PROGRAMMA WONEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMA WONEN 2015 2025"

Transcriptie

1 PROGRAMMA WONEN Een toekomstbeeld op wonen geeft richting aan het gemeentelijke woonbeleid. Het kiezen van een richting is een eerste stap, daarna volgt de invulling. Wat ga je als gemeente doen om dat beeld te bereiken, zeker als die stip aan de horizon steeds weer wat opschuift? Een programma voor de komende jaren dat vanuit het toekomstbeeld een houvast geeft en tegelijkertijd de flexibiliteit biedt om daar waar nodig bij te kunnen stellen, is daarbij van vitaal belang. Om dit programma te kunnen opstellen, is kijken naar het vorige woonbeleid en bijbehorende resultaten een must, samen met de randvoorwaarden die gelden voor toekomstig woonbeleid. Hiermee wordt immers het startpunt bepaald voor het beleid voor de komende periode. Op basis hiervan is het woonprogramma samengesteld voor Vianen op de drie thema s Vitaliteit & Dynamiek, Wonen & Zorg en Duurzaamheid. Eerst wordt gekeken wat deze aandachtspunten inhouden, om daarna vanuit een terugblik en de belangrijkste randvoorwaarden voor toekomstig beleid, te kijken naar het programma voor wonen in de komende periode

2 1. Aandachtspunten voor de toekomst: Vitaliteit & Dynamiek, Wonen & Zorg en Duurzaamheid Dynamiek/vitaliteit De gemeente Vianen heeft sinds enkele jaren te maken met een stagnerende bevolkingsgroei. Om de vitaliteit en dynamiek die hoort bij de gemeente te behouden, is een groei in inwonertal noodzakelijk. Het grote uitbreidingsproject Hoef en Haag speelt hierin een prominente rol en moet bijdragen aan een verdere groei van het aantal inwoners in de gemeente. Naast een groei van de bevolking, speelt de bevolkingsopbouw een belangrijke rol. Wil je als gemeente voldoende reuring en voorzieningen blijven houden, dan is het van belang om jongeren en gezinnen te binden aan de gemeente. Voor deze doelgroepen speelt niet alleen de betaalbaarheid en bereikbaarheid van woningen een belangrijke rol, maar ook het voorzieningenniveau en de kwaliteit van de leefomgeving. Dat laatste wordt bepaald door de fysieke en sociale kwaliteit en veiligheid van de omgeving. Hier zijn bijvoorbeeld in de wijk Vijfheerenlanden door een intensieve samenwerking met LekstedeWonen op het gebied van leefbaarheid grote stappen ingezet; het is inmiddels een gewilde wijk om in te wonen met een wachttijd van 8 á 9 jaar voor sociale huurwoningen. Het beleid gericht op betaalbare jongerenhuisvesting en de doorstroming op de woningmarkt is in de afgelopen periode door de perikelen op de woningmarkt niet echt tot uiting gekomen. Om deze jongeren goed te kunnen bedienen op de woningmarkt en hen daar waar mogelijk te behouden voor Vianen, zal het beleid actief ten uitvoer moeten worden gebracht. De samenwerking met andere lokale partijen speelt hierin een essentiële rol. Dit geldt ook voor het merk Vianen, de pluspunten van het wonen in Vianen moeten meer bewust worden benut en uitgedragen. 2

3 Wonen en Zorg Vanuit de markt is behoefte aan de combinatie van wonen, zorg en dienstverlening. In Vianen is er echter de afgelopen jaren geen specifieke aandacht geweest voor deze combinatie. De combinatie wonen en zorg wordt wel steeds belangrijker omdat de bevolking steeds ouder wordt en langer zelfstandig blijft wonen. Dit komt deels voort uit het rijksbeleid ten aanzien van de zorg en de behoefte onder senioren om langer zelfstandig te blijven wonen. Men voelt zich op een latere leeftijd dan vroeger pas oud ; kijkend naar de ouderen nu is men veel vitaler dan vroeger. Met een vergrijzende bevolking in Vianen, de versobering van de zorg en de stijgende WMO kosten voor de gemeente zal er daarom dan ook meer nadruk liggen op het zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen van de ouderen, zowel de vitale oudere als de meer zorgbehoevende senioren. Dit betekent dat meer woningen klaar moeten worden gemaakt voor een doelgroep die (licht) zorgbehoevend en minder valide is of in de toekomst zal zijn. 3

4 Duurzaamheid De woningvoorraad in Vianen heeft altijd een prominente rol gehad in het woonbeleid van Vianen. Het aantal en type woningen is immers van grote invloed op de bevolkingskarakteristieken. Als gekeken wordt naar de fysieke karakteristieken van de woningvoorraad en de duurzaamheid hiervan, dan zijn er nog behoorlijk wat stappen te maken voor zowel koop als huurwoningen. Veel woningen in Vianen zijn nog niet voorzien van energiebesparende maatregelen als spouwisolatie en dubbel glas en energieopwekkende maatregelen als zonnepanelen. Deze maatregelen dragen bij aan een beter milieu, een lagere energierekening en een hoger wooncomfort. Daarnaast richt duurzaamheid zich op de houdbaarheid van woningen op de lange termijn. Met andere woorden: is dat wat we nu bouwen ook nog nodig in de toekomst? Bij het bouwen van de woningen is het van belang om die toets vraag te stellen en ervoor te zorgen dat het woonaanbod in Vianen aansluit op de woonwensen, zowel nu als over 20 jaar. 4

5 2. Terugblik afgelopen periode Om met de beschreven aandachtspunten effectief aan de slag te gaan, is het goed om te weten waar de gemeente Vianen staat en wat er in de afgelopen periodes is gerealiseerd. Kijkend naar de resultaten van uitvoeringsmaatregelen van 2005 tot 2013 kan worden geconcludeerd dat er grote stappen zijn gezet in de ontwikkeling van uitbreidings en herstructureringslocaties zoals Hoef en Haag, Wilhelminastraat en Clarissenhof. De samenwerking met LekstedeWonen is in die periode door middel van prestatieafspraken en de samenwerkingsovereenkomsten verder geïnstitutionaliseerd. Beide partijen zetten zich in om de samenwerking nog verder te verbeteren. Er is dus in de afgelopen periode veel gerealiseerd op het gebied van wonen in Vianen. In een markt die nooit stilstaat, kan echter niet op de lauweren worden gerust. Zo spelen er een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van demografie, gezondheidszorg en duurzaamheid die van invloed zijn op de woningmarkt van Vianen. Om deze ontwikkeling het hoofd te bieden, samen met andere ontwikkelingen onder meer op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit en lokale economie, is een duurzaam woonbeleid noodzakelijk. Een visie op deze thema s helpt om goed voorbereid te zijn als gemeente en in te spelen op de veranderingen. In 2005 is de Woonvisie vastgesteld. Daarin is het beleidskader voor die periode weergegeven met daaraan gekoppelde uitvoeringsmaatregelen. De belangrijkste doelgroepen waren jongeren en starters, met daarnaast aandacht voor de algemene doelgroepen zoals gehandicapten en lagere inkomens. Om de door het gemeentebestuur gewenste groei van het inwonertal te bereiken (naar inwoners in 2015) is aangegeven dat al voor 2015 een uitbreidingslocatie nodig zal zijn. Het nieuwbouwprogramma ging uit van 500 woningen in de periode Dit woonbeleid heeft geresulteerd in een 16 tal uitvoeringsmaatregelen in deze periode, gevolgd door een 17 tal maatregelen van De belangrijkste zijn hieronder kort beschreven, het complete overzicht is te vinden in de bijlage. Uitkomsten uitvoeringsmaatregelen In 2009 is het woonbeleid en de uitvoering geëvalueerd. Daarbij is gebleken dat de doelgroepen starters/jongeren en de senioren minder aandacht hebben gekregen dan was beoogd. Daarnaast is gebleken dat nieuwe ontwikkelingen een verschuiving nodig maakten naar wonen met welzijn en zorg. In de periode zijn minder woningen gebouwd dan nodig waren. Oorzaak was het denkproces over de exploitatieopzetten voor enkele te ontwikkelen locaties en de planvorming van diverse projecten. In 2008 zijn tenslotte door de raad richtinggevende besluiten genomen. In de periode zijn in totaal 301 woningen gereed gekomen, terwijl er 400 nodig waren. De aandacht voor jongeren is in deze woningen achter gebleven. Geconcludeerd werd dan ook in 2009 dat nog steeds ingezet moet worden op de huisvesting van jongeren en senioren, al dan niet in de combinatie van wonen met welzijn en zorg, om zo de sterke punten van de gemeente Vianen te behouden (kleinschaligheid, historische binnenstad, groen en rust). Om dit te realiseren zijn een 17 tal nieuwe uitvoeringsmaatregelen benoemd voor de periode Belangrijkste resultaten zijn de (naderende) realisatie van de drie wijkservicepunten in de gemeente, de realisatie van verschillende appartementencomplexen geschikt voor ouderen en het meer levensloopbestendig bouwen van appartementen. Daarmee samenhangend zijn patiowoningen in de Bleek gebouwd. Daarnaast is in samenwerking met LekstedeWonen de wijk Vijfheerenlanden grotendeels gerenoveerd en zijn de nieuw gebouwde woningen van LekstedeWonen meer 5

6 levensloopbestendig en duurzaam. Met het door de raad beschikbaar gestelde geld zijn er in de periode woningen met behulp van een starterslening verkocht. Daarentegen is door de crisis de nieuwbouw van koopwoningen achtergebleven, ondanks de vele plannen. Dit is maar deels gecompenseerd door de plannen van LekstedeWonen die wel zijn uitgevoerd, zoals de renovatie van de Vijfheerenlanden, Wilhelminastraat en de Plataan van Helsdingen. Samenvattend Geconcludeerd kan worden dat het Viaanse woonbeleid stappen heeft gezet als het gaat om het beleid gericht op ouderen en jongeren. Deze lijn zal verder moeten worden doorgezet, voornamelijk door het levensloopbestendig bouwen en renoveren. De achtergebleven groei van het aantal woningen in Vianen zal echter moeten worden ingehaald om zo te kunnen voldoen aan de wens om als gemeente te groeien. Belangrijk hierin is de focus op gezinnen, gezien het belang van een goed voorzieningenniveau in de gemeente. 3. RANDVOORWAARDEN WOONBELEID VIANEN Om met het woonbeleid in zijn algemeenheid en de bijbehorende aandachtspunten in het bijzonder aan de slag te kunnen gaan, moet rekening worden gehouden met een aantal spelregels. Als gemeentelijk beleidsstuk vormt de Toekomstvisie Vianen 2025 het raamwerk waaraan het woonbeleid moet voldoen. Verder vormen het landelijk en provinciaal beleid en het woonwensenonderzoek Vianen 2013 aanvullende kaders voor het woonbeleid in Vianen. Toekomstvisie Vianen 2025 In 2012 heeft de gemeente Vianen samen met de gemeenschap de Toekomstvisie opgesteld voor de toekomst van Vianen. Met als doel het bekrachtigen en verdiepen van de kwaliteiten en waarden van de gemeente en daarmee van de kernen. Daarbij is het van belang dat elke kern zijn eigen identiteit, samenhang en oriëntatie heeft. De kernkwaliteiten van de gemeente Vianen zijn het aantrekkelijke landelijke gebied, de historische binnenstad, de centrale ligging en de rivier en andere waterwegen. De kernwaarden van de gemeenschap zijn betrokkenheid, kritisch, ondernemend en saamhorig. Op basis van deze kernwaarden en kernkwaliteiten zijn drie beleidsthema s onderscheiden: wonen historische en landschappelijke waarde vitaliteit en dynamiek. 6

7 Wat betreft de ontwikkelingen op het gebied van wonen in Vianen vormt de toekomstvisie de leidraad die richting geeft en het kader vormt. Voor het versterken van de kernkwaliteiten en kernwaarden in Vianen is het wonen immers de basis. Hierbij ligt de nadruk op volumegroei, door het aantrekken van gezinnen, en het creëren van voldoende beschikbaarheid van woningen voor starters en senioren. Uiteraard met de voorwaarde dat kernkwaliteit historische en landschappelijke waarde gehandhaafd blijft en voldaan wordt aan de woonwensen. Nationale en regionale regelgeving: In de nationale en regionale regelgeving zijn er grote veranderingen gaande als het gaat om de rol van de gemeente in het woonbeleid en de huisvesting van zorgbehoevenden. Belangrijke ontwikkelingen in de landelijke wetgeving op het gebied van wonen zijn de komst van de Huisvestingswet 2014 en de Novelle, waarin gemeenten meer mogelijkheden krijgen om in te grijpen in de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woonruimtevoorraad. Daarnaast wordt het werkterrein van de corporaties ingeperkt. Het doel is om onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte te voorkomen en de leefbaarheid te bevorderen. Op regionaal niveau vormt de Regionale Huisvestingsverordening 2014 van de Bestuur Regio Utrecht het raamwerk. Dit zal, ook vanuit de Huisvestingswet, worden vervangen door een nieuwe regionale huisvestingsverordening. Deze zal per 2015 ingaan en regelt de verdeling van de huurwoningen onder huurders. Volgens de regionale prestatieafspraken is het streven daarbij nog steeds een sociale huurvoorraad van tenminste 30% in 2020 en realisatie van tenminste 25% van de woningproductie als sociale huur en tenminste 10% als sociale of gemengde koop van alle te bouwen woningen. Aanvullend op deze kaders geldt voor sociale woningbouw nog een 30% quotum; op regionaal niveau moet 30% van de woningen sociale huur zijn 1. Door het veranderend rijksbeleid voor de zorgsector wordt het scheiden van wonen en zorg stapsgewijs ingevoerd. Dit houdt in dat personen in een zorginstelling zelf betalen voor het wonen (Bron: Aedes). Dit heeft grote gevolgen voor de traditionele rolverdeling gemeente, zorgverlener en woningcorporatie. Voor de zorgbehoevende betekent dit namelijk dat men voor het wonen zelf betaalt en dat de zorg via de een collectieve verzekering, de AWBZ, wordt geregeld. Het scheiden van wonen en zorg kan daarnaast ook in fysieke zin plaatsvinden, dit heet extramuralisering. Hierbij gaat het erom de zorg zoveel mogelijk aan te kunnen bieden bij de mensen thuis in plaats van in het traditionele verzorgingstehuis. Hiermee wordt ingespeeld op de veranderende wetgeving en de wens van ouderen om langer thuis te blijven wonen en hun zorg thuis te ontvangen in plaats van in een intramurale setting. Deze wijziging in het zorgstelsel vraagt aanpassingen in de woningvoorraad, omdat woningen voor mensen met een zorgvraag nog verder aangepast moeten zijn dan op dit moment de norm is. Voorwaarde voor een succesvol woonbeleid is het helder hebben van de woonbehoeftes in Vianen. Om een goed beeld te krijgen van de woonbehoefte van de Vianezen is in 2013 het woonwensenonderzoek uitgevoerd. Het betrof een integraal onderzoek naar het functioneren van de woningmarkt in de gemeente Vianen. Het onderzoek bestond uit een enquête onder alle zelfstandige huishoudens in de gemeente. Daarnaast zijn de nog thuiswonende (toekomstige) starters geënquêteerd en een groot aantal huishoudens die de gemeente Vianen in de afgelopen vijf jaar hebben verlaten. Evenals werknemers die wel in Vianen werken, maar hier niet wonen. 1 Regionale Woonvisie 2030 Regio Utrecht 7

8 Naast deze enquêtes is een bronnenonderzoek uitgevoerd en zijn prognoses gemaakt voor de bevolkingsontwikkeling, de inkomensontwikkeling en de vraag naar wonen met zorg. Met deze informatie wordt inzichtelijk gemaakt naar welke woningtypen er vraag is en wat de ontwikkeling is op het gebied van bevolkingsgroei en de woningmarkt. Samen met de data van het CBS geeft dit een duidelijk beeld van de karakteristieken van de Viaanse woningmarkt. Het woonwensenonderzoek vormt samen met de actuele woonbehoefte de leidraad voor het Viaanse woonbeleid. Kort samengevat heeft Vianen te maken met een stabiele autonome bevolkingsomvang en een bevolkingsgroei die voornamelijk van buiten de gemeentegrenzen komt de komende jaren, een vergrijzende bevolking en een kleiner aandeel gezinnen in de gemeente (in de bijlage de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek). Samenvattend Vanuit de Toekomstvisie Vianen 2025, het woonwensenonderzoek en landelijke en regionale regelgeving zal volop moeten worden ingezet op het verder levensloopbestendig maken van de Viaanse woningmarkt. Zeker als rekening wordt gehouden met de snel groeiende populatie senioren boven de 75 jaar. Het goed kunnen huisvesten van jongeren, om ze behouden voor Vianen, is vanuit het woonwensenonderzoek en de toekomstvisie een must. Dit draagt, net als het aantrekken van gezinnen naar Vianen, bij aan het behoud van voorzieningen en vitaliteit binnen de gemeente. 8

9 4. Programma Woonbeleid De beschreven kaders geven richting aan het Viaanse woonbeleid en vormen hierdoor automatisch het woonprogramma voor Vianen voor de komende periode. Hiermee wordt immers recht gedaan aan de Toekomstvisie Vianen 2025, de actuele woonwensen in Vianen en het wettelijke kader. Per thema is uiteengezet hoe het programma eruit zal zien voor de komende periode. Naast de randvoorwaarden, is een bepaalde mate van flexibiliteit om te kunnen inspringen op een veranderende woningmarkt, een belangrijk uitgangspunt. Programma Vitaliteit en Dynamiek Ontwikkeling bevolking, huishoudens en woningen Zoals aangegeven zal de beoogde bevolkingsgroei en de daaruit volgende toename van het aantal woningen niet alleen vanuit Vianen moeten komen. De ontwikkeling van bestaande locaties/plannen als Vijfheerenlanden, Helsdingen en Sluiseiland zijn voldoende voor de verwachte autonome huishoudensontwikkeling (natuurlijke bevolkingsaanwas) van 475 extra woningen tot Maar om te groeien naar het beoogde inwoneraantal van 21 duizend inwoners zijn extra woningen nodig. Dat betekent voor de ontwikkeling van Hoef en Haag meer vrijheid, de groei komt immers van buiten de gemeente. De plannen voor Hoef & Haag bieden ruimte voor 1800 woningen en zijn in de PRS (Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie ) van de Provincie Utrecht reeds opgenomen, waardoor ook planologisch de mogelijkheid is geboden deze locatie daadwerkelijk te ontwikkelen. Aan Sluiseiland kan nog geen concreet aantal woningen worden gehangen, aangezien het aantal te bouwen woningen afhangt van de plannen voor dit gebied voor type bebouwing, kwaliteit en huisvesting van doelgroepen. Voor Sluiseiland wordt een nieuw plan opgesteld. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinschaligere nieuwbouw en herstructureringsprojecten die bijdragen aan de toename van het aantal woningen. In het hoofdstuk Bouwplannen zijn deze verder beschreven. De bevolkingsgroei hangt logischerwijs samen met de toename van het aantal huishoudens. Door de afnemende huishoudensgrootte zal het aantal huishoudens procentueel harder groeien dan het aantal inwoners. Dit als gevolg van een veranderende samenstelling van de bevolking. Hierdoor verandert ook de samenstelling van de huishoudens. In onderstaande tabel is de uitsplitsing van de groei tot 2032 te zien. Ontwikkeling huishoudenssamenstelling: verschil Jongeren / 1 2 pph tot 35 jaar won. Kleine huishoudens jaar won. Gezinnen won. Vitale ouderen / 1 2 phh jaar won. Senioren / 1 2 phh vanaf 75 jaar won. Totale groei aantal huishoudens won. Hieruit komt naar voren dat de groei in huishoudens voornamelijk wordt gerealiseerd door de groep ouderen. 9

10 Bij de ouderen is overigens sprake van een duidelijk onderscheid tussen de jongere, actieve, vaak nog werkzame groep vitale ouderen en de senior die meer is aangewezen op wonen met (mantel )zorg. Met name in die laatste groep zal het aantal huishoudens sterk toenemen. Dit heeft ook gevolgen voor de karakteristieken van de aan te bieden woningen voor deze groep senioren (geschikt voor zorg aan huis). Voor de gewenste doorstroming is het van belang dat voor alle doelgroepen wordt gebouwd, al zal de grootste toename te zien zijn bij de senioren. Met een lage verhuisgeneigdheid onder deze groep zijn push en pullfactoren van belang, zodat het voor senioren aantrekkelijk wordt om te verhuizen. Waardoor gezinnen kunnen doorstromen en jongeren de mogelijkheid krijgen om in te stromen. Zo wordt het woonaanbod voor deze twee doelgroepen in Vianen gefaciliteerd. Net als door het te bouwen Hoef en Haag, waarin het woonaanbod gefocust zal zijn op gezinnen met kinderen. De mogelijke toename van het aantal en aandeel gezinnen in Vianen als gevolg van de komst van Hoef en Haag is niet meegenomen in de bovenstaande figuur. Hoef en Haag zal namelijk, zo is de verwachting, bijdragen aan het verminderen van de vergrijzende trend binnen de gemeentelijke grenzen. De losgelaten bindingseis in de startersleningverordening per april 2014 moet verder bijdragen aan de toegankelijkheid van woningen voor jongeren op de woningmarkt en de daarmee samenhangende doorstroom en dynamiek van de Viaanse woningmarkt. Woonbehoeftes (type woning en woonmilieu) Voor de bevolkingsgroei en toename van het aantal huishoudens en woningen van de komende jaren zijn de aanbevelingen gedaan in het woonwensenonderzoek 2013 voor Hoef & Haag leidend. Waarbij de marktpartijen voor elke fase van het plan opnieuw naar de actuele woonwensen zal moeten kijken, om zo de komst van nieuwe bewoners van buiten de gemeente te stimuleren en te bespoedigen. Het woonwensenonderzoek laat immers zien waar de kansen en bedreigingen liggen voor de Viaanse woningmarkt en welke woontypes kansrijk zijn en aansluiten op de behoefte en welke juist niet. Zo zijn (half/geheel vrijstaande) eengezinswoningen in de koop tot het meest kansrijk en woningen vanaf het minst. Vanuit die gedachte zullen nieuw te bouwen woningen moeten worden getoetst aan de woonbehoefte van de (beoogde) inwoner; is er voldoende vraag naar een bepaald type woning? Naast de koopwoningen zijn huurwoningen tot 575, ook gewild. Vanuit de 30% regel zullen er daarbij voldoende sociale huurwoningen moeten worden bebouwd. De gemeente Vianen en LekstedeWonen hebben deze afspraken opgenomen in de prestatieafspraken, de partijen zorgen ervoor dat de woningvoorraad voor minimaal 30 % uit sociale woningbouw blijft bestaan. Ondanks dat de kernvoorraad voor onze autonome huishoudens voldoende is en uitbreiding in sociale huursector voor de autonome groei niet nodig is tot 2022, 10

11 nopen de regionale afspraken ons toch tot het vergroten van het absolute aantal sociale huurwoningen. Op basis van het huidige bestand en de bestaande woningbouwplannen zullen er in de komende jaren nog ruim 200 huurwoningen gebouwd moeten worden om aan de minimale afspraak te kunnen blijven voldoen. Vianen committeert zich aan de percentage eis van 30% voor sociale woningbouw, aangezien het als gemeente bereikbaar wil zijn voor alle doelgroepen. Wel heeft de gemeente de mogelijkheid om te bepalen hoe deze percentage eis wordt verdeeld over de lopende projecten. Zo kan per project worden bepaald of en in welke mate er sprake moet zijn van sociale huur. Het uitgangspunt hierbij is dat per locatie gekeken wordt naar de karakteristieken van de omgeving, welk woonmilieu hierop aansluit en voor welke doelgroep wordt gebouwd. Naast het woontype, speelt het woonmilieu een belangrijke rol in de wensen van de Viaanse woningmarkt. Zo moet in het programma voor Hoef & Haag rekening gehouden worden met de woonmilieus dorpscentrum en dorpsrand. Waarbij de meest uitgesproken woningkenmerken zich richten op veel ruimte en lucht, niet compact gebouwd, een eigen tuin, parkeren op eigen erf of in eigen garage. De voorzieningen om de hoek en een rustige woonomgeving. Daarbij mag jong en oud best door elkaar wonen. Lettend op het programma voor de komende jaren en de beschikbare bouwlocaties zijn er een aantal ontwikkelingen die als leidraad gelden. Binnen de autonome groei neemt in feite alleen het aantal huishoudens voor senioren fors toe. Maar voor welke senior ga je bouwen? Senioren worden later oud, zijn langer zelfstandig en voelen zich veel later senior. Hierdoor ontstaat er een tweedeling in de groep senioren, zoals ook al eerder is aangegeven, te weten de jonge vitale ouderen en de oudere senioren. Met alleen bouwen voor de twee onderscheiden seniorengroepen zal de doorstroming niet voldoende gestimuleerd worden, daarom zijn goedkope koop voor starters en de vitale ouderen noodzakelijk. Voor jongeren gaat het hierbij om een starterswoning en voor de vitale ouderen om een royalere variant hierop: zelfde aantal kamers als een starterswoning (wellicht extra kamer voor kleinkinderen), maar met meer m2, luxe en comfort, een grotere keuken en tuin, balkon of terras. Push & Pull factoren zijn daarbij belangrijk. Maak het aantrekkelijk voor groepen om te vertrekken/door te stromen en laat jongeren de gezinnen verdrijven. Realiseer je daarbij dat er twee soorten starters zijn, woonstarters: veelal jongeren die naar een huurappartement/woning gaan ( en voor het eerst zelfstandig gaan wonen) en koopstarters: iets oudere jongere/startende gezinnen die hun eerste woning kopen. Projecten Naar aanleiding van de huidige woningmarkt, de woonwensen en de toekomstvisie voor Vianen is voor een aantal woningbouwlocaties een specifiek woonbeeld aan te geven. Dit mede ingegeven door de locatie, zoals Sluiseiland en Helsdingen en Hoef & Haag. Voor de andere locaties is het grotendeels over te laten aan de markt om te bepalen welke woningen waar gerealiseerd kunnen worden, waarbij de uitgangspunten, zoals weergegeven in het vorige hoofdstuk, leidend moeten zijn. 11

12 Sluiseiland/Stadshof Sluiseiland is gelegen tussen het historische stadscentrum van Vianen en de Hof van Batenstein. Hierdoor zijn zowel de dagelijkse voorzieningen als de zorgvoorzieningen op loopafstand aanwezig. Dat maakt deze locatie uitermate geschikt voor de senioren. Naast de ligging tussen het centrum en de Hof van Batenstein is de locatie omgeven door water (de stadsgracht en het kanaal), waardoor sprake is van een binnenstedelijke toplocatie. Voor een goede invulling van deze toplocatie is het nodig het gewenste aantal woningen op deze locatie te heroverwegen, waardoor Sluiseiland ook daadwerkelijk de mogelijkheid krijgt de uitstraling van een toplocatie te realiseren. Sluiseiland is bij uitstek geschikt voor de jonge vitale oudere die nog een keer een zelfstandige koopwoning wil realiseren of duur kan huren, op een unieke locatie in de gemeente. Waarbij de mogelijkheid om langer te blijven wonen op het moment dat men echt ouder wordt aanwezig is, vanwege de nabijheid van de Hof van Batenstein en de van daaruit te leveren extramurale zorg. Om de jonge vitale ouderen met meer inkomen te verleiden naar Sluiseiland te verhuizen zal de mogelijkheid onderzocht moeten worden om de aspirant bewoners te betrekken bij het ontwikkelen van deze locatie en de woningen die daarop gebouwd kunnen worden. Vanwege de vele voor ouderen geschikte sociale huurwoningen in en achter de Hof van Batenstein (De Bol, De Donjon, de levensloopbestendige appartementen in de Vijfheerenlanden) is het niet nodig op Sluiseiland te bouwen voor de goedkopere huur. Daarnaast biedt het nabijgelegen Stadshof/Hazelaarstraat, een andere A locatie de mogelijkheid voor sociale huur. Door het gebied Sluiseiland/Stadshof als één geheel te zien, kunnen er sociale huurwoningen worden gebouwd nabij de Stadshof en koopwoningen op Sluiseiland. Hoef & Haag Hoef en Haag moet concurrerend met en vooral onderscheidend zijn van andere grote nieuwe woningbouwlocaties rondom de stad Utrecht. Gezien de algemene woonaantrekkelijkheid van Vianen en de ligging aan de andere kant van snelweg dan de stad Vianen moet Hoef & Haag als een nieuw dorp geprofileerd worden, nabij de Lek en recreatieplan Everdingen. Zoals reeds eerder aangegeven is deze nieuwe uitleglocatie alleen nodig voor het laten groeien van de gemeente Vianen. Deze groei is weer nodig voor het in stand houden van allerlei voorzieningen in de gemeente. Dat wil niet zeggen dat de toekomstige bewoners alleen van buiten de gemeente zullen komen. Een deel van de nieuwe woningen kan ook gebruikt worden om de doorstroming in de bestaande woningvoorraad in de gemeente op gang te brengen, waardoor daar woningen beschikbaar komen voor o.a. starters. 12

13 De wijk Hoef & Haag kan interessant zijn voor startende en jonge gezinnen, die op zoek zijn naar rust en ruimte. Daarbij is betaalbaarheid een belangrijk motief om de overstap te maken. Voor mensen van buiten de gemeente zal Hoef & Haag iets eigens en speciaals moeten bieden, dat niet ook gevonden kan worden in de nieuwe uitbreidingen in Nieuwegein, Houten of Leidse Rijn bij Utrecht. Hoef & Haag mag dus niet zomaar de zoveelste grote nieuwbouwwijk zijn, maar zal zich moeten onderscheiden als nieuw dorp met eigenschappen die elders niet gevonden worden. Duurzaamheid zou daarbij een ingang kunnen zijn. Evenals de ligging aan de rivier en bij recreatieplas Everstein. Een specifiek woningbouwprogramma is dan ook aan de markt om te ontwikkelen, waarbij er wel aandacht moet zijn voor het mede bouwen van sociale huurwoningen (dat is overigens ook vastgelegd in de overeenkomst met de ontwikkelende partijen). Voor veel potentiële verhuizers is het voorzieningenniveau belangrijk. Daarom zal bij de planontwikkeling en fasering van deze nieuwe wijk, bekeken moeten worden of voorzieningen en zo ja, welke voorzieningen, al in de startfase aangeboden kunnen worden op locatie. Te denken valt daarbij aan een dependance van een basisschool/bredeschool, een huisarts met een, in eerste instantie beperkt aantal dagen in de week, spreekuur, een noodsupermarkt e.d. Hiermee wordt ook ingezet op het aantrekken van een deel van de 6000 mensen die dagelijks van en naar Vianen reizen voor werk maar elders wonen. Helsdingen Vianen kent twee woonzorgzones, de Hof van Batenstein in het centrum en de Plataan van Helsdingen ten westen van de A2. Door de ligging van de bouwlocatie Helsdingen naast de Plataan van Helsdingen is deze locatie uitermate geschikt voor het realiseren van woningen voor vitale ouderen en senioren. Waarbij een mix van de twee onderscheiden groepen een goede mogelijkheid geeft om de doorstroming in de wijken Amaliastein en Monnikenhof op gang te brengen. Helsdingen is geschikt voor de lage en middeninkomens, waardoor er hier mogelijkheden zijn voor een groter aanbod (sociale) huurwoningen. Samenvattend De vergrijzing in Vianen zorgt voor een grote toename van senioren en vitale ouderen in Vianen, hier moet rekening mee worden gehouden in de woningbouwprojecten. Er moet gebouwd worden voor deze twee doelgroepen en voor de doorstroming, dus de ook bouw voor starters en gezinnen. Waarbij het uitgangspunt voor Sluiseiland de vitale ouderen zijn, voor Helsdingen de vitale ouderen en senioren en voor Hoef en Haag de gezinnen. De autonome bevolkingsgroei kan worden opgevangen door de lopende projecten, Hoef en Haag faciliteert in de bevolkingsgroei van buiten. 13

14 Programma Wonen en Zorg Vraag Als het gaat om wonen en zorg is het kritisch kijken naar de bestaande en nieuw te bouwen woningvoorraad dan ook wenselijker dan alle pijlen te richten op het bouwen van senioren/ouderenwoningen. Dit wordt ook onderschreven door de uitkomsten van het Woonwensenonderzoek, waarin naar voren komt dat de vraag naar levensloopgeschikte woningen (huur en koop) zal toenemen van 950 in 2013 naar 1200 in Van die 1200 woningen zullen er 500 in het huursegment vallen. Levensloopgeschikte woningen zijn woningen waarvan de primaire vertrekken (keuken, toilet, badkamer, en tenminste 1 slaapkamer) zonder traplopen bereikbaar zijn vanuit de woonkamer in een geschikte woningomgeving (nabijheid voorzieningen). Het gaat hierbij dus niet alleen om de bereikbaarheid van de woning van buitenaf (zonder trappen), maar ook in de woning zelf (gelijkvloerse primaire vertrekken). Dit in tegenstelling tot de genoemde wensen onder de geënquêteerden uit het woonwensenonderzoek, waarin de focus ligt op de bereikbaarheid van buitenaf (Wwo 2013). Hierbij geeft 56% van de huurders en 35% van de eigenaar bewoners aan dat men een nultredenwoning bezit. Vaak is het echter zo dat mensen pas realiseren wat de beperkingen zijn als men al slecht ter been is en men bijvoorbeeld met een rollator door het huis moet. Zoals in het onderzoek ook wordt benoemd : kanttekeningen die hierbij geplaatst kunnen worden zijn het daadwerkelijke aanbod en daadwerkelijke mate van toegankelijkheid. Pas wanneer bewoners echt geconfronteerd worden met beperkingen, ervaren zij hoe toegankelijk hun woning echt is. De kans is dus groot dat de vraag uiteindelijk hoger zal uitvallen als bewoners daadwerkelijk met beperkingen te maken krijgen, zeker als rekening wordt gehouden met, naast de toegankelijkheid buiten de woning, de toegankelijkheid binnen de woning. Aanbod De toenemende vraag naar levensloopbestendige woningen kan deels worden opgevangen door de 1156 levensloopgeschikte woningen die LekstedeWonen in bezit heeft volgens het Woonwensenonderzoek De vraag is echter in hoeverre deze woningen ook daadwerkelijk geschikt zijn voor de doelgroep, een vraag die ook wordt gesteld in het onderzoek (Wwo 2013). Navraag bij LekstedeWonen leert namelijk dat slechts een deel van de 1156 woningen als levensloopbestendig kan worden geclassificeerd als wordt uitgegaan van levensloopbestendigheid binnen en buiten de woning. Rond de 400 woningen zijn echt geschikt als seniorenwoning, als zorgof aanleunwoning, levensloopbestendig of nultredenwoning en in het kader van verzorgd wonen. De komende periode zullen, los van de plannen voor Hoef & Haag, een 60 tal seniorenwoningen worden gebouwd door LekstedeWonen die levensloopbestendig zijn. Daarmee komt het totaalaanbod op 460 woningen die levensloopbestendig zijn bij een vraag van 500 woningen in de (sociale) huursector. 14

15 Naast de sociale sector zal de vraag naar levensloopbestendige woningen ook toenemen in de koopsector tot 700 woningen. Dit betekent niet alleen een verdere aanpassing van de woningen in de huursector om deze meer levensloopbestendig te maken, maar ook de koopsector. En daar waar in de (sociale) huursector LekstedeWonen de belangrijkste partner is en afspraken kunnen worden gemaakt over het aanbod levensloopgeschikte woningen middels prestatieafspraken, zal in de koopsector voornamelijk de samenwerking moeten worden gezocht met de marktpartijen en in moeten worden gezet op voorlichting richting de eigenaren van de woningen. En samen met lokale en regionale partners ( projectontwikkelaars, aannemers, bewonersverenigingen en provincie) optrekken om de bestaande bouw en nieuwbouw verder levensloopbestendig te maken. Voor Vianen zal het hierbij voornamelijk gaan om voldoende levensloopbestendig maken van de woningen, zoals ook beschreven in het pilotproject van de provincie Utrecht 2. Doel hierbij is om senioren te stimuleren hun koopwoning aan te passen. Hierbij gaat het om onder meer de volgende activiteiten: geen drempels of treden tot de voordeur, goede verlichting, domotica/automatisering, alarmering, eventuele verplaatsing slaap en badkamer beneden, extra beugels en leuningen en aangepast sanitair. De rol van de gemeente zal hierbij voornamelijk een faciliterende zijn, onder meer door soepeler vergunningsbeleid op het gebied van woningaanpassing, informeren van de bewoners van de koopwoningen en de verschillende partijen met elkaar in contact te brengen. Streven hierbij is om voldoende aanbod in levensloopgeschikte woningen te kunnen creëren, waarbij bewustwording onder de doelgroep een voorwaarde voor succes is. Zo blijkt ook uit het pilotproject van de provincie Utrecht dat een groot deel van de doelgroep (55 plussers) van mening is, al dan niet terecht, dat hun woning al geschikt is. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat het onderwerp, het aanpassen van de woning, voor ouderen een gevoelig onderwerp is vanwege het geconfronteerd worden met (toekomstige) beperkingen als gevolg van het ouder worden. Het inzetten op comfort en gemak is daarom een cruciale om de doelgroep te bereiken. Wijkservicepunten & seniorenwoningen Wat betreft de bereikbaarheid van zorg in de gemeente spelen wijkservicepunten een belangrijke rol. Deze servicepunten maken dat zorg voor verschillende hulpbehoevende doelgroepen, waaronder de senioren, in betrekkelijke nabijheid te vinden is. Door onder meer de realisatie van de Hof van Batenstein en de Plataan in zowel De Hagen als Helsdingen kunnen hier zorgbehoevende senioren terecht. In beide wijken wonen rondom de wijkservicepunten namelijk relatief veel zorgbehoevenden, die met de komst van de servicepunten beter bediend kunnen worden, zowel intramuraal als extramuraal. Verder wordt het wijkservicepunt Zijderveld ontwikkeld voor deze groep en zal in het project van de Wilhelminastraat e.o. ook een klein complex voor ouderen gerealiseerd worden. In Zijderveld wordt eveneens een complex voor ouderen gerealiseerd (start bouw 2014). In Helsdingen zijn in de Plataan van Helsdingen al ouderenappartementen gerealiseerd. 2 Draaiboek en Stappenplan: Voor een gemeentelijk project Uw Huis, Uw Toekomst. Provincie Utrecht,

16 Deze ontwikkelingen sluiten aan op de groeiende vraag naar verzorgd wonen (wonen in een complex met zorg, wonen en zorg wel gescheiden), deze vraag zal toenemen van 120 naar 180 woningen in Na de realisatie van de wijkservicepunten, moet ook nog gekeken worden naar aanpassingen in de omgeving van servicepunten. Denk hierbij aan het verlagen van trottoirs. Samenvattend De vergrijzing leidt tot een toenemende vraag naar levensloopbestendige woningen in Vianen, waarbij het aanbod in de toekomst niet toereikend zal zijn bij het huidige aanbod. Dit betekent dat bestaande woningbouw verder levensloopbestendig moet worden gemaakt, zowel de particuliere als de sociale woningvoorraad. De gemeente kan hierbij faciliteren door een soepeler vergunningenbeleid op het gebied van woningaanpassingen, te informeren en partijen met elkaar in contact te brengen. De wijkservicepunten in de gemeente dragen verder bij aan de bereikbaarheid van zorg voor de inwoners van Vianen. Programma Duurzaamheid Actueel woonbeleid Om een woonbeleid te hebben dat breed wordt gedragen onder de stakeholders van de Viaanse woningmarkt en aansluit op de praktijk, is afstemming en samenwerking met andere partijen van vitaal belang. De inwoners van Vianen en de ondernemers die opereren op de Viaanse woningmarkt, ervaren immers op dagelijkse basis de ontwikkelingen op de woningmarkt, deels door wat op gemeentelijk niveau wordt besloten. In april 2014 is daarom gestart met een bijeenkomst voor lokale marktpartijen om te kijken naar de starters op de Viaanse woningmarkt, en dan specifiek naar de startersleningverordening. De feedback vanuit de zaal om de bindingseisen in de verordening los te laten, is op korte termijn opgevolgd en aangepast in de verordening. Hier werd enthousiast op gereageerd, net als de uitnodiging voor een vervolgsessie in juli 2014 om te kijken naar de Viaanse woningmarkt in het algemeen. Doel is om jaarlijks met de marktpartijen om tafel te zitten en de actuele ontwikkelingen op de lokale en regionale woningmarkt te bespreken en daar waar nodig op in te springen door middel van aanpassing van beleid en/of activiteiten. Het behouden van het landelijke karakter van de gemeente kan gewaarborgd worden door het buitengebied te behandelen zoals is beschreven in de Landschapsvisie; het volgen van de rode contouren, geen/beperkte bouw in het buitengebied en daar mogelijk een recreatieve invulling. Door inspreekavonden voor bebouwingsprojecten te organiseren, worden belanghebbenden tijdig betrokken bij deze projecten, waardoor het draagvlak wordt vergroot. 16

17 Energieverbruik Door als gemeente een actieve rol te pakken in het verduurzamen van het Viaanse woningaanbod met beperkte (financiële) middelen, is samenwerking met inwoners en ondernemers een must. Met LekstedeWonen zijn prestatieafspraken gemaakt over het verduurzamen van het bestaande woningaanbod en de bouw van duurzame nieuwe woningen. Ondernemers en inwoners die zich inzetten voor het verduurzamen van de woningen kunnen worden gefaciliteerd door de gemeente. Zo worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd door lokale marktpartijen voor eigen woningbezitters over het verduurzamen van de woning, gepromoot via de gemeentelijke communicatiekanalen. Daarnaast kunnen inwoners op de gemeentelijke website zelf achterhalen of men een vergunning nodig heeft voor bepaalde energiebesparende maatregelen (zonnepanelen, warmtepompen, isolatie) en wat het oplevert. Dit past binnen de rol van de gemeente als verbinder en facilitator. Op regionaal niveau wordt intensiever samengewerkt om woningbezitters over te halen om hun woning te verduurzamen. Zo is een regionale samenwerking opgezet om in het kader van het Energieakkoord meer (financiële) middelen te hebben om deze doelgroep te bereiken. Deze regionale samenwerking, samen met de privaat publieke samenwerking, zal verder worden uitgebreid. Zo wordt verder gekeken naar het in gebruikstellen van de waterkrachtcentrale Stuw Hagenstein, het inzetten op lokale energie coöperaties en gezamenlijke groene energie inkoop en de promotie van energiescans, zonnepanelen en boilers. Als het gaat om nieuwbouw, dan is het uitgangspunt dat er zo duurzaam mogelijk wordt gebouwd. Bij nieuw te ontwikkelen projecten is een bindende voorwaarde dat er klimaatneutraal wordt gebouwd. Samenvattend 17

18 De programma s Vitaliteit &Leefbaarheid, Wonen & Zorg en Duurzaamheid schetsen het kader voor de toekomstige woningbouwprojecten, van nieuwbouw tot renovatie. Gericht op een verdere bevolkingsgroei tot 21 duizend inwoners rekening houdend met de identiteit van Vianen en borgen van de vitaliteit van de gemeente. Daarbij per project bekijken wat de actuele behoefte is, nu en in de toekomst, en hierin de samenwerking daar waar mogelijk zoeken met lokale marktpartijen en inwoners. Het verder levensloopbestendig maken en verduurzamen van bestaande woningen en nieuwbouw, het behouden van jongeren voor Vianen en het aantrekken van gezinnen naar Vianen zijn speerpunten hierin. 5. BOUWLOCATIES Wat betekenen deze programma s voor het bouwen in Vianen? Een vergrijzende bevolking, de wens om als gemeente te groeien en de verschillende doelgroepen goed te kunnen bedienen, hebben ook gevolgen voor de te verwachte projecten. In de autonome bevolkingsgroei van 500 huishoudens tot 2022 zal door de lopende en aankomende projecten worden voorzien, zo is de verwachting. Hoef & Haag is dan in zijn totaliteit beschikbaar voor buitenstaanders en de verdere bevolkingsgroei tot 21 duizend inwoners. Er is dan geen overcapaciteit meer voor eventuele nieuwe ontwikkelingen in de kleine kernen Hagestein en Everdingen, of voor herstructurering in de stad Vianen. Dit maakt dat de individuele ontwikkelingen van alle locaties extra aandacht vraagt op het gebied van wat gaan we bouwen en voor wie, om zo te voorkomen dat voor leegstand wordt gebouwd of woningen op voorhand niet verkocht gaan worden. Per project wordt de afweging gemaakt voor welke doelgroep wordt gebouwd en of sociale huur of koop wordt gerealiseerd. Per lopend project wordt een overzicht gegeven van de planning. De peildatum hierbij is augustus 2014 en betreft een prognose, projecten kunnen door veranderende (markt) omstandigheden nog qua omvang of type veranderen. Reeds lopende projecten waarvan de planontwikkeling reeds in een ver gevorderd stadium zijn: Vijfheerenlanden Sociale huur. Slopen en nieuwbouw gebouw 3 (Goudhaver) capaciteit 34 woningen, prognose start bouw 2016, waarvoor er eerst 58 worden gesloopt ( / 24 won.) Hogeland Sociale huur. Wilhelminastraat e.o., slopen en nieuwbouw 2014 capaciteit 70 woningen, waarvan 50 vervanging (+ 20 won.) Vijfheerenlanden Sociale huur. Hoekenstraat, deel I en II. Prognose start bouw 2015 capaciteit 20 woningen en 7 grondgebonden woningen. Zijderveld Sociale huur en koop. Dorpsweg. Start bouw 2014, vervolg Capaciteit 30 woningen, waarvan 4 vervanging (+ 26 won.) Zijderveld Sociale huur. De Boomgaard. Prognose start bouw Capaciteit 22 woningen Landgoederen Ossenwaard. Prognose start bouw Capaciteit 12 woningen, waarvan 7 vervanging (+ 5 won.). Hogeland Sociale huur. Stammershoefstraat e.o., slopen en nieuwbouw. Prognose start bouw Capaciteit 42 woningen, waarvoor er eerst 54 worden gesloopt ( / 12 won.) Clarissenhof. Sociale huur en koop. Prognose start bouw Capaciteit 56 woningen, waarvan 1 vervanging (+ 55 won.) De Bleek. Koop. Prognose start bouw

19 capaciteit 10 woningen (restant). Nieuwe nog vrij te ontwikkelen locaties Hoef & Haag. Sociale huur en koop. capaciteit 1800 woningen tot na 2030, 100 units per jaar. Prognose start bouw Sluiseiland. Koop/ (Middel)dure huur. capaciteit nog nader te bepalen. Helsdingen. Sociale huur en koop. capaciteit 100 woningen (restant) Monnikenhof Park De Looch Nog geen aantallen bekend. Zorglandgoed Capaciteit 24 woningen Totale capaciteit in reeds lopende plannen 74 woningen in Vianen 48 woningen in Zijderveld 5 woningen op Ossenwaard 135 woningen (netto) Totale capaciteit in nog vrij te ontwikkelen locaties 107 woningen excl. H&H/Sluiseiland 24 woningen op het zorglandgoed 131 woningen excl. Hoef & Haag 300 woningen Hoef & Haag tot woningen Hoef & Haag woningen incl. H&H, excl. Sluis. In bijlage 2 een overzicht van de huidige plannen voor deze woningbouwlocaties, zoals opgenomen in de planmonitor voor de Provincie Utrecht (stavaza juni 2014). 19

20 Literatuurlijst Woonvisie Gemeente Vianen Nota Herijking Woonvisie Gemeente Vianen Regionale Woonvisie 2030 Prestatieafspraken volkshuisvesting regio Utrecht Samenwerkingsovereenkomst Wonen Vianen Woonwensenonderzoek 2013 Vianen Toekomstvisie 2025 CBS cijfers uit StatLine, via Planmonitor Wonen Provincie Utrecht, volgens gemeentelijke opgave De weg naar woonservicezones SBGO Gemeente Vianen Bestuur Regio Utrecht Bestuur Regio Utrecht BMC Companen Gemeente Vianen CBS LaaglandAdvies 20

TEAM RUIMTELIJKE ORDENING EN PROJECTEN. Auteur: Gijs Savenije Tweede lezer: Anja Leijdes. Woonvisie Vianen 2015 2018: Een Visie op Wonen (Deel 1) 2

TEAM RUIMTELIJKE ORDENING EN PROJECTEN. Auteur: Gijs Savenije Tweede lezer: Anja Leijdes. Woonvisie Vianen 2015 2018: Een Visie op Wonen (Deel 1) 2 TEAM RUIMTELIJKE ORDENING EN PROJECTEN Auteur: Gijs Savenije Tweede lezer: Anja Leijdes 2 TOEKOMSTBEELD WONEN In 2025 heeft Vianen een vitale en dynamische bevolking. In de provincie Utrecht ondervindt

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling, met medewerking van Rink Drost,

Nadere informatie

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep Voorwoord De inwoners van Bleskensgraaf hebben in de dorpsagenda wonen benoemd als één van de belangrijkste speerpunten. Om erachter te komen hoe de inwoners het wonen in hun dorp nu ervaren en hoe ze

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland Door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-l 04 2012 HK Haarlem 2 2OKT. 2013

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen 22 september 2011 Inleiding Directeurbestuurder Ed Penninks heet alle aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor hun aanwezigheid. Het programma van vanmiddag

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE Stad maken donderdag 19 maart 2015 Stad maken Duiding en context De traditionele rollen binnen het ontwikkeltraject veranderen. De corporaties,

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam enquête wordt ingevuld door de hoofdbewoner of de partner van de hoofdbewoner. Algemeen 1. Woont u in een huur- of een koopwoning? huur, corporatie/woningstichting...

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Onderbouwing ladder voor duurzame verstedelijking Achterberg Oost

Onderbouwing ladder voor duurzame verstedelijking Achterberg Oost Onderbouwing ladder voor duurzame verstedelijking Achterberg Oost De gemeente Rhenen heeft de Achterbergse Ontwikkelingsmaatschappij (AOM) gevraagd meer inzicht te geven in de onderbouwing van de ontwikkeling

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Woningbeheer Harlingen Postbus 103 8860 AC Harlingen Bolswardervaart 1 Openingstijden maandag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Kwalitatieve Woningbehoefte Nieuwegein

Kwalitatieve Woningbehoefte Nieuwegein Datum 12 november 2013 Referentie Status DEFINITIEF inbo Gaasterlandstraat 5 967 1000 AZ Amsterdam Kwalitatieve Woningbehoefte T +31 (0)20 421 24 22 amsterdam@inbo.com www.inbo.com inbo b.v. Woudenberg

Nadere informatie

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt. Dit Masterplan moet antwoord geven op de onderstaande vragen;

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt. Dit Masterplan moet antwoord geven op de onderstaande vragen; Masterplan; Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Dit Masterplan moet antwoord geven op de onderstaande vragen; - Zijn Heetense jongeren en starters überhaupt genegen om in ons dorp te (blijven)

Nadere informatie

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting 1 2 Inhoud 1. Aanleiding 5 2. Wonen en leven in Pijnacker-Nootdorp 6 3. Waar en hoe wonen de 55-plussers? Tevredenheid met woning en woonomgeving

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Versie: juni 2013 Gemaakt door: Ingeborg van den Wijngaart Gemaakt in samenwerking met: Willemijn Tepper Suggesties voor verbetering kunt u e-mailen naar i.vandenwijngaart@volksbelangwbd.nl

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Halderberge. Bernardus Wonen Gemeente Halderberge Juni 2015

Woningmarktanalyse Halderberge. Bernardus Wonen Gemeente Halderberge Juni 2015 Woningmarktanalyse Halderberge Bernardus Wonen Gemeente Halderberge Juni 2015 Aanleiding De afgelopen jaren hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan (en nog steeds) die van invloed zijn op de woningmarkt.

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

WONEN IN DE DRECHTSTEDEN 2014

WONEN IN DE DRECHTSTEDEN 2014 Drechtsteden WONEN IN DE DRECHTSTEDEN 2014 Woonmonitor en vooruitblik Programma: Wonen en Stedelijke Vernieuwing Auteurs: M. Val en M. Morlog, beleidsadviseurs Drechtsteden m.m.v. Jan Schalk, Onderzoekcentrum

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

WELKOM bij de training succes boeken met vrijesectorhuur

WELKOM bij de training succes boeken met vrijesectorhuur WELKOM bij de training succes boeken met vrijesectorhuur Frans Wittenberg Arnhem, 27 maart 2013 even voorstellen economisch onderzoek- en adviesbureau markt en financiële kant van vastgoed wonen, commercieel

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

1. probleemverkenning

1. probleemverkenning 1. probleemverkenning Particuliere woningvoorraad is van essentieel belang! Nieuwbouw: 200 woningen per jaar, bestaande voorraad: 35.400 woningen! Sociale huursector (HW Wonen): 10.000 won. Particuliere

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl. Woningbehoefte voor de wijk Marickenzijde in De Ronde Venen

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl. Woningbehoefte voor de wijk Marickenzijde in De Ronde Venen RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woningbehoefte voor de wijk Marickenzijde in De Ronde Venen De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Stand van zaken Lelystad ligt centraal in Nederland en is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De stad is

Nadere informatie

gemeente Steenbergen II mi ui III llll llll II BM1200343 Onderwerp Loop der bevolking/ Stand van zaken voortgang woningbouw

gemeente Steenbergen II mi ui III llll llll II BM1200343 Onderwerp Loop der bevolking/ Stand van zaken voortgang woningbouw gemeente Steenbergen II mi ui III llll llll II BM1200343 RAADSMEDEDELING Onderwerp Loop der bevolking/ Stand van zaken voortgang woningbouw Steenbergen; 20 februari 2012 Aan de Raad, 1. Inleiding Sinds

Nadere informatie

Opplussen Nieuwe Stijl

Opplussen Nieuwe Stijl Opplussen Nieuwe Stijl Sabine Verkroost Verkroost Advies 10 Inhoud de aanleiding. terugblik opplussen opplussen nieuwe stijl wat gebeurt er allemaal uw belang bij opplussen 11 Zelfstandig wonen voor iedereen

Nadere informatie

Woningmarkt Leiderdorp. DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw

Woningmarkt Leiderdorp. DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw Woningmarkt Leiderdorp DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw Gemeenteraad, 1 september 2014 Het werk van mij = simpel + - - Ca 3 miljoen!

Nadere informatie

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Bent u benieuwd naar de nieuwbouwplannen en herinrichting van de wijk Vijfheerenlanden? Dit najaar start

Nadere informatie

Sociale woningvoorraad en langdurige zorgvragers. Langer Thuis, 27 mei 2015

Sociale woningvoorraad en langdurige zorgvragers. Langer Thuis, 27 mei 2015 Sociale woningvoorraad en langdurige zorgvragers Langer Thuis, 27 mei 2015 Even voorstellen Claartje Sadée (verhuisadviseur Utrecht, Stade Advies) Wouter Schepers (adviseur Strategie & Beleid, Bo-Ex) Penny

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Huisvestingswet 2014. Woonruimteverdeling in de regio

Huisvestingswet 2014. Woonruimteverdeling in de regio Huisvestingswet 2014 Woonruimteverdeling in de regio Opbouw 1. Hoe hebben we het nu geregeld? 2. Wat zegt de nieuwe wet? 3. Hoe gaan we het regelen? 1. Huisvestingsverordening Regio Alkmaar 1. 6 (8) gemeenten

Nadere informatie

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid!

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Nieuwe woonenquête moet woonwensen beter in kaart brengen! In 2007 is een nieuwe website gestart

Nadere informatie

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Onderwerp: Vragen en inrichting nieuwe Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! "!#

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! !# $%$ #&''( )&!'&!*+)&!'&!,,& #& -./ 011 *2.-. "!#! ! (31-.1 41 51 /.( 1131 ( 31 $3 6 36 1 31 0* 34*17 3 1,*/8,/$9. 6 1 3 3 * : 1 1 3 /,/$& ;3*/33 131(1 1 ( 7 6 3 / 1 1 3 (31$/ (/)1-.-7 16 3 6 6 3 11

Nadere informatie

Enquête. Woningbehoefte Ritthem 2014. Resultaten

Enquête. Woningbehoefte Ritthem 2014. Resultaten Enquête Woningbehoefte Ritthem Resultaten Juni Inhoudsopgave Inleiding.... Samenvatting.... Overzicht resultaten.... Algemeen.... Verhuiswens binnen jaar.... Doelgroepen naar leeftijd..... Jongeren (

Nadere informatie

Bestemmingsplan Steenwijk De Meenthehof

Bestemmingsplan Steenwijk De Meenthehof Reactienota zienswijze Bestemmingsplan Steenwijk De Meenthehof Vastgesteld door de gemeenteraad van Steenwijkerland d.d. REO / hklo februari 2012 Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 3 2. Ontvankelijkheid 3

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 NR. TITEL: (concept) Regionaal Actie Programma (RAP) KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Stand van zaken Leefbaar Balgoij 3. Presentatie resultaten enquête wonen 4. Scenario s 5. Hoe verder?

Agenda. 1. Opening 2. Stand van zaken Leefbaar Balgoij 3. Presentatie resultaten enquête wonen 4. Scenario s 5. Hoe verder? Agenda 1. Opening 2. Stand van zaken Leefbaar Balgoij 3. Presentatie resultaten enquête wonen 4. Scenario s 5. Hoe verder? Pilot burgerparticipatie De ontwikkeling van de dorpsplannen door de kernen betekenen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Gewijzigd Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12 Sliedrecht, 13 mei 2008 Onderwerp: Startnotitie Oude Uitbreiding West Samenvatting: De gemeente Sliedrecht is in het voorjaar

Nadere informatie

Welkom. Casuïstiek Dordrecht. Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in. Trivire. Wonen, Welzijn en Zorg. Workshop A

Welkom. Casuïstiek Dordrecht. Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in. Trivire. Wonen, Welzijn en Zorg. Workshop A Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in Welkom Voorzitter: Bob Spelt teamleider team wonen en stedelijke vernieuwing provincie Utrecht Workshop A Casuïstiek Dordrecht Wim van der Linden

Nadere informatie

Sociale huur in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst

Sociale huur in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst Sociale huur in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst Joop Hilberding, Beleidsadviseur 11 februari 2013 Het aandeel in de woningvoorraad per kern In de 5 grote kernen staat 70% van ons bezit Gemiddeld

Nadere informatie

Notitie Starterswoningen Harmelen

Notitie Starterswoningen Harmelen Notitie Starterswoningen Harmelen Auteur: A.E.M. van Soest- Vernooij Inleiding Harmelen is de laatste jaren achtergebleven als het gaat om het aanbod aan nieuwbouwwoningen. Behalve de woningen in De Driesprong

Nadere informatie

TOEPASSING TREDE 1 EN 2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING V00R PLAN MULDERSWEG

TOEPASSING TREDE 1 EN 2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING V00R PLAN MULDERSWEG TOEPASSING TREDE 1 EN 2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING V00R PLAN MULDERSWEG 12 januari 2016 drs. Fokke de Jong Australiëlaan 5, 3526 AB Utrecht 030 693 60 00 info@atrive.nl www.atrive.nl KvK: 31042832

Nadere informatie

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Meppel, 7-7-2015 Geacht college, De Huurdersvereniging Meppel heeft als belanghebbende de concept woonvisie 2015 2020 van u ontvangen. Waarvoor onze hartelijke

Nadere informatie

t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen

t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen 't Hoekske Omgeving 't Hoekske Aan de rand van het hart van Heusden, daar waar de straat t Hoekske en de lange Antoniusstraat samenkomen,

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Enquête Woningbehoefte Soerendonk

Enquête Woningbehoefte Soerendonk Enquête Woningbehoefte Soerendonk september 2008 WERKGROEP BOUWEN & WONEN Inhoudsopgave - Inleiding pagina 3 - Voorbereiding enquête Begeleidende brief pagina 4 Begrippenlijst pagina 5 Enquêteformulier

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

Algemene inleiding regionale bijeenkomsten. (Even melden: tekst wordt nadien uitgedeeld) Dames en heren,

Algemene inleiding regionale bijeenkomsten. (Even melden: tekst wordt nadien uitgedeeld) Dames en heren, Algemene inleiding regionale bijeenkomsten (Even melden: tekst wordt nadien uitgedeeld) Dames en heren, Er is veel te doen op de woningmarkt en daarbuiten, waar de gemeente wat mee moet. Vanmiddag zullen

Nadere informatie

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland Wonen in Hilversum Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland De Nederlandse woningmarkt staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Deze aandacht heeft vooral betrekking op de ordening

Nadere informatie

Van der Wardt ontwikkeling

Van der Wardt ontwikkeling Van der Wardt ontwikkeling Marktonderzoek Eemdijk-Oost 5 januari 2015 DATUM 5 januari 2015 TITEL Marktonderzoek Eemdijk-Oost ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Van der Wardt ontwikkeling Boulevard Heuvelink 104

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

1. Inwoners stad Groningen

1. Inwoners stad Groningen facts & figures 1. Inwoners stad Groningen Huidige inwoneraantal: 195.676 De stad Groningen is de afgelopenjaren sterk gegroeid. Bovenstaande grafiek laat zien dat de stad in de komende 15 jaar blijft

Nadere informatie

ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid!

ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid! ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid! Beste inwoner(s) van Lattrop en Breklenkamp, Je hebt binding met Lattrop en Breklenkamp. Misschien

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Nieuwe aanpak van de woningbouwproductie in Den Haag

Nieuwe aanpak van de woningbouwproductie in Den Haag Nieuwe aanpak van de woningbouwproductie in Den Haag Henk Harms, gemeente Den Haag Directeur Ontwikkeling en Realisatie Internationale stad van Vrede en Recht Den Haag: na New York, tweede VN stad Wereldstad

Nadere informatie

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 -

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 - Factsheets Gemeente Houten Bijlage 28 maart 2012-1 - Leeswijzer De factsheets zijn opgedeeld in 6 blokken. Van linksboven naar rechtsonder zijn deze als volgt: 1. Overzichtskaart van de locatie. In het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Oriënterende bijeenkomst wonen

Oriënterende bijeenkomst wonen Oriënterende bijeenkomst wonen Analyse huidige situatie, verwachtingen en strategie 4 december 2014 Proces op hoofdlijnen (voorlopig) 1 e Themabijeenkomst wonen College16 september 2014 (1 e verkenning)

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

woonwensen van senioren in Scherpenzeel

woonwensen van senioren in Scherpenzeel 2 in opdracht van Stichting Ouderen Scherpenzeel- Renswoude Angela van Velden 25 november 2013 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Senioren en het wonen In Nieuwe Tijden... 4 3 Over dit onderzoek en deze

Nadere informatie

Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven?

Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven? Werkgroep Wonen Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven? Wonen in de natuur, in bosrijke- en heide-omgeving Wonen nabij grotere dorpen en steden, meteen goede busverbinding

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen Lars Brugman Lars Brugman is projectadviseur/onderzoeker bij Kadaster Ruimte & Advies. Hij legt zich toe op complexe maatwerkvraagstukken vanuit de bij het Kadaster beschikbare ruimtelijke informatie.

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie