Dienstverlening in het Sociale Domein: regierol gemeente Lingewaard en de uitvoeringsvarianten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverlening in het Sociale Domein: regierol gemeente Lingewaard en de uitvoeringsvarianten"

Transcriptie

1 Dienstverlening in het Sociale Domein: regierol gemeente Lingewaard en de uitvoeringsvarianten Datum: 9 juli 2014 Auteur: Marcel Schuur A. Inleiding In deze notitie is toegelicht welke regierol de gemeente kan vervullen en welke uitvoeringsvarianten daarbij horen. Ook is aangegeven hoe de gemeente vanuit de bestaande structuren en werkwijze vanaf januari 2015 dienstverlening kan (blijven) bieden zonder direct te veel wijzigingen door te voeren. Dit geeft iedereen de tijd en ruimte om de praktijk goed te monitoren en daar lering uit te trekken. En met die opgedane ervaring te kijken welke aanpassingen nodig zijn om de transformatie tot een succes te maken. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de invoering van de Jeugdwet: voor de gemeente een compleet nieuwe taak die op korte termijn vraagt om een noodzakelijke en onmiddellijke vóór- investering in personeel. Definities In alle bijeenkomsten en uit alle notities blijkt dat het lastig is om iedereen dezelfde taal te laten spreken. Begrippen en definities zijn niet eenduidig. Ook kunnen de beelden bij deze begrippen en definities van mens tot mens verschillen. Toch doen we een poging om elkaar te begrijpen. Over de volgende begrippen is consensus: Regie = een bijzondere vorm van sturen die is gericht op de afstemming van actoren, hun doelen en handelingen tot een min of meer samenhangend geheel, met het oog op een bepaald resultaat Meervoudige problematiek = er is sprake van 2 of meer problemen die zich voordoen bij de persoon zelf en/of zijn directe leefomgeving; problemen die (dreigend) structureel zijn en niet zonder hulp van buitenaf zijn op te lossen Ingang = daar waar de burger de vraag om ondersteuning stelt Vraagverheldering = gesprek(ken) om de volledige situatie van de burger in beeld te krijgen Ondersteuningsplan = opsomming van alle noodzakelijke acties om de burger de eigen regie (zo veel mogelijk) te laten herwinnen. Eigen regie qua wonen, leven en/of deelname aan de samenleving Toegang = het besluit dat iemand gebruik mag maken van een individuele voorziening Levering = de klant ontvangt het product en/of de dienstverlening B. Gemeente is vangnet en levert maatwerk Ook is consensus over het besef dat de gemeente het vangnet is. Alleen als de nood aantoonbaar hoog is, het sociale netwerk en collectieve voorzieningen geen uitkomst bieden en om die reden de inzet van specialistische individuele ondersteuning gerechtvaardigd is, komt dit vangnet in beeld. Dit betekent wellicht een breuk met het oude en vertrouwde. De grootste opgave van de transformatie in het sociale domein is: iedereen meekrijgen in een andere manier van denken, werken én organiseren van ondersteuning en zorg. Immers: de burger heeft niet langer recht op, maar moet nadenken wat hij echt nodig heeft om de eigen regie zo veel mogelijk te herwinnen de aanbieders van zorg moeten hun dienstverlening vorm geven vanuit dit beoogde resultaat en minder vanuit hun traditioneel aanbod van producten de gemeente tenslotte moet, als eindverantwoordelijke voor de kwaliteit en het geld, regisseren dat deze omwenteling daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Ook binnen het hele gemeentelijke apparaat. Waarbij de valkuil om veel in eigen hand te houden en zelf te willen doen moet worden vermeden. Sociaal Domein: regierol gemeente Lingewaard Pagina 1

2 C. De regierol van de gemeente Dat de gemeente de regie pakt in het sociale domein is evident: zij is immers verantwoordelijk voor het budget en de kwaliteit van de zorg aan haar burgers. Maar dat betekent niet dat de gemeente ook alle activiteiten zelf moet uitvoeren. Zij kan ervoor kiezen om bepaalde taken met bijhorende verantwoordelijkheden én bevoegdheden te beleggen op de plek waar de randvoorwaarden voor een succesvolle invulling van de dienstverlening het beste zijn. Onderstaand model geeft de verschillende lagen van regie aan. Met de bijbehorende rollen en kenmerken. Toelichting: Als de gemeente alleen beleidsregie voert, is haar rol beperkt tot opdrachtgever. Zij stuurt op resultaten en doelen. Via contractmanagement wordt de gehele uitvoering (inclusief uitvoeringsregie) aan derden uitbesteed. Wil de gemeente invloed kunnen uitoefenen op het zorgaanbod en de organisatie daarvan, dan moet zij ook de regie op het proces en de structuur (=uitvoeringsregie) nemen. Nu is dat al het geval bij de uitvoering van de WMO en de Wwb. Als eigen ambtenaren tenslotte ook een deel van de noodzakelijke dienstverlening zelf invullen, is de gemeente op sommige taakvelden specialistisch uitvoerder. Voor de WMO en de Wwb is het de consulent van de gemeente die de noodzaak van bijstand en/of de noodzaak van een WMO-voorziening onderzoekt en over de toekenning daarvan beslist. Beslissing 1: In 2015 neemt de gemeente de beleidsregie én de uitvoeringsregie, omdat: a) zij nog onvoldoende ervaring heeft met contractmanagement om de uitvoering van bepaalde taken geheel uit handen te geven; b) zij wil kunnen sturen in het transformatieproces, omdat zij voor de gehele uitvoering van de decentralisaties uitsluitend gebruik wil maken van het budget dat het Rijk daarvoor aan de gemeente toekent. NB De gemeente kan de regierol niet voor de volle 100% pakken. Bij de jeugdzorg kan een rechter en/of een medisch specialist tot de inzet van een noodzakelijke individuele voorziening verplichten. De gemeente ontvangt dan slechts de factuur van de toegekende zorg. Sociaal Domein: regierol gemeente Lingewaard Pagina 2

3 D. De uitvoeringsvarianten van de regierol Begin 2014 heeft de werkgroep vraagverheldering & toegang in beeld gebracht dat een burger met een hulpvraag de volgende processtappen doorloopt: INGANG VRAAGVERHELDERING ONDERSTEUNINGSPLAN TOEGANG LEVERING De INGANG (=daar waar de burger de hulpvraag stelt) valt niet te regisseren, omdat het een gegeven is dat de burger doorgaans zijn vraag stelt aan degene die hij vertrouwt en/of van wie hij verwacht daadwerkelijk hulp te krijgen. Voor advies of praktische hulp klopt hij wellicht aan bij een vriend, buurman of familielid. Gaat het om zijn gezondheid, dan is de huisarts zijn ingang. Wil hij weten welke activiteiten in zijn dorpskern georganiseerd worden, dan zal hij misschien bij een participatiepunt naar binnen lopen. Voor een rolstoel ligt een telefoontje naar het WMO-loket van de gemeente voor de hand. Heeft hij twijfels over het leervermogen van zijn kind, dan is hij bij de school of het consultatiebureau aan het goede adres. Kortom: een vraag kan overal binnen komen. En vaak zijn de gesprekspartners prima in staat om samen het probleem te ontrafelen en een oplossing te vinden. Zonder tussenkomst van een specialist en zonder een beroep te hoeven doen op een dure voorziening van de gemeente. Ook als beide gesprekspartners tot de conclusie komen dat er toch wel veel aan de hand is en een verwijzing naar een specialist nodig is voor een verdere analyse, hoeft de gemeente nog niet altijd in beeld te komen. Zo zal een huisarts zijn patiënt met gezondheidsproblemen normaliter doorsturen naar een medisch specialist wiens inzet gedekt wordt door de ziektekostenverzekering. Maar wat nu als de huisarts de diagnose stelt dat de maagklachten van zijn patiënt mogelijk veroorzaakt worden door spanningen, omdat de man zelf zijn baan is kwijt geraakt en zich zorgen maakt om één van zijn kinderen die thuis en op school onhandelbaar gedrag vertoont? Dan volstaat het uitschrijven van een recept voor maagtabletten waarschijnlijk niet en zal op meerdere leefgebieden gekeken moeten worden wat er precies speelt en wat er aan gedaan kan worden. Nu is de gemeente wel aan zet. Want de belangrijkste reden om de verantwoordelijkheden en het budget van veel zorgtaken over te hevelen naar de gemeente is immers de verwachting dat zij, als overheid die het dichtst bij de burgers staat, het hele zorgproces beter en daardoor efficiënter en wellicht ook goedkoper kan organiseren. Het is aan de gemeente hoe zij die opdracht wil invullen: hoe ver gaat zij in haar regierol en welke taken belegt zij waar? Taken en bevoegdheden die te maken hebben met de vraagverheldering, het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan én de beslissing dat een inwoner gebruik mag maken van een individuele voorziening op maat. Voor de uitvoering zijn grofweg 3 varianten denkbaar: 1) de gemeente besteedt alles uit; 2) de gemeente doet alles zelf; 3) een samenwerking van professionals van gecontracteerde organisaties en professionals van de gemeente Ad 1: bij deze variant doen en bepalen de professionals van de gecontracteerde organisaties alles zelf. Zij analyseren samen met de burger de hulpvraag, stellen met hem het ondersteuningsplan op en hebben het mandaat om een benodigde individuele voorziening in te zetten. Zij voeren het plan zelf uit of laten dat doen. De gemeente stuurt op het budget door afspraken te maken over aantallen klanten en/of (traject)prijzen. Ad 2: bij deze variant heeft de gemeente professionals in huis (op de eigen loonlijst, op payroll of gedetacheerd) die alles zelf doen, bepalen en beslissen. Alleen de levering van bepaalde individuele voorzieningen wordt uitbesteed. Bijvoorbeeld: het plaatsen van een traplift of de daadwerkelijke inzet van een hulpverlener. Ad 3: bij deze variant is sprake van samenwerking en wisselwerking tussen professionals van gecontracteerde organisaties en die van de gemeente. Waarbij begrippen als deskundigheid en efficiency leidend zijn voor de verdeling en invulling van de taken en bevoegdheden. Bepalend voor de keuze van de beste variant is het antwoord op de vraag welke variant het meest voldoet aan de uitgangspunten die in de keuzenotitie en tijdens de bijeenkomsten zijn genoemd. Sociaal Domein: regierol gemeente Lingewaard Pagina 3

4 De belangrijkste uitgangspunten zijn: Verantwoordelijkheid kunnen waarmaken. De gemeente kan met deze variant verantwoordelijkheid nemen voor: 1. de kwaliteit van de te leveren dienstverlening 2. een goede besteding van het geld 3. het implementeren en uitvoeren van de decentralisaties binnen de grenzen van het Rijksbudget Invloed kunnen hebben. De gemeente kan ook aan voldoende relevante knoppen draaien om die verantwoordelijkheden te nemen. Veiligheid. De gemeente kan de veiligheid van eigen medewerkers, de burgers en die van ingezette professionals garanderen (met daarbij wel de kanttekening dat incidenten nooit te voorkomen zijn). Deskundigheid. Alle hulpvragen op alle leefgebieden kunnen binnen deze variant bediend worden. Vertrouwen. Er is voldoende ruimte voor professionals om naar eigen inzicht en op basis van eigen kennis/kunde te handelen. Laagdrempelig. Het loket is voor de burger makkelijk te vinden en nodigt hem ook uit om zijn hulpvraag te stellen. Snel handelen. De vraagverheldering, het opstellen van het ondersteuningsplan en het uitzetten van de in dit plan genoemde acties zijn in korte tijd te realiseren. Eén gezin, één plan en één aanspreekpunt. Dit uitgangspunt is in deze variant goed toepasbaar. Administratieve lastenverlichting. De burger hoeft niet meerdere keren dezelfde informatie aan te leveren en de noodzakelijke controle door de gemeente kan efficiënt gebeuren. In onderstaande tabel is per uitgangspunt een score toegekend aan elke variant. Verantwoordelijkheid Invloed Veiligheid Deskundigheid Vertrouwen Laagdrempelig Snelheid Eén gezin, één plan, één aanspreekpunt Lastenverlichting 1. Alles uitbesteden 2. Alles zelf 3. Combinatie /+ + -/ / Variant 3 komt dan als de meest passende naar voren. Het grootste bezwaar bij variant 1 is dat de gemeente niet direct kan sturen op de kwaliteit van de dienstverlening en het budget. Ook het aspect veiligheid is in deze variant lastiger te garanderen. Variant 2 lijkt op zich interessant, maar vergt flinke investeringen waarvan de noodzaak en nut nog niet vaststaan: immers, de gemeente weet op voorhand niet hoeveel inwoners met meervoudige problematiek op diverse leefgebieden zich gaan aandienen. En ook is het niet reëel om te veronderstellen dat er medewerkers zijn of opgeleid kunnen worden die als generalist het complete speelveld van het gehele sociale domein kunnen overzien, daarvan de basale wet- en regelgeving kennen en ook nog eens zelf alle problemen goed kunnen analyseren om samen met de klant tot een juiste oplossing te komen. De vraag die dan rest is hoe de gemeente als uitvoeringsregisseur bij variant 3 een goede verdeling maakt van de taken en bevoegdheden die te maken hebben met de vraagverheldering, het opstellen van het ondersteuningsplan én de beslissing dat een inwoner gebruik mag maken van een individuele voorziening op maat. Sociaal Domein: regierol gemeente Lingewaard Pagina 4

5 Daarbij is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen inwoners met enkelvoudige vragen/problematiek en inwoners met (meervoudige) problematiek op meerdere leefgebieden. Voor de enkelvoudige vragen op het gebied van participatie, inkomen, werk en/of een voorziening op grond van de WMO voldoet de huidige structuur en werkwijze. De gemeente heeft hier ruime praktijkervaring die zijn meerwaarde inmiddels bewezen heeft: zowel vanwege de geboekte resultaten als ook vanwege de positieve waardering door burgers. Het hele proces van VRAAGVERHELDERING-ONDERSTEUNINGSPLAN-TOEGANG is nu in handen van specialisten in eigen huis : de consulent Wwb en de consulent WMO. Beiden zijn expert op hun terrein en hebben ook als enige het mandaat om te beslissen of ze een burger toegang verlenen tot een (dure) individuele voorziening: de bijstandsuitkering en/of een voorziening uit de WMO. Als het nodig is schakelen zij een externe deskundige in voor advies en/of hulp. Of deze consulenten dit proces ook buiten hun eigen vakgebied aankunnen voor inwoners met meervoudige problematiek op diverse leefgebieden, is nog niet helder. Op dit moment neemt één consulent WMO deel aan de pilot in Doornenburg; in een Sociaal Gebieds Team werkt zij samen met een specialist van Rijnstad (maatschappelijk werk), Stichting Welzijn Lingewaard (welzijnswerk) en MEE (ondersteuning mensen met een beperking). In deze pilot doen deze 4 specialisten ervaring op met de omvang en de aard van de doelgroep: hoeveel mensen met meervoudige problematiek op meerdere leefgebieden melden zich of worden doorgestuurd? En wie of wat is er allemaal nodig om uiteindelijk de burger zoveel mogelijk de eigen regie te laten herwinnen? Dit sociaal gebiedsteam is als het ware gekoppeld aan het Participatiepunt en samen geven zij vorm aan het proces van de vraagverheldering en het bedenken van de benodigde oplossing van gesignaleerde problemen. Vaak is de medewerker van het Participatiepunt het eerste aanspreekpunt voor de inwoner. Het gebiedsteam wordt om advies/hulp gevraagd als de situatie complex blijkt te zijn en/of wanneer de noodzakelijke inzet van een individuele voorziening in beeld komt. Nog deze zomer vindt een eerste evaluatie van die wisselwerking/samenwerking plaats. Wellicht geeft dit bruikbare informatie voor de vraag hoe de dienstverlening zo klantgericht, klantvriendelijk en efficiënt mogelijk ingericht kan worden. Beslissing 2: de huidige werkwijze rondom de WMO en Wwb dient als model voor de noodzakelijke en gewenste invulling van de dienstverlening in het kader van de WMO 2015 en de Participatiewet. Daarbij worden de bevindingen uit de pilot met het gebiedsteam Doornenburg meegenomen. Het grote manco zit in de uitvoering van de Jeugdwet. Wil de gemeente Lingewaard de Jeugdwet kunnen uitvoeren, dan zal zij moeten investeren in nieuw personeel. Uitgangspunt is een minimale bezetting met een bepaalde mate van flexibiliteit om mee te kunnen bewegen met de zorgvraag. In de notitie Noodzakelijke vóór-investering in 2014 om per januari 2015 de Jeugdwet te kunnen uitvoeren staan de argumentatie en specificatie van de gevraagde investering genoemd. De Jeugdwet is voor de gemeente wellicht de meest complexe en meest risicovolle wet. De materie zelf is ingewikkeld en de kosten van een individuele voorziening kunnen heel hoog zijn: een kind dat noodgedwongen een plek krijgt in een gecertificeerde instelling en daar een jaar moet verblijven kost de gemeente een dikke Euro. Bovendien wordt de gemeente per januari 2015 zelf verantwoordelijk voor de indicaties voor vrijwillige hulp, zorg in natura of een PGB (Persoons Gebonden Budget). E. Personele consequenties In september 2014 zullen de eerste nieuwe medewerkers moeten instromen voor de invoering (= voorbereiding en implementatie) van de Jeugdwet. In het najaar zal ook het beeld scherper zijn van het aantal consulenten dat nodig is voor de uitvoering van de WMO 2015 en de Participatiewet. En van de benodigde capaciteit bij de ondersteunende diensten, zoals bijvoorbeeld communicatie, informatievoorziening en de (financiële) administratie. In een apart voorstel zal de gevraagde personele versterking specifiek en beargumenteerd aan het college voorgelegd worden. Sociaal Domein: regierol gemeente Lingewaard Pagina 5

6 F. Vervolgstap Tot nu toe is in deze notitie de richting bepaald: de gemeente neemt de regie op het beleid en de uitvoering. Het vervolg is de hoe -vraag: hoe ga je de regie op de uitvoering vorm geven? En wat betekent dat voor de structuur, het proces en de taakverdeling tussen professionals van de gemeente en die van de organisaties waarmee samengewerkt wordt of gaat worden? Met andere woorden: hoe gaat de inrichting er uit zien? Deze notitie geeft daartoe de basis. Verdere input zal komen uit de tussentijdse evaluatie van de pilot met een Sociaal Gebiedsteam in Doornenburg. Het vervolggesprek daarover zal moeten leiden tot een scherper beeld hoe de gemeente uiteindelijk de dienstverlening binnen het Sociale Domein wil vormgeven. In deze notitie is al uitgesproken dat de gemeente aankoerst op een combinatie, waarbij de gemeente echter één processtap in eigen beheer wil uitvoeren: het besluit dat een inwoner gebruik mag maken van een individuele voorziening op maat (de toegang). Bijlage 1 is een mogelijk model per januari 2015 en kan wellicht als handvat dienen voor het gesprek en de te nemen beslissing over de inrichting. Toelichting op het model Eerder in deze notitie is gesteld dat de burger met een hulpvraag zijn eigen INGANG kiest. De kans is groot dat dit de gemeente zelf is of een Participatiepunt in één van de kernen. Bij de ingang worden enkelvoudige vragen direct opgelost of er vindt gerichte verwijzing plaats naar de specialist van de gemeente als er sprake is van een mogelijke claim op een individuele voorziening: inkomen (=bijstand), een voorziening WMO en/of specialistische (jeugd)hulp. Bij het constateren of het vermoeden van meervoudige problematiek op meerdere leefgebieden zal de INGANG de burger doorgaans verwijzen naar het Participatiepunt of naar de gemeente. Kiest de burger voor het Participatiepunt, dan zal daar de check plaatsvinden of er inderdaad sprake is van meervoudige problematiek. Is dat het geval, dan zal het Participatiepunt contact opnemen met iemand van de gemeente om een afspraak te plannen voor de VRAAGVERHELDERING (= verdieping van de hulpvraag en volledige situatie in beeld krijgen). De VRAAGVERHELDERING vindt dus altijd plaats in samenspraak met iemand van de gemeente ; het gesprek is in het gemeentehuis, op locatie in de kern of bij de burger thuis (keukentafel-gesprek). Samen met de burger wordt de situatie volledig in beeld gebracht en wordt een ONDERSTEUNINGSPLAN opgesteld. Daarbij wordt eerst gekeken wat de burger op eigen kracht en/of met hulp van zijn sociaal netwerk kan oplossen. Is dat niet mogelijk en bieden ook collectieve voorzieningen geen uitkomst, dan wordt gesproken over de eventuele inzet van een individuele voorziening op maat. Over de daadwerkelijke inzet van een individuele voorziening beslist de gemeente, die ook de officiële beschikking verzorgt. De levering van de individuele voorziening wordt grotendeels uitbesteed. In de gemeente opereren netwerken van specialisten die indien nodig- kunnen helpen bij de vraagverheldering en het opstellen van het ondersteuningsplan. Sociaal Domein: regierol gemeente Lingewaard Pagina 6

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 23 juni 2015 Nr. : 2015-66 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

SOCIALE WIJKTEAMS HUGO TER STEEGE

SOCIALE WIJKTEAMS HUGO TER STEEGE SOCIALE WIJKTEAMS HUGO TER STEEGE Bijeenkomst Regio Noord-Veluwe Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch Decentralisaties AWBZ Sociale wijkteams Onderwerpen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere VERSIE: Concept inspraakprocedure 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie Tijdelijke werkorganisatie (organisatiebeschrijving)

Hoofdlijnennotitie Tijdelijke werkorganisatie (organisatiebeschrijving) Hoofdlijnennotitie Tijdelijke werkorganisatie (organisatiebeschrijving) 1.1 Over deze organisatiebeschrijving Met de decentralisaties binnen het sociale domein komen er verschillende extra zorgtaken (jeugdzorg,

Nadere informatie

Besluit: Ĺlh /wi n^, cân* Onderwerp Uitgeest, 11 juni 2014 Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein. Aan de gemeenteraad

Besluit: Ĺlh /wi n^, cân* Onderwerp Uitgeest, 11 juni 2014 Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein. Aan de gemeenteraad Raadd.d. ** '* Besluit: Ĺlh /wi n^, cân* Raadsvoorstel no. R2014.0044 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 11 juni 2014 Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein Aan de gemeenteraad Probleemstelling:

Nadere informatie

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Inleiding Binnen de gemeente Diemen worden op allerlei manieren en door verschillende afdelingen klanten te woord gestaan en geholpen. Toch

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015

Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015 Asperen, 2 oktober 2014 Aan: Het college van burgemeester en wethouders gemeente Lingewaal Postbus 1014 4147 ZG Asperen Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Typering van de living lab gemeenten. d.d. 4 februari 2014. Leeuwarden Zaanstad Utrecht Eindhoven Enschede CATEGORIEËN

Typering van de living lab gemeenten. d.d. 4 februari 2014. Leeuwarden Zaanstad Utrecht Eindhoven Enschede CATEGORIEËN Typering van de living lab gemeenten d.d. 4 februari 2014 ASPECTEN 1. Focus /doelgroep Jongeren Volwassenen Ouderen Alle Alle doelgroepen. Experiment met apart jeugd- en gezinteam Alle doelgroepen. Apart

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 Aan : Bestuurders Zorg en Zekerheid en Holland Rijnland (HR) CC : Beleidsambtenaren en inkopers gemeenten HR Door : Fred Kok (Gemeente Noordwijk)

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

Divosa / Movisie-factsheet: Werk en inkomen in sociale (wijk)teams

Divosa / Movisie-factsheet: Werk en inkomen in sociale (wijk)teams Divosa / Movisie-factsheet: Werk en inkomen in sociale (wijk)teams Datum: 9 december 2014 Sociale (wijk)teams in de gemeente > 70% van de gemeenten heeft een of meer (wijk)teams > 11% gaat er nog in 2014

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Beleidsnotitie Gegevensdeling en Privacy in het Sociaal Domein Fryslân

Beleidsnotitie Gegevensdeling en Privacy in het Sociaal Domein Fryslân Beleidsnotitie Gegevensdeling en Privacy in het Sociaal Domein Fryslân 1. Inleiding Deze notitie geeft handvatten voor gemeenten om hun beleid ten aanzien van gegevensdeling en privacy in het sociaal domein

Nadere informatie

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012 Anders doen Carolien de Jong, 21 januari 2012 Aanleiding De organisatorische opgave in tijden van crisis, bezuinigingen en decentralisatie: meer met minder in het sociaal domein van Amsterdam Doel een

Nadere informatie

OMGAAN MET ALS MEER- SCHALIG- HEID GEMEENTEN OPDRACHT- GEVER ESSAY

OMGAAN MET ALS MEER- SCHALIG- HEID GEMEENTEN OPDRACHT- GEVER ESSAY GEMEENTEN OMGAAN MET ALS MEER- OPDRACHT- SCHALIG- GEVER HEID Straks zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en het welzijn van haar inwoners. Zij moeten dan diensten voor begeleiding,

Nadere informatie

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van

Nadere informatie

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 Collegebesluit Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 1. Inleiding De gemeenten Haarlem en Zandvoort willen een ambtelijke samenwerking

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein Programma 19.30 uur opening door beide wethouders 19.40 stand van zaken invoering

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Cliëntbelevingsmonitor De cliëntbelevingsmonitor

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein.

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. RIS.6468 Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. Beleid voor de invoering van de drie decentralisaties in Emmen. Januari 2014. 2 1. Inleiding. Op 1 januari 2015 worden de nieuwe

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Subthema 1: Zelf zoeken naar informatie en oplossingen Bij dit thema gaat het om het optimaal faciliteren van inwoners om de vragen die zij hebben op het gebied van het

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Gemeente Bussum Vaststellen nota 'Naar een lokale transitieagenda sociaal domein (2013-2015)'

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201500647 Lbr. 15/030

ons kenmerk BB/U201500647 Lbr. 15/030 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 Spelregels collectieve inkoop en financiering uw kenmerk ons kenmerk BB/U201500647 Lbr. 15/030 bijlage(n) datum 6

Nadere informatie

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1 Notulen vergadering WMO-raad Datum: 17 juni 2015 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Van Loon (SPO), mevr. Jeeninga (Vr. Org.), mevr. Ligtenberg (Vr.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 11-12-2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland, Regeling Zonder Meer Anna

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL Vaststelling Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016, de deelbeleidsplannen Jeugd, Participatiewet en WWB maatregelen,

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien krijgen mensen

Nadere informatie

De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team

De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team STUDIEOCHTEND GEZOND IN 11 DECEMBER 2014 Opzet Wijkteams in alle soorten en maten Stand van zaken

Nadere informatie

Uitkomststuring in de Wmo

Uitkomststuring in de Wmo Uitkomststuring in de Wmo workshop symposium de Menselijke Maat - Arcon 25 November 2013 Lucienne Berenschot Leo van der Geest Inleiding NYFER doet onderzoek naar de mogelijkheden om uitkomststuring te

Nadere informatie

Rapportage Wmo 2014 1

Rapportage Wmo 2014 1 Rapportage Wmo 2014 1 INHOUD 1. Leeswijzer 2. Horizontale verantwoording 2014 3. Resultaten 3.1. Prestatiegegevens Wmo 3.2. Het Sociaal Loket 3.3. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 3.4. Overige acties 3.5.

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ

Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Lancering Ondersteuningsprogramma Maart 2014 Inhoud Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Stip op de horizon Inhoud akkoord gemeenten en verzekeraars Doelstelling Ondersteuningsprogramma

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

De toegang tot één domein Beleidsdocument toegang sociaal domein Gemeente Meppel

De toegang tot één domein Beleidsdocument toegang sociaal domein Gemeente Meppel De toegang tot één domein Beleidsdocument toegang sociaal domein Gemeente Meppel De toegang tot één domein Beleidsdocument toegang sociaal domein Gemeente Meppel mei 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) : P.J.M. Fens, K. van Waaijen Afdelingshoofd : Paraaf : Paraaf

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Memo Aan : gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 december 2013 In afschrift aan : Saskia Visser, Ted Benschop, Wilma van Wensem Zaaknummer : 8754

Nadere informatie

Congres: Financiële Toegang tot Langdurige Zorg, 30 september 2015

Congres: Financiële Toegang tot Langdurige Zorg, 30 september 2015 Congres: Financiële Toegang tot Langdurige Zorg, 30 september 2015 Programma Wat zijn uw verwachtingen van deze workshop? Nadere kennismaking Levenskracht: de methode en de tools Pilot gemeente Westervoort

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG PRIMAIR ONDERWIJS HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien

Nadere informatie

Concept Beleidsregels Jeugdhulp (versie 09-12-2015)

Concept Beleidsregels Jeugdhulp (versie 09-12-2015) Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 12 januari 2015 Kenmerk WMOR15002/JOL/LS Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Stadsteam Welzijn Oudewater. Resultaten 2015

Stadsteam Welzijn Oudewater. Resultaten 2015 Stadsteam Welzijn Oudewater Resultaten 2015 Onderwerpen Programmadoelen 2015 Beroep op stadsteam Transitie, continuïteit van zorg Beroep zorg jeugd en WMO Herindicaties Financiën / Budgetten Samenwerking

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Versie 17 juni 2015 Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum op 30-06-2015 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

De transformatie van het sociaal domein in financieel perspectief. VNG-congres gemeentefinanciën 18 november 2013

De transformatie van het sociaal domein in financieel perspectief. VNG-congres gemeentefinanciën 18 november 2013 De transformatie van het sociaal domein in financieel perspectief VNG-congres gemeentefinanciën 18 november 2013 Budgetontwikkeling sociaal domein Ruim 1,5 miljard bezuinigen (excl. extramuralisering)

Nadere informatie

Zoektocht mogelijkheden & meerwaarde. Korte terugblik Voorbereidingen decentralisatie We zijn er van Uitgangspunten en vraagstukken

Zoektocht mogelijkheden & meerwaarde. Korte terugblik Voorbereidingen decentralisatie We zijn er van Uitgangspunten en vraagstukken Zoektocht mogelijkheden & meerwaarde Korte terugblik Voorbereidingen decentralisatie We zijn er van Uitgangspunten en vraagstukken Terugblik Opgave CJG model Prestatieveld 2 WMO; we waren er een beetje

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Beleidsplan voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein 2014 tot en met 2017

Beleidsplan voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein 2014 tot en met 2017 Beleidsplan voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein 2014 tot en met 2017 januari 2014 1 Inleiding Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (HSSM) staan voor een grote

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Scherper kiezen met beperkte. Naar een nieuw perspectief in de samenwerking in de wijkaanpak 23 september 2010

Scherper kiezen met beperkte. Naar een nieuw perspectief in de samenwerking in de wijkaanpak 23 september 2010 Scherper kiezen met beperkte middelen Naar een nieuw perspectief in de samenwerking in de wijkaanpak 23 september 2010 Backdraft Meer doen met minder Gemeentes Woningcorporaties Burgers Scherper kiezen:

Nadere informatie

Impressieverslag. Netwerkbijeenkomst Samenspel tussen formele- en informele zorg

Impressieverslag. Netwerkbijeenkomst Samenspel tussen formele- en informele zorg Impressieverslag Netwerkbijeenkomst Samenspel tussen formele- en informele zorg Datum: maandag 23 november 2015 Locatie: MFC De Schans Verslaglegging: Démiencke Brinkman 1. Opening en welkom door wethouder

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Beleidsregels financieel vangnet.

Beleidsregels financieel vangnet. Algemeen: Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde Wmo adviesraad Boxtel p/a Boxtelseweg 31 5298 VA Liempde Gemeente Boxtel t.a.v. het College van Burgermeesters en Wethouders Postbus 1000 5280 DA Boxtel Betreft: Reactie van de Wmo adviesraad Boxtel op

Nadere informatie

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle Oranjeplein 1 5051 LT Goirle Goirle, 21 oktober

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

TransformatieSociaalDomein

TransformatieSociaalDomein . TransformatieSociaalDomein Uitgangspunten van de gemeente Eijsden-Margraten en de 5 andere Heuvellandgemeenten Behandeld door : Mevr. M.M. Aarts Uw brief van : Bijlage(n) : Geen Uw kenmerk : Ons kenmerk

Nadere informatie