Overzicht bouwpremies - 5 I Gratis infoavond Pesten bij kinderen Nieuwe voertuigen Brandweer 4. Erfgoeddag INFOBLAD GEMEENTE OPWIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht bouwpremies - 5 I Gratis infoavond Pesten bij kinderen - 17. Nieuwe voertuigen Brandweer 4. Erfgoeddag 2013 20 INFOBLAD GEMEENTE OPWIJK"

Transcriptie

1 Jaargang 5 Tweemaandelijkse uitgave: april - mei 2013 v.u.: Gemeente Opwijk - Ringlaan Opwijk - - INFOBLAD GEMEENTE OPWIJK Nieuwe voertuigen Brandweer 4 Erfgoeddag Overzicht bouwpremies - 5 I Gratis infoavond Pesten bij kinderen - 17

2 EDITO Woordje vooraf Beste Opwijkenaar, Wanneer ik, half maart, dit artikel schrijf is het nog volop aan het sneeuwen. Het landschap is maagdelijk wit. Als je deze OpwijkInfo in de bus krijgt, zal het hopelijk al stralend lenteweer zijn, dat typische lenteweer dat je herboren doet worden na lange, koude en donkere winterdagen. Misschien krijg je datzelfde gevoel bij het zien van de nieuwe lay-out van deze OpwijkInfo. Ook hier een nieuwe, frisse start. Deze nieuwe en frisse start geldt ook voor de nieuwe bestuursploeg in onze gemeente. Deze ploeg zorgt voor een andere aanpak en wil jullie dat bewijzen tijdens de komende maanden en jaren. Jullie hebben immers de OPEN VLD / N-VAcoalitie aan zet gebracht en zij zijn jullie een goed beleid verschuldigd. De komende maanden gaan we reeds met een aantal concrete projecten naar voor komen die zullen passen in de beleidsverklaring die op de gemeenteraad van 29 januari 2013 werd goedgekeurd. Deze beleidsverklaring is een lijvig document dat moet beschouwd worden als handleiding om de komende zes jaar onze gemeente te besturen. Deze beleidsverklaring wordt nu verder uitgewerkt tot een plan dat per beleidsdomein en per jaar zal aangeven wat, wanneer en op welk vlak iets zal gerealiseerd worden. Onze volle aandacht gaat natuurlijk ook naar het prijskaartje dat aan elke realisatie verbonden is. Er is dus nog heel wat werk te presteren, maar geen nood, de huidige beleidsploeg werkt goed en staat garant voor een kwaliteitsvol beleid. Albert Beerens Burgemeester Colofon Verantwoordelijke uitgever: Gemeente Opwijk - Ringlaan Opwijk tel Redactieadres: t.a.v. An Peeters, communicatieambtenaar Ringlaan Opwijk tel INHOUD Woordje vooraf 2 Toelichtingen gemeenteraad 3 Varia 4 Tax-On-Web / Belastingaangifte Zitdagen 2013 Werken stationsomgeving Brandweer 4 Woonloket 5 OCMW 6-7 Milieu 8-9 Varia 10 Bevolking 10 Onderwijs 11 Burgerzaken Sport Welzijn 15 Bibliotheek 16 Jeugd 17 Cultuur Opwijks Archief 20 Varia 21 Activiteitenkalender 21 Toerisme 22 Algemene info bestuur 23 Bruisende Tuinmarkt 24 Informatie copyright - Bronvermelding foto cover: Jos Tilley 2 Opwijkinfo! - april/mei 2013

3 TOELICHTINGEN GEMEENTERAAD Raadsleden Onderzoek en goedkeuring van de geloofsbrieven en eedaflegging van een verkozen gemeenteraadslid dat de eed als gemeenteraadslid niet kon afleggen op de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad van woensdag 2 januari 2013: de geloofsbrieven van Marieke De Medts als gemeenteraadslid worden door de raad goedgekeurd. De raad neemt akte van: - het ontslag van Patrick De Smedt waarbij hij zijn ontslag aanbiedt als gemeenteraadslid van de gemeente Opwijk. - de schriftelijke verklaring van Martine Moijson waarbij zij verklaart af te zien van haar installatie als gemeenteraadslid. - de schriftelijke verklaring van van Ludwig Van den Broeck waarbij hij uitdrukkelijk verklaart af te zien van zijn installatie als gemeenteraadslid. Wouter Van Driessche legt in openbare vergadering de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Interne bevoegdheidsverdeling De raad neemt akte van de mededeling van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen m.b.t. zijn nieuwe bevoegdheidsverdeling. Financiën De gemeentebegroting 2013, het financieel beleidsplan en de beleidsnota bij de begroting 2013 worden door de raad goedgekeurd. Elektronische rijbewijzen De raad besluit dat op de uitreiking van een elektronisch rijbewijs in bankkaartmodel een gemeentebelasting van 5 wordt gevestigd. De belasting is verschuldigd door de persoon aan wie het elektronisch rijbewijs wordt uitgereikt en wordt contant betaald bij de aanvraag ervan. Finilek De raad besluit Finilek te verzoeken voor rekening van de gemeente Opwijk de kapitaalsverhoging van Publi-T te onderschrijven voor een bedrag van ,45. Ruimtelijke ordening Goedkeuring van de voorwaarden van een contract overname recht van opstal in het project Kloostertuin tussen de grondeigenaars, Vlabo vzw, de nv Vanhout en de bvba Double D betreffende de bouw van koopwoningen en koopappartementen: het betreft de resterende loten 54, 55, 56, 57, 71 en 72 van het project Kloostertuin. Met goedkeuring van alle grondeigenaars, VLABO en de NV Vanhout wordt het recht van opstal voor deze 6 loten overgedragen aan de BVBA Double D. De voorwaarden van het recht van opstal blijven ongewijzigd. De stedenbouwkundige voorwaarden die van toepassing zijn, zijn deze van het herziene RUP Gasthuis. Natuurinrichting De beslissing van de gemeenteraad van 13 december 2012 m.b.t. de goedkeuring van de aankoop om reden van openbaar nut van percelen gelegen te Opwijk, Perreveld wordt ingetrokken. GECORO De GECORO wordt opnieuw samengesteld. GECORO is de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, dit is een decretaal verplicht adviesorgaan. Voor de samenstelling zijn de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van toepassing. De samenstelling van de GECORO loopt gelijk met de duur van een gemeentelijke legislatuur. Gemeentelijk mobiliteitsplan Binnen het kader van het opstellen van het gemeentelijk mobiliteitsplan gaat het bestuur een ruime inspraak van haar inwoners voorzien. Hiervoor doen we beroep op de gemeentelijke verkeersadviesraad. Na gunstig advies van onze verkeersadviesraad, volgt de voorlegging aan de gemeenteraad. We zijn ervan overtuigd dat de positieve inbreng van alle betrokken leden tot een goed resultaat zal leiden. Openbare werken Volgende werken worden goedgekeurd door de raad: - het uitvoeren van bestrijkingswerken/ aanbrengen van een slemlaag op gemeentewegen, raamcontract het uitvoeren van verbeterings- en onderhoudswerken aan gemeentewegen, raamcontract meerjarenopdracht het onderhoud van onverharde wegen op het grondgebied van de gemeente Opwijk, raamcontract Goedkeuring van de voorwaarden van een samenwerkingsovereenkomst tussen de VMSW, de gemeente Opwijk en het OCMW van Opwijk m.b.t. het uitvoeren van wegen-, riolerings- en omgevingswerken in het project Serviceflats Kloosterstraat. Belastingreglementen De raad keurt volgende belastingreglementen voor de periode goed: - de aanvraag tot het bekomen van identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten. - de aanvraag tot het bekomen van een attest van immatriculatie voor vreemdelingen: model A of model B. Aanpassing aan het belastingreglement op de niet-bebouwde percelen in de niet vervallen verkavelingen voor de dienstjaren 2007 t.e.m en aanpassing aan het belastingreglement op de niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen, volgens het plannenregister en palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust voor de dienstjaren 2007 tot en met 2012: voor het dienstjaar 2013 wordt de belasting vastgesteld op 12,5 met een minimum van 125 per perceel. Informatica Beslissing m.b.t. het behoud van een Informaticacommissie en bepaling van het aantal leden van deze bijzondere gemeenteraadscommissie. Beslissing m.b.t. de oprichting van een gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente conform artikel 39 van het gemeentedecreet en bepaling van het aantal leden van deze bijzondere gemeenteraadscommissie. Politie AMOW De raad neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincieraad van Vlaams- Brabant dd. 24 januari 2013 waarbij de verkiezing van de leden van de politieraad werd geldig verklaard. De wettelijk bepaalde dotatie van de gemeente Opwijk aan de politiezone AMOW voor het begrotingsjaar 2013 wordt door de raad vastgesteld op ,13. Fläktsite 2 Goedkeuring van de bijlage van de bezettings-/gebruiksovereenkomst m.b.t. de Fläktsite 2 (Doortstraat 4): verlenging voor twee jaar en indexatie bezettingsvergoeding: een nieuwe huurperiode van 1 februari 2013 t.e.m. 31 januari 2015 is gestart en op 1 januari 2013 werd de bezettingsvergoeding van per jaar geïndexeerd. Hierdoor krijgen de huidige gebruikers (carnavalgroepen, overdekte rommelmarkten, e.a.) de gelegenheid hun werking ter plaatse voort te zetten. milieuraad De milieuraad, gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur wordt opnieuw samengesteld. Opwijkinfo! - april/mei

4 VARIA VERVOLG BRANDWEER Tax-On-Web / Belastingaangifte Zitdagen 2013 Wegens een verminderde personeelsbezetting is het niet langer mogelijk om zowel buitenshuis (zitdagen in de gemeente) als op kantoor voldoende personeel ter beschikking te stellen. Dit is de reden van de daling van het aantal zitdagen buitenshuis. Voor de gemeente Opwijk betekent dit dat er geen zitdagen meer worden georganiseerd voor het invullen van uw belastingaangifte. Het belastingkantoor in de Stationsstraat 90 te 1840 Londerzeel zal zoals de voorbije jaren tijdens de maand mei geopend zijn van 9u tot 12u en tijdens de maand juni van 9u tot 15u voor het invullen van belastingsaangifte. De ambtenaren staan tijdens deze periode volledig ter beschikking van de burgers! Twee nieuwe voertuigen voor Brandweer Opwijk De afgelopen maanden mocht Brandweer Opwijk twee nieuwe voertuigen in gebruik nemen, namelijk een tankwagen en een materieelwagen. De wagens komen in de plaats van een tankwagen van 29 jaar oud en een materieelwagen van 30 jaar, die gezien hun staat van dienst dringend aan vervanging toe waren. De nieuwe tankwagen werd aangekocht bij constructeur Vanassche FFE en staat op een Mercedeschassis. Voor de financiering van dit voertuig kon voor 100% beroep worden gedaan op de middelen die ter beschikking gesteld werden door de toekomstige hulpverleningszone Vlaams-Brabant West, waarin Brandweer Opwijk zal opgaan. Het voertuig beschikt over een watertank van ruim liter en een detergenttank van 200 liter. Dit voertuig zal niet alleen worden ingezet voor het leveren van bluswater, maar ook voor het reinigen van de openbare weg (olievervuiling), waarvoor het is uitgerust met een sproeibalk. Meer info? Tel Werken stationsomgeving Op 13 maart 2013 zijn de werken aan de gemeentelijke parking (kant begraafplaats) gestart en werd deze afgesloten voor de pendelaars. De nieuw aangelegde NMBS-parking langsheen de spoorweg werd opengesteld. Deze parking is nu nog enkel bereikbaar via de Fabriekstraat. Tijdens deze fase kan het verkeer in de Stationsstraat gewoon door, het zijn enkel de parkeermogelijkheden die verschuiven. De nieuwe materieelwagen werd gebouwd door Fire-Technics op een Volvo-chassis. Dit voertuig werd voor 75% gesubsidieerd door FOD Binnenlandse Zaken en voor 25% door de toekomstige zone West. Het voertuig biedt plaats aan allerhande interventiematerieel, zoals kettingzagen, chemiepakken, dekzeilen, draagbare pompen, hefkussens, verlichting, en kan dan ook voor veel verschillende opdrachten worden ingezet. Nog vragen? Neem gerust contact op met de gemeentelijke controleur der werken Benjamin Moens : tel GSM Opwijkinfo! - april/mei 2013

5 Ook in 2013 kan je genieten van interessante premies als je gaat bouwen / verbouwen! WOONLOKET PREMIES VOOR BESTAANDE WONINGEN / APPARTEMENTEN 800 Condensatieketel (enkel voor beschermde afnemer!) Dakisolatie of zoldervloerisolatie min 3 /m² min 3 /m² *** Vloerisolatie** 6 /m² (max. 800) Hoogrendementsglas** 12 of 15 /m² 10 of 20 /m² * Buitenmuurisolatie** 15 /m² (max ) Spouwmuurisolatie** 6 /m² (max. 800 ) Eandis Provincie Gemeente Belastingvermindering 30% van het factuurbedrag** 15% van de totale kostprijs, max. 250 (enkel duurzame ecologische bouwmaterialen) 15% van de totale kostprijs, max. 250 (enkel duurzame ecologische bouwmaterialen) 15% van de totale kostprijs, max. 250 (enkel duurzame ecologische bouwmaterialen) 15% v.d. totale kostprijs, max. 250 (enkel duurzame ecologische bouwmaterialen) Zonneboiler** 550 /m² 250 per woning (eenmalige premie) Warmtepomp** max * afhankelijk van het inkomen ** enkel indien de werken worden uitgevoerd door een aannemer *** enkel voor kwetsbare doelgroepen Vlaamse verbeteringspremie Voor dakwerken, buitenschrijnwerk, sanitair, elektrische installatie, gevelwerken, behandeling optrekkend muurvocht, verwarmingstoestel, rookkanaal, dak- of zoldervloerisolatie, --> afhankelijk van het inkomen, woning moet 20 jaar oud zijn. Vlaamse renovatiepremie Voor funderingen en muren, draagvloeren, daken, buitenschrijnwerk, centrale verwarming, elektriciteit, sanitair, vervanging binnentrap, --> afhankelijk van het inkomen, woning moet minstens 25 jaar oud zijn, geen 2 de woning in volle eigendom of volle vruchtgebruik bezitten, minimum investering moet bedragen. Vlaamse aanpassingspremie voor senioren Voor technische installaties en hulpmiddelen (vb. traplift) en verbouwingswerkzaamheden (vb. verbreden toegangsdeur) --> afhankelijk van het inkomen, voor 65-plussers. Aanpassingspremie van de provincie voor senioren en mensen met een handicap Voor automatische deuropener, automatische rolluiken en garagepoort, lift, aanpassing sanitair of keuken of deuropeningen, aanleggen hellende vlakken, communicatie-, signalisatie- en alarmsystemen, centrale verwarming, steunhulpmiddelen, --> afhankelijk van het inkomen en kadastraal inkomen van de woning, geen 2 de woning in volle eigendom of volle vruchtgebruik, voor 60-plusser of personen met een handicap. PREMIE VOOR NIEUWBOUW Eandis E-peil (200 tot ) Meer info? Woonconsulent Sylvie Cruz - GAC I - Marktstraat 55 - Tel Loketuren: dinsdag 9u - 12u & 13u30-16u & 18u 20u (locatie: De Wegwijzer) donderdag 9u - 12u Opwijkinfo! - april/mei

6 OCMW Vanaf 19 april 2013 Heropening t Kapstokske Nieuwe locatie: Kattestraat 18 Kwalitatieve kleding aan betaalbare prijzen! Openingsuren: Maandag: 13u30-15u30 / Woensdag: 9u30-12u Vrijdag: 9u30-13u / Zaterdag: 9u30-12u 6 Opwijkinfo! - april/mei 2013

7 Vacatures Verpleegkundigen - Zorgkundigen - Verantwoordelijke animatie WZC De Oase voltijds of deeltijds dienstverband voor onbepaalde duur voor invulling van het contractueel personeelskader OCMW Ons aanbod: Integrale overname van nuttige ervaring in de privésector, als zelfstandige of in een openbaar bestuur (berekening op basis van voltijdse prestaties) een competitief salaris, aangevuld met maaltijdcheques een hospitalisatieverzekering vorming en opleiding tijdens de diensttijd een boeiende job in een dynamische omgeving. Inlichtingen: Je kan contact opnemen met de heer Geert Geeroms, op het telefoonnummer of via Het detail van de functiebeschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en het programma van de selectieprocedure kun je aanvragen op het secretariaat van het OCMW (Kloosterstraat Opwijk). De afname van de proeven wordt georganiseerd midden mei Je kandidatuurstelling dient te gebeuren via een officieel inschrijvingsformulier. Dit formulier kan je, samen met de volledige infobundel, bekomen op het secretariaat van het OCMW (Kloosterstraat elke werkdag van 8u tot 12u). Stuur je kandidatuur met het verplichte inschrijvingsformulier naar OCMW Opwijk, t.a.v. de heer Patrick De Smedt, voorzitter OCMW, Kloosterstraat 71 te 1745 Opwijk. Deze worden verwacht ten laatste op 15 april 2013 door een per post verzonden sollicitatiebrief of een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief tegen ontvangstbewijs. Versterk ons team! Vakantiehulp 2013 Het OCMW-Opwijk stelt voor de vakantiemaanden juli en augustus jobstudenten aan voor de ondersteuning in haar werking. De jobstudenten zullen worden ingeschakeld in de volgende diensten van het woonzorgcentrum De Oase : keuken, sociaal restaurant, schoonmaak / was & strijk / onderhoud en verzorging. De periode van tewerkstelling wordt vastgesteld in april 2013, wanneer de vakantiespreiding van het personeel bekend is. Voorwaarden: 1. Keuken, sociaal restaurant, schoonmaak / was & strijk / onderhoud: De minimumleeftijd is 17 jaar of 17 jaar worden in Voor een tewerkstelling in de keuken wordt bij de selectie rekening gehouden met de gekozen studierichting (bij voorkeur kokschool, opleiding in grootkeuken). 2. Verzorging De minimumleeftijd is 17 jaar of 17 jaar worden in Enkel studenten in een studierichting verzorging, verpleegkunde of in tweede instantie een paramedische studierichting komen in aanmerking. Duur van de tewerkstelling: In perioden van 10 dagen tot maximum 50 dagen. Kandidatuurstelling: Geïnteresseerden kunnen schriftelijk hun kandidatuur richten aan OCMW Opwijk, t.a.v. de heer Patrick De Smedt, voorzitter OCMW, Kloosterstraat 71 te 1745 Opwijk, vóór 1 april Vermeld duidelijk welke periode u zeker niet wenst te werken. Een eventuele voorkeursperiode van tewerkstelling kan doorgegeven worden. De aanstellingen gebeuren door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vóór 1 mei Opwijkinfo! - april/mei

8 MILIEU Bewust consumeren? Doe de weggooitest! Gemiddeld gooit iedere burger bijna 32 kilo nog perfect eetbaar voedsel per jaar weg! Jij waarschijnlijk ook! Dit voedsel verdwijnt in de restafvalzak of GFT-zak. In het beste geval belanden die etensresten bij de kippen of op de composthoop. Daar is voedsel helemaal niet voor bedoeld. Dit weggooigedrag zorgt voor onnodige milieubelasting. Meer nog, eigenlijk kieper je jaarlijks gemiddeld 120 zo maar in de vuilnisbak. Wij willen je graag helpen om hier iets aan te doen. De meeste mensen onderschatten hun eigen voedselverspilling en denken dat ze zelf nauwelijks eten weggooien. Dat is ook niet vreemd: het gaat steeds om kleine hoeveelheden. Toch kan de optelsom van al die restjes per jaar flink oplopen. Ook jij kan meer besparen dan je denkt. Benieuwd hoeveel je weggooit? Doe de Weggooitest op > afvalbeleid > afvalpreventieweek 2013 Schrijf gedurende 14 dagen op wat jij of een ander lid van uw gezin weggooit. Het gaat om dingen die eetbaar en/of drinkbaar zijn of zijn geweest. Bijvoorbeeld een paar gekookte aardappelen die je weggooit of fruit dat rot is geworden. Je hoeft geen oneetbare dingen, zoals schillen, botjes, snijafval, koffie en thee in te vullen. Vul het online formulier vóór 22 april 2013 in en je ontvangt een herbruikbare tas! Uit alle ingestuurde formulieren worden er enkele winnaars per gemeente geloot, zij worden uitgenodigd om deel te nemen aan een workshop koken met restjes met een mystery cook NIEUWE GELUIDSNORM MUZIEK Wat zegt u? Naar schatting kampt 10% van de Belgen met slechthorendheid, maar die groep groeit snel aan. Ook meer en meer jonge mensen ervaren tegenwoordig gehoorproblemen omdat zij meer in contact komen met luide muziek. Om in te spelen op deze problemen werd de wetgeving aangepast en gelden er in Vlaanderen vanaf 1 januari 2013 strengere geluidsnormen voor muziekactiviteiten. De regelgeving geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor het publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. De nieuwe geluidsnormen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, optreden in een kleine of grote zaal, festival in open lucht, Wat valt niet onder de regelgeving? Activiteiten met uitsluitend niet-elektronisch versterkte muziek: fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest zonder versterking). Wat geldt vanaf 1 januari 2013? Niet elke muziekactiviteit heeft immers een even hoog geluidsniveau nodig. Daarom wordt er gewerkt met 3 categorieën: Bij muziek in cafés, winkels, restaurants... hoeft het geluidsniveau niet gemeten te worden, maar bij controle mag dit gemiddeld niet hoger dan 85 db bedragen. Bij fuiven, danscafés waar het maximaal geluidsniveau gemiddeld hoger dan 85 db en kleiner dan 95 db is, is men verplicht om te meten. Bij grote evenementen zoals liveoptredens en festivals mag het geluidsniveau gemiddeld niet hoger dan 100 db bedragen. Hier moet het geluidsniveau gemeten én geregistreerd worden, moeten oordoppen gratis beschikbaar gesteld worden en moet de organisator een geluidsplan opstellen. Welke toelating of vergunning heb ik nodig als ik muziekactiviteiten organiseer? 1. Ik organiseer slechts één of enkele keren per jaar een muziekactiviteit (fuif, festival, concert, ) Het maximum geluidsniveau is 85 db(a): je moet verder niets doen. Respecteer wel de geluidsnormen voor de omgeving. Het geluidsniveau is luider dan 85dB(A) en de muziekactiviteit is beperkt in tijd (maximum 12 keer per jaar), behalve voor muziekactiviteiten in een tent of in open lucht: toelating aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. 2. Ik organiseer permanent of heel vaak dezelfde soort muziekactiviteit op dezelfde locatie (café, jeugdhuis, feestzaal, muziekclub, ) Het maximum geluidsniveau is 85 db(a): je moet verder niets doen. Respecteer wel de geluidsnormen voor de omgeving. Het geluidsniveau is luider dan 85dB(A) maar beperkt tot 95 db(a): melding (klasse 3) bij gemeente Cel Leefmilieu. Het geluidsniveau is luider dan 95 db(a):milieuvergunning klasse 2 (Vlarem) aanvragen bij gemeente Cel Leefmilieu (akoestisch onderzoek door erkend geluidsdeskundige is vereist). Verenigingen uit de sectoren jeugd, cultuur, onderwijs, sport, recreatie, leefmilieu, welzijn en gezondheid kunnen bovendien terecht bij de uitleendienst van de provincie Vlaams- Brabant voor decibelmeters (vrije zoekopdracht db-meter ). Voor grote evenementen kunt u er ook een geluidsregistratietoestel (vrije zoekopdracht geluidsregistratietoestel ) lenen. Meer info? Milieuambtenaar Eric Roelands tel AANVRAAGFORMULIER OP PAGINA 9!!! 8 Opwijkinfo! - april/mei 2013

9 MILIEU AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN TOELATING VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TIJDELIJK OF OCCASIONEEL EVENEMENT / ACTIVITEIT MET ELEKTRONISCH VERSTERKTE MUZIEK, IN EEN TENT / OPEN LUCHT / IN EEN ANDERE OPENBARE INRICHTING / PRIVATE INRICHTING TE OPWIJK IDENTIFICATIEGEGEVENS Naam aanvrager: Adres aanvrager: Telefoon / gsm: ACTIVITEIT/EVENEMENT Datum van het geplande evenement / activiteit: Aard van het evenement / activiteit: Duurtijd van het evenement / activiteit: van.uur tot.uur Locatie (adres + huisnummer) van het evenement/activiteit: GELUIDSNIVEAU (aankruisen wat van toepassing is) Verwacht maximaal geluidsniveau in db(a) geproduceerd tijdens het evenement/activiteit: Maximum 85 db(a) LAeq, 15 minuten > 85 db(a)laeq, 15 minuten tot maximum 95 db(a)laeq, 15 minuten (toetsingsnorm 102 db(a)lamax,slow of 95 db(a)laeq, 15 minuten) > 95 db(a) LAeq, 15 minuten tot maximum 100 db(a)laeq, 60 minuten (toetsingsnorm 102 db(a)laeq, 15 minuten of 100 db(a)laeq, 60 minuten) Handtekening aanvrager: Datum: ZEER BELANGRIJK! Het maximaal geluidsniveau mag NOOIT meer bedragen dan 100 db(a)laeq,60 minuten Dit formulier indienen bij milieuambtenaar Eric Roelands GAC I Marktstraat 55. Opwijkinfo! - april/mei

10 VARIA BEVOLKING AFS Vlaanderen zoekt 12 gastvrije gezinnen Volgend schooljaar komen naar goede gewoonte opnieuw 200 jongeren van over heel de wereld naar Vlaanderen op uitwisseling met AFS. Ze verblijven een jaar in een gastgezin, gaan hier naar school en leren onze cultuur in al haar aspecten kennen. Het lokaal AFS-comité Brussel-Halle- Vilvoorde zoekt 12 gezinnen die hun huis en hun hart willen openstellen voor iemand uit een andere land. Verwelkoming ste inwoner Het blijft voor mensen aantrekkelijk om in Opwijk te komen wonen. Zo werd Tine Vermoesen als ste inwoner van onze gemeente verwelkomd door het college van burgemeester en schepenen. We wensen dat ze samen met haar partner een warme thuis vindt in onze gemeente! Als gastgezin haal je een stukje van de wereld in huis en maak je kennis met een andere cultuur, maar het gaat veel verder dan dat. Voor de gastgezinnen is het een leerrijke ervaring om buitenlandse jongeren in huis te halen. Het komend schooljaar worden 12 studenten verwacht. De meisjes komen uit Polen, Italië, Turkije, Venezuela, Hong Kong, Brazilië en Thailand. De jongens komen uit Hongarije, Kroatië, Paraguay, Japan en Indië. Meer info? AFS Vlaanderen Hendrik Consciencestraat Mechelen Jubilarissen GOUDEN HUWELIJK (50 jaar): Van Malder Piet en De Cock Marie-Louise - Mechelstraat 61. Zij huwden op 9 april 1963 in Mazenzele. DIKKE PROFICIAT! 50, 60 of 65 jaar getrouwd dit jaar? Echtparen die getrouwd zijn in 1948, 1953 of 1963 en wel in het infoblad wensen te verschijnen, vullen een schriftelijk verzoek in bij Communicatieambtenaar An Peeters Ringlaan 20 tijdens de normale openingsuren: elke weekdag van 9u tot 12u, dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u en dinsdagavond van 18u tot 20u. Meer info? Tel of 10 Opwijkinfo! - april/mei 2013

11 ONDERWIJS Juf Lieve van GBS De Boot op TBS In december ging juf Lieve op TBS. Dit is een tijdelijke terbeschikkingstelling zodat Lieve er gedurende twee jaar kan aan gewoon worden om op verdiende rust te gaan. Inderdaad, het woord pensioen of rust passen niet bij Lieve haar levensstijl. Ze is steeds een actieve, enthousiaste en vernieuwende leerkracht geweest. Lieve startte op 20-jarige leeftijd haar schoolloopbaan in de toenmalige gemeentelijke jongensschool. Tussen de meesters kon ze goed haar vrouwtje staan. Lieve had een klok van een stem waarmee ze orde en gezag kon uitstralen. Al haar leerlingen hadden al vlug door dat achter juf Lieve haar strenge voorkomen een zeer geborgen, behulpzame en lieve juf schuilde die steeds voor haar leerlingen in de bres sprong. Ze leerde vele jongens in Opwijk lezen tijdens haar jaren in het eerste leerjaar. De volgende bende leerde ze de tafels aan in het tweede leerjaar. Toen ze naar het derde leerjaar ging, kwamen er ook meisjes bij. Dit was een grote aanpassing, maar het gaf haar weer een nieuwe uitdaging. Ook de naam van de school veranderde in DE BOOT en er werd een nieuwe koers gevaren. Haar laatste schooljaren nam ze het vierde leerjaar onder haar vleugels. Om ten slotte af te sluiten als directrice van de school. Op 21 december 2012 kreeg Lieve dan ook van heel de school een schitterend afscheidsfeest als bedanking voor haar blijvende inzet en opbouw voor de school. Lieve werd met een retrobusje thuis opgehaald. Tussen een erehaag van kleuters, scholieren en collega s reed ze de speelplaats op. Ze werd onthaald op luid gejoel. Daarna maakte ze een wandeling door Opwijk waar ze werd verrast met optredens van de leerlingen. Liedjes, dansjes en toneeltjes als: Lieve Oma, Hippe Lieve, liedjes uit de oude doos, You think you can Lieve en zelfs een massage kwamen aan bod. Terug op school stonden de kleuters klaar om uit volle borst Lieve kom eens hier te zingen. Feesten en dansen waren ook vaste waarden voor Lieve. Daarom werd tijdens de namiddag Nijdrop afgehuurd voor een heuse dansfuif waarop Lieve en de leerlingen eens goed uit de bol konden gaan. s Avonds trakteerde Lieve al haar collega s en oud-collega s op een gezellig feestje met vele herinneringen aan haar schoolcarrière. Lieve heeft nu haar handen vol met haar vier oogappels van kleinkinderen. We wensen haar en haar gezin nog vele gelukkige jaren van genieten. Bedankt, Lieve! Het gaat je goed! Vanwege al je collega s Opwijkinfo! - april/mei

12 BURGERZAKEN 12 Opwijkinfo! - april/mei 2013

13 BURGERZAKEN Vraag bij LEIF je LEIFkaart aan! Wat is de LEIFkaart? Deze geplastificeerde LEIFkaart heeft het formaat van een bankkaart met daarop de melding van de wilsverklaringen die je verklaart te bezitten. De kaart is bedoeld om in je portefeuille te bewaren. Ze biedt een bijkomende garantie dat artsen en hulpverleners op de hoogte zijn van je wettelijke wilsverklaringen en dat ze rekening kunnen houden met je documenten aangaande voorafgaande zorgplanning. Vooraleer de kaart aan te vragen, moet je over één of meerdere van volgende formulieren beschikken (naar eigen keuze en te bekomen bij dienst Burgerzaken): negatieve wilsverklaring. wilsverklaring euthanasie (enkel geldig bij coma). verklaring voor orgaandonatie. verklaring inzake wijze van teraardebestelling. document lichaam schenken aan de wetenschap. Hoe je LEIFkaart bestellen? Je kan je LEIFkaart op 2 manieren bij LEIF bestellen: Je vult een formulier in met al je noodzakelijke gegevens (zie het formulier in het LEIFblad te bekomen bij dienst Burgerzaken) en verzendt het gefrankeerd naar LEIF, J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel. Je bestelt de LEIFkaart online door te surfen naar Meer info? Dienst Burgerzaken Wat staat er op je LEIFkaart? Je LEIFkaart bevat uiteraard enkel deze gegevens die je zelf wil. Op de LEIFkaart staan je naam en alle wettelijke documenten waarover je verklaart te beschikken en die je kenbaar wil maken. Op de kaart kan ook de naam van een contactpersoon vermeld worden met zijn telefoonnummer of mailadres. Nieuwe rijbewijzen in bankkaartmodel Op 25 maart 2013 zijn we gestart met het uitreiken van nieuwe rijbewijzen in bankkaartmodel. Deze rijbewijzen zijn 10 jaar geldig en kosten 25 (cash te betalen). Enkel de voorlopige en internationale rijbewijzen zullen nog in kartonnen versie afgeleverd worden. Meer info? Dienst Burgerzaken Stijn De Plecker De productie van deze nieuwe rijbewijzen gebeurt niet meer door de dienst Burgerzaken. De afhaling van een nieuw rijbewijs kan ten vroegste 5 dagen na de aanvraag plaatsvinden. U hoeft geen foto meer mee te brengen. Deze wordt opgehaald via de elektronische identiteitskaart. Zijn de foto en/of handtekening niet goed? Dan kan u een nieuwe foto met een witte achtergrond afgeven die zal worden ingescand op het ogenblik van de aanvraag. Heeft u nog een kartonnen exemplaar? Geen probleem: deze rijbewijzen zullen in ieder geval nog geldig zijn tot 1 januari Het kan ook zijn dat u in de toekomst - bij de vernieuwing van uw identiteitskaart wordt gevraagd om ook uw rijbewijs te laten vernieuwen. Hierover is er echter nog geen beslissing genomen. Opwijkinfo! - april/mei

14 SPORT MEER INFO? SPORTDIENST - HEIVELD ACTIVITEITEN DATA LOCATIE Start to swim Lessenreeksen op donderdag: van 14u30 tot 15u30 Zwembad - Lebbeke Start to Curve-Bowls Start to sport Start to bike (organisatie: sportdienst, sportraad en WTC Kevers) Sport in de paasvakantie Avonturensportdag sport- & vakantiewerking van de Regio Noord - West Sportdag Basisscholen Regio Noord - West Sporteldag Vlaams-Brabant (Leuven) Fietstocht voor scholen Hou uw ogen open Lessenreeksen op donderdag: van 18u30 tot 20u30 (van begin oktober tot eind mei) Lessenreeksen op dinsdag: van 13u30 tot 14u30 Data: april en 7 mei 2013 Vertrek om18u30, aan gemeentelijke sporthal (Heiveld 65) april mei juni 2013 van 2 t.e.m. 5 april 2013 van 8 t.e.m. 12 april 2013 Vrijdag 12 april 2013 Vrijdag 3 mei 2013 Dinsdag 28 mei 2013 Donderdag 30 mei 2013 Sporthal Heiveld Opwijk Sporthal Heiveld Opwijk & omliggende gemeenten Opwijk & omliggende gemeenten Gemeentelijke sporthal (Heiveld) Opwijk en omliggende gemeenten. Vervoer: wandelen, fietsen & de bus BLOSO-domein in Boom Op voorhand inschrijven op de sportdienst Doelgroep:... tot 12 jaar Sporthal Heiveld Opwijk Opwijkse Basisscholen Opwijk Leuven Vervoer: met de fiets en de bus Opwijk & aangrenzende gemeenten Gezinsfietstocht Zondag 2 juni 2013 Vertrek aan de sporthal tussen 13u en 15u30 Sportdag Gemeentepersoneel Regio Noord - West Donderdag 6 juni 2013 Asse Kijk Ik Fiets Regio Noord - West Zaterdag 8 juni 2013 (van 13u30 tot 16u) Sporthal Heiveld Opwijk Kampioenschap van Opwijk voor wielertoeristen Vrijdag 21 juni 2013 Vertrek aan de gemeentelijke sporthal (Heiveld) Kermistornooi petanque Maandag 24 juni 2013 Gemeente Opwijk Terrein op het Heiveld (tegenover de sporthal) Sportontvangst Vrijdag 28 juni 2013 Locatie nog te bepalen Sport in zomervakantie van 1 t.e.m. 5 juli , 9, 10 & 12 juli & 2 augustus 2013 van 5 t.e.m. 9 augustus 2013 Gemeentelijke sporthal Opwijk en omliggende gemeenten Vervoer: wandelen, fietsen en de bus Petanque-kampioenschap Zaterdag 3 augustus 2013 Atletiekpiste Heiveld Opwijk Week van de sportclub Van 7 t.e.m. 15 september 2013 Opwijkse sportclubs 50+ Opwijk sportelt Maandag 16 september 2013 Gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk - Kloosterstraat 7 Aanvang: 9u Organisatie: seniorenraad, sportraad, sportdienst, dienst welzijn & dienst toerisme Scholenveldloop Vrijdag 20 september 2013 (reservedatum 27 september 2013) Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk - Kloosterstraat 7 Jeugdsportival Zondag 6 oktober 2013 BLOSO-centrum - Hofstade Senior Games Dinsdag 8 oktober 2013 Blankenberge Gemeentelijke sporthal Allerheiligen sportkamp van 28 t.e.m. 31 oktober 2013 Opwijk en omliggende gemeenten Vervoer: wandelen, fietsen en de bus Curve-Bowls tornooi Maandag 9 december 2013 Sporthal Heiveld Opwijk 14 Opwijkinfo! - april/mei 2013

15 SPORT WELZIJN Start to Bike 2013 Gemeentelijke sportdienst en WTC Kevers samen met de Opwijkse sportraad met: Begeleide ritten op: april 2013, mei 2013 en juni Start wordt voorzien om 18u30, vertrek aan de gemeentelijke sporthal (Heiveld 65). Sportieve fiets / racefiets is aangeraden, de snelheid zal ongeveer 20 km/u bedragen voor de eerste groep, de eerste ritten +/- 25 km. Voor de tweede groep 25 km/u. Fietshelm is verplicht. Het gemeentebestuur zorgt voor gratis ISB-verzekering. Inschrijven is gratis. Programma Start To Sport Wanneer? Elke dinsdag 13u30-14u30 Datum Dinsdag 16/04/2013 Dinsdag 23/04/2013 Dinsdag 30/04/2013 Dinsdag 07/05/2013 Activiteit Fitness op Hof Ten Hemelrijk Wandeltocht Fietstocht Fitness op Hof Ten Hemelrijk KINDEROPVANG Dringende kinderopvang nodig? t Breugelkind zoekt mee naar een oplossing, ook in Opwijk! De laatste jaren is er een stijgende vraag naar kinderopvang. De gemandateerde voorziening CKO t Breugelkind werkt als coördinatie- & informatiepunt voor alle vragen naar flexibele en/of occasionele opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het flexibel opvangaanbod wordt georganiseerd op werkdagen voor 7u en na 18u en op zaterdag binnen de schoolperiode van 8u tot 18u. Ze biedt een oplossing voor wie werkt buiten de normale openingsuren van de opvang en/of voor diegenen door het werk of woonverkeer niet in staat zijn kinderen tijdig naar de opvang te brengen. Occasionele opvang is meer dan onverwachte en/of tijdelijke opvang. Wie start met een opleiding, wie plots werk vindt, wie naar een sollicitatiegesprek mag, bij een acute crisis in het gezin, wie nood heeft aan het verminderen van de gezinsdraaglast of om sociale en/of pedagogische redenen,... Ouders kunnen tot maximum 6 maanden gebruik maken van deze opvang. Meer info? CKO t Breugelkind, Keizerstraat 35, 1740 Ternat, , BEVOLKINGSONDERZOEK NAAR BORSTKANKER IN OPWIJK Tijdens de periode werden alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar verzocht deel te nemen aan het onderzoek naar borstkankeropsporing. Er waren twee mogelijkheden om deel te nemen: door een screening bij een erkend mammografisch centrum in de regio of door zich te laten testen in de mammobiel. In totaal hebben 647 van de vrouwen uit de doelgroep zich laten screenen, een participatiegraad van 41,04%. Bij 546 vrouwen werden er geen afwijkingen vastgesteld, 69 vrouwen hadden te maken met een goedaardige afwijking. 32 vrouwen werden doorverwezen voor verder onderzoek. In 29 gevallen betrof het een waarschijnlijk goedaardige afwijking. 3 vrouwen kregen te maken met een waarschijnlijk kwaadaardige afwijking. Niemand kreeg het verdict kwaadaardige afwijking te horen. Het doel van het bevolkingsonderzoek is de sterfte aan borstkanker te verlagen. Hiervoor moeten zoveel mogelijk vrouwen uit de doelgroep deelnemen. Hoe vroeger borstkanker ontdekt wordt, hoe groter de kans op een volledige genezing. Opwijkinfo! - april/mei

16 BIBILIOTHEEK Jeugdboekenweek 2013 Een terugblik... Een zee van tijd was de slogan van deze Jeugdboekenweek, maar het werd een zee van verhalen. Er waren de talloze kleuters en beginnende lezertjes die kwamen luisteren naar verhalen en intussen alles te weten kwamen over de werking van de bibliotheek. Er werden ook verhalen zelf verzonnen. Dit gebeurde niet zomaar, de derde klassers werden hiervoor geholpen door een rasechte meesterverteller (Wim Collin van Hikketakketoe) en vooral... door een echte teletijdsmachine! De inspiratie voor deze verhalen kwam dan ook vanuit verschillende periodes in de geschiedenis. Het top-verhaal was de voorbije weken echter het verhaal van Loewie en het mysterieuze boek. In dit spannende vervolgverhaal van Kristien Dieltens kwam Loewie plots terecht in de oertijd. Slechts door het uitvoeren van de vele opdrachten kon hij aan alle gevaarlijke situaties ontsnappen en terugkeren naar zijn familie. Velen hebben van het verhaal kunnen genieten en de leerlingen van het vierde leerjaar hebben daarenboven Loewie geholpen door zijn opdrachten over te nemen. Loewie en/of Lowiscus, Loïc, Ludovic, Lodewijk, Louis wil al die dappere helpers nog bedanken. Alle leerlingen en leerkrachten die langs kwamen tijdens de jeugdboekenweek en alle leerlingen van de tekenacademie die onze bib een gepaste inkleding gaven, jullie maakten er samen een prachtige Jeugdboekenweek van. Proficiat en dank je wel! Leesfoor Afspraak voor alle boekenvriendjes, kleuters die houden van verhalen, moekes en vakes (mama s en papa s) die weten hoe belangrijk voorlezen voor hun schatten is en oma s en opa s die houden van hun kleinkinderen en hun een schat aan verhalen gunnen op woensdag van 14u30 tot 15u in het Groene Zaaltje van de bibliotheek op 24 april, 29 mei en 19 juni 2013! BIBLIOTHEEK OPWIJK Kloosterstraat Open: ma-di-don: 16u - 20u woe: 13u - 16u vrij: 10u - 12u zat: 9u - 12u KUNSTENAAR VAN DE MAAND APRIL - MEI Vorige maand lieten de leerlingen van de Opwijkse tekenacademie (lagere graad) hun talenten zien met de veelzijdige kunstententoonstelling rond het thema Een zee van tijd. Dat belooft voor de toekomst, hoeveel van deze artiestjes zullen binnen enkele jaren zelf solo als kunstenaar van de maand tentoonstellen in de bib? Tijdens de maanden april en mei komen kunstenaars aan de beurt die al wat langer creatief bezig zijn. Ze hebben allebei een band met Opwijk maar verder hebben ze een heel verschillende achtergrond: in april kunnen we kennismaken met Gert Lariviere die van Opwijk naar Lebbeke trok en in de maand mei zien we het werk van Marija Radman, inwoner van Opwijk maar afkomstig uit Kroatië. Zoals steeds stellen we beide kunstenaars wat beter aan u voor via de blog van de bib die je vindt op (tabblad Kunstenaar van de maand). 16 Opwijkinfo! - april/mei 2013

17 JEUGD GRATIS infoavond: Pesten bij kinderen Pesten bij kinderen: Hé vetzak! Mirjam komt huilend thuis omdat ze niet mee mag spelen met het elastiekspringen. Omdat ze een bril draagt. Marcel rent altijd zo snel mogelijk naar school. De kinderen in de buurt pesten hem als hij alleen buiten komt. Kinderen die gepest worden hebben meestal geen goed zelfbeeld. Vaak kunnen ze ook minder vlot met vriendjes omgaan. Omdat ze onzeker zijn kunnen ze signalen uitzenden die anderen aangrijpen om hen te pesten. Die pesters zijn vaak kinderen die zich moeilijk kunnen inleven in een ander. Samen met andere ouders en onder begeleiding ga je op zoek naar oplossingen. Je krijgt tips over het creeëren van een positief gezinsklimaat waarin kinderen in veiligheid kunnen opgroeien, over afspraken maken over wat kan en wat niet kan, en over signalen die erop wijzen dat een kind gepest wordt of zelf pest. Wat kan aan pestgedrag gedaan worden en hoe pakken we een gepest kind of een pestkop aan? Welke stappen kunnen we naar de school zetten? De gemeente Opwijk organiseert i.s.m. volkshogeschool Arch educ een informatieavond rond het thema: pesten bij kinderen. Wat? Informatieavond over pesten bij kinderen Wanneer? Donderdag 16 mei om 20u Waar? GAC II - Ringlaan 20 Voor wie? Alle geïnteresseerden Jeugdraad organiseert beachparty Omcirkel 30 maart in het groot in je agenda! Eén week na de start van de lente brengt de Opwijkse jeugdraad immers de zomer naar jeugdhuis Nijdrop voor de eerste Opwijkse beachparty. Alles begint natuurlijk bij goede muziek. Daar zullen Statler & Waldorf, Carl & Patch en Mrtn & Cortez ongetwijfeld voor zorgen. Cocktails zijn uiteraard ook belangrijk op een beachparty. Dat hebben wij goed begrepen en daarom kan je op onze beachparty genieten van de lekkerste cocktails tegen de meest democratische prijzen. Verder bouwen we ook een mini-fotostudio. Ga hélemaal gratis op de foto in de meest zomerse setting die we voor jullie konden vinden en krijg zo een fijn aandenken aan het feestje dat je moet hebben meegemaakt. Genoeg redenen om op 30 maart even af te zakken naar Nijdrop. Kaarten kosten 4 en zijn verkrijgbaar bij de leden van de jeugdvereniging en op de jeugddienst. Aan de kassa betaal je 5. Opwijkinfo! - april/mei

18 CULTUUR Reserveer vandaag nog uw tickets voor de volgende voorstellingen! Donderdag 28 maart 2013 THEATER - 20u30 DE DAME MET HET HONDJE HERBERT FLACK & KATRIEN DE BECKER Iedereen droomt wel eens van een kortstondige romance. Er werd verteld dat er op de boulevard een nieuw gezicht was opgedoken: een dame met een hondje. Dat is de openingszin van een ontroerende novelle van Anton Tsjechov. Een oudere bankier uit Moskou en een jonge, onervaren vrouw ontmoeten mekaar in de mondaine badplaats Jalta. Ze zijn beiden ongelukkig in hun huwelijk en al snel worden we de bevoorrechte getuige van een ontluikende idylle. Wanneer de korte affaire omslaat in een alles overspelende liefde, stelt zich de vaag of hen samen een gelukkige toekomst is beschoren. Wat als een zomerse flirt begint, eindigt in een hartverscheurend liefdesverhaal. Kaarten: volwassenen 13 - reductie 12 Kassa: 14 Donderdag 4 april 2013 MUZIEK - 20u30 LIEFSTE ELLENDELING CLAUS IN CONCERT Een muziektheaterproject van Hugo Claus en Steef Verwee met Mira en Jenne Decleir In maart 2013 was het precies 5 jaar geleden dat Hugo claus overleed. Alle media hebben hier ruim aandacht aan besteed. Een unieke kans om tussen de voorspelbare In Memoriams en eerbetuigingen ook een andere Claus te ontdekken. In de kinder- en tienertijd van acteur-zanger-gitarist Jenne Decleir was Hugo claus vriend aan huis. Zangeres-pianiste Mira behoort tot een lichting nieuwe Nederlandstalige singer-songwriters. Omringd door topmuzikanten confronteren zij Claus on the Rocks met de visie van een jonge generatie. Claus Vandaag. Kaarten: volwassenen 13 - reductie 12 Kassa: Opwijkinfo! - april/mei 2013

19 CULTUUR Organisatie: GC Hof ten Hemelrijk Zondag 14 april 2013 FAMILIEVOORSTELLING - 15u WASDIEF IK WORD LATER KONIJN & VZW KARTON Voor iedereen vanaf 2,5 jaar. Wasdief, wasdief, diefje van was, mag ik je vragen, blijf van die was, straks komt de kat en misschien wel de slang truien met mouwen van wel tien meter lang wasdief, wasdief, diefje van was, moest heel erg geeuwen en vlijde zich neer; ach stop toch met zeuren en kijk eens een keer Het is een dag zoals alle andere. We gaan de was ophangen, maar dat blijkt niet zo simpel als het lijkt bij deze twee vrienden. Een dagdagelijkse klus wordt omgetoverd in een poëtisch spel vol fantasie. Niets is wat het lijkt. Kaarten: kinderen 5 - volwassenen 6 Kassa: kinderen 6 - volwassenen 7 leden gezinsbond en lerarenkaart: 1 korting Donderdag 18 april 2013 MUZIEK - 20u30 SCHIETGEBED NICOLE EN HUGO Nicole en Hugo zijn een begrip in Vlaanderen met hits in de Vlaamse top 10 en showervaring die ze grotendeels opdeden tijdens de vele cruises die hen over de hele wereld voerden. Op het moment dat ze stilletjes wilden afbouwen, kreeg hun carrière een geweldige boost want ze wonnen het TV-programma Zo is er maar Eén met het nummer Pastorale. Met een nieuw album dat goud haalde, trokken ze voor het eerst op theatertournee. En dan nu is er het album Bedankt Vlaanderen, waaruit de single Schietgebed op nummer 1 stond in de Vlaamse hitparade. Met deze tournee willen Nicole en Hugo Vlaanderen bedanken voor de mooie carrière die ze hier konden uitbouwen. Kaarten: volwassenen 14 - reductie 13 Kassa: 15 Donderdag 25 april 2013 Voorstelling - 20u OSCAR EN OMA ROZEROOD - Cie Com-Bine In het kader van de actie Kom Opwijk tegen Kanker De tienjarige Oscar schrijft vanuit zijn ziekbed brieven aan God. In die brieven die sprankelen van levenslust vertelt hij over grappige voorvallen, personen van diverse pluimage en over oma Rozerood, een oudere dame die hem regelmatig bezoekt en met hem praat over allerlei kleine en grote levensvragen. Oscar beschrijft in enkele dagen zijn hele leven zoals hij dat zou willen meemaken. Zo geven de brieven een prachtige en ontroerende beschrijving van wat wellicht de laatste twaalf dagen van zijn korte bestaan zijn. Tickets: 10 Verkooppunten: GC Hof Ten Hemelrijk: Cafetaria Hof Ten Hemelrijk: Reservatie plaatsen: Gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk: Opwijkinfo! - april/mei

20 OPWIJKS ARCHIEF VARIA Erfgoeddag 2013 t Opwijks Archief en de Vedderboom stoppen samen de tijd op zondag 21 april 2013! Kaarsensnuiter, donderglas, snotneus, zegt je niets? t Opwijks Archief haalt oude gebruiksvoorwerpen van zolder, kom ze ontdekken! Onze gidsen vertellen over de nuttigheid ervan en demonstreren ze op onze tentoonstelling: Reis door de tijd: confrontatie van oude en nieuwe gebruiksvoorwerpen. Het is niet de bedoeling een compleet overzicht te geven van een geëvolueerde samenleving. Wel hebben we enige domeinen geselecteerd om de gewijzigde levenswijze én mentaliteit in onze (alsnog) landelijke omgeving te tonen. Veel aandacht gaat naar de tijdsmeting, maar ook volksgebruiken zoals de patacon komen aan bod. Verder vergeten we zeker niet de vele gebruiksvoorwerpen in het huishouden: allerlei huisraad, eet- en drinkgerei, verlichtingsvormen, Sommige voorwerpen ga je zeker herkennen, andere plaatsen je voor een compleet raadsel. Via ons zoekparcours kan je je kennis even uittesten. En het antwoord is ah natuurlijk! Om een beeld te krijgen van het landelijke boerenleven moet je een kijkje gaan nemen in het plaatselijke landbouwmuseum De Vedderboom : daar getuigt een rijke verzameling van oude landbouwwerktuigen van het landbouwleven in onze streek. Je wordt er letterlijk verplaatst naar een vroeger landbouwtijdperk. t Opwijks Archief Tentoonstelling in het Bakhuis, Hof ten Hemelrijk (Kloosterstraat 7) Zondag 21 april 2013 van 10u tot 18u De Vedderboom Museum van het landelijke boerenleven in onze streek Schaapheuzel 7 (Mazenzele) Zondag 21 april 2013 van 10u tot 18u ERKENNING VAN EEN NATUURRAMP: OVERVLOEDIGE REGENVAL OP 22 & 23 AUGUSTUS 2011 Het Koninklijk Besluit tot erkenning als algemene ramp van de overvloedige regenval op 22 en 23 augustus 2011 werd door de Ministerraad op 18 januari 2013 goedgekeurd. Personen die het slachtoffer zijn van deze algemene ramp zullen 3 maanden de tijd krijgen, vanaf de publicatie in het Belgisch staatsblad, om hun vraag tot schadevergoeding bij de gouverneur in te dienen. Elke schadeaangifte dient te gebeuren aan de hand van de officiële aanvraagformulieren. Deze zijn te downloaden op de website van de provincie Vlaams-Brabant (zie onder) of op aanvraag. Meer informatie? Website Provincie Vlaams-Brabant: Cel rampenschade provincie Vlaams-Brabant: Gemeentelijke noodplanambtenaar Ann van Lembergen Nog even ter herinnering: Door toepassing van de wet van 17 september 2005 komt het Rampenfonds niet meer tussen voor schade veroorzaakt door natuurrampen die verplicht is opgenomen in de brandpolis. Het Rampenfonds komt ook niet tussen voor zaken die de verzekeringspolis uitsluit (bijvoorbeeld franchise). Belangrijke opmerking: Wie geen brandverzekering heeft afgesloten, zal ook geen beroep kunnen doen op een tussenkomst van het Rampenfonds. Voor mensen die een leefloon van het OCMW genieten, maakt de wetgever een uitzondering. Samenvattend zal het rampenfonds nog enkel tussenkomen voor: landbouwschade. personen die een leefloon genieten (attest OCMW vereist). schade aan voertuigen. 20 Opwijkinfo! - april/mei 2013

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN PROVINCIE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VLAAMS-BRABANT ZITTING van 13 MEI 2015 Aanwezig : MM. Albert Beerens, burgemeester-voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren Aandacht: De aanvraag moet ten laatste 30 dagen op voorhand ingediend worden Naam evenement: Datum: 1. Organisator van de activiteit Naam van de organisatie

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie staan al voor de deur. Het was voor ons een leerrijk schooljaar: soms stressvol, soms moeilijk, maar met

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN WIJZIGING PER

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN WIJZIGING PER GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN WIJZIGING PER Informatievergadering voor de horeca maandag 3 december 2012 20.00 uur Porseleinhallen AGENDA 1. Verwelkoming door de heer Stijn TANT, schepen voor leefmilieu

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN INHOUD - Achtergrond wetgeving - Wat zijn decibels? - Indeling in geluidsniveaus - Welke toelating of vergunning? - Geluid meten - Controle - Communiceer vooraf! ACHTERGROND

Nadere informatie

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN T POTLOODJE SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN VEERTIENDE JAARJANG NUMMER 7 MAART 2015 JEUGDBOEKENWEEK 2015 De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders ACTIVITEITENKALENDER voor ouders Einde schooljaar 2014 STEDELIJKE BASISSCHOOL TUILT Zoldersekiezel 86 3511 Hasselt tel. 011 25 17 57 e-mail: sbs.tuilt@hasselt.be www.sbstuilt.be Beste ouders, We zijn alweer

Nadere informatie

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS.

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS. BASISSCHOOL MAATJES Beste lezer, Vanaf maandag 9 november: Veilig met helm en in fluo de winter door! Helm Op, Fluo Top is een project voor basisscholen in de provincie Antwerpen. De campagne loopt tussen

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP)

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Besluit van de Vlaamse regering: 18 12 1992 Ministerieel besluit: 27 09 2007 vanaf 01 01 2009 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux VAP De VAP is een premie voor

Nadere informatie

Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015. Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar

Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015. Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015 Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar Overzicht 1. Wetgeving vóór 2013 2. Wetgeving vanaf 2013 3. Praktisch (meten/tips)

Nadere informatie

VOLKSCROSS Zaterdag 7 maart 2015 Vanaf 12u30

VOLKSCROSS Zaterdag 7 maart 2015 Vanaf 12u30 VOLKSCROSS Zaterdag 7 maart 2015 Vanaf 12u30 12U00: KIDS-SNOEPRUN

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement wil organiseren, moet dit MINSTENS 3 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de maand

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Activiteiten voor kinderen en ouders voorjaar 2016

Activiteiten voor kinderen en ouders voorjaar 2016 Activiteiten voor kinderen en ouders voorjaar 2016 Huis van het Kind regio Zottegem Kloosterstraat 40, Zottegem 09 360 53 72 huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be www.facebook.com/huisvanhetkindzottegem Beste

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

KALENDER. Indien u een attest wenst i.v.m. voor-, nabewaking en middagtoezicht gelieve uw naam dan vóór 18 januari 2008 op te geven in het bureel.

KALENDER. Indien u een attest wenst i.v.m. voor-, nabewaking en middagtoezicht gelieve uw naam dan vóór 18 januari 2008 op te geven in het bureel. 2008 Zegersblaadje: januari 2008 KALENDER maandag 31 december 2007 dinsdag 01 januari 2008 woensdag 02 januari 2008 donderdag 03 januari 2008 vrijdag 04 januari 2008 zaterdag 05 januari 2008 zondag 06

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt. Info nr.4 juni 2015 Ettelgem Beste ouders, grootouders, We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

Nadere informatie

instapdag voor nieuwe kleuters laatste zwemles voor het 1 en het 2 leerjaar start van de week tegen pesten warme truiendag

instapdag voor nieuwe kleuters laatste zwemles voor het 1 en het 2 leerjaar start van de week tegen pesten warme truiendag Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2015-2016 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2016 zit er al weer op. Aan de agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Maandag, 1 september 2014 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Maandbrief mei 2016. schooljaar 2015-2016. De vakantiedagen voor onze school in mei. t Was een intense maand april in SJR

Maandbrief mei 2016. schooljaar 2015-2016. De vakantiedagen voor onze school in mei. t Was een intense maand april in SJR Maandbrief mei 2016 schooljaar 2015-2016 Vanaf dit schooljaar ontvangt u onze maandbrieven per mail. U vindt ze ook terug op www.sjr.be De vakantiedagen voor onze school in mei Woensdag 4 mei, donderdag

Nadere informatie

Agenda oktober Infomoment derde kleuter. Sneukeltocht georganiseerd door de oudervereniging Koekenverkoop van de oudervereniging (afhaling)

Agenda oktober Infomoment derde kleuter. Sneukeltocht georganiseerd door de oudervereniging Koekenverkoop van de oudervereniging (afhaling) Basisschool Heilige Familie Driesstraat 1 8700 Tielt 051 40 47 50 Heilige-familie@kbo-tielt.be NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017 Agenda oktober 2017 Maandag 2 oktober Dinsdag 3 oktober Donderdag 5 oktober Vrijdag

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Versie augustus 2016

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Versie augustus 2016 MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Versie augustus 2016 Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement wil organiseren, moet dit MINSTENS 3 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Jongste kleuters: En dan hebben de jongens de doos met de knikkerbaan ontdekt!

Jongste kleuters: En dan hebben de jongens de doos met de knikkerbaan ontdekt! Freinet Basisschool Genk Schoolkrant Een week vol dieren! Week 5 Vrijdag 30 september 11 Activiteitenkalender: Dinsdag 4 oktober: Werelddierendag de ingezamelde voeding wordt door de kinderraad naar het

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Beste ouders, In de eerste nieuwsbrief van 2015 bezorgen wij jullie de nodige informatie i.v.m. de geplande activiteiten van de komende weken. Het schoolteam Agenda Vrijdag 30

Nadere informatie

Het team van Jenaplanschool Het Kriebelhuis 2015-2016

Het team van Jenaplanschool Het Kriebelhuis 2015-2016 Kriebelnieuws Maand september 2015 Start schooljaar Hallo iedereen, Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een leuke en ontspannende vakantie! Een nieuw schooljaar is gestart en we willen bij deze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Basisschool Bengel Zelebaan 9 9160 Lokeren 09/348.67.18 directie@basisschoolbengel.be www.basisschoolbengel.be Om even bij stil te staan... Woordje van de directie Beste ouders,

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Lou en Lena in Ecuador

Lou en Lena in Ecuador Mijn prentenboek Prentenboek voor leerlingen 1 e en 2 e leerjaar Lou en Lena in Ecuador Mijn naam:... Mijn klas:... Mondiale Vorming - Plan België Hallo, wij zijn Lou en Lena! Kom, we nemen je mee naar

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Woonpremies en voordelen in Roeselare

Woonpremies en voordelen in Roeselare Woonpremies en voordelen in Roeselare Adres:, 8800 ROESELARE Datum: / /207 (bouwjaar:..) AAN TE VRAGEN VÓÓR DE WERKEN. Roeselare: gemeentelijke premie levenslang wonen WAT? - Woning aanpassen ifv inwonende

Nadere informatie

KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015)

KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015) KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015) Onze Leon maakt onze meisjes in de klas alvast heel gelukkig. Met deze 2 schminkpoppen kunnen we de schminkhoek zeker uitbreiden! Dank je wel

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Volgende week wordt elke ochtend voorgelezen door mama s, papa s, oma s en een vava. Dankjewel aan iedereen die tijd hebben gevonden!

Volgende week wordt elke ochtend voorgelezen door mama s, papa s, oma s en een vava. Dankjewel aan iedereen die tijd hebben gevonden! Nieuwsbrief 9 Schooljaar 2017-2018 17 11 2017 Er bestaan geen ouders die niet heimelijk in hun kinderen iets bijzonders zien. En ze hebben gelijk, de mogelijkheden zijn onbeperkt. Vrijdag 24 november:

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Informatieblad Schooljaar 2014-2015

Informatieblad Schooljaar 2014-2015 Informatieblad Schooljaar 2014-2015 Week 26, maandag 22 juni, nr.38 Opening kindcentrum Berglaren! Per 1 augustus 2015 zijn wij officieel een kindcentrum. Dit betekent dat de Berglarenschool een intensieve

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Beste bondsleden, Zoals steeds sluiten we dit werkjaar af met een dikke zomer BOND-IG, met in het midden heel wat informatie over onze sportwerking. Zo wordt ons sportaanbod

Nadere informatie

Editie november - december 2014

Editie november - december 2014 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

29/04/2013. Nieuwe Geluidsnormen. Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om?

29/04/2013. Nieuwe Geluidsnormen. Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om? Nieuwe Geluidsnormen Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om? 1 2 1 GELUID Wat is geluid? geluid = golven Wat is lawaai? Geluid dat als overlast ervaren wordt 3 GELUID Geluid meten: geluiddruk-niveau wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 21 12 e jaargang Vrijdag 17 juli 2015 De Fairytale

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2013

Nieuwsbrief November 2013 Nieuwsbrief November 2013 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be INHOUD Vrijaf P 1 Oudercomité P 1 Herdenking Wapenstilstand P 2 Schoolfotograaf

Nadere informatie

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent MAART 2013 HUIS MARANT Groepswerking Marant wordt gevormd door mensen die armoede een stem willen geven. We komen samen in en organiseren maandelijks informatieve en ontspannende activiteiten. Het Marantboekje

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, Mei en Juni 2017 Buurtfeest Houtem zaterdag 10 juni in Dienstencentrum den Dries Extra: Kleurplaat en binaire puzzel Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem

Nadere informatie

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat Grobbendonk. Tel. 014 / Bezoek ook onze website en blog

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat Grobbendonk. Tel. 014 / Bezoek ook onze website en blog Nieuwsbrief November 2014 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be INHOUD Vrijaf P 1 Medisch schooltoezicht P 1 Herdenking Wapenstilstand

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Zomervakantie 2017 Knuffelpas

Zomervakantie 2017 Knuffelpas V.U. Gemeente Sint-Gillis-Waas, Chris Lippens (burgemeester), Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas Zomervakantie 2017 Knuffelpas Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Tijdelijke verhuis

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli 2015 Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. MAART - APRIL 2017 Beste (groot)ouders De voorbije

Nadere informatie

OOK JIJ TELT. Nieuwsbrief eind juni 2017

OOK JIJ TELT. Nieuwsbrief eind juni 2017 OOK JIJ TELT Nieuwsbrief eind juni 07 Basisschool De Krekel, Kattestraat 950 Haaltert, 05/ 8 0 79 Basisschool De Grasspriet, Ommegangstraat 5 90 Mere, 05/ 8 59 7 www.dekrekel-degrasspriet.be Vakantiedagen

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Binnen de perken van de

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

Geluidsnormen muziekactiviteiten

Geluidsnormen muziekactiviteiten Geluidsnormen muziekactiviteiten trajectcontrole 1+1 2 eenzame flitspaal Geluidsnormen muziekactiviteiten decibels enzo geluidsnormen Vlaanderen voorbeelden hoe meten gratis tips websites db 1 +1 2 90dB

Nadere informatie

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse. Evenementen in Ardooie, meer dan 300 personen. 1. Gegevens van het evenement. 2.

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse. Evenementen in Ardooie, meer dan 300 personen. 1. Gegevens van het evenement. 2. Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse Evenementen in Ardooie, meer dan 300 personen Datum Aanvraag 1. Gegevens van het evenement Naam van het evenement: Type evenement: Fuif; concert;

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit MINSTENS 2 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

Sauwerd, februari 2015

Sauwerd, februari 2015 Sauwerd, februari 2015 Van de directeur Op je kop in de prullenbak! Drie weken lang heeft de container van de actie recycleplan op ons schoolplein gestaan. En wat werd er flink gesjouwd met oude elektrische

Nadere informatie

Meldingsformulier fuiven & feesten

Meldingsformulier fuiven & feesten Meldingsformulier fuiven & feesten Datum van melding: : Naam van de organisatie : Wijze van melding: : website / persoonlijk / e-mail PERSOONSGEGEVENS MELDER & PLAATSVERVANGER (EINDVERANTWOORDELIJKEN)

Nadere informatie

Kalender maart april 2012

Kalender maart april 2012 schooljaar : 2011 2012 (jaargang 11) editie : maart 2012 Deze Colomascoop is voor : Kalender maart april 2012 Donderdag 1 maart Maandag 5 maart Donderdag 8 maart Zaterdag 10 maart Donderdag 15 maart Maandag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Hoe ziet een avond eruit? een woordje uitleg Over het IBO

Hoe ziet een avond eruit? een woordje uitleg Over het IBO een woordje uitleg Over het IBO IBO De Verliefde Wolk is meer dan zomaar een opvang. Voor ons is de buitenschoolse opvang gelijk aan vrije tijd. Het is dus geen verlengde van de schooltijd. Het aanbod

Nadere informatie

Cultuur 21 27 Parochie Lutselus PROGRAMMA D I E P E N B E E K ZATERDAG 11 JULI 18:30 Bende Gek 20:30 BRAHIM 21:45 THE TWINSBAND 24:00 Averechts ZATERDAG 30 MEI 2009 VAN 9 u. tot 18 u. de kleine kunstenaars

Nadere informatie

Vak bestemd voor de administratie Dossier ontvangen door: Aanvraagformulier binnengekomen:

Vak bestemd voor de administratie Dossier ontvangen door: Aanvraagformulier binnengekomen: AANVRAAGFORMULIER EVENEMENT/ACTIVITEIT OP PBLZB/1/7 Elke activiteit of evenement op het openbaar domein (straten, pleinen, parkings, ) of die impact heeft op het openbaar domein (vb. grote fuiven, evenementen,

Nadere informatie

Kalender. Extra editie schoolfeest Kameleon. Krokusvakantie van zaterdag, 18 februari 2012 tot en met zondag, 26 februari 2012

Kalender. Extra editie schoolfeest Kameleon. Krokusvakantie van zaterdag, 18 februari 2012 tot en met zondag, 26 februari 2012 Ontvoogdingsstraat 32 8930 Menen 056/512400 Kalender Krokusvakantie van zaterdag, 18 februari 2012 tot en met zondag, 26 februari 2012 Instap nieuwe kleuters maandag, 27 februari 2012 Schoolfeest Leefschool

Nadere informatie

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Datum ontvangst: (vak voorbehouden voor de dienst) Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Hoe bezorgt u dit formulier? Deze aanvraag dient u te sturen naar: Dienst Evenementen,

Nadere informatie

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad 9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad I. Identificatiegegevens Zwembad: Leeftijd: jaar Beroep: O Arbeider O Bediende O Zelfstandige O Werkloos O Gepensioneerde O Student O Anders, nl.: Geslacht:

Nadere informatie

Beste kinderen, beste ouders,

Beste kinderen, beste ouders, Beste kinderen, beste ouders, De laatste periode van dit schooljaar is terug in gang geschoten. Nog enkele zomerse activiteiten staan de kinderen te wachten. Uitstappen, schoolreizen, week van de zee,

Nadere informatie

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING M., 15 november 2013 Wordt overeenkomstig artikel 21 van het gemeentedecreet uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering die in het Gemeentehuis Gemeentelijk Administratief Centrum II Ringlaan 20 1745

Nadere informatie