Gemeenteraadzitting van 25 juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraadzitting van 25 juni 2013"

Transcriptie

1 Gemeenteraadzitting van 25 juni 2013 Aanwezigen: Verontschuldigd: Peremans Steven - voorzitter Wynants Ivo - burgemeester Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen Wouters Nadine - OCMW-voorzitter Somers Edwin, Van Osselaer Jurgen, Verstrepen Liesbeth, Patteet Guy, Verhaert Dirk, Michielsens Philippe, Plasmans Pia, Matthys Annemie, Carpentier Inge, Kelders Lieve, Antonissen Koen, Van Mechelen Agnes, Laureyssens Elke - raadsleden Sysmans Emiel - secretaris Pacquée-Rombouts Maria, Boeckxstaens Roger - raadsleden 01 Bestuursakkoord kennisname Gelet op artikel 242 bis van de Nieuwe Gemeentewet; Overwegende dat in afwachting van het beleidsplan in het kader van de BBC het schepencollege een bestuursakkoord ter kennisname voorlegt; Beslist eenparig om kennis te nemen van het bestuursakkoord Jaarrekening 2012 Gelet op het K.B. van betreffende de gemeentecomptabiliteit; Gelet op artikels 171 tot 175 van het gemeentedecreet; Gelet op de bespreking in de gemeenschappelijke gemeenteraadscommissie van ; Gelet op de toelichtingsnota van de financieel beheerder; Beslist met 17 stemmen voor, bij 2 onthoudingen (Dirk Verhaert en Agnes Van Mechelen) om jaarrekening 2012 goed te keuren: Balans Vaste activa Vlottende activa Eigen vermogen Schuld

2 Resultatenrekening Exploitatieboni Exploitatiemali Uitzonderlijk boni Uitzonderlijk mali Batig resultaat Nadelig resultaat Begrotingswijziging 2013/1 (gewone dienst) en 2013/51 (buitengewone dienst) Gelet op artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet; Gelet op het budget 2013, gestemd in de gemeenteraad van 18 februari 2013; Overwegende de noodzaak om het geraamd rekeningresultaat van 2012 te vervangen door het werkelijk rekeningresultaat 2012; Overwegende de noodzaak om bepaalde wijzigingen aan het budget 2013 aan te brengen; Gelet op artikel 87 4 en artikel 93 van het gemeentedecreet; Overwegende dat, gelet op de artikels 87 en 93 van het gemeentedecreet, de secretaris en de /financieel beheerder, in overleg met het managementteam, de begrotingswijzigingen hebben voorbereid; Beslist met 17 stemmen voor, bij 2 onthoudingen (Dirk Verhaert en Agnes Van Mechelen) om goedkeuring te verlenen aan deze begrotingswijzigingen. Deze wijzigingen geven volgend resultaat: Gewone dienst:

3 Buitengewone dienst: 04 OCMW - kennisgeving jaarrekening 2012 Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 en op artikel 89 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 houdende invoering van de nieuwe boekhouding en administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van Wijnegem van 24 juni 2013 houdende goedkeuring van de rekening dienstjaar 2012; Gelet op de toelichting bij de rekening door de voorzitter van het OCMW, mevr. Nadine Wouters; Gelet op de vraag van dhr. D. Verhaert of het OCMW steun geeft aan asielzoekers. De voorzitter antwoordt dat dit is opgenomen in het verslag over het LOI en dat dit voor onze gemeente financieel een nul-operatie is. Beslist eenparig om kennis te nemen van jaarrekening Tarieven sportzalen Gelet op artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet; Overwegende dat de tarieven een billijke vergoeding voor de kostprijs moeten zijn; Overwegende dat de retributie toelaat een deel van de exploitatiekosten te verhalen op de gebruikers; Overwegende dat in de beleidsnota de indexering van de verschillende tarieven is opgenomen; Gelet op de bespreking in de sportraad; Gelet de financiële toestand van de gemeente; Overwegende dat het verantwoord is verschillende tarieven vast te stellen voor de gebruikers naargelang zij al dan niet inwoner van de gemeente zijn of een gesubsidieerde vereniging uitmaken omdat zij op een verschillende wijze bijdragen tot de algemene werking en/of financiële toestand van de gemeente; Art.1. Met ingang van 1 juli 2013 tot 30 juni 2014 wordt ten behoeve van het gemeentebestuur een retributie geheven op het gebruik van de sporthal en turnzaal van de gemeentelijke lagere school.

4 Art.2. De tarieven zijn als volgt per uur gebruik: Categorie gebruiker A B C sporthal gelijkvloers - volledige zaal 12,96 25,93 38,90 - halve zaal 6,49 12,96 19,46 sporthal 1ste verdieping - parketzaal 6,49 12,96 19,46 - mattenzaal 6,49 12,96 19,46 turnzaal gemeentelijke lagere school 6,49 12,96 19,46 zaal Annuntia 12,96 25,93 38,90 waarbij de categorieën als volgt worden omschreven: A gesubsidieerde Wijnegemse verenigingen B niet-gesubsidieerde Wijnegemse verenigingen en particulieren van Wijnegem die geen winst nastreven C andere verenigingen, bedrijven en/of particulieren van buiten Wijnegem of die winst nastreven. Kortingen: Indien het een activiteit betreft voor personen met een handicap, voor jongeren tot en met 18 jaar of voor 60-plussers behorende tot de gebruikerscategorie A of B, geldt een korting van 50 %. Wordt in dit reglement aanzien als personen met een handicap: personen met een erkende invaliditeit van 66%. Art.3. Indien tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren worden ingediend zal deze retributieverordening als definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden toegezonden voor toepassing van het algemeen toezicht - doorzendingsplicht. 06 Tarieven gemeentelijk sportaanbod Gelet op artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de kostprijs voor het inschakelen van begeleiders voor het gemeentelijk sportaanbod, hetzij vrijwilligers, hetzij professionele krachten; Gelet op de kostprijs voor het ter beschikking stellen van accommodatie; Overwegende dat het billijk is deze kosten te verhalen op de gebruikers; Overwegende dat de tarieven toelaten een deel van de organisatiekosten te verhalen op de gebruikers; Art.1. Met ingang van 1 juli 2013 tot 30 juni 2014 worden de tarieven voor het gemeentelijk sportaanbod als volgt vastgesteld. Wat Prijs Zwemlessen (10 lessen) 61,00 incl. inkom zwembad Start to swim 61,00 Looptraining (gans seizoen) 7,00 incl. Start to run Nordic Walking (6 lessen) 13,40 Aerobic (10 lessen) 22,40 Sportuur 55+ (gans seizoen) 22,40 Art.2. Indien tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren worden ingediend zal deze retributieverordening als definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden toegezonden voor toepassing van het algemeen toezicht - doorzendingsplicht. 07 Tarieven gebruik refter door verenigingen in de gemeenteschool Gelet op artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet; Overwegende dat bij manifestaties in het sportcentrum en het gemeenschapscentrum t Gasthuis de refter van de gemeenteschool als uitwijkmogelijkheid wordt gebruikt;

5 Overwegende dat het billijk is ook aan hiervoor een vergoeding te vragen; Gelet op de gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit BA-2004/03 dd. 14 juli 2004 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenaren en Sport; Overwegende dat de tarieven een billijke vergoeding voor de kostprijs moeten zijn; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Overwegende dat de retributie toelaat een deel van de exploitatiekosten te verhalen op de gebruikers; Overwegende dat enkel erkende Wijnegemse verenigingen gebruik kunnen maken van de refter in de gemeenteschool; Art.1. Vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2014 wordt ten behoeve van de gemeente Wijnegem een retributie geheven op het gebruik van de refter in de gemeenteschool door het erkend Wijnegems verenigingsleven. Art.2. Het basistarief wordt als volgt vastgesteld: Refter door volwassenen-verenigingen 27,74 De basistarieven dekken alle kosten die aan de vereniging voor het gebruik van de refter kunnen worden aangerekend. Art.3. Seniorenverenigingen, verenigingen voor personen met een handicap en voor jeugdactiviteiten genieten een korting op de basisprijs van 50%. Art.4. Indien tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren worden ingediend zal deze retributieverordening als definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden toegezonden voor toepassing van het algemeen toezicht - doorzendingsplicht. 08 Aanvullende retributie op het ophalen van grof vuil Gelet op het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen dat het beleid in Vlaanderen vaststelt rond de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval; Overwegende dat dit Uitvoeringsplan het algemeen kader vormt voor de selectieve inzameling van diverse afvalstoffen; Gelet op het Materialendecreet en op het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen VLAREMA; Gelet op artikel 26 van het Materialendecreet dat aan de gemeenten de opdracht geeft om huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk te voorkomen of te hergebruiken, op regelmatige tijdstippen op te halen of op een andere wijze in te zamelen; Overwegende dat de gemeenten deze bevoegdheid kunnen overdragen aan een intergemeentelijke vereniging overeenkomstig het decreet op de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN milieu & veiligheid; Gelet op artikel 10 van het Materialendecreet dat bepaalt dat de gemeenten de kosten van het beheer van huishoudelijk afval moeten verhalen op de afvalproducenten; Gelet op artikel van het VLAREMA dat bepaalt dat de gemeenten het principe de vervuiler betaalt toepassen bij de berekening van de bijdrage in de kosten die door de burger moet worden betaald; Gelet op bijlage van het VLAREMA dat de minima en maxima tarieven vastlegt voor de huisaan-huis inzameling van een aantal afvalstoffen: Huis-aan-huis fractie huisvuil grof vuil minimum en maximum 0,10 0,30 euro/kg of 0,375 1,125 euro/30 liter 0,75 2,25 euro/60 liter 0,05 0,60 euro/kg of euro/m³ Gelet op de beslissing van de gemeenteraad waarmee de tarieven voor de vuilzakken voor de inzameling van huisvuil vastgelegd werden; Overwegende dat uit een toetsing van deze tarieven blijkt dat ze in overeenstemming zijn met het VLAREMA; Overwegende dat de inzameling van grof vuil aan huis in de gemeente gratis is; Overwegende dat uit een toetsing van deze tarieven blijkt dat ze niet in overeenstemming zijn met het VLAREMA en bijgevolg moeten aangepast worden; Gelet op het voorstel om voor de inzameling van grof vuil aan huis een tarief te vragen: van 25 euro voor de eerste m³ en 15 euro voor elke bijkomende aangeboden m³; Overwegende dat het van belang is de verschillende tarieven goed op elkaar af te stemmen;

6 Overwegende dat de tarieven voor de inzameling van grof vuil aan huis zich bovendien op een correcte manier moeten verhouden tot de tarieven op het containerpark; Gelet op bijlage van het VLAREMA dat de minima en maxima tarieven vastlegt voor de inzameling van een aantal afvalstoffen op het containerpark: Containerpark fractie minimum en maximum zuiver steenpuin 0 euro/kg - 0,03 euro/kg of grofvuil 0 euro/m³ - 30 euro/m³ 0,02 euro/kg 0,30 euro/kg of 4 euro/m³ - 60 euro/m³ Overwegende dat voor de aanvoer van grof vuil hetzelfde tarief gehanteerd wordt als voor bouw- en sloopafval; Gelet op het feit dat dit echter nog nergens in een retributiereglement werd vastgelegd; Overwegende dat de minima en maxima tarieven van het VLAREMA in werking treden vanaf 1 juli 2013; Gelet op de uitgebreide toelichting en bespreking met de schepenen van leefmilieu op de bijeenkomst van het adviescomité milieu van 24 april 2013; Gelet op de toelichting; Gelet op de toelichting door schepen L. Monsieurs dat de huidige beslissing voortvloeit uit de Vlarema wetgeving waarbij minimum en maximum tarieven worden opgelegd; Gelet op de tussenkomst van dhr. D. Verhaert dat zijn fractie zal tegenstemmen aangezien een 2-zit nu op 2,5 m³ of 47,5 euro komt. Dhr. J. Van Osselaer vraagt hoeveel m³ er in 2012 werd opgehaald, waarop de schepen antwoordt dat hij dit zal bezorgen. Hij vult aan dat de huidige beslissing kadert in de vervuiler betaalt en dat de bewoners nog altijd in de mogelijkheid zijn om het materiaal naar het recyclagepark te brengen waardoor zij nog altijd maar 4 euro betalen per m³; Gelet op de tussenkomst van dhr. P. Michielsens die stelt dat er naast de vervuiler betaalt nog altijd moet worden gesensibiliseerd. Er moet een evenwicht worden gevonden. Waarom dan niet het goedkoopste tarief. De schepen antwoordt dat er met de Igean gemeenten naar gestreefd wordt om binnen de Igean gemeenten zoveel mogelijk hetzelfde tarief te hanteren. Als de vork van tarieven ligt tussen 10 en 120 euro/m³ is 25 euro voor de eerste en 15 euro voor de volgende m³ toch niet zo ver van het minimum. Dhr. D. Verhaert vraagt zich af of dit de mensen niet benadeeld die geen aanhangwagen hebben en wat er gebeurt als de zetels bijvoorbeeld worden natgeregend. De schepen benadrukt dat eerst naar de kringwinkel wordt gebeld. Dat deze de meubelen die in redelijke staat zijn komen halen en de bewoner kan nog steeds de meubelen afdekken bij slecht weer. Als de kringwinkel de meubelen meeneemt is het nog altijd gratis voor onze inwoners. Een kleine inspanning kan dan ook zorgen voor het gratis verwijderen; Beslist met 11 stemmen voor, tegen 8 (Liesbeth Verstrepen, Philippe Michielsens, Inge Carpentier, Jurgen Van Osselaer, Dirk Verhaert, Agnes Van Mechelen, Edwin Somers en Guy Patteet); Art.1. De gemeenteraad neemt kennis van het Materialendecreet en het VLAREMA en de daarin opgenomen minima en maxima tarieven die vanaf 1 juli 2013 in werking treden. Art.2. De gemeenteraad neemt kennis van het resultaat van de toetsing van de huidige tarieven aan de minima en maxima tarieven van het VLAREMA. Art.3. De gemeenteraad bevestigt de eerdere beslissingen van de gemeenteraad waarin de tarieven voor de huis-aan-huis inzameling van huisvuil werden vastgelegd. Art.4. De gemeenteraad legt de tarieven voor de huis-aan-huis inzameling van grof vuil als volgt vast 25 euro voor de eerste m³ en 15 euro voor elke bijkomende aangeboden m³. Art.5. De gemeenteraad legt de tarieven voor de aanvoer van grof vuil op het containerpark als volgt vast: 4 euro/m³. Art.6. Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid evenals aan IGEAN milieu & veiligheid. 09 Aankoop van 3 elektrische voertuigen type pick-up voor de groendienst - goedkeuring bestek Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de collegebeslissing van houdende de visie en de planning voor de aankoop van voertuigen;

7 Overwegende dat in het kader van de opdracht Aankoop van 3 elektrische voertuigen type pick-up een bijzonder bestek met nr. 2013/030 werd opgesteld door de dienst Ruimtelijke Ordening; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,55 euro excl. btw of ,00 euro incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013, op artikel 421/ van de buitengewone dienst; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat de doelstelling 2020 CO 2 neutraal dient gehaald te worden en daar waar het werk het toelaat de vervanging van dieselvoertuigen door elektrische een onderdeel van vormt; Gelet op de toelichting door schepen L. Monsieurs over de aankoop in het kader van klimaatneutrale organisatie, de voorbeeldfunctie, het huidig wagenpark is volledig versleten en het actief betrokken zijn van de personeelsleden bij de keuze van het type; Mevr. I. Carpentier pleit voor een meer gefaseerde aankoop omwille van de kostprijs, de lagere snelheid, het lager laadvermogen en het feit dat dergelijke elektrische vrachtwagens nog steeds in de kinderschoenen staan. De schepen antwoordt dat het huidig wagenpark totaal versleten is, dat de wagens binnen de gemeente blijven en bijgevolg kleinere afstanden afleggen. De snelheid is voldoende voor de 50-km per uur grens die overal geldt behalve op de Houtlaan; Gelet op de tussenkomst van dhr. J. Van Osselaeer die vraagt wat het verschil in kostprijs is, waarop de schepen antwoordt dat de prijzen vergelijkbaar zijn, maar dat de vrachtwagens kleiner zijn. Dhr. E. Somers vraagt nog hoeveel lichte vrachtwagens er worden vervangen, waarop de schepen antwoordt dat er 3 worden vervangen; Beslist met 16 stemmen voor, tegen 3 (Liesbeth Verstrepen, Philippe Michielsens en Inge Carpentier); Art.1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/030 en de raming voor de opdracht Aankoop van 3 elektrische voertuigen type pick-up, opgesteld door de dienst Ruimtelijke Ordening. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,55 euro excl. btw of ,00 euro incl. 21% btw. Art.2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. Art.3. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. Art.4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 421/ van de buitengewone dienst. 10 Aankoop bestelwagen type pick-up voor de dienst werken - goedkeuring bestek Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de collegebeslissing van houdende de visie en de planning voor de aankoop van voertuigen; Overwegende dat in het kader van de opdracht aankoop camionette met laadbak een bijzonder bestek met nr. 2013/029 werd opgesteld door de dienst Ruimtelijke Ordening; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,85 euro excl. btw of ,00 euro incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013, op artikel 421/ van de buitengewone dienst; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17,

8 2, 1 a (limiet van ,00 euro excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Art.1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/029 en de raming voor de opdracht aankoop camionette met laadbak, opgesteld door de dienst Ruimtelijke Ordening. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,85 euro excl. btw of ,00 euro incl. 21% btw. Art.2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 421/ van de buitengewone dienst. 11 Aankoop personenwagen voor de werkleider van de dienst werken, aankoop elektrische bakfiets voor de dienst werken, aankoop elektrische damesfiets - Goedkeuring principe en mandatering College van Burgemeester en Schepenen Gelet op de collegebeslissing van houdende de visie en de planning voor de aankoop van voertuigen; Gelet op het feit dat de dienst werken een interventievoertuig voor 5 personen met een redelijk laadvermogen nodig heeft en dit verkregen wordt bij het type monovolume of stationwagen; Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om een voertuig aan te schaffen dat voldoet aan de meest recente ecologische normen; Overwegende dat de aanschaf van een directiewagen of tweedehandsvoertuig vooropgesteld wordt; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,93 euro excl. btw of ,00 euro incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de openbare vuilbakjes per fiets met aanhangwagen leeggemaakt worden; Overwegende dat de vuilbakjes tussen Albertkanaal en grens Schilde per auto camionette leeggemaakt worden; Overwegende dat door het inzetten van een elektrische bakfiets ook dit deel van de gemeente kan bediend worden; Overwegende dat een elektrische damesfiets voor het gemeentehuis aangeschaft wordt; Overwegende dat de uitgave voor de aanschaf van beide fietsen wordt geraamd op 5.300,00 euro excl. btw of 6.413,00 euro incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur; Overwegende dat de uitgave voor deze opdrachten voorzien zijn in het budget van 2013, op artikel 421/ van de buitengewone dienst; Gelet op de vraag van dhr. P. Michielsens naar de reden van de elektrische fiets. Een gewone fiets is namelijk gezonder. Schepen L. Monsieurs ontkent dit niet, maar de fiets wordt gebruikt door alle gemeentelijke diensten en ook voor vergaderingen, studiedagen in buurgemeenten. Zo kom je minder bezweet aan; Art.1. Het college te mandateren voor de aanschaf van een tweedehandsvoertuig of directievoertuig voor de dienst werken tot een maximum bedrag van ,93 euro excl. btw of ,00 euro incl. 21% btw van het type monovolume of stationwagen; Art.2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3. De raad heeft kennis genomen van de aanschaf van een elektrische bakfiets en damesfiets. Art.4. De uitgave voor deze opdrachten zijn voorzien in het budget van 2013, op artikel 421/ van de buitengewone dienst.

9 12 Aankoop snelheidsinformatieborden met radar en smileys Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Overwegende dat in het kader van de opdracht Aankoop snelheidsinformatieborden een bijzonder bestek met nr. 2013/027 werd opgesteld door de dienst Ruimtelijke Ordening; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 8.350,00 euro excl. btw of ,50 euro incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013, op artikel 42105/ van de buitengewone dienst; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 euro excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Gelet op de vraag van dhr. J. Van Osselaer over hoeveel borden het gaat en of het vaste borden zijn, waarop schepen L. Monsieurs antwoordt dat het een dossier is dat gestart is bij de vorige schepen L. Verstrepen en dat het gaat over 2 vaste borden en 1 mobiel bord. Twee borden worden geplaatst op de Turnhoutsebaan over de brug. Het derde bord komt aan de Merksemsebaan, ter hoogte van de Tuinwijk. Dhr. J. Van Osselaer pleit voor flitspalen, waarop de schepen antwoordt dat momenteel er meer aan trajectmeting wordt gedaan en dat de flitspalen in zekere zin achterhaald zijn. Dhr. D. Verhaert vindt het een goed initiatief, maar vindt dat de smileys achterhaald zijn. Beter aanduiden 50 of 100 euro boete. De schepen vindt dat als je dit aankondigt je de boete ook moet innen; Art.1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/027 en de raming voor de opdracht Aankoop snelheidsinformatieborden, opgesteld door de dienst Ruimtelijke Ordening. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 8.350,00 euro excl. btw of ,50 euro incl. 21% btw. Art.2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 42105/ van de buitengewone dienst. 13 Gemeentelijke muziek- en woordacademie - aankoop en plaatsing traplift - goedkeuring bestek Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Overwegende dat in het kader van de opdracht Aankoop en plaatsing traplift muziekacademie een bijzonder bestek met nr. 2013/028 werd opgesteld door de dienst Ruimtelijke Ordening; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,69 euro excl. btw of ,99 euro incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

10 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013, op artikel 734/ van de buitengewone dienst; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 euro excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat er geen toegang voor mindervaliden voorzien is naar het eerste verdiep; Overwegende dat er meerdere mindervalide leerlingen les volgen; Overwegende dat de academie speciale lesmethodes heeft ontwikkeld voor mindervalliden en hiervoor ook bekendheid heeft verworven; Art.1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/028 en de raming voor de opdracht Aankoop en plaatsing traplift muziekacademie, opgesteld door de dienst Ruimtelijke Ordening. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,69 euro excl. btw of ,99 euro incl. 21% btw. Art.2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 734/ van de buitengewone dienst. 14 Intentieverklaring aankoop domein De Leeuw - Opstarten procedure aankoop en subsidie van deze aankoop Overwegende dat deze eigendom op het kadaster gekend is onder Wijnegem, 1ste afdeling, sectie B, nummers 241C, 241D, 241E, 242C, 242F, 243B, 267B, 268A, 271E en 273X met een oppervlakte van ,80m²; Overwegende dat dit pand reeds tien jaar leeg staat en bijgevolg in slechte staat verkeert; Overwegende dat na de verwerving het gebouw kan gerenoveerd en ingericht kan worden tot een nieuw dagrecreatiecentrum; Overwegende dat dit pand is opgenomen in het register van leegstaande bedrijfspanden; Overwegende dat de gemeente Wijnegem bijgevolg conform art. 42 van het decreet van houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, bij het Vlaams Gewest een subsidieaanvraag voor 30% van de kostprijs zal indienen; Overwegende dat de gemeente Wijnegem zich ertoe verbindt om de aanvraag voor subsidiëring van de aanpassingswerkzaamheden in te dienen samen met de basisstudie en de eventueel bijhorende bouwvergunning binnen 6 maanden na de betekening van het definitieve voorstel van subsidiebedrag voor de verwerving; Overwegende dat de gemeente Wijnegem de onderhandelingen zal voeren tot aankoop van dit eigendom; Gelet op het schattingsverslag van het 2de registratiekantoor van Brasschaat van ; Overwegende dat het bodemattest zal worden aangevraagd; Dhr. J. Van Osselaer vraagt naar de financiële implicatie en het vervolgverhaal, waarop de burgemeester antwoordt dat de stukken ter inzage lagen, maar dat hij in de geheime zitting gerust het schattingsverslag wil toelichten. De huidige aanvraag van subsidies voor de aankoop zal zeker nog een 9-tal maanden duren. Dan kan de aankoop pas gebeuren. Dhr. P. Michielsens wil toch graag weten wat er met het domein kan worden gedaan, waarop de burgemeester antwoordt dat het domein omgeven is door gemeentegronden en dat dit het laatste stuk zone voor dagrecreatie is. We kunnen het ons echt niet permitteren om het niet aan te kopen. Dhr. E. Somers wil weten of het een kinderboerderij wordt of niet, waarop de burgemeester antwoordt dat we de bestemming nog aan het onderzoeken zijn. Dhr. E. Somers vindt het een goede zaak als het sportaccommodatie wordt, maar wil geen kinderboerderij. Er wordt dan toegelicht dat momenteel de beslissing voorligt om subsidies (30%) aan te vragen voor de aankoop, bij toezegging van de subsidies kan het domein worden aangekocht en dan kan binnen 6 maanden worden besloten om subsidies (90%) aan te vragen om de gebouwen te renoveren. Deze hele procedure zal nog ongeveer een 15-tal maanden duren;

11 Beslist met 15 stemmen voor, tegen 1 (Jurgen Van Osselaer), bij 3 onthoudingen (Liesbeth Verstrepen, Philippe Michielsens en Inge Carpentier); Art.1. Het college van burgemeester en schepenen te mandateren om de onderhandelingen te voeren tot aankoop van het eigendom gelegen aan de Kasteellei, kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie B, nummers 241C, 241D, 241E, 242C, 242F, 243B, 267B, 268A, 271E en 273X met een oppervlakte van ,80m². Art 2. Aan de OVAM zal de gemeente Wijnegem vragen het bodemattest af te leveren. Art.3. Conform art. 42 van het decreet van zal de gemeente Wijnegem bij het Vlaams Gewest een subsidieaanvraag voor de verwerving indienen. Art.4. Na betekening van het definitieve voorstel van subsidiebedrag voor de verwerving zal de gemeente Wijnegem binnen 6 maanden de aanvraag voor subsidiëring van de aanpassingswerkzaamheden samen met de basisstudie en de eventueel bijhorende bouwvergunning indienen. 15 Personeel - Anciënniteitspremie en premie bij pensioen De Raad in openbare zitting, Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 maart 2012 houdende de vaststelling van de geschenken bij pensioen en dienstjubilea; Overwegende de premies aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om vrijgesteld te worden van socialezekerheidsbijdragen; Overwegende er maximaal tweemaal gedurende de loopbaan een anciënniteitspremie mag worden voorzien om die RSZ-vrijstelling te genieten; Overwegende de bedragen van de premies wel kunnen worden aangepast; Overwegende het daarom is aangewezen de premies aan te passen; Gelet op de vraag van mevr. L. Verstrepen of de bedragen ten laste zijn van de gemeentekas of de RSZ/PPO en wat met de prestatiebreuk bij loopbaanonderbreking, waarop wordt geantwoord dat de bedragen ten laste zijn van de gemeentekas en dat bij loopbaanonderbreking personeelsleden hun rechten behouden; Art.1. Binnen de voorziene kredieten van de begroting wordt er namens de gemeente aan de personeelsleden een premie aangeboden ter gelegenheid van bepaalde ambtsjubilea en bij pensionering. Het bedrag van de premie wordt als volgt vastgesteld: Bij pensioen: Wanneer het personeelslid op pensioen gaat en minstens 20 jaren dienst bij het gemeentebestuur van Wijnegem heeft, ontvangt het gepensioneerde personeelslid een premie van 500 euro. Gepensioneerden die minstens 3 jaar dienst hebben maar minder dan 20 jaar dienst hebben bij het gemeentebestuur van Wijnegem ontvangen een premie van 25 euro per dienstjaar met een minimum van 105 euro. Bij ambtsjubilea: 25 jaar dienst: 500 euro 35 jaar dienst: 500 euro Art.2. Zowel statutaire als contractuele personeelsleden van het gemeentebestuur van Wijnegem komen in aanmerking. Art.3. Voor de berekening van de dienstjaren komen volgende prestaties bij het gemeentebestuur van Wijnegem in aanmerking: - De jaren gepresteerd als statutair personeelslid met inbegrip van de voorafgaande proeftijd. - De jaren gepresteerd als contractueel personeelslid. - De jaren gepresteerd als TWW, DAC of BTK. Art.4. Het geschenk wordt pro rata de prestatiebreuk berekend. Art.5. De bepalingen van dit besluit worden van kracht met ingang van 1 juni Art.6. Alle voorgaande reglementen met betrekking tot geschenken bij pensioen en dienstjubilea worden opgeheven. Art.7. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

12 16 Gemeentelijke BegeleidingsCommissie (GBC) mobiliteit Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42 en 43, Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikel 26/1 en 26/2, ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012, (hierna het Decreet te noemen); Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid, artikel 2 tot en met 12, (hierna het Besluit te noemen); Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat elke gemeente een Gemeentelijke Begeleidingscommissie (afgekort GBC) zal oprichten en ook de minimale samenstelling van de GBC vastlegt. Overwegende dat artikel 2 tot en met 5 van het Besluit nadere regels bevat omtrent de aanwijzing van de vaste, de variabele en adviserende leden; Overwegende dat het overeenkomstig artikel 5 van het Besluit aan de gemeente toekomt adviserende leden van de GBC aan te wijzen; Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat de gemeenteraad in het kader van participatie kan beslissen de vergaderingen van de GBC open te stellen voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking; Overwegende dat het volgens artikel 26/2 van het Decreet in sommige gevallen zinvol en noodzakelijk kan zijn de werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan te bundelen op bovengemeentelijk vlak. Deze beslissing komt volgens artikel 9 (1), tweede lid van het besluit toe aan het College van Burgemeester en Schepenen; Art.1. Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) opgericht als multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum verantwoordelijk voor: 1 de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan; 2 de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid. Art.2. Met behoud van de toepassing van artikel 26/1 (2), derde lid van het Decreet en artikel 2 en artikel 5 van het Besluit, worden de volgende adviserende leden toegevoegd aan de GBC: Vertegenwoordiging van Fietsersbond vzw Vertegenwoordiging van de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers Art.3. De Schepen van mobiliteit wordt aangewezen als voorzitter van de GBC. In geval van verhindering, kan de voorzitter deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid van het college of een gemeentelijke ambtenaar. Art.4. De Raad draagt haar bevoegdheid om te beslissen tot het openstellen van de vergaderingen van de GBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking over aan de voorzitter van de GBC, die dit doet in overleg met de vaste leden. 17 Samenstelling Cultuurraad 2013 Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; Gelet op het besluit van de Algemene Vergadering van de Cultuurraad op 15 april 2013; Art.1. De leden van de algemene vergadering van de Cultuurraad vast te stellen als volgt: Aanhef Alegria AVRA Brut & Demi-sec Cactussen & Vetplanten The Comet Curieus Davidsfonds Dovra Drodis Femma Fidelitas Florissant Gezinsbond Harmonie

13 Heemkring Jan Vleminck KVG KWB KWTG Krysto Fotoclub Kyllburg Waldeifel Vrienden De Mezenvangers Natuurpunt Schijnvallei PASAR Rode Kruis Stamboom WGG Strijders Toerisme Voorkempen ViniYoga VIVA-SVV WAqK Wijnegem Zapt Zang- en Siervogel Zevenbunder L.S.A. Art.2. De leden van het dagelijks bestuur van de Cultuurraad als volgt vast te stellen: Karel Baets Fidelitas Frederick Willems The Comet Peter Van Heuckelom Rode Kruis Lisette Van der Steen deskundige Jef Plasmans deskundige Luc Smits deskundige Latoya Du Bois deskundige Het dagelijks bestuur verdeelde de functies onder haar leden op de vergadering van 7 mei 2013 als volgt: - Voorzitter: Latoya Du Bois - Ondervoorzitter: Jef Plasmans - Secretaris: Frederick Willems - Penningmeester: Lisette Van der Steen 18 Samenstelling Seniorenraad 2013 Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 30 april 2004 houdende stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen; Gelet op het besluit van de Algemene Vergadering van de Seniorenraad op 18 maart 2013; Beslist eenparig om de leden van de algemene vergadering van de Seniorenraad vast te stellen als volgt: Voor de verenigingen: OKRA, 3 leden SBG, 3 leden VLAS, 3 leden Voor de Wijnegemse instellingen voor bejaardenzorg: Woonzorgcentrum Rustenborg, 3 leden Woonzorgcentrum Molenheide, 2 leden Deskundigen in seniorenzaken: Dhr. Julien van den Bergh Mevr. Claessens Loes Mevr. Oostvogels Mariëtte Verdeling van de functies: Voorzitter: Mevr. Fabre Christine Ondervoorzitter: Dhr. Leysen Jos Secretaris: Dhr. Bourlet Louis

14 19 VZW Dienst Kinderopvang - afvaardiging gemeenteraad Gelet op de statutenwijziging van de vzw Dienst Kinderopvang; Overwegende dat ingevolge de statuten de raad vanuit zijn midden twee afgevaardigden moet aanduiden (1 vanuit de meerderheid 1 vanuit de oppositie) om te zetelen in de raad van bestuur: Gelet op de voordracht vanuit de meerderheid: mevr. P. Plasmans en op de voordracht vanuit de oppositie: mevr. M. Rombouts; Gelet op de tussenkomst van dhr. G. Patteet die meldt dat zijn fractie zich gaat onthouden; Gelet op de uitslag van de stemming: Pia Plasmans: 15 stemmen voor en 4 onthoudingen, Maria Rombouts: 13 stemmen voor, tegen 2, bij 4 onthoudingen; Bijgevolg worden Pia Plasmans en Maria Rombouts afgevaardigd. Beslist om volgende personen af te vaardigen voor de geleding gemeenteraad in de vzw dienst Kinderopvang 1) Mevr. Pia Plasmans 2) Mevr. Maria Rombouts 20 VZW Dienst Kinderopvang - Samenwerkingsovereenkomst met gemeente Gelet op de vernieuwing van de statuten van de VZW Kinderopvang Wijnegem; Gelet op het feit dat deze statuten een andere samenwerking met de gemeenteraad vereisen omwille van de financiële tussenkomst van de gemeente; Gelet op het verslag van de raadscommissie Samenleven van 12 juni 2013; Beslist met 17 stemmen voor, bij 2 onthoudingen (Edwin Somers en Guy Patteet) om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 21 Gemeentelijke Holding - Algemene vergadering - 26 juni 2013 Vaststellen mandaat vertegenwoordiger Gelet op het raadsbesluit van 25 mei 2013 waar mevr. Leen Wouters als vertegenwoordiger voor algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding van 26 juni 2013 werd aangeduid; Gelet op het feit dat de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding zal plaatsvinden op 26 juni 2013; Gelet op de agenda van de vergadering: 1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december Bespreking jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 door de vereffenaars; 3. Bespreking jaarverslag van de vereffenaars van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 inclusief beschrijving van de voortuitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet kon worden afgesloten; 4. Bespreking verslag van commissaris over de jaarrekening over periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; 5. Voorstel vereffenaars tot benoeming van commissaris 6. Stemming over benoeming commissaris 7. Vraagstelling Art.1. Mevr. L. Wouters mandaat te geven om te stemmen over benoeming van de commissaris. 22 ILV Sportregio Midden-Provincie - Goedkeuring Jaarverslag en jaarrekening 2012 Gelet op de artikelen 42 en 245 en volgende van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten jaarlijks het jaarverslag en het resultaat van de interlokale vereniging moet goedkeuren; Gelet op het jaarverslag 2012 en het resultaat 2012 dat wordt voorgelegd; Overwegende dat het jaarverslag 2012 en het resultaat 2012 op de algemene vergadering van de interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie op 22 mei 2013 door het beheerscomité werd goedgekeurd; Overwegende dat de schepenen van sport of hun plaatsvervanger, als afgevaardigde van de deelnemende gemeenten, zetelen in het beheerscomité van de interlokale vereniging Sportregio

15 Midden-Provincie ; Art.1. Het jaarverslag 2012 en het resultaat 2012 van de interlokale vereniging Sportregio Midden- Provincie goed te keuren. Art.2. Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de provinciale sportdienst Antwerpen (t.a.v. het regiosecretariaat) en de Vlaamse regering. 23 Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting Gelet op artikel 108 van het gemeentedecreet; Beslist eenparig om het verslag van de gemeenteraadszitting van 28 mei 2013 goed te keuren. 24 Rondvraag Dhr. J. Van Osselaer vraagt naar de omleiding op de Wommelgemsteenweg nu woensdag en het feit dat de gemeenteraad niet is ingelicht. Er wordt geantwoord dat de omleiding pas is gepland op donderdag en vrijdag en dat het gemeentebestuur pas dinsdagnamiddag het schrijven heeft gekregen. Woensdag wordt dit op de website geplaatst en naar de gemeenteraadsleden g d. Dhr. D. Verhaert vraagt wanneer de afspraak met De Lijn nu doorgaat, waarop de schepen antwoordt dat dit nu vrijdag in de namiddag is gepland. Dhr. D. Verhaert vraagt naar de verandering van de regels voor terrassen langs de Turnhoutsebaan, waarop schepen P. Van Dael antwoordt dat de regels niet zijn veranderd. Er moet minimum 1,5 meter vrij blijven op het voetpad en men moet de retributie betalen aan het Vlaamse Gewest die de aanvraag moeten goedkeuren. Mevr. L. Verstrepen vraagt naar de stand van zaken over de parking achter De Swaen, waarop schepen P. Van Dael antwoordt dat er niets concreets is ontvangen over de afrekening van de schade. Met AWV is afgesproken dat er veilig op de Turnhoutsebaan moet kunnen worden gekomen als men de uitrit van de parking wil veranderen. Met andere woorden dat er verkeerslichten moeten komen. 25 Alternatieve reisroute voor de bussen 410, 411 en 412 Op de dagorde gevraagd door J. Van Osselaer Graag zou ik hierbij voorstellen dat het gemeentebestuur van Wijnegem de vraag naar een omleiding van een gedeelte van de bussen 410, 411 en 412 tussen het stuk Wijnegem-Antwerpen via E34/E313 ipv via August van de Wielelei mee ondersteunt. Omwille van de lange werkzaamheden in Deurne-centrum werden de bussen gedurende lange tijd reeds via deze omleiding afgeleid wat een tijdswinst van al snel 15 minuten met zich meebracht. Sinds enkele weken rijden de bussen terug hun normale traject met een langere reisduur tot gevolg en heel wat ontevreden burgers. Naar aanleiding van een parlementaire vraag antwoorde de bevoegde minister dat ze deze piste verder gaat onderzoeken. Bijkomende steun van het gemeentebestuur zou de slaagkans alvast ernstig verhogen. Hierbij wenst Open Vld tevens een vroeger voorstel boven te halen om naast de omleiding van de bussen via de autostrade een bijkomende omleiding te onderzoeken, namelijk via Merksemsebaan, Bisschoppenhoflaan en Schijnpoort richting Antwerpen en omgekeerd. Dit zorgt er ineens voor dat onze inwoners in het noorden van de gemeente (+ toekomstige bewoners site d Oude Kaars en sociale verkaveling) aangesloten zijn op het openbaar vervoer evenals de industriezones Den Hoek 1, Den Hoek 2 en Den Hoek 3, wat de mobiliteit met het openbaar vervoer enkel ten goede zal komen. Schepen L. Monsieurs antwoordt dat er toch omzichtig moet worden gehandeld. Het kruispunt aan het WSC en Makro is zo ingericht dat de bussen niet op de middenstrook kunnen links afdraaien en als zij toch moeten afdraaien, gaat dit ten koste van andere bewegingen op het kruispunt. Verder is er s morgens op de Krijgsbaan filevorming en onvoldoende doorstroming. Wij zullen dit opnemen met De Lijn, maar willen dat voorlopig alles blijft zoals het is. Dhr. J. Van Osselaer vraagt dan naar het standpunt over de Merksemsebaan, waarop de schepen antwoordt dat ook dit met De Lijn wordt besproken. Mevr. L. Verstrepen zegt dat Schijnpoort momenteel zorgt dat er via de Bisschoppenhoflaan ook geen doorstroming is in de spits.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN MAANDAG 24 JUNI 2013 GEMEENTE BORSBEEK Aanwezig : Michaël Vermeiren, voorzitter Dis Van Berckelaer, burgemeester Walter Kiebooms, Ken Casier, Kristof

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Gemeenteraadzitting van 20 januari 2014

Gemeenteraadzitting van 20 januari 2014 Gemeenteraadzitting van 20 januari 2014 Aanwezigen: Verontschuldigd: Peremans Steven - voorzitter Wynants Ivo - burgemeester Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen Wouters

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

zitting van dinsdag 25 april 2017

zitting van dinsdag 25 april 2017 zitting van dinsdag 25 april 2017 Openbare zitting 01 Kennisname ontslag OCMW raadslid - Inneke Lermusieau De voorzitter deelt mee dat mevr. Inneke Lermusieau ontslag heeft genomen als OCMW-raadslid per

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016.

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. De voorzitter maakt bekend dat de gemeenteraad in openbare zitting zal vergaderen en over volgende punten zal beraadslagen: OPENBARE ZITTING INTERNE ZAKEN:

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

zitting van 15 september 2014

zitting van 15 september 2014 zitting van 15 september 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen - Schilde - Budget 2015 Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zendt de Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT. 1. Goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

De rekening 2012, met een overschot van 22.092,05 euro, van de VZW Cultureel Centrum, vastgesteld door de

De rekening 2012, met een overschot van 22.092,05 euro, van de VZW Cultureel Centrum, vastgesteld door de TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 5 juni 2013 1. FINANCIËN 1.1 Advies provinciale berekening en verdeling brandweerkosten staten 2008 tot en met 2011 Bij nazicht van de door de provincie opgemaakte berekeningen

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017.

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

Goedkeuren activiteitenverslag en jaarrekening, balans per 31 december 2010 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie

Goedkeuren activiteitenverslag en jaarrekening, balans per 31 december 2010 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie Zitting van 02 mei 2011 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L., Steen

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 30.08.2007. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Gemeenteraadzitting van 15 februari 2016

Gemeenteraadzitting van 15 februari 2016 Gemeenteraadzitting van 15 februari 2016 Aanwezigen: Boeckxstaens Roger - voorzitter Wynants Ivo - burgemeester Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen Wouters Nadine - OCMW-voorzitter

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

oz4a Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt. Gewijzigd retributiereglement ophaling grof vuil op afroep

oz4a Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt. Gewijzigd retributiereglement ophaling grof vuil op afroep oz4a uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 18 septembe 2017 Gewijzigd retributiereglement ophaling grof vuil op afroep aanwezig Odette VAN HAMME, voozitter van de gemeenteraad;

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27 juni 2013 1. Juridisch kader Het decreet van 20 maart

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 1. Verslag vorige zitting zie bijlage TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 2. Kennisname brief minster Homans inzake beslissing van de gemeenteraad d.d.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L.

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING AGENDA MET TOELICHTING

OPENBARE ZITTING AGENDA MET TOELICHTING AGENDA MET TOELICHTING De voorzitter van de gemeenteraad van Ichtegem verzoekt voor de eerste maal de gemeenteraad in zitting te vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis in Ichtegem op donderdag

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008:

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Aanwezig te 19.30 uur: MM. Verelst Leo, Holemans Emiel, Lemmens Jozef, Vervoort Anne-Marie, Roevens Lutgarde, Sels Ritta, Boeckxstaens Veerle, Van

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014 Zitting van 26 januari 2015 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 1. Oprichting van een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC In het kader van de ondersteuning van het lokaal mobiliteitsbeleid voorziet het decreet van 20

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag 26 februari 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 29 januari 2007. Het verslag van de zitting van 29 januari 2007

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad Maandag 25 juni 2007 a a n w e z i g Harry Hendrickx voorzitter Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen Mintjens, Maria Lauryssen,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 28.05.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 2016. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

Raad van 23 februari 2011

Raad van 23 februari 2011 Raad van 23 februari 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie