Notitie behorend bij het raadsvoorstel "Evaluatie Wmo-verordening 2007".

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie behorend bij het raadsvoorstel "Evaluatie Wmo-verordening 2007"."

Transcriptie

1 Notitie behorend bij het raadsvoorstel "Evaluatie Wmo-verordening 2007". Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. De Wmo is een brede participatiewet; iedereen moet kunnen meedoen. De wet is ontwikkeld vanuit het besef dat de ondersteuning van mensen met een beperking vanuit een andere optiek benaderd moet worden: "van verzorgd worden, naar ondersteuning bieden om te kunnen participeren". Artikel 4 van de Wmo geeft gemeenten de opdracht oplossingen aan te reiken aan burgers met beperkingen, zodat degene in staat is: - een huishouden te voeren; - zich te verplaatsen in en om de woning; - zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel; - medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. De Wmo is een raamwet waarbij de gemeenten beleidsvrijheid hebben om de omvang en inhoud van lokale voorzieningen te bepalen. De wet schrijft niet voor hoe gemeenten dat moeten doen. Met de invoering van deze wet wordt beoogd de deelname van alle burgers aan maatschappelijke activiteiten te bevorderen. Het kan gaan om chronische zieken en personen met een beperking, maar ook om ouderen en jongeren met een geestelijke of lichamelijke beperking, verslaafden en daklozen. De Wmo kent negen prestatievelden: - 1. Versterken van sociale samenhang: leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten; - 2. Jeugdpreventie en opvoedingsondersteuning; - 3. Geven van informatie, advies en cliëntondersteuning; - 4. Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers; - 7. Maatschappelijke opvang, advies en steunpunten huiselijk geweld - 8. Openbare geestelijke gezondheidszorg (Oggz); - 9. Ambulante verslavingszorg. De prestatievelden 5 en 6 hebben betrekking op het bevorderen van deelname aan maatschappelijke activiteiten en het verlenen van voorzieningen. Dit wordt uitgevoerd door het team Wmo. De volgende voorzieningen worden verstrekt: - Woonvoorzieningen; - Vervoersvoorzieningen; - Rolstoelvoorzieningen; - Hulp bij het huishouden; - Flankerende voorzieningen (zoals maaltijdvoorziening). De Wmo-verordening stelt richtlijnen op onder welke voorwaarden deze voorzieningen aan burgers worden verstrekt. De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2007 is door de Raad vastgesteld op 12 oktober 2006 en is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Uitgangspunten voor de verstrekking van een voorziening zijn: - een voorziening behoort langdurig noodzakelijk te zijn - de voorziening dient het goedkoopst en adequaat te zijn; - de voorziening dient gericht te zijn op het individu. Voor de evaluatie van de Wmo-verordening zijn de volgende redenen te noemen: 1. De uitvoering van de Wmo vindt nu ruim 2 jaar plaats. Afgelopen periode is veel ervaring opgedaan. Gebleken is dat op basis van de praktijk nieuwe inzichten zijn ontstaan, die aanpassingen rechtvaardigen. Ook is kritisch gekeken naar de opbouw van de huidige verordening. Deze actualisatie heeft geleid tot een nieuwe verordening. Als uitgangspunt is de laatst aangeleverde modelverordening Wmo van de VNG gebruikt. 2. Deregulering in het kader van het Programma Administratieve Lastenvermindering Burgers. Van overheidswege wordt steeds meer de nadruk gelegd op het verminderen van de administratieve lasten voor zowel de burger als de gemeente. De verordening is op dit onderdeel beoordeeld. 1

2 3. Afstemming met de gemeente Zaltbommel. Bestuurlijk is de wens geuit zoveel mogelijk afstemming te zoeken met de gemeente Zaltbommel. Dit met als doel een grote mate van uniformiteit te realiseren. Na doorvoering van de wijzigingsvoorstellen zijn er feitelijk geen essentiële verschillen meer. 4. Op basis van de evaluatie is geconcludeerd dat er nadere afstemming nodig is tussen de Wwb en de Wmo. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van algemeen gebruikelijke voorzieningen kunnen de kosten, die niet vergoed worden omdat deze kosten onder het drempelbedrag liggen, voor de burger (hoog) oplopen. In deze zin moet gekeken worden of er mogelijkheden zijn tot een vergoeding in het kader van de bijzondere bijstand. Dit wordt in 2009 opgepakt. Ontwikkelingen Doorontwikkeling van de Wmo in het kader van de compensatieplicht Op dit moment wordt veel gesproken over de doorontwikkeling van de Wmo. In de praktijk blijkt dat de uitvoering van de Wmo nog te veel een voortzetting is van de verstrekking van de oude WVG-voorzieningen, aangevuld met de uitvoering van de huishoudelijke hulp ( WVG+). Met deze claimbeoordeling ligt het accent op de voorziening en niet op de mogelijkheden van de aanvrager. De Wmo gaat echter uit van het compensatiebeginsel. Centraal staat hierin de vraag wat de burger nodig heeft ter opheffing of vermindering van diens beperkingen zodat de zelfredzaamheid wordt vergroot en de deelname aan het maatschappelijke verkeer bevorderd. Met andere woorden het zwaartepunt bij een individuele aanvraag verschuift van de gebruikelijke claimgerichte aanvraag en beoordeling naar een ruime probleemverkenning en het zoeken naar oplossingen op basis van maatwerk. Het behoud van de eigen regie, zelfredzaamheid en zelfoplossend vermogen van de burger staan voorop. De kracht van de eigen omgeving gaat een grotere rol spelen. De verstrekking van voorzieningen door gemeenten is een laatste mogelijkheid nadat andere mogelijkheden zijn onderzocht. Dit vraagt een andere aanpak en werkwijze van gemeenten. Kenmerkend voor deze verandering zijn: - Bredere inzet van het loket, niet alleen gericht op de aanvraag, maar op de 'vraag achter de vraag'. Vraagverheldering, houding en gedrag van de consulent spelen hierin een grote rol. - De inzet van algemene voorzieningen als voorliggend op de individuele voorzieningen (sociale kaart). Andere partijen spelen hierin een rol, welke soms deels een subsidie- of contractrelatie met de gemeente hebben. Op deze manier wordt een optimaal rendement van meestal al bestaande voorzieningen gehaald. - De inspanningsverplichting van zowel de burger als de gemeente. Steeds meer wordt de verantwoordelijkheid bij de burger (en zijn omgeving) neergelegd. Dit om zijn zelfredzaamheid te vergroten. De gemeente dient te worden beschouwd als vangnet wanneer andere zorg niet voorhanden is. - Vergroting van de keuzemogelijkheden voor cliënten. Dit vraagt om een helder juridisch kader. - Samenhangend beleid ontwikkelen tussen verschillende beleidsterreinen. Denk aan vrijwilligersbeleid en mantelzorgondersteuning. In diverse gemeenten is een start gemaakt met de invoering van de compensatieplicht. De WVG kende een zorgplicht. De start van de Wmo kende een compensatiebeginsel. Deze vrijblijvendheid wordt nu ingeruild door de compensatieplicht. Dit vraagt om een omslag in denken en handelen. In 2009 wordt een start gemaakt met de doorontwikkeling van de Wmo. Bovenstaande principes zullen worden uitgevoerd. Het resultaat vindt zijn weerslag in de nieuwe verordening. Wetswijziging Wmo De uitvoering van de huishoudelijke hulp op niveau 1 (schoonmaak) vindt tot nu toe plaats door de alfahulp. Als de burger ondersteuning in natura wenst, mag hij op geen enkele wijze worden geconfronteerd met de lasten die samenhangen met werkgever- of opdrachtgeverschap. Met ingang van de wetswijziging is het uitgesloten dat een 2

3 thuiszorgaanbieder de voorziening in natura via een alfahulp of een zelfstandige levert waardoor de burger ongewild werkgever of opdrachtgever wordt. Naast een helder onderscheid tussen het wel of niet zelf regelen van een voorziening, is het ook belangrijk dat de burger ook daadwerkelijk weet waarvoor hij kiest. Daarom regelt het wetsvoorstel expliciet de geïnformeerde toestemming. Gemeenten worden hierdoor verplicht om hun burgers goed en begrijpelijk te informeren over de consequenties van zijn keuze. De Tweede Kamer heeft per 14 april dit wetsvoorstel aangenomen. De verwachting is dat de wet per 1 januari 2010 in werking treedt. Overheveling van de lichte tot matige indicaties ondersteunende begeleiding naar gemeenten Mensen die tot nu toe in het kader van de AWBZ ondersteunende begeleiding ontvangen worden geherindiceerd. Bepaald is dat mensen met een lichte en matige beperking geen ondersteunende begeleiding meer ontvangen binnen de AWBZ. Mensen zullen in eerste instantie op zichzelf en hun omgeving zijn aangewezen. Ook kunnen mensen aankloppen voor hulp bij de gemeente. In eerste instantie worden de collectieve voorzieningen ingezet voor deze groep. Vanwege de onduidelijkheid over de kenmerken van deze groep worden geen individuele voorzieningen ingezet. Gemeenten worden hiervoor niet gecompenseerd. De staatsecretaris vindt dit een taak van de Wmo en dienstverlening dient uit de reguliere Wmomiddelen bekostigd te worden. Evaluatie Wmo-verordening Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk wat de gevolgen zijn van bovenstaande ontwikkelingen om daadwerkelijk meegenomen te worden bij de huidige evaluatie van de verordening. Zo is de wetswijziging Wmo per 14 april jl. door de Kamer aangenomen. Ook is nog onduidelijk welke klanten, in het kader van de overheveling van de AWBZ naar de Wmo, de gemeente gaat bedienen en zal in het kader van de compensatieplicht een omslag plaats vinden in het denken en handelen van Wmoconsulenten van zorg- naar vraaggericht. Dit alles zal in de tweede helft van 2009 verder uitgewerkt worden en, indien van toepassing, zijn weerslag vinden in een aangepaste Wmo-verordening. Zoveel mogelijk zal in dit traject samen met de gemeente Zaltbommel worden opgetrokken. Naar aanleiding van de evaluatie worden voorstellen gedaan die het volgende effect sorteren: - verlaging van de drempel voor burgers; - bevorderen van de mobiliteit van burgers; - tegengaan van administratieve lasten van burger en gemeente in het kader van het Programma Administratieve Lastenvermindering Burgers (deregulering); - harmonisatie met Zaltbommel met als doel een grote mate van uniformiteit te creëren. De huidige evaluatie betreft een actualisatie van de Wmo-verordening ten opzichte van twee jaar geleden toen de Wmo werd ingevoerd. Centraal in de evaluatie van de Wmo-verordening staat de vraag 'op welke wijze de deelname van de burger op maximale wijze wordt gefaciliteerd? ' Dit betekent dat bovengenoemde ontwikkelingen niet meegenomen zijn bij deze evaluatie. Bevoegdheid college en bevoegdheid Raad Tegelijk met de Wmo-verordening zullen de wijzigingen ook betrekking hebben op: het Besluit maatschappelijke ondersteuning; Wmo Verstrekkingenboek. In het Besluit maatschappelijke ondersteuning zijn de financiële bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de verordening. In het Wmo verstrekkingenboek is aangegeven langs welke lijn het gemeentelijke verstrekkingenbeleid concreet wordt ingevuld. De gemeente is verplicht een vaste gedragslijn te volgen bij de afweging van belangen, het vast stellen van feiten, kortom bij de (voorbereiding) van de besluitvorming. Beide documenten zijn niet het domein van de Raad maar vallen onder de verantwoordelijkheid van het College. Indien de Raad akkoord gaat met de nieuwe 3

4 Wmo-verordening worden de voorstellen tot wijziging van het Besluit en het verstrekkingenboek aan het college aangeboden. Een aantal wijzigingsvoorstellen valt onder de bevoegdheid van het College (11-14). Een aantal valt onder de bevoegdheid van de Raad (1-10). Omdat het toch om beleidswijzigingen gaat en deze van belang zijn voor de burger is er voor gekozen beide soorten wijzigingsvoorstellen op te nemen in het Raadsvoorstel. Samenvatting van de voorstellen Bevoegdheid Raad 1. Laten vervallen van de inkomenstoets en daarmee artikel Norm maximaal aantal zones voor de regiotaxi laten vervallen en daarmee artikel 29, lid Mensen met een permanente rolstoelafhankelijkheid in staat stellen op sociale gronden iemand mee te nemen met de Regiotaxi. 4. 'Een ander verplaatsingsmiddel' zowel 'in koop' als ' in bruikleen' aan de burger aanbieden. 5. De verhuisplicht te verbreden van binnen de woonkern naar woonkern binnen de gemeente. 6. Artikel 11 Omvang van de hulp bij het huishouden laten vervallen. 7. CIZ vervangen door adviesinstantie. 8. Artikel 43 "Indexering" aanpassen conform de tekst in artikel Artikel 45 Overgangsbepaling en intrekking verordening laten vervallen. 10. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Wmo gemeente Maasdriel Bevoegdheid college 11. Vergoeding van de bruikleenauto afschaffen. 12. De draagkracht voor bouwkundige of bouwtechnische ingrepen laten vervallen. 13. Het drempelbedrag voor de vergoeding van een voorziening op hogen naar 125, De verhoging van de pgb op te nemen in het Besluit. Dit naar aanleiding van een eerder collegebesluit d.d. 3 februari

5 len tot aanpassing van de huidige Wmo-verordening Bevoegdheid Raad VERVOERSVOORZIENING 1. Inkomenstoets Wat wordt onder een vervoersvoorziening verstaan? - Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV/ regiotaxi) - Vervoersvoorziening in natura: scootmobiel, bruikleenauto, wel/niet gesloten buitenwagen - Een tegemoetkoming/ vergoeding in de kosten van gebruik eigen auto, bruikleenauto, individuele taxi, aanpassing van eigen auto, medisch noodzakelijke begeleiding. - PGB te besteden aan een vervoersvoorziening. De inkomenstoets wordt toegepast op cvv, individuele taxi en kosten gebruik eigen auto. Huidige situatie Een vervoersvoorziening wordt verstrekt als het inkomen niet hoger is dan1,5 maal het norminkomen. Ligt het inkomen daarboven, en is deze niet meer dan 1.450, -, dan wordt de glijdende schaal toegepast. Om deze toets mogelijk te maken dient bij de aanvraag van een vervoersvoorziening de netto inkomensgegevens van de laatste 3 maanden te worden toe gevoegd. Deze gegevens worden gecontroleerd en wordt een berekening gemaakt. Zo gauw de burger een aanvraag indient, wordt degene geïnformeerd over deze voorziening en de inkomentoets. Op basis van deze informatie zetten 5-10 personen de aanvraag niet door. Van degenen die hun aanvraag wel doorzetten worden maximaal 5 personen afgewezen. De afgelopen 2 jaren laten zien dat mensen met een hoger inkomen nauwelijks een beroep doen op de (regio)taxi. We constateren ook dat burgers met een laag inkomen moeite hebben de gegevens te verstrekken en afzien van het indienen van een aanvraag. Gevolgen afschaffing inkomenstoets Ervaringscijfers van de gemeente Zaltbommel en Maasdriel van de afgelopen 2 jaren laten zien dat er nauwelijks een toename van het aantal aanvragen heeft plaats gevonden van burgers met een hoger inkomen. Ook is duidelijk dat de groep klanten met een cvv-pas vrijwel constant is gebleven. Ter verduidelijking, per hadden 712 klanten een cvv-pas. In 2008 hadden 748 klanten een cvv-pas. Per is dit aantal gestegen naar 753 klanten. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door burgers die voorheen een vergoeding kregen voor het gebruik van een eigen auto en om redenen van 'ouder worden' geen auto meer kunnen rijden en een cvv-pas hebben aangevraagd. Op basis van deze inschattingen en de intensiteit van het gemiddelde gebruik van het cvv (Regiotaxi) worden de meerkosten geraamd op 5.000, - à 6.500, -. Laten vervallen van de inkomenstoets en daarmee van artikel 28. en: - Groter bereik van de doelgroep, meer mensen kunnen een aanvraag indienen (laagdrempelig). - Deregulering, tegengaan van administratieve lasten voor zowel de burger als de gemeente. - Mensen met een hoger inkomen kunnen ook voor deze voorziening in aanmerking komen. - Op basis van de praktijkervaring zal er niet of nauwelijks een toename zijn van het aantal burgers dat een beroep doet op een vervoersvoorziening. 5

6 - Door deze aanpassing wordt tegemoet gekomen aan de uitgangspunten van de Wmo, nl. de deelname aan het maatschappelijke verkeer bevorderen van de burger met een beperking. - Met dit voorstel loopt de gemeente in lijn met Zaltbommel. 2. Norm regiotaxi/ collectief vraagafhankelijk vervoer (cvv) Wat wordt collectief vervoer verstaan? Als een persoon ten gevolge van ziekte of gebrek het openbaar vervoer niet kan bereiken dan wel niet kan gebruiken, dan komt degene in aanmerking voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (regiotaxi). Eerst wel na medische toetsing. De financiële tegemoetkoming voor de regiotaxi is een jaarlijks gemaximeerd normbedrag en wordt via een vervoerspas verstrekt in zones. Tot maximaal het aantal zones worden de werkelijk verreden kilometers vergoed aan de vervoerder. Huidige situatie Burgers uit Maasdriel kunnen voor maximaal 525 zones per jaar reizen binnen de gemeente Maasdriel. Dit aantal staat gelijk aan 1450, - indien men een financiële tegemoetkoming wenst. Burgers uit Maasdriel mogen voor max. 6 zones ( 5 zones plus een instapzone) tegen een gereduceerd tarief reizen ( 1,75). Burgers met een Wmo-indicatie reizen voor 0,50 per zone. Vanaf 6 zones geldt het commerciële tarief. De gemeente heeft de zorgplicht de vervoersbehoefte voor mensen met een beperking te garanderen voor min km. tot 2000 km. Het gaat hierom het totale aantal kilometers in combinatie met andere vervoersmiddelen. Wil men buiten het gebied, waar de Regiotaxi actief is, rijden dan is men aangewezen op Valys. In 2007 is door burgers ongeveer 22% gebruikt van het totale aantal toegekende zones. Dit is ongeveer zones. Op dit moment maken 680 burgers gebruik van de Regiotaxi. Jaarlijks wordt een controle uitgevoerd over de rechtmatigheid van het gebruik. Conclusie is dat er slechts een incidentele overschrijding van het aantal zones (= 525) plaats vindt. Norm maximaal aantal zones voor de regiotaxi laten vervallen en daarmee artikel 29, lid 2. - Mensen in staat stellen optimaal van de Regiotaxi gebruik te maken binnen het gebied waarvoor dit geldt. - Tegengaan van administratieve lastendruk bij alle betrokkenen. 3. Begeleiderspas Wat wordt onder een begeleidserspas verstaan? Indien gebruikers van de Regiotaxi niet in staat staan zijn zonder medische begeleiding te reizen mogen ze een medische begeleider meenemen. Dit gebeurt op medische indicatie. Hij/zij reist dan gratis mee. De reiziger mag dan in de toekomst nooit meer zelfstandig reizen, maar dient altijd een medische begeleider mee te nemen. De reiziger zelf reist met het gebruikelijke Wmo-tarief. Naast deze vorm van begeleiding blijkt ook bij burgers de wens te leven iemand met de Regiotaxi mee te nemen voor het sociale contact. (uitwerking in financieel besluit) Mensen met een permanente rolstoelafhankelijkheid in staat stellen op sociale gronden iemand mee te nemen met de Regiotaxi. Per jaar gaat het om 100 zones op declaratiebasis. Uitgaande van een tarief van 1,75 per zone komt dit neer op 175, -. Het gaat om burgers met een beperking die redelijk geïsoleerd leven en niet snel gaan winkelen of anderszins activiteiten ontplooien, mede ook omdat zij zich onveilig voelen. 6

7 - Burgers met een rolstoelafhankelijkheid in staat stellen met anderen activiteiten te ondernemen en zodoende deelname aan maatschappelijke activiteiten te bevorderen (= Wmo-doel) - Eventueel ter ontlasting van de mantelzorger. 4. Verstrekking ander verplaatsingsmiddel. Onder een ander verplaatsingsmiddel wordt verstaan aparte voorzieningen zoals een drie- of vierwielfiets. Het gaat vaak om voorzieningen die gebruikt worden voor kinderen. Deze voorzieningen worden vaak kort gebruikt, omdat kinderen in de groei zijn. Deze voorzieningen kunnen gemakkelijk herverstrekt worden. Indien burgers een dergelijke voorziening willen kopen wordt slechts een deel vergoed. 'Een ander verplaatsingsmiddel' zowel als 'in koop' als ' in bruikleen' aan de burger aan te bieden. - de keuze aan de burger te laten. - harmonisatie gemeente Zaltbommel. WOONVOORZIENING 5. Verhuisplicht In de Wmo-verordening geldt het primaat van de verhuizing. In beginsel wordt dit gezien als de goedkoopst en meest adequate oplossing. In het Besluit staat vermeld dat een persoon recht heeft op een woonvoorziening indien geen passende woning beschikbaar is in de woonkern van de persoon met beperkingen. Huidige situatie Verhuizing binnen de woonkern van persoon met beperkingen De verhuisplicht te verbreden van binnen de woonkern naar woonkern binnen de gemeente. Dit betekent dat personen gematcht kunnen worden naar woningen in andere kernen. Hierbij gelden duidelijke voorwaarden. Het moet in de eerste plaats vallen binnen aanvaardbare financiële grenzen. Bovendien moet de verhuizing kunnen worden gerealiseerd binnen een uit het advies blijkende medisch verantwoorde termijn. Daarnaast dienen verschillende wegingsfactoren mee te spelen zoals rekening houden met sociale factoren, mantelzorg, woonlasten en financiële draagkracht van de persoon. - De keuze voor een woning wordt ruimer en biedt de gemeente meer mogelijkheden voor toewijzing. - Doorstroming in de woningvoorraad. HUISHOUDELIJKE HULP 6. Tekstuele aanpassingen: Art. 11 Uren huishoudelijke hulp in klassen 7

8 In de huidige verordening is het aantal uren huishoudelijke hulp uitgedrukt in klassen. Hiermee wordt nog een bandbreedte aangegeven. Deze systematiek werd in de AWBZ nog gebruikt. Deze aanduiding in klassen is niet meer van toepassing. De geïndiceerde huishoudelijke hulp wordt uitgedrukt in uren. Op basis van gewerkte uren wordt door de zorgaanbieder gefactureerd. Artikel 11 Omvang van de hulp bij het huishouden laten vervallen. 7. CIZ vervangen door adviesinstantie. Art. 35 Inlichtingen, onderzoek, advies In de huidige verordening wordt het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) vermeld als partij die het College adviseert over de medische noodzaak van een aangevraagde voorziening. Per november 2008 voert het CIZ geen medische indicaties meer uit voor de gemeente Maasdriel. Gemeenten zijn niet meer verplicht deze dienstverlening door het CIZ te laten uitvoeren. Tot eind 2009 is de medische indicering gegund aan Argonaut. Omdat mogelijkerwijs in de toekomst andere partijen deze dienstverlening mogen en kunnen uitvoeren, wordt voorgesteld de naam CIZ te vervangen door indicatieorgaan. Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) vervangen door adviesinstantie. 8. Aanpassing tekst indexering Art 43 Indexering Dit artikel regelt de mogelijkheid jaarlijks door het College de indexatie van de in het Besluit geldende bedragen te verhogen dan wel te verlagen conform de ontwikkelingen van de prijsindex volgens het CBS. Indexering automatisch jaarlijks toepassen conform de indexatie zoals die door de afdeling Financiën wordt toegepast. Deze indexatie is conform de consumenten prijsindex (CPI) zoals gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Plan Bureau (CPB). Tekst wordt aangepast conform artikel 8.4 van de verordening. Minder administratieve lasten. Er hoeft niet jaarlijks een voorstel aan het College te worden aangeboden. 9. Tekst overgangsbepaling intrekken Art. 45 Overgangsbepaling en intrekking verordening Dit artikel is opgenomen ter overbrugging van het eerste jaar Wmo totdat de Wmoverordening van kracht werd. Dit artikel is nu niet meer van toepassing. Artikel 45 Overgangsbepaling en intrekking verordening laten vervallen. 10. Tekst citeerartikel Artikel 47 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Wmo gemeente Maasdriel

9 Bevoegdheid college (uitvoering in financieel besluit Wmo) 11. Vergoeding bruikleenauto Wat wordt hieronder verstaan? Het verstrekken van een bruikleenauto is de duurste oplossing. Deze oplossing kan alleen aan de orde komen als er geen andere adequate oplossingen zijn. Een bruikleenauto wordt alleen verstrekt indien om medische redenen het gebruik van collectief vervoer (regiotaxi), rolstoeltaxi of individuele taxi niet mogelijk is. Er bestaat een diversiteit aan vervoersvoorzieningen, zoals collectief vervoer en individuele taxi die aan te merken zijn als goedkoopst en adequaat. Vergoeding van de bruikleenauto afschaffen - Tegengaan overmatige regelgeving en naleven van regelgeving (goedkoop en adequaat); 12. Draagkracht woningaanpassing Een woningaanpassing is een onroerende voorziening die bestaat uit een bouwkundige of bouwtechnische ingreep. Er dient sprake te zijn van ergonomische belemmeringen die de persoon met beperkingen ondervindt bij het normale gebruik van de woning. Gedacht kan worden aan het toegankelijk maken van de woning, aanpassing toilet, aanpassingen natte cel en/of keuken, plaatsen traplift. Huidige situatie Om voor een vergoeding in aanmerking te komen wordt op basis van de netto inkomensgegevens de draagkracht berekend. Voor personen jonger dan 65 jaar bedraagt deze 8,75 %; voor personen ouder dan 65 jaar 5% van de ruimte in het inkomen. Geen eigen bijdragen wordt gerekend voor het plaatsen van trapliften (in bruikleen), forfaitaire vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten. Voor niet bouwkundige voorzieningen bestaat geen toets. De ervaring leert tot nu toe dat de maatregel grote administratieve lasten met zich mee brengt, terwijl de opbrengst daar en tegen gering is ( 1000, - tot 2.000, - per jaar). De draagkracht voor bouwkundige of bouwtechnische ingrepen te laten vervallen. Tegengaan van administratieve lastendruk bij alle betrokkenen. 13. Drempelbedrag voor vergoeding voorziening Tot nu toe geldt een drempelbedrag van 60, - om een voorziening vergoed te krijgen. Liggen de kosten lager dan wordt de voorziening niet vergoed. Dit komt sporadisch voor. In de praktijk blijkt dat voorzieningen over het algemeen duurder zijn. Jarenlang heeft bovendien op dit bedrag geen indexatie plaats gevonden. Het drempelbedrag voor de vergoeding van een voorziening op te hogen naar 125, - Verlaging van de administratieve lasten. 14. Tarief PGB In het college van 3 februari jl. is een besluit genomen over de hoogte van het persoonsgebonden budget(pgb) voor hulp bij het huishouden. Aanleiding is de krapte op de 9

10 arbeidsmarkt van huishoudelijk personeel. Door deze verhoging wordt het pgb aantrekkelijker gemaakt en worden de burgers gestimuleerd eigen oplossingen te bedenken. Het college heeft besloten de hoogte van het pgb 90% te laten zijn van de kostprijs van hulp bij het huishouden in natura volgens tarief 1a (categorie 1) en 75 % voor de categorieën 2 en 3. Het Pgb-uurtarief voor niveau 1a (alfahulp) komt daarmee op 14,20 (was 11,85). Huidige tekst in het Besluit te wijzigen in "De hoogte van het persoonsgebonden budget (pgb) voor hulp bij het huishouden bedraagt 90% van het bedrag van de kostprijs van hulp bij het huishouden in natura volgens tarief HH1a voor categorie 1 en 75% voor de categorieën 2 en 3". - Het PGB voor de burger aantrekkelijker maken. - Op deze manier wordt ingespeeld op de krapte op de arbeidsmarkt voor hulp in de huishouding. - Draagt bij aan een vermindering/ verlaging van de wachtlijst. - Vermindering regeldruk bij gemeente. 10

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012 De Wmo en vervoersvoorzieningen mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning(wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en actief

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit

Nadere informatie

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 4 Artikel

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11 Onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning, de kanteling in de gemeente Boxtel. Status oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaande notitie De kanteling in de gemeente Boxtel. 2. Voor de

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening de geldende

Nadere informatie

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Wat is de Wmo? De Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Het doel van de Wmo is dat

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter,

AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter, uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2012/U1T/43299 10 september 2012 F. van der Heide BS/Sociale Zaken 0475-359 812 AAN de voorzitter van de

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Als u voorzieningen of aanpassingen nodig hebt om zelfstandig te blijven wonen Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Huishoudelijke hulp Hebt u een beperking

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, H-I- Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht. (Concept 16 oktober 2006) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels Verordening maatschappelijke ondersteuning Leusden 2015

de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels Verordening maatschappelijke ondersteuning Leusden 2015 Beleidsregels Verordening Wmo 2015 Burgemeester en wethouders van Leusden gelet op: de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht BESLUIT: Vast te stellen

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo

Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1: begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. wet: Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 11BWB00081 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen de adviezen van de Cliëntenraad Wmo van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008. Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.

RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008. Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08. RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008 Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.0822 Naam programma +onderdeel: Programma Welzijn en Zorg onderdeel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelezen het voorstel d.d. 10 mei 2012, besluiten: Vast te stellen onderstaand Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2013 met

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Vs(27-06-2011) . De Raad van de gemeente Breda, gelezen het voorstel van het College, gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 19 oktober 2010 (binnen gekomen bij de griffie op 2 november 2010) aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Uitwerking motie voorziening Wmo (1 juli 2010) Portefeuillehouder:

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND 2014 FINANCIËLE REGELS VANAF 1 JANUARI 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Uurtarief

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 De te bereiken resultaten...

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Doetinchem

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Doetinchem gemeente Doetinchem HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde)... 2 HOOFDSTUK 2 COMPENSATIEPLICHT... 5 Artikel 2.1 Reikwijdte compensatieplicht gemeente...

Nadere informatie

Startnotitie: WMO. 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie

Startnotitie: WMO. 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie Startnotitie: WMO 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie De drie gemeenten hebben de prestatievelden 3, 5 en 6 (uitvoering individuele voorzieningen WMO) op lende wijzen vorm gegeven. Op onderdelen

Nadere informatie

Stuknummer: bl08.02187

Stuknummer: bl08.02187 gemeente Den Helder Stuknummer: bl08.02187 Raadsvergadering d.d.: Raadsbesluit Besluit nummer: Onderwerp: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Helder 2009 De raad van de

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 Raadsbesluit nr. 8 Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het besluit van burgemeester en wethouders van 29 juli

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal; gelet op de artikelen 11, 12, en 21 van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning GEMEENTE ZWARTEWATERLAND 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning GEMEENTE ZWARTEWATERLAND 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland. Nr. 121963 16 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning GEMEENTE ZWARTEWATERLAND 2016 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

TOELICHTING FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

TOELICHTING FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING TOELICHTING FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2010 TOELICHTING FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2008 Inleiding. In de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw Raadsbrief Made, 10 januari 2012 Registratienr.: Onderwerp: Risico's gemeentelijk inkomensbeleid m.b.t. de Wmo Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M.F.L.A. van Oosterhout Maatschappelijke

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde)... 2 HOOFDSTUK 2 COMPENSATIEPLICHT... 5 Artikel 2.1 Reikwijdte

Nadere informatie

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015 Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Nr Onderwerp Opties Voorgestelde beslissing 1 Persoonsgebonden budget Optie

Nadere informatie

Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 1 Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 2 AANHEF 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN... 7 Artikel 1. Begripsbepalingen 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 Verordening vastgesteld bij Raadsbesluit van 12 december 2011, nummer R2011.0080, gepubliceerd 21 december 2011, in werking getreden met ingang

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Reactie/advies: WMO-raad Uden Om alle reacties uit 12 gemeenten samen te kunnen brengen, wordt u verzocht om gebruik te maken van

Nadere informatie

WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009

WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009 WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010 Verordening vastgesteld bij Raadsbesluit van 17 december 2009, nummer R2009.0084, in werking getreden met ingang van 1 januari

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Besluit Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Werkendam

Besluit Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Werkendam - 1 - Besluit Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Werkendam Het College van de gemeente Werkendam. Dit Besluit is een uitwerking van onderdelen van de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving 24 februari 2011 1 Inhoud 1. Wijzingen in de Verordening Maatschappelijke ondersteuning... 2 2. Wijzigingen

Nadere informatie

HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE VENLO

HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE VENLO Bijlage 3 bij collegevoorstel Wmo-besluit (18-12-2012) Notitie Maatschappelijke Ontwikkeling aan WMO-Forum team MOSAM steller PP Cox/I. Sijbers c.c. van onderwer p Ine Sijbers / Berdike Peters / Paul Cox

Nadere informatie

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Aan : Het college Van : Robrecht Lentink, afdeling samenleving Betreft : Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Datum : 5 april 2012 Notitie Wat kost RegioTaxiPlus ( in relatie tot het Tweede besluit voorzieningen

Nadere informatie

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 Vastgesteld: 21-3-2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek In deze bijlage wordt uitgelegd hoe de (maximale) eigen bijdrage per voorziening wordt vastgesteld. Deze

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening...

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 2015 concept Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2013

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2013 De raad van de gemeente Langedijk; - gelet op de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2007; - gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gemeente Langedijk; besluit:

Nadere informatie

Wmo-verordening Vlagtwedde 2011, tweede concept 10 november 2010

Wmo-verordening Vlagtwedde 2011, tweede concept 10 november 2010 1 Nr. 21. De raad van de gemeente Vlagtwedde; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2010, nr. ZA.10-8045/DV.10-203, afdeling Samenleving; gelet op de artikelen 4 en 5 van de

Nadere informatie

Verordening voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 1 e wijziging 1 juli 2011

Verordening voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 1 e wijziging 1 juli 2011 Verordening voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 Verwijderd: 6 Verwijderd: 5 Verwijderd: 7 Verwijderd: 6 Verwijderd: 8 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 4 Artikel

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Vorm van te verstrekken individuele voorzieningen 6. Hoofdstuk 5 Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel 10

Hoofdstuk 2 Vorm van te verstrekken individuele voorzieningen 6. Hoofdstuk 5 Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel 10 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 algemene bepalingen` 3 Hoofdstuk 2 Vorm van te verstrekken individuele voorzieningen 6 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden 7 Hoofdstuk 4 Woonvoorzieningen 8 Hoofdstuk 5 Het zich

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Datum: augustus 2006 Status: definitief Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het 5 persoonsgebonden budget Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen, eigen aandeel

Nadere informatie

Notitie: Herijking individuele Wmo verstrekkingen

Notitie: Herijking individuele Wmo verstrekkingen Notitie: Herijking individuele Wmo verstrekkingen Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking getreden. De meest omvangrijke verandering die deze wet voor gemeenten bracht is

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelet op het bepaalde in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op de artikelen 2 t/m 7 van de Verordening

Nadere informatie

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle Oranjeplein 1 5051 LT Goirle Goirle, 21 oktober

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

Inspraak op de Wmo verordening Dalfsen

Inspraak op de Wmo verordening Dalfsen Inspraak op de Wmo verordening Dalfsen De Wmo raad is gevraagd om een advies uit te brengen op het nieuwe gekantelde Wmo beleid van de gemeente Dalfsen. Hiervoor is de verordening eind augustus 2012 toegestuurd.

Nadere informatie