Notitie WMO. Bijlage bij de kadernota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie WMO. Bijlage bij de kadernota 2012-2015"

Transcriptie

1 Notitie WMO Bijlage bij de kadernota maart 2011

2 1 van 30

3 Inhoudsopgave Uitwerking van ombuigingsopdracht WMO Prognose WMO budget financiële voorzieningen: Lager voorzieningenniveau Een verschuiving van individuele naar collectieve voorzieningen Het heffen van eigen bijdragen Efficiëntere werkwijze Scherpe aanbestedingen Bijlage 1 Opsomming van maatregelen van 30

4 3 van 30

5 Uitwerking van ombuigingsopdracht WMO 2012 Inleiding. De notitie WMO is een uitwerking van de opdracht uit het boek van maatregelen bij de begroting 2011 om vanaf te bezuinigen door maatregelen te nemen die bestaan uit een combinatie van: Het verhogen van de eigen bijdrage voor de afzonderlijke voorzieningen; Het beperken van de toekenning van de individuele voorzieningen Het slimmer organiseren van het werkproces rondom de toekenning van WMOvoorzieningen Als basis is het noodzakelijk dat het WMO-budget individuele voorzieningen voor de komende 4 jaar goed inzichtelijk is. Dit wordt beschreven in paragraaf 1. Daarnaast verwachten wij financiële resultaten te behalen door: - een lager voorzieningenniveau, o.a. mindere indicering HBH ( paragraaf 2) - het verschuiven van individuele voorzieningen naar collectieve voorzieningen ( paragraaf 3), - het heffen van eigen bijdragen ( paragraaf 4) en - een efficiëntere werkwijze rond individuele voorzieningen ( paragraaf 5) - scherpe aanbestedingen (paragraaf 6) Hieronder worden per optie de mogelijke maatregelen toegelicht aan de hand van de rapportage van de projectopdracht. Benadrukt wordt dat de genoemde bezuinigingsmogelijkheden niet apart moeten worden gezien maar dat het een samenspel is van een andere inzet en indicatiestelling van individuele voorzieningen en dat de ene maatregel niet los kan worden gezien van de andere. Een aantal ontwikkelingen konden in dit proces alleen maar verkend worden en hebben nog niet geleid tot een scherp beeld van de mogelijkheden. Door het korte tijdspad waarbinnen de voorstellen moesten worden opgeleverd ( 15 november tot 14 februari) zijn de genoemde voorstellen alleen onderzocht op praktische haalbaarheid. Haalbaarheid op grond van het feit dat de maatregelen al bij andere gemeenten zijn gerealiseerd en haalbaarheid omdat de maatregelen in eerste instantie worden ondersteund door betrokken instellingen. De WMO- cliëntenraad is betrokken geweest bij het mogelijk anders organiseren van huishoudelijke hulp maar moet nog formeel over het hele stuk geconsulteerd worden. 4 van 30

6 1. Prognose WMO budget financiële voorzieningen: 1.1 Uitgaven: de ontwikkeling van doelgroep en tarieven De individuele verstrekkingen in het kader van de WMO kent een groeiend aantal afnemers en kosten. Hier volgt een aantal ontwikkelingen die de verstrekkingen beïnvloeden Doelgroep: Meer dan 75% van onze doelgroep is ouder dan 65 jaar. Deze bevolkingsgroep blijft de komende jaren stijgen. Uit onderstaande tabel blijkt dat in 2015 het aantal 65 plussers stijgt met 19.5% t.o.v Het aantal 75 tot 85 jarigen stijgt met 14.9% t.o..v Tabel 1. doelgroep Maatstaf Raming 2011 Raming 2012 Raming 2013 Raming 2014 Raming 2015 Inwoners w.v.> jaar w.v. > jaar w.v. 75 tot 85 jaar Tarieven: De tarieven voor de belangrijkste individuele voorzieningen HBH zijn gestegen (2% in 2011, conform CAO VVT). Als voorbeeld de tarieven van de grootste Hulp bij Huishouden leveranciers TSN (Evean). Hulp bij Huishouden (HBH): Tabel 1a HBH in natura van Evean (TSN) In HBH 1 17,30 17,58 18, ,42 HBH 2 23,41 23,78 24, ,48 HBH 3 24,75 25,15 25,85 25,50 26,01 Tabel 1b HBH in Pgb-vorm bij particuliere inhuur In HBH HBH 2 22,5 21,5 22,5 22,5 22,5 HBH 3 22,80 22,8 23,5 nvt nvt Tabel 1c HBH in Pgb-vorm bij professionele inhuur In HBH 1 Idem part Idem part Idem part HBH 2 Idem part Idem part Idem part HBH 3 Idem part Idem part Idem part van 30

7 ETS vervoer: Het tarief is in 2011 gestegen met 3,2%, zoals contractueel is overeengekomen. Daarnaast is het gemiddeld aantal ritten per maand gestegen: 2008: gemiddeld 5000 ritten per maand. 2009: gemiddeld 5475 ritten per maand, een stijging van 9,5% t.o.v : gemiddeld 6594 ritten per maand, een stijging van 20,5% t.o.v : verwachting gemiddeld 7450 ritten per maand, een stijging van 13% t.o.v De gegevens zijn gebaseerd op het aantal ritten van het laatste kwartaal 2010 en de eerste maand Kosten Individuele voorzieningen: Gebruik individuele voorzieningen is gestegen. Tevens zijn de tarieven hoger. Hierdoor nemen de kosten sneller toe dan begroot. Tabel 1d realisatie HBH 2008 realisatie 2009 realisatie 2010 realisatie 2011 begroot HBH 1 in natura HBH 2 in natura HBH 3 in natura Totaal HBH Taxivervoer De begrotingen voor HBH zijn lager 3,5% dan de realisatie, terwijl het tarief voor HBH met 2% gestegen is. Bij gelijkblijvend gebruik levert dit een gat op van De begroting voor taxivervoer is 14,5% lager dan de realisatie, terwijl het tarief voor vervoer met 3,2% is gestegen en er ook een stijging van 13% gebruik is te verwachten. Bij gelijkblijvend gebruik levert dit een gat op van Bij het verwachte gebruik zal dit oplopen tot De conclusie is dat de uitgaven voor met name HBH en taxivervoer op basis van de huidige situatie (eind 2010) al leiden tot een overschrijding van ca op de begroting van Daarnaast zijn de jaarlijkse toename van het gebruik (zie hierboven) van 2 % en de jaarlijkse prijsstijging van geraamd 2 % niet in de begroting verwerkt. Om een juist inzicht te krijgen in de toekomst van de uitgaven voor WMO moeten deze factoren worden meegeraamd. De uitgavenontwikkeling ziet er dan als volgt uit: Tabel 1e uitgavenontwikkeling Tekort op basis van jaarrekening Verwachte groei doelgroep en prijsontwikkeling Totaal hogere uitgaven van 30

8 1.2 Ontvangsten: WMO-integratie uitkering. Het bedrag dat de gemeenten voor de WMO en dus ook voor HBH ontvangen is niet geoormerkt. Elke gemeente heeft zijn eigen beleidsvrijheid. Naar aanleiding van de gemeentefonds circulaires 2010 is de begroting vanaf 2010 structureel verhoogd met een bedrag van afgerond Daarnaast is vanaf 2010 afgerond structureel uit de algemene middelen toegekend aan het WMO budget ( conform Berap I). Deze zaken zijn al in de begroting verwerkt. 1.3 Inzicht in de verwachte te ontvangen bedragen van het Rijk in komende 4 jaar: Op basis van een verwachte prijsstijging en een verwachte groei van de aantallen 65+,75+ en 85+ in de gemeente wordt aangenomen dat in 2012 een verhoging van de integratie uitkering ten bedrag van ontvangen gaat worden. In ; in en in Deze berekening is gebaseerd op het verdeelmodel van de WMO integratie-uitkering, zoals door het Rijk gebruikt. Wanneer deze wordt verwerkt in de eerdere tabel is dit het resultaat: Tabel1f uitgaven-inkomstenontwikkeling Tekort op basis van jaarrekening Verwachte groei doelgroep en prijsontwikkeling Niet realiseren bezuiniging 5 ton Totaal hogere uitgaven Verwachte stijging integratieuitkering totaal hogere uitgaven Dit resultaat houdt al rekening met het te behalen voordeel van als gevolg van de maatregelen die in deze notitie zijn beschreven. 7 van 30

9 1.3 uiteindelijk financieel resultaat In deze notitie wordt een groot aantal mogelijke maatregelen beschreven om de beoogde ombuiging van te behalen. Per maatregel worden de financiële gevolgen in beeld gebracht. Toepassing van alle te nemen maatregelen leidt tot onderstaand eindresultaat. Tabel1f financiële ontwikkeling totaal Tekort op basis van jaarrekening 2010 Verwachte groei doelgroep en prijsontwikkeling Niet realiseren bezuiniging 5 ton Totaal hogere uitgaven Verwachte stijging integratieuitkering Onttrekking reserve wmo Compensatie uit gemeentefonds voor stijging materiële lasten Bezuiniging boven taakstelling ton 3 Totaal hogere uitgaven Zoals uit het navolgende blijkt leiden de voorstellen tot een resultaat van ipv voor opvangen resultaat 2012 is uit de reserve nog beschikbaar 3 Vanaf 2013 leveren de voorstellen een hoger resultaat op door afname kapitaalslasten op kredieten 8 van 30

10 2. Lager voorzieningenniveau 2.1. In beeld hebben van de voorzieningen en voor welke doelgroepen Doelgroepen Op basis van de gegevens van het CAK over 2010 betaalt ongeveer 55 % van de mensen de minimum eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden( HBH). Dat betekent, dat 55% van de cliënten een inkomen tot max. 120% van het minimum inkomen heeft. Wanneer naar de leeftijdsopbouw wordt gekeken van mensen die HBH ontvangen, blijkt dat 75% van de cliënten 70 jaar of ouder is. Van de overige 25%, jonger dan 70 jaar, zijn geen nadere gegevens beschikbaar, behalve dan dat Purmerend instellingen als Odion en Prinsenstichting kent voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Deze cliënten wonen deels buiten de instelling en kunnen ook een beroep doen op hulp bij het huishouden. Tabel 2. leeftijds en inkomens categorieën van de cliënten HbH, bron CAK 2010 Leeftijdcategorie Cliënten HbH Inkomenscategorie Leefeenheden tot jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Totaal vanaf maximaal (geen inkomensopvraag) 9 negatief 1 Totaal Voorzieningen De voorzieningen waar veel mensen gebruik van maken en waar veel geld in zit zijn de hulp bij het huishouden (afgerond 7 miljoen) het aanvullend openbaar vervoer (afgerond 1.3 miljoen) en de verstrekking van scootmobielen (afgerond ). 9 van 30

11 Hulp bij het huishouden Wanneer we de beschikbare informatie over hulp bij het huishouden nader analyseren dan weten we het volgende: Tabel 2a. analyse gebruik voorziening hulp bij het huishouden Gegevens 2010 Cognos en BSC dec HbH 1 (eenvoudige schoonmaakwerk) HbH 2 (organisatie v.h. huishouden) HbH 3 (bij ontregelde gezinnen) Totaal Uitgaven Natura Uurtarief Natura 21,- 24, Aantal uren Natura uren uren uren Aantal Cliënten cliënten Gem. aantal uur per cliënt 146 uur 181 uur 195 uur Gem. kosten per cliënt (ontvangsten EB buiten beschouwing gelaten) Ontvangen eigen bijdrage (voornamelijk voor HbH) Is niet gespecificeerd Is niet gespecificeerd Is niet gespecificeerd Uitgaven PGB Uurtarief PGB gebaseerd op 16,- 18,- 19,- 75% Natura Aantal uren PGB uren uren 72 uren Aantal cliënten Is niet gespecificeerd Is niet gespecificeerd Is niet gespecificeerd 112 cliënten Aantal aanvragen 740 waarvan 683 toegekend Aanvullend Openbaar vervoer (AOV) en scootmobielen Aan de hand van het interne informatiesysteem zijn hierover de volgende gegevens beschikbaar. De aantallen zeggen alleen iets over de aantal beschikkingen. Of daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen blijkt niet uit deze informatie. Tabel 2.b aantallen aov en scootmobielen Alleen AOV Alleen Scootmobiel Alleen Fiets AOV en scootmobiel AOV en fiets AOV Totaal nvt nvt Scootmobielen Totaal 800 nvt 293 nvt 507 nvt Fietsen Totaal 223 nvt nvt 101 nvt van 30

12 Iemand wordt voor het AOV geïndiceerd als er een vervoersbehoefte bestaat en het reguliere openbaar vervoer niet bereikbaar is of dat het regulier openbaar vervoer niet toegankelijk is vanwege zijn of haar beperkingen( geen 800 meter kunnen lopen ). Dit AOV is zowel voor het plaatselijke als voor het regionale vervoer (5 zones + 1 opstapzone), mensen betalen hiervoor het reguliere strippenkaarttarief. AOV-geïndiceerden kunnen met het AOV reizen binnen de regio, dat wil zeggen tot en met Amsterdam Centrum. Na een analyse van de maandelijkse rittenstaten over 2010 blijkt dat in 2010 in totaal ritten zijn gereden waarvan (67%) binnen Purmerend (1 zone). In de tabel hieronder is nadere informatie te zien over de gerealiseerde aantallen van de verschillende zones over Tabel 2. c aantal gereden zones 2010 aantal zones, exclusief opstap zone aantal zoneritten jaar 2010 zonetarief (6,15-0,50) Uitgaven 2010, incl. opstapzone. In euro's , , , , , , , , , , ,5 Er zijn in mensen met een indicatie voor het AOV. Hiervan hebben 2112 personen gebruik gemaakt van het AOV in Van deze 2112 personen is bekend hoeveel zones zij op jaarbasis hebben gereisd. Zo hebben 37 personen meer dan 400 zones gereisd. Gemiddeld bedraagt een zone 5 km. Dus 37 mensen hebben op jaarbasis meer dan 2000 km gereisd met het AOV. In de tabel hieronder een nadere specificatie van het aantal gereden zones per persoon. Tabel 2.d : aantal gereden zones per persoon aantal gereden zones op jaarbasis excl. opstapzone aantal personen of meer van 30

13 2.2. mogelijkheden om bepaalde voorzieningen niet, niet meer of minder te verstrekken Reduceren overlap scootmobiel en aanvullende openbaar vervoer (AOV), Scootmobielen worden verstrekt als mensen een vervoersbehoefte hebben en dusdanige beperkingen hebben en belemmeringen ervaren dat het lopen dan wel het fietsen dient te worden overgenomen. Een groot deel van de mensen met een scootmobiel hebben ook een indicatie voor het aanvullend openbaar vervoer (507 van de 800 indicaties). Of deze mensen daadwerkelijk gebruik maken van beide voorzieningen en met welke frequentie zij dat doen is niet inzichtelijk. Op grond van dit gegeven kunnen we het indicatieproces voor scootmobielen aanscherpen. Het is denkbaar dat naar een vervoersysteem wordt gewerkt waar mensen voor het vervoer binnen de eigen gemeente in beginsel een keuze hebben tussen een scootmobiel en het gebruik van het AOV. Daarnaast geldt er vanaf 1 januari 2011 een eigen bijdrage voor scootmobielen wat voor mensen ook als drempel wordt ervaren. De verwachting is dat alleen mensen die de scootmobiel echt nodig hebben deze nu zullen aanvragen en andere alleen geïndiceerd worden voor het AOV. We gaan er voorzichtig van uit dat een verscherpte indicatiestelling het aantal nieuwe verstrekkingen met 10% reduceert. Dat betekent op 100 nieuwe verstrekkingen op jaarbasis 10 indicaties voor scootmobielen minder. Opzetten van een scootmobiel en rolstoelpool. In diverse gemeenten wordt op dit moment al ervaring opgedaan in het terughalen van verstrekte scootmobielen die ongebruikt in de bergingen staan. Dat levert een besparing op van 5 tot 10% minder verstrekkingen. Nu ook per 1 januari 2011 een eigen bijdrage is ingevoerd wordt verwacht dat cliënten steeds kritischer worden in de hebben van een eigen scootmobiel. Daarnaast blijkt dat veel mensen meegaan in het eenvoudig aanschaffen van een scootmobiel maar in de praktijk het gebruik daarvan vinden tegenvallen. We verwachten dat cliënten kunnen meegaan met een omslag van een individuele verstrekking naar de mogelijkheid een scootmobiel gezamenlijk te gebruiken. In eerste instantie wordt dit gerealiseerd bij instellingen en wooncomplexen waar veel ouderen wonen. Daarnaast kan gewerkt worden aan scootmobielen en rolstoelen die verkrijgbaar zijn op diverse plekken aansluitend op het openbaar vervoer om te winkelen of om korte afstanden bij evenementen te overbruggen. Voor het opzetten en beheren van deze pools kunnen maatschappelijke participatiebanen worden gecreëerd. Minder indiceren van aanvullend openbaar vervoer door toegankelijk gemaakt openbaar vervoer. Mensen krijgen alleen een indicatie voor het AOV als zij het regulier openbaar vervoer niet kunnen bereiken of als het reguliere openbaar vervoer niet toegankelijk is voor iemand ( minder dan 800 meter kunnen lopen). Op basis van gegevens van Arriva, de huidige reguliere openbaar (bus) vervoerder blijkt dat Purmerend in totaal 176 bushaltes heeft. Dat is op zich een grote busdichtheid. T.a.v. 98% van alle haltes wordt gesteld dat maximaal 300 meter tussen de bushaltes inzit. Eind 2011 zijn 144 van de 176 busstations verhoogd. Alle bussen zijn rolstoel- en rollator toegankelijk. Hier wordt weinig gebruik van gemaakt tot spijt van Arriva die er veel in heeft geïnvesteerd. Waarschijnlijk speelt onze ruime indicering voor aanvullend openbaar vervoer daar een rol in. 12 van 30

14 Bij de indicering moet op grond van deze openbaar vervoer gegevens beoordeeld gaan worden waar iemand woont, waar de bushalte zich bevindt en waar men naar toe reist, temeer omdat 67% van de ritten binnen Purmerend wordt gereisd. Op grond van deze scherpere indicatiestelling moeten in 2012 minder indicaties worden afgegeven voor het aanvullend openbaar vervoer. Uit ervaring van het project toegankelijk openbaar vervoer in Arnhem is gebleken dat 40% van de gebruikers van het aanvullend openbaar vervoer ook regelmatig gebruikt maakt van het regulier openbaar vervoer. Heffen van een eigen bijdrage boven op de ritbijdrage AOV (P.M) Op dit moment betaalt iedere AOV-geindiceerde voor dit vervoer het reguliere openbaar vervoertarief. Dat betekent minimaal 1,- per rit binnen Purmerend (= 1 zone + 1 opstapzone). De gemeente legt daar 5,85 voor elke zone bij (tarief 2011). Elke 1-zone rit kost de gemeente 11,70, met de terugrit erbij wordt dat 23,40. Zoals later bij punt 4.3 in dit stuk wordt beschreven ligt het hanteren van inkomensgrenzen niet voor de hand. Wel is het het onderzoeken waard of er boven de ritbijdrage een eigen bijdrage via het CAK kan worden gevraagd. De mogelijkheden hiervan worden nog nader onderzocht. Het heffen van legeskosten voor de verstrekking van het pasje voor het aanvullend openbaar vervoer. Op dit moment worden er geen leges in rekening gebracht voor het verstrekken van een pasje. Om zorgvuldig gebruik te stimuleren moet op dit moment slechts bij het kwijtraken van het pasje 7,50 worden betaald voor een nieuwe pas. Voor het verstrekken van het pasje wordt door de gemeente 32 aan administratieve handelingen verricht aan materiële kosten 8. Het heffen van kostendekkende leges van 40 per pasje wordt billijk geacht. Beperking aantal tariefzones aanvullend openbaar vervoer ( P.M) Er zijn in mensen met een indicatie voor het AOV. Hiervan hebben 2112 personen gebruik gemaakt van het AOV in Van deze 2112 personen is bekend hoeveel zones zij op jaarbasis hebben gereisd. Zo hebben 37 personen meer dan 400 zones gereisd. Gemiddeld bedraagt een zone 5 km. Dus 37 mensen hebben op jaarbasis meer dan 2000 km gereisd met het AOV. Op grond van informatie van de VNG stellen veel gemeenten beperkingen aan het aantal tariefzones dat klanten jaarlijks met het aanvullend openbaar vervoer mogen reizen. Gangbaar is een vervoersbehoefte van maximaal km per jaar maar dat moet dan wel maatwerk zijn voor bijvoorbeeld mensen met heel veel medische ritten. Het is aan te bevelen om aan de hand van de gegevens van de cliënten die nu meer dan 2000 km reizen te onderzoeken of we een beperking in het aantal tariefzones moeten gaan invoeren mogelijkheden om bepaalde voorzieningen algemeen gebruikelijk te verklaren (P.M.) Hulpmiddelen Verhoogde toiletpotten, eenvoudige handgrepen, eenhendelmengkranen en thermostatische kranen, fietsen met hulpmotor of elektrische ondersteuning en fietsen met een lage instap worden al enige jaren als algemeen gebruikelijk gezien in Purmerend. Daarnaast zouden er nog een aantal hulpmiddelen onder deze noemer kunnen worden geplaatst. Hierbij kan 13 van 30

15 gedacht worden aan de eenvoudige douchestoel, de toiletverhoger en een toiletstoel. Hierbij worden 2 kanttekeningen geplaatst. Enerzijds is het lastig in te schatten wat de verschillende tarieven zijn van deze hulpmiddelen. Dat varieert tussen de 50,- en 500,-. Anderzijds mag het begrip algemeen gebruikelijk hier niet altijd aan worden verbonden omdat het vaak hulpmiddelen zijn die wel speciaal voor personen met beperkingen zijn bedoeld. Een alternatief zou kunnen zijn om het onder de noemer 'financieel bereikbaar voor iedereen' te plaatsen. Omdat vanaf 1 januari 2011 voor de eenvoudige douchestoel, de toiletverhoger en een toiletstoel een eigen bijdrage geldt zullen mensen naar alle waarschijnlijkheid de meeste hulpmiddelen zelf aanschaffen. Dit omdat met de methodiek van de eigen bijdrage de hulpmiddelen meestal zelf door de cliënt worden betaald, alleen dan in termijnen. Dit wordt op deze manier ook zo door het Loket Wmo verteld waardoor mensen zelf de goedkope douchestoel bij de bouwmarkt of Lidl aanschaffen. Halverwege het jaar wordt bekeken of de maatregel van de eigen bijdrage al voldoende remmend heeft gewerkt. Op jaarbasis (2010) gaat er een bedrag van om in de verstrekking van de relatief eenvoudige hulpmiddelen. In het raadsbesluit over de aanpassing Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Purmerend per 1 januari 2011 is rekening gehouden met een vermindering aan uitgaven van ,- (ongeveer 20%). Deze is al als bezuiniging ingeboekt. Het is hierbij niet ondenkbaar dat er een grotere bezuiniging wordt gerealiseerd Mogelijkheden om strenger of anders te indiceren met name HBH 0.30 min Ander indicatieprotocol Het huidige gehanteerde indicatieprotocol is afkomstig van het CIZ ( 2005) en is gebaseerd op hulp bij het huishouden zoals destijds onder de regelgeving van de AWBZ viel. In hoofdlijnen is dit protocol onderverdeeld in clusters van voornamelijk lichte en zware huishoudelijke taken waarbij de taak van wasverzorging een apart cluster betreft. Binnen de clusters wordt er gewerkt met normtijden. Deze normtijden komen van oorsprong uit de 'setting van de thuiszorg' en zijn hiermee ouder dan De diverse clusters zijn vervolgens uitgedrukt in een bepaalde klasse. Iemand heeft bijvoorbeeld recht op HBH op basis van klasse 2 dat betekent dat iemand per week 2 tot 3,9 uur hulp bij het huishouden kan krijgen. Het systeem van de klassen is in het verleden bedacht zodat een cliënt bij een verbetering of verslechtering van zijn of haar situatie niet direct een herindicatie hoeft aan te vragen. De cliënt kan binnen de klasse zelf afspraken maken met de betreffende zorgorganisatie. Het huidige gehanteerde indicatieprotocol is met de komst van de WMO ( ) wel gebruiksvriendelijk voor gemeenten gemaakt maar inhoudelijk zijn er maar weinig veranderingen geweest. Er zijn verschillende aspecten in het huidige indicatieprotocol die aanleiding geven tot herziening ervan: Indicering geschiedt op basis van een algemene indeling van zware en lichte taken en niet zo zeer per taak. Taakgerichte indicering is meer vraaggestuurde dan aanbod gestuurd en past daarom beter bij de Wmo. Vervolgens kan de indicatiesteller met de cliënt per taak bespreken wat geheel, gedeeltelijk of niet moet worden overgenomen. Hierbij staat de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van de cliënt centraal. Een gevolg zou zelfs kunnen zijn dat men maar 2 of 4 keer per jaar een grote schoonmaak kan laten doen in plaats van wekelijks of tweewekelijkse hulp. De normtijden die worden gehanteerd zijn afkomstig van een gedateerd 14 van 30

16 indicatieprotocol. In een werkgroep bestaande uit de indicatiestellers en kwaliteitsmedewerkers WMO van de gemeente is een begin gemaakt met het nader onderzoeken van dit protocol. Aan de hand van de gefactureerde uren van de zorgaanbieder is niet te zien dat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om met de uren in de klassen te schuiven. Meestal wordt het aantal uur dat zich in het midden van de klasse bevindt ingezet. Hierdoor wordt het mogelijk om te indiceren in minuten en dit af te ronden naar halve uren. Weer geldt bij dit voorstel dat een aantal gemeenten het indiceren in kwartieren en halve uren al heeft gerealiseerd. Er is contact geweest met de grootste zorgaanbieder (TSN). Het leidt voor hen niet tot problemen op het moment dat werknemers op halve uren worden ingezet, met hierbij een minimum van 2 uur per shift (in plaats van de huidige 3 uur). Het indiceren op taken biedt maatwerk en blijft cliënten ook activeren om in hun eigen tempo op hun manier nog zaken in het huishouden zelf te doen. Reductie kortdurende indicaties Hulp bij het huishouden Vanaf het laatste kwartaal van 2009 tot en met 31 december 2010 zijn 320 kortdurende indicaties tot 3 maanden afgegeven (309 unieke personen). Daar kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Oorzaken zijn bijvoorbeeld een ziektebed als gevolg van een operatie, administratieve redenen omdat men in afwachting is van een medisch advies, het overlijden van een partner of bij een verhuizing. Een operatie is te voorzien en de gebruikelijke zorg door gezinsleden is afdwingbaar. Nu is het zo dat de indicatiestelling voor kortdurende HBH plaatsvindt kort voor het moment dat men geopereerd wordt of pas na de operatie. Door deze indicatiestelling al plaats te laten vinden op het moment dat bekend is dat men geopereerd moet worden weet betrokkene vooraf waar hij of zij aan toe is en kan in de eigen omgeving kortdurende hulp worden georganiseerd. Bij de indicatiestelling hoeft dan geen rekening worden gehouden met de paniekvraag die nu vaak moet worden opgelost omdat men ontslagen wordt uit het ziekenhuis en er niemand thuis voor diegene kan zorgen stimuleren van persoonsgebonden budgetten voor de HBH Het PGB-tarief bedraagt in de meeste gevallen 75% van het in-natura tarief. Dit lagere tarief is gebaseerd op de gedachte dat cliënten minder overheadkosten hebben dan aanbieders van in natura hulp. Een manier om PGB's te gaan stimuleren is om de controle hierop los te laten. Dat wordt echter niet geadviseerd. Zowel uit eigen gemeentelijke ervaringen als uit ervaringen van andere gemeenten blijkt dat een deel van de klanten het PGB niet, niet juist, of niet volledig besteedt. Heldere criteria voor de verantwoording van het PGB en controle daarop zorgt ervoor dat weinig fraude met PGB's mogelijk is. Onder deelproject 3 in dit stuk volgt een beschrijving van het inzetten van Alfa cheques waardoor meer gebruik wordt gemaakt van het persoonsgebonden budget. Daarvan wordt verwacht dat er een verdubbeling kan plaatsvinden van nu 100 cliënten die een PGB hebben naar 200 cliënten. 15 van 30

17 Samenvatting paragraaf 2: de maatregelen en hun opbrengst 2. Lager voorzieningenniveau bijzonderheden Berekening Indicatie besparing 2012 (afgerond) Aanscherpen nieuwe indicaties /reductie overlap scootmobiel/aov Betreft 507 cliënten van de 800 Uitgaande van 100 nieuwe aanvragen 10 % minder gemiddeld per scootmobiel Opzetten scootmobiel- en rolstoelpool Minder indicaties AOV door toegankelijk gemaakt openbaar vervoer 800 aanwezige scootmobielen en 250 nieuwe aanvragen Inzet van een participatiebaan Uitgaande van 5 % minder ( 12) gemiddeld per scootmobiel 7500 ritten per maand Uitgaande van 5% minder ( 375) AOV indicaties enkele rit x Legeskosten invoeren AOV pasje Minder uren indicatie HBH1 400 pasjes per jaar kostendekkend tarief 8,-- materiaalkosten en 32,-- administratieve kosten Op basis van 300 nieuwe aanvragen 40, Uitgaande van een toepassing op 50% van de aanvragen 40 weken x 10,50 ( 1/2 uur HBH1) x Reductie kortdurende indicaties na ziekenhuisopname 110 indicaties korter dan 3 maanden Uitgaande van 25% van 110 x 3 uur x 12 weken x uurtarief HBH van 30

18 3. Een verschuiving van individuele naar collectieve voorzieningen Waar collectieve arrangementen voldoen aan het compensatiebeginsel en gelijkwaardig zijn aan individuele arrangementen kunnen deze worden opgelegd. De basis die nodig is om vanuit de contacten in het WMO loket een verschuiving naar collectieve voorzieningen te laten plaatsvinden is een goed inzicht in de mogelijkheden van deze collectieve voorzieningen inzicht in de huidige inzet van collectieve middelen nav aanvraag individueel Door de medewerkers van het WMO-loket worden burgers doorverwezen naar collectieve voorzieningen. Dit gebeurt door hen te verwijzen naar de instellingen die die deze collectieve voorzieningen uitvoeren (Clup, SMD, Zorgcirkel Waterland) Of daar dan ook daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt is niet bekend. Loketmedewerkers hebben behoefte aan concretisering van de collectieve voorzieningen. Het WMO-loket kent de vraag van de burger maar kent niet concreet het collectieve aanbod van de instellingen. Het invoeren van een structureel overleg tussen beleidsmedewerker(s) en medewerkers van het WMO-loket over de vragen van burgers, het aanbod van de instellingen en de eventuele noodzakelijke te creëren collectieve oplossingen die nog niet aanwezig zijn geeft over een weer meer inzicht. Periodiek zijn daar de uitvoerende instelling(en) bij aanwezig die een presentatie geven van hun oplossingen voor vraagstukken. Tijdens die contacten wisselt het WMO-loket ook de ontvangen vragen van cliënten uit met de uitvoerende instellingen. Om de cliënten te begeleiden naar deze collectieve voorzieningen is de inzet van een maatschappelijke participatiebaan gewenst. De cliënt wordt niet doorverwezen met: bezoekt u eens een activiteit maar wordt daarin na overleg geactiveerd door vorengenoemde gastheer of vrouw. Om instellingen mogelijkheden te geven om in te kunnen spelen op de vraag van cliënt wordt in de subsidiebeschikkingen aan de uitvoerende instellingen ruimte gegeven om samen met de burger een oplossing te vinden voor hun probleem op grond van de vraag en niet alleen op grond van het specifieke aanbod waarvoor subsidie wordt ontvangen. De verwachte bezuiniging is indicatief: er vindt een verschuiving plaats van individuele (duurdere) voorzieningen naar collectieve voorzieningen. Collectieve voorzieningen hebben tevens als bijwerking dat men zelf actiever blijft en eerder sociale contacten opdoet mogelijkheden om vervoer meer vanuit één instelling collectief te regelen Op 1 juli 2010 waren er ongeveer 3300 indicaties voor individueel vervoer afgegeven.. Grootgebruikers zijn cliënten van Odion en de Prinsenstichting. Het gaat dan om verstandelijke en lichamelijke gehandicapte cliënten die buiten hun rechten op AWBZ vervoer individueel vervoer hebben voor bezoek aan derden en vrijetijdsbesteding. Op dit moment worden de individuele ritten al zoveel mogelijk door beide instellingen gecombineerd met collectieve ritten. Daar is geen uitbreiding op mogelijk. Wel zien de instellingen mogelijkheden op het moment dat de AWBZ voorzieningen begeleiding en dagbesteding naar de gemeente komen. Op dat moment kan het AWBZ vervoer en WMO vervoer gecombineerd worden waardoor de inzet efficiënter is. In de voorbereiding van de per 1 januari 2013 door de gemeente uit te voeren AWBZ taken begeleiding en dagbesteding is het mogelijk om het combineren van indicaties voor individueel vervoer optimaal als collectief vervoer te gaan inzetten 17 van 30

19 3.3. Inzet opplusregeling woningen als voorliggende voorziening In het gemeentelijk volkshuisvestingsfonds zijn middelen opgenomen die het opplussen van woningen bevorderen. Bij individuele voorzieningen gaat het dan om eigenaar-bewoners of huurders die belemmeringen ondervinden bij de toegankelijkheid van hun woning in de gemeenschappelijke ruimte. Bij het opplussen van de woning betaalt de gemeente maximaal 50% van de maatregel en is er geen onderhoudsverplichting. Als die eigenaar of huurder dezelfde voorziening aanvraagt bij het WMO-loket dan wordt 100% vergoed en is er een onderhoudsplicht. Op grond van jurisprudentie kan de opplusregeling op dit moment niet als voorliggende voorziening worden toegepast bij de aanvraag om een individuele voorziening. In de praktijk Worden individuele aanvragen terughoudend toegekend omdat het bijvoorbeeld vaak niet om één elektrische deurdranger gaat maar ook de centrale toegangsdeur, de galerijdeur en de kelderboxtoegang (circa per aanvraag). Aan drempelhulpen is in uitgegeven. Wanneer alle complexen opgeplust worden met elektrische deuropeners en wegwerking van alle niveauverschillen bij de toegang tot de woningen dan kunnen veel ouderen en mensen met beperkingen in hun woningen blijven wonen en pas daarna neemt de vraag naar individuele voorzieningen voor het aanpassen van wooncomplexen meer af. Vanuit het beleidsveld wonen is de beperking die aanwezig was bij het aanvragen van de opplusregeling ( betrof eerst alleen woningen met een WOZ waarde tot ) recent opgeheven. Daarnaast wordt binnenkort in samenwerking met woningcorporaties, verenigingen van huiseigenaren en bedrijven een bijeenkomst georganiseerd om jonge senioren te informeren over welke voorzieningen zij zelf kunnen treffen om zo lang mogelijk in hun woning te kunnen blijven wonen. De opplusregeling als voorliggende voorziening is dus niet mogelijk maar het stimuleren van gebruik van de opplusregeling, waarvoor het gemeentelijk volkshuisvestingsfonds de komende jaren nog voldoende middelen heeft, leidt op den duur tot minder individuele voorzieningen Informele systemen in plaats van hulp bij het huishouden. Dit deelproject wordt in combinatie met punt 3.6. in dit stuk van aanbodgericht naar vraaggericht beschreven gebruik maken van de inzet van uitkeringsgerechtigden/ bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (koppeling WWB en WMO); Het gebruik maken van de inzet van uitkeringsgerechtigden/ bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is een actueel onderwerp. Wederkerigheid omdat men een uitkering ontvangt, kansen om werkervaring op te doen, kansen om te werken, om mee te doen in de maatschappij. Zoals nu al in diverse gemeenten blijkt kunnen deze mensen heel goed worden ingezet in de schoonmaakbranche. Binnen Baanstede (WSW) is deze tak op dit moment al opgezet. Beter gekwalificeerde medewerkers kunnen in deze branche ook een carrièrestap maken en aan de slag gaan als hulp bij het huishouden mits de randvoorwaarden goed worden ingevuld. Een goede introductie bij de klant, begeleiding bij het werk, het kiezen van de juiste spans of control zoals het bijvoorbeeld op wijkniveau invoeren en een snelle backup bij eventuele problemen. Alfacheques Een alfahulp is een hulp in het huishouden. Voorwaarde is dat cliënten verstandelijk in staat zijn de werkgeversrol te vervullen én in de vakantie (theoretisch) vier weken zonder zorg 18 van 30

20 kunnen. Alfahulpen zijn niet in loondienst bij de thuiszorginstelling, maar zijn in loondienst werkzaam voor de patiënt/cliënt zelf. Het dienstverband valt onder de regeling "dienstverlening aan huis" en moet daarom ook aan de voorwaarden van die regeling voldoen. Dit betekent onder andere dat er niet meer dan drie dagen per week bij dezelfde cliënt gewerkt mag worden. Omdat de cliënt geen premies af hoeft te dragen zijn alfahulpen niet verzekerd zoals gewone werknemers en niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Daarnaast betaalt de alphahulp gewoon, net als iedereen, belasting. Na de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op 1 januari 2007 dreigden veel medewerkers van thuiszorgorganisaties hun baan te verliezen om vervolgens weer als alfahulp aan het werk te moeten bij dezelfde cliënt. De tarieven voor de hulp waren dermate laag dat de meeste organisaties voor dat werk geen mensen in loondienst meer konden inzetten. Op 15 februari 2008 heeft staatssecretaris Bussemaker een wetswijziging aangekondigd van de Wmo, zodat wordt uitgesloten dat een zorgaanbieder huishoudelijke hulp in natura via een alfahulp levert. De wetswijziging is op 23 juni 2009 door de Eerste kamer aangenomen en per 1 januari 2010 in werking getreden. Bij het ingaan van de wetswijziging moeten gemeenten naast de mogelijkheden van een persoonsgebonden budget (PGB) en van zorg in natura (meestal geleverd door thuiszorgorganisaties), ook de mogelijkheid van een financiële vergoeding aanbieden. Met die vergoeding kan een cliënt zelf huishoudelijke hulp inhuren Dat mag alleen als de cliënt duidelijk te kennen heeft gegeven goed op de hoogte te zijn met de mogelijke gevolgen van het werkgeverschap. Van deze mogelijkheid wordt in Purmerend weinig gebruik gemaakt. Nu de zorgaanbieders door de wetswijziging geen alfahulpen meer mogen inzetten op de hulp op het huishouden is onder de vlag van het persoonsgebonden budget een alternatief ontwikkeld (Tilburg, Breda) waarmee de alfahulpdienstverlening op een eenvoudige manier kan worden voortgezet. Een uitvoerende organisatie ( denk aan Baanstede) voert de kassierfunctie ( salarisbetaling) en de bemiddelingsfunctie ( bemiddeling vraag en aanbod,) uit zonder dat die organisatie als werkgever optreedt ( de cliënt blijft formeel werkgever). Deze organisatie ondersteunt zowel de klant als de alfahulp in de administratieve taken en activiteiten ( opstellen arbeidsovereenkomst, gegevensuitwisseling met het CAK, verantwoording aan gemeente). Het mes snijdt aan 2 kanten. De klant heeft zo weer de regie en meer keuzevrijheid in bijvoorbeeld invulling van uren en dagen. Vaak is de klacht dat er vanuit de zorgaanbieder te veel wisselende hulpen worden ingezet. Soms heeft men ook zelf iemand op het oog vanuit het eigen netwerk. Men vindt de rompslomp rondom het PGB te groot en kiest daarom maar voor zorg in natura. Ook is het denkbaar dat er minder Alfahulpen werkzaam zijn omdat zij zich niet wilde aanmelden bij een zorgaanbieder of maar een paar uur per week wilde werken voor een vast cliënt. Deze groep kan nu weer worden teruggehaald op de arbeidsmarkt. Met Baanstede is een eerste verkennend gesprek gevoerd. Zij zijn enthousiast over deze werkwijze maar wellicht is het volume ( wij verwachten in eerste instantie een verdubbeling van het huidige PGB met 100 cliënten) te klein om dit concept op te zetten. Baanstede gaat kijken of er regionaal belangstelling is voor dit concept. Een eerste reactie van de gemeente Zaanstad is positief. De invoering van de Alfacheque methode via Baanstede biedt mogelijkheden om bij de uitvoering een maximale inzet van WWB'ers en gesubsidieerde medewerkers te realiseren. Inzet als Alfahulpen maar ook bijvoorbeeld in de backofficie bij de geautomatiseerde verwerking van de cheques. Overigens zijn in deze notitie al eerder een aantal maatschappelijke participatiebanen genoemd zoals de gastheer-vrouw om mensen op weg te helpen naar een collectieve voorziening en de beheerder van scootmobielpools. In de nieuwe 19 van 30

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie

Verschillenanalyse Beemster/Purmerend

Verschillenanalyse Beemster/Purmerend Verordening Beemster 2011 Gemeente Beemster Verschillen algemeen Verordening Purmerend 2011 na 1 e wijziging jan. 2012 art. 15, 29 (vervallen), 33 en 41 Gemeente Purmerend Kanteling nog niet geheel ingevoerd

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek In deze bijlage wordt uitgelegd hoe de (maximale) eigen bijdrage per voorziening wordt vastgesteld. Deze

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Notitie bijdrage Wmo 2015

Notitie bijdrage Wmo 2015 Notitie bijdrage Wmo 2015 Inleiding. Deze notitie richt zich op het onderdeel eigen bijdrage binnen de Wmo 2015 (hierna te noemen bijdrage). In de ontwerp Wmo verordening zijn al de nodige zaken geregeld

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND 2014 FINANCIËLE REGELS VANAF 1 JANUARI 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Uurtarief

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4

VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4 VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4 VOORSTEL 1. tot vaststelling van de verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Gennep en intrekking van het raadsbesluit

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

WMO MONITOR 2013 Samenvatting belangrijkste bevindingen

WMO MONITOR 2013 Samenvatting belangrijkste bevindingen WMO MONITOR 213 Samenvatting belangrijkste bevindingen Financieel De eindejaarsverwachtingen voor monitor 2 zijn gebaseerd op de cijfers over de maanden januari tot en met augustus. De eindejaarsverwachting

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR.

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. - 1 - HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1) college; het college van burgemeester en wethouders. HOOFDSTUK 2. HULP BIJ

Nadere informatie

De overige voorstellen uit het overzicht moeten nog verder worden onderzocht. Hiervoor wordt in de loop van 2011 een voorstel gedaan.

De overige voorstellen uit het overzicht moeten nog verder worden onderzocht. Hiervoor wordt in de loop van 2011 een voorstel gedaan. Onderwerp Bezuinigingen individuele voorzieningen WMO Raadsvoorstel 000178009Zaaknummer OWZDB07 Inleiding De kosten voor de individuele voorzieningen op basis van de WMO zijn de afgelopen periode enorm

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

: OWZDB07. Bezuinigingen individuele voorzieningen WMO

: OWZDB07. Bezuinigingen individuele voorzieningen WMO : OWZDB07 Onderwerp Bezuinigingen individuele voorzieningen WMO Collegevoorstel Inleiding De kosten voor de individuele voorzieningen op grond van de WMO zijn de afgelopen periode enorm gestegen. De gemeente

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Samen leven in de gemeente Best

Samen leven in de gemeente Best Samen leven in de gemeente Best Inhoud De WMO en u 4 Veel voorkomende oplossingen 1. Hulp bij het huishouden 6 2. Woonvoorziening 8 3. Vervoersvoorziening 11 4. Rolstoelvoorziening 13 5. Sportvoorziening

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting bij Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016

Artikelsgewijze toelichting bij Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016 *548423* Bijlage BBV Artikelsgewijze toelichting bij Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016 Artikel 1 Begripsbepaling In de benoemde documenten staan alle begrippen reeds uitgewerkt. Voor de

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad datum: portefeuillehouder: F. Pekema Datum vergadering: agendanummer: onderwerp: Inkomensgrenzen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Aan de raad, Inleiding Als

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11 Onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning, de kanteling in de gemeente Boxtel. Status oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaande notitie De kanteling in de gemeente Boxtel. 2. Voor de

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Derde en vierde kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 15 februari 2008 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen. Analyse en vooruitblik

WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen. Analyse en vooruitblik WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen Analyse en vooruitblik Afdeling Onderzoek en Statistiek 8 maart 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Ontwikkeling 2008-2011, de cijfers...

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente.

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. De WMO WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. Het doel van de WMO is om mensen met een beperking te ondersteunen. Heeft u hulp nodig bij het opruimen

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Startnotitie: WMO. 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie

Startnotitie: WMO. 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie Startnotitie: WMO 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie De drie gemeenten hebben de prestatievelden 3, 5 en 6 (uitvoering individuele voorzieningen WMO) op lende wijzen vorm gegeven. Op onderdelen

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 18 december 2014 besparingsopgave Wmo HH Lbr. 14/097

informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 18 december 2014 besparingsopgave Wmo HH Lbr. 14/097 V l U C Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft Overgangsrecht en ons kenmerk ECSD/U201402404

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland. Nr. 10635 23 januari 2017 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Huishoudelijke verzorging algemeen Huishoudelijke verzorging kan in natura of in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008. Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.

RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008. Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08. RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008 Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.0822 Naam programma +onderdeel: Programma Welzijn en Zorg onderdeel

Nadere informatie

Samengevat worden, met instemming van de WMO raad, de volgende beleidsaanpassingen voorgesteld:

Samengevat worden, met instemming van de WMO raad, de volgende beleidsaanpassingen voorgesteld: Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2009 Agenda nr: 13 Onderwerp: Vaststellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2010 gemeente valkenburg aan de Geul en het Besluit nadere regels voorzieningen

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 19 oktober 2010 (binnen gekomen bij de griffie op 2 november 2010) aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Uitwerking motie voorziening Wmo (1 juli 2010) Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Notitie toekomst Hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo

Notitie toekomst Hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo Notitie toekomst Hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo Het zojuist afgesloten zorgakkoord Deze notitie is gebaseerd op het regeerakkoord en de ontwikkelingen rond de toekomst van de hulp bij

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1084737 Datum: Behandeld door: 09 juli 2013 Catalijne Kraijo Afdeling/Team: Werk en Welzijn / Wonen en Wmo Onderwerp: Vaststelling basistarieven

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE VENLO

HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE VENLO Bijlage 3 bij collegevoorstel Wmo-besluit (18-12-2012) Notitie Maatschappelijke Ontwikkeling aan WMO-Forum team MOSAM steller PP Cox/I. Sijbers c.c. van onderwer p Ine Sijbers / Berdike Peters / Paul Cox

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Tweede kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 3 september 2007 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Begripsbepalingen Algemeen gebruikelijk

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Concept raadsbesluit

Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 24 juni 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 11 juni 2013 Nummer : Onderwerp : Vaststelling basistarieven Huishoudelijke hulp/wmo Bijlage(n) : Onderzoek basistarieven

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2009 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2010 gemeente valkenburg aan de Geul en het Besluit nadere regels voorzieningen

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aanbesteding Uitwerkingsnotitie IV Concept ten behoeve van de inspraak Gemeente Hengelo, april 2006 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanbesteding

Nadere informatie

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Inleiding. Naast een Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Verstrekkingenboek Wmo is er ook een gemeentelijke Financieel Besluit Wmo. In dit besluit

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw Raadsbrief Made, 10 januari 2012 Registratienr.: Onderwerp: Risico's gemeentelijk inkomensbeleid m.b.t. de Wmo Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M.F.L.A. van Oosterhout Maatschappelijke

Nadere informatie

De Wmo en inkomensgrenzen (2012)

De Wmo en inkomensgrenzen (2012) De Wmo en inkomensgrenzen (2012) 1. Aanleiding Recent zijn er door de Tweede Kamer en diverse gemeenten vragen gesteld over inkomensgrenzen in de Wmo, mede naar aanleiding van enkele rechterlijke uitspraken

Nadere informatie

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Noardwest Fryslân, oktober 2014 1 Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres

Nadere informatie

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 juni 2013 Registratienummer: TB 13.3745548 Agendapunt: 6 Onderwerp: Contractering en tarieven huishoudelijke hulp 2014 Voorstel: 1. De volgende

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

Toekomst Huishoudelijk Werk (HHW):

Toekomst Huishoudelijk Werk (HHW): Toekomst Huishoudelijk Werk (HHW): Tussentijdse notitie ter informatie over stand en gang van zaken en ter stimulering van de dialoog over vernieuwingsmogelijkheden Beleid van het Rijk: De gemeente Peel

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Nota Hulp bij het Huishouden, een nieuwe individuele WMO voorziening, gemeente Drimmelen

Nota Hulp bij het Huishouden, een nieuwe individuele WMO voorziening, gemeente Drimmelen Aan de Raad Made, 16 mei 2006 Raadsvergadering: 22 juni 2006 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Nota Hulp bij het Huishouden, een nieuwe individuele WMO voorziening, gemeente Drimmelen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Nadere regel Wmo Gemeente Ede

Nadere regel Wmo Gemeente Ede Nadere regel Wmo Gemeente Ede Inhoud Inhoud 2 Hoofdstuk 1 - Inleiding 3 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (PGB) 3 Artikel 1. Tarief PGB Artikel 2. Hoogte PGB Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout!

Nadere informatie

Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg

Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg 1 Raad 18 december 2014, punt 20 C7 Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg De Himmelsjek Inleiding

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter,

AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter, uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2012/U1T/43299 10 september 2012 F. van der Heide BS/Sociale Zaken 0475-359 812 AAN de voorzitter van de

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning GEMEENTE ZWARTEWATERLAND 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning GEMEENTE ZWARTEWATERLAND 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland. Nr. 121963 16 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning GEMEENTE ZWARTEWATERLAND 2016 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding.

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding. Wmo-informatieblad 1 Hulp in de huishouding Als je een hulp in kunt huren om het huishouden voor je te doen, dan is dat fijn. Vooral als je het druk hebt met werk of andere zaken en het daarom niet zelf

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Vraagafhankelijk vervoer

Vraagafhankelijk vervoer Ontwerp notitie Vraagafhankelijk vervoer een voorstel voor aanpassing van het vergoedingensysteem voor de vervoerskosten van mensen met een beperking augustus 2006 Gemeente Lopik Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

Tarieventabel bij Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017: bij artikel 11 en 12 over Pgb en Eigen Bijdragen

Tarieventabel bij Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017: bij artikel 11 en 12 over Pgb en Eigen Bijdragen Tarieventabel bij Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017: bij artikel 11 en 12 over Pgb en Eigen Bijdragen Artikel 1. Hoogte PGB 1. De hoogte van een PGB: a. wordt, als het gaat om begeleiding,

Nadere informatie

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding.

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding. Wmo-informatieblad 1 Hulp in de huishouding Als je een hulp in kunt huren om het huishouden voor je te doen, dan is dat fijn. Vooral als je het druk hebt met werk of andere zaken en het daarom niet zelf

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Inleiding. Naast de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Inhoud voorstel Alle inwoners van de gemeente Sint Anthonis zullen met vragen op het gebied van welzijn,

Inhoud voorstel Alle inwoners van de gemeente Sint Anthonis zullen met vragen op het gebied van welzijn, Onderwerp: Maatregel 2.1 Wmo Plus loket Omschrijving: Er bestaat momenteel niet één loket op het gebied van welzijn, zorg, wonen en mobiliteit waar inwoners van onze gemeente terecht kunnen. -inkomsten:

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Algemeen beeld. Beleid Memo bij de 3 e kwartaal rapportage Wmo Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal 2013

Algemeen beeld. Beleid Memo bij de 3 e kwartaal rapportage Wmo Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal 2013 Memo bij de 3 e kwartaal rapportage Wmo Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal Algemeen beeld Ontvlechting samenwerkingsverband Wmo De ontvlechting van de samenwerking loopt op schema. De overdracht

Nadere informatie

Bezuinigingen 2012: wat gaat er veranderen?

Bezuinigingen 2012: wat gaat er veranderen? Bezuinigingen 2012: wat gaat er veranderen? Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen die op 1 januari 2012 ingaan: Hulp bij het huishouden Normtijden: zo mogelijk verlaagd Tot nu toe wordt bij

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

9 DEC. DIV TE f. Gemeente Dordrecht T.a.v. mevrouw J. Storm Hoofd afdeling Zorg Sociale dienst Postbus AA Dordrecht. Datum: 14 december 2005

9 DEC. DIV TE f. Gemeente Dordrecht T.a.v. mevrouw J. Storm Hoofd afdeling Zorg Sociale dienst Postbus AA Dordrecht. Datum: 14 december 2005 DIV TE f Gemeente Dordrecht T.a.v. mevrouw J. Storm Hoofd afdeling Zorg Sociale dienst Postbus 8 3300 AA Dordrecht A5DELJNG 9 DEC Datum: 14 december 2005 Betreft: Brief op maat gemeente Dordrecht j :...,,>..

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal; gelet op de artikelen 11, 12, en 21 van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoogeveen. Nr. 69943 1 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 Het college

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude FINANCIEEL BESLUIT maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2017 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen In dit Financieel besluit is zoveel mogelijk de volgorde van de artikelen in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie