Gemeenteraadzitting van 25 juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraadzitting van 25 juni 2013"

Transcriptie

1 Gemeenteraadzitting van 25 juni 2013 Aanwezigen: Verontschuldigd: Peremans Steven - voorzitter Wynants Ivo - burgemeester Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen Wouters Nadine - OCMW-voorzitter Somers Edwin, Van Osselaer Jurgen, Verstrepen Liesbeth, Patteet Guy, Verhaert Dirk, Michielsens Philippe, Plasmans Pia, Matthys Annemie, Carpentier Inge, Kelders Lieve, Antonissen Koen, Van Mechelen Agnes, Laureyssens Elke - raadsleden Sysmans Emiel - secretaris Pacquée-Rombouts Maria, Boeckxstaens Roger - raadsleden 01 Bestuursakkoord kennisname Gelet op artikel 242 bis van de Nieuwe Gemeentewet; Overwegende dat in afwachting van het beleidsplan in het kader van de BBC het schepencollege een bestuursakkoord ter kennisname voorlegt; Beslist eenparig om kennis te nemen van het bestuursakkoord Jaarrekening 2012 Gelet op het K.B. van betreffende de gemeentecomptabiliteit; Gelet op artikels 171 tot 175 van het gemeentedecreet; Gelet op de bespreking in de gemeenschappelijke gemeenteraadscommissie van ; Gelet op de toelichtingsnota van de financieel beheerder; Beslist met 17 stemmen voor, bij 2 onthoudingen (Dirk Verhaert en Agnes Van Mechelen) om jaarrekening 2012 goed te keuren: Balans Vaste activa Vlottende activa Eigen vermogen Schuld

2 Resultatenrekening Exploitatieboni Exploitatiemali Uitzonderlijk boni Uitzonderlijk mali Batig resultaat Nadelig resultaat Begrotingswijziging 2013/1 (gewone dienst) en 2013/51 (buitengewone dienst) Gelet op artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet; Gelet op het budget 2013, gestemd in de gemeenteraad van 18 februari 2013; Overwegende de noodzaak om het geraamd rekeningresultaat van 2012 te vervangen door het werkelijk rekeningresultaat 2012; Overwegende de noodzaak om bepaalde wijzigingen aan het budget 2013 aan te brengen; Gelet op artikel 87 4 en artikel 93 van het gemeentedecreet; Overwegende dat, gelet op de artikels 87 en 93 van het gemeentedecreet, de secretaris en de /financieel beheerder, in overleg met het managementteam, de begrotingswijzigingen hebben voorbereid; Beslist met 17 stemmen voor, bij 2 onthoudingen (Dirk Verhaert en Agnes Van Mechelen) om goedkeuring te verlenen aan deze begrotingswijzigingen. Deze wijzigingen geven volgend resultaat: Gewone dienst:

3 Buitengewone dienst: 04 OCMW - kennisgeving jaarrekening 2012 Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 en op artikel 89 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 houdende invoering van de nieuwe boekhouding en administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van Wijnegem van 24 juni 2013 houdende goedkeuring van de rekening dienstjaar 2012; Gelet op de toelichting bij de rekening door de voorzitter van het OCMW, mevr. Nadine Wouters; Gelet op de vraag van dhr. D. Verhaert of het OCMW steun geeft aan asielzoekers. De voorzitter antwoordt dat dit is opgenomen in het verslag over het LOI en dat dit voor onze gemeente financieel een nul-operatie is. Beslist eenparig om kennis te nemen van jaarrekening Tarieven sportzalen Gelet op artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet; Overwegende dat de tarieven een billijke vergoeding voor de kostprijs moeten zijn; Overwegende dat de retributie toelaat een deel van de exploitatiekosten te verhalen op de gebruikers; Overwegende dat in de beleidsnota de indexering van de verschillende tarieven is opgenomen; Gelet op de bespreking in de sportraad; Gelet de financiële toestand van de gemeente; Overwegende dat het verantwoord is verschillende tarieven vast te stellen voor de gebruikers naargelang zij al dan niet inwoner van de gemeente zijn of een gesubsidieerde vereniging uitmaken omdat zij op een verschillende wijze bijdragen tot de algemene werking en/of financiële toestand van de gemeente; Art.1. Met ingang van 1 juli 2013 tot 30 juni 2014 wordt ten behoeve van het gemeentebestuur een retributie geheven op het gebruik van de sporthal en turnzaal van de gemeentelijke lagere school.

4 Art.2. De tarieven zijn als volgt per uur gebruik: Categorie gebruiker A B C sporthal gelijkvloers - volledige zaal 12,96 25,93 38,90 - halve zaal 6,49 12,96 19,46 sporthal 1ste verdieping - parketzaal 6,49 12,96 19,46 - mattenzaal 6,49 12,96 19,46 turnzaal gemeentelijke lagere school 6,49 12,96 19,46 zaal Annuntia 12,96 25,93 38,90 waarbij de categorieën als volgt worden omschreven: A gesubsidieerde Wijnegemse verenigingen B niet-gesubsidieerde Wijnegemse verenigingen en particulieren van Wijnegem die geen winst nastreven C andere verenigingen, bedrijven en/of particulieren van buiten Wijnegem of die winst nastreven. Kortingen: Indien het een activiteit betreft voor personen met een handicap, voor jongeren tot en met 18 jaar of voor 60-plussers behorende tot de gebruikerscategorie A of B, geldt een korting van 50 %. Wordt in dit reglement aanzien als personen met een handicap: personen met een erkende invaliditeit van 66%. Art.3. Indien tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren worden ingediend zal deze retributieverordening als definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden toegezonden voor toepassing van het algemeen toezicht - doorzendingsplicht. 06 Tarieven gemeentelijk sportaanbod Gelet op artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de kostprijs voor het inschakelen van begeleiders voor het gemeentelijk sportaanbod, hetzij vrijwilligers, hetzij professionele krachten; Gelet op de kostprijs voor het ter beschikking stellen van accommodatie; Overwegende dat het billijk is deze kosten te verhalen op de gebruikers; Overwegende dat de tarieven toelaten een deel van de organisatiekosten te verhalen op de gebruikers; Art.1. Met ingang van 1 juli 2013 tot 30 juni 2014 worden de tarieven voor het gemeentelijk sportaanbod als volgt vastgesteld. Wat Prijs Zwemlessen (10 lessen) 61,00 incl. inkom zwembad Start to swim 61,00 Looptraining (gans seizoen) 7,00 incl. Start to run Nordic Walking (6 lessen) 13,40 Aerobic (10 lessen) 22,40 Sportuur 55+ (gans seizoen) 22,40 Art.2. Indien tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren worden ingediend zal deze retributieverordening als definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden toegezonden voor toepassing van het algemeen toezicht - doorzendingsplicht. 07 Tarieven gebruik refter door verenigingen in de gemeenteschool Gelet op artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet; Overwegende dat bij manifestaties in het sportcentrum en het gemeenschapscentrum t Gasthuis de refter van de gemeenteschool als uitwijkmogelijkheid wordt gebruikt;

5 Overwegende dat het billijk is ook aan hiervoor een vergoeding te vragen; Gelet op de gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit BA-2004/03 dd. 14 juli 2004 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenaren en Sport; Overwegende dat de tarieven een billijke vergoeding voor de kostprijs moeten zijn; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Overwegende dat de retributie toelaat een deel van de exploitatiekosten te verhalen op de gebruikers; Overwegende dat enkel erkende Wijnegemse verenigingen gebruik kunnen maken van de refter in de gemeenteschool; Art.1. Vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2014 wordt ten behoeve van de gemeente Wijnegem een retributie geheven op het gebruik van de refter in de gemeenteschool door het erkend Wijnegems verenigingsleven. Art.2. Het basistarief wordt als volgt vastgesteld: Refter door volwassenen-verenigingen 27,74 De basistarieven dekken alle kosten die aan de vereniging voor het gebruik van de refter kunnen worden aangerekend. Art.3. Seniorenverenigingen, verenigingen voor personen met een handicap en voor jeugdactiviteiten genieten een korting op de basisprijs van 50%. Art.4. Indien tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren worden ingediend zal deze retributieverordening als definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden toegezonden voor toepassing van het algemeen toezicht - doorzendingsplicht. 08 Aanvullende retributie op het ophalen van grof vuil Gelet op het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen dat het beleid in Vlaanderen vaststelt rond de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval; Overwegende dat dit Uitvoeringsplan het algemeen kader vormt voor de selectieve inzameling van diverse afvalstoffen; Gelet op het Materialendecreet en op het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen VLAREMA; Gelet op artikel 26 van het Materialendecreet dat aan de gemeenten de opdracht geeft om huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk te voorkomen of te hergebruiken, op regelmatige tijdstippen op te halen of op een andere wijze in te zamelen; Overwegende dat de gemeenten deze bevoegdheid kunnen overdragen aan een intergemeentelijke vereniging overeenkomstig het decreet op de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN milieu & veiligheid; Gelet op artikel 10 van het Materialendecreet dat bepaalt dat de gemeenten de kosten van het beheer van huishoudelijk afval moeten verhalen op de afvalproducenten; Gelet op artikel van het VLAREMA dat bepaalt dat de gemeenten het principe de vervuiler betaalt toepassen bij de berekening van de bijdrage in de kosten die door de burger moet worden betaald; Gelet op bijlage van het VLAREMA dat de minima en maxima tarieven vastlegt voor de huisaan-huis inzameling van een aantal afvalstoffen: Huis-aan-huis fractie huisvuil grof vuil minimum en maximum 0,10 0,30 euro/kg of 0,375 1,125 euro/30 liter 0,75 2,25 euro/60 liter 0,05 0,60 euro/kg of euro/m³ Gelet op de beslissing van de gemeenteraad waarmee de tarieven voor de vuilzakken voor de inzameling van huisvuil vastgelegd werden; Overwegende dat uit een toetsing van deze tarieven blijkt dat ze in overeenstemming zijn met het VLAREMA; Overwegende dat de inzameling van grof vuil aan huis in de gemeente gratis is; Overwegende dat uit een toetsing van deze tarieven blijkt dat ze niet in overeenstemming zijn met het VLAREMA en bijgevolg moeten aangepast worden; Gelet op het voorstel om voor de inzameling van grof vuil aan huis een tarief te vragen: van 25 euro voor de eerste m³ en 15 euro voor elke bijkomende aangeboden m³; Overwegende dat het van belang is de verschillende tarieven goed op elkaar af te stemmen;

6 Overwegende dat de tarieven voor de inzameling van grof vuil aan huis zich bovendien op een correcte manier moeten verhouden tot de tarieven op het containerpark; Gelet op bijlage van het VLAREMA dat de minima en maxima tarieven vastlegt voor de inzameling van een aantal afvalstoffen op het containerpark: Containerpark fractie minimum en maximum zuiver steenpuin 0 euro/kg - 0,03 euro/kg of grofvuil 0 euro/m³ - 30 euro/m³ 0,02 euro/kg 0,30 euro/kg of 4 euro/m³ - 60 euro/m³ Overwegende dat voor de aanvoer van grof vuil hetzelfde tarief gehanteerd wordt als voor bouw- en sloopafval; Gelet op het feit dat dit echter nog nergens in een retributiereglement werd vastgelegd; Overwegende dat de minima en maxima tarieven van het VLAREMA in werking treden vanaf 1 juli 2013; Gelet op de uitgebreide toelichting en bespreking met de schepenen van leefmilieu op de bijeenkomst van het adviescomité milieu van 24 april 2013; Gelet op de toelichting; Gelet op de toelichting door schepen L. Monsieurs dat de huidige beslissing voortvloeit uit de Vlarema wetgeving waarbij minimum en maximum tarieven worden opgelegd; Gelet op de tussenkomst van dhr. D. Verhaert dat zijn fractie zal tegenstemmen aangezien een 2-zit nu op 2,5 m³ of 47,5 euro komt. Dhr. J. Van Osselaer vraagt hoeveel m³ er in 2012 werd opgehaald, waarop de schepen antwoordt dat hij dit zal bezorgen. Hij vult aan dat de huidige beslissing kadert in de vervuiler betaalt en dat de bewoners nog altijd in de mogelijkheid zijn om het materiaal naar het recyclagepark te brengen waardoor zij nog altijd maar 4 euro betalen per m³; Gelet op de tussenkomst van dhr. P. Michielsens die stelt dat er naast de vervuiler betaalt nog altijd moet worden gesensibiliseerd. Er moet een evenwicht worden gevonden. Waarom dan niet het goedkoopste tarief. De schepen antwoordt dat er met de Igean gemeenten naar gestreefd wordt om binnen de Igean gemeenten zoveel mogelijk hetzelfde tarief te hanteren. Als de vork van tarieven ligt tussen 10 en 120 euro/m³ is 25 euro voor de eerste en 15 euro voor de volgende m³ toch niet zo ver van het minimum. Dhr. D. Verhaert vraagt zich af of dit de mensen niet benadeeld die geen aanhangwagen hebben en wat er gebeurt als de zetels bijvoorbeeld worden natgeregend. De schepen benadrukt dat eerst naar de kringwinkel wordt gebeld. Dat deze de meubelen die in redelijke staat zijn komen halen en de bewoner kan nog steeds de meubelen afdekken bij slecht weer. Als de kringwinkel de meubelen meeneemt is het nog altijd gratis voor onze inwoners. Een kleine inspanning kan dan ook zorgen voor het gratis verwijderen; Beslist met 11 stemmen voor, tegen 8 (Liesbeth Verstrepen, Philippe Michielsens, Inge Carpentier, Jurgen Van Osselaer, Dirk Verhaert, Agnes Van Mechelen, Edwin Somers en Guy Patteet); Art.1. De gemeenteraad neemt kennis van het Materialendecreet en het VLAREMA en de daarin opgenomen minima en maxima tarieven die vanaf 1 juli 2013 in werking treden. Art.2. De gemeenteraad neemt kennis van het resultaat van de toetsing van de huidige tarieven aan de minima en maxima tarieven van het VLAREMA. Art.3. De gemeenteraad bevestigt de eerdere beslissingen van de gemeenteraad waarin de tarieven voor de huis-aan-huis inzameling van huisvuil werden vastgelegd. Art.4. De gemeenteraad legt de tarieven voor de huis-aan-huis inzameling van grof vuil als volgt vast 25 euro voor de eerste m³ en 15 euro voor elke bijkomende aangeboden m³. Art.5. De gemeenteraad legt de tarieven voor de aanvoer van grof vuil op het containerpark als volgt vast: 4 euro/m³. Art.6. Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid evenals aan IGEAN milieu & veiligheid. 09 Aankoop van 3 elektrische voertuigen type pick-up voor de groendienst - goedkeuring bestek Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de collegebeslissing van houdende de visie en de planning voor de aankoop van voertuigen;

7 Overwegende dat in het kader van de opdracht Aankoop van 3 elektrische voertuigen type pick-up een bijzonder bestek met nr. 2013/030 werd opgesteld door de dienst Ruimtelijke Ordening; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,55 euro excl. btw of ,00 euro incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013, op artikel 421/ van de buitengewone dienst; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat de doelstelling 2020 CO 2 neutraal dient gehaald te worden en daar waar het werk het toelaat de vervanging van dieselvoertuigen door elektrische een onderdeel van vormt; Gelet op de toelichting door schepen L. Monsieurs over de aankoop in het kader van klimaatneutrale organisatie, de voorbeeldfunctie, het huidig wagenpark is volledig versleten en het actief betrokken zijn van de personeelsleden bij de keuze van het type; Mevr. I. Carpentier pleit voor een meer gefaseerde aankoop omwille van de kostprijs, de lagere snelheid, het lager laadvermogen en het feit dat dergelijke elektrische vrachtwagens nog steeds in de kinderschoenen staan. De schepen antwoordt dat het huidig wagenpark totaal versleten is, dat de wagens binnen de gemeente blijven en bijgevolg kleinere afstanden afleggen. De snelheid is voldoende voor de 50-km per uur grens die overal geldt behalve op de Houtlaan; Gelet op de tussenkomst van dhr. J. Van Osselaeer die vraagt wat het verschil in kostprijs is, waarop de schepen antwoordt dat de prijzen vergelijkbaar zijn, maar dat de vrachtwagens kleiner zijn. Dhr. E. Somers vraagt nog hoeveel lichte vrachtwagens er worden vervangen, waarop de schepen antwoordt dat er 3 worden vervangen; Beslist met 16 stemmen voor, tegen 3 (Liesbeth Verstrepen, Philippe Michielsens en Inge Carpentier); Art.1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/030 en de raming voor de opdracht Aankoop van 3 elektrische voertuigen type pick-up, opgesteld door de dienst Ruimtelijke Ordening. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,55 euro excl. btw of ,00 euro incl. 21% btw. Art.2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. Art.3. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. Art.4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 421/ van de buitengewone dienst. 10 Aankoop bestelwagen type pick-up voor de dienst werken - goedkeuring bestek Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de collegebeslissing van houdende de visie en de planning voor de aankoop van voertuigen; Overwegende dat in het kader van de opdracht aankoop camionette met laadbak een bijzonder bestek met nr. 2013/029 werd opgesteld door de dienst Ruimtelijke Ordening; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,85 euro excl. btw of ,00 euro incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013, op artikel 421/ van de buitengewone dienst; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17,

8 2, 1 a (limiet van ,00 euro excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Art.1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/029 en de raming voor de opdracht aankoop camionette met laadbak, opgesteld door de dienst Ruimtelijke Ordening. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,85 euro excl. btw of ,00 euro incl. 21% btw. Art.2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 421/ van de buitengewone dienst. 11 Aankoop personenwagen voor de werkleider van de dienst werken, aankoop elektrische bakfiets voor de dienst werken, aankoop elektrische damesfiets - Goedkeuring principe en mandatering College van Burgemeester en Schepenen Gelet op de collegebeslissing van houdende de visie en de planning voor de aankoop van voertuigen; Gelet op het feit dat de dienst werken een interventievoertuig voor 5 personen met een redelijk laadvermogen nodig heeft en dit verkregen wordt bij het type monovolume of stationwagen; Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om een voertuig aan te schaffen dat voldoet aan de meest recente ecologische normen; Overwegende dat de aanschaf van een directiewagen of tweedehandsvoertuig vooropgesteld wordt; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,93 euro excl. btw of ,00 euro incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de openbare vuilbakjes per fiets met aanhangwagen leeggemaakt worden; Overwegende dat de vuilbakjes tussen Albertkanaal en grens Schilde per auto camionette leeggemaakt worden; Overwegende dat door het inzetten van een elektrische bakfiets ook dit deel van de gemeente kan bediend worden; Overwegende dat een elektrische damesfiets voor het gemeentehuis aangeschaft wordt; Overwegende dat de uitgave voor de aanschaf van beide fietsen wordt geraamd op 5.300,00 euro excl. btw of 6.413,00 euro incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur; Overwegende dat de uitgave voor deze opdrachten voorzien zijn in het budget van 2013, op artikel 421/ van de buitengewone dienst; Gelet op de vraag van dhr. P. Michielsens naar de reden van de elektrische fiets. Een gewone fiets is namelijk gezonder. Schepen L. Monsieurs ontkent dit niet, maar de fiets wordt gebruikt door alle gemeentelijke diensten en ook voor vergaderingen, studiedagen in buurgemeenten. Zo kom je minder bezweet aan; Art.1. Het college te mandateren voor de aanschaf van een tweedehandsvoertuig of directievoertuig voor de dienst werken tot een maximum bedrag van ,93 euro excl. btw of ,00 euro incl. 21% btw van het type monovolume of stationwagen; Art.2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3. De raad heeft kennis genomen van de aanschaf van een elektrische bakfiets en damesfiets. Art.4. De uitgave voor deze opdrachten zijn voorzien in het budget van 2013, op artikel 421/ van de buitengewone dienst.

9 12 Aankoop snelheidsinformatieborden met radar en smileys Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Overwegende dat in het kader van de opdracht Aankoop snelheidsinformatieborden een bijzonder bestek met nr. 2013/027 werd opgesteld door de dienst Ruimtelijke Ordening; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 8.350,00 euro excl. btw of ,50 euro incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013, op artikel 42105/ van de buitengewone dienst; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 euro excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Gelet op de vraag van dhr. J. Van Osselaer over hoeveel borden het gaat en of het vaste borden zijn, waarop schepen L. Monsieurs antwoordt dat het een dossier is dat gestart is bij de vorige schepen L. Verstrepen en dat het gaat over 2 vaste borden en 1 mobiel bord. Twee borden worden geplaatst op de Turnhoutsebaan over de brug. Het derde bord komt aan de Merksemsebaan, ter hoogte van de Tuinwijk. Dhr. J. Van Osselaer pleit voor flitspalen, waarop de schepen antwoordt dat momenteel er meer aan trajectmeting wordt gedaan en dat de flitspalen in zekere zin achterhaald zijn. Dhr. D. Verhaert vindt het een goed initiatief, maar vindt dat de smileys achterhaald zijn. Beter aanduiden 50 of 100 euro boete. De schepen vindt dat als je dit aankondigt je de boete ook moet innen; Art.1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/027 en de raming voor de opdracht Aankoop snelheidsinformatieborden, opgesteld door de dienst Ruimtelijke Ordening. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 8.350,00 euro excl. btw of ,50 euro incl. 21% btw. Art.2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 42105/ van de buitengewone dienst. 13 Gemeentelijke muziek- en woordacademie - aankoop en plaatsing traplift - goedkeuring bestek Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Overwegende dat in het kader van de opdracht Aankoop en plaatsing traplift muziekacademie een bijzonder bestek met nr. 2013/028 werd opgesteld door de dienst Ruimtelijke Ordening; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,69 euro excl. btw of ,99 euro incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

10 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013, op artikel 734/ van de buitengewone dienst; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 euro excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat er geen toegang voor mindervaliden voorzien is naar het eerste verdiep; Overwegende dat er meerdere mindervalide leerlingen les volgen; Overwegende dat de academie speciale lesmethodes heeft ontwikkeld voor mindervalliden en hiervoor ook bekendheid heeft verworven; Art.1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/028 en de raming voor de opdracht Aankoop en plaatsing traplift muziekacademie, opgesteld door de dienst Ruimtelijke Ordening. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,69 euro excl. btw of ,99 euro incl. 21% btw. Art.2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 734/ van de buitengewone dienst. 14 Intentieverklaring aankoop domein De Leeuw - Opstarten procedure aankoop en subsidie van deze aankoop Overwegende dat deze eigendom op het kadaster gekend is onder Wijnegem, 1ste afdeling, sectie B, nummers 241C, 241D, 241E, 242C, 242F, 243B, 267B, 268A, 271E en 273X met een oppervlakte van ,80m²; Overwegende dat dit pand reeds tien jaar leeg staat en bijgevolg in slechte staat verkeert; Overwegende dat na de verwerving het gebouw kan gerenoveerd en ingericht kan worden tot een nieuw dagrecreatiecentrum; Overwegende dat dit pand is opgenomen in het register van leegstaande bedrijfspanden; Overwegende dat de gemeente Wijnegem bijgevolg conform art. 42 van het decreet van houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, bij het Vlaams Gewest een subsidieaanvraag voor 30% van de kostprijs zal indienen; Overwegende dat de gemeente Wijnegem zich ertoe verbindt om de aanvraag voor subsidiëring van de aanpassingswerkzaamheden in te dienen samen met de basisstudie en de eventueel bijhorende bouwvergunning binnen 6 maanden na de betekening van het definitieve voorstel van subsidiebedrag voor de verwerving; Overwegende dat de gemeente Wijnegem de onderhandelingen zal voeren tot aankoop van dit eigendom; Gelet op het schattingsverslag van het 2de registratiekantoor van Brasschaat van ; Overwegende dat het bodemattest zal worden aangevraagd; Dhr. J. Van Osselaer vraagt naar de financiële implicatie en het vervolgverhaal, waarop de burgemeester antwoordt dat de stukken ter inzage lagen, maar dat hij in de geheime zitting gerust het schattingsverslag wil toelichten. De huidige aanvraag van subsidies voor de aankoop zal zeker nog een 9-tal maanden duren. Dan kan de aankoop pas gebeuren. Dhr. P. Michielsens wil toch graag weten wat er met het domein kan worden gedaan, waarop de burgemeester antwoordt dat het domein omgeven is door gemeentegronden en dat dit het laatste stuk zone voor dagrecreatie is. We kunnen het ons echt niet permitteren om het niet aan te kopen. Dhr. E. Somers wil weten of het een kinderboerderij wordt of niet, waarop de burgemeester antwoordt dat we de bestemming nog aan het onderzoeken zijn. Dhr. E. Somers vindt het een goede zaak als het sportaccommodatie wordt, maar wil geen kinderboerderij. Er wordt dan toegelicht dat momenteel de beslissing voorligt om subsidies (30%) aan te vragen voor de aankoop, bij toezegging van de subsidies kan het domein worden aangekocht en dan kan binnen 6 maanden worden besloten om subsidies (90%) aan te vragen om de gebouwen te renoveren. Deze hele procedure zal nog ongeveer een 15-tal maanden duren;

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden. 226 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013.

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. Het college van burgemeester en schepenen stelt een begrotingswijziging voor met volgend aangepast

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring LANG VERSLAG Gemeenteraad van 22 december 2014 AANWEZIG : Burgemeester : Alain Wyffels Schepenen : Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert Raadsleden : Luc Maddelein, Robert

Nadere informatie

Gemeenteraad van 27 mei 2013

Gemeenteraad van 27 mei 2013 Gemeenteraad van 27 mei 2013 001 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 22 april 2013. 002 Financiën. Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en sportinfrastructuur voor

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 30 mei 2013 Tegenwoordig:

Nadere informatie

Zitting van dinsdag 4 februari 2014 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 AANWEZIG: Yves Vercruysse, Burgemeester-Voorzitter - Jan Defreyne, Marcel Dendauw, Marie- Thérèse Lapeere, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - Wilfried

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 1. Financiering van de hulpverleningszone... 15 1.1. Gemeentelijke dotatie... 15 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST

GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST 1 De dagorde uitgeput zijnde, wordt vastgesteld dat het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d. 23 juni 2011 geen aanleiding gaf tot opmerkingen of bezwaren. Het verslag wordt overeenkomstig artikel

Nadere informatie