informatie

Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk

Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk Resultaten 9 september 2014 Opbouw Respons enquête Verhuisgeneigdheid Woonwensen alle verhuisgeneigden Interesse voor locatie Bosstraat-Smallestraat Alternatief als men

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

Enquête. Woningbehoefte Ritthem 2014. Resultaten

Enquête. Woningbehoefte Ritthem 2014. Resultaten Enquête Woningbehoefte Ritthem Resultaten Juni Inhoudsopgave Inleiding.... Samenvatting.... Overzicht resultaten.... Algemeen.... Verhuiswens binnen jaar.... Doelgroepen naar leeftijd..... Jongeren (

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Inleiding Zowel de SJAR als de raad maakt zich zorgen over de huisvestingsmogelijkheden van jongeren. Dit heeft ertoe geleid dat het College van burgemeester

Nadere informatie

Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn

Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Juni 2010 Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn In Alphen aan den Rijn zijn meerdere onderzoeken gedaan naar senioren en hun

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE Stad maken donderdag 19 maart 2015 Stad maken Duiding en context De traditionele rollen binnen het ontwikkeltraject veranderen. De corporaties,

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek gemeente Brielle. Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013

Woningmarktonderzoek gemeente Brielle. Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013 Woningmarktonderzoek gemeente Brielle Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013 1 Inhoud Deel I: Prognoses - Bevolking - Huishoudens Deel II: Woonwensen en feitelijk woningmarktgedrag - Uitkomsten woonwensenonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Woningmarktonderzoek Keetzijde 20 juni 2014 DATUM 20 juni 2014 TITEL Woningmarktonderzoek Keetzijde ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Edam-Volendam Boulevard Heuvelink 104 6828 KT

Nadere informatie

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken!

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! Hoe vaak is de enquête ingevuld? In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! De enquête is vaak genoeg ingevuld

Nadere informatie

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Inleiding Op 12 mei 2015 is het regionale Woningbehoefteonderzoek (WBO) vrij gegeven. Dit WBO biedt input voor de lokale woonvisie.

Nadere informatie

Mijn mening over harmelen.nl

Mijn mening over harmelen.nl Mijn mening over harmelen.nl Woonvisie Beleid in opdracht van Gemeenteraad Democratisch besluit Breed draagvlak Handvat voor alle partijen Geeft een inventarisatie over het huidige woning voorraad Uitvoeringskader

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Bureau Bestuursinformatie & Onderzoek Gemeente Eindhoven Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Juli 2006 Inhoud: Oirschot... 1 Inwoners

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting 1 Woonvisie gemeente Beuningen, 2018-2023 Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting Voorblad voor pers/bewoners Waarom een woonvisie? De woningmarkt trekt aan, mensen willen weer verhuizen, maar

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015. Woonbehoefte gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015. Woonbehoefte gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015 Woonbehoefte gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015 Woonbehoefte gemeente Goirle Oktober 2010 COLOFON Samenstelling Wim Vos Annelieke van den Heuvel Vormgeving

Nadere informatie

Bouwen voor Leegstand?

Bouwen voor Leegstand? Bouwen voor Leegstand? Een peiling naar de woonbehoefte van de inwoners van West Maas en Waal. April 2012 Dit rapport wordt u gratis aangeboden door de SP afdeling in oprichting West Maas en Waal. Gegevens

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Versie: juni 2013 Gemaakt door: Ingeborg van den Wijngaart Gemaakt in samenwerking met: Willemijn Tepper Suggesties voor verbetering kunt u e-mailen naar i.vandenwijngaart@volksbelangwbd.nl

Nadere informatie

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden 1 Doelgroepbepaling Personen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar Wens om in een verstedelijkt gebied (> 3. inwoners) te wonen Geen studenten

Nadere informatie

OOSTZAAN. WONINGMARKT VERKENNEN WOONVISIE ACTUALISEREN In het kader van de nieuw te ontwikkelen Structuurvisie. Peeter Windt.

OOSTZAAN. WONINGMARKT VERKENNEN WOONVISIE ACTUALISEREN In het kader van de nieuw te ontwikkelen Structuurvisie. Peeter Windt. Oostzaan OOSTZAAN WONINGMARKT VERKENNEN WOONVISIE ACTUALISEREN In het kader van de nieuw te ontwikkelen Structuurvisie Peeter Windt More for You BV Stap 1: woningmarktverkenning - analyse Krimpende landelijke

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling, met medewerking van Rink Drost,

Nadere informatie

Contactpersoon SRE: Nicole Rongen I.s.m. klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Bergeijk, Deurne, Eindhoven, Gemert-Bakel,

Contactpersoon SRE: Nicole Rongen I.s.m. klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Bergeijk, Deurne, Eindhoven, Gemert-Bakel, Contactpersoon SRE: Nicole Rongen I.s.m. klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Bergeijk, Deurne, Eindhoven, Gemert-Bakel, Helmond, corporaties, NVM makelaar, Bouwfonds, SRE Inhoud

Nadere informatie

Gemeente Kaag en Braassem, MeerWonen en Woondiensten Aarwoude

Gemeente Kaag en Braassem, MeerWonen en Woondiensten Aarwoude Gemeente Kaag en Braassem, MeerWonen en Woondiensten Aarwoude Woningmarktanalyse 2015 in het kort Definitief 23 september 2015 DATUM 23 september 2015 TITEL Woningmarktanalyse 2015 in het kort ONDERTITEL

Nadere informatie

Woonbehoefte in Eersel

Woonbehoefte in Eersel Woonbehoefte in Eersel Gemeentelijke rapportage woonbehoeftenonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 In het najaar 2014 is in Zuidoost-Brabant een regionaal woonbehoeftenonderzoek uitgevoerd. De resultaten van

Nadere informatie

Haegens Vastgoed. Marktscan Markt en omgeving Afzetmogelijkheden van appartementen op de markt van Meerssen

Haegens Vastgoed. Marktscan Markt en omgeving Afzetmogelijkheden van appartementen op de markt van Meerssen Haegens Vastgoed Marktscan Markt en omgeving Afzetmogelijkheden van appartementen op de markt van Meerssen 29 augustus 2011 Projectnr. 7624.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801

Nadere informatie

Woonbehoefte in Gemert-Bakel

Woonbehoefte in Gemert-Bakel Woonbehoefte in -Bakel Gemeentelijke rapportage woonbehoeftenonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 In het najaar 2014 is in Zuidoost-Brabant een regionaal woonbehoeftenonderzoek uitgevoerd. resultaten van dat

Nadere informatie

Verhuisonderzoek Drechtsteden

Verhuisonderzoek Drechtsteden Verhuisonderzoek Kenmerken van de verhuizingen en de verhuisredenen? Inhoud: 1. Conclusies 2. Verhuissaldo 3. Huishoudengroepen 4. Inkomensgroepen 5. Kenmerk en prijs woning 6. Woningvoorraad 7. Vertrekredenen

Nadere informatie

Gemeente Borger-Odoorn / Lefier / Woonservice Onderzoek verhuisgedrag

Gemeente Borger-Odoorn / Lefier / Woonservice Onderzoek verhuisgedrag Gemeente Borger-Odoorn / Lefier / Woonservice Onderzoek verhuisgedrag 3 mei 2010 Projectnr. 1681.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt Woningmarktonderzoek IJsselstein 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt de r u y t e r k a d e 1 1 2 C 1 0 1 1 a b a m s t e r d a m w w w. r i g o. n l Opbouw 1. Algemeen beeld woningmarkt

Nadere informatie

Marktonderzoek bouwgrond woningbouw 2014-2018 in Dalfsen

Marktonderzoek bouwgrond woningbouw 2014-2018 in Dalfsen Marktonderzoek bouwgrond woningbouw 2014-2018 in Dalfsen De behoefte aan bouwgrond voor woningen in Dalfsen 2014-2018 BMC Maart 2014 ing. W. Vos A. van den Heuvel Projectnummer: 098048 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers 24 september 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

TEVREDENHEID gemiddelde score 6.9 BUURTONTWIKKELING 5.9. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. natuur 3. ruimte. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners

TEVREDENHEID gemiddelde score 6.9 BUURTONTWIKKELING 5.9. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. natuur 3. ruimte. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners Samenvatting DASHBOARD LEEFSTIJL 14% 27% 26% 32% TEVREDENHEID gemiddelde score 6.9 BUURTONTWIKKELING gemiddelde 5.9 score afg. 4 jaar IMAGOSCORE 65 V IMAGOSCORE niet 59 V AANBEVELING OM TE WONEN 6.8 V

Nadere informatie

TEVREDENHEID gemiddelde score 7.0 BUURTONTWIKKELING 5.9. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. natuur 3. veilig. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners

TEVREDENHEID gemiddelde score 7.0 BUURTONTWIKKELING 5.9. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. natuur 3. veilig. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners Samenvatting DASHBOARD LEEFSTIJL 16% 28% 2 34% TEVREDENHEID gemiddelde score 7.0 BUURTONTWIKKELING gemiddelde score afg. 4 jaar IMAGOSCORE 64 V IMAGOSCORE niet 61 V AANBEVELING OM TE WONEN 6.6 V VERHUIZEN

Nadere informatie

Gemeentes vergeleken

Gemeentes vergeleken Gemeentes vergeleken De cijfers uit het Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 nader bezien. 1. Inleiding Naast het algemene regionale woningmarktonderzoek zijn er gemeentelijke rapportages beschikbaar.

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek Hoogeveen 2016

Woningmarktonderzoek Hoogeveen 2016 Bijlage A Datum 7 juni 2016 werk 150122 behandeld door Daniel Depenbrock Woningmarktonderzoek Hoogeveen 2016 Beslisdocument De gemeente Hoogeveen actualiseert haar woonbeleid en stelt daarna prestatieafspraken

Nadere informatie

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven SAMEN voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven Het stedelijk gebied is in ontwikkeling. Het succes van bedrijven als ASML en VDL, de designsector en vele

Nadere informatie

Factsheet wonen Harderwijk

Factsheet wonen Harderwijk Factsheet wonen Harderwijk Mei 2015 Domein Ruimte INHOUDSOPGAVE 1. Woningbehoefte 2 2. Woningvoorraad 4 3. Aandachtsgroepen 5 4. Woonlasten 7 5. Wonen en zorg 9 6. Leefbaarheid 11 7. Gerealiseerde verhuizingen

Nadere informatie

TEVREDENHEID gemiddelde score 7.3 BUURTONTWIKKELING 6.2. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. natuur 3. gezellig. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners

TEVREDENHEID gemiddelde score 7.3 BUURTONTWIKKELING 6.2. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. natuur 3. gezellig. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners Samenvatting DASHBOARD LEEFSTIJL 29% 24% 30% TEVREDENHEID gemiddelde score 7.3 BUURTONTWIKKELING gemiddelde 6.2 score afg. 4 jaar IMAGOSCORE 71 V IMAGOSCORE niet 63 V AANBEVELING OM TE WONEN 7.2 V VERHUIZEN

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Wekerom Oost - deelgebied J 10 november 2016

Woningmarktanalyse Wekerom Oost - deelgebied J 10 november 2016 Gemeente Ede Woningmarktanalyse Wekerom Oost - deelgebied J 10 november 2016 DATUM 17 oktober 2016 TITEL Woningmarktanalyse 2016 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Wekerom Oost - deelgebied J Jeroen Lijzenga

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld woonwensen in beeld Verdieping Gemeente Strijen T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 21 Onderzoeksverantwoording Respons RESPONS STRIJEN TELEFONISCH ONLINE 539 TOTAAL 539 In totaal zijn

Nadere informatie

Project Cape Kennedy 5 april 2016

Project Cape Kennedy 5 april 2016 5 april 2016 1. Aanleiding Vanuit de integraliteit van het wijkvernieuwingsplan en de beleidskaders die in samenwerking met de gemeente zijn vastgesteld, is het wenselijk om het college van B&W inzicht

Nadere informatie

Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025. Deel II: onderzoeksrapport

Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025. Deel II: onderzoeksrapport Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025 Deel II: onderzoeksrapport Ilse Giesbers Henriette Rombouts Juli 2009 Rapportnummer: 10050 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek

Woningmarktonderzoek Gemeente Barneveld Woningmarktonderzoek 31 maart 2010 Projectnr. 203.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

TEVREDENHEID gemiddelde score 7.3 BUURTONTWIKKELING 5.6. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. natuur 3. dorps. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners

TEVREDENHEID gemiddelde score 7.3 BUURTONTWIKKELING 5.6. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. natuur 3. dorps. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners Samenvatting DASHBOARD LEEFSTIJL 11% 29% 26% 34% TEVREDENHEID gemiddelde score 7.3 BUURTONTWIKKELING gemiddelde 5.6 score afg. 4 jaar IMAGOSCORE 72 V IMAGOSCORE niet 60 V AANBEVELING OM TE WONEN 7.4 V

Nadere informatie

Wonen in Hof van Twente

Wonen in Hof van Twente Zeven deelgebieden De gemeente bestaat uit zes kernen en een groot buitengebied. Goor is met 5.26 huishoudens de grootste kern, gevolgd door Delden met 3.2 huishoudens. Het buitengebied (2.37) en Markelo

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007. Dynamische woningmarktscan

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007. Dynamische woningmarktscan Aan de raad AGENDAPUNT 4 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007 Dynamische woningmarktscan Voorstel: 1. De Dynamische woningmarktscan als beleidskader vaststellen. 2. De volgende uitgangspunten voor het woningbouwprogramma

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Regionale woonagenda 2020

Regionale woonagenda 2020 Regionale woonagenda 2020 1. Stad en ommeland bieden samen een breed palet aan woonmilieus dat aansluit bij de behoefte. 2. De feitelijke afspraken, ook over het nieuwbouwprogramma, organiseren we in drie

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

't Bonte Paard Advies. Belangstelling Paardendorp Velswijk

't Bonte Paard Advies. Belangstelling Paardendorp Velswijk 't Bonte Paard Advies Belangstelling Paardendorp Velswijk 21 januari 2010 Projectnr. 7584.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

TEVREDENHEID gemiddelde score 7.9 BUURTONTWIKKELING 6.3. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. gezellig 3. natuur. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners

TEVREDENHEID gemiddelde score 7.9 BUURTONTWIKKELING 6.3. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. gezellig 3. natuur. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners Samenvatting DASHBOARD LEEFSTIJL 10% 32% 22% 37% TEVREDENHEID gemiddelde score 7.9 BUURTONTWIKKELING gemiddelde 6.3 score afg. 4 jaar IMAGOSCORE 78 V IMAGOSCORE niet 61 V AANBEVELING OM TE WONEN 7.8 V

Nadere informatie

Quick scan woningmarkt

Quick scan woningmarkt Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Baarle-Nassau Quick scan woningmarkt 16 december 2010 Projectnr. 1723.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

TEVREDENHEID gemiddelde score 7.9 BUURTONTWIKKELING 6.0. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. natuur 3. mooi. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners

TEVREDENHEID gemiddelde score 7.9 BUURTONTWIKKELING 6.0. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. natuur 3. mooi. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners Samenvatting DASHBOARD LEEFSTIJL 16% 25% 26% 34% TEVREDENHEID gemiddelde score 7.9 BUURTONTWIKKELING gemiddelde 6.0 score afg. 4 jaar IMAGOSCORE 77 V IMAGOSCORE niet 61 V AANBEVELING OM TE WONEN 7.7 V

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 Princenhage / Heuvel Huizen Gevarieerd aanbod van huur en koop, eengezins en meergezins, goedkoop en middelduur. 44% van de woningvoorraad behoort tot bereikbare

Nadere informatie

TEVREDENHEID gemiddelde score 7.6 BUURTONTWIKKELING 6.3. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. natuur 3. dorps. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners

TEVREDENHEID gemiddelde score 7.6 BUURTONTWIKKELING 6.3. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. natuur 3. dorps. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners Samenvatting DASHBOARD LEEFSTIJL 8% 22% 32% 38% TEVREDENHEID gemiddelde score 7.6 BUURTONTWIKKELING gemiddelde 6.3 score afg. 4 jaar IMAGOSCORE 72 V IMAGOSCORE niet 59 V AANBEVELING OM TE WONEN 7.1 V VERHUIZEN

Nadere informatie

geen keuze 30% huur woning 21%

geen keuze 30% huur woning 21% Woonspoor Tot eind 2011 hebben 591 mensen de digitale enquête op woonspoor.nl ingevuld. Doel van de enquête is inzicht te krijgen in de huidige woonwensen en te kijken of deze woonwensen te vertalen zijn

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Gemeente Neerijnen Woonstichting De Kernen De Goede Woning-Neerijnen. Kwalitatieve woningbehoefte Neerijnen onderzoek in alle 10 kernen

Gemeente Neerijnen Woonstichting De Kernen De Goede Woning-Neerijnen. Kwalitatieve woningbehoefte Neerijnen onderzoek in alle 10 kernen Gemeente Neerijnen Woonstichting De Kernen De Goede Woning-Neerijnen Kwalitatieve woningbehoefte Neerijnen onderzoek in alle 10 kernen 24 juni 2011 Projectnr. 5183.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Stand van zaken realisatie Masterplan De Valuwe. Aard : Toezegging(en) raad/commissie Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Datum college : 10 mei 2016 Openbaar : Ja Afdeling

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

TEVREDENHEID gemiddelde score 8.0 BUURTONTWIKKELING 6.8. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. gezellig 3. dorps. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners

TEVREDENHEID gemiddelde score 8.0 BUURTONTWIKKELING 6.8. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. gezellig 3. dorps. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners Samenvatting DASHBOARD LEEFSTIJL 8% 26% 26% 4 TEVREDENHEID gemiddelde score 8.0 BUURTONTWIKKELING gemiddelde 6.8 score afg. 4 jaar IMAGOSCORE 79 V IMAGOSCORE niet 57 V AANBEVELING OM TE WONEN 7.9 V VERHUIZEN

Nadere informatie

WONEN IN NUNSPEET WOONVISIE SAMENVATTING

WONEN IN NUNSPEET WOONVISIE SAMENVATTING WONEN IN NUNSPEET WOONVISIE 2003-2015 SAMENVATTING SAMENVATTING WOONVISIE NUNSPEET 2003-2015 1 WONEN IN NUNSPEET = WONEN IN EEN VITALE GEMEENTE Nunspeet is een vitale gemeente en wil dat blijven. De Integrale

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

TOEPASSING TREDE 1 EN 2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING V00R PLAN MULDERSWEG

TOEPASSING TREDE 1 EN 2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING V00R PLAN MULDERSWEG TOEPASSING TREDE 1 EN 2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING V00R PLAN MULDERSWEG 12 januari 2016 drs. Fokke de Jong Australiëlaan 5, 3526 AB Utrecht 030 693 60 00 info@atrive.nl www.atrive.nl KvK: 31042832

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie