BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN 24 JUNI 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN 24 JUNI 2008"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN 24 JUNI 2008 Aanwezig de leden: de heer H.K. Balgobind, de heer J.I. Pultrum, de heer A.J.A. Weitenberg, de heer L. van der Meulen, de heer P.H.A. Stoelinga, de heer R.P. van Dijk, mevrouw J. van der Heide, de heer P.J.M. Huijskes, mevrouw T. Flapper, mevrouw D. Groen-Tamminga, de heer P.S. Fortuin, mevrouw T. Burggraaff-Schipstra, de heer J. de Boer, mevrouw K. van der Velde-Ronda, de heer J. van Kampen, de heer J.J.W. Mulder, de heer J. van der Wouden, de heer P. van der Sluis, mevrouw M. Krans, de heer E. Berenst, de heer J.B. van der Horst, de heer M. Schrier, mevrouw P. Kramer, de heer B.J. Potjer (tot de behandeling van de perspectiefnota in de tweede ronde), mevrouw J.M. van der Aart-Drost, de heer B.H. van Pelt, mevrouw M. Saïd- Brinkman, de heer D. Oosterhof en de heer F. de Groot Verder aanwezig: Voorzitter: Griffier: Afwezig: mevrouw N.G. Ketelaar, de heer F. Veenstra en de heer C. Kuipers de heer L.P. Middel de heer E.W.K. Meurs de heer J. Rozema, mevrouw S. Akkerman, de heer J. Leegwater en de heer B.J. Potjer (vanaf de behandeling van de perspectiefnota in de tweede ronde) 1. Opening en loting volgnummer bij stemmingen De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering. Hij meldt bericht van verhindering te hebben ontvangen van mevrouw Akkerman, die vandaag een nieuwe operatie heeft ondergaan. Ook de heer Leegwater heeft zich afgemeld. Van collegezijde ontbreekt wethouder Rozema. De voorzitter meldt dat de heer Rozema na een verblijf van enkele dagen in het ziekenhuis, inmiddels goed herstelt. De heer Rozema verwacht snel weer te kunnen beginnen. Het stemnummer is 9 (de heer Stoelinga). 2. Vaststelling van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. A-voorstellen 3. Concernrapportage 2008-I De voorzitter wijst op de brief die het college nog heeft nagezonden over de concernrapportage. Geen van de fracties blijkt nog vragen of commentaar te hebben. De concernrapportage wordt met algemene stemmen aanvaard. 4. Perspectiefnota Vooraf zijn moties verspreid van de fracties van PvdA, betreffende duurzaamheid als leidraad voor het beleidsplan , GroenLinks, betreffende de realisatie van modelwoningen voor energiebesparing bij bestaande bouw en Smallingerlands Belang, betreffende het instellen van een duurzaamheidsfonds voor bestaande woningen. De voorzitter stelt voor deze moties direct onderdeel te maken van de beraadslaging. De raad stemt daarmee in. Het woord wordt gevoerd door de heren Van der Horst, Weitenberg, Potjer en Fortuin, mevrouw Saïd, de heren Van der Wouden, Van Pelt, Oosterhof en De Groot en mevrouw Kramer.

2 - 2 - De vergadering wordt geschorst. Na de schorsing wordt namens het college eerst het woord gevoerd door de heer Middel. De heer Middel plaatst drie opmerkingen van algemene aard: - het college voert het collegeprogramma uit. Dat programma staat bol van de prioriteiten waarbinnen een aantal onderwerpen nog weer voorop staat: cultuurontwikkeling, werkloosheidsbestrijding, sport, recreatie en accommodaties in wijken en dorpen. Het college staat zelf op het standpunt dat op deze prioriteiten in de achterliggende periode flink wat stappen vooruit zijn gezet; - het algemene beeld dat uit de bijdragen van de fracties naar voren komt, is naar het oordeel van het college te somber. Op enkele dossiers zijn er vertragingen, maar in veel gevallen worden die veroorzaakt door externe factoren. Tegelijk gebeurt er op veel andere dossiers heel veel; - het focussen op speerpunten, waarvoor door de CDA-fractie een voorstel van het college wordt gevraagd, gebeurt naar het oordeel van het college al. Het beleidsplan dat komend najaar aan de raad wordt voorgelegd, zal daar opnieuw van getuigen. Vervolgens reageert wethouder Kuipers namens het college. Wethouder Kuipers besteedt aandacht aan de volgende onderwerpen: - financiële ruimte: deze is als gevolg van hogere accressen voor lonen en prijzen beperkter dan gewoonlijk. Niettemin kan in lijn met de gemaakte afspraken met de raad geopereerd blijven worden. De ontwikkeling van de lasten blijft acceptabel, onder meer doordat de afvalstoffenheffing verder omlaag kan. De mei-circulaire heeft de gemeente bovendien structureel extra opgeleverd; - samenwerking in het werkbedrijf: de gemeentelijke sociale dienst is niet verplicht tot aansluiting. UWV en CWI is een voorstel gedaan, er is hen ruimte in het gemeentehuis aangeboden. In augustus a.s. wordt met beide gesproken; - reïntegratie: de commissie SaZo wordt uitgenodigd om na de zomer met de wethouder te spreken over het reïntegratie- en arbeidsmarktbeleid. De wethouder ziet de commissieleden dan graag hun ideeën ventileren; - onderwijshuisvesting: de eerste fase van de activiteiten bij het Liudger zijn afgerond. Nu wordt overgegaan naar de tweede fase: vervanging van de VMBO-afdeling. Het Liudger wenst nog een derde fase maar voor het college heeft dat geen prioriteit; - recreatie en toerisme: er wordt gewerkt aan een samenhangend beleid. Ten aanzien van de camperstandplaatsen zijn belangrijke stappen gezet. De raad zal spoedig worden geïnformeerd; - Berenat: de eerdere investering van 3 miljoen was niet stevig onderbouwd, maar gebaseerd op de gedachte dat er een serieus bedrag nodig is om een serieus project aan te vangen. Nu wordt een uitgewerkt plan voorbereid dat vraagt om een nieuwe investering van 2,5 miljoen. Het uitgewerkte plan zal na de zomer aan de raad worden voorgelegd. Pas nadat het in de raad is besproken, zal het nu gevraagde geld worden uitgegeven; - Polderhoofdkanaal: momenteel ligt het werk aan dit project nog stil. Een koppeling met het Berenat-project wordt onderzocht. Druk vanuit de provincie wordt daarbij niet gevoeld. Na de zomer zal op dit onderwerp worden teruggekomen. Onderzoek naar een mogelijke koppeling met een vaarweg naar Groningen of Drenthe moet nog worden afgerond. In de informatie die na de zomer volgt, zal een helder inzicht worden gegeven in de verdeling van de lasten tussen Opsterland en Smallingerland. Overeind blijft staan dat er geen extra geld naar dit project gaat als de raad dat niet wil; - advies accountant inzake de 3 W-vragen: het college is voornemens dit advies in zoverre op te volgen, dat het bij het opstellen van de jaarstukken in de toekomst meer de geest van de 3 W-systematiek wil volgen. Het college wil zich echter niet in een vast format laten drukken; - procedure met Omrin: de zaak ligt voor de rechter. Het college twijfelt niet aan het gelijk van de gemeente, maar zet geld apart omdat de afloop van een juridische procedure toch altijd enigszins ongewis is;

3 mfc Oudega: het college heeft een voorstel behandeld met daarin drie varianten. Er zal ongetwijfeld snel over worden gesproken met de mensen in Oudega. Wethouder Veenstra gaat hierop in op de volgende onderwerpen: - cultuur: er is inmiddels een stevige basis gelegd voor het cultuurproject. De brief die het college recentelijk aan de raad heeft gestuurd over dit onderwerp, laat dat zien. Overigens is het een misverstand dat De Lawei zichzelf ziet als concurrent van De Harmonie in Leeuwarden, zoals Smallingerland zichzelf niet ziet als concurrent van Leeuwarden op cultuurgebied. Er wordt constructief samengewerkt; - parkeren: na komende zomer zal een parkeerbeleidsplan aan commissie en raad worden voorgelegd. Dan zal ook de afweging ten aanzien van een mogelijke verhoging van de tarieven worden gemaakt. Vooruitlopend daarop is het college nu niet bereid zich vast te leggen op het bevriezen van de tarieven; - personeelskosten: door uitstroom van ouderen en instroom van jongeren worden de kosten niet per definitie lager. Tegenover zeven gepensioneerden staan 39 nieuwe mensen. Bovendien zijn uitstromers niet in alle gevallen relatief dure en instromers niet in alle gevallen relatief goedkope krachten; - Thalenpark: Voor het opknappen van het park is 1 miljoen beschikbaar. In een later stadium zal op dit onderwerp bij de raad worden teruggekomen; - Grondexploitatiewet: de gemeente zal goed voorbereid zijn op deze nieuwe wet. Relevante beleidsregels zullen op de nieuwe wet worden afgestemd. In de concernrapportage is een budget voor dit doel opgenomen; - leisureboulevard: met een milieueffectrapportage voor dit project wordt na de zomer aangevangen; - sociaal pension: in de perspectiefnota is een bedrag van voor dit doel opgenomen. Dit budget heeft te maken met de uitkeringen van bewoners, niet met eventuele bouwkosten. De gemeente heeft een inspanningsverplichting om mee te denken over een locatie. Vorig jaar dacht het college eruit te zijn, maar het liep toen toch mis. Nu ligt er een nieuw idee. Na de zomer verwacht het college een voorstel te kunnen doen. Wethouder Ketelaar behandelt hierop de volgende onderwerpen: - voorstel CDA inzake defibrillator in alle dorpen: het college acht het nuttig dat zo'n voorziening er in alle dorpen is, maar twijfelt of het een gemeentelijke taak is om daarvoor zorg te dragen. Ook twijfelt het college of financiering in dat geval vanuit het WMO-budget moet plaatsvinden. In elk geval voor de presentatie van het komende beleidsplan zal het college op het voorstel terugkomen; - de parken: de plannen voor het Reidingpark zijn in een vergevorderd stadium. Voor het Van Haersmapark zijn de middelen inmiddels geraamd. Komend najaar zal het college met een voorstel komen; - sportnota: de nieuwe sportnota wordt komend najaar aan de raad voorgelegd. De beschikbare capaciteit aan sportgelegenheden wordt daarin betrokken, ook die in de dorpen; - De Welle: het college neemt de suggestie om de gemeente Opsterland te betrekken bij de plannen ter harte. Er zal met Opsterland over worden gesproken; - verkeerbeleid: verkeersveiligheid heeft prioriteit in het beleid. De veiligheid wordt scherp in het oog gehouden en waar nodig worden maatregelen getroffen. Voor de directe toekomst heeft de Stationsweg de eerste aandacht. De Lauwers komt later aan de orde. Bij werkzaamheden wordt goed opgelet dat geen verkeersproblemen worden veroorzaakt. Een verkeer- en vervoersplan staat op de rol, maar zal niet eerder dan na nader onderzoek worden afgerond; - woningbouw: de productie is achtergebleven bij de ambities, maar op verschillende fronten wordt druk gezet om zaken nu vlot te trekken. Uiteindelijk verwacht het college dit jaar goed uit te komen. Voor de komende jaren wordt overproductie verwacht. De ambities voor de lange termijn houdt het college overeind; - duurzaamheid: het college is er zich van bewust dat dit onderwerp de raad bezighoudt. De toezegging van wethouder Rozema voor een brede nota zal gestand

4 - 4 - worden gedaan. De nota wordt verwacht voor komende oktober. Overigens onderneemt de gemeente ook nu reeds veel op het gebied van duurzaamheid. In de nota zal dit worden aangegeven; - de drie ingediende moties: het college heeft sympathie voor alle moties, maar acht aanname ervan op dit moment niet opportuun. Het verzoekt de raad de nota duurzaamheid af te wachten en naar aanleiding van die nota terug te komen op het in de moties aan de orde gestelde; Als laatste namens het college gaat de heer Middel in op de bijdragen van de fracties in de eerste ronde. Het betreft de volgende onderwerpen: - Fenner Dunlop: het college wil dit bedrijf graag verplaatst zien, maar wel binnen de gemeentegrenzen. Het ziet het bedrijf als een belangrijke actor in Smallingerland. Meer dan het faciliteren van een verplaatsing, door bijvoorbeeld grond aan te bieden, kan de gemeente niet. Zelfs de rol van Fenner Dunlop zelf, als onderdeel van een grote multinational, is daarin beperkt; - spoorweg: het zogenoemde regiospecifieke pakket, waar de spoorverbinding Heerenveen - Groningen, met een station in Drachten, onderdeel van is, is inmiddels ondertekend. Na de zomer zal de provincie met de betrokken gemeenten spreken over de gemeentelijke bijdragen. Voor een stoptrein als nu beoogd, heeft de raad van Smallingerland tot dusver nooit geld gereserveerd. Het college neemt het standpunt in dat de nieuwe verbinding in elk geval HSL-proof zal moeten zijn. Uiteindelijk beslist de raad of er geld beschikbaar wordt gesteld en zo ja, hoeveel; - economie: het college deelt de opvatting dat de economische wervingskracht van de gemeente gebrekkig is, niet. Het aantal arbeidsplaatsen is de afgelopen jaren toegenomen, de werkloosheid is gedaald. Kijkend naar de relevante statistieken verzoekt het college de raad niet te fixeren op momenten, maar trends onder ogen te zien. Bemoeienis van de raad met het personeelsbeleid van de gemeente op het gebeid van economische zaken, of op welk gebied ook, acht het college ongewenst; - grondverkoop: het beeld is positiever dan door de CDA-fractie in de eerste ronde gesuggereerd. Op korte termijn wordt veel verkoop verwacht. Tegenvallers worden bovendien soms veroorzaakt door factoren die buiten de invloedsfeer van de gemeente liggen, zoals bij de diverse energie-initiatieven. De vergadering wordt geschorst. Na de schorsing wordt in de tweede ronde het woord gevoerd door de heren Van der Horst en Weitenberg, mevrouw Van der Aart, de heer Fortuin, mevrouw Saïd, de heren Van der Wouden, Van Pelt, Oosterhof en De Groot en mevrouw Kramer. De indieners van de moties geven namens hun fracties aan hun moties aan te houden tot de behandeling van de nota duurzaamheid, komend najaar. De voorzitter stelt hierop vast dat de moties in deze vergadering niet langer onderdeel uitmaken van de beraadslaging. Namens het college reageert eerst wethouder Kuipers. Hij behandelt de volgende onderwerpen: - het gewijzigde beleid inzake de trapliften: er hoeft niet aan te worden getwijfeld dat het besluit tot wijziging van het beleid in BreedUit is gepubliceerd. Het college zal echter niet een ieder aan wie ooit een traplift is geweigerd, nu uitnodigen om te bezien of men wellicht alsnog in aanmerking komt; - de suggestie om naast de commissie SaZo ook de commissie AEFZ te betrekken bij het gesprek over het reïntegratie- en arbeidsmarktbeleid: het college zal deze suggestie van de zijde van de PvdA-fractie in overweging nemen; - werkbedrijf: CWI en UWV is niet aangeboden zich te vèstigen in het gemeentehuis. Wel is de mogelijkheid van een spreekuur voor beide op het gemeentehuis in overweging gegeven. Als na de zomer verslag wordt gedaan van het gesprek met CWI en UWV zal het gedane voorstel worden bijgevoegd; - defibrillatoren in alle dorpen: na nadere overweging heeft het college besloten dit voorstel van de CDA-fractie over te nemen. Het college zal zich na de zomer

5 - 5 - beraden op de praktische uitwerking. De raad wordt geïnformeerd; - Berenat: de kosten van het project zijn ooit globaal geschat op 34 miljoen. Tegen deze achtergrond is het ondenkbaar dat de kosten voor de gemeente beperkt zouden kunnen blijven tot de 3 miljoen die eerder door de raad beschikbaar is gesteld. Extra geld zal dus nodig zijn, maar het college is bereid de nu voorgestelde extra investering van 2,5 miljoen uit de perspectiefnota te schrappen, in afwachting van een discussie met de raad over het project komend najaar. Afhankelijk van de uitkomst van die discussie zal de 2,5 miljoen dan in het beleidsplan alsnog aan het Berenat-project worden toegeschreven. Nu zal het bedrag eerst worden toegevoegd aan de financiële buffer; - gang van zaken rond stopzetten werkzaamheden Polderhoofdkanaal: het college heeft steeds in de veronderstelling verkeerd rechtmatig te opereren. In de ingreep van de rechter, die tot stopzetting van de werkzaamheden heeft geleid, ziet het college geen aanleiding om nu aan omwonenden excuses aan te bieden; Wethouder Veenstra stelt de volgende onderwerpen aan de orde: - cultuur: de afgelopen acht maanden is er intensief overleg gepleegd met de culturele instellingen. Het college werpt de suggestie dat er in deze periode op dit dossier niets is gebeurd, dan ook van zich. Overigens is het niet de intentie van het college om een fusie van de culturele instellingen in de gemeente te bevorderen; - sociaal pension: in elk geval voor de behandeling van het beleidsplan zal dit onderwerp in de raad aan de orde komen; - duurzaamheidbeleid: er is nu geen bedrag geraamd voor dit onderwerp omdat niet duidelijk is of er extra middelen nodig zijn. In de aangekondigde nota zal op de financiën worden teruggekomen indien daartoe aanleiding bestaat; - Drachtstervaartproject: na komende zomer, in elk geval voor 1 november a.s., wordt een rapportage over de voortgang van dit project aangeboden. Tenslotte gaat de heer Middel in op de bijdragen van de fracties in de tweede ronde. Hij stelt de volgende onderwerpen aan de orde: - het regiospecifieke pakket voor het noorden: het betreft hier een akkoord dat is gesloten tussen het rijk en de noordelijke provincies. In Groningen heeft de provincie andere afspraken gemaakt met de gemeenten dan in Fryslân. Dit verklaart dat zaken in Groningen nu anders lopen dan in Fryslân; - Smallingerlandse Ondernemersraad (SMOR): dit is een vertrouwelijk overleg tussen het college en de vakbonden en bedrijven. In verband met het vertrouwelijke karakter kunnen de verslagen niet beschikbaar worden gesteld. Wel kunnen de onderliggende stukken bij het overleg beschikbaar worden gesteld. Dit zal gebeuren. - suggestie voor additioneel werkgelegenheidsbeleid op projectbasis: het college neemt deze suggestie graag over en zal ervan gebruikmaken zodra het daartoe mogelijkheden ziet. Er wordt gestemd over de perspectiefnota. De nota worden aangenomen met 22 stemmen voor en zes tegen. De leden van de fracties SP, GroenLinks, Gemeentebelangen Smallingerland, Smallingerlands Belang en de fractie Kramer stemmen tegen. 6. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. Aldus vastgesteld door de raad voornoemd, in zijn vergadering van 12 augustus 2008, griffier, voorzitter,

6 - 6 -

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk.

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk. Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 31 augustus in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de heer H.J. Al

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.C.

Nadere informatie

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA).

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA). Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 29 oktober 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (20) Raadsleden

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden.

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden. 5e raadsvergadering, 4 juni 2015, 14.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden J.L. van Aert, H.F.J. Bekkers, S.J.P.H.A. van de Brug, C.H.M. van der Burgt, M. Chahim, M.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 april 2011, locatie raadszaal, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 april 2011, locatie raadszaal, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum xxxx VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft openbare

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Landschap, Water en Milieu, gehouden op woensdag 12 januari 2005 van 9.00 uur tot 11.05 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezige

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 14 MAART 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 14 MAART 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 14 MAART 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 5. Vaststellen van de agenda....3 7. Dualiseren en opschonen van

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen).

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu, gehouden op 07 april 2010 van 09.00 uur tot 11.23 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. J.W. Veluwenkamp

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 4/5 november 2003 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

Verslag. 1 van 11 01-06-12 17:29

Verslag. 1 van 11 01-06-12 17:29 Verslag Bestuursorgaan Raadsplein Agendanummer 2009-12 Datum 14-04-2009 Tijd 20:00:00 Plaats TAK-zaal/Raadzaal Steller A M van der Poel/Zwolle Dossiers Raadsplein inforonde-meningsvorming 2009 Toegankelijk

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010 Inhoudsopgave 1. Notulen vergaderingen van Provinciale Staten van 29 september en 13 oktober 2010... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-lijst... 6 B.1 Wijziging

Nadere informatie

de heer K.P. Berghuis - wethouder komt om 20.20 uur

de heer K.P. Berghuis - wethouder komt om 20.20 uur Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 25 september 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer M.A.

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen behorende bij de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018

Algemene Beschouwingen behorende bij de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 Algemene Beschouwingen behorende bij de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 4 november 2014, Jacob Spiker Herriët Brinkman Genevive Compagner Henk Courtz Inleiding Deze begroting geeft vertrouwen

Nadere informatie