Inhoudsopgave. Leeswijzer. Leeswijzer 2 t/m 3 Inleiding 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Leeswijzer. Leeswijzer 2 t/m 3 Inleiding 4"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Leeswijzer Titel: Pagina Leeswijzer 2 t/m 3 Inleiding 4 1.Werken aan zekerheid 1.1 Werken aan bereikbaarheid Betrouwbaar en transparant bestuur Verbeteren ambtelijke organisatie Financiën 7 t/m Scholing Sport voor jong en oud 9 t/m Cultureel erfgoed en kunst 11 t/m 12 (manifestaties) in Noordwijk 2. Werken aan daadkracht 2.1 Meer aandacht voor Preventie, 13 Handhaving en Politie 2.2 Compact en slagvaardig bestuur Minder praten, meer doen Werken aan Fatsoen 3.1 Eigen verantwoordelijkheid, 16 aandacht voor elkaar en rechtvaardigheid 3.2 Goed bereikbare woon- en zorgvoorzieningen 16 t/m Milieu en duurzaamheid Gelukkig in Noordwijk 20 CDA Noordwijk heeft 4 thema s gekozen voor haar campagne: Zekerheid Daadkracht Fatsoen Werk Deze thema s vormen de hoofdstukken van ons programma. Per hoofdstuk zijn speerpunten bepaald die heel herkenbaar zijn voor de inwoners van Noordwijk. Veel punten uit dit verkiezingsprogramma danken wij aan de inbreng van de verenigingen, bedrijven, kerken en burgers van Noordwijk. De meeste van die punten kunnen door CDA Noordwijk worden onderschreven en zijn dan ook in het programma opgenomen. Hieronder volgt een opsomming van alle gremia waarmee is gesproken. Daarnaast droegen betrokken burgers bij en we danken hen hierbij speciaal. Met uw bijdragen krijgt Noordwijk meer zekerheid, meer daadkracht en meer fatsoen. En daar zullen wij hard aan gaan werken! Werken aan Noordwijk 4.1 Noordwijk als Bloemenbadplaats 21 t/m Twee mooie kernen met karakter Wonen en werken voor iedereen 24 Kandidaten t/m

3 INLEIDING Leeswijzer Met dank aan de vele betrokken burgers en: Noordwijkse ondernemersvereniging (N.O.V.) Jongerenraad Noordwijk Grand Hotel Huis ter Duin Hotels van Oranje Hotel Royal De Baak Seaside LTO-Noord Duin en Bollenstreek Protestantse Gemeente Noordwijk (PKN) Parochie Sint Jeroen en Maria ter Zee RTV Nens Leerlingenraad Teylingen College, locatie Leeuwenhorst Jongerenraad Northgo College De Noordwijkse School RK Basisschool de Bronckhorst Basisschool de Schapendel R.K. Montessori school Noordwijk CBS Wakersduin CBS Hoffenne Chr. Basisschool de Vierboet Basisschool Zeehonk Sportraad Noordwijk T. C. Bollenpark Chr.Korfbalvereniging Fluks Tafeltennisvereniging TOV VV Noordwijk Voetbalvereniging SJC Zeilvereniging Noordwijk Noordwijkse Hockey Club Binnensportverenigingen Stichting PCOB Stichting Uitvaartverzorging Sint Barbara Wijkvereniging De Zuid Vereniging De Oude Dorpskern Groot Hoogwaak, WoonZorgcentrum Woonzorgcentrum Jeroen Opera Aan Zee Schilderfestival Noordwijk Wij bedanken iedereen hartelijk voor de bijdragen en de nuttige kritische kanttekeningen die beogen ons Noordwijk mooier te maken. Ons luisterend oor en onze daadkrachtige fractie blijven u ter beschikking staan, ook na de verkiezingen. Jan Maarten de Raad Voorzitter CDA Noordwijk 0.2 Jan de Ridder Jan de Ridder Lijsttrekker CDA Noordwijk Bent u ook enthousiast geworden en wilt u meedenken en meedoen, ga dan naar en neem contact met ons op. Bellen mag ook naar , Jeroen van der Meer. Martijn Vroom wethouder CDA Noordwijk Jan Maarten de Raad Onze partij heeft sterke wortels in de Noordwijkse samenleving. Die vindt u niet alleen terug in dit verkiezingsprogramma, maar ook op onze lijst. In de komende periode zal het bestuur en de gemeenteraad voor moeilijke keuzes komen te staan. Daarom is het enorm belangrijk dat u bij de verkiezingen uw stem uitbrengt. Natuurlijk het liefst op CDA Noordwijk. Onze kandidaat- raadsleden zijn niet alleen zeer capabel, maar vormen ook een hecht en fris team. In de afgelopen jaren hebben wij ons ingezet voor een stabiel bestuur en hebben we vaak een brugfunctie vervuld in de Noordwijkse politiek. Met veel politieke partijen in de raad is het belangrijk dat die brugfunctie intact blijft. Daarnaast kunt u van ons verwachten dat wij niet alleen bruggenbouwers zijn maar ook uiterst kritisch zullen opkomen voor de belangen van alle Noordwijkers en niet van enkelen! Dat betekent dat we met veel initiatieven zullen komen om het leven in Noordwijk te verbeteren. Noordwijk maken we met z n allen! Iedereen heeft hierin zijn verantwoordelijkheid. Ouders voor hun kinderen en de overheid voor hen, die het echt niet kunnen. Het CDA streeft naar een goede balans tussen economie, toerisme en leefbaarheid. De laatste vier jaar zijn vooral benut, met het indienen en vaststellen van nota s en visies. Maar: in nota s en visies kun je niet wonen, werken en leven. CDA Noordwijk wil niet praten, maar doen. Daarom: CDA werkt aan Noordwijk. Laarzen aan en aan de slag! 0.3 Martijn Vroom Noordwijk is een schitterend dorp. Er kan veel en het ligt er prachtig bij. Maar soms kan er ook téveel: er moet méér handhaving en toezicht komen, zodat de vernielingen en overlast nu eindelijk eens echt worden aangepakt. Het is niet normaal dat mensen spullen van een ander stukmaken. Om samen het dorp te kunnen zijn, moeten we zorgen dat overlast wordt aangepakt en dat alle regels voor iedereen gelden. Gelijke monniken, gelijke kappen! Ook ben ik trots op wat we hebben bereikt met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Nog teveel mensen met recht op ondersteuning doen geen beroep op de vele regelingen die er de afgelopen jaren gekomen zijn. Graag wil ik me de komende periode inzetten om dat te verbeteren! Het Christen-Democratisch Appèl is een politieke partij voor iedereen. De visie van het CDA is gebaseerd op de christelijke boodschap, vertaald naar 4 uitgangspunten: publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. 42

4 1. Werken aan zekerheid 1. Werken aan zekerheid 1.1 Werk en bereikbaarheid De Lokale Arbeids Top blijft als instrument gehandhaafd om via een goede samenwerking tussen werkgevers, gemeente en overheidsdiensten te zorgen voor voldoende stageplekken, werkplekken en werkervaringsplaatsen. De gemeente geeft daarbij het goede voorbeeld. Werkgelegenheid in Noordwijk en de regio krijgt prioriteit. Werk geeft inkomen, eigenwaarde en sociale contacten. Werk hoeft niet altijd betaalde arbeid te zijn. Vrijwilligers vormen het cement van de Noordwijkse samenleving. Meer dan Noordwijkers (70 % van de beroepsbevolking) verdienen hun brood buiten Noordwijk. Evenveel mensen van buiten Noordwijk vinden in Noordwijk werk. Kwalitatief hoogwaardig Openbaar Vervoer met een hoge frequentie tijdens de spitstijden en het verbeteren van de aansluitingen richting A44 en A4 krijgt veel aandacht van CDA Noordwijk. Rijn Gouwe Lijn: vooralsnog niet doen. Zodra dossier toch weer actueel wordt moet er een onafhankelijke exploitatieberekening komen. Daarbij wordt ook het door CDA Noordwijk gesteunde alternatief meegenomen van vrije bus / taxi banen van de kust naar CS Leiden, met dezelfde frequentie als de RGL. Als blijkt dat de RGL én goedkoper (door financiële bijdrage van Provincie Zuid Holland) én voldoende veilig is, is de RGL een optie, buiten de dorpskernen om. Busdiensten moeten alle wijken ontsluiten en logische routes rijden. Routes en dienstregelingen dienen niet elk jaar gewijzigd te worden. CDA Noordwijk wil Kiss and Ride (Zoen en Zoef)zones invoeren bij alle scholen. Bij bebouwing van het Wantveld wil CDA Noordwijk dat tenminste 500 parkeerplaatsen ondergronds bij het Wantveld worden gecompenseerd; bijvoorbeeld bij de Maarten Kruytstraat of het Jan Kroonsplein. Zeker niet buiten Noordwijk. CDA Noordwijk wil dat snel wordt gestart met het aanleggen van de verlengde Biltlaan bij het Space Business Park. CDA Noordwijk vindt dat tijdens alle verbouwingen van het wegennetwerk dienstencentra De Wieken en Het Trefpunt bereikbaar moeten blijven voor de senioren. 1.2 Betrouwbaar en transparant bestuur Openbaarmaking van nevenfuncties van ambtenaren, gemeenteraadsleden en bestuurders vinden wij vanzelfsprekend. Dubbele petten betekenen vaak ook dubbele agenda s en mogen niet tot vertroebeling leiden. De jongerenraad wordt structureel ondersteund door een vast budget en regulier overleg wordt verankerd in de overlegagenda. CDA Noordwijk luistert naar de burgers en reageert op hun interesses. Alsmede die van ondernemers en maatschappelijke instellingen in Noordwijk. De crisis en de onzekerheid over bestuurlijke herindelingen maken op dit moment de bouw van een nieuw Gemeentehuis of een verhuizing van het gemeentelijk apparaat onverantwoord. CDA Noordwijk ziet anno 2010 geen directe noodzaak voor bestuurlijke fusies. Wel ondersteunen wij samenwerking in de regio waar dat voordelen biedt voor Noordwijk op voorwaarde dat lokale democratische controle verzekerd is. Als Noordwijk dan toch moet fuseren, vinden wij samengaan met Noordwijkerhout de eerste optie. Bij onderhandelingen in de toekomst over de vorming van een nog grotere gemeente zullen achtereenvolgens Teylingen (Van Kust tot Kaag), Lisse en Hillegom worden betrokken. 5 6

5 7 1. Werken aan zekerheid 1.3 Verbeteren ambtelijke organisatie Het aantal externe adviseurs moet tot een minimum worden beperkt. Verdere professionalisering van de gemeentelijke organisatie is nodig. Niet het aantal ambtenaren, maar de kwaliteit en output van de individuele ambtenaar moet uitgangspunt zijn voor de organisatie. Burgers hebben te maken met diverse ambtenaren voor één simpele kwestie door deeltijdwerk en vele functiewisselingen. Gemeentelijk beleid ten aanzien van deeltijdwerk ontbreekt en moet worden ontwikkeld. Dit beleid moet een betere balans bewerkstelligen tussen voltijdsfuncties en deeltijdsfuncties, en een afstemming tussen banen waar deeltijd efficiënt is en banen waar deeltijd niet efficiënt is. Gemeentelijke diensten en informatie moeten beter digitaal bereikbaar worden gemaakt. Daarvan mogen mensen, grotendeels ouderen, die niet zijn aangesloten op internet niet de dupe worden. Daarom moet gedrukte en geschreven communicaties daarnaast gewoon gehandhaafd blijven. Het aanvragen van vergunningen voor evenementen en subsidies voor culturele en sportverenigingen die afhankelijk zijn van vrijwilligers moet eenvoudiger worden gemaakt en sneller worden afgewikkeld. 1.4 Financiën De financiële positie van Noordwijk is vanaf 2002, mede dankzij de inzet van CDA Noordwijk sterk verbeterd. Ons motto: éérst verdienen, dan uitgeven willen wij, in het licht van goed rentmeesterschap, continueren,. WOZ waarden en OZB volgen marktontwikkelingen en inflatie. Gaat de markt omlaag, dan moet ook WOZ en OZB omlaag. Nu is de tijd voor het gemeentebestuur om echt rentmeesterschap te tonen: geen kaasschaaf, wel keuzes. Helder, eerlijk, transparant met oog voor de menselijke maat. CDA Noordwijk staat voor een terughoudend, consistent financieel beleid dat zich richt op het in stand houden van een weerstandsvermogen van minimaal 5%. CDA Noordwijk staat voor een actief grondbeleid. Hiermee kan worden voorkomen dat speculanten de grondprijzen opdrijven waardoor de bouw van betaalbare (sociale) woningen onmogelijk wordt. 1. Werken aan zekerheid CDA Noordwijk staat voor een actief grondbeleid. Hiermee kan worden voorkomen dat speculanten de grondprijzen opdrijven waardoor de bouw van betaalbare (sociale) woningen onmogelijk wordt. Uitgaven voor sport, hulpdiensten (NRB), volkstuinen en cultuur zijn investeringen in de samenleving en mogen dus geen sluitpost van de begroting zijn. De vreemde gang van zaken dat verenigingen enerzijds subsidie ontvangen en anderzijds gemeentelijke heffingen moeten betalen wordt aangepakt: dit is slechts rondpompen van geld. Investeringen in de kwaliteit van het toeristisch gebied bij grootschalige planontwikkeling mogen niet ten laste komen van de Noordwijkse burgers. Hiertoe dient een exploitatiegebied te worden vastgesteld, waarvoor geldt dat vastgoedontwikkelingen in dit gebied via een vast percentage van de bouwsom meebetalen aan de investeringen in de openbare ruimte. Het pachtbeleid van strandpaviljoens moet per direct op basis van economische criteria worden aangepast naar de nieuwe bestemming en functies. Op de kortst mogelijke termijn wordt gestart met de bouw van het nieuwe zwembad. Een open middengebied met duurzame bestemming, dat waarde toevoegt aan de uitstraling en de samenleving van Noordwijk, blijft uitgangspunt voor de toekomstige inrichting van dit gebied. Instellen van een Sociaal Economische Raad (SER) ter bevordering van de ontwikkeling van (visie op) de lokale economie is gewenst. Aandacht voor bedrijven met aantrekkingskracht, bijvoorbeeld de Baak Seaside, zeker nu het Zilveren Kruis in 2011 naar Leiden verhuist. Ontwikkelen van de Schiestraat en het Schie tot passanten-haven voor dagtoeristen. Grote subsidies die ten gunste komen van kleine doelgroepen worden kritisch tegen het licht gehouden. Bouwplannen moeten sneller worden behandeld; naast inkomsten voor de gemeente leidt dit tot stimulering van de werkgelegenheid. 8

6 1. Werken aan zekerheid 1.Werken aan zekerheid 1.5 Scholing Goede opleidingsmogelijkheden in verantwoorde schoolgebouwen is het uitgangspunt van CDA Noordwijk. Scholen worden gehuisvest waar de kinderdichtheid het grootst is. Schoolgebouwen moeten meer en beter benut worden o.a. voor welzijnsdoeleinden in de wijk. Voor allochtonen die willen meedoen en meepraten in de samenleving is het beheersen van de Nederlandse taal een absolute vereiste. Lokaal stimuleren wij initiatieven om dit te bereiken, o.a door extra programma s voor taalontwikkeling op peuterspeelzalen én kinderdagverblijven. CDA Noordwijk bepleit het onderwijs van levensbeschouwelijke overtuigingen en wereldgodsdiensten op basisscholen. 1.6 Sport voor jong en oud Steun voor lokale jeugdinitiatieven ( voor de jeugd, door de jeugd ). Doel hiervan is de binding onder jonge Noordwijkers te versterken en hen trots te laten zijn op eigen successen. Het geld voor jongereninitiatieven ligt al klaar, nu wachten we alleen nog op goede ideeën. Alle suggesties zijn welkom. Met voorrang moet de gemeente een onderhoudsplan voor gemeentelijke (sport) accommodaties opstellen. Wat gebouwd is moet ook onderhouden worden door de gemeente. Het is bijvoorbeeld een kleine moeite om het basketbalveldje in het Vinkenveld te repareren en de gaten daarin te dichten. Zolang er niet een voor alle verenigingen acceptabel alternatief is, blijven de sportaccommodaties in het Middengebied. CDA Noordwijk pleit voor het inrichten van extra parkeerplaatsen in het Middengebied, zodat het parkeertekort voor omwonenden, Fluks, Het Bollenpark en de Noordwijkse Hockeyclub wordt opgelost. CDA Noordwijk vindt dat Zeilvereniging Noordwijk (sinds 1957) bij Noordwijk hoort en formeel moet worden erkend in de (bestemmings)plannen van de gemeente. Procedures voor sport op het strand moeten worden versimpeld. CDA Noordwijk maakt zich hard voor sportverenigingen die het strand willen gebruiken voor sportevenmenten. Jeugd wordt o.a. door voorlichting op scholen gestimuleerd zich actief aan te sluiten bij sportverenigingen. Als je wilt sporten, moet dat ook mogelijk worden gemaakt. Financiële drempels mogen niet de reden zijn om niet mee te doen Senioren actief betrokken houden in de samenleving is een toenemende uitdaging. Actieve regie en ondersteuning door de gemeente is cruciaal om bestaande instellingen en accommodaties optimaal in te zetten. 9 8

7 1. Werken aan zekerheid 1. Werken aan zekerheid 1.7 Cultureel erfgoed en kunst(manifestaties) in Noordwijk CDA Noordwijk ziet het historische en cultureel erfgoed van Noordwijk als een uniek bezit dat moet worden beschermd. Herwaardering van de Jeroens-traditie: Als je niet weet waar je vandaan komt, zul je nooit begrijpen waar je naar toe gaat. We prijzen ons gelukkig met het Museum Oud Noordwijk, Atlantik Wall Museum, Streekmuseum Veldzicht en Space Expo en de activiteiten van het Genootschap Oud Noordwijk en De Oude Dorpskern in onze gemeente. De mogelijkheid om de toren van de Oude Jeroenskerk te beklimmen hoort ook in dit rijtje thuis. Ondersteuning van deze organisaties verdient een eigen budget en moet niet op één berg worden geveegd met podiumkunsten, zang en muziek Culturele evenementen als de Tuinmarkt in Noordwijk-Binnen, het Schildersfestival in Noordwijk aan Zee, de twee bloemencorso s, de activiteiten van Kunstklank, Klamuze en Muziek in Jeroen, het Pop Podium en de vele uitvoeringen van tal van professioneleen amateur artiesten dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Noordwijk voor zowel inwoners als toeristen. De literaire bijeenkomsten, georganiseerd door Boekhandel van der Meer, vaak in samenwerking met de Bibliotheek zijn niet alleen in Noordwijk bekend, maar trekken mensen uit de wijde omgeving. CDA Noordwijk is van mening dat deze activiteiten daarom facilitaire en ook geldelijke ondersteuning van de gemeente verdienen. CDA Noordwijk is voor een commercieel uitgebaat poppodium voor de jeugd. Drempels voor deelname door de jeugd aan Noordwijkse muziekverenigingen moeten worden weggenomen door een helder subsidiebeleid, betaalbare muzieklessen en een goed functionerende muziekschool. De bibliotheek en de Noordwijkse scholen werken goed samen. CDA Noordwijk is voorstander van meer en gecoördineerde samenwerking tussen andere culturele instellingen en de Noordwijkse scholen. CDA Noordwijk is voorstander van modernisering van de bibliotheek door ook digiboeken (boeken met computerscherm) aan te gaan bieden. Het monumentenbeleid krijgt veel aandacht op Open Monumentendag, maar moet permanent en actief worden ontwikkeld. CDA Noordwijk is van mening dat dit o.a. kan door behoud en onderhoud aan de monumenten te koppelen aan een zo goed mogelijke maatschappelijke benutting daarvan. De Oude Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen en de kapel in Noordwijk aan Zee zijn daarvan goede voorbeelden Theater de Muze is een aanwinst voor Noordwijk en het gebruik ervan in theaterluwe periodes als bioscoop is een voorbeeld van betere benutting van faciliteiten die voorhanden zijn. Het theaterdeel moet wel een financieel sluitende exploitatie hebben. CDA Noordwijk wil onderzoeken in hoeverre marktpartijen geïnteresseerd zijn om de exploitatie, en daarmee de financiële risico s van de gemeente, over te nemen. Dit met inachtneming van afspraken met lokale culturele verenigingen. Noordwijkse vrijwilligers moeten (ook financieel) beter terecht kunnen in De Muze

8 2. Werken aan daadkracht 2. Werken aan daadkracht Leeswijzer 2.1 Meer aandacht voor Preventie, Handhaving en Politie Invoeren Burgernet: burgers helpen mee om bij misdrijven de daders te signaleren. Door een eenvoudig telefoontje kan de politie snel ogen en oren van de burgers in Noordwijk gebruiken om daders in de kraag te vatten. Minder regels en meer handhaving. Preventie begint met duidelijk beleid en strikte handhaving. Dit kan werken met minder ambtenaren binnen het gemeentehuis en meer agenten op straat. Meer agenten op straat is nodig om de stijgende lijn van inbraken tegen te gaan. Camera s met nummerbordherkenning moeten worden aangeschaft. Deze hebben een preventieve werking en vergroten de pakkans van dieven. Snel invoeren van een lik-op-stuk beleid tegen vandalisme en vernielingen. Inrichten van een politieke portefeuille Openbare orde en handhaving, dit ter ondersteuning van de burgemeester die wettelijk voor deze taken verantwoordelijk is. Mensen die zich stelselmatig onttrekken aan werk, worden gekort op de uitkering: misbruik ondergraaft solidariteit. Mensen die aankloppen bij gemeente voor uitkering of voorziening worden begeleid voor kwijtschelding of aanvullende regelingen, en worden zo snel mogelijk weer aan het werk gezet. 2.2 Compact en slagvaardig bestuur CDA Noordwijk is voor het uitbreiden van het aantal wijkverenigingen. Wijkverenigingen zijn goed voor sociale samenhang van Noordwijk, maar ze verbeteren ook het overleg met gemeentelijke instanties. Versterken van de topstructuur van de gemeentelijke organisatie is noodzakelijk om marktpartijen meer professioneel tegemoet te kunnen treden. Meer aandacht voor de democratische controle op regionale ontwikkelingen en projecten is noodzakelijk. De reactietijd op vragen van raadsleden, bedrijven, instellingen en burgers moet worden ingekort. De Gemeente moet meer regie nemen bij de de schaamplekken van Noordwijk: Vuurtorenplein en omgeving, en het Gat van Palace. Een maatschappelijk en politiek breed gedragen plan voor gebiedsontwikkeling is een eerste vereiste om vervolgstappen te kunnen nemen. Dit vraagt om een daadkrachtig en moedig bestuur met respect voor de individuele belangen van direct betrokkenen. De waardevolle kenmerken van de verschillende wijken en buurten van Noordwijk moeten in kaart worden gebracht en worden gerespecteerd

9 2. Werken aan daadkracht 3. Werken aan fatsoen 3.1 Eigen verantwoordelijkheid, aandacht voor elkaar en rechtvaardigheid De samenleving zijn wij samen. Geef zelf het goede voorbeeld en denk na over de eigen bijdrage aan het samen leven bij het geven van kritiek. 2.3 Minder praten, meer doen De gemeenteraad stelt kaders vast op hoofdlijnen, geeft richting aan en controleert het college. De organisatie voert uit: op tijd en binnen de begroting. De mandatenregelingen tussen College en gemeenteraad worden tegen het licht gehouden: de gemeenteraad neemt haar positie serieus. Gemeenteraadsvergaderingen en commissievergaderingen moeten beter worden voorbereid door alle deelnemers. Nieuwe regelgeving alleen indien strikt noodzakelijk. Eerst zorgen dat bestaande regels worden gehandhaafd. Het actualiseren van bestemmingsplannen loopt ver achter op de hieromtrent gedane toezeggingen. In de komende periode moet deze achterstand het liefst worden ingelopen en in ieder geval niet verder oplopen. Bouwaanvragen dienen strikter te worden getoetst aan het beeldkwaliteitsplan van Noordwijk; er moet een maximale inspanning worden gedaan om de Noordwijkse Stijl uitgangspunt te laten zijn. De gemeentelijke website krijgt een forumfunctie waar burgers, bedrijven en instellingen problemen en oplossingen kunnen aandragen en uitwisselen. Wij zullen al het mogelijke doen om alle burgers in alle leeftijden, maar ook maatschappelijke en culturele instellingen en zorgaanbieders die positief mee willen denken, te betrekken bij het openbaar bestuur. De lokale overheid heeft permanent aandacht voor de zwakkeren in de Noordwijkse samenleving en heeft oog voor de noden van haar inwoners. Door de economische crisis zal het moeilijk zijn, iedereen bij de samenleving en de lokale economie te blijven betrekken. Extra inzet van de gemeente is daarom noodzakelijk. Zorg voor kinderen in moeilijke situaties heeft prioriteit (sociaal, taal, etc.) 3.2 Goed bereikbare woon- en zorgvoorzieningen CDA Noordwijk wil zich, samen met het bedrijfsleven, inzetten voor een aantrekkelijke inrichting van beide koopcentra in Noordwijk. Het inrichten van een brancheringcommissie en bijvoorbeeld het (tijdelijk) aanstellen van een wegbereider voor het interesseren van nieuwe ondernemers voor Noordwijk zijn serieuze opties. CDA Noordwijk vindt dat het regionaal taxivervoer voor ouderen snel veel beter moet. De huidige kwaliteit laat te wensen over; regionalisering is prima, maar wel onder de voorwaarde dat de (administratieve) lasten niet hoger worden. Noordwijkse jongeren, maar ook senioren, met een zorgvraag moeten kunnen rekenen op voldoende woon- en zorgvoorzieningen in Noordwijk. CDA Noordwijk wil een actiever beleid waar het gaat om Maatschappelijk Gebonden Eigendom-(MGE-)woningen voor starters en starterleningen. CDA Noordwijk is voorstander van het opzetten van een appartementencomplex met 100 kleine betaalbare zelfstandige units van ongeveer 40m2 voor Noordwijkse jongeren. Inrichting van nieuwe wijken en het Woningtoewijzingsbeleid moeten het ontstaan van éénkleurige wijken voorkomen

10 3. Werken aan fatsoen 3. Werken aan fatsoen In Noordwijk dient voldoende ruimte te zijn voor veelkleurig onderwijs en particuliere initiatieven voor crèches en naschoolse opvang. Wij bepleiten meer regie op de inrichting van eerste - en tweedelijns gezondheidszorg om een goede spreiding van een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod in Noordwijk veilig te stellen. Het aantal senioren ouder dan 70 jaar (dus ook de vraag naar zorg) zal de komende 7-10 jaar verdubbelen. Dit vraagt om extra aandacht voor Wonen, Zorg en Welzijn van deze - in veel gevallen - kwetsbare inwoners. CDA Noordwijk pleit ervoor om met hoge prioriteit, samen met de voor deze functies verantwoordelijke maatschappelijke instellingen, de noodzakelijke maatregelen in beeld te brengen en deze vervolgens onmiddellijk te gaan uitvoeren. CDA Noordwijk wil in de directe omgeving van het Trefpunt, een locatie voor aangepaste huisvesting voor senioren met een zorgvraag. Door het Trefpunt mede in te richten als Welzijnscentrum, geëxploiteerd door één van de maatschappelijke instellingen, zullen de exploitatietekorten van de gemeente op dit gebied worden beperkt. CDA Noordwijk vindt dat ex-woningen van WMO cliënten beschikbaar moeten blijven voor nieuwe WMO cliënten. In deze woningen zijn aanpassingen aangebracht zoals bijvoorbeeld trapliften. Deze aanpassingen zijn betaald uit de WMO. Bij vertrek van een WMO cliënt worden deze aanpassingen vaak uit de woning gesloopt. Deze verspilling moet worden gestopt. CDA Noordwijk wil rolstoelvriendelijkere wegen, en wil een scootmobielroute zonder hindernissen van woonzorgcentra naar winkelgebieden. Jongeren en senioren moeten kunnen wonen en recreëren in zowel Noordwijk aan Zee als in Noordwijk-Binnen. Extra investeren in speelplekken is gewenst. Boerenburg en het speelparadijs naast het nieuwe Bollenbad (Bloemenzee) krijgen voorrang. De huidige, reeds goedgekeurde plannen moetensnel worden uitgevoerd. Woningbouwprojecten in Offem Zuid en de Willem van de Bergh lijken met de aanpak van de afgelopen jaren te zijn stilgevallen. CDA Noordwijk wil zoveel mogelijk, de voor de sociale volkshuisvesting belangrijke, projecten tot realisatie brengen door proactief en creatief samen te werken met de betrokken ontwikkelaars. CDA Noordwijk vindt dat ex-woningen van WMO cliënten beschikbaar moeten blijven voor nieuwe WMO cliënten. In deze woningen zijn aanpassingen aangebracht zoals bijvoorbeeld trapliften. Deze aanpassingen zijn betaald uit de WMO. Bij vertrek van een WMO cliënt worden deze aanpassingen vaak uit de woning gesloopt. Deze verspilling moet worden gestopt. CDA Noordwijk wil rolstoelvriendelijkere wegen, en wil een scootmobielroute zonder hindernissen van woonzorgcentra naar winkelgebieden. Jongeren en senioren moeten kunnen wonen en recreëren in zowel Noordwijk aan Zee als in Noordwijk-Binnen. Extra investeren in speelplekken is gewenst. Boerenburg en het speelparadijs naast het nieuwe Bollenbad (Bloemenzee) krijgen voorrang. De huidige, reeds goedgekeurde plannen moetensnel worden uitgevoerd. Woningbouwprojecten in Offem Zuid en de Willem van de Bergh lijken met de aanpak van de afgelopen jaren te zijn stilgevallen. CDA Noordwijk wil zoveel mogelijk, de voor de sociale volkshuisvesting belangrijke, projecten tot realisatie brengen door proactief en creatief samen te werken met de betrokken ontwikkelaars

11 3. Werken aan fatsoen 3. Werken aan fatsoen Leeswijzer 3.4 Gelukkig in Noordwijk De uitstraling van Noordwijk ( ingetogen, stijlvol en charmant ) krijgt maximale aandacht. We handhaven wat de moeite waard is en hebben alle aandacht voor beeldkwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen. Noordwijkers worden weer trots op de ontwikkelingen in hun gemeente. De lokale omroep RTV Nens is van groot belang voor zowel lokale betrokkenheid bij het openbaar bestuur als de sociale en culturele samenhang van de gemeente. Respectvol omgaan met elkaar staat centraal in ons handelen. Ook in de wijze van besturen laten wij dit zien. Noordwijkers hebben respect voor hun bestuurders. 3.3 Milieu en duurzaamheid CDA Noordwijk heeft in alle acties en ontwikkelingen oog voor milieu en duurzaamheid. De gemeente ontwikkelt niet zelf, maar stimuleert nieuwe ontwikkelingen waarvan de effectiviteit is bewezen. CDA heeft hoge ambities m.b.t. duurzaamheid. Daartoe behoren een spoedige uitvoering van een gemeentelijke milieuvisie en de oprichting van een ondernemersplatform Noordwijk. Ons strand en ons straatbeeld voldoen aan normen die passen bij een zichzelf respecterende badplaats, maar er is desondanks nog veel te verbeteren. Voldoende afvalbakken en hondenuitlaatplaatsen moeten worden gecombineerd met strenge handhaving. Blijvend speerpunt van CDA Noordwijk is de aandacht voor een mooie, groene, veilige, en schone openbare ruimte. CDA Noordwijk is terughoudend waar het gaat om grootschalige muziekfestivals en streeft naar maximaal 4 grote festivals per jaar. De natuur in en rond Noordwijk is uniek, Deze verdient aandacht en moet worden beschermd. Duurzaam bouwen is energie besparen en dus lasten verlichten. Deelnemen aan culturele, maatschappelijke of sportieve uitingen is mogelijk in Noordwijk, door een gericht en eenvoudig toegankelijk subsidiebeleid voor grote en kleine organisaties. Concentratie van buitenlandse werknemers die hier tijdelijk verblijven heeft een negatief effect op de toeristische verblijfscapaciteit en kwaliteit in Noordwijk. CDA Noordwijk stelt voor dat de opvang van werktoeristen beter wordt geregeld, zonder effecten op de toeristische verblijfscapaciteit. Om die reden vraagt CDA Noordwijk om maatregelen die de huidige ontwikkelingen beperken. CDA Noordwijk is voor de invoering van een kinderlintje (30 april) voor het kind of de jongere die zich het beste heeft ingezet voor het dorp

12 4. Werken aan Noordwijk 4. Werken aan Noordwijk Leeswijzer Werken 4.1 Noordwijk als Bloemenbadplaats aan fatsoen Agrariërs zijn belangrijke ondernemers voor Bloemenbadplaats Noordwijk. Bronsgeest: bollengrond éérst compenseren, voordat de eerste schop de grond in gaat. De bollenteelt wordt beschouwd als een integraal onderdeel van de Noordwijkse economie. Zolang dit economisch verantwoord is wordt het agrarisch complex ontzien en blijft dit een integraal onderdeel van de aanblik van Noordwijk. Geen bloemenbadplaats zonder bloeiende bollenvelden. CDA Noordwijk staat positief ten opzichte van een sterke profilering van de Greenport. Veel inwoners genieten van hun groentetuintje. Legale tuinen worden gecompenseerd als deze moeten wijken voor nieuwbouwplannen. CDA Noordwijk is voor bouw van een zeejachthaven mits het effect voor de belastingbetalende Noordwijkers positief is, en geen sprake is van horizonvervuiling. Vakantieparken handhaven als recreatieve / toeristische bestemming en permanente bewoning niet toestaan. CDA Noordwijk wil ruimte geven aan jaarrond stijlvolle evenementen die passen binnen de relevante criteria. De NRB en de KNZRM verdienen nieuwe huisvesting. Een belangrijke kwaliteit van het Noordwijkse strand is de beleving van een ononderbroken kustlijn. Deze dient in alle opzichten te worden gerespecteerd. Strandpaviljoens mogen het zicht vanaf de boulevards niet beïnvloeden. De permanente aanwezigheid mag niet leiden tot het oprekken van de sluitingstijden. De hoofdfunctie van de strandpaviljoens dient te zijn gericht op het stimuleren en het faciliteren van het strandtoerisme. CDA Noordwijk wil dat de gemeente de regie voor kwaliteit van boulevard en strand oppakt door actief boulevardondernemers en strandondernemers bij elkaar te brengen. Wij zijn tegen verdere uitbreiding van horeca op het strand en zijn tegen het volbouwen van het Noordwijkse strand. Dagtoerisme is belangrijk voor Noordwijk. De ruimte voor kwalitatief duurzaam aanbod wordt echter beperkt. Flankerend beleid is nodig om de uitstraling van Noordwijk positief te beïnvloeden en te zorgen dat Noordwijk zich in positieve zin blijft onderscheiden van Scheveningen en Zandvoort. Een uitgaanscentrum, met centraal daarin de Grent, hoort bij Noordwijk. Maar CDA Noordwijk wil dat een einde komt aan de overlast en de vernielingen. CDA Noordwijk wil een veilige twaalf+ basisdisco in Noordwijk. 21

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

VERKIEZINGSDEBAT. Stichting Belangenbehartiging Noordduinen Wijkvereniging De Zuid. www.sbnoordduinen.nl. 6 maart 2014

VERKIEZINGSDEBAT. Stichting Belangenbehartiging Noordduinen Wijkvereniging De Zuid. www.sbnoordduinen.nl. 6 maart 2014 VERKIEZINGSDEBAT Stichting Belangenbehartiging Noordduinen Wijkvereniging De Zuid www.sbnoordduinen.nl 6 maart 2014 PROGRAMMA 20.00 uur Opening door Johan van der Plas. Deelnemers stellen zichzelf voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Datum: Van: Onderwerp: 2 december 2013 Bestuur NOV Beleidsplan Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV) 2013-2017 De missie van de NOV is: De Noordwijkse Ondernemers Vereniging zet

Nadere informatie

Uniek wonen op een historische plek

Uniek wonen op een historische plek Uniek wonen op een historische plek Voorstraat Hof van Holland De Swan De Witte Valck Het Ankerhof Historie en toekomst komen samen in Hof van Holland Het project Hof van Holland ligt op een unieke locatie

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG PERSBERICHT COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG Vandaag zijn de kandidaat-wethouders en de hoofdlijnen uit het concept coalitieakkoord gepresenteerd. De wethouders staan in de startblokken om Waterland

Nadere informatie

Boekel- Venhorst. Betreft: Begroting 2015. Geacht college,

Boekel- Venhorst. Betreft: Begroting 2015. Geacht college, Boekel- Venhorst Betreft: Begroting 2015 Geacht college, De VVD fractie bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de Programma- en Productbegroting 2015. Zoals in dit document staat is

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Kinderraad 2014 Leerlingenboek

Kinderraad 2014 Leerlingenboek Kinderraad 2014 Leerlingenboek Leerlingenboek 1 Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden 2 Voorwoord Jongens en meisjes, Als burgemeester van Leeuwarden vind ik het heel leuk dat jullie meedoen aan de Kinderraad.

Nadere informatie

Uitwerking uitkomsten praatcafé

Uitwerking uitkomsten praatcafé Uitwerking uitkomsten praatcafé 21 november 2012 in de Tjattel Sjoerd IJdema / Frans Jorna Inhoud Algemeen... 2 Tafels Voorzieningen... 2 Tafels Wonen... 3 Tafels Werken... 3 Plenaire nabespreking... 5

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Meedoen in Landsmeer

Meedoen in Landsmeer afdeling Landsmeer www.landsmeer.pvda.nl Meedoen in Landsmeer Op 3 maart 2010 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Meedoen door te kiezen is uw recht, maar ook in uw belang. Er valt gelukkig iets te kiezen.

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Begroting 2012

Algemene beschouwingen Begroting 2012 Algemene beschouwingen Begroting 2012 1 van 5 Voorzitter, in december 2010 heeft u een brief gestuurd aan alle raadsleden, waarin u in gaat op de onderlinge verhoudingen binnen de raad. U sluit uw brief

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Hoekse Zaken. Verkiezingsprogramma 2010-2014

Hoekse Zaken. Verkiezingsprogramma 2010-2014 Hoekse Zaken Verkiezingsprogramma 2010-2014 INHOUDSOPGAVE UITGANGSPUNTEN HOEKSE ZAKEN 3 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 4 Aanspreekbare deelgemeente 4 Veiligheid 4 Organisatie en service 4 Communicatie 4 Leven

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

Musselkanaal Projectenagenda 2014-2015

Musselkanaal Projectenagenda 2014-2015 Musselkanaal Projectenagenda 2014-2015 Programma Projectenagenda Musselkanaal Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Musselkanaal. Het programma vloeit voort uit de dorpsvisie van

Nadere informatie

Exploitatieplan Middenboulevard

Exploitatieplan Middenboulevard Exploitatieplan Middenboulevard Badhuisplein Definitief Gemeente Zandvoort Postbus 2 2040 AA ZANDVOORT Grontmij Nederland B.V. Assen, 6 november 2009 Verantwoording Titel : Exploitatieplan Middenboulevard

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit.

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit. Hoe verder na 25 mei Op 25 mei 2011 werden door de deelnemers aan de LEA conferentie in twee fasen acties benoemd. In eerste instantie actie-ideeën per wijk, deze wijkacties staan al op de site. Daarna

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor.

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Gemeente Belangen Korendijk Gemeente Belangen Korendijk

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 voorstel voor Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 Voorstellen van de bewoners van Almere Centrum in het kader van de Floriade Aan Van : Gemeente Almere Wethouders Ed Anker en Henk

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Het Eerlijke Alternatief V

Het Eerlijke Alternatief V Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van 2015-2018 VVD Nijmegen, november 2014 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting 2015-2018, getiteld Het Eerlijke Alternatief.

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden

kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden BN&M VVD 22 maart 2010 Kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden. De fracties van BN&M en de VVD hebben samen een akkoord gesloten. Wij hebben hiervoor gekozen

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Ouderen in de Buurt! Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam!

Ouderen in de Buurt! Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam! Ouderen in de Buurt! Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam! Lex van Drooge &! Marijke Shahsavari-Jansen! Zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 27 november 2013! 1 Ouderen in de Buurt! Ouderen

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen.

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Algemene beschouwingen met betrekking tot de begroting 2015 van de gemeente Schinnen Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de

Nadere informatie

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d.

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. 30 januari 2013 Goedenavond Burgemeester en leden van de politiek in de gemeente

Nadere informatie

Voorzitter, dames en heren. Het blijft waaien

Voorzitter, dames en heren. Het blijft waaien Voorzitter, dames en heren Het blijft waaien 1. De economische storm is nog steeds niet geluwd. Integendeel hij waait erger dan te voren. Griekse toestanden doen Europa letterlijk op z n grondvesten schudden.

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

Verslag publieksdebat Brummen

Verslag publieksdebat Brummen Verslag publieksdebat Brummen Datum bijeenkomst: 3 april 2013 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 15 deelnemers Doel van de bijeenkomst: Verzamelen reacties op de conceptvisie; Input leveren voor de definitieve

Nadere informatie

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010 BURGERBELANGEN NÚ De partij voor betrokken burgers - Lokaal - Sociaal - Liberaal! Verkiezingsprogramma 2006-2010 Missie BurgerBelangen laat zich niet in een hokje plaatsen, zoals dat bij landelijk georganiseerde

Nadere informatie

Kloosterhaar voor elkaar!

Kloosterhaar voor elkaar! Wat vooraf ging Wat vindt ù belangrijk voor ons dorp? Deze vraag heeft Plaatselijk Belang in 2011 voorgelegd aan alle inwoners van. Van de 590 gezinnen die de enquête kregen voorgelegd heeft bijna de helft

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

VOORWOORD VAN DE LIJSTTREKKER

VOORWOORD VAN DE LIJSTTREKKER VOORWOORD VAN DE LIJSTTREKKER De Stadspartij Den Helder is een échte lokale partij. Wij hoeven geen rekening te houden met opgelegde standpunten van een landelijke partij. De Stadspartij Den Helder is

Nadere informatie

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ INLEIDING: SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ De sportvisie draagt de titel Niemand buitenspel. Onze doelstelling in deze visie is, dat iedereen in de gelegenheid gesteld moet worden om te kunnen sporten.

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Locatie Het Mozaïek / De Haag

Locatie Het Mozaïek / De Haag Locatie Het Mozaïek / De Haag Informatie avond omwonenden 4 maart 2014 Agenda voor vanavond Opening en welkomstwoord door wethouder Van Dalen Doel van deze avond Wijziging bevolkingsopbouw -> wijzigen

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

LEEF. Geachte, Deze visie zal de komende 4 jaar het uitgangspunt zijn voor de PvdA bij de besluitvorming in de gemeenteraad.

LEEF. Geachte, Deze visie zal de komende 4 jaar het uitgangspunt zijn voor de PvdA bij de besluitvorming in de gemeenteraad. Geachte, In het weekend van 8 en 9 maart gaat de PvdA Bergeijk huis aan huis een kleurrijke brochure verspreiden. In deze brochure staat onze visie voor de komende jaren voor Bergeijk: Een visie met een

Nadere informatie

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Wat merk je? - rust - leegstand van huizen, winkels en buitengebied - functies verdwijnen uit dorpen - veel praat bijeenkomsten - burgen bevragen,

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Buurttoezicht Lansingerland 2008-2015 : 7 jaar ervaring met burgerparticipatie in het veiligheidsdomein

Buurttoezicht Lansingerland 2008-2015 : 7 jaar ervaring met burgerparticipatie in het veiligheidsdomein CCV presentatie dd: 25 juni 2015 Amersfoort Karel Neelis Buurttoezicht Lansingerland 2008-2015 : 7 jaar ervaring met burgerparticipatie in het veiligheidsdomein Agenda 1. Doelstelling 2. BTL Organisatie

Nadere informatie

WAT VIND JIJ BELANGRIJK?

WAT VIND JIJ BELANGRIJK? WAT VIND JIJ BELANGRIJK? Inkomen? Werk? Onderwijs? Zorg? Wonen? MAAK DAN EENS KENNIS MET PVDA/GROENLINKS Wij zijn constructieve mensen die kiezen voor progressieve, sociale en duurzame politiek in Zeewolde.

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Sterk in alle kernen Uw school, Uw sport, Uw vereniging, zijn onze zorg! Voorwoord In de afgelopen periode heb ik als wethouder met enthousiasme

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7 Voorstel Toelichting ProTiel 2015 2016 2017 2018 e.v. 1. Voorstellen die vormgegeven aan de kanteling: als gemeente verantwoordelijkheid loslaten en meer samenwerken met de inwoners van Tiel om voorzieningen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma BGR

Verkiezingsprogramma BGR Verkiezingsprogramma BGR 1. Algemeen Gemeenschappelijk belang De Belangen Gemeenschap Rozendaal (BGR) vertegenwoordigt als belangengemeenschap de belangen van alle Rozendalers. Dat is de oorspronkelijke

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Stichting Sport-Ondernemersfonds Katwijk. Informatieve bijeenkomst belanghebbende sportverenigingen / instellingen 12 februari 2013

Stichting Sport-Ondernemersfonds Katwijk. Informatieve bijeenkomst belanghebbende sportverenigingen / instellingen 12 februari 2013 Stichting Sport-Ondernemersfonds Katwijk Informatieve bijeenkomst belanghebbende sportverenigingen / instellingen 12 februari 2013 Inhoudsopgave (Stichting) Ondernemersfonds Katwijk (SOK) Waarom Ondernemersfonds

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Katendrecht-Wilhelminapier Ambtelijke inventarisatie 2013 1 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2

Nadere informatie

We zullen het samen moeten doen

We zullen het samen moeten doen Gezamenlijke aanpak stadshart E-Nieuwsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: januari 2015 Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadshart. Welke initiatieven

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer XO.R3736.OOI Inboeknummer robst0098y Dossiernummer 024.403 9 )ruil 20IO Raads inforrnatiebrief Betreft Toekomst het Berkenhuisje. Inleiding Naar aanleiding van het publieke

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie