Dienstverlening in het Sociale Domein: regierol gemeente Lingewaard en de uitvoeringsvarianten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverlening in het Sociale Domein: regierol gemeente Lingewaard en de uitvoeringsvarianten"

Transcriptie

1 Dienstverlening in het Sociale Domein: regierol gemeente Lingewaard en de uitvoeringsvarianten Datum: 9 juli 2014 Auteur: Marcel Schuur A. Inleiding In deze notitie is toegelicht welke regierol de gemeente kan vervullen en welke uitvoeringsvarianten daarbij horen. Ook is aangegeven hoe de gemeente vanuit de bestaande structuren en werkwijze vanaf januari 2015 dienstverlening kan (blijven) bieden zonder direct te veel wijzigingen door te voeren. Dit geeft iedereen de tijd en ruimte om de praktijk goed te monitoren en daar lering uit te trekken. En met die opgedane ervaring te kijken welke aanpassingen nodig zijn om de transformatie tot een succes te maken. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de invoering van de Jeugdwet: voor de gemeente een compleet nieuwe taak die op korte termijn vraagt om een noodzakelijke en onmiddellijke vóór- investering in personeel. Definities In alle bijeenkomsten en uit alle notities blijkt dat het lastig is om iedereen dezelfde taal te laten spreken. Begrippen en definities zijn niet eenduidig. Ook kunnen de beelden bij deze begrippen en definities van mens tot mens verschillen. Toch doen we een poging om elkaar te begrijpen. Over de volgende begrippen is consensus: Regie = een bijzondere vorm van sturen die is gericht op de afstemming van actoren, hun doelen en handelingen tot een min of meer samenhangend geheel, met het oog op een bepaald resultaat Meervoudige problematiek = er is sprake van 2 of meer problemen die zich voordoen bij de persoon zelf en/of zijn directe leefomgeving; problemen die (dreigend) structureel zijn en niet zonder hulp van buitenaf zijn op te lossen Ingang = daar waar de burger de vraag om ondersteuning stelt Vraagverheldering = gesprek(ken) om de volledige situatie van de burger in beeld te krijgen Ondersteuningsplan = opsomming van alle noodzakelijke acties om de burger de eigen regie (zo veel mogelijk) te laten herwinnen. Eigen regie qua wonen, leven en/of deelname aan de samenleving Toegang = het besluit dat iemand gebruik mag maken van een individuele voorziening Levering = de klant ontvangt het product en/of de dienstverlening B. Gemeente is vangnet en levert maatwerk Ook is consensus over het besef dat de gemeente het vangnet is. Alleen als de nood aantoonbaar hoog is, het sociale netwerk en collectieve voorzieningen geen uitkomst bieden en om die reden de inzet van specialistische individuele ondersteuning gerechtvaardigd is, komt dit vangnet in beeld. Dit betekent wellicht een breuk met het oude en vertrouwde. De grootste opgave van de transformatie in het sociale domein is: iedereen meekrijgen in een andere manier van denken, werken én organiseren van ondersteuning en zorg. Immers: de burger heeft niet langer recht op, maar moet nadenken wat hij echt nodig heeft om de eigen regie zo veel mogelijk te herwinnen de aanbieders van zorg moeten hun dienstverlening vorm geven vanuit dit beoogde resultaat en minder vanuit hun traditioneel aanbod van producten de gemeente tenslotte moet, als eindverantwoordelijke voor de kwaliteit en het geld, regisseren dat deze omwenteling daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Ook binnen het hele gemeentelijke apparaat. Waarbij de valkuil om veel in eigen hand te houden en zelf te willen doen moet worden vermeden. Sociaal Domein: regierol gemeente Lingewaard Pagina 1

2 C. De regierol van de gemeente Dat de gemeente de regie pakt in het sociale domein is evident: zij is immers verantwoordelijk voor het budget en de kwaliteit van de zorg aan haar burgers. Maar dat betekent niet dat de gemeente ook alle activiteiten zelf moet uitvoeren. Zij kan ervoor kiezen om bepaalde taken met bijhorende verantwoordelijkheden én bevoegdheden te beleggen op de plek waar de randvoorwaarden voor een succesvolle invulling van de dienstverlening het beste zijn. Onderstaand model geeft de verschillende lagen van regie aan. Met de bijbehorende rollen en kenmerken. Toelichting: Als de gemeente alleen beleidsregie voert, is haar rol beperkt tot opdrachtgever. Zij stuurt op resultaten en doelen. Via contractmanagement wordt de gehele uitvoering (inclusief uitvoeringsregie) aan derden uitbesteed. Wil de gemeente invloed kunnen uitoefenen op het zorgaanbod en de organisatie daarvan, dan moet zij ook de regie op het proces en de structuur (=uitvoeringsregie) nemen. Nu is dat al het geval bij de uitvoering van de WMO en de Wwb. Als eigen ambtenaren tenslotte ook een deel van de noodzakelijke dienstverlening zelf invullen, is de gemeente op sommige taakvelden specialistisch uitvoerder. Voor de WMO en de Wwb is het de consulent van de gemeente die de noodzaak van bijstand en/of de noodzaak van een WMO-voorziening onderzoekt en over de toekenning daarvan beslist. Beslissing 1: In 2015 neemt de gemeente de beleidsregie én de uitvoeringsregie, omdat: a) zij nog onvoldoende ervaring heeft met contractmanagement om de uitvoering van bepaalde taken geheel uit handen te geven; b) zij wil kunnen sturen in het transformatieproces, omdat zij voor de gehele uitvoering van de decentralisaties uitsluitend gebruik wil maken van het budget dat het Rijk daarvoor aan de gemeente toekent. NB De gemeente kan de regierol niet voor de volle 100% pakken. Bij de jeugdzorg kan een rechter en/of een medisch specialist tot de inzet van een noodzakelijke individuele voorziening verplichten. De gemeente ontvangt dan slechts de factuur van de toegekende zorg. Sociaal Domein: regierol gemeente Lingewaard Pagina 2

3 D. De uitvoeringsvarianten van de regierol Begin 2014 heeft de werkgroep vraagverheldering & toegang in beeld gebracht dat een burger met een hulpvraag de volgende processtappen doorloopt: INGANG VRAAGVERHELDERING ONDERSTEUNINGSPLAN TOEGANG LEVERING De INGANG (=daar waar de burger de hulpvraag stelt) valt niet te regisseren, omdat het een gegeven is dat de burger doorgaans zijn vraag stelt aan degene die hij vertrouwt en/of van wie hij verwacht daadwerkelijk hulp te krijgen. Voor advies of praktische hulp klopt hij wellicht aan bij een vriend, buurman of familielid. Gaat het om zijn gezondheid, dan is de huisarts zijn ingang. Wil hij weten welke activiteiten in zijn dorpskern georganiseerd worden, dan zal hij misschien bij een participatiepunt naar binnen lopen. Voor een rolstoel ligt een telefoontje naar het WMO-loket van de gemeente voor de hand. Heeft hij twijfels over het leervermogen van zijn kind, dan is hij bij de school of het consultatiebureau aan het goede adres. Kortom: een vraag kan overal binnen komen. En vaak zijn de gesprekspartners prima in staat om samen het probleem te ontrafelen en een oplossing te vinden. Zonder tussenkomst van een specialist en zonder een beroep te hoeven doen op een dure voorziening van de gemeente. Ook als beide gesprekspartners tot de conclusie komen dat er toch wel veel aan de hand is en een verwijzing naar een specialist nodig is voor een verdere analyse, hoeft de gemeente nog niet altijd in beeld te komen. Zo zal een huisarts zijn patiënt met gezondheidsproblemen normaliter doorsturen naar een medisch specialist wiens inzet gedekt wordt door de ziektekostenverzekering. Maar wat nu als de huisarts de diagnose stelt dat de maagklachten van zijn patiënt mogelijk veroorzaakt worden door spanningen, omdat de man zelf zijn baan is kwijt geraakt en zich zorgen maakt om één van zijn kinderen die thuis en op school onhandelbaar gedrag vertoont? Dan volstaat het uitschrijven van een recept voor maagtabletten waarschijnlijk niet en zal op meerdere leefgebieden gekeken moeten worden wat er precies speelt en wat er aan gedaan kan worden. Nu is de gemeente wel aan zet. Want de belangrijkste reden om de verantwoordelijkheden en het budget van veel zorgtaken over te hevelen naar de gemeente is immers de verwachting dat zij, als overheid die het dichtst bij de burgers staat, het hele zorgproces beter en daardoor efficiënter en wellicht ook goedkoper kan organiseren. Het is aan de gemeente hoe zij die opdracht wil invullen: hoe ver gaat zij in haar regierol en welke taken belegt zij waar? Taken en bevoegdheden die te maken hebben met de vraagverheldering, het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan én de beslissing dat een inwoner gebruik mag maken van een individuele voorziening op maat. Voor de uitvoering zijn grofweg 3 varianten denkbaar: 1) de gemeente besteedt alles uit; 2) de gemeente doet alles zelf; 3) een samenwerking van professionals van gecontracteerde organisaties en professionals van de gemeente Ad 1: bij deze variant doen en bepalen de professionals van de gecontracteerde organisaties alles zelf. Zij analyseren samen met de burger de hulpvraag, stellen met hem het ondersteuningsplan op en hebben het mandaat om een benodigde individuele voorziening in te zetten. Zij voeren het plan zelf uit of laten dat doen. De gemeente stuurt op het budget door afspraken te maken over aantallen klanten en/of (traject)prijzen. Ad 2: bij deze variant heeft de gemeente professionals in huis (op de eigen loonlijst, op payroll of gedetacheerd) die alles zelf doen, bepalen en beslissen. Alleen de levering van bepaalde individuele voorzieningen wordt uitbesteed. Bijvoorbeeld: het plaatsen van een traplift of de daadwerkelijke inzet van een hulpverlener. Ad 3: bij deze variant is sprake van samenwerking en wisselwerking tussen professionals van gecontracteerde organisaties en die van de gemeente. Waarbij begrippen als deskundigheid en efficiency leidend zijn voor de verdeling en invulling van de taken en bevoegdheden. Bepalend voor de keuze van de beste variant is het antwoord op de vraag welke variant het meest voldoet aan de uitgangspunten die in de keuzenotitie en tijdens de bijeenkomsten zijn genoemd. Sociaal Domein: regierol gemeente Lingewaard Pagina 3

4 De belangrijkste uitgangspunten zijn: Verantwoordelijkheid kunnen waarmaken. De gemeente kan met deze variant verantwoordelijkheid nemen voor: 1. de kwaliteit van de te leveren dienstverlening 2. een goede besteding van het geld 3. het implementeren en uitvoeren van de decentralisaties binnen de grenzen van het Rijksbudget Invloed kunnen hebben. De gemeente kan ook aan voldoende relevante knoppen draaien om die verantwoordelijkheden te nemen. Veiligheid. De gemeente kan de veiligheid van eigen medewerkers, de burgers en die van ingezette professionals garanderen (met daarbij wel de kanttekening dat incidenten nooit te voorkomen zijn). Deskundigheid. Alle hulpvragen op alle leefgebieden kunnen binnen deze variant bediend worden. Vertrouwen. Er is voldoende ruimte voor professionals om naar eigen inzicht en op basis van eigen kennis/kunde te handelen. Laagdrempelig. Het loket is voor de burger makkelijk te vinden en nodigt hem ook uit om zijn hulpvraag te stellen. Snel handelen. De vraagverheldering, het opstellen van het ondersteuningsplan en het uitzetten van de in dit plan genoemde acties zijn in korte tijd te realiseren. Eén gezin, één plan en één aanspreekpunt. Dit uitgangspunt is in deze variant goed toepasbaar. Administratieve lastenverlichting. De burger hoeft niet meerdere keren dezelfde informatie aan te leveren en de noodzakelijke controle door de gemeente kan efficiënt gebeuren. In onderstaande tabel is per uitgangspunt een score toegekend aan elke variant. Verantwoordelijkheid Invloed Veiligheid Deskundigheid Vertrouwen Laagdrempelig Snelheid Eén gezin, één plan, één aanspreekpunt Lastenverlichting 1. Alles uitbesteden 2. Alles zelf 3. Combinatie /+ + -/ / Variant 3 komt dan als de meest passende naar voren. Het grootste bezwaar bij variant 1 is dat de gemeente niet direct kan sturen op de kwaliteit van de dienstverlening en het budget. Ook het aspect veiligheid is in deze variant lastiger te garanderen. Variant 2 lijkt op zich interessant, maar vergt flinke investeringen waarvan de noodzaak en nut nog niet vaststaan: immers, de gemeente weet op voorhand niet hoeveel inwoners met meervoudige problematiek op diverse leefgebieden zich gaan aandienen. En ook is het niet reëel om te veronderstellen dat er medewerkers zijn of opgeleid kunnen worden die als generalist het complete speelveld van het gehele sociale domein kunnen overzien, daarvan de basale wet- en regelgeving kennen en ook nog eens zelf alle problemen goed kunnen analyseren om samen met de klant tot een juiste oplossing te komen. De vraag die dan rest is hoe de gemeente als uitvoeringsregisseur bij variant 3 een goede verdeling maakt van de taken en bevoegdheden die te maken hebben met de vraagverheldering, het opstellen van het ondersteuningsplan én de beslissing dat een inwoner gebruik mag maken van een individuele voorziening op maat. Sociaal Domein: regierol gemeente Lingewaard Pagina 4

5 Daarbij is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen inwoners met enkelvoudige vragen/problematiek en inwoners met (meervoudige) problematiek op meerdere leefgebieden. Voor de enkelvoudige vragen op het gebied van participatie, inkomen, werk en/of een voorziening op grond van de WMO voldoet de huidige structuur en werkwijze. De gemeente heeft hier ruime praktijkervaring die zijn meerwaarde inmiddels bewezen heeft: zowel vanwege de geboekte resultaten als ook vanwege de positieve waardering door burgers. Het hele proces van VRAAGVERHELDERING-ONDERSTEUNINGSPLAN-TOEGANG is nu in handen van specialisten in eigen huis : de consulent Wwb en de consulent WMO. Beiden zijn expert op hun terrein en hebben ook als enige het mandaat om te beslissen of ze een burger toegang verlenen tot een (dure) individuele voorziening: de bijstandsuitkering en/of een voorziening uit de WMO. Als het nodig is schakelen zij een externe deskundige in voor advies en/of hulp. Of deze consulenten dit proces ook buiten hun eigen vakgebied aankunnen voor inwoners met meervoudige problematiek op diverse leefgebieden, is nog niet helder. Op dit moment neemt één consulent WMO deel aan de pilot in Doornenburg; in een Sociaal Gebieds Team werkt zij samen met een specialist van Rijnstad (maatschappelijk werk), Stichting Welzijn Lingewaard (welzijnswerk) en MEE (ondersteuning mensen met een beperking). In deze pilot doen deze 4 specialisten ervaring op met de omvang en de aard van de doelgroep: hoeveel mensen met meervoudige problematiek op meerdere leefgebieden melden zich of worden doorgestuurd? En wie of wat is er allemaal nodig om uiteindelijk de burger zoveel mogelijk de eigen regie te laten herwinnen? Dit sociaal gebiedsteam is als het ware gekoppeld aan het Participatiepunt en samen geven zij vorm aan het proces van de vraagverheldering en het bedenken van de benodigde oplossing van gesignaleerde problemen. Vaak is de medewerker van het Participatiepunt het eerste aanspreekpunt voor de inwoner. Het gebiedsteam wordt om advies/hulp gevraagd als de situatie complex blijkt te zijn en/of wanneer de noodzakelijke inzet van een individuele voorziening in beeld komt. Nog deze zomer vindt een eerste evaluatie van die wisselwerking/samenwerking plaats. Wellicht geeft dit bruikbare informatie voor de vraag hoe de dienstverlening zo klantgericht, klantvriendelijk en efficiënt mogelijk ingericht kan worden. Beslissing 2: de huidige werkwijze rondom de WMO en Wwb dient als model voor de noodzakelijke en gewenste invulling van de dienstverlening in het kader van de WMO 2015 en de Participatiewet. Daarbij worden de bevindingen uit de pilot met het gebiedsteam Doornenburg meegenomen. Het grote manco zit in de uitvoering van de Jeugdwet. Wil de gemeente Lingewaard de Jeugdwet kunnen uitvoeren, dan zal zij moeten investeren in nieuw personeel. Uitgangspunt is een minimale bezetting met een bepaalde mate van flexibiliteit om mee te kunnen bewegen met de zorgvraag. In de notitie Noodzakelijke vóór-investering in 2014 om per januari 2015 de Jeugdwet te kunnen uitvoeren staan de argumentatie en specificatie van de gevraagde investering genoemd. De Jeugdwet is voor de gemeente wellicht de meest complexe en meest risicovolle wet. De materie zelf is ingewikkeld en de kosten van een individuele voorziening kunnen heel hoog zijn: een kind dat noodgedwongen een plek krijgt in een gecertificeerde instelling en daar een jaar moet verblijven kost de gemeente een dikke Euro. Bovendien wordt de gemeente per januari 2015 zelf verantwoordelijk voor de indicaties voor vrijwillige hulp, zorg in natura of een PGB (Persoons Gebonden Budget). E. Personele consequenties In september 2014 zullen de eerste nieuwe medewerkers moeten instromen voor de invoering (= voorbereiding en implementatie) van de Jeugdwet. In het najaar zal ook het beeld scherper zijn van het aantal consulenten dat nodig is voor de uitvoering van de WMO 2015 en de Participatiewet. En van de benodigde capaciteit bij de ondersteunende diensten, zoals bijvoorbeeld communicatie, informatievoorziening en de (financiële) administratie. In een apart voorstel zal de gevraagde personele versterking specifiek en beargumenteerd aan het college voorgelegd worden. Sociaal Domein: regierol gemeente Lingewaard Pagina 5

6 F. Vervolgstap Tot nu toe is in deze notitie de richting bepaald: de gemeente neemt de regie op het beleid en de uitvoering. Het vervolg is de hoe -vraag: hoe ga je de regie op de uitvoering vorm geven? En wat betekent dat voor de structuur, het proces en de taakverdeling tussen professionals van de gemeente en die van de organisaties waarmee samengewerkt wordt of gaat worden? Met andere woorden: hoe gaat de inrichting er uit zien? Deze notitie geeft daartoe de basis. Verdere input zal komen uit de tussentijdse evaluatie van de pilot met een Sociaal Gebiedsteam in Doornenburg. Het vervolggesprek daarover zal moeten leiden tot een scherper beeld hoe de gemeente uiteindelijk de dienstverlening binnen het Sociale Domein wil vormgeven. In deze notitie is al uitgesproken dat de gemeente aankoerst op een combinatie, waarbij de gemeente echter één processtap in eigen beheer wil uitvoeren: het besluit dat een inwoner gebruik mag maken van een individuele voorziening op maat (de toegang). Bijlage 1 is een mogelijk model per januari 2015 en kan wellicht als handvat dienen voor het gesprek en de te nemen beslissing over de inrichting. Toelichting op het model Eerder in deze notitie is gesteld dat de burger met een hulpvraag zijn eigen INGANG kiest. De kans is groot dat dit de gemeente zelf is of een Participatiepunt in één van de kernen. Bij de ingang worden enkelvoudige vragen direct opgelost of er vindt gerichte verwijzing plaats naar de specialist van de gemeente als er sprake is van een mogelijke claim op een individuele voorziening: inkomen (=bijstand), een voorziening WMO en/of specialistische (jeugd)hulp. Bij het constateren of het vermoeden van meervoudige problematiek op meerdere leefgebieden zal de INGANG de burger doorgaans verwijzen naar het Participatiepunt of naar de gemeente. Kiest de burger voor het Participatiepunt, dan zal daar de check plaatsvinden of er inderdaad sprake is van meervoudige problematiek. Is dat het geval, dan zal het Participatiepunt contact opnemen met iemand van de gemeente om een afspraak te plannen voor de VRAAGVERHELDERING (= verdieping van de hulpvraag en volledige situatie in beeld krijgen). De VRAAGVERHELDERING vindt dus altijd plaats in samenspraak met iemand van de gemeente ; het gesprek is in het gemeentehuis, op locatie in de kern of bij de burger thuis (keukentafel-gesprek). Samen met de burger wordt de situatie volledig in beeld gebracht en wordt een ONDERSTEUNINGSPLAN opgesteld. Daarbij wordt eerst gekeken wat de burger op eigen kracht en/of met hulp van zijn sociaal netwerk kan oplossen. Is dat niet mogelijk en bieden ook collectieve voorzieningen geen uitkomst, dan wordt gesproken over de eventuele inzet van een individuele voorziening op maat. Over de daadwerkelijke inzet van een individuele voorziening beslist de gemeente, die ook de officiële beschikking verzorgt. De levering van de individuele voorziening wordt grotendeels uitbesteed. In de gemeente opereren netwerken van specialisten die indien nodig- kunnen helpen bij de vraagverheldering en het opstellen van het ondersteuningsplan. Sociaal Domein: regierol gemeente Lingewaard Pagina 6

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. : 12 juni 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : I. Sneekes Onderwerp : De inrichting van

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1 Tussen droom en daad Rudy Bonnet projectleider 1 Wensen deelnemers Vraagstelling: welke knelpunten ervaart u bij de huidige PGB s? Op welke manier kan het beter (qua organisatie, indicatiestelling, verantwoording,

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 23 juni 2015 Nr. : 2015-66 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : H. Esselink

Nadere informatie

Sociale Gebiedsteams gemeente Nijkerk. 16 maart 2016

Sociale Gebiedsteams gemeente Nijkerk. 16 maart 2016 Sociale Gebiedsteams gemeente Nijkerk 16 maart 2016 1 Professionals vanuit verschillende moederorganisaties Amaris Lindenhout Stimenz Icare Welzin / Beweging 3.0 MEE Veluwe Sustvarius Philadelphia Ambulante

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Integrale toegang Best, Oirschot en Veldhoven

Integrale toegang Best, Oirschot en Veldhoven Integrale toegang Best, Oirschot en Veldhoven Integrale toegang vanuit perspectief inwoners Laagdrempelige toegang voor hulpvragen 1 contactpersoon (casemanager) Inwoner behoudt zelf de regie Snel hulp,

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Sociale Wijkteams Zaanstad

Sociale Wijkteams Zaanstad Sociale Wijkteams Zaanstad Simone Veenema Afdelingshoofd Werk & Inkomen Gemeente Zaanstad Hoe past SWT in decentralisatie Pijlers 3 decentralisaties Preventie Eigen verantwoordelijkheid Integrale benadering

Nadere informatie

Persoongebonden budget

Persoongebonden budget Persoongebonden budget Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 2 2. Wanneer een pgb? 2 3. Een pgb aanvragen 3 4. Inkopen met een pgb 4 5. Overige regels bij een pgb 5 6. Lijst met begrippen

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad.

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Inspraaknotitie verordening Jeugdhulp Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd. 25-09-2014 en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Reactie WAR Verordening Jeugd Onze algemene opmerkingen

Nadere informatie

IPGB DOEL VERSUS MIDDEL. Ronald Mooij

IPGB DOEL VERSUS MIDDEL. Ronald Mooij IPGB DOEL VERSUS MIDDEL Ronald Mooij HISTORIE VAN PARTICIPATIE BUDGET NAAR IPGB 2005 Startnotitie Participatiebudget AEF PerSaldo 2006 Vooronderzoek participatiebudget EIM Drijvende 20072009 Experiment

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Dilemma s in de toegang Jeugd

Dilemma s in de toegang Jeugd Dilemma s in de toegang Jeugd Inrichting Toegang In Zwolle werken we met 5 sociale wijkteams, gekoppeld aan 5 stadsdelen Deze wijkteams geven uitvoering aan de Jeugdwet, WMO en participatiewet. Dit zijn

Nadere informatie

Pilot begeleiding Oosterschelderegio

Pilot begeleiding Oosterschelderegio Pilot begeleiding Oosterschelderegio Inleiding In 2016 hebben vier zorgaanbieders een pilot gedaan in de Oosterschelderegio waarbij gekeken is of de huishoudelijke zorg ook lichte individuele begeleiding

Nadere informatie

Op weg naar een Integraal PGB Gaat u mee?

Op weg naar een Integraal PGB Gaat u mee? Op weg naar een Integraal PGB Gaat u mee? Programma Waarom een pilot i-pgb? Wat is een i-pgb? Hoe werkt het? Wat hebt u eraan? Waaruit bestaat de pilot i-pgb? Kunt u deelnemen? Hoe kunt u deelnemen? Waarom

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 Onderwerp Kadernota sociaal domein Oosterschelderegio case 14.000451 raadsvoorstel 14.002413 programma/paragraaf stimuleren doelgroepen

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Workshop 3 Gemeenten werken samen in de regio Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Eindhoven 17 juni 2013 Arne van Hout casus Achterhoek Caroline Mobach procesbegeleiding Aanleiding

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Plan van aanpak herindicaties PGB/ZIN

Plan van aanpak herindicaties PGB/ZIN Plan van aanpak herindicaties PGB/ZIN 30/06/2015 1. Inleiding Aanleiding Per 1 januari 2015 zijn gemeenten op basis van de Jeugdwet verantwoordelijk voor vrijwel alle vormen van ondersteuning, hulp en

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Pilot Sociaal Team. Stand van zaken januari 2014

Pilot Sociaal Team. Stand van zaken januari 2014 Pilot Sociaal Team Geme eente Gulpen Wittem en Vaals Stand van zaken januari 2014 Aanleiding Transities in het sociale domein -> Nieuwe grote taken en taakstellinge n. Drietal wetten: de Jeugdwet, de Participatiewet

Nadere informatie

Art. 1 Begripsbepalingen in verordening Regionaal afstemmen. Art. 2 Vormen van jeugdhulp benoemen Regionaal afstemmen

Art. 1 Begripsbepalingen in verordening Regionaal afstemmen. Art. 2 Vormen van jeugdhulp benoemen Regionaal afstemmen Varianten / discussiepunten in verordening Jeugdhulp De stuurgroep sociaal domein heeft op 3 september 2014 het ambtelijk voorstel om uit te gaan van een verordening op hoofdlijnen overgenomen, omdat we

Nadere informatie

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Datum: augustus 2015 Versienummer: 1 Het plan organisatie ouderenzorg is ontwikkeld door: Olof Schwantje en Dita van Leeuwen (HRZ), Carla

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein Programma 19.30 uur opening door beide wethouders 19.40 stand van zaken invoering

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

SOCIALE WIJKTEAMS HUGO TER STEEGE

SOCIALE WIJKTEAMS HUGO TER STEEGE SOCIALE WIJKTEAMS HUGO TER STEEGE Bijeenkomst Regio Noord-Veluwe Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch Decentralisaties AWBZ Sociale wijkteams Onderwerpen

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

Onderwerp : Verordeningen Wmo en Jeugdhulp BMWE gemeenten 2017

Onderwerp : Verordeningen Wmo en Jeugdhulp BMWE gemeenten 2017 Nummer : 10-04.2017 Onderwerp : Verordeningen Wmo en Jeugdhulp BMWE gemeenten 2017 Korte inhoud : In de verordening maatschappelijke ondersteuning BMWE gemeenten 2017 en de verordening jeugdhulp BMWE gemeenten

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017)

Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017) Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017) voor aanbieders van zorg, het CJG, de gebiedsteams en het zorgloket in de gemeente Lochem Deze uitgangsnotitie is tot stand gekomen in overleg met managers

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

FINANCIËLE CONSEQUENTIES Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 28 april 2014 10 2014/ n.v.t. wethouder J. Otterloo-Ripperda Kenmerk

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget Informatiefolder Persoonsgebonden budget Juni 2015 1 1 Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. De hulp kan bestaan uit diensten, hulpmiddelen,

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere VERSIE: Concept inspraakprocedure 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012 Anders doen Carolien de Jong, 21 januari 2012 Aanleiding De organisatorische opgave in tijden van crisis, bezuinigingen en decentralisatie: meer met minder in het sociaal domein van Amsterdam Doel een

Nadere informatie

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Inleiding Binnen de gemeente Diemen worden op allerlei manieren en door verschillende afdelingen klanten te woord gestaan en geholpen. Toch

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

zelf samen - gemeente

zelf samen - gemeente zelf samen - gemeente 3 Decentralisaties = 3 Opgaven JeugdWet (+Passend Onderwijs) AWBZ-begeleiding, dagbesteding (incl. vervoer), persoonlijke verzorging ParticipatieWet jeugdigen & ouders positief opgroeien

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van

Nadere informatie

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 11/21/2016 Programma Voorstellen, wie zijn wij? Schaalwandelen Landelijk beeld, hoe ontschot zijn we werkelijk? Eindhoven vertelt Samen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Bijlagen: M. van Woerkom, K. vd Heuvel, E. van Eijk, B. Weda

Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Bijlagen: M. van Woerkom, K. vd Heuvel, E. van Eijk, B. Weda VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: R. de Jongh Tel.nr. : Datum: 7 mei 2014 Tekenstukken: Nee Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 06-20094767 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Bijlagen: M.

Nadere informatie

Raad op zaterdag 24 september 2016

Raad op zaterdag 24 september 2016 Raad op zaterdag 24 september 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Registratie code : 14B.02305 *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Vormen

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek De toegang tot zorg Gerrit Overbeek Inhoud Toegang tot de Wmo, nu Toegang tot begeleiding, nu Keuzes m.b.t. toegang tot zorg De Kanteling In gesprek met de burger, over diens beperkingen, en het gewenste

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden. budget. voor kinderen/jongeren. Brochure PGB voor kinderen.indd 1

Het Persoonsgebonden. budget. voor kinderen/jongeren.  Brochure PGB voor kinderen.indd 1 Het Persoonsgebonden budget voor kinderen/jongeren www.jeugdteamzaanstad.nl Brochure PGB voor kinderen.indd 1 10-03-15 16:35 Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 3 2. Wanneer een pgb? 4

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie Tijdelijke werkorganisatie (organisatiebeschrijving)

Hoofdlijnennotitie Tijdelijke werkorganisatie (organisatiebeschrijving) Hoofdlijnennotitie Tijdelijke werkorganisatie (organisatiebeschrijving) 1.1 Over deze organisatiebeschrijving Met de decentralisaties binnen het sociale domein komen er verschillende extra zorgtaken (jeugdzorg,

Nadere informatie

Sociale w knetwerken. Land van Cu k. Notitie. Land van Cuiik Gemeente Boxmeer. Gemeente Mill & Sint Hubert. Gemeente Cuijk Gemeente Grave

Sociale w knetwerken. Land van Cu k. Notitie. Land van Cuiik Gemeente Boxmeer. Gemeente Mill & Sint Hubert. Gemeente Cuijk Gemeente Grave Notitie Sociale w knetwerken Land van Cu k Land van Cuiik Gemeente Boxmeer Gemeente Cuijk Gemeente Grave Gemeente Mill & Sint Hubert Gemeente Sint Anthonis Januori 2075 lnleiding Vanaf 201-5 worden gemeenten

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg Transformatie Jeugdzorg Inhoud presentatie 1. Opdracht gemeente en besluitvorming 2. Zorgstructuur jeugd Oosterhout 3. Terugblik 2015 4. Doelen en aandachtsgebieden 2016 e.v. 5. Vragen Nieuw jeugdzorgstelsel

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Besluit: Ĺlh /wi n^, cân* Onderwerp Uitgeest, 11 juni 2014 Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein. Aan de gemeenteraad

Besluit: Ĺlh /wi n^, cân* Onderwerp Uitgeest, 11 juni 2014 Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein. Aan de gemeenteraad Raadd.d. ** '* Besluit: Ĺlh /wi n^, cân* Raadsvoorstel no. R2014.0044 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 11 juni 2014 Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein Aan de gemeenteraad Probleemstelling:

Nadere informatie

Regie binnen het Sociale Domein

Regie binnen het Sociale Domein Regie binnen het Sociale Domein voor aanbieders van zorg, het CJG, de gebiedsteams en het zorgloket in de gemeente Lochem Deze uitgangsnotitie is tot stand gekomen in overleg met managers CJG 4 kracht,

Nadere informatie

voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf

voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf Programma ONDERWERP: Beleidsplan integrale aanpak sociaal domein Raadsvoorstelnummer: 69 PROGRAMMA 5. Burgers en Dienstverlening Documentnummer: Landgraaf,

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Subthema 1: Zelf zoeken naar informatie en oplossingen Bij dit thema gaat het om het optimaal faciliteren van inwoners om de vragen die zij hebben op het gebied van het

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Divosa / Movisie-factsheet: Werk en inkomen in sociale (wijk)teams

Divosa / Movisie-factsheet: Werk en inkomen in sociale (wijk)teams Divosa / Movisie-factsheet: Werk en inkomen in sociale (wijk)teams Datum: 9 december 2014 Sociale (wijk)teams in de gemeente > 70% van de gemeenten heeft een of meer (wijk)teams > 11% gaat er nog in 2014

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording Inge Bakker Kennispunt Twente 1 Met Respect Versterken eigen kracht Zorg op maat Eén gezin, één plan Behoud het goede Ontwikkelen van werkwijze eigen kracht

Nadere informatie