Inhoudsopgave. Leeswijzer. Leeswijzer 2 t/m 3 Inleiding 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Leeswijzer. Leeswijzer 2 t/m 3 Inleiding 4"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Leeswijzer Titel: Pagina Leeswijzer 2 t/m 3 Inleiding 4 1.Werken aan zekerheid 1.1 Werken aan bereikbaarheid Betrouwbaar en transparant bestuur Verbeteren ambtelijke organisatie Financiën 7 t/m Scholing Sport voor jong en oud 9 t/m Cultureel erfgoed en kunst 11 t/m 12 (manifestaties) in Noordwijk 2. Werken aan daadkracht 2.1 Meer aandacht voor Preventie, 13 Handhaving en Politie 2.2 Compact en slagvaardig bestuur Minder praten, meer doen Werken aan Fatsoen 3.1 Eigen verantwoordelijkheid, 16 aandacht voor elkaar en rechtvaardigheid 3.2 Goed bereikbare woon- en zorgvoorzieningen 16 t/m Milieu en duurzaamheid Gelukkig in Noordwijk 20 CDA Noordwijk heeft 4 thema s gekozen voor haar campagne: Zekerheid Daadkracht Fatsoen Werk Deze thema s vormen de hoofdstukken van ons programma. Per hoofdstuk zijn speerpunten bepaald die heel herkenbaar zijn voor de inwoners van Noordwijk. Veel punten uit dit verkiezingsprogramma danken wij aan de inbreng van de verenigingen, bedrijven, kerken en burgers van Noordwijk. De meeste van die punten kunnen door CDA Noordwijk worden onderschreven en zijn dan ook in het programma opgenomen. Hieronder volgt een opsomming van alle gremia waarmee is gesproken. Daarnaast droegen betrokken burgers bij en we danken hen hierbij speciaal. Met uw bijdragen krijgt Noordwijk meer zekerheid, meer daadkracht en meer fatsoen. En daar zullen wij hard aan gaan werken! Werken aan Noordwijk 4.1 Noordwijk als Bloemenbadplaats 21 t/m Twee mooie kernen met karakter Wonen en werken voor iedereen 24 Kandidaten t/m

3 INLEIDING Leeswijzer Met dank aan de vele betrokken burgers en: Noordwijkse ondernemersvereniging (N.O.V.) Jongerenraad Noordwijk Grand Hotel Huis ter Duin Hotels van Oranje Hotel Royal De Baak Seaside LTO-Noord Duin en Bollenstreek Protestantse Gemeente Noordwijk (PKN) Parochie Sint Jeroen en Maria ter Zee RTV Nens Leerlingenraad Teylingen College, locatie Leeuwenhorst Jongerenraad Northgo College De Noordwijkse School RK Basisschool de Bronckhorst Basisschool de Schapendel R.K. Montessori school Noordwijk CBS Wakersduin CBS Hoffenne Chr. Basisschool de Vierboet Basisschool Zeehonk Sportraad Noordwijk T. C. Bollenpark Chr.Korfbalvereniging Fluks Tafeltennisvereniging TOV VV Noordwijk Voetbalvereniging SJC Zeilvereniging Noordwijk Noordwijkse Hockey Club Binnensportverenigingen Stichting PCOB Stichting Uitvaartverzorging Sint Barbara Wijkvereniging De Zuid Vereniging De Oude Dorpskern Groot Hoogwaak, WoonZorgcentrum Woonzorgcentrum Jeroen Opera Aan Zee Schilderfestival Noordwijk Wij bedanken iedereen hartelijk voor de bijdragen en de nuttige kritische kanttekeningen die beogen ons Noordwijk mooier te maken. Ons luisterend oor en onze daadkrachtige fractie blijven u ter beschikking staan, ook na de verkiezingen. Jan Maarten de Raad Voorzitter CDA Noordwijk 0.2 Jan de Ridder Jan de Ridder Lijsttrekker CDA Noordwijk Bent u ook enthousiast geworden en wilt u meedenken en meedoen, ga dan naar en neem contact met ons op. Bellen mag ook naar , Jeroen van der Meer. Martijn Vroom wethouder CDA Noordwijk Jan Maarten de Raad Onze partij heeft sterke wortels in de Noordwijkse samenleving. Die vindt u niet alleen terug in dit verkiezingsprogramma, maar ook op onze lijst. In de komende periode zal het bestuur en de gemeenteraad voor moeilijke keuzes komen te staan. Daarom is het enorm belangrijk dat u bij de verkiezingen uw stem uitbrengt. Natuurlijk het liefst op CDA Noordwijk. Onze kandidaat- raadsleden zijn niet alleen zeer capabel, maar vormen ook een hecht en fris team. In de afgelopen jaren hebben wij ons ingezet voor een stabiel bestuur en hebben we vaak een brugfunctie vervuld in de Noordwijkse politiek. Met veel politieke partijen in de raad is het belangrijk dat die brugfunctie intact blijft. Daarnaast kunt u van ons verwachten dat wij niet alleen bruggenbouwers zijn maar ook uiterst kritisch zullen opkomen voor de belangen van alle Noordwijkers en niet van enkelen! Dat betekent dat we met veel initiatieven zullen komen om het leven in Noordwijk te verbeteren. Noordwijk maken we met z n allen! Iedereen heeft hierin zijn verantwoordelijkheid. Ouders voor hun kinderen en de overheid voor hen, die het echt niet kunnen. Het CDA streeft naar een goede balans tussen economie, toerisme en leefbaarheid. De laatste vier jaar zijn vooral benut, met het indienen en vaststellen van nota s en visies. Maar: in nota s en visies kun je niet wonen, werken en leven. CDA Noordwijk wil niet praten, maar doen. Daarom: CDA werkt aan Noordwijk. Laarzen aan en aan de slag! 0.3 Martijn Vroom Noordwijk is een schitterend dorp. Er kan veel en het ligt er prachtig bij. Maar soms kan er ook téveel: er moet méér handhaving en toezicht komen, zodat de vernielingen en overlast nu eindelijk eens echt worden aangepakt. Het is niet normaal dat mensen spullen van een ander stukmaken. Om samen het dorp te kunnen zijn, moeten we zorgen dat overlast wordt aangepakt en dat alle regels voor iedereen gelden. Gelijke monniken, gelijke kappen! Ook ben ik trots op wat we hebben bereikt met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Nog teveel mensen met recht op ondersteuning doen geen beroep op de vele regelingen die er de afgelopen jaren gekomen zijn. Graag wil ik me de komende periode inzetten om dat te verbeteren! Het Christen-Democratisch Appèl is een politieke partij voor iedereen. De visie van het CDA is gebaseerd op de christelijke boodschap, vertaald naar 4 uitgangspunten: publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. 42

4 1. Werken aan zekerheid 1. Werken aan zekerheid 1.1 Werk en bereikbaarheid De Lokale Arbeids Top blijft als instrument gehandhaafd om via een goede samenwerking tussen werkgevers, gemeente en overheidsdiensten te zorgen voor voldoende stageplekken, werkplekken en werkervaringsplaatsen. De gemeente geeft daarbij het goede voorbeeld. Werkgelegenheid in Noordwijk en de regio krijgt prioriteit. Werk geeft inkomen, eigenwaarde en sociale contacten. Werk hoeft niet altijd betaalde arbeid te zijn. Vrijwilligers vormen het cement van de Noordwijkse samenleving. Meer dan Noordwijkers (70 % van de beroepsbevolking) verdienen hun brood buiten Noordwijk. Evenveel mensen van buiten Noordwijk vinden in Noordwijk werk. Kwalitatief hoogwaardig Openbaar Vervoer met een hoge frequentie tijdens de spitstijden en het verbeteren van de aansluitingen richting A44 en A4 krijgt veel aandacht van CDA Noordwijk. Rijn Gouwe Lijn: vooralsnog niet doen. Zodra dossier toch weer actueel wordt moet er een onafhankelijke exploitatieberekening komen. Daarbij wordt ook het door CDA Noordwijk gesteunde alternatief meegenomen van vrije bus / taxi banen van de kust naar CS Leiden, met dezelfde frequentie als de RGL. Als blijkt dat de RGL én goedkoper (door financiële bijdrage van Provincie Zuid Holland) én voldoende veilig is, is de RGL een optie, buiten de dorpskernen om. Busdiensten moeten alle wijken ontsluiten en logische routes rijden. Routes en dienstregelingen dienen niet elk jaar gewijzigd te worden. CDA Noordwijk wil Kiss and Ride (Zoen en Zoef)zones invoeren bij alle scholen. Bij bebouwing van het Wantveld wil CDA Noordwijk dat tenminste 500 parkeerplaatsen ondergronds bij het Wantveld worden gecompenseerd; bijvoorbeeld bij de Maarten Kruytstraat of het Jan Kroonsplein. Zeker niet buiten Noordwijk. CDA Noordwijk wil dat snel wordt gestart met het aanleggen van de verlengde Biltlaan bij het Space Business Park. CDA Noordwijk vindt dat tijdens alle verbouwingen van het wegennetwerk dienstencentra De Wieken en Het Trefpunt bereikbaar moeten blijven voor de senioren. 1.2 Betrouwbaar en transparant bestuur Openbaarmaking van nevenfuncties van ambtenaren, gemeenteraadsleden en bestuurders vinden wij vanzelfsprekend. Dubbele petten betekenen vaak ook dubbele agenda s en mogen niet tot vertroebeling leiden. De jongerenraad wordt structureel ondersteund door een vast budget en regulier overleg wordt verankerd in de overlegagenda. CDA Noordwijk luistert naar de burgers en reageert op hun interesses. Alsmede die van ondernemers en maatschappelijke instellingen in Noordwijk. De crisis en de onzekerheid over bestuurlijke herindelingen maken op dit moment de bouw van een nieuw Gemeentehuis of een verhuizing van het gemeentelijk apparaat onverantwoord. CDA Noordwijk ziet anno 2010 geen directe noodzaak voor bestuurlijke fusies. Wel ondersteunen wij samenwerking in de regio waar dat voordelen biedt voor Noordwijk op voorwaarde dat lokale democratische controle verzekerd is. Als Noordwijk dan toch moet fuseren, vinden wij samengaan met Noordwijkerhout de eerste optie. Bij onderhandelingen in de toekomst over de vorming van een nog grotere gemeente zullen achtereenvolgens Teylingen (Van Kust tot Kaag), Lisse en Hillegom worden betrokken. 5 6

5 7 1. Werken aan zekerheid 1.3 Verbeteren ambtelijke organisatie Het aantal externe adviseurs moet tot een minimum worden beperkt. Verdere professionalisering van de gemeentelijke organisatie is nodig. Niet het aantal ambtenaren, maar de kwaliteit en output van de individuele ambtenaar moet uitgangspunt zijn voor de organisatie. Burgers hebben te maken met diverse ambtenaren voor één simpele kwestie door deeltijdwerk en vele functiewisselingen. Gemeentelijk beleid ten aanzien van deeltijdwerk ontbreekt en moet worden ontwikkeld. Dit beleid moet een betere balans bewerkstelligen tussen voltijdsfuncties en deeltijdsfuncties, en een afstemming tussen banen waar deeltijd efficiënt is en banen waar deeltijd niet efficiënt is. Gemeentelijke diensten en informatie moeten beter digitaal bereikbaar worden gemaakt. Daarvan mogen mensen, grotendeels ouderen, die niet zijn aangesloten op internet niet de dupe worden. Daarom moet gedrukte en geschreven communicaties daarnaast gewoon gehandhaafd blijven. Het aanvragen van vergunningen voor evenementen en subsidies voor culturele en sportverenigingen die afhankelijk zijn van vrijwilligers moet eenvoudiger worden gemaakt en sneller worden afgewikkeld. 1.4 Financiën De financiële positie van Noordwijk is vanaf 2002, mede dankzij de inzet van CDA Noordwijk sterk verbeterd. Ons motto: éérst verdienen, dan uitgeven willen wij, in het licht van goed rentmeesterschap, continueren,. WOZ waarden en OZB volgen marktontwikkelingen en inflatie. Gaat de markt omlaag, dan moet ook WOZ en OZB omlaag. Nu is de tijd voor het gemeentebestuur om echt rentmeesterschap te tonen: geen kaasschaaf, wel keuzes. Helder, eerlijk, transparant met oog voor de menselijke maat. CDA Noordwijk staat voor een terughoudend, consistent financieel beleid dat zich richt op het in stand houden van een weerstandsvermogen van minimaal 5%. CDA Noordwijk staat voor een actief grondbeleid. Hiermee kan worden voorkomen dat speculanten de grondprijzen opdrijven waardoor de bouw van betaalbare (sociale) woningen onmogelijk wordt. 1. Werken aan zekerheid CDA Noordwijk staat voor een actief grondbeleid. Hiermee kan worden voorkomen dat speculanten de grondprijzen opdrijven waardoor de bouw van betaalbare (sociale) woningen onmogelijk wordt. Uitgaven voor sport, hulpdiensten (NRB), volkstuinen en cultuur zijn investeringen in de samenleving en mogen dus geen sluitpost van de begroting zijn. De vreemde gang van zaken dat verenigingen enerzijds subsidie ontvangen en anderzijds gemeentelijke heffingen moeten betalen wordt aangepakt: dit is slechts rondpompen van geld. Investeringen in de kwaliteit van het toeristisch gebied bij grootschalige planontwikkeling mogen niet ten laste komen van de Noordwijkse burgers. Hiertoe dient een exploitatiegebied te worden vastgesteld, waarvoor geldt dat vastgoedontwikkelingen in dit gebied via een vast percentage van de bouwsom meebetalen aan de investeringen in de openbare ruimte. Het pachtbeleid van strandpaviljoens moet per direct op basis van economische criteria worden aangepast naar de nieuwe bestemming en functies. Op de kortst mogelijke termijn wordt gestart met de bouw van het nieuwe zwembad. Een open middengebied met duurzame bestemming, dat waarde toevoegt aan de uitstraling en de samenleving van Noordwijk, blijft uitgangspunt voor de toekomstige inrichting van dit gebied. Instellen van een Sociaal Economische Raad (SER) ter bevordering van de ontwikkeling van (visie op) de lokale economie is gewenst. Aandacht voor bedrijven met aantrekkingskracht, bijvoorbeeld de Baak Seaside, zeker nu het Zilveren Kruis in 2011 naar Leiden verhuist. Ontwikkelen van de Schiestraat en het Schie tot passanten-haven voor dagtoeristen. Grote subsidies die ten gunste komen van kleine doelgroepen worden kritisch tegen het licht gehouden. Bouwplannen moeten sneller worden behandeld; naast inkomsten voor de gemeente leidt dit tot stimulering van de werkgelegenheid. 8

6 1. Werken aan zekerheid 1.Werken aan zekerheid 1.5 Scholing Goede opleidingsmogelijkheden in verantwoorde schoolgebouwen is het uitgangspunt van CDA Noordwijk. Scholen worden gehuisvest waar de kinderdichtheid het grootst is. Schoolgebouwen moeten meer en beter benut worden o.a. voor welzijnsdoeleinden in de wijk. Voor allochtonen die willen meedoen en meepraten in de samenleving is het beheersen van de Nederlandse taal een absolute vereiste. Lokaal stimuleren wij initiatieven om dit te bereiken, o.a door extra programma s voor taalontwikkeling op peuterspeelzalen én kinderdagverblijven. CDA Noordwijk bepleit het onderwijs van levensbeschouwelijke overtuigingen en wereldgodsdiensten op basisscholen. 1.6 Sport voor jong en oud Steun voor lokale jeugdinitiatieven ( voor de jeugd, door de jeugd ). Doel hiervan is de binding onder jonge Noordwijkers te versterken en hen trots te laten zijn op eigen successen. Het geld voor jongereninitiatieven ligt al klaar, nu wachten we alleen nog op goede ideeën. Alle suggesties zijn welkom. Met voorrang moet de gemeente een onderhoudsplan voor gemeentelijke (sport) accommodaties opstellen. Wat gebouwd is moet ook onderhouden worden door de gemeente. Het is bijvoorbeeld een kleine moeite om het basketbalveldje in het Vinkenveld te repareren en de gaten daarin te dichten. Zolang er niet een voor alle verenigingen acceptabel alternatief is, blijven de sportaccommodaties in het Middengebied. CDA Noordwijk pleit voor het inrichten van extra parkeerplaatsen in het Middengebied, zodat het parkeertekort voor omwonenden, Fluks, Het Bollenpark en de Noordwijkse Hockeyclub wordt opgelost. CDA Noordwijk vindt dat Zeilvereniging Noordwijk (sinds 1957) bij Noordwijk hoort en formeel moet worden erkend in de (bestemmings)plannen van de gemeente. Procedures voor sport op het strand moeten worden versimpeld. CDA Noordwijk maakt zich hard voor sportverenigingen die het strand willen gebruiken voor sportevenmenten. Jeugd wordt o.a. door voorlichting op scholen gestimuleerd zich actief aan te sluiten bij sportverenigingen. Als je wilt sporten, moet dat ook mogelijk worden gemaakt. Financiële drempels mogen niet de reden zijn om niet mee te doen Senioren actief betrokken houden in de samenleving is een toenemende uitdaging. Actieve regie en ondersteuning door de gemeente is cruciaal om bestaande instellingen en accommodaties optimaal in te zetten. 9 8

7 1. Werken aan zekerheid 1. Werken aan zekerheid 1.7 Cultureel erfgoed en kunst(manifestaties) in Noordwijk CDA Noordwijk ziet het historische en cultureel erfgoed van Noordwijk als een uniek bezit dat moet worden beschermd. Herwaardering van de Jeroens-traditie: Als je niet weet waar je vandaan komt, zul je nooit begrijpen waar je naar toe gaat. We prijzen ons gelukkig met het Museum Oud Noordwijk, Atlantik Wall Museum, Streekmuseum Veldzicht en Space Expo en de activiteiten van het Genootschap Oud Noordwijk en De Oude Dorpskern in onze gemeente. De mogelijkheid om de toren van de Oude Jeroenskerk te beklimmen hoort ook in dit rijtje thuis. Ondersteuning van deze organisaties verdient een eigen budget en moet niet op één berg worden geveegd met podiumkunsten, zang en muziek Culturele evenementen als de Tuinmarkt in Noordwijk-Binnen, het Schildersfestival in Noordwijk aan Zee, de twee bloemencorso s, de activiteiten van Kunstklank, Klamuze en Muziek in Jeroen, het Pop Podium en de vele uitvoeringen van tal van professioneleen amateur artiesten dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Noordwijk voor zowel inwoners als toeristen. De literaire bijeenkomsten, georganiseerd door Boekhandel van der Meer, vaak in samenwerking met de Bibliotheek zijn niet alleen in Noordwijk bekend, maar trekken mensen uit de wijde omgeving. CDA Noordwijk is van mening dat deze activiteiten daarom facilitaire en ook geldelijke ondersteuning van de gemeente verdienen. CDA Noordwijk is voor een commercieel uitgebaat poppodium voor de jeugd. Drempels voor deelname door de jeugd aan Noordwijkse muziekverenigingen moeten worden weggenomen door een helder subsidiebeleid, betaalbare muzieklessen en een goed functionerende muziekschool. De bibliotheek en de Noordwijkse scholen werken goed samen. CDA Noordwijk is voorstander van meer en gecoördineerde samenwerking tussen andere culturele instellingen en de Noordwijkse scholen. CDA Noordwijk is voorstander van modernisering van de bibliotheek door ook digiboeken (boeken met computerscherm) aan te gaan bieden. Het monumentenbeleid krijgt veel aandacht op Open Monumentendag, maar moet permanent en actief worden ontwikkeld. CDA Noordwijk is van mening dat dit o.a. kan door behoud en onderhoud aan de monumenten te koppelen aan een zo goed mogelijke maatschappelijke benutting daarvan. De Oude Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen en de kapel in Noordwijk aan Zee zijn daarvan goede voorbeelden Theater de Muze is een aanwinst voor Noordwijk en het gebruik ervan in theaterluwe periodes als bioscoop is een voorbeeld van betere benutting van faciliteiten die voorhanden zijn. Het theaterdeel moet wel een financieel sluitende exploitatie hebben. CDA Noordwijk wil onderzoeken in hoeverre marktpartijen geïnteresseerd zijn om de exploitatie, en daarmee de financiële risico s van de gemeente, over te nemen. Dit met inachtneming van afspraken met lokale culturele verenigingen. Noordwijkse vrijwilligers moeten (ook financieel) beter terecht kunnen in De Muze

8 2. Werken aan daadkracht 2. Werken aan daadkracht Leeswijzer 2.1 Meer aandacht voor Preventie, Handhaving en Politie Invoeren Burgernet: burgers helpen mee om bij misdrijven de daders te signaleren. Door een eenvoudig telefoontje kan de politie snel ogen en oren van de burgers in Noordwijk gebruiken om daders in de kraag te vatten. Minder regels en meer handhaving. Preventie begint met duidelijk beleid en strikte handhaving. Dit kan werken met minder ambtenaren binnen het gemeentehuis en meer agenten op straat. Meer agenten op straat is nodig om de stijgende lijn van inbraken tegen te gaan. Camera s met nummerbordherkenning moeten worden aangeschaft. Deze hebben een preventieve werking en vergroten de pakkans van dieven. Snel invoeren van een lik-op-stuk beleid tegen vandalisme en vernielingen. Inrichten van een politieke portefeuille Openbare orde en handhaving, dit ter ondersteuning van de burgemeester die wettelijk voor deze taken verantwoordelijk is. Mensen die zich stelselmatig onttrekken aan werk, worden gekort op de uitkering: misbruik ondergraaft solidariteit. Mensen die aankloppen bij gemeente voor uitkering of voorziening worden begeleid voor kwijtschelding of aanvullende regelingen, en worden zo snel mogelijk weer aan het werk gezet. 2.2 Compact en slagvaardig bestuur CDA Noordwijk is voor het uitbreiden van het aantal wijkverenigingen. Wijkverenigingen zijn goed voor sociale samenhang van Noordwijk, maar ze verbeteren ook het overleg met gemeentelijke instanties. Versterken van de topstructuur van de gemeentelijke organisatie is noodzakelijk om marktpartijen meer professioneel tegemoet te kunnen treden. Meer aandacht voor de democratische controle op regionale ontwikkelingen en projecten is noodzakelijk. De reactietijd op vragen van raadsleden, bedrijven, instellingen en burgers moet worden ingekort. De Gemeente moet meer regie nemen bij de de schaamplekken van Noordwijk: Vuurtorenplein en omgeving, en het Gat van Palace. Een maatschappelijk en politiek breed gedragen plan voor gebiedsontwikkeling is een eerste vereiste om vervolgstappen te kunnen nemen. Dit vraagt om een daadkrachtig en moedig bestuur met respect voor de individuele belangen van direct betrokkenen. De waardevolle kenmerken van de verschillende wijken en buurten van Noordwijk moeten in kaart worden gebracht en worden gerespecteerd

9 2. Werken aan daadkracht 3. Werken aan fatsoen 3.1 Eigen verantwoordelijkheid, aandacht voor elkaar en rechtvaardigheid De samenleving zijn wij samen. Geef zelf het goede voorbeeld en denk na over de eigen bijdrage aan het samen leven bij het geven van kritiek. 2.3 Minder praten, meer doen De gemeenteraad stelt kaders vast op hoofdlijnen, geeft richting aan en controleert het college. De organisatie voert uit: op tijd en binnen de begroting. De mandatenregelingen tussen College en gemeenteraad worden tegen het licht gehouden: de gemeenteraad neemt haar positie serieus. Gemeenteraadsvergaderingen en commissievergaderingen moeten beter worden voorbereid door alle deelnemers. Nieuwe regelgeving alleen indien strikt noodzakelijk. Eerst zorgen dat bestaande regels worden gehandhaafd. Het actualiseren van bestemmingsplannen loopt ver achter op de hieromtrent gedane toezeggingen. In de komende periode moet deze achterstand het liefst worden ingelopen en in ieder geval niet verder oplopen. Bouwaanvragen dienen strikter te worden getoetst aan het beeldkwaliteitsplan van Noordwijk; er moet een maximale inspanning worden gedaan om de Noordwijkse Stijl uitgangspunt te laten zijn. De gemeentelijke website krijgt een forumfunctie waar burgers, bedrijven en instellingen problemen en oplossingen kunnen aandragen en uitwisselen. Wij zullen al het mogelijke doen om alle burgers in alle leeftijden, maar ook maatschappelijke en culturele instellingen en zorgaanbieders die positief mee willen denken, te betrekken bij het openbaar bestuur. De lokale overheid heeft permanent aandacht voor de zwakkeren in de Noordwijkse samenleving en heeft oog voor de noden van haar inwoners. Door de economische crisis zal het moeilijk zijn, iedereen bij de samenleving en de lokale economie te blijven betrekken. Extra inzet van de gemeente is daarom noodzakelijk. Zorg voor kinderen in moeilijke situaties heeft prioriteit (sociaal, taal, etc.) 3.2 Goed bereikbare woon- en zorgvoorzieningen CDA Noordwijk wil zich, samen met het bedrijfsleven, inzetten voor een aantrekkelijke inrichting van beide koopcentra in Noordwijk. Het inrichten van een brancheringcommissie en bijvoorbeeld het (tijdelijk) aanstellen van een wegbereider voor het interesseren van nieuwe ondernemers voor Noordwijk zijn serieuze opties. CDA Noordwijk vindt dat het regionaal taxivervoer voor ouderen snel veel beter moet. De huidige kwaliteit laat te wensen over; regionalisering is prima, maar wel onder de voorwaarde dat de (administratieve) lasten niet hoger worden. Noordwijkse jongeren, maar ook senioren, met een zorgvraag moeten kunnen rekenen op voldoende woon- en zorgvoorzieningen in Noordwijk. CDA Noordwijk wil een actiever beleid waar het gaat om Maatschappelijk Gebonden Eigendom-(MGE-)woningen voor starters en starterleningen. CDA Noordwijk is voorstander van het opzetten van een appartementencomplex met 100 kleine betaalbare zelfstandige units van ongeveer 40m2 voor Noordwijkse jongeren. Inrichting van nieuwe wijken en het Woningtoewijzingsbeleid moeten het ontstaan van éénkleurige wijken voorkomen

10 3. Werken aan fatsoen 3. Werken aan fatsoen In Noordwijk dient voldoende ruimte te zijn voor veelkleurig onderwijs en particuliere initiatieven voor crèches en naschoolse opvang. Wij bepleiten meer regie op de inrichting van eerste - en tweedelijns gezondheidszorg om een goede spreiding van een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod in Noordwijk veilig te stellen. Het aantal senioren ouder dan 70 jaar (dus ook de vraag naar zorg) zal de komende 7-10 jaar verdubbelen. Dit vraagt om extra aandacht voor Wonen, Zorg en Welzijn van deze - in veel gevallen - kwetsbare inwoners. CDA Noordwijk pleit ervoor om met hoge prioriteit, samen met de voor deze functies verantwoordelijke maatschappelijke instellingen, de noodzakelijke maatregelen in beeld te brengen en deze vervolgens onmiddellijk te gaan uitvoeren. CDA Noordwijk wil in de directe omgeving van het Trefpunt, een locatie voor aangepaste huisvesting voor senioren met een zorgvraag. Door het Trefpunt mede in te richten als Welzijnscentrum, geëxploiteerd door één van de maatschappelijke instellingen, zullen de exploitatietekorten van de gemeente op dit gebied worden beperkt. CDA Noordwijk vindt dat ex-woningen van WMO cliënten beschikbaar moeten blijven voor nieuwe WMO cliënten. In deze woningen zijn aanpassingen aangebracht zoals bijvoorbeeld trapliften. Deze aanpassingen zijn betaald uit de WMO. Bij vertrek van een WMO cliënt worden deze aanpassingen vaak uit de woning gesloopt. Deze verspilling moet worden gestopt. CDA Noordwijk wil rolstoelvriendelijkere wegen, en wil een scootmobielroute zonder hindernissen van woonzorgcentra naar winkelgebieden. Jongeren en senioren moeten kunnen wonen en recreëren in zowel Noordwijk aan Zee als in Noordwijk-Binnen. Extra investeren in speelplekken is gewenst. Boerenburg en het speelparadijs naast het nieuwe Bollenbad (Bloemenzee) krijgen voorrang. De huidige, reeds goedgekeurde plannen moetensnel worden uitgevoerd. Woningbouwprojecten in Offem Zuid en de Willem van de Bergh lijken met de aanpak van de afgelopen jaren te zijn stilgevallen. CDA Noordwijk wil zoveel mogelijk, de voor de sociale volkshuisvesting belangrijke, projecten tot realisatie brengen door proactief en creatief samen te werken met de betrokken ontwikkelaars. CDA Noordwijk vindt dat ex-woningen van WMO cliënten beschikbaar moeten blijven voor nieuwe WMO cliënten. In deze woningen zijn aanpassingen aangebracht zoals bijvoorbeeld trapliften. Deze aanpassingen zijn betaald uit de WMO. Bij vertrek van een WMO cliënt worden deze aanpassingen vaak uit de woning gesloopt. Deze verspilling moet worden gestopt. CDA Noordwijk wil rolstoelvriendelijkere wegen, en wil een scootmobielroute zonder hindernissen van woonzorgcentra naar winkelgebieden. Jongeren en senioren moeten kunnen wonen en recreëren in zowel Noordwijk aan Zee als in Noordwijk-Binnen. Extra investeren in speelplekken is gewenst. Boerenburg en het speelparadijs naast het nieuwe Bollenbad (Bloemenzee) krijgen voorrang. De huidige, reeds goedgekeurde plannen moetensnel worden uitgevoerd. Woningbouwprojecten in Offem Zuid en de Willem van de Bergh lijken met de aanpak van de afgelopen jaren te zijn stilgevallen. CDA Noordwijk wil zoveel mogelijk, de voor de sociale volkshuisvesting belangrijke, projecten tot realisatie brengen door proactief en creatief samen te werken met de betrokken ontwikkelaars

11 3. Werken aan fatsoen 3. Werken aan fatsoen Leeswijzer 3.4 Gelukkig in Noordwijk De uitstraling van Noordwijk ( ingetogen, stijlvol en charmant ) krijgt maximale aandacht. We handhaven wat de moeite waard is en hebben alle aandacht voor beeldkwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen. Noordwijkers worden weer trots op de ontwikkelingen in hun gemeente. De lokale omroep RTV Nens is van groot belang voor zowel lokale betrokkenheid bij het openbaar bestuur als de sociale en culturele samenhang van de gemeente. Respectvol omgaan met elkaar staat centraal in ons handelen. Ook in de wijze van besturen laten wij dit zien. Noordwijkers hebben respect voor hun bestuurders. 3.3 Milieu en duurzaamheid CDA Noordwijk heeft in alle acties en ontwikkelingen oog voor milieu en duurzaamheid. De gemeente ontwikkelt niet zelf, maar stimuleert nieuwe ontwikkelingen waarvan de effectiviteit is bewezen. CDA heeft hoge ambities m.b.t. duurzaamheid. Daartoe behoren een spoedige uitvoering van een gemeentelijke milieuvisie en de oprichting van een ondernemersplatform Noordwijk. Ons strand en ons straatbeeld voldoen aan normen die passen bij een zichzelf respecterende badplaats, maar er is desondanks nog veel te verbeteren. Voldoende afvalbakken en hondenuitlaatplaatsen moeten worden gecombineerd met strenge handhaving. Blijvend speerpunt van CDA Noordwijk is de aandacht voor een mooie, groene, veilige, en schone openbare ruimte. CDA Noordwijk is terughoudend waar het gaat om grootschalige muziekfestivals en streeft naar maximaal 4 grote festivals per jaar. De natuur in en rond Noordwijk is uniek, Deze verdient aandacht en moet worden beschermd. Duurzaam bouwen is energie besparen en dus lasten verlichten. Deelnemen aan culturele, maatschappelijke of sportieve uitingen is mogelijk in Noordwijk, door een gericht en eenvoudig toegankelijk subsidiebeleid voor grote en kleine organisaties. Concentratie van buitenlandse werknemers die hier tijdelijk verblijven heeft een negatief effect op de toeristische verblijfscapaciteit en kwaliteit in Noordwijk. CDA Noordwijk stelt voor dat de opvang van werktoeristen beter wordt geregeld, zonder effecten op de toeristische verblijfscapaciteit. Om die reden vraagt CDA Noordwijk om maatregelen die de huidige ontwikkelingen beperken. CDA Noordwijk is voor de invoering van een kinderlintje (30 april) voor het kind of de jongere die zich het beste heeft ingezet voor het dorp

12 4. Werken aan Noordwijk 4. Werken aan Noordwijk Leeswijzer Werken 4.1 Noordwijk als Bloemenbadplaats aan fatsoen Agrariërs zijn belangrijke ondernemers voor Bloemenbadplaats Noordwijk. Bronsgeest: bollengrond éérst compenseren, voordat de eerste schop de grond in gaat. De bollenteelt wordt beschouwd als een integraal onderdeel van de Noordwijkse economie. Zolang dit economisch verantwoord is wordt het agrarisch complex ontzien en blijft dit een integraal onderdeel van de aanblik van Noordwijk. Geen bloemenbadplaats zonder bloeiende bollenvelden. CDA Noordwijk staat positief ten opzichte van een sterke profilering van de Greenport. Veel inwoners genieten van hun groentetuintje. Legale tuinen worden gecompenseerd als deze moeten wijken voor nieuwbouwplannen. CDA Noordwijk is voor bouw van een zeejachthaven mits het effect voor de belastingbetalende Noordwijkers positief is, en geen sprake is van horizonvervuiling. Vakantieparken handhaven als recreatieve / toeristische bestemming en permanente bewoning niet toestaan. CDA Noordwijk wil ruimte geven aan jaarrond stijlvolle evenementen die passen binnen de relevante criteria. De NRB en de KNZRM verdienen nieuwe huisvesting. Een belangrijke kwaliteit van het Noordwijkse strand is de beleving van een ononderbroken kustlijn. Deze dient in alle opzichten te worden gerespecteerd. Strandpaviljoens mogen het zicht vanaf de boulevards niet beïnvloeden. De permanente aanwezigheid mag niet leiden tot het oprekken van de sluitingstijden. De hoofdfunctie van de strandpaviljoens dient te zijn gericht op het stimuleren en het faciliteren van het strandtoerisme. CDA Noordwijk wil dat de gemeente de regie voor kwaliteit van boulevard en strand oppakt door actief boulevardondernemers en strandondernemers bij elkaar te brengen. Wij zijn tegen verdere uitbreiding van horeca op het strand en zijn tegen het volbouwen van het Noordwijkse strand. Dagtoerisme is belangrijk voor Noordwijk. De ruimte voor kwalitatief duurzaam aanbod wordt echter beperkt. Flankerend beleid is nodig om de uitstraling van Noordwijk positief te beïnvloeden en te zorgen dat Noordwijk zich in positieve zin blijft onderscheiden van Scheveningen en Zandvoort. Een uitgaanscentrum, met centraal daarin de Grent, hoort bij Noordwijk. Maar CDA Noordwijk wil dat een einde komt aan de overlast en de vernielingen. CDA Noordwijk wil een veilige twaalf+ basisdisco in Noordwijk. 21

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van het CDA Hoogeveen: bestuur@cdahoogeveen.nl of telefonisch (0528) 344 444.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van het CDA Hoogeveen: bestuur@cdahoogeveen.nl of telefonisch (0528) 344 444. Contact en info Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van het CDA Hoogeveen: bestuur@cdahoogeveen.nl of telefonisch (0528) 344 444. Kijk voor meer info op de website: www.cdahoogeveen.nl

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1: Inleiding 3. Hoofdstuk 2: Raadsperiode 2006 2010 : een terugblik 4

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1: Inleiding 3. Hoofdstuk 2: Raadsperiode 2006 2010 : een terugblik 4 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: Raadsperiode 2006 2010 : een terugblik 4 Hoofdstuk 3: Opvoeding, onderwijs, sport en jongeren 5 3.1 Opvoeding 5 3.2 Onderwijs 5 3.3 Sport 6 3.4 Jongeren

Nadere informatie

PvdA Dongeradeel. It kin oars...

PvdA Dongeradeel. It kin oars... PvdA Dongeradeel It kin oars... Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 2 IT KIN OARS Inhoudsopgave 1 Dongeradeel werkt... 7 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling.... 7 1.2 Binnenstad...

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

SGP Schouwen-Duiveland Verkiezingsprogramma 2014-2018

SGP Schouwen-Duiveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 SGP Schouwen-Duiveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Burger en bestuur 7 Bestuur in interactie met de burger 7 Bestuur mét de samenleving 7 Duidelijkheid 7 Verbinding 8 Zichtbaarheid

Nadere informatie

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

KOMPAS. De nieuwsbrief van de PvdA afdeling Soest / Soesterberg. Nummer 14 November 2009

KOMPAS. De nieuwsbrief van de PvdA afdeling Soest / Soesterberg. Nummer 14 November 2009 KOMPAS De nieuwsbrief van de PvdA afdeling Soest / Soesterberg Nummer 14 November 2009 1 2 Aan de leden van de PvdA in de Gemeente Soest Soest, 9 november 2009 Beste partijgenoten, Op 3 maart 2010 vinden

Nadere informatie

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Hoofdstuk 1 HET BESTUUR EN DE BURGER Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde 'gelijkheidsbeginsel', dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet, zijnde... "Allen die

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014 2018. Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018

Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014 2018. Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018 Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018 Maart 2014 1 Inhoudsopgave 1. Oldambt; Ruimte maken, ruimte laten 2. Burger en Oldambt 3. Financiën op orde 4. Onderwijs: Ruim baan voor onderwijs 5. Economie:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

DIENSTBARE OVERHEID...

DIENSTBARE OVERHEID... Inhoud 1. FUNDAMENT... 2 1.1. GELOVEN DOEN WE ALLEMAAL... 2 1.2. GELOOF EN POLITIEK... 2 1.3. DE CHRISTENUNIE - SGP IN DE POLITIEK... 2 1.4. DE STAD EN DE MENSEN... 3 2. DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1. VEILIGHEID...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2010 2014. Woord houden! SGP-Zwartewaterland

Verkiezingsprogramma 2010 2014. Woord houden! SGP-Zwartewaterland Verkiezingsprogramma 2010 2014 Woord houden! SGP-Zwartewaterland Inhoudsopgave Woord houden! 2 1. Bestuur en Dienstverlening 3 2. Veiligheid 5 3. Welzijn en WMO 6 4. Locale economie, werk en inkomen 8

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie